M ení statické p esnosti GPS s ipem SiRF III Daniel Bárta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M ení statické p esnosti GPS s ipem SiRF III Daniel Bárta"

Transkript

1 Vysoká ²kola bá ská - Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta institut geoinformatiky semestrální práce Vedoucí práce : Jan Stankovi M ení statické p esnosti GPS s ipem SiRF III Daniel Bárta vsb.cz> v Brn, na svátek sv. Aneºky ímské, 21. ledna 2006

2 Anotace Úkolem práce bylo zjistit p esnost p ijíma e GPS se sériovým ipu SiRF III ve statickém m ení polohy, který byl integrovaným do PDA FS Loox NS 560, a pokusit se o jeho zp esn ní. Obsah 1 Seznam pouºitých zkratek 4 2 Úvod 5 3 Vybavení 5 4 Technická specikace hardware dle výrobce PDA Fujitsu Siemens Pocket LOOX N560 [anonym FJS(2006)] Integrovaná GPS SIRF III [anonym FJS(2006)] Obecná p esnost ipu SIRF III [anonym NAV(2006)] Externí GPS anténa Ostatní za ízení Nastavení a software Typické nastavení GPS p i m ení Software PDA Software pro zpracování dat Místo a podmínky observací 8 7 P ehled m ení 9 8 Výsledky m ení 9 9 Moºností zp esn ní Plánování m ení Pr m rování m ení Korekce SBAS (EGNOS) Korekce DGPS - NMEA Postprocesing

3 10 Záv r Seznam pouºité literatury 13 A Gracké p ílohy 14 A.1 Zam ení bodu A.2 M ení v týdnu 1389: A.2.1 m1389: P edpokládaný po et viditelných satelit A.2.2 m1389: Polohy satelit A.2.3 m1389: P edpokládané DOP A.2.4 m1389: Diagram zastín ní nad bodem A.2.5 m1389: Pr b h odchylek v ase A.2.6 m1389: Statistické rozd lení odchylek A.2.7 m1389: Prostorový p ehled nam ených bod A.3 M ení v týdnu 1391: A.3.1 m1391: P edpokládaný po et viditelných satelit A.3.2 m1391: Polohy satelit A.3.3 m1391: P edpokládané DOP A.3.4 m1391: Diagram zastín ní nad bodem A.3.5 m1391: Pr b h odchylek v ase A.3.6 m1391: Statistické rozd lení odchylek A.3.7 m1391: Prostorový p ehled nam ených bod

4 1 Seznam pouºitých zkratek DGPS - Dierential GPS Diferen ní GPS DKM - Digitální katastrální mapa DTMM - Digitální technická mapa m sta DOPNUL - Geodetická sí zhu² ující nad azenou sí NULRAD technologií GPS EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service Evropská sí gestacionárních satelit vysílající korekce ESA - European Space Agency Evropská vesmírná agentura GPS - Global Positioning System Naviga ní druºicový systém JTSK - Jednotná trigonometrická sí katastrální LED - Light-emitting diode - Elektroluminiscen ní dioda NMEA - National Marine Electronics Association Název komunika ního standardu NULRAD - Geodetická sí nultého ádu v ƒr, zam ená technologií GNSS PDA - Personal digital assistant Kapesní po íta RAM - Random-access memory p episovatelná pam ti RINEX - The Receiver Independent Exchange Format ROM - Read-Only Memory pam t pouze ke tení RTCM - Radio Technical Commission for Maritime Services protokol pro distribuci DGPS korekcí 2D RMS - 2D Root Mean Square p edstavuje polom r kruhu, který obsahuje za 98% asu m ení výsledky z GPS p ijíma e. V p ípad hodnoty CEP (Circular Error Probable) se jedná o 50% asu a samotného RMS 68%. SA - Selective Availability selektivní dostupnost 4

5 SBAS - Satellite Based Augmentation System SiRF - ozna ení produktové ady ipu pro p íjíma e signálu GPS TFT - Thin Film Transistor 2 Úvod Ú elem práce je získat exaktní informace o p esnosti m ení ipu. P ístroj je uºíván p eváºn k získávání dat v místech, kde ºádná p esn j²í data typu DKM, DTTM neexistují, nebo nejsou dostupná. Takto se uplat uje nap. v pasportech komunikací. Dále má práce poslouºit zákazníkovi jako ov ení výrobcem udávané p esnosti. Jako jeden z popud autora k vytvo ení této práce byla skute nost, ºe mnoho amatérských uºivatel deklaruje schopnosti svého p ístroje emotivn zabarveným argumentem, ºe doma v obýváku, t i kroky od okna, mu na displeji ukazuje 6 satelit. 3 Vybavení Vybavení PDA LOOX N560 bylo po ízeno v ervnu 2006 za cca K v etn p íslu²enství. Tento model PDA byl uveden na eský trh taktéº v ervnu PDA je vybaveno ipem, který se standardn montuje do neprofesionálních za ízení od mobil aº po externí GPS p ijíma e. 4 Technická specikace hardware dle výrobce 4.1 PDA Fujitsu Siemens Pocket LOOX N560 [anonym FJS(2006)] ˆ Intel PXA MHz (²kálovatelný) ˆ Systémová pam (RAM) 64 MB ˆ Pam ash (ROM) 128 MB ˆ barevný transexní dotykový displej TFT, 3,5", VGA pixel, barev, podsv tlení LED ˆ Rozm ry (V H) mm, Hmotnost p ibliºn 160 g 5

6 ˆ baterie 1200 mah 4.2 Integrovaná GPS SIRF III [anonym FJS(2006)] ˆ Rozm ry (V H) mm ˆ Tracking: L1, CA code ˆ Channels: 12 ˆ Max. Update Rate: 10Hz ˆ Max. Altitude/Velocity: <60.000ft/ <1.000 knots ˆ Protocol Support: NMEA, SiRF Binary ˆ SBAS (WAAS and EGNOS) support ˆ Firmware version: GSW3.1.1HTC_ C23P1.00a 4.3 Obecná p esnost ipu SIRF III [anonym NAV(2006)] P esnost není výrobcem pro tuto implementaci ipu stanovena, uvedeme si alespo údaje uvedené pro roz²i ující za ízení do CF-I slotu PDA pod ozna- ením NAVILOCK GPS NL-306C (SiRF III): ˆ Horizontální: 5 m 2d RMS s WAAS, 10 m 2d RMS bez SA ˆ Rychlost: 0,1 m/s 95% ˆ ƒas: 1 µs, synchronizována s GPS asem ˆ Protokol: NMEA 0183 V2.2, p íkazy GGA, GSA, GSV, RMC, GLL, opt. VTG ˆ Start: hot 8 s, warm 38 s, cold 42 s ˆ Spot eba: 90 ma ˆ Limit vý²kový: m, rychlostní: 515 m/s 6

7 4.4 Externí GPS anténa ˆ MS147/3,3V/5m ˆ Ceramic patch antena ˆ Frekvence: 1575,42 ± 1,023 MhZ ˆ í ka pásma: 10 S1 <= -10 db ˆ Polarizace: R.H.C.P ˆ Axial ration: Typical 3 db Ostatní za ízení ˆ náhradní baterie 1200 mah ˆ autonabíje ka, input: 1216V, 10W, output: 5V ˆ pam ová karta: SD Memory Card 2 GB 5 Nastavení a software 5.1 Typické nastavení GPS p i m ení ˆ NMEA 0186 GGA 1 GSA 1 GSV 5 RMC 1 ˆ speed port: 9600 bps ˆ Diferen ní GPS SBAS (EGNOS) ON ˆ Static Navigation: ON ˆ Selective Availability: OFF 7

8 ˆ Datum: WGS84 ˆ transformace WGS84 -> S-JTSK ArcPad 7, nastavení projekce D_S_JTSK pro mapovou sestavu, D_WGS_1984 pro nastavení GPS. [anonym ARC(2006)] 5.2 Software PDA ˆ OS Microsoft Windows Mobile 5.0 (standardní vybavení PDA) ˆ ESRI ArcPad 7.0 ˆ M-M SiRF Setup ˆ Total Commander 2.0 CE 5.3 Software pro zpracování dat ˆ GNUPlot ˆ Gvim ˆ QGis ˆ OpenOce ˆ L A TEX 6 Místo a podmínky observací V západní ásti Brna se nachází pod kohoutovickým kopcem vyvý²enina s trigonometrický bodem (d íve evidovaný pod ) o kót 321,08 m.n.m. BPV, sou adnice S-JTSK Y= ,76 X= ,58, který je vzdálen od referen ní stanice DOPNUL TUBO cca 6km. Na n m byly provedeny dv observace o délce 60 minut. Délka observace je odvozena z délky trp livosti humanoida v terénu p i ekání na objektivní data, áste n také vychází z p edstav o pr m rování dlouhodobých m ení [Rapant(2006)]. B hem observací byla jako jiº od 4. kv tna 2000 vypnuta tzv. "Selective Availability" (SA OFF). 8

9 7 P ehled m ení Den ƒas Délka ƒas GPS Poloha antény identikace observace nad m ení bodem textu :0014:59 60min 1389 tyden 2 ±0, UTC :1011:09 UTC den 60min 1391 tyden 0 den +4, v M ení v týdnu 1391 bylo opakováno z d vodu ov ení vlivu zastín ní od vegetace tak, ºe anténa byla umíst na na m i skou la délky 4,00m. 8 Výsledky m ení 9

10 1381 (60minut) matemat. funkce výška (BPV) [m] JTSK Y [m] JTSK X [m] DELTA_Y [m] DELTA_X [m] AVG 319, MIN 312, MAX 324, STDDEV 1, MEAN 319, DELTA_Z [m] rychlost [km/h] úhel [deg] počet satelitů HDOP VDOP PDOP QUALITY DIFF_AGE BOD , (60minut) matemat. funkce výška (BPV) [m] JTSK Y [m] JTSK X [m] DELTA_Y [m] DELTA_X [m] AVG 323, , ,92 0,8 1,66 2,24 0,05 81,94 8,28 0,89 1,31 1,6 1 MIN 319, , ,15 1,19 0,57 1,49 1,6 7 0,8 1 1,3 1 MAX 326, , ,14 2,31 3,44 5,61 0,2 358,5 10 1,2 1,7 2 1 STDDEV 1,36 0,54 0,71 0,81 1,66 2,26 0,05 81,84 8,28 0,89 1,31 1,6 1 MEAN 323, , , DELTA_Z [m] rychlost [km/h] úhel [deg] počet satelitů HDOP VDOP PDOP QUALITY DIFF_AGE BOD , , ,58 9 Moºností zp esn ní 9.1 Plánování m ení Jednou z nejjednodu²²ích moºností je plánovat m ení v období dobrých konstelací satelit nad horizontem. Pouºít je moºné freeware Trimbles Planning Software (http://www.trimble.com/planningsoftware.shtml). Ten za pomocí na tení aktuálního almanachu je schopen pro dané datum a místo ur it viditelnost satelit jejich DOP hodnoty a optimalizovat m ení. Tento zp sob se v²ak jiº v praxi nepouºívá pro malou efektivitu ve výsledcích, nízkou operativnost obsluhy, vyrovnanost a rovnom rnost rozmíst ní druºic vesmírného segmentu. 10

11 9.2 Pr m rování m ení Podle literatury [Rapant(2006), s. 363] má význam pr m rovat aº 8 hodin. Uvád ný pokus v²ak byl proveden p ed rokem 2000, kdy velké nep esnosti p sobilo pseudonáhodná chyba SA. Od epochy vypnutého SA ztratilo pr m rování na své velké efektivit, nebo nejv t²í chyby m ení nemají náhodný charakter a pr m rování je nepotla í. Podle ode ítání z graf tohoto m ení je smysluplné pr m rovat 510minut. Pro srovnání uve me, ºe ArcPad má pr m rování implicitn nastaveno na 10m ená tj. asi 10 sekund. 9.3 Korekce SBAS (EGNOS) Vysílání SBAS má zvý²it p esnost pomocí diferen ních korekcí získaných pozemními stanicemi a klient m distribuovaný za pomoci geostacionárních satelit, v Evrop provozovaný ESA. Vysílání EGNOS má ale slabý signál satelitu, vysílaný nízko nad horizontem, asté výpadky, zku²ební a vývojový provoz satelit pro budoucí projekt Galileo. [anonym SIR(2006), 43 s] Systém EGNOS má k dispozici tyto satelity, av²ak k dostupné jsou jeden aº dva: ˆ Inmarsat 3F2 AOR-E (15.5 W), PRN 120, #ID 33 ˆ Artemis (21.5 E), PRN 124 #ID 37 ˆ Inmarsat 3F5 IOR-W (25.0 E), PRN 126, #ID 39 [anonym THA(2006), Yeazel(2006), anonym ESA(2006)] SBAS korekce mají pomoci zp esnit pouze n které mén významné chyby. V ostatních p ípadech není technologie SBAS schopná korigovat ani predikovat chyby v prostorové lokalizaci. Za nejlep²í z výsledk se povaºuje zp esn ní na jeden nebo dva metry. [anonym SIR(2006), 43 s] Dostupnost SBAS satelity vysílají slab²í signál neº GPS satelity. Nejv t²í síla signálu je pouze okolo 32dB-Hz a zpráva je dekódována pouze pokud signál neklesne pod 28dB-Hz. Za t chto podmínek je ve skute nosti signál dostupný pouze za velmi istého a otev eného nebe. [anonym SIR(2006), 43 s] 11

12 9.4 Korekce DGPS - NMEA P estoºe GPS je schopna p ijímat korekce SBAS, k p ijímání diferen ních korekcí typu RTCM není uzp sobena. Do módu DGPS RTCM nelze SIRF p íkazy p epnout. To zna í, ºe protokol ji obecn podporuje, ale ip SiRF III nikoliv. 9.5 Postprocesing Podle informací z [anonym PRE(2006)] není binární LOG soubor z ipu SiRF III (na rozdíl od SiRF II) kompatibilní s formátem RINEX a tedy pouºití post-procesingu nelze pouºít. Samotný výpo et by byl pravd podobn realizován za pomocí Kinematic (http://home.comcast.net/ precision-gps/) a data by byla pouºita z ve ejn dostupné stanice DOPNUL TUBO. 10 Záv r M ení s ipem SiRF III prokázalo: ˆ min/max odchylek X,Y,Z (transformace do JTSK ArcPad) vºdy pod 10m ˆ aritmetický pr m r odchylek za 60min X,Y,Z (transformace do JTSK ArcPad) vºdy pod 3m ˆ pr m rovat má smysl prvních 5-10min, po té uº nemá výrazn j²í vliv ˆ DGPS: SBAS (EGNOS) se ukázalo jako v sou asné dob nepouºitelné ˆ Postprocesní zpracování: protokol SIRF III není kompatibilní s RINEX (na rozdíl od SIRF II) ˆ Velký vliv na p esnost m ení mají odrazy od vegetace ˆ PDA je vhodné pro získávání dat v neznámém terénu tam, kde neexistuje p esn j²í informace v podob DTMM/DKM. M ení ve m stech a dob e zmapovaných oblastech se jeví jako nevhodné, uºívání GPS dat pouze k lokalizaci na map. 12

13 ˆ U sledovaných parametr jako je po et satelit, HDOP, PDOP, VDOP, uºití SBAS korekcí, nebyla zji²t n vliv na správnost výsledk, protoºe se provád li v ideálním prost edí a odchylky vybraných sledovaných parametr nebyly více neº dvojnásobné. Lze v²ak p edpokládat ºe mnohonásobné zhor²ení t chto parametr by ukazovalo na nekvalitní výsledky. 11 Seznam pouºité literatury Reference [anonym ARC(2006)] ARC. ArcPad 7 a S-JTSK Dostupné z: http: //www.arcdata.cz/support/support_tipy/arcpad/arcpad-7-jtsk. [anonym ESA(2006)] ESA. Egnos News. [ONLINE] , Dostupné z: newsletters/egnos_news_may_2006.pdf. 3 s. [anonym FJS(2006)] FJS. Data Sheet Pocket Loox N Series, Dostupné z: pocket_loox_n500_520_560_cz.pdf. 2 s. [anonym NAV(2006)] NAV. NL-306C - CF Empfaenger, Technise Details, Dostupné z: Slot-In_Empfaenger/61466_NL-306C.html?show=spec. [anonym PRE(2006)] PRE. GPS receivers which are suitable for use with Kinematic Dostupné z: ~precision-gps/hardware.htm. [anonym SIR(2006)] SIR. SiRFstarIII Evaluation Kit User Guide, Dostupné z: UserGuide.pdf. 67 s. [anonym THA(2006)] THA. WAAS-EGNOS Status update. [ONLINE] , Dostupné z: ftp://ftp.thalesnavigation.com/ GeneralInfo/WAAS-EGNOSSTATUS/UPDATE/ xls. 13

14 [Rapant(2006)] RAPANT, P. Geoinformatika a geoinforma ní technologie. Ostrava : V B-TU, Dostupné z: Knihy/GI_GIT.pdf. 500 s. ISBN [Yeazel(2006)] YEAZEL, J. WAAS and its Relation to Enabled Hand-Held GPS Receivers Dostupné z: waas.html. A Gracké p ílohy 14

15 A.1 Zam ení bodu

16 A.2 M ení v týdnu 1389: A.2.1 m1389: P edpokládaný po et viditelných satelit Obrázek 1: viditelnost satelit v týdnu

17 A.2.2 m1389: Polohy satelit Obrázek 2: Polohy satelit na m ení v týdnu

18 A.2.3 m1389: P edpokládané DOP Obrázek 3: P edpokládé DOP na m ení v týdnu

19 A.2.4 m1389: Diagram zastín ní nad bodem [1] Zakryti oblohy nad bodem 216 (antena +/- 0,00m) 0deg Sever deg :38:33, uhlove jednotky ve stupnich Obrázek 4: Diagram zastín ní p ekáºkami v p íjmu signálu nad bodem pro m ení v týdnu

20 A.2.5 m1389: Pr b h odchylek v ase odchylky od bodu [metry] odchylky od bodu [metry] Legenda delta X delta Y delta Z Prubeh odchylek v case pri mereni v tydnu 1389 na bode 216 (antena +/- 0,00m) 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 14:38:33, cas UTC [HH:MM] Prubeh PRUMERU odchylek v case (od 1 do t(x)) pri mereni v tydnu 1389 na bode 216 (antena +/- 0,00m) Legenda averange delta X averange delta Y averange delta Z 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 14:38:33, cas UTC [HH:MM] Obrázek 5: Pr b h odchylek v ase pro m ení v týdnu

21 A.2.6 m1389: Statistické rozd lení odchylek cetnost cetnost cetnost Rozdeleni hodnot odchylek pri mereni v tydnu 1389 na bode 216 (antena +/- 0,00m) delta X odchylky od bodu [metry] 14:38:33, Rozdeleni hodnot odchylek pri mereni v tydnu 1389 na bode 216 (antena +/- 0,00m) delta Y odchylky od bodu [metry] 14:38:33, Rozdeleni hodnot odchylek pri mereni v tydnu 1389 na bode 216 (antena +/- 0,00m) delta Z odchylky od bodu [metry] 14:38:33, Obrázek 6: Statistické rozd lení odchylek v m ení týdne

22 A.2.7 m1389: Prostorový p ehled nam ených bod Obrázek 7: P ehled nam ených poloh bodu 216 v týdnu

23 A.3 M ení v týdnu 1391: A.3.1 m1391: P edpokládaný po et viditelných satelit Obrázek 8: viditelnost satelit v týdnu

24 A.3.2 m1391: Polohy satelit Obrázek 9: Polohy satelit na m ení v týdnu

25 A.3.3 m1391: P edpokládané DOP Obrázek 10: P edpokládé DOP na m ení v týdnu

26 A.3.4 m1391: Diagram zastín ní nad bodem [2] Zakryti oblohy nad bodem 216 (antena + 4,00m) 0deg Sever deg :13:43, uhlove jednotky ve stupnich Obrázek 11: Diagram zastín ní p ekáºkami v p íjmu signálu nad bodem pro m ení v týdnu

27 A.3.5 m1391: Pr b h odchylek v ase odchylky od bodu [metry] odchylky od bodu [metry] Legenda delta X delta Y delta Z Prubeh odchylek v case pri mereni v tydnu 1391 na bode 216 (antena +4,00m) 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 15:13:43, cas UTC [HH:MM] Prubeh PRUMERU odchylek v case (od 1 do t(x)) pri mereni v tydnu 1391 na bode 216 (antena +4,00m) Legenda delta X delta Y delta Z 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 15:13:43, cas UTC [HH:MM] Obrázek 12: Pr b h odchylek v ase pro m ení v týdnu

28 A.3.6 m1391: Statistické rozd lení odchylek cetnost cetnost cetnost Rozdeleni hodnot odchylek pri mereni v tydnu 1391 na bode 216 (antena +4,00m) delta X odchylky od bodu [metry] 00:57:37, Rozdeleni hodnot odchylek pri mereni v tydnu 1391 na bode 216 (antena +4,00m) delta Y odchylky od bodu [metry] 00:57:37, Rozdeleni hodnot odchylek pri mereni v tydnu 1391 na bode 216 (antena +4,00m) delta Z odchylky od bodu [metry] 00:57:37, Obrázek 13: Statistické rozd lení odchylek v m ení týdne

29 A.3.7 m1391: Prostorový p ehled nam ených bod Obrázek 14: P ehled nam ených poloh bodu 216 v týdnu

Bluetooth GPS Receiver

Bluetooth GPS Receiver Uživatelská příručka Bluetooth GPS Receiver BT-308 Pohled na BT-308 Stav baterie (červená/žlutá LED) Vypínač Napájecí zástrčka Stav GPS (zelená LED) Stav Bluetooth (modrá LED) Zástrčka pro externí anténu

Více

Bluetooth GPS Přijímač

Bluetooth GPS Přijímač Uživatelská příručka Bluetooth GPS Přijímač BT-338 ver 1.04 1 1 BT-338 ve zkratce 1.1 Vzhled a funkce 1.2 Jak vyměnit baterii Obrázek 1 Otevřete kryt baterie 2 Obrázek 2 Vyjměte baterii tahem za pásek

Více

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) Prezentace do předmětu Geografické informační systémy

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) Prezentace do předmětu Geografické informační systémy EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) Prezentace do předmětu Geografické informační systémy EGNOS - je aplikace systému SBAS (Satellite Based Augmentation System) - je vyvíjen: Evropskou

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví Ing. Hana Staňková, Ph.D. Ing. Filip Závada GEODÉZIE II 8. Technologie GNSS Navigační systémy

Více

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrametrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném

Více

60305-a. GPS přijímač BT-348. Příručka uživatele

60305-a. GPS přijímač BT-348. Příručka uživatele 60305-a GPS přijímač BT-348 Příručka uživatele Příručka uživatele (60305-a) GPS přijímač BT-348 1. Úvod BT-348 je GPS přijímač s Bluetooth rozhraním a s aktivní vestavěnou, vysoce citlivou anténou pro

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

Laserové skenování principy

Laserové skenování principy fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Co je a co umí laserové skenování? Laserové skenovací systémy umožňují bezkontaktní určování prostorových souřadnic, 3D modelování vizualizaci složitých

Více

Souřadnicové soustavy (systémy) na území naší republiky Klady a rozměry mapových listů velkých a středních měřítek. Kartografie.

Souřadnicové soustavy (systémy) na území naší republiky Klady a rozměry mapových listů velkých a středních měřítek. Kartografie. Souřadnicové soustavy (systémy) na území naší republiky Klady a rozměry mapových listů velkých a středních měřítek Kartografie přednáška 4 Souřadnicové systémy na území ČR každý stát nebo skupina států

Více

METEOROLOGICKÁ STANICE GARNI 857

METEOROLOGICKÁ STANICE GARNI 857 METEOROLOGICKÁ STANICE GARNI 857 Popis Meteorologická stanice zobrazuje čas řízený rádiovým signálem DCF-77, měří barometrický tlak, vnitřní teplotu a relativní vlhkost, pomocí bezdrátových čidel měří

Více

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3

Více

MINISTERSTVO OBRANY GEOGRAFICKÁ SLUŽBA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. MAPOVÁ PRODUKCE GeoSl AČR k 1. 1. 2006

MINISTERSTVO OBRANY GEOGRAFICKÁ SLUŽBA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. MAPOVÁ PRODUKCE GeoSl AČR k 1. 1. 2006 MINISTERSTVO OBRANY GEOGRAFICKÁ SLUŽBA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY MAPOVÁ PRODUKCE GeoSl AČR k 1. 1. 2006 DOBRUŠKA 2005 MO ČR, 2005 Úvodní slovo Geografická služba AČR (GeoSl AČR) v rámci své odborné působnosti

Více

Indoor navigace Assisted GPS

Indoor navigace Assisted GPS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Indoor navigace Assisted GPS Ondřej Vaněk 1. Úvod S pojmem GPS (Global Positioning System) se v dnešní době setkáváme prakticky na každém kroku.

Více

INTELIGENTNÍ DŮM. Zdeněk Kolář, Viktor Daněk. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, 110 00 Praha 1

INTELIGENTNÍ DŮM. Zdeněk Kolář, Viktor Daněk. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, 110 00 Praha 1 Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT INTELIGENTNÍ DŮM Zdeněk Kolář, Viktor Daněk Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, 110 00 Praha

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

19 Jednočipové mikropočítače

19 Jednočipové mikropočítače 19 Jednočipové mikropočítače Brzy po vyzkoušení mikroprocesorů ve výpočetních aplikacích se ukázalo, že se jedná o součástku mnohem universálnější, která se uplatní nejen ve výpočetních, ale i v řídicích

Více

I/O modul univerzální rozhraní

I/O modul univerzální rozhraní 9 780 DESIGO I/O-OPEN I/O modul univerzální rozhraní Pro integraci cizích zařízení do systému řízení budov DESIGO V2.2. PTM1.RS232 PTM1.RS485 Pro implementaci zákaznických řešení integrací. Aplikace může

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

Analýza oběžného kola

Analýza oběžného kola Vysoká škola báňská Technická univerzita 2011/2012 Analýza oběžného kola Radomír Bělík, Pavel Maršálek, Gȕnther Theisz Obsah 1. Zadání... 3 2. Experimentální měření... 4 2.1. Popis měřené struktury...

Více

GPS přijímač. Jan Chroust

GPS přijímač. Jan Chroust GPS přijímač Jan Chroust Modul byl postaven na základě IO LEA-6S společnosti u-box, plošný spoj umožňuje osazení i LEA-6T. Tyto verze umožňují příjem GPS signálu a s tím spojené výpočty. Výhodou modulu

Více

Nový globální transformační klíč ETRF2000(05) S-JTSK

Nový globální transformační klíč ETRF2000(05) S-JTSK Nový globální transformační klíč ETRF2000(05) S-JTSK Vážení přátelé, v tomto čísle Leica e-mailu bychom se s Vámi rádi podělili o informace o důležité změně převodu souřadnic do S-JTSK při používání GNSS

Více

Obsah. I Zakázka na dodávku audiovizuální techniky v etn montáºe, zapojení a pro²kolení 1. II Technická specikace zakázky 2. III Kontaktní osoba 7

Obsah. I Zakázka na dodávku audiovizuální techniky v etn montáºe, zapojení a pro²kolení 1. II Technická specikace zakázky 2. III Kontaktní osoba 7 ZÁKLADNÍ KOLA LITOM ICE, BOšENY N MCOVÉ 2 Boºeny N mcové 2, 412 01 Litom ice e-mail: skolabn@skolabn.cz, telefon: 416 735 797 IƒO 46773312 web: www.skolabn.cz Obsah I Zakázka na dodávku audiovizuální techniky

Více

INTERNETOVÝ ZOBRAZOVAČ GEOGRAFICKÝCH ARMÁDNÍCH DAT

INTERNETOVÝ ZOBRAZOVAČ GEOGRAFICKÝCH ARMÁDNÍCH DAT INTERNETOVÝ ZOBRAZOVAČ GEOGRAFICKÝCH ARMÁDNÍCH DAT Ing. Petr Poláček, kpt. Ing. Peter Ivica Vojenský topografický ústav Dobruška 1. Obsah přednášky Internetový zobrazovač geografických armádních dat IZGARD.

Více

MRAR-L. Družicové navigační systémy. Č. úlohy 4 ZADÁNÍ ROZBOR

MRAR-L. Družicové navigační systémy. Č. úlohy 4 ZADÁNÍ ROZBOR MRAR-L ZADÁNÍ Č. úlohy 4 Družicové navigační systémy 4.1 Seznamte se s ovládáním GPS přijímače ORCAM 20 a vizualizačním programem pro Windows SiRFDemo. 4.2 Seznamte se s protokolem pro předávání zpráv

Více

Specifikace. Použití. Tracker Auto-GPS návod k použití

Specifikace. Použití. Tracker Auto-GPS návod k použití Tracker Auto-GPS návod k použití Specifikace Rozměry Hmotnost Síť Rozsah pásma GPS čip GSM/GPRS modul Citlivost GPS Přesnost GPS Nastartování Auto nabíječka Nabíječka Baterie Výdrž Pracovní teplota Vlhkost

Více

Motorola MC1000 návod k použití

Motorola MC1000 návod k použití Motorola MC1000 návod k použití Úvod MC1000 je robustní mobilní terminál, který v sobě kombinuje práci s datovými údaji a schopnost snímání čárového kódu. Díky MC1000 budete schopni zpracovávat data mnohem

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 15/730/0044/OPŘLP/02/16 Č. j.: 0064-16-701 V Praze dne 6. 1. 2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví jako

Více

Pracovní listy s komponentou ICT

Pracovní listy s komponentou ICT Pracovní listy s komponentou ICT Téma: Práce s programem Quantum GIS zpracování výsledků terénního cvičení zaměřeného na práci s přístrojem GPS Časová dotace: 6 hodin Cíl: Zpracovat výsledky terénního

Více

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty - regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor

Více

Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa

Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa 5 362 Centrála M-Bus OZW10 Centrála M-Bus OZW10 slouží k dálkovému odečtu údajů, obsluze a sledování systému M-Bus s měřiči spotřeb a regulátory s rozhraním M-Bus podle normy EN1434-3. Použití Centrála

Více

emachines D725/D525 řady Stručné pokyny

emachines D725/D525 řady Stručné pokyny emachines D725/D525 řady Stručné pokyny Copyright 2009 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines D725/D525 řady Stručné pokyny Původní vydání: 02/2009 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení Převodník RS232 na proudovou smyčku S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení 28. dubna 2011 w w w. p a p o u c h. c o m CL232 Katalogový list Vytvořen:

Více

Příloha č. 2 Vyhledávání souřadnic definičních bodů v Nahlížení do KN OBSAH

Příloha č. 2 Vyhledávání souřadnic definičních bodů v Nahlížení do KN OBSAH Příloha č. 2 Vyhledávání souřadnic definičních bodů v Nahlížení do KN OBSAH 1) Úvodní informace... 2 2) Vyhledání bodu zadáním souřadnic... 2 Hledání... 2 Mapové podklady... 3 3) Doplňkové funkce... 4

Více

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Sborník konference Pitná voda 01, s. 16-168. W&ET Team, Č. Budějovice 01. ISBN 978-80-9058-0-7 MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Ing. Robert Mach, Ing. Soňa Beyblová Severočeské vodovody

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi Metoda RTK a její využití Martin Tešnar (GEODIS BRNO, spol. s r.o.) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Dodávka termovizních kamer s příslušenstvím

Dodávka termovizních kamer s příslušenstvím Dodávka termovizních kamer s příslušenstvím Název veřejné zakázky: část 1 - Dodávka termovizních kamer pro laboratoř zpracování obrazu a pro výuku stavební diagnostiky část 2 - Dodávka termovizní kamery

Více

Řada tiskáren HP Color LaserJet Professional CP5225

Řada tiskáren HP Color LaserJet Professional CP5225 Datový list Řada tiskáren HP Color LaserJet Professional CP5225 S touto všestrannou a cenově dostupnou stolní tiskárnou ve formátu A3 pokryjete všechny své potřeby barevného pracovního tisku od pohlednic

Více

2C06028-00-Tisk-ePROJEKTY

2C06028-00-Tisk-ePROJEKTY Stránka. 27 z 50 3.2. ASOVÝ POSTUP PRACÍ - rok 2009 3.2.0. P EHLED DÍL ÍCH CÍL PLÁNOVANÉ 2009 íslo podrobn Datum pln ní matematicky formulovat postup výpo t V001 výpo etní postup ve form matematických

Více

Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova

Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova Město Kuřim Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací prosinec 211 1. Identifikační

Více

1. Vstupní data Pro HBV EM 1.0 jsou nutná data definující:

1. Vstupní data Pro HBV EM 1.0 jsou nutná data definující: Quick Guide Po spuštění aplikace HBV EM 1.0 pro OS Windows se objeví okno se dvěma záložkami, Vstupy a Kalibrace a výsledky. V panelu Vstupy dochází k načítání vstupních dat. Model obsahuje příklady dat

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21

EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21 EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21 Ing. Markéta Bolková, Ing. Karel Hoder, Ing. Karel Spá il MEgA M ící Energetické Aparáty, a.s. V uplynulém období bylo vyvinuto komplexní ešení pro sb r a analýzu dat protikorozní

Více

Datasheet Fujitsu Replikátor portů USB 3.0 PR08 Příslušenství připojení

Datasheet Fujitsu Replikátor portů USB 3.0 PR08 Příslušenství připojení Datasheet Fujitsu Replikátor portů USB 3.0 PR08 Příslušenství připojení Připojte veškeré příslušenství pomocí jediného portu Replikátor portů USB 3.0 Fujitsu PR08 je řešením pro notebooky bez vyhrazeného

Více

Generátor sítového provozu

Generátor sítového provozu Generátor sítového provozu Přemysl Hrubý, HRU221 Abstrakt: Nalezení nebo naprogramování (v přenositelném jazyce) konfigurovatelného generátoru provozu simulátoru zátěže charakteristické pro různé typy

Více

Instrukce Měření umělého osvětlení

Instrukce Měření umělého osvětlení Instrukce Měření umělého osvětlení Označení: Poskytovatel programu PT: Název: Koordinátor: Zástupce koordinátora: Místo konání: PT1 UO-15 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

Název zakázky: SESTAVY PRO PROFESIONÁLNÍ ANALÝZU SPORTOVNÍHO VÝKONU V REÁLNÉM ČASE

Název zakázky: SESTAVY PRO PROFESIONÁLNÍ ANALÝZU SPORTOVNÍHO VÝKONU V REÁLNÉM ČASE Datum 1.6.2010 Č.j. Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel Vysokoškolské sportovní centrum Sídlo: Vaníčkova 5, 169 00, Praha 6 Právní forma: organizační složka státu IČO: 71154639 DIČ: nejsme plátci

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Příloha 3. Výpočet a měření pro účely kontroly pokrytí území signály mobilních širokopásmových datových sítí

Příloha 3. Výpočet a měření pro účely kontroly pokrytí území signály mobilních širokopásmových datových sítí Příloha 3 k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz Výpočet a měření pro účely kontroly pokrytí

Více

Úvod do programování a práce s počítačem

Úvod do programování a práce s počítačem Úvod do programování a práce s počítačem Základní pojmy hardware železo technické vybavení počítače souhrnný název pro veškerá fyzická zařízení, kterými je počítač vybaven software programové vybavení

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK a HODNOCENÍ NABÍDEK

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK a HODNOCENÍ NABÍDEK PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK a HODNOCENÍ NABÍDEK sepsaný pracovní skupinou, jmenovanou zadavatelem Obcí Psáry, se sídlem Pra ská 137, Psáry, PS : 252 44, usnesením rady obce Psáry. 99/13-2011 ze dne 30.

Více

Technické a materiálové požadavky pro technickoprovozni evidenci vodních toků v. 2011_02

Technické a materiálové požadavky pro technickoprovozni evidenci vodních toků v. 2011_02 Geodetická data 1.1 Základní zásady V rámci zpracování TPE jsou pořizována geodetická data, z nichž lze následně vycházet při výpočtu záplavových území, studií odtokových poměrů a ostatních činností při

Více

Komunikace MOS s externími informačními systémy. Lucie Steinocherová

Komunikace MOS s externími informačními systémy. Lucie Steinocherová Komunikace MOS s externími informačními systémy Lucie Steinocherová Vedoucí práce: Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2009-10 Abstrakt Hlavním tématem bakalářské práce bude vytvoření aplikace na zpracování

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS Globální navigační satelitní systémy Kapitola 1: Globální navigační systémy (Geostacionární) satelity strana 2 Kapitola 1: Globální navigační systémy Složky GNSS Kosmická složka

Více

modul Jízdy a Kniha jízd uživatelská příručka

modul Jízdy a Kniha jízd uživatelská příručka modul Jízdy a Kniha jízd uživatelská příručka 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODULY JÍZDY A KNIHA JÍZD Moduly Jízdy a Kniha jízd Jak to funguje Jízdy jsou části trasy. Vypočítávají se na základě dat přijatých

Více

6. přednáška z předmětu GIS1 Souřadnicové systémy a transformace mezi nimi

6. přednáška z předmětu GIS1 Souřadnicové systémy a transformace mezi nimi 6. přednáška z předmětu GIS1 Souřadnicové systémy a transformace mezi nimi Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky od Ing. Magdaleny Čepičkové

Více

Digitální panelový měřicí přístroj MDM40

Digitální panelový měřicí přístroj MDM40 Digitální panelový měřicí přístroj MDM40 Kontrolér pulzních signal Digitální přístroj s mikroprocesorovým řízením 2 měřící kanály Pro měření jmenovité frekvence, periody a rychlosti Rozsahy od 0,001 Hz

Více

Systém MCS II. Systém MCS II < 29 >

Systém MCS II. Systém MCS II < 29 > < 29 > MCS II je distribuovaný, multiprocesorový, parametrizovatelný systém pro řízení a sběr dat v reálném čase s rozlišením na jednu milisekundu, využívající nejmodernější technologie a trendy. Jeden

Více

KOREKCE MAXIMÁLNÍ DOSAHOVANÉ RYCHLOSTI NÁKLADNÍCH VLAKŮ CORRECTIONS OF MAXIMUM SPEED ACHIEVED BY FREIGHT TRAINS

KOREKCE MAXIMÁLNÍ DOSAHOVANÉ RYCHLOSTI NÁKLADNÍCH VLAKŮ CORRECTIONS OF MAXIMUM SPEED ACHIEVED BY FREIGHT TRAINS KOREKCE MAXIMÁLNÍ DOSAHOVANÉ RYCHLOSTI NÁKLADNÍCH VLAKŮ CORRECTIONS OF MAXIMUM SPEED ACHIEVED BY FREIGHT TRAINS Tomáš Vicherek 1 Anotace: Článek pojednává o metodě průběžných korekcí maximální dosahované

Více

Online podpora ke všem produktům společnosti Promethean je k dispozici na webu www.prometheankb.com. Možnosti: Připevněný na stěnu Mobilní

Online podpora ke všem produktům společnosti Promethean je k dispozici na webu www.prometheankb.com. Možnosti: Připevněný na stěnu Mobilní Activanel INTERAKTIVNÍ LOCHÝ ANEL TECHNICKÉ ÚDAJE RODUKTU tento dokument obsahuje technické údaje pro Activanel 55, Activanel 65, Activanel 70 a Activanel 84 popis Activanel je interaktivní plochý panel

Více

1 Úvod. 2 Pom cky. 3 Postup a výsledky. 3.1 M ení p enosové funkce ve frekven ní oblasti

1 Úvod. 2 Pom cky. 3 Postup a výsledky. 3.1 M ení p enosové funkce ve frekven ní oblasti Název a íslo úlohy #7 - Disperze v optických vláknech Datum m ení 14. 5. 2015 M ení provedli Tereza Schönfeldová, David Roesel Vypracoval David Roesel Datum 19. 5. 2015 Hodnocení 1 Úvod V této úloze jsme

Více

CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. kitvision.co.uk

CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. kitvision.co.uk CZ manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. kitvision.co.uk Obsah Vlastnosti 2 Obsah balení 2 Funkce 3 Používání kamery 4 Připojení kamery k PC 5 Uchycení kamery 6 Specifikace 7 1 1. Vlastnosti Nahrávání

Více

Praktické úlohy- zaměření specializace

Praktické úlohy- zaměření specializace Praktické úlohy- zaměření specializace Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech specializace POS: Síťový OS, instalace, konfigurace a optimalizace podle zamýšleného použití; Inicializace

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

OBEC. Oldřiš PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

OBEC. Oldřiš PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ geodetická a projekční kancelář OBEC PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PozGeo, spol. s r.o. Miličova 13, 796 01 Prostějov IČ 277 20 071, DIČ CZ27720071 provoz: Bankovní spojení: Raiffeisen BANK tel.: + 420 582

Více

Příloha 3. Výpočet a měření pro účely kontroly pokrytí území signály mobilních širokopásmových datových sítí

Příloha 3. Výpočet a měření pro účely kontroly pokrytí území signály mobilních širokopásmových datových sítí Příloha 3 k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Výpočet a měření pro účely kontroly

Více

Elektroměr E570 2G GSM/GPRS pro připojení k transformátoru 3fázový

Elektroměr E570 2G GSM/GPRS pro připojení k transformátoru 3fázový Elektroměry IEC/MID Pro průmysl a obchod ZMY/ZFY405CW1, ZMY/ZFY410CW1 Elektroměr E570 2G GSM/GPRS pro připojení k transformátoru 3fázový Technické údaje E570 je inteligentní 4- a 3vodičový elektroměr pro

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

Digitalizace televizního vysílání. Ing. Bohdan PAVELKA

Digitalizace televizního vysílání. Ing. Bohdan PAVELKA Digitalizace televizního vysílání Ing. Bohdan PAVELKA ÚVOD V souladu se zákonem. 304/2007 Sb. vláda stanovila na ízením Technický plán p echodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Impulsní M-Bus adaptér

Impulsní M-Bus adaptér 5 383 Impulsní M-Bus adaptér AEW310.2 Impulsní adaptér AEW310.2 p ijímá a zpracovává impulsy z 1 nebo 2 m i spot eby s impulsním výstupem a p enáší data dále po M-Bus sb rnici. Impulsní adaptér musí být

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Repeatery pro systém GSM

Repeatery pro systém GSM Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2010 12 3 Repeatery pro systém GSM Repeaters for GSM system Petr Kejík, Jiří Hermany, Stanislav Hanus xkejik00@stud.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky a

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

14.01.3275, 14.01.3273 GENERAL VIEW USB KVM PŘEPÍNAČ CS-1722/CS-1724 Návod na použití

14.01.3275, 14.01.3273 GENERAL VIEW USB KVM PŘEPÍNAČ CS-1722/CS-1724 Návod na použití 14.01.3275, 14.01.3273 GENERAL VIEW USB KVM PŘEPÍNAČ CS-1722/CS-1724 Návod na použití Aby jste se vyhnuli poškození výrobku nebo zařízení, na které se připojuje, před použitím si pozorně přečtěte návod

Více

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu Studie proveditelnosti Marketingová analýza trhu Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza makroprostředí 2. Definování cílové

Více

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A Elektrické měření definice.: Poznávací proces jehož prvořadým cílem je zjištění: výskytu a velikosti (tzv. kvantifikace) měřené veličiny při využívání známých fyzikálních jevů a zákonů. MP - mpérmetr R

Více

MANUÁL PRO HODNOCENÍ OTEVŘENÝCH TESTOVÝCH ÚLOH MATEMATIKA SADA B (TEST PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO 8LETÉHO GYMNÁZIA)

MANUÁL PRO HODNOCENÍ OTEVŘENÝCH TESTOVÝCH ÚLOH MATEMATIKA SADA B (TEST PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO 8LETÉHO GYMNÁZIA) PH-M5MBCINT MANUÁL PRO HODNOCENÍ OTEVŘENÝCH TESTOVÝCH ÚLOH MATEMATIKA SADA B (TEST PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO 8LETÉHO GYMNÁZIA) 1. TYPY TESTOVÝCH ÚLOH V TESTU První dvě úlohy (1 2) jsou tzv. úzce otevřené

Více

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK a HODNOCENÍ NABÍDEK

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK a HODNOCENÍ NABÍDEK PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK a HODNOCENÍ NABÍDEK sepsaný pracovní skupinou, jmenovanou zadavatelem Obec Psáry, se sídlem Pra ská 137, Psáry, PS : 252 44, usnesením rady obce Psáry. 99/13-2011 ze dne 30.

Více

Zkouše ky nap tí DUSPOL

Zkouše ky nap tí DUSPOL Zkouše ky nap tí DUSPOL Vibra ní alarm pro bezpe né zjišt ní nap tí. P ipojení zát že dv ma membránovými tla ítky. M ení pr chodnosti vodi akusticky pomocí bzu áku a opticky pomocí LED, p ípadn LCD. P

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU Page 1/1 ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU Cíle projektu Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. Cílem projektu bylo skokové zvýšení

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

Úvod do mobilní robotiky AIL028

Úvod do mobilní robotiky AIL028 md at robotika.cz http://robotika.cz/guide/umor07/cs 14. listopadu 2007 1 Diferenciální 2 Motivace Linearizace Metoda Matematický model Global Positioning System - Diferenciální 24 navigačních satelitů

Více

WFC... WFH... Elektronický. Siemens Building Technologies Control Products & Systems VOLUTRON 3 - SIEMECA

WFC... WFH... Elektronický. Siemens Building Technologies Control Products & Systems VOLUTRON 3 - SIEMECA 5 328 VOLUTRON 3 - SIEMECA Elektronický vodom r WFC... WFH... Elektronické vodom ry nezávislé na sí ovém napájení k m ení spot eby studené a teplé vody. Ukládání a zobrazení kumulovaných hodnot spot eby

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Bakalářská práce EVALUAČNÍ APLIKACE TELEMATICKÝCH PERFORMAČNÍCH INDIKÁTORŮ V OBLASTI GNSS Konrád Tvrdý Praha 2012 Čestné prohlášení Já, Konrád Tvrdý,

Více

1. Úvaha na téma Moje osobní motivace k výkonu funkce generálního ředitele ČT

1. Úvaha na téma Moje osobní motivace k výkonu funkce generálního ředitele ČT 2.1. Úvod 2.1.1. Přehled 2.1.1.1. Charakteristika 1. Úvaha na téma Moje osobní motivace k výkonu funkce generálního ředitele ČT Vyhlášení výběrového řízení na funkci generálního ředitele České televize

Více

SÉRIE PHASOR. Můžete mít přístroj pouze s A-Scan a později dohrát PA technologie. A-SCAN Sector TopView

SÉRIE PHASOR. Můžete mít přístroj pouze s A-Scan a později dohrát PA technologie. A-SCAN Sector TopView SÉRIE PHASOR Kombinuje to nejlepší z předchozích modelů USM 35 a USN 60. Preciznost, rychlost a hlavně jednoduché ovládání, které znáte + PA technologie. Phasor CV Ascan Phasor 16/16 weld obsahuje Phasor

Více

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin Chronis IB / IB L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis IB / IB L jsou programovatelné spínací

Více

1. Verbatim - VE0877, cena: 398Kč/1-10ks/, 379Kč/11-30ks/, 362Kč/od 31ks

1. Verbatim - VE0877, cena: 398Kč/1-10ks/, 379Kč/11-30ks/, 362Kč/od 31ks Nabídka Powerbank značkové přenosné zdroje Verbatim + Sony 2015 (ceny jsou uvedeny bez DPH, vše s možností potisku na volné místo, minimální objednávka je 1500Kč + DPH, větší množství individuální nacenění,

Více

CORONA E / FLYPPER ELEKTRONICKÝ VODOMĚR MULTI-JET

CORONA E / FLYPPER ELEKTRONICKÝ VODOMĚR MULTI-JET ELEKTRONICKÝ VODOMĚR MULTI-JET POUŽITÍ Kompaktní elektronický rychlostní vodoměr pro záznam spotřeby protečeného množství vody. Vysoká přesnost měření. Pro fakturační účely a vodu do max.teploty 90 C.

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

FULL HD fotopast s MMS - 12MP, IP54

FULL HD fotopast s MMS - 12MP, IP54 FULL HD fotopast s MMS - 12MP, IP54 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž baterie Jednoduché ovládání MMS www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis 1.1 Popis zařízení www.spyobchod.cz Stránka

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 230 datum: 1. února 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU. Jan HAVLÍK. Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická

Z OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU. Jan HAVLÍK. Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická POROVNÁNÍ HRANOVÝCH DETEKTORŮ POUŽITÝCH PŘI PARAMETRIZACI POHYBU Z OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU Jan HAVLÍK Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Abstrakt Tento článek

Více

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08.

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08. Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun Politických vězňů 198/16, 266 01 Beroun tel.: 311625147, fax: 311623495, e-mail: kp.beroun@cuzk.cz, Obec Málkov Málkov 267 01 Králův

Více

PROCESORY. Typy procesorů

PROCESORY. Typy procesorů PROCESORY Procesor (CPU Central Processing Unit) je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program. Primárním úkolem procesoru je řídit činnost

Více