kombinované, které ãtou CD i DVD a umoïàují zápis diskû CD-R a pfiepis diskû CD-RW. Tûm se ale budeme vûnovat nûkdy jindy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kombinované, které ãtou CD i DVD a umoïàují zápis diskû CD-R a pfiepis diskû CD-RW. Tûm se ale budeme vûnovat nûkdy jindy."

Transkript

1 58 hardware: srovnávací testy Test 18 mechanik DVD-ROM DV MÍSTO C Asi nastal ten správn ãas na to, pofiídit si mechaniku DVD-ROM nebo nejménû na to, abyste pfii koupi nového poãítaãe popfiem leli, zda nebude lep í neï mechanika CD-ROM. Pokud o ní uvaïujete, bude se vám tento test urãitû hodit. M echaniky DVD-ROM se prodávají jiï dlouho (zhruba od roku 1996), ale aï v poslední dobû zájem o nû roste. MÛÏe za to ir í nabídka titulû a pfiedev ím pfiíznivá cena. V posledním testu mechanik DVD-ROM (Chip 1/2000) se jejich cena pohybovala kolem 4000 Kã bez DPH. Dnes jiï koupíte mechaniku DVD-ROM za cenu jen o nûco vy í neï 2000 Kã, coï uï je cena jen o cca 500 Kã vy í neï cena, za jakou se bûïnû prodávají mechaniky CD- ROM. A to uï je pádn argument pro DVD. Nabídka na na em trhu je opravdu iroká, a moïná dokonce ir í neï nabídka mechanik CD- ROM. Nûkteré rmy je totiï pfiestaly vyrábût a vûnují se jen technologii DVD. V na em testu jsme tedy celkem roztoãili disky v 18 mechanikách, takïe máte skuteãnû z ãeho vybírat. Velmi populární jsou nyní mechaniky CD-RW a i do nich se technologie DVD dostává. Dodávají se totiï tzv. combo mechaniky, tedy mechaniky kombinované, které ãtou CD i DVD a umoïàují zápis diskû CD-R a pfiepis diskû CD-RW. Tûm se ale budeme vûnovat nûkdy jindy. RYCHLOSTI O v hodách DVD a obecnû o technologii DVD jste si mohli pfieãíst v minulém ãísle. Kdo by chtûl proniknout do této oblasti podrobnû, mûïe si zakoupit ná nov Chip Speciál, kter je cel tomuto tématu vûnován. Jen bych pfiipomenul, Ïe mechaniky DVD-ROM jsou schopny ãíst i disky CD, a tak se vût inou oznaãují dvûma hodnotami (napfiíklad 12 /40 ). První udává rychlost pfii ãtení diskû DVD (násobek oproti první mechanice DVD s rychlostí 1350 KB/s) a druh rychlost pfii ãtení diskû CD-ROM (násobek oproti jednorychlostní mechanice s pfienosovou rychlostí 150 KB/s). Mechaniky DVD-ROM jsou tedy pfii ãtení diskû CD-ROM o nûco pomalej í, protoïe nyní se vût inou prodávají 50rychlostní mechaniky CD-ROM. Dnes jsou nejãastûji v prodeji mechaniky 12 /40, popfiípadû 16 /48. Jde o maximální hodnoty pfienosové rychlosti, kter ch se dosahuje jen na okraji disku. Mechaniky pouïívají technologii CAV (Constant Angular Velocity), a disk se tedy otáãí stejnou rychlostí protoïe jsou data uloïena ve spirále, nejrychleji se ãtou právû na okraji. Maximální pfienosová rychlost mechaniky oznaãená 16 /48 pfii ãtení diskû DVD je tedy aï 21,6 MB/s a pfii ãtení diskû CD aï 7,2 MB/s. Disk se pak v mechanice otáãí rychlostí aï 9200 otáãek za minutu. Disky jsou ale ãasto dvouvrstvé a fiada mechanik pfii jejich ãtení rychlost otáãek sniïuje (napfiíklad na 6300 ot./min), a tím se sniïuje i pfienosová rychlost (napfiíklad z16 na 10 ). Jak jsme zjistili, zpomaluje fiada mechanik i pfii ãtení jednovrstv ch diskû DVD a maximální hodnoty dosahují jen zfiídka. R C H I P â E R V E N

2 Test 18 mechanik DVD-ROM 59 R JAK JSME TESTOVALI Testované mechaniky jsme pfiipojovali samostatnû na druh kanál IDE fiadiãe. Pracovali jsme pod operaãním systémem Windows 98 SE. ProtoÏe mechaniky DVD-ROM je tû ve vût inû pfiípadû ãtou hlavnû disky CD, kter ch je stále mnohem více, soustfiedili jsme se i na to, abychom vyzkou eli schopnosti mechanik pfii ãtení tûchto diskû. Kromû lisovan ch diskû CD-ROM jsme pfii testování pouïili i disky CD-R a CD-RW (s tûmi mají tradiãnû nûkteré mechaniky trochu problémy). K mûfiení pfienosové rychlosti a pfiístupové doby jsme pouïili program CD Speed 99. Mûfiili jsme také to, za jak dlouho mechaniky vloïené médium rozpoznají a za jak dlouho po jeho vloïení je tedy moïné s ním zaãít pracovat. Dále jsme mûfiili rychlost, za níï mechaniky dokáïí nagrabovat celé audio CD (namûfiené hodnoty zahrnují i kontrolu dat, a jsou tedy dvojnásobné) a také mnoïství chyb, které pfiitom udûlají. V mechanikách jsme zkou eli i po krábané disky, abychom zjistili, jak se chovají pfii jejich ãtení. Pro mûfiení pfienosové rychlosti a pfiístupové doby mechanik pfii ãtení diskû DVD jsme pouïili testovací program DVD Tach a speciální jednovrstv disk zcela zaplnûn daty, na nûmï se tento program dodává. Program ãte na rûzn ch místech disku datové bloky a poãítá prûmûrnou pfienosovou rychlost a mûfií pfiístupové doby a zatíïení procesoru. Tento program a médium nejsou v ak volnû dostupné, a tak pokud si budete chtít zmûfiit pfienosovou rychlost mechaniky sami, mûïete pouïít program DVD Speed 99 (najdete ho na na em Chip CD). Tento program lze pouïít prakticky s jak mkoli DVD diskem. Pouze upozoràuji, Ïe pfii pouïití nûkter ch lmov ch titulû je nutné disk odemknout pomocí softwarového pfiehrávaãe jinak není moïné data z disku ãíst kvûli ochranû CSS. My jsme program DVD Speed vyzkou eli také, napfiíklad proto, abychom zjistili, jak rychle ãtou mechaniky dvouvrstvé disky. Jak jsme zjistili, pfienosová rychlost je pomûrnû závislá na konkrétním médiu, a proto jsme dostávali rûzné v sledky. Jako referenãní jsme ov em pouïili v sledky získané pomocí testovacího disku od rmy TCD Labs (www.tcdlabs.com). Pomocí prográmku Drive Region Info V1.1 (také ho najdete na Chip CD) jsme zji Èovali, zda mechaniky podporují tzv. regionální ochranu. Filmové disky K testování jsme použili programy DVD Tach 98 a DVD Speed 99. Graf ukazuje rostoucí přenosovou rychlost. DVD jsou totiï urãeny jen pro nûkteré regiony (my testû provádûn ch s po krában mi médii. patfiíme do regionu 2) a v jin ch by tedy nemûlo b t V echny mechaniky zvládají ãtení diskû DVD, CD-ROM, moïné je pouïívat. BûÏné DVD videopfiehrávaãe vût- CD-R i CD-RW a pfiehrát lm na DVD na nich samozfiejmû také mûïete. Existují ale parametry, ve kte- inou regionální ochranu podporují, a region u nich navíc nelze mûnit. U mechanik DVD-ROM je to trochu jinak. Nûkteré regionální ochranu nepodporují nou cenu se nám zalíbily modely Artec STAR2000 r ch se li í. Právû pro dobré parametry, a pfiitom slu - vûbec (mûïete tedy pfiehrávat bez problémû disky 16 /44 a NEC DV5800A. Dostávají tedy Chip Tip. Pokud chcete co nejvíce u etfiit, mûïe se vám líbit Artec v ech regionû) a ostatní umoïàují nûkolik zmûn regionu (vût inou 5). Region se vût inou nastaví podle vloïeného disku. Na internetu je v ak moïné DVD Master 12E. Z 16rychlostních má zajímavou 12 /40, popfiípadû AOpen DVD1240 nebo Samsung najít úpravy rmwaru mechanik, které regionální cenu je tû mechanika Lite-on a Toshiba SD-M1502. ochranu zru í (pokud by vám natolik vadila). Tradiãnû dobré v sledky podávají mechaniky Pioneer a AOpen a i v tomto testu dopadly dobfie (AOpen model DVD1640 Pro), ale bohuïel jsou o nûco draï í. CO JE JE Tù V TABULCE V tabulce najdete základní technické parametry mechanik (nominální rychlost, rozhraní, velikost vyrov- parametrû, v sledkû testû a ceny si v ak kaïd mûïe Komu to nevadí, mûïe vsadit na nû. Z technick ch návací pamûti), popis v stupû a ovládacích tlaãítek. vybrat tu, která mu bude sedût nejlépe. Tûch vût inou na mechanikách moc není omezují se ãasto jen na tlaãítko Eject pro vysunutí disku. A ROZTÁâÍME KOTOUâKY V tabulce najdete i to, co je souãástí dodávky mechaniky. Nûkteré se totiï prodávají jen samostatnû zapûjãila rma Levi. První z nich, model DVD1240, Zaãneme dvûma mechanikami AOpen, které nám bez dal ího vybavení (tzv. balení bulk ), jiné jsou má nominální rychlost 12 /40. Oproti vût inû dodávány s vût í v bavou a zabalené v krabici (balení retail ). Do v bavy pak patfií ãasto audiokabí- ROM ãte na konci média dokonce o nûco rychleji, ostatních má více ovládacích tlaãítek. Disky CDlek pro pfiipojení mechaniky se zvukovou kartou, neï je udávaná 40násobná rychlost, a s disky roubky pro instalaci do skfiínû, popfiípadû datov DVD-ROM si v porovnání s ostatními poradí prûmûrnû. Pfiístupové doby jsou nízké pfii ãtení diskû kabel. Praktick mûïe b t i dodan software k nûkter m mechanikám dostanete softwarov DVD pfiehrávaã (samostatnû se prodává za cca 200 Kã), kte- v grabování audiodisku je naopak mechanika CD i DVD. Rychlost ãtení diskû CD-RW není vysoká r umoïàuje pfiehrávání lmû na osobním poãítaãi. pfieborníkem. Velmi pfiíjemná je cena mechaniky. A v tabulce samozfiejmû najdete i v sledky mûfiení, tedy prûmûrnou rychlost ãtení, minimální jiï parametry 16 /40 a pfii ãtení diskû DVD je tedy Druhá mechanika znaãky AOpen se mûïe pochlubit rychlost ãtení a pfiístupovou dobu mûfieno u diskû DVD-ROM, CD-ROM, CD-R a CD-RW. Najdete a i disky CD ãte velmi rychle dokonce i disky CD-RW. podstatnû rychlej í. V testu byla dokonce nejrychlej í zde i v sledky testu audiograbingu a v sledky Pfiístupové doby jsou pfiíjemnû nízké. Disky se v tomto R placená inzerce Záruãní a pozáruãní servis tiskáren Hewlett Packard, Epson a jiné. PosAm Praha spol. s r. o., Holeãkova 31, Praha 5, tel.: 02/ , fax: 02/

3 60 hardware: srovnávací testy R pfiípadû zasouvají do tûrbiny mechaniky, protoïe ta pouïívá systém Slot in. Cena mechaniky je bohuïel dost vysoká, ale dostanete k ní i softwarov pfiehrávaã a potfiebné vybavení pro instalaci. Dal í dvû mechaniky, které jsme mûli moïnost otestovat, nesou znaãku Artec. Oba modely mají nûkterá ovládací tlaãítka navíc a dodávají se v balení retail spoleãnû se softwarov m DVD pfiehrávaãem (Win DVD), roubky a audiokabílkem. Model STAR /40 ãte disky CD pomûrnû rychle (v testech skonãil zhruba uprostfied) a patnû si nevedl ani pfii ãtení diskû DVD. Pomaleji ale grabuje a ãte pfiepisovatelná média. Pfiístupové doby jsou u ní nízké. Model 16 /44 je ve v ech parametrech lep í. U diskû DVD je prûmûrná pfienosová rychlost témûfi 10 MB/s a disky CD-ROM ãte prûmûrnû 32násobnou rychlostí. Namûfiené pfiístupové doby jsou témûfi nejlep í v tesu. Cena této mechaniky pfiitom zûstala na dobré úrovni, a proto jsme se rozhodli udûlit mechanice Chip Tip. V abecedû následuje znaãka ASUS a mechanika DVD-E612 s parametry 12 /40. Mechanika nemá regionální ochranu a dodává se se softwarov m DVD pfiehrávaãem a dal ím vybavením. Pfii ãtení diskû DVD pfiíli nezazáfiila, i kdyï v nûkter m pfiípadech se dostala s rychlostí aï na 13 MB/s. Rychlost grabování je u ní velmi dobrá. Vyzkou eli jsme i dvû fie ení od rmy Creative Labs, která jsou zaloïena na stejné mechanice modelu DVD1241E. V pfiípadû PC-DVD Blasteru dostanete v balení kromû mechaniky jen datov a audiokabel, softwarov DVD pfiehrávaã a DVD titul Super Speedway. Souãástí balení PC DVD ENCORE 12 infra je navíc i MPEG karta umoïàující pfiehrávání lmû i na slab ím poãítaãi (staãí Pentium 166 MHz), která má také v stup na televizi a v stup AC- 3 S/PDIF pro prostorov zvuk. Kromû toho dostanete v balení i infraãerven pfiijímaã, kter se pfiipojuje k sériovému portu poãítaãe a dálkov ovladaã pro snadnûj í ovládání softwarového pfiehrávaãe. Na disku DVD dostanete navíc hru OutCast. DVD-ROM mechanika nepodporuje regionální ochranu. Namûfiené pfienosové rychlosti u CD i DVD byly prûmûrné (ov em v nûkter ch pfiípadech se mechanika dostala pfii ãtení diskû DVD aï na 16 MB/s a na 8 MB/s pfii ãtení dvouvrstvého disku). Rychlost ãtení diskû CD-RW je nízká a pomalé je i grabování audiodiskû. Rozpoznání vloïen ch diskû je velmi rychlé. Mechanika Delta OIP-DV1200A je oznaãena parametrem 12. Disky CD i DVD ãte pomûrnû rychle, ale K některým mechanikám dostanete i program pro přehrávání filmů, za který je jinak nutné zaplatit. pfiístupové doby jsou oproti ostatním mechanikám patné a navíc pomalu grabuje a ãte disky CD-RW. Pfii jejich ãtení nebo pfii ãtení po krában ch diskû sníïí v raznû rychlost otáãení. Ve vy ích otáãkách je pak dost hluãná. Její cena je v ak pfiíjemná. Regionální ochrana není mechanikou podporována. Dal í mechanika GD-7500 s parametrem 12 /40 nese znaãku Hitachi. Jako jediná ãte i disky DVD-RAM (o tûch se podrobnûji doãtete v pfií- tím ãísle). V testech pfienosové rychlosti pfii ãtení diskû DVD se umístila zhruba uprostfied. S disky CD-RW si poradila velmi dobfie. Slu nû dopadlo i grabování a disky jsou v mechanice rychle rozpoznány. Pfiístupové doby jsou u ní dost vysoké. Znaãku Lite-on reprezentovala mechanika LTD163 s nominální rychlostí 16 /48. Tyto vysoké hodnoty se projevily pfiedev ím ve v sledcích testû s disky CD zde dosáhla mechanika nejlep- ího v sledku a na konci média se dostala dokonce aï na 50násobnou rychlost! Testovací disk DVD jí v ak moc nesedûl a prûmûrná rychlost v tomto pfiípadû vysoká nebyla. Grabování naopak zvládla perfektnû a dosáhla také nejlep ího v sledku v testu. Dost rychle ãte i disky CD-RW. Ve v bavû mechaniky najdete i softwarov pfiehrávaã. DVD-ROM mechanika Memorex je oznaãena jako 12 /40. Pfii ãtení diskû CD tedy v jimeãnû rychlá není. Pfii ãtení diskû DVD-ROM si v ak vedla dobfie. Dvouvrstvé disky ãte max. rychlostí 8 MB/s (prûmûrnû 6 MB/s). Nûkteré jednovrstvé disky ãte rychleji. Pfiístupové doby u diskû CD i DVD jsou o nûco vy í. Grabování dopadlo celkem dobfie a média jsou rozpoznána rychle. Dvû mechaniky NEC nesly oznaãení DV-5700D a DV-5800A a pochlubily se rychlostmi 12 /40 a16 /48. První patfiila v testu pfienosové rychlosti k prûmûru, druhá byla nadprûmûrná (v testu pfienosové rychlostí pfii ãtení CD byla tfietí). Obû mají velmi nízké pfiístupové doby pfii ãtení diskû CD, mechanika DV-5800A pak i pfii ãtení diskû DVD, kde dosáhla velmi dobrého v sledku. âtení diskû CD-RW zvládly obû v bornû a velmi dobfie dopadlo u obou i grabování. Cena pfiitom není nijak vysoká, takïe s mechanikami NEC jsme byli spokojeni. Znaãka Pioneer je v oblasti DVD dobfie známa. V testu ji reprezentovaly modely DVD-106S a 305S (jedin model ve verzi SCSI) obû v provedení se tûrbinou (slot in). Mechanika DVD-160S dopadla v bornû v mûfiení pfienosové rychlosti pfii ãtení diskû DVD. U diskû CD tak rychlá nebyla nakonec je oznaãena jen jako 40 a v sledky tomu odpovídají. Velmi rychle v ak ãte disky CD-RW (v tom pfiekonala i nominálnû rychlej í mechaniky) a rychle také grabuje audiodisky. Model 305S Pokud jsou disky dvouvrstvé, při přechodu na druhou vrstvu se přenosová rychlost snižuje, protože laser se dostává opět na začátek disku. Program Drive Region Info zjišťuje, zda mechanika podporuje regionální ochranu a kolikrát je možné provést změnu nastavení. je v draï ím SCSI provedení. I dvouvrstvé disky tento model ãte rychlostí aï 13 MB/s a namûfiili jsme u nûj opravdu nízkou pfiístupovou dobu pfii jejich ãtení. Disky CD nijak v raznû rychle neãte (je oznaãena jako 10 /40 ), ale CD-RW jí jdou velmi dobfie. Levnû pofiídíte mechaniku Samsung DVD Master 12E s parametry 12 /40. V cenû dostanete i softwarov pfiehrávaã Power DVD, audiokabílek a roubky. Mûfiení pfienosové rychlosti pfii ãtení referenãního DVD pro ni nedopadla dobfie. S nûkter mi disky si v ak poradila lépe a dosahovala pfienosové rychlosti aï 13 MB/s. Disky s dvûma vrstvami ãetla rychlostí aï 9 MB/s. Pomûrnû rychle ãte disky CD-RW, grabování a pfiístupové doby dopadly prûmûrnû, vloïená média rozpozná velmi rychle. A jsme u mechaniky Sony DDU1211 s parametry 12 /40. Pfii ãtení diskû DVD se dostala mechanika mezi ty lep í, a u nûkter ch médií zvládala dokonce pfienosové rychlosti aï 16 MB/s. Pfii ãtení diskû CD-ROM patfiila do lep í poloviny. Rychle ãte i disky CD-RW a dobfie dopadlo i grabování. Cena pfiitom není pfiíli vysoká. Dobré v sledky podávala mechanika Toshiba SD-M1502, a to pfiedev ím pfii ãtení diskû CD-ROM na okraji diskû dosahuje skuteãnû aï 48násobné pfienosové rychlosti. I s testovacím DVD diskem podala dobré v sledky, a u jin ch zvládala dokonce i v sledky lep í. Pfiístupová doba u diskû DVD by v ak mohla b t o nûco niï í, stejnû tak jako doba grabování. Disky CD-RW ãte rychle. Pavel Trousil C H I P â E R V E N

4 Test 18 mechanik DVD-ROM 61 ã e r v e n Model AOpen DVD1240 AOpen DVD1640 Pro Artec STAR2000 Artec STAR2000 ASUS DVD-E612 Creative Labs PC DVD Blaster - DVD1241E Výrobce AOpen AOpen Ultima Electronics Ultima Electronics ASUS Creative Labs Poskytl Levi International Levi International AT Computers AT Computers AT Computers Actebis Cena bez DPH [Kč] Technické parametry Nominální rychlost DVD/CD ( ) 12/40 16/40 12/40 16/44 12/40 12/40 Rozhraní IDE IDE IDE IDE IDE IDE Cache [KB] Typ mechanismu (tray, caddy, slot-in) tray Slot In tray tray tray tray Výstupy Audio (analog) ano ano ano ano ano ano Audio (digital) ano ano ano ano ano ano Sluchátka ano ano ano ano ano ano Ovládací tlačítka Play ano ne ano ano ano ano Stop/Eject ano ano ano ano ano ano Další ano ne ano ano ano ano Předchozí ne ne ne ne ne Hlasitost otočný potenciometr otočný potenciometr otočný potenciometr otočný potenciometr otočný potenciometr otočný potenciometr Nouzové vysunutí disku ano ne ano ano ano ano Regiony Regionální ochrana ano ano ano ano ne ne Nastavený region Možný počet změn Možný počet změn (výrobce) Software a vybavení SW DVD přehrávač CyrerLink Power DVD WinDVD 2000 WinDVD 2000 ASUS DVD 2000 WinDVD 2000 Popis jumperů ano ano ano ano ano ano Audiokabel ne ano ano ano ano ano Šroubky ne ano ano ano ano ano Další manuál, ovladače na disketě ovladače ne disketě, manuál Super Speedway Testy DVD-ROM Průměrná rychlost čtení [KB/s] Minimální rychlost čtení [KB/s] Průměrná přístupová doba [ms] CD-ROM Průměrná rychlost čtení [X] 29,52 33,9731,05 32,19 30,89 30,84 Minimální rychlost čtení [X] 18,43 20,08 18,25 18,91 18,12 18,26 Průměrná přístupová doba [ms] CD-R Průměrná rychlost čtení [X] 30,21 34,3 31,28 32,55 30,76 31,09 Minimální rychlost čtení [X] 18,23 20,36 18,41 19,16 18,2 17,98 Průměrná přístupová doba [ms] CD-RW Průměrná rychlost čtení [X] 8,01 24,16 9,74 15,82 12,8 6,76 Minimální rychlost čtení [X] 7,86 14,3 9,44 9,56 7,75 4,77 Průměrná přístupová doba [ms] Grabování (lisovaný CD 69:58) 2 Doba grabování [min:s] 8:03 11:26 17:57 9:49 7:53 18:17 Rychlost snímání [X] 17,4 12,2 7,8 14,2 17,70 7,7 Počet chyb Rozpoznání média [s] DVD-ROM 7,26 8,74 9,69 4,66 CD-ROM 7,67 9,21 10,27 6,32 CD-R 7,47 8,83 9,05 6,98 CD-RW 8,63 14,96 10,68 5,81 Oprava chyb Rychlost čtení poškozeného CD-ROM [X] 19,1732,08 29,45 31,93 29,87 Počet chyb (poškrábaný CD audio) (43,21 %) (0,004 %) (0,014 %) 6988 (0,001 %) Rychlost čtení (poškrábaný CD audio) 16,5 15,55 19,81 7,78 [X] udává Xnásobek rychlosti oproti prvním mechanikám CD-ROM (X * 150 KB/s)

5 62 hardware: srovnávací testy Model Creative Labs PC-DVD ENCORE 12X infra - DVD1241E Delta 12X OIP-DV1200A Hitachi GD-7500 Lite-on LTD163 Memorex DVD MAXX1240 NEC DV-5700D Výrobce Creative Labs Delta Electronics Hitachi Lite-on Memorex NEC Poskytl Creative Labs 100Mega Hitachi Lite-on (distrib. ELKO) Actebis ELAP Cena bez DPH [Kč] cca Technické parametry Nominální rychlost DVD/CD ( ) 12/40 12/40 12/40 16/48 12/40 12/40 Rozhraní IDE IDE IDE IDE IDE IDE Cache [KB] Typ mechanismu (tray, caddy, slot-in) tray tray tray tray tray tray Výstupy Audio (analog) ano ano ano ano ano ano Audio (digital) ano ano ano ano ano ano Sluchátka ano ano ano ano ano ano Ovládací tlačítka Play ano ano ne ano ano ne Stop/Eject ano ano ano ano ano ano Další ano ano ne ano ano Předchozí ne ne ne ne Hlasitost otočný potenciometr otočný potenciometr otočný potenciometr otočný potenciometr otočný potenciometr otočný potenciometr Nouzové vysunutí disku ano ano ano ano ano ano Regiony Regionální ochrana ne ne ano ano ne ano Nastavený region Možný počet změn Možný počet změn (výrobce) 4 4 Software a vybavení SW DVD přehrávač Creative Player center CyrerLink Power DVD CyrerLink Power DVD Popis jumperů ano ano ano ano ano ano Audiokabel ano ano ne ano ano ne Šroubky ano ano ne ne ano ne Další dálkové ovládání, MPEG-2 karta, infračervený port ovladače ne disketě příručka Testy DVD-ROM Průměrná rychlost čtení [KB/s] Minimální rychlost čtení [KB/s] Průměrná přístupová doba [ms] CD-ROM Průměrná rychlost čtení [X] 30,64 31,61 30,6 37,37 30,56 30,18 Minimální rychlost čtení [X] 17,98 18,69 17,96 21,94 17,93 17,73 Průměrná přístupová doba [ms] CD-R Průměrná rychlost čtení [X] 31,15 31,52 30,52 37,85 30,92 30,51 Minimální rychlost čtení [X] 18,34 18,76 17,97 21,99 18,2 17,98 Průměrná přístupová doba [ms] CD-RW Průměrná rychlost čtení [X] 6,76 8,08 17,5 16,66 14,81 16,8 Minimální rychlost čtení [X] 4,77 7,24 10,82 10,04 12,29 11,11 Průměrná přístupová doba [ms] Grabování (lisovaný CD 69:58) 2 Doba grabování [min:s] 18:17 17:34 9:42 4:27 9:02 8:33 Rychlost snímání [X] 7,7 8 14,4 31,4 7,7 16,4 Počet chyb Rozpoznání média [s] DVD-ROM 5,5 6,36 8,24 5,21 10,24 CD-ROM 6,47 6,03 8,12 6,41 9,75 CD-R 6,53 6,23 8,06 6,66 8,7 CD-RW 5,71 7,33 10,5 13,29 9,16 Oprava chyb Rychlost čtení poškozeného CD-ROM [X] 29,92 26,54 29,8 33,13 30,6 25,78 Počet chyb (poškrábaný CD audio) 1610 (0 %) (0,026 %) 18 (0 %) 2966 (0 %) (0,0%) Rychlost čtení (poškrábaný CD audio) 7,52 9,49 24,99 7,69 17,82 [X] udává Xnásobek rychlosti oproti prvním mechanikám CD-ROM (X * 150 KB/s) C H I P â E R V E N

6 Test 18 mechanik DVD-ROM 63 ã e r v e n Model NEC DV-5800A Pioneer DVD-106S Pioneer DVD-ROM 305S Samsung DVD-Master 12E SD-612S Sony DDU1211 Toshiba SD-M1502 Výrobce NEC Pioneer Pioneer Samsung Sony Toshiba Poskytl ELAP BaSys CS BaSys CS Libra Electronics AT Computers AT Computers Cena bez DPH [Kč] Technické parametry Nominální rychlost DVD/CD ( ) 16/48 16/40 10/40 12/40 12/40 16/48 Rozhraní IDE IDE SCSI IDE IDE IDE Cache [KB] Typ mechanismu (tray, caddy, slot-in) tray Slot In Slot in tray tray tray Výstupy Audio (analog) ano ano ano ano ano ano Audio (digital) ano ano ano ano ano ano Sluchátka ano ano ano ano ano ne Ovládací tlačítka Play ne ne ne ne ne ne Stop/Eject ano ano ano ano ano ano Další ne ne ne ne ne Předchozí ne ne ne ne ne Hlasitost otočný potenciometr otočný potenciometr ne otočný potenciometr otočný potenciometr ne Nouzové vysunutí disku ano ne ne ano ano ano Regiony Regionální ochrana ano ano ano ano ano ano Nastavený region Možný počet změn Možný počet změn (výrobce) Software a vybavení SW DVD přehrávač CyrerLink Power DVD 2.55 Popis jumperů ano ano ano ano ano ano Audiokabel ne ne ne ano ne ne Šroubky ne ne ne ano ne ne Další manuál, ovladače na disketě, datový kabel Testy DVD-ROM Průměrná rychlost čtení [KB/s] Minimální rychlost čtení [KB/s] Průměrná přístupová doba [ms] CD-ROM Průměrná rychlost čtení [X] 35,01 31,91 30,5 29,26 31,67 36,15 Minimální rychlost čtení [X] 20,8 18,75 19,09 15,18 17,64 21,17 Průměrná přístupová doba [ms] CD-R Průměrná rychlost čtení [X] 35,77 32,25 31,4 28,66 32,27 36,52 Minimální rychlost čtení [X] 21, ,09 15,37 17,96 21,46 Průměrná přístupová doba [ms] CD-RW Průměrná rychlost čtení [X] KB/s 24,04 24,0323,94 14,2 15,9 14,9 Minimální rychlost čtení [X] KB/s 14,2314,26 14,3 8,06 9,97 8,82 Průměrná přístupová doba [ms] Grabování (lisovaný CD 69:58) 2 Doba grabování [min:s] 7:238:4311:35 11:25 10:01 16:07 Rychlost snímání [X] 18, ,1 12,2 14 8,7 Počet chyb Rozpoznání média [s] DVD-ROM 7,15 6,39 8,6 4,97 CD-ROM 7 6,28 8,81 9,31 CD-R 11,89 6,32 9,28 6,42 CD-RW 12,04 8,48 9,96 15,82 Oprava chyb Rychlost čtení poškozeného CD-ROM [X] 35,05 30,47 27,72 29,95 25,2 Počet chyb (poškrábaný CD audio) 3996 (0,001%) 2296 (0 %) 30 (0 %) 0 (0 %) (43,19 %) 1032 (0 %) Rychlost čtení (poškrábaný CD audio) 14,47 16,39 12,42 13,82 13,97 8,49 [X] udává Xnásobek rychlosti oproti prvním mechanikám CD-ROM (X * 150 KB/s)

Návod k obsluze. DVD videorekordér

Návod k obsluze. DVD videorekordér Návod k obsluze DVD videorekordér Model ã. DMRE500H CZ Regionální kód podporovan tímto pfiístrojem Regionální kódy jsou pfiehrávaãûm a DVD diskûm pfiidûlovány podle oblastí prodeje. Regionální kód tohoto

Více

příručka pro energeticky úspornou domácnost

příručka pro energeticky úspornou domácnost S e n e r g i í H L AVN Í M Eˇ S TO PR A HA e f e k t i v n ě Karel Srdečný Publikaci zpracoval EkoWATT Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie Švábky 2 180 00 Praha 8 www.ekowatt.cz info@ekowatt.cz

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Notebook Acer TravelMate série 230/280 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 230/280 Návod k obsluze Copyright 2002. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu

Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústfiedního pracovi tû Národního památkového ústavu Ladislav BEZDùK KdyÏ jsme se pfied ãasem v Národním památkovém ústavu rozhodli pfiikroãit k postupné digitalizaci

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

RaÏebné a financování centrální banky

RaÏebné a financování centrální banky DT: 336.711 (437); 657.1:336.71 (437) klíčová slova: ražebné centrální banka měnová báze riziková prémie veřejné rozpočty RaÏebné a financování centrální banky Tomáš HOLUB* Snahou následujícího pfiíspûvku

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

Teoretické základy kondenzaãní techniky

Teoretické základy kondenzaãní techniky Teoretické základy kondenzaãní techniky Základy hydraulického zapojování kondenzaãní techniky Chyby v hydraulice s kondenzaãní technikou V poãet roãní provozní úãinnosti kondenzaãního kotle a dal í informace

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi 4 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi e d

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

ROâNÍK XIV. âerven 2007 âíslo 2

ROâNÍK XIV. âerven 2007 âíslo 2 âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XIV. âerven 2007 âíslo 2 Vážení chovatelé, i přesto, že červnové číslo zpravodaje by mělo dle kalendářních měsíců být prvním letním, při pohledu z okna alespoň

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1 Kapitola 1 PŘÍPRAVA Před důležitým datem Doba ãekání na prvorozené dítû je jedním z nejúïasnûj ích období v na em Ïivotû ale také jedním z tûch nejúzkostlivûj- ích a nervy drásajících. Ve své rodiãovské

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Aktuální informace o nov ch v robcích

Aktuální informace o nov ch v robcích Aktuální informace o nov ch v robcích Pfienosn systém sbûru dat pro Notebook a Desktop PC Série OMB-DAQBOOK-100 38240 Kã Základní jednotka Pfiipojení k notebooku nebo desktop PC pfies standardní paralelní

Více

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE Otázka archeologick ch v zkumû v kontextu evropské kastellologie Tomá DURDÍK Zacházení, respektive hospodafiení s archeologick mi prameny, a tedy provádûní, ãi neprovádûní

Více

Zemû rozkvétajícího máku

Zemû rozkvétajícího máku Afghánské Ïeny mají fiadu tajemství, nejvût ím je umûní konzumace zmrzliny Zemû rozkvétajícího máku VÍCE NEÎ T I ROKY PO PÁDU TALIBANU SE NEVYPLNIL ÎÁDN Z PESIMISTICK CH SCÉNÁ Ò. ZA SVÉ VZALY P EDPOVùDI,

Více

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m Vnímají psi barvy? PROSTOU ODPOVùë totiï Ïe psi jsou barvoslepí si lidé mylnû vykládají tak, Ïe psi nevnímají barvy, ale jenom odstíny edé. Tato pfiedstava je nesprávná. Psi barvy sice vnímají, ale zdaleka

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP21/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek, CSc. doc. PhDr.

Více