Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999)"

Transkript

1 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne ) (Od je součástí školy také mateřská škola Janákova, Praha 6, která vypracovává svoji vlastní výroční zprávu.) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Vzdělávací program školy: Národní škola (č.j /97-20) 3.1. Vzdělávací program Výuka podle tohoto vzdělávacího programu probíhala pátým rokem. Program poskytuje široký prostor pro tvorbu učebních plánů školy a také pro sestavování tématických plánů pro jednotlivé předměty, protože jeho kmenové učivo (osnovy) jsou ve většině předmětů pojaté velmi rámcově. Tím je dána každému vyučujícímu dostatečná možnost pro samostatné a tvořivé zpracování obsahu výuky a pro realizaci vlastního pojetí předmětu. Tato skutečnost ale přináší na stranu druhou: - větší odpovědnost učitele za obsah výuky - větší nároky na tvořivost učitele při koncipování tohoto obsahu - vyšší nutnost spolupráce mezi učiteli - posílení významu funkce vedoucího učitele a předsedy odborné komise. Vzhledem k výše uvedenému jsou pro učitele také často vodítkem a inspirací osnovy ostatních vzdělávacích programů (například v oblasti volitelných a nepovinných předmětů) a ostatně i původní osnovy. Povinné učivo je ve vzdělávacím programu Národní škola plánováno v některých předmětech pozvolněji, než je tomu například ve většinovém programu Základní škola, takže výstup po některých ročnících se mírně liší. Je tomu tak zcela záměrně, protože cílem je co nejvíce přiblížit obtížnost témat věku dětí, nezatěžovat je předčasně nedůležitými poznatky a hlavně získat tak časový prostor ve výuce na modernější formy a metody práce, na dosažení lepšího pochopení základních problémů učiva, na dostatečné procvičení, na to, aby žáci získávali důležité kompetence. Program ale plně respektuje Standard základního vzdělávání, kde je předepsáno rozložení učiva na 1.stupeň a 2.stupeň a samozřejmě výstup po 9.třídě je z hlediska povinného učiva také dodržen. Nejpodstatnější je ale skutečnost, že Národní škola dává učiteli velkou volnost v rozhodování, do jaké hloubky v rámci jednotlivých témat půjde a výsledný objem probraného učiva tak někde může být daleko větší, než v jiných programech. Záleží samozřejmě na situaci v dané třídě a na předpokladech jednotlivých žáků. 1

2 Vzhledem k výsledkům přijímacího řízení na střední školy a srovnávacích testů (viz další kapitoly) lze předpokládat, že program Národní škola poskytuje žákům ve srovnání s jinými vzdělávacími programy dostatečné vzdělávací možnosti. Rodiče budoucích žáků 1.ročníku dostali prostřednictvím mateřských škol nebo v rámci zápisu podrobnou informaci o vzdělávacím programu, o jeho východiscích a cílech. Také na některých třídních schůzkách byly vysvětlovány principy Národní školy, a to například v případech diskuze o přípravě žáků na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia. Podstatný je v této souvislosti fakt, že výstup po 5.ročníku Národní školy obsahuje veškeré učivo, které je předepsáno jako závazné ve Standardu základního vzdělávání (a tímto dokumentem by se také měly řídit střední školy při sestavování přijímacích zkoušek). Zvyšovat objem učiva v rámci výuky nelze, vzhledem k potřebám a zájmům všech žáků, kteří o studium na osmiletých cyklech nemají zájem. Učitel však může učivo prohloubit pro zájemce a poskytnout jim poradenskou pomoc pro úspěšné složení zkoušek. Je však třeba vzít v úvahu, že studium na osmiletých gymnáziích je určeno pouze nejtalentovanějším dětem a také to, že odpovědnost za přípravu na přijímací zkoušky mají v tomto případě především rodiče a sami žáci. Program Národní škola je k žákům (především 1.stupně) vlídnější tím, že postupuje v učivu pozvolněji a dbá na zásadu věkové přiměřenosti. V programu však není nijak řešena otázka náročnosti školní práce (vyjma zásady nepřetěžování dítěte), ta je věcí učitele a jeho individuálního přístupu k žákovi Učební plány (Pozn.: Učebním plánem rozumíme stanovení konkrétních týdenních počtů hodin pro jednotlivé předměty.) Učební plány 1.stupně sestavují třídní učitelé a schvaluje vedení školy. Učitel má v rámci daného rozpětí poměrně velký prostor přizpůsobit plán situaci v konkrétní třídě, schopnostem a zájmům žáků. Plán musí být sestaven na celé pětileté období. Učební plány 2.stupně sestavuje vedení školy na základě situace v jednotlivých ročnících a třídách, profilace školy, dislokace úvazků a finančních možností školy. Nedostatek finančních prostředků blokuje významným způsobem tvorbu učebního plánu ve smyslu využití možností, které Národní škola poskytuje. Zatím není možné rozvinout potřebným způsobem oblast volitelných a nepovinných hodin a vyjít tak lépe vstříc potřebám, schopnostem a zájmům jednotlivých žáků. Volitelné předměty jsou soustředěny do 8. a 9.ročníku a pro jejich koncepci platí následující zásady: - nabídka by měla obsahovat předměty s různou studijní náročností - každý žák by měl mít v případě zájmu možnost navštěvovat předmět Práce s počítačem (tento předmět bude v blízké budoucnosti zařazen mezi povinné) - nabídka zachovává možnost dvouletých programů. Nepovinné předměty a hodiny nemohou být v současné finanční situaci zřizovány, škola se je snaží nahradit systémem zájmových kroužků. Konkrétní podoba učebních plánů 1. a 2.stupně je uvedena v přílohách č.1 a č.2. V každém ročníku 2.stupně (s výjimkou 6.) pracovala jedna třída se speciálním učebním plánem rozšířenou výukou českého jazyka, výtvarné a hudební výchovy. tento učební plán 2

3 je MŠMT schvalován jako experimentální. Tento učební plán je v příloze č.3 a přílohou č.4 je kopie posledního souhlasu MŠMT s realizací tohoto experimentu. 4. Údaje o pracovnících školy 4.1. Personální situace věková a kvalifikační struktura Pedagogický sbor zůstal ve srovnání s předchozími roky poměrně stabilní, s obdobnou věkovou i kvalifikační strukturou. Tato struktura není zcela ideální, pro budoucnost je zřejmá potřeba snížení věkového průměru i zvýšení kvalifikovanosti. V současné době však situace ve škole zcela odpovídá situaci na trhu pracovních sil, která se vyznačuje poměrně značným nedostatkem zájemců o učitelské povolání. Čtvrtinu učitelského sboru tvoří pracovníci v důchodovém věku (oproti loňskému roku došlo k nárůstu počtu pracovníků, pobírajících důchod, což je ale ve většině způsobeno tím, že ti, kteří již dříve měli na důchod nárok, jej nyní začali fakticky pobírat, věkový průměr zůstává přibližně stejný). Počet učitelů důchodců však není sám o sobě faktorem záporně působícím, jejich zastoupení ve sboru není z procentuálního hlediska nijak alarmující a především jejich pracovní výsledky jsou v převážné míře výborné. Negativněji působícím faktorem je nutnost zaměstnávat nekvalifikované pracovníky, což v našem případě představuje přibližně 17,5 % pedagogických pracovníků. Toto číslo ovšem není vzhledem k situaci v Praze nijak vysoké a také nelze v nejbližších letech očekávat jeho zásadní snížení. Nejtíživější je pravděpodobně situace s aprobovaností výuky, která celkově dosahuje 67 %. V této hodnotě se však skrývá poměrně uspokojivá situace na 1.stupni, kde neaprobovanost výuky je dána působením 2 nekvalifikovaných učitelů, a problematická situace na 2.stupni, kde aprobovanost dosahuje pouze 54 %. To je dáno jednak působením nekvalifikovaných učitelů, a jednak nevýhodnou aprobační skladbou kvalifikovaných učitelů. Největší podíl má na tomto stavu výuka angličtiny (všeobecný nedostatek učitelů cizích jazyků), občanské a rodinné výchovy (aprobace získané před rokem 1989 jsou prakticky nepoužitelné) a výtvarné výchovy (původní aprobace vyučující je 1.stupeň). Při současné skladbě pedagogického sboru může být procento aprobovanosti ovlivněno z vnitřních zdrojů pouze v rozsahu 3 5 %. Zlepšení stavu je jedním z důležitých úkolů do dalších let. Ve školní družině je situace z kvalifikačního i věkového hlediska velmi dobrá, pouze 1 vychovatelka nemá příslušné vzdělání, je zde však předpoklad dalšího studia. V případě nepedagogických pracovníků představuje určitý problém pouze školní jídelna, kde je nízká míra kvalifikovanosti. Pokud jde o počet pracovníků, škola plní předepsané limity, u nepedagogických pracovníků dochází k výraznějším úsporám. Výhled do dalších několika let je však neuspokojivý, protože dojde k postupnému rozšíření počtu tříd 2.stupně a naopak snížení počtu tříd 1.stupně (početnější ročníky se přesouvají na 2.stupeň), protože vzhledem k demografické situaci nelze předpokládat výraznější nárůst počtu žáků nastupujících do 1.ročníku. Výuku třídy 2.stupně však realizuje nutně více učitelů, než je tomu na 1.stupni (je to přibližně 1,7 : 1). Tím nastane potřeba zvýšení počtu učitelů, a to při nestoupajícím počtu žáků, což zřejmě přinese velmi nepříznivou finanční situaci. V této záležitosti se škola bude muset obrátit na Magistrát hl.m.prahy se žádostí o přehodnocení metodiky financování, resp. oddělení normativů na žáka 1. stupně a žáka 2. stupně. V případě nouze již nebude možné 3

4 zřizovat třídy s rozšířenou výukou a zároveň bude nutné slučovat 3 paralelní 5.třídy do dvou 6.tříd. Viz též statistická část bod Další vzdělávání pedagogických pracovníků a) Účast na akcích DVPP mimo školu Tématické zaměření akce: počet účastníků - semináře zaměřené na výuku angličtiny 5 - přírodovědně zaměřené semináře (biologie, geologie, chemie, fyzika) 5 - metodika k matematice, fyzice a informatice 3 - seminář k vedení pedagogických praxí 1 - semináře a kurzy zaměřené na problematiku integrace zdravotně postižených dětí 1 - metodické semináře v oblasti sportu a tělesné výchovy 1 - prevence sociálně patologických jevů 3 (akce OPPP, týrání a zneužívání dětí, protidrogová prevence, šikana) - multikulturní výchova 2 - zdravotnický kurz 10 - problematika integrace do EU 1 - semináře k problematice práce vychovatele ŠD 3 - metodika pro 1.stupeň 7 - kurzy pro práci s integrovanými žáky v jazykovém vyučování 4 - kurzy nápravy SPU 1 - rozšiřující studium speciální pedagogiky 1 - studium výchovného poradenství 1 - funkční studium pro vedoucí pracovníky ve školství 1 Celkem se těchto akcí zúčastňovalo (tj. alespoň jedné) 24 pedagogických pracovníků školy což představuje potěšitelný nárůst oproti roku předešlému o 40 %. Kromě toho 1 učitelka studovala VŠ při zaměstnání (kvalifikační studium). b) V rámci školy probíhaly kurzy práce s počítačem, kterých se zúčastnila většina pedagogického sboru. 4

5 5. Počet žáků Vývoj počtu žáků v letech Počet žáků školy od roku 1998 mírně plynule klesá, což vyplývá z demografické situace v okolí školy. Vrchol jak je vidět z grafu nastal v roce 1992, snížení v letech je způsobeno zrušením 9.ročníku, zvýšení v roce 1996 opětovným zavedením 9.ročníku. V následujících letech bude pokles žáků pokračovat, protože třídy 2.stupně jsou velmi naplněné, zatímco ročník má již poměrně nízké počty žáků. Při současném demografickém vývoji a zachování úspěšnosti školy lze očekávat ustálení na počtu kolem 18 tříd a 400 žáků. 6. Výsledky zápisu do 1.tříd Ve dnech 6. a 7.února proběhl zápis budoucích prvňáčků. Potvrdil, že i v naší lokalitě dochází (i když s určitým zpožděním) k úbytku dětí. Zapsalo se jich tentokrát 41 (o 2 méně, než v loňském roce), z toho v 10 případech rodiče požádali o odklad školní docházky (vloni 11). Počet žáků z jiného spádového obvodu se snížil na cca 17 % zapsáno odkladů mimo obvod Pozn.: Počet žáků, kteří skutečně nastoupí do 1.třídy, se sníží pravděpodobně o 7 ve 3 případech se rodina přestěhovala, ve 3 případech došlo k odhlášení z neznámých důvodů a v 1 případě rodiče zrušili na základě doporučení PPP předčasný nástup do školy. 5

6 7. Třídy se zaměřením na rozvoj tvořivosti a výtvarné aktivity školy S výjimkou 6.ročníku probíhala vždy v jedné třídě každého ročníku 2.stupně výuka podle učebního plánu, uvedeného v příloze č.3. Jedná se o tzv. třídy se zaměřením na rozvoj tvořivosti a je zde oproti běžnému učebnímu plánu rozšířena výuka českého jazyka, výtvarné a hudební výchovy. Pro zájemce je podrobnější informace o koncepci těchto tříd uvedena v příloze č. 6. Práci těchto tříd v uplynulém školním roce lze hodnotit jako úspěšnou. Žáci 9.ročníku se ve většině případů bez problémů dostali na vybrané střední školy, někteří již v předkole na školy s uměleckým zaměřením, na základě talentových zkoušek (4 žáci). Na gymnázia bylo přijato 10 žáků (z 27), 15 žáků na SOŠ (z toho zmínění 4 na školy s uměleckým zaměřením) a 2 žáci na SOU. Z celkového počtu 27 žáků se 25 dostalo na vybranou školu v 1. nebo 2.termínu. Pokud vykonávali přijímací zkoušky, umístili se vždy velmi dobře, kromě jediné výjimky v první polovině přihlášených žáků. Také v testech KALIBRO žáci těchto tříd uspěli většinou velmi dobře (viz příloha č. 10). Podstatnější ale je skutečnost, že se velmi úspěšně a aktivně zapojovali do nejrůznějších aktivit, soutěží a školních nebo třídních projektů. Také absolventské práce 9.ročníku měli velmi dobrou úroveň. Rodiče žáků tvořivých tříd vyjádřili v anketách vysokou míru spokojenosti se školou, ocenili práci třídních učitelů (kteří se nejvíce podílejí na realizaci koncepce těchto tříd) a významné je také to, že právě rodiče v těchto třídách jsou často velmi aktivními partnery školy a poskytují důležitou zpětnou vazbu. V příštím školním roce otevírá škola další 6. třídu. Protože zájem opět převýšil kapacitu této třídy, začátkem června proběhlo přijímací řízení. Z přihlášených 37 žáků bylo vybráno na základě výsledků v testech tvořivosti 26. Tyto třídy jsou vždy intenzivně zapojeny do různých aktivit školy ve výtvarné oblasti. V tomto ohledu ale samozřejmě nejsou jediné. I řada dalších tříd a mnoho dětí se na těchto aktivitách podílí. Významnou akcí je každoroční výstava výtvarných prací na půdě školy (viz také kapitola.), která se konala i v tomto školním roce v obvyklém předvánočním čase. Řada žáků své výtvarné zájmy realizuje v kroužcích (viz kapitola ). Letos jsme také dosáhli úspěchů v některých soutěžích s tímto zaměřením: v rámci ekologické soutěže Posviťme si na úspory obdržela škola speciální uznání za výtvarné práce (o tomto projektu viz..) a dále ocenění za soubor návrhů log ve výtvarné soutěži vyhlášené Městskou částí Praha 6 (šlo o vytvoření loga Zdravé šestky, což je program M.č. s preventivním zaměřením). 8. Ekologické a přírodovědné programy Druhou profilační oblastí školy jsou aktivity týkající se ekologické výchovy (nyní se nově zavádí pojem environmentální výchova ) a přírodovědného poznávání vůbec. V oblasti přírodovědných projektů škola řadu let spolupracuje s ekologickým sdružením TEREZA, které připravuje různé programy pro školy. V minulých letech se škola zapojila do následujících projektů: 6

7 Přehled realizovaných projektů s ekologickým zaměřením k GLOBE LES VE ŠKOLE A ŠKOLA V LESE KYSELÉ DEŠTĚ OZON ENERGIE (Posviťme si na úspory) VŠEHO S MÍROU EKOŠKOLA Jak je patrné z uvedeného přehledu, v tomto školním roce škola jednak pokračovala v práci na projektu Kyselé deště a jednak rozvíjela činnost v projektech týkajících se využívání energie a možností jejích úspor. Projekt Posviťme si na úspory podpořilo v roce 2001 i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a byl organizován v rámci projektu ELI Iniciativa pro energeticky úsporné osvětlování, kterou v sedmi zemích světa iniciovala Mezinárodní finanční korporace IGF/GEF. Zúčastnilo se ho 135 škol z celé ČR, z toho 45 škol se zapojilo i do jeho soutěžní části. Zpráva naší školy byla vyhodnocena jako jedna z šesti nejlepších a skupina našich žáků s učitelem reprezentovali školu na závěrečném soustředění u Svitav (získali jsme také speciální uznání za výtvarné práce). Obdrželi jsme také blahopřejný dopis z MŠMT (viz příloha č. 13). Práce v tomto projektu vyžadovala přípravu dětí v rámci fyziky, matematiky a pracovního vyučování. Seznámili se zde s pojmy nutnými pro měření spotřeby energie a s různými druhy osvětlení. Museli také navštívit obchodní síť s prodejem elektrospotřebičů a získat o nich základní přehled. Součástí práce bylo také sledování finančních nákladů za odběr elektrické energie v domácnostech žáků. S touto prací žákům vydatně pomáhali jejich rodiče. Další významnou aktivitou školy v tomto školním roce byla přihláška do soutěže o titul EKOŠKOLA. V této přihlášce škola zpracovala projekty, které již rok i více let realizovala dva vlastní ( Vliv prostředí na lidský organizmus projekt realizován dva roky žáky 8. a 9.tříd a Chov známých i méně známých plazů a obojživelníků dlouhodobá činnost realizovaná žáky 1. i 2.stupně v rámci zájmových kroužků) a jeden projekt z nabídky Terezy ( Třídit znamená recyklovat ). V posledně jmenovaném projektu škola zúročila své mnohaleté zkušenosti se sběrem papíru a také novou letošní aktivitu Krabičky (jde o sběr obalů od nápojů). Výsledkem těchto snah bylo, že naše škola v červnu 2002 získala jako první škola v Praze a jedna z několika v ČR čestný titul EKOŠKOLA. Tento titul byl zástupcům školy předán na slavnostním vyhodnocení soutěže (pro 8 nejlepších škol) v prostorách Senátu ČR. Před vyhlášením výsledků zde jednotlivé školy - realizátoři projektů prezentovali dosažené výsledky, což byla pro všechny zúčastněné velká pocta. Umístili jsme se mezi nejlepšími školami jak v kategorii krátkodobé projekty, tak i v kategorii dlouhodobých projektů. (Diplomy k titulu Ekoškola přílohy č. 10 a 11) 7

8 9. Výuka cizích jazyků Ve škole je dosud vyučován pouze jeden cizí jazyk angličtina. Kromě výuky, kterou provádějí učitelé školy (ať už jde o hodiny nepovinné, volitelné nebo povinné), zde probíhá ještě nadstandardní výuka prováděná soukromou jazykovou školou (placené hodiny). Povinná výuka Pokud jde o povinnou výuku, 99 % žáků, resp. jejich rodičů, volí od 4.ročníku jazyk anglický. Zájem o jiný jazyk je vždy pouze výjimečný a nelze proto otevřít výuku v samostatné skupině. Povinná výuka začíná ve 4.ročníku a je vždy 3 hodiny týdně. Od 4. ročníku je výuka organizována ve skupinách podle dosavadních znalostí jazyka - skupina pokročilých a skupina začátečníků. Od 5. ročníku je možné oddělit skupinu více a mírně pokročilých. Přechod mezi skupinami je možný po domluvě učitelů vždy na konci pololetí. Ve skupinách jsou žáci z různých paralelních tříd v ročníku. K výuce jsou používány české nebo originální anglické učebnice. To si volí vyučující podle možností a dovedností žáků. Jsou rovněž využívány pracovní sešity a další didaktické a audiovizuální pomůcky včetně výuky na počítačích. Volitelné hodiny V 8.a 9. ročníku je možnost volby volitelného předmětu Cvičení z Aj s jednohodinovou týdenní dotací. Tento předmět si zvolilo 80 % žáků. Na základě zájmu žáků nahradil původní Konverzaci v Aj, která mu v minulých školních letech předcházela. V nově koncipovaném předmětu se žáci kromě velmi nutné konverzace věnují také prohlubování učivu o gramatice, reáliím, ale také soutěžím apod. Zvolení této formy mělo mezi žáky velký ohlas, neboť byly v 8. ročnících otevřeny 3 skupiny tohoto volitelného předmětu. Vzhledem k rostoucímu zájmu rodičů o druhý cizí jazyk, vedení školy opět přikročilo k průzkumu zájmu u žáků současné 3. třídy. Z nabízených jazyků: anglický, francouzský, německý, ruský a španělský si jako hlavní vyučovací jazyk 99% žáků zvolilo jazyk anglický, 1 žák jazyk německý a 2 žáci jazyk francouzský. Jako druhý jazyk velké procento uvedlo jazyky francouzský a španělský. Nepovinné hodiny Ve 3. ročníku je anglický jazyk vyučován v nepovinných hodinách (2 hodiny týdně), a to pro úplné začátečníky, kteří nemají větší problémy ve zvládání jazyka mateřského. Nadstandardní výuka placené hodiny Tato forma je v naší škole organizována již několik let společností LINQUA NOVA, která zajišťuje placenou výuku od 1. do 3. třídy. Je to výuka dobrovolná, podle zájmu žáků a rodičů. Škola spolupracuje s touto organizací při tvorbě rozvrhů a umožňuje výuku ve svých prostorách. Žákům, kteří získají v těchto kurzech již určité znalosti, nabízí pak škola možnost začít od 4.ročníku ve skupině pokročilých a koordinuje se soukromou školou návaznost učiva. 8

9 10. Kontakty školy se zahraničím V oblasti zahraničních kontaktů zatím není škola příliš úspěšná, za uplynulý školní rok je však možné uvést dva případy: a) Třída 5.A vstoupila do projektu spolupráce škol ze 3 evropských zemí. Tyto školy (Španělsko, Finsko) společně pracovaly na projektu Our Country, kdy každá ze tříd měla za úkol prezentovat svoji zemi. Děti se snažily jednoduchou formou zpracovat témata týkající se České republiky podrobnosti o tomto projektu může najít zájemce na www stránkách školy. Práce byla cenná především proto, že žáci pracovali samostatně, vyhledávali a třídili informace, zpracovávali texty a překládali je do angličtiny. b) Na podzim školu kontaktovalo velvyslanectví Venezuelské republiky s návrhem, aby přijala čestný titul po významné historické osobnosti Simónu Bolívarovi (naproti škole je umístěna jeho socha). Přestože změna názvu školy zatím není na pořadu dne, spolupráce byla zahájena velvyslanectví uspořádalo ve škole několik přednášek o Venezuele, škola vyhlásila tuto zemi jako téma pro celoškolní projekt a žáci o ní shromáždili mnoho zajímavých údajů, Jeho Excelence navštívila např. divadelní představení ve škole. Doufáme, že tyto kontakty budou pokračovat a jednou z možností je například společná účast na zahájení výuky španělštiny. 11. Mimoškolní a mimovyučovací aktivity V této kapitole jsou shrnuty aktivity a činnosti, které pořádá škola a které se odehrávají ve volném čase dětí, tj. převážně mimo jejich pravidelnou výuku podle učebního plánu Zájmové kroužky Tradice zájmových kroužků pokračovala úspěšně i v letošním školním roce. Kroužky začaly pracovat v říjnu a některé z nich končily až v červnu. bylo zřízeno 22 kroužků (z toho 1 v rámci školní družiny). Přihlásilo se 310 žáků, někteří se zapojili do 2-4 kroužků. Oproti loňsku se tedy zájem opět zvýšil. Do počítačových kroužků se přihlásilo 38 žáků, zájem oproti loňsku poklesl. Je to dáno mj. i tím, že se rozšiřují hodiny volitelných předmětů s touto náplní a na tyto hodiny se hlásí stále více zájemců. V začátečnických kroužcích se děti naučily především samostatně pracovat s počítačem, orientovat se na internetu a částečně samostatně vyhledávat informace. Získaly všeobecný přehled o tom, k čemu všemu mohou výpočetní techniku použít. V kroužcích pro pokročilejší prohlubovali žáci své znalosti systému Windows a některých jeho aplikací, seznámili se blíže s jazykem HTML a zaměřili se hlouběji na práci s internetem a tvorbu webovských stránek. Výtvarnou činností se zabývaly 2 kroužky, své práce žáci prezentovali mj. na vánoční výstavě na půdě. Dramatickou a taneční činností se úspěšně zabývaly 3 kroužky, navštěvovalo je 51 dětí, činnost 2 kroužků však byla vzhledem k dlouhodobému onemocnění vedoucí ukončena v březnu. Děti z jednoho kroužku se veřejnosti představily také s předvánočním programem na pódiu v Dejvické ul. V činnosti pokračoval také chovatelský kroužek. Zázemím pro činnost kroužku je 9

10 chovatelské zařízení v učebně přírodopisu, kde je chována řada druhů plazů a obojživelníků. Také zdravotnické kroužky pokračovaly ve své tradiční činnosti, i když žáci se tentokrát z důvodu konání školy v přírodě nemohli zúčastnit celostátní soutěže. Sportovní oblast byla zastoupena velmi početně - činnost rozvíjely kroužky sportovních her, kopané, deskových her, floorbalu a interkrosu. Do těchto kroužků se přihlásilo rekordních 106 žáků. Nově byly otevřeny kroužky s hudebním zaměřením hra na zobcovou flétnu a hra na kytaru, i když druhý kroužek byl bohužel ukončen předčasně v prosinci (rodinné důvody vedoucího). Problémem tohoto roku bylo kolísání počtu žáků, kteří se v řadě kroužků dost střídali a také předčasné ukončení činnosti některých skupin pro zdravotní nebo jiné osobní problémy vedoucích. Stále se také nedaří rychle a efektivně vybírat úhradu od rodičů. V ZŠ nám. Interbrigády je již zakotvena velmi silná tradice činnosti zájmových kroužků. Škola každoročně předkládá žákům a jejich rodičům velmi pestrou a bohatou nabídku, která během školního roku představuje stovky hodin práce s dětmi v jejich volném čase. Pro zajímavost uvádíme přehled počtu kroužků a přihlášených žáků v jednotlivých letech: Rok: Počet kroužků: Počet žáků: Počet přihlášek: 1) 1993/ / / / / / / / / Pozn.: 1) Ve většině případů byl sledován pouze počet přihlášek, který se liší od počtu žáků proto, že řada dětí navštěvovala dva a více kroužků. 2) V roce 1999/2000 již začal být počet kroužků finančně nezvládnutelný, proto byl posléze zaveden nový systém úhrady od rodičů, kteří v posledním roce platili již za každý kroužek svého dítěte (dříve jednotnou sumu bez ohledu na to, kolik kroužků dítě navštěvovalo). I přes počáteční obavy byl pokles počtu přihlášek velmi malý. Z uvedeného vyplývá, že do systému zájmové činnosti je přímo zapojeno již 61 % žáků školy, z nichž však řada navštěvuje více kroužků. Realizace celého systému je tak velmi významným prvkem preventivního programu školy. O úspěšnosti tohoto prvku svědčí trvající obliba kroužků a stálé vysoce pozitivní hodnocení úrovně kroužků ze strany rodičů v každoroční anketě, kterou v závěru roku rodičům zadáváme (ze 164 vyjádření je pouze 11 % kritických). Zájmová činnost v kroužcích pokrývá různé oblasti: sportovní, dramatickou, výtvarnou, přírodovědnou, informatiku. Činnost kroužků byla letos poprvé prezentována ve zcela nové akci Odpoledne otevřených dveří širší veřejnosti. Obecně sledujeme nejen 10

11 pestrou nabídku zájmových činností přímo ve škole, ale i motivaci žáků k vlastní zájmové činnosti mimo školu, a to buď prostřednictvím činnosti kroužků, výuky nebo různých mimoškolních akcí. Důležitým momentem je snaha umožnit seberealizaci a pocit úspěchu co nejširšímu okruhu dětí, tj. nejen pouze výjimečně talentovaným jedincům. Tímto principem se činnost zájmových kroužků zařazuje do výčtu aktivit školního preventivního programu (program prevence sociálně patologických jevů) Letní tábory Škola pořádala 2 letní tábory, jeden v tuzemsku a jeden v zahraničí. Tábor v tuzemsku je zaměřen na výtvarnou činnost a koná se každý rok na jiném místě ČR. Je ukončen výstavou uměleckých prací dětí, na jejíž vernisáž jsou zváni rodiče a další veřejnost. Druhý tábor se koná u maďarského Balatonu a je určen také dětem, které jsou zdravotně nebo sociálně handicapovány. Tábor u Balatonu se koná za účasti psychologů a je zaměřen na relaxaci a rozvoj sociálních a komunikačních dovedností. V tomto školním roce škola opět získala na jeho realizaci finanční příspěvek od Městské části Praha 6 formou grantu. 12. Metody a formy výchovně vzdělávací činnosti přesahující a doplňující rámec běžné výuky V této kapitole jsou zmíněny různé činnosti a akce školy, které doplňují běžnou předmětovou výuku a které velmi často spojují více oborů, tj. integrují v sobě obsah více předmětů. Většinou zahrnují také složku výchovnou a slouží především jako motivační prvek v systému výchovně vzdělávací práce školy Projektové vyučování a integrace předmětů V některých třídách úspěšně probíhala vzdělávací činnost formami, které jsou preferovány ve vzdělávacím programu Národní škola a které spočívají v integraci obsahu více předmětů. Některé projekty se odehrávají ve školách v přírodě, kde jsou k tomu nejlepší podmínky, ale v řadě případů je projektové vyučování realizováno i ve škole, někdy prostupuje určité téma výukou i delší období. Některé projekty jsou záležitostí jedné třídy, jiné lze označit jako celoškolní (i když se práce v nich samozřejmě neúčastní všichni žáci školy). V závěru 9.třídy žáci prokázali své schopnosti pracovat touto formou zpracováním absolventské práce (viz bod 14.5.). Celoškolní projekty: Den zdraví: Jde o tradiční projekt, který doplňuje výuku zdravého životního stylu. Všechny třídy se v určený den věnují tomuto tématu, formy jsou různé. Žáci 9.ročníku připravují výukový program pro třídy 1.stupně, probíhala soutěž 7. a 8.tříd na téma zdravého životního stylu. Některé třídy volily program mimo školu. 11

12 Venezuela: Protože škola navázala kontakty v Venezuelským vyslanectvím, bylo vyhlášeno toto téma. Projekt zpracovaly 8. a 9.třídy a dětem se podařilo shromáždit o této zemi mnoho zajímavých informací. Práce jsou uloženy ve školní knihovně. Přehled projektů tříd: Vždy se jedná o dlouhodobé projekty, které jednotlivé třídy 1 i 2. stupně vytvářejí v rámci výuky některého předmětu několik hodin popř. i v mimoškolních činnostech. Holocaust zpracovali žáci 7.B. V projektu žáci vysvětlují tento velmi často používaný pojem a na konkrétních případech ukazují, jak jeho různé dopady zasáhly do lidských osudů. Žáci využili dostupnou literaturu a také internet. Literární prvotiny zpracovali žáci 5.D. Je to soubor básní, drobných povídek, ale také příběhů, např. detektivního zaměření, od různých žáků této třídy. Jak známe Prahu zpracovali žáci 3.B. Získané znalosti o svém bydlišti a zároveň hlavním městě ČR žáci doplnili modelem, který zhotovili v hodinách PV z krabiček. Vznikl tak velký zmenšený papírový model Prahy. Kvasinky a my zpracovali žáci 6.B. Cílem tohoto projektu bylo upozornit na organismy, které nás obklopují a jsou také součástí našeho života kvasinky používané k výrobě pochutin, ale také ty, které produkují jedovaté látky, které naše zdraví ohrožují. Projekt se zabývá i historií a současnou výrobou mléčných výrobků, vína a piva. Welcome to Great Britain zpracovali žáci 5.B a 5.D. Při hodinách AJ vznikla projektová práce, která sloužila k výuce britských reálií a učivo vhodnou formou doplnila o další poznatky a skutečnosti, které učebnice v 5. třídě zatajila. Do nakreslené mapy žáci vlepovali shromažďovaný materiál fotky, krátké texty ale i vlastní články a obrázky. Takto postupně zaplnili celou mapu. Tuto pomůcku poté využívali ke konverzaci. Člověk a zelenina zpracovali žáci 6.A a 6.B. V rámci výuky pěstitelství se žáci pokusili zpracovat formou nákresů rozdělení zeleniny, připomenout její důležitost, ale také skutečnosti, že např. meloun vodní není ovoce, jak si mnoho z nás myslí, a upozornit i na u nás méně známé druhy zeleniny. Vlivy působící na člověka zpracovali žáci 9.A a 9.B. Cílem této práce bylo poukázat na vlivy a podněty z vnějšího prostředí, které ovlivňují náš život. Toto se podařilo, projekt byl na prezentaci ekoprojektů vyhodnocen jako jeden z nejlepších v této oblasti. Mimo jiné se žáci zabývali např. absencí v jednotlivých měsících školního roku a hledali spojitosti mezi vlivy a jejich stavem organismu, tedy zdravím. Dalšími faktory pak byly drogy, kouření ale také životospráva, stresy apod. Barvy přírody zpracovali žáci 1.A. Toto je jeden z projektů, který probíhal v ŠvP. Žáci pomocí barev a různých technik zaznamenávali přírodu, kterou vidí kolem sebe, ale také živé i neživé skutečnosti, které jsou její součástí. 12

13 Krtek se s námi učí byl celoroční projekt žáků 1.B, který pro ně připravila třídní učitelka. Krtek připravoval pro žáky po celý školní rok úkoly, které pak museli žáci plnit v jednotlivých předmětech ale také např. v ŠvP nebo při školních soutěžích. Geologická stavba ČR zpracovali žáci 9.A a 9.B. Je to projekt s pozoruhodnou odbornou úrovní, zpracovaný na základě získaných znalostí při hodinách přírodopisu a informací z odborné literatury a internetu. Do zhotovené slepé mapy ČR žáci zaznamenali historický geologický vývoj našeho území. Součástí byla i petrologická a mineralogická stavba těchto geologických celků. Afrika zpracovali žáci 7.A. Tento projekt vznikal v hodinách zeměpisu. Jeho úkolem bylo shromáždit a roztřídit informace o tomto kontinentu, poukázat na odlišnosti od Evropy. V projektu se objevilo mnoho zajímavostí, např. o bydlení atd. Our Country projekt 5.A, který vznikl ve spolupráci 3 evropských škol (ČR, Španělsko, Finsko). Každá třída měla za úkol představit svoji zemi. Děti překládaly výsledný text do angličtiny. (Viz také kap. č Spolupráce se zahraničím.) VANDR 2002 Škola uspořádala již šestý ročník této netradiční soutěže pro třídy základních škol Prahy 6. Letošním tématem bylo Putování zemí fantazie a úkoly se týkaly především světa dětských literárních hrdinů. Soutěž Hravý vandr školou vytvořili učitelé ve snaze vyplnit mezeru v množství soutěží a přehlídek - tato akce není zaměřena na určitý předmět nebo oblast činnosti, ale soustřeďuje se na specifickou schopnost dětí - tvořivost. Je samozřejmé, že výkony v této oblasti je velmi obtížné porovnávat, ale hlavní cíl nebyl sestavení žebříčků, ale vytvoření příležitosti, aby děti mohly uplatnit svůj talent a své schopnosti a prožít přitom zajímavý a příjemný den. Účast byla i tentokrát pravidly omezena na 2 družstva za školu, i tak se soutěže zúčastnilo 17 čtyřčlenných družstev z 9 škol (v předchozím ročníku 11 družstev ze 7 škol). Naše škola si i tentokrát nevedla špatně a obsadila svými družstvy 2. a 6.místo Kulturní aktivity Výstava výtvarných prací - tato tradiční akce se uskutečnila opět v čase předvánočním. Měla výbornou úroveň a těšila se značnému zájmu žáků i jejich rodičů. Výstava je pro děti každoročně velkou příležitostí prezentovat výsledky své práce ve výtvarné oblasti a samotná její příprava a konání jsou významným motivačním prvkem. Půdní prostory jsou k tomuto účelu ideálním prostředím a dodávají akci specifickou atmosféru. Otevření výstavy předcházela módní přehlídka a koncertní vystoupení. Divadelní představení - konala se jak v čase předvánočním, tak v červnu v rámci tradiční školní přehlídky jevištní tvorby. 13

14 12.4. Sportovní aktivity Sportovní činnost dětí se nejlépe promítá v přehledu účasti školy v soutěžích (viz bod 13). Škola však pořádá i některé další akce k programu na hřišti viz bod 17.1., dále proběhly v závěru roku také sportovní dny pro 1. a 2. stupeň školy. Ve 3. ročníku absolvovali žáci pokračování plaveckého výcviku, v 7. ročníku lyžařský kurz. Jako nadstandard pořádala škola i tentokrát výběrový lyžařský kurz pro žáky 8. a 9. ročníku Využívání knihovny Prostory knihovny jsou modernizovány, vybaveny multimediálním počítačem (je zde např. encyklopedie Diderot, literární slovník) a internetem. Škola se snaží investovat co nejvíce do nákupu nových titulů, i když prostředků, které je možné na tento účel uvolnit rok od roku ubývá (díky ubývající státní dotaci). Přesto mají žáci v knihovně poměrně bohaté možnosti, jak zlepšovat své čtenářské dovednosti, získávat zajímavé a napínavé knížky, vyhledávat informace nebo zpracovávat úkoly z jednotlivých předmětů. Velkým pozitivem je nárůst počtu čtenářů za poslední rok, a to především z řad dětí 1.stupně. Celkem 291 žák si půjčoval knihy domů, přitom skupina žáků (10 20) si navykla využívat knihovnu pravidelně i v době velké přestávky jako studijní a oddechový prostor, kde mohou v příjemném prostředí využívat internet, časopisy, knihy nebo si prostě jen tak v klidu popovídat. Knihovnu někdy žáci využívají také při příležitosti zpracovávání referátů nebo projektů. Přímo pro výuku byla knihovna využívána pro besedy k literatuře i k jednotlivým předmětům (celkem 9 vyučujících, 33 akcí) Využívání informačních a komunikačních technologií Škola je vybavena učebnou s počítačovou sítí (12 pracovišť), která je na velice dobré technické úrovni a umožňuje používání nejmodernějšího software. Z hlediska využití je významné připojení školy na Internet. Tuto síť, která byla původně omezena jen na učebnu, se daří postupně rozšiřovat. Po knihovně byly připojeny také kanceláře ředitele, zástupce ředitele, ekonoma, hospodářky a sborovna, kde tak mají učitelé možnost přístupu k internetu i k veškerému software, aniž by museli čekat na okénka v rozvrhu stále více využívané učebny. Během prázdnin se počítačová síť rozšířila do učebny chemie, kde byl kromě počítače instalován také dataprojektor. Jeho využití se předpokládá kromě této učebny také v počítačové učebně. Zájem žáků i učitelů o práci s počítačem stoupá každým rokem. Jestliže před několika lety bylo těžiště činnosti v zájmových kroužcích, nyní se již výrazně přesouvá do běžné výuky. Stále více učitelů s žáky navštěvuje tuto učebnu a pracují s některým výukovým programem, kterých již máme k dispozici velké množství. V předmětu informační výchova se pak okruh činností na počítači významně rozšiřuje. Zajímavým a velmi pozitivním jevem je pak rozvoj využívání Internetu a elektronické pošty, ke kterému dochází v hodinách informatiky, zájmových kroužcích a také v době přestávek nebo po vyučování. Žáci mají přístup k internetu i o velkých přestávkách a pro náročnější zájemce byla ještě vyhrazena doba v pátečním odpoledni. Výběr 14

15 materiálů získávaných z internetu byl zveřejňován v učebně i na chodbě. Tyto prezentace se setkávaly s velkým zájmem žáků i dospělých a byly úspěšnou propagací možností, které internet přináší. Přesto využívání učebny ještě není dostatečné, její kapacita je výrazně vyšší, než rozsah dosavadní výuky. V dalším školním roce bude zvýšen počet pracovních stanic o 3, což bude znamenat lepší podmínky pro výuku. Dosud nejvíce využívali učebnu vyučující českého jazyka a angličtiny (zde je také situace usnadněna dělením tříd na menší skupiny), občas také přírodovědných předmětů. Softwarové vybavení je postupně doplňováno podle aktuálních nabídek, a to především díky finančním příspěvkům rodičovského sdružení. Software dodaný z ministerské akce je téměř nepotřebný. Každý žák může mít svoji vlastní ovou adresu. Elektronická pošta je nejvíce využívaná k vzájemné korespondenci žáků mezi sebou, ale často i mezi žáky a učiteli. Řada žáků korespondovala i mimo rámec školy, například s rodiči v zaměstnání apod. Žáci s hlubším zájmem o práci s počítačem navštěvují buď volitelný předmět práce s počítačem nebo některý ze zájmových kroužků, kde mohou postupně vnikat i do tajů programování a práce s náročnějším software Školy v přírodě Školy v přírodě se zúčastnily téměř všechny třídy (20 tříd), dvě třídy vyjely dvakrát, pobyty byly v průměru desetidenní. Hodnocení těchto akcí je ze strany rodičů i dětí tradičně vysoce pozitivní, což se projevuje i v anketách (viz příloha č. 8). I v tomto roce byly poskytovány z fondu SPŠ finanční příspěvky rodinám v sociální tísni, aby se co nejvíce dětí mohlo pobytu zúčastnit. Z hlediska výchovného a vzdělávacího jsou školy v přírodě těžko nahraditelným doplňkem pravidelné výuky. Významné jsou především z hlediska utváření sociálních vztahů ve třídách a pro učitele jsou také velkou příležitostí, jak zasadit teoretické učivo do reálného světa. V některých třídách byl buď zcela nebo zčásti nahrazen učební plán projektovým vyučováním. Hodnocení téměř všech výjezdů vedoucími ŠvP, dětmi i rodiči bylo pozitivní, a to jak z hlediska programu, tak i z hlediska ubytování, stravování a dopravy. Na jednom pobytu byly zaznamenány problémy se stravováním a jeden pobyt musel být přerušen v polovině, vzhledem k vysokému výskytu infekčního onemocnění. 13. Účast žáků v soutěžích Poprask sportovní soutěže pod hlavičkou střediska pro volný čas DDM PRAHA 6 stolní tenis florbal 2. místo mladší žáci účast všech kategorií 2.stupně 15

16 atletický čtyřboj plavání šplh Přespolní běh Okolo Džbánu Velikonoční přespolní běh Vybíjená Přehazovaná Futsal 3. místo mladší žáci 6. místo mladší žákyně 11. místo starší žáci 7. místo starší žákyně 1. a 2. místo mladší žáci (jednotlivci) 3. místo starší žáci (jednotlivci) 1. místo družstvo starších žáků 24 žáků tříd 1. místo v kategorii chlapci 6.tříd, dalších 6 žáků na 3.-5.místech 2. místo mladší žáci 3. místo mladší žákyně 2. místo starší žákyně 45 žáků 12 žáků družstvo dívek 7.tříd chlapci 7. 9.tříd Jiné sportovní soutěže Pohár Rozhlasu Šachový turnaj Prahy 6 starší žáci 7.místo starší žákyně 6.místo zúčastnili se žáci všech tříd 2.stupně účast 3 žáků, škola 11.místo Znalostní a jiné soutěže Pražské vajíčko školní kolo 40 žáků, postoupilo 6 žáků do obvodního kola Pythagoriáda Matematická olympiáda v obvodním kole 16 žáků 3 žáci úspěšní řešitelé (8.-16.místo) 12 žáků ve školním kole, 1 postoupil do obvodního kola a stal se v tomto kole úspěšným řešitelem 16

17 Počítej s Kulíškem (mat. soutěž) Počítání na kalkulačce Šikula (matematická soutěž) 20 žáků do obvodního kola (80 žáků ve školním kole) 1 žákyně v obvodním kole 50 žáků ve školním kole 10 žáků postup do obvodního kola Vandr Olympiáda v ČJ Olympiáda v Aj Olympiáda v D Historická soutěž Zeměpisná olympiáda Eurorébus (zeměpisná) Zeměpisná soutěž Výtvarná a literární olympiáda Podzimní listopad Výtvarná soutěž o logo Zdravé šestky M.č. Praha 6 2 družstva (8 žáků) 2. a 6. místo v obvodním kole školní kolo 42 žáků 14 žáků školní kolo, 2 žáci postoupili do obvodního 2.místo v obvodním kole školní kolo 16 žáků, 1 žák postup do obvodního 60 žáků 8. a 9.tříd 36 žáků ve školním kole 27 žáků (korespondenční soutěž) 30 žáků 7.-9.tříd 23 žáků 1.stupně, 1 žák postup do obvodního kola 1.stupeň 3 žáci oceněni jako jednotlivci, škola získala ocenění za soubor log Posviťme si na úspory (ekol.soutěž) mezi 6 nejlepšími v ČR Soutěž o titul Ekoškola mezi 8 nejlepšími v ČR (v ekologických projektech účast cca 100 žáků) 14. Výsledky žáků prospěch, chování, testy, přijímací řízení Hodnocení prospěchu Podrobné údaje o výsledcích klasifikace lze najít v bodu 18 statistické části a v příloze č. 6. Průměrný prospěch je ve srovnání s loňským rokem velmi podobný, mírně se zvýšilo procento žáků s vyznamenáním (to je ale způsobeno tím, že v loňském roce nebyl stupeň 17

18 vyznamenání využíván v 5.ročníku, nejde tedy o změnu ve výsledcích žáků). Na druhou stranu se také bohužel zvýšit počet neprospívajících žáků (v loňském roce nikdo) Hodnocení chování Za školní rok bylo uděleno celkem 11 důtek ředitele školy a 14 snížených stupňů z chování (v 9 případech šlo o 2.stupeň a v 5 krát o 3.stupeň. Důvody těchto opatření byly následující: pokus o šikanu 3 záškoláctví, neomluvené absence 9 krádeže 1 nevhodné chování k vyučujícím, vulgarita 1 nepřípustné chování ke spolužákům 1 kouření v prostorách školy 1 ostatní porušování školního řádu 9 I když se oproti minulému roku počet vážných přestupků poněkud zvýšil, zůstává v příznivých tendencích několika posledních let. Ke zvýšení došlo zejména v kategorii záškoláctví, většina neomluvených hodin však připadá na 2 žáky 2.stupně. Snížil se počet případů kouření v prostorách školy (i když je zřejmé, že se tyto aktivity přesunuly mimo školu). Podařilo se také udržet trend z minulého roku, kdy došlo k výraznému snížení počtu případů vážnějšího napadení nebo i zranění mezi žáky. Ve všech uvedených případech byly přestupky žáků individuálně projednány s rodiči, za přítomnosti žáka, třídního učitele a výchovné poradkyně, v některých případech i školního psychologa Srovnávací testy Kromě interních srovnávacích prověrek a testů, kterými si vedení školy i učitelé průběžně ověřují zvládnutí učiva v jednotlivých ročnících, se škola každoročně zapojuje do celostátních testů KALIBRO. Projekt Kalibro organizuje Skupina pro vzdělávací alternativy IDEA a do jednotlivých kol je zpravidla zapojeno několik set škol z celé republiky. Testy jsou určeny pro základní a střední školy a po každém kole je vydána brožurka, podrobně rozebírající celostátní výsledky. Každá škola obdrží své výsledky zcela anonymně a je pouze na ní, zda je zveřejní či nikoli. Je třeba zdůraznit, že obsah testů odpovídá jen do určité míry způsobu zpracování učiva v základní škole a otázky jsou zaměřeny především k aplikaci učiva. Právě jiný způsob zadávání otázek a úkolů, aplikační pojetí obsahu osnov, snaha vystihnout podstatné schopnosti a dovednosti žáků - to vše činí tyto testy vysoce zajímavými. Výsledky školy v testech Kalibro jsou uvedeny v příloze č

19 14.4. Výsledky přijímacího řízení na střední školy Z 9.ročníku bylo přijato 14 žáků na gymnázium, 27 žáků na střední odborné školy a 16 žáků na střední odborná učiliště. Z celkového počtu 57 žáků bylo 32 přijato již po 1.termínu přijímacího řízení, 19 po 2. termínu a pouze 6 žáků až v dodatečném řízení, většinou na soukromé školy. Pokud skládali přijímací zkoušky, uspěli v nich téměř všichni velmi dobře, kromě 5 případů se umístili vždy v první polovině počtu uchazečů, 8 žáků dokonce v první desítce přihlášených (na školách, kde byli přijati). Přijímací řízení lze tedy celkově hodnotit jako velmi úspěšné. Ze 7.ročníku se hlásilo 5 žáků na šestiletá gymnázia, 2 byli přijati. Z 5.ročníku se hlásilo na osmiletá gymnázia 25 žáků, z nich 8 bylo přijato. Celkový přehled viz statistická část, bod č Absolventské práce žáků 9.ročníku V tomto školním roce zahájily 9.třídy experimentálně proces, který by po určitém ověřovacím období měl školu dovést k tradici ověřování výstupu po 9.třídě. Jako první byla zvolena forma absolventských prací. Každý žák 9.ročníku měl v této práci prokázat určité znalosti, dovednosti a postoje, ke kterým ho základní škola dovedla, na závěr školního roku tuto práci obhájit a odevzdat. V tomto roce byl termín pro zpracování kratší: V dalším roce počítáme s vyhlášením témat již na začátku školního roku. Práce byly ohodnoceny komisí, nejlepší odměněny a výsledky se také promítají i do závěrečného hodnocení žáka. Témata vyhlášená v tomto školním roce: 1) Místo, které znám Místo, které mám rád Místo, na které chci upozornit V těchto tématech se žák mohl podrobně věnovat nějakému místu u nás i v zahraničí a podrobně zpracovat důvody, proč je má rád, proč by je ostatním doporučil, proč se mu zdá zajímavé. Vycházet měl samozřejmě z osobní zkušenosti a o daném místě shromáždit co nejvíce informací. (Toto téma se nakonec ukázalo jako nejčastěji volené.) 2) Zdravý životní styl V tomto tématu se měly zúročit všechny možné poznatky a aktivity, které žák načerpal během své dosavadní školní docházky. Mohl je pojmout v nejširším smyslu nebo se také věnovat jen určité oblasti a jít více do hloubky. Bylo možné se zaměřit na zneužívání návykových látek, na zdravý pohyb, na zdravou výživu, na problematiku osobního bezpečí, na sexuální život, na hygienu práce a nebo na celý komplex těchto věcí a životní styl jako takový. 19

20 3) Voda jako životadárná tekutina Téma spíše přírodovědné a žák se ve své práci měl pokusit shrnout význam této tekutiny pro člověka i přírodu, shromáždit důvody a poznatky, proč je voda tak důležitou chemickou látkou. Mohl se však na ni podívat i z hlediska zeměpisného, historického, výtvarného apod. 4) Obor, kterému se chci v životě věnovat Pokud měl budoucí absolvent základní školy nějaké vyhraněné přání či sen do budoucna, čemu by se chtěl v životě věnovat, bylo právě pro něj toto téma nejvhodnější. Mohl se věnovat úvahám o určité profesi, shromažďovat údaje historické i zeměpisné, zabrousit do světa obchodu a služeb, výrobní sféry apod. U všeho se měl autor pokusit shromáždit nějaké údaje a informace, kterými podloží své závěry. Mohl se také věnovat tomu, co mu tato škola dala nebo nedala pro jeho další životní cestu. Společné poznámky k absolventské práci (kritéria, podle kterých se hodnotilo) - práce by měla mít slušnou úpravu, grafickou úroveň, měla by být přehledná - rozsah alespoň 5 stran + případné přílohy, maximum není stanoveno - každá práce by měla mít tyto povinné části: - části nepovinné: a) vlastní úvahu (esej), tj. vlastní text, zpracovaný jako slohová či literární práce b) část kompilační, kde budou shromážděny převzaté údaje a informace a případně interpretovány, zpracovány pozor, vždy je třeba uvádět prameny a odlišit převzaté od vlastního c) část výtvarnou kladně je hodnoceno využití počítače a internetu mohou být zařazeny např. rukodělné výrobky, vlastní fotografie apod. Vyhodnocení: Proběhlo koncem června na slavnostním shromáždění 9.ročníku, kde byly úspěšným řešitelům této práce předány diplomy a odměny (v kategoriích vynikající zpracování, velmi dobré zpracování a zpracování ). Dále převzal každý žák absolventskou medaili a řada z nich byla také oceněna za nejrůznější vynikající výkony v dalších oblastech. Shromáždění se zúčastnili i rodiče žáků, učitelé a další veřejnost a stalo se zároveň i určitou formou rozloučení s odcházejícím ročníkem. Hodnotící komise konstatovala, že řada odevzdaných prací měla překvapivě dobrou úroveň a že neméně pozitivním výsledkem byla účast prakticky všech žáků 9.ročníku. Řada zpracovatelů prokázala dobrou schopnost využívání internetu a práce s počítačem obecně. Práce budou uloženy ve školní knihovně pro potřeby žáků i učitelů. Systém absolventských prací bude dále upravován a případně doplněn dalšími formami ověřování výstupu po 9.třídě. 20

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přímé návaznosti na vyhlášku MŠMT

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ( AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA PODLE VYHLÁŠKY č. 15/2005 Sb. ) ZA ŠKOLNÍ ROKY 2005/

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 V Jirkově dne 31. srpna 2014 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Škola s dobrým výhledem

Škola s dobrým výhledem Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Škola s dobrým výhledem Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více