kombinované, které ãtou CD i DVD a umoïàují zápis diskû CD-R a pfiepis diskû CD-RW. Tûm se ale budeme vûnovat nûkdy jindy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kombinované, které ãtou CD i DVD a umoïàují zápis diskû CD-R a pfiepis diskû CD-RW. Tûm se ale budeme vûnovat nûkdy jindy."

Transkript

1 58 hardware: srovnávací testy Test 18 mechanik DVD-ROM DV MÍSTO C Asi nastal ten správn ãas na to, pofiídit si mechaniku DVD-ROM nebo nejménû na to, abyste pfii koupi nového poãítaãe popfiem leli, zda nebude lep í neï mechanika CD-ROM. Pokud o ní uvaïujete, bude se vám tento test urãitû hodit. M echaniky DVD-ROM se prodávají jiï dlouho (zhruba od roku 1996), ale aï v poslední dobû zájem o nû roste. MÛÏe za to ir í nabídka titulû a pfiedev ím pfiíznivá cena. V posledním testu mechanik DVD-ROM (Chip 1/2000) se jejich cena pohybovala kolem 4000 Kã bez DPH. Dnes jiï koupíte mechaniku DVD-ROM za cenu jen o nûco vy í neï 2000 Kã, coï uï je cena jen o cca 500 Kã vy í neï cena, za jakou se bûïnû prodávají mechaniky CD- ROM. A to uï je pádn argument pro DVD. Nabídka na na em trhu je opravdu iroká, a moïná dokonce ir í neï nabídka mechanik CD- ROM. Nûkteré rmy je totiï pfiestaly vyrábût a vûnují se jen technologii DVD. V na em testu jsme tedy celkem roztoãili disky v 18 mechanikách, takïe máte skuteãnû z ãeho vybírat. Velmi populární jsou nyní mechaniky CD-RW a i do nich se technologie DVD dostává. Dodávají se totiï tzv. combo mechaniky, tedy mechaniky kombinované, které ãtou CD i DVD a umoïàují zápis diskû CD-R a pfiepis diskû CD-RW. Tûm se ale budeme vûnovat nûkdy jindy. RYCHLOSTI O v hodách DVD a obecnû o technologii DVD jste si mohli pfieãíst v minulém ãísle. Kdo by chtûl proniknout do této oblasti podrobnû, mûïe si zakoupit ná nov Chip Speciál, kter je cel tomuto tématu vûnován. Jen bych pfiipomenul, Ïe mechaniky DVD-ROM jsou schopny ãíst i disky CD, a tak se vût inou oznaãují dvûma hodnotami (napfiíklad 12 /40 ). První udává rychlost pfii ãtení diskû DVD (násobek oproti první mechanice DVD s rychlostí 1350 KB/s) a druh rychlost pfii ãtení diskû CD-ROM (násobek oproti jednorychlostní mechanice s pfienosovou rychlostí 150 KB/s). Mechaniky DVD-ROM jsou tedy pfii ãtení diskû CD-ROM o nûco pomalej í, protoïe nyní se vût inou prodávají 50rychlostní mechaniky CD-ROM. Dnes jsou nejãastûji v prodeji mechaniky 12 /40, popfiípadû 16 /48. Jde o maximální hodnoty pfienosové rychlosti, kter ch se dosahuje jen na okraji disku. Mechaniky pouïívají technologii CAV (Constant Angular Velocity), a disk se tedy otáãí stejnou rychlostí protoïe jsou data uloïena ve spirále, nejrychleji se ãtou právû na okraji. Maximální pfienosová rychlost mechaniky oznaãená 16 /48 pfii ãtení diskû DVD je tedy aï 21,6 MB/s a pfii ãtení diskû CD aï 7,2 MB/s. Disk se pak v mechanice otáãí rychlostí aï 9200 otáãek za minutu. Disky jsou ale ãasto dvouvrstvé a fiada mechanik pfii jejich ãtení rychlost otáãek sniïuje (napfiíklad na 6300 ot./min), a tím se sniïuje i pfienosová rychlost (napfiíklad z16 na 10 ). Jak jsme zjistili, zpomaluje fiada mechanik i pfii ãtení jednovrstv ch diskû DVD a maximální hodnoty dosahují jen zfiídka. R C H I P â E R V E N

2 Test 18 mechanik DVD-ROM 59 R JAK JSME TESTOVALI Testované mechaniky jsme pfiipojovali samostatnû na druh kanál IDE fiadiãe. Pracovali jsme pod operaãním systémem Windows 98 SE. ProtoÏe mechaniky DVD-ROM je tû ve vût inû pfiípadû ãtou hlavnû disky CD, kter ch je stále mnohem více, soustfiedili jsme se i na to, abychom vyzkou eli schopnosti mechanik pfii ãtení tûchto diskû. Kromû lisovan ch diskû CD-ROM jsme pfii testování pouïili i disky CD-R a CD-RW (s tûmi mají tradiãnû nûkteré mechaniky trochu problémy). K mûfiení pfienosové rychlosti a pfiístupové doby jsme pouïili program CD Speed 99. Mûfiili jsme také to, za jak dlouho mechaniky vloïené médium rozpoznají a za jak dlouho po jeho vloïení je tedy moïné s ním zaãít pracovat. Dále jsme mûfiili rychlost, za níï mechaniky dokáïí nagrabovat celé audio CD (namûfiené hodnoty zahrnují i kontrolu dat, a jsou tedy dvojnásobné) a také mnoïství chyb, které pfiitom udûlají. V mechanikách jsme zkou eli i po krábané disky, abychom zjistili, jak se chovají pfii jejich ãtení. Pro mûfiení pfienosové rychlosti a pfiístupové doby mechanik pfii ãtení diskû DVD jsme pouïili testovací program DVD Tach a speciální jednovrstv disk zcela zaplnûn daty, na nûmï se tento program dodává. Program ãte na rûzn ch místech disku datové bloky a poãítá prûmûrnou pfienosovou rychlost a mûfií pfiístupové doby a zatíïení procesoru. Tento program a médium nejsou v ak volnû dostupné, a tak pokud si budete chtít zmûfiit pfienosovou rychlost mechaniky sami, mûïete pouïít program DVD Speed 99 (najdete ho na na em Chip CD). Tento program lze pouïít prakticky s jak mkoli DVD diskem. Pouze upozoràuji, Ïe pfii pouïití nûkter ch lmov ch titulû je nutné disk odemknout pomocí softwarového pfiehrávaãe jinak není moïné data z disku ãíst kvûli ochranû CSS. My jsme program DVD Speed vyzkou eli také, napfiíklad proto, abychom zjistili, jak rychle ãtou mechaniky dvouvrstvé disky. Jak jsme zjistili, pfienosová rychlost je pomûrnû závislá na konkrétním médiu, a proto jsme dostávali rûzné v sledky. Jako referenãní jsme ov em pouïili v sledky získané pomocí testovacího disku od rmy TCD Labs (www.tcdlabs.com). Pomocí prográmku Drive Region Info V1.1 (také ho najdete na Chip CD) jsme zji Èovali, zda mechaniky podporují tzv. regionální ochranu. Filmové disky K testování jsme použili programy DVD Tach 98 a DVD Speed 99. Graf ukazuje rostoucí přenosovou rychlost. DVD jsou totiï urãeny jen pro nûkteré regiony (my testû provádûn ch s po krában mi médii. patfiíme do regionu 2) a v jin ch by tedy nemûlo b t V echny mechaniky zvládají ãtení diskû DVD, CD-ROM, moïné je pouïívat. BûÏné DVD videopfiehrávaãe vût- CD-R i CD-RW a pfiehrát lm na DVD na nich samozfiejmû také mûïete. Existují ale parametry, ve kte- inou regionální ochranu podporují, a region u nich navíc nelze mûnit. U mechanik DVD-ROM je to trochu jinak. Nûkteré regionální ochranu nepodporují nou cenu se nám zalíbily modely Artec STAR2000 r ch se li í. Právû pro dobré parametry, a pfiitom slu - vûbec (mûïete tedy pfiehrávat bez problémû disky 16 /44 a NEC DV5800A. Dostávají tedy Chip Tip. Pokud chcete co nejvíce u etfiit, mûïe se vám líbit Artec v ech regionû) a ostatní umoïàují nûkolik zmûn regionu (vût inou 5). Region se vût inou nastaví podle vloïeného disku. Na internetu je v ak moïné DVD Master 12E. Z 16rychlostních má zajímavou 12 /40, popfiípadû AOpen DVD1240 nebo Samsung najít úpravy rmwaru mechanik, které regionální cenu je tû mechanika Lite-on a Toshiba SD-M1502. ochranu zru í (pokud by vám natolik vadila). Tradiãnû dobré v sledky podávají mechaniky Pioneer a AOpen a i v tomto testu dopadly dobfie (AOpen model DVD1640 Pro), ale bohuïel jsou o nûco draï í. CO JE JE Tù V TABULCE V tabulce najdete základní technické parametry mechanik (nominální rychlost, rozhraní, velikost vyrov- parametrû, v sledkû testû a ceny si v ak kaïd mûïe Komu to nevadí, mûïe vsadit na nû. Z technick ch návací pamûti), popis v stupû a ovládacích tlaãítek. vybrat tu, která mu bude sedût nejlépe. Tûch vût inou na mechanikách moc není omezují se ãasto jen na tlaãítko Eject pro vysunutí disku. A ROZTÁâÍME KOTOUâKY V tabulce najdete i to, co je souãástí dodávky mechaniky. Nûkteré se totiï prodávají jen samostatnû zapûjãila rma Levi. První z nich, model DVD1240, Zaãneme dvûma mechanikami AOpen, které nám bez dal ího vybavení (tzv. balení bulk ), jiné jsou má nominální rychlost 12 /40. Oproti vût inû dodávány s vût í v bavou a zabalené v krabici (balení retail ). Do v bavy pak patfií ãasto audiokabí- ROM ãte na konci média dokonce o nûco rychleji, ostatních má více ovládacích tlaãítek. Disky CDlek pro pfiipojení mechaniky se zvukovou kartou, neï je udávaná 40násobná rychlost, a s disky roubky pro instalaci do skfiínû, popfiípadû datov DVD-ROM si v porovnání s ostatními poradí prûmûrnû. Pfiístupové doby jsou nízké pfii ãtení diskû kabel. Praktick mûïe b t i dodan software k nûkter m mechanikám dostanete softwarov DVD pfiehrávaã (samostatnû se prodává za cca 200 Kã), kte- v grabování audiodisku je naopak mechanika CD i DVD. Rychlost ãtení diskû CD-RW není vysoká r umoïàuje pfiehrávání lmû na osobním poãítaãi. pfieborníkem. Velmi pfiíjemná je cena mechaniky. A v tabulce samozfiejmû najdete i v sledky mûfiení, tedy prûmûrnou rychlost ãtení, minimální jiï parametry 16 /40 a pfii ãtení diskû DVD je tedy Druhá mechanika znaãky AOpen se mûïe pochlubit rychlost ãtení a pfiístupovou dobu mûfieno u diskû DVD-ROM, CD-ROM, CD-R a CD-RW. Najdete a i disky CD ãte velmi rychle dokonce i disky CD-RW. podstatnû rychlej í. V testu byla dokonce nejrychlej í zde i v sledky testu audiograbingu a v sledky Pfiístupové doby jsou pfiíjemnû nízké. Disky se v tomto R placená inzerce Záruãní a pozáruãní servis tiskáren Hewlett Packard, Epson a jiné. PosAm Praha spol. s r. o., Holeãkova 31, Praha 5, tel.: 02/ , fax: 02/

3 60 hardware: srovnávací testy R pfiípadû zasouvají do tûrbiny mechaniky, protoïe ta pouïívá systém Slot in. Cena mechaniky je bohuïel dost vysoká, ale dostanete k ní i softwarov pfiehrávaã a potfiebné vybavení pro instalaci. Dal í dvû mechaniky, které jsme mûli moïnost otestovat, nesou znaãku Artec. Oba modely mají nûkterá ovládací tlaãítka navíc a dodávají se v balení retail spoleãnû se softwarov m DVD pfiehrávaãem (Win DVD), roubky a audiokabílkem. Model STAR /40 ãte disky CD pomûrnû rychle (v testech skonãil zhruba uprostfied) a patnû si nevedl ani pfii ãtení diskû DVD. Pomaleji ale grabuje a ãte pfiepisovatelná média. Pfiístupové doby jsou u ní nízké. Model 16 /44 je ve v ech parametrech lep í. U diskû DVD je prûmûrná pfienosová rychlost témûfi 10 MB/s a disky CD-ROM ãte prûmûrnû 32násobnou rychlostí. Namûfiené pfiístupové doby jsou témûfi nejlep í v tesu. Cena této mechaniky pfiitom zûstala na dobré úrovni, a proto jsme se rozhodli udûlit mechanice Chip Tip. V abecedû následuje znaãka ASUS a mechanika DVD-E612 s parametry 12 /40. Mechanika nemá regionální ochranu a dodává se se softwarov m DVD pfiehrávaãem a dal ím vybavením. Pfii ãtení diskû DVD pfiíli nezazáfiila, i kdyï v nûkter m pfiípadech se dostala s rychlostí aï na 13 MB/s. Rychlost grabování je u ní velmi dobrá. Vyzkou eli jsme i dvû fie ení od rmy Creative Labs, která jsou zaloïena na stejné mechanice modelu DVD1241E. V pfiípadû PC-DVD Blasteru dostanete v balení kromû mechaniky jen datov a audiokabel, softwarov DVD pfiehrávaã a DVD titul Super Speedway. Souãástí balení PC DVD ENCORE 12 infra je navíc i MPEG karta umoïàující pfiehrávání lmû i na slab ím poãítaãi (staãí Pentium 166 MHz), která má také v stup na televizi a v stup AC- 3 S/PDIF pro prostorov zvuk. Kromû toho dostanete v balení i infraãerven pfiijímaã, kter se pfiipojuje k sériovému portu poãítaãe a dálkov ovladaã pro snadnûj í ovládání softwarového pfiehrávaãe. Na disku DVD dostanete navíc hru OutCast. DVD-ROM mechanika nepodporuje regionální ochranu. Namûfiené pfienosové rychlosti u CD i DVD byly prûmûrné (ov em v nûkter ch pfiípadech se mechanika dostala pfii ãtení diskû DVD aï na 16 MB/s a na 8 MB/s pfii ãtení dvouvrstvého disku). Rychlost ãtení diskû CD-RW je nízká a pomalé je i grabování audiodiskû. Rozpoznání vloïen ch diskû je velmi rychlé. Mechanika Delta OIP-DV1200A je oznaãena parametrem 12. Disky CD i DVD ãte pomûrnû rychle, ale K některým mechanikám dostanete i program pro přehrávání filmů, za který je jinak nutné zaplatit. pfiístupové doby jsou oproti ostatním mechanikám patné a navíc pomalu grabuje a ãte disky CD-RW. Pfii jejich ãtení nebo pfii ãtení po krában ch diskû sníïí v raznû rychlost otáãení. Ve vy ích otáãkách je pak dost hluãná. Její cena je v ak pfiíjemná. Regionální ochrana není mechanikou podporována. Dal í mechanika GD-7500 s parametrem 12 /40 nese znaãku Hitachi. Jako jediná ãte i disky DVD-RAM (o tûch se podrobnûji doãtete v pfií- tím ãísle). V testech pfienosové rychlosti pfii ãtení diskû DVD se umístila zhruba uprostfied. S disky CD-RW si poradila velmi dobfie. Slu nû dopadlo i grabování a disky jsou v mechanice rychle rozpoznány. Pfiístupové doby jsou u ní dost vysoké. Znaãku Lite-on reprezentovala mechanika LTD163 s nominální rychlostí 16 /48. Tyto vysoké hodnoty se projevily pfiedev ím ve v sledcích testû s disky CD zde dosáhla mechanika nejlep- ího v sledku a na konci média se dostala dokonce aï na 50násobnou rychlost! Testovací disk DVD jí v ak moc nesedûl a prûmûrná rychlost v tomto pfiípadû vysoká nebyla. Grabování naopak zvládla perfektnû a dosáhla také nejlep ího v sledku v testu. Dost rychle ãte i disky CD-RW. Ve v bavû mechaniky najdete i softwarov pfiehrávaã. DVD-ROM mechanika Memorex je oznaãena jako 12 /40. Pfii ãtení diskû CD tedy v jimeãnû rychlá není. Pfii ãtení diskû DVD-ROM si v ak vedla dobfie. Dvouvrstvé disky ãte max. rychlostí 8 MB/s (prûmûrnû 6 MB/s). Nûkteré jednovrstvé disky ãte rychleji. Pfiístupové doby u diskû CD i DVD jsou o nûco vy í. Grabování dopadlo celkem dobfie a média jsou rozpoznána rychle. Dvû mechaniky NEC nesly oznaãení DV-5700D a DV-5800A a pochlubily se rychlostmi 12 /40 a16 /48. První patfiila v testu pfienosové rychlosti k prûmûru, druhá byla nadprûmûrná (v testu pfienosové rychlostí pfii ãtení CD byla tfietí). Obû mají velmi nízké pfiístupové doby pfii ãtení diskû CD, mechanika DV-5800A pak i pfii ãtení diskû DVD, kde dosáhla velmi dobrého v sledku. âtení diskû CD-RW zvládly obû v bornû a velmi dobfie dopadlo u obou i grabování. Cena pfiitom není nijak vysoká, takïe s mechanikami NEC jsme byli spokojeni. Znaãka Pioneer je v oblasti DVD dobfie známa. V testu ji reprezentovaly modely DVD-106S a 305S (jedin model ve verzi SCSI) obû v provedení se tûrbinou (slot in). Mechanika DVD-160S dopadla v bornû v mûfiení pfienosové rychlosti pfii ãtení diskû DVD. U diskû CD tak rychlá nebyla nakonec je oznaãena jen jako 40 a v sledky tomu odpovídají. Velmi rychle v ak ãte disky CD-RW (v tom pfiekonala i nominálnû rychlej í mechaniky) a rychle také grabuje audiodisky. Model 305S Pokud jsou disky dvouvrstvé, při přechodu na druhou vrstvu se přenosová rychlost snižuje, protože laser se dostává opět na začátek disku. Program Drive Region Info zjišťuje, zda mechanika podporuje regionální ochranu a kolikrát je možné provést změnu nastavení. je v draï ím SCSI provedení. I dvouvrstvé disky tento model ãte rychlostí aï 13 MB/s a namûfiili jsme u nûj opravdu nízkou pfiístupovou dobu pfii jejich ãtení. Disky CD nijak v raznû rychle neãte (je oznaãena jako 10 /40 ), ale CD-RW jí jdou velmi dobfie. Levnû pofiídíte mechaniku Samsung DVD Master 12E s parametry 12 /40. V cenû dostanete i softwarov pfiehrávaã Power DVD, audiokabílek a roubky. Mûfiení pfienosové rychlosti pfii ãtení referenãního DVD pro ni nedopadla dobfie. S nûkter mi disky si v ak poradila lépe a dosahovala pfienosové rychlosti aï 13 MB/s. Disky s dvûma vrstvami ãetla rychlostí aï 9 MB/s. Pomûrnû rychle ãte disky CD-RW, grabování a pfiístupové doby dopadly prûmûrnû, vloïená média rozpozná velmi rychle. A jsme u mechaniky Sony DDU1211 s parametry 12 /40. Pfii ãtení diskû DVD se dostala mechanika mezi ty lep í, a u nûkter ch médií zvládala dokonce pfienosové rychlosti aï 16 MB/s. Pfii ãtení diskû CD-ROM patfiila do lep í poloviny. Rychle ãte i disky CD-RW a dobfie dopadlo i grabování. Cena pfiitom není pfiíli vysoká. Dobré v sledky podávala mechanika Toshiba SD-M1502, a to pfiedev ím pfii ãtení diskû CD-ROM na okraji diskû dosahuje skuteãnû aï 48násobné pfienosové rychlosti. I s testovacím DVD diskem podala dobré v sledky, a u jin ch zvládala dokonce i v sledky lep í. Pfiístupová doba u diskû DVD by v ak mohla b t o nûco niï í, stejnû tak jako doba grabování. Disky CD-RW ãte rychle. Pavel Trousil C H I P â E R V E N

4 Test 18 mechanik DVD-ROM 61 ã e r v e n Model AOpen DVD1240 AOpen DVD1640 Pro Artec STAR2000 Artec STAR2000 ASUS DVD-E612 Creative Labs PC DVD Blaster - DVD1241E Výrobce AOpen AOpen Ultima Electronics Ultima Electronics ASUS Creative Labs Poskytl Levi International Levi International AT Computers AT Computers AT Computers Actebis Cena bez DPH [Kč] Technické parametry Nominální rychlost DVD/CD ( ) 12/40 16/40 12/40 16/44 12/40 12/40 Rozhraní IDE IDE IDE IDE IDE IDE Cache [KB] Typ mechanismu (tray, caddy, slot-in) tray Slot In tray tray tray tray Výstupy Audio (analog) ano ano ano ano ano ano Audio (digital) ano ano ano ano ano ano Sluchátka ano ano ano ano ano ano Ovládací tlačítka Play ano ne ano ano ano ano Stop/Eject ano ano ano ano ano ano Další ano ne ano ano ano ano Předchozí ne ne ne ne ne Hlasitost otočný potenciometr otočný potenciometr otočný potenciometr otočný potenciometr otočný potenciometr otočný potenciometr Nouzové vysunutí disku ano ne ano ano ano ano Regiony Regionální ochrana ano ano ano ano ne ne Nastavený region Možný počet změn Možný počet změn (výrobce) Software a vybavení SW DVD přehrávač CyrerLink Power DVD WinDVD 2000 WinDVD 2000 ASUS DVD 2000 WinDVD 2000 Popis jumperů ano ano ano ano ano ano Audiokabel ne ano ano ano ano ano Šroubky ne ano ano ano ano ano Další manuál, ovladače na disketě ovladače ne disketě, manuál Super Speedway Testy DVD-ROM Průměrná rychlost čtení [KB/s] Minimální rychlost čtení [KB/s] Průměrná přístupová doba [ms] CD-ROM Průměrná rychlost čtení [X] 29,52 33,9731,05 32,19 30,89 30,84 Minimální rychlost čtení [X] 18,43 20,08 18,25 18,91 18,12 18,26 Průměrná přístupová doba [ms] CD-R Průměrná rychlost čtení [X] 30,21 34,3 31,28 32,55 30,76 31,09 Minimální rychlost čtení [X] 18,23 20,36 18,41 19,16 18,2 17,98 Průměrná přístupová doba [ms] CD-RW Průměrná rychlost čtení [X] 8,01 24,16 9,74 15,82 12,8 6,76 Minimální rychlost čtení [X] 7,86 14,3 9,44 9,56 7,75 4,77 Průměrná přístupová doba [ms] Grabování (lisovaný CD 69:58) 2 Doba grabování [min:s] 8:03 11:26 17:57 9:49 7:53 18:17 Rychlost snímání [X] 17,4 12,2 7,8 14,2 17,70 7,7 Počet chyb Rozpoznání média [s] DVD-ROM 7,26 8,74 9,69 4,66 CD-ROM 7,67 9,21 10,27 6,32 CD-R 7,47 8,83 9,05 6,98 CD-RW 8,63 14,96 10,68 5,81 Oprava chyb Rychlost čtení poškozeného CD-ROM [X] 19,1732,08 29,45 31,93 29,87 Počet chyb (poškrábaný CD audio) (43,21 %) (0,004 %) (0,014 %) 6988 (0,001 %) Rychlost čtení (poškrábaný CD audio) 16,5 15,55 19,81 7,78 [X] udává Xnásobek rychlosti oproti prvním mechanikám CD-ROM (X * 150 KB/s)

5 62 hardware: srovnávací testy Model Creative Labs PC-DVD ENCORE 12X infra - DVD1241E Delta 12X OIP-DV1200A Hitachi GD-7500 Lite-on LTD163 Memorex DVD MAXX1240 NEC DV-5700D Výrobce Creative Labs Delta Electronics Hitachi Lite-on Memorex NEC Poskytl Creative Labs 100Mega Hitachi Lite-on (distrib. ELKO) Actebis ELAP Cena bez DPH [Kč] cca Technické parametry Nominální rychlost DVD/CD ( ) 12/40 12/40 12/40 16/48 12/40 12/40 Rozhraní IDE IDE IDE IDE IDE IDE Cache [KB] Typ mechanismu (tray, caddy, slot-in) tray tray tray tray tray tray Výstupy Audio (analog) ano ano ano ano ano ano Audio (digital) ano ano ano ano ano ano Sluchátka ano ano ano ano ano ano Ovládací tlačítka Play ano ano ne ano ano ne Stop/Eject ano ano ano ano ano ano Další ano ano ne ano ano Předchozí ne ne ne ne Hlasitost otočný potenciometr otočný potenciometr otočný potenciometr otočný potenciometr otočný potenciometr otočný potenciometr Nouzové vysunutí disku ano ano ano ano ano ano Regiony Regionální ochrana ne ne ano ano ne ano Nastavený region Možný počet změn Možný počet změn (výrobce) 4 4 Software a vybavení SW DVD přehrávač Creative Player center CyrerLink Power DVD CyrerLink Power DVD Popis jumperů ano ano ano ano ano ano Audiokabel ano ano ne ano ano ne Šroubky ano ano ne ne ano ne Další dálkové ovládání, MPEG-2 karta, infračervený port ovladače ne disketě příručka Testy DVD-ROM Průměrná rychlost čtení [KB/s] Minimální rychlost čtení [KB/s] Průměrná přístupová doba [ms] CD-ROM Průměrná rychlost čtení [X] 30,64 31,61 30,6 37,37 30,56 30,18 Minimální rychlost čtení [X] 17,98 18,69 17,96 21,94 17,93 17,73 Průměrná přístupová doba [ms] CD-R Průměrná rychlost čtení [X] 31,15 31,52 30,52 37,85 30,92 30,51 Minimální rychlost čtení [X] 18,34 18,76 17,97 21,99 18,2 17,98 Průměrná přístupová doba [ms] CD-RW Průměrná rychlost čtení [X] 6,76 8,08 17,5 16,66 14,81 16,8 Minimální rychlost čtení [X] 4,77 7,24 10,82 10,04 12,29 11,11 Průměrná přístupová doba [ms] Grabování (lisovaný CD 69:58) 2 Doba grabování [min:s] 18:17 17:34 9:42 4:27 9:02 8:33 Rychlost snímání [X] 7,7 8 14,4 31,4 7,7 16,4 Počet chyb Rozpoznání média [s] DVD-ROM 5,5 6,36 8,24 5,21 10,24 CD-ROM 6,47 6,03 8,12 6,41 9,75 CD-R 6,53 6,23 8,06 6,66 8,7 CD-RW 5,71 7,33 10,5 13,29 9,16 Oprava chyb Rychlost čtení poškozeného CD-ROM [X] 29,92 26,54 29,8 33,13 30,6 25,78 Počet chyb (poškrábaný CD audio) 1610 (0 %) (0,026 %) 18 (0 %) 2966 (0 %) (0,0%) Rychlost čtení (poškrábaný CD audio) 7,52 9,49 24,99 7,69 17,82 [X] udává Xnásobek rychlosti oproti prvním mechanikám CD-ROM (X * 150 KB/s) C H I P â E R V E N

6 Test 18 mechanik DVD-ROM 63 ã e r v e n Model NEC DV-5800A Pioneer DVD-106S Pioneer DVD-ROM 305S Samsung DVD-Master 12E SD-612S Sony DDU1211 Toshiba SD-M1502 Výrobce NEC Pioneer Pioneer Samsung Sony Toshiba Poskytl ELAP BaSys CS BaSys CS Libra Electronics AT Computers AT Computers Cena bez DPH [Kč] Technické parametry Nominální rychlost DVD/CD ( ) 16/48 16/40 10/40 12/40 12/40 16/48 Rozhraní IDE IDE SCSI IDE IDE IDE Cache [KB] Typ mechanismu (tray, caddy, slot-in) tray Slot In Slot in tray tray tray Výstupy Audio (analog) ano ano ano ano ano ano Audio (digital) ano ano ano ano ano ano Sluchátka ano ano ano ano ano ne Ovládací tlačítka Play ne ne ne ne ne ne Stop/Eject ano ano ano ano ano ano Další ne ne ne ne ne Předchozí ne ne ne ne ne Hlasitost otočný potenciometr otočný potenciometr ne otočný potenciometr otočný potenciometr ne Nouzové vysunutí disku ano ne ne ano ano ano Regiony Regionální ochrana ano ano ano ano ano ano Nastavený region Možný počet změn Možný počet změn (výrobce) Software a vybavení SW DVD přehrávač CyrerLink Power DVD 2.55 Popis jumperů ano ano ano ano ano ano Audiokabel ne ne ne ano ne ne Šroubky ne ne ne ano ne ne Další manuál, ovladače na disketě, datový kabel Testy DVD-ROM Průměrná rychlost čtení [KB/s] Minimální rychlost čtení [KB/s] Průměrná přístupová doba [ms] CD-ROM Průměrná rychlost čtení [X] 35,01 31,91 30,5 29,26 31,67 36,15 Minimální rychlost čtení [X] 20,8 18,75 19,09 15,18 17,64 21,17 Průměrná přístupová doba [ms] CD-R Průměrná rychlost čtení [X] 35,77 32,25 31,4 28,66 32,27 36,52 Minimální rychlost čtení [X] 21, ,09 15,37 17,96 21,46 Průměrná přístupová doba [ms] CD-RW Průměrná rychlost čtení [X] KB/s 24,04 24,0323,94 14,2 15,9 14,9 Minimální rychlost čtení [X] KB/s 14,2314,26 14,3 8,06 9,97 8,82 Průměrná přístupová doba [ms] Grabování (lisovaný CD 69:58) 2 Doba grabování [min:s] 7:238:4311:35 11:25 10:01 16:07 Rychlost snímání [X] 18, ,1 12,2 14 8,7 Počet chyb Rozpoznání média [s] DVD-ROM 7,15 6,39 8,6 4,97 CD-ROM 7 6,28 8,81 9,31 CD-R 11,89 6,32 9,28 6,42 CD-RW 12,04 8,48 9,96 15,82 Oprava chyb Rychlost čtení poškozeného CD-ROM [X] 35,05 30,47 27,72 29,95 25,2 Počet chyb (poškrábaný CD audio) 3996 (0,001%) 2296 (0 %) 30 (0 %) 0 (0 %) (43,19 %) 1032 (0 %) Rychlost čtení (poškrábaný CD audio) 14,47 16,39 12,42 13,82 13,97 8,49 [X] udává Xnásobek rychlosti oproti prvním mechanikám CD-ROM (X * 150 KB/s)

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

OPTICKÁ MÉDIA A MECHANIKY

OPTICKÁ MÉDIA A MECHANIKY OPTICKÁ MÉDIA A MECHANIKY Petr Luzar I/IT3 2006/2007 Základní princip činnosti mechaniky Jak funguje optická mechanika se dá popsat v několika málo krocích. První krok je, že laser (laserová dioda) vyzařuje

Více

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.09 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Maturitní otázka z POS - č. 6. Optické nosiče dat

Maturitní otázka z POS - č. 6. Optické nosiče dat Optické nosiče dat standardy CD publikované v barevných knihách optické nosiče dat 1. generace (CD) charakteristika, typy, kapacita optické nosiče dat 2. generace (DVD) charakteristika, typy, kapacita

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Historie. Děrné štítky

Historie. Děrné štítky Paměťová média Děrné štítky Historie Prvním paměťovým médiem byli děrné štítky. Jednalo se o většinou papírové štítky. Datová kapacita byla minimální, rychlost čtení malá a rychlost zápisu ještě menší.

Více

Magneto-optický disk (3) Optické disky

Magneto-optický disk (3) Optické disky Optické disky Čtení z optického disku je prováděno laserovým paprskem, který dopadá na médium a odráží se od něj. Následně jsou snímány jeho vlastnosti (např.intenzita,stáčení roviny polarizováného světla)

Více

Počítačové mechaniky. Autor: Kulhánek Zdeněk

Počítačové mechaniky. Autor: Kulhánek Zdeněk Počítačové mechaniky Autor: Kulhánek Zdeněk Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_830 1.11.2012

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE 1 Obsah INSTALACE 3 INSTALACE HARDWARU 3 INSTALACE SOFTWARU 4 PŘIPOJENÍ KAMERY 5 VÝSTUP NA KAMERU NEBO VIDEO 7 O tomto průvodci Tento Rychlý

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Super Multi DVD Drive

Super Multi DVD Drive Multiformátová DVD vypalovací Super Multi DVD Drive NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. Czech Poznámky :Laser, použitý

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Paměťová média Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Paměťová média Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Paměťová média

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù GRAFICK MANUÁL FIRMY SOLODOOR OBSAH ÚVOD str. 3 LOGOTYP 1 str. 4 LOGOTYP barevné provedení - pozitiv LOGOTYP ãernobílé provedení - pozitiv LOGOTYP barevné provedení - negativ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 7 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Uživatelská příručka. MultiSpin-DVD Writer ČESKY

Uživatelská příručka. MultiSpin-DVD Writer ČESKY Uživatelská příručka MultiSpin-DVD Writer ČESKY Popis mechaniky, ovládací prvky 1. Zdířka na sluchátka Prostřednictvím této zdířky můžete ke své optické mechanice NEC připojit sluchátka. Používejte, prosím,

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka Odvoz a recyklace Nevyhazujte elektrická zařízení do odpadu. Nechtěné nebo nefunkční zařízení odevzdejte na příslušné recyklační stanici! Obsah

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

I. historie a motivace formátu. II. technické informace. III. DVD-Video, DVD-Audio, DVD Data. IV. HD budoucnost Blu-ray, HD DVD

I. historie a motivace formátu. II. technické informace. III. DVD-Video, DVD-Audio, DVD Data. IV. HD budoucnost Blu-ray, HD DVD I. historie a motivace formátu II. technické informace III. -Video, -Audio, Data IV. HD budoucnost Blu-ray, HD Strana 1 (celkem 7) I. historie a motivace formátu A, Historie Rok 1990 původně dva různé

Více

Autor: Bc. Miroslav Světlík. Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace

Autor: Bc. Miroslav Světlík. Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Paměťová média Autor: Bc. Miroslav Světlík Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_834 1. 11. 2012

Více

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat Děrná páska historické paměťové médium, nahradila

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

XL-ITB-103EZ IP set-top box. Uživatelský návod

XL-ITB-103EZ IP set-top box. Uživatelský návod XL-ITB-103EZ IP set-top box Uživatelský návod Obsah 1. Představení produktu... 3 1.1. Hardwarové vlastnosti zařízení... 3 1.2. Softwarové vlastnosti zařízení... 4 2. Fyzický vzhled zařízení... 4 3. Základní

Více

1 2 3 4 5 6 7 Funkãní tlaãítka Stav Stisknutí tlaãítka Funkce Zapnutí Dlouze Vypnutí Vypnutí Krátce Zapnutí Zastaveno / pozastaveno Krátce Pfiehraje soubory. Pfiehrávání Krátce Pozastaví pfiehrávání. Pozastaveno

Více

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû Kontrola pfiístupu Systémy kontroly pfiístupu umoïàují kontrolovat vstup osob do objektû jako jsou kanceláfie, bytové domy, koly a v ude tam, kde je potfieba zamezit vniku nepovolan m osobám. Videx vyrábí

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

MECHANIKA DVD-ROM NÁVOD K POUŽITÍ

MECHANIKA DVD-ROM NÁVOD K POUŽITÍ MECHANIKA DVD-ROM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. GDR - 8163B ÚVOD VÝROBĚ TOHOTO PŘÍSTROJE BYLA VĚNOVÁNA VELKÁ POZORNOST

Více

12. Optické mechaniky a formáty

12. Optické mechaniky a formáty 12. Optické mechaniky a formáty Optické mechaniky (ODD - optical disc drive) v PC využívají ke čtení a zápisu na optická média laserové světlo. Některé mechaniky mohou jen číst z disku, ale většina mechanik

Více

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE Fronius IG Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE VELKOLEPOST IG VLASTNÍ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA Fotovoltaika je neustále na vzestupu. Pfiíroda se raduje, energetické bilance jsou v pofiádku.

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

Stručný obsah KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 KAPITOLA 9 KAPITOLA 10 KAPITOLA 11 KAPITOLA 12

Stručný obsah KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 KAPITOLA 9 KAPITOLA 10 KAPITOLA 11 KAPITOLA 12 Stručný obsah KAPITOLA 1 Prohlídka počítače 23 KAPITOLA 2 Mikroprocesory 49 KAPITOLA 3 RAM 103 KAPITOLA 4 BIOS a CMOS 133 KAPITOLA 5 Rozšiřující sběrnice 165 KAPITOLA 6 Základní desky 209 KAPITOLA 7 Zdroje

Více

Proč se na DVD vejde více dat než na CD? 27 Co jsou pity a landy? 27

Proč se na DVD vejde více dat než na CD? 27 Co jsou pity a landy? 27 O čem je tato kniha 9 KAPITOLA 1 Co je DVD a co umí 11 Proč vzniklo DVD 13 Kolik dat se vejde na DVD 14 Jaké základní formáty DVD existují? 16 Proč je DVD lepší než VHS 16 Co jsou DVD regiony 21 Co slouží

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

AMILO Mini Ui 3520 Velmi malé a stylové. vybavení na cesty Počet stran: 5. Hlavní parametry

AMILO Mini Ui 3520 Velmi malé a stylové. vybavení na cesty Počet stran: 5. Hlavní parametry AMILO Mini Ui 3520 Velmi malé a stylové Vydání: Srpen 2008 Verze: 2 vybavení na cesty Počet stran: 5 Užijte si svůj mobilní životní styl s malým a lehkým notebookem kdykoli a kdekoli. Hlavní parametry

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

OptoRite DD0405. Uživatelská příručka

OptoRite DD0405. Uživatelská příručka OptoRite DD0405 Uživatelská příručka Obsah Bezpečnostní opatření 2 Požadavky systému 2 Specifikace 3 Popis 3 Instalace 4 Zacházení s médii 6 Povolení DMA 6 Technická podpora 7 Bezpečnostní opatření Laser

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_LVS_CONS@1-20new 2-08-2006 10:14 Pagina 20 Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí 2/1949 130 00 Praha 3, âeská republika Tel: (+420) 21 1 614 Fax: (+420) 222 204 www.indesit.cz Modrá

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření kvalitních filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření kvalitních filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření kvalitních filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje nahrávací kartu AVDV. Instalace Vaší DVDV karty na Váš počítač je popsána v instrukcích

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

ČEŠKY. Uživatelská příručka pro sluchátka HS-04U

ČEŠKY. Uživatelská příručka pro sluchátka HS-04U Uživatelská příručka pro sluchátka HS-04U 1 Obsah 1 Popis sluchátek HS-04U..3 2 Popis zvukové technologie Xear 3D... 4 3 Struktura a přehled funkcí......5 4 Požadavky na systém a instalace... 6 5 Uživatelské

Více

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/ VGN-SR49VN/H Váš mobilní partner Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Více

SKŘÍŇ PC. Základní součástí počítačové sestavy je skříň.

SKŘÍŇ PC. Základní součástí počítačové sestavy je skříň. SKŘÍŇ PC Základní součástí počítačové sestavy je skříň. Obsah skříně PC Skříň PC je nejdůležitější částí PC sestavy. Bez ní by počítač nemohl pracovat. Jsou v ní umístěny další součástky hardwaru, které

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení. Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo

Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení. Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo VGN-FW4ZJ/H Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

MECHANIKA CD-ROM NÁVOD K POUŽITÍ

MECHANIKA CD-ROM NÁVOD K POUŽITÍ MECHANIKA CD-ROM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. GCR - 8523B ÚVOD VÝROBĚ TOHOTO PŘÍSTROJE BYLA VĚNOVÁNA VELKÁ POZORNOST

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Ing. David Adamovský Strana: 1 Škola Integrovaná střední škola polygrafická Ročník Název projektu 1. ročník SOŠ Interaktivní metody zdokonalující

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV MediaCenter 60e

Instalační příručka pro kartu PCTV MediaCenter 60e Instalační příručka pro kartu PCTV MediaCenter 60e i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace

Více

Váš stylový multimediální společník v korálově růžovém provedení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Váš stylový multimediální společník v korálově růžovém provedení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/ VGN-CS2S/P Vyjádřete svůj styl Váš stylový multimediální společník v korálově růžovém provedení Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ

EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ Česky NÁVOD K POUŽITÍ EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. ÚVOD : VÝROBĚ TOHOTO

Více

Instalace USB ovladačů pro datalogger pod MS Windows 2000/XP. Obsah. A. Instalace

Instalace USB ovladačů pro datalogger pod MS Windows 2000/XP. Obsah. A. Instalace Instalace USB ovladačů pro datalogger pod MS Windows 2000/XP Tento dokument popisuje instalaci/odinstalaci USB ovladačů pod MS Windows 2000/XP pro komunikaci s dataloggery přes USB rozhraní. Pro správnou

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_11 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka.

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka. Informace o výrobku Vnitřní vstupy/výstupy a přepínač A1: Přepínač pro: - Středový / Basový reproduktor -> přepíná zvuk mezi středovým a basovým reproduktorem (5.1). Přečtěte si připomínky k používání

Více

PCTV Hybrid Pro Stick Hardware

PCTV Hybrid Pro Stick Hardware PCTV Hybrid Pro Stick Hardware PCTV Hybrid Pro Stick Hardware Uživatelská příručka CZ Březen 2006 Pinnacle Systems GmbH 2006 Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto manuálu nesmí být použita bez písemného

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Úvod do programování a práce s počítačem

Úvod do programování a práce s počítačem Úvod do programování a práce s počítačem Základní pojmy hardware železo technické vybavení počítače souhrnný název pro veškerá fyzická zařízení, kterými je počítač vybaven software programové vybavení

Více

Optické disky. Zkratkou CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) se označují nejen optická média, ale i mechaniky pro práci s těmito médii

Optické disky. Zkratkou CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) se označují nejen optická média, ale i mechaniky pro práci s těmito médii Optické disky Zkratkou CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) se označují nejen optická média, ale i mechaniky pro práci s těmito médii Existují i další formáty: CD-R (CD-Recordable) a CD-RW (CD-ReWritable),

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

Váš stylový multimediální společník v karamelově smetanovém provedení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Váš stylový multimediální společník v karamelově smetanovém provedení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/ VGN-CS3S/T Vyjádřete svůj styl Váš stylový multimediální společník v karamelově smetanovém provedení Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-10

Identifikátor materiálu: ICT-1-10 Identifikátor materiálu: ICT-1-10 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Optické disky Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí optické disky. Druh

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 10 Přehrávače a rekordéry DVD-Video Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace Přehled základních vlastností

Více

Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.

Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro. VGN-NS3S/S Elegantní jednoduchost Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe

Více

Základy ICT, průřezová témata

Základy ICT, průřezová témata Základy ICT, průřezová témata Hardware Základní komponenty PC. Periferní zařízení. Software Operační systém. Informace, data. Základní aplikační programové vybavení, viry, antivirová ochrana. Historie

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Čtecí a zapisovací zařízení ImageMate s rozhraním USB 2.0 Uživatelská příručka

Čtecí a zapisovací zařízení ImageMate s rozhraním USB 2.0 Uživatelská příručka Česky Čtecí a zapisovací zařízení ImageMate s rozhraním USB 2.0 Uživatelská příručka Multifunkční čtecí a zapisovací zařízení s vysokorychlostním rozhraním USB 2.0 pro: Čtecí a zapisovací zařízení vše

Více

Instalace USB ovladačů pro datalogger pod MS Windows 98/ME. Obsah. A. Instalace

Instalace USB ovladačů pro datalogger pod MS Windows 98/ME. Obsah. A. Instalace Instalace USB ovladačů pro datalogger pod MS Windows 98/ME Tento dokument popisuje instalaci/odinstalaci USB ovladačů pod MS Windows 98/ME pro komunikaci s dataloggery přes USB rozhraní. Pro správnou funkci

Více

Paměťová média. Jiří Beran. 14. srpna 2006. Paměťová média - 1 - Jiří Beran

Paměťová média. Jiří Beran. 14. srpna 2006. Paměťová média - 1 - Jiří Beran Paměťová média Jiří Beran 14. srpna 2006 Paměťová média - 1 - Jiří Beran 1 Úvod Co si intuitivně představit pod pojmem paměťová média? Jsou to např. CD, DVD, diskety, flash paměti a podobná zařízení, určená

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Instalační příručka pro karty PCTV MediaCenter 40i/50i/110i

Instalační příručka pro karty PCTV MediaCenter 40i/50i/110i Instalační příručka pro karty PCTV MediaCenter 40i/50i/110i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic

Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic Jednoduše si vyberte ze iroké nabídky Zelio Logic Programovatelné relé Zelio Logic je urãeno pro fiízení jednoduch ch automatizaãních systémû od 10

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

SUPER MULTIFORMÁTOVÁ DVD VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ EXTERNÍ GSA - 5160D

SUPER MULTIFORMÁTOVÁ DVD VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ EXTERNÍ GSA - 5160D SUPER MULTIFORMÁTOVÁ DVD VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. EXTERNÍ GSA - 5160D ÚVOD VÝROBĚ TOHOTO

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV MediaCenter 310e

Instalační příručka pro kartu PCTV MediaCenter 310e Instalační příručka pro kartu PCTV MediaCenter 310e Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace

Více

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská 388 280 00 Kolín tel.: +420 321 726758 fax.: +420 321 728525 http://www.scame.cz e-mail: scame@scame.cz MBOX Series Rozvaděče pro staveniště MBOX Série ROZVADĚČE PRO STAVENIŠTĚ

Více

GC-PTV-TAF. Uživatelská příručka. Digitální hybridní TV karta. Rev. 101 12MD-PTVTAF-101R

GC-PTV-TAF. Uživatelská příručka. Digitální hybridní TV karta. Rev. 101 12MD-PTVTAF-101R GC-PTV-TAF Digitální hybridní TV karta Uživatelská příručka Rev. 101 12MD-PTVTAF-101R 1. Představení 1.1. Přehled Děkujeme za zakoupení digitální hybridní TV karty značky GIGABYTE. S touto vysoce kvalitní

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_19_Paměti_počítače Vyučovací předmět: Informatika

Více

1) Napájecí zdroj. 2) Skříň (Case) 3) Pevný disk

1) Napájecí zdroj. 2) Skříň (Case) 3) Pevný disk 1) Napájecí zdroj - Maximální výstupní výkon minimálně 400W - ATX verze minimálně 2.3 - Alespoň pasivní PFC - Ventilátor: 120mm - +12V větev minimálně s 32A (16A + 16A) - +5V větev minimálně s 16A - Napájecí

Více