V N I T Ř N Í P R O V O Z N Í Ř Á D. Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V N I T Ř N Í P R O V O Z N Í Ř Á D. Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17"

Transkript

1 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 V N I T Ř N Í P R O V O Z N Í Ř Á D Ve Šlapanicích , schváleno na provozní poradě na základě vyhlášky FMV 135/83 a přípisu MŠMT čj. 7739/85-49 o ochraně majetku a dle Zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a na základě Zák. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) a Zákoníku práce č. 262/06 Sb.

2 Článek I Charakteristika zařízení Název: Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Adresa: Šlapanice, , Riegrova ul. 17 a 19 IČO: IZO: REDIZO: Kód oboru: K-KOV K/801; K/81 všeobecné gymnázium, Typ školy: Kapacita: osmileté, denní studium, střední škola pro žáky leté základní umělecká škola 260 žáků pro gymnázium, 477 základní umělecká škola 20 zaměstnanců součásti gymnázium, 23 pedagogů ZUŠ Vedení: Mgr.Hana Richterová, ředitelka, Mgr. Zdeněk Sklenář, zástupce gymnázia, Bohuslav Janeček,zástupce ZUŠ Tel., fax.: , Prostory: Pro vzdělávání žáků Gymnázia, Šlapanice, Riegrova 17 a pro jejich zájmovou a mimoškolní činnost jsou určeny prostory budovy A Riegrova 17, B Riegrova 19 a přilehlý oplocený pozemek s venkovními hřišti. Stravování žáků je zajištěno smluvně na ZŠ Masarykovo nám. 16, tělesná výchova je realizována v hale TJ Sokol Šlapanice, Smetanova ul. 1 a na sokolovně, Nádražní ul. v době od 1. října do 30. dubna na základě nájemní smlouvy. V měsících září, květen a červen probíhá výuka tělesné výchovy na hřištích gymnázia, příležitostně v městském parku a v areálu ZŠ. Podkrovní prostory budovy A, učebna výtvarné výchovy v budově B a dvě třídy jsou v odpoledních hodinách využívány základní uměleckou školou. Se souhlasem ředitele mohou být budovy gymnázia (A a B) a přilehlý pozemek s hřištěm využívány učiteli a žáky i v době víkendu a v době prázdnin podle níže stanovených podmínek.. Rizika: Do seznamu rizikových pracovišť patří: učebna pro chemická a fyzikální cvičení v budově B, učebna pro výtvarnou výchovu v budově B, dvě venkovní hřiště v areálu gymnázia a učebna informatiky v budově A. Zájmové činnosti: V odpoledních hodinách škola provozuje sportovní kroužky odbíjené, atletiky, florbalu, pěvecký sbor, taneční a dramatický kroužek. Rozvrhy kroužků tvoří přílohu tohoto řádu. Dozory: Odpovědnost za zdraví a bezpečnost žáků má škola ve vlastních prostorách, na pozemcích, kde se mohou žáci pohybovat jen pod dozorem dospělé osoby, v pronajatých prostorách a při přesunech na stravování. Rozvrhy dozorů tvoří přílohy tohoto řádu. Článek II Režim budov 1. Odemykání budovy zajišťuje správce budovy v 6:30 hodin, v případě nutnosti je zastupitelný ředitelkou školy, zástupcem ředitele, hospodářkou a uklizečkou. 2. Od 6:30 do 7:55 hod. jsou pod správcovým dohledem přístupny šatny.

3 3. Od 7:55 do 12:30 hod. je budova uzamčena, příchozí využívají zvonek, 12:30 15:30 je vstup odemčen pod dozorem správce budovy, popřípadě uklizečky. Od 15:30 se vchod opět uzamyká. 4. Úklid probíhá do 20:00 hodin. První uklizečka od 11:30 do 20:00 hodin uklízí přízemí a podkroví budovy A. Druhá uklizečka od 11:30 do 20:00 hodin uklízí budovu B + 1. patro budovy A. 5. Výuka ZUŠ probíhá většinou v podkroví, učitelé i žáci využívají zadní vchod, který je odemčen od 11:30 do 19:30 hod. Zadní vchod odemyká zástupce pro ZUŠ v 11:30 hod. Zástup je možný správcem budovy a hospodářkou. Zadní vchod uzamyká uklizečka v 19:30 hod. popř. dříve, a to po odchodu posledního vyučujícího ZUŠ. 6. Žáci ZUŠ si zvoní na vyučujícího do příslušné třídy. Po 15. hod. si vyučující ZUŠ dítě osobně přivede od vchodu do třídy a po hodině odvede ze třídy ke vchodu, vyučující zajistí uzamčení vchodu. Poslední vyučující každého dne oznámí uklizečce ukončení provozu ZUŠ. 7. Hlavní vchod zamyká v 20:00 hod. uklízečka, která zároveň aktivuje poplašné zařízení. 8. Za uzamykání a bezpečnost budovy B je odpovědná příslušná uklizečka, v době výuky vyučující chemie a výtvarné výchovy. 9. Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní vyžití v areálu školy a v určených učebnách probíhají pod vedením písemně pověřené dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost a ekonomický provoz. Hodiny a provoz jsou stanoveny rozvrhem a rozpisem kroužků na daný šk. rok, při mimořádných akcích týdenním plánem. 10. Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy včetně víkendů a prázdnin probíhá výhradně na základě dohody o hmotné zodpovědnosti mezi žadatelem a ředitelem školy. Zodpovědnost přebírá pověřená osoba. Na smlouvě musí být uveden druh aktivity a její časové vymezení. Za zajištění budovy poplašným zařízením mimo pracovní dny zodpovídá ředitel, zástupce ředitele, hospodářka, správce budovy nebo pověřená uklizečka. 11. Místo pro parkování tělesně postižených je vyznačeno na parkovací ploše před školou. Tělesně postižený hlásí svůj příchod správci budovy zvonkem u vstupních dveří. O tělesně postiženého pečuje správce a zařídí jeho přesun do třídy, na WC. Pro přesun po schodišti školy budou pořízeny mobilní nájezdy. Článek III Režim dne a konzultační hodiny 1. Režim dne je stanoven pro školní rok rozvrhem hodin. Dojíždějící žáci mají přístup do budovy od 6:30 hodin a jsou pod dohledem správce. Mají k dispozici šatny, chodby, učebny a knihovnu. 2. Začátek vyučování je stanoven na 7:55 hodin, dopolední výuka trvá nejdéle do 13:20 hodin (v tomto případě není pro žáky odpolední výuka). Trvá-li dopolední výuka do 12:30 může následovat odpolední výuka od 13:25 do 15:00 hodin. 3. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Žáci mají možnost konzultačních hodin, které si mohou dohodnout individuálně s jednotlivými učiteli. Na škole pracuje výchovný poradce a metodik prevence. Konzultační hodiny výchovného poradce a učitelů jsou zveřejněny na vývěsce školy každý šk. rok dle rozvrhu. V případě potřeby se konzultace uskuteční dle domluvy. 4. V celém areálu o obou budovách je zakázáno kouření, užívání alkoholu 5. Součástí školního rozvrhu jsou přesně stanovené konzultační hodiny pedagogů tak, aby byl naplněn individuální přístup k žákům.

4 6. Režim zvonění: hodina přestávka 1. 7:55 8:40 8:40 8: :50 9:35 9:35 9: :50-10:35 10:35 10: :45 11:30 11:30 11: :45 12:30 12:30 12: :35 13:20 13:20 13: :25 14:10 14:10 14: :15 15:00 Článek IV Provoz sekretariátu 1. Administrativu zajišťuje administrativní pracovnice a účetní pro gymnázium i pro součást Základní umělecká škola Šlapanice. 2. Úřední hodiny sekretariátu (v 1. poschodí) jsou denně od 9:35 do 9:50 hod., a od 11:30 do 11:45, tj. v době velkých přestávek. 3. Učitelé mají bezplatně k dispozici kopírovací zařízení na sekretariátu a na chodbě v prvním poschodí budovy A, žáci mohou používat kopírovací zařízení na chodbě v přízemí za úhradu. Za provoz kopírovacích zařízení na chodbách odpovídá dozorující učitel budovy, za provoz kopírovacích zařízení na sekretariátu hospodářka. 4. Peněžní limit pokladní hotovosti v kanceláři je stanoven na ,- Kč. 5. Výběr hotovosti do pokladny z ČNB zajišťuje hospodářka, při větší finanční hotovosti je zajištěna přeprava se správcem, ředitelkou nebo zástupcem ředitele. 6. Výplaty mezd jsou zaměstnancům zajišťovány bezhotovostně s jejich souhlasem. Článek V Pravidla pro provoz školní knihovny 1. Žáci mohou využívat žákovskou knihovnu k samostudiu v době od 6:30 do 7:45 hod. a od 12:30 do 15:30 hod. po vyučování. 2. V knihovně mohou žáci pobývat pod dozorem knihovníka, pověřeného učitele nebo s vědomím správce. V knihovně není dovoleno konzumovat jídlo a pití. Žáci jsou povinni se přezouvat. 3. Návštěvníci knihovny dbají na pořádek, kázeň a šetrné zacházení se zapůjčenými knihami. 4. Poškození knih nebo zařízení místnosti jsou povinni okamžitě ohlásit správci či přímo na ředitelství školy. 5. Je zakázáno odnášet knihy z knihovny bez vědomí pedagoga. 6. Režim výpůjček je stanoven ročně, rozpis zveřejněn na dveřích knihovny. 7. Součástí knižního fondu knihovny jsou i učebnice. Výpůjčky učebnic jsou dlouhodobé, nejvíce na 1 školní rok, dle rozhodnutí vyučujícího daného předmětu.

5 Článek VI Šatny 1. Šatny jsou uzamykatelné, za jejich zajištění v době stanovené Provozním řádem a Školním řádem Gymnázia Šlapanice odpovídá správce, třídní učitel a žák jím pověřený, který však není hmotně zodpovědný a má roli praktického pomocníka. 2. Při zjištění ztráty či poškození věcí v uzamčené šatně žák neprodleně informuje tyto pracovníky a sekretariát. Odškodňování oprávněných požadavků je zajišťováno smluvně s pojišťovnou Kooperativa prostřednictvím firmy Stach.. 3. Žáci mají o přestávce v případě vhodného počasí možnost pobytu venku. Za tímto účelem se přezují a dbají pokynů dozoru. Lze využít pouze areál školy a hřiště v areálu. 4. Ve škole jsou žákům k dispozici relaxační koutky. 5. Žáci oktávy mají k dispozici uzamykatelné skříňky na chodbě za podmínky, že převezmou na sekretariátu klíče proti záloze 100 Kč. Tyto klíče odevzdají na konci studia a záloha jim bude vrácena. V případě neobsazení všech skříněk bude tato možnost nabídnuta v septimě. Článek VII Režim stravování a pitný režim 1. Stravování studentů a zaměstnanců školy je smluvně zajištěno se školní jídelnou při ZŠ ve Šlapanicích. 2. Strávníci se řídí pokyny zveřejněnými vedením školní jídelny, respektují její řád, veškeré záležitosti řeší na tel Nezletilí studenti se stravují pod dozorem pověřeného učitele. Jeho odpovědnost končí odchodem posledního dítěte ze stravovacího zařízení. 4. Pitný režim je zajištěn prostřednictvím správce budov během dne vždy v době přestávek. Poskytuje různé druhy nealkoholických nápojů a vody. Článek VIII Provoz budovy B (Děvín) 1. Do budovy B žáci odcházejí na chemická a fyzikální cvičení a výtvarnou výchovu v závěru přestávky. V tomto případě se přezují do venkovní obuvi, v budově B využijí prostor vyhrazený k odkládání svršků, ale nevyžadují se přezůvky. 2. Za tyto přesuny odpovídá vyučující chemie, fyziky a vyučující výtvarné výchovy, žáci jsou povinni dbát jejich pokynů. 3. Vyučující mají k dispozici klíče od hlavní budovy i od budovy B, kterou po přesunu žáků zajistí. V době výuky je budova B uzamčena. Provozní řád ateliéru v podkroví budovy B Děvín: a) Dozor nad žáky a odpovědnost za bezpečný provoz přebírá vyučující výtvarné výchovy na Gymnáziu a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17 dle rozvrhu.

6 b) Učitel organizuje výuku tak, aby nedošlo ke znehodnocení nemovitého ani movitého majetku. c) Před vstupem do ateliéru se žáci přezouvají. Žáky ZUŠ si vyučující převezme v chodbě v přízemí. d) Dojíždějící děti ZUŠ čekají na výuku na chodbě pod dozorem zákonného zástupce, který předá žáka vyučujícímu. e) Dítě bez dozoru svého zákonného zástupce vstupuje do budovy 5 minut před zahájením výuky. f) Čekající a odcházející děti mají zákaz pohybovat se po sportovišti v areálu školy bez dozoru dospělé osoby. g) Pomůcky a pracovní materiál žáci ukládají na místo určené učitelem a využívají je až dle pokynů vyučujícího. h) Po skončení výuky uvede žák podle pokynů učitele pracoviště do původního stavu tak, aby mohl být zajištěn běžný úklid (musí být odstraněny zbytky materiálů a hrubé nečistoty způsobené neopatrností). Článek IX Provoz počítačů Do počítačové učebny mohou vstupovat žáci individuálně před vyučováním v 7 hod. s tím, že svou přítomnost ohlásí ve sborovně a že budou respektovat řád učebny.v případě porušení tohoto řádu jednotlivcem, je dotyčnému vstup do učebny mimo výuku zakázán buď dočasně nebo definitivně. Viz řád počítačové učebny Provozní řád informatiky a počítačů na Gymnáziu a ZUŠ Šlapanice A. Provoz učebny informatiky 1. Vstup studentů do učebny je povolen pouze se souhlasem vyučujícího. 2. V učebně je zakázáno jíst, pít a pohybovat se bez přezůvek. 3. Manipulace s lavicemi se přísně zakazuje. Pohyb židlí je povolen pouze při výšené opatrnosti. 4. je zakázáno přepojování konektorů počítačů. 5. Nelze se dotýkat odkrytých částí počítače, volných kontaktů a konektorů. 6. Ve škole je povoleno tisknout pouze dokumenty týkající se výuky. 7. Poruchu počítače nebo nefunkční software je nutno ihned zapsat do provozního deníku PC. 8. Reset počítače (horký i studený) lze provádět pouze se souhlasem vyučujícího. 9. Počítače se během dne nevypínají, pouze poslední vyučovací hodinu. Na konci vyučovací hodiny je student povinen ukončit všechny aplikace a odhlásit uživatele z Windows, pokud vyučující nestanoví jinak 10. Student nesmí svévolně zasahovat do konfigurace nainstalovaných aplikací včetně operačního systému, ani odinstalovat/instalovat aplikace. 11. Je zakázáno hraní počítačových her. B. Provoz ostatních počítačů 1. Student nesmí používat počítače v kabinetech učitelů, sborovně a sekretariátu. 2. Při použití počítačů ve třídách, na chodbě a v knihovně se řídí pokyny, které jsou vyvěšeny u jednotlivých počítačů. C. Provoz Internetu 1. je zakázáno surfování na stránkách s nevhodným obsahem. D. Ochrana dat 1. Každý student má na disku X:\ svůj osobní prostor o max. velikosti 25 MB. Je jeho povinností zacházet s daty tak, aby tato kapacita nebyla překročena.

7 2. Každý student má svoje heslo, které je privátní a nesmí je sdělit jiné osobě. 3. Je zakázáno odezírat heslo při psaní z klávesnice a jakýmkoliv způsobem ho zjišťovat. 4. Je zakázáno prohlížení nebo kopírování dat z domovského adresáře jiného uživatele nebo ze systémových částí linuxu. E. Závěrečná ustanovení Porušení každého bodu z odstavců A až D je klasifikováno jako poškození školních pomůcek a trestá se podle školního řádu. Každý student je seznámen s tímto řádem provozu výpočetní techniky a stvrzuje to svým podpisem. F.Příjem TV signálů a použití AV techniky 1. Pro příjem TV signálu slouží pouze přijímač v knihovně. Ostatní televizní přijímače jsou určeny pouze jako monitor k videu, není k nim zaveden anténní rozvod. 2. Pro příjem radiového signálu je určen RMG v kanceláři školníka a RMG v kanceláři školy. Článek X Laboratorní řád chemie 1. Do učebny vstupují žáci až na pokyn vyučujícího. 2. V učebně je zakázáno jíst a pít. 3. Praktická cvičení studenti provádí za dohledu vyučujícího. 4. Na každou laboratorní práci si žáci prostudují návod na lab. práci, příslušnou teoretickou kapitolu učiva v učebnici i poznámky o daném učivu z vyučování včetně bezpečnostních předpisů. 5. Promyslí si a připraví pracovní postup, zejména zapsání příslušné chemické rovnice, provedou potřebné úvodní výpočty, nakreslí schéma zařízení potřebného k provedení práce 6. Na začátku vyučovací hodiny se žáci převlékají do pracovního pláště, převezmou laboratorní pomůcky a chemikálie. 7. Při práci postupují přesně podle návodu. 8. Neplýtvají chemikáliemi, plynem ani vodou. 9. Při pokusech s malým množstvím látek ve zkumavkách používají 1-2 cm kapaliny, několik krystalků, popř. zrnko, kousek pevné látky velikosti hrášku, na špičku lžičky práškové látky apod. 10. Pevné chemikálie z prachovnice nepřesypávají, ale nabírají lžičkou, pinzetou apod. 11. Nepotřebné zbytky chemikálií nedávají nikdy zpět do prachovnice, ale nasypou je do připravené sběrné nádoby, jinak by došlo ke znehodnocení obsahu prachovnice. 12. Lžičku, pinzetu, pipetu apod. po upotřebení ihned omyjí a vytřou filtračním papírem, bez tohoto očištění se jimi nesmí nabírat jiná látka. 13. Kahany nenechávají zbytečně hořet a vodu zbytečně odtékat. 14. Použité nádoby omyjí co nejdříve, aby látky na stěnách nezaschly. 15. Zátky regenčních lahví nepokládají zabroušenou částí na stůl. 16. Při nalévání kapaliny drží regenční láhev tak, aby štítek označující obsah láhve, byl pod dlaní. Přitom se nedotýkají hrdlem láhve zkumavky, popř. jiné nádoby. Stékající kapku činidla neotírají o zkumavku, ale o zátku láhve. 17. Je-li v návodu pokyn na přípravu kyselého nebo zásaditého roztoku, kontrolují reakci roztoku indikátorovým papírem. 18. Na pracovním stole udržují vzorný pořádek a čistotu, nedávají na ně nic kromě potřeb pro vykonávanou práci. Ruce i pomůcky musí mít vždy čisté. 19. Zachovávají pravidla bezpečnosti práce, případné nehody nahlásí ihned vyučujícímu. V laboratoři zásadně nejedí a nepijí. Se všemi chemikáliemi zacházejí jako s případnými jedy. 20. Sledují pozorně a zaznamenávají všechny děje, které se uskutečňují v průběhu laboratorní práce. 21. Po ukončení práce odevzdají čisté pomůcky, pracovní místo dají do původního stavu, stůl otřou mokrým hadrem.

8 22. Před odchodem z laboratoře zkontrolují, zda je vše v náležitém pořádku, zda neuniká plyn, neteče voda nebo nesvítí světlo. Potom je možno laboratoř opustit až na pokyn vyučujícího, který nese konečnou zodpovědnost. Provozní řád učebny fyziky 1. Do učebny vstupují studenti až na pokyn vyučujícího. 2. V učebně je zakázáno jíst a pít. 3. Praktická cvičení studenti provádí za dohledu vyučujícího. 4. Na každou laboratorní práci si prostudují návod a příslušnou teoretickou kapitolu učiva v učebnici. 5. Při práci postupují podle návodu. 6. Při práci dbají studenti o vlastní bezpečnost i o bezpečnost ostatních. Na pracovním stole udržují pořádek a čistotu. 7. Po zapojení elektrického obvodu si nechají studenti obvod zkontrolovat a teprve pak ho připojí ke zdroji napětí. 8. S pomůckami uloženými v učebně fyziky studenti nemanipulují, používají je pouze po vyzvání. 9. V učebně se studenti pohybují většinou v blízkosti svého pracovního místa. 10. Studenti zachovávají pravidla bezpečnosti práce, případné nehody hlásí ihned vyučujícímu. 11. Při práci si pozorně zaznamenávají všechny děje, ke kterým v průběhu laboratorní práce dochází a na základě získaných informací vypracují laboratorní protokol. 12. Po ukončení práce studenti odevzdají čisté pomůcky, pracovní místo dají do původního stavu. Článek XI Organizace tělesné výchovy, úrazy a ztráty 1. V měsících září, říjen, květen, červen probíhá výuka TV venku (areál gymnázia, areál ZŠ, park). K převlékání žáci využijí šatny, budovu B a kmenové třídy.v ostatních zimních měsících je smluvně zajištěna výuka TV v sokolovně a sportovní hale TJ Sokol Šlapanice, ul. Nádražní a Smetanova 1. Vybavení tělocvičen, hygienických zařízení, možnost očisty, vybavení šaten a přilehlých prostor využívá gymnázium na základě smlouvy. 2. Hodiny tělesné výchovy probíhají v době odpoledního vyučování ve dvouhodinových blocích, zvlášť dívky, zvlášť hoši. Počet hodin v jednotlivých ročnících je 2 hodiny týdně dle učebního plánu. 3. Každý úraz a krádež musí být neprodleně nahlášeny vyučujícím či dozorujícím osobám, po prošetření případu je sepsán zápis, odškodné v oprávněných případech hradí škodu pojišťovna Kooperativa.V případě pozdního hlášení nelze nároky uplatňovat. 4. Žáci se zdravotním omezením (stálým i dočasným) mají možnost na doporučení lékaře navštěvovat zdravotní tělesnou výchovu, která probíhá 2x týdně od 7:00 hodin v sálku budovy A.

9 Článek XII Ostraha objektů 1. Každý pracovník školy je povinen chránit majetek školy před poškozením, zničením, zneužitím. Je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví osob, ke škodám na majetku, ani k neoprávněnému majetkovému prospěchu. 2. Vstup cizím osobám do objektů školy je povolen jen s vědomím ředitele školy (zástupců ředitele). Jména řemeslníků, kteří v objektu školy pracují, se musí zaznamenat u hospodářky školy spolu s uvedením organizace nebo podnikatele, který opravy ve škole provádí. 3. Režim otevírání a uzavírání šaten pro žáky je upraven Vnitřním provozním řádem školy. V případě potřeby zapůjčí duplikát klíče od šatny správce nebo uklízečka a přesvědčí se, zda byla šatna opět uzamčena. 4. Centrální klíč od budovy mají: ředitel školy, zástupci ředitele, správce budov, uklizečky, hospodářka 5. Učitelé mají klíč od 2. vchodových dveří, sborovny a svých určených kabinetů. 6. Klíče od zadního vchodu mají: zástupce pro ZUŠ, hospodářka, uklízečky, správce 7. Klíče od brány u zadního vchodu mají: ředitelka, zástupce gymnázia, zástupce ZUŠ, hospodářka, uklízečky a správce budov. 8. Klíče od budovy B mají: správce budov, uklízečky, vyučující ZUŠ, chemie a fyziky, členové kabinetu TV, ředitel a zástupci gymnázia a ZUŠ. 9. Klíče od sborovny mají všichni učitelé pro gymnázium, zde jsou v uzamykatelné skříňce umístěny náhradní klíče od učeben a kabinetů. Duplikáty všech klíčů jsou uloženy u správce. 10. Pracovníci školy jsou povinni zamykat dveře při každém opuštění pracoviště (kabinet, kancelář administrativní pracovnice, ředitelnu, sborovnu, kancelář správce, knihovnu, učebnu informatiky, chemie, fyziky a jazykové učebny). 11. Po ukončení provozu správce budov překontroluje uzavření oken ve všech místnostech, uzamknutí učeben a ostatních místností. Před zahájením provozu ráno v 6,30 hod. odemkne učebny, současně provede větrání a kontrolu místností. 12. Každý pracovník, který ztratí klíče, oznámí toto neprodleně řediteli školy, popř. zástupci ředitele. Ten rozhodne o výměně či dalších opatřeních, které je nutno ihned realizovat včetně případného ohlášení ztráty na policii stanici. 13. Poučení zaměstnanců školy je prováděno při předávání klíčů, obecná poučení při zahajovacích poradách v přípravném týdnu před zahájením školního roku. 14. V budově A i B je zabudováno bezpečnostní signální zařízení. Budovu tímto způsobem zabezpečuje při odchodu uklízečka. Ráno zařízení odjišťuje správce budovy. Kód tohoto zařízení zná: správce budov, uklízečky, ředitel, zástupce ředitele pro gymnázium, hospodářka. 15. Vchod do hlavní budovy je snímán kamerovým systémem. 16. Na dostupných místech v budově jsou vyvěšena nejdůležitější telefonní čísla.

10 Článek XIII Provozní řád správce budovy 6:30 odemčení brány odjištění budovy, odemykání šatny, třídy, knihovna kontrola budovy po bezpečnostní stránce kontrola akvária konzultace denních úkolů a problémů se zást. ředitele 7:00 7:55 dozor u šaten a v knihovně případný prodej v případě špatného počasí údržba chodníků v pondělí svoz odpadů ostraha, kontrola cizích lidí vstupujících do budovy 7:55 8:40 uzavření šaten v případě potřeby vymést smetí ze vstupu uzavření budovy, otvírání domácím vrátným návštěvy osobně přivede do ředitelny kontrola budovy B a kotelny, zápis do provoz. deníků stavy počítadel 8:40 8:50 přestávka, drobný prodej, zajištění pitného režimu 8:50 9:35 plnění drobné údržby dle dohodnutého programu odstraňování závad BOZP, žárovky, kliky, ucpané odpady, nátěry, údržba akvária, opravy židlí, lavic, tabulí dle potřeby 9:35 9:50 přestávka dětí, prodej dozor u šaten 9:50 10:35 průběžná kontrola WC po přestávce údržba venkovních ploch, odpadkové koše 10:35 10:45 přestávka, prodej, dozor 10:45 11:30 v případě nutnosti přivést balíčky z pošty převzetí zboží do kantýny úklid popelnic 11:30 11:45 odemykání zadního vchodu pro ZUŠ prodej občerstvení- při zazvonění poslat žáky pryč 11:45 12:00 kontrola práce uklízeček, přidělení práce kontrola podkroví před odpolední výukou 12:00 12:30 přestávka na oběd 12:30 13:00 dozor u šaten při skončení vyučování 13:00 15:00 dokončení údržby, čištění nástrojů, opravy nástrojů úklid své kanceláře příležitostně sečení trávy, další pomocné práce např. oprava laveček práce na budově B (Děvíně) údržba

11 odpoledne a večer kotelna v topné sezóně, zodpovídá: správce Rozvržení provozní doby pro administrativu a účetnictví: 6,00-12,30 hod. 12,30-13,00 hod. přestávka 13,00-16,30 hod. Článek XIV Závěrečná ustanovení 1. Součástí Vnitřního řádu je rozvrh hodin pro školní rok, Provozní řád chemie (vyvěšený v pracovně), Provozní řád pracovny informatiky (vyvěšený v pracovně) a Provozní řád sokolovny a haly (poskytnutý TJ Sokol Šlapanice), režim zvonění, rozvrh dozorů na chodbách a v jídelně, rozvrh kroužků a konzultačních hodin vždy na daný školní rok, Plán svolávání, Pracovní pohotovost. 2. Tímto se ruší Provozní řád z včetně dodatků. 3. Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dne Mgr. Hana R i c h t e r o v á ředitelka školy Schváleno pedagogickou radou Schváleno školskou radou:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb, 30, odstavce 1,2, a 3 vydávám školní řád Základní školy Svitavy, Sokolovská 1 s účinností od 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Skartační znak Vypracovala: Schválila: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ/0549/2014

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Schválil: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981.

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Č. j.: ZŠ/1205/2014 Vypracovala: Iva Frolíková, Mgr. Daniela Vlčková Účinnost

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC Rychnovská 350, Praha 9 Letňany, 199 00, IČ 60 44 60 05 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC Rychnovská 350, Praha 9 Letňany, 199 00, IČ 60 44 60 05 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC Rychnovská 350, Praha 9 Letňany, 199 00, IČ 60 44 60 05 ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. I Základní ustanovení 1. Školní řád vydává ředitel školy na základě

Více

a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vydal: Mgr.Marie Dostálová Schváleno školskou radou: 26. srpna 2011 Účinnost ode dne: 1. září 2011 Počet stran (příloh) 29 Změny v řádu budou prováděny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov. Č.j.: 45/2013. Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov. Č.j.: 45/2013. Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 45/2013 Vypracoval: Schválila školská rada dne: 16.9.2013 Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Pedagogická

Více

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Dokument Školní řád základní školy č. j. 128 /2012 Vypracoval: Mgr. Blanka Hájková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 188 / 2005 Vypracovala: PaedDr.Irena Jarešová Schválila: PaedDr.Irena Jarešová Pedagogická

Více

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Školní 247, 262 31 Milín IČO 70998868 tel.: 318691134, e-mail: zs.milin@post.cz, www.zsmilin.org Školní řád A Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec. Školní řád

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec. Školní řád Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní řád I. Společná ustanovení 1) Vyučování začíná v 8.00, končí nejpozději v 15.15 hodin. 2) Budova 2. stupně se otvírá v 7.30, budova 1. stupně v 7:40. Pro

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 I. Všeobecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1 Obsah : I. Práva žáků a zákonných zástupců 3 Práva žáků 3 Práva zákonných zástupců žáků 3 II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců 4 Povinnosti žáků 4 Povinnosti zákonných zástupců

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pořadové číslo - číslo jednací: Zpracovala: Schválila: 45 - POR/01/2014 RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D.

Více

Školní řád. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice

Školní řád. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Školní řád Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice srpen 2014 Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Grünwaldova 13 370 01 České Budějovice www.zsgrunwaldova.cz tel.: 386 107 711 školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace se sídlem v Jihlavě ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Schválil: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace

Více

Řád školy Školní rok 2013/2014

Řád školy Školní rok 2013/2014 Řád školy Školní rok 2013/2014 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, Lovosice Organizační řád. Řád školy Č.j.: Účinnost od: 15. září 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Číslo: Datum:

Více

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007 Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD s platností od 01.09.2007 1. Úprava schválena na pedagogické radě dne 15. 09. 2012 2. Úprava schválena na pedagogické radě dne 01. 09. 2014 ředitel

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Č. j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak: A5 Pedagogická rada projednala dne: Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Obsah bsah......1 I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků.............................2

Obsah bsah......1 I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků.............................2 Obsah Obsah... 1 I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků... 2 (1) Žáci a studenti mají právo:... 2 (2) Další práva žáků:... 3 II. Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ - JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, 551 02 Jaroměř - Josefov. Schválený pedagogickou radou dne 30. 8.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ - JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, 551 02 Jaroměř - Josefov. Schválený pedagogickou radou dne 30. 8. ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ - JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, 551 02 Jaroměř - Josefov TEL: 491 813 145 E-mail: josefovska.zs@tiscali.cz FAX: 491 812 954 www.zsjosefov.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Schválený pedagogickou

Více

Š k o l n í. ř á d. pro část gymnázium. Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17

Š k o l n í. ř á d. pro část gymnázium. Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Š k o l n í ř á d pro část gymnázium Specifikuje a rozvádí zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více