Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc"

Transkript

1 Charakteristika vyučovacího předmětu český jazyk a literatura Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících prvního a druhého stupně základní školy. Vyučovací předmět má časovou dotaci devět hodin týdně v prvním ročníku, deset hodin týdně ve druhém a třetím ročníku, osm hodin týdně ve čtvrtém a pátém ročníku, pět hodin týdně v šestém ročníku a čtyři hodiny týdně v sedmém až devátém ročníku. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru český jazyk a literatura stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a souvisejících očekávaných výstupů průřezových témat. Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení, neboť dobrá úroveň jazykové kultury patří k základním znakům nejen všeobecné vzdělanosti, ale je důležitá i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oborech vzdělávání. Ovládnutí jazykových prostředků češtiny je zároveň základním předpokladem k úspěšnému osvojování cizích jazyků. Vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Jazyková, Komunikační a slohová a Literární. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby jazyka. Jazyková vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, hledat jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu. Učí se text analyzovat a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory na přečtené dílo. Postupně získávají a rozvíjejí svoje základní čtenářské návyky.učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Žáci jsou seznamováni s nejvýznamnějšími literárními výtvory národní, evropské i světové kultury a jsou vedeni k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. Výuka probíhá většinou v kmenových třídách. Tam, kde je to vhodné, jsou žáci děleni do skupin. Některá témata, zejména z oblasti literatury v 8. a 9. ročníku, jsou realizována formou tematicky zaměřených bloků, např. Literatura národního obrození, Literatura mezi dvěma světovými válkami apod. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihovny, práce s knihou a texty na internetu. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností a tomu je podřízena i výuka gramatiky. 1.stupeň Na 1. stupni je naším prvořadým cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje čtení a psaní. Hlavním cílem je ovšem naučit žáky přesnému vyjadřování a schopnosti dorozumívat se v různých situacích. Žáci, kteří nastupují do školy, již dovedou česky mluvit. Snažíme se proto tuto jejich dovednost dále rozvíjet a seznamovat je se spisovnou podobou českého jazyka v takové míře, aby ji běžně používali ve škole i mimo školu. Ve věcném vyjadřování pěstujeme prostý a jasný sloh výkladový s důrazem na logické uspořádání výpovědí. Důraz klademe také na čtení s porozuměním. Pochopení textu a jeho interpretace, individuální prožívání literárního díla a sdílení čtenářských zážitků se zde stýká s výchovou komunikační. Výuku gramatiky chápeme nikoliv jako cíl, ale jako cestu, jak díky poznávání struktury jazyka rozvíjet komunikační dovednosti. 2. stupeň Ve své jazykové části se výuka zaměřuje především na to, aby žáci poznali bohatost českého jazyka, jeho slovní zásoby a dovedli v praxi používat základní pravidla stylistiky. Gramatické poznatky a ovládnutí pravidel českého pravopisu vždy slouží hlavnímu cíli výuky češtiny, kterým je komunikační schopnost žáků. Žáci se také učí pracovat s učebnicí, užívat jazykových příruček a různých jazykových textů. Rozvíjením jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování vedeme žáky k přesnému a logickému myšlení. Literární učivo se zde již stává nástrojem tvořivé interpretace a produkce vlastních textů. Tomuto cíli napomáhá zařazování témat z literární teorie do výuky.

2 Kompetence k učení o rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva a předkládat žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech o vést žáky k systematickému vedení a ukládání informací o vést žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování o seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem Kompetence k řešení problémů o vést žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy o vést žáky k práci s chybou, tj. aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení o naučit žáky pracovat s odborným textem (vyhledat hlavní myšlenku textu, pořizovat si potřebné výpisky) Kompetence komunikativní o pěstovat u žáků schopnost vystupovat před lidmi a souvisle vyjadřovat vlastní názory o pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků, a to jak ve smyslu přesnosti, tak jejich slohového zabarvení o vést žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků Kompetence sociální a personální o prostřednictvím četby podporovat emocionální zrání žáků, vést je k sebepoznání a pozitivním životním a mravním hodnotám o vytvářet příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy a postupně si osvojovali základní pravidla rozhovoru a argumentace o vést žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc a sami ji ochotně poskytovali, probouzet v nich city lidské solidarity a spoluúčasti Kompetence občanské o seznamovat žáky s národním, evropským i světovým kulturním dědictvím a naučit je rozlišovat hodnotnou literaturu od literatury konzumní a manipulační o na základě společné četby a dalších činností podporovat v žácích trvalý zájem o četbu a recitaci, podněcovat v žácích potřebu vlastního literárního projevu Kompetence pracovní o vést žáky k čitelnosti a úhlednosti psaného projevu a k dodržování všech hygienických a pracovních návyků při čtení a psaní, o vést žáky k přípravě a udržování jejich učebního prostoru Organizace výuky V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, jednotlivé činnosti je možné učit v menších časových celcích, než je celá vyučovací hodina, činnosti lze vzájemně kombinovat a propojovat. Ve ročníku má předmět tyto složky : čtení a literární jazyková komunikační a slohová psaní (vyučuje se menších časových celcích) V ročníku má předmět tyto složky: literární ; jazyková ; komunikační a slohová O časové dotaci jednotlivých složek rozhoduje vyučující daného ročníku. Metody práce předmětu

3 Výuka je realizována prostřednictvím výkladu, řízeného rozhovoru, práce ve dvojicích a skupinové práce, metodami kritického myšlení, práce s chybou apod. Do vyučovacích hodin jsou pravidelně zařazovány všestranné jazykové rozbory, vyhledávání v jazykových příručkách a slovnících, pravopisná cvičení, testy i samostatné výstupy žáků (řečnická cvičení, referáty, přednes a recitace). Vybrané tematické okruhy je vhodné realizovat také formou krátkodobých projektů, knihovnických lekcí nebo návštěv divadelních a filmových představení. Český jazyk 1. ročník Výstupy Učivo Průřezová témata komunikační a slohová, jazyková a literární rozliší sluchem jednotlivé hlásky ve slově postřehne zrakem rozdíly v obrázcích, v písmenech zvládne pravolevou orientaci navykne si správně sedět a držet psací náčiní naučí se zacházet s grafickým materiálem orientuje se v liniatuře dbá na úhledný, čitelný písemný projev zvládne přípravné uvolňovací cviky orientuje se v liniatuře píše správné tvary písmen, číslic a interpunkčních znamének správně spojuje písmena píše věcně i formálně spávně slova a krátké věty umí správně umístit diakritická znaménka bezchybně opisuje a přepisuje slova, věty píše podle diktátu písmena, slova, krátké věty píše na začátku věty a ve vlastních jménech osob velká písmena plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti naučí se přečíst všechna písmena abecedy čte s poruzoměním slova a věty, popř. texty přiměřeného rozsahu čte slova se skupinami di, ti, ni, dy, ty, ny, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Přípravná sluchová a zraková cvičení Základní hygienické návyky a technika psaní Výcvik v psaní malých a velkých písmen Výcvik v psaní slov a krátkých vět Výcvik techniky čtení na základě hláskování

4 rozlišuje v textu písmeno malé, velké, tištěné, psané, tečku, otazník, vykřičník umí se orientovat v textu, ví co je věta, článek, nadpis, řádek, uvozovky čte správně délku samohlásek čte se správným slovním a větným přízvukem snaží se výrazně přečíst přímou řeč porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti vyhledává klíčová slova v textu Čtení jako zdroj informací čte podle pokynů učitele umí tvořit větu s daným slovem na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev umí položit otázku i odpovědět na otázku seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh (pohádku) Rozvíjení vyjadřovacích schopností a slovní zásoby při praktických činnostech porozumí výrazům a pojmům: říkadlo, rozpočítadlo, hádanka, pohádka, báseň, básník, kniha, spisovatel, časopis, ilustrace, ilustrátor, divadelní představení rozliší sloky básně a slova, která se rýmují umí zpaměti recitovat kratší báseň Seznámení se základy literatury Mediální je schopen soustředěně a pozorně naslouchat předčítanému textu, reagovat otázkami, správně odpovídat pokusí se dramatizovat pohádku nebo její část v krátkých mluvených projevech správně dýchá, zřetelně vyslovuje, volí vhodné tempo řeči respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální i neverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích správně použije oslovení umí vyjádřit prosbu, poděkování, omluvu, pozdrav, blahopřání Základy techniky mluveného projevu Vyjadřování závislé na komunikační situaci

5 Český jazyk 2. ročník Jazyková Výstupy Učivo Průřezová témata rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky umí řadit věty podle časové posloupnosti a správně řadí slova ve větě rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky umí rozlišit větu, slovo, slabiku, hlásku - písmeno naučí se dělit slova na slabiky a určuje počet slabik ve slovech umí dělit slovo na konci řádku porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená,vyhledává v textu slova příbuzná rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky (dvouhlásky) naučí se pravopis psaní ú, ů učí se rozpoznávat slabikotvorné r, l odůvodňuje a píše správně i, í, y, ý, po měkkých a tvrdých souhláskách odůvodňuje a správně píše slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, mimo morfologický šev dokáže si správně odůvodnit slovem v jiném tvaru, popř. slovem příbuzným a napsat párovou souhlásku uvnitř a na konci slova seznámí se se všemi názvy slovních druhů učí se poznávat podstatná jména, slovesa a předložky v základním tvaru rozlišuje podstatná jména obecná a vlastní umí napsat velké písmeno v jednoslovných vlastních jménech osob a měst Věty a slova Slabiky, hlásky a písmena Slovní druhy

6 umí správě vyjmenovat abecední řadu naučí se vyhledávat hesla podle abecedního řazení Abeceda Komunikační a slohová vyjadřuje své pocity z přečteného textu zdokonaluje se v technice čtení přečte větu jednoduchou a kratší souvětí plynule a s přirozenou intonací čte s porozuměním texty přiměřené obsahem používá hlasité i tiché čtení užívá správný slovní přízvuk dokáže pozorně a soustředěně naslouchat předčítanému textu reaguje správně položenou otázkou snaží se vyjadřovat v závislosti na komunikační situaci pečlivě vyslovuje a opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost dokáže vyjádřit prosbu, poděkování, omluvu, pozdrav, blahopřání seznámí se se základy vypravování, dodržuje posloupnost děje pokusí se o jednoduchý popis, pojmenuje vlastnosti zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním utvrzuje správný tvar písmen a číslic, spojování písmen ve slovech dodržuje správné hygienické zásady při psaní dokáže bezchybně opsat i přepsat text cvičí se ve psaní velkých tiskacích písmen naučí se psát adresu, pohlednici, blahopřání k narozeninám, svátkům dodržuje úpravu písemností - nadpis, datum Literární rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění dokáže volně reprodukovat literární text, který přečte nebo slyší pokusí se o dramatizaci vhodného textu nebo jeho části Čtení Naslouchání Mluvený projev Písemný projev Tvořivé činnosti s literárním textem Multikulturní

7 přednáší zpaměti alespoň 4 básně dokáže vyhledat slova, která se rýmují seznámí se s pojmy poezie, verš, rým, rytmus, recitace, divadlo - jeviště, hlediště, vypravěč, postavy příběhu snaží se vyjádřit své pocity z textu, který přečetl nebo vyposlechl Základní literární pojmy Zážitkové čtení a naslouchání Český jazyk 3. ročník Výstupy Učivo Průřezová témata Jazyková odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických příkladech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování učí se rozlišovat slova příbuzná od tvarů téhož slova seznámí se s pojmem kořen slova rozlišuje slova spisovná od nespisovných umí vyjmenovat slova patřící k určitému významovému okruhu umí uvést k daným slovům slova protikladná, slova souznačná, slova významem nadřazená a podřazená Nauka o slově a pravopis vyjmenovaných slov pamětně zvládne řady vyjmenovaných slov seznámí se s pravopisem psaní i, í, y, ý po obojtných souhláskách ve slovech v základním i jiném tvaru, ve slovech příbuzných pokouší se rozlišovat psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách u dvojic slov se stejným zněním, ale různého významu (homonyma) řadí podle abecedy slova, která začínají stejným písmenem

8 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost u podstatných jmen určuje číslo a rod umí vyjmenovat 7 pádových otázek seznámí se s určováním pádů podstatných jmen naučí se pravopis vlastních jmen jednoslovných zeměpisných názvů naučí se rozlišovat kromě podstatných jmen a sloves také číslovky, spojky, citoslovce a částice rozlišuje slovní druhy v základním tvaru u sloves určí slovesnou osobu, číslo a čas umí vyčasovat slovesa s použitím osobních zájmen seznámí se s pojmem infinitiv slovesa rozlišuje jednoduché a složené slovesné tvary seznámí se s pojmem ohebné a neohebné slovní druhy rozliší větu jednoduchou a souvětí dokáže sestavit vzorec souvětí, popř. podle vzorce vymyslet větu umí vyhledat ve větě jednoduché základní skladební dvojice spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy Komunikační a slohová na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev (vypravování) s dopomocí vytvoří jednoduchou osnovu vypravování a nadpis pokusí se o jednoduchý popis předmětu, jednoduché činnosti umí požádat o informaci a sdělit ji respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru Tvarosloví - slovní druhy Skladba - věta jednoduchá a souvětí Mluvený projev

9 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev bezchybně opisuje a přepisuje přiměřeně náročný text kontroluje vlastní písemný projev Písemný projev umí napsat krátký dopis píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte se správným větným přízvukem a intonací využívá tiché čtení čte umělecké, populární i naukové texty (encyklopedie) ví, co je odstavec Čtení Multikulturní odliší verše od prózy Literární soustředěně poslouchá předčítaný literární text, umí ho volně reprodukovat seznámí se s některými regionálními pověstmi, povídkou, bajkou pokusí se o jednoduchou charakteristiku literární postavy umí zpaměti recitovat alespoň 5 básní pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Poslech literárních textů a tvořivé činnosti s nimi Český jazyk 4. ročník Výstupy Učivo Průřezová témata Jazyková

10 poznává kořen slova a rozliší část příponovou a předponovou rozlišuje předpony a předložky správně používá i, í, y, ý po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech, v jejich tvarech a ve slovech příbuzných rozlišuje psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách ve dvojicích homonymních slov rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary pozná a dovede správně užít slova citově zabarvená a slova bez citového zabarvení rozlišuje slovní druhy i v jiném než základním tvaru (s vyjímkou zájmen) umí určit u sloves slovesnou osobu, číslo, čas a způsob oznamovací dokáže u podstatných jmen určit pád, číslo, rod a vzor odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje vyhledává podmět, přísudek seznámí se s pravopisem shody podmětu s přísudkem Komunikační a slohová vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku odstraňuje chybné spojení když-tak vyjadřuje se správně v závislosti na komunikační situaci: vzkaz, vypravování snaží se o výběr vhodných jazykových prostředků naučí se napsat zprávu, oznámení, SMS, dopis s adresou umí jednoduše popsat rostlinu, zvíře, věc, místnost nebo osobu umí členit vypravování a sestavit osnovu Nauka o slově a pravopis Tvarosloví Skladba Mluvený projev a naslouchání Komunikační žánry Písemný projev a jeho žánry

11 naučí se vyplňovat tiskopisy umí napsat římské číslice snaží se o úhledný, čitelný, přehledný a bezchybný zápis do sešitu správně a plynule čte umělecké i populárněnaučné texty umí vyhledávat informace v encyklopediích užívá uvědomělé a dostatečně rychlé hlasité i tiché čtení umí reprodukovat obsah textu umí rozlišit hlavní i vedlejší postavy příběhu, hodnotí jejich vystupování, vzájemné vztahy Literární rozlišuje různé typy uměleckých i neuměleckých textů vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je hodnotí hrdiny dětských knih vyjadřuje své pocity z básnického textu recituje zpaměti aspoň 5 básní pokouší se domýšlet započatý děj příběhu umí řadit text podle posloupnosti děje volně reprodukuje text podle svých schopností tvoří vlastní literární text na dané téma porovnává ilustrace různých výtvarníků rozumí pojmům próza, poezie, povídka rozlišuje film loutkový, kreslený a hraný umí v textu vyhledat přirovnání Čtení Poslech literárních textů. Zážitkové čtení Tvořivé činnosti s literárním textem Základní literární pojmy Multikulturní

12 Český jazyk 5. ročník Výstupy Učivo Průřezová témata Jazyková seznámí se s pravopisem slov s předponami s-, z-, vz- umí pravidlo psaní předložek s, z je poučen o zdvojených souhláskách ve slovech s předponou seznámí se s pravopisem skupin bě/bje, vě/vje tam, kde se setká předpona ob-, v- s kořenem na je a skupiny mě/mně porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, příponovou a koncovku určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu umí určit všechny mluvnické kategorie podstatných jmen, včetně vzorů předseda, soudce umí určit mluvnické kategorie u sloves, včetně způsobů rozkazovacího a podmiňovacího píše správně i, í, y, ý ve slovech po obojetných souhláskách seznámí se s druhy přídavných jmen pozná skloňování přídavných jmen tvrdých a měkkých vyhledává základní skladební dvojice, v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty zvládá základní příklady syntaktického pravopisu zná pravopis shody podmětu s přísudkem rozlišuje podmět holý, rozvitý a několikanásobný Slovní zásoba a tvoření slov Tvarosloví Skladba seznámí se s psaním přímé řeči Komunikační a slohová

13 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký písemný projev s dodržením časové posloupnosti zvládá stručné zápisy z učebního textu umí vypsat údaje ze slovníků zvládá vyplňování běžných tiskopisů Písemný projev umí napsat i přečíst římské číslice dokáže opsat stručně pracovní postup, děj, činnost při mimořádných událostech umí napsat vzkaz, inzerát, pozvánku pokusí se sestavit jednoduchý komiks rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru vede správně dialog, střídá roli mluvčího a posluchače umí zanechat vzkaz na záznamníku rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě Mluvený projev a naslouchání Mediální reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení čte s porozuměním přiměřeně náročné texty nahlas i potichu rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodné pro daný věk, podstatné informace zaznamenává umí výrazně přečíst umělecký text pokusí se vystihnout hlavní myšlenku literárního díla nebo jeho úryvku umí rozlišit řeč autora nebo řeč postav Literární Čtení

14 seznamuje se poslechem s vybranými úryvky ukázek literární tvorby českých i zahraničních autorů vhodných pro daný věk hovoří o přečteném i předčítaném textu, vyjadřuje své názory a pocity odlišuje vyprávění literární od faktického, umělecké od neuměleckého Poslech literárních textů Zážitkové čtení Mediální volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma umí přenést, volně reprodukovat i dramatizovat vhodný literární text rozpozná v poezii přenášení významů, přirovnání, básnický přívlastek v próze určí čas a prostředí děje, hlavní a vedlejší postavy při jednoduchém rozboru literárního textu používá elementární literární pojmy Tvořivé činnosti s literárním textem Základní literární pojmy Český jazyk 6. ročník Jazyková Výstupy Učivo Průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu Jazykové útvary Multikulturní a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, Jazykové příručky Mediální se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími slovníky a příručkami spis. vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova Zvuk. stránka jazyka v písemném projevu zvládá pravopis Stavba slova slovotvorný správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary Slovní druhy slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci rozlišuje podstatná jména konkrétní, abstraktní, Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková, obecná, vlastní rozlišuje přídavná jména tvrdá, měkká, přivlast., Přídavná jména užívá jmenných tvarů přídavných jmen umí stupňovat přídavná jména správně zařazuje zájmena podle druhů Zájmena umí skloňovat zájmena osobní a přivlastňovací

15 skloňuje číslovky a bez pravopisných obtíží Číslovky rozlišuje číslovky základní a řadové vhodně používá slovesné tvary a rozlišuje Slovesa slovesný způsob vyhledá základní skladební dvojici (nevyjádřený, Větné členy několikanásobný podmět, jmenný přísudek) a dodržuje mluvnickou shodu v pravopise určuje rozvíjející větné členy (kromě doplňku) a vhodně užívá základní principy skladby určí druhy vět podle obsahu, pozná větu jednodu- Věta chou a souvětí, umí používat různé druhy přímé řeči Komunikační a slohová odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně Vypravování užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru umí pracovat s nenáročným odborným textem Popis a používá odborných výrazů rozpoznává manipulativní komunikaci Zpráva, oznámení Mediální v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj umí vyhledat klíčová slova a formulovat hlavní Výpisky, výtah myšlenku textu vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu odlišuje spisovné a nespisovné jazykové prostředky, Dopis slova citově neutrální a citově zabarvená Literární uceleně reprodukuje přečtený text a vlastními Pohádky slovy interpretuje smysl díla rozlišuje základní literární druhy a žánry, Báje, mýty, pověsti Multikulturní porovnává je i jejich funkci, uvede některé významné představitele Výchova k myšlení v evrop. a globál. souvislostech rozlišuje poezii epickou a lyrickou Poezie přednáší básně a vhodné literární texty rozpoznává základní rysy výrazného Próza Výchova k myšlení individuálního stylu autora v evrop. a globál. rozumí základním literárním pojmům (poezie, souvislostech próza, drama, lyrika, epika, verš, sloka) dramatizuje vybraný literární text Český jazyk 7. ročník Výstupy Učivo Průřezová témata

16 Jazyková správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary Tvarosloví slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci využívá znalostí o podstatných jménech v písemném Podstatná jména projevu (odchylné tvary, velká písmena) a dovede vyhledávat obtížnější tvary v jazykových příručkách umí stupňovat přídavná jména a zvládá pravopis Přídavná jména přídavných jmen přivlastňovacích vhodně užívá vztažných zájmen Zájmena rozlišuje rod činný a trpný Slovesa umí stupňovat příslovce a používat přísl. spřežky Neohebné volí nejvhodnější předložky, spojky a částice slovní druhy ve větě i v souvětí rozlišuje významové vztahy gramatických Skladba Mediální jednotek ve větě a v souvětí rozlišuje větu jednočlennou a dvojčlennou (větný ekvivalent) a správně určuje větné členy orientuje se v různých typech vedlejších vět a správně je určuje v písemném projevu částečně zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí rozlišuje a příklady v textu dokládá nejrůznější Význam slov Multikulturní způsoby obohacování slovní zásoby a zásady Slovní zásoba a tvoření českých slov, rozpoznává přenesená tvoření slov Výchova k myšlení pojmenování, zvláště ve frazémech v evrop. a globál. souvislostech Komunikační a slohová dorozumívá se kultivovaně, výstižně, Vypravování jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky Popis i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů Žádost Mediální Objednávka umí vyhledat klíčová slova a hlavní myšlenku textu, Výtah Mediální sestavit a formulovat výtah z přečteného textu

17 Literární uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše Bajka popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla poznává některá obrazná pojmenování Poezie formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, Drama návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo rozlišuje základní literární druhy a žánry, Próza Multikulturní porovnává je i jejich funkci, uvede některé významné představitele vyhledává informace v různých typech katalogů v knihovně i v dalších informačních zdrojích Český jazyk 8. ročník Výstupy Učivo Průřezová témata Jazyková rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu Útvary českého Výchova k myšlení a zdůvodní jejich užití jazyka v evrop. a globál. má přehled o slovanských jazycích a vývoji ČJ souvislostech rozlišuje významové vztahy gramatických Tvarosloví jednotek ve větě a v souvětí skloňuje obecná jména přejatá z cizích jazyků Podstatná jména a cizí jména vlastní a umí je používat správně používá zájmen týž/tentýž Zájmena rozlišuje slovesný vid a chápe významový rozdíl Slovesa vidových dvojic třídí slovesa do slovesných tříd a užívá spisovných tvarů sloves v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický Skladba ve větě jednoduché i souvětí využívá znalostí o významovém poměru mezi souřadně spojenými větnými členy a hlavními větami při komunikaci rozlišuje různé druhy souvětí a umí znázornit grafickou stavbu složitých souvětí Multikulturní spis. vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova Slovní zásoba Komunikační a slohová využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky Charakteristika Mediální

18 i věcně správnému písemnému projevu a literárních postav a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení Líčení a komunikační záměr partnera v hovoru odlišuje prvky vypravování, líčení a popisu a používá vhodné jazykové prostředky využívá základy studijního čtení, vytvoří výpisky Výklad, výtah Environmentální nebo výtah z přečteného textu a samostatně připraví a s oporou o text přednese referát v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta Úvaha Výchova od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí demokratického otázek nebo porovnáváním s dostupnými občana informačními zdroji - umí vyjádřit svůj názor Literární poznává hlavní vývojová období literatury Nejstarší literatura Výchova k myšlení uvádí základní literární směry a jejich v evropských významné představitele a globálních v české a světové literatuře souvislostech uvede výrazné představitele základních literárních Literatura 19.stol. druhů a žánrů rozpoznává základní rysy výrazného Poezie 19.stol. Výchova k myšlení individuálního stylu autora v evropských a globálních souvislostech rozpoznává základní rysy výrazného individuálního Próza 20.stol. stylu autora formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, Multikulturní návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo Český jazyk 9. ročník Výstupy Učivo Průřezová témata Jazyková rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu Obecné výklady a zdůvodní jejich užití o jazyce a jazyková Multikulturní

19 má představu o vývoji ČJ a dělení jazyků v Evropě kultura Výchova k myšlení používá slovník cizích slov, etymologický slovník, Slovní zásoba v evrop. a globál. encyklopedie a jazykové příručky a tvoření slov souvislostech využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě Zvuková stránka Mediální vhodných jazykových projevů podle jazyka komunikační situace dbá na správnou výslovnost, melodii vět a správné kladení přízvuku umí zvolit správné tempo řeči a používání pauz v běžné komunikaci skloňuje podstatná jména obecná a vlastní, užívá Tvarosloví frekventovaných cizích slov a odborných názvů zvládá pravopis psaní velkých písmen rozlišuje druhy slov, užívá jejich správných tvarů včetně pravopisu rozlišuje větné členy, zejména doplněk a různé Skladba druhy přívlastků specifikuje významové poměry hlavních vět, mezi několikanásobnými větnými členy a souřadně spojenými vedlejšími větami rozumí pojmům přístavek, vsuvka, přechodník, Mediální věta neúplná chápe a dovede používat některé zvláštnosti větné skladby (samostatný a osamostatněný větný člen) Komunikační a slohová uspořádá informace v textu s ohledem na jeho Vypravování Mediální účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování Popis Životopis Výklad odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta Úvaha Multikulturní od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji Proslov Mediální zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad Diskuse, referát Výchova komunikace a pravidel dialogu demokratického rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení občana

20 a komunikační záměr partnera v hovoru Mediální samostatně připraví a s oporou o text přednese referát Literární rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, Próza 20.stol. svůj názor doloží argumenty tvoří vlastní literární text podle svých Výchova demokrat. schopností a na základě osvojených znalostí občana základů literární teorie uvádí základní literární směry a jejich výrazné představitele Poezie 20.stol. v české a světové literatuře porovnává různá ztvárnění téhož námětu Drama v literárním, dramatickém i filmovém zpracování Výchova k myšlení v evrop. a globál. vyhledává informace v různých typech katalogů, souvislostech v knihovně i v dalších informačních zdrojích Mediální

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK Charakteristika vzdělávací

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova čte s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk

Více

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura 2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň 2.1. Jazyk a jazyková komunikace 2.1.1. Český jazyk a literatura 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 6/1 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / ČJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / ČJ I. název vzdělávacího oboru: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Čelné místo ve vyučování na 1. stupni základní školy zaujímá český jazyk. Užívání češtiny

Více

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah 6. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce ( praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence pracovní, k učení Kom. k řešení problémů, komunikativní Kom. občanské

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

9.2.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.2.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1. JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ TVAROSLOVÍ

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 8. ročník Český jazyk pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus 2005) Pracovní sešit pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 6., 8. a

Více

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy)

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky samostatně pracuje

Více

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová Září umí abecedu, řadí slova podle abecedy dbá na úpravu v sešitě rozpozná znělé a neznělé

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Seminář z českého jazyka Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: 1 3.

Více

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu hlásky (písmene) i slova,

Více

Zajímavě je zpracován předmět Pohybové činnosti, který má upravené očekávané výstupy na základě toho, co umožňuje kapitola 8 RVP ZV.

Zajímavě je zpracován předmět Pohybové činnosti, který má upravené očekávané výstupy na základě toho, co umožňuje kapitola 8 RVP ZV. Jedličkův ústav - ZŠ pro tělesně postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Charakteristiky předmětů jsou zpracovány široce, včetně výčtu očekávaných výstupů z RVP ZV. Ročníkové výstupy

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 9. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA směřuje k vytříbenému ústnímu i písemnému projevu,uspořádání vybraných jazykových

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Český jazyk a literatura (Jazyk a jazyková komunikace) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 4+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MEDIÁLNÍ

Více

1 ČESKÝ JAZYK. 1.1 Charakteristika předmětu

1 ČESKÝ JAZYK. 1.1 Charakteristika předmětu 1 ČESKÝ JAZYK 1.1 Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Český jazyk na prvním stupni v sobě spojuje složku jazykovou, komunikačně-slohovou a literární (čtení a psaní) a směřuje k ovládnutí základních

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Přehled kapitol. Označení kapitoly Předmět Stránky kapitol Stránky v souboru

Přehled kapitol. Označení kapitoly Předmět Stránky kapitol Stránky v souboru Přehled kapitol Označení kapitoly Předmět Stránky kapitol Stránky v souboru 0.0 1 Český jazyk 01.1-1.16 02-17 2 Anglický jazyk 2.1-2.8 18-25 3 Základy německého jazyka 3.1-3.3 26-28 4 Konverzace v anglickém

Více

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ŠKOLNÍ VZD?LÁVACÍ PROGRAM pro základní vzd?lávání Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO DLOUHÁ 279, RÁJEC - JESTŘEBÍ Vypracovala: Mgr. Jana Smejkalová 1. Identifikační

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Škola pro všechny Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec Višňová 173, 464 01 Frýdlant

Škola pro všechny Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec Višňová 173, 464 01 Frýdlant Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec Višňová 173, 464 01 Frýdlant Poděkování Poděkování patří

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

A B C D E F. Jazyková výchova Aktivizace slovní zásoby a jednoduchý mluvený projev. ČaJS

A B C D E F. Jazyková výchova Aktivizace slovní zásoby a jednoduchý mluvený projev. ČaJS A B C D E F Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk 4 Ročník:. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně 7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 7.1.1 Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně. V 1. ročníku má časovou dotaci 8 hodin

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě.

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. 7.1 I. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk) 7.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Kvarta Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA Učí se soustředěně a pozorně naslouchat. Vyjadřuje pocity z přečteného textu. Poslech literárních textů Poslech literárních textů známých autorů čtených vyučujícím i spolužáky, poslech CD 10 Vv -umělecké

Více

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č. 1 Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1.

Více

Základní škola Volyně 2007, 2009

Základní škola Volyně 2007, 2009 Školní vzdělávací program Základní škola Volyně 2007, 2009 (ŠVP je zpracován podle RVP pro základní vzdělání vydaný MŠMT pod č.j. 27002/2005-22) 1 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola Volyně,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.2. Údaje o škole: Název školy: Základní škola

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. RVP - ZV Výstup Učivo Průřezová témata

Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. RVP - ZV Výstup Učivo Průřezová témata Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku.

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku. - plynule čte s porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. OSV (komunikace)- specifické komunikační dovednosti - porozumí písemným

Více

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova 6. roník Samostatn pracuje s Pravidly eského pravopisu, SS a s dalšími slovníky a pírukami. Vyhledává samostatn

Více

Strategie (metody a formy práce)

Strategie (metody a formy práce) ČESKÝ JAZYK / 1. ROČNÍK Učivo Čas Strategie (metody a formy práce) Pomůcky Předslabikářové období Přípravné období Hlásky a písmena m M, a A Sluchová analýza a syntéza slabik Vyvození prvních slabik Procvičování

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Německý jazyk - Sekunda

Německý jazyk - Sekunda - Sekunda Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016)

PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016) PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016) pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracovaný podle RVP ZV) pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium

Více

V. Učební osnovy. 1. stupeň

V. Učební osnovy. 1. stupeň V. Učební osnovy 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA: Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce a Český jazyk a literatura ve vybraných ročnících Charakteristika a osnovy nového volitelného předmětu Obchodní

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 3. ročník Měsíc Téma Učivo Očekávaný výstup září říjen OPAKOVÁNÍ Z 2. roč. VĚTA JEDNODUCHÝ PŘÍBĚH OPAKOVÁNÍ Z 2. ročníku PÁROVÉ SOUHLÁSKY ABECEDA JEDNODUCHÝ

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk pro 7. ročník

Český jazyk pro 7. ročník 1V3, 1V5, 1V6, 1V7, 1V8 1V5, 1V10, 1V1, 1V2, 1V5, 1V9, 1V10, Komunikační a slohová výchova 1V1, 1V5, 1V7, 1V10, 1V5, 1V6, 1V7, 1V10, 1V3, 1V5, 1V6, 1V7, Český jazyk pro 7. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 7. Svobodarová ŠVP Vzdělávací obsah. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 7. Svobodarová ŠVP Vzdělávací obsah. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 7. Svobodarová ŠVP Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůleţitější způsoby obohacování slovní zásoby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŢIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŢIVOT Základní škola Mořina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŢIVOT VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje školy... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika ŠVP...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, náměstí Míru 7, Fryšták 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Předkladatel:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 2. stupni navazuje na Anglický jazyk z

Více

NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník)

NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník) NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Výuka německého jazyka probíhá s dvouhodinovou týdenní časovou dotací od 6. do 8. ročníku. V 9. ročníku si žáci mohou zvolit pokračování výuky německého

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět má časovou dotaci v 6. 9 ročníku po 3 vyučovacích hodinách týdně. Výuka na 2. stupni navazuje na druhé

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Bukovec, 739 85 Bukovec 66 1. Identifikační údaje Adresa školy : Základní škola a mateřská

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková

Více

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Obecné poučení o jazyce MUV (kulturní diference, etnický původ) ž. se seznamuje s mluvnickými termíny souvisejícími s učivem ž. se seznamuje se slovesným dědictvím ž.si osvojuje základní

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků JAZYK A JAZYKOVÁ

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Doplňující

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně i písemně

Více

01-ŠVP-Český jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 21) 1. 9. 2014

01-ŠVP-Český jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 21) 1. 9. 2014 Předmět: Č E S K Ý J A Z Y K A L I T E R A T U R A 01-ŠVP-Český jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 21) 1. 9. 2014 Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je naučit žáky využívat znalostí gramatických pravidel,

Více

Z Čj 1.st (2. ročník): Abeceda Čj 1.st (2. ročník): Slovní druhy Čj 1.st (2. ročník): Stavba věty

Z Čj 1.st (2. ročník): Abeceda Čj 1.st (2. ročník): Slovní druhy Čj 1.st (2. ročník): Stavba věty 1.1.3. ANGLICKÝ JAZYK I.ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů - platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 1. - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více