V N I T Ř N Í P R O V O Z N Í Ř Á D. Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V N I T Ř N Í P R O V O Z N Í Ř Á D. Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17"

Transkript

1 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 V N I T Ř N Í P R O V O Z N Í Ř Á D Ve Šlapanicích , schváleno na provozní poradě na základě vyhlášky FMV 135/83 a přípisu MŠMT čj. 7739/85-49 o ochraně majetku a dle Zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a na základě Zák. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) a Zákoníku práce č. 262/06 Sb.

2 Článek I Charakteristika zařízení Název: Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Adresa: Šlapanice, , Riegrova ul. 17 a 19 IČO: IZO: REDIZO: Kód oboru: K-KOV K/801; K/81 všeobecné gymnázium, Typ školy: Kapacita: osmileté, denní studium, střední škola pro žáky leté základní umělecká škola 260 žáků pro gymnázium, 477 základní umělecká škola 20 zaměstnanců součásti gymnázium, 23 pedagogů ZUŠ Vedení: Mgr.Hana Richterová, ředitelka, Mgr. Zdeněk Sklenář, zástupce gymnázia, Bohuslav Janeček,zástupce ZUŠ Tel., fax.: , Prostory: Pro vzdělávání žáků Gymnázia, Šlapanice, Riegrova 17 a pro jejich zájmovou a mimoškolní činnost jsou určeny prostory budovy A Riegrova 17, B Riegrova 19 a přilehlý oplocený pozemek s venkovními hřišti. Stravování žáků je zajištěno smluvně na ZŠ Masarykovo nám. 16, tělesná výchova je realizována v hale TJ Sokol Šlapanice, Smetanova ul. 1 a na sokolovně, Nádražní ul. v době od 1. října do 30. dubna na základě nájemní smlouvy. V měsících září, květen a červen probíhá výuka tělesné výchovy na hřištích gymnázia, příležitostně v městském parku a v areálu ZŠ. Podkrovní prostory budovy A, učebna výtvarné výchovy v budově B a dvě třídy jsou v odpoledních hodinách využívány základní uměleckou školou. Se souhlasem ředitele mohou být budovy gymnázia (A a B) a přilehlý pozemek s hřištěm využívány učiteli a žáky i v době víkendu a v době prázdnin podle níže stanovených podmínek.. Rizika: Do seznamu rizikových pracovišť patří: učebna pro chemická a fyzikální cvičení v budově B, učebna pro výtvarnou výchovu v budově B, dvě venkovní hřiště v areálu gymnázia a učebna informatiky v budově A. Zájmové činnosti: V odpoledních hodinách škola provozuje sportovní kroužky odbíjené, atletiky, florbalu, pěvecký sbor, taneční a dramatický kroužek. Rozvrhy kroužků tvoří přílohu tohoto řádu. Dozory: Odpovědnost za zdraví a bezpečnost žáků má škola ve vlastních prostorách, na pozemcích, kde se mohou žáci pohybovat jen pod dozorem dospělé osoby, v pronajatých prostorách a při přesunech na stravování. Rozvrhy dozorů tvoří přílohy tohoto řádu. Článek II Režim budov 1. Odemykání budovy zajišťuje správce budovy v 6:30 hodin, v případě nutnosti je zastupitelný ředitelkou školy, zástupcem ředitele, hospodářkou a uklizečkou. 2. Od 6:30 do 7:55 hod. jsou pod správcovým dohledem přístupny šatny.

3 3. Od 7:55 do 12:30 hod. je budova uzamčena, příchozí využívají zvonek, 12:30 15:30 je vstup odemčen pod dozorem správce budovy, popřípadě uklizečky. Od 15:30 se vchod opět uzamyká. 4. Úklid probíhá do 20:00 hodin. První uklizečka od 11:30 do 20:00 hodin uklízí přízemí a podkroví budovy A. Druhá uklizečka od 11:30 do 20:00 hodin uklízí budovu B + 1. patro budovy A. 5. Výuka ZUŠ probíhá většinou v podkroví, učitelé i žáci využívají zadní vchod, který je odemčen od 11:30 do 19:30 hod. Zadní vchod odemyká zástupce pro ZUŠ v 11:30 hod. Zástup je možný správcem budovy a hospodářkou. Zadní vchod uzamyká uklizečka v 19:30 hod. popř. dříve, a to po odchodu posledního vyučujícího ZUŠ. 6. Žáci ZUŠ si zvoní na vyučujícího do příslušné třídy. Po 15. hod. si vyučující ZUŠ dítě osobně přivede od vchodu do třídy a po hodině odvede ze třídy ke vchodu, vyučující zajistí uzamčení vchodu. Poslední vyučující každého dne oznámí uklizečce ukončení provozu ZUŠ. 7. Hlavní vchod zamyká v 20:00 hod. uklízečka, která zároveň aktivuje poplašné zařízení. 8. Za uzamykání a bezpečnost budovy B je odpovědná příslušná uklizečka, v době výuky vyučující chemie a výtvarné výchovy. 9. Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní vyžití v areálu školy a v určených učebnách probíhají pod vedením písemně pověřené dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost a ekonomický provoz. Hodiny a provoz jsou stanoveny rozvrhem a rozpisem kroužků na daný šk. rok, při mimořádných akcích týdenním plánem. 10. Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy včetně víkendů a prázdnin probíhá výhradně na základě dohody o hmotné zodpovědnosti mezi žadatelem a ředitelem školy. Zodpovědnost přebírá pověřená osoba. Na smlouvě musí být uveden druh aktivity a její časové vymezení. Za zajištění budovy poplašným zařízením mimo pracovní dny zodpovídá ředitel, zástupce ředitele, hospodářka, správce budovy nebo pověřená uklizečka. 11. Místo pro parkování tělesně postižených je vyznačeno na parkovací ploše před školou. Tělesně postižený hlásí svůj příchod správci budovy zvonkem u vstupních dveří. O tělesně postiženého pečuje správce a zařídí jeho přesun do třídy, na WC. Pro přesun po schodišti školy budou pořízeny mobilní nájezdy. Článek III Režim dne a konzultační hodiny 1. Režim dne je stanoven pro školní rok rozvrhem hodin. Dojíždějící žáci mají přístup do budovy od 6:30 hodin a jsou pod dohledem správce. Mají k dispozici šatny, chodby, učebny a knihovnu. 2. Začátek vyučování je stanoven na 7:55 hodin, dopolední výuka trvá nejdéle do 13:20 hodin (v tomto případě není pro žáky odpolední výuka). Trvá-li dopolední výuka do 12:30 může následovat odpolední výuka od 13:25 do 15:00 hodin. 3. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Žáci mají možnost konzultačních hodin, které si mohou dohodnout individuálně s jednotlivými učiteli. Na škole pracuje výchovný poradce a metodik prevence. Konzultační hodiny výchovného poradce a učitelů jsou zveřejněny na vývěsce školy každý šk. rok dle rozvrhu. V případě potřeby se konzultace uskuteční dle domluvy. 4. V celém areálu o obou budovách je zakázáno kouření, užívání alkoholu 5. Součástí školního rozvrhu jsou přesně stanovené konzultační hodiny pedagogů tak, aby byl naplněn individuální přístup k žákům.

4 6. Režim zvonění: hodina přestávka 1. 7:55 8:40 8:40 8: :50 9:35 9:35 9: :50-10:35 10:35 10: :45 11:30 11:30 11: :45 12:30 12:30 12: :35 13:20 13:20 13: :25 14:10 14:10 14: :15 15:00 Článek IV Provoz sekretariátu 1. Administrativu zajišťuje administrativní pracovnice a účetní pro gymnázium i pro součást Základní umělecká škola Šlapanice. 2. Úřední hodiny sekretariátu (v 1. poschodí) jsou denně od 9:35 do 9:50 hod., a od 11:30 do 11:45, tj. v době velkých přestávek. 3. Učitelé mají bezplatně k dispozici kopírovací zařízení na sekretariátu a na chodbě v prvním poschodí budovy A, žáci mohou používat kopírovací zařízení na chodbě v přízemí za úhradu. Za provoz kopírovacích zařízení na chodbách odpovídá dozorující učitel budovy, za provoz kopírovacích zařízení na sekretariátu hospodářka. 4. Peněžní limit pokladní hotovosti v kanceláři je stanoven na ,- Kč. 5. Výběr hotovosti do pokladny z ČNB zajišťuje hospodářka, při větší finanční hotovosti je zajištěna přeprava se správcem, ředitelkou nebo zástupcem ředitele. 6. Výplaty mezd jsou zaměstnancům zajišťovány bezhotovostně s jejich souhlasem. Článek V Pravidla pro provoz školní knihovny 1. Žáci mohou využívat žákovskou knihovnu k samostudiu v době od 6:30 do 7:45 hod. a od 12:30 do 15:30 hod. po vyučování. 2. V knihovně mohou žáci pobývat pod dozorem knihovníka, pověřeného učitele nebo s vědomím správce. V knihovně není dovoleno konzumovat jídlo a pití. Žáci jsou povinni se přezouvat. 3. Návštěvníci knihovny dbají na pořádek, kázeň a šetrné zacházení se zapůjčenými knihami. 4. Poškození knih nebo zařízení místnosti jsou povinni okamžitě ohlásit správci či přímo na ředitelství školy. 5. Je zakázáno odnášet knihy z knihovny bez vědomí pedagoga. 6. Režim výpůjček je stanoven ročně, rozpis zveřejněn na dveřích knihovny. 7. Součástí knižního fondu knihovny jsou i učebnice. Výpůjčky učebnic jsou dlouhodobé, nejvíce na 1 školní rok, dle rozhodnutí vyučujícího daného předmětu.

5 Článek VI Šatny 1. Šatny jsou uzamykatelné, za jejich zajištění v době stanovené Provozním řádem a Školním řádem Gymnázia Šlapanice odpovídá správce, třídní učitel a žák jím pověřený, který však není hmotně zodpovědný a má roli praktického pomocníka. 2. Při zjištění ztráty či poškození věcí v uzamčené šatně žák neprodleně informuje tyto pracovníky a sekretariát. Odškodňování oprávněných požadavků je zajišťováno smluvně s pojišťovnou Kooperativa prostřednictvím firmy Stach.. 3. Žáci mají o přestávce v případě vhodného počasí možnost pobytu venku. Za tímto účelem se přezují a dbají pokynů dozoru. Lze využít pouze areál školy a hřiště v areálu. 4. Ve škole jsou žákům k dispozici relaxační koutky. 5. Žáci oktávy mají k dispozici uzamykatelné skříňky na chodbě za podmínky, že převezmou na sekretariátu klíče proti záloze 100 Kč. Tyto klíče odevzdají na konci studia a záloha jim bude vrácena. V případě neobsazení všech skříněk bude tato možnost nabídnuta v septimě. Článek VII Režim stravování a pitný režim 1. Stravování studentů a zaměstnanců školy je smluvně zajištěno se školní jídelnou při ZŠ ve Šlapanicích. 2. Strávníci se řídí pokyny zveřejněnými vedením školní jídelny, respektují její řád, veškeré záležitosti řeší na tel Nezletilí studenti se stravují pod dozorem pověřeného učitele. Jeho odpovědnost končí odchodem posledního dítěte ze stravovacího zařízení. 4. Pitný režim je zajištěn prostřednictvím správce budov během dne vždy v době přestávek. Poskytuje různé druhy nealkoholických nápojů a vody. Článek VIII Provoz budovy B (Děvín) 1. Do budovy B žáci odcházejí na chemická a fyzikální cvičení a výtvarnou výchovu v závěru přestávky. V tomto případě se přezují do venkovní obuvi, v budově B využijí prostor vyhrazený k odkládání svršků, ale nevyžadují se přezůvky. 2. Za tyto přesuny odpovídá vyučující chemie, fyziky a vyučující výtvarné výchovy, žáci jsou povinni dbát jejich pokynů. 3. Vyučující mají k dispozici klíče od hlavní budovy i od budovy B, kterou po přesunu žáků zajistí. V době výuky je budova B uzamčena. Provozní řád ateliéru v podkroví budovy B Děvín: a) Dozor nad žáky a odpovědnost za bezpečný provoz přebírá vyučující výtvarné výchovy na Gymnáziu a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17 dle rozvrhu.

6 b) Učitel organizuje výuku tak, aby nedošlo ke znehodnocení nemovitého ani movitého majetku. c) Před vstupem do ateliéru se žáci přezouvají. Žáky ZUŠ si vyučující převezme v chodbě v přízemí. d) Dojíždějící děti ZUŠ čekají na výuku na chodbě pod dozorem zákonného zástupce, který předá žáka vyučujícímu. e) Dítě bez dozoru svého zákonného zástupce vstupuje do budovy 5 minut před zahájením výuky. f) Čekající a odcházející děti mají zákaz pohybovat se po sportovišti v areálu školy bez dozoru dospělé osoby. g) Pomůcky a pracovní materiál žáci ukládají na místo určené učitelem a využívají je až dle pokynů vyučujícího. h) Po skončení výuky uvede žák podle pokynů učitele pracoviště do původního stavu tak, aby mohl být zajištěn běžný úklid (musí být odstraněny zbytky materiálů a hrubé nečistoty způsobené neopatrností). Článek IX Provoz počítačů Do počítačové učebny mohou vstupovat žáci individuálně před vyučováním v 7 hod. s tím, že svou přítomnost ohlásí ve sborovně a že budou respektovat řád učebny.v případě porušení tohoto řádu jednotlivcem, je dotyčnému vstup do učebny mimo výuku zakázán buď dočasně nebo definitivně. Viz řád počítačové učebny Provozní řád informatiky a počítačů na Gymnáziu a ZUŠ Šlapanice A. Provoz učebny informatiky 1. Vstup studentů do učebny je povolen pouze se souhlasem vyučujícího. 2. V učebně je zakázáno jíst, pít a pohybovat se bez přezůvek. 3. Manipulace s lavicemi se přísně zakazuje. Pohyb židlí je povolen pouze při výšené opatrnosti. 4. je zakázáno přepojování konektorů počítačů. 5. Nelze se dotýkat odkrytých částí počítače, volných kontaktů a konektorů. 6. Ve škole je povoleno tisknout pouze dokumenty týkající se výuky. 7. Poruchu počítače nebo nefunkční software je nutno ihned zapsat do provozního deníku PC. 8. Reset počítače (horký i studený) lze provádět pouze se souhlasem vyučujícího. 9. Počítače se během dne nevypínají, pouze poslední vyučovací hodinu. Na konci vyučovací hodiny je student povinen ukončit všechny aplikace a odhlásit uživatele z Windows, pokud vyučující nestanoví jinak 10. Student nesmí svévolně zasahovat do konfigurace nainstalovaných aplikací včetně operačního systému, ani odinstalovat/instalovat aplikace. 11. Je zakázáno hraní počítačových her. B. Provoz ostatních počítačů 1. Student nesmí používat počítače v kabinetech učitelů, sborovně a sekretariátu. 2. Při použití počítačů ve třídách, na chodbě a v knihovně se řídí pokyny, které jsou vyvěšeny u jednotlivých počítačů. C. Provoz Internetu 1. je zakázáno surfování na stránkách s nevhodným obsahem. D. Ochrana dat 1. Každý student má na disku X:\ svůj osobní prostor o max. velikosti 25 MB. Je jeho povinností zacházet s daty tak, aby tato kapacita nebyla překročena.

7 2. Každý student má svoje heslo, které je privátní a nesmí je sdělit jiné osobě. 3. Je zakázáno odezírat heslo při psaní z klávesnice a jakýmkoliv způsobem ho zjišťovat. 4. Je zakázáno prohlížení nebo kopírování dat z domovského adresáře jiného uživatele nebo ze systémových částí linuxu. E. Závěrečná ustanovení Porušení každého bodu z odstavců A až D je klasifikováno jako poškození školních pomůcek a trestá se podle školního řádu. Každý student je seznámen s tímto řádem provozu výpočetní techniky a stvrzuje to svým podpisem. F.Příjem TV signálů a použití AV techniky 1. Pro příjem TV signálu slouží pouze přijímač v knihovně. Ostatní televizní přijímače jsou určeny pouze jako monitor k videu, není k nim zaveden anténní rozvod. 2. Pro příjem radiového signálu je určen RMG v kanceláři školníka a RMG v kanceláři školy. Článek X Laboratorní řád chemie 1. Do učebny vstupují žáci až na pokyn vyučujícího. 2. V učebně je zakázáno jíst a pít. 3. Praktická cvičení studenti provádí za dohledu vyučujícího. 4. Na každou laboratorní práci si žáci prostudují návod na lab. práci, příslušnou teoretickou kapitolu učiva v učebnici i poznámky o daném učivu z vyučování včetně bezpečnostních předpisů. 5. Promyslí si a připraví pracovní postup, zejména zapsání příslušné chemické rovnice, provedou potřebné úvodní výpočty, nakreslí schéma zařízení potřebného k provedení práce 6. Na začátku vyučovací hodiny se žáci převlékají do pracovního pláště, převezmou laboratorní pomůcky a chemikálie. 7. Při práci postupují přesně podle návodu. 8. Neplýtvají chemikáliemi, plynem ani vodou. 9. Při pokusech s malým množstvím látek ve zkumavkách používají 1-2 cm kapaliny, několik krystalků, popř. zrnko, kousek pevné látky velikosti hrášku, na špičku lžičky práškové látky apod. 10. Pevné chemikálie z prachovnice nepřesypávají, ale nabírají lžičkou, pinzetou apod. 11. Nepotřebné zbytky chemikálií nedávají nikdy zpět do prachovnice, ale nasypou je do připravené sběrné nádoby, jinak by došlo ke znehodnocení obsahu prachovnice. 12. Lžičku, pinzetu, pipetu apod. po upotřebení ihned omyjí a vytřou filtračním papírem, bez tohoto očištění se jimi nesmí nabírat jiná látka. 13. Kahany nenechávají zbytečně hořet a vodu zbytečně odtékat. 14. Použité nádoby omyjí co nejdříve, aby látky na stěnách nezaschly. 15. Zátky regenčních lahví nepokládají zabroušenou částí na stůl. 16. Při nalévání kapaliny drží regenční láhev tak, aby štítek označující obsah láhve, byl pod dlaní. Přitom se nedotýkají hrdlem láhve zkumavky, popř. jiné nádoby. Stékající kapku činidla neotírají o zkumavku, ale o zátku láhve. 17. Je-li v návodu pokyn na přípravu kyselého nebo zásaditého roztoku, kontrolují reakci roztoku indikátorovým papírem. 18. Na pracovním stole udržují vzorný pořádek a čistotu, nedávají na ně nic kromě potřeb pro vykonávanou práci. Ruce i pomůcky musí mít vždy čisté. 19. Zachovávají pravidla bezpečnosti práce, případné nehody nahlásí ihned vyučujícímu. V laboratoři zásadně nejedí a nepijí. Se všemi chemikáliemi zacházejí jako s případnými jedy. 20. Sledují pozorně a zaznamenávají všechny děje, které se uskutečňují v průběhu laboratorní práce. 21. Po ukončení práce odevzdají čisté pomůcky, pracovní místo dají do původního stavu, stůl otřou mokrým hadrem.

8 22. Před odchodem z laboratoře zkontrolují, zda je vše v náležitém pořádku, zda neuniká plyn, neteče voda nebo nesvítí světlo. Potom je možno laboratoř opustit až na pokyn vyučujícího, který nese konečnou zodpovědnost. Provozní řád učebny fyziky 1. Do učebny vstupují studenti až na pokyn vyučujícího. 2. V učebně je zakázáno jíst a pít. 3. Praktická cvičení studenti provádí za dohledu vyučujícího. 4. Na každou laboratorní práci si prostudují návod a příslušnou teoretickou kapitolu učiva v učebnici. 5. Při práci postupují podle návodu. 6. Při práci dbají studenti o vlastní bezpečnost i o bezpečnost ostatních. Na pracovním stole udržují pořádek a čistotu. 7. Po zapojení elektrického obvodu si nechají studenti obvod zkontrolovat a teprve pak ho připojí ke zdroji napětí. 8. S pomůckami uloženými v učebně fyziky studenti nemanipulují, používají je pouze po vyzvání. 9. V učebně se studenti pohybují většinou v blízkosti svého pracovního místa. 10. Studenti zachovávají pravidla bezpečnosti práce, případné nehody hlásí ihned vyučujícímu. 11. Při práci si pozorně zaznamenávají všechny děje, ke kterým v průběhu laboratorní práce dochází a na základě získaných informací vypracují laboratorní protokol. 12. Po ukončení práce studenti odevzdají čisté pomůcky, pracovní místo dají do původního stavu. Článek XI Organizace tělesné výchovy, úrazy a ztráty 1. V měsících září, říjen, květen, červen probíhá výuka TV venku (areál gymnázia, areál ZŠ, park). K převlékání žáci využijí šatny, budovu B a kmenové třídy.v ostatních zimních měsících je smluvně zajištěna výuka TV v sokolovně a sportovní hale TJ Sokol Šlapanice, ul. Nádražní a Smetanova 1. Vybavení tělocvičen, hygienických zařízení, možnost očisty, vybavení šaten a přilehlých prostor využívá gymnázium na základě smlouvy. 2. Hodiny tělesné výchovy probíhají v době odpoledního vyučování ve dvouhodinových blocích, zvlášť dívky, zvlášť hoši. Počet hodin v jednotlivých ročnících je 2 hodiny týdně dle učebního plánu. 3. Každý úraz a krádež musí být neprodleně nahlášeny vyučujícím či dozorujícím osobám, po prošetření případu je sepsán zápis, odškodné v oprávněných případech hradí škodu pojišťovna Kooperativa.V případě pozdního hlášení nelze nároky uplatňovat. 4. Žáci se zdravotním omezením (stálým i dočasným) mají možnost na doporučení lékaře navštěvovat zdravotní tělesnou výchovu, která probíhá 2x týdně od 7:00 hodin v sálku budovy A.

9 Článek XII Ostraha objektů 1. Každý pracovník školy je povinen chránit majetek školy před poškozením, zničením, zneužitím. Je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví osob, ke škodám na majetku, ani k neoprávněnému majetkovému prospěchu. 2. Vstup cizím osobám do objektů školy je povolen jen s vědomím ředitele školy (zástupců ředitele). Jména řemeslníků, kteří v objektu školy pracují, se musí zaznamenat u hospodářky školy spolu s uvedením organizace nebo podnikatele, který opravy ve škole provádí. 3. Režim otevírání a uzavírání šaten pro žáky je upraven Vnitřním provozním řádem školy. V případě potřeby zapůjčí duplikát klíče od šatny správce nebo uklízečka a přesvědčí se, zda byla šatna opět uzamčena. 4. Centrální klíč od budovy mají: ředitel školy, zástupci ředitele, správce budov, uklizečky, hospodářka 5. Učitelé mají klíč od 2. vchodových dveří, sborovny a svých určených kabinetů. 6. Klíče od zadního vchodu mají: zástupce pro ZUŠ, hospodářka, uklízečky, správce 7. Klíče od brány u zadního vchodu mají: ředitelka, zástupce gymnázia, zástupce ZUŠ, hospodářka, uklízečky a správce budov. 8. Klíče od budovy B mají: správce budov, uklízečky, vyučující ZUŠ, chemie a fyziky, členové kabinetu TV, ředitel a zástupci gymnázia a ZUŠ. 9. Klíče od sborovny mají všichni učitelé pro gymnázium, zde jsou v uzamykatelné skříňce umístěny náhradní klíče od učeben a kabinetů. Duplikáty všech klíčů jsou uloženy u správce. 10. Pracovníci školy jsou povinni zamykat dveře při každém opuštění pracoviště (kabinet, kancelář administrativní pracovnice, ředitelnu, sborovnu, kancelář správce, knihovnu, učebnu informatiky, chemie, fyziky a jazykové učebny). 11. Po ukončení provozu správce budov překontroluje uzavření oken ve všech místnostech, uzamknutí učeben a ostatních místností. Před zahájením provozu ráno v 6,30 hod. odemkne učebny, současně provede větrání a kontrolu místností. 12. Každý pracovník, který ztratí klíče, oznámí toto neprodleně řediteli školy, popř. zástupci ředitele. Ten rozhodne o výměně či dalších opatřeních, které je nutno ihned realizovat včetně případného ohlášení ztráty na policii stanici. 13. Poučení zaměstnanců školy je prováděno při předávání klíčů, obecná poučení při zahajovacích poradách v přípravném týdnu před zahájením školního roku. 14. V budově A i B je zabudováno bezpečnostní signální zařízení. Budovu tímto způsobem zabezpečuje při odchodu uklízečka. Ráno zařízení odjišťuje správce budovy. Kód tohoto zařízení zná: správce budov, uklízečky, ředitel, zástupce ředitele pro gymnázium, hospodářka. 15. Vchod do hlavní budovy je snímán kamerovým systémem. 16. Na dostupných místech v budově jsou vyvěšena nejdůležitější telefonní čísla.

10 Článek XIII Provozní řád správce budovy 6:30 odemčení brány odjištění budovy, odemykání šatny, třídy, knihovna kontrola budovy po bezpečnostní stránce kontrola akvária konzultace denních úkolů a problémů se zást. ředitele 7:00 7:55 dozor u šaten a v knihovně případný prodej v případě špatného počasí údržba chodníků v pondělí svoz odpadů ostraha, kontrola cizích lidí vstupujících do budovy 7:55 8:40 uzavření šaten v případě potřeby vymést smetí ze vstupu uzavření budovy, otvírání domácím vrátným návštěvy osobně přivede do ředitelny kontrola budovy B a kotelny, zápis do provoz. deníků stavy počítadel 8:40 8:50 přestávka, drobný prodej, zajištění pitného režimu 8:50 9:35 plnění drobné údržby dle dohodnutého programu odstraňování závad BOZP, žárovky, kliky, ucpané odpady, nátěry, údržba akvária, opravy židlí, lavic, tabulí dle potřeby 9:35 9:50 přestávka dětí, prodej dozor u šaten 9:50 10:35 průběžná kontrola WC po přestávce údržba venkovních ploch, odpadkové koše 10:35 10:45 přestávka, prodej, dozor 10:45 11:30 v případě nutnosti přivést balíčky z pošty převzetí zboží do kantýny úklid popelnic 11:30 11:45 odemykání zadního vchodu pro ZUŠ prodej občerstvení- při zazvonění poslat žáky pryč 11:45 12:00 kontrola práce uklízeček, přidělení práce kontrola podkroví před odpolední výukou 12:00 12:30 přestávka na oběd 12:30 13:00 dozor u šaten při skončení vyučování 13:00 15:00 dokončení údržby, čištění nástrojů, opravy nástrojů úklid své kanceláře příležitostně sečení trávy, další pomocné práce např. oprava laveček práce na budově B (Děvíně) údržba

11 odpoledne a večer kotelna v topné sezóně, zodpovídá: správce Rozvržení provozní doby pro administrativu a účetnictví: 6,00-12,30 hod. 12,30-13,00 hod. přestávka 13,00-16,30 hod. Článek XIV Závěrečná ustanovení 1. Součástí Vnitřního řádu je rozvrh hodin pro školní rok, Provozní řád chemie (vyvěšený v pracovně), Provozní řád pracovny informatiky (vyvěšený v pracovně) a Provozní řád sokolovny a haly (poskytnutý TJ Sokol Šlapanice), režim zvonění, rozvrh dozorů na chodbách a v jídelně, rozvrh kroužků a konzultačních hodin vždy na daný školní rok, Plán svolávání, Pracovní pohotovost. 2. Tímto se ruší Provozní řád z včetně dodatků. 3. Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dne Mgr. Hana R i c h t e r o v á ředitelka školy Schváleno pedagogickou radou Schváleno školskou radou:

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

Provoz týkajících se aktivit žáků: Běžný provoz od 6 16.30 hod. Aktivity: Organizace školního roku na příslušný rok a Plán týdne

Provoz týkajících se aktivit žáků: Běžný provoz od 6 16.30 hod. Aktivity: Organizace školního roku na příslušný rok a Plán týdne Provozní řád školy I. Údaje o zařízení: Adresa: Příkrá 67, 264 01 Sedlčany Typ školy: základní škola Kapacita: základní škola 480 žáků školní družina 100 žáků školní klub 220 žáků Zájmové činností, kroužky,

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace. I. Společná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace. I. Společná ustanovení Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD I. Společná ustanovení 1. Školní budova se otevírá v 6:00 hodin. 2. Vyučování začíná v 7:50 hodin, končí nejpozději v 15:55

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Provozní řád SŠINFOTECH 2013 / 2014

Provozní řád SŠINFOTECH 2013 / 2014 1 1. Úvod Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek 738 01 Provozní řád SŠINFOTECH 2013 / 2014 Součástí této směrnice jsou provozní řády odborných učeben, tělocvičen SŠED

Více

Organizační směrnice č. 2/2014/SŘ. Provozní řády pracoviště Opočno. učebny pro teoretickou výuku učebny výpočetní techniky tělocvičny posilovny

Organizační směrnice č. 2/2014/SŘ. Provozní řády pracoviště Opočno. učebny pro teoretickou výuku učebny výpočetní techniky tělocvičny posilovny Organizační směrnice č. 2/2014/SŘ Provozní řády pracoviště Opočno učebny pro teoretickou výuku učebny výpočetní techniky tělocvičny posilovny Čj.: SŠNM/191/2014 Zpracovala: Mgr. Pavlína Sobotková Schválila:,

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

I. VŠEOBECNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA VYUŽITÍ SPORTOVIŠTĚ

I. VŠEOBECNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA VYUŽITÍ SPORTOVIŠTĚ I. VŠEOBECNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1. Fotbalový areál Tyršova je sportovní zařízení v majetku města Vsetín. Objekt spravuje a provozuje Vsetínská sportovní, s.r.o. se sídlem Na Lapači 394, Vsetín, IČ 28893987.

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Školní družina (dále jen družina ) je školským zařízením pro

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů I. Úvodní ustanovení. Tato pravidla určují práva a povinnosti nájemce sálů a přilehlých prostor při

Více

Školní řád. I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Školní řád. I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 624/2006 Sb. (školský zákon) I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Část I. Základní ustanovení Článek 1 1. Provozní řád Sportovní haly Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen PŘ SH ) je vydáván v souladu se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení Škola : Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace Organizační řád mateřské školy Č.j.: 11/2013-OŘ/Ji Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 2.1/2014 Skartační znak: S 5/2019 Změny: 1.

Více

Řád školní družiny. Základní škola a mateřská škola Javornice. Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014. Změny: 517 11 Javornice 2.

Řád školní družiny. Základní škola a mateřská škola Javornice. Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014. Změny: 517 11 Javornice 2. Základní škola a mateřská škola Javornice 517 11 Javornice 2 Řád školní družiny Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014 Spisový znak: ZŠ/DOK Skartační znak: A10 Změny: Obsah: 1/ Úvodní ustanovení. 2/ Poslání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 61/6, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 414 / 2014 Vypracoval: Schválil:

Více

Vnitřní řád školy 2011/2012

Vnitřní řád školy 2011/2012 Vnitřní řád školy 2011/2012 I. Práva studentů Student má právo: 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností. 3. Na přiměřený

Více

Školní řád. 1. Docházka do školy

Školní řád. 1. Docházka do školy Školní řád Zákon č. 561/2004 Sb. 21, 22, 30 ve znění pozdějších předpisů Základní škola Žamberk, 28. října 581, se sídlem ul. 28. října 581, Žamberk 564 01 1. Docházka do školy 1. Žáci jsou povinni účastnit

Více

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o

Více

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015 1 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/2708/2014, počet stran: 6 Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Platnost a účinnost dokumentu ode dne: 27.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Základní škola Brno, Sirotkova 36

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Základní škola Brno, Sirotkova 36 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Sirotkova 36 Školní rok 2013/2014 Režim dne: Všeobecné pokyny, vnitřní organizace: - vyučování je organizováno podle rozvrhu hodin, který je schválen ředitelem školy

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Základní škola Pačejov,

Základní škola Pačejov, Základní škola Pačejov, okres Klatovy, příspěvková organizace Školní řád ZŠ Pačejov stanoví podle zákona 561/2004 Sb. 30 a vyhlášky.48/2005 Sb. tento školní řád: 1. Práva a povinnosti žáků 2. Práva a povinnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Sv. Čecha, Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 162/2006 Vypracovala: Schválila: PhDr. Zdena Müllerová, ředitelka školy PhDr. Zdena

Více

Provozní řád posilovny

Provozní řád posilovny 17. listopadu 177, Provozní řád posilovny Vlastníkem a provozovatelem posilovny je Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17.listopadu 177,. 1. Provozovatel Provozovatelem posilovny je BPA

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní řád Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2012 Obsah: A. Práva žáků a zákonných zástupců dětí... 3 B. Povinnosti žáků...

Více

Školní řád a vnitřní řád školy

Školní řád a vnitřní řád školy Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Gustawa Przecz z Polskim Językiem Nauczania,

Více

Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany

Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany Vnitřní a provozní řád je součástí organizačního řádu školy. Všeobecná ustanovení 1. Vnitřní a provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním

Více

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole Každý žák

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Vydáno dne: 3. 2. 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) SU OPF Karviná

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Školní řád Úvod Ke studiu na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni se rozhodl každý žák školy svobodně

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Školní řád. Žáci mají právo: Žáci mají povinnost: Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

Školní řád. Žáci mají právo: Žáci mají povinnost: Zákonní zástupci žáků mají povinnost: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího programu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ V ČELÁKOVICÍCH ul. J. A. KOMENSKÉHO

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ V ČELÁKOVICÍCH ul. J. A. KOMENSKÉHO VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ V ČELÁKOVICÍCH ul. J. A. KOMENSKÉHO 1.PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ 1.1. Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje a organizuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice Řád školní družiny Zpracovala a schválila: Mgr.Hana Pokorná, v.r. Kontrolovala: Z.Zedníčková, D.Kneblová

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov V souladu se zněním ustanovení 30. zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA V Oskavě 1. září 2012 ředitel školy: Mgr. Stanislav Lysák Obsah:

Více

Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců

Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců A. Práva žáků a zákonných zástupců 1. Žáci mají právo: a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona (č.561/2004 Sb.) b) být informováni o průběhu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracoval: Schválil: 25. základní škola, Chválenická 17, 326 00 Plzeň, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Vypracoval: Schválil: Jitka Andrejsová, vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Janischová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.12.2014 Pedagogická rada projednala a schválila

Více

Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Školní řád

Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Školní řád Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Školní řád projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012 projednán a schválen školskou radou dne 10. 10. 2012 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Býchory, okres Kolín, příspěvková organizace Č.j. ZSB 85/2015 Obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád s pravidly pro klasifikaci

Školní řád s pravidly pro klasifikaci Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Tel.: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail : skola@zssumava.cz, PSČ 466 02 www.zssumava.cz Školní řád s pravidly pro klasifikaci

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VÝDEJNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VÝDEJNY Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 Článek 1. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VÝDEJNY PLATNOST OD 1. 10. 2014 (RUŠÍ SE PR 106/2005 A PR 231/2011) Základní ustanovení

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků ŠKOLNÍ ŘÁD, KRHANICE 149, 257 42 KRHANICE Základní škola Krhanice vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola Vrbice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Vrbice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Vrbice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD aktualizace listopad 2014 Ustanovení pro žáky a rodiče: Děti naší školy mají právo na: vzdělání podle programu Školního vzdělávacího

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011 Řád školní jídelny Č.j. 2007/3 Účinnost od: 1.12.2007 Spisový znak: 2-1 Skartační znak:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel. Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.: 577 018 897 Organizační řád Účinnost od: 1. 9. 2006 Organizační řád je zpracován

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI Účel: Škola je povinna zajistit, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Vnitřní řád školní družiny školní rok 2014/2015

Vnitřní řád školní družiny školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace IČO: 70880646, č.ú.: 168679512/0300, tel: 519430207, reditelna@zsmjos.cz Vnitřní řád školní družiny školní rok 2014/2015

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Část 1 práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a provoz školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Část 1 práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a provoz školy A/ Základní práva žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Každý žák má právo svobodně vyslovit svůj názor, své přesvědčení, uvést svou národnost a náboženskou příslušnost. Nesmí být diskriminován, zesměšňován, šikanován, nebo

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

Pokyn ředitele Domu dětí a mládeže Hradec Králové k minimálnímu standardu bezpečnosti

Pokyn ředitele Domu dětí a mládeže Hradec Králové k minimálnímu standardu bezpečnosti Pokyn ředitele Domu dětí a mládeže Hradec Králové k minimálnímu standardu bezpečnosti Dům dětí a mládeže Rautenkrancova 1241 Hradec Králové 500 03 Čj.: 2/2015 1. Identifikační údaje 1.a. Základní údaje

Více

Školní řád Základní umělecké školy, Sokolovská 30, Plzeň

Školní řád Základní umělecké školy, Sokolovská 30, Plzeň Školní řád Základní umělecké školy, Sokolovská 30, Plzeň Čl. 1 Úvodní ustanovení Školní řád ZUŠ Sokolovská 30, Plzeň (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy,

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 A. Obecná ustanovení Školní řád je vydáván v souladu se zněním ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Organizační řád školy PROVOZNÍ ŘÁD BUDOV MŠ A ZŠ Č.j.: 130Z/2014 Vypracoval: Schválil: Mgr. Petr Juráček Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny Základní škola, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 *************************************************************** Provozní řád školní družiny Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Vypracovala: Vlasta Vlčková, ředitelka školy Vydáno dne: 30.8.2002 Účinnost od: 1.9.2002 Počet stran

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 4/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 4/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 4/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Obsah: Čl. 1 Činnost školního klubu Čl. 2 Organizace činnosti Čl. 3 Provozní doba

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Provozní řád Platnost: od 1.9.2006-1 - Pozbývá platnost:.

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Provozní řád Platnost: od 1.9.2006-1 - Pozbývá platnost:. Platnost: od 1.9.2006-1 - Pozbývá platnost:. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ-JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PROVOZNÍ ŘÁD I. Údaje o zařízení Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN, okres BEROUN VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 51/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Změny ve směrnici

Více

Provozní řád Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Provozní řád Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Provozní řád Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 1 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků je nedílnou součástí Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Č.j.:ZŠ Mo/412/2012 Ve Zlíně dne 5. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Věra Kundratová, ředitelka školy 1. Obecná ustanovení Školní družina, dále jen družina, slouží k výchově vzdělávání, přípravě na školní vyučování,

Více