RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K"

Transkript

1 RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K DEN PAMÁTEK Probudila jsem se do uplakaného sobotního rána, které napovídalo, že den se bude vyvíjet podobn. Letmý pohled na venkovní teplom r mne utvrdil, že budu muset na plánovaný pochod p ibalit i svetr. Do batohu jsem naskládala pot ebné v ci, p edevším fotoaparát a n co k pití. Na sebe ješt nepromokavou bundu, dobré boty - snad je to vše. Je 18. dubna DEN PAMÁTEK a na dnešek p ipravilo rokytnické informa ní st edisko ve spolupráci s okrašlovacím a vlastiv dným spolkem Rokytenka zajímavý program. A tak plna zv davosti vyrážím. P ed sebou necelou hodinu svižné ch ze do místa srazu na po átku obce P - ín, a to se skupinou lidí, kte í neváhali opustit teplo svého domova a p išli nebo p ijeli na ur ené místo. Sm rem k p ínskému hradu, který kdysi stával na ostrohu nad ekou Zdobnicí, se nás vydává na t i desítky. Cesta vede p es louku a pak lesem po svažující se cest až na místo, odkud je vid t na oba ostrohy i hradní p íkop. Mgr. Morávek nás seznamuje s historií hradu a ukazuje obrázek modelu, jak byl údajn hrad vystav n. P i troše fantazie se ocitáme ve 14. století, kdy byl hrad obydlen. Dávné asy p ipomíná již jen torzo zdí, z ásti zakryté klestím, ale p ítmí lesního porostu p ímo vybízí p edstavit si nap íklad pádící rytí e na koních. Po návratu do Rokytnice pokra ujeme v poch zce za dalšími památkami. Netypický pohled z v že kostela Všech Svatých skýtá zcela jiný pohled, než na který jsme zvyklí. V místech, kde kdysi stával p ínský hrad, se p ítomní dozv d li n co z historie od Mgr. Morávka. Zp ístupn ní zámeckého kostela Nejsv t jší Trojice dokon eného v r jako protestantské modlitebny p ipomíná rod Mauschwitz. D mysln instalovaná kamera v hrobce umož uje prohlédnout si na monitoru místo posledního odpo- inku p íslušník dalšího šlechtického rodu Nostitz- Rieneck, které nelze otev ít z d vodu nevyhovujících podmínek. Z kostela odcházím s rozporuplnými pocity ten jeden mne povznáší a p ipomíná velikost díla vytvo eného p ed dávnými asy a ten druhý bezmocnost sou asného stavu, jak žalostn jeho interiér vyhlíží. Moje mysl ješt bloudí chátrající památkou, ale kroky mne již vedou p es nám stí do kostela Všech Svatých se zám rem podívat se až nahoru do v že. Procházím n kolika samostatnými schodišti a potom hodn úzkým pr chodem. Jaké p ekvapení, když po výstupu nahoru, za alo sluní ko zalévat rokytnické nám stí svými paprsky. Mohu z v že pozorovat nejenom lidi pod sebou, ale i desítky kilometr vzdálené vrcholy sousedních hor. Je to zážitek, vid t z pta í perspektivy všechny ty dome ky a domy, které se shora vypadají úpln jinak jako skláda ka pro d ti. Však jsou také malí návšt vníci, kterým pomohli p i výstupu na v ž rodi e, velmi nadšeni a v bec se jim nechce dol. Tam nás ale eká další zajímavost místní zámek. pokra ování na stran 5 ČTĚTE UVNITŘ Výstava Jind icha Šimka v Rokytnici str. 3 Archív a muzeum Orlických hor v Bavorsku Starosta m sta Petr Hudousek navštívil ve dnech 2 5. dubna 2009 na pozvání n meckého spolku Orlické hory archív a muzeum Orlických hor v bavorském Waldkraiburgu str. 4 NOC S ANDERSENEM Už jste si n kdy položili otázku, co se d je v knihovn o p lnoci? V té rokytnické straší str JAK TO VIDÍM JÁ Jsem Zlatý retrívr, mé psí jméno je Ben a m j domov je v budov rokytnické pošty v prvním obytném pat e. str. 11 MAŠKARNÍ KARNEVAL V P ÍN Tradi ní akcí po ádanou eským svazem žen v P ín je D tský maškarní karneval. Ten letošní se konal v sobotu 18. dubna str. 14 POLICEJNÍ OKÉNKO Prodloužená vycházka klienta sociálního za ízení str. 15 TENIS V ROKYTNICI O Velikonocích se konala valná hromada Tennis Clubu v Rokytnici, na které byl mimo jiné zvolen i nový výbor. Novope enému p edsedovi klubu Lu ku Bernardovi jsme položili n kolik otázek str. 15

2 INFORMACE Z ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH USNESENÍ RADY MĚSTA Kompletní text Usnesení rady m sta je uveden na internetových stránkách m sta nebo k nahlédnutí na M stském ú adu v Rokytnici v Orlických horách. Informace z jednání rady m sta dne a zkrácený výpis Sdružení SPLAV, o.s. žádost o uzav ení nájemní smlouvy na byt Rada m sta schvaluje uzav ení nájemní smlouvy k bytu v p. 97/1 se Sdružením SPLAV, o.s. dle p edloženého návrhu a s doporu ením M stské správy byt. Nadace EZ - poskytnutí finan ního p ísp vku - Oranžové h išt Rada m sta bere na v domí informaci starosty o výsledku projektu Oranžové h išt z Nadace EZ, kdy M sto Rokytnice v Orlických horách obdrží nada ní p ísp vek ve výši 1 mil. K. Královéhradecký kraj smlouva o poskytnutí investi ní dotace - Sb rný dv r Rada m sta schvaluje uzav ít smlouvu o poskytnutí investi ní dotace s Královéhradeckým krajem Hradec Králové na zlepšení technického stavu Sb rného dvora dle p edloženého návrhu. Zpráva o revizi elektrického za ízení - budova M Ú Rada m sta bere na v domí zprávu o revizi elektrického za ízení budovy M stského ú adu. Autoleasing a.s. - ukon ení leasingové smlouvy - za ízení posilovny ZŠ Rada m sta bere na v domí ukon ení platnosti leasingové smlouvy se spole ností Autoleasing, a.s. Praha na za ízení kondi ní posilovny Základní školy v Rokytnici v Orlických horách. Rada m sta schvaluje uzav ít kupní smlouvu se spole ností Autoleasing, a.s. Praha dle p edloženého návrhu. Schválení výb ru firem pro dodavatele stavby výstavba RD za ZŠ Rada m sta schvaluje oslovit níže uvedené firmy k p edložení nabídky na dodavatele stavby p íprava území za ZŠ dle projektové dokumentace: - STRABAG a.s. Hradec Králové - COLAS CZ a.s. Hradec Králové - MADOS MT s.r.o. Lupenice - SKANSKA DS a.s. Litomyšl - M-SILNICE s.r.o. Hradec Králové Informace Mezinárodní den památek, Mezinárodní den muzeí Rada m sta bere na v domí informaci Mgr. Morávka o termínu konání Mezinárodního dne památek dne a Mezinárodního dne muzeí dne Poskytnutí dotací na podporu kultury a neziskových aktivit Rada m sta schvaluje poskytnutí dotací na podporu kultury a neziskových aktivit ve výši: ,- K Sdružení rodi a p átel školy p i ZŠ ,- K Ob anské sdružení Rampušá ek ,- K M stské informa ní a kulturní st edisko ,- K Myslivecké sdružení Orlické hory Žádost o sponzorský dar Ob anské sdružení Rampušá ek Rada m sta schvaluje poskytnout finan ní p ísp vek ve výši 3.000,- K ob anskému sdružení Rampušá ek. Žádost o finan ní p ísp vek p. Eva Ku erová Rada m sta schvaluje poskytnout finan ní p ísp vek ve výši 4.000,- K paní Ev Ku erové NATURA na vydání regionálního sborníku Panorama. Zápisy z komisí RM období 10-12/2008, 1-3/2009 Rada m sta bere na v domí zápisy z komisí Rady m sta za období 10-12/2008 a 1-3/2009. Financování rozší ení osv tlení úseku od ZŠ po autobusové nádraží Rada m sta bere na v domí informaci starosty o zadání požadavku spole nosti CI- TELUM a.s. na zpracování cenové kalkulace stavby - rozší ení osv tlení úseku od Základní školy po autobusové nádraží. Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE VEDENÍ MĚSTA ROKYTNICE DUBEN 2009 Starosta, místostarosta m sta a lenové Rady m sta se mimo svého b žného denního programu zú astnili také t chto jednání a spole enských akcí: Starosta m sta odcestoval do Waldkraiburgu v Bavorsku, kde zajiš oval kopie n kterých dobových fotografií a archiválií z archívu a muzea Orlických hor Zasedání pracovní skupiny pro p ípravu Anenské pouti Zasedání Rady m sta Zasedání muzejní rady Muzea Pevnost Hani ka Setkání starost, velitel hasi a p edák fotbalových klub v Rokytnici u P erova k p íprav Setkání Rokytnic Den památek Starosta m sta se zú astnil v Letohrad ustavující valné hromady sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko Starosta m sta navštívil se sekretá em Euroregionu Glacensis a starostou obce Bartošovice nadlesního Nadle nictwa Lasu Pa stwowych v Kladské Byst ici v Polsku, se kterým jednali o možném partnerství p i stavb rozhleden a lávek v Orlických a Byst ických horách Výb rové ízení na dodavatele inženýrských sítí pro výstavbu 7 rodinných dom za základní školou Zasedání pracovní skupiny pro p ípravu Anenské pouti Zasedání Zastupitelstva m sta Starosta m sta jednal s lesní správcovou Les R, Lesní správy Rychnov n.k. o p íprav výstavby rozhledny na Anenském vrchu Starosta m sta se zú astnil v Rychnov nad Kn žnou vernisáže výstavy Zapomínaní malí i Orlických hor. DEN MUZEÍ NA HANIČCE Dne si op t p ipomeneme Mezinárodní den muzeí a na Hani ce budou už opakovan p ipraveny drobné ukázky, které návšt vník m tento den p ipomenou a zpest í návšt vu muzea. Na n kolika místech povrchu tvrze budou umíst ni dobov uniformovaní p íznivci historie a n které druhy vojenské techniky a budou návšt vník m drobnými ukázkami p ibližovat dobu své existence. Op tovn zaburácí motor obrn ného transportéru OT 810, který v rn napodobuje sv j vzor - kolopásový transportér n mecké výroby. V terénu se také op t objeví i vozidlo PV3S SDH Rokytnice v Orlických horách, s nímž v lo ském roce bravurn vládl pan Antonín Vávra. V ím, že objednávka po así vyjde lépe než vloni, kdy nás p eci jenom nakonec všechny rozehnala prudká bou ka. Zveme všechny, kte í se cht jí podívat na trochu více než je pouhá prohlídka našeho muzea a pobýt v krásném prost edí Hani ky. Pavel Miná, vedoucí muzea UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY Upozor ujeme ob any, kte í jsou zaregistrováni do systému pytlového svozu d m od domu, že na podateln M stského ú adu Rokytnice v O.h. si mohou vyzvednout árové kódy.

3 OTÁZKA PRO STAROSTU MĚSTA ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH PETRA HUDOUSKA V posledních týdnech jsme zaznamenali zvýšenou aktivitu Policie R týkající se zejména postih za nesprávné parkování a za další p estupky proti pravidl m silni ního provozu. Jedná se o iniciativu ze strany Policie R nebo jde o akce provád né na vyžádání i ve spolupráci s p edstaviteli m sta? Jak m informoval vedoucí rokytnických policist, tak ka plný po etní stav na odd lení umož uje v sou asné dob provád t rozsáhlejší preventivní akce v našem m st. Jejich pozornost je momentáln zam ována p edevším na dodržování dopravních p edpis. Takže ur it je to více aktivita policejního odd lení, p ípadn n kterých p íslušník, což m sto nem že žádným p ímým zp sobem ovliv ovat. V sou asné dob probíhá p íprava Koordina ní dohody mezi m stem a policií, kterou bude schvalovat zastupitelstvo m sta. Je to pot ebný dokument, ke kterému by se m li rozhodn vyjád it všichni zastupitelé. Po schválení jeho text uve ejníme na ú ední desce a internetových stránkách m sta. Městské informační a kulturní středisko města Rokytnice v Orlických horách Vás zve na výstavu Po stopách malíře JINDŘICHA ŠIMKA s vnučkou JINDŘIŠKOU KÜHNOVOU Vernisáž výstavy a zahájení se bude konat v ob adní síni M stského ú adu v sobotu 30. kv tna 2009 v hod. Výstava je instalována v síni m stské knihovny, nám. T.G.Masaryka 68. NOVÁ ORGANIZACE NA PROPAGACI CESTOVNÍHO RUCHU Slavnostní ustavující valná hromada nové organizace Orlické hory a Podorlicko se konala ve Spole enském centru Nový Dv r v Letohrad. To, jak za jak významnou je tato událost považována, nejvíce prokázala vysoká ú ast cca 70 zástupc profesního, politického i ve ejného života i vysoká ú ast 6 médií, v etn T1. Osobn se zú astnil nap. Rostislav Vondruška, editel agentury Czechtourism, poslanec Parlamentu eské republiky Ji í epelka, radní Pardubického kraje Miroslav Stejskal a Petr Šilar a p edseda Klubu eských turist Jan Stráský. P ítomni byli také zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, odd lení cestovního ruchu obou krajských ú ad. Novou organizaci založilo 21 subjekt z obou kraj Královéhradeckého a Pardubického, a to 7 svazk obcí a 9 obcí a m st, které vznik organizace iniciovaly, dále 4 podnikatelské subjekty a Asociace hotel a restaurací R. Zakladatelé slavnostn podepsali pod dohledem Rampušáka a Ka enky zakladatelskou listinu a p evzali od nich správu Orlických hor a podh í do svých rukou, což stvrdili na míst p ípitkem regionálního produktu - Orlické slivovice. P edsedou organizace byl zvolen Petr Fiala, starosta m sta Letohradu a místop edsedou Miroslav Richter, místostarosta Rychnova nad Kn žnou. Sídlem nové spole nosti bude Rychnov nad Kn žnou. Zakládajícím lenem tohoto sdružení právnických osob je také m sto Rokytnice v Orlických horách a Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory, které p i jednáních bude zastupovat starosta m sta Petr Hudousek, který byl sou asn zvolen lenem správní rady této spole nosti. Úvodní slovo: PhDr. Karel Jaroš a ak. malí Ji í Kalo Kulturní program: P vecký sbor pod vedením Františka Grulicha Jind ich Šimek se narodil v Doudlebách. Setkání se strýcem malí em Emilem Šimkem v Horním Jelení vyvolalo již v osmiletém chlapci rozhodnutí na celý život. Vyhledává krajiná ské školy Františka Kavána, Aloise Kalvody, Oty Bubení ka. V padesátých letech vstupuje na akademii do skupiny Otakara Nejedlého. Maluje Šumavu, Jižní echy, Prahu a okolí, fotografuje, restauruje památky. Zajíždí do Orlických hor. Rodný kraj ho uchvátil dokonce života. Žije v P ín, na n kolika místech v Rokytnici, kde poslední léta žil na fa e. Zem el Jind iška Kühnová se narodila v Novém Sedle u Karlových Var. Vyr stala v um leckém prost edí svého d de ka, pana Jind icha Šimka. Jeho lásku k malb vst ebávala již od d tského v ku. Po skon ení základní školy v Pod bradech se rodina p est hovala do Karlových Var. Pozd ji žila v N mecku v Deggendorfu, kde její v tší ást života a asu pohltila pé e o rodinu. Miluje krajinu, památky a staré asy. Výstavy: Bad Viechtach, Deggendorf, Platling, Schloss Egg, Karlovy Vary, Kada, Klášterec nad Oh í. Slavnostního založení spole nosti se zú astnil také p edseda Klubu eských turist Dr. Jan Stráský. Fotografií se vracíme k vítání ob ánk, které se konalo koncem února v ob adní síni M stského ú adu v Rokytnici v Orlických horách.

4 ARCHÍV A MUZEUM ORLICKÝCH HOR V BAVORSKU Starosta m sta Petr Hudousek p i setkání se starostou Waldkraiburgu Siegfriedem Klikou Starosta m sta Petr Hudousek navštívil ve dnech dubna 2009 na pozvání n meckého spolku Orlické hory archív a muzeum Orlických hor v bavorském Waldkraiburgu. Toto 25-tisícové m sto leží 80 km severovýchodn od Mnichova. V pr b hu 2. sv tové války zde byla pouze továrna na výrobu munice, ve které byli zam stnáni nucen nasazení pracovníci z celé okupované Evropy. Po r posloužil tento pracovní tábor pro p íjem tisíc odsunutých N mc ze st ední Evropy. Nejv tší ást z nich byli práv eští N mci. Sb rný tábor tak dal následn vznik nového m sta ležícího uprost ed borových les. Noví obyvatelé si s sebou p ivezli nejen kulturu staré vlasti, ale také mnoho vzpomínek a cenných archivních materiál, které byly v p ípad Orlických hor pe liv soust ed ny do archivního fondu. N mci z Orlických hor také pat ili mezi nejaktivn jší budovatele nového lesního m sta. Jedna z hlavních rušných ulic m sta tak nese název Adlergebirge Strasse, tedy Orlickohorská. Cílem návšt vy, kterou pomohla technicky zajistit farma Orlicko a.s. z Nebeské Rybné, bylo získat elektronické kopie alespo n kterých fotografií a archivních materiál z oblasti Rokytnice a Nebeské Rybné. Jednalo se tak o návšt vu ryze pracovní. Rokytnický starosta se také sešel na žádost místní radnice se starostou Waldkraiburgu panem Siegfriedem Klikou, jehož rodina p išla do tohoto m sta z okolí Liberce. Setkání obou starost prob hlo ve velmi srde né atmosfé e. Pan starosta Klika se velmi zajímal o sou asný život v Rokytnici a byl pot šen pozváním našeho starosty k návšt v Rokytnice. V pr b hu t ídenního pobytu se poda ilo p evést do elektronické podoby tém dv stovky fotografií a desítky zajímavých listin, které obohatí depozitá e rokytnického muzea. V budov Finan ního ú adu v Rychnov nad Kn žnou je vyložen k ve ejnému nahlédnutí hromadný p edpisný seznam o VY- M ENÍ DAN Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2009 za nemovitosti nacházející se v územním obvodu uvedeného fina ního ú adu pro poplatníky, kte í mají trvalé bydlišt, sídlo nebo pouze nemovitosti v obci Rokytnice v Orlických horách. Bližší informace na (odkaz: Informace z radnice - Ú ední deska) Informace pro ob any jiných lenských stát EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území eské republiky Volby do Evropského parlamentu se budou na území eské republiky konat ve dnech 5. a 6. ervna Dne 5. ervna 2009 (pátek) se bude hlasovat od hodin do hodin a dne 6. ervna 2009 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do hodin. Bližší informace na ZM NA NÁZVU SPOLE NOSTI Valná hromada spole nosti Guseppe, a.s. v Rokytnici v Orlických horách rozhodla o zm n názvu spole nosti na FrostFood a.s., a to splatností od Ostatní údaje, tzn. I, DI a adresa z stávají nezm n né. UKÁZKY SNÍMKŮ PŘIVEZENÝCH Z BAVORSKA Zajímavý snímek z léta roku 1906 zachycuje slavnostní nástup císa ského vojska na letní vojenské manévry na nám stí v Rokytnici. Všimn me si, že ást voják má apky obepnuté sv tlou látkou a druhá je bez tohoto ozna ení. Smyslem tohoto dopl ku stejnokroje bylo rozlišit jednotku p i nácviku bojových akcí na úto ící a obrannou ást. O tom, že po así na horách dokáže na ja e n kdy p kn potrápit sv d í také tento snímek po ízený v Horní ulici 10. kv tna M sto tehdy postihla silná sn hová vánice. ZPRÁVY Z FARNOSTI ímskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách informace: mobilní telefon Pravidelné ned lní bohoslužby se konají: 8.30 hodin P ín hodin Rokytnice v Orlických horách hodin Souvlastní

5 DEN PAMÁTEK dokončení ze strany 1 Netypický pohled z místa, kde stojí nekompletní varhany, které sestrojil rokytnický rodák pro kostel Nejsv t jší Trojice. P ed vstupem do velkých zámeckých vrat eká Ing. arch. Ladislav Svoboda se starostou m sta, kte í více než šesti desítkám návšt vník vypráví o historii. Za n kolik okamžik se ocitáme na nádvo í, kde je patrno, že jen nejnutn jší opravy byly provedeny na exteriéru budovy, ale ani ty nemohly zadržet zub asu a ni ivé síly pov trnostních vliv v horském prost edí. Anenský sál v prvém pat e, který je unikátem svého druhu, nebo jeho podlaha je zav šena na et zech, je z ásti zastav n lešením, které slouží restaurátor m k odnímání štukatérských ástí ze stropu, aby byly uloženy p ed zni ením. Zámek je v soukromých rukách, ale eká na nového majitele. N kolik let je ur en k prodeji, bohužel se však ješt nenašel ten, který by n kolikamiliónovou ástku mohl vynaložit na koupi a mnoha dalšími dotovat opravy, které jsou pot ebné. A tak procházím mnoha místnostmi, které v minulosti sloužily nejr zn jším ú el m. V sou asné dob správce odstra uje z podlahy linoleum, které se asfaltem nalepilo na kazetové parkety. Pouze zámecká kaple vypadá i dnes jako by se p enesla do doby d ív jšího života na zámku, ist a velice p kn. Kdo ví, zda se najde nový majitel, jemuž nebude lhostejný chátrající zámek, a který zp ístupní tuto zajímavost ve ejnosti. V me, že zámek se své prom ny k lepšímu do ká. P es rozpa ité dnešní ráno se Den památek opravdu vyda il a bylo se na co dívat. A to jsme nevid li zdaleka vše, co m že malebné a nenápadné m ste ko nabídnout. Je to však také impulz k zamyšlení, kolik krásných hodnot, kdysi vytvo ených lov kem, postupn chátrá a tím se i zmenšuje nad je, že je další generace spat í. V me však, že i rokytnický zámek se do ká a my za n jaký as se v Den památek projdeme nov zrekonstruovanými prostorami. Text a foto Alena Mohrová Tomu, aby lov k mohl vnímat n kdejší krásu a velkolepost Anenského sálu, brání lešení, bez kterého se však v sou asnosti neobejde. HUDEBNÍ HAPPENING U SPLAVU Kdo zavítal v podve er do Splavu, rozhodn nezaváhal. Konal se zde koncert Vojt cha Nýdla a žák Františka Grulicha. Mnozí z Vás možná netuší, kdo že je to ten pan Nýdl. Mimo to, že je to skv lý klarinetista, je i lenem Pražské komorní filharmonie a dechového souboru Afflautus Quintet, zastává také post prvního klarinetisty Symfonického orchestru eského rozhlasu. Ve skupin Clarinet Factory uplat uje své vynikající schopnosti nejen instrumentální, ale i p vecké (vystupoval nap. v muzikálu Hair). Koncert zahájili již zmín ní žáci p. Grulicha, a už hrou na zobcové flétny, akordeon, klarinet i kytaru. Poté byly d ti vyzvány Vojtou Nýdlem k tomu, aby na rozdané líste ky napsaly nejr zn jší témata, která posléze m l pan Nýdl zahrát. Z ad d tí pak bylo n kolik témat vylosováno, a tak si diváci mohli nap íklad poslechnout improvizaci na téma labutí pe í, dv hv zdi ky.. atd. D ti byly samoz ejm zapojeny do hry, byly vyzvány k tomu, aby doprovázely klarinet hrou na své hudební nástroje. Tak došlo k p íjemnému spojení profesionální a amatérské hry. Poté zahrál Vojt ch Nýdl n kolik skladeb za doprovodu hudební nahrávky již zmín né skupiny Clarinet Factory. Pro mnohé jist zajímavý zážitek. Na záv r tohoto setkání zahrála rodina Neugebauerova ze Žamberka, kterou vedl tatínek na basu, s doprovodem svých dvou d tí na klarinet a housle. Jejich vystoupení sklidilo od p ítomných poslucha velký potlesk a obdiv. Nutno podotknout, že prostory Splavu byly zcela zapln ny a diváci dokonce stáli i na chodb! Všichni p ítomní se shodli na tom, že akcí v tomto duchu by mohlo být v Rokytnici více a že tu Vojt ch Nýdl i rodina Neugebauerova rozhodn nebyli naposledy. Lucie Grunclová JUBILEJNÍ LITERÁRNÍ PARNAS TÝNIŠT Letos je vyhlášen už X. jubilejní Týniš ský literární Parnas. Sout ží se ve t ech kategoriích: A) Próza a poezie autor v kového rozmezí let, B) totéž v rozmezí let, C) totéž nad 25 let. Autory prosíme o zaslání maximáln t í ješt nepublikovaných a do žádné sout že nezaslaných prací v p ti kopiích, strojopisných nebo na po íta i. Práce nepodepisujte, pouze sešijte a o íslujte jednotlivé stránky a do obálky vložte lístek se jménem (h lkovým písmem), datem narození, písmenem dané kategorie a ofrankovanou obálku s vaší adresou, abychom vám mohli zaslat pozvánky na seminá a vyhlášení výsledk. Práce zasílejte na adresu Mgr. Jitka B ezková, Na St ezin 345, Hradec Králové, upozor- ují po adatelé. Uzáv rka sout že je 31. ervence 2009, organizáto i si vyhrazují právo publikovat vít zné práce v ro ence Týniš ského literárního Parnasu, v týniš ském Zpravodaji a v regionálním tisku bez nároku autor na honorá. Další informace na http//parnas.zde.cz ba JINDŘICH ŠIMEK V ORLICKÉ GALERII RYCHNOV Orlická galerie v rychnovském zámku zahajuje svou sezónu hned dv ma výstavami. První z nich Z grafického díla Vladimíra Boudníka p edstavuje nahlédnutí do tvorby svérázného a originálního um lce ( ). Druhá nese název Zapomínaní malí i Orlických hor a je v novaná tvorb Václava Seidla, Otakara Sedlon a Jind icha Šimka. Ob výstavy potrvají do 15. ervna. ba

6 NÁŠ ROZHOVOR JSEM RÁD, ŽE TADY MOHU PŮSOBIT O krátký rozhovor pro kv tnové vydání m sí níku Horský kurýr jsme požádali duchovního administrátora zdejší ímsko-katolické farnosti Pátera Teodora Paj nka, MSF. I když je polské národnosti, tak odpovídal rozvážn dobrou eštinou. A p estože byl až v kanadské prérii i v Rokytnici jej n co mohlo p ekvapit. Mohl bych Vás poprosit o krátké p edstavení pro ty z našich tená-, kte í ješt nem li p íležitost se s Vámi seznámit? Jmenuji se Páter Teodor Paj k, jsem lenem ádu Misioná Sv. rodiny. To je ona zkratka MSF, kterou naleznete na dve ích fary za mým jménem. (Tento ád vznikl na p elomu 19. a 20. století, dnes má okolo 1200 eholník, z nichž asi 250 je z Polska. Misioná i Svaté rodiny pracují na celém sv t, od severního Norska až po Oceánii. - pozn. redakce). Narodil jsem se 20.zá í 1956 v Polsku, v Horním Slezsku v okolí Katowic. Studoval jsem v kn žském seminá i v centrálním Polsku u m sta Konin. P sobil jsem už na n kolika místech ve sv t : nejd íve jsem strávil dva roky v Polsku a pak 11 rok jsem byl v Kanad v prérii, kde v okolí žilo n kolik indiánských kmen. Sedm let jsem byl v Rakousku v okolí Vídn, následn jsem ty i roky strávil zp t v Polsku a nyní jsem pátým rokem v eské republice. V Rokytnici sloužím od 1.srpna Jste duchovním správcem nejen v Rokytnici, ale i v n kterých dalších obcích. Které z nich to jsou? V první ad jsem bytem zde v Rokytnici, po slou ení menších farností vznikla jedna velká farnost Rokytnice. Pod ní spadají i další obce: v první ad P ín, dále Nebeská Rybná s kaplí v Souvlastní, kde se pravideln konají bohoslužby, dále sem pat í ješt Zdobnice, í ky a Ka erov. Jaké aktivity jsou organizovány zdejší farností? Koná se výuka náboženství, také p íležitostn navšt vuji Domov na St íbrném vrchu, kde bývají bohoslužby pro zdejší klienty. Pro farníky po- ádáme duchovní odpoledne. Co Vás b hem Vašeho p sobení v Rokytnici nejvíce p ekvapilo? Ve zdejší farnosti se p i bohoslužbách zpívá hodn písní, které jsem d íve neznal. Jsou ze zvláštního zp vníku, který byl kdysi p ipraven, tak to m p ekvapilo. Jinde se zpívá z tradi ního zp vníku, který je daný pro celou diecézi. Co byste vzkázal tená m m sí níku Horský kurýr? Jsem rád, že tady mohu p sobit. Pokud bude kdokoliv mít n jaké otázky nebo p ipomínky, m že se na mne vždy obrátit. Telefonní íslo je uvedeno na dve ích fary. Každý, kdo by cht l poskytnout duchovní služby, nech se p ihlásí. Jinak p eji hodn úsp ch p i rozvoji tohoto m sta, už je vid t pokrok v budování turistické infrastruktury a v ím, že to bude stále lepší. Za rozhovor pod koval Jan Morávek V p íštím ísle Horského kurýra bude rozhovor s Jind iškou Kühnovou, vnu kou akademického malí e Jind icha Šimka. VELIKONOCE V EXILU Dobrovolném. O velikono ních prázdninách jsem se zú astnil poznávacího zájezdu školského EXODu a týniš ského Alpin tour do Slovinska a Itálie. Ve Slovinsku jsem nikdy nebyl, takže jsem byl docela zv davý nejen proto, že tento dvoumilionový národ má tak výborné lyža e sjezda e i skokany. K n kolika pozastavením Zastávka v Rakousku sout ska Myrafälle Malý ka on s divokou vodou, kde se chodí po b ezích i d ev ných lávkách sem a tam a u í se na vodopády. Byl jsem tu už n kolikrát, ale tolik vody jsem tady nezažil, konstatoval šéf výpravy Pepa Holec. Julské Alpy Jsme ve Slovinsku, strmé kopce s Triglavem v ele pokrývá ješt vrstva sn hu (už tušíme, pro mají tak dobré lyža e), sjezdovky vidíme i domýšlíme. Cht li bychom výš, ale zna ka nás nepustí, navíc protijedoucí sn žná fréza je dostate n výmluvná Planica Proslavené st edisko skok a let na lyžích. Mezi staviteli m stk byl v historii prý i eský inženýr. U toho nejv tšího je na bubnu ješt sníh, ale chrán né údolí vytvá í teplo na tri ka. Co nás zaujalo, že i tenhle mamut nemá nájezdovou v ž, ale jen konstrukci, která kopíruje tvar svahu. Bled N co jako láze ské st edisko s kouzelným jezerem, hradem na skále a na ostr vku s kostelem, které se ve er osv tlením zm ní v obdivovanou divadelní kulisu. Z hradu úctyhodné vyhlídky. Místo našeho prvního ubytování (2x) Sout ska Vintgar Rokle op t s divokou vodou a chozením po lávkách. Bohužel, p i ch zi nazp t si jedna paní z našeho zájezdu zlomila nohu Vodopád Savica Množství strmých schod nahoru, ale stojí to za to. Savica je vodopád 78 metr vysoký a množství padající vody je impozantní. Jinak m žete obdivovat i blízké Bohinjské jezero a okolní hory. Predjamský hrad Už jste n kdy vid li hrad, který by stál pod skalou? Tak tento stojí tak, že nad ním je skála a jeskyn a pod ním te e eka, která se kdesi ztrácí. Unikát. Postojná jeskyn Výjime ný, obrovský krasový komplex, do kterého jedete dva kilometry vlá kem, pak se projdete dalších pár kilometr p šky nejhez í ástí jeskyn a pak z Koncertního sálu op t vlá kem k východu. Krápníková výzdoba vás zahltí a to tu žijí ješt zajímaví tvorové (slepý macarát jeskynní), které jsme bohužel nevid li. Koper M ste ko na b ehu Jaderného mo e, kde se mluví jak slovinsky, tak italsky, místo našeho druhého ubytování (1x). Hrál se tu patrn n jaký rivalský fotbal, kolem stadionu byla rozseta spousta policajt. Terst Už jsme v Itálii, známý p ístav nemusíme p edstavovat. Nezapomeneme množství schod a hlaholy zvon. Byla velikono ní ned le a kostely se p edhán ly Miramare Na pob eží mo e, nedaleko Terstu. Nádherný, veliký park a jako t ešni ka na dortu u vody záme ek, p ipomínající svou architekturou náš zámek Hluboká. Lago di Garda a Sirmione Nejv tší italské jezero (délka 51 km, ší ka 17 km, nejv tší hloubka 350 m) do n hož se vsouvá jako poloostrov cíp m ste ka Sirmione s hradem. Chápu byla velikono ní ned le, ale tolik aut a lidí pohromad jsem ješt nevid l. Nazdíno až zazdíno. A všude obch dky a zmrzliny a zmrzliny Poslední významná zastávka naší výpravy. P.S. Rád bych uvedl, že Slovinci jsou hrdí a neuv iteln istotní. Na ulicích a prostranstvích to vypadá trošku jinak, než u nás. O Italech se to íct nedá. Spali jsme ve dvou t íhv zdi kových hotelech, ale rozdíl tu byl. Ten v Bledu byl rozhodn o t ídu výš. Takže pokud jste ve Slovinsku ješt nebyli, v ele doporu uji. Josef Bahník

7 Rozhovor s Petrou Beranovou, zaměstnankyní Sdružení Splav v Rokytnici v Orlických horách Co vás, paní Beranová, p ivedlo k této práci? Za ínala jsem v Hradci Králové s p ípravou výstavních prostor a potom v Žamberku v Dom d tí a mládeže. Doma v P ín jsem vytvá ela keramické výrobky, po ídila si i vypalovací pec. P išla mate ská dovolená a já jsem kolem sebe sdružila n kolik maminek se stejným zájmem o keramickou dílnu. Následoval podnikatelský kurz p i ú adu práce, kde mi test ur il oblast, pro kterou se hodím - organizaci akcí. A tak jsem tady. M žete mi v krátkosti íci, co p ipravujete? Plán a nápad je mnoho. Každý m síc bude mít dáno svoje téma. Duben byl hudební, kv ten p írodov dný a letní m síce v prázdninovém duchu - vždy výstava nebo vernisáž a každý pátek akce. Nap íklad koncert, výtvarná dílna, p ednáška, divadelní p edstavení nebo mini-filmový klub. Co mohou u vás ve Splavu o ekávat Rokytni tí v kv tnu? V rámci 40. výro í založení CHKO Orlické hory jsme p ipravili na 4. kv tna výstavu památné stromy s p ednáškou z úst povolané osoby pana Ing. Jana Chládka. Na 7. chystáme jógu pro d ti a rodi e, o den pozd ji nás navštíví v ela ze Žamberka Old ich Kr má s povídáním a videoprojekcí v etn prodejní výstavy v elích produkt pana Milana Skalického. Zoolog Josef Hájek 15. povypráví o zmijích a 22. prob hne ve ejná diskuse o t íd ní odpadu s Terezou Bížovou. Na 29. p ipravujeme zahájení filmového klubu, což budou krátké studentské filmy z festivalu Zlínský pes. Zmínila jste se o prázdninách, to bývá v kultu e okurková sezóna. ím bude žít Splav v t chto m sících? Víkendový filmovo-divadelní festival bude ur it vítanou zm nou. Petra Beranová ve svém keramickém ráji. Na zahrad p ed budovou instalujeme plátno a posezení s ob erstvením. K tomu p ipravujeme na léto i d tský koutek a pískovišt, aby k nám mohli p ijít i rodi e s malými d tmi. Jak poslouchám, plán je skute n mnoho, ale jak jste spokojená s tím, co se již poda ilo? Hudební duben se vyda il. Na výstavu fotografií Dany echákové a setkání d tí s Vojt chem Nýdlem p išlo n kolik desítek návšt vník, což mne velmi pot šilo. I výtvarná dílna nazvaná Plastika do zahrady se odvíjela v duchu p íjemné atmosféry. A co je vaším p áním do budoucna? Vzbudit v lidech v tší zájem o kulturu, a to p edevším u mladých, pro které akce p ipravuji. Aby to pro n nebylo n co co musím ale kam se p jdu se zájmem podívat. Je krásné, když lov k d lá co ho baví, co vytvá í vlastníma rukama. Spokojenost to pak p ináší nejenom jemu, ale i t m, kte í jeho um lecké výtvory prohlížejí. D kuji Vám za rozhovor a p eji mnoho zdaru! Rozmlouvala Alena Mohrová VÝROČNÍ SCHŮZE AUTOMOTOKLUBU V ROKYTNICI Dne 28. b ezna se konala výro ní lenská sch ze AMK Rokytnice v Orlických horách za ú asti asi dvacítky len. P edseda Kamil Michali ka zhodnotil aktivity v minulém roce, mezi nejvýznamn jší pat il párty stan v pr b hu Anenské pouti a organizace závod amatér v motoskijöringu. Obojí m lo velký ohlas. lenská sch ze doplnila výbor o nového hospodá e, kterým byl zvolen Martin Buriánek. Diskutovalo se rovn ž o akcích plánovaných na letošní rok. Novinkou je, že rokytnická organizace AMK se nov letos stala správcem párty stanu, který vlastní Dobrovolný svazek obcí Orlické hory a za úplatu jej bude obcím p j ovat a stav t. P edpokládá se znovu angažmá p i Anenské pouti, možná se v Rokytnici pojede i republikový závod v motoskijöringu. Tak se nechejme p ekvapit. -mvk- PŘEDVELIKONOČNÍ ODPOLEDNE SE ZDOBENÍM KRASLIC Odpoledne ve tvrtek 9. dubna 2009 se Turistické informa ní centrum prom nilo ve výtvarnou dílnu plnou barev. Malére ky všeho v ku se spole n pustily do zdobení kraslic. Pod laskavým dohledem a vedením paní Dany Fitzkové si mohli vají ka ozdobit dosp lí i d ti. Ty se do toho pustily s vervou sob vlastní a za chvíli byla první dílka na sv t. N kdo vsadil na bezbarvý vosk, který vytvo í nádhernou dekoraci teprve po obarvení celé kraslice, jiní zase kouzlili p ímo s voskem barevným. Na rozdíl od školy bylo zde opisování dovoleno. Velkým zdrojem inspirace byly nejen kraslice paní Fitzkové, ale i sle ny Moniky Grofové, která se o své zkušenosti se všemi ochotn pod lila. V te, že pozorovat ji p i práci bylo pro všechny skute ným požitkem. Tohle odpoledne se opravdu povedlo a všichni jsme se shodli, že p íští rok p ijdeme zase. Více si m žete prohlédnout na webových stránkách cz v sekci Uskute n né akce. Text a foto MIKS Rokytnice v O.h. JÓGA PRO RODIČE S DĚTMI Kdy za ínáme: (každý tvrtek) Kde: D m SPLAV Rokytnice v Orl.h. V kolik: hod. Vzít si: karimatku, pohodlné oble ení Lektorka: MUDr. Bára Divá Od kolika let: 2 15 let Bližší informace na tel..:

8 Školní zpravodaj Kurýr(ek) MATEMATICKÝ KLOKAN 2009 Pro ty, kte í se ješt s touto matematickou sout ží nesetkali, pár slov úvodem. Tato mezinárodní sout ž vznikla v Austrálii a dnes probíhá v mnoha zemích sv ta. eská republika se k nim p ipojila poprvé v roce 1995 a v posledních letech se po et ú astník ustálil na Na naší škole prob hla tato sout ž ve tvrtek Rozd lena byla do ty kategorií: Cvr ek ( ro ník), Klokánek ( ro ník), Benjamín ( ro ník) a Kadet ( ro ník). Žáci kategorie Cvr ek ešili 45 minut 12 úloh, žáci ostatních kategorií ešili 60 minut 24 úloh. Tyto úlohy byly v tšinou zam eny na logické uvažování. Nejúsp šn jší ešitelé: Kategorie Cvr ek: t ída body 1) Michal Pelant ) Linda Berkyová Bianka Mikulcová Petr Nezbeda Monika Novotná Št pánka Sedlatá TAK NÁS TU MÁTE ZASE Tak nás tu máte zase jak ten as letí, co? Ani jsme se nenadáli a už tu máme jaro! A do školky nám p ineslo jaro naše oblíbené divadlo ÚSM V a nám zahrálo p edstavení s názvem Jak Pejsek a Ko i ka vítali jaro. Spole n s d tmi sázeli kyti ky, zpívali veselé písni ky, a také se vrátil áp a s ním krásné a h ejivé sluní ko. Užili jsme si spoustu legrace. Nejvíce se d tem líbila zlobivá vrána, která jaro necht la a sn dla všechny jarní kyti ky, a pak celá zezelenala, jak jí bylo špatn. Ale nakonec všechno dob e dopadlo a my se už te t šíme, co si pro nás p ipraví p íšt. A kdy to p íšt bude?? No p eci na slavnostním otevírání naší nové zahrady!!!! Takže nejezte jarní kyti ky, a se zase brzy shledáme:o) Vaše d ti! Kategorie Klokánek: t ída body 1) Martin Petrán k ) Kristýna M llerová ) Tereza Dostálová Kategorie Benjamín: t ída body 1) Michaela Slezáková ) Gabriela Halbrštátová ) Eliška Michalcová Kategorie Kadet: t ída body 1) Eliáš Je ábek 9.A 82 2) František Vnenk 9.A 60 3) Vojt ch Zimmer Mgr. Martin Vrkoslav a Mgr. Blanka Ko ousková ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Mate ská škola Rokytnice v Orlických horách Se sídlem: Horská 172, Rokytnice v O. h., , tel ZÁPIS d tí do mate ské školy pro školní rok 2009/2010 se koná ve st edu od 8 do 11 hod. v budov mate ské školy. K zápisu se dostaví rodi e, kte í budou chtít umístit své dít od nebo b hem školního roku. Vezm te si s sebou rodný list dít te. Bc. Vlasta Gallová editelka školy

9 Horský kurýr Noc s Andersenem aneb Pomóc! V knihovně straší Už jste si n kdy položili otázku, co se d je v knihovn o p lnoci? V té rokytnické straší. Možná ne po ád, ale v noci ze t etího na tvrtého dubna tam byla k vid ní celá plejáda strašidel a duch. V tu páte ní noc totiž prob hla mezinárodní akce knihoven s názvem Noc s Andersenem. Všichni víme, že dnešní zp sob života knihám p íliš nep eje. Knížky soupe í o p íze d tí s mnoha ak ními lákadly od vysedávání p ed televizní obrazovkou až po po íta ové hry. A p itom existuje docela jednoduchá cesta, jak z toho ven dát d tem osobní p íklad, ukázat jim, že íst je vlastn velké dobrodružství. Metoda osobního vzoru v p ed ítání vedla k první noci v knihovn. Zárove se jí oslavil Mezinárodní den d tské knihy, který se na celém sv t p ipomíná každoro n 2. dubna v den narození známého dánského pohádká e. Poprvé tedy Noc s Andersenem prob hla v roce 2000 v uherskohradiš ské knihovn. Díky Klubu d tských knihoven SKIP se pak v hlas o prožité noci ší il dál po vlastech eských i moravských. Nap. v roce 2002 se nocovalo už na 72 místech a akce se postupn dostávala i za hranice. Letos se jí zú astnilo celkem d tí na 840 spacích místech na Slovensku, v Polsku, Slovinsku a samoz ejm v esku. Jedním z t chto míst byla i rokytnická knihovna. Rokytni tí spá i. Zleva stojí: Blanka Dostálová, Adam Vnenk, Tereza Kánská, Kate ina Fiedlerová, Kamil Volt, Robin Novák, Robin Herman, za ním je schovaná Míša Štefková, úpln vpravo stojí Veronika Tomanová. Vep edu zleva Pavel Hudousek, který p išel podpo it svého bratra v boji proti té p esile, Tereza Dostálová a Petr Hudousek ml. V pozadí rytí Mauschwitz. Vzhledem k tomu, že její kapacita je omezená, bylo z ad d tí vybráno jen n kolik pravidelných návšt vník knihovny a dobrých tená. Pod dohledem vychovatelky Ludmily Hamá kové a knihovnice Petry Kone né se tak nakonec sešli tvr áci: Kate ina Fiedlerová, Adam Vnenk, Robin Herman a Robin Novák, pá a ky: Michaela Štefková, Tereza Dostálová, Tereza Kánská a Veronika Tomanová, šes ák Kamil Volt a nejstarší ú astnicí byla Blanka Dostálová z deváté t ídy ZŠ v Rokytnici. Každá knihovna nebo jiné spací místo si p edem p ipravilo program, který byl obvykle zasv cen ur itému spisovateli nebo knížkám. My v Rokytnici jsme to malinko pozm nili a jako hlavní téma pro tuto noc jsme si zvolili naše m sto a jeho známou postavu rytí e Mauschwitze. Všechno to za alo v pátek po páté hodin, kdy se pomalu za ali tená i s obrovskými batohy scházet v knihovn. Po oficiálním zahájení v p l šesté již následoval p esun do OS Splav na vernisáž fotografky Dany echákové a cestou se plnil první úkol. Tím byla anketa o oblíbených spisovatelích, knížkách a také známých rokytnických postavách i hrdinech. Spá i se do toho pustili opravdu zodpov dn a neproklouzla jim ani myš bez toho, aby z ní dostali odpov di na své otázky. Dokonce i výstavu, kterou zahájili svým vystoupením sv enci pana Františka Grulicha, malí tená i tém rozložili, když se se svými otázkami vrhli na všechny p ítomné v etn vystavovatelky. Dozv d li se, že nejoblíben jším autorem paní echákové je Vladimír Neff, že jako malá milovala Karafiátovy Brou ky a Andersenovy pohádky, pozd ji pak Neználka a uchvátil ji životopis Marie Curie-Sklodowské. Taky zjistili, že Rokytni tí rádi etli nap. Cestu kolem sv ta za 80 dní, Z deníku kocoura Strašidelná banda Modroo ka, Sn hovou královnu, Bylo nás 5, 4 z tanku a pes, Bílého Tesáka, Fimfárum, Sever proti Jihu, Dáse ku, ale také Timura a jeho partu. Mezi oblíbené d tské autory se adí Antoine de Saint-Exupéry, Hans Christian Andersen, Ji í Wolker, František Hrubín, Karel apek, Daniel Defoe, Jarmila Loukotková i Jan Werich. Nejzajímav jší odpov di ale padaly na poslední otázku. Dozv d li jsme se, že rokytnickým hrdinou je t eba víla J linka, rod Nostitz, Jind ich Šimek, pan starosta, František Grulich i Antonín Štefek. Škoda byla, že žádný z dotázaných si nevzpomn l na rod Mauschwitz, ke kterému jsme se hlavn cht li touto anketou dostat. Dalším bodem programu byla totiž návšt va kostela Nejsv t jší Trojice, kde nás již o ekával Petr Hudousek ml. s poutavým povídáním o historii kostela a rodu Mauschwitz, kte í jej dali postavit. Nutno íci, že se Petr p ipravil dokonale. Jeho skorospolužáci jej zahrnuli celou adou p kn záludných otázek, které však Petr zodpov d l bez nejmenšího zaváhání. Nikomu se prost nepoda ilo jej nachytat na švestkách. A jestli byl výklad zajímavý? Mohu-li soudit podle toho, jaké p i n m bylo ticho, pak opravdu byl. Ješt jednou Ti, Pet e, d kujeme. Pak následoval p esun do výtvarné dílni ky paní Fitzkové ve zdejší ZŠ, kde všichni dostali za úkol vyrobit velikono ní ozdoby nejen pro sebe, ale hlavn pro svou knihovnu. Moje obavy o to, zda tato ást programu bude dostate n zajímavá i pro p ítomné pány, se brzy rozplynuly. Ti se na papír a n žky vrhli s takovou vervou, že jsme nesta ili zírat. D v ata se ale taky nedala zahanbit a za chvíli byly na sv t nádherné kolí ky s ove kami, zají ky, kyti kami, slepi kami a ka enkami. A protože si všichni po ádn mákli, byla na míst vydatná ve e e. Chvílemi sice p ipomínala spíš ke- upovou válku, ale konec dobrý, všechno dobré. S plnými b íšky se všichni trošku zklidnili a nastal as na chatování s dalšími spacími místy, kreslení, tení a další podobn mírumilovné aktivity. Vychovatelkám ale bylo jasné, že tato klidná nálada dlouho nevydrží a bude pot eba d ti op t n ím po- ádným zabavit. A protože se pomalu blížila hodina duch, za aly p ípravy na po ádné p lno ní strašení. Spá i dostali hromadu starých sukní, halen, záclon a jiného nezbytného haraburdí a pak už bylo jen na jejich fantazii, jak si s tím poradí. I tenhle úkol lehce zvládli a tak se knihovnou za chvíli rozléhalo kvílení duch, r zné jektání a blekotání strašidel, ale hlavn hurónský smích, protože se všichni bezvadn bavili. Ale Noc s Andersenem by m la být hlavn o knížkách a o tení. Na to došlo až úpln na záv r, když po strašidelném defilé spá i kone n zalezli do spacák a vylézt sm l vždy jen jeden. Ten, který zrovna povídal o své nejoblíben jší knížce. Bylo poznat, že tyhle d ti knížky opravdu baví. No a n kdy tak kolem druhé hodiny ráno kone n došlo i na p ed ítání. To letošní bylo zajímavé tím, že se p ed ítaly úryvky z dosud nevydané knížky. Jak je to možné? Její autorka Renata Štulcová dala svolení p e íst no ním spá m jednu speciáln upravenou kapitolku knihy Mojmír Cesta pravého krále. Je to vlastn rytí ský mystický p íb h o králi Je mínkovi, který se ale v této knize jmenuje Mojmír. tená s ním prožije jeho osud od narození do dosp losti, kdy se stane tím v ným vládcem Moravy. Jedná se o st edov k, konkrétn roky pokra ování na stran 10

10 Horský kurýr Dokon ení ze strany 9. V knize jsou opravdu rytí i, tajemné hrady, me e, templá i, ale i knihy, duchovní sv t. Mnoho myšlenek. Je to p íb h smutný i veselý, v n mž nechybí ani láska. Jedna ze základních v cí, které daly knize vzniknout, je i tradi ní vl novská jízda král. tení to bylo opravdu zajímavé. Musím se p iznat, že m skoro mrzelo, že spá i docela rychle usnuli a nestihli jsme tak do íst ukázku až do konce. A to byl konec letošní Noci s Andersenem. Vlastn ješt ne tak úpln. Ráno jsme všichni spole n posnídali, shrnuli výsledky ankety a rozdali si ceny. Ty nakonec dostali úpln všichni, protože všichni byli moc fajn. Spá e jsem pak poprosila, aby napsali svoje dojmy pro Vás, tená e kurýra. N kdo se pod svoje dílko podepsal, n kdo cht l rad ji z stat v anonymit, n kdo napsal jen, jak se mu to líbilo, n kdo se rozepsal více a celou akci shrnul. Všechny reakce si te m žete p e íst. Ostatní se vyjád ili krátce, zato velmi výstižn : Bylo to hodn moc dobrý, až na to, že jsem se moc nevyspal, ale to nevadí. Strašení bylo super. Líbilo se mi p evlíkání za strašidla a p edstavování knížek a prost vše. Sranda. M se líbilo p lno ní oživování duch z knížek. Pak byla dobrá ve e e. Veronika Tomanová Byla to velká zábava, protože jsme hráli divadlo se strašidly. Robin Novák A poslední: Na Andersenovi se nám všem moc líbilo, protože jsme si to užili. K tomu už není co dodat. Snad jen, že fotky z celé akce si m žete prohlédnout na v sekci Užite né informace pod oddílem M stská knihovna. Petra Kone ná Knihovna v Rokytnici ZAJÍMAVÉ NOVINKY KVĚTEN 2009 Pro dospělé: Detektivky: Byla tak krásná: Grippando, J. Dívka se stříbrnýma očima: Hammett, D. Puč ve Vatikánu: Göttler, N. Ostatní beletrie: Deník zoufalého otce: Holden, S. Dávná tajemství: Kelly, C. Čtvrtý jezdec: Thompsonová, K. Balzac a čínská švadlenka: Sijie, D. Černé srdce: McKinneyová, M. Nauka o nemilování: Durek, Z. Věnec a vavřín: Strattonová, P. Polykač hříchů: Riversová, F. Nemravná lady: Phillipsová, S.E. Podlehnutí: Grahamová, H. Naučná literatura: Divoká zvířata zajímavostí Salvador Dalí - Skutečný příběh: Lauryssens, S. Pro děti a mládež : Šarlotina pavučinka: White, E.B. Dotek Anděla: Brezina, T. Senza super párty: Brezina, T. Agáta a doktor Lupa - Černý rytíř: Kopietzová, G. Alice a... Dóóóst dobrej hepáč: McCombieová, K. Leporela: Alenka v říši divů Nauč se poznávat zvířata z lesa Zvířátka kolem nás Blanka Dostálová pro Vás celou akci jasn a stru n shrnula takto: Jazzová výstava v dom Splav, vyráb ní velikono ních kolí k, návšt va kostela, scénky s pohádkovými bytostmi, tení p íb hu Mojmír Cesta pravého krále, povídání o knížkách, to vše zažilo 10 d tí dne na Noci s Andersenem. Myslím, že se to všem líbilo a všichni jsme si to užili. O p l šesté jsme p išli do knihovny, uložili jsme v ci, ekali jsme na zbytek, potom jsme vyrazili do domu Splav, kde byla jazzová výstava. Zpíval Grulich v sbor, ochutnali jsme ob erstvení, ud lali anketu a vyrazili m stem do starého kostela, kde Petr Hudousek mladší nám ekl n co o starém kostele. Potom jsme šli k paní Fitzkové, kde jsme d lali velikono ní kolí ky, kolem p l desáté jsme se vrátili a d lali jsme k ve e i housky se sýrem a salámem. Já ud lal megaburger. Potom jsme zpracovávali informace, kreslili kostely, stromy. Potom jsme ze sebe d lali duchy. Byly dv skupiny, navzájem jsme se strašili. Potom jsme se uložili a etli nám. Ráno jsme dod lali, co jsme v era rozd lali, potom jsme sepisovali anketu, ud lali jsme záv r, posbírali v ci a rozešli jsme se dom. Hodn se ozývalo: všude dob e, doma nejlíp. Noc s Andersenem byla dobrá, s vychovatelkami byla sranda. Kamil Volt. Tereza Dostálová dokonce stihla složit i básni ku: Noc s Andersenem Nejprve jsme byli v dom Splav, na lidi jsme d lali baf, baf, baf. A taky anketu jsme m li a všechno jsme si zapsat cht li. Do kostela podívat se, jako sbor rozzpívat se. Socha pana Mauschwitze se nám líbila nejvíce. Velikono ní ozdoby m ly r zné podoby. Za strašidla p evlíknout se to se nám líbilo ješt více než koukat se na Mauschwitze. Pohádkou nás uspat cht ly, št stí na to teda m ly. A te tady píšu báse, až m z toho bolí dáse. A já k tomu dodávám, že Terku nebolela dáse z básn, ale z tužky, kterou p itom p kn ohryzala. Pečovatelská služba Města Rokytnice v O.h. Horská 303, Rokytnice v O.h. Nabízí své služby: při zajištění stravy při osobní hygieně při zajištění chodu domácnosti při zvládání běžných úkonů o svoji osobu při zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím při uplatňování práv, při obstarávání osobních záležitostí Provozní doba pracovní dny pondělí - pátek 6,30-15,00 Tel.:

11 Horský kurýr ZEPTALI JSME SE To ená protivínská jedenáctka je už v Rokytnici minulostí. Po prvomájovém víkendu se definitivn zav ely dve e místními štamgasty asto vyhledávané hosp dky U Pelant, kde tuto zna ku p nivého moku to ili. Na d vody jsme se zeptali majitele pana Pavla Pelanta staršího: Jakou historii má za sebou pivnice U Pelant a pro jste se rozhodl ji nyní uzav ít? Hospodu jsem otev el na podzim roku 1996 a provozuji ji od té doby prakticky nep etržit více než 12 let. Zpo átku jsme tady to ili vratislavické pivo, protože pocházím z Liberce, pozd ji se p ešlo na jedenáctku Platan. Krom pití piva tu tradi n každý pátek probíhaly napínavé turnaje v mariáši, sobota zpravidla pat ila kule níku. Odehrála se tu celá ada pohárových kule níkových turnaj. Vzhledem ke svému d chodovému v ku a ob asným zdravotním obtížím si ale už také pot ebuji odpo inout. Jak Vaše rozhodnutí p ijali štamgasté? Tak samoz ejm, že jsou n kte í možná trochu naštvaní. Sám jsem ale s ohledem na své zdraví už delší dobu p emýšlel, že s provozováním této živnosti musím skon it. Vždycky mne p emlouvali, ale jednou lov k musí um t íct dost. K Pelant m se vždycky chodilo na kule ník? Kam p ijde kule níkový st l te? Jsem p ipraven kule níkový st l odprodat místním fand m. Nejd íve se ale musí domluvit s n jakým jiným podnikem na jeho umíst ní. N jaké slovo záv rem? Symbolickou te ku? D kuju všem p átel m a p íznivc m dnes už bývalé hospody U Pelant, kte í dokázali vždy vytvo it p íjemnou spole nost a milou atmosféru a v ím, že na ta léta budeme spole n ješt dlouho v dobrém vzpomínat. -mvk- V P ÍŠTÍM ÍSLE HORSKÉHO KURÝRA SE ZEPTÁME PROVO- ZOVATEL LANOVÉHO PARKU V Í KÁCH NA NOVINKY PRO LETOŠNÍ SEZÓNU. 29. dubna se poda ilo ve spolupráci s M stem Rokytnice v Orlických horách a Lesy R zajistit terénní vozidlo s plošinou, kdy byla provedena zkouška s cílem zjistit jaké výšky by m la dosahovat p ipravovaná rozhledna na Anenském vrchu (995 m.n.m.) na h ebenu Orlických hor. Na webu: php si m žete prohlédnout fotografie, které byly p i této zkoušce po ízeny. JAK TO VIDÍM JÁ Jsem Zlatý retrívr, mé psí jméno je Ben a m j domov je v budov rokytnické pošty v prvním obytném pat e. A jelikož jsem se ot epal z hr zného zážitku, kterým byla oprava st echy na našem dom v dob nejv tší zimní sloty, kdy jsme m li do ista vodou prolité naše obydlí, mám docela chu mluvit do rokytnického d ní, a už v tom pozitivním nebo i negativním pohledu. V této rubrice budou mým jménem redakto i Horského kurýra glosovat veškeré d ní v našem m st, které mám, v te, ze svého pohledu, jako na dlani. A nebylo by od v ci, kdybyste i vy, tená i, svými post ehy p ispívali do této rubriky a tak v novinách hovo ili o všem co se kolem m sta Rokytnice a jeho okolí d je. A te moje první poznámka. P edem se omlouvám, že nebude pozitivní, jak by se na start nové rubriky hodilo. Ale mé psí srdce je však veskrze up ímné a tak p jdu hned k tomu, co na n m v této chvíli mám. V sobotu 18. dubna se i v našem m st již po n kolikáté uskute nil Den památek. Zp ístupn ný výhled z kostelní v že, otev ená brána rokytnického zámku A zde Broušení nožů, nůžek pro domácnosti, nožů na sekačky, mixerové nože apod. pond lí až pátek Najdete nás na adrese: Rudolf Dittert U Daliborky 1187 Žamberk (u Velorexu) bych se cht l p eci jen pozastavit. Práv p ístup do zámku vyvolal u všech návšt vník velké rozpaky. Jak jsem m l možnost vyslechnout u mnoha návšt vník (veskrze pam tník ), stav zámku, hlavn jeho kaple a Anenského sálu, vyvolal zd šení a strach, co se zdejším zámkem bude. Z okna svého obydlí musím t mto hlas m dát za pravdu, nebo podle mého psího pohledu nesta í pouze opravit komíny (když se st echa prohýbá a zajisté do ní zatéká). Bylo mi v ten slavnostní den lidi ek, kte í výše zmín né shlédli, tak trochu líto, protože bych se i já sám nerad dožil (a psí život je podstatn kratší, než ten lov í), že ze svého okna budu shlížet na rokytnické nám stí, na kterém bude chyb t jeho dominanta - zámek. Potud m j pohled, další je již na lidech, kte í mají možnost se o vše e ené postarat. zm BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ PODRUHÉ Ve dnech se v prostorách vedle masny na nám stí konala burza d tského oble ení Jaro-léto. Po ádalo ji místní mate ské centrum Rampušá ek. Myslím, že akce se vyda ila, a to nad naše o ekávání. Již vloni jsme po ádali tutéž burzu, s tím rozdílem, že se jednalo o v ci Podzimzima. Setkali jsme se s názorem, že by bylo dobré ud lat z toho tradici. Pro ne. Kde jinde si koupíte nap. d tské dupa ky za 10,- K nebo d tské boti ky za stejnou cenu? A to ve velmi dobrém stavu, tak ka nepoužité? V ím, že po et nakupujících bude r st a že se zvýší zájem i ze stran prodávajících. Ale aby se n co mohlo v bec konat, musí se najít ochotní lidé, kte í se do n eho takového vrhnou a ob tují tomu t eba i n kolik dn svého rodinného života. A tak bych touto cestou cht la pod kovat všem zú astn ným, a to zejména p. Romanu Št pánkovi za poskytnutí prostor a Líd Lettrichové, Ev Valentové, Roman Št tkové, Vendule Petrové, Denise Kudla íkové a Andree Mihulkové za pomoc p i realizaci burzy. Na Vaši návšt vu (a nakupování) se budeme t šit i na podzim, kdy bychom cht li tuto akci op t zopakovat. Na setkání s Vámi se budeme t šit nap. i p i Vaší návšt v mate ského centra i jiných akcí centrem po ádaných. Lucie Grunclová, MC Rampušá ek 8 11, hodin

12 KOŘENÍ A BYLINKY RECEPTY - RADY - ZKUŠENOSTI UR OVÁNÍ BYLINEK Když se vydáváte do p írody natrhat si bylinky, prokazujete svému zdraví velikou službu. Vzdalujete se tím z uzav ených místností a zapln ných silnic do volné p írody. asem zjistíte, jak je to pro vaše t lo p íjemné a jak siln po t chto vycházkách baží. Kdo se o bylinky práv za íná zajímat, m l by se zpo átku v novat zatím jen pr zkumu toho, co p íroda nabízí. Na r zných místech vyhledávejte lé ivé bylinky, u te se jim a tímto zp sobem poznávejte i okolní prost edí. Kdo si netroufne ur ovat druhy rostlin sám, pro toho je vhodné podnikat takovéto výlety za bylinkami pod vedením n koho zkušen jšího. D vodem není ani tak ohrožení vlastního zdraví, jako spíše ochrana p írody. Spousta lé ivých bylin je chrán ných, mnohé rostliny a podobné lé ivým, nemají jejich ú inky a proto bychom je nem li zbyte n trhat. Teprve když jste si jisti svými zkušenostmi, m žete zapo ít se sb rem. SBÍRÁNÍ LÉ IVÝCH BYLIN erstvé byliny, jejichž lé ivá síla p evyšuje sílu bylinek sušených, m že lov k sbírat od konce února do konce listopadu. I b hem mírné zimy lze v p írod nalézt t eba jitrocel kopinatý i jitrocel v tší, svízel i vlaštovi ník. Byliny by se m ly trhat nejrad ji za slune ného dne, protože tehdy je jejich lé ivá síla nejv tší. Krom toho je nutno dbát na to, aby místo sb ru nebylo zne išt né, a leželo pokud možno co nejdále od rušných ulic a pr myslových oblastí. Rostliny bychom m li trhat ve vzdálenosti alespo dvou palc od zem. Pro sb r se nejlépe hodí prout ný košík nebo papírová taška. Naprosto nevhodné jsou igelitové tašky. A ješt jedna prosba: pamatujte, že i p i sb ru bylin platí všeho s mírou! SKLADOVÁNÍ BYLIN K sušení používáme neomyté byliny, které m žeme sušit n kolika zp soby. Drobné rozložíme na plátno, istý balicí papír nebo na d ev né sušáky. Byliny, které lze svázat do svazk, m žeme sušit zav šené. Nejvhodn jší je stinné a vzdušné místo. Nasušené byliny pak plníme do papírových sá k, krabic nebo tmavých sklenic,nepoužíváme však plechovky a nádoby z um lé hmoty. Zásobníky iteln ozna íme názvem a datem sb ru. Z takových bylinek m žeme p ipravovat aj po celý rok. Pokud n které nespot ebované byliny máme doma déle než rok, poslouží ješt dob e pro p ípravu bylinných koupelí. PAMPELIŠKA LÉKAŘSKÁ Každým rokem vždy na ja e rozprost ou tisíce pampelišek po stráních a loukách žlutý koberec. Tak nám tato rostlinka nabízí nejenom radostný pohled na p írodní krásu, ale i možnost využít její lé ivé síly, která je ukryta zejména v jejím ko enu. Ú inné látky v n m obsažené (taraxacin a polysacharid inulin) velmi siln podporují innost trávicích orgán, a tak pampeliška pomáhá p i jaterních a žlu níkových obtížích, ekzémech, lišejích, špatném trávení a kolikách. Dále ji lze použít p i lé b mo ových kamen, p i chronické únav, p i opuchlých lymfatických žlázách, p i zv tšení sleziny, p sobí proti degeneraci kostí a chrupavek. Také cukrovká m tato bylinka velmi prospívá, nebo snižuje hladinu krevního cukru. Užívá se ko en, list nebo na s ko enem a z ídka kv tní úbory. Ko en se sbírá na ja e p ed rozkv tem, po umytí se rychle suší ve stínu i na slunci, p ípadn za um lého sušení p i teplotách do 50 oc. Dbejte dostate ného usušení, nebo ko en snadno plesniví a uskladn te v dob e uzav ených nádobách. Užívá se obvykle ve form odvaru, který se p ipravuje z jedné ajové lži ky ko ene na 100 ml vody, va í se asi 1 minutu, pije se 2x až 4x denn po 200 ml. Mladé k ehké a š avnaté listy, které ješt neobsahují mléko, lze použít jako jarní salát. Z rozkvetlých úbor se m že p ipravovat víno nebo pampeliškový med. eský herbá z roku 1899 Smetanka (pampeliška) roste na lukách a v zahradách jako plevel. Mladé listy jedí se jako salát. Rostlina ta p sobí na plíce, játra, st eva i mo ové ústrojí, istí krev, a má-li p sobiti, musí užívání trvati 3-4 ned le. Až se budete starat o zeleninové záhony a plet na zahrádce, ur it vyrýpnete n kolik pampelišek i s ko enem. Zkuste je využít. AlMa OKÉNKO DOKTORA Letos p išlo jaro a s ním i teplé dny o n co d íve než v jiných letech. Už b hem dubna jsme mohli vid t, jak se n kde v lese na pa ezu vyh ívají sto ená klubí ka had. Nej ast ji se setkáváme se zmijí a užovkou. Na to, jak se zachovat p i uštknutí hadem, jsem se zeptala pana MUDr. Martina Macáka. P i zachování všech rozumných zásad pro pobyt a pohyb ve volné p írod je uštknutí hadem v našich podmínkách zcela výjime nou událostí. Uštknutí užovkou lze považovat za zcela neškodnou raritu. Uštknutí zmijí je relativn podstatn ast jší, n kdy i zcela výjime n, život ohrožující událostí. V p ípad uštknutí hadem je nutné co nejd íve se postarat o pé i a zajišt ní postiženého. Stejn d ležité je p esn a podrobn zaznamenat b h událostí. P edevším popis hada. Dále popis situace, za které došlo k uštknutí. Nutn evidovat asovou posloupnost událostí. Veled ležitým nezbytným a asto život zachra ujícím krokem je okamžitá pé e o zasaženého. Nejd íve zjistíme stav životn d ležitých funkcí, to jest dýchání a krevního ob hu. Zajistíme místo kousnutí. Dle možností o istíme rány, p ípadn dezinfikujeme rány dostupnými prost edky. Rány ist zakryjeme a budeme ochlazovat místo uštknutí a jeho nejbližší okolí. V úvahu p ipadají studené obklady, lépe ledování. Poran ného uložíme ve stabilizované poloze, snažíme se ho umístit do stínu a pokud možno podáváme hojn tekutin, není-li zvracení Co nejd íve se snažíme zajistit léka ské vyšet ení a odborné ošet ení. Léka rozhodne o dalším vyšet ovacím a lé ebném postupu. Všeobecn se dnes ustupuje od okamžitého a paušálního podávání séra proti hadímu uštknutí. D vodem je pom rn vysoký výskyt alergických reakcí a nežádoucích ú ink. Vedlejší v cí z stává astá okamžitá nedostupnost séra proti hadímu uštknutí, podmínky skladování a cenové relace po izovací. Dnes se v žádném p ípad nedoporu uje provád t laické pokusy o na- íznutí vstupní rány jedu a p ípadné následné pokusy o odsátí jedu ústy zachra ujícího. Doufám, že se nám všem uštknutí hadem vyhne, nejen letos. MUDr. Martin Macák, praktický léka Rokytnice v Orlických horách Je tu jaro, nabízím jarní detoxikační program, pedikúru a masáž lávovými kameny vše za zaváděcí ceny. Možnost i jako celé relaxační odpoledne za snížené ceny!!! Tel.: Nabízím louku pro sklizeň trávy v Rokytnici - 17 arů. Dobrá dostupnost. Zavolejte na tel.č

13 Firma: Mobil: Privat: ŽAMBERK SNP 1348 ŽALUZIE KRČMÁŘ Žaluzie všech druhů, typů a provedení Termotěsnění do oken a dveří Termoizolační dvojskla Sítě proti hmyzu do oken a dveří Termorolety plastové i hliníkové Garážová vrata, markýzy a rimini Bezpečnostní dveře zámky štíty a závory Zimní slevy Trafika Dana Veselá náměstí Rokytnice v O.h. dobíjení telefonů přes terminál kurzové sázení sazka, sportka ON-LINE denní tisk upomínkové předměty drogerie OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí - pátek sobota neděle Všechny zveme k nákupu! 6-17 hod hod hod. nabízí: obědy 53,- bez polévky 48,- domácí oslavy na objednávku Houskové knedlíky Bramborové knedlíky + špalíčky Buchty Buchtičky atd. T šíme se na Vaši návšt vu! Tel: , mobil: TRAFIKA PETR KUNC ROKYTNICE NABÍDKA DVD NA M SÍC KV TEN Iron Man Ghost Rider (Nicolas Cage) Sejmi je všechny (Clive Owen) Neuv itelný Hulk Bobby Z (Paul Walker) Lovci poklad 2 (Nicolas Cage) Ko ist STÁ ENÝ RUM, VODKA, SLIVOVICE OPALOVACÍ KRÉMY, MLÉKA, OLEJE PANTHENOL VELKÝ VÝB R KRMENÍ PRO ZVÍ ATA

14 NASTÁVÁ ČAS LIKVIDACE INVAZNÍCH ROSTLIN Termínem invazní ozna ujeme agresivn se ší ící nep vodní druhy rostlin - pocházející z r zných kon in sv ta. Tyto rostliny k nám byly p ivezeny jako okrasné nebo hospodá ské p ibližn v polovin 19. století a od poloviny 20. století se masov ší í. Jejich ší ení má neblahé d sledky p edevším pro p vodní p írodu vytla ují p vodní druhy a spole enstva a je celosv tovým problémem. Likvida ní zásahy se musí provád t p ed vysemen ním. Rostliny se likvidují mechanicky a chemicky. Mechanická likvidace spo ívá ve vytrhávání, se ení i vykopávání rostlin, pro chemickou likvidaci je nejvhodn jším p ípravkem Roundup Bioaktiv, který nahrazuje nebezpe né herbicidy (nap. Travex). Použití chemických p ípravk je však v I. a II. zón chrán né krajinné oblasti zakázáno zákonem o ochran p írody a krajiny (z.. 114/1992 Sb.) a pro jejich použití je nutné ud lení výjimky. Stejn tak je tímto zákonem zakázáno zám rné rozši ování geograficky nep vodních rostlinných druh. Nej ast jší invazní druhy v Orlických horách jsou: Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum), p vodem z Kavkazu, je 3 5 m vysoká rostlina s okolíkem bílých kv t o pr m ru až 1 m. Roste na okrajích les, nekosených vlh ích loukách, rumištích a celkov opušt ných místech. Tato rostlina p edstavuje vážná zdravotní rizika. Obsahuje totiž fotosenzibilní látky, které p i styku s pokožkou p sobí t žké poleptání a bolestivé puchý e. Zp sob likvidace: ojedin lé rostliny lze vykopat i s v tšími ko eny. Na v tší prostory je ú inný post ik herbicidu Roundup, nejlépe za slune ného po así. P i manipulaci s bolševníkem vždy používejte rukavice a vyvarujte se kontaktu s pokožkou. MAŠKARNÍ KARNEVAL V PĚČÍNĚ Tradi ní akcí po ádanou eským svazem žen v P ín je D tský maškarní karneval. Ten letošní se konal v sobotu 18. dubna. Poutavé r žové plakáty vyrobené zkušenou rukou pana Papá ka p izvaly spoustu návšt vník malých i velkých, takže zaplnili tém celý sál. Již p ed za átkem byly vyprodány všechny losy do tomboly. Také o cukroví, které p ínské ženy doma napekly, byl velký zájem. Ve trnáct hodin p ivítala vedoucí svazu žen Boženka Kalousová všechny p ítomné a zahájila promenádu masek. Veselé písni ky z reproduktor roztan ily sál. V pr b hu tance a skota ení byla vyhlášena tombola, v níž každý los vyhrával. D ti i dosp lí mohli využít p íjemného ob erstvení v baru a v jídelním koutku. V pozdních odpoledních hodinách za aly odcházet unavené, vydovád né d ti dom, aby ulehly do svých postýlek. Hned jak d ti usnuly, vydávali se jejich rodi e zpátky do sálu U Rykr, kde se konala tradi ní prodloužená pro dosp lé. I ve er probíhal v dobré nálad a tan ilo se v rytmu disco až do ranních hodin. eský svaz žen d kuje všem, kte í se podíleli na p íprav d tského karnevalu, sponzor m za v cné i pen žité dary do tomboly a Josefu Mertelíkovi za hudební produkci. ZS Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), p vodem z horských západohimalájských les je jednou z nejnápadn jších a nejhojn jších invazních rostlin. Až 3 m vysoká bylina s p íjemn vonícími r žovými až vínovými kv ty rozst eluje semena (až 5000 na rostlin ), která dolétnou do vzdálenosti až 6 m. Na v tší vzdálenosti se úsp šn ší í vodou. Proto se vyskytuje p edevším podél vodních tok. B ehy n kterých ek jsou touto rostlinou doslova zamo eny. Zp sob likvidace: rostliny lze v dob kv tu snadno vytrhávat nebo posekat a ponechat na míst zaschnout. Netýkavka je jednoletka a ší í se pouze semeny, takže nehrozí obrážení z ko en. K ídlatky (Reynoutria sp.) K ídlatka japonská a sachalinská (Reynoutria japonica a sachalinensis), p vodem z dálného východu, K ídlatka eská (Reynoutria bohemica) vznikla jako k íženec až na území R. 2 4 m vysoké rostliny s hrozny drobných bílých kv t. Rostou p edevším na b ezích tok, podél silnic a na narušovaných místech. Množí se zejména vegetativn pomocí oddenk. K jejich rozší ení, jako u netykavky žláznaté, významn p ispívají povodn. Zp sob likvidace: pravidelným se ením (vícekrát za rok) dojde k utlumení rostlin, ale ne k likvidaci rostlin výborn regenerujících i z malých kousk oddenku. Pro úplnou likvidaci je nutné použít herbicid Roundup. Koloto ník ozdobný (Telekia speciosa), p vodem u Karpat a Balkánu, je nám svým p vodem nejbližší až 1 m vysoká bylina s velkými žlutými kv ty. Od p edchozích druh se v mnohém liší. Jeho invaze nemá tak dramatický pr b h, takže mu není v nována taková pozornost. O to v tší nebezpe í m že p edstavovat pro p vodní vegetaci. Je stále hojn p stován zejména kolem chalup v horských oblastech. asto zpla uje a ší í se do nese ených luk, podél tok a v p íkopech silnic. Zp sob likvidace: pln kvetoucí rostliny v as posekat nebo otrhat kv ty, ale POZOR! Koloto ník je schopen po ervnovém posekání ješt b hem léta obrazit a znovu vykvést. Možnost zám ny: ur itou podobnost s koloto níkem vykazuje chrán ný kamzi ník rakouský (Doronicum austracum), vyskytující se pouze v údolí Divoké Orlice. Ob asným pose ením louky okolo své chalupy nebo domu m žete ud lat pro p írodu hodn. Nejenže zabráníte rozši ování invazních druh, ale zárove tak udržujete bohatství louky - rostlin a hmyzu, která jinak degraduje a zar stá. P i zjišt ní výskytu invazních rostlin, jste-li majiteli pozemku, máte povinnost zabránit jejich ší ení. V dalších situacích je dobré o výskytu informovat majitele pozemku a pracovníky Správy CHKO Orlické hory (tel , p ípadn místní obecní ú ad. D ti s DJ arod jem. Foto: Petr Gärtner PLÁNOVANÉ AKCE V ORLICKÉM ZÁHOŘÍ Obec Orlické Záho í po ádá v rámci projektu. CZ.3.22/3.3.02/ Co je u soused k vid ní, který byl podpo en z fondu mikroprojekt Euroregionu Glacensis v úterý v Orlickém Záho í v hotelu KUNŠTÁT od hodin pracovní setkání pracovník informa ních center Orlických hor a Podorlicka a soused z Byst ických hor. Více na Ob anské sdružení Za horami Orlické Záho í v rámci vzd lávacího programu Kunštátský seká, který byl podpo en z EAFRD Evropský zem d lský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí po ádá ve dnech v Orlickém Záho í v budov obecního ú adu, vzd lávací seminá na téma Šetrná turistika v p írodn cenných územích (CHKO). Vstupné na seminá v etn exkurze ZDARMA!!!!! Prosíme o zaslání závazných p ihlášek do na kontaktní osobu: Jana Matyášová, tel./fax: , tel.: P ihláška ke stažení na V kapli ce Navštívení Panny Marie na erné Vod (Orlické Záho í)ve farnosti Neratov se koná v sobotu od hodin poutní mše svatá. V sobotu po ádá SDH Orlické Záho í v Orlickém Záho í na h išti od hodin D TSKÝ DEN. Více o programu na

15 POLICEJNÍ OKÉNKO 2. dubna 2009 Prodloužená vycházka klienta sociálního za ízení Do místního Domova na St íbrném vrchu se m l 1. dubna 2009 ve- er z povolené vycházky vrátit jeden z jeho klient. Tam ale ve stanovenou dobu nedorazil. Místo n j do za ízení p ijela hlídka místní Policie R, aby zde od personálu za ízení zjistila popis poh ešovaného klienta, v etn oble ení, které m l v dob vycházky na sob. Policisté získali i jeho fotografii a informaci personálu o tom, že by se jejich klient mohl pohybovat v teritoriu Hradce Králové, kde má své p vodní bydlišt. Rokytni tí policisté proto o p ípadu neprodlen informovali své kolegy z Obvodního odd lení Policie R v Hradci Králové. Nakonec se ale klient ozval sám hned druhý den ráno telefonátem do ústavu. Personálu potvrdil, že se skute n nachází v Hradci Králové a také, že se do za ízení navrátí. 6. dubna 2009 Požár d ev né k lny V ned li 5. dubna 2009 hodinu p ed polednem došlo nedaleko sídlišt U Nádraží v Rokytnici v Orlických horách k požáru d ev né kolny. Po telefonickém oznámení rychnovského opera ního d stojníka k místu ihned vyjela i rokytnická hlídka Policie R. To už u požáru zasahovali lenové Hasi ského záchranného sboru Rychnov nad Kn žnou a místního sdružení dobrovolných hasi. Díky jejich rychlému a profesionálnímu zásahu vznikly p i požáru pouze minimální škody a zárove nikdo nebyl zran n. Jako p í ina události byla stanovena nedbalost. 15. dubna 2009 Prodloužený velikono ní víkend Nemilé p ekvapení ekalo v pátek po poledni na chalupá e, který p ijel velikono ní volno strávit do hor. V dob mezi se do rekrea ní chalupy v Rokytnici v Orlických horách vloupal neznámý pachatel. Po prohlídce objektu si k potravinám a hygienickým pot ebám p ibalil i teplovzdušný ventilátor. Majiteli zp sobil škodu p es korun. Ranní jízda po velikonocích se nevyplatila osmapadesátiletému muži z Ústeckoorlicka. Policist m Obvodního odd lení Rokytnice v Orlických horách neunikl v úterý o p l osmé ráno idi vozu zn. Ford, u kterého p i kontrole hlídka policist nam ila 1,54 alkoholu v dechu. Muž je podez elý z trestného inu ízení vozidla pod vlivem návykové látky. Muže zajistila jedna z policejních hlídek, které se v úterních ranních hodinách mezi 05:00 08:00 ú astnily dopravn bezpe nostní akce. Ta byla u idi na rychnovských silnicích tentokráte zam ená zejména na alkohol. Policisté z dopravní a po ádkové policie p i ní zkontrolovali na 316 idi, u kterých zaevidovali 24 dopravních p estupk. Hned t i idi i z ejm nesta- ili vst ebat velikono ní pond lí, policisté u nich totiž zjistili požití alkoholu. Jízdu pod vlivem návykové látky zadokumentovaly hlídky v Solnici, Skuhrov nad B lou a Rokytnici v Orlických horách. Každý, kdo usedá za volant, by si m l uv domit, že alkohol nem že být jeho spole níkem. Ublížit m že nezodpov dný idi nejen sám sob, ale i dalším nevinným ú astník m silni ního provozu. Varování na záv r S p íchodem jara a p kného po así se nejen na silnicích Rychnovska za ínají objevovat motorká i. V tšina z nich se shodne na tom, že pro jízdu na rychlém stroji se rozhodli zejména pro fascinující pocit svobody, rychlosti a síly. Vždy pro dnešní motocykly není hranice rychlosti blížící se k 300km/hod žádnou fikcí. Odvrácenou stránkou požitku z neobvyklé jízdy je ale smutná statistika - policisté zaznamenávají každoro ní vzr stající po et nehod, p i kterých p í- iny bývají v tšinou obdobné: nep im ená rychlost a špatný odhad situace. TENIS V ROKYTNICI O Velikonocích se konala valná hromada Tennis Clubu v Rokytnici, na které byl mimo jiné zvolen i nový výbor. Novope enému p edsedovi klubu Lu ku Bernardovi jsme položili n kolik otázek. Dojde po valné hromad tenisového klubu k n jakým podstatným zm nám? Jde o to, co je myšleno zm nou. Bylo zvoleno nové vedení klubu v etn p edsedy, rozd lili jsme si úkoly a rychle do práce, není na co ekat. Chceme kolem tenisu znovu vytvo it dobrou partu, rozší it lenskou základnu o nové i staronové leny. Kde mohou zájemci získat aktuální informace? Jelikož na vlastních webových stránkách teprve pracujeme, tak využíváme stránky M sta, tedy Zde všichni mohou najít aktuální informace o d ní v klubu, o brigádách, p ísp vcích. Budou zde i pot ebné kontakty na správce kurt, vedení klubu, atd. V brzké dob vznikne i nást nka u kurt. Jaké jsou vaše nejbližší plány? Tím opravdu nejbližším je úprava a zprovozn ní kurt v co nejkratší dob, poté budeme pokra ovat v úpravách okolí, vylepšování zázemí. Je pot eba opravit tréninkovou st nu Sháníme správce kurt, bez kterého si t žko umím provoz celého areálu p edstavit. Není toho málo a vysta it musíme s prost edky, které máme k dispozici. A co tenisové mládí? Pro letošní rok chceme udržet sout že d tí a dorostu. Chceme oslovit i další zájemce o tenis, v novat se jim mohou trené i z našich ad. Co íci záv rem? Jak už bylo e eno, chceme kolem tenisu vytvo it dobrou partu, která se bude na kurtech potkávat a utkávat. Otevíráme se novým len m. T šit se m žete na tradi ní akce, jakými jsou turnaje manželských pár, turnaje ve dvouhrách a ty hrách. D kujeme za rozhovor. -mvk- Aditiva do paliv a olejů spalovacích motorů snížení spotřeby zvýšení životnosti ekologický provoz. Široký výběr autokosmetiky. Informace na tel ,nebo na Kompletní finanční poradenství: finanční plány optimalizace rodinných financí všechny druhy pojištění (kompletní sortiment na českém trhu). Informace na tel

16 ROZPIS FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ Rozpis fotbalových zápas dorostenek Unionu Rokytnice jaro 2009 So venku Hradištko Ne 3.5. doma ivice 11,30 So 9.5. venku Dv r Král. Ne doma Chot vice 11,30 Ne24.5. venku Liberec Ne doma Pardubice 11,30 Ne 7.6. venku Choce Ne doma Uhl.Janovice 11,30 Za dorostenky v sou asné dob hrají z rokytnických d v at: Romana a Lenka Krištofová, Romana Hirková, Veronika Kánská, Markéta, V ra a Ingrid Ungerová, Zuzana Fremuthová, Mirka H lková, Kristýna Rybová, Zuzana Št pánková, Olina Ma ková, Milena Flossmannová, Eliška Hubená, Jaroslava Zahradníková a mnoho dalších krásných d v at z okolních m st a vesnic. P ij te je po ádn povzbudit. Rozpis fotbalových zápas žáky Unionu Rokytnice jaro 2009 MAŠKARNÍ NA LYŽÍCH Slune né po así p ilákalo na maškarní ukon ení zimní sezóny v lyža ském st edisku v í kách spoustu sout žících i divák. Letošní jubilejní 50. Bafu á ské závody stály opravdu za shlédnutí. Na promenádu masek byla p ipravena tra se sn hovým tunelem, který svou pr jezdní velikostí vyhovoval spíše d tem než dosp lým. Obzvlášt n kte í akté i m li s projížd ním tunelu potíže. Nap. motýl Emanuel musel sklopit svá krásná barevná k ídla, kocourem pronásledované myši jen st ží projeli s myším koloto em a pán sedící na pojízdném WC si ulomil splachování. Moderátor Krejza s ampliónem dokonale ohodnotil každý výkon. Po p ehlídce masek se všichni odebrali pod modrou sjezdovku, kde na odvážlivce ekala n kolik metr dlouhá vodní nádrž. S rozjezdem m la být tato vodní plocha p ekonána. Ne všem se to poda ilo a tak pro zábavu obecenstva kon ili n kte í bu hlavou nebo n jakou jinou ástí t la nap ed ve studené vod. Našt stí byli již p edem preventivn zah íváni zázra nou tekutinou, která zabránila umrznutí. A kdo nem l na takovou podívanou nervy, mohl si u Skirestu prohlížet výstavu starých fotografií, zachycujících historii Bafu á ských závod nebo popíjet drinky na ledovém baru. Spoustu ak ních fotografií z této vyda ené akce najdete na ZS Po venku Nové M sto n.met. Po 4.5. doma Javornice 17,30 Po venku Rychnov n.kn. Po doma P epychy 17,30 Po 8.6. venku Javornice Po 1.6. doma Nové M sto 17,30 St venku P epychy Za žákyn v sou asné dob hrají z rokytnických d v at: Rebhanová, ervinková, Nezbedová, Filípková, Nováková, Rozinková, Špa ková, D.Flossmanová, Kubí ková, Špinarová, tvrtlíková, Michal áková, Fiedlerová. Jaroslav Unger Pronajmu nebytový prostor 40 m2 + soc. za. v p ízemí domu na nám stí T. G. Masaryka v Rokytnici v Orlických horách. Prostor je vhodný ke z ízení prodejny, i k drobnému podnikání. Výše nájmu dohodou - levn. Tel: V sobotu 16. kv tna 2009 bude zahájen provoz Cyklobus v Orlických horách. Bližší informace na M STO ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH PLACENO P EVODEM ODB RATEL: HORSKÝ KURÝR - Regionální m sí ník pro Rokytnicko a okolí. Vydává M stský ú ad Rokytnice v Orlických horách. Šéfredaktor: Zuzana Sob slavová DiS, redak ní rada: Alena Mohrová, Zden k Mat jí ek, Mgr. Jan Morávek, Lucie Grunclová DiS. Adresa redakce: Horský kurýr, nám stí T.G.M. 4, Rokytnice v O.h. Tel. + fax: , Registrace MK R E Vychází jako m sí ník. Uzáv rka pro dopisovatele do 20. každého m síce. Za obsah lánk pln zodpovídají jejich auto i. P ísp vky tená a dopisovatel nemusí vyjad ovat stanovisko redakce. Redak ní rada neodpovídá za stylizaci p ísp vk a tiskové chyby. Náklad 500 výtisk. Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o. Rychnov n.kn. Toto íslo vyšlo v kv tnu Cena: 10,- K NOVINOVÁ ZÁSILKA

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

Kulturní události m síce íjna

Kulturní události m síce íjna KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 ÍJEN Kulturní události m síce íjna Hank v d m - Sugar Blue George Kayband - harmonikový mág. - Hv zdný prach hitparád - hudební skupina Travellers výchovný koncert.

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC listopad 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 11 Vstupuješ-li do d jin, zajisti si, kde je nouzový východ. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz 1/11 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz Toto íslo vyšlo 8. dubna Chodíme s d tmi hodn do p írody, koneckonc i proto jsme si vybrali Struha ov k žití. Kocháme se p írodou a tak se

Více

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO... Autoškola, která u í! Pražská 12, 535 01 P elou, Tel.: 466 953 333 www.peml.cz e-mail: info@peml.cz PARDUBICKÝ KRAJ A KRAJSKÁ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Praha 2006 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Škola je zařazena v programu SZ Škola podporující zdraví Školní vzdělávací program pro

Více

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL Narodil se v ervnu roku 1923 v malé malebné vesni ce Svébohov kousek za Záb ehem. Pocházel z p ti d tí, a když mu v jeho 9 letech tragicky zem el tatínek, musel velmi

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, sotva jsme zahájili vydávání nového m stského zpravodaje, tak se naplno rozjely práce na nových webových stránkách m sta.

Více

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li!

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Co m že d lat osvícená rodina v Praze v ned li? Jít do ZOO? Tam chodí každý a zví ata jsou v menšin. Do cukrárny na dortík? I v t ch baby-friendly je

Více

K ava p ed úterní sch zí onemocn l

K ava p ed úterní sch zí onemocn l www.tydenikpernstejn.cz PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO....... LETIŠT OSTROUHALO, KRAJ CHCE JEHO STO MILION CELKEM DEVATENÁCT LET PRO BRUTÁLNÍ LUPI E Z PARDUBIC str. 2 str. 4 str. 8 POKRA OVALA HALOVÁ

Více

ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 26. 4. 2010-2. 5. 2010 ČÍSLO 16 Autoškola PEML POZVÁNKA NA OTEV ENÍ 113. LÁZE SKÉ SEZÓNY V BOHDAN I

ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 26. 4. 2010-2. 5. 2010 ČÍSLO 16 Autoškola PEML POZVÁNKA NA OTEV ENÍ 113. LÁZE SKÉ SEZÓNY V BOHDAN I ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 26. 4. 2010-2. 5. 2010 ČÍSLO 16 Autoškola PEML Autoškola, která u í! Pražská 12, 535 01 P elou, Tel.: 466 953 333 www.peml.cz e-mail: info@peml.cz KRAJ FINAN N PODPO Í OBNOVU

Více

LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008

LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008 LISTY OBCE POHO Í Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008 1 Jedno z dvanácti apích hnízd máme v Poho í! Letos se na hnízd za místním kostelem op t usadili ápi. V lo ském roce p ilet l

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí.

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí. Příští Echo vychází 11, června 2010 REDAKCE KRÁMSKÁ 29 NÁCHOD www.novinyecho.cz Ro ník 17/ íslo 16/4. ervna 2010 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY 24 000 výtisk www.e-nachodsko.cz portál náchodského regionu www.e-nachodsko.cz

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více