Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999)"

Transkript

1 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne ) (Od je součástí školy také mateřská škola Janákova, Praha 6, která vypracovává svoji vlastní výroční zprávu.) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Vzdělávací program školy: Národní škola (č.j /97-20) 3.1. Vzdělávací program Výuka podle tohoto vzdělávacího programu probíhala pátým rokem. Program poskytuje široký prostor pro tvorbu učebních plánů školy a také pro sestavování tématických plánů pro jednotlivé předměty, protože jeho kmenové učivo (osnovy) jsou ve většině předmětů pojaté velmi rámcově. Tím je dána každému vyučujícímu dostatečná možnost pro samostatné a tvořivé zpracování obsahu výuky a pro realizaci vlastního pojetí předmětu. Tato skutečnost ale přináší na stranu druhou: - větší odpovědnost učitele za obsah výuky - větší nároky na tvořivost učitele při koncipování tohoto obsahu - vyšší nutnost spolupráce mezi učiteli - posílení významu funkce vedoucího učitele a předsedy odborné komise. Vzhledem k výše uvedenému jsou pro učitele také často vodítkem a inspirací osnovy ostatních vzdělávacích programů (například v oblasti volitelných a nepovinných předmětů) a ostatně i původní osnovy. Povinné učivo je ve vzdělávacím programu Národní škola plánováno v některých předmětech pozvolněji, než je tomu například ve většinovém programu Základní škola, takže výstup po některých ročnících se mírně liší. Je tomu tak zcela záměrně, protože cílem je co nejvíce přiblížit obtížnost témat věku dětí, nezatěžovat je předčasně nedůležitými poznatky a hlavně získat tak časový prostor ve výuce na modernější formy a metody práce, na dosažení lepšího pochopení základních problémů učiva, na dostatečné procvičení, na to, aby žáci získávali důležité kompetence. Program ale plně respektuje Standard základního vzdělávání, kde je předepsáno rozložení učiva na 1.stupeň a 2.stupeň a samozřejmě výstup po 9.třídě je z hlediska povinného učiva také dodržen. Nejpodstatnější je ale skutečnost, že Národní škola dává učiteli velkou volnost v rozhodování, do jaké hloubky v rámci jednotlivých témat půjde a výsledný objem probraného učiva tak někde může být daleko větší, než v jiných programech. Záleží samozřejmě na situaci v dané třídě a na předpokladech jednotlivých žáků. 1

2 Vzhledem k výsledkům přijímacího řízení na střední školy a srovnávacích testů (viz další kapitoly) lze předpokládat, že program Národní škola poskytuje žákům ve srovnání s jinými vzdělávacími programy dostatečné vzdělávací možnosti. Rodiče budoucích žáků 1.ročníku dostali prostřednictvím mateřských škol nebo v rámci zápisu podrobnou informaci o vzdělávacím programu, o jeho východiscích a cílech. Také na některých třídních schůzkách byly vysvětlovány principy Národní školy, a to například v případech diskuze o přípravě žáků na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia. Podstatný je v této souvislosti fakt, že výstup po 5.ročníku Národní školy obsahuje veškeré učivo, které je předepsáno jako závazné ve Standardu základního vzdělávání (a tímto dokumentem by se také měly řídit střední školy při sestavování přijímacích zkoušek). Zvyšovat objem učiva v rámci výuky nelze, vzhledem k potřebám a zájmům všech žáků, kteří o studium na osmiletých cyklech nemají zájem. Učitel však může učivo prohloubit pro zájemce a poskytnout jim poradenskou pomoc pro úspěšné složení zkoušek. Je však třeba vzít v úvahu, že studium na osmiletých gymnáziích je určeno pouze nejtalentovanějším dětem a také to, že odpovědnost za přípravu na přijímací zkoušky mají v tomto případě především rodiče a sami žáci. Program Národní škola je k žákům (především 1.stupně) vlídnější tím, že postupuje v učivu pozvolněji a dbá na zásadu věkové přiměřenosti. V programu však není nijak řešena otázka náročnosti školní práce (vyjma zásady nepřetěžování dítěte), ta je věcí učitele a jeho individuálního přístupu k žákovi Učební plány (Pozn.: Učebním plánem rozumíme stanovení konkrétních týdenních počtů hodin pro jednotlivé předměty.) Učební plány 1.stupně sestavují třídní učitelé a schvaluje vedení školy. Učitel má v rámci daného rozpětí poměrně velký prostor přizpůsobit plán situaci v konkrétní třídě, schopnostem a zájmům žáků. Plán musí být sestaven na celé pětileté období. Učební plány 2.stupně sestavuje vedení školy na základě situace v jednotlivých ročnících a třídách, profilace školy, dislokace úvazků a finančních možností školy. Nedostatek finančních prostředků blokuje významným způsobem tvorbu učebního plánu ve smyslu využití možností, které Národní škola poskytuje. Zatím není možné rozvinout potřebným způsobem oblast volitelných a nepovinných hodin a vyjít tak lépe vstříc potřebám, schopnostem a zájmům jednotlivých žáků. Volitelné předměty jsou soustředěny do 8. a 9.ročníku a pro jejich koncepci platí následující zásady: - nabídka by měla obsahovat předměty s různou studijní náročností - každý žák by měl mít v případě zájmu možnost navštěvovat předmět Práce s počítačem (tento předmět bude v blízké budoucnosti zařazen mezi povinné) - nabídka zachovává možnost dvouletých programů. Nepovinné předměty a hodiny nemohou být v současné finanční situaci zřizovány, škola se je snaží nahradit systémem zájmových kroužků. Konkrétní podoba učebních plánů 1. a 2.stupně je uvedena v přílohách č.1 a č.2. V každém ročníku 2.stupně (s výjimkou 6.) pracovala jedna třída se speciálním učebním plánem rozšířenou výukou českého jazyka, výtvarné a hudební výchovy. tento učební plán 2

3 je MŠMT schvalován jako experimentální. Tento učební plán je v příloze č.3 a přílohou č.4 je kopie posledního souhlasu MŠMT s realizací tohoto experimentu. 4. Údaje o pracovnících školy 4.1. Personální situace věková a kvalifikační struktura Pedagogický sbor zůstal ve srovnání s předchozími roky poměrně stabilní, s obdobnou věkovou i kvalifikační strukturou. Tato struktura není zcela ideální, pro budoucnost je zřejmá potřeba snížení věkového průměru i zvýšení kvalifikovanosti. V současné době však situace ve škole zcela odpovídá situaci na trhu pracovních sil, která se vyznačuje poměrně značným nedostatkem zájemců o učitelské povolání. Čtvrtinu učitelského sboru tvoří pracovníci v důchodovém věku (oproti loňskému roku došlo k nárůstu počtu pracovníků, pobírajících důchod, což je ale ve většině způsobeno tím, že ti, kteří již dříve měli na důchod nárok, jej nyní začali fakticky pobírat, věkový průměr zůstává přibližně stejný). Počet učitelů důchodců však není sám o sobě faktorem záporně působícím, jejich zastoupení ve sboru není z procentuálního hlediska nijak alarmující a především jejich pracovní výsledky jsou v převážné míře výborné. Negativněji působícím faktorem je nutnost zaměstnávat nekvalifikované pracovníky, což v našem případě představuje přibližně 17,5 % pedagogických pracovníků. Toto číslo ovšem není vzhledem k situaci v Praze nijak vysoké a také nelze v nejbližších letech očekávat jeho zásadní snížení. Nejtíživější je pravděpodobně situace s aprobovaností výuky, která celkově dosahuje 67 %. V této hodnotě se však skrývá poměrně uspokojivá situace na 1.stupni, kde neaprobovanost výuky je dána působením 2 nekvalifikovaných učitelů, a problematická situace na 2.stupni, kde aprobovanost dosahuje pouze 54 %. To je dáno jednak působením nekvalifikovaných učitelů, a jednak nevýhodnou aprobační skladbou kvalifikovaných učitelů. Největší podíl má na tomto stavu výuka angličtiny (všeobecný nedostatek učitelů cizích jazyků), občanské a rodinné výchovy (aprobace získané před rokem 1989 jsou prakticky nepoužitelné) a výtvarné výchovy (původní aprobace vyučující je 1.stupeň). Při současné skladbě pedagogického sboru může být procento aprobovanosti ovlivněno z vnitřních zdrojů pouze v rozsahu 3 5 %. Zlepšení stavu je jedním z důležitých úkolů do dalších let. Ve školní družině je situace z kvalifikačního i věkového hlediska velmi dobrá, pouze 1 vychovatelka nemá příslušné vzdělání, je zde však předpoklad dalšího studia. V případě nepedagogických pracovníků představuje určitý problém pouze školní jídelna, kde je nízká míra kvalifikovanosti. Pokud jde o počet pracovníků, škola plní předepsané limity, u nepedagogických pracovníků dochází k výraznějším úsporám. Výhled do dalších několika let je však neuspokojivý, protože dojde k postupnému rozšíření počtu tříd 2.stupně a naopak snížení počtu tříd 1.stupně (početnější ročníky se přesouvají na 2.stupeň), protože vzhledem k demografické situaci nelze předpokládat výraznější nárůst počtu žáků nastupujících do 1.ročníku. Výuku třídy 2.stupně však realizuje nutně více učitelů, než je tomu na 1.stupni (je to přibližně 1,7 : 1). Tím nastane potřeba zvýšení počtu učitelů, a to při nestoupajícím počtu žáků, což zřejmě přinese velmi nepříznivou finanční situaci. V této záležitosti se škola bude muset obrátit na Magistrát hl.m.prahy se žádostí o přehodnocení metodiky financování, resp. oddělení normativů na žáka 1. stupně a žáka 2. stupně. V případě nouze již nebude možné 3

4 zřizovat třídy s rozšířenou výukou a zároveň bude nutné slučovat 3 paralelní 5.třídy do dvou 6.tříd. Viz též statistická část bod Další vzdělávání pedagogických pracovníků a) Účast na akcích DVPP mimo školu Tématické zaměření akce: počet účastníků - semináře zaměřené na výuku angličtiny 5 - přírodovědně zaměřené semináře (biologie, geologie, chemie, fyzika) 5 - metodika k matematice, fyzice a informatice 3 - seminář k vedení pedagogických praxí 1 - semináře a kurzy zaměřené na problematiku integrace zdravotně postižených dětí 1 - metodické semináře v oblasti sportu a tělesné výchovy 1 - prevence sociálně patologických jevů 3 (akce OPPP, týrání a zneužívání dětí, protidrogová prevence, šikana) - multikulturní výchova 2 - zdravotnický kurz 10 - problematika integrace do EU 1 - semináře k problematice práce vychovatele ŠD 3 - metodika pro 1.stupeň 7 - kurzy pro práci s integrovanými žáky v jazykovém vyučování 4 - kurzy nápravy SPU 1 - rozšiřující studium speciální pedagogiky 1 - studium výchovného poradenství 1 - funkční studium pro vedoucí pracovníky ve školství 1 Celkem se těchto akcí zúčastňovalo (tj. alespoň jedné) 24 pedagogických pracovníků školy což představuje potěšitelný nárůst oproti roku předešlému o 40 %. Kromě toho 1 učitelka studovala VŠ při zaměstnání (kvalifikační studium). b) V rámci školy probíhaly kurzy práce s počítačem, kterých se zúčastnila většina pedagogického sboru. 4

5 5. Počet žáků Vývoj počtu žáků v letech Počet žáků školy od roku 1998 mírně plynule klesá, což vyplývá z demografické situace v okolí školy. Vrchol jak je vidět z grafu nastal v roce 1992, snížení v letech je způsobeno zrušením 9.ročníku, zvýšení v roce 1996 opětovným zavedením 9.ročníku. V následujících letech bude pokles žáků pokračovat, protože třídy 2.stupně jsou velmi naplněné, zatímco ročník má již poměrně nízké počty žáků. Při současném demografickém vývoji a zachování úspěšnosti školy lze očekávat ustálení na počtu kolem 18 tříd a 400 žáků. 6. Výsledky zápisu do 1.tříd Ve dnech 6. a 7.února proběhl zápis budoucích prvňáčků. Potvrdil, že i v naší lokalitě dochází (i když s určitým zpožděním) k úbytku dětí. Zapsalo se jich tentokrát 41 (o 2 méně, než v loňském roce), z toho v 10 případech rodiče požádali o odklad školní docházky (vloni 11). Počet žáků z jiného spádového obvodu se snížil na cca 17 % zapsáno odkladů mimo obvod Pozn.: Počet žáků, kteří skutečně nastoupí do 1.třídy, se sníží pravděpodobně o 7 ve 3 případech se rodina přestěhovala, ve 3 případech došlo k odhlášení z neznámých důvodů a v 1 případě rodiče zrušili na základě doporučení PPP předčasný nástup do školy. 5

6 7. Třídy se zaměřením na rozvoj tvořivosti a výtvarné aktivity školy S výjimkou 6.ročníku probíhala vždy v jedné třídě každého ročníku 2.stupně výuka podle učebního plánu, uvedeného v příloze č.3. Jedná se o tzv. třídy se zaměřením na rozvoj tvořivosti a je zde oproti běžnému učebnímu plánu rozšířena výuka českého jazyka, výtvarné a hudební výchovy. Pro zájemce je podrobnější informace o koncepci těchto tříd uvedena v příloze č. 6. Práci těchto tříd v uplynulém školním roce lze hodnotit jako úspěšnou. Žáci 9.ročníku se ve většině případů bez problémů dostali na vybrané střední školy, někteří již v předkole na školy s uměleckým zaměřením, na základě talentových zkoušek (4 žáci). Na gymnázia bylo přijato 10 žáků (z 27), 15 žáků na SOŠ (z toho zmínění 4 na školy s uměleckým zaměřením) a 2 žáci na SOU. Z celkového počtu 27 žáků se 25 dostalo na vybranou školu v 1. nebo 2.termínu. Pokud vykonávali přijímací zkoušky, umístili se vždy velmi dobře, kromě jediné výjimky v první polovině přihlášených žáků. Také v testech KALIBRO žáci těchto tříd uspěli většinou velmi dobře (viz příloha č. 10). Podstatnější ale je skutečnost, že se velmi úspěšně a aktivně zapojovali do nejrůznějších aktivit, soutěží a školních nebo třídních projektů. Také absolventské práce 9.ročníku měli velmi dobrou úroveň. Rodiče žáků tvořivých tříd vyjádřili v anketách vysokou míru spokojenosti se školou, ocenili práci třídních učitelů (kteří se nejvíce podílejí na realizaci koncepce těchto tříd) a významné je také to, že právě rodiče v těchto třídách jsou často velmi aktivními partnery školy a poskytují důležitou zpětnou vazbu. V příštím školním roce otevírá škola další 6. třídu. Protože zájem opět převýšil kapacitu této třídy, začátkem června proběhlo přijímací řízení. Z přihlášených 37 žáků bylo vybráno na základě výsledků v testech tvořivosti 26. Tyto třídy jsou vždy intenzivně zapojeny do různých aktivit školy ve výtvarné oblasti. V tomto ohledu ale samozřejmě nejsou jediné. I řada dalších tříd a mnoho dětí se na těchto aktivitách podílí. Významnou akcí je každoroční výstava výtvarných prací na půdě školy (viz také kapitola.), která se konala i v tomto školním roce v obvyklém předvánočním čase. Řada žáků své výtvarné zájmy realizuje v kroužcích (viz kapitola ). Letos jsme také dosáhli úspěchů v některých soutěžích s tímto zaměřením: v rámci ekologické soutěže Posviťme si na úspory obdržela škola speciální uznání za výtvarné práce (o tomto projektu viz..) a dále ocenění za soubor návrhů log ve výtvarné soutěži vyhlášené Městskou částí Praha 6 (šlo o vytvoření loga Zdravé šestky, což je program M.č. s preventivním zaměřením). 8. Ekologické a přírodovědné programy Druhou profilační oblastí školy jsou aktivity týkající se ekologické výchovy (nyní se nově zavádí pojem environmentální výchova ) a přírodovědného poznávání vůbec. V oblasti přírodovědných projektů škola řadu let spolupracuje s ekologickým sdružením TEREZA, které připravuje různé programy pro školy. V minulých letech se škola zapojila do následujících projektů: 6

7 Přehled realizovaných projektů s ekologickým zaměřením k GLOBE LES VE ŠKOLE A ŠKOLA V LESE KYSELÉ DEŠTĚ OZON ENERGIE (Posviťme si na úspory) VŠEHO S MÍROU EKOŠKOLA Jak je patrné z uvedeného přehledu, v tomto školním roce škola jednak pokračovala v práci na projektu Kyselé deště a jednak rozvíjela činnost v projektech týkajících se využívání energie a možností jejích úspor. Projekt Posviťme si na úspory podpořilo v roce 2001 i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a byl organizován v rámci projektu ELI Iniciativa pro energeticky úsporné osvětlování, kterou v sedmi zemích světa iniciovala Mezinárodní finanční korporace IGF/GEF. Zúčastnilo se ho 135 škol z celé ČR, z toho 45 škol se zapojilo i do jeho soutěžní části. Zpráva naší školy byla vyhodnocena jako jedna z šesti nejlepších a skupina našich žáků s učitelem reprezentovali školu na závěrečném soustředění u Svitav (získali jsme také speciální uznání za výtvarné práce). Obdrželi jsme také blahopřejný dopis z MŠMT (viz příloha č. 13). Práce v tomto projektu vyžadovala přípravu dětí v rámci fyziky, matematiky a pracovního vyučování. Seznámili se zde s pojmy nutnými pro měření spotřeby energie a s různými druhy osvětlení. Museli také navštívit obchodní síť s prodejem elektrospotřebičů a získat o nich základní přehled. Součástí práce bylo také sledování finančních nákladů za odběr elektrické energie v domácnostech žáků. S touto prací žákům vydatně pomáhali jejich rodiče. Další významnou aktivitou školy v tomto školním roce byla přihláška do soutěže o titul EKOŠKOLA. V této přihlášce škola zpracovala projekty, které již rok i více let realizovala dva vlastní ( Vliv prostředí na lidský organizmus projekt realizován dva roky žáky 8. a 9.tříd a Chov známých i méně známých plazů a obojživelníků dlouhodobá činnost realizovaná žáky 1. i 2.stupně v rámci zájmových kroužků) a jeden projekt z nabídky Terezy ( Třídit znamená recyklovat ). V posledně jmenovaném projektu škola zúročila své mnohaleté zkušenosti se sběrem papíru a také novou letošní aktivitu Krabičky (jde o sběr obalů od nápojů). Výsledkem těchto snah bylo, že naše škola v červnu 2002 získala jako první škola v Praze a jedna z několika v ČR čestný titul EKOŠKOLA. Tento titul byl zástupcům školy předán na slavnostním vyhodnocení soutěže (pro 8 nejlepších škol) v prostorách Senátu ČR. Před vyhlášením výsledků zde jednotlivé školy - realizátoři projektů prezentovali dosažené výsledky, což byla pro všechny zúčastněné velká pocta. Umístili jsme se mezi nejlepšími školami jak v kategorii krátkodobé projekty, tak i v kategorii dlouhodobých projektů. (Diplomy k titulu Ekoškola přílohy č. 10 a 11) 7

8 9. Výuka cizích jazyků Ve škole je dosud vyučován pouze jeden cizí jazyk angličtina. Kromě výuky, kterou provádějí učitelé školy (ať už jde o hodiny nepovinné, volitelné nebo povinné), zde probíhá ještě nadstandardní výuka prováděná soukromou jazykovou školou (placené hodiny). Povinná výuka Pokud jde o povinnou výuku, 99 % žáků, resp. jejich rodičů, volí od 4.ročníku jazyk anglický. Zájem o jiný jazyk je vždy pouze výjimečný a nelze proto otevřít výuku v samostatné skupině. Povinná výuka začíná ve 4.ročníku a je vždy 3 hodiny týdně. Od 4. ročníku je výuka organizována ve skupinách podle dosavadních znalostí jazyka - skupina pokročilých a skupina začátečníků. Od 5. ročníku je možné oddělit skupinu více a mírně pokročilých. Přechod mezi skupinami je možný po domluvě učitelů vždy na konci pololetí. Ve skupinách jsou žáci z různých paralelních tříd v ročníku. K výuce jsou používány české nebo originální anglické učebnice. To si volí vyučující podle možností a dovedností žáků. Jsou rovněž využívány pracovní sešity a další didaktické a audiovizuální pomůcky včetně výuky na počítačích. Volitelné hodiny V 8.a 9. ročníku je možnost volby volitelného předmětu Cvičení z Aj s jednohodinovou týdenní dotací. Tento předmět si zvolilo 80 % žáků. Na základě zájmu žáků nahradil původní Konverzaci v Aj, která mu v minulých školních letech předcházela. V nově koncipovaném předmětu se žáci kromě velmi nutné konverzace věnují také prohlubování učivu o gramatice, reáliím, ale také soutěžím apod. Zvolení této formy mělo mezi žáky velký ohlas, neboť byly v 8. ročnících otevřeny 3 skupiny tohoto volitelného předmětu. Vzhledem k rostoucímu zájmu rodičů o druhý cizí jazyk, vedení školy opět přikročilo k průzkumu zájmu u žáků současné 3. třídy. Z nabízených jazyků: anglický, francouzský, německý, ruský a španělský si jako hlavní vyučovací jazyk 99% žáků zvolilo jazyk anglický, 1 žák jazyk německý a 2 žáci jazyk francouzský. Jako druhý jazyk velké procento uvedlo jazyky francouzský a španělský. Nepovinné hodiny Ve 3. ročníku je anglický jazyk vyučován v nepovinných hodinách (2 hodiny týdně), a to pro úplné začátečníky, kteří nemají větší problémy ve zvládání jazyka mateřského. Nadstandardní výuka placené hodiny Tato forma je v naší škole organizována již několik let společností LINQUA NOVA, která zajišťuje placenou výuku od 1. do 3. třídy. Je to výuka dobrovolná, podle zájmu žáků a rodičů. Škola spolupracuje s touto organizací při tvorbě rozvrhů a umožňuje výuku ve svých prostorách. Žákům, kteří získají v těchto kurzech již určité znalosti, nabízí pak škola možnost začít od 4.ročníku ve skupině pokročilých a koordinuje se soukromou školou návaznost učiva. 8

9 10. Kontakty školy se zahraničím V oblasti zahraničních kontaktů zatím není škola příliš úspěšná, za uplynulý školní rok je však možné uvést dva případy: a) Třída 5.A vstoupila do projektu spolupráce škol ze 3 evropských zemí. Tyto školy (Španělsko, Finsko) společně pracovaly na projektu Our Country, kdy každá ze tříd měla za úkol prezentovat svoji zemi. Děti se snažily jednoduchou formou zpracovat témata týkající se České republiky podrobnosti o tomto projektu může najít zájemce na www stránkách školy. Práce byla cenná především proto, že žáci pracovali samostatně, vyhledávali a třídili informace, zpracovávali texty a překládali je do angličtiny. b) Na podzim školu kontaktovalo velvyslanectví Venezuelské republiky s návrhem, aby přijala čestný titul po významné historické osobnosti Simónu Bolívarovi (naproti škole je umístěna jeho socha). Přestože změna názvu školy zatím není na pořadu dne, spolupráce byla zahájena velvyslanectví uspořádalo ve škole několik přednášek o Venezuele, škola vyhlásila tuto zemi jako téma pro celoškolní projekt a žáci o ní shromáždili mnoho zajímavých údajů, Jeho Excelence navštívila např. divadelní představení ve škole. Doufáme, že tyto kontakty budou pokračovat a jednou z možností je například společná účast na zahájení výuky španělštiny. 11. Mimoškolní a mimovyučovací aktivity V této kapitole jsou shrnuty aktivity a činnosti, které pořádá škola a které se odehrávají ve volném čase dětí, tj. převážně mimo jejich pravidelnou výuku podle učebního plánu Zájmové kroužky Tradice zájmových kroužků pokračovala úspěšně i v letošním školním roce. Kroužky začaly pracovat v říjnu a některé z nich končily až v červnu. bylo zřízeno 22 kroužků (z toho 1 v rámci školní družiny). Přihlásilo se 310 žáků, někteří se zapojili do 2-4 kroužků. Oproti loňsku se tedy zájem opět zvýšil. Do počítačových kroužků se přihlásilo 38 žáků, zájem oproti loňsku poklesl. Je to dáno mj. i tím, že se rozšiřují hodiny volitelných předmětů s touto náplní a na tyto hodiny se hlásí stále více zájemců. V začátečnických kroužcích se děti naučily především samostatně pracovat s počítačem, orientovat se na internetu a částečně samostatně vyhledávat informace. Získaly všeobecný přehled o tom, k čemu všemu mohou výpočetní techniku použít. V kroužcích pro pokročilejší prohlubovali žáci své znalosti systému Windows a některých jeho aplikací, seznámili se blíže s jazykem HTML a zaměřili se hlouběji na práci s internetem a tvorbu webovských stránek. Výtvarnou činností se zabývaly 2 kroužky, své práce žáci prezentovali mj. na vánoční výstavě na půdě. Dramatickou a taneční činností se úspěšně zabývaly 3 kroužky, navštěvovalo je 51 dětí, činnost 2 kroužků však byla vzhledem k dlouhodobému onemocnění vedoucí ukončena v březnu. Děti z jednoho kroužku se veřejnosti představily také s předvánočním programem na pódiu v Dejvické ul. V činnosti pokračoval také chovatelský kroužek. Zázemím pro činnost kroužku je 9

10 chovatelské zařízení v učebně přírodopisu, kde je chována řada druhů plazů a obojživelníků. Také zdravotnické kroužky pokračovaly ve své tradiční činnosti, i když žáci se tentokrát z důvodu konání školy v přírodě nemohli zúčastnit celostátní soutěže. Sportovní oblast byla zastoupena velmi početně - činnost rozvíjely kroužky sportovních her, kopané, deskových her, floorbalu a interkrosu. Do těchto kroužků se přihlásilo rekordních 106 žáků. Nově byly otevřeny kroužky s hudebním zaměřením hra na zobcovou flétnu a hra na kytaru, i když druhý kroužek byl bohužel ukončen předčasně v prosinci (rodinné důvody vedoucího). Problémem tohoto roku bylo kolísání počtu žáků, kteří se v řadě kroužků dost střídali a také předčasné ukončení činnosti některých skupin pro zdravotní nebo jiné osobní problémy vedoucích. Stále se také nedaří rychle a efektivně vybírat úhradu od rodičů. V ZŠ nám. Interbrigády je již zakotvena velmi silná tradice činnosti zájmových kroužků. Škola každoročně předkládá žákům a jejich rodičům velmi pestrou a bohatou nabídku, která během školního roku představuje stovky hodin práce s dětmi v jejich volném čase. Pro zajímavost uvádíme přehled počtu kroužků a přihlášených žáků v jednotlivých letech: Rok: Počet kroužků: Počet žáků: Počet přihlášek: 1) 1993/ / / / / / / / / Pozn.: 1) Ve většině případů byl sledován pouze počet přihlášek, který se liší od počtu žáků proto, že řada dětí navštěvovala dva a více kroužků. 2) V roce 1999/2000 již začal být počet kroužků finančně nezvládnutelný, proto byl posléze zaveden nový systém úhrady od rodičů, kteří v posledním roce platili již za každý kroužek svého dítěte (dříve jednotnou sumu bez ohledu na to, kolik kroužků dítě navštěvovalo). I přes počáteční obavy byl pokles počtu přihlášek velmi malý. Z uvedeného vyplývá, že do systému zájmové činnosti je přímo zapojeno již 61 % žáků školy, z nichž však řada navštěvuje více kroužků. Realizace celého systému je tak velmi významným prvkem preventivního programu školy. O úspěšnosti tohoto prvku svědčí trvající obliba kroužků a stálé vysoce pozitivní hodnocení úrovně kroužků ze strany rodičů v každoroční anketě, kterou v závěru roku rodičům zadáváme (ze 164 vyjádření je pouze 11 % kritických). Zájmová činnost v kroužcích pokrývá různé oblasti: sportovní, dramatickou, výtvarnou, přírodovědnou, informatiku. Činnost kroužků byla letos poprvé prezentována ve zcela nové akci Odpoledne otevřených dveří širší veřejnosti. Obecně sledujeme nejen 10

11 pestrou nabídku zájmových činností přímo ve škole, ale i motivaci žáků k vlastní zájmové činnosti mimo školu, a to buď prostřednictvím činnosti kroužků, výuky nebo různých mimoškolních akcí. Důležitým momentem je snaha umožnit seberealizaci a pocit úspěchu co nejširšímu okruhu dětí, tj. nejen pouze výjimečně talentovaným jedincům. Tímto principem se činnost zájmových kroužků zařazuje do výčtu aktivit školního preventivního programu (program prevence sociálně patologických jevů) Letní tábory Škola pořádala 2 letní tábory, jeden v tuzemsku a jeden v zahraničí. Tábor v tuzemsku je zaměřen na výtvarnou činnost a koná se každý rok na jiném místě ČR. Je ukončen výstavou uměleckých prací dětí, na jejíž vernisáž jsou zváni rodiče a další veřejnost. Druhý tábor se koná u maďarského Balatonu a je určen také dětem, které jsou zdravotně nebo sociálně handicapovány. Tábor u Balatonu se koná za účasti psychologů a je zaměřen na relaxaci a rozvoj sociálních a komunikačních dovedností. V tomto školním roce škola opět získala na jeho realizaci finanční příspěvek od Městské části Praha 6 formou grantu. 12. Metody a formy výchovně vzdělávací činnosti přesahující a doplňující rámec běžné výuky V této kapitole jsou zmíněny různé činnosti a akce školy, které doplňují běžnou předmětovou výuku a které velmi často spojují více oborů, tj. integrují v sobě obsah více předmětů. Většinou zahrnují také složku výchovnou a slouží především jako motivační prvek v systému výchovně vzdělávací práce školy Projektové vyučování a integrace předmětů V některých třídách úspěšně probíhala vzdělávací činnost formami, které jsou preferovány ve vzdělávacím programu Národní škola a které spočívají v integraci obsahu více předmětů. Některé projekty se odehrávají ve školách v přírodě, kde jsou k tomu nejlepší podmínky, ale v řadě případů je projektové vyučování realizováno i ve škole, někdy prostupuje určité téma výukou i delší období. Některé projekty jsou záležitostí jedné třídy, jiné lze označit jako celoškolní (i když se práce v nich samozřejmě neúčastní všichni žáci školy). V závěru 9.třídy žáci prokázali své schopnosti pracovat touto formou zpracováním absolventské práce (viz bod 14.5.). Celoškolní projekty: Den zdraví: Jde o tradiční projekt, který doplňuje výuku zdravého životního stylu. Všechny třídy se v určený den věnují tomuto tématu, formy jsou různé. Žáci 9.ročníku připravují výukový program pro třídy 1.stupně, probíhala soutěž 7. a 8.tříd na téma zdravého životního stylu. Některé třídy volily program mimo školu. 11

12 Venezuela: Protože škola navázala kontakty v Venezuelským vyslanectvím, bylo vyhlášeno toto téma. Projekt zpracovaly 8. a 9.třídy a dětem se podařilo shromáždit o této zemi mnoho zajímavých informací. Práce jsou uloženy ve školní knihovně. Přehled projektů tříd: Vždy se jedná o dlouhodobé projekty, které jednotlivé třídy 1 i 2. stupně vytvářejí v rámci výuky některého předmětu několik hodin popř. i v mimoškolních činnostech. Holocaust zpracovali žáci 7.B. V projektu žáci vysvětlují tento velmi často používaný pojem a na konkrétních případech ukazují, jak jeho různé dopady zasáhly do lidských osudů. Žáci využili dostupnou literaturu a také internet. Literární prvotiny zpracovali žáci 5.D. Je to soubor básní, drobných povídek, ale také příběhů, např. detektivního zaměření, od různých žáků této třídy. Jak známe Prahu zpracovali žáci 3.B. Získané znalosti o svém bydlišti a zároveň hlavním městě ČR žáci doplnili modelem, který zhotovili v hodinách PV z krabiček. Vznikl tak velký zmenšený papírový model Prahy. Kvasinky a my zpracovali žáci 6.B. Cílem tohoto projektu bylo upozornit na organismy, které nás obklopují a jsou také součástí našeho života kvasinky používané k výrobě pochutin, ale také ty, které produkují jedovaté látky, které naše zdraví ohrožují. Projekt se zabývá i historií a současnou výrobou mléčných výrobků, vína a piva. Welcome to Great Britain zpracovali žáci 5.B a 5.D. Při hodinách AJ vznikla projektová práce, která sloužila k výuce britských reálií a učivo vhodnou formou doplnila o další poznatky a skutečnosti, které učebnice v 5. třídě zatajila. Do nakreslené mapy žáci vlepovali shromažďovaný materiál fotky, krátké texty ale i vlastní články a obrázky. Takto postupně zaplnili celou mapu. Tuto pomůcku poté využívali ke konverzaci. Člověk a zelenina zpracovali žáci 6.A a 6.B. V rámci výuky pěstitelství se žáci pokusili zpracovat formou nákresů rozdělení zeleniny, připomenout její důležitost, ale také skutečnosti, že např. meloun vodní není ovoce, jak si mnoho z nás myslí, a upozornit i na u nás méně známé druhy zeleniny. Vlivy působící na člověka zpracovali žáci 9.A a 9.B. Cílem této práce bylo poukázat na vlivy a podněty z vnějšího prostředí, které ovlivňují náš život. Toto se podařilo, projekt byl na prezentaci ekoprojektů vyhodnocen jako jeden z nejlepších v této oblasti. Mimo jiné se žáci zabývali např. absencí v jednotlivých měsících školního roku a hledali spojitosti mezi vlivy a jejich stavem organismu, tedy zdravím. Dalšími faktory pak byly drogy, kouření ale také životospráva, stresy apod. Barvy přírody zpracovali žáci 1.A. Toto je jeden z projektů, který probíhal v ŠvP. Žáci pomocí barev a různých technik zaznamenávali přírodu, kterou vidí kolem sebe, ale také živé i neživé skutečnosti, které jsou její součástí. 12

13 Krtek se s námi učí byl celoroční projekt žáků 1.B, který pro ně připravila třídní učitelka. Krtek připravoval pro žáky po celý školní rok úkoly, které pak museli žáci plnit v jednotlivých předmětech ale také např. v ŠvP nebo při školních soutěžích. Geologická stavba ČR zpracovali žáci 9.A a 9.B. Je to projekt s pozoruhodnou odbornou úrovní, zpracovaný na základě získaných znalostí při hodinách přírodopisu a informací z odborné literatury a internetu. Do zhotovené slepé mapy ČR žáci zaznamenali historický geologický vývoj našeho území. Součástí byla i petrologická a mineralogická stavba těchto geologických celků. Afrika zpracovali žáci 7.A. Tento projekt vznikal v hodinách zeměpisu. Jeho úkolem bylo shromáždit a roztřídit informace o tomto kontinentu, poukázat na odlišnosti od Evropy. V projektu se objevilo mnoho zajímavostí, např. o bydlení atd. Our Country projekt 5.A, který vznikl ve spolupráci 3 evropských škol (ČR, Španělsko, Finsko). Každá třída měla za úkol představit svoji zemi. Děti překládaly výsledný text do angličtiny. (Viz také kap. č Spolupráce se zahraničím.) VANDR 2002 Škola uspořádala již šestý ročník této netradiční soutěže pro třídy základních škol Prahy 6. Letošním tématem bylo Putování zemí fantazie a úkoly se týkaly především světa dětských literárních hrdinů. Soutěž Hravý vandr školou vytvořili učitelé ve snaze vyplnit mezeru v množství soutěží a přehlídek - tato akce není zaměřena na určitý předmět nebo oblast činnosti, ale soustřeďuje se na specifickou schopnost dětí - tvořivost. Je samozřejmé, že výkony v této oblasti je velmi obtížné porovnávat, ale hlavní cíl nebyl sestavení žebříčků, ale vytvoření příležitosti, aby děti mohly uplatnit svůj talent a své schopnosti a prožít přitom zajímavý a příjemný den. Účast byla i tentokrát pravidly omezena na 2 družstva za školu, i tak se soutěže zúčastnilo 17 čtyřčlenných družstev z 9 škol (v předchozím ročníku 11 družstev ze 7 škol). Naše škola si i tentokrát nevedla špatně a obsadila svými družstvy 2. a 6.místo Kulturní aktivity Výstava výtvarných prací - tato tradiční akce se uskutečnila opět v čase předvánočním. Měla výbornou úroveň a těšila se značnému zájmu žáků i jejich rodičů. Výstava je pro děti každoročně velkou příležitostí prezentovat výsledky své práce ve výtvarné oblasti a samotná její příprava a konání jsou významným motivačním prvkem. Půdní prostory jsou k tomuto účelu ideálním prostředím a dodávají akci specifickou atmosféru. Otevření výstavy předcházela módní přehlídka a koncertní vystoupení. Divadelní představení - konala se jak v čase předvánočním, tak v červnu v rámci tradiční školní přehlídky jevištní tvorby. 13

14 12.4. Sportovní aktivity Sportovní činnost dětí se nejlépe promítá v přehledu účasti školy v soutěžích (viz bod 13). Škola však pořádá i některé další akce k programu na hřišti viz bod 17.1., dále proběhly v závěru roku také sportovní dny pro 1. a 2. stupeň školy. Ve 3. ročníku absolvovali žáci pokračování plaveckého výcviku, v 7. ročníku lyžařský kurz. Jako nadstandard pořádala škola i tentokrát výběrový lyžařský kurz pro žáky 8. a 9. ročníku Využívání knihovny Prostory knihovny jsou modernizovány, vybaveny multimediálním počítačem (je zde např. encyklopedie Diderot, literární slovník) a internetem. Škola se snaží investovat co nejvíce do nákupu nových titulů, i když prostředků, které je možné na tento účel uvolnit rok od roku ubývá (díky ubývající státní dotaci). Přesto mají žáci v knihovně poměrně bohaté možnosti, jak zlepšovat své čtenářské dovednosti, získávat zajímavé a napínavé knížky, vyhledávat informace nebo zpracovávat úkoly z jednotlivých předmětů. Velkým pozitivem je nárůst počtu čtenářů za poslední rok, a to především z řad dětí 1.stupně. Celkem 291 žák si půjčoval knihy domů, přitom skupina žáků (10 20) si navykla využívat knihovnu pravidelně i v době velké přestávky jako studijní a oddechový prostor, kde mohou v příjemném prostředí využívat internet, časopisy, knihy nebo si prostě jen tak v klidu popovídat. Knihovnu někdy žáci využívají také při příležitosti zpracovávání referátů nebo projektů. Přímo pro výuku byla knihovna využívána pro besedy k literatuře i k jednotlivým předmětům (celkem 9 vyučujících, 33 akcí) Využívání informačních a komunikačních technologií Škola je vybavena učebnou s počítačovou sítí (12 pracovišť), která je na velice dobré technické úrovni a umožňuje používání nejmodernějšího software. Z hlediska využití je významné připojení školy na Internet. Tuto síť, která byla původně omezena jen na učebnu, se daří postupně rozšiřovat. Po knihovně byly připojeny také kanceláře ředitele, zástupce ředitele, ekonoma, hospodářky a sborovna, kde tak mají učitelé možnost přístupu k internetu i k veškerému software, aniž by museli čekat na okénka v rozvrhu stále více využívané učebny. Během prázdnin se počítačová síť rozšířila do učebny chemie, kde byl kromě počítače instalován také dataprojektor. Jeho využití se předpokládá kromě této učebny také v počítačové učebně. Zájem žáků i učitelů o práci s počítačem stoupá každým rokem. Jestliže před několika lety bylo těžiště činnosti v zájmových kroužcích, nyní se již výrazně přesouvá do běžné výuky. Stále více učitelů s žáky navštěvuje tuto učebnu a pracují s některým výukovým programem, kterých již máme k dispozici velké množství. V předmětu informační výchova se pak okruh činností na počítači významně rozšiřuje. Zajímavým a velmi pozitivním jevem je pak rozvoj využívání Internetu a elektronické pošty, ke kterému dochází v hodinách informatiky, zájmových kroužcích a také v době přestávek nebo po vyučování. Žáci mají přístup k internetu i o velkých přestávkách a pro náročnější zájemce byla ještě vyhrazena doba v pátečním odpoledni. Výběr 14

15 materiálů získávaných z internetu byl zveřejňován v učebně i na chodbě. Tyto prezentace se setkávaly s velkým zájmem žáků i dospělých a byly úspěšnou propagací možností, které internet přináší. Přesto využívání učebny ještě není dostatečné, její kapacita je výrazně vyšší, než rozsah dosavadní výuky. V dalším školním roce bude zvýšen počet pracovních stanic o 3, což bude znamenat lepší podmínky pro výuku. Dosud nejvíce využívali učebnu vyučující českého jazyka a angličtiny (zde je také situace usnadněna dělením tříd na menší skupiny), občas také přírodovědných předmětů. Softwarové vybavení je postupně doplňováno podle aktuálních nabídek, a to především díky finančním příspěvkům rodičovského sdružení. Software dodaný z ministerské akce je téměř nepotřebný. Každý žák může mít svoji vlastní ovou adresu. Elektronická pošta je nejvíce využívaná k vzájemné korespondenci žáků mezi sebou, ale často i mezi žáky a učiteli. Řada žáků korespondovala i mimo rámec školy, například s rodiči v zaměstnání apod. Žáci s hlubším zájmem o práci s počítačem navštěvují buď volitelný předmět práce s počítačem nebo některý ze zájmových kroužků, kde mohou postupně vnikat i do tajů programování a práce s náročnějším software Školy v přírodě Školy v přírodě se zúčastnily téměř všechny třídy (20 tříd), dvě třídy vyjely dvakrát, pobyty byly v průměru desetidenní. Hodnocení těchto akcí je ze strany rodičů i dětí tradičně vysoce pozitivní, což se projevuje i v anketách (viz příloha č. 8). I v tomto roce byly poskytovány z fondu SPŠ finanční příspěvky rodinám v sociální tísni, aby se co nejvíce dětí mohlo pobytu zúčastnit. Z hlediska výchovného a vzdělávacího jsou školy v přírodě těžko nahraditelným doplňkem pravidelné výuky. Významné jsou především z hlediska utváření sociálních vztahů ve třídách a pro učitele jsou také velkou příležitostí, jak zasadit teoretické učivo do reálného světa. V některých třídách byl buď zcela nebo zčásti nahrazen učební plán projektovým vyučováním. Hodnocení téměř všech výjezdů vedoucími ŠvP, dětmi i rodiči bylo pozitivní, a to jak z hlediska programu, tak i z hlediska ubytování, stravování a dopravy. Na jednom pobytu byly zaznamenány problémy se stravováním a jeden pobyt musel být přerušen v polovině, vzhledem k vysokému výskytu infekčního onemocnění. 13. Účast žáků v soutěžích Poprask sportovní soutěže pod hlavičkou střediska pro volný čas DDM PRAHA 6 stolní tenis florbal 2. místo mladší žáci účast všech kategorií 2.stupně 15

16 atletický čtyřboj plavání šplh Přespolní běh Okolo Džbánu Velikonoční přespolní běh Vybíjená Přehazovaná Futsal 3. místo mladší žáci 6. místo mladší žákyně 11. místo starší žáci 7. místo starší žákyně 1. a 2. místo mladší žáci (jednotlivci) 3. místo starší žáci (jednotlivci) 1. místo družstvo starších žáků 24 žáků tříd 1. místo v kategorii chlapci 6.tříd, dalších 6 žáků na 3.-5.místech 2. místo mladší žáci 3. místo mladší žákyně 2. místo starší žákyně 45 žáků 12 žáků družstvo dívek 7.tříd chlapci 7. 9.tříd Jiné sportovní soutěže Pohár Rozhlasu Šachový turnaj Prahy 6 starší žáci 7.místo starší žákyně 6.místo zúčastnili se žáci všech tříd 2.stupně účast 3 žáků, škola 11.místo Znalostní a jiné soutěže Pražské vajíčko školní kolo 40 žáků, postoupilo 6 žáků do obvodního kola Pythagoriáda Matematická olympiáda v obvodním kole 16 žáků 3 žáci úspěšní řešitelé (8.-16.místo) 12 žáků ve školním kole, 1 postoupil do obvodního kola a stal se v tomto kole úspěšným řešitelem 16

17 Počítej s Kulíškem (mat. soutěž) Počítání na kalkulačce Šikula (matematická soutěž) 20 žáků do obvodního kola (80 žáků ve školním kole) 1 žákyně v obvodním kole 50 žáků ve školním kole 10 žáků postup do obvodního kola Vandr Olympiáda v ČJ Olympiáda v Aj Olympiáda v D Historická soutěž Zeměpisná olympiáda Eurorébus (zeměpisná) Zeměpisná soutěž Výtvarná a literární olympiáda Podzimní listopad Výtvarná soutěž o logo Zdravé šestky M.č. Praha 6 2 družstva (8 žáků) 2. a 6. místo v obvodním kole školní kolo 42 žáků 14 žáků školní kolo, 2 žáci postoupili do obvodního 2.místo v obvodním kole školní kolo 16 žáků, 1 žák postup do obvodního 60 žáků 8. a 9.tříd 36 žáků ve školním kole 27 žáků (korespondenční soutěž) 30 žáků 7.-9.tříd 23 žáků 1.stupně, 1 žák postup do obvodního kola 1.stupeň 3 žáci oceněni jako jednotlivci, škola získala ocenění za soubor log Posviťme si na úspory (ekol.soutěž) mezi 6 nejlepšími v ČR Soutěž o titul Ekoškola mezi 8 nejlepšími v ČR (v ekologických projektech účast cca 100 žáků) 14. Výsledky žáků prospěch, chování, testy, přijímací řízení Hodnocení prospěchu Podrobné údaje o výsledcích klasifikace lze najít v bodu 18 statistické části a v příloze č. 6. Průměrný prospěch je ve srovnání s loňským rokem velmi podobný, mírně se zvýšilo procento žáků s vyznamenáním (to je ale způsobeno tím, že v loňském roce nebyl stupeň 17

18 vyznamenání využíván v 5.ročníku, nejde tedy o změnu ve výsledcích žáků). Na druhou stranu se také bohužel zvýšit počet neprospívajících žáků (v loňském roce nikdo) Hodnocení chování Za školní rok bylo uděleno celkem 11 důtek ředitele školy a 14 snížených stupňů z chování (v 9 případech šlo o 2.stupeň a v 5 krát o 3.stupeň. Důvody těchto opatření byly následující: pokus o šikanu 3 záškoláctví, neomluvené absence 9 krádeže 1 nevhodné chování k vyučujícím, vulgarita 1 nepřípustné chování ke spolužákům 1 kouření v prostorách školy 1 ostatní porušování školního řádu 9 I když se oproti minulému roku počet vážných přestupků poněkud zvýšil, zůstává v příznivých tendencích několika posledních let. Ke zvýšení došlo zejména v kategorii záškoláctví, většina neomluvených hodin však připadá na 2 žáky 2.stupně. Snížil se počet případů kouření v prostorách školy (i když je zřejmé, že se tyto aktivity přesunuly mimo školu). Podařilo se také udržet trend z minulého roku, kdy došlo k výraznému snížení počtu případů vážnějšího napadení nebo i zranění mezi žáky. Ve všech uvedených případech byly přestupky žáků individuálně projednány s rodiči, za přítomnosti žáka, třídního učitele a výchovné poradkyně, v některých případech i školního psychologa Srovnávací testy Kromě interních srovnávacích prověrek a testů, kterými si vedení školy i učitelé průběžně ověřují zvládnutí učiva v jednotlivých ročnících, se škola každoročně zapojuje do celostátních testů KALIBRO. Projekt Kalibro organizuje Skupina pro vzdělávací alternativy IDEA a do jednotlivých kol je zpravidla zapojeno několik set škol z celé republiky. Testy jsou určeny pro základní a střední školy a po každém kole je vydána brožurka, podrobně rozebírající celostátní výsledky. Každá škola obdrží své výsledky zcela anonymně a je pouze na ní, zda je zveřejní či nikoli. Je třeba zdůraznit, že obsah testů odpovídá jen do určité míry způsobu zpracování učiva v základní škole a otázky jsou zaměřeny především k aplikaci učiva. Právě jiný způsob zadávání otázek a úkolů, aplikační pojetí obsahu osnov, snaha vystihnout podstatné schopnosti a dovednosti žáků - to vše činí tyto testy vysoce zajímavými. Výsledky školy v testech Kalibro jsou uvedeny v příloze č

19 14.4. Výsledky přijímacího řízení na střední školy Z 9.ročníku bylo přijato 14 žáků na gymnázium, 27 žáků na střední odborné školy a 16 žáků na střední odborná učiliště. Z celkového počtu 57 žáků bylo 32 přijato již po 1.termínu přijímacího řízení, 19 po 2. termínu a pouze 6 žáků až v dodatečném řízení, většinou na soukromé školy. Pokud skládali přijímací zkoušky, uspěli v nich téměř všichni velmi dobře, kromě 5 případů se umístili vždy v první polovině počtu uchazečů, 8 žáků dokonce v první desítce přihlášených (na školách, kde byli přijati). Přijímací řízení lze tedy celkově hodnotit jako velmi úspěšné. Ze 7.ročníku se hlásilo 5 žáků na šestiletá gymnázia, 2 byli přijati. Z 5.ročníku se hlásilo na osmiletá gymnázia 25 žáků, z nich 8 bylo přijato. Celkový přehled viz statistická část, bod č Absolventské práce žáků 9.ročníku V tomto školním roce zahájily 9.třídy experimentálně proces, který by po určitém ověřovacím období měl školu dovést k tradici ověřování výstupu po 9.třídě. Jako první byla zvolena forma absolventských prací. Každý žák 9.ročníku měl v této práci prokázat určité znalosti, dovednosti a postoje, ke kterým ho základní škola dovedla, na závěr školního roku tuto práci obhájit a odevzdat. V tomto roce byl termín pro zpracování kratší: V dalším roce počítáme s vyhlášením témat již na začátku školního roku. Práce byly ohodnoceny komisí, nejlepší odměněny a výsledky se také promítají i do závěrečného hodnocení žáka. Témata vyhlášená v tomto školním roce: 1) Místo, které znám Místo, které mám rád Místo, na které chci upozornit V těchto tématech se žák mohl podrobně věnovat nějakému místu u nás i v zahraničí a podrobně zpracovat důvody, proč je má rád, proč by je ostatním doporučil, proč se mu zdá zajímavé. Vycházet měl samozřejmě z osobní zkušenosti a o daném místě shromáždit co nejvíce informací. (Toto téma se nakonec ukázalo jako nejčastěji volené.) 2) Zdravý životní styl V tomto tématu se měly zúročit všechny možné poznatky a aktivity, které žák načerpal během své dosavadní školní docházky. Mohl je pojmout v nejširším smyslu nebo se také věnovat jen určité oblasti a jít více do hloubky. Bylo možné se zaměřit na zneužívání návykových látek, na zdravý pohyb, na zdravou výživu, na problematiku osobního bezpečí, na sexuální život, na hygienu práce a nebo na celý komplex těchto věcí a životní styl jako takový. 19

20 3) Voda jako životadárná tekutina Téma spíše přírodovědné a žák se ve své práci měl pokusit shrnout význam této tekutiny pro člověka i přírodu, shromáždit důvody a poznatky, proč je voda tak důležitou chemickou látkou. Mohl se však na ni podívat i z hlediska zeměpisného, historického, výtvarného apod. 4) Obor, kterému se chci v životě věnovat Pokud měl budoucí absolvent základní školy nějaké vyhraněné přání či sen do budoucna, čemu by se chtěl v životě věnovat, bylo právě pro něj toto téma nejvhodnější. Mohl se věnovat úvahám o určité profesi, shromažďovat údaje historické i zeměpisné, zabrousit do světa obchodu a služeb, výrobní sféry apod. U všeho se měl autor pokusit shromáždit nějaké údaje a informace, kterými podloží své závěry. Mohl se také věnovat tomu, co mu tato škola dala nebo nedala pro jeho další životní cestu. Společné poznámky k absolventské práci (kritéria, podle kterých se hodnotilo) - práce by měla mít slušnou úpravu, grafickou úroveň, měla by být přehledná - rozsah alespoň 5 stran + případné přílohy, maximum není stanoveno - každá práce by měla mít tyto povinné části: - části nepovinné: a) vlastní úvahu (esej), tj. vlastní text, zpracovaný jako slohová či literární práce b) část kompilační, kde budou shromážděny převzaté údaje a informace a případně interpretovány, zpracovány pozor, vždy je třeba uvádět prameny a odlišit převzaté od vlastního c) část výtvarnou kladně je hodnoceno využití počítače a internetu mohou být zařazeny např. rukodělné výrobky, vlastní fotografie apod. Vyhodnocení: Proběhlo koncem června na slavnostním shromáždění 9.ročníku, kde byly úspěšným řešitelům této práce předány diplomy a odměny (v kategoriích vynikající zpracování, velmi dobré zpracování a zpracování ). Dále převzal každý žák absolventskou medaili a řada z nich byla také oceněna za nejrůznější vynikající výkony v dalších oblastech. Shromáždění se zúčastnili i rodiče žáků, učitelé a další veřejnost a stalo se zároveň i určitou formou rozloučení s odcházejícím ročníkem. Hodnotící komise konstatovala, že řada odevzdaných prací měla překvapivě dobrou úroveň a že neméně pozitivním výsledkem byla účast prakticky všech žáků 9.ročníku. Řada zpracovatelů prokázala dobrou schopnost využívání internetu a práce s počítačem obecně. Práce budou uloženy ve školní knihovně pro potřeby žáků i učitelů. Systém absolventských prací bude dále upravován a případně doplněn dalšími formami ověřování výstupu po 9.třídě. 20

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více