LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220"

Transkript

1 Cena 5, Kè LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 Vážení spoluobčané! Rok 2011 je prvním rokem nového volebního období Všechny orgány města, tj. rada, výbory a komise jsou zvoleny a mohou začít plnit plány a sliby, které volební strany daly svým voličům. Největším úkolem v oblasti investic pro budoucí dva roky bude provedení zateplení budov v areálu základní školy a nástavba pavilonu školy mateřské. Další velkou stavbou, kterou bude město řešit společně s krajem Vysočina, je rekonstrukce Žďárské ulice. Vyjmenované stavby si vyžádají na naše poměry významné finanční částky, a proto příští tři čtyři roky nebude zbývat příliš na další potřebné opravy a rekonstrukce. Přesto věříme, že se bude dařit i ve skromnějších podmínkách vyjít vstříc občanům v plnění jejich požadavků. Nově zvolený zastupitelský sbor má velké odhodlání posunout úroveň života v našem městě opět o něco výše, a to je dobře. Jménem zastupitelstva a zaměstnanců města hodně zdraví, štěstí, lásku, rodinnou pohodu a mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2011 přejí spoluobčanům. Jan Martinec, starosta a Bohumír Nikl, místostarosta Pranostiky V lednu za pec si sednu. Lepší vlka pod oknem vidět než v lednu pluh na poli. Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují. V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to. Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. Leden studený, duben zelený. V lednu silný led, v květnu bujný med. Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.

2 Městský úřad informuje... Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Ždírec n.d. na rok 2011 PŘÍJMY v Kč: dotace od zřizovatele Školní jídelny výběr stravného (potraviny) Úplata za dítě v MŠ Úplata za dítě v ŠD, ŠK Úroky z BÚ Nájemné OK COMP H. Studenec CELKEM VÝDAJE v Kč: použití rezervního fondu Návrh investičních akcí a oprav nemovitého majektu města v roce 2011 AKCE: NÁKLADY 2011: MÍSTNÍ KOMUNIKACE A VEŘEJNÁ DOPRAVA komunikace v PZ II 200 Školní ul., MK + chodník, parkoviště 800 ulice V Údolí 1400 opravy MK 1000 ulice Žďárská, lávka 800 Žďárská ul., chodníky 8000 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ kanalizace Žďárská, V Údolí, u kostela sv. Václava 500 opravy kanalizace 200 ŠKOLSTVÍ zateplení budov ZŠ opravy areálu ZŠ, hřiště MŠ 300 nástavba pavilonu č vybavení nástavby MŠ 500 zateplení ŠJ 2500 KULTURA opravy budov, oprava kapličky Nový Studenec 200 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST dětská hřiště 100 opravy budov a zařízení 200 SLUŽBY MĚSTA opravy VO 100 veřejné osvětlení Žďárská 2000 revitalizace zeleně, pomník padlých, Školní ul SOCIÁLNÍ VĚCI opravy budov 100 VEŘEJNÁ SPRÁVA opravy budov 300 BEZPEČNOST oprava budov SDH, zateplení střechy HZ Ždírec n.d. 200 Celkem investice zařazené do návrhu rozpočtu města na rok Celkem investice pod čarou, nezařazené Do návrhu rozpočtu města na rok Součet investic zařazených i nezařazených do rozpočtu města na rok 2011 celkem: Návrh rozpočtu města na rok 2011 PŘÍJMY v tis. Kč: Třída 1 daňové příjmy celkem Třída 2 nedaňové příjmy celkem 7335 Třída 3 kapitálové příjmy celkem 1200 Třída 4 přijaté dotace celkem PŘÍJMY MĚSTA CELKEM Přebytek hospodaření roku Půjčka od ČSOB zateplení ZŠ a MŠ Finanční zdroje k dispozici v roce VÝDAJE v tis. Kč: Lesní hospodářství 1162 Místní komunikace a veřejná doprava 5000 Vodní hospodářství 700 Metropolitní sít Podoubraví 111 Školství zateplení Kultura celkem 1912 Tělovýchova a zájmová činnost 1250 Zdravotnictví 15 Výstavba 1200 Služby města 6370 Sběr a likvidace komunálního odpadu 2100 Sociální věci 1740 Bezpečnost 1100 Veřejná správa VÝDAJE MĚSTA Splátky půjček 1600 VÝDAJE MĚSTA CELKEM Příjmy města plánované schodek/přebytek rozpočtu Převod zůstatku finančních prostředků z BÚ Plánovaný výsledek hospodaření: Rozpočet města bude schvalovat zastupitelstvo města na 2. zasedání PŘÍSPĚVKY NA ČINNOST SDRUŽENÍ, SPOLKŮ A ORGANIZACÍ V ROCE 2011 (v tis. Kč) TJ Karate Ždírec n.d. 6 Zoufalci Ždírec n.d. futsal 3 TJ Sokol Horní Studenec 6 Vysočina Ždírec n.d. volejbal veteráni 3 SK DEKORA Ždírec n.d. 200 ZŠ a MŠ Ždírec n.d. nohejbal 1,5 Myslivecké sdružení Horní Studenec 5 Český svaz žen Ždírec n.d. 2 Klub seniorů 50 Klub přátel cyklistiky Ždírec n.d. 4 SDH Údavy 15 SDH Studenec 3 SDH Ždírec n.d. 26 Svaz tělesně postižených Chotěboř 2 Oblastní charita Havlíčkův Brod 10 Klub filatelistů Krucemburk 2 Český svaz včelařů 2 Centrum pro zdravotně postižené Havl. Brod 2 FOKUS Vysočina středisko Chotěboř 10 A divadlo Havlíčkův Brod 2 Zbyněk Mrkvička pojízdná prodejna 2x5 (zásobování Stružinec+Údavy) CELKEM PŘÍSPĚVKY ,00 Kč Příspěvek SK DEKORA bude upraven po jednání finančního výboru a Výkonného výboru SK DEKORA na 2. zasedání zastupitelstva města.

3 Městský úřad informuje... Výše poplatku za likvidaci komunálního odpadu v roce sazba poplatku pro fyzickou osobu s trvalým pobytem na území města je stanovena ve výši 456,- Kč/rok 2. sazba poplatku za stavbu sloužící k individuální rekreaci je stanovena ve výši 500,- Kč/rok. Místní poplatek bude vybírán ve 2 splátkách se splatností do a Tříkrálová sbírka 2011 Tříkrálová sbírka 2011 proběhne ve dnech ledna. Opět Vás ve Vašich domovech navštíví Tři králové se symbolickým dárečkem a budou žádat o finanční příspěvek do označených kasiček. Všechny skupiny bude doprovázet plnoletý člověk, který bude mít u sebe průkaz pověřující k provádění sbírky. Finanční prostředky vybrané do kasiček budou letos využity na přípravu a realizaci stavby nového denního stacionáře pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením v Ledči nad Sázavou. V roce 2010 vybrali koledníci Kč. Finanční prostředky byly zaslány na humanitární pomoc Haiti a na pomoc oblastem v Indii, které byly postiženy záplavami. Moc vám děkujeme za vaše dary. Piotr Balewicz, správce farnosti Zasedání zastupitelstva a rady města Výběr usnesení z 1. zasedání zastupitelstva města konaného Přítomno: 15 členů zastupitelstva, 20 hostů zasedání Zastupitelstvo města: 1. stanovuje počet členů osadního výboru Benátky na 5 2. určuje členy osadního výboru Benátky Miloše Rubka, Jana Vaška, Jana Motla a Jiřího Vařečku. Zastupitelstvo města projednává a bere bez připomínek na vědomí: 1. zprávu o stavu účtů města k projednává a bere bez připomínek na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města k ukládá Hospodářskému a finančnímu oddělení Městského úřadu ve Ždírci n.d. provést konečnou úpravu rozpočtu města na rok pověřuje radu města provedením závěrečné rozpočtové změny rozpočtu města na rok 2010 dle návrhu městského úřadu. Zastupitelstvo města: 1. bere na vědomí bez připomínek výsledek dílčí kontroly hospodaření města Ždírec n.d. v roce bere na vědomí bez připomínek výsledek dílčí kontroly hospodaření Svazku obcí Podoubraví v roce Zastupitelstvo města schvaluje vnitřní předpis města Ždírec nad Doubravou Dispoziční oprávnění a oběh účetních dokladů Městského úřadu ve Ždírci nad Doubravou stanovující pravidla pro účetnictví a nakládání s prostředky a majetkem města. Zastupitelstvo města: 1. rozhoduje o poskytnutí půjčky společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. ve výši ,- Kč; půjčka bude převedena na účet o.p.s. do schvaluje odložení termínu splátky bezúročné půjčky ve výši celkem ,- Kč společností Havlíčkův kraj, o.p.s. na Zastupitelstvo města stanovuje výši příspěvku obcí, které nejsou zřizovateli škol a jejichž žáci jsou zapsáni v příspěvkové organizaci města Základní škola a Mateřská škola Ždírec n.d., na neinvestiční náklady dle 178 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. ve výši 2.500,00 Kč na každého zapsaného žáka školy v roce 2011; příspěvek je stanoven jako maximální a podmínkou jeho fakturace je, že neinvestiční náklady přesáhnou stanovenou částku. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou na rok 2011 v předloženém znění; příspěvek města Ždírec n.d. činí ,- Kč. Zastupitelstvo města: 1. bere na vědomí návrh na provedení investičních akcí a oprav majetku města s termínem dokončení realizace, realizací nebo zahájením realizace v roce 2011 dle předloženého návrhu 2. pověřuje radu města jednáním o podmínkách přijetí investiční půjčky. Zastupitelstvo města schvaluje příspěvky z rozpočtu města na činnost občanských sdružení, organizací a spolků v r Zastupitelstvo města: 1. schvaluje poskytnutí peněžního příspěvku ve výši 3.000,- Kč každému 3 novorozenci, jehož matka byla přihlášena k trvalému pobytu ve Ždírci n.d. v době nejméně 3 měsíce před narozením dítěte 2. schvaluje poskytnutí nepeněžního daru ve výši 500,- Kč občanům s trvalým bydlištěm na území města, kteří dosáhnou životní výročí 70, 75, 80, 85, 90, 95 a více let 3. pověřuje radu města rozhodnutím o peněžním nebo nepeněžním daru při dalších významných životních výročích a událostech. Zastupitelstvo města: 1. projednává návrh rozpočtu města na rok ukládá finančnímu výboru projednat do návrh rozpočtu a předložit vyjádření výboru k návrhu rozpočtu k projednání na 2. zasedání zastupitelstva města 3. ukládá městskému úřadu zveřejnit návrh rozpočtu na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů před datem konání 2. zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření města v roce 2011 do doby přijetí rozpočtu města na rok 2011 a stanovuje podmínky pro hospodaření města po dobu trvání rozpočtového provizoria: 1. městský úřad je oprávněn hradit pouze běžné náklady na provoz městského úřadu, organizačních složek města, školských, kulturních, sportovních a dalších zařízení města ve výši a skladbě stejné, jako byly provozní výdaje těchto zařízení v roce městský úřad uhradí dále náklady na neodkladné opravy zařízení a likvidaci škod a vzniklých havárií; o platbách za opravy a likvidaci škod (pokračování na str. 4)

4 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 3) a havárií je oprávněna rozhodnout rada města 3. městský úřad je oprávněn hradit závazky ze smluvních vztahů uzavřených před pověřuje kontrolou výdajů města po dobu rozpočtového provizoria radu města a finanční výbor. Zastupitelstvo města: 1. schvaluje rozpočet Svazku obcí Podoubraví, který určuje výši příjmů a výdajů svazku v roce 2011; rozpočet je vyrovnaný, příjmy a výdaje jsou stanoveny na ,- Kč 2. schvaluje rozpočet Svazku obecních lesů Přibyslav, který určuje výši příjmů a výdajů svazku v roce 2011; rozpočet je vyrovnaný, příjmy a výdaje jsou stanoveny na ,- Kč. Zastupitelstvo města: 1. ruší s platností k obecně závaznou vyhlášku města Ždírec n.d. č. 4/ přijímá obecně závaznou vyhlášku města Ždírec nad Doubravou č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, platnou od stanovuje výši poplatku dle čl. 4 vyhlášky: a) pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt ve výši 456,- Kč/rok b) pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci ve výši 500,- Kč/rok. Zastupitelstvo města deleguje v souladu s 84, písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění: 1. k zastupování města na členské schůzi Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi v roce 2011 starostu města Jana Martince 2. k zastupování města na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. v roce 2011 starostu města Jana Martince. Zastupitelstvo města rozhoduje o koupi pozemků v k.ú. Horní Studenec: 1. parc. č. 593/1 za cenu ,- Kč 2. parc. č. 593/2 za cenu ,- Kč 3. parc. č. 598/1 za cenu ,- Kč 4. parc. č. 598/2 za cenu ,- Kč Město uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků v katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitosti. Zastupitelstvo města rozhoduje o koupi pozemku parc. č. 215/17 o výměře 43 m 2 v k.ú. Ždírec n.d. od společnosti Wotan Forest Service, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích za kupní cenu do 2.150,- Kč. Náklady na vklad pozemku do katastru hradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí kupující. Zastupitelstvo města rozhoduje o podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemku parc. č. 721/5 o výměře 37 m 2 v k.ú. Horní Studenec na město Ždírec nad Doubravou. Zastupitelstvo města rozhoduje o bezúplatném převodu části pozemku parc. č. 578 o výměře cca 200 m 2 v k.ú. Benátky u Ždírce n.d. do vlastnictví města Ždírec nad Doubravou. Náklady na geometrické oddělení pozemku, vklad do katastru nemovitostí a daň darovací uhradí město Ždírec n.d. Zastupitelstvo města rozhoduje o bezúplatném převodu části pozemku parc. č. 413/7 o výměře cca 4500 m 2 v k.ú. Ždírec n.d. z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Ždírec nad Doubravou. Náklady na geometrické oddělení pozemku, vklad do katastru nemovitostí a daň darovací uhradí poměrnou částí kraj Vysočina a město Ždírec n.d. Zastupitelstvo města rozhoduje o směně pozemků: 1) p.č. 199/10 lesní pozemek o výměře 116 m 2, p.č. 199/11 lesní pozemek o výměře 65 m 2, p.č. 199/13 ostatní plocha o výměře 89 m 2, pozemek p.č. 253/42 orná půda o výměře 45 m 2 a pozemek p.č. 199/15 ostatní plocha o výměře 57 m 2, zapsaných na listu vlastnictví města Ždírec nad Doubravou č ) za pozemky p.č. 199/3 ostatní plocha o výměře 142 m 2, p.č. 199/4 ostatní plocha o výměře 159 m 2 a pozemek p.č. 253/44 orná půda o výměře 7 m 2, zapsané na listu vlastnictví č. 1366, vše v k.ú. Ždírec n.d. Směna pozemků je směnou rovnocennou, náklady na vklad pozemků do katastru nemovitostí uhradí město Ždírec n.d. Zastupitelstvo města: 1. projednává žádost Jaromíra a Lenky Č. o prodej pozemku parc. č. 286 o výměře 9 m 2 a pozemku parc. č. 432/2 o výměře cca 350 m 2, k.ú. Ždírec nad Doubravou 2. souhlasí s prodejem pozemku parc. č nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 432/2 z důvodu uložení sítí technické infrastruktury na pozemku. Zastupitelstvo města: 1. projednává žádost Alice Z. o odkoupení části pozemku parc. č. 315/1 o výměře cca 70 m 2, k.ú. Údavy 2. souhlasí s prodejem pozemku a ukládá městskému úřadu připravit oddělení části pozemku parc. č. 315/1 ve smyslu žádosti. Zastupitelstvo města: 1. projednává žádost Oldřicha V. o odkoupení části pozemku parc. č. 74/2 o výměře cca 70 m 2, k.ú. Horní Studenec 2. souhlasí s prodejem pozemku a ukládá městskému úřadu připravit oddělení části pozemku parc. č. 74/2 ve smyslu žádosti. Zastupitelstvo města rozhoduje o převodu pozemků v k.ú. Ždírec n.d.: 1. o prodeji pozemku parc. č za kupní cenu 400,- Kč 2. o koupi pozemku parc. 342/216 za kupní cenu 2.400,- Kč. Zastupitelstvo města schvaluje za úplatu vložení věcného břemene vedení zemních kabelů na pozemku parc. č. 342/49 v k.ú. Ždírec n.d. ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Zastupitelstvo města rozhoduje o úplatném převodu infrastrukturního majetku ve vlastnictví města Ždírec n.d. na pozemcích parc. č. 342/160 a 342/180 v k.ú. Ždírec n.d., ulice V Údolí, společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IČ , se sídlem v Havlíčkově Brodě: 1. vodovodního řadu PE 110 v délce m 2. splaškové kanalizace DN 300 v délce 134 m. Zastupitelstvo města schvaluje záměr výstavby garáží v k.ú. Ždírec n.d. na pozemcích parc. č. 342/124, 343/7 a 343/8 o výměře cca 130 m 2. Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou schvaluje zadání změny č. 1 ÚP Ždírec nad Doubravou ZM 4

5 Zasedání zastupitelstva a rady města ukládá starostovi, aby vydal pokyn zpracovateli a pořizovateli změny ke zpracování návrhu změny územního plánu a následnému projednání. Výběr ze zápisu z 2. schůze rady města konané Komise pro výstavbu, správu majetku a životní prostředí Rada města projednala návrh starosty na zřízení výboru zastupitelstva nebo komise rady města pro výstavbu a životní prostředí. Rada s návrhem souhlasí a předloží tento návrh k projednání zastupitelstvu města. Uzavření poptávkového řízení Rada města: 1) uzavírá poptávkové řízení č. 10/2010 Rekonstrukce pavilonu MŠ Ždírec n.d. projektová dokumentace 2) rozhoduje, že nejvýhodnější nabídku podala společnost STAPROM CZ, s.r.o. Jeseník ve výši ,- Kč. Jmenování hodnotící komise Rada města jmenuje v souladu s 71 a 74 č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi pro vyhodnocení nabídek ve veřejné soutěži č. 9/2010 Energetická optimalizace budov ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou ve složení: A. členové komise: 1. Mgr. Matěj Mareš Praha 5, Wassermannova 1042/9 2. Ing. Bohumír Nikl Ždírec n.d., Nad Řekou Ing. Jiří Pavlíček Ždírec n.d., Družstevní Ing. Miroslav Maša Chotěboř, Železnohorská František Lédl Ždírec n.d., Spojovací 405 B. náhradníci: 1. Luděk Špinar Ždírec n.d., Na Kopaninách Ing. Jiří Uchytil Ždírec n.d., Příčná Josef Maša, Žďár n.s., Škrdlovice Zdeněk Pleva, Ždírec n.d., Jižní Ing. Václav Bártl, Havlíčkův Brod, Nad Rybníkem Dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o nakládání s odpadem, uzavřené , který upravuje cenu za svoz komunálního odpadu v roce 2011 ve výši ,- Kč, tj. zvýšení o 3 % proti roku Příspěvek na činnost Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost SDH Údavy ve výši 4.868,- Kč. Příspěvek je určen na zajištění společenských a kulturních akcí v místní části Údavy, které organizuje SDH Údavy. Investiční činnost a opravy majetku města Rada města schvaluje opravu střešní krytiny na budově skladu u domu čp. 120 ve výši 6.200,- Kč. Práce provede Miloš Ptáčník, Podmoklany. Ustanovení školské rady Rada města bere na vědomí zvolení členů školské rady při ZŠ a MŠ Ždírec n.d. ve složení: 1. zástupci rodičů Zuzana Bažoutová a Mgr. Petr Adam 2. zástupci pedagogů Mgr. Josef Remeš a Mgr. Gabriela Glosrová 3. zástupci zřizovatele Ing. Bohumír Nikl a Ing. Jiří Pavlíček. Rada města ukládá řediteli ZŠ a MŠ svolat první schůzi školské rady v termínu do Jan Martinec Služby města Ždírec n.d. informují... Provoz sběrných zařízení Sběrný dvůr a výkupna druhotných surovin duben říjen listopad březen Středa Čtvrtek Sobota Zodpovědná osoba: Ondřej Urban tel , Jaromír Janda tel: Kompostárna ukládání dřevního odpadu a trávy duben říjen listopad březen Středa Čtvrtek Sobota Mimo uvedenou dobu v pondělí, úterý a pátek též od 6.00 do 15.00, po předchozí domluvě na tel a Ukládání výkopové zeminy Na úložiště zeminy po předchozí domluvě na tel a Stavební odpad Odkládání stavebního odpadu na určenou skládku dle pokynů MěÚ, tel , a Ing. Bohumír Nikl 5 Na aktuální téma Zimní údržba komunikací Prosincová zima dokonale prověřila připravenost lidí i techniky na zimní údržbu. Provětrala také, bohužel, pořádně obecní kasu. Na webu města se objevila spousta názorů na zimní údržbu a to kritických i pochvalných. Všechny názory, jsou-li skutečně k věci, jsou podnětem minimálně k zamyšlení nad způsobem provádění úklidu ulic od sněhu. Možnosti města společně s možnostmi všech smluvních firem jsou nějak limitované. Pokud zapojíme do úklidu více mechanizmů, bude (pokračování na str. 6)

6 Na aktuální téma (pokračování ze str. 5) to stát další peníze, které nám budou v létě chybět. Zastupitelstvo na svém zasedání jednalo o způsobu úklidu sněhu a vyslovilo pochvalu k provádění prací. Samozřejmě byly vzneseny i připomínky, a to především k času zahájení odstraňování sněhové nadílky. V zásadě ale panuje názor, že není potřeba používat posypovou sůl a i drtí či pískem sypat pouze nebezpečné úseky MK u vjezdů na křižovatky, ve stoupáních apod. Je potřeba si uvědomit, že zimní údržba komunikací pouze slovy zákona zmírňuje následky zimy. Mějte proto také trpělivost při údržbě komunikací a věřte, že nelze najednou třeba během hodiny všechny komunikace uklidit tak, jak bychom si i my údržbu představovali. Je zřejmé, že přednost při úklidu mají hlavní komunikace, a třeba náměstí a vedlejší, méně zatížené komunikace, musí na vyhrnutí sněhu počkat. Všechny konstruktivní připomínky samozřejmě vítáme a budeme se snažit problémy řešit co nejrychleji. V případě potřeby volejte na telefony města , , nebo mobily , starosta a , místostarosta. Jan Martinec My třídíme nejlépe 2010 V soutěži kraje Vysočina a společnosti EKO-KOM mezi 23 obcemi s počtem obyvatel se za období IV. čtvrtletí 2009 III. čtvrtletí 2010 umístilo město Ždírec nad Doubravou umístilo v hlavní soutěži na 4. místě a získalo pomyslnou bramborovou medaili. Ve vedlejší soutěži v efektivitě třídění komunálního odpadu se Ždírec nad Doubravou umístil na 3. místě. Poděkování za výborný výsledek patří všem občanům i firmám, které poctivě třídí komunální odpad. Jan Martinec Čištění a kontrola komínů UPOZORNĚNÍ Upozorňujeme občany na nové nařízení vlády 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Každý občan by se měl s tímto nařízením vlády seznámit! Znění celého nařízení vlády 91/2010 Sb. je možno si přečíst na webových stránkách Města Ždírec nad Doubravou dále pak na stránkách Hasičského záchranného sboru na Městském úřadu, nebo v informačním centru ve Ždírci n. D., kde je možné si toto znění nechat okopírovat. Oproti zrušené vyhlášce č. 111/1981 Sb. O čištění a kontrolách komínů je tady určitá úleva v tom, že si spalinovou cestu (komínový průduch) můžeme čistit my sami, uživatelé topidel, pokud si na to troufneme a máme k tomu potřebné vybavení náčiní. Zpřísnění je v povinných pravidelných kontrolách 1x za rok odborně způsobilou osobou v oboru kominictví. Toto nařízení č. 91/2010 Sb. neřeší kým a jak to bude kontrolováno a jaké sankce hrozí při nedodržování těchto pravidel. Hasiči doporučují uživatelům topidel a komínů řídit se těmito pravidly ve svém vlastním zájmu. Pokud se stane malér požár a zjistí se nedodržení tohoto nařízení, pojišťovna neuhradí vzniklé škody a navíc postiženého čeká velká pokuta a uhrazení nákladů spojených se zásahem hasičů. A proto předcházejme požáru, dbejme na bezpečnost svoji i sousedů. Poznámka, napomenutí bezohledných občanů. Pálením různého odpadu, který patří do popelnice nebo na sběrný dvůr, jako jsou plasty, dřevěné lepené zbytky (dřevotříska, lamino), napouštěné barvené dřevo (stará okna) apod. se značně zanáší komín a ještě toxickými zplodinami otravujete své sousedy a okolí. Zamysleme se nad svým konáním a pokusme se k sobě být navzájem ohleduplní. Klub seniorů Klub seniorů Ždírec nad Doubravou Vás zve na Na posezení s písničkami, které se bude konat v úterý 11. ledna 2011 od hodin v novém Domě s pečovatelskou službou. Srdečně zvou pořadatelé! Vánoční posezení s písničkami a koledami 7. prosince 2010 Hasiči Ždírec n.d. Vám všem přejí do nového roku 2011 pohodu, štěstí a zdraví, protože jedno bez druhého není nic platné. Preventista SDH Josef Plíhal 6

7 Na aktuální téma Poděkování Jako každý rok i letos k nám do Domu s pečovatelskou službou zavítaly děti ze Základní a Mateřské školy Ždírec nad Doubravou. Přišly udělat radost babičkám a dědečkům v tomto vánočním čase. Krásné básničky a koledy rozveselily nás všechny, a proto všem patří dík. Pečovatelky z Domu s pečovatelskou službou Co nového na Vysočině Slovo hejtmana Začátkem každého nového roku rekapitulujeme ten minulý a hlavně se zamýšlíme nad tím, co nás čeká. Je toho hodně, co mě napadá a nezastírám, že ani tento rok 2011 nebude jednoduchý. Při všech těch starostech a v médiích dostatečně rozebíraných hrozbách doufám, že si u nás na Vysočině dokážeme najít a prožívat ty příjemné a pozitivní stránky našich všedních i svátečních dnů. I proto se chci dnes podělit o své dojmy z jedné oblasti, která mne docela těší. Mezi prioritami, na něž se soustřeďujeme, je i propagace Vysočiny, jejích krás i výsledků práce našich lidí. Přitom se snažíme spolupracovat s městy i s podnikatelskými subjekty. Jedním z výsledků je zavedení značky regionální produkt. Provedený průzkum nám ukázal, že propagační, prodejní a výstavní akce s nabídkou regionálních produktů se zapisují do povědomí občanů. Jestliže před rokem slyšel nebo věděl, že kraj Vysočina má pro regionální výrobky a produkty svoji značku, každý třetí obyvatel, letos na podzim to byl již každý druhý. A přibývá těch, kteří při nákupech upřednostňují produkty ze svého kraje. Jedním z konkrétních projevů jejich propagace bylo, jak se spolupráce naší krajské příspěvkové organizace Vysočina Tourism s podnikateli projevila při přípravě významné akce, na níž se náš kraj podílel jako jediný za Českou republiku. První adventní neděli loňského roku se v pražském hotelu Hilton konal už pátý Mezinárodní vánoční bazar. Cílem tradičního projektu, který je podporován mezinárodními organizacemi i diplomatickými komunitami z celého světa, je finanční podpora českých charitativních organizací. Na bazar se sjelo na několik tisíc návštěvníků. Tuto výjimečnou charitativní akci pořádá Asociace manželek diplomatů s patronkou Livií Klausovou. Prodejního veletrhu se širokým sortimentem nabízeného zboží se zúčastnilo celkem 47 zemí z celého světa. Své viditelné místo tu měl i stánek kraje Vysočina, ve kterém si mohli návštěvníci vybrat z celé škály tradičních produktů z Vysočiny. Do tohoto bazaru své výrobky věnovaly zdarma firmy jako byly Království loutek ze Žďáru nad Sázavou, Ateliér KVAK Koněšín, Huť Anna Bělá, Jaroměřická mlékárna, Dalešické cukrářství nebo Kostelecké uzeniny. Přispěly tak k propagaci své firmy i celé Vysočiny. Výtěžek této Pořad bohoslužeb římskokatolické církve, farnost Krucemburk Kostel sv. Václava Horní Studenec: čtvrtek: neděle: 9.30 Kostel sv. Mikuláše Krucemburk: středa, pátek: neděle: 8.00 DPS Nad Řekou 560, Ždírec n.d.: sobota: (každý sudý týden) Kostel Navštívení Panny Marie Sobíňov/Sopoty: každá sobota: akce byl věnován na charitativní účely a potěšilo mne, že i sama první dáma Livie Klausová si v naší expozici zakoupila keramický květináč z Nové Říše a salám Křemešník z Kostelce. A přitom s upřímným nadšením zavzpomínala na své návštěvy Vysočiny. Vůbec si myslím, že se naše krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism vydala správnou cestou, když se místo nákladných účastí na mezinárodních veletrzích soustředila na spolupráci s našimi městy a podnikateli na konkrétních akcích a projektech především pro občany České republiky. Líbí se mi vytváření balíčku nabídek k pobytí na Vysočině s konkrétním dalším prožitkovým programem. Dnes už nenalákáme mnoho návštěvníků na Vysočinu pouze na ubytování, prohlídku památek a procházku voňavým lesem. Když ale k těmto stálicím přidáme konkrétní zvláštní gastronomické zážitky, specifické sportovní či pohybové vyžití, wellnes uvolnění nebo jiné tvůrčí aktivity, stává se z klasické pohody v příjemném prostředí zelené Vysočiny i lákavé aktivní prožití volných dnů podle různých zájmů a představ. V propagačním materiálu připraveném k prezentaci na lednovém veletrhu Regiontour 2011 je takových komplexních programů skoro stovka. Předpokládám, že i další podnikatelé pochopí, že zde mají příležitost k rozvoji svých firem. A růst cestovního ruchu přináší své ovoce zprostředkovaně všem obyvatelům kraje. Vysočina Tourism nejen připravuje mnohé propagační materiály a akce, ale spolupracuje s městy i na jejich akcích, což bylo loni kvitováno např. v Telči, Bystřici nad Pernštejnem nebo Novém Městě na Moravě. Spojení sil a prostředků je vždy užitečné. O to se koneckonců jako kraj snažíme ve všech svých činnostech a nejde o to, kdo je pod výsledkem podepsaný. Přeji vám i v roce 2011 hodně zdraví a příznivých prožitků v práci i v soukromém životě. Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Hlinecko MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice, Hlinecká 64 tel MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko, Husova 64 tel MUDr. Zuzana Hejlová Skuteč, Smetanova 315 tel MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko, Družstevní 1401 tel MUDr. Helena Seyčková Hlinsko, Nádražní 548 tel MUDr. Josef Cimburek Skuteč, Tyršova 386 tel Pohotovostní služby jsou od 9.00 do hodin. 7

8 Na aktuální téma Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Havlíčkův Brod MUDr. Stratilová Marie Krále Jana 259, Chotěboř tel MUDr. Kotrbová Věra Dobrovského 2023, Havl. Brod tel MUDr. Staňková Milena Dobrovského 2023, Havl. Brod tel MUDr. Římanová Lenka Dobrovského 2023, Havl. Brod tel Pohotovostní služby jsou od 8.00 do hodin. Lékařská pohotovost v Nemocnici Havlíčkův Brod Provozní doba: Pracovní dny dospělí, děti a dorost Víkendy a svátky dospělí děti a dorost Černobílá kronika Sloupek pamětníků Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás seznámila s některými případy trestné činnosti, ke kterým došlo v průběhu měsíce listopadu 2010 v teritoriu obvodního oddělení PČR Chotěboř. Krádeží v supermarketech stále přibývá. Připomínám opět nakupujícím: nenechávejte nákupní vozíky s kabelkami bez dozoru. Neznámý pachatel v prodejním prostoru obchodního domu Albert ve Ždírci nad Doubravou za běžného provozu využil nepozornosti poškozené, která si ponechala na nákupním vozíku zavěšenou svoji tašku, ze které jí odcizil peněženku s finanční hotovostí a platebními kartami. Pachatel poškozené způsobil škodu v celkové výši ,- Kč. Vloupání do motorových vozidel Neznámý pachatel dne v době od hodin do hodin v obci Ždírec nad Doubravou, část Horní Studenec, na parkovišti u místního hřbitova, nezjištěným předmětem rozbil skleněnou výplň okna pravých předních dveří a vnikl do zaparkovaného vozidla zn. Škoda Felicia, rzv 2J Vozidlo prohledal a odcizil látkovou tašku s mobilním telefonem zn. Nokia 2600 i peněženkou s finanční hotovostí 50,- Kč. 39letý muž jako leasingový nájemce nehradí stanovené splátky a ani na výzvu pronajímatele AUTOLEASING a.s. předmět leasingu nástrojářskou frézku FNS 40 CNC nevrátil. Pořizovací cena frézky vč. DPH činí ,- Kč. Dne v době od do hodin přišli do prodejny Sklo, porcelán, domácí potřeby v ulici Krále Jana v Chotěboři postupně tři pachatelé, dva muži a jedna žena. První muž projevil zájem o koupi žehlicího prkna, odlákal prodavačkou do odlehlejší části obchodu, čímž vytvořil prostor dalšímu muži se ženou. Druhý muž dělal zeď a žena v nestřeženém okamžiku vnikla do prostoru za prodejním pultem prodejny, kde z odložené kabelky a v ní uložené peněženky odcizila finanční hotovost v celkové hodnotě ,- Kč. Potom pachatelé postupně obchod opustili. Spadla klec Dne operativní činností orgánů policie byli zjištěni pachatelé, a to 57letý a 30letý muž z Chrudimska. Byli obviněni z krádeží vloupáním, poškozování cizí věci, padělání a pozměnění platebního prostředku, porušování domovní svobody spáchaných formou spolupachatelství. Trestnou činnost páchali několik měsíců a ne jen na našem okrese. Převážně se jednalo o vloupání do vozidel. pprap. Marie Perková, vrchní asistent 8 Neznámá historie Zajímavosti ze starých zápisů V roce 1842 učinil tehdejší krucemburský farář František Schubert zápis o stavu své farnosti. Tuto farnost v té době tvořily přifařené obce Benátky, Kohoutov, Ždírec, Krucemburk, obě Ranska, Hluboká, Chlum a Košinov. V tomto zápisu jsou zahrnuti i občané evangelického vyznání. Uvádí se v zápisu, že v církevním obvodu se narodilo 182 dětí, z toho 89 chlapců a 93 děvčat. Z tohoto počtu bylo 160 dětí katolických, 21 protestanských a 1 židovské. Manželských dětí bylo 126 dětí a nemanželských 25 dětí. V tomto roce zemřelo celkem 126 lidí. Oddáno bylo 37 manželských párů. Veškerého obyvatelstva bylo v celém církevním obvodě 4084 osob. Z toho bylo katolíků 3424, luteránů 826 a osob židovské víry 20. Další záznam osob z krucemburské farnosti pochází z roku V tomto roce zde bylo 4195 katolíků, nekatolíků 770 a židů 13. Celkem 4978 lidí. Ve výroční zprávě z roku 1865 uvádí krucemburský farář Frant. Dědek toto: V tomto roce zde bylo 22 svateb. Nejmladší ženich byl starý 23 roků a nevěsta stará 20 roků. Nejstaršímu ženichovi bylo 49 roků a nevěstě 36 roků. V tomto roce se narodilo 128 dětí, z toho 59 chlapců a 69 dívek, jedna dvojčata a 3 děti se narodily mrtvé. Zemřelo 84 lidí, z toho 46 mužů a 38 žen. Úmrtím bylo rozvedeno 14 manželství. Výroční zpráva krucemburské farnosti na rok 1866, který byl rokem válečným. V tomto roce vznikla prusko-rakouská válka. Svateb bylo 16, narodilo se 134 dětí, z toho 65 chlapců a 60 děvčat. Z toho 6 mrtvých dětí. Mezi dětmi bylo 25 nemanželských dětí. Zemřelo 170 lidí, z toho na choleru, kterou sem zavlekli pruští vojáci, 70 lidí. Srovnání těchto údajů s údaji z dnešní doby je jistě zajímavé. Pavel Vomela

9 Naše škola Základní škola Ždírec n.d. Poděkování Rádi bychom poděkovali panu Černému, majiteli galvanovny Minigal, že umožnil našim žákům nahlédnout do provozu galvanovny. Naše poděkování patří také paní Zlámalové a paní Urbanové za zprostředkování exkurze a především panu Lemberkovi za čas, který věnoval našim deváťákům. Žáci jsou navíc motivováni pěknými cenami za správné odpovědi na otázky pana Lemberka. Exkurzi se snažíme organizovat každý rok a všichni jmenovaní jsou vždy velice ochotní a vstřícní. Děkují žáci 9. A a paní učitelka Jarošová Dějepisná olympiáda V pondělí 29. listopadu proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády pro 8. a 9. ročník. Celkem se zúčastnilo 8 žáků tři z 9.A, čtyři z 8.A a jeden z 8.B. Téma letošní olympiády bylo velmi zajímavé Ve zdraví i v nemoci aneb od šamana po penicilin. Na soutěžící čekalo 33 otázek a možný zisk 100 bodů. Některé úkoly byly dosti náročné, přesto se soutěžící snažili podat co nejlepší výkony. Soutěž byla neuvěřitelně vyrovnaná bronzovému medailistovi chyběl na zlatou pozici pouhý jeden bod! A jak vše dopadlo? Na 3. místě se se ziskem 51 bodů umístil Petr Fajt z 9.A. První až druhé místo se shodným ziskem 52 bodů obsadili David Dvořák z 9.A a Václav Málek z 8.B. Jeden z nich bude naši školu reprezentovat v okresním kole dějepisné olympiády, která proběhne v únoru 2011 v Havlíčkově Brodě. Všem soutěžícím děkujeme za účast v této soutěži a třem nejlepším blahopřejeme k velmi pěknému výsledku. Markéta Zrzavá, Zdeněk Drápalík Exkurze do Prahy Stalo se již tradicí, že v předvánočním čase žáci devátého ročníku vyrážejí na exkurzi do Prahy. Letos bylo jejich cílem Vojenské muzeum na Žižkově, Národní muzeum a samozřejmě vánočně vyzdobené Staroměstské a Václavské náměstí. Ve Vojenském muzeu jsme věnovali pozornost expozicím 1. a 2. světové války a období mezi nimi. Žáci dostali pracovní listy a plnili úkoly z meziválečného období. Naší pozornosti neunikl ani tank před muzeem. V Národním muzeu jsme se hlavně soustředili na expozice v oddělení mineralogie, ale zájemci si mohli prohlédnout i ostatní části muzea nebo výstavu České pověsti. Dost času bylo i na procházku vánočně vyzdobenou Prahou. Domů jsme se vraceli večer unavení, ale spokojeni se spoustou nových zážitků a dojmů. Jan Marek Cestujeme strojem času V měsíci listopadu proběhla na naší škole literární soutěž pod názvem Cestujeme strojem času. Soutěž, která byla vypsána pro žáky ročníků, proběhla v rámci stejnojmenného projektu, do něhož je škola zapojena po celý školní rok. Je nám líto, že zájem žáků o literaturu a literární tvorbu vůbec klesá. Literární soutěže se bohužel zúčastnily pouze 3 žákyně. Děvčata zavítala se strojem času do říše pohádek, do vzdálené budoucnosti i do zoologické zahrady. Práce se jim zdařily a kromě drobných věcných cen získaly dívky i sladkou odměnu. Vítězkou soutěže se stala Adéla Culková ze 7.A, na 2. místě skončila Karolína Gasslerová také ze 7.A a na 3. místě Petra Freyová z 8.A. Děvčatům blahopřejeme a doufáme, že se v budoucnu najdou i další šikovní literáti, kteří posílí jejich řady. Jana Čejková Mladý Demosthenes V pondělí 13. prosince se uskutečnilo školní kolo soutěže v komunikaci pod názvem Mladý Demosthenes. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích třída a třída. V 1. kategorii se sešli 3 soutěžící z tříd a v 2. kategorii 2 soutěžící z tříd. Soutěžící měli vést monolog (promluvu 1 osoby) po dobu 1-2 minut na jimi zvolené libovolné vlastní téma. 3 členná porota si vyslechla vyprávění o zvířátkách, dominovali koně a psi, i o postavách z Večerníčků Pat a Mat. Všichni soutěžící se snažili a je škoda, že se mladých Demosthenů řečníků nenašlo více. V kategorii třída na 1. místě skončila Adéla Culková ze 7.A, na 2. místě Zdeněk Michal ze 6.A a 3. místo obsadila Karolína Gasslerová ze 7.A. V kategorii třída se stala vítězkou Monika Růžičková z 8.A a druhá skončila Petra Freyová také z 8.A. Všem soutěžícím i porotě děkujeme a vítězům obou kategorií Adéle a Monice přejeme hodně úspěchů v oblastním kole, které se bude konat v Havlíčkově Brodě. Jana Čejková Mladý Demosthenes, 1. kategorie. 9

10 Naše škola Vánoční koncert Již od října se v naší základní i mateřské škole rozléhaly koledy a vánoční písně. To se pěvecké sbory a jiné zájmové kroužky připravovaly na rozsvícení vánočního stromku ve Ždírci a hlavně na vánoční koncert. Konal se letos již po devatenácté. Tedy v roce 1992 poprvé vítaly děti ve Ždírci Vánoce tímto způsobem. To už je nějaká tradice! 8. prosince se na vánoční koncert těšilo přes sto dětí a přeplněné kino návštěvníků. Nejprve se předvedli ti nejmladší z mateřské školy. Bylo jich plné jeviště. Vánoční písně a koledy s nimi nacvičily paní učitelky Dana Černá, Milada Uchytilová, Jana Dočekalová a Jiřina Novotná. Pěkným kultivovaným zpěvem potěšil své příznivce Sboreček, zpěváčci z tř. pod vedením paní učitelky Hany Adamové. Velkých zpěváků, tedy členů pěveckého sboru, který řídí paní učitelka Martina Hojná, nebylo mnoho. Ale s chutí a nasazením zpívali vánoční písně, koledy i písně z muzikálů. Od podzimu do Vánoc se jmenovalo pásmo říkadel a písniček, které s dětmi připravila paní učitelka Marta Půžová. Jejich vystoupení bylo příjemným osvěžením programu. Kromě pěveckých sborů a kroužků nám předvedli své umění i hráči na zobcovou flétnu Anežka Bezoušková, Klárka Bažoutová a Klárka Mikulecká. Přemysl Pospíchal doprovodil na zobcovou flétnu hezkou Ukolébavku, kterou zazpívala sólově Michaela Hanzalová. Velkou pochvalu si zaslouží žákyně teprve 6. tř. ZŠ Pavlína Jagrová za klavírní doprovod skladeb obou pěveckých sborů. Na programu se podíleli také žáci ZUŠ ve Ždírci n.d. Monika Janáčková a Klára Furchová se zobcovou flétnou a Aneta Jirková a Vilém Hořínek na keybord. Vyučuje je paní učitelka Marie Laušmanová. Koncert zakončily pěvecké sbory základní školy společně koledou Štědrej večer nastal a přáním krásných a spokojených Vánoc všem dětem i lidem dobré vůle. Milada Růčková Okrskové kolo ve florbalu starších žáků Chotěboř 2010 V pondělí 6. prosince se v Chotěboři uskutečnilo okrskové kolo ve florbalu starších žáků. Kola se zúčastnilo celkem šest týmů. Ty byly rozlosovány do dvou skupin. Hned po losu bylo jasné, že nejlepší týmy jsou v naší skupině. Už první zápas nás důkladně prověřil. Mužstvo ZŠ Buttulova Chotěboř hrálo rychlý a kombinační florbal, vytvořilo si několik velmi dobrých šancí, ale nepodařilo se jim překonat našeho velmi dobrého brankaře. Po dvou hrubých chybách soupeře se naši ujali vedení 2:0, poté proměnili dvě pěkné akce a zvítězili 4:0. Už teď byl jasný náš postup do semifinále, neboť už před námi je porazila i ZŠ Krucemburk. V dalším zápasu se ZŠ Krucemburk obě mužstva takticky šetřila síly na semifinálové zápasy. Po vyrovnané hře zápas skončil 1:2, o výsledku rozhodla naše chyba v posledních sekundách utkání. V semifinále, nejdůležitějším zápase, jsme narazili na vítěze druhé skupiny, tým ze ZŠ Vilémov, který jsme jednoznačně přehráli 6:0 a postoupili do finále. Ve druhém semifinále porazila ZŠ Krucemburk ZŠ Smetanova Chotěboř a postoupila také do finále. Oba finalisté okrskového kola také mají jistou účast v okresním finále. Po dohodě vedoucích mužstev se okrskové finále už nehrálo. A jaké bylo celkové pořadí okrskového kola? ZŠ Krucemburk 2. ZŠ Ždírec nad Doubravou 3. ZŠ Vilémov 4. ZŠ Smetanova Chotěboř 5. ZŠ Buttulova Chotěboř 6. ZŠ Maleč Naše mužstvo hrálo v sestavě: Radim Fousek, David Badura, David Malínský, Josef Jun, David Dvořák, Petr Fajt z 9.A, Tomáš Štěrba, Jaroslav Sýkora, Marek Klátil z 8.B, Tomáš Machovec ze 7.A a David Křivohlavý ze 6.A. Okresní kolo za účasti šesti nejlepších týmů okresu se hraje v lednu Jan Marek, Pavel Vavroušek Florbalové utkání mezi ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou a ZŠ Krucemburk V úterý se uskutečnilo v naší tělocvičně florbalové utkání mezi reprezentací žáků tříd ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou a ZŠ Krucemburk. Naši hráči zaskočili na začátku zápasu soupeře, neboť během 2 minut jsme vedli již 3:0. V krátké době si chlapci z Krucemburku zvykli na nové prostředí a začali dávat taktéž branky. Naše reprezentace se nedala a vždy dokázala zabojovat a vstřelit další branky. Hezké akce se střídaly na obou stranách, ale naši borci lépe stříleli a to se projevilo na skóre

11 Naše škola poločasu, který jsme vyhráli 25:8. Utkání v 2. poločasu bylo taktéž dramatické, neboť se střídaly střelecké úspěchy jednoho a vzápětí druhého mužstva. Naši bojovali ze všech sil, a to se muselo projevit i na skóre vyhráli jsme 42:19. Naši chlapci podali bojovný výkon, nezalekli se soupeře a vytvořili si mnoho střeleckých příležitostí. Pozitivní je, že v této kategorii máme schopné střelce, kteří umí dát branky. Máme mladý a do jisté míry i perspektivní tým, a to je dobré pro budoucnost. Pochválit je třeba všechny naše reprezentanty za zodpovědný a bojovný výkon. Výborně si vedli brankáři Martin Křikava a Ludvík Málek, kteří chytali vůbec poprvé v takovém zápasu. A kdo dával branky? J. Navrátil 13, J. Stejskal 13, J. Adámek 7, O. Pospíšil 3, R. Málek 2, J. Pospíšil, M. Bílek, M. Havel a V. Pavlíček po 1 brance. Sestava našeho mužstva: brankář: Martin Křikava 5.B, Ludvík Málek 5.A Miloš Havel, Jan Navrátil, Jan Adámek a Roman Málek (všichni 5.A), Jan Stejskal a Ondřej Pospíšil (oba 5.B), Václav Pavlíček 4.A, Michal Bílek 3.A, Jakub Pospíšil 3.B. Jiří Novák Vím, jak na to proběhl na 1. stupni naší školy již třetí ročník miniprojektu Vím, jak na to. Cílem bylo naučit žáky správně poskytovat první pomoc, umět reagovat v krizové situaci přivoláním a poskytnutím první pomoci. Žáci pracovali na devíti stanovištích: Číslo stanoviště Název Třída Učitel 1 Poranění nohy ŠD pí uč. Bažoutová 2 Poranění ruky 1.B střídali se učitelé 2. st. 3 Umělé dýchání 2.A pí uč. Půžová 4 Omrzliny, popáleniny 2.B pí uč. Uchytilová 5 Lékárnička 3.A pí uč. Benešová 6 Zevní krvácení tepenné, žilní 3.B pí uč. Voralová 7 Mdloby, šok, 5T 4.A pí uč. Glosrová 8 Stabilizovaná poloha ŠK pí uč. Josková 9 Zevní krvácení drobné krvácení 5.B pí uč. Konůpková Žáci z prvních tříd získali nové vědomosti, ostatní žáci si své vědomosti a dovednosti prohloubili. Všichni si prakticky vyzkoušeli ošetřit krvácení z nosu, drobné odřeniny, tepenné nebo žilní krvácení ruky a nohy, ošetřit omrzliny nebo popáleniny, postarat se o člověka, který omdlel nebo utrpěl šok, provést umělé dýchání, uložit člověka do stabilizované polohy, zafixovat zlomeninu ruky a přenést kamaráda s poraněnou nohou. Seznámili se také se správným vybavením lékárničky. Celou akci žáci zakončili společným zhodnocením ve svých třídách. Miniprojekt se setkal s kladným hodnocením žáků i učitelů, protože umět a nebát se poskytnout první pomoc je velmi důležité. Soňa Voralová, Gabriela Glosrová Druháčci pozorně poslouchají. I prvňáčci už něco dovedou. Soutěž ve sběru papíru Ve středu 24. listopadu se uskutečnil poslední letošní sběr starého papíru. Naposledy žáci a jejich rodiče přinesli nebo přivezli svázané balíky tříděného starého papíru. A opravdu se činili. Celkem za listopad žáci odevzdali 8 355,5 kg, což je průměr 29,73 kg na každého žáka. Nejlepší třídy v listopadu byly 4.A, 2.A a 1.A. Důležitější je však celkový výsledek. Na podzim 2010 bylo 11 celkem sebráno kg, což je průměr 67,62 kg na žáka. První tři třídy v pořadí nasbíraly více jak 100 kg na žáka. Během prosince firma starý papír odvezla. Získané finanční prostředky půjdou na účet Sdružení rodičů a budou využity na odměny pro žáky za reprezentaci školy, soutěže, olympiády, cestovné a další. Pochvalu si zaslouží hlavně třídy na I. stupni, které se v celkovém pořadí objevují na předních místech. Pochvalu si však zaslouží všichni, kteří se do sběru papíru zapojili. (pokračování na str. 12)

12 Naše škola (pokračování ze str. 11) Vítězná třída ve sběru 2.A. Celkové výsledky: Pořadí Třída Celkem kg Průměr na žáka v kg 1. 2.A 2 803,3 140, A 2 735,1 109, B 2 113,5 105, A 1 365,0 85, B 1 487,6 82, B 1 379,0 81, B 1 149,0 63, B 1 139,0 59, A 959,7 53, A 878,0 51, A 1 194,7 39, A 640,2 37, A 799,4 29, A 358,8 18,87 CELKEM kg 67,62 kg Nejlepší jednotlivci: 1. Vašek Ladislav 2.A 923,0 kg 2. Andrýsková Klára 4.A 714,0 kg 3. Truhlář Petr 3.B 561,0 kg 4. Provazník Patrik 1.B 506,0 kg 5. Otava Jindřich 3.B 469,0 kg 6. Martinec Jan 2.B 329,0 kg 7. Novotná Martina 9.A 313,0 kg 8. Musilová Tereza 2.A 282,5 kg 9. Ondráčková Tereza 9.A 279,7 kg 10. Rybáček Adam 4.A 272,1 kg 11. Bláhová Eliška 5.A 247,0 kg 12. Gassler Denny 2.B 239,0 kg 13. Brabcová Sabina 3.A 226,0 kg 14. Uchytilová Barbora 2.A 225,0 kg 15. Havelková Pavlína 1.A 215,0 kg Renata Jarošová, Jan Marek, Josef Remeš 12 Třída 4.A 2. místo ve sběru. 3.B na třetím místě ve sběru. Fotbalový turnaj v Chotěboři V úterý se reprezentanti naší školy zúčastnili fotbalového turnaje v Chotěboři. Celkem se na turnaji sešlo 6 škol, které byly rozlosovány do dvou skupin po třech. My jsme se ve skupině nejprve střetli se ZŠ Smetanova Chotěboř. Do zápasu nenastoupili naši chlapci dobře. Na soupeře nestačili technicky ani rychlostí a v prvním poločasu vůbec neohrozili jejich branku. Jen zásluhou našeho brankáře Radima Fouska jsme v poločasu prohrávali pouze 1:0. V druhé půli jsme začali více bojovat a hru jsme vyrovnali, ale vyrovnat skóre se nepodařilo. Prohráli jsme 1:0. V druhém střetnutí nás čekala ZŠ Maleč. Naši reprezentanti nepřipustili další zaváhání a tento zápas jsme v pohodě vyhráli 4:1. Do semifinále jsme postoupili z druhého místa a čekal nás vítěz druhé skupiny Gymnázium Chotěboř. V tomto důležitém zápase jsme podali velmi dobrý výkon a soupeře jsme zaskočili disciplinovanou a bojovnou hrou. Utkání bylo vyrovnané, ale nám se podařilo vstřelit vítězný gól. Vyhráli jsme 1:0 a postoupili do finále. Ve finále nás čekala opět ZŠ Smetanova Chotěboř. Z prvního zápasu s tímto soupeřem jsme se nepoučili a začali velmi špatně. Během několika minut jsme prohrávali 2:0. Pak

13 Naše škola jsme teprve začali více bojovat a lépe kombinovat. Do přestávky se nám podařilo vyrovnat. Ve druhé půli jsme pokračovali v dobrém výkonu a dali i třetí gól. Jenže soupeř do konce zápasu stačil naším vlastním gólem vyrovnat a při penaltovém rozstřelu byl šťastnější. Finále jsme tedy prohráli až po penaltách 4:3 a skončili celkově druzí. Chlapcům patří poděkování za dobrý výkon a skvělý výsledek. Pořadí na turnaji: 1. ZŠ Smetanova Chotěboř 2. ZŠ a MŠ Ždírec n.d. 3. Gymnázium Chotěboř 4. ZŠ Buttulova Chotěboř 5. ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod 6. ZŠ Maleč Naši školu reprezentovali: David Dvořák, Radim Fousek, Lukáš Malínský, David Badura, Aneta Danielová, Petr Fajt (všichni 9.A), Lukáš Kučera (8.A), Jaroslav Sýkora (8.B) a David Křivohlavý (6.A). Josef Remeš Vyhodnocení 2. úkolu v projektu Recyklohraní Letošní druhý úkol byl hodně matematický a také fyzikální. Bylo nutné, aby se zapojilo více žáků jedné třídy. Žáci měli za úkol přinést do školy plastové lahve (nejlépe o objemu 1,5 litru) a vyzkoušet, kolik takovýchto lahví se vejde do nádoby o určitém objemu (např. 15 litrů). Potom měli lahve sešlápnout a znovu zkusit, o kolik lahví více se do této nádoby vejde a kolikrát více se tam vejde sešlápnutých lahví. Lahve použité ke splnění úkolu potom děti odnesly do kontejneru na plasty. Do plnění tohoto úkolu se zapojili čtyři žáci 4. třídy. Byli to Mário Marek, Veronika Břízová, Hana Beranová a Hana Sýkorová. Všem těmto žákům a paní učitelce Horákové děkujeme. Na druhém stupni se do plnění úkolu zapojily dvě třídy. Byla to 8.A s paní učitelkou Vomelovou a 7.A s paní učitelkou Jarošovou. S výpočty nám vydatně pomáhal také pan učitel Marek. Druhostupňáci měli ještě navíc zjistit, kolik nesešlápnutých a sešlápnutých lahví by se vešlo do kontejneru o objemu 1100 litrů a jaká je hustota sešlápnutých a nesešlápnutých lahví. Počítání dalo žákům trochu zabrat, ale nakonec se dostali ke správným výsledkům. Všechny plastové lahve opět vyhodili do kontejneru. Žáci si tak ověřili, že sešlápnutí lahve před vyhozením do kontejneru je velice důležité. Sešlápnutých lahví se totiž vejde do kontejneru 2,5 krát více než nesešlápnutých. Oběma třídám děkujeme. Pomohly opět získat další body do projektu. Pokud máte doma staré mobilní telefony, až do konce ledna je můžete přinést a odevzdat svému třídnímu učiteli nebo je donést do kabinetu chemie. Zatím nejvíce mobilních telefonů odevzdali žáci 6.A. Děkujeme. Renata Jarošová Mikuláš ve škole V pátek jsme školní dopoledne na 1. stupni prožili v pěkné čertovské náladě. Andělsko-pekelná třída 9.A pod vedením p. uč. Drápalíka nejprve navštívila jednotlivé třídy, aby čerti trochu postrašili nezbedné žáčky. Byli opravdu přesvědčiví. I těm největším hrdinům po jejich příchodu do tříd zatrnulo. Děti jim předvedly připravené básničky a písničky, za což dostaly sladkou odměnu. Po velké přestávce pro nás dále deváťáci v tělocvičně připravili diskotéku. Tam jsme si nejen zadováděli při tanci, ale také zasoutěžili. Nálada byla výborná, a kdybychom nemuseli na oběd, tančili bychom ještě dál. Za pěkně připravený páteční program a předmikulášskou zábavu vám, milí deváťáci, patří velký dík. Miroslava Bažoutová Recyklohraní, žáci 4.A provádějí pokus. 13 Mikulášská diskotéka. (pokračování na str. 14)

14 Naše škola (pokračování ze str. 13) Andělé. Zápis do první třídy Ředitelství Základní a Mateřské školy ve Ždírci nad Doubravou oznamuje, že zápis dětí do první třídy se bude konat 19. ledna 2011 od 13 do h v budově školy. Vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Čerti. Vánoční trhy V pátek odpoledne se v hale ZŠ Ždírec nad Doubravou konaly vánoční trhy. Žáci 1. a 2. stupně, školní družiny, školního klubu a výtvarného kroužku vystavovali své vlastnoručně vytvořené výrobky, které si příchozí návštěvníci mohli zakoupit, nebo se mohli jen kochat a užívat si vánoční atmosféru, která tu panovala. Nebyl ale snad nikdo, kdo by si ani jeden výrobek nekoupil, protože se opravdu nedalo odolat. Všem zúčastněným proto patří velké poděkování. Monika Konůpková Mateřská škola Přípravy na Vánoce probíhaly v MŠ celý měsíc. Nejprve jsme netrpělivě očekávali příchod Mikuláše s andělem a hlavně čertem. Děti byly statečné. Zarecitovaly jim čertovské básničky a zazpívaly písničky a také slíbily, že budou hodné, a tak všichni obdrželi mikulášskou nadílku přijelo děti potěšit divadlo Úsměv vánoční pohádkou se předškolní děti zúčastnily vánočního koncertu v kině. Jako každý rok zpívaly s velkým nasazením a potlesk jim byl velkou odměnou. A pak už se děti ve všech třídách plně soustředily na nácvik vánočních besídek pro rodiče. Ozdobily si vánoční stromeček v chodbě, který je pak každé ráno vítal svou vůní, připravovaly přáníčka a pekly vánoční cukroví. Vánoční besídky proběhly a všichni rodiče byli určitě na své děti pyšní. Od svých učitelek dostaly drobný dárek. Nezapomněli 14

15 Naše škola jsme ani na své starší spoluobčany. Děti je navštívily v Domě s pečovatelskou službou Předaly jim vánoční přáníčka a potěšily je svým vystoupením. A na závěr těšení na Vánoce byla vánoční nadílka ve školce. Rozzářené dětské oči, úsměv na tvářích, pěkné společné zážitky to vše přinesl prosinec v mateřské škole. Chtěla bych tímto poděkovat sponzorům, kteří přispěli školce jak finančně, tak materiálně. Jsou to: Minigal J. Černý, Mirap M. Pálka, DIPP P. Mühlfait, Slévárna Nové Ransko F. Kubát, Stava F. Vališ, Autodoprava J. Matějka, Restaurace u Pecinů Z. Otradovský, Stora Enso P. Urban, Dekora P. Velík, Dřevovýroba H. Kolář, Restaurace M. Láznička, Jednota Ždírec n.d., firma D&S, Penzion Filippi, Zemědělská a.s. Krucemburk, Studas J. Andrýsková, paní J. Velíková, D. Srnská, M. Hamederová, H. Strašilová, P. Šťastná, pan R. Rybáček, Z. Kavalír, V. Bříza z Rovného. Poděkovat bych chtěla i rodičům, kteří přispěli na dárky zakoupením výrobků na vánočních trzích. Za kolektiv mateřské školy bych chtěla všem popřát hodně štěstí a úspěchů v novém roce. Jiřina Novotná Sportovní okénko Z oddílu kopané... B MUŽSTVO Hodnocení podzimní sezóny 2010 SK Dekora Ždírec B Do nové sezóny jsme šli s cílem postupně citlivě přebudovat kádr s větším podílem mladších hráčů a přáním vyhnout se přímým bojům o záchranu. První cíl se nám relativně podařil, ovšem druhý bohužel ne. Kvůli vážnému zranění trenéra B týmu muselo mužstvo celý podzim trénovat s áčkem, čímž bych chtěl trenérům Čivrnému a Plíškovi poděkovat, ale stav to určitě ideální nebyl. Start soutěže se nám nepodařil, když první bod jsme získali až ve 4. kole doma proti Chotěboři, takže nám prakticky od úvodního kola patřil chvost tabulky. Paradoxně jsme však podávali vyrovnanější výkony než v minulé sezóně, i když výsledky tomu neodpovídaly. Skoro ve všech utkáních jsme byli soupeřům vyrovnaným protivníkem. Výsledkově a herně jsme propadli jen v Horní Cerekvi a v prvním poločasu proti Lukám n.j. Kluci v defenzivě pracují dobře, dostali jsme pátý nejmenší počet branek, ale v koncovce si počínáme zbrkle a nedůrazně. Doufám, že zápasem v Habrech se situace obrátila. Týmu chybí klasický gólový útočník, Máša odehrál podzim za áčko a talentovaný 15 Vánoční trhy v mateřské škole. střelec Zrzavý nepochopitelně ztratil zájem o fotbal. Osa týmu: Brankáři jedna z nejvyrovnanějších dvojic v soutěži Semelka a Tomášek. Obrana spolehlivá stoperská dvojice Klupka a Veselský, který však chce v zimě končit, na krajích zkušení Polánský a kapitán Havelka Jaromír, který však na podzim laboroval se svalovým zraněním, náhradou byl Němec, jenž rozhodně nezklamal. Záloha motorem týmu jsou bratři Matějkové, pracovitý Klimeš, na krajích většinou hrají mladíci Mikulecký, Málek a Doležal. Útok rychlík Sklenář, ovšem s velkými výkyvy ve výkonnosti, zkušený Bílek a mladíci Havelka Pavel a Zahradník, který je velkým příslibem do budoucna. Do týmu samozřejmě přicházeli dle možností a po dohodě s trenéry áčka hráči jako Kučera, Blažek, Novotný atd. a byli vždy oživením a výraznými posilami. Doufám, že se v zimě dobře připravíme na jarní boje o záchranu a využijeme více hlavně domácí prostředí k zisku potřebného počtu bodů. Z kluků cítím vůli se o záchranu poprat a určitě nebudeme pro nikoho snadným soustem. Optimální sestava: Semelka (Tomášek) Polánský, Klupka, Veselský, Havelka J. (Němec) Mikulecký, Klimeš, Matějka Jan, Málek Matějka Jiří, Zahradník. (pokračování na str. 16)

16 Sportovní okénko (pokračování ze str. 15) Minutáž v zápasech a odehraná utkání: Veselský 13 utkání /1155 min. Polánský 13 utkání /1105 min. Matějka Jan 12 utkání /1072 min. Matějka Jiří 11 utkání / 985 min. Němec 10 utkání / 751 min. Klimeš 10 utkání / 700 min. Mikulecký 10 utkání / 685 min. Málek 10 utkání / 600 min. Bílek 10 utkání / 555 min. Semelka 9 utkání / 810 min. Sklenář 9 utkání / 675 min. Klupka 7 utkání / 630 min. Havelka J. 7 utkání / 444 min. Doležal 7 utkání / 157 min. Zahradník 5 utkání / 242 min. Havelka P. 5 utkání / 212 min. Tomášek 4 utkání / 360 min. Kučera 4 utkání / 360 min. Blažek 4 utkání / 358 min. Urban 4 utkání / 95 min. Novotný 3 utkání / 255 min. Máša 2 utkání / 179 min. Čalkovský 2 utkání / 155 min. Kolouch 1 utkání / 90 min. Sobotka 1 utkání / 90 min. Pleva 1 utkání / 90 min. Chalupa 1 utkání / 45 min. Štěpánek 1 utkání / 15 min. Střelci: Matějka Jiří 4 x Kučera 2 x Havelka P. 2 x Matějka J., Sklenář, Mikulecký, Máša, Klupka 1 x Legát Vlastislav, SK Dekora B VOLEJBAL ŽENY SK Dekora TJ Jiskra Humpolec A 1:3 (-20, 22, -19, -16) 1:3 (23, -16, -23, -18) Ráno nás čekaly úplně poslední dva zápasy podzimní části volejbalové soutěže. Jely jsme do Humpolce. Velká hala a družstvo stabilně na prvním místě tabulky, situace pro nás nevypadala nadějně. V úvodu zápasu jsme se soupeřkami držely krok. V polovině prvního setu jsme se však dopustily série chyb, soupeřky si okamžitě vytvořily několikabodový náskok a set vyhrály. Ve druhém setu se nám konečně podařilo rozehrát naši hru a stav setů vyrovnat. Pak se ovšem opět projevila pověstná houževnatost humpoleckých volejbalistek. Míče se nám nepodařilo umístit na jejich polovinu tak, aby ho nevybraly a z rychlého protiútoku nebodovaly. Další dva sety jsme prohrály. Ve druhém zápasu se nám koncentrovanou hrou podařilo získat první set. Situace se nadějně vyvíjela i v setu druhém, ale soupeřky náš náskok Tabulka v polovině soutěže: p. družstvo utkání V P K sety míče body 1. TJ Jiskra Humpolec A : : TJ OA Třebíč A : : SK Dekora Ždírec : : TJ Slavoj Polná A : : TJ Náměšť nad Oslavou A : : TJ Spartak Pelhřimov A : : TJ Žďár nad Sázavou A : : TJ Sokol Přibyslav A : : TJ Sklo Bohemia Světlá n.s : :

17 Sportovní okénko stáhly a okamžitě přidaly několik bodů navíc. Stav setů byl poté vyrovnaný. Ani ve třetím a čtvrtém setu se nám nepodařilo najít způsob, jak na protihráčky. Prohrály jsme stejným skóre jako v prvním zápasu. Přes dvojitou porážku nás těšil zisk alespoň dvou vyhraných setů, protože z Humpolce jsme dosud vždy odjížděly s nulou. Po první polovině soutěže jsme na vynikajícím 3. místě tabulky. Doufám, že se nám bude dařit i nadále a umístění v tabulce udržíme. Miroslava Bažoutová ASPV... KONALO SE... Seminář Studnice Ve dnech 5. a 6. listopadu 2010 se ve Studnicích konal krajský seminář, kterého se účastní zástupci jednotlivých odborů, aby se dozvěděli co se bude v dalším roce pořádat za soutěže, semináře a školení. Jaká nová pravidla budou platná a hlavně výše financí na další rok. Seminář Maleč Ve dnech 26. a 27. listopadu 2010 se v Malči konal okresní seminář v prostorách základní školy. Každoročně se setkají cvičitelé z celého okresu, aby si rozšířili znalosti a zahráli si hry, které oživí hodiny tělocviku nejen žactva, ale i rodičů s dětmi. Vyzkoušeli si i cvičební styly, které každým rokem přibývají. Z našeho odboru se zúčastnilo devět cvičitelů. Aby účastníci opravdu rozpohybovali tělo, měli ve večerních hodinách k dispozici také taneční parket Dana Vavroušková Rozsvícení vánočního stromu První adventní neděli se na místním náměstí, zasněženém překrásným třpytivým bílým sněhem, konalo rozsvícení vánočního stromu. 28. listopadu 2010 uspořádaly Služby města Ždírec nad Doubravou ve spolupráci s SPV a dětmi ze Základní školy a mateřské školy Ždírec nad Doubravou slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Stejně jako v loni byl ozdoben strom řezaný umístěný na okraji náměstí. Lampiónový průvod každoročně vedl Mikuláš, ale v letošním roce tomu bylo jinak. Jako první bylo koňské spřežení a až teprve za ním seděl v kočáře Mikuláš s anděly a mezi nimi se krčil čert. Poté co kočár objel náměstí, došla celá svatá rodina k místu, kde byl již připraven školní pěvecký sbor, který zazpíval řadu vánočních písní. Děti dostaly perníčky od Mikuláše a andělů, čert byl hodný a nenápadný, nějaká ta dobrota se dala koupit také ve stánku s cukrovinkami a rodiče se ohřáli u stánku s občerstvením.... a příští rok na shledanou. Dana Vavroušková a andělská rodina AKTUÁLNÍ... Poděkování Vedení odboru ASPV SK Dekora děkuje všem cvičitelkám, cvičitelům a těm, kteří nám při akcích pomáhali, za jejich celoroční práci, výkonnému výboru SK Dekora, všem sponzorům za podporu našich akcí s přáním, aby nám zachovali svoji přízeň a cvičencům za vzornou reprezentaci našeho odboru, města, okresu ba i kraje, neboť v této kategorii hrajeme prim. Do nového roku 2011 přejeme hodně štěstí, zdraví a elánu do další práce. Věra Marková NOVOROČNÍ PŘÁNÍ... na závěr roku 2010 mi nezbývá již nic jiného, než vám všem popřát, jménem cvičitelského sboru SPV, šťastný SDH Ždírec nad Doubravou 17 nový rok 2011, hodně zdraví, lásky, pohody, elánu do života a také humoru. Nenechte se strhnout dnešní uspěchanou dobou a užijte si svátky klidu a pohody tak, jak jim právem náleží. Dana Vavroušková PŘIPRAVUJEME... V příštím čísle vám přiblížím průběh loňského roku prostřednictvím fotografií z jednotlivých akcí. Připomeneme si také vánoční oslavy všech složek. Dana Vavroušková

18 Sportovní okénko (pokračování ze str. 18) SDH Údavy Dokončení přístavby údavské hasičské zbrojnice Předčasný vánoční dárek dostali členové SDH Údavy v podobě dokončené přístavby hasičské zbrojnice. Slavnostního uvedení do provozu se za mrazivé soboty účastnili i starosta města Jan Martinec, hosté ze ždíreckého hasičského sboru a také zástupci stavební firmy pánové Štěpánek a Bříza. Realizace přístavby podle projektu údavského kronikáře Oty Formánka byla započata uprostřed léta a dokončena na konci října. Stávající prostory již nedokázaly pojmout množství výzbroje a výstroje SDH, navíc nebylo kde techniku opravovat a udržovat. Přesto původní zbrojnice z počátků tzv. první republiky se zvonicí, dnes zrenovovaná a rozšířená o novou pracovní část, stále slouží. Z pohledu historie je to již druhá zbrojnice v pořadí, první si hasiči ve spolupráci s obcí postavili v roce 1905 jako dřevěnou kolnu pro stříkačku a ostatní náčiní. Před slavnostním otevřením a přestřižením pásky nové přístavby pronesli krátké proslovy zástupci SDH Údavy Bohuslav Němec a Miloslav Pátek, za město starosta Jan Martinec. Všichni poděkovali stavební firmě za dobře odvedenou práci, městu Ždírec nad Doubravou za finanční podporu a vyzdvihli dlouhodobou aktivní činnost hasičského sboru v obci. Zároveň si popřáli, aby technika sloužila spíše soutěžním účelům a nemusela být často používána při skutečných požárech. Po ukončení oficiální části se na padesát účastníků slavnostního setkání přesunulo do sálu hasičské hospůdky U lípy, kde v družném rozhovoru nad historickými obrázky setrvali do pozdního večera. Údavští hasiči tak pomalu skončili další náročnou sezónu plnou soutěží, brigád a pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí. Přístavbou zbrojnice si splnili jeden velký sen, který jim pomůže dál zvyšovat laťku jejich výkonnosti. Závěrem mi dovolte jménem SDH Údavy popřát všem čtenářům Našich novin do nového roku 2011 pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti. Oldřich Milt Slavnostní přestřižení pásky. Projektant a stavitel uvádějí dílo do života. 18 Nová část zbrojnice.

19 Sportovní okénko TJ Sokol Sobíňov TJ Sokol Sobíňov děkuje touto cestou všem sponzorům, kteří svým finančním, nebo věcným darem přispěli na karneval s mikulášskou nadílkou. Akce se konala dne v kulturním domě v Sobíňově a všichni přítomní by si přáli mávnout kouzelným proutkem a zvětšit několikanásobně sál této budovy. Dospělé jsme nepočítali, ale dětí se sešlo 185. Sponzoři této akce jsou: Bílek Titz Sádrokarton Sobíňov; Bílek Karel ml. Stavební firma Sobíňov; Bříza Štěpánek Stavitelství Ždírec n.d.; Culek Leoš Zámečnictví; Culkovi Cukrárna Ždírec n.d.; Česká spořitelna Ždírec n.d.; Deko Draht Ždírec n.d.; Dipp Ždírec n.d.; Dočekal Pavel Zámečnictví Sobíňov; Dostrašil Oldřich Voda Topení Plyn Sobíňov; Drdlík Šindele Sobíňov; Dvořáková Marie Ranč Sobíňov; Fiala Jiří PLECHTECHNIC Havl. Brod; Guhl Kubát Voda Topení Plyn; Halama Pavel Panský dům Chotěboř; Hájek Pavel Elektroinstalace Ždírec n.d.; Heřmanský Vít Zelenina Chotěboř; Hochmanovi Klempířství Sobíňov; Illich Antonín Pokrývačství Sobíňov; INTERMONT Krucemburk; Jednota Sobíňov; JCS COMPUTER + PÁRTY SER- VIS LÍDA Jindrovi Sobíňov; Kolář Dřevovýroba Sobíňov; Kolář Hubert Ždírec n.d.; Krupičková Renata Sobíňov; Kučera Marcel Praha; Květiny IRIS Ždírec n.d.; Lesní správa Staré Ransko; Ležal Ondřej Autoopravna Sobíňov; Ležák Radek Sobíňov; Lédl Roman Ždírec n.d.; Marek Truhlářství Hudeč; Matějka Jan Autodoprava Ždírec n.d.; Matějka Tomáš Sobíňov; Málkovi Stavebniny Ždírec n.d.; Městský úřad Ždírec n.d.; Myslivecké sdružení Sobíňov; OPAVIA; Obecní úřad Sobíňov; Pecina Aleš Štíří Důl; Pekárna ENPEKA; Pekárna VILÉM; PEMA Spojovací materiál Sobíňov; Pešková Konfrštová Ondráčková; Petráček Sobíňov; Pivovar Hlinsko; Procházka Jan + Jiří Sobíňov; Ptáček Petr Truhlářství Sobíňov; Rak Vít TIPSPORT BAR Ždírec n.d.; Rosendorfská Hana Sobíňov; SDH Sobíňov; Slévárna a modelárna Nové Ransko; Sokol Sobíňov; Sotona Pavel Ždírec n.d.; Starý Luboš Sobíňov; Starý František Malířství Sobíňov; Střípek Jaroslav Sobíňov; Švanda Řeznictví Hlinsko; Vachuška Josef Sobíňov; Vališ Michal Stavební firma Sobíňov; VARIANT Ždírec n.d.; Vytisková Eva Kadeřnictví; Vopršal Miloslav a Zuzana Sobíňov; Zvolánek Ivan Sobíňov. Nadílka byla jako každý rok veliká, děti spokojené a nikomu se nechtělo domů. Proto ještě jednou veliký dík Vám, sponzorům. Za TJ Sokol Sobíňov Daniel Říčan předseda GALERIE DOUBRAVKA zve na výstavu fotografií krajina, krajinné detaily, makrofoto Výstava bude zahájena vernisáží v pondělí od hodin a potrvá do Vystavovatelé: Ing. Ivo Lána, Ing. Vojtěch Sehnal. Srdečně zvou pořadatelé! Kultura Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou Brodská 120, Ždírec n.d. telefon, fax: Nabízí tyto služby: 1. městská knihovna 2. turistické informační centrum 3. kopírování, faxování, skenování 4. prodej turistických známek, pohlednic, map aj. 5. upomínkové předměty 6. internet pro veřejnost 7. vnitřní pokrytí wifi internetu zdarma 8. galerie Doubravka 9. městské kino Otvírací doba: PO PÁ hodin V PONDĚLÍ JE KNIHOVNA ZAVŘENA! V IC A GALERII DOUBRAVKA JE OTEVŘENO PO CELÝ TÝDEN! Těšíme se na Vaši návštěvu. Informační centrum V informačním centru si můžete kromě map, pohlednic, turistické známky aj. zakoupit upomínkové předměty s motivy města, Pamětní knihu obce ždírecké, publikaci nazvanou Jak šel čas čerpanou z pamětní knihy školy ždírecké a barevnou publikaci Havlíčkobrodsko do kapsy + DVD. V IC je možné si také zakoupit nový jízdní řád místních a dálkových autobusových linek na Chotěbořsku a Ždírecku. ON-LINE katalog Městské knihovny! Na webových stránkách Města Ždírec n.d. je v provozu ON-LINE katalog městské knihovny, v němž je možné vyhledat knihy, které jsou ve fondu knihovny. Odkaz prozatím najdete v horní černé liště úplně vpravo. Můžete se zde také podívat na Seznam novinek a Vaše čtenářské konto. Bližší informace v Městské knihovně a Informačním centru. ZÁBAVNÉ ČTENÍ PRO MALÉ DĚTI aneb VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA HROU PROBÍHÁ 1X ZA 14 DNÍ V PÁTEK OD HODIN V ČÍTÁRNĚ MĚSTSKÉ KNIHOVNY. V MĚSÍCI LEDNU BUDE ZÁBAVNÉ ČTENÍ a

20 Kultura Přednáška Léčivé mandaly Přednáška na téma Léčivé mandaly a jejich užití v životě se bude konat od hodin v prostorách Městské knihovny a informačního centra ve Ždírci nad Doubravou. Vstupné 50,- Kč Lenka a Pavel Losertovi se zabývají alternativní medicínou skoro dvacet let. Poslední roky začala paní Losertová malovat mandalky kulaté obrázky, které vyzařují energii. Manželé Losertovi by se s Vámi chtěli podělit o svoje zkušenosti a poznání, které získali dlouhodobou praxí. Jejich mandaly nabízejí konkrétní práci na sobě, kdy máme zrovna chuť a čas na sobě pracovat. Nabízíme cestu k sebepoznání prostřednictvím mandal. Ponořme se do hlubin naší duše a poznejme lépe sami sebe. Více na: Manželé Losertovi Městská knihovna ve Ždírci n.d. upozorňuje zájemce o kurzy výtvarných prací, že další hodina proběhne v prostorách čítárny městské knihovny: čtvrtek 20. ledna v hodin Skleněné šperky 3D barvou Cena kurzu 50,- Kč + spotřeba za materiál v daném kurzu.!!!na TYTO KURZY JE NUTNÉ PŘIHLÁSIT SE PŘEDEM!!! Zájemci se mohou informovat v Městské knihovně a IC ve Ždírci nad Doubravou na tel. čísle nebo na adrese Jste srdečně zváni! Cestopisná přednáška Banát naši krajané a jejich krajina se uskuteční ve čtvrtek 10. února 2011 od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Ždírci n.d. Vstupné 50,- Kč. Zajímá vás, jak se žilo ve vaší vesnici před 100 lety? Jste truhlář, kovář, včelař nebo mlynář a chcete vidět, jak tato řemesla provozují naši krajané v Rumunku? Chcete se podívat do časů vašich prababiček a pradědů? Dokážete si představit, že byste si museli péct chléb ve vlastní kamenné peci? O českých krajanech v rumunském Banátu, radostech a strastech jejich života, krásách tamější přírody, zvycích a obyčejích jinde dávno zapomenutých, zkrátka o místě, kde se v mnoha ohledech zastavil čas bude vyprávět Tomáš Černohous a prostřednictvím kamery také samotní obyvatelé Svaté Heleny, Gerníku a Rovenska, tří z šesti českých vesnic v Rumunsku. Více než patnáct rozhovorů, šest hodin filmového materiálu a rok práce. POZVÁNKA NA PLES Myslivecké sdružení Havlíčkova Borová zve všechny příznivce na tradiční myslivecký ples, který se koná v sokolovně v Havlíčkově Borové v sobotu 15. ledna Doprava zajištěna. Bohatá tombola. Na vaši účast se těší myslivci a pořadatelé. Něco z kultury v našem blízkém okolí... CHOTĚBOŘ Kinosál 8. ledna 2011 sobota v hodin Metropolitní opera DÍVKA ZE ZLATÉHO ZÁPADU Giacomo Puccini Vstupné: 300 Kč, předprodej: 250 Kč 20. ledna 2011 čtvrtek v hodin DVA MUŽI V ŠACHU Divadelní komedie v podání ADI- VADLA Havlíčkův Brod. Vstupné: 120 Kč, předprodej: 90 Kč HLINSKO Čajovna u pana Oldy od 6. ledna 2011 do 17. března 2011 TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA Centrum zdraví a celostní léčby nabízí cyklus na sebe navazujících přednášek, které se konají vždy ve čtvrtek od do hodin. Informace a přihlášky na tel: (www.celostnilecba.ic.cz). Fotoozvěny... Vánoční výstava 8. prosince 23. prosince 2010 Ve dnech 8. až 23. prosince 2010 probíhala v galerii Doubravka vánoční výstava, která se těšila velké účasti. Všem, kteří se na výstavě podíleli, bychom chtěli touto cestou poděkovat. Velký dík patří tvůrcům výstavy: Lída Soukupová (Krucemburk), Jana Křesťanová (Krucemburk), Soňa Zvolánková (Dolní Vestec), Hana Kubátová (Ždírec n.d.) 20 Všem, kteří na výstavu zapůjčili své výrobky: Iveta Štěrbová (Krucemburk), Jana Holasová (Krucemburk), Martin Holas (Staré Ransko), Iveta Motlová (Ždírec n.d.), Jana Andrýsková (Ždírec n.d.), Ivana Marková (Slavíkov), Blanka Nováková (Ždírec n.d.), Dáša Paulusová (Havl. Brod), Ivana Marková (Ždírec n.d.), Marie Halamová (Krucemburk), Marie Sodomková (Krucemburk), Petra Bačkovská (Krucemburk), Jan Poříz (Horní Studenec), Hana Ku-

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis ze 7.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis ze 7.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 17. prosince 2015 v zasedací

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program:

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: 1. Kontrola usnesení a zápisu z posledního zasedání RM 2. Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 27. 4. 2015 přednesené jejich předsedy

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za únor 2010 2) Navýšení kapacity ZŠ - informaci

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ze dne 13. prosince 2011

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ze dne 13. prosince 2011 Zastupitelstvo obce Semčice I. Bere na vědomí USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ze dne 13. prosince 2011 1. Důvodové zprávy k: a) rozpočtovému opatření č. 2/2011, b) úpravě vnitřní směrnice č. 1/2010

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka Zápis č. 6 / 2007 / 8 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 31.10.2007 -------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více