SLOVO STAROSTY KROJOVANÉ SLAVNOSTI BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. PŘÍPRAVA KROJOVANÝCH SLAVNOSTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO STAROSTY KROJOVANÉ SLAVNOSTI BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. www.chrlice.brno.cz PŘÍPRAVA KROJOVANÝCH SLAVNOSTÍ"

Transkript

1 CHRLICKÉ OKO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE ROČNÍK 16, ČÍSLO 93 ČERVENEC 2010 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, polovina roku je za námi, žáci ve škole obdrželi vysvědčení za celoroční úsilí, deváté ročníky končí v naší škole a odchází na střední školy nebo do učilišť. Školákům přeji hodně dobrodružství, dospělým příjemnou pohodu. O prázdninách nebude škola opuštěna. Budou zde prováděny práce na veřejné zakázce Oprava havarijního stavu krovu a střešní krytiny na objektu ZŠ a MŠ Brno, J. Broskvy 3 II. etapa a oprava havarijního stavu střechy tělocvičny. Další akcí je oprava tělocvičny školy, sestávající z pokládky nové parketové podlahy a nového obložení stěn. Probíhají opravy chodníků a vjezdů u vybraných ulic v městské části. Přeji všem příjemné prožití letních dovolených a prázdninového období s dětmi. Hodně sluníčka, a pokud možno žádné nečekané záplavy nebo přívalové deště s možnými materiálními škodami. Ing. Vladimír Kučera BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI se uskuteční dne 18. září 2010 na hřišti SK Chrlice Závěrečný účet hospodaření 2009 str. 4 Jednání o letišti str. 4 Výsledky voleb str. 5 Dětský den v Brně-Chrlicích str. 8 CHRLICKÉ HODY 2010 str. 11 Fotbalový dorost postoupil str. 12 Donutil v ÚSP str. 13 KLUB ŽEN VE SPOLUPRÁCI S MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-CHRLICE POŘÁDÁ 4. ZÁŘÍ 2010 KROJOVANÉ SLAVNOSTI 31. ROČNÍK SE BUDE KONAT OPĚT V AREÁLU TENISOVÉHO KLUBU PROGRAM: dopoledne zvaní stárků 14 hod. krojovaný průvod od hasičky odpolední zábava na hřišti 20 hod. večerní hodová veselice K tanci i poslechu zahraje dechová hudba ZLAŤANKA. Na hojnou účast se těší Klub žen Chrlice. PŘÍPRAVA KROJOVANÝCH SLAVNOSTÍ Kdo má zájem, může se zúčastnit každoročního předhodového chystání. Vázání rozmarýn čtvrtek 2. září v hasičce od 18 hodin, příprava hřiště pátek 3. září od 16 hodin. Za ochotnou pomoc předem děkujeme. Klub žen

2 CHRLICKÉ OKO / ČERVENEC 2010 Z města ZPRÁVY Z RADY A ZASTUPITELSTVA MČ BRNO-CHRLICE 77. jednání Rady MČ, konané dne Rada projednala a doporučila ZMČ ke schválení: závěrečný účet hospodaření MČ Brno-Chrlice za rok 2009 zprávu o účetní závěrce ZŠ a MŠ Brno, J. Broskvy 3, za rok 2009 projednala a schválila: finanční dary pro členy komisí, kteří nejsou členy ZMČ, za práci v komisích v 1. pololetí 2010, a pro uvolněné členy zastupitelstva za práci a činnost ve prospěch MČ Brno-Chrlice nad rámec povinností vyplývajících z jejich funkcí uzavření dodatku č. 1 k dohodě o výkonu státní správy na úseku přestupků uzavřené s MČ Brno-jih, MČ Brno-Slatina a MČ Brno-Tuřany výzvu k podání nabídek na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro výběr zhotovitele na akci Zateplení budovy na Základní škole a Mateřské škole Brno, Jana Broskvy 3 souhlasila: se zadáním objednávky firmě Strabag CZ, a. s., na zemní vícepráce investiční akce Chodník a stezka pro cyklisty a chodce, ve výši , Kč s podáním objednávky na provedení přípojky dešťové kanalizace Prokešova 2 (zadní část budovy ZŠ a MŠ Brno, J. Broskvy 3) firmě ZEMAKO, s. r. o., Bohunická cesta 9, Moravany s projektovou dokumentací pro investiční záměr garážového domu Cipres v předložené variantě s poskytnutím finanční pomoci povodní postižené obci Troubky ve výši , Kč s poskytnutím finančního příspěvku pro ZŠ a MŠ Brno, Jana Broskvy 3, na knižní odměny pro žáky ZŠ k ukončení školního roku 2009/2010 ve výši 4000, Kč, a finančního příspěvku na nové žáky ZŠ k zahájení školního roku 2010/2011 ve výši 100, Kč na jednoho žáka s prominutím nájemného za užívání volejbalového hřiště volejbalovému oddílu žen při SK Chrlice v roce 2010 vybrala: pro veřejnou zakázku Oprava chodníků v MČ Brno-Chrlice firmu ZEMAKO, s. r. o., Bohunická cesta 9, Moravany rozhodla: zadat veřejnou zakázku Výměna dvou vchodových dveří do budovy ÚMČ Brno-Chrlice firmě Oknoservis, s. r. o., Brno-Slatina udělit výjimku podle čl. 4 odst. 1 vyhl. č. 20/2009 SMB, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku pro pořádání Chrlických hodů 2010 ve dnech od do 3.00 hod., od do 3.00 hod. a od do 1.00 hod. neměla připomínky: k návrhu obecně závazné vyhlášky města Brna o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nabývá účinnosti dnem k předložené projektové dokumentaci akce autobusová zastávka Roviny odročila: projednání návrhu na stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice pro volební období projednala a vzala na vědomí: auditorskou zprávu zpracovanou firmou Audit Daně, s. r. o. výrok auditora: účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brno, J. Broskvy 3, k , a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy upozornění p. Březy na stav dlažby u ZŠ a MŠ J. Broskvy 78. jednání Rady MČ, konané dne Rada projednala a doporučila ZMČ: ke schválení program 23. zasedání ZMČ Brno-Chrlice ke schválení rozpočtové opatření 9, 10, 11/2010 stanovit dle 67, v souladu s ust. 68, odst. (1) a (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice pro volební období na 15 členů souhlasit s prodejem pozemku p. č. 1063/3 k. ú. Chrlice o výměře 1 m2 žadateli společnosti Cipres filtr Brno, a. s. projednala a schválila: žádost na Oddělení implementace evropských fondů MMB o zateplení ZŠ a MŠ Brno, Jana Broskvy návrh na udělení finančního příspěvku nadaci Slunečnice ve výši , Kč souhlasila: s přijetím dotace z Odboru památkové péče JMK ve výši , Kč na opravu kapličky na ul. Zámecká s výkopem pro sdělovací kabel O2 Telefónica na pozemku p. č. 572/1 v k. ú. Chrlice, ul. Okrajová. neměla připomínky: k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku za výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu k zásahu do místní komunikace ul. Obilní na pozemku p. č. 1892/7 v k. ú. Chrlice z důvodu přípojky vodovodu, NN sjezdu k rodinnému domu na pozemku p. č. 1863/59 v k. ú. Chrlice projednala a vzala na vědomí: potvrzení zájmu společnosti Unimex Group, a. s., o výstavbu komplexu Bytová zástavba Žlíbky Ovčírny informace starosty MČ k Integrovanému plánu rozvoje města Brna II 23. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice, konané dne Zastupitelstvo projednalo a schválilo: rozpočtové opatření č. 9/2010, č. 10/201, č. 11/2010 a č. 12/2010 závěrečný účet hospodaření městské části Brno-Chrlice za rok 2009 zprávu o účetní závěrce ZŠ a MŠ Brno, J. Broskvy 3, za rok 2009, a vzalo na vědomí zprávu nezávislého auditora 2

3 Z města ČERVENEC 2010 / CHRLICKÉ OKO souhlasilo: s nákupem dopravního automobilu Ford Tranzit Tourneo 2,2 TDCi v ceně , Kč + 20 % DPH od firmy J T Leasing, s. r. o., Nová 1, Rohatec, pro potřeby JSDH, ZMČ a ÚMČ Brno-Chrlice s majetkoprávním vypořádáním formou prodeje pozemku p. č. 1438/2 v k. ú. Chrlice o výměře 4 m2 v areálu garáží při ul. U Viaduktu s převodem pozemků p. č. 1893/288, 1893/292 a 1893/317 v k. ú. Chrlice ve vlastnictví města Brna do vlastnictví Jihomoravského kraje v rámci vzájemných majetkových převodů s prodejem pozemku p. č. 1063/3 v k. ú. Chrlice ve vlastnictví města Brna o výměře 1 m2 do vlastnictví žadatele společnosti Cipres filtr Brno, a. s. s podáním žádosti o svěření pozemku p. č. 245/3 v k. ú. Chrlice městské části Brno-Chrlice za účelem pronájmu nesouhlasilo: se směnou pozemků p. č. 257/2, 260/1, 261/1, 262/1, 2005/30, 2359 a 2615 v k. ú. Chrlice v soukromém vlastnictví za pozemek p. č. 245/3 v k. ú. Chrlice ve vlastnictví statutárního města Brna stanovilo: dle 67, v souladu s ust. 68 odst. (1) a (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice pro volební období na 15 členů nemělo připomínky: k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nabývá účinnosti dnem projednalo a vzalo na vědomí: zprávu o plnění úkolů, zprávu ze schůze RMČ zprávu Finančního výboru a Kontrolního výboru rozpočtové opatření č. 7/2010, č. 8/2010 zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Brno-Chrlice za rok 2009 a ověření účetní uzávěrky k OZV statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, která nabyla účinnosti dne OZV statutárního města Brna č. 6/2010, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání, která nabyla účinnosti dne schválení OZV statutárního města Brna, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství schválení OZV statutárního města Brna, o regulaci provozu loterií a jiných podobných her schválení OZV statutárního města Brna, o místním poplatku za výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí, podle jiného právního předpisu vzalo na vědomí: aktuální informace starosty MČ z jednání o provozu tuřanského letiště a o rozšíření integrovaného dopravního systému na Znojemsko a do Laa an der Thaya informace místostarostky MČ o připravovaných opravách chodníků v MČ a možnosti bezúplatného přenechání odstraněné staré dlažby občanům informace ředitelky ZŠ a MŠ Brno, J. Broskvy 3, o úspěšném naplňování školního vzdělávacího programu a o výrazném úbytku žáků v r (ukončení základní školní docházky), což z ekonomického hlediska výrazně ztíží chod školy; úbytek žáků by se měl postupně vyrovnávat v r připomínky občana MČ k probíhající stavbě chodníku a cyklostezky na ul. U Viaduktu a k údržbě veřejných prostranství zejména v lokalitě ul. U Viaduktu a V Rejích 79. jednání Rady MČ, konané dne Rada projednala a schválila: návrh rozpočtového opatření č. 13/2010 mandátní smlouvu na akci Oprava chodníků v MČ Brno-Chrlice smlouvu o dílo na akci Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Pod Hejdou s firmou Firesta zadání zakázky výměny topných těles v tělocvičně ZŠ Brno, Jana Broskvy 3, firmě Josef Hanuš, Okrajová 15, Brno souhlasila: s vykácením ořešáku rostoucího na pozemku p. č v k. ú. Chrlice, ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřeného MČ Brno-Chrlice zahrada v lokalitě Žlíbky s podáním návrhu na neinvestiční transfer z rozpočtu města Brna na rok 2011 pro JSDH MČ Brno-Chrlice ve výši , Kč projednala a vzala na vědomí: zprávu o čerpání rozpočtu MČ Brno-Chrlice za období 1 6/2010 neměla připomínky: k projektu přemístění jízdenkového automatu na Chrlickém náměstí Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva v hodin. Redakční rada Chrlického zpravodaje nabízí pro volební strany kandidující v komunálních volbách 2010 do zastupitelstva MČ Brno-Chrlice ½ strany ke ZVEŘEJNĚNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU INZERCI PRO VOLEBNÍ STRANY kandidující do zastupitelstva města Brna a inzerci pro senátory. Platí podmínky klasické inzerce, úhrada předem. 3

4 CHRLICKÉ OKO / ČERVENEC 2010 Z města ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MČ BRNO-CHRLICE 2009 Rozpočtová činnost Příjmy: tis. Kč vlastní příjmy městské části Brno-Chrlice tis. Kč dotace ze stát. rozp., z kraje a z města Brna tis. Kč finanční vypořádání tis. Kč Výdaje: Komunikace silnice Komunikace chodníky Bezpečnost silničního provozu radary Ostatní záležitosti vodního hospodářství Školství Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury přísp. kniha Kultura Využití volného času dětí Zájmová činnost Veřejné osvětlení Životní prostředí Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Sociálně-právní ochrana dětí Ochrana obyvatelstva Transfery obcím povodně obec Kunín Požární ochrana tis. Kč 655 tis. Kč tis. Kč 165 tis. Kč 5 tis. Kč tis. Kč 3 tis. Kč 36 tis. Kč 210 tis. Kč 119 tis. Kč 15 tis. Kč 45 tis. Kč 433 tis. Kč 946 tis. Kč 116 tis. Kč 55 tis. Kč 20 tis. Kč tis. Kč Zastupitelstva obcí tis. Kč Volby do Evropského parlamentu 68 tis. Kč Činnost místní správy tis. Kč Sociální fond 231 tis. Kč Služby peněžních ústavů 52 tis. Kč Příspěvky organizacím 99 tis. Kč Platby daní 172 tis. Kč Finanční vypořádání 146 tis. Kč Financování tis. Kč Vedlejší hospodářská činnost bytový dům Výnosy celkem Náklady celkem Výsledek hospodaření ztráta Daň z příjmu Výsledek hospodaření za rok 2009 ztráta JEDNÁNÍ O BRNĚNSKÉM LETIŠTI 411 tis. Kč 483 tis. Kč 72 tis. Kč 0 Kč 72 tis. Kč Audit městské části Brno-Chrlice prováděla firma PKF Czech Republic, HZ Praha, spol. s r. o., Karlova 48, Praha 1, která byla vybrána Magistrátem města Brna. Výrok auditora: Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace městské části města Brna, Brno-Chrlice, k , a výsledku jejího hospodaření za rok 2009 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Dne se uskutečnilo druhé setkání starostů okolních obcí a městských částí, představitelů Jihomoravského kraje a Letiště Brno. Na prvním setkání byly vzneseny požadavky na provoz letiště. Ředitel Letiště Brno Tomáš Plaček sdělil, že mezi loňským osmým prosincem a letošním patnáctým červnem nebyl na letišti uskutečněn ani jeden noční přílet nebo odlet letadla, které by nesplňovalo přísné hlukové limity. Byla projednána pravidla pro výcvikové lety s místními provozovateli, kteří jsou povinni dodržovat nejnižší výšku při výcviku 300 metrů a vyhýbat se v maximální míře zastavěným územím. Byly stanoveny prostory pro leteckou akrobacii s cílem snížit obtěžování obyvatel hlukem malých letadel. Na poklesu hlukové zátěže se též podepsal celkový pokles pohybu letadel na brněnském letišti. Meziroční pokles činí téměř 20 procent, ačkoliv se zvýšil počet spojů mezi Moskvou a Brnem a od června byla zahájena linka do Zadaru. Letiště během půl roku řešilo společně s krajskou hygienickou stanicí pouze tři písemné stížnosti občanů na hluk způsobený leteckou dopravou. Při diskusi byly řešeny konkrétní otázky letového provozu požadavek na informovanost mezi letištěm a občany okolních obcí. Byl také podán návrh na využití webových stránek brněnského letiště. Starostové i představitelé kraje konstatovali, že letiště vychází požadavkům občanů vstříc podle svých možností. Obce si uvědomují význam letiště a leteckého provozu pro hospodářství kraje, které se bez leteckého spojení může jen těžko rozvíjet. Není v silách kraje hlukovou zátěž zcela vyloučit, řekl radní Zdeněk Pavlík, který představitelům letiště poděkoval za vstřícné kroky a současně zdůraznil, že letecké spojení je jednou z priorit kraje. Ing. Vladimír Kučera 4

5 Z města Ze školství ČERVENEC 2010 / CHRLICKÉ OKO VÝSLEDKY VOLEB DO PARLAMENTU Ve dnech května 2010 se uskutečnily v České republice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Celkem bylo zaregistrováno 27 politických subjektů, z nichž pouze pět překročilo celostátně pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do parlamentu. a Strana zelených. V tabulce předkládáme volební výsledky stran, které jsou zastoupeny v parlamentu. Statutárního v MČ města Brna Brno-Chrlice Volební účast % voličů 63,96 67,22 ODS 21,98 22,76 ČSSD 21,29 22,19 TOP 09 19,91 16,67 Věci veřejné 9,04 10,98 KSČM 7,57 6,98 Tak jako každý rok vyrazila naše MŠ na školu v přírodě směr Vysočina. Všichni jsme se moc těšili, jen počasí nás trošku děsilo. Přece jen teplota kolem 10 C je typická spíše pro březen a duben než pro květen. A tak nás ani nepřekvapilo, že v den odjezdu pršelo. Naštěstí pro nás to byl na celý týden poslední zamračený V nové 200členné poslanecké sněmovně mají zastoupení ČSSD (56 mandátů), ODS (53), TOP 09 (41), KSČM (26), Věci veřejné (24). Do poslanecké sněmovny se dostaly dva nové subjekty, ale nedostaly se dosavadní strany KDU ČSL Na podzim nás čekají komunální volby, které se uskuteční ve dnech října V naší městské části se bude jednat o volby do Senátu, do zastupitelstva statutárního města Brna a zastupitelstva městské části. Doufám, že při těchto UPOZORNĚNÍ PRO NOVÉ RODIČE a deštivý den a nám nic nebránilo si školu v přírodě pořádně užít. Její letošní téma bylo Z pohádky do pohádky. Hned při první velké hře, při níž děti musely plnit různé úkoly, našly v lese keramickou chaloupku. S obrovským nadšením si ji odnesly do chaty a rozsvítily v ní připravená světýlka. U chaloupky pak měly každý den nachystaný úkol od ježibabky. A tak děti odemykaly kouzelným klíčem studánky, vyráběly královské koruny, batikovaly duhová trička a za všechny úkoly dostávaly zlaté kamínky. Nejvíce se ale těšily na karneval. Každý chtěl ostatním ukázat svou masku, ať už koupenou, volbách bude účast ještě vyšší. Je škoda, že není ještě dořešena přímá volba starosty, tak jak to mají na Slovensku. Takto zvolený starosta může být svobodnější při posuzování a rozhodování. Bere ale na sebe větší zodpovědnost. -red- Vážení rodiče, připomínáme Vám, že abychom mohli Vaše dítě přivítat do života a společně s Vámi sdílet tuto radostnou událost, je nutné se osobně dostavit na ÚMČ nebo vyplnit dotazník na našich www stránkách. Jedná se o písemný souhlas k vítání občánků. Věříme, že projevíte zájem a již nyní se na Vás těšíme. Nejbližší termín vítání občánků bude 9. října MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLKA V PŘÍRODĚ TŘI STUDNĚ nebo vyrobenou s rodiči. A že bylo na co se dívat! Karnevalový rej byl plný pohádkových bytostí princezen, rytířů, víl, vodníků, skřítků, čarodějů a ježibab. Velký úspěch měly také kostýmy paní učitelek, které byly za trpaslíky. Vycpaná bříška, červené tvářičky, trpasličí čepice, lopatky a rýče jim moc slušely. 5

6 CHRLICKÉ OKO / ČERVENEC 2010 Ze školství Po karnevale měly děti ještě jarmark, kde si mohly zlaté kamínky, které dostávaly za odměnu, vyměnit za spoustu drobných dárečků a hraček. Posledním velkým úkolem bylo najít v lese poklad podle mapy. V pokladu byly kouzelné rybičky od vodníka za to, že mu děti vyčistily studánky. S vodníkem se děti už dobře znaly ze stezky odvahy. Počasí nám celkem přálo, a tak jsme mohli udělat i táborák, opéct si špekáčky a zazpívat si za doprovodu kytary. Celým týdnem nás provázela dobrá nálada a pohoda, a tak LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY nezbývá než doufat, že si děti odnesly krásné vzpomínky a zážitky. Vedoucí školy v přírodě, učitelka Monika Ustohalová Přiblížil se konec školního roku a s ním i naše loučení s kamarády, kteří po prázdninách usednou do školních lavic. Z MŠ odchází do prvních tříd 39 dětí. I přes časté deště, které nás provázely celý květen a část června, se sluníčko na nás usmálo a my naopak bojovali s jeho velikou náklonností a teplotou okolo 30 C. Díky hezkému počasí mohla být oslava uskutečněna na zahradě MŠ Šromova, kde jsme se sešli v hojném počtu. Zahradní slavnost jsme začali vystoupením Kuka a Cuka, který nás pobavil písničkami a vystoupením svého psa. Po zábavném představení přijel král, který předškolní děti pasoval na malé školáky. Děti prošly bránou, která symbolizovala konec školky a začátek školní docházky a zazvoněním na zvoneček se rozloučily se školičkou. Každý předškolák dostal tričko a diplomy. Po společné fotografii nám děti přednesly ještě slib předškoláka. Slavnost pokračovala opékáním špekáčků na zahradě MŠ, hrami dětí na průlezkách, zpěvem písní s kytarou u táboráku. Večerem naše loučení nekončilo. Předškolní děti zůstaly v mateřské škole a zábava pokračovala pyžamkovou diskotékou s velkým množstvím her a zábavy. Po tancování jsme se rozešli do tříd a děti se uložily ke spánku. Noc jsme strávili pod střechou budovy MŠ. Našim budoucím prvňákům přejeme mnoho úspěchů ve školní docházce a pěkné zážitky o posledních školkových prázdninách. VÝLET DĚTÍ DO ZOO V BRNĚ Školní rok končí, děti mají toto období rády, protože nastává čas výletů, a pokud vyjde počasí, tak o zážitky není nouze. Na velký výlet jsme se vypravili i s předškolními dětmi. Protože jsme již navštívili v předchozích letech zoo v Brně, v Lešné i ve Vyškově, nebyla volba těžká. Vypravili jsme se do Hodonína. Výlet byl naplánován od rána až do 14 hodin. O jídlo a pití se nám postaraly paní kuchařky, sladkosti s sebou přibalily do batůžků maminky, před školku přijely autobusy a mohli jsme vyrazit. Radost z daleké cesty některým dětem pokazila nutnost nechat maminku doma, ale smutek brzy pominul. Hodonínská zoologická zahrada nás nezklamala, není Za všechny v MŠ Petra Putnová příliš veliká, zvířata se chovala přirozeně, takže se dětem předvedly obratné opičky, nemotorní mravenečníci, barevné ryby roztodivných tvarů v akváriích a chameleoni, leguáni i krokodýli v teráriích. Nádherné barvy předvedli papoušci, tukani i plameňáci. Velký obdiv si 6

7 Ze školství ČERVENEC 2010 / CHRLICKÉ OKO zasloužil také král zvířat lev, který se majestátně procházel klecí a potom se položil vedle své družky lvice. Také tygr nelenošil a ukázal se dětem v celé své kráse. Nedaleko od něho byla ohrada s domácími zvířaty. Kozy i ovečky nadšeně očekávaly, co jim děti nabídnou k snědku a ty je nezklamaly. Neohroženě jim nabízely koupené krmení a přes počáteční obavu, zda si neukousne některá ovečka také jejich prstík, vše dobře dopadlo. No a když si děti prohlédly všechna zvířátka, byl čas k odjezdu domů. Před školku jsme přijeli včas, unavení, ale plní zážitků a velmi spokojení. Příští rok určitě zase pojedeme na výlet. Zapsala Ivana Telecká, učitelka MŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY V TESTECH SCIO Proč právě testy Scio? Testy umožňují sledovat úroveň vědomostí a zároveň pokrok v přípravě. Vyhodnocení testů poskytuje možnost srovnání s ostatními (žáci zjistí, kolik vrstevníků mělo více a kolik méně bodů), objeví svá slabá místa, na která je potřeba zaměřit další přípravu. Škola zjistí, jaké je její postavení mezi ostatními školami a víceletými gymnázii ve výsledcích vzdělávání, jak úspěšně pracují učitelé se svěřenými žáky. U žáků jsou zjišťovány studijní předpoklady a ty jsou porovnávány s jejich dosaženými výsledky. Každý žák obdrží po vyhodnocení podrobnou zprá- vu a doporučení, jakým směrem zaměřit přípravu ve svém vzdělávání. Testování se zúčastnili žáci čtvrtých, šestých, sedmých, osmých a devátých tříd. Na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010 naše škola splnila podmínky pro udělení základního certifikátu. A co hlavně? Naši dva žáci, Petra Vaňková (7. A) a Petr Kratochvíl (9. B), získali ocenění za výborné výsledky v testování. Více na webových stránkách školy PaedDr. Marie Vlčková ředitelka školy DÁMY A PÁNOVÉ, ŽIVOT ZAČÍNÁ Základní škola Jana Broskvy 3 se v červnu 2010 zapojila do projektu EU s názvem: Dámy a pánové, život začíná, který byl realizován v režii Střední školy potravinářské a služeb, sídlící na Charbulově 106. Celý týden jsme navštěvovali programy představující jednotlivé studijní obory této školy. Do projektu byli zapojeni žáci 8. ročníků, a mohli se tak seznámit s následujícími obory: základy stolničení + ukázky servisu (barman, číšník); příprava pokrmů (kuchař, cukrář); úprava zevnějšku (kosmetička, kadeřnice) a v neposlední řadě si žáci mohli doslova vychutnat slavnostní stolování v podobě bohatého rautu, který sami pomohli připravit. V příštím roce budou žáci 9. ročníku na tento projekt navazovat a věříme, že si odnesou nejen praktické zkušenosti do života, ale třeba jim i tyto modelové situace zaměřené na praxi pomohou ve výběru dalšího studia (zaměstnání). Mgr. Hašpicová, Mgr. Hladký 7

8 CHRLICKÉ OKO / ČERVENEC 2010 Ze školství DĚTSKÝ DEN V BRNĚ-CHRLICÍCH ZÁJEZD DO OSVĚTIMI Uplynulý školní rok byl pro žáky naší školy poměrně bohatý na zahraniční zájezdy. Před Vánocemi jsme jeli do Vídně, na jaře za poznáním krás jižní Anglie a v červnu se zájemci z devátých ročníků vypravili do Polska do Osvětimi a přilehlé Březinky. Dětský den se již podruhé konal na hřišti u tenisových kurtů. S napětím všichni sledovali dlouhodobě nepříznivé počasí. V pátek nás ale sluníčko mile překvapilo. Odpoledne se celý areál zaplnil dětmi. Letošní počet překonal všechny předešlé roky. Více než 300 dětí se pustilo do soutěží, za které získaly razítka. Odměnou v podobě hračky a míčku byly všechny nadšeny. Na párek s limonádou se sice stála fronta, ale to se snad dá vzhledem k počtu dětí pochopit. Celou akci finančně zaštítila MČ. Nechyběl skákací hrad, ukázka práce místních hasičů. S organizací vypomohly členky Klubu žen, mládež ze Spolku pro zachování kulturních tradic, žáci devátých tříd základní školy, hasiči. Všem patří poděkování. Mgr. Jitka Růžičková SOUTĚŽ EMPÍK CYKLISTA BRNO Žáci 4. ročníku se v tomto školním roce zúčastnili celoroční soutěže žáků 4. tříd s názvem Empík cyklista pořádané Městskou policií Brno. V teoretické části soutěže, která obsahovala tři bloky výuky teorie dopravní výchovy, se žáci seznámili s dopravními značkami a řešením dopravních situací v silničním provozu. Na závěr děti absolvovaly test z pravidel silničního provozu. Praktické jízdy se konaly na dopravním Osvětim, místo s tragickou minulostí, nás uvítala takřka symbolicky zataženou oblohou a nepříjemným deštěm. Líčit pocity, které se návštěvníků zhostí, když prochází budovami, jež byly svědky tolika neštěstí a utrpení, je téměř nemožné. hřišti při ZŠ Horácké náměstí v měsíci říjnu a dubnu. Všechny děti, které úspěšně zvládly teoretickou i praktickou část soutěže, obdržely průkaz cyklisty a drobné ceny. Žáci naší školy dosáhli letos výborných výsledků a zúčastnili se slavnostního vyhlášení této I v tomto roce MČ Brno-Chrlice připravila pro děti den plný her, soutěží. Polská paní průvodkyně nám popisovala systematičnost a propracovanost tzv. konečného řešení, vyprávěla mnohé příběhy, z nichž většina nekončila filmovým happy endem, a ukazovala předměty, které zbyly po jejich dávno ztracených majitelích. soutěže 17. června na brněnském velodromu. Mezi 50 nejlepšími jednotlivci z města Brna se umístili Ondřej Hanzlíček ze 4. A a Monika Daněčková ze 4. B, kteří zvládli bezchybně obě části soutěže a převzali si kromě diplomů a cen i krásné cyklistické dresy z rukou primátora města Brna, pana Romana Onderky. Třída 4. B získala v konkurenci 64 tříd z celého Brna vynikající 2. místo a obdržela nádherný Co nám návštěva Osvětimi dala? Pochopili jsme, že na první pohled prázdné budovy vůbec prázdné nejsou. Jsou plné lidských příběhů, na které bychom neměli zapomínat a které nás učí vážit si života. Lenka Novotná pohár od sponzorů soutěže. V doprovodném programu děti zhlédly vystoupení taneční skupiny, ukázky Jednotky psovodů MP Brno, Univerzity obrany i Zdravotnické záchranné služby. Věříme, že zkušenosti získané v soutěži Empík cyklista napomohou dětem k jejich větší bezpečnosti v silničním provozu. Mgr. Jitka Ruslerová učitelka ZŠ 8

9 Ze školství ČERVENEC 2010 / CHRLICKÉ OKO OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ Školní rok 2009/2010 skončil. Již tradičně byli panem starostou Ing. Vladimírem Kučerou oceněni nejlepší žáci naší školy. Dne 30. června 2010 byli naši žáci přijati na městském úřadě paní místostarostkou JUDr. Janou Šikovou, kde si za své celoroční snažení, svědomitou práci, práci pro třídu, vynikající studijní výsledky a kamarádský přístup k dětem převzali odměnu v podobě krásné knížky. Paní ředitelkou PaedDr. Marií Vlčkovou zde byli představeni tito úspěšní žáci: David Březa (I. A), Julie Šenkyříková (I. B), Alexandra Vilamová (II. A), Karolína Podborská (II. B), Marek Březa (III. A), Ondřej Lochman (III. B), Robert Herman (IV. A), Václav Kubát (IV. B), Ilona Olšáková (V. A), Sara Sträterová (V. B), Laura Hanzlíčková (VI. A), Bořek Reich (VI. B), Petra Vaňková (VII. A), My Huyen Pham (VII. B), Edita Huseková (VIII. A), Veronika Bednářová (VIII. BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2010 Účast v soutěži Biologická olympiáda má na naší škole již dlouholetou tradici. V letošním školním roce se do ní zapojilo 34 žáků tříd s velmi pěknými výsledky. V kategoriích D (6. 7. třídy) a C (8. 9. třídy) žáci vypracovali test znalostí, laboratorní úkol a praktické poznávání rostlin a živočichů. Ve školním kole kategorie D se na 1. místě umístila Alžběta Duchoňová, na druhém se ztrátou jednoho bodu Vendula Zacheusová, na třetím místě Jana Valentová, všechny ze třídy 6. B. V městském kole soutěže úspěšně reprezentovaly školu Alžběta Duchoňová a Vendula Zacheusová. Alžběta Duchoňová se umístila na výborném 5. místě a Vendula Zacheusová na 22. místě mezi 49 žáky 6. a 7. tříd brněnských základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií. V letošním školním B), Bára Bělehrádková (IX. A), Marharyta Kharkivská (IX. B) a Petr Kratochvíl (IX. B). Především bychom chtěli poblahopřát Petře Vaňkové, která byla oceněna nejen za svou svědomitou práci a práci pro třídu, ale také za třetí nejlepší výsledek v testu všeobecných znalostí v Jihomoravském kraji, roce postoupila A. Duchoňová dokonce až do krajského kola, kde obsadila 16. místo z 30 nejúspěšnějších řešitelů Jihomoravského kraje. a Petru Kratochvílovi za nejlepší výsledek v testu klíčových kompetencí v kraji. Všem oceněným žákům srdečně gratulujeme a přejeme hodně elánu a úspěchů i do dalších let. Mgr. Viera Grendárová V kategorii C skončila na 1. místě Jana Musilová z VIII. A, na 2. místě Marika Fízeľová (IX. A) a na třetím místě Bára Bělehrádková (IX. B) a Michaela Ungerová z VIII. B. První dvě žákyně bohužel letos nemohly reprezentovat školu v městském, případně dalších kolech, protože v době konání byly na poznávacím zájezdu v Anglii. Podmínkou pro účast v městském kole kromě vítězství v kole školním bylo i vypracovat zajímavý vstupní laboratorní úkol. Městská kola se uskutečnila v CVČ Lužánky a uvedení žáci si kromě pěkných zážitků odnesli i zajímavé ceny. Přiložené fotografie dokreslují atmosféru školního i městského kola. V příštím školním roce se olympiády rozhodně opět zúčastníme. Mgr. Alena Poláchová 9

10 CHRLICKÉ OKO / ČERVENEC 2010 Ze školství ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní rok skončil. Vychovatelky školní družiny zhodnotily práci ve svých odděleních a připravují se na ten nadcházející. Myslím si, že se každé dítě mohlo realizovat v již uskutečněných akcích a činnostech. Aktivity nebyly určené jen pro ty malé, ale i pro dospěláky. Zorganizovaly jsme dva sobotní celodenní výlety na podzim do Černé Hory a Bořetic a na jaře na zámek Budišov a Dalešickou přehradu. Pro rodiče byly určené také vánoční dekorace, keramika, výroba košíků z pedigu, korálkování nebo country pro rodiče a děti. Zimní měsíce byly věnované celodružinovým akcím, ať už to byly soutěže ve zpěvu, malování, pohybových dovednostech, nebo country bál v maskách. Pokračovala také spolupráce s ÚSP, kde jsme společně s mateřskou školou pořádaly vystoupení k různým příležitostem. V některých osvědčených akcích bychom chtěly pokračovat. Jednou z nich je Vánoční jarmark. Chceme poděkovat všem, co přišli v prosinci minulého roku a pozvat ty ostatní na ten připravovaný. Při školní družině pracovaly také kroužky již zaběhnuté country tance a keramika a od nového roku pak pohybový kroužek Škatulata, hejbejte se. Rády bychom u této nabídky zůstaly a chceme ji rozšířit o další kroužek Stolečku, prostři se. Prázdniny utečou jako voda a před námi bude stát nový školní rok. Doufejme, že přinese hlavně to pozitivní ke spokojenosti všech. Za vychovatelky ŠD Jana Čoudková MĚSÍC MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY HS Brno-Chrlice, honitba Badal Karel uspořádala poznávací akci v rámci měsíce myslivosti a ochrany přírody pro děti v mateřské škole Šromova 55. Akce se zúčastnilo 128 dětí, byla vydařená. K jejímu úspěchu přispělo i pěkné počasí. Myslivci připravili pro děti mnohé hrátky, soutěže, ukázky práce s loveckými dravci, práce mysliveckých kynologů, na obrazcích děti poznávaly zvířátka z lesa. Na závěr všechny děti obdržely čokoládové medaile, dárkové balíčky a bylo též pořízeno společné foto dětí s myslivci. Odměnou pro samotné myslivce byla radost a spokojenost vyřazující z očí přítomných dětí. Podobná akce bude zopakována i v příštím roce. Badal Karel SOUTĚŽ SVĚT OČIMA DĚTÍ Žáci z předmětu multimediální výchova se zapojili do soutěže Svět očima dětí, organizované Ministerstvem vnitra. Vytvořili velmi zdařilé práce na aktuální námět stalkingu a extremismu (video, prezentace, webové stránky), ve kterých ukázali, že jim téma není lhostejné, a navíc mohli uplatnit své znalosti práce s počítačem. Marek Mucha (9. B) a Pavel Svoboda (9. A) získali za webové stránky o extremismu 3. místo. Jiří Bednář (9. B), Patrick Navrátil (9. B) a Pavel Kořínek (9. B) společně vytvořili video na téma extremismu. Diplomy a ceny za 2. místo si převzali v Praze z rukou náměstka ministra vnitra. Mgr. Luboš Horký 10

11 Ze společnosti ČERVENEC 2010 / CHRLICKÉ OKO CHRLICKÉ HODY 2010 I v letošním roce se úspěšně uskutečnily Chrlické hody. Počasí bylo velmi nestálé a nevěděli jsme, co čekat. Předpovědi hlásily srážky, ovšem jediný den, kdy se nám déšť ukázal, byl pátek. V tento den příprav nás ochladila silnější přeháňka. Některé stárky to však nezastavilo a přípravy probíhaly dále. Na odpolední stavění máje vysoké 29 metrů se přišli podívat i mnozí hodoví nadšenci. Stavění a dokončení příprav již šlo hladce a těšili jsme se na večerní předhodovou zábavu. Na té hrál Mirek Hamrla a i přes počáteční déšť proběhlo vše dle plánu a za dobré návštěvnosti. Pro zpestření této zábavy si stárci připravili půlnoční překvapení, kde ukázali své herecké výkony a taneční schopnosti i z jiného než hodového soudku. V sobotu ráno jsme se sešli za pěkného počasí a šli se fotografovat do zahrady místního ÚSP. V tradičních chrlických krojích jsme pak vyšli s rozmarýny k panu starostovi pro udělení práva pořádání hodů. Odtud se vydali stárci a stárky do ulic a zvali občany na Chrlické hody. Večerní zábava byla zahájena slavnostním nástupem všech stárků. Poté byl parket zaplněn Stárci: 1. řada zleva - Jan Fila, Honza Matoušek, Roman Hašek, Jakub Černý, Ina Šik. 2.řada zleva - Lukáš Pirkl, Vašek Šik, Lukáš Fila, Pavel Ševela, Tomáš Kitlička, Roman Husák Stárky: zleva - Lenka Smutná, Jana Kořínková, Iva Smutná, Verča Hiclová, Katka Buchtová, Marie Pařilová, Jana Velanová, Andrea Wagnerová, Petra Hájková, Lucka Bednářová, Dana Vránková, Šárka Svobodová 11

12 CHRLICKÉ OKO / ČERVENEC 2010 Ze společnosti zavádějícími stárky a začala volná zábava. Celý večer nás vesele doprovázela DH Dambořanka. Na nedělní odpoledne se všichni těšili nejvíce. Pár minut po poledni se sešli stárci, aby z Chrlického náměstí započali slavnostní průvod obcí a ukázali se spolu se svými stárkami. Na jeho konci bylo 12 krojovaných párů v plné své kráse. Chrlické kroje jsou v mnoha barevných variacích a díky tomu je na co koukat. Průvod a poté i večerní zábava byla zakončena zpěvem a tancem pod májí. Slavnostní průvod i nedělní zábavu doprovázela opět DH Dambořanka. Hlavní pár Marie Pařilová a Lukáš Fila by rád poděkoval všem stárkům, kterými jsou: Lenka Smutná a Pavel Ševela, Jana Velanová a Roman Husák, Danča Vránková a Jan Fila, Šárka Svobodová a Roman Hašek, Verča Hiclová a Lukáš Pirkl, Jana Kořínková a Vašek Šik, Iva Smutná a Jakub Černý, Petra Hájková a Honza Matoušek, Lucka Bednářová a Ina Šik, Katka Buchtová a Tomáš Kitlička a Andrea Wagnerová a Jirka Vobora. Velký dík patří také vynikajícím sklepníkům Denči Dufkové, Zbyňovi Prokešovi a Peťovi Novotnému a fotografům Jitce Hamrlové a Janě Filové. Dále děkujeme rodičům a kamarádům, kteří nám pomáhali, sponzorům a MČ Brno-Chrlice. Zvláštní poděkování patří panu Mulíčkovi za stavění máje, Verči Hiclové, Janě Kořínkové a Lence Smutné za obrovskou organizační pomoc a podporu. V neposlední řadě patří velký dík i generálním sponzorům, SK CHRLICE SEZONA 2009/2010 POSTUP DOROSTU DO KRAJSKÉ SOUTĚŽE! Pokud mám začít hodnotit právě skončenou sezonu našich mužstev, musím začít velkým úspěchem mužstva dorostu, které poprvé v historii klubu vyhrálo městský přebor a postoupilo do krajské soutěže. Počátek tohoto úspěchu se však odehrál již v zimní přípravě, kdy ke trenéru Tomáši Hlívovi nastoupil jako druhý trenér Jiří Bukvald. Mužstvo začalo čtyřikrát týdně trénovat, do tréninku začlenilo například i plavání a posilovnu, což mělo za následek nejen zvýšení fyzické kondice těchto kluků, ale i vytvoření dobré party, která je pro boj o nejvyšší příčky nezbytná. Hned od začátku si oba trenéři dali za cíl připravit mužstvo dorostu tak, aby ze třetího místa po podzimu ještě zamíchalo postupovými kartami. Nebyl to jednoduchý úkol, neboť první tři mužstva v tabulce výrazně převyšovala ostatní, takže to znamenalo oba největší soupeře porazit a čekat na jejich další zaváhání. První se povedlo v 16. kole, kdy dorostenci porazili v těžkém a tvrdém utkání doma 1:0 druhé Řečkovice, druhé se povedlo ve 20. kole, kdy deklasovali také doma po výborném výkonu výsledkem 5:1 první Soběšice. V závěrečných dvou kolech si již vedení v tabulce udrželi a slavili zasloužený postup. Celkově získali ve 22 kolech 57 bodů se skóre 83:21, na jaře v 11 utkáních plných 33 bodů a skóre 50:7. Na utkání dorostu chodila během jarní sezony i slušná divácká návštěva a rozhodující utkání s týmem Soběšic sledovalo přes 200 diváků. Všem hráčům i trenérům patří velká a zasloužená pochvala za jejich výkony. Obě mužstva mužů měla, po ne zrovna vydařeném podzimu, za úkol nastřádat takový počet bodů, který by je vzdálil od mužstev bojujících o záchranu. Áčko celkem pravidelně sbíralo body a definitivu v soutěži si zajistilo již tři kola před koncem po výhře v Řečkovicích 5:1. V závěrečném kole pak uhrálo i pěknou remízu 2:2 na hřišti postupujícího Žebětína a celkově obsadilo sedmou příčku, když ve 26 kolech získalo 34 bodů s aktivním skóre 66:59, což znamenalo třetí nejproduktivnější útok v soutěži. Béčko, po podzimu poslední, naopak potřebovalo k záchraně každý bod. Získávalo body především doma, kdy mu lépe mohli vypomoci, vzhledem k termínům ostatních mužstev, mladí hráči z áčka i dorostu, což mělo na hru mužstva pozitivní vliv. Záchranu nakonec vydolovalo, podobně jako áčko, v předposledním kole na hřišti Řečkovic B, kde vyhrálo 3:1. Nakonec skončilo na 11. místě s 29 body a pětibodovým firmám Cipres filtr Brno, s. r. o., a Agro Brno-Tuřany, a. s. Marie Pařilová a Lukáš Fila hlavní pár roku 2010 náskokem na sestupující předposlední Obřany B. Starší žáci se pohybovali během celé soutěže v první polovině tabulky a nakonec skončili na pěkném čtvrtém místě s bilancí 18 utkání, 12 výher, 6 porážek, skóre 67:28 a 36 body. Mladší žáci stíhali v celém ročníku vedoucí Spartu B a nakonec skončili s pětibodovou ztrátou na výborném druhém místě, když ve 20 zápasech získali 44 bodů (skóre 57:28). Přípravka skončila ze všech mládežnických družstev nejhůře, sedmá, když ze 14 zápasů vybojovala pouhých 10 bodů (skóre 17:57). Při celkovém hodnocení uplynulé sezony mohu projevit s výkony a vystupováním našich celků spokojenost a vzhledem k postupu dorostu lze ji označit za vydařenou. Filozofie založená na kvalitní práci s chrlickou mládeží, 12

13 Ze společnosti ČERVENEC 2010 / CHRLICKÉ OKO která pak postupně doplní i mužstva mužů, se zatím osvědčuje, i když není jednoduché dnešní kluky k pravidelné tréninkové činnosti získat a poté i přes všechny věkové kategorie u fotbalu udržet. Jsme jeden z mála menších klubů, kterému se zatím daří mít v soutěžích všechna mládežnická družstva od přípravky až po dorost. Za to patří velké poděkování všem našim trenérům i dalším rodičům, kteří nám nějakou formou pomohou. V současné době dokončujeme dobudování náhradního travnatého hřiště, čímž chceme vytvořit co nejkvalitnější podmínky pro činnost všech našich mužstev. Pokud tedy ještě váháte, jaký sport pro vaše ratolesti zvolit, doporučujeme vám návštěvu našeho areálu, ve kterém si vaše děti mohou zasportovat na čerstvém vzduchu, na kvalitních travnatých plochách s odpovídajícím materiálním a hygienickým vybavením za symbolický roční členský příspěvek. V soutěžním ročníku 2010/11 budeme mít zapojeno v soutěžích celkem 8 mužstev dvě mužstva mužů, dvě mužstva dorostu, dvě družstva žáků, jedno mužstvo přípravky a mužstvo old boys nad 38 let. Družstvo dorostu začíná svou soutěž o druhém srpnovém víkendu doma s Moravskou Slavií Brno, družstva mužů poslední srpnový víkend a ostatní družstva mládeže první zářijový víkend. Kromě fotbalu podporujeme prvním rokem i ženský volejbalový oddíl, snažíme se založit i dívčí družstvo, abychom mohli nabídnout sportovní využití volného času i chrlickým slečnám. Zde bychom uvítali další zájemkyně o volejbal i volejbalového nadšence, který by trenérce, nyní obou družstev, pomohl. Přeji vám příjemný zbytek dovolených a těším se na vaši návštěvu. Martin Jelínek, předseda SK Chrlice, o. s. NÁVŠTĚVA MIROSLAVA DONUTILA Venku pršelo, přesto u nás v sále jako by už svítilo slunko. Asi to bylo tím očekáváním a pozitivním laděním. Ten den byl totiž výjimečný a nevšední, vytoužený a očekávaný. V některé chvíli by si člověk mohl říkat, jestli se mu to náhodou nezdá. Ale nebyl to sen. V ústavu mezi námi byl vzácný host Miroslav Donutil. Po tomto dni já hodně prahla. Na počátku byla myšlenka, takové tajné přání. Miroslav Donutil je herec tělem i duší, vypravěč, člen činohry Národního divadla v Praze, osobnost nepřehlédnutelná, člověk vážený, uznávaný, obdivovaný. Člověk Brnu blízký. Naši lidé se s ním setkávají přes televizní obrazovky, rádi poslouchají jeho kazety, CD. Kdybychom ho ale jednou i u nás v ústavu měli, kdyby sem přijel a s našimi promluvil, panečku, to by byla událost! A najednou jsem zatoužila umožnit našim lidem setkání s ním. Proto do jeho rukou putovalo psaní. Našli se i hodní, přátelští lidé. Podali pomocnou ruku. Miroslav Donutil už o nás věděl a souhlasil. Uplynulo pár měsíců, přešla zima, jaro. Přišly zprávy: pan Donutil opravdu přijede. Nadešel onen den. Sál ještě nikdy nepojal takové množství lidí. A přitom všichni pohodlně seděli. Staří mladí, vidící nevidící, slyšící i ti, co jsou na tom se sluchem hůř, lidé chodící i o hůlčičkách, berličkách, vpředu byli vozíčkáři, pro všechny se místo našlo. To jsou ty chvíle, kdy se zdá, že se něco nafoukne, pomyslně zvětší, a ve všem figuroval i ten lidský faktor dobrá vůle a zájem o Miroslava Donutila a o setkání s ním. A tak jsme besedovali. Zvedala se jedna ruka za druhou, lidé mnohé zajímalo, ptali se, pan Donutil odpovídal na otázky, vyprávěl veselé historky ze života, ze zákulisí. V jeho podání vše úplně jinak znělo. Pozorně jsme naslouchali, nenechali jsme si uniknout jedinou věc. Vždyť to byl Donutil! A do toho cvakaly fotoaparáty. Každý se snažil zachytit výjimečnost chvíle. A fotky jsou krásné. Zůstaly ozdobou našich památníků. Vždyť být s Miroslavem Donutilem, vedle něho stát, to se nepodaří jen tak. Je báječné, že život někdy plní i sny a touhy Byl to i náš případ. Za návštěvu děkujeme moc PhDr. Markéta Běhalová 13

14 CHRLICKÉ OKO / ČERVENEC 2010 Ze společnosti ABSOLUTORIUM NAŠICH PĚVCŮ Stalo se již takovou krásnou tradicí, že náš ústavní pěvecký sbor Naděje pravidelně vystupuje na ceremoniálu, na slavnostním předávání vysvědčení a diplomů absolventům Vyšší odborné školy sociální v Brně. I letos se absolutorium konalo v sále VUT. Tentokrát jsme byli v oslabení, sbor vystupoval jen v počtu tří členů, a to byla mimořádka. Pan Hašek byl v té době s ústavem na rekreaci na Vysočině. Nejela s námi ani Eva Dvorská. Známe však naše lidi, jaké je na ně spolehnutí. Určitě opět nasadí naplno a krásně odzpívají svůj repertoár. Navíc, celý sál se na nás přátelsky usmíval, CASSIOPEIA PO STOPÁCH TITANIKU Máme za sebou další školní rok, a to ani nechodím do školy. Rok plný zajímavých oddílových schůzek, výprav do blízkého i vzdáleného okolí, 12. výroční oheň a další celoroční hru. Správně, již dvanáctou. A ještě to není všechno. Před námi je vrchol naší celoroční činnosti letní tábor, tentokrát Postavit stan není žádná věda. OZNAMKA VESNA Klubko aktivit pro nestárnoucí ŽVS Vesna, o. s., přijímá přihlášky na školní rok 2010/2011 společnými silami to zvládneme. A tak se i stalo. V podání sboru Jana Hrčáková, Dana Gubčová, Jaroslav Havlík zazněla píseň Aká si mi krásna od Eugena Suchoně, lidová píseň Okolo Třeboně a píseň Široký, hluboký, Dana za všechny vypověděla sólovou písní Jsem bližní Tvůj. Před námi seděly absolventky, které úspěšně dokončily své vyšší odborné studium, vedení školy, pedagogové, kteří studenty doprovázeli během celého tříletého studia. Byli tu i mámy a tátové, babičky a dědečkové, kteří jim pomáhali a stáli jim po boku nejen v pěkných, ale i v těžkých chvílích, drželi jim pěsti, o rytířích kulatého stolu a tentokrát na Vysočině. Ale tábor, ten je ještě před námi, to bych předbíhala. Nevíme, jaký bude... i když já vůbec nepochybuji, že bude výborný, jaký by taky mohl být, když se sejde úžasná parta dětí i dospělých vedoucích v krásné krajině mezi lesy. do aktivit pro seniory i zájemce mladší, konané v učebnách školy na Údolní 10. Na výběr jsou: angličtina a němčina (pro vytrvalé začátečníky i pro vyšší stupně pokročilosti) ať úspěšně složí všechny ty předepsané zkoušky, psychicky je povzbuzovali, podporovali, měli radost z jejich úspěchů. V těchto chvílích se slavnostně uzavřelo jejich studium. I my jsme jim blahopřáli k dosaženému úspěchu. Taky nás to těšilo, jako by byli naši. Rádi jsme se absolutoria zúčastnili a společně s nimi prožívali krásné chvíle. Absolventům jsme popřáli na další cestě, ať jsou hodně zdraví, ať se jim daří, ať už v práci, nebo ve studiu, i v jejich osobním životě. V životě absolventů končila jedna kapitolka, začínala další. Jaká bude? Ať se jim plní krásná předsevzetí, ať všude šíří dobré vztahy, Máme za sebou ale už celoroční oddílovou hru s názvem Brittanic. Na začátku školního roku jsme se snažili vyměnit body ze schůzek za peníze, dolary, abychom si mohli koupit lodní lístek na Brittanic. Velkou loď, která nás měla přivézt do Atlantského oceánu, kde se údajně nachází vrak nejslavnější potopené lodi Titaniku. A ačkoliv to na začátku vypadalo, že někteří členové oddílu si nevydělají ani na třetí třídu a budou muset celou cestu loupat brambory a umývat podlahu, nakonec jsme všichni cestovali první třídou a někteří s sebou dokonce chtěli vzít i své oblíbené zvíře (jak jinak než do první třídy). Cesta byla klidná, každých 14 dní jsme na nedělních jednodenních výpravách poznávali místa, kolem kterých jsme proplouvali, každý týden jsme se zase na schůzkách učili novým dovednostem, které trénink paměti (základní kurz o 10 lekcích, pokračovací o 6 lekcích nebo průběžně celoroční kurz) dopolední fitcvičení pro zdravotní kondici i relaxaci (pod vedením fyzioterapeutky) spolupráci, ať jsou lidem ku pomoci. Ať vše dělají rádi. Pracovitých, čestných lidí nikdy není dost. Slavnostní ladění viselo ve vzduchu, atmosféra byla umocněná, přesvědčivá, působivá. Niterně se lidí cosi dotýkalo, rozechvívalo jemné struny. Prožíval celý sál, lidé byli dojati. V popředí stál náš ústav, v očích účastníků to byl najednou kdosi. Někdo velkolepý, úžasný. Odjížděli jsme plni nejpěknějších dojmů. I nás cosi u srdce hřálo. Věděli jsme, že jsme svoji úlohu splnili, taky jsme tu odvedli kus dobré práce. Je krásné, že někdy k tomu stačí i jedno setkání. PhDr. Markéta Běhalová by se nám mohly během cesty hodit. A podařilo se. Při naší největší výpravě (a teď nepočítám tábor), 12. výročním ohni oddílu, nás čekala poslední etapa, při které jsme pomocí buzoly hledali vrak Titaniku. Nejen že jsme našli vrak, ale vyzvedli také všechny poklady, které se na mořském dně nacházely, abychom je se slávou přivezli domů a podělili se o ně s kamarády, kteří se závěrečného vyzvednutí nemohli účastnit. Vše tedy dopadlo, jak má. Těšíme se na další rok. A já osobně jsem zvědavá, který příběh nás bude v novém školním roce provázet. To se dozvíte již během září. Tak určitě přijďte. Stále přijímáme nové členy. První schůzka proběhne v pátek 10. září v hod. v klubovně v Chrlicích na Zámecké 68. Více se o nás dozvíte na www. tkcassiopeia.wz.cz nebo na telefonním čísle: u hlavní vedoucí Heleny Selucké. jóga pro nestárnoucí Přihlášky a informace: recepce Vesny na Údolní 10, pondělí až čtvrtek , v pátek do hodin, jindra. tel. č

15 Ze sportu Oznámení ČERVENEC 2010 / CHRLICKÉ OKO Pro nejmenší v novém školním roce Od června 2010 přijímá občanské sdružení ŽVS Vesna přihlášky do kroužků pro nejmenší děti s maminkami nebo jiným dospělým doprovodem. Kromě tradičních: Sluníčka, Hvězdičky, Obláčci (tj. hodiny cvičení, zpívání, hraní, výtvarného tvoření pro věk 1 3 roky), Balerínky (pohybová taneční a baletní výchova pro věk 3 11 let), Sebeobrana (cvičení pro chlapce i děvčata 3 6 let) bude otevřen i kroužek nový, a to: Angličtina hravě (výuka angličtiny spojená s cvičením a hraním pro děti 2 5 let). Zájemci se mohou hlásit denně hodin (v pátek do hodin) na recepci Vesny v přízemí budovy Údolní 10, vesnaspolek.cz, tel Kvalifikační kurz pro pečovatelky o děti do 15 let ŽVS Vesna, o. s. akreditovaná vzdělávací instituce MPSV pořádá od kvalifikační kurz pro pečovatelky o děti od nejmenšího věku do 15 let, podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výuka trvá tři měsíce, zahrnuje teoretickou i praktickou přípravu, ukončena je závěrečným písemným testem a ústní zkouškou. Učí se pravidelně v pátek hodin a v sobotu hodin ve školní učebně na Údolní 10. Úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát, uplatnění nacházejí v soukromých školičkách, jako chůvy v domácnosti na ŽL nebo v agenturních službách, v mateřských centrech ap. Informace a přihlášky: ŽVS Vesna, o. s., Údolní 10, Brno, tel Abstinujete, léčíte se ze závislosti na alkoholu nebo máte psychické problémy a jste nezaměstnaní? Potřebujete pomoc a podporu při hledání zaměstnání? Centrum podpory zaměstnanosti A Kluby ČR, o. p. s., pro vás zřídily nové centrum, kde můžete využít služeb profesionálů při hledání zaměstnání, psychologické poradenství a můžete se naučit nové dovednosti potřebné na otevřeném trhu práce Vybruslete ze starých cest Křenová 62a, Brno, 1. patro Tel.: , pondělí čtvrtek: a pátek Všechny služby poskytujeme bezplatně! DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR ISKERKA (iskerka je valašsky sedmikráska), působící v Brně, Králově Poli, p ř i j í m á děti a mládež do souboru. Přijímáme zájemce o lidový tanec, i naprosté začátečníky, bez konkurzu! Začínáme , potom vždy každé pondělí a úterý, dle věku dětí, nábor není časově omezen. Nácviky: pondělky oddělení dětské: od do hod., děti od 7 do 12 let úterky oddělení mládeže: od do hod., mládež od 12 do 18 let (lze až do 26 let) Místo nácviků: Základní škola, Košinova ul. 22, Brno-Královo Pole, školní družina. Kontaktní adresa: Vangorová Vladimíra, Merhautova 177, Brno, telefon: , wz.cz BRNĚNSKÁ SEDMIKRÁSKA / NEJLEPŠÍ OSLAVNÁ BÁSEŇ O BRNĚ Časopis a nakladatelství Host vyhlašují druhý ročník básnické soutěže Brněnská sedmikráska / Nejlepší oslavná báseň o Brně. Vítěz obdrží prémii Kč, šalinkartu na měsíc a další hodnotné ceny. Slavnostní vyhlášení proběhne v sobotu 25. září 2010 v rámci druhého ročníku festivalu Brněnské kulturní HOSTování. Básně v rozsahu nejvýše tří stran A4 posílejte em na Připravte se, ať nepřijdete o své oblíbené programy Zemské analogové TV vysílání z vysílačů Brno, Barvičova, a Hády bude 30. září 2010 ukončeno. Na většině území města Brna tak nebude od října možné přes anténu přijímat analogově žádný televizní program. Přejděte na digitální televizní vysílání s předstihem a využívejte výhody kvalitnějšího obrazu, EPG (elektronického programového průvodce) či mnohem větší programovou nabídku. Zatímco v analogové éře u nás celoplošně byly vysílány pouze čtyři televizní programy, tedy ČT 1, ČT 2, Nova a Prima, po přechodu na digitální vysílání se jejich počet několikrát znásobí. Pro další příjem televizního signálu je třeba se rozhodnout, zda zůstat i nadále u zemského (přes anténu) televizního vysílání, nebo využít satelitní, kabelovou nebo internetovou (IPTV) televizi. Těch, kteří nyní přijímají televizi přes kabel, satelit nebo internet, se ukončení zemského adresu cz nebo poštou na adresu Host (Sedmikráska), Radlas 5, Brno. Uzávěrka soutěže je 1. září 2010, více na Stručně o loňském prvním ročníku soutěže Brněnská sedmikráska / Nejlepší oslavná báseň o Brně Více než sto účastníků se loni rozhodlo napsat verše o krásách Brna a kandidovat na titul městského básníka. Porota vybírala z pestré škály stylů od humorných děl psaných v hantecu, v nichž se to hemžilo prýgly a Monte Bú, až po sociální kritiku, od vyslovených hříček až po mnohastránkové opusy s vysvětlivkami a poznámkovým aparátem. Většinu básní zaslali autoři doposud nepublikující. Z básníků, které širší veřejnost už zná, se prvního ročníku zúčastnili například František Listopad, Jonáš Hájek, Zeno Kaprál, Petr Čichoň či Norbert Holub. Nejstaršímu účastníkovi loňského premiérového básnického klání bylo devadesát let, nejmladší soutěžící byla desetiletá dívenka. Paradoxní přitom bylo, že většina přispěvatelů nebyla z Brna, což potvrzuje i první místo pro Petra Petříčka z Hořovic. Pásmo sestavené z úryvků přihlášených básní připravil soubor Listování Lukáše Hejlíka a posluchači je mohli naladit na vlnách ČRo pořadu Zelný rynk. analogového televizního vysílání nijak netýká a televize jim i bez úprav bude fungovat i po 30. září. Více informací najdete na webových stránkách a na infolince (v provozu v pracovní dny od 8.00 do hod.). Tabulka VYPÍNÁNÍ analogového signálu v roce 2010 Nejzazší termín TV program Vysílač/Místo Číslo kanálu ČT 2 Brno/ Barvičova ČT 1 Brno/ Barvičova Nova Brno/ Barvičova Prima Brno/Hády 55 Zdroj: Česká televize, České Radiokomunikace, Czech Digital Group, Telefonica O2 a NKS. Digitální multiplex 1 Digitální multiplex 2 Digitální multiplex 3 Digitální multiplex 4 15

16 CHRLICKÉ OKO / ČERVENEC 2010 Oznamka Inzerce ZOO BRNO SETKÁNÍ ADOPTIVNÍCH RODIČŮ A SPONZORŮ Každoroční pozvánka pro všechny adoptivní rodiče a sponzory zoo k její prohlídce, spojená s kulturním programem nejen pro sponzory a adoptivní rodiče, ale i pro veřejnost. Vystoupí rocková formace KRONEK ALBAND (jádro brněnské kapely KERN), Laďa Kerndl a další hosté. Kontakt: Ing. Pavel Hruška, tel begin_of_the_skype_highlighting SZKT, O. S., POŘÁDÁ VII. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev v sobotu Turnaje se uskuteční na antukovém hřišti v areálu TK Chrlice. Zájemci, hlaste se Tomáši Kitličkovi na tel.: nebo mailem: do BRAMBOROVÉ SLAVNOSTI Bramborové slavnosti a zámek Rosenburg sobota Z Brna vyjedeme v 7.00 hodin. Cestou se zastavíme v renesančním zámku Rosenburg, kde nahlédneme do tajů zámeckého života a podíváme se do bývalých reprezentačních komnat s úžasnou sbírkou starožitného nábytku, obrazů a zbraní. Na nádvoří se zastavíme u sokolníků předvádějících dovednosti svých dravých svěřenců. Nedaleký klášter v Gerasu proslul jako pokladnice umění, je znám svými bylinnými zahradami i přírodním parkem, který ho obklopuje. Ale známe také vesničku Geras? Pojďme se s ní seznámit v době pouličních bramborových slavností. Nejen všechny představitelné i nepředstavitelné pochoutky z brambor, ale i produkty z máku a medu, výtečné šťávy, likéry a pálenky a mnoho jiných dobrot uspokojí i ty nejmlsnější jazýčky těch nejzvědavějších návštěvníků. Zhlédneme zde i poněkud neobvyklé korzo oldtimer traktorů. Poté se vydáme do historického městečka Drosendorf. Cena: 560, Kč CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem Karosa Lux průvodcovské služby. PŘÍPLATKY: zámek Rosenburg s cvičenými dravci 13 eur, děti 8 eur, pojištění léčebných výloh a storna 96, Kč Kontakt: V. Černá, Šromova 16, Chrlice, tel ZJIŠTĚNÍ TOTOŽNOSTI Chrlická čarodějnická asociace vyhlašuje pátrání po těchto zdařilých exemplářích. Zjišťujeme jejich totožnost za účelem předání CD, kde jsou uložené. Kontakt: prodej: zlatých a stříbrných šperků hodinek, hodin a budíků Zdeně k Novotný provádí: veškeré opravy šperků a hodinek zakázku i z doneseného materiálu snubní prsteny rytecké práce výkup Otevřeno: Po Pá ; Tuřanské nám. 5 tel.: AUTODOPRAVA Jan Karpíšek Nabízí: odvoz suti odvoz komunálního odpadu dovoz písku a stavebního materiálu mobil: Kontejnery do 5 tun Zámecká 5, Brno-Chrlice FOTOSAZBA OFSETOVÝ TISK JAROSLAV OLEJKO Brněnská 252/ Šlapanice tel.: Mobil: Nabízí ofsetový tisk včetně knihařského zpracování TISKOPISY LETÁKY VIZITKY BROŽURY KATALOGY ČASOPISY PLAKÁTY DOPISNÍ PAPÍRY JOY OPTIK Tuřanka 2a (u kapličky) Brno-Slatina Vám nabízí Letní slevy na transitions VI!!! zhotovení dioptrických brýlí na předpis i bez předpisu široký sortiment brýlových skel včetně multifokálních, fotochromatických, dioptrických barevných i dalších opravy brýlí + čištění ultrazvukem + servis kontaktní čočky + roztoky, pouzdra sluneční brýle značkové, POLAROID + sluneční podvěsy doplňky k brýlím: pouzdra, mikrovlákna, čisticí roztoky lupy, dalekohledy, teploměry, barometry, meteostanice poradenství OTEVÍRACÍ DOBA: Po, St, Čt Út Pá Tel.: Navštivte nás, jsme tu pro vaši spokojenost CHRLICKÉ OKO 93/2010. Vydává MČ Brno-Chrlice. Řídí redakce: Mgr. T. Skácel, Mgr. J. Růžičková a Ing. V. Kučera, Adresa: Chrlické nám. 4, Brno, tel.: , , Registrováno pod č. MK ČR E Určeno místním občanům. Náklad výtisků. Redakce si vyhrazuje právo dodané příspěvky redakčně upravit, za obsahovou správnost odpovídá autor. Redakční uzávěrka tohoto čísla Nevyžádané rukopisy se nevracejí a nejsou archivovány. Uzávěrka dalšího čísla pro volební strany Uzávěrka dalšího čísla pro ostatní

Zápis. Přítomno: 14 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: Barák Karel omluven.

Zápis. Přítomno: 14 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: Barák Karel omluven. Zápis o průběhu 23. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 23.6.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 16. schůze Rady, konané dne 21. října 2015 v zasedací místnosti

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav,Kpt. Nálepky 7 ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 421b)/2015. Mgr.Jitka Šaierová, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Břeclav,Kpt. Nálepky 7 ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 421b)/2015. Mgr.Jitka Šaierová, ředitel školy Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Břeclav,Kpt. Nálepky 7 ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 421b)/2015 Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven. Zápis o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6.10.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Turnaj stolního tenisu

Turnaj stolního tenisu - 1 - Turnaj stolního tenisu Turnaj se konal 28. května 2016 jako 2. roč. Memoriálu Luboše Vernera. Účast z ostatních klubů byla malá, byli však přítomni 4 členové výboru Společnosti Parkinson včele s

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: Honzák Marek omluven pozdější příchod; Prokeš Martin omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: Honzák Marek omluven pozdější příchod; Prokeš Martin omluven. Zápis o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 17.2.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 53/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 53/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 53/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 27. 4. 2016 Přítomni dle

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více