kombinované, které ãtou CD i DVD a umoïàují zápis diskû CD-R a pfiepis diskû CD-RW. Tûm se ale budeme vûnovat nûkdy jindy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kombinované, které ãtou CD i DVD a umoïàují zápis diskû CD-R a pfiepis diskû CD-RW. Tûm se ale budeme vûnovat nûkdy jindy."

Transkript

1 58 hardware: srovnávací testy Test 18 mechanik DVD-ROM DV MÍSTO C Asi nastal ten správn ãas na to, pofiídit si mechaniku DVD-ROM nebo nejménû na to, abyste pfii koupi nového poãítaãe popfiem leli, zda nebude lep í neï mechanika CD-ROM. Pokud o ní uvaïujete, bude se vám tento test urãitû hodit. M echaniky DVD-ROM se prodávají jiï dlouho (zhruba od roku 1996), ale aï v poslední dobû zájem o nû roste. MÛÏe za to ir í nabídka titulû a pfiedev ím pfiíznivá cena. V posledním testu mechanik DVD-ROM (Chip 1/2000) se jejich cena pohybovala kolem 4000 Kã bez DPH. Dnes jiï koupíte mechaniku DVD-ROM za cenu jen o nûco vy í neï 2000 Kã, coï uï je cena jen o cca 500 Kã vy í neï cena, za jakou se bûïnû prodávají mechaniky CD- ROM. A to uï je pádn argument pro DVD. Nabídka na na em trhu je opravdu iroká, a moïná dokonce ir í neï nabídka mechanik CD- ROM. Nûkteré rmy je totiï pfiestaly vyrábût a vûnují se jen technologii DVD. V na em testu jsme tedy celkem roztoãili disky v 18 mechanikách, takïe máte skuteãnû z ãeho vybírat. Velmi populární jsou nyní mechaniky CD-RW a i do nich se technologie DVD dostává. Dodávají se totiï tzv. combo mechaniky, tedy mechaniky kombinované, které ãtou CD i DVD a umoïàují zápis diskû CD-R a pfiepis diskû CD-RW. Tûm se ale budeme vûnovat nûkdy jindy. RYCHLOSTI O v hodách DVD a obecnû o technologii DVD jste si mohli pfieãíst v minulém ãísle. Kdo by chtûl proniknout do této oblasti podrobnû, mûïe si zakoupit ná nov Chip Speciál, kter je cel tomuto tématu vûnován. Jen bych pfiipomenul, Ïe mechaniky DVD-ROM jsou schopny ãíst i disky CD, a tak se vût inou oznaãují dvûma hodnotami (napfiíklad 12 /40 ). První udává rychlost pfii ãtení diskû DVD (násobek oproti první mechanice DVD s rychlostí 1350 KB/s) a druh rychlost pfii ãtení diskû CD-ROM (násobek oproti jednorychlostní mechanice s pfienosovou rychlostí 150 KB/s). Mechaniky DVD-ROM jsou tedy pfii ãtení diskû CD-ROM o nûco pomalej í, protoïe nyní se vût inou prodávají 50rychlostní mechaniky CD-ROM. Dnes jsou nejãastûji v prodeji mechaniky 12 /40, popfiípadû 16 /48. Jde o maximální hodnoty pfienosové rychlosti, kter ch se dosahuje jen na okraji disku. Mechaniky pouïívají technologii CAV (Constant Angular Velocity), a disk se tedy otáãí stejnou rychlostí protoïe jsou data uloïena ve spirále, nejrychleji se ãtou právû na okraji. Maximální pfienosová rychlost mechaniky oznaãená 16 /48 pfii ãtení diskû DVD je tedy aï 21,6 MB/s a pfii ãtení diskû CD aï 7,2 MB/s. Disk se pak v mechanice otáãí rychlostí aï 9200 otáãek za minutu. Disky jsou ale ãasto dvouvrstvé a fiada mechanik pfii jejich ãtení rychlost otáãek sniïuje (napfiíklad na 6300 ot./min), a tím se sniïuje i pfienosová rychlost (napfiíklad z16 na 10 ). Jak jsme zjistili, zpomaluje fiada mechanik i pfii ãtení jednovrstv ch diskû DVD a maximální hodnoty dosahují jen zfiídka. R C H I P â E R V E N

2 Test 18 mechanik DVD-ROM 59 R JAK JSME TESTOVALI Testované mechaniky jsme pfiipojovali samostatnû na druh kanál IDE fiadiãe. Pracovali jsme pod operaãním systémem Windows 98 SE. ProtoÏe mechaniky DVD-ROM je tû ve vût inû pfiípadû ãtou hlavnû disky CD, kter ch je stále mnohem více, soustfiedili jsme se i na to, abychom vyzkou eli schopnosti mechanik pfii ãtení tûchto diskû. Kromû lisovan ch diskû CD-ROM jsme pfii testování pouïili i disky CD-R a CD-RW (s tûmi mají tradiãnû nûkteré mechaniky trochu problémy). K mûfiení pfienosové rychlosti a pfiístupové doby jsme pouïili program CD Speed 99. Mûfiili jsme také to, za jak dlouho mechaniky vloïené médium rozpoznají a za jak dlouho po jeho vloïení je tedy moïné s ním zaãít pracovat. Dále jsme mûfiili rychlost, za níï mechaniky dokáïí nagrabovat celé audio CD (namûfiené hodnoty zahrnují i kontrolu dat, a jsou tedy dvojnásobné) a také mnoïství chyb, které pfiitom udûlají. V mechanikách jsme zkou eli i po krábané disky, abychom zjistili, jak se chovají pfii jejich ãtení. Pro mûfiení pfienosové rychlosti a pfiístupové doby mechanik pfii ãtení diskû DVD jsme pouïili testovací program DVD Tach a speciální jednovrstv disk zcela zaplnûn daty, na nûmï se tento program dodává. Program ãte na rûzn ch místech disku datové bloky a poãítá prûmûrnou pfienosovou rychlost a mûfií pfiístupové doby a zatíïení procesoru. Tento program a médium nejsou v ak volnû dostupné, a tak pokud si budete chtít zmûfiit pfienosovou rychlost mechaniky sami, mûïete pouïít program DVD Speed 99 (najdete ho na na em Chip CD). Tento program lze pouïít prakticky s jak mkoli DVD diskem. Pouze upozoràuji, Ïe pfii pouïití nûkter ch lmov ch titulû je nutné disk odemknout pomocí softwarového pfiehrávaãe jinak není moïné data z disku ãíst kvûli ochranû CSS. My jsme program DVD Speed vyzkou eli také, napfiíklad proto, abychom zjistili, jak rychle ãtou mechaniky dvouvrstvé disky. Jak jsme zjistili, pfienosová rychlost je pomûrnû závislá na konkrétním médiu, a proto jsme dostávali rûzné v sledky. Jako referenãní jsme ov em pouïili v sledky získané pomocí testovacího disku od rmy TCD Labs ( Pomocí prográmku Drive Region Info V1.1 (také ho najdete na Chip CD) jsme zji Èovali, zda mechaniky podporují tzv. regionální ochranu. Filmové disky K testování jsme použili programy DVD Tach 98 a DVD Speed 99. Graf ukazuje rostoucí přenosovou rychlost. DVD jsou totiï urãeny jen pro nûkteré regiony (my testû provádûn ch s po krában mi médii. patfiíme do regionu 2) a v jin ch by tedy nemûlo b t V echny mechaniky zvládají ãtení diskû DVD, CD-ROM, moïné je pouïívat. BûÏné DVD videopfiehrávaãe vût- CD-R i CD-RW a pfiehrát lm na DVD na nich samozfiejmû také mûïete. Existují ale parametry, ve kte- inou regionální ochranu podporují, a region u nich navíc nelze mûnit. U mechanik DVD-ROM je to trochu jinak. Nûkteré regionální ochranu nepodporují nou cenu se nám zalíbily modely Artec STAR2000 r ch se li í. Právû pro dobré parametry, a pfiitom slu - vûbec (mûïete tedy pfiehrávat bez problémû disky 16 /44 a NEC DV5800A. Dostávají tedy Chip Tip. Pokud chcete co nejvíce u etfiit, mûïe se vám líbit Artec v ech regionû) a ostatní umoïàují nûkolik zmûn regionu (vût inou 5). Region se vût inou nastaví podle vloïeného disku. Na internetu je v ak moïné DVD Master 12E. Z 16rychlostních má zajímavou 12 /40, popfiípadû AOpen DVD1240 nebo Samsung najít úpravy rmwaru mechanik, které regionální cenu je tû mechanika Lite-on a Toshiba SD-M1502. ochranu zru í (pokud by vám natolik vadila). Tradiãnû dobré v sledky podávají mechaniky Pioneer a AOpen a i v tomto testu dopadly dobfie (AOpen model DVD1640 Pro), ale bohuïel jsou o nûco draï í. CO JE JE Tù V TABULCE V tabulce najdete základní technické parametry mechanik (nominální rychlost, rozhraní, velikost vyrov- parametrû, v sledkû testû a ceny si v ak kaïd mûïe Komu to nevadí, mûïe vsadit na nû. Z technick ch návací pamûti), popis v stupû a ovládacích tlaãítek. vybrat tu, která mu bude sedût nejlépe. Tûch vût inou na mechanikách moc není omezují se ãasto jen na tlaãítko Eject pro vysunutí disku. A ROZTÁâÍME KOTOUâKY V tabulce najdete i to, co je souãástí dodávky mechaniky. Nûkteré se totiï prodávají jen samostatnû zapûjãila rma Levi. První z nich, model DVD1240, Zaãneme dvûma mechanikami AOpen, které nám bez dal ího vybavení (tzv. balení bulk ), jiné jsou má nominální rychlost 12 /40. Oproti vût inû dodávány s vût í v bavou a zabalené v krabici (balení retail ). Do v bavy pak patfií ãasto audiokabí- ROM ãte na konci média dokonce o nûco rychleji, ostatních má více ovládacích tlaãítek. Disky CDlek pro pfiipojení mechaniky se zvukovou kartou, neï je udávaná 40násobná rychlost, a s disky roubky pro instalaci do skfiínû, popfiípadû datov DVD-ROM si v porovnání s ostatními poradí prûmûrnû. Pfiístupové doby jsou nízké pfii ãtení diskû kabel. Praktick mûïe b t i dodan software k nûkter m mechanikám dostanete softwarov DVD pfiehrávaã (samostatnû se prodává za cca 200 Kã), kte- v grabování audiodisku je naopak mechanika CD i DVD. Rychlost ãtení diskû CD-RW není vysoká r umoïàuje pfiehrávání lmû na osobním poãítaãi. pfieborníkem. Velmi pfiíjemná je cena mechaniky. A v tabulce samozfiejmû najdete i v sledky mûfiení, tedy prûmûrnou rychlost ãtení, minimální jiï parametry 16 /40 a pfii ãtení diskû DVD je tedy Druhá mechanika znaãky AOpen se mûïe pochlubit rychlost ãtení a pfiístupovou dobu mûfieno u diskû DVD-ROM, CD-ROM, CD-R a CD-RW. Najdete a i disky CD ãte velmi rychle dokonce i disky CD-RW. podstatnû rychlej í. V testu byla dokonce nejrychlej í zde i v sledky testu audiograbingu a v sledky Pfiístupové doby jsou pfiíjemnû nízké. Disky se v tomto R placená inzerce Záruãní a pozáruãní servis tiskáren Hewlett Packard, Epson a jiné. PosAm Praha spol. s r. o., Holeãkova 31, Praha 5, tel.: 02/ , fax: 02/

3 60 hardware: srovnávací testy R pfiípadû zasouvají do tûrbiny mechaniky, protoïe ta pouïívá systém Slot in. Cena mechaniky je bohuïel dost vysoká, ale dostanete k ní i softwarov pfiehrávaã a potfiebné vybavení pro instalaci. Dal í dvû mechaniky, které jsme mûli moïnost otestovat, nesou znaãku Artec. Oba modely mají nûkterá ovládací tlaãítka navíc a dodávají se v balení retail spoleãnû se softwarov m DVD pfiehrávaãem (Win DVD), roubky a audiokabílkem. Model STAR /40 ãte disky CD pomûrnû rychle (v testech skonãil zhruba uprostfied) a patnû si nevedl ani pfii ãtení diskû DVD. Pomaleji ale grabuje a ãte pfiepisovatelná média. Pfiístupové doby jsou u ní nízké. Model 16 /44 je ve v ech parametrech lep í. U diskû DVD je prûmûrná pfienosová rychlost témûfi 10 MB/s a disky CD-ROM ãte prûmûrnû 32násobnou rychlostí. Namûfiené pfiístupové doby jsou témûfi nejlep í v tesu. Cena této mechaniky pfiitom zûstala na dobré úrovni, a proto jsme se rozhodli udûlit mechanice Chip Tip. V abecedû následuje znaãka ASUS a mechanika DVD-E612 s parametry 12 /40. Mechanika nemá regionální ochranu a dodává se se softwarov m DVD pfiehrávaãem a dal ím vybavením. Pfii ãtení diskû DVD pfiíli nezazáfiila, i kdyï v nûkter m pfiípadech se dostala s rychlostí aï na 13 MB/s. Rychlost grabování je u ní velmi dobrá. Vyzkou eli jsme i dvû fie ení od rmy Creative Labs, která jsou zaloïena na stejné mechanice modelu DVD1241E. V pfiípadû PC-DVD Blasteru dostanete v balení kromû mechaniky jen datov a audiokabel, softwarov DVD pfiehrávaã a DVD titul Super Speedway. Souãástí balení PC DVD ENCORE 12 infra je navíc i MPEG karta umoïàující pfiehrávání lmû i na slab ím poãítaãi (staãí Pentium 166 MHz), která má také v stup na televizi a v stup AC- 3 S/PDIF pro prostorov zvuk. Kromû toho dostanete v balení i infraãerven pfiijímaã, kter se pfiipojuje k sériovému portu poãítaãe a dálkov ovladaã pro snadnûj í ovládání softwarového pfiehrávaãe. Na disku DVD dostanete navíc hru OutCast. DVD-ROM mechanika nepodporuje regionální ochranu. Namûfiené pfienosové rychlosti u CD i DVD byly prûmûrné (ov em v nûkter ch pfiípadech se mechanika dostala pfii ãtení diskû DVD aï na 16 MB/s a na 8 MB/s pfii ãtení dvouvrstvého disku). Rychlost ãtení diskû CD-RW je nízká a pomalé je i grabování audiodiskû. Rozpoznání vloïen ch diskû je velmi rychlé. Mechanika Delta OIP-DV1200A je oznaãena parametrem 12. Disky CD i DVD ãte pomûrnû rychle, ale K některým mechanikám dostanete i program pro přehrávání filmů, za který je jinak nutné zaplatit. pfiístupové doby jsou oproti ostatním mechanikám patné a navíc pomalu grabuje a ãte disky CD-RW. Pfii jejich ãtení nebo pfii ãtení po krában ch diskû sníïí v raznû rychlost otáãení. Ve vy ích otáãkách je pak dost hluãná. Její cena je v ak pfiíjemná. Regionální ochrana není mechanikou podporována. Dal í mechanika GD-7500 s parametrem 12 /40 nese znaãku Hitachi. Jako jediná ãte i disky DVD-RAM (o tûch se podrobnûji doãtete v pfií- tím ãísle). V testech pfienosové rychlosti pfii ãtení diskû DVD se umístila zhruba uprostfied. S disky CD-RW si poradila velmi dobfie. Slu nû dopadlo i grabování a disky jsou v mechanice rychle rozpoznány. Pfiístupové doby jsou u ní dost vysoké. Znaãku Lite-on reprezentovala mechanika LTD163 s nominální rychlostí 16 /48. Tyto vysoké hodnoty se projevily pfiedev ím ve v sledcích testû s disky CD zde dosáhla mechanika nejlep- ího v sledku a na konci média se dostala dokonce aï na 50násobnou rychlost! Testovací disk DVD jí v ak moc nesedûl a prûmûrná rychlost v tomto pfiípadû vysoká nebyla. Grabování naopak zvládla perfektnû a dosáhla také nejlep ího v sledku v testu. Dost rychle ãte i disky CD-RW. Ve v bavû mechaniky najdete i softwarov pfiehrávaã. DVD-ROM mechanika Memorex je oznaãena jako 12 /40. Pfii ãtení diskû CD tedy v jimeãnû rychlá není. Pfii ãtení diskû DVD-ROM si v ak vedla dobfie. Dvouvrstvé disky ãte max. rychlostí 8 MB/s (prûmûrnû 6 MB/s). Nûkteré jednovrstvé disky ãte rychleji. Pfiístupové doby u diskû CD i DVD jsou o nûco vy í. Grabování dopadlo celkem dobfie a média jsou rozpoznána rychle. Dvû mechaniky NEC nesly oznaãení DV-5700D a DV-5800A a pochlubily se rychlostmi 12 /40 a16 /48. První patfiila v testu pfienosové rychlosti k prûmûru, druhá byla nadprûmûrná (v testu pfienosové rychlostí pfii ãtení CD byla tfietí). Obû mají velmi nízké pfiístupové doby pfii ãtení diskû CD, mechanika DV-5800A pak i pfii ãtení diskû DVD, kde dosáhla velmi dobrého v sledku. âtení diskû CD-RW zvládly obû v bornû a velmi dobfie dopadlo u obou i grabování. Cena pfiitom není nijak vysoká, takïe s mechanikami NEC jsme byli spokojeni. Znaãka Pioneer je v oblasti DVD dobfie známa. V testu ji reprezentovaly modely DVD-106S a 305S (jedin model ve verzi SCSI) obû v provedení se tûrbinou (slot in). Mechanika DVD-160S dopadla v bornû v mûfiení pfienosové rychlosti pfii ãtení diskû DVD. U diskû CD tak rychlá nebyla nakonec je oznaãena jen jako 40 a v sledky tomu odpovídají. Velmi rychle v ak ãte disky CD-RW (v tom pfiekonala i nominálnû rychlej í mechaniky) a rychle také grabuje audiodisky. Model 305S Pokud jsou disky dvouvrstvé, při přechodu na druhou vrstvu se přenosová rychlost snižuje, protože laser se dostává opět na začátek disku. Program Drive Region Info zjišťuje, zda mechanika podporuje regionální ochranu a kolikrát je možné provést změnu nastavení. je v draï ím SCSI provedení. I dvouvrstvé disky tento model ãte rychlostí aï 13 MB/s a namûfiili jsme u nûj opravdu nízkou pfiístupovou dobu pfii jejich ãtení. Disky CD nijak v raznû rychle neãte (je oznaãena jako 10 /40 ), ale CD-RW jí jdou velmi dobfie. Levnû pofiídíte mechaniku Samsung DVD Master 12E s parametry 12 /40. V cenû dostanete i softwarov pfiehrávaã Power DVD, audiokabílek a roubky. Mûfiení pfienosové rychlosti pfii ãtení referenãního DVD pro ni nedopadla dobfie. S nûkter mi disky si v ak poradila lépe a dosahovala pfienosové rychlosti aï 13 MB/s. Disky s dvûma vrstvami ãetla rychlostí aï 9 MB/s. Pomûrnû rychle ãte disky CD-RW, grabování a pfiístupové doby dopadly prûmûrnû, vloïená média rozpozná velmi rychle. A jsme u mechaniky Sony DDU1211 s parametry 12 /40. Pfii ãtení diskû DVD se dostala mechanika mezi ty lep í, a u nûkter ch médií zvládala dokonce pfienosové rychlosti aï 16 MB/s. Pfii ãtení diskû CD-ROM patfiila do lep í poloviny. Rychle ãte i disky CD-RW a dobfie dopadlo i grabování. Cena pfiitom není pfiíli vysoká. Dobré v sledky podávala mechanika Toshiba SD-M1502, a to pfiedev ím pfii ãtení diskû CD-ROM na okraji diskû dosahuje skuteãnû aï 48násobné pfienosové rychlosti. I s testovacím DVD diskem podala dobré v sledky, a u jin ch zvládala dokonce i v sledky lep í. Pfiístupová doba u diskû DVD by v ak mohla b t o nûco niï í, stejnû tak jako doba grabování. Disky CD-RW ãte rychle. Pavel Trousil C H I P â E R V E N

4 Test 18 mechanik DVD-ROM 61 ã e r v e n Model AOpen DVD1240 AOpen DVD1640 Pro Artec STAR2000 Artec STAR2000 ASUS DVD-E612 Creative Labs PC DVD Blaster - DVD1241E Výrobce AOpen AOpen Ultima Electronics Ultima Electronics ASUS Creative Labs Poskytl Levi International Levi International AT Computers AT Computers AT Computers Actebis Cena bez DPH [Kč] Technické parametry Nominální rychlost DVD/CD ( ) 12/40 16/40 12/40 16/44 12/40 12/40 Rozhraní IDE IDE IDE IDE IDE IDE Cache [KB] Typ mechanismu (tray, caddy, slot-in) tray Slot In tray tray tray tray Výstupy Audio (analog) ano ano ano ano ano ano Audio (digital) ano ano ano ano ano ano Sluchátka ano ano ano ano ano ano Ovládací tlačítka Play ano ne ano ano ano ano Stop/Eject ano ano ano ano ano ano Další ano ne ano ano ano ano Předchozí ne ne ne ne ne Hlasitost otočný potenciometr otočný potenciometr otočný potenciometr otočný potenciometr otočný potenciometr otočný potenciometr Nouzové vysunutí disku ano ne ano ano ano ano Regiony Regionální ochrana ano ano ano ano ne ne Nastavený region Možný počet změn Možný počet změn (výrobce) Software a vybavení SW DVD přehrávač CyrerLink Power DVD WinDVD 2000 WinDVD 2000 ASUS DVD 2000 WinDVD 2000 Popis jumperů ano ano ano ano ano ano Audiokabel ne ano ano ano ano ano Šroubky ne ano ano ano ano ano Další manuál, ovladače na disketě ovladače ne disketě, manuál Super Speedway Testy DVD-ROM Průměrná rychlost čtení [KB/s] Minimální rychlost čtení [KB/s] Průměrná přístupová doba [ms] CD-ROM Průměrná rychlost čtení [X] 29,52 33,9731,05 32,19 30,89 30,84 Minimální rychlost čtení [X] 18,43 20,08 18,25 18,91 18,12 18,26 Průměrná přístupová doba [ms] CD-R Průměrná rychlost čtení [X] 30,21 34,3 31,28 32,55 30,76 31,09 Minimální rychlost čtení [X] 18,23 20,36 18,41 19,16 18,2 17,98 Průměrná přístupová doba [ms] CD-RW Průměrná rychlost čtení [X] 8,01 24,16 9,74 15,82 12,8 6,76 Minimální rychlost čtení [X] 7,86 14,3 9,44 9,56 7,75 4,77 Průměrná přístupová doba [ms] Grabování (lisovaný CD 69:58) 2 Doba grabování [min:s] 8:03 11:26 17:57 9:49 7:53 18:17 Rychlost snímání [X] 17,4 12,2 7,8 14,2 17,70 7,7 Počet chyb Rozpoznání média [s] DVD-ROM 7,26 8,74 9,69 4,66 CD-ROM 7,67 9,21 10,27 6,32 CD-R 7,47 8,83 9,05 6,98 CD-RW 8,63 14,96 10,68 5,81 Oprava chyb Rychlost čtení poškozeného CD-ROM [X] 19,1732,08 29,45 31,93 29,87 Počet chyb (poškrábaný CD audio) (43,21 %) (0,004 %) (0,014 %) 6988 (0,001 %) Rychlost čtení (poškrábaný CD audio) 16,5 15,55 19,81 7,78 [X] udává Xnásobek rychlosti oproti prvním mechanikám CD-ROM (X * 150 KB/s)

5 62 hardware: srovnávací testy Model Creative Labs PC-DVD ENCORE 12X infra - DVD1241E Delta 12X OIP-DV1200A Hitachi GD-7500 Lite-on LTD163 Memorex DVD MAXX1240 NEC DV-5700D Výrobce Creative Labs Delta Electronics Hitachi Lite-on Memorex NEC Poskytl Creative Labs 100Mega Hitachi Lite-on (distrib. ELKO) Actebis ELAP Cena bez DPH [Kč] cca Technické parametry Nominální rychlost DVD/CD ( ) 12/40 12/40 12/40 16/48 12/40 12/40 Rozhraní IDE IDE IDE IDE IDE IDE Cache [KB] Typ mechanismu (tray, caddy, slot-in) tray tray tray tray tray tray Výstupy Audio (analog) ano ano ano ano ano ano Audio (digital) ano ano ano ano ano ano Sluchátka ano ano ano ano ano ano Ovládací tlačítka Play ano ano ne ano ano ne Stop/Eject ano ano ano ano ano ano Další ano ano ne ano ano Předchozí ne ne ne ne Hlasitost otočný potenciometr otočný potenciometr otočný potenciometr otočný potenciometr otočný potenciometr otočný potenciometr Nouzové vysunutí disku ano ano ano ano ano ano Regiony Regionální ochrana ne ne ano ano ne ano Nastavený region Možný počet změn Možný počet změn (výrobce) 4 4 Software a vybavení SW DVD přehrávač Creative Player center CyrerLink Power DVD CyrerLink Power DVD Popis jumperů ano ano ano ano ano ano Audiokabel ano ano ne ano ano ne Šroubky ano ano ne ne ano ne Další dálkové ovládání, MPEG-2 karta, infračervený port ovladače ne disketě příručka Testy DVD-ROM Průměrná rychlost čtení [KB/s] Minimální rychlost čtení [KB/s] Průměrná přístupová doba [ms] CD-ROM Průměrná rychlost čtení [X] 30,64 31,61 30,6 37,37 30,56 30,18 Minimální rychlost čtení [X] 17,98 18,69 17,96 21,94 17,93 17,73 Průměrná přístupová doba [ms] CD-R Průměrná rychlost čtení [X] 31,15 31,52 30,52 37,85 30,92 30,51 Minimální rychlost čtení [X] 18,34 18,76 17,97 21,99 18,2 17,98 Průměrná přístupová doba [ms] CD-RW Průměrná rychlost čtení [X] 6,76 8,08 17,5 16,66 14,81 16,8 Minimální rychlost čtení [X] 4,77 7,24 10,82 10,04 12,29 11,11 Průměrná přístupová doba [ms] Grabování (lisovaný CD 69:58) 2 Doba grabování [min:s] 18:17 17:34 9:42 4:27 9:02 8:33 Rychlost snímání [X] 7,7 8 14,4 31,4 7,7 16,4 Počet chyb Rozpoznání média [s] DVD-ROM 5,5 6,36 8,24 5,21 10,24 CD-ROM 6,47 6,03 8,12 6,41 9,75 CD-R 6,53 6,23 8,06 6,66 8,7 CD-RW 5,71 7,33 10,5 13,29 9,16 Oprava chyb Rychlost čtení poškozeného CD-ROM [X] 29,92 26,54 29,8 33,13 30,6 25,78 Počet chyb (poškrábaný CD audio) 1610 (0 %) (0,026 %) 18 (0 %) 2966 (0 %) (0,0%) Rychlost čtení (poškrábaný CD audio) 7,52 9,49 24,99 7,69 17,82 [X] udává Xnásobek rychlosti oproti prvním mechanikám CD-ROM (X * 150 KB/s) C H I P â E R V E N

6 Test 18 mechanik DVD-ROM 63 ã e r v e n Model NEC DV-5800A Pioneer DVD-106S Pioneer DVD-ROM 305S Samsung DVD-Master 12E SD-612S Sony DDU1211 Toshiba SD-M1502 Výrobce NEC Pioneer Pioneer Samsung Sony Toshiba Poskytl ELAP BaSys CS BaSys CS Libra Electronics AT Computers AT Computers Cena bez DPH [Kč] Technické parametry Nominální rychlost DVD/CD ( ) 16/48 16/40 10/40 12/40 12/40 16/48 Rozhraní IDE IDE SCSI IDE IDE IDE Cache [KB] Typ mechanismu (tray, caddy, slot-in) tray Slot In Slot in tray tray tray Výstupy Audio (analog) ano ano ano ano ano ano Audio (digital) ano ano ano ano ano ano Sluchátka ano ano ano ano ano ne Ovládací tlačítka Play ne ne ne ne ne ne Stop/Eject ano ano ano ano ano ano Další ne ne ne ne ne Předchozí ne ne ne ne ne Hlasitost otočný potenciometr otočný potenciometr ne otočný potenciometr otočný potenciometr ne Nouzové vysunutí disku ano ne ne ano ano ano Regiony Regionální ochrana ano ano ano ano ano ano Nastavený region Možný počet změn Možný počet změn (výrobce) Software a vybavení SW DVD přehrávač CyrerLink Power DVD 2.55 Popis jumperů ano ano ano ano ano ano Audiokabel ne ne ne ano ne ne Šroubky ne ne ne ano ne ne Další manuál, ovladače na disketě, datový kabel Testy DVD-ROM Průměrná rychlost čtení [KB/s] Minimální rychlost čtení [KB/s] Průměrná přístupová doba [ms] CD-ROM Průměrná rychlost čtení [X] 35,01 31,91 30,5 29,26 31,67 36,15 Minimální rychlost čtení [X] 20,8 18,75 19,09 15,18 17,64 21,17 Průměrná přístupová doba [ms] CD-R Průměrná rychlost čtení [X] 35,77 32,25 31,4 28,66 32,27 36,52 Minimální rychlost čtení [X] 21, ,09 15,37 17,96 21,46 Průměrná přístupová doba [ms] CD-RW Průměrná rychlost čtení [X] KB/s 24,04 24,0323,94 14,2 15,9 14,9 Minimální rychlost čtení [X] KB/s 14,2314,26 14,3 8,06 9,97 8,82 Průměrná přístupová doba [ms] Grabování (lisovaný CD 69:58) 2 Doba grabování [min:s] 7:238:4311:35 11:25 10:01 16:07 Rychlost snímání [X] 18, ,1 12,2 14 8,7 Počet chyb Rozpoznání média [s] DVD-ROM 7,15 6,39 8,6 4,97 CD-ROM 7 6,28 8,81 9,31 CD-R 11,89 6,32 9,28 6,42 CD-RW 12,04 8,48 9,96 15,82 Oprava chyb Rychlost čtení poškozeného CD-ROM [X] 35,05 30,47 27,72 29,95 25,2 Počet chyb (poškrábaný CD audio) 3996 (0,001%) 2296 (0 %) 30 (0 %) 0 (0 %) (43,19 %) 1032 (0 %) Rychlost čtení (poškrábaný CD audio) 14,47 16,39 12,42 13,82 13,97 8,49 [X] udává Xnásobek rychlosti oproti prvním mechanikám CD-ROM (X * 150 KB/s)

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.09 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE 1 Obsah INSTALACE 3 INSTALACE HARDWARU 3 INSTALACE SOFTWARU 4 PŘIPOJENÍ KAMERY 5 VÝSTUP NA KAMERU NEBO VIDEO 7 O tomto průvodci Tento Rychlý

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

Základy ICT, průřezová témata

Základy ICT, průřezová témata Základy ICT, průřezová témata Hardware Základní komponenty PC. Periferní zařízení. Software Operační systém. Informace, data. Základní aplikační programové vybavení, viry, antivirová ochrana. Historie

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat Děrná páska historické paměťové médium, nahradila

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

1) Napájecí zdroj. 2) Skříň (Case) 3) Pevný disk

1) Napájecí zdroj. 2) Skříň (Case) 3) Pevný disk 1) Napájecí zdroj - Maximální výstupní výkon minimálně 400W - ATX verze minimálně 2.3 - Alespoň pasivní PFC - Ventilátor: 120mm - +12V větev minimálně s 32A (16A + 16A) - +5V větev minimálně s 16A - Napájecí

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

MECHANIKA CD-ROM NÁVOD K POUŽITÍ

MECHANIKA CD-ROM NÁVOD K POUŽITÍ MECHANIKA CD-ROM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. GCR - 8523B ÚVOD VÝROBĚ TOHOTO PŘÍSTROJE BYLA VĚNOVÁNA VELKÁ POZORNOST

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadavatel: Gender Studies, o. p. s. Sídlem: Klimentská 17 110 00 Praha 1 Kancelář: Gorazdova 20 120 00 Praha 2 IČO: 25737058 Tel.: 224 915 666 nebo 224 913 350 Fax: 224 915 666 e-mail: gender.info@ecn.cz

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380. Číslo a název DUMu: ESF 13/725 Uvnitř počítače

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380. Číslo a název DUMu: ESF 13/725 Uvnitř počítače Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu

Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu Ladislav BEZDùK KdyÏ jsme se pfied ãasem v Národním památkovém ústavu rozhodli pfiikroãit k postupné digitalizaci

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

OPTIMALIZACE ANALYTICK CH POSTUPÒ POMOCÍ PLACKETTOVA-BURMANOVA PLÁNU

OPTIMALIZACE ANALYTICK CH POSTUPÒ POMOCÍ PLACKETTOVA-BURMANOVA PLÁNU 06Holík 30.1.2004 10:32 Stránka 92 OPTIMALIZACE ANALYTICK CH POSTUPÒ POMOCÍ PLACKETTOVA-BURMANOVA PLÁNU MIROSLAV HOLÍK Katedra teoretické a fyzikální chemie, Pfiírodovûdecká fakulta Masarykovy univerzity

Více

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200 Svafiování WIG a obalenou elektrodou O ãem se sváfieãi nikdy neodváïili ani snít NA ÚVOD Podafiilo se Sváfieãi WIG se teì mají opravdu na co tû it. Fronius vyvinul pfiístrojovou

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

Architektura počítačů. Zvukové karty

Architektura počítačů. Zvukové karty Architektura počítačů Zvukové karty Zvuková karta Zařízení které slouží k počítačovému zpracování zvuku. Vstupy a výstupy zvukové karty: Analogový výstup pro stereo signál (sluchátka, přední reproduktory)

Více

Paměťová média. Jiří Beran. 14. srpna 2006. Paměťová média - 1 - Jiří Beran

Paměťová média. Jiří Beran. 14. srpna 2006. Paměťová média - 1 - Jiří Beran Paměťová média Jiří Beran 14. srpna 2006 Paměťová média - 1 - Jiří Beran 1 Úvod Co si intuitivně představit pod pojmem paměťová média? Jsou to např. CD, DVD, diskety, flash paměti a podobná zařízení, určená

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT Data v péči ČÍSLO 6 KVĚTEN 2007 MHM COMPUTER S. R. O. Fenomén iscsi Nestandardní úrovně RAID TEPLICE PRAHA PARDUBICE PLZEŇ OSTRAVA BRNO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zálohování storage NENECHTE SI UJÍT podrobnosti

Více

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4)

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4) PCMCIA (1) PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association) - sdružení založené v roce 1989 Úkolem PCMCIA bylo zavést standard pro rozšiřující karty (a jimi využívané sloty) používané zejména

Více

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka PW201 LCD Monitor Bezpečnostní informace Než začnete monitor používat přečtě si přiloženou dokumentaci. Nevystavujte monitor vlhkému prostředí - nebezpečí požáru a poražení proudem. Monitor musí být napájen

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Návod k obsluze. DVD videorekordér

Návod k obsluze. DVD videorekordér Návod k obsluze DVD videorekordér Model ã. DMRE500H CZ Regionální kód podporovan tímto pfiístrojem Regionální kódy jsou pfiehrávaãûm a DVD diskûm pfiidûlovány podle oblastí prodeje. Regionální kód tohoto

Více

Studio PCTV/PCTV Pro NÁVOD K POUŽITÍ

Studio PCTV/PCTV Pro NÁVOD K POUŽITÍ Studio PCTV/PCTV Pro NÁVOD K POUŽITÍ NEŽ ZAČNETE Požadavky na systém Systém, do kterého chcete instalovat Studio PCTV (Pro) by měl splňovat následující požadavky: Hardware Počítač: Pentium PC 200 Mhz (doporučeno

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK?

Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK? Katastr 28.3.2004 20:58 Stránka 34 Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK? Poté, co jsem 2x pfiipomínal dotaz na téma JTSK v ude, jsem udûlal ãerstvou zku enost. Opravdu je to my leno váïnû. Dnes

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hardware Ukládání dat, úložiště Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Způsob záznamu informace na PC data existují na PC zakódovaná do dvojkové soustavy = formou hodnot 0

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

Zbytečn risk. J ako kaïdoroãnû pfiiná íme i letos test zimních. Zimní pneumatiky TEST

Zbytečn risk. J ako kaïdoroãnû pfiiná íme i letos test zimních. Zimní pneumatiky TEST Zimní pneumatiky TEST Zbytečn risk Zima se kvapem blíïí a tak je tfieba myslet na pfiezutí plechového ãlena rodiny. Novinkou leto ní zimy je znaãka pfiikazující nasazení zimních pneumatik na urãitém úseku

Více

Pavel Navrátil. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Pavel Navrátil. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Příklady a cvičení z informatiky a výpočetní techniky ŘEŠENÍ Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Úvod Tematické rozdělení cvičení Základy informatiky...6

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

Plnění A. Počet kusů/ kompletů. Minimální požadavky na dodané zařízení/službu - upřesnění. zařízení/dodávky

Plnění A. Počet kusů/ kompletů. Minimální požadavky na dodané zařízení/službu - upřesnění. zařízení/dodávky Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Číslo Název zařízení/dodávky A Plnění A Počet kusů/ kompletů Operační program Vzdělávání pro

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Interakce mezi trhy a duálnû kotované akcie: pfiípad âeské republiky

Interakce mezi trhy a duálnû kotované akcie: pfiípad âeské republiky DT: 336.76; 336.763.2 klíčová slova: akciové indexy kauzalita kointegrace duálně kotované akcie Interakce mezi trhy a duálnû kotované akcie: pfiípad âeské republiky Richard PODPIERA* 1. Úvod V populárním

Více

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 Handheld Acer n30 UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 AUTORSKÁ PRÁVA Copyright 2004 Acer Inc. nebo pfiidruïené spoleãnosti V echna práva vyhrazena Vyti tûno v âeské republice UÏivatelská

Více

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... 74 CZ Zaãínáme NÁVOD Názvy dílû Konektor sluchátek Kontrolka záznamu/

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM)

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a konkretním programem, který uživatel používá. je základní programové vybavení počítače (tj. software),

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu. 1. USB 2.0 1 2 3 5 6 4 2. Externí IR 3. Mikrofon 4. Audio výstup 5. Optický audio výstup 6. Gigabit LAN 7 8 9 10 7. esata port 8. HDMI 1.4a 9. DVI 10. Napájení

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY 2009 DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY OBSAH 1 Telefony série 3000 4 Videotelefony série 3000 6 Handsfree audiotelefony série 5000 7 Videotelefon ECLIPSE série 5000 10 Pfiíslu enství série 3000 11 Modulární

Více

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita Základní pojmy Multimédia Jedná se o sloučení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a počítačem, jako řídícím systémem. Jako multimediální systém se označuje souhrn

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více