SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012"

Transkript

1 OPERACNI * * Oslo smlouvy MF /2012 Toto cislo uvadejte prifakturaci SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012 uzaviraji na zaklade vysledku jednaciho rizeni c.j. MF /2012/23-232/BA v souladu s ustanovenim 23 odst. 4 pism. a) Zakona c. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen zakon") a podle 536 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich predpisu, a podle zakona 121/2000 Sb., autorskeho zakona, ve zneni pozdejs"ich pr"edpisu, nasledujici smlouvu: Smluvni strany: 1 eska republika - Ministerstvo financi Letenska 15, Praha 1 IC: DIC: CZ bankovni spojeni: CNB - Praha 1 eislo uetu: /710 jejim2 jmenem jedna Mgr. Radoslav Bulir, reditel odboru 38 Rozvoj ICT MF (dale jen,,objednatel") a Krabat cz s.r.o. Rydlova 695, Rieany IC: DIC: CZ bankovni spojeni: Fio banka, a.s. eislo uctu: /2010 zastoupena panem Ing. Ondrejem Toma em Klimesem, jednatelem (dale jen,,zhotovitel") (I) I. Predmet smlouvy Zhotovitel se zavazuje zhotovit a predat objednateli dilo spoeivajici v rozsireni poeitaeoveho programu Viola (dale jen dilo"), ktery je vytvoren pro uctovani a finaneni monitoring prostredku strukturalnich fondu a Fondu soudr2nosti EU v okruhu pusobnosti Platebniho organu vytvoreneho na zaklade smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem, uzav"rene dne , zakazkove eislo objednatele 403/037/2004 (dale jen,,software Viola"). Vyvoj zahrnuje i administrovani prostredku FM EHP Norsko, Svycarsko a Fond solidarity. Pro vyloueeni pochybnosti se sjednava, ze software Viola zahrnuje dilo podle teto smlouvy i podle jakychkoliv smluv uzavrenych podle 61anku VI. nine. i

2 OPERACNI (2) Dilo bude zhotovitelem provedeno v souladu s vymezenim obsa2enym v Pfiloze 1 teto smlouvy a pokyny objednatele. Soucasti dila je u2ivatelska a technicka dokumentace dila potfebna k jeho "radnemu u2iti a zdrojovy kod jakychkoliv po6ita6ovych programu, ktere jsou sou6asti dila. (3) Objednatel se zavazuje zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu stanovenou v 6lanku IV. teto smlouvy. II. Zpusob provedeni dila (1) Zhotovitel se zavazuje provest dilo na sve naklady a nebezpe6i na zaklade a v souladu se smlouvou a s pokyny objednatele. Pokyny k realizaci dila poskytne na strane objednatele feditel odboru 55, ptipadne jinn osoba povefena objednatelem. (2) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veskerou potfebnou sou6innost, zejmena poskytnout zhotoviteli informace o skuteenostech, ktere souvisi s provedenim dila. (3) Dilo bude zhotovitelem uvedeno do provozu v prostorach objednatele, ktere objednatel urei. Zhotovitel odpovida za bezpe6nost svych pracovniku pfi plneni pfedmetu teto smlouvy v prostorach objednatele. (4) Zhotovitel odpovida objednateli za dodr2eni vnitfnich pokyn y a smernic objednatele, stanovujicich provozne technicke a bezpe6nostni podminky pohybu zamestnancu v prostorach a zafizenich a nakladani s prostfedky, dokumenty a daty objednatele a to za pfedpokiadu, 2e objednatel s temito vnitfnimi pokyny a smernicemi seznami zhotovitele. (5) Zhotovitel je povinen pfi plneni pfedmetu teto smlouvy zachovavat obecne zavazne pravni pfedpisy z oblasti bezpednosti a hygieny price, po2arni ochrany a 2ivotniho prostfedi. (6) Zamestnanci zhotovitele jsou povinni pfi einnosti v prostorach objednatele respektovat pokyny objednatele a pohybovat se pouze v objednatelem vymezenem prostoru. III. Hedani dila (1) Zhotovitel pfeda objednateli dilo nejpozdeji do dle specifikace uvedene v Pfiloze 1 teto smlouvy. Soucasti pfedaneho dila bude v souladu s 61. VI. Odst. (4) teto smlouvy rovne2 uzivatelska a technicka dokumentace potfebna k r"adnemu u2iti po- 6ita6oveho programu a zdrojovy kod pocitaeoveho programu. (2) 0 pfedani jednotlivych 6asti dila i a pfedani dokonceneho dila bude vyhotoven protokol podepsany zastupci zhotovitele i objednatele. IV. Cena a platebni podminky (1) Celkova cena uvedena ve smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran podle zakona Sb., o cenach, ve zneni pozdejsich pfedpisu a je cenou konethou a nepfekro6itelnou, ktera zahrnuje veskere naklady spojene s realizaci pfedmetu smlouvy, v6et- 2

3 OPERACNI EVROPSKI' FOND PRO REGIONAINI ROZVOI ne nakladu souvisejicich s pfipadnymi celnimi poplatky, dopravou do mista plneni apod. (2) Celkova dohodnuta smluvni cena za pfedmet plneni za cele obdobi trvani smlouvy eini: (3) (4) (5) bez DPH DPH ve vysi 20% vicetne DPH ,- Kc, slovy (Jedenmilionetyrystasedesatpettisicdevetsetsedesatcelych), ,- Kc, slovy (Dvestedevadesattfitisicstodevadesatdvacelych), ,- Kc, slovy (Jedenmilionsedmsetpadesatdevettisicstopadesatdvacelych), Hodinova sazba cini 1 400,-Ke bez DPH. Pravo fakturovat pfedmet plneni vznika po jeho pfevzeti a potvrzeni predavaciho protokolu opravnenym zastupcem objednatele v miste plneni. Vystaveny danovy dokladl faktura musi obsahovat: a) rozepsani polo2ek pfedmetu plneni pfesne die smlouvy, b) uvedeni jejich jednotkovych cen, c) zakazkove eislo smlouvy, d) 6islo uctu dodavatele, e) ve5kere nalezitosti die 28, odstavec 2, zakona c. 235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty, ve zneni pozdej Bich pfedpisu, f) nalezitosti obchodni listiny ve smyslu ustanoveni 13a obchodniho zakoniku g) nedilnou soucasti faktury (v pfiloze) bude pfedavaci protokol, ktery musi obsahovat jednoznaene oznaeeni dodavky ei sluzby, a to vicetne pfesnych nazvu polozek, jejich poeet, jednotkove ceny, znacku (vyrobce), typ, vyrobni eisia a u nehmotnych veci cisla licenci, h) original pfedavaciho protokolu p"ripojeny k faktufe musi byt s pfedepsanymi jmeny zastupcu obou smluvnich stran podepsan jejich vlastnorucnimi citelnymi podpisy. (6) Splatnost radne vystaveneho danoveho dokladu - faktury eini 21 dnu ode dne dorueeni objednateli. (7) V roce v nem2 je uskuteenovano plneni, musi byt faktura dorueena nejpozdeji do , nedohodnou-li se smluvni strany jinak. (8) Objednatel ma pravo danovy doklad - fakturu Zhotoviteli pied uplynutim lhuty splatnosti vratit, aniz by doslo k prodleni s jeho Uhradou, obsahuje-li nespravne udaje, nespravne nalezitosti pozadovane ve smlouve, chybi-li na danovem dokladu - faktufe nektera z nalezitosti, chybi-li original dodaciho dokladu, nebo obsahuje jine cenove udaje nebo jiny druh ei mno2stvi pfedmetu plneni nez dohodnuta ve smlouve. Nova lhuta splatnosti v deice 21 dnu pone plynout ode dne doruceni opraveneho danoveho dokladu objednateli. 3

4 OPERACM! EVROPSKY FOND PRO REGIONAENI ROZVOJ (9) Dan z pfidane hodnoty bude uetovana v souladu se zakonem c. 235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty, ve zneni pozdejsich predpisu, ke dni uskuteeneni zdanitelneho plneni. (10) Platby budou probihat vyhradne v Ke a rovne2 veskere cenove udaje budou v teto mene. (11) Naklady rozvoje IS Viola 2012, ktere jsou spolufinancovany z fondu EU a ktere jsou uvedeny v Pfiloze 6.1 smlouvy, budou oznaeeny registraenim eislem projektu, z duvodu pfesne identifikace nakladu pro dany aktualni projekt. Financovany z prostfedku EU jsou ukoly oznaeene SF a CF. Naklady z ostatnich FM - EHP/Norsko, Svycarsko, Fond solidarity a EFF budou oddeleny z duvodu pfesne identifikace nakladu podle pokynu objednatele. Spoleene body jsou na zaklade alokaci proporcionalne rozdeleny mezi v5echny finaneni mechanismy. (12) V souladu s Dopisemreditelky kidiciho organu OPTP je zadavatel (pfijemce dotace) povinen zajistit, aby kazdy originalni ueetni doklad vztahujici se k OPTP, vydany zhotovitelem, obsahoval informaci, ze se jedna o projekt OPTP (nazev a registraeni eislo projektu). Financovany z prostredku EU jsou ukoly oznaeene SF a CF. Finaneni spoluueast EU, resp. ERDF musi byt zduraznena behem cele doby realizace a udr2itelnosti projektu. V. Zaruka, pozarueni servis, da1sl vyvoj dila (1) Nad ramec odpovednosti za vady Zhotovitel poskytuje na pfedmet plneni specifikovany ve smlouve zaruku na bezvadnou funkcnost v deice trvani 24 mesicu. (2) Zarueni doba zaeina be get ode dne pfevzeti pfedmetu plneni objednatelem. (3) Zhotovitel se zavazuje v zarueni dobe bezplatne odstranit vady pfedmetu plneni do 14 dnu od prokazatelneho nahlaseni vady (pokud neni v zarucnich podminkach stanovena lhuta kratsi). Zhotovitel je povinen vady odstranit opravou, vymenou nebo opetovnym provedenim vadne easti pfedmetu plneni nebo j inym zpusobem stanovenym pravnimi pfedpisy podle volby objednatele. (4) V pfipade prodleni Zhotovitele s odstranenim vady pfedmetu plneni nebo nahrazenim vadneho pfedmetu plneni shodnym pfedmetem plneni novym, bezvadnym ve lhute die odst. 1 tohoto elanku, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu uvedenou v el. Sankce - smluvni pokuta a urok z prodleni odst. 1. Vyse sankce neni omezena. Uhrazenim smluvni pokuty neni doteeno pravo objednatele na nahradu Skody v pine vy- Si. (5) Pokud Zhotovitel vady neodstrani ve lhute uvedene v odst. 3 tohoto elanku, je objednatel opravnen odstranit vady nebo zajistit sluzby sam nebo prostfednictvim tr"etich osob a pozadovat po Zhotoviteli uhradu nakladu ueelne vynalozenych v souvislosti s odstranovanim vad. Uplatnenim prava podle tohoto elanku neni doteeno pravo objednatele na odstoupeni od smlouvy. (6) Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmet plneni bude v souladu s touto smlouvou a podminkami stanovenymi platnymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel zejmena odpovida za shodu funkeniho chovani a vlastnosti pfedmetu plneni s dodanou dokumentaci a ak- 4

5 OPERACN! TECH I CHNIC KA * * * *. * * * ** (7) (8) (9) ceptacnim (nebo dle oboustranne dohody jinym) protokolem a za pou2itelnost pfedmetu plneni pro ucely vyplyvajici z teto smlouvy a jejich prfiloh. Zhotovitel neodpovida za vady zpasobene nasledujicimi okolnostmi: a) nevhodnymi zasahy do pfedmetu plneni provedenymi objednatelem ei treti stranou nad ramec uprav schvalenych Zhotovitelem ci uvedenych v dokumentaci pfedmetu plneni; b) vlivy zmen technickeho a programoveho vybaveni, ktere neni soucasti pfedmetu plneni, s vyjimkou pripadu, kdy Zhotovitel takove zmeny schvalil nebo kdy takove zmeny byly uvedeny v dokumentaci pfedmetu plneni; c) obsluhou ze strany objednatele ei tretich osob, ktera je v rozporu s dokumentaci pfedmetu plneni; d) u2itim pfedmetu plneni, ktere je v rozporu s dokumentaci pfedmetu plneni. Pro uplatneni vad dila neplati 562 obchodniho zakoniku. Objednatel je opravnen uplatnit vady pfedmetu plneni u Zhotovitele kdykoliv behem zarueni doby bez ohledu na to, kdy objednatel takove vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze akceptaci pfedmetu plneni nebo jeho casti neni dotceno pravo objednatele uplatnovat naroky z vad pfedmetu plneni, ktere byly zjistitelne, ale zjisteny nebyly, v prabehu akceptace. Pokud objednatel nema2e pr"edmet plneni nebo jeho cast pro vady u2ivat, prodlu2uje se zarueni doba o dobu od oznameni vad Zhotoviteli do jejich uplneho odstraneni Zhotovitelem. (10) Za vadu dila se pova2uje i situace, kdy zhotovitel nepreda objednateli aktualizovane zneni u2ivatelske a technicke dokumentace a zdrojoveho kodu dle clanku VI(4) teto smlouvy. (11) Pozarucni servis, udr2ba, pravidelne slu2by be2neho provozu a systemova podpora je predmetem samostatne smlouvy MF uzavrene mezi objednatelem a zhotovitelem dne VI. Licencni podminky, autorska prava (1) Zhotovitel a objednatel shodne konstatuji, ze dilo podle teto smlouvy naplnuje znaky autorskeho dila ve smyslu zakona c. 121/2000 Sb. (dale jen,,autorsky zakon") a udeluje objednateli easove a mistne neomezenou vyhradni licenci k uziti dila a software Viola. Objednatel je opravnen svym jmenem vykonavat ves"kera majetkova prava k software Viola. Objednatel tak zejmena ziskava pravo software Viola unit v rozsahu stanovenem 12 autorskeho zakona. Je-li to potrebne k u2iti software Viola v souladu s jeho urcenim, maze objednatel poskytnout podlicenci rovne2 tfetim subjekthm. Odmena za poskytnuti licence je zahrnuta v cene dila uvedene v clanku IV. teto smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, 2e je opravnenym drzitelem majetkovych pray poskytnutych autory/autorem dila software Viola, ktere jsou predmetem tohoto licencniho ujednani. (2) Objednatel neni opravnen provadet zasahy do rozmno2eniny pocitacoveho programu uvedene v 66 odst. 1 pism. a) Autorskeho zakona, je vsak opravnen poeitacovy program rozmno2ovat za ucelem jeho u2iti v souladu s jeho urcenim. Omezeni uvedene v tomto odstavci se neuplatni, pokud nastane alespon jeden z nasledujicich pxipada: 5

6 I OPERACNI TECH NICKA INVESIICE DO VAS' BUDOUCNOSTI a) zhotovitel se dostane do prodleni s provadenim dila podle teto smlouvy di podle jakekoliv dalsi smlouvy, jejim2 peedmetem bude dalsi vyvoj software Viola, po dobu deli nee 21 dnu, zhotovitel na vyzvu objednatele neposkytne potiebnou soudinnost k uzavfeni smlouvy/dodatku na dalsi vkvoj software Viola nebo smluvni cena (v peepodtu na hodinovou sazbu) po2adovana zhotovitelem za provedeni dila vymezeneho v navrhu dodatkulsmlouvy pei zachovani nezbytneho rozsahu prace peekrodi neoduvodnenym ci nepeimeeenkm zpusobem smluvni cenu (v peepoctu na hodinovou sazbu) urdenou v teto smlouve. c) objednatel a zhotovitel se pisemne dohodnou. V pripade uvedenem pod pism. a) je objednatel povinen zhotovitele na zanik omezeni podle tohoto odst. 2 upozornit nejmene 7 dni peed tim, nee vykona sva prava podle 66 odst. 1 pism. a) Autorskeho zakona. Stanovena omezeni se opet uplatni ode dne, kdy zhotovitel odstrani duvody prodleni, avsak pouze za peedpokladu, 2e k odstraneni duvodu prodleni dojde nejpozdeji do 3 mesicu od jeho vzniku. (3) Zhotovitel je povinen se zdr2et vykonu veskerych majetkovych pray k software Viola. Zhotovitel se zavazuje, 2e software Viola neposkytne bez souhlasu objednatele jinym osobam ne2 objednateli. (4) Zhotovitel peeda objednateli p"rislusnou u2ivatelskou a technickou dokumentaci a zdrojovy kod software Viola. V peipade provedeni zmeny v software Viola peeda zhotovitel objednateli i aktualizovanou u2ivatelskou a technickou dokumentaci potfebnou k fadnemu u2iti a dale zdrojovy kod software Viola, a to do deseti pracovnich dnu po odsouhlaseni zmeny objednatelem. Zdrojovy kod bude peedan objednateli v samostatne zape- 6etene obalce, stark kod bude vracen zhotoviteli. (5) Objednatel bude po dobu trvani zakazu dle dlanku VI. Odst. (2) tohoto clanku nakladat se zdrojovym kodem nasledujicim zpusobem: objednatel nesmi otevfit obalku s kodem vyjma pripadu uvedenych v odst. (6), neposkytne kod nebo jeho dasti tfetim subj ektam, stanovi okruh osob, ktere maji pravo do kodu nahli et. (9) Objednatel smi kdykoliv po2adat o kontrolu aktualnosti a stavu kodu, ktera probehne za peitomnosti zhotovitele. Objednatel smi nahli2et do kodu za udelem oveeeni, 2e jde skute6ne o zdrojovy kod dodaneho dila, oveeeni bezpednosti, korektnosti dodaneho dila (nape. jeho nale2ite okomentovani). Zhotovitel se musi nejpozdeji do peti pracovnich dni od po2adani objednatelem k teto kontrole dostavit a poskytnout objednateli veskerou soudinnost nezbytnou k vykonani kontroly. V peipade, 2e se zhotovitel nedostavi do pateho dne po oznameni 2adosti o kontrolu aktualnosti a stavu kodu, je objednavatel opravnen otevfit obalku uvedenou v odst. (4). (10) Zhotovitel smi kdykoliv po2adat o kontrolu ulo2eni a neporusenosti obalek se zdrojovym kodem, ktera probehne za pfitomnosti objednatele. Objednatel musi nejpozdeji do peti pracovnich dni od po2adani zhotovitele kontrolu umo2nit. 6

7 II OPERACNI EVROPSK$ FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ (8) V pfipade zaniku omezeni podle (2) je objednatel opravnen unit software Viola veetne jeho zdrojoveho kodu bez omezeni, zejmena dokoneit software Viola, provadet upravy a dale vyvhjet software Viola, a to pfhpadne i prostfednictvim tfetich osob. VII. OP Technicka pomoc (1) Zhotovitel je podle ustanovenh 2 pism. e) zakona c. 320/2001 Sb., osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finaneni kontroly provadene v souvislosti s uhradou zbo2h nebo slu2eb z vefejnych vydaju, tj. zhotovitel je povinen poskytnout po2adovane informace a dokumentaci zamestnancum nebo zmocnencum povefenych organu (Zprostfedkujichho Subjektu, Ridiciho organu Operacnhho programu Technicka pomoc Ministerstva pro mistnh rozvoj, Ministerstva financi, Evropske komise, Evropskdho ueetniho dvora, Nejvyggiho kontrolniho ufadu, prislus"neho finaneniho uradu a dal gich opravnenych organu statni spravy) a vytvofit vy ge uvedenym organum podmhnky k provedeni kontroly vztahujhch se k pfedmetu dila a poskytnout jim soucinnost. (2) Zhotovitel je povinen uchovavat ves"kerou dokumentaci souvisejici s realizach projektu vicetne origina16 ueetnhch dokladu v souladu s clankem 90 Nafizeni Rady (ES) c. 1083/2006 minimalne do konce roku Pokud je v eeskych pravnich pfedpisech stanovena lhuta del gi nee v evropskych pravnich pfedpisech, mush byt pou2ita pro uschovu tato del gi lhuta. (3) Po dobu uvedenou v bode (2) je zhotovitel povinen umo2nit osobam opravnenym k vykonu kontroly projektu provest kontrolu dokladu souvisejicich s plnenim smlouvy. (4) Ka2dy original ucetniho dokladu mush obsahovat informaci, 2e se jedna o projekt OPTP " a registraeni eislo projektu. (5) Zhotovitel je povinen v gechny pisemne zpravy, phsemne vystupy a prezentace opatfit vizualni identitou projektu dle Pravidel pro provadeni informaenich a propagaenich opatreni. (6) Body (1)-(5) se vztahuji a zaroven vychazeji z po2adavku kladenych na pfhjemce Operaeniho programu Technicka pomoc. VIII. Smluvni pokuty a nahrada skody (1) Pfi nedodr2eni terminu pfedani dokoneeneho dila, pfi nedodr2eni dohodnutych terminu pfedani jednotlivych casth dila a takte2 i pfi pfhpadnem nedodr2eni objednatelem stanovene lhuty na odstraneni vad dhla je objednatel opravnen uetovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy gi 0,05 % z celkove ceny dila za ka2dy den prodleni. Zaplacenim smluvni pokuty neni doteena povinnost nahradit gkodu zpusobenou porus"enim povinnosth ulo2enych touto smlouvou v pine vys"i. Nahrada s"kody se buderhdit obecne podle 373 a nasledujicich Obchodniho zakoniku v platnem zneni. (2) Pfi nedodr2eni terminu splatnosti faktury objednatelem je zhotovitel opt-linen po2adovat uhradu uroku z prodleni. Vy ge uroku z prodleni se bude fhdit nafhzenhm vlady c. 142/1994 Sb., kterym se stanovi vy ge uroku z prodleni a poplatku z prodleni podle obcanskeho zakoniku, v platnem zneni. 7

8 OPERACNI EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ 1NVESTICE DO VAST BUDOUCNOSTI IND (3) Zadna ze smluvnich stran neni zodpovedna za prodleni zpusobene prodlenim zavazku druhe smluvni strany. (4) Limitovani sankci a jakakoliv ustanoveni tykajici se omezeni vy ge ci druhu nahrady gkody se nepfipougti. (5) Zhotovitel odpovida za ve gkere gkody zpusobene objednateli poru genim svych povinnosti, poru genim ustanoveni teto smlouvy nebo jinym protipravnim jednanim a za gkody vznikle v dusledku vad plneni, a to v pine vy gi. 0 nahrade gkody plati obecna ustanoveni Obchodniho zakoniku, v platnem zneni. (6) 3akakoliv ustanoveni tykajici se omezeni vy ge ci druhu nahrady gkody se nepfipou gti. (7) Zadna ze smluvnich stran neni odpovedna za prodleni zpusobene prodlenim s plnenim zavazku druhe smluvni strany. IX. Ochrana informaci (1) Obe smluvni strany berou na vedomi, ze original podepsane smlouvy bude v elektronicke podobe zvefejnen na internetovych strankach Ministerstva financi na dobu neurcitou. (2) Obe smluvni strany se zavazuji udrzovat v tajnosti a nezpfistupnit tfetim osobam duverne informace (jak jsou vymezeny ni2e). Povinnost poskytovat informace podle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pfistupu k informacim, ve zneni pozdej gich pfedpisu neni timto ustanovenim dotcena. (3) Za duverne informace se povazuji ve gkere nasledujici informace: a) vegkere informace poskytnute objednatelem zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou; b) informace, na ktera se vztahuje zakonem ulo2ena povinnost mlcenlivosti objednatele; c) ve gkere dal gi informace, ktere budou objednatelem ci zhotovitelem oznaceny jako duverne ve smyslu ustanoveni 152 zakona c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve zneni pozdej gich pfedpisu. (4) Povinnost zachovavat mlcenlivost uvedena v tomto 61anku se nevztahuje na informace: a) ktere jsou nebo se stanou v geobecne a vefejne pfistupnymi jinak, nez poru genim pravnich povinnosti ze strany zhotovitele, b) u niche je zhotovitel schopen prokazat, 2e mu byly znamy a byly mu volne k dispozici je gte pied pfijetim techto informaci od objednatele, c) ktere budou zhotoviteli po uzavfeni teto smlouvy sdeleny bez zavazku mlcenlivosti tfeti stranou, jez rovnez neni ve vztahu k nim nijak vazana, d) jejichz sdeleni se vyzaduje ze zakona. (5) Duverne informace zahrnuji rovnez ve gkere informace ziskane nahodne nebo bez vedomi objednatele a dale ve gkere informace ziskane od jakekoliv tfeti strany, ktere se tykaji objednatele ci plneni teto smlouvy. 8

9 OPERACNI EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ (6) Smluvni strany se zavazuji, 2e nezpfistupni jakekoliv tfeti osobe duverne informace druhe strany bez jejiho souhlasu, a to v jakekoliv forme, a 2e podniknou vsechny nezbytne kroky k zabezpeceni techto informaci. Zhotovitel je povinen zabezpeeit veskere duverne informace objednatele proti odcizeni nebo jinemu zneuziti. (7) Zhotovitel se zavazuje, ze duverne informace uzije pouze za ucelem plneni teto smlouvy. Jina pou2iti nejsou bez pisemneho svoleni objednatele pfipustna. (8) Zhotovitel je povinen sveho pripadneho subdodavatele zavazat povinnosti mleenlivosti a respektovanim pray objednatele nejmene ve stejnem rozsahu, v jakem je v tomto zavazkovem vztahu zavazan sam. (9) Trvani povinnosti mleenlivosti podle tohoto elanku je stanoveno nasledovne: a) v pfipade smluv, jejichz pfedmetem je opakovane plneni, po dobu 5 let od ukonceni smlouvy; b) v pfipade smluv s jednorazovym plnenim po dobu 5 let od skonceni zarueni doby. (10) Za prokazane poruseni ustanoveni v tomto elanku ma druha smluvni strana pravo po2adovat nahradu takto vznikle s"kody. (11) V pfipade poruseni povinnosti ulo2enych smluvnim stranam tomto clankem ma druha smluvni strana pravo, vedle nahrady skody, uetovat smluvni pokutu ve vysi Kc za kaady pripad poruseni. (12) Odbor 55 (soucast MF a zaroven pfijemce podpory z OPTP) je povinen do roku 2021 za ueelem overovani plneni povinnosti vyplyvajicich ze Podminek Operacniho programu Technicka pomoc, uzavfene mezi CRR a NF MF poskytovat po2adovane informace a dokumentaci zamestnancum nebo zmocnencum povefenych organu (CRR; MMR; Ministerstva financi; Evropske komise, Evropskeho ueetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusneho finaneniho uxadu a dalsich opravnen)'tch organu statni spravy) a je povinen vytvoi-it vyse uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pri provedeni kontroly soueinnost. (1) Smiouva se uzavira na dobu urcitou a to: X. Ukonceni smluvniho vztahu od podpisu smlouvy do (2) Smluvni vztah skonei uplynutim doby uvedene v odstavci 1. tohoto clanku. Ukoneenim smlouvy nejsou dotena prava z poskytnuti licenci na dobu neurcitou, prava z odpovednosti za vady, povinnost mleenlivosti a dalsi ustanoveni smlouvy, ktera podle sveho obsahu maji trvat i po zaniku smluvniho vztahu. (3) Smluvni vztah zalo2eny touto smlouvou lze ukoncit i pfed uplynutim doby uvedene v odstavci 1. tohoto elanku pisemnou dohodou obou smluvnich stran. (4) Smluvni strany jsou opravneny odstoupit od smlouvy z duvodu uvedenych v zakone, z duvodu uvedench ve smlouve a dale z duvodu podstatneho poruseni smlouvy ve smyslu ustanoveni 345 obchodniho zakoniku, pokud podstatne poruseni smlouvy, ktere je 9

10 OPERACNt INVESTICE DO VMI BUDOUCNOSTI duvodem pro odstoupeni od smlouvy nebylo zpusobeno okolnostmi vylueujicimi odpovednost dle ustanoveni 374 obchodniho zakoniku. (5) Objednatel je opravnen od teto smlouvy odstoupit zejmena v nasledujicich pfipadech podstatneho poruseni povinnosti zhotovitelem: a) v pfipade, 2e bude rozhodnuto o likvidaci zhotovitele, a v pfipade 2e zhotovitel poda insolveneni navrh jako dlu2nik, insolveneni navrh podany proti zhotoviteli bude zamitnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o upadku zhotovitele nebo bude vydano jine rozhodnuti s obdobnymi ueinky; b) v pfipade prodleni zhotovitele s dodanim pfedmetu plneni o vice jak 30 kalendafnich dni po terminu plneni; c) v pfipade, 2e zhotovitel neodstrani vady pfedmetu plneni ani ve lhute 30 kalendafnich dni od jejich oznameni objednatelem; d) v pfipade realizace pfedmetu smlouvy v rozporu s ustanovenimi smlouvy, v rozporu s obecne zavaznymi pravnimi pfedpisy nebo v pfipade nedodr2ovani jinych zavaznych dokumentu ei pfedpisu (zejmena pfedpisu pro bezpeenost prace, po2arni bezpeenost apod.); e) v pfipade jineho poruseni povinnosti zhotovitele, ktere nebude odstraneno ani do 30 kalendafnich dni od dorueeni vyzvy objednatele. (6) V pfipade odstoupeni podle elanku 5 pism. b), c) a e) je po marnem uplynuti 30denni lhuty objednatel opravnen od smlouvy jednostranne odstoupit, a to bez jakychkoliv sankci ze strany zhotovitele. Objednatel ma v pfipade odstoupeni od smlouvy v ka2dem pfipade narok na nahradu prokazanych nakladu, ktere mu vzniknou v souvislosti s nahradnim fesenim, zejm. nakladu, ktere mohou vzniknout v souvislosti se zajistenim nahradniho plneni. (7) Objednatel je v pfipade odstoupeni od teto smlouvy opravnen podle sve volby bud' odstoupit od smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od easti smlouvy, ktera bude v dobe odstoupeni nesplnena. V pfipade easteeneho odstoupeni je zhotovitel povinen vratit objednateli cenu dila (byla-li uhrazena) sni enou o hodnotu plneni, ktera nejsou doteena odstoupenim. (8) Zhotovitel je opravnen od teto smlouvy odstoupit v nasledujicich pfipadech podstatneho poruseni objednatelem: a) bude-li objednatel v prodleni s plnenim lhuty splatnosti danoveho dokladu faktury o vice jak 30 kalendainich dni, pfieemz narok na urok z prodleni, neni timto ustanovenim doteen, b) v pfipade prodleni objednatele s poskytnutim soueinnosti o vice nee 30 kalendafnich dni od prokazatelneho dorueeni pisemne vyzvy zhotovitele. (9) Odstoupeni od teto smlouvy musi byt pisemne a musi v nem byt uveden odkaz na ustanoveni teto smlouvy ei pravnich pfedpisu, ktere zaklada opravneni od smlouvy odstoupit. (10) Prava smluvnich stran vznikla pied platnym odstoupenim od smlouvy nejsou odstoupenim doteena. (11) V pfipade easteeneho odstoupeni od teto smlouvy zustava tato smlouva v platnosti ohledne tech easti dila, ktere nejsou doteeny odstoupenim. (12) V pfipade easteeneho odstoupeni od teto smlouvy je zhotovitel povinen do 5 pracovnich dnu od prokazatelneho dorueeni odstoupeni pfedat objednateli ty easti dila, ktere nebyly 10

11 OPERACNI INVESTICE DO VA$i BUDOUCNOSTI doteeny odstoupenim, veetne pfipadnych zdrojovych kodu a dalsich podkladu nezbytnych k dokoneeni dila objednatelem ei tfetimi osobami. (13) V pfipade easteeneho odstoupeni od teto smlouvy ma objednatel pravo dokoneit Ho sam nebo prostfednictvim jim ureene osoby a je opravnen pou2it za timto ueelem veskere casti dila, ktere nebyly doteeny odstoupenim. (14) Smluvni vztah skonei dnem dorueeni oznameni o odstoupeni od smlouvy druhe smluvni strane, nebo dnem uvedenym v oznameni. (15) Odstoupeni od teto smlouvy ei jine ukoneeni smluvniho vztahu zalo2eneho touto smlouvou se nedotyka naroku na nahradu skody, smluvnich pokut, ochrany nevefejnych informaci, zajisteni pohledavky kterekoliv ze stran, feseni spore a ustanoveni tykajici se tech pray a povinnosti, z j ej ich2 povahy toto vyplva. (1) (2) XI. Rozhodne pravo, re"seni spore Tato smlouva se fidi pravnim fadem Ceske republiky. V souladu s 262 odst. 1 obchodniho zakoniku smluvni strany sjednavaji, 2e zavazkovy vztah zalo2eny touto smlouvou se fidi obchodnim zakonikem. (3) Ves"kere spory mezi smluvnimi stranami vyplyvajici z teto smlouvy nebo z jejiho poruseni, ukoneeni nebo neplatnosti, budou rozhodovany obecnymi soudy Ceske republiky. (4) Smluvni strany podle 89a obeanskeho soudniho fadu ureuji jako mistne pfislu5ny soud Obvodni soud pro Prahu 1; v pfipade, 2e podle procesnich pfedpisu je k rozhodovani veci prislusny krajsky soud, ureuji smluvni strany jako mistne p"rislu gny soud Mestsky soud v Praze. XII. Zaverecna ustanoveni (1) Zhotovitei prohlas"uje, 2e pfedmet plneni dle teto smlouvy nebude zati2en pravy tfetich osob, ze kterych by pro objednatele vyplynuly jakekoliv dals"i finaneni nebo jine naroky ve prospech tfetich stran. V opaenem pfipade zhotovitel ponese veskere dusledky takovehoto poruseni pray tfetich osob. (2) Nedilnou soueasti teto smlouvy je Pfiloha 1, ktera vymezuje rozsah dila. (3) Dojde-li jakymkoli zpusobem k zaniku smlouvy, nepozbyva clank VI. platnosti. (4) Jakekoliv zmeny obsahu teto smlouvy je mo2ne provadet jen vzestupne eislovanymi dodatky ucinenymi v pisemne forme a odsouhlasenymi obema stranami. Jina ujednani j sou neplatna. (5) Prava a povinnosti touto smlouvou vyslovne neupravene se fidi pfislus"nymi ustanovenimi obchodniho zakoniku, autorskeho zakona a dalsich pravnich pfedpisu Ceske republiky. (6) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, z niche jeden obdr2i zhotovitel a jeden obdr2i objednatel. (7) Tato smlouva nabyva platnosti i ueinnosti dnem podpisu obema smluvnimi stranami. 11

12 OPERACNI INVESTICE DO VA51 EUDOUCNOSTI (8) Tato smlouva predstavuje uplnou dohodu smluvnich stran ohledne vzajemnych vztahu, ktere upravuje, a nahrazuje veskera predchazejici ujednani a dohody v teto predmetne veci, at' uz ustni ci pisemne. Za obj ednatele: Ceska republika - Ministerstvo financi Za zhotovitele Krabat cz s.r.o. Mgr. Radoslav Bulii Ing. Ondrej Tomas Klima reditel odboru 38 jednatel spoleenosti V Praze dne:!a. -. d V Praze dne: Ministerstve Masud Iti 10 PRAHA I - $

13 OPERACNt EVROPSKA UNIT Prloha 1: Mechanismus SFICFIEFF Zp"esnene zadani Ukol Castka bez DPH DPH 20% Castka s DPH 20% Uprava interface na monitorovaci systemy strukturalnich fondu FM EHP/Norska _ Zpi esnene zadani Uprava interface na IS CEDR Implementace okruhu EHP FM Svycarsko Zpfesnene zadani Uprava interface na IS CEDR Rozgifeni a zmeny na okruhu FM Svycarsko FM FS Spolecne body Zpfesnene zadani Volitelnost zobrazeni a pofadi sloupcu v pfehledech Uprava administrate vratek Uprava interface na AVIS me Pfidani stavoveho fadku do pfehledu, ve kterem by se zobrazoval pocet vybranych polozek a ptipadne soucty Provazani pfehledu s dynamickou sestavou Obratova pfedvaha v menu UcetnictvilHlavnl kniha Zjednodusene uzivatelske rozhrani pro Ixcetni pfedkontace Vicevlaknovy tisk sestav Umoznit zru geni pozadavku na sestavu Umoznit zruseni pozadavku na p"ehled Vice variant zobrazeni sestavy Rozdeleni procesu uctovani do dvou kroku - zalozeni a uzavreni (pfipadne do tti - zalozeni, provizorni, uzavfeni) Implementace roll subjektu Pfesunout tizeni pfenosu do MSSF/MSC z Edit eventu do samostatneho eventu Uprava formulate obehu dokumenth - generovani/pripojeni ueetniho dokladu k procesu _ Uprava formulate obehu dokumentu - evidence pfiloh Uprava formulate dokladu - polo2kove nacitani dat Uprava formulate dokladu - evidence pfiloh Uprava formulate dokladu - hierarchicke zobrazeni vazeb Uprava formulate programoveho "izeni - polozkove nacitani dat Uprava formulate ucetniho rozvrhu - ptidani cleneni

14 ** OPERACNI * * * * * INVESTICE DO VAMI BUDOUCNOSTI Mechanismus Spolecne body Ukol dstka bez DPH DPH 20% Castka s DPH 20% Zmeny v ucetnictvi v navaznosti na Iegislativu a meta dicke postupy Zalo2eni novych dokladu a sestav Celkem

15 Ministerstvo f IN 10 PRAHA ' Nilwv r'inanc l 1 t It) Q k,,,. ' t e' eera a finned tllisf,18 a0 PR h^1 Leseneidr ()hood Ministers PRAHA -LeeeaddIr

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich predpisu, (dale jen,,obchodni zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Název: Projektové øízení projektu Service Desk ICT MF Èíslo:

Více

Smlouva Konzultacni sluzby ICT - ORACLE

Smlouva Konzultacni sluzby ICT - ORACLE Cislo smlouvy MF 332/038/2012 Toto cislo uvcidejte pri fakturaci Smlouva Konzultacni sluzby ICT - ORACLE uzavrena dle 269 odst. 2 a nasl. obchodniho zakoniku, c. 513/1991 Sb., ve zneni pozdejsich predpisu

Více

KUPNI SMLOUVA. 1. Smluvni strany. Kvetna 15, 603 00 Brno. Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI. CNB, pobocka Brno cislo uctu: 75014149 DIC:

KUPNI SMLOUVA. 1. Smluvni strany. Kvetna 15, 603 00 Brno. Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI. CNB, pobocka Brno cislo uctu: 75014149 DIC: KUPNI SMLOUVA 1. Smluvni strany Ceska republika - Statni zemedelska a potravinafska inspekce Sidlo: Za kterou jedna: Bankovni spojeni: Kvetna 15, 603 00 Brno Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI

Více

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha Zadání veøejného výbìrového øízení Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Základní údaje výbìrového øízení Název: Rekonstrukce místnosti è.420 v objektu

Více

SMLOUVA O D1LO.,,Servis datovych komor v objektu Voctarova 11" C1. I Smluvni strany

SMLOUVA O D1LO.,,Servis datovych komor v objektu Voctarova 11 C1. I Smluvni strany Cislo smlouvy MF 332/064/2012 Toto cislo uvadejte prifakturaci SMLOUVA O D1LO,,Servis datovych komor v objektu Voctarova 11" uzavrena pod/ ustanoveni 536 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., obchodni zakonik,

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ die 409 a ndsl zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zdkonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (ddlejen,,obchodni zdkonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Clanek I. Smluvni strany

Clanek I. Smluvni strany 1 Cis1o smlouvy MF 332/032/2012 Toto cislo uvi dejte prifakturaci SMLOUVA NA POSKYTOVANI SLUZEB IT specialistu pro rozvoj funkcionality, monitorovani a Nzeni vefejnych financi v ramci CSUIS uzavrena ve

Více

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku Cislo smlouvy Objednatele: VPSKP 51-14/CJ-2013-9609K3 Cislo smlouvy Koordinator a BOZP: SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho

Více

Smlouva o dilo uzavfena die 536 a nasl. obchodniho zakoniku c. 513/1991 SJbC.j.; v platnem zneni na realizaci akce:

Smlouva o dilo uzavfena die 536 a nasl. obchodniho zakoniku c. 513/1991 SJbC.j.; v platnem zneni na realizaci akce: Smlouva o dilo uzavfena die 536 a nasl. obchodniho zakoniku c. 513/1991 SJbC.j.; v platnem zneni na realizaci akce: Zpracovani a projednani projektove dokumentace..desfova kanalizace a zpevnenych ploch

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Věc: Výzva jednomu zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Věc: Výzva jednomu zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 20. prosince 2012 PID: MFCR2XLSWF Č. j.: MF-121562/2012/23-232

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl v tomto zadávacím řízení zadat veřejnou zakázku:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl v tomto zadávacím řízení zadat veřejnou zakázku: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O. BOX 77 118 10 Praha 1 V Praze dne 29.8.2013 PID: MFCR3XJSQU Č. j.: MF-71238/2013/23-2302/D Věc: Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění o

Více

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove,

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove, Pfiloha c. 7 KUPNI SMLOUVA Cislo: kterou ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, uzavfely nize uvedeneho dne, mesice a roku na zaklade

Více

Smluvni strany. zapsana v obchodnim rejstfiku vedenym krajskym soudem v Usti nad Labem, oddilc, vlozka21089 (dale jen,,prodavajici")

Smluvni strany. zapsana v obchodnim rejstfiku vedenym krajskym soudem v Usti nad Labem, oddilc, vlozka21089 (dale jen,,prodavajici) KUPNi SMLOUVA C.j. KRPL-32271-6/CJ-2015-1800VZ die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zn ni, (dale jen,,obcansky zakonik") nize uvedeneho dne, mesice a roku byla mezi smluvnimi

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

KUPNl SMLOUVA. die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik") KRPL-97366-7/CJ-2015-1800VZ

KUPNl SMLOUVA. die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik) KRPL-97366-7/CJ-2015-1800VZ KUPNl SMLOUVA die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik") KRPL-97366-7/CJ-2015-1800VZ nize uvedeneho dne, mesice a roku byla mezi smluvnimi

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNi SMLOUVA c. j. KRPL-82396-16/CJ-2014-1800VZ

KUPNi SMLOUVA c. j. KRPL-82396-16/CJ-2014-1800VZ KUPNi SMLOUVA c. j. KRPL-82396-16/CJ-2014-1800VZ die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen "obcansky zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen,,obchz"), nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi smluvnimi

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

6. SDI-2011-110-000014, (dale jen smlouvy"). Cl. 1. Smluvni strany

6. SDI-2011-110-000014, (dale jen smlouvy). Cl. 1. Smluvni strany Cislo smlouvy MF 3321123/2011 Toto cislo uuadejte pii fakturaci Smlouva o dilo vyvoj IS SDSL Informacni system pro statni dozor nad loteriemi a sazkami 6. SDI-2011-110-000014 dle ustanoveni 536 a nasl.

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

KUPNI SMLOUVA C. 1104/14K/12

KUPNI SMLOUVA C. 1104/14K/12 Cislo smlouvy MF 332/016/2012 Toto cisio uuadejte p11 fakturaci KUPNI SMLOUVA C. 1104/14K/12 Smluvni strany: Ceska republika - Ministerstvo financi Letenska 15 118 10 PRAHA 1 ICO -- 00006947 DIC - CZ00006947

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

SMLOUVA O DILO c. ^/15/OVV

SMLOUVA O DILO c. ^/15/OVV SMLOUVA O DILO c. ^/15/OVV OVUP, CSPSK 3 n -gg., 2015 e r-.k. J U JJ uzavrena ve smyslu ust. 2586 a nasl. zak. c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platnem zneni *»»" 1. Statutarni mesto Brno, se sidlem

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Servisní služby pro Oracle technologie MF Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba jednající

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Technická podpora produktů Oracle

Technická podpora produktů Oracle ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O. BOX 77 118 10 Praha 1 V Praze dne 21. května 2013 PID: MFCR3XEDAS Č. j.: MF-49321/2013/23-2302/Se Věc: Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

Cislo smlouvy MF 332/102/2011. Smlouva o dilo c. ARIS/2011/4

Cislo smlouvy MF 332/102/2011. Smlouva o dilo c. ARIS/2011/4 1 Cislo smlouvy MF 332/102/2011 Toto cislo t1vadejte pi i fakthraci ARIS/201I/4 Ident.C. 72512/201 1/4 Smlouva o dilo c. ARIS/2011/4,,Publika)e udaju CSUIS na Internetu MF - vyvoj APV 2011" uzavrena v

Více

Kupni Smlouva. Cislo prodavajiciho: neni zadano Cislo kupujiciho: VPSKP-421-7/CJ-2013-9609K3

Kupni Smlouva. Cislo prodavajiciho: neni zadano Cislo kupujiciho: VPSKP-421-7/CJ-2013-9609K3 Kupni Smlouva Cislo prodavajiciho: neni zadano Cislo kupujiciho: VPSKP-421-7/CJ-2013-9609K3 uzavfena podle 409 a nasl. zakona., c. 513/1991 Sb. obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pravnich pfedpisu 1.

Více

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800 -,, SMLOUVA 0 DILO dohodnuta a nasledne uzavrena mezi ucastnfky a smluvnfmi stranami: clanek 1 SMLUVNi STRANY Objednatel: Mesto Hoi'ovice Palackeho nam.2, 268 01, Horovice, IC 00233242, DIC: CZ00322242

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Zajištění legislativních úprav v IS ARES

Zajištění legislativních úprav v IS ARES ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O. BOX 77 118 10 Praha 1 V Praze dne 15 července 2014 PID: MFCR4XHAZK Č. j.:mf-53262/2014/9001/ko Věc: Referent: Přílohy: Výzva k jednání v jednacím

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. [BUDE DOPLNĚNO] uzavřená podle dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako Smlouva ) I.

KUPNÍ SMLOUVA. č. [BUDE DOPLNĚNO] uzavřená podle dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako Smlouva ) I. KUPNÍ SMLOUVA č. [BUDE DOPLNĚNO] uzavřená podle dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako Smlouva ) I. Smluvní strany Název firmy: [DOPLNÍ UCHZAČ] Sídlo: [DOPLNÍ UCHZAČ] IČ: [DOPLNÍ

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Gemin Výzva k podání nabídky včetně zadávací... Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: MINISTERSTVO FINANCÍ IČO: 00006947

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupující: Základní umělecká škola Nová Paka Se sídlem: Masarykovo náměstí 1 509 01 Nová Paka IČ: IČO: 67440207 Zastoupený:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha zadávací dokumentace č. 5 Ev. č. sml.: Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Střední

Více

KUPNi SMLOUVA c. 382/4263

KUPNi SMLOUVA c. 382/4263 EDOMED EDOMED s.r.o. U vinohradske nemocnice 3 13000Praha3 Ceska republika KUPNi SMLOUVA c. 382/4263 Smluvni strany: EDOMED s. r. o. IC:CZ63673169 sidlem Praha 3, U Vinohradske nemocnice 3, PSC: 130 00

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

SMLOUVA O DJLO - OOP Harrachov pro back office. c.j. KRPL-444-43/CJ-2011-1800VZ. uzavfena die 536 a nasl. Obchodniho zakoniku c. 513/1991 Sb.

SMLOUVA O DJLO - OOP Harrachov pro back office. c.j. KRPL-444-43/CJ-2011-1800VZ. uzavfena die 536 a nasl. Obchodniho zakoniku c. 513/1991 Sb. SMLOUVA O DJLO - OOP Harrachov pro back office c.j. KRPL-444-43/CJ-2011-1800VZ uzavfena die 536 a nasl. Obchodniho zakoniku c. 513/1991 Sb. I. Smluvni strany: Objednatel: Ceska republika - Krajske feditelstvi

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

SMLOUVA č. xxx o poskytování úklidových prací a služeb

SMLOUVA č. xxx o poskytování úklidových prací a služeb Příloha č. 9 NÁVRH SMLOUVA č. xxx o poskytování úklidových prací a služeb uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu *k^y* SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu C.j.:KRPL-110069-16./CJ-2014-1800VZ Smluvni strany: Ceska

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy IČ: 63608944 Sídlo: Kostelní náměstí č.o. 21, 571 01 Moravská

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS

SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS č. ev. ČSÚ: 246-2013-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika Český statistický úřad se

Více

S M L O U V A O D Í L O č.../2009

S M L O U V A O D Í L O č.../2009 S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:......

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Uzavfena nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi: 1. Pavel Dvorak se sidlem: Ulice l.maje, 411 45 Ustek IC: 69 41 28 21 DIG: 196-6805101853 bankovni spojeni:

Více

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Základní údaje výbìrového øízení Název: Úprava a doplnìní kamerového

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019)

RÁMCOVÁ SMLOUVA. VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ (projekt DF12P01OVV019) RÁMCOVÁ SMLOUVA "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019) Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená mezi těmito stranami ve smyslu ust.

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více