M ení statické p esnosti GPS s ipem SiRF III Daniel Bárta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M ení statické p esnosti GPS s ipem SiRF III Daniel Bárta"

Transkript

1 Vysoká ²kola bá ská - Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta institut geoinformatiky semestrální práce Vedoucí práce : Jan Stankovi M ení statické p esnosti GPS s ipem SiRF III Daniel Bárta vsb.cz> v Brn, na svátek sv. Aneºky ímské, 21. ledna 2006

2 Anotace Úkolem práce bylo zjistit p esnost p ijíma e GPS se sériovým ipu SiRF III ve statickém m ení polohy, který byl integrovaným do PDA FS Loox NS 560, a pokusit se o jeho zp esn ní. Obsah 1 Seznam pouºitých zkratek 4 2 Úvod 5 3 Vybavení 5 4 Technická specikace hardware dle výrobce PDA Fujitsu Siemens Pocket LOOX N560 [anonym FJS(2006)] Integrovaná GPS SIRF III [anonym FJS(2006)] Obecná p esnost ipu SIRF III [anonym NAV(2006)] Externí GPS anténa Ostatní za ízení Nastavení a software Typické nastavení GPS p i m ení Software PDA Software pro zpracování dat Místo a podmínky observací 8 7 P ehled m ení 9 8 Výsledky m ení 9 9 Moºností zp esn ní Plánování m ení Pr m rování m ení Korekce SBAS (EGNOS) Korekce DGPS - NMEA Postprocesing

3 10 Záv r Seznam pouºité literatury 13 A Gracké p ílohy 14 A.1 Zam ení bodu A.2 M ení v týdnu 1389: A.2.1 m1389: P edpokládaný po et viditelných satelit A.2.2 m1389: Polohy satelit A.2.3 m1389: P edpokládané DOP A.2.4 m1389: Diagram zastín ní nad bodem A.2.5 m1389: Pr b h odchylek v ase A.2.6 m1389: Statistické rozd lení odchylek A.2.7 m1389: Prostorový p ehled nam ených bod A.3 M ení v týdnu 1391: A.3.1 m1391: P edpokládaný po et viditelných satelit A.3.2 m1391: Polohy satelit A.3.3 m1391: P edpokládané DOP A.3.4 m1391: Diagram zastín ní nad bodem A.3.5 m1391: Pr b h odchylek v ase A.3.6 m1391: Statistické rozd lení odchylek A.3.7 m1391: Prostorový p ehled nam ených bod

4 1 Seznam pouºitých zkratek DGPS - Dierential GPS Diferen ní GPS DKM - Digitální katastrální mapa DTMM - Digitální technická mapa m sta DOPNUL - Geodetická sí zhu² ující nad azenou sí NULRAD technologií GPS EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service Evropská sí gestacionárních satelit vysílající korekce ESA - European Space Agency Evropská vesmírná agentura GPS - Global Positioning System Naviga ní druºicový systém JTSK - Jednotná trigonometrická sí katastrální LED - Light-emitting diode - Elektroluminiscen ní dioda NMEA - National Marine Electronics Association Název komunika ního standardu NULRAD - Geodetická sí nultého ádu v ƒr, zam ená technologií GNSS PDA - Personal digital assistant Kapesní po íta RAM - Random-access memory p episovatelná pam ti RINEX - The Receiver Independent Exchange Format ROM - Read-Only Memory pam t pouze ke tení RTCM - Radio Technical Commission for Maritime Services protokol pro distribuci DGPS korekcí 2D RMS - 2D Root Mean Square p edstavuje polom r kruhu, který obsahuje za 98% asu m ení výsledky z GPS p ijíma e. V p ípad hodnoty CEP (Circular Error Probable) se jedná o 50% asu a samotného RMS 68%. SA - Selective Availability selektivní dostupnost 4

5 SBAS - Satellite Based Augmentation System SiRF - ozna ení produktové ady ipu pro p íjíma e signálu GPS TFT - Thin Film Transistor 2 Úvod Ú elem práce je získat exaktní informace o p esnosti m ení ipu. P ístroj je uºíván p eváºn k získávání dat v místech, kde ºádná p esn j²í data typu DKM, DTTM neexistují, nebo nejsou dostupná. Takto se uplat uje nap. v pasportech komunikací. Dále má práce poslouºit zákazníkovi jako ov ení výrobcem udávané p esnosti. Jako jeden z popud autora k vytvo ení této práce byla skute nost, ºe mnoho amatérských uºivatel deklaruje schopnosti svého p ístroje emotivn zabarveným argumentem, ºe doma v obýváku, t i kroky od okna, mu na displeji ukazuje 6 satelit. 3 Vybavení Vybavení PDA LOOX N560 bylo po ízeno v ervnu 2006 za cca K v etn p íslu²enství. Tento model PDA byl uveden na eský trh taktéº v ervnu PDA je vybaveno ipem, který se standardn montuje do neprofesionálních za ízení od mobil aº po externí GPS p ijíma e. 4 Technická specikace hardware dle výrobce 4.1 PDA Fujitsu Siemens Pocket LOOX N560 [anonym FJS(2006)] ˆ Intel PXA MHz (²kálovatelný) ˆ Systémová pam (RAM) 64 MB ˆ Pam ash (ROM) 128 MB ˆ barevný transexní dotykový displej TFT, 3,5", VGA pixel, barev, podsv tlení LED ˆ Rozm ry (V H) mm, Hmotnost p ibliºn 160 g 5

6 ˆ baterie 1200 mah 4.2 Integrovaná GPS SIRF III [anonym FJS(2006)] ˆ Rozm ry (V H) mm ˆ Tracking: L1, CA code ˆ Channels: 12 ˆ Max. Update Rate: 10Hz ˆ Max. Altitude/Velocity: <60.000ft/ <1.000 knots ˆ Protocol Support: NMEA, SiRF Binary ˆ SBAS (WAAS and EGNOS) support ˆ Firmware version: GSW3.1.1HTC_ C23P1.00a 4.3 Obecná p esnost ipu SIRF III [anonym NAV(2006)] P esnost není výrobcem pro tuto implementaci ipu stanovena, uvedeme si alespo údaje uvedené pro roz²i ující za ízení do CF-I slotu PDA pod ozna- ením NAVILOCK GPS NL-306C (SiRF III): ˆ Horizontální: 5 m 2d RMS s WAAS, 10 m 2d RMS bez SA ˆ Rychlost: 0,1 m/s 95% ˆ ƒas: 1 µs, synchronizována s GPS asem ˆ Protokol: NMEA 0183 V2.2, p íkazy GGA, GSA, GSV, RMC, GLL, opt. VTG ˆ Start: hot 8 s, warm 38 s, cold 42 s ˆ Spot eba: 90 ma ˆ Limit vý²kový: m, rychlostní: 515 m/s 6

7 4.4 Externí GPS anténa ˆ MS147/3,3V/5m ˆ Ceramic patch antena ˆ Frekvence: 1575,42 ± 1,023 MhZ ˆ í ka pásma: 10 S1 <= -10 db ˆ Polarizace: R.H.C.P ˆ Axial ration: Typical 3 db Ostatní za ízení ˆ náhradní baterie 1200 mah ˆ autonabíje ka, input: 1216V, 10W, output: 5V ˆ pam ová karta: SD Memory Card 2 GB 5 Nastavení a software 5.1 Typické nastavení GPS p i m ení ˆ NMEA 0186 GGA 1 GSA 1 GSV 5 RMC 1 ˆ speed port: 9600 bps ˆ Diferen ní GPS SBAS (EGNOS) ON ˆ Static Navigation: ON ˆ Selective Availability: OFF 7

8 ˆ Datum: WGS84 ˆ transformace WGS84 -> S-JTSK ArcPad 7, nastavení projekce D_S_JTSK pro mapovou sestavu, D_WGS_1984 pro nastavení GPS. [anonym ARC(2006)] 5.2 Software PDA ˆ OS Microsoft Windows Mobile 5.0 (standardní vybavení PDA) ˆ ESRI ArcPad 7.0 ˆ M-M SiRF Setup ˆ Total Commander 2.0 CE 5.3 Software pro zpracování dat ˆ GNUPlot ˆ Gvim ˆ QGis ˆ OpenOce ˆ L A TEX 6 Místo a podmínky observací V západní ásti Brna se nachází pod kohoutovickým kopcem vyvý²enina s trigonometrický bodem (d íve evidovaný pod ) o kót 321,08 m.n.m. BPV, sou adnice S-JTSK Y= ,76 X= ,58, který je vzdálen od referen ní stanice DOPNUL TUBO cca 6km. Na n m byly provedeny dv observace o délce 60 minut. Délka observace je odvozena z délky trp livosti humanoida v terénu p i ekání na objektivní data, áste n také vychází z p edstav o pr m rování dlouhodobých m ení [Rapant(2006)]. B hem observací byla jako jiº od 4. kv tna 2000 vypnuta tzv. "Selective Availability" (SA OFF). 8

9 7 P ehled m ení Den ƒas Délka ƒas GPS Poloha antény identikace observace nad m ení bodem textu :0014:59 60min 1389 tyden 2 ±0, UTC :1011:09 UTC den 60min 1391 tyden 0 den +4, v M ení v týdnu 1391 bylo opakováno z d vodu ov ení vlivu zastín ní od vegetace tak, ºe anténa byla umíst na na m i skou la délky 4,00m. 8 Výsledky m ení 9

10 1381 (60minut) matemat. funkce výška (BPV) [m] JTSK Y [m] JTSK X [m] DELTA_Y [m] DELTA_X [m] AVG 319, MIN 312, MAX 324, STDDEV 1, MEAN 319, DELTA_Z [m] rychlost [km/h] úhel [deg] počet satelitů HDOP VDOP PDOP QUALITY DIFF_AGE BOD , (60minut) matemat. funkce výška (BPV) [m] JTSK Y [m] JTSK X [m] DELTA_Y [m] DELTA_X [m] AVG 323, , ,92 0,8 1,66 2,24 0,05 81,94 8,28 0,89 1,31 1,6 1 MIN 319, , ,15 1,19 0,57 1,49 1,6 7 0,8 1 1,3 1 MAX 326, , ,14 2,31 3,44 5,61 0,2 358,5 10 1,2 1,7 2 1 STDDEV 1,36 0,54 0,71 0,81 1,66 2,26 0,05 81,84 8,28 0,89 1,31 1,6 1 MEAN 323, , , DELTA_Z [m] rychlost [km/h] úhel [deg] počet satelitů HDOP VDOP PDOP QUALITY DIFF_AGE BOD , , ,58 9 Moºností zp esn ní 9.1 Plánování m ení Jednou z nejjednodu²²ích moºností je plánovat m ení v období dobrých konstelací satelit nad horizontem. Pouºít je moºné freeware Trimbles Planning Software (http://www.trimble.com/planningsoftware.shtml). Ten za pomocí na tení aktuálního almanachu je schopen pro dané datum a místo ur it viditelnost satelit jejich DOP hodnoty a optimalizovat m ení. Tento zp sob se v²ak jiº v praxi nepouºívá pro malou efektivitu ve výsledcích, nízkou operativnost obsluhy, vyrovnanost a rovnom rnost rozmíst ní druºic vesmírného segmentu. 10

11 9.2 Pr m rování m ení Podle literatury [Rapant(2006), s. 363] má význam pr m rovat aº 8 hodin. Uvád ný pokus v²ak byl proveden p ed rokem 2000, kdy velké nep esnosti p sobilo pseudonáhodná chyba SA. Od epochy vypnutého SA ztratilo pr m rování na své velké efektivit, nebo nejv t²í chyby m ení nemají náhodný charakter a pr m rování je nepotla í. Podle ode ítání z graf tohoto m ení je smysluplné pr m rovat 510minut. Pro srovnání uve me, ºe ArcPad má pr m rování implicitn nastaveno na 10m ená tj. asi 10 sekund. 9.3 Korekce SBAS (EGNOS) Vysílání SBAS má zvý²it p esnost pomocí diferen ních korekcí získaných pozemními stanicemi a klient m distribuovaný za pomoci geostacionárních satelit, v Evrop provozovaný ESA. Vysílání EGNOS má ale slabý signál satelitu, vysílaný nízko nad horizontem, asté výpadky, zku²ební a vývojový provoz satelit pro budoucí projekt Galileo. [anonym SIR(2006), 43 s] Systém EGNOS má k dispozici tyto satelity, av²ak k dostupné jsou jeden aº dva: ˆ Inmarsat 3F2 AOR-E (15.5 W), PRN 120, #ID 33 ˆ Artemis (21.5 E), PRN 124 #ID 37 ˆ Inmarsat 3F5 IOR-W (25.0 E), PRN 126, #ID 39 [anonym THA(2006), Yeazel(2006), anonym ESA(2006)] SBAS korekce mají pomoci zp esnit pouze n které mén významné chyby. V ostatních p ípadech není technologie SBAS schopná korigovat ani predikovat chyby v prostorové lokalizaci. Za nejlep²í z výsledk se povaºuje zp esn ní na jeden nebo dva metry. [anonym SIR(2006), 43 s] Dostupnost SBAS satelity vysílají slab²í signál neº GPS satelity. Nejv t²í síla signálu je pouze okolo 32dB-Hz a zpráva je dekódována pouze pokud signál neklesne pod 28dB-Hz. Za t chto podmínek je ve skute nosti signál dostupný pouze za velmi istého a otev eného nebe. [anonym SIR(2006), 43 s] 11

12 9.4 Korekce DGPS - NMEA P estoºe GPS je schopna p ijímat korekce SBAS, k p ijímání diferen ních korekcí typu RTCM není uzp sobena. Do módu DGPS RTCM nelze SIRF p íkazy p epnout. To zna í, ºe protokol ji obecn podporuje, ale ip SiRF III nikoliv. 9.5 Postprocesing Podle informací z [anonym PRE(2006)] není binární LOG soubor z ipu SiRF III (na rozdíl od SiRF II) kompatibilní s formátem RINEX a tedy pouºití post-procesingu nelze pouºít. Samotný výpo et by byl pravd podobn realizován za pomocí Kinematic (http://home.comcast.net/ precision-gps/) a data by byla pouºita z ve ejn dostupné stanice DOPNUL TUBO. 10 Záv r M ení s ipem SiRF III prokázalo: ˆ min/max odchylek X,Y,Z (transformace do JTSK ArcPad) vºdy pod 10m ˆ aritmetický pr m r odchylek za 60min X,Y,Z (transformace do JTSK ArcPad) vºdy pod 3m ˆ pr m rovat má smysl prvních 5-10min, po té uº nemá výrazn j²í vliv ˆ DGPS: SBAS (EGNOS) se ukázalo jako v sou asné dob nepouºitelné ˆ Postprocesní zpracování: protokol SIRF III není kompatibilní s RINEX (na rozdíl od SIRF II) ˆ Velký vliv na p esnost m ení mají odrazy od vegetace ˆ PDA je vhodné pro získávání dat v neznámém terénu tam, kde neexistuje p esn j²í informace v podob DTMM/DKM. M ení ve m stech a dob e zmapovaných oblastech se jeví jako nevhodné, uºívání GPS dat pouze k lokalizaci na map. 12

13 ˆ U sledovaných parametr jako je po et satelit, HDOP, PDOP, VDOP, uºití SBAS korekcí, nebyla zji²t n vliv na správnost výsledk, protoºe se provád li v ideálním prost edí a odchylky vybraných sledovaných parametr nebyly více neº dvojnásobné. Lze v²ak p edpokládat ºe mnohonásobné zhor²ení t chto parametr by ukazovalo na nekvalitní výsledky. 11 Seznam pouºité literatury Reference [anonym ARC(2006)] ARC. ArcPad 7 a S-JTSK Dostupné z: http: //www.arcdata.cz/support/support_tipy/arcpad/arcpad-7-jtsk. [anonym ESA(2006)] ESA. Egnos News. [ONLINE] , Dostupné z: newsletters/egnos_news_may_2006.pdf. 3 s. [anonym FJS(2006)] FJS. Data Sheet Pocket Loox N Series, Dostupné z: pocket_loox_n500_520_560_cz.pdf. 2 s. [anonym NAV(2006)] NAV. NL-306C - CF Empfaenger, Technise Details, Dostupné z: Slot-In_Empfaenger/61466_NL-306C.html?show=spec. [anonym PRE(2006)] PRE. GPS receivers which are suitable for use with Kinematic Dostupné z: ~precision-gps/hardware.htm. [anonym SIR(2006)] SIR. SiRFstarIII Evaluation Kit User Guide, Dostupné z: UserGuide.pdf. 67 s. [anonym THA(2006)] THA. WAAS-EGNOS Status update. [ONLINE] , Dostupné z: ftp://ftp.thalesnavigation.com/ GeneralInfo/WAAS-EGNOSSTATUS/UPDATE/ xls. 13

14 [Rapant(2006)] RAPANT, P. Geoinformatika a geoinforma ní technologie. Ostrava : V B-TU, Dostupné z: Knihy/GI_GIT.pdf. 500 s. ISBN [Yeazel(2006)] YEAZEL, J. WAAS and its Relation to Enabled Hand-Held GPS Receivers Dostupné z: waas.html. A Gracké p ílohy 14

15 A.1 Zam ení bodu

16 A.2 M ení v týdnu 1389: A.2.1 m1389: P edpokládaný po et viditelných satelit Obrázek 1: viditelnost satelit v týdnu

17 A.2.2 m1389: Polohy satelit Obrázek 2: Polohy satelit na m ení v týdnu

18 A.2.3 m1389: P edpokládané DOP Obrázek 3: P edpokládé DOP na m ení v týdnu

19 A.2.4 m1389: Diagram zastín ní nad bodem [1] Zakryti oblohy nad bodem 216 (antena +/- 0,00m) 0deg Sever deg :38:33, uhlove jednotky ve stupnich Obrázek 4: Diagram zastín ní p ekáºkami v p íjmu signálu nad bodem pro m ení v týdnu

20 A.2.5 m1389: Pr b h odchylek v ase odchylky od bodu [metry] odchylky od bodu [metry] Legenda delta X delta Y delta Z Prubeh odchylek v case pri mereni v tydnu 1389 na bode 216 (antena +/- 0,00m) 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 14:38:33, cas UTC [HH:MM] Prubeh PRUMERU odchylek v case (od 1 do t(x)) pri mereni v tydnu 1389 na bode 216 (antena +/- 0,00m) Legenda averange delta X averange delta Y averange delta Z 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 14:38:33, cas UTC [HH:MM] Obrázek 5: Pr b h odchylek v ase pro m ení v týdnu

21 A.2.6 m1389: Statistické rozd lení odchylek cetnost cetnost cetnost Rozdeleni hodnot odchylek pri mereni v tydnu 1389 na bode 216 (antena +/- 0,00m) delta X odchylky od bodu [metry] 14:38:33, Rozdeleni hodnot odchylek pri mereni v tydnu 1389 na bode 216 (antena +/- 0,00m) delta Y odchylky od bodu [metry] 14:38:33, Rozdeleni hodnot odchylek pri mereni v tydnu 1389 na bode 216 (antena +/- 0,00m) delta Z odchylky od bodu [metry] 14:38:33, Obrázek 6: Statistické rozd lení odchylek v m ení týdne

22 A.2.7 m1389: Prostorový p ehled nam ených bod Obrázek 7: P ehled nam ených poloh bodu 216 v týdnu

23 A.3 M ení v týdnu 1391: A.3.1 m1391: P edpokládaný po et viditelných satelit Obrázek 8: viditelnost satelit v týdnu

24 A.3.2 m1391: Polohy satelit Obrázek 9: Polohy satelit na m ení v týdnu

25 A.3.3 m1391: P edpokládané DOP Obrázek 10: P edpokládé DOP na m ení v týdnu

26 A.3.4 m1391: Diagram zastín ní nad bodem [2] Zakryti oblohy nad bodem 216 (antena + 4,00m) 0deg Sever deg :13:43, uhlove jednotky ve stupnich Obrázek 11: Diagram zastín ní p ekáºkami v p íjmu signálu nad bodem pro m ení v týdnu

27 A.3.5 m1391: Pr b h odchylek v ase odchylky od bodu [metry] odchylky od bodu [metry] Legenda delta X delta Y delta Z Prubeh odchylek v case pri mereni v tydnu 1391 na bode 216 (antena +4,00m) 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 15:13:43, cas UTC [HH:MM] Prubeh PRUMERU odchylek v case (od 1 do t(x)) pri mereni v tydnu 1391 na bode 216 (antena +4,00m) Legenda delta X delta Y delta Z 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 15:13:43, cas UTC [HH:MM] Obrázek 12: Pr b h odchylek v ase pro m ení v týdnu

28 A.3.6 m1391: Statistické rozd lení odchylek cetnost cetnost cetnost Rozdeleni hodnot odchylek pri mereni v tydnu 1391 na bode 216 (antena +4,00m) delta X odchylky od bodu [metry] 00:57:37, Rozdeleni hodnot odchylek pri mereni v tydnu 1391 na bode 216 (antena +4,00m) delta Y odchylky od bodu [metry] 00:57:37, Rozdeleni hodnot odchylek pri mereni v tydnu 1391 na bode 216 (antena +4,00m) delta Z odchylky od bodu [metry] 00:57:37, Obrázek 13: Statistické rozd lení odchylek v m ení týdne

29 A.3.7 m1391: Prostorový p ehled nam ených bod Obrázek 14: P ehled nam ených poloh bodu 216 v týdnu

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2013 Bc. Markéta SEDLÁƒKOVÁ ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA DIPLOMOVÁ PRÁCE VYUšITÍ

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý Lokální sít Jan Jane ek, Martin Bílý Prosinec 2003 1 P edmluva Tento text je u ební pom ckou pro studenty denního studia Elektrotechnické fakulty ƒvut, kte í si zapsali p edm t Lokální sít. Jeho studium

Více

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta.

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení Pavel Kolá Vedoucí práce: Ing. Václav Slová ek Studijní program:

Více

Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku. Ji í Ma²ek

Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku. Ji í Ma²ek ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Bakalá ská práce Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku Ji í Ma²ek Vedoucí práce: Ing. Tomá²

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o.

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o. Procesorový modul SAM9260 Linuxový manuál verze 00.15 Copyright (C) Elvoris s.r.o. Obsah 1 Úvod 4 2 Za ínáme 5 2.1 Vybavení modulu.................................... 5 2.1.1 Pam t......................................

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE Výpo et dráhových element planetek a výpo et efemerid

DIPLOMOVÁ PRÁCE Výpo et dráhových element planetek a výpo et efemerid MASARYKOVA UNIVERZITA P írodov decká fakulta Ústav teoretické fyziky a astrofyziky DIPLOMOVÁ PRÁCE Výpo et dráhových element planetek a výpo et efemerid Bc. Michaela Honková Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

Bezpe nostní audit e-business ení

Bezpe nostní audit e-business ení Vysoká kola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informa ních technologií Student : Veronika torková Vedoucí bakalá ské práce : Ing. Jan Karas Recenzent bakalá ské práce : Ing. Jind

Více

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce V rámci seminární práce jsou rozebrány t i inovace, realizované záºitkovou agenturou FAN MOTION 1. Dv z nich jsou spí²e technického rázu (sb r údaj

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

Systém GPS. Ing. Jan Koukl duben 2002 (doplněno listopad 2004) info@beruna.cz, www.beruna.cz

Systém GPS. Ing. Jan Koukl duben 2002 (doplněno listopad 2004) info@beruna.cz, www.beruna.cz Systém GPS Ing. Jan Koukl duben 2002 (doplněno listopad 2004) info@beruna.cz, www.beruna.cz Obsah 0 Pár slov úvodem... 4 1 Historie a vznik systému... 4 1.1 Fáze první (1973-79)... 5 1.2 Fáze druhá (1979-85)...

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4 OBSAH Využití analyzátoru AMP 3 Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3 Technické parametry p ístroje AMP 4 Technické provedení a struktura p ístroje AMP 7 Software 13 Sou ásti systému a p íslušenství 14

Více

TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS

TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS Diplomová práce autor: Miluše Vilímková vedoucí práce: prof. Ing. J. Kostelecký, Dr.Sc. konzultant:

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely ABSTRAKT Tato práce pojednává o CNC, nových technologiích a materiálech a to v oblasti soustružení a frézování dále se zabývá využitím výpo etní techniky a p íslušných softwar, které zvyšují kvalitu práce,

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE Vilém Pechanec, Aleš Vávra Katedra geoinformatiky, P írodov decká fakulta, Univerzita Palackého, T. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, email: vilem.pechanec@upol.cz,

Více

Modelování rekonexe magnetického pole pomocí metody konečných prvků

Modelování rekonexe magnetického pole pomocí metody konečných prvků Modelování rekonexe magnetického pole pomocí metody konečných prvků J. Skála, Univerzita J.E. Purkyn, Ústí nad Labem a Astronomický ústav AV ƒr, Ond ejov, jskala @physics.ujep.cz M. Bárta, Max Planck Institute

Více

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov Romana Gre ová Bakalá ská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk HZS p i mimo ádné události

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více