V N I T Ř N Í P R O V O Z N Í Ř Á D. Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V N I T Ř N Í P R O V O Z N Í Ř Á D. Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17"

Transkript

1 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 V N I T Ř N Í P R O V O Z N Í Ř Á D Ve Šlapanicích , schváleno na provozní poradě na základě vyhlášky FMV 135/83 a přípisu MŠMT čj. 7739/85-49 o ochraně majetku a dle Zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a na základě Zák. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) a Zákoníku práce č. 262/06 Sb.

2 Článek I Charakteristika zařízení Název: Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Adresa: Šlapanice, , Riegrova ul. 17 a 19 IČO: IZO: REDIZO: Kód oboru: K-KOV K/801; K/81 všeobecné gymnázium, Typ školy: Kapacita: osmileté, denní studium, střední škola pro žáky leté základní umělecká škola 260 žáků pro gymnázium, 477 základní umělecká škola 20 zaměstnanců součásti gymnázium, 23 pedagogů ZUŠ Vedení: Mgr.Hana Richterová, ředitelka, Mgr. Zdeněk Sklenář, zástupce gymnázia, Bohuslav Janeček,zástupce ZUŠ Tel., fax.: , Prostory: Pro vzdělávání žáků Gymnázia, Šlapanice, Riegrova 17 a pro jejich zájmovou a mimoškolní činnost jsou určeny prostory budovy A Riegrova 17, B Riegrova 19 a přilehlý oplocený pozemek s venkovními hřišti. Stravování žáků je zajištěno smluvně na ZŠ Masarykovo nám. 16, tělesná výchova je realizována v hale TJ Sokol Šlapanice, Smetanova ul. 1 a na sokolovně, Nádražní ul. v době od 1. října do 30. dubna na základě nájemní smlouvy. V měsících září, květen a červen probíhá výuka tělesné výchovy na hřištích gymnázia, příležitostně v městském parku a v areálu ZŠ. Podkrovní prostory budovy A, učebna výtvarné výchovy v budově B a dvě třídy jsou v odpoledních hodinách využívány základní uměleckou školou. Se souhlasem ředitele mohou být budovy gymnázia (A a B) a přilehlý pozemek s hřištěm využívány učiteli a žáky i v době víkendu a v době prázdnin podle níže stanovených podmínek.. Rizika: Do seznamu rizikových pracovišť patří: učebna pro chemická a fyzikální cvičení v budově B, učebna pro výtvarnou výchovu v budově B, dvě venkovní hřiště v areálu gymnázia a učebna informatiky v budově A. Zájmové činnosti: V odpoledních hodinách škola provozuje sportovní kroužky odbíjené, atletiky, florbalu, pěvecký sbor, taneční a dramatický kroužek. Rozvrhy kroužků tvoří přílohu tohoto řádu. Dozory: Odpovědnost za zdraví a bezpečnost žáků má škola ve vlastních prostorách, na pozemcích, kde se mohou žáci pohybovat jen pod dozorem dospělé osoby, v pronajatých prostorách a při přesunech na stravování. Rozvrhy dozorů tvoří přílohy tohoto řádu. Článek II Režim budov 1. Odemykání budovy zajišťuje správce budovy v 6:30 hodin, v případě nutnosti je zastupitelný ředitelkou školy, zástupcem ředitele, hospodářkou a uklizečkou. 2. Od 6:30 do 7:55 hod. jsou pod správcovým dohledem přístupny šatny.

3 3. Od 7:55 do 12:30 hod. je budova uzamčena, příchozí využívají zvonek, 12:30 15:30 je vstup odemčen pod dozorem správce budovy, popřípadě uklizečky. Od 15:30 se vchod opět uzamyká. 4. Úklid probíhá do 20:00 hodin. První uklizečka od 11:30 do 20:00 hodin uklízí přízemí a podkroví budovy A. Druhá uklizečka od 11:30 do 20:00 hodin uklízí budovu B + 1. patro budovy A. 5. Výuka ZUŠ probíhá většinou v podkroví, učitelé i žáci využívají zadní vchod, který je odemčen od 11:30 do 19:30 hod. Zadní vchod odemyká zástupce pro ZUŠ v 11:30 hod. Zástup je možný správcem budovy a hospodářkou. Zadní vchod uzamyká uklizečka v 19:30 hod. popř. dříve, a to po odchodu posledního vyučujícího ZUŠ. 6. Žáci ZUŠ si zvoní na vyučujícího do příslušné třídy. Po 15. hod. si vyučující ZUŠ dítě osobně přivede od vchodu do třídy a po hodině odvede ze třídy ke vchodu, vyučující zajistí uzamčení vchodu. Poslední vyučující každého dne oznámí uklizečce ukončení provozu ZUŠ. 7. Hlavní vchod zamyká v 20:00 hod. uklízečka, která zároveň aktivuje poplašné zařízení. 8. Za uzamykání a bezpečnost budovy B je odpovědná příslušná uklizečka, v době výuky vyučující chemie a výtvarné výchovy. 9. Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní vyžití v areálu školy a v určených učebnách probíhají pod vedením písemně pověřené dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost a ekonomický provoz. Hodiny a provoz jsou stanoveny rozvrhem a rozpisem kroužků na daný šk. rok, při mimořádných akcích týdenním plánem. 10. Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy včetně víkendů a prázdnin probíhá výhradně na základě dohody o hmotné zodpovědnosti mezi žadatelem a ředitelem školy. Zodpovědnost přebírá pověřená osoba. Na smlouvě musí být uveden druh aktivity a její časové vymezení. Za zajištění budovy poplašným zařízením mimo pracovní dny zodpovídá ředitel, zástupce ředitele, hospodářka, správce budovy nebo pověřená uklizečka. 11. Místo pro parkování tělesně postižených je vyznačeno na parkovací ploše před školou. Tělesně postižený hlásí svůj příchod správci budovy zvonkem u vstupních dveří. O tělesně postiženého pečuje správce a zařídí jeho přesun do třídy, na WC. Pro přesun po schodišti školy budou pořízeny mobilní nájezdy. Článek III Režim dne a konzultační hodiny 1. Režim dne je stanoven pro školní rok rozvrhem hodin. Dojíždějící žáci mají přístup do budovy od 6:30 hodin a jsou pod dohledem správce. Mají k dispozici šatny, chodby, učebny a knihovnu. 2. Začátek vyučování je stanoven na 7:55 hodin, dopolední výuka trvá nejdéle do 13:20 hodin (v tomto případě není pro žáky odpolední výuka). Trvá-li dopolední výuka do 12:30 může následovat odpolední výuka od 13:25 do 15:00 hodin. 3. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Žáci mají možnost konzultačních hodin, které si mohou dohodnout individuálně s jednotlivými učiteli. Na škole pracuje výchovný poradce a metodik prevence. Konzultační hodiny výchovného poradce a učitelů jsou zveřejněny na vývěsce školy každý šk. rok dle rozvrhu. V případě potřeby se konzultace uskuteční dle domluvy. 4. V celém areálu o obou budovách je zakázáno kouření, užívání alkoholu 5. Součástí školního rozvrhu jsou přesně stanovené konzultační hodiny pedagogů tak, aby byl naplněn individuální přístup k žákům.

4 6. Režim zvonění: hodina přestávka 1. 7:55 8:40 8:40 8: :50 9:35 9:35 9: :50-10:35 10:35 10: :45 11:30 11:30 11: :45 12:30 12:30 12: :35 13:20 13:20 13: :25 14:10 14:10 14: :15 15:00 Článek IV Provoz sekretariátu 1. Administrativu zajišťuje administrativní pracovnice a účetní pro gymnázium i pro součást Základní umělecká škola Šlapanice. 2. Úřední hodiny sekretariátu (v 1. poschodí) jsou denně od 9:35 do 9:50 hod., a od 11:30 do 11:45, tj. v době velkých přestávek. 3. Učitelé mají bezplatně k dispozici kopírovací zařízení na sekretariátu a na chodbě v prvním poschodí budovy A, žáci mohou používat kopírovací zařízení na chodbě v přízemí za úhradu. Za provoz kopírovacích zařízení na chodbách odpovídá dozorující učitel budovy, za provoz kopírovacích zařízení na sekretariátu hospodářka. 4. Peněžní limit pokladní hotovosti v kanceláři je stanoven na ,- Kč. 5. Výběr hotovosti do pokladny z ČNB zajišťuje hospodářka, při větší finanční hotovosti je zajištěna přeprava se správcem, ředitelkou nebo zástupcem ředitele. 6. Výplaty mezd jsou zaměstnancům zajišťovány bezhotovostně s jejich souhlasem. Článek V Pravidla pro provoz školní knihovny 1. Žáci mohou využívat žákovskou knihovnu k samostudiu v době od 6:30 do 7:45 hod. a od 12:30 do 15:30 hod. po vyučování. 2. V knihovně mohou žáci pobývat pod dozorem knihovníka, pověřeného učitele nebo s vědomím správce. V knihovně není dovoleno konzumovat jídlo a pití. Žáci jsou povinni se přezouvat. 3. Návštěvníci knihovny dbají na pořádek, kázeň a šetrné zacházení se zapůjčenými knihami. 4. Poškození knih nebo zařízení místnosti jsou povinni okamžitě ohlásit správci či přímo na ředitelství školy. 5. Je zakázáno odnášet knihy z knihovny bez vědomí pedagoga. 6. Režim výpůjček je stanoven ročně, rozpis zveřejněn na dveřích knihovny. 7. Součástí knižního fondu knihovny jsou i učebnice. Výpůjčky učebnic jsou dlouhodobé, nejvíce na 1 školní rok, dle rozhodnutí vyučujícího daného předmětu.

5 Článek VI Šatny 1. Šatny jsou uzamykatelné, za jejich zajištění v době stanovené Provozním řádem a Školním řádem Gymnázia Šlapanice odpovídá správce, třídní učitel a žák jím pověřený, který však není hmotně zodpovědný a má roli praktického pomocníka. 2. Při zjištění ztráty či poškození věcí v uzamčené šatně žák neprodleně informuje tyto pracovníky a sekretariát. Odškodňování oprávněných požadavků je zajišťováno smluvně s pojišťovnou Kooperativa prostřednictvím firmy Stach.. 3. Žáci mají o přestávce v případě vhodného počasí možnost pobytu venku. Za tímto účelem se přezují a dbají pokynů dozoru. Lze využít pouze areál školy a hřiště v areálu. 4. Ve škole jsou žákům k dispozici relaxační koutky. 5. Žáci oktávy mají k dispozici uzamykatelné skříňky na chodbě za podmínky, že převezmou na sekretariátu klíče proti záloze 100 Kč. Tyto klíče odevzdají na konci studia a záloha jim bude vrácena. V případě neobsazení všech skříněk bude tato možnost nabídnuta v septimě. Článek VII Režim stravování a pitný režim 1. Stravování studentů a zaměstnanců školy je smluvně zajištěno se školní jídelnou při ZŠ ve Šlapanicích. 2. Strávníci se řídí pokyny zveřejněnými vedením školní jídelny, respektují její řád, veškeré záležitosti řeší na tel Nezletilí studenti se stravují pod dozorem pověřeného učitele. Jeho odpovědnost končí odchodem posledního dítěte ze stravovacího zařízení. 4. Pitný režim je zajištěn prostřednictvím správce budov během dne vždy v době přestávek. Poskytuje různé druhy nealkoholických nápojů a vody. Článek VIII Provoz budovy B (Děvín) 1. Do budovy B žáci odcházejí na chemická a fyzikální cvičení a výtvarnou výchovu v závěru přestávky. V tomto případě se přezují do venkovní obuvi, v budově B využijí prostor vyhrazený k odkládání svršků, ale nevyžadují se přezůvky. 2. Za tyto přesuny odpovídá vyučující chemie, fyziky a vyučující výtvarné výchovy, žáci jsou povinni dbát jejich pokynů. 3. Vyučující mají k dispozici klíče od hlavní budovy i od budovy B, kterou po přesunu žáků zajistí. V době výuky je budova B uzamčena. Provozní řád ateliéru v podkroví budovy B Děvín: a) Dozor nad žáky a odpovědnost za bezpečný provoz přebírá vyučující výtvarné výchovy na Gymnáziu a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17 dle rozvrhu.

6 b) Učitel organizuje výuku tak, aby nedošlo ke znehodnocení nemovitého ani movitého majetku. c) Před vstupem do ateliéru se žáci přezouvají. Žáky ZUŠ si vyučující převezme v chodbě v přízemí. d) Dojíždějící děti ZUŠ čekají na výuku na chodbě pod dozorem zákonného zástupce, který předá žáka vyučujícímu. e) Dítě bez dozoru svého zákonného zástupce vstupuje do budovy 5 minut před zahájením výuky. f) Čekající a odcházející děti mají zákaz pohybovat se po sportovišti v areálu školy bez dozoru dospělé osoby. g) Pomůcky a pracovní materiál žáci ukládají na místo určené učitelem a využívají je až dle pokynů vyučujícího. h) Po skončení výuky uvede žák podle pokynů učitele pracoviště do původního stavu tak, aby mohl být zajištěn běžný úklid (musí být odstraněny zbytky materiálů a hrubé nečistoty způsobené neopatrností). Článek IX Provoz počítačů Do počítačové učebny mohou vstupovat žáci individuálně před vyučováním v 7 hod. s tím, že svou přítomnost ohlásí ve sborovně a že budou respektovat řád učebny.v případě porušení tohoto řádu jednotlivcem, je dotyčnému vstup do učebny mimo výuku zakázán buď dočasně nebo definitivně. Viz řád počítačové učebny Provozní řád informatiky a počítačů na Gymnáziu a ZUŠ Šlapanice A. Provoz učebny informatiky 1. Vstup studentů do učebny je povolen pouze se souhlasem vyučujícího. 2. V učebně je zakázáno jíst, pít a pohybovat se bez přezůvek. 3. Manipulace s lavicemi se přísně zakazuje. Pohyb židlí je povolen pouze při výšené opatrnosti. 4. je zakázáno přepojování konektorů počítačů. 5. Nelze se dotýkat odkrytých částí počítače, volných kontaktů a konektorů. 6. Ve škole je povoleno tisknout pouze dokumenty týkající se výuky. 7. Poruchu počítače nebo nefunkční software je nutno ihned zapsat do provozního deníku PC. 8. Reset počítače (horký i studený) lze provádět pouze se souhlasem vyučujícího. 9. Počítače se během dne nevypínají, pouze poslední vyučovací hodinu. Na konci vyučovací hodiny je student povinen ukončit všechny aplikace a odhlásit uživatele z Windows, pokud vyučující nestanoví jinak 10. Student nesmí svévolně zasahovat do konfigurace nainstalovaných aplikací včetně operačního systému, ani odinstalovat/instalovat aplikace. 11. Je zakázáno hraní počítačových her. B. Provoz ostatních počítačů 1. Student nesmí používat počítače v kabinetech učitelů, sborovně a sekretariátu. 2. Při použití počítačů ve třídách, na chodbě a v knihovně se řídí pokyny, které jsou vyvěšeny u jednotlivých počítačů. C. Provoz Internetu 1. je zakázáno surfování na stránkách s nevhodným obsahem. D. Ochrana dat 1. Každý student má na disku X:\ svůj osobní prostor o max. velikosti 25 MB. Je jeho povinností zacházet s daty tak, aby tato kapacita nebyla překročena.

7 2. Každý student má svoje heslo, které je privátní a nesmí je sdělit jiné osobě. 3. Je zakázáno odezírat heslo při psaní z klávesnice a jakýmkoliv způsobem ho zjišťovat. 4. Je zakázáno prohlížení nebo kopírování dat z domovského adresáře jiného uživatele nebo ze systémových částí linuxu. E. Závěrečná ustanovení Porušení každého bodu z odstavců A až D je klasifikováno jako poškození školních pomůcek a trestá se podle školního řádu. Každý student je seznámen s tímto řádem provozu výpočetní techniky a stvrzuje to svým podpisem. F.Příjem TV signálů a použití AV techniky 1. Pro příjem TV signálu slouží pouze přijímač v knihovně. Ostatní televizní přijímače jsou určeny pouze jako monitor k videu, není k nim zaveden anténní rozvod. 2. Pro příjem radiového signálu je určen RMG v kanceláři školníka a RMG v kanceláři školy. Článek X Laboratorní řád chemie 1. Do učebny vstupují žáci až na pokyn vyučujícího. 2. V učebně je zakázáno jíst a pít. 3. Praktická cvičení studenti provádí za dohledu vyučujícího. 4. Na každou laboratorní práci si žáci prostudují návod na lab. práci, příslušnou teoretickou kapitolu učiva v učebnici i poznámky o daném učivu z vyučování včetně bezpečnostních předpisů. 5. Promyslí si a připraví pracovní postup, zejména zapsání příslušné chemické rovnice, provedou potřebné úvodní výpočty, nakreslí schéma zařízení potřebného k provedení práce 6. Na začátku vyučovací hodiny se žáci převlékají do pracovního pláště, převezmou laboratorní pomůcky a chemikálie. 7. Při práci postupují přesně podle návodu. 8. Neplýtvají chemikáliemi, plynem ani vodou. 9. Při pokusech s malým množstvím látek ve zkumavkách používají 1-2 cm kapaliny, několik krystalků, popř. zrnko, kousek pevné látky velikosti hrášku, na špičku lžičky práškové látky apod. 10. Pevné chemikálie z prachovnice nepřesypávají, ale nabírají lžičkou, pinzetou apod. 11. Nepotřebné zbytky chemikálií nedávají nikdy zpět do prachovnice, ale nasypou je do připravené sběrné nádoby, jinak by došlo ke znehodnocení obsahu prachovnice. 12. Lžičku, pinzetu, pipetu apod. po upotřebení ihned omyjí a vytřou filtračním papírem, bez tohoto očištění se jimi nesmí nabírat jiná látka. 13. Kahany nenechávají zbytečně hořet a vodu zbytečně odtékat. 14. Použité nádoby omyjí co nejdříve, aby látky na stěnách nezaschly. 15. Zátky regenčních lahví nepokládají zabroušenou částí na stůl. 16. Při nalévání kapaliny drží regenční láhev tak, aby štítek označující obsah láhve, byl pod dlaní. Přitom se nedotýkají hrdlem láhve zkumavky, popř. jiné nádoby. Stékající kapku činidla neotírají o zkumavku, ale o zátku láhve. 17. Je-li v návodu pokyn na přípravu kyselého nebo zásaditého roztoku, kontrolují reakci roztoku indikátorovým papírem. 18. Na pracovním stole udržují vzorný pořádek a čistotu, nedávají na ně nic kromě potřeb pro vykonávanou práci. Ruce i pomůcky musí mít vždy čisté. 19. Zachovávají pravidla bezpečnosti práce, případné nehody nahlásí ihned vyučujícímu. V laboratoři zásadně nejedí a nepijí. Se všemi chemikáliemi zacházejí jako s případnými jedy. 20. Sledují pozorně a zaznamenávají všechny děje, které se uskutečňují v průběhu laboratorní práce. 21. Po ukončení práce odevzdají čisté pomůcky, pracovní místo dají do původního stavu, stůl otřou mokrým hadrem.

8 22. Před odchodem z laboratoře zkontrolují, zda je vše v náležitém pořádku, zda neuniká plyn, neteče voda nebo nesvítí světlo. Potom je možno laboratoř opustit až na pokyn vyučujícího, který nese konečnou zodpovědnost. Provozní řád učebny fyziky 1. Do učebny vstupují studenti až na pokyn vyučujícího. 2. V učebně je zakázáno jíst a pít. 3. Praktická cvičení studenti provádí za dohledu vyučujícího. 4. Na každou laboratorní práci si prostudují návod a příslušnou teoretickou kapitolu učiva v učebnici. 5. Při práci postupují podle návodu. 6. Při práci dbají studenti o vlastní bezpečnost i o bezpečnost ostatních. Na pracovním stole udržují pořádek a čistotu. 7. Po zapojení elektrického obvodu si nechají studenti obvod zkontrolovat a teprve pak ho připojí ke zdroji napětí. 8. S pomůckami uloženými v učebně fyziky studenti nemanipulují, používají je pouze po vyzvání. 9. V učebně se studenti pohybují většinou v blízkosti svého pracovního místa. 10. Studenti zachovávají pravidla bezpečnosti práce, případné nehody hlásí ihned vyučujícímu. 11. Při práci si pozorně zaznamenávají všechny děje, ke kterým v průběhu laboratorní práce dochází a na základě získaných informací vypracují laboratorní protokol. 12. Po ukončení práce studenti odevzdají čisté pomůcky, pracovní místo dají do původního stavu. Článek XI Organizace tělesné výchovy, úrazy a ztráty 1. V měsících září, říjen, květen, červen probíhá výuka TV venku (areál gymnázia, areál ZŠ, park). K převlékání žáci využijí šatny, budovu B a kmenové třídy.v ostatních zimních měsících je smluvně zajištěna výuka TV v sokolovně a sportovní hale TJ Sokol Šlapanice, ul. Nádražní a Smetanova 1. Vybavení tělocvičen, hygienických zařízení, možnost očisty, vybavení šaten a přilehlých prostor využívá gymnázium na základě smlouvy. 2. Hodiny tělesné výchovy probíhají v době odpoledního vyučování ve dvouhodinových blocích, zvlášť dívky, zvlášť hoši. Počet hodin v jednotlivých ročnících je 2 hodiny týdně dle učebního plánu. 3. Každý úraz a krádež musí být neprodleně nahlášeny vyučujícím či dozorujícím osobám, po prošetření případu je sepsán zápis, odškodné v oprávněných případech hradí škodu pojišťovna Kooperativa.V případě pozdního hlášení nelze nároky uplatňovat. 4. Žáci se zdravotním omezením (stálým i dočasným) mají možnost na doporučení lékaře navštěvovat zdravotní tělesnou výchovu, která probíhá 2x týdně od 7:00 hodin v sálku budovy A.

9 Článek XII Ostraha objektů 1. Každý pracovník školy je povinen chránit majetek školy před poškozením, zničením, zneužitím. Je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví osob, ke škodám na majetku, ani k neoprávněnému majetkovému prospěchu. 2. Vstup cizím osobám do objektů školy je povolen jen s vědomím ředitele školy (zástupců ředitele). Jména řemeslníků, kteří v objektu školy pracují, se musí zaznamenat u hospodářky školy spolu s uvedením organizace nebo podnikatele, který opravy ve škole provádí. 3. Režim otevírání a uzavírání šaten pro žáky je upraven Vnitřním provozním řádem školy. V případě potřeby zapůjčí duplikát klíče od šatny správce nebo uklízečka a přesvědčí se, zda byla šatna opět uzamčena. 4. Centrální klíč od budovy mají: ředitel školy, zástupci ředitele, správce budov, uklizečky, hospodářka 5. Učitelé mají klíč od 2. vchodových dveří, sborovny a svých určených kabinetů. 6. Klíče od zadního vchodu mají: zástupce pro ZUŠ, hospodářka, uklízečky, správce 7. Klíče od brány u zadního vchodu mají: ředitelka, zástupce gymnázia, zástupce ZUŠ, hospodářka, uklízečky a správce budov. 8. Klíče od budovy B mají: správce budov, uklízečky, vyučující ZUŠ, chemie a fyziky, členové kabinetu TV, ředitel a zástupci gymnázia a ZUŠ. 9. Klíče od sborovny mají všichni učitelé pro gymnázium, zde jsou v uzamykatelné skříňce umístěny náhradní klíče od učeben a kabinetů. Duplikáty všech klíčů jsou uloženy u správce. 10. Pracovníci školy jsou povinni zamykat dveře při každém opuštění pracoviště (kabinet, kancelář administrativní pracovnice, ředitelnu, sborovnu, kancelář správce, knihovnu, učebnu informatiky, chemie, fyziky a jazykové učebny). 11. Po ukončení provozu správce budov překontroluje uzavření oken ve všech místnostech, uzamknutí učeben a ostatních místností. Před zahájením provozu ráno v 6,30 hod. odemkne učebny, současně provede větrání a kontrolu místností. 12. Každý pracovník, který ztratí klíče, oznámí toto neprodleně řediteli školy, popř. zástupci ředitele. Ten rozhodne o výměně či dalších opatřeních, které je nutno ihned realizovat včetně případného ohlášení ztráty na policii stanici. 13. Poučení zaměstnanců školy je prováděno při předávání klíčů, obecná poučení při zahajovacích poradách v přípravném týdnu před zahájením školního roku. 14. V budově A i B je zabudováno bezpečnostní signální zařízení. Budovu tímto způsobem zabezpečuje při odchodu uklízečka. Ráno zařízení odjišťuje správce budovy. Kód tohoto zařízení zná: správce budov, uklízečky, ředitel, zástupce ředitele pro gymnázium, hospodářka. 15. Vchod do hlavní budovy je snímán kamerovým systémem. 16. Na dostupných místech v budově jsou vyvěšena nejdůležitější telefonní čísla.

10 Článek XIII Provozní řád správce budovy 6:30 odemčení brány odjištění budovy, odemykání šatny, třídy, knihovna kontrola budovy po bezpečnostní stránce kontrola akvária konzultace denních úkolů a problémů se zást. ředitele 7:00 7:55 dozor u šaten a v knihovně případný prodej v případě špatného počasí údržba chodníků v pondělí svoz odpadů ostraha, kontrola cizích lidí vstupujících do budovy 7:55 8:40 uzavření šaten v případě potřeby vymést smetí ze vstupu uzavření budovy, otvírání domácím vrátným návštěvy osobně přivede do ředitelny kontrola budovy B a kotelny, zápis do provoz. deníků stavy počítadel 8:40 8:50 přestávka, drobný prodej, zajištění pitného režimu 8:50 9:35 plnění drobné údržby dle dohodnutého programu odstraňování závad BOZP, žárovky, kliky, ucpané odpady, nátěry, údržba akvária, opravy židlí, lavic, tabulí dle potřeby 9:35 9:50 přestávka dětí, prodej dozor u šaten 9:50 10:35 průběžná kontrola WC po přestávce údržba venkovních ploch, odpadkové koše 10:35 10:45 přestávka, prodej, dozor 10:45 11:30 v případě nutnosti přivést balíčky z pošty převzetí zboží do kantýny úklid popelnic 11:30 11:45 odemykání zadního vchodu pro ZUŠ prodej občerstvení- při zazvonění poslat žáky pryč 11:45 12:00 kontrola práce uklízeček, přidělení práce kontrola podkroví před odpolední výukou 12:00 12:30 přestávka na oběd 12:30 13:00 dozor u šaten při skončení vyučování 13:00 15:00 dokončení údržby, čištění nástrojů, opravy nástrojů úklid své kanceláře příležitostně sečení trávy, další pomocné práce např. oprava laveček práce na budově B (Děvíně) údržba

11 odpoledne a večer kotelna v topné sezóně, zodpovídá: správce Rozvržení provozní doby pro administrativu a účetnictví: 6,00-12,30 hod. 12,30-13,00 hod. přestávka 13,00-16,30 hod. Článek XIV Závěrečná ustanovení 1. Součástí Vnitřního řádu je rozvrh hodin pro školní rok, Provozní řád chemie (vyvěšený v pracovně), Provozní řád pracovny informatiky (vyvěšený v pracovně) a Provozní řád sokolovny a haly (poskytnutý TJ Sokol Šlapanice), režim zvonění, rozvrh dozorů na chodbách a v jídelně, rozvrh kroužků a konzultačních hodin vždy na daný školní rok, Plán svolávání, Pracovní pohotovost. 2. Tímto se ruší Provozní řád z včetně dodatků. 3. Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dne Mgr. Hana R i c h t e r o v á ředitelka školy Schváleno pedagogickou radou Schváleno školskou radou:

V N I T Ř N Í P R O V O Z N Í

V N I T Ř N Í P R O V O Z N Í Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 V N I T Ř N Í P R O V O Z N Í Ř Á D Ve Šlapanicích 1. 9. 2008, schváleno na provozní poradě na základě vyhlášky FMV 135/83 a přípisu MŠMT čj.

Více

Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace

Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace V N I T Ř N Í P R O V O Z N Í ŘÁD Ve Šlapanicích 1. 1. 2014, schváleno na provozní poradě na základě vyhlášky FMV 135/83 a přípisu

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

Provoz týkajících se aktivit žáků: Běžný provoz od 6 16.30 hod. Aktivity: Organizace školního roku na příslušný rok a Plán týdne

Provoz týkajících se aktivit žáků: Běžný provoz od 6 16.30 hod. Aktivity: Organizace školního roku na příslušný rok a Plán týdne Provozní řád školy I. Údaje o zařízení: Adresa: Příkrá 67, 264 01 Sedlčany Typ školy: základní škola Kapacita: základní škola 480 žáků školní družina 100 žáků školní klub 220 žáků Zájmové činností, kroužky,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

PROVOZNÍ ŘÁD TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ

PROVOZNÍ ŘÁD TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ strana: 1/5 PROVOZNÍ ŘÁD TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Obsah provozního řádu je zpracován na základě ustanovení

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU Praha, září 2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Provozní řád je, podle ust. 28 odst. 1, písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 Řád školní družiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 1. Organizace školní družiny a) Školní družina ( dále jen ŠD) je zřízena jako součást základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 podle zákona

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Lukavice 56 Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 12. ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZSMSL/1-9/2010 Pedagogická rada projednala dne 30. srpna 2010, ředitel školy, ředitel školy Směrnice

Více

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název, adresa: Sportovní stadion v Jilemnici 514 01 Jilemnice e-mail: info@sport-jilemnice.cz www.sport-jilemnice.cz

Více

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 6/2011-2012 Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Stanislav Petružela Schváleno PR dne: 1.9. 2006 Doplněn a schválen PR dne: 31.8. 2011... Mgr.Stanislav Petružela ředitel

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j.548 /2015 Účinnost: od 1.9.2015 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Masarykova základní škola Žalhostice Počet stran: 11 Podpis ředitele školy: Změny: Školní řád Číslo Datum Strana

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 230/2009/RE Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN VNITŘNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN VNITŘNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN VNITŘNÍ ŘÁD Obsah: Úvodní ustanovení... 3 Hlavní zásady organizace výuky... 4 Teoretické vyučování... 4 Praktické vyučování...

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1. Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2.

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice OBSAH: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáka 2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 3. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 4. Vnitřní režim školy 5. Zákonní

Více

Zabezpečení a provoz školní budovy Nade Mží 1

Zabezpečení a provoz školní budovy Nade Mží 1 Zabezpečení a provoz školní budovy Nade Mží 1 Obsah 1. Bezpečnostní požadavky správy budovy... 2 2. Základní pravidla pro společné zajištění budovy nájemci a podnájemci... 2 3. Uzamčení vstupu do budovy

Více

Provozní řád SŠINFOTECH 2015 / 2016

Provozní řád SŠINFOTECH 2015 / 2016 1 1. Úvod Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek 738 01 Provozní řád SŠINFOTECH 2015 / 2016 Součástí této směrnice jsou provozní řády odborných učeben, tělocvičen SŠED

Více

Provozní řád Základní školy Vojkovice

Provozní řád Základní školy Vojkovice Provozní řád Základní školy Vojkovice Adresa: Zřizovatel: Základní škola Vojkovice 169 667 01 Židlochovice Obec Vojkovice 667 01 Židlochovice Statutární orgán ZŠ: Libuše Matyášová Provoz školy Škola je

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 248/2015 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Školská rada schválila dne: 31.

Více

Pokyn ředitele Domu dětí a mládeže Hradec Králové k minimálnímu standardu bezpečnosti

Pokyn ředitele Domu dětí a mládeže Hradec Králové k minimálnímu standardu bezpečnosti Pokyn ředitele Domu dětí a mládeže Hradec Králové k minimálnímu standardu bezpečnosti Dům dětí a mládeže Rautenkrancova 1241 Hradec Králové 500 03 Čj.: 2/2015 1. Identifikační údaje 1.a. Základní údaje

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Vydáno dne: 3. 2. 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) SU OPF Karviná

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Organizační směrnice č. 2/2014/SŘ. Provozní řády pracoviště Opočno. učebny pro teoretickou výuku učebny výpočetní techniky tělocvičny posilovny

Organizační směrnice č. 2/2014/SŘ. Provozní řády pracoviště Opočno. učebny pro teoretickou výuku učebny výpočetní techniky tělocvičny posilovny Organizační směrnice č. 2/2014/SŘ Provozní řády pracoviště Opočno učebny pro teoretickou výuku učebny výpočetní techniky tělocvičny posilovny Čj.: SŠNM/191/2014 Zpracovala: Mgr. Pavlína Sobotková Schválila:,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 9/2014 Provozní řád zahrady mateřské školy Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4

Více

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5. Provozní řád školy

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5. Provozní řád školy Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 Provozní řád školy č.j. ZSPLOV 87/2014 Provozní řád školy vydává ředitel školy dle ustanovení zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších

Více

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015 Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015 Obsah : I. Všeobecná pravidla chování II. Organizace výchovně vzdělávací práce na škole - časový režim

Více

Provozní řád SŠINFOTECH 2013 / 2014

Provozní řád SŠINFOTECH 2013 / 2014 1 1. Úvod Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek 738 01 Provozní řád SŠINFOTECH 2013 / 2014 Součástí této směrnice jsou provozní řády odborných učeben, tělocvičen SŠED

Více

Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny Základní škola, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 *************************************************************** Provozní řád školní družiny Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace. I. Společná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace. I. Společná ustanovení Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD I. Společná ustanovení 1. Školní budova se otevírá v 6:00 hodin. 2. Vyučování začíná v 7:50 hodin, končí nejpozději v 15:55

Více

Řád školní družiny 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň

Řád školní družiny 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň Řád školní družiny 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň 10. základní škola, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň IČO: 70879320 Zpracovala: Z. Krausová, M. Kinkorová Platnost: od 1. 9. 2009 Datum vydání:

Více

Provozní řád posilovny

Provozní řád posilovny 17. listopadu 177, Provozní řád posilovny Vlastníkem a provozovatelem posilovny je Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17.listopadu 177,. 1. Provozovatel Provozovatelem posilovny je BPA

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU I. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Provozní doba 1. Ranní provoz je v budově ZŠ na náměstí od 6.30 do 7.30 hodin. Žáci chodí zadním vchodem - poučí TU 1. den školní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Část I. Základní ustanovení Článek 1 1. Provozní řád Sportovní haly Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen PŘ SH ) je vydáván v souladu se

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Provozní řád školní zahrady MŠ Stavbařů 213

Provozní řád školní zahrady MŠ Stavbařů 213 Provozní řád školní zahrady MŠ Stavbařů 213 Hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží pouze k účelům MŠ. Používání vybavení je určeno pro děti s pedagogickým dozorem. Zahrada je uzavřená a je přehled o

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel. Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.: 577 018 897 Organizační řád Účinnost od: 1. 9. 2006 Organizační řád je zpracován

Více

Školní dílny- KOVOOBOR. Provozní řád učebny

Školní dílny- KOVOOBOR. Provozní řád učebny Školní dílny- KOVOOBOR Provozní řád učebny 1) Žáci přicházejí do školní dílny převlečeni, spořádaně, ukázněně a společně s vyučujícím. 2) Žáci jsou vybaveni předepsaným pracovním oděvem- montérkovou soupravou

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Organizační řád základní školy Kopřivnice-Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Organizační řád základní školy Kopřivnice-Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Kopřivnice-Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace Údaje o zařízení Adresa : Mniší 66, 742 21 Kopřivnice Telefon : 556 812 013, 774 912 013 IČO : 70988641 Identifikátor

Více

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 768 21 Kvasice Školní řád Platnost dokumentu: od 1. září 2014 Vydal: Mgr. Ladislav Škrabal ředitel školy Schváleno pedagogickou radou: 27. srpna 2015,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny 1 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Trávníčkova 1743, Praha 5 Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Základní škola Choltice

Základní škola Choltice Základní škola Choltice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Poslání školní družiny Školní družina se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Č.j.: 01-01-14 Účinnost od data: 1. 1. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S 5 Změny: ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY,

Více

Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Školní řád

Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Školní řád Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.: 02/10-2007 VDŠ Školní řád (ve znění úprav ke 2. září 2013) Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Školní řád Čj.: 02/10-2007-VDŠ Vypracoval:

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLŮNKA, OKRES VSETÍN ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLŮNKA, OKRES VSETÍN ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLŮNKA, OKRES VSETÍN ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Úvod Pravidla vzájemných vztahů I. Práva žáků II. Povinnosti žáků III. Práva rodičů I. Povinnosti rodičů IV. Vnitřní režim školy Závěr Úvod Školní

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI Soustřeďte se na práci, kterou vykonáváte, nerozptylujte se záležitostmi, které s danou prací nesouvisí. Chemikálie neberte do rukou a neochutnávejte je, vždy je třeba počítat

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Poříčí 31, 31a

PROVOZNÍ ŘÁD. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Poříčí 31, 31a Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/85087/2015/275500/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 2/2010 PROVOZNÍ ŘÁD Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Poříčí 31, 31a (ve znění účinném od 15. 9.

Více

Dálkové studium se řídí podle plánů konzultací jednotlivých ročníků, které jsou součástí organizace školního roku 2011/2012.

Dálkové studium se řídí podle plánů konzultací jednotlivých ročníků, které jsou součástí organizace školního roku 2011/2012. B/ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA (VOŠ) Školní rok bude zahájen 1. 9. 2011. V těchto dnech vykonají třídní učitelé pedagogicko-organizační práce a školení ve studijních skupinách. Absolutoria - opravný termín 20.

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2.

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: MZŠ-L 53/2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 18. 11. 2015 Školská rada schválila

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ZSH/144/2012 Spisový znak: A.1. Skartační znak: A10 Účinnost od: 1.9.2012 Vypracoval: Mgr. Lenka Pchálková Konec platnosti: 1. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

Řád školní družiny. Základní škola a mateřská škola Javornice. Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014. Změny: 517 11 Javornice 2.

Řád školní družiny. Základní škola a mateřská škola Javornice. Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014. Změny: 517 11 Javornice 2. Základní škola a mateřská škola Javornice 517 11 Javornice 2 Řád školní družiny Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014 Spisový znak: ZŠ/DOK Skartační znak: A10 Změny: Obsah: 1/ Úvodní ustanovení. 2/ Poslání

Více

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 1. Provoz školní družiny (dále jen ŠD): - pondělí až pátek 6.00-7.45 hod. - pondělí 11.40-17.00 hod. - úterý až pátek 11.40-16.00 hod. ŠD není v provozu

Více

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace se sídlem Školní 440, Krucemburk, 582 66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Vypracoval: Schválil: Jitka Andrejsová, vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Janischová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.12.2014 Pedagogická rada projednala a schválila

Více

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Pedagogičtí pracovníci přicházejí na jednotlivá pracoviště školy nejdéle v 7,30 h. Žáci přicházejí nejdříve v 7,40

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Poslání školní družiny

Poslání školní družiny Poslání školní družiny Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují

Více

Provozní r á d š kolní jí delny

Provozní r á d š kolní jí delny 19800 Praha 9 Černý Most, IČO70884501, tel/fax 281918535, www.mskoralekpraha.cz Provozní r á d š kolní jí delny Zpracovala: Bc. Olga Štěpánková, ředitelka MŠ Platnost: 16. 4. 2015 1 Ředitelka školy: Bc.

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

Tento provozní řád nabývá platnosti 29. 8. 2012 PaedDr. Irena Frňková správce UIKT

Tento provozní řád nabývá platnosti 29. 8. 2012 PaedDr. Irena Frňková správce UIKT Provozní řád učebny výpočetní techniky Všeobecná ustanovení 1. Učebna informačních a komunikačních technologií (dále jen UIKT) vybavená osobními počítači je určena: - pro potřeby výuky, - pro zpracování

Více

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb.

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Školní jídelna VP 4/2015 Václavkova 1083 č. 2 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Vnitřní předpis nabývá platnosti ode dne 1.2.2015

Více

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015 1 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5 Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne Mgr. Petra Židková ředitelka školy Mgr. Eva Bečvaříková zástupce školské rady č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační

Více

Školní řád. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice

Školní řád. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Školní řád Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice VIII. 2011 Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Grünwaldova 13 370 01 České Budějovice www.zsgrunwaldova.cz tel.: 386 107 711 školní

Více

Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy

Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy Základní škola Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, Platný od 1. 9. 2014 Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy 1. Škola poskytuje prostřednictvím

Více