P íru ka k implantaci. Jednodutinový kardiostimulátor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P íru ka k implantaci. Jednodutinový kardiostimulátor"

Transkript

1 P íru ka k implantaci Jednodutinový kardiostimulátor

2

3

4

5 OBSAH 1. Obecný popis Indikace Kontraindikace Všeobecn Potenciální komplikace Upozorn ní pro pacienta Nebezpe í související s léka ským prost edím Skladování Vlastnosti sterilního obalu Postup implantace ed otev ením balení íprava kapsy Výb r typu elektrody ení prah u implantátu Zapojení elektrod Funk ní zkouška implantátu Speciální režimy Nominální režim (Nouzový režim) Pohotovostní režim Magnetický režim Citlivost p i rušení...17

6 7. Funkce a parametry Režimy stimulace Frekvence Základní frekvence Maximální sledovací frekvence Frekven ní hystereze Parametry stimulace a snímání Amplituda impulzu Ší e impulzu Senzitivita Polarity stimulace a snímání Refrakterní periody Absolutní refrakterní periody Terapeutická zlepšení Frekven ní vyrovnání Optimalizace provozu ení impedance elektrod Automatické snímání Automatický práh Sledování pacienta Doporu ení ke sledování pacienta Ukazatel volitelné vým ny (ERI) Explantace Zkoušky programovacího za ízení Kontrola pam ti p ístroje (AIDA+) Identifikace kardiostimulátoru... 26

7 9. cný popis Elektrické vlastnosti Spot eba proudu na po átku životnosti Vztah mezi magnetickou frekvencí a impedancí baterie Baterie Životnost Programovatelné parametry Neprogramovatelné parametry Záruka lánek 1: Záru ní podmínky lánek 2: Podmínky vým ny Vysv tlení symbol...36

8 1. OBECNÝ POPIS ESPRIT S je jednodutinový kardiostimulátor. ESPRIT S nabízí adu vysoce ú inných terapeutických funkcí: Automatické nastavení amplitudy komorové stimulace (Auto-práh) Automatické nastavení sí ové a komorové senzitivity (Autosensing) 2. INDIKACE Indikace ke stimulaci a defibrilaci uvádí American College of Cardiology a American Heart Association (viz "ACC/AHA/NASPE 2002 Guideline Update for Implantation of Cardiac Pacemakers and Antiarrhythmia Devices: Summary Article," Circulation 2002;106: ). 3. KONTRAINDIKACE 3.1. VSEOBECNE Nejsou známy žádné kontraindikace použití kardiostimulátor jako lé ebné metody k ízení srde ní frekvence. P i výb ru kardiostimulátoru a elektrod je nicmén t eba brát v úvahu pacient v zdravotní a fyzický stav. Výhody kardiostimulace u d tských pacient nebyly dosud vyhodnoceny. Mezi pacientovou spontánní tepovou frekvencí a funkcemi kardiostimulátoru m že dojít k nežádoucí interakci. 8 EŠTINA

9 3.2. POTENCIALNI KOMPLIKACE Ke komplikacím m že dojít u každého implantovaného kardiostimula ního p ístroje. Mohou souviset se samotným ístrojem: ed asné vybití baterie Selhání funk ní sou ásti Blokace obvodu, p epnutí do pohotovostního režimu nebo jakákoli jiná selhání zp sobená elektromagnetickou interferencí Pektorální stimulace Komplikace mohou souviset s kardiostimula ními elektrodami: Špatné spojení s elektrodami kardiostimulátoru Dislokace elektrody, perforace srde ní st ny nebo reakce tkán na rozhraní myokard-elektroda Porušení izolace Porušení vodi e Rovn ž mohou vzniknout zdravotní komplikace: Infekce Akumulace tekutiny v míst implantátu Migrace pouzdra Poškození pokožky kardiostimulátorem s možnou protruzí pouzdra 4. UPOZORNENI PRO PACIENTA Pacienta je nutno upozornit na potenciální rizika poruchy funkce kardiostimulátoru v p ípad, že je vystaven p sobení vn jších magnetických, elektrických nebo elektromagnetických signál. Elektrická za ízení: Domácí elektrospot ebi e neovliv ují fungování kardiostimulátoru za p edpokladu, že jsou izolovány podle b žných EŠTINA 9

10 norem. Pacienti by se však m li vyvarovat používání induk ních sporák a trub. Detek ní brány proti krádeži: Jelikož pro za ízení proti krádeži u vchodu do obchod neexistují žádné bezpe nostní normy, doporu uje se trávit v jejich blízkosti co nejmén asu. Pracovní prost edí: Pracovní prost edí pacienta m že být d ležitým zdrojem rušení. V takovém p ípad m že být nezbytné zajistit speciální doporu ení. Mobilní telefony: Vysokofrekven ní signály mohou funkci kardiostimulátoru ESPRIT S rušit, jestliže se p ístroj (telefon) umístí íliš blízko kardiostimulátoru. Je-li telefon zapnut, doporu uje se udržovat jej v minimální vzdálenosti 15 cm (6 palc ) od implantovaného aparátu NEBEZPECI SOUVISEJICI S LEKARSKÝM PROSTREDIM Provoz kardiostimulátoru je nutno pe liv monitorovat p ed i po každém léka ském ošet ení, b hem kterého elektrický proud z externího zdroje prochází t lem pacienta. Zobrazení magnetickou rezonancí: U pacient s kardiostimulátorem je p ísn kontraindikováno zobrazování magnetickou rezonancí (MRI). Elektrokauteriza ní nebo diatermické za ízení: Není vhodné používat diatermická ani elektrokauteriza ní za ízení. Jestliže je takové za ízení nezbytné použít: 1. Udržujte jej co nejdále od kardiostimulátoru. 2. Nastavte jej na minimální intenzitu. 3. Používejte jej krátce. Externí defibrilace: Jestliže pacient musí být defibrilován, doporu uje se, aby byla pádla umíst na alespo 10 cm od 10 EŠTINA

11 kardiostimulátoru, podél linie kolmé na osu tvo enou p ímkou spojující elektrody s kardiostimulátorem. Interní defibrilátor: U pacient s implantovaným defibrilátorem je použití kardiostimulátoru kontraindikováno. Radioterapie: Vyhn te se p sobení ioniza ního zá ení. Betatrony jsou kontraindikovány. Jestliže není možno se vyhnout radioterapii, kardiostimulátor se musí chránit p ed p ímou expozicí a fungování kardiostimulátoru je nutno nep etržit monitorovat. Poškození jím zp sobené nemusí být ihned patrné. Jestliže je zapot ebí oza ovat tkán v blízkosti místa implantace, doporu uje se kardiostimulátor posunout. Jako bezpe nostní opat ení je nutno mít okamžit k dispozici náhradní kardiostimulátor. Litotripse: Není-li kardiostimulátor implantován do b išní oblasti, jsou rizika spojená s litotripsí omezená. Abychom se však vyhnuli riziku komorové nebo sí ové fibrilace, šoky je nutno podávat synchronn se stimulací. Ultrazvuk: Stimulátor se nesmí vystavovat p sobení terapeutických úrovní ultrazvuku. Transkutánní elektrická stimulace nerv (TENS): TENS m že rušit funkci kardiostimulátoru. V p ípad pot eby lze interferenci redukovat pomocí následujících opat ení: 1. Elektrody TENS umíst te co možná nejblíže k sob a co možná nejdále od generátoru impulz a elektrod. 2. hem používání TENS monitorujte srde ní innost SKLADOVANI Kardiostimulátor je zabalen do sterilního obalu, který je uložen v kartonové krabici. Kardiostimulátor se doporu uje skladovat p i teplot od 0 C do 50 C. EŠTINA 11

12 Kartonový obal chrání kardiostimulátor p ed nárazem b hem epravy. ístroje, které utrp ly nadm rný náraz, nap íklad p i dopadu na tvrdou podlahu, nesm jí být implantovány. Každý p ístroj, který utrp l takovýto náraz, je nutno vrátit zástupci firmy Sorin CRM k revizi. Z aparát SE NESMÍ stahovat data ani se nesmí programovat, pokud jsou v blízkosti jiných aparát VLASTNOSTI STERILNIHO OBALU Kardiostimulátor a šroubovák s rá nou jsou sterilizovány etylenoxidem a hermeticky ut sn ny v pr hledném dvojitém obalu v souladu s mezinárodními normami. 5. POSTUP IMPLANTACE 5.1. PRED OTEVRENIM BALENI ed otev ením balení: ed otev ením balení zkontrolujte datum expirace, které je vytišt né na etiketách na krabici a na sterilním obalu. Kardiostimulátory neimplantované p ed datem expirace je nutno vrátit zástupci firmy Sorin CRM. i komunikaci s aparátem: jestliže se zobrazí výstraha, nebo je-li impedance baterie p íliš vysoká (> 2 kiloohmy), p ístroj neimplantujte a kontaktujte zástupce firmy Sorin CRM. S aparátem se NESMÍ komunikovat a aparát se NESMÍ programovat v okolí jiných aparát. Rovn ž zkontrolujte celistvost sterilního obalu. Pokud byl obal propíchnut i pozm n, sterilita obsahu se negarantuje. Jakmile kardiostimulátor není sterilní, je nutno jej navrátit v originálním obalu 12 EŠTINA

13 zástupci firmy Sorin CRM. P ípadná resterilizace výrobku závisí na rozhodnutí firmy Sorin CRM PRIPRAVA KAPSY Z d vodu orientování konektoru kardiostimulátoru se doporu uje vytvo it kapsu v levé pektorální poloze. Ve své finální poloze se kardiostimulátor nesmí nacházet hloub ji než 4-5 cm pod povrchem k že VÝBER TYPU ELEKTRODY K optimálnímu využití funkcí kardiostimulátoru je vhodné použít bipolární elektrodu. Použije-li se unipolární elektroda, funkce automatického snímání komory nebude k dispozici. i použití vysoké polarizace elektroda v normálním provozu funkci Auto-threshold (Auto-práh). Propojení: Stimula ní a snímací konektor je kompatibilní s IS- 1. Nízkoprofilové typy elektrod nejsou kompatibilní MERENI PRAHU U IMPLANTATU Stimula ní a snímací prahy je nutno m it u implantátu. Stimula ní prahy: Akutní prahy musí být nižší než 1 V u ší ky impulzu. Trvalé prahy musí být nižší než 3 V u ší ky impulzu 0,5 ms. Prahy snímání: Správné komorové snímání vyžaduje amplitudu R- vlny v tší než 5 mv. Správné sí ové snímání vyžaduje amplitudu R- vlny v tší než 2 mv. EŠTINA 13

14 5.5. ZAPOJENI ELEKTROD Elektrodu je nutno ádn p ipojit k odpovídajícímu konektoru kardiostimulátoru (místo každého konektoru je ozna eno na pouzd e). Pozor: utahuje se pouze distální vložka. i zapojování elektrody postupujte následovn : 1. Kolík elektrody zasu te v celé jeho délce do portu kardiostimulátoru. 2. Šroubovák zasu te do st edu vystupujícího profilu otvoru pro šroubovák na distální vložce, potom do nastaveného šroubu. Otvor na šroubovák se nachází pod osou této elektrody. 3. Šroub utahujte, dokud se neozve cvaknutí šroubováku. Dotažení zkontrolujte zatáhnutím za elektrodu (elektroda musí z stat v kardiostimulátoru). Pozor: 1. ipravené šrouby utahujte až po zasunutí konektoru elektrody (jinak by se mohl konektor poškodit). 2. Tento šroub nepovolujte, dokud nezasunete konektor elektrody (m že nastat komplikace s op tovným vložením šroubu). 3. Používejte pouze šroubovák dodaný s kardiostimulátorem. D ík šroubováku udržujte kolmo k rovin kardiostimulátoru (viz obrázek dole). Upozorn ní: Špi ka šroubováku musí být úpln zasunuta do hlavi ky šroubu; jinak hrozí poškození šroubu a defekt p i ipojení i odpojení elektrody. 14 EŠTINA

15 Správné zasunutí zkontrolujete tak, že zatla íte šestihrannou špi ku šroubováku jemn do hlavi ky šroubu tak, aby dosedla do šestihranné dutiny šroubu - ucítíte kontakt kovu na kov. Kardiostimulátor neimplantujte, neucítíte-li kontakt kovu na kov. Kardiostimulátor neimplantujte, jestliže klí p i utahování šroubu na kolíku elektrody necvakne FUNKCNI ZKOUSKA IMPLANTATU Po umíst ní aparátu do kapsy zkontrolujte fungování kardiostimulátoru pomocí EKG. 6. SPECIALNI REZIMY 6.1. NOMINALNI REZIM (NOUZOVÝ REZIM) Bezpe nostní funkci lze urychlen aktivovat stisknutím následujícího tla ítka: V nominálním režimu pracuje kardiostimulátor s parametry, které jsou v tabulce programovatelných parametr podtržené POHOTOVOSTNI REZIM V p ípad selhání automatického testu kardiostimulátor p epíná automaticky do bezpe nostního provozního režimu známého jako režim standby. Ve v tšin p ípad je možné b žný provoz kardiostimulátoru obnovit (je-li kardiostimulátor na stabilizované teplot p ibližn 37 C) potvrzením reinicializa ní funkce nabízené programovacím za ízením. Není-li tomu tak, obra te se na zástupce firmy Sorin CRM. EŠTINA 15

16 V režimu standby pracuje kardiostimulátor s následujícími parametry: VVI nebo AAI (podle dutiny), 70 min -1, 5 V, 0,5 ms, senzitivita 2,2 mv, unipolární. Následn nelze p ístroj programovat a testovací režimy v etn magnetického nejsou ú inné. 16 EŠTINA

17 6.3. MAGNETICKÝ REZIM Pokud se aplikuje magnet, kardiostimulátor ukon í probíhající cyklus a pracuje s následujícími parametry: Režim VOO (je-li naprogramován režim: Vxx) AOO (je-li naprogramován režim: Axx) Frekvence Amplituda impulzu Ší ka impulzu Magnetická frekvence 5 V (nebo v tší, je-li hodnota naprogramované amplitudy v tší) 0,5 ms (nebo v tší, je-li naprogramovaná hodnota ší ky impulzu v tší) i opušt ní magnetického režimu p ístroj pracuje: po 6 cykl stimulací s magnetickou frekvencí, s naprogramovanou amplitudou, potom po 2 cykly s naprogramovanými parametry, v asynchronním režimu CITLIVOST PRI RUSENI Jestliže kardiostimulátor snímá elektrický šum p i frekvenci nad 20 Hz, p epíná se do asynchronního režimu se základní frekvencí. Naprogramovaný režim se obnoví, jakmile se nedetekuje žádný šum. 7. FUNKCE A PARAMETRY 7.1. REZIMY STIMULACE Režim stimulace ur uje innost kardiostimulátoru p i stimulaci a snímání. Významy kód (nap. VVI, AOO) jsou uvedeny v P íloze DD k Norm EN T EŠTINA 17

18 Kontraindikace: 1. Stimulace AAI se kontraindikuje, pokud je vedení AV porušeno. 2. Asynchronní stimulace se kontraindikuje, pokud pacient v vlastní rytmus s kardiostimulátorem koliduje FREKVENCE Základní frekvence Základní frekvence je stimula ní frekvence p i absenci snímaných íhod. Jestliže pacientova spontánní frekvence poklesne pod tuto hranici, funkci p ebírá kardiostimulátor. Speciální p ípad: Jestliže je naprogramovaná hystereze, dolní hranice vlastní frekvence m že dosáhnout hodnoty pod základní frekvencí. Maximální sledovací frekvence Maximální sledovací frekvence ur uje horní hranici stimula ní frekvence. Speciální p ípad: Ve spoušt ném režimu m že p ístroj p ekro it maximální sledovací frekvenci a stimulovat na hrani ní hodnotu frekvence. Frekven ní hystereze Frekven ní hystereze ur uje schopnost snížení frekvence pacientova vlastního sinusového rytmu pod hrani ní frekvenci. Po snímání kardiostimulátor pracuje s hrani ní frekvencí sníženou o naprogramované procento hystereze. Požadavky na programování: 1. Jakmile je základní frekvence nižší nebo se rovná 45 min -1, frekven ní hystereze je naprogramovaná na 0% a není dostupná. 18 EŠTINA

19 7.3. PARAMETRY STIMULACE A SNIMANI Amplituda impulzu Amplituda impulzu ur uje nap tí aplikované na srdce p i stimulaci. Doporu ení: Bezprost edn po implantaci použijte tovární nastavení, aby se zamezilo ztrát signálu v d sledku do asného zvýšení stimula ního prahu. Ší e impulzu Ší e impulzu ur uje dobu, po kterou se b hem stimulace aplikuje na srdce amplituda impulzu. Požadavky na programování: Je-li funkce Automatické prahové hodnoty naprogramována na Monitor nebo Auto, programovatelná délka komorového impulzu je nižší nebo rovná 0,5 ms. Senzitivita Senzitivita ur uje minimální práh snímání signálu. Nap íklad senzitivita 1 mv umožní snímání pouze t ch signál, které mají amplitudu v tší než 1 mv. K detekci srde ního signálu o malé amplitud je nutno naprogramovat vyšší senzitivitu (nižší hodnotu). Jestliže však kardiostimulátor detekuje extrakardiální signály, je nutno naprogramovat nižší senzitivitu (vyšší hodnotu). Doporu ení: 1. Je nutno udržovat bezpe nostní rozp tí v hodnot dvou- až trojnásobku amplitudy zaznamenaného signálu. 2. Nastavení vysoké sí ové senzitivity (hodnoty menší než nebo rovnající se 0,6 mv) je nutno vyhradit pouze pro P-vlny o velmi malé amplitud, jelikož toto nastavení zvyšuje zárove senzitivitu na vn jší interference. Požadavky na programování: 1. Je-li Automatické snímání (Autosensing) naprogramováno na Auto, senzitivita již není programovatelná. EŠTINA 19

20 Polarity stimulace a snímání I když je kardiostimulátor mechanicky konfigurován jako generátor bipolárních impulz, m že být naprogramován bu na unipolární, nebo bipolární konfiguraci. Konfigurace polarity stimulace a snímání že být naprogramována nezávisle. Nebezpe í pektorální stimulace je nižší u bipolární stimulace. U bipolárního snímání je kardiostimulátor mén citlivý na myopotenciály a na externí elektromagnetický šum. Požadavek na programování: Kardiostimulátor nelze naprogramovat na bipolární konfiguraci, jestliže bipolární elektroda není zapojena (m ení impedance ur uje typ elektrody p ítomné v dob, kdy je bipolární konfigurace programována) REFRAKTERNI PERIODY Absolutní refrakterní periody Absolutní refrakterní periody jsou iniciovány jakoukoliv snímanou nebo stimulovanou p íhodou. Tyto periody se skládají z minimální Refrakterní Periody a spustitelné Refrakterní Periody. Trvání t chto refrakterních period se podle pot eby automaticky prodlužuje TERAPEUTICKA ZLEPSENI Frekven ní vyrovnání Funkce Vyrovnání je ur ena k tomu, aby zabra ovala prudkému poklesu frekvence na naprogramovanou základní frekvenci u pacient vykazujících epizody paroxysmální bradykardie. Provoz: 1. Jestliže pacientova spontánní frekvence poklesne, kardiostimulátor p epíná na funkci s nižší frekvencí než je spontánní frekvence bezprost edn p ed pauzou. 2. Stimula ní frekvence se 20 EŠTINA

21 potom postupn snižuje, dokud se nedosáhne základní frekvence nebo se nenavrátí spontánní rytmus. Programování p i implantaci: P ed implantací se nedoporu uje programovat funkci Vyrovnání (tj. pozvolné vyrovnání frekvence), jelikož kardiostimulátor m že detekovat šum a stimulovat vyšší frekvenci než je naprogramovaná základní frekvence. Doporu ení: Doporu uje se soub žn používat funkci Hystereze, aby se p edešlo spušt ní stimulace kv li nepatrným variacím v pacientov spontánním cyklu. Požadavek na programování: 1. V režimu VVI a VVT nelze funkci Vyrovnání (pozvolné vyrovnání frekvence) naprogramovat na "Slow" (pomalá) ani "Very slow" (velmi pomalá), je-li funkce Auto-threshold (automatický práh) naprogramovaná na "Monitor" i "Auto" OPTIMALIZACE PROVOZU ení impedance elektrod ístroj m í impedanci elektrod každých 6 (šest) hodin a údaje ukládá. Automatické snímání Funkce Automatického snímání umož uje automatické nastavování senzitivity. Provoz: 1. Jestliže je funkce Automatického snímání naprogramována na Auto, senzitivita je trvale nastavena na 37,5% st ední amplitudy snímaných signál. 2. hem stimulace rytmu sm uje senzitivita k 1,5 mv (komora) nebo k 0,4 mv (sí ) v bipolární konfiguraci a k 2,5 mv (komorová dutina) v unipolární konfiguraci. Omezení programování: 1. Funkce sí ového Automatického snímání (režim Auto) je k dispozici pouze v p ípad, kdy je polarita sí ového snímání bipolární. EŠTINA 21

22 Automatický práh Funkce Automatický práh umož uje automatické nastavení amplitudy komorové stimulace podle testování prahu, které p ístroj v pravidelných intervalech provádí. íklady: 1. Jestliže je funkce Automatický práh naprogramovaná na "Auto", amplituda komorové stimulace je naprogramovaná na dvojnásobek stimula ního prahu. Jestliže vyhledání prahu není úsp šné, amplituda komorové stimulace se automaticky nastaví na 5 V. 2. Je-li funkce Automatický práh naprogramovaná na "Monitor", naprogramovaná hodnota amplitudy komorové stimulace z stává zachována. Upozorn ní: Ur itá lé iva mohou práh stimulace zásadním zp sobem zvýšit. Funkci komorový Automatický práh je nutno používat obez etn a ádn nastavovat minimální komorovou amplitudu. 8. SLEDOVANI PACIENTA 8.1. DOPORUCENI KE SLEDOVANI PACIENTA Standardní sledování: Doporu uje se ro ní standardní sledování. ed propušt ním pacienta a p i každé další návšt se doporu uje: 1. Zkontrolovat stav baterie. 2. Zkontrolovat správné snímání (senzitivitu) a stimulaci; nastavte stimulaci na dvojnásobek prahu stimulace. 3. Zkontrolovat pam p ístroje (AIDA+). 4. Ponechat si výtisk naprogramovaných parametr, výsledk test a údaj v pam ti. Intenzivní sledování: Pacienta se doporu uje sledovat každých 6 m síc, je-li impedance baterie v tší nebo rovná hodnot 5 kiloohm, zvlášt u pacient závislých na stimulaci. Vým na: Kardiostimulátor je nutno vym nit, jakmile se dosáhne bodu Ukazatele volitelné vým ny (ERI). 22 EŠTINA

23 Upgrade softwaru implantátu: V p ípad, že se pomocí programovacího za ízení do pam ti p ístroje stáhne nový software, programovací za ízení m že zobrazit výstražnou zprávu, kterou uživatele informuje a dá pat né instrukce, kterými je nutno se ídit. EŠTINA 23

24 8.2. UKAZATEL VOLITELNE VÝMENY (ERI) Ukazatel volitelné vým ny (ERI) ovliv uje: magnetická frekvence 80 ± 1 min -1, impedance baterie 10 kiloohm Pozor: Kardiostimulátor je nutno vym nit, jakmile se dosáhne bodu Ukazatele volitelné vým ny (ERI). Jakmile se dosáhne bodu ERI, následující parametry se p epnou na Nominální režim (uvedeno v tabulce programovatelných parametr ) až do konce životnosti p ístroje: Režim Základní frekvence Frekven ní hystereze Smoothing (vyrovnávání) Ostatní parametry z stávají tak, jak byly naprogramované. Jakmile se dosáhne bodu ERI a za následujících podmínek: VVI (nebo AAI), 70 min -1, 0,4 ms, 500 Ohm, provozní doba zbývající do konce životnosti iní p ibližn : 9,9 m síce s programováním 2,5 V 7,6 m síce s programováním 3,5 V 5,9 m síce s programováním 5 V 4,1 m síce s programováním 7,5 V Stimula ní amplitudy, které jsou k dispozici p i ERI iní: 2,4 V s programováním 2,5 V 3,45 V s programováním 3,5 V 4,5 V s programováním 5 V 6 V s programováním 7,5 V 24 EŠTINA

25 8.3. EXPLANTACE Kardiostimulátor je nutno explantovat v následujících p ípadech: Konec životnosti Potvrzené selhání funkce Kremace pacienta (ve spalovací peci by mohl kardiostimulátor explodovat). Úmrtí pacienta: z d vodu ochrany životního prost edí mohou místní na ízení požadovat explantaci p ístroj obsahujících bateriový zdroj. Explantovaný kardiostimulátor se nesmí op tovn použít u jiného pacienta. Všechny explantované kardiostimulátory je nutno navrátit zástupci firmy Sorin CRM, a to pe liv o išt né od všech stop zne išt ní. išt ní lze provést pono ením kardiostimulátoru do vodného chlornanu sodného obsahujícího alespo 1 % chlóru, a poté kladným opláchnutím vodou. Kardiostimulátor je nutno chránit p ed mechanickým nárazem a kolísáním teploty, k emuž by mohlo dojít b hem p epravy ZKOUSKY PROGRAMOVACIHO ZARIZENI Funkcí programovacího za ízení je: provád t zkoušky impedance na kabelu, provád t zkoušky stimula ního prahu v asynchronním režimu, ur ovat amplitudu snímaných vln, zobrazovat EKG s do asn upravenými programovacími parametry (nap. s cílem pozorovat pacient v vlastní rytmus), provád t elektrofyziologické pozorování (výboje a sekvence extrastimul ). EŠTINA 25

26 8.5. KONTROLA PAMETI PRISTROJE (AIDA+) Kontrola pam ti p ístroje informuje o: ivce vy erpání baterie, statistikách od posledního sledování, šestim sí ních k ivkách a histogramech k vyhodnocování funkcí ístroje, diagnostických zprávách o p íhodách zjišt ných p ístrojem IDENTIFIKACE KARDIOSTIMULATORU Kardiostimulátor je možno programovat pomocí telemetrie za použití programovacího terminálu propojeného s programovacím za ízením firmy Sorin CRM. ístroj je možno neinvazivn identifikovat následujícím zp sobem: 1. K identifikaci jména výrobce, které je natišt no na p ístroji, použijte rentgen (S = Sorin CRM; P = Kardiostimulátor; T = Model Esprit S ). 26 EŠTINA

27 2. S p ístrojem komunikujte pomocí programovacího za ízení firmy Sorin CRM. Model a sériové íslo p ístroje se zobrazí automaticky. První íslice sériového ísla odpovídá poslední íslici roku výroby. 9. VECNÝ POPIS Rozm ry Hmotnost 37,4 x 41,5 x 6,1 mm 19 g Objem 7,5 cm 3 Konektor inná povrchová plocha pouzdra IS-1 25,2 cm 2 EŠTINA 27

28 Zaru ená pevnost upevn ní konektoru Použité materiály 14 N inná povrchová plocha pouzdra: 99% istý titan Pláš pouzdra: silikonový elastomer* Konektory: polyuretan* *Materiály zdravotnické t ídy, které prošly hodnocením "in vitro" a "in vivo". 28 EŠTINA

29 10. ELEKTRICKE VLASTNOSTI Vstupní impedance Unipolární 40 kiloohm Bipolární 40 kiloohm Tvar impulz SPOTREBA PROUDU NA POCATKU ZIVOTNOSTI epravní podmínky (1) Režim SSI Inhibováno: 5,6 μa 100% stimulace: 10,1 μa Podmínky Cenelec (2) Režim SSI Inhibováno: 5,6 μa 100% stimulace: 8,2 μa (1) 70 min -1, 3,5 V, 0,35 ms, 500 ohm, Holter ON (ZAPNUTO). (2) 70 min -1, 2,5 V, 0,5 ms, 500 ohm, Holter ON (ZAPNUTO). EŠTINA 29

30 10.2. VZTAH MEZI MAGNETICKOU FREKVENCÍ A IMPEDANCÍ BATERIE Magnetická frekvence (min -1 ) Perioda magnetu (ms) Odpor baterie (kiloohmy) < Magnetická frekvence (min -1 ) Perioda magnetu (ms) Odpor baterie (kiloohmy) 7,5 8 8,5 9 9,5 10 Magnetická frekvence (min -1 ) Perioda magnetu (ms) Odpor baterie (kiloohmy) > BATERIE Výrobce Greatbatch Typ Model Celková kapacita Užitná kapacita Jodid lithný GB8711 0,86 Ah BOL (po átek životnosti): 0,81 Ah. ERI (volitelná vým na): 0,05 Ah. Nap tí BOL (po átek životnosti): 2,8 V. ERI (volitelná vým na): 2,5 V. 30 EŠTINA

31 10.4. ŽIVOTNOST 8,6 roku epravní podmínky (1) a režim SSI 10,5 roku Podmínky Cenelec (2) a režim SSI (1) 70 min -1, 3,5 V, 0,35 ms, 500 ohm, Holter ON (ZAPNUTO). (2) 70 min -1, 2,5 V, 0,5 ms, 500 ohm, Holter ON (ZAPNUTO). 11. PROGRAMOVATELNE PARAMETRY eno p i 37 C a p i zatížení 500 ohm Legenda: Hodnota tu ným písmem: hodnota s továrním nastavením Podtržená hodnota: nominální hodnota Základní parametry Komora Mód (1)(2) Hodnoty A-V VVI-VVT-VOO-AAI-AAT-AOO-OOO Základní frekvence (min-1) (3) (± 2 min-1) Maximální frekvence sledování (min-1) (± 5 min-1) Hystereze frekvence (%) (± 4 %) (1) Nominální hodnota závisí na zvolené komo e. (2) U pacient se stimulací neprogramujte mód OOO. (3) Odpovídající základní periody a intervaly p erušení: ms. EŠTINA 31

32 Stimulace a snímání Hodnoty Amplituda impulzu (V) (1) 1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-7,5 (± 20 %) Ší e impulzu (ms) (1) 0,10-0,25-0,35-0,50-0,60-0,75-0,85-1 (± 35 μs) Senzitivita (mv) (2)(3)(4)(5) 0,4 (± mv ± 40 %) 0,6-0,8-1,0-1,2-1,5-1,8-2,0-2,2-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-6,0-8,0-10,0-15,0 (± 20 %) Polarita snímání Polarita stimulace Unipolární-Bipolární Unipolární-Bipolární (1) Nominální hodnota m že být vyšší než podtržená hodnota (zp t k naprogramované hodnot ). (2) Hodnoty se m í pomocí kladného a záporného triangulárního signálu 2/13 ms. (3) Je-li citlivost nastavena na hodnotu pod 2,5mV, stimulátor m že detekovat šum nižší než je úrove uvedená v lánku Normy EN (4) Po výb ru komory nejsou k dispozici hodnoty pod 1mV. Po výb ru sín nejsou k dispozici hodnoty nad 6mV. (5) Po výb ru komory iní továrn nastavená hodnota 2,5mV. Po výb ru sín iní továrn nastavená hodnota 1,0mV. Zvláštní funkce Hodnoty Vyrovnání Automatické snímání Automatický ventrikulární limit VYPNUTO-Velmi pomalé-pomalé- St edn rychlé-rychlé Auto-Monitor Auto-Monitor-VYPNUTO Minimální ventrikulární amplituda (V) 1,5-2-2,5-3,0-3,5 (± 10 %) 32 EŠTINA

33 12. NEPROGRAMOVATELNE PARAMETRY Parametry Limit frekvence (min-1) Refrakterní periody Hodnoty 195 (± 5 min-1) automaticky (viz tabulka níže) Minimální hodnoty refrakterní periody jsou následující: Režim Typ události Minimální refrakterní periody (ms) VVI, VVT Snímaná komora 95 ms (V dutina) VVI, VVT Stimulovaná komora 150 ms (V dutina) AAI, AAT Snímaná nebo stimulovaná sí 345 ms ± 10 ms (A dutina) 13. ZARUKA Implantovatelný kardiostimulátor ESPRIT je výsledkem intenzivního výzkumu a veškeré jeho sou ásti byly zvoleny po komplexním testování. Sorin CRM S.r.I (dále jen "Sorin CRM") poskytuje záruku na výrobek ESPRIT, a to na veškeré škody zp sobené selháním komponentu i výrobními vadami na dobu p ti let od data implantace a zavazuje se vym nit veškeré p ístroje ESPRIT v souladu s podmínkami popisovanými v lánku 1 a 2. Sorin CRM negarantuje, že lidské t lo nebude nevhodn reagovat na implantaci p ístroje ESPRIT, ani že nikdy nedojde k žádnému selhání ístroje. Sorin CRM nezaru uje vhodnost p ístroje ESPRIT u definovaných typ pacient : výb r tohoto p ístroje závisí na rozhodnutí léka e. EŠTINA 33

34 Sorin CRM nenese odpov dnost za žádné škody nep ímo spojené s ístrojem ESPRIT, a již v rámci jeho b žného i abnormálního provozu, ani za žádné škody plynoucí z jeho explantace i vým ny. Sorin CRM neoprav uje žádnou osobu k úprav t chto záru ních podmínek LANEK 1: ZARUCNI PODMINKY 1. Záruka na implantovatelný kardiostimulátor ESPRIT platí pouze pro první implantaci. 2. Formulá implantace EURID/IAPM je nutno odeslat firm Sorin CRM do 30 dn po implantaci. 3. Implantovatelný kardiostimulátor ESPRIT je nutno implantovat ed datem expirace uvedeným na obalu. 4. Záruka se vztahuje pouze na p ístroje vrácené výrobci, pe liv zabalené a opat ené doprovodnou zprávou vyhotovenou nemocnicí i léka em, jsou-li vyhodnoceny jako defektní poté, co firma Sorin CRM provede jejich p íslušnou analýzu. Do 30 dn po explantaci je p ístroj nezbytné navrátit firm Sorin CRM. Každý p ístroj navrácený a vym ný dle podmínek této záruky se stává výlu ným majetkem firmy Sorin CRM. Veškerá práva dle podmínek této záruky zanikají, jestliže byl ístroj ESPRIT otev en jakoukoli jinou osobou než firmou Sorin CRM. Veškerá práva rovn ž zanikají, jestliže byl p ístroj poškozen neopatrností i následkem nehody. Jedná se p edevším o p ípad, kdy byl p ístroj vystaven teplotám nad 50 C, chybnému elektrickému zacházení nebo nárazu, zvlášt v d sledku jeho upušt ní na zem. Záruka 34 EŠTINA

35 neplatí ani v p ípad odborného posudku vypracovaného t etí stranou po vyjmutí p ístroje. 5. Tato omezená záruka zanikne, prokáže-li se, že p ístroj byl použit nesprávn nebo byl neadekvátn implantován, v rozporu s doporu eními k p ístroji ESPRIT uvedenými v p íru ce pro léka e. 6. Záruka se nevztahuje na elektrody a jiné p íslušenství používané i implantaci. 7. Podmínky vým ny popisované v lánku 2 zahrnují veškeré ístroje, které budou vym ny v pr hu záru ní doby z vodu vy erpání baterie, a to bez souvislosti se selháním jakékoli sou ásti i výrobním rizikem. Životnost baterie se liší podle nastavení p ístroje a stimula ního provozu v pr hu doby LANEK 2: PODMINKY VÝMENY 1. V p ípad poruchy p ístroje ESPRIT z d vodu selhání jeho sou ásti, výrobní vady i koncep ní chyby, ke které dojde b hem období p ti let po ínaje datem implantace, se firma Sorin CRM zavazuje: bezplatn vym nit explantovaný p ístroj za jiný p ístroj Sorin CRM, s ekvivalentními prvky, nebo vystavit dobropis na vým nu ve výši kupní ceny k nákupu jakéhokoli jiného náhradního p ístroje firmy Sorin CRM. 2. Dobropis vystavený dle podmínek omezené záruky nep esáhne nákupní cenu náhradního p ístroje Sorin CRM. EŠTINA 35

P íru ka k implantaci. Jednodutinový kardiostimulátor s frekven ní odpov dí

P íru ka k implantaci. Jednodutinový kardiostimulátor s frekven ní odpov dí P íru ka k implantaci Jednodutinový kardiostimulátor s frekven ní odpov dí OBSAH 1. Obecný popis... 6 2. Indikace... 6 3. Kontraindikace... 6 3.1. Všeobecn... 6 3.2. Potenciální komplikace... 7 4. Upozorn

Více

P íru ka k implantaci. Dvoudutinový kardiostimulátor s frekven ní odpov dí

P íru ka k implantaci. Dvoudutinový kardiostimulátor s frekven ní odpov dí P íru ka k implantaci Dvoudutinový kardiostimulátor s frekven ní odpov dí OBSAH 1. Obecný popis... 6 2. Indikace... 6 3. Kontraindikace... 7 3.1. Všeobecn... 7 3.2. Potenciální komplikace... 7 4. Upozorn

Více

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN UŽIVATELSKÝ NÁVOD SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN ADA TERRIER OBSAH 1.1 Všeobecné bezpe nostní zásady 1 1.2 Instalace 2 A. Standardní instalace 2 B. Tabulka rozm 2 C. Instalace servomotoru 3 D. Elektrické

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

Příručka k implantaci

Příručka k implantaci Příručka k implantaci Dvoudutinový kardiostimulátor s frekvenční odpovědí SORIN KORA 100 DR Blank+ Připomenutí Vybití baterie impedance 10 kohm 80 min -1 RRT roky Zapojení elektrod OBSAH 1. Obecný popis...

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 NÁVOD PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU 1. Základní údaje 2. Instalace zachycova 2.1. Údaje pro výrobce rám 2.2. Údaje pro montáž výtahu 3. Použití a údržba

Více

Uživatelská p íru ka. TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589

Uživatelská p íru ka. TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589 Uživatelská p íru ka TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589 AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozorn ní zm nit. je registrovaná

Více

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher. EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com NÁVOD K OBSLUZE MODELY TB STEEL SINGLE DOOR TB74 STEEL TB100 STEEL

Více

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi Výrobce: DD Technik s.r.o. Tel : 380 331 830 J.V.Kamarýta 72 Fax: 380 331 091 382 32 Velešín E mail : ddtechnik @ ddtechnik.cz

Více

Montážní a servisní pokyny

Montážní a servisní pokyny Montážní a servisní pokyny Bitte für künftige Verwendung aufbewahren Please retain for future use Prosíme uschovejte pro budoucí použití Bypass Niveaustandanzeiger Bypass level sensors Obtokový hladinoměr

Více

Vítejte ve vyhodnocení životního stylu dle Firstbeat!

Vítejte ve vyhodnocení životního stylu dle Firstbeat! Vítejte ve vyhodnocení životního stylu dle Firstbeat! Cílem vyhodnocení je analyzovat faktory ovlivňující váš životního styl, jejich vliv na vaše zdraví a pocity pohody (well-being), a na základě výsledků

Více

Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI)

Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI) Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI) Základní informace Neumísťujte zdroj na přímé slunce, na nadměrně teplá nebo vlhká místa a chraňte ho před stykem s kapalinami.

Více

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Zásobník na dešťovou vodu a pitnou vodu Herkules pro umístění na zemi a instalaci pod zemí. Body uvedené v tomto návodu je nutné

Více

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 ! Výroba elektrotechnických zařízení a systémů V E Z A S S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 Návod k použití a technický popis Prosinec 2006 Hradec Králové! 1 OBSAH 1.Úvod 3 2. Technické

Více

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIgo jsou určeny pro průmyslové aplikace, přednostně pro nabíjení trakčních baterií (olověných s tekutým elektrolytem) elektrických vysokozdvižných vozíků a zařízení

Více

1) KONTROLA PRODUKTU PO DODÁNÍ

1) KONTROLA PRODUKTU PO DODÁNÍ Záru ní podmínky 1) KONTROLA PRODUKTU PO DODÁNÍ Ihned po dodání produktu je kupující (dále jen zákazník) povinen zkontrolovat, zda byly dodány všechny komponenty produktu. V p ípad, že n která komponenta

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 284 ÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 284 ÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 284 ÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOT EBI 1. Základní informace:... 2 2. Popis p ístroje:... 2 3. Podmínky použití PU284 DELTA... 3 4. Technické parametry:... 3 5. Uvedení p ístroje

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

Spínané a regulované elektrické polarizované drenáže. Jan íp ATEKO, s.r.o., P emyslovc 29, 709 00 Ostrava 9

Spínané a regulované elektrické polarizované drenáže. Jan íp ATEKO, s.r.o., P emyslovc 29, 709 00 Ostrava 9 Spínané a regulované elektrické polarizované drenáže Jan íp ATEKO, s.r.o., P emyslovc 29, 709 00 Ostrava 9 Klí ová slova : katodická ochrana, elektrická polarizovaná drenáž, bludné proudy Anotace lánek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037 NÁVOD K OBSLUZE Rádiem řízený budík se slunečním modulem Obj.č.: 640 037 DCF signál pro rádiem řízené hodiny s volbou ručního nastavování 24 hodinový ukazovací cyklus Kalendářní údaje: Datum dne a měsíce

Více

AXIon NÁVOD K OBSLUZE

AXIon NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIon jsou určeny pro jednodušší průmyslové staniční aplikace - nabíjení a udržování v nabitém stavu staničních baterií (olověných, v určitých případech i alkalických),

Více

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční ventil typ 2357-1 Přepouštěcí ventil typ 2357-2 Redukční ventil typ 2357-6 Obrázek 1 tlakový regulátor typ 2357 Návod k montáži

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

Protherm POG 19 Protherm POG 24

Protherm POG 19 Protherm POG 24 Protherm POG 19 Protherm POG 24 Rozměry A B C D E I J POG 19 287 360 703 655 154 110 306 POG 24 287 360 703 718 163 125 306 2 Technické parametry POG Obecné parametry 19 24 Maximální tepelný příkon kw

Více

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD PILAS II

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD PILAS II MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD PILAS II Všeobecné informace Prosím řádně překontrolujte obal i zboží z důvodu možného mechanického poškození při přepravě. Překontrolujte prosím i obsah balení, jestli obsahuje všechny

Více

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R rev.5/2013 Ing. Vladimír Anděl IČ: 14793342 tel. 608371414 www.vaelektronik.cz KPTECH, s.r.o. TOLSTÉHO 1951/5 702 00 Ostrava Tel./fax:+420-69-6138199 www.kptech.cz 1. Princip činnosti Elektrická polarizovaná

Více

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz VÁHY SÉRIE AGS Instruk ní p íru ka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz Obsah : 1. Instalace 2. Specifikace 3. Popis klávesnice

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

REGULÁTOR MINI NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR MINI NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ DŮLEŽITÉ Před instalací a použitím regulátoru si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si ho pro další použití Regulátor pro regulaci elektrických sušáků ručníků

Více

2 4 3 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3

2 4 3 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3 2 3 4 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám za zakoupení zařízení Aroma Decor značky LANAFORM. Difuzér esenciálních olejů Aroma Decor je spojení špičkové technologie, pohodlí

Více

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops.

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops. Hodinky s kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu www.spyshops.cz stránka 1 1. Popis tlačítek A. Tlačítko on/off a pro pořízení záznamu, fotografie

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 04 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 04 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 04 28 Obsah Strana ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 POPIS FUNKCE NABÍJEČKY... 4 KONTROLA NABÍJENÍ POMOCÍ SVÍTIVÝCH DIOD... 4 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY KE ZPŮSOBU NABÍJENÍ... 5 OBSLUHA

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1 1 Úvod D kujeme vám za zakoupení této pokro ilé digitální videokamery. Tato uživatelská p íru ka vás nau í maximáln využívat možnosti této digitální videokamery. 1.1 Požadavky na systém P ed p ipojením

Více

Série ESC/ESP-120/240

Série ESC/ESP-120/240 108W/216W Nabíječka - spínaný zdroj MEAN WELL Série ESC/ESP-120/240 lastnosti: - Rozsah AC vstupu volitelný přepínačem. - Ochrany: zkrat, přetížení, přepětí, přehřátí, podpětí/přepětí baterie, ochrana

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

LG Centrální ídící ovlada

LG Centrální ídící ovlada LG Centrální ídící ovlada P ÍRU KA UŽIVATELE PQCSB101S0+PQRCUCA0 D LEŽITÉ P e t te si prosím pe liv a d kladn tuto p íru ku pro uživatele p ed instalací své vnit ní klimatiza ní jednotky a jejím uvedením

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ APARATURA PRO MĚŘENÍ POSUVŮ LINEÁRNÍ SNÍMAČE DRÁHY SD 2.1, SD 3.1 Vyrábí a dodává: AUTING spol. s r.o. Jírovcova 23 623 00 Brno Tel/Fax: 547 220 002 Provozní předpis MP 5.1 strana

Více

Návod k obsluze ROLOVACÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT

Návod k obsluze ROLOVACÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT Návod k obsluze ROLOVACÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT uživatelská příručka OV08CZ WWW.MINIROL.EU ÚVODNÍ INFORMACE UŽVATELI Povinností uživatele a obsluhy je řádně se seznámit před zahájením práce s návodem k používání.

Více

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Manipulace a montáž 9. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9. Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Upozornění: Přestože všechny informace poskytnuté v této publikaci jsou podle

Více

ST-EC 1075. Elektrická trouba

ST-EC 1075. Elektrická trouba ST-EC 1075 Elektrická trouba Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí, že náš výrobek se stane

Více

ST-EC1078. Elektrická trouba. Návod k použití Záruční podmínky

ST-EC1078. Elektrická trouba. Návod k použití Záruční podmínky ST-EC1078 Elektrická trouba Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování

BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování Pro olověné akumulátory Při nabíjení startovacích akumulátorů i akumulátorů s hlubokým cyklem dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze.

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

Obsah : strana : 1. Úvod 3. 2. Obsluha 5. 3. Chybová hlášení 10. 4. Technické údaje 11. 5. Údržba, servis 11. 6. Nakládání s odpadem 12

Obsah : strana : 1. Úvod 3. 2. Obsluha 5. 3. Chybová hlášení 10. 4. Technické údaje 11. 5. Údržba, servis 11. 6. Nakládání s odpadem 12 MSA 250 Obsah : strana : 1. Úvod 3 1.1 Platnost 1.2 Popis výrobku 1.3 Ovládací prvky 1.4 te ka árového kódu 1.5 Napájení jednotky 1.6 Uvedení do provozu 2. Obsluha 5 2.1 Zapnutí jednotky 2.2 Zadání sva.

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

Z Á R U Č N Í A T Y P O V Ý L I S T

Z Á R U Č N Í A T Y P O V Ý L I S T Výroba solárních článků a fotovoltaické aplikace TYP: Z Á R U Č N Í A T Y P O V Ý L I S T SOLARTEC s.r.o. Televizní 2618 756 61 Rožnov p. R. Česká Republika Modulární centrální jednotka MCU pro MPPT Tel.:

Více

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup,

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 7 6. Obsluha... 7 7. Tabulka poruch

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 230 datum: 1. února 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU

NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU a Záruční list CityLam A3 1 Děkujeme, vybrali jste si laminovací stroj OPUS. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se

Více

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021 Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ HM-5021 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství)

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) SC 61 a SC 61 Z RUČNÍ DETEKTOR KOVŮ NÁVOD K POUŽITÍ 5 3 4 2 1 1 2 3 4 SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) Stručný popis

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY 1. Obecný popis ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115A ATERM 1 Měřicí zařízení DEL2115A je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE Úvod Děkujeme,že jste si vybrali naši bezdrátovou klávesnici s bezdrátovou optickou myší.pracuje s digitální rádio technologií zaručující bezproblémovou komunikaci

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

TERMOSTAT KOLON LCT 5100

TERMOSTAT KOLON LCT 5100 TERMOSTAT KOLON LCT 5100 Návod k obsluze Výrobce: Vývoj a konstrukce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C. Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C. Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 4 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Více

S20. Provedení: MLS. Návod k montáži a obsluze. Řídicí jednotka vrat

S20. Provedení: MLS. Návod k montáži a obsluze. Řídicí jednotka vrat S20 Provedení: MLS cs Návod k montáži a obsluze Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván uživatelem.

Více

Montážní návod čtvrtkruhová sprchová zástěna

Montážní návod čtvrtkruhová sprchová zástěna Montážní návod čtvrtkruhová sprchová zástěna PARIS 90 90 173 cm Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 Brněnec, tel.: 777 633 902, 516 413 260 info@wellmall.cz, www.wellmall.cz Vážený zákazníku,

Více

Digitální multimetr EXPERT Model č.: DT9208A Návod k použití

Digitální multimetr EXPERT Model č.: DT9208A Návod k použití Digitální multimetr EXPERT Model č.: DT9208A Návod k použití CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod

Více

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKA... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE...

Více

Návod k obsluze StereoMan 2

Návod k obsluze StereoMan 2 Návod k obsluze StereoMan 2 2.4 GHz bezdrátová sluchátka 1 1. Obsah. 1 Obsah 2 2 Rozsah dodávky / popis zařízení 3 3. Prosím, přečtěte si jako první 4 3.1 Provozní prostředí 4 3.2 Prohlášení výrobce 4

Více

Manuál. Blue Power IP65 nabíječka 12/5 24/5 12/7 24/8 12/10 12/15

Manuál. Blue Power IP65 nabíječka 12/5 24/5 12/7 24/8 12/10 12/15 CZ Manuál Blue Power IP65 nabíječka 12/5 24/5 12/7 24/8 12/10 12/15 Obsah Obsah... 1 2. Důležité vlastnosti a fakta... 3 2.1 Ultra vysoce efektivní zelená nabíječka baterií 3 2.2 Trvanlivost, bezpečnost

Více

GEN230-3i3u-X-ADE. Specifikace kalibra ního generátoru

GEN230-3i3u-X-ADE. Specifikace kalibra ního generátoru Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982

Více

Vybavovací Mechanismus T2

Vybavovací Mechanismus T2 Vybavovací Mechanismus T2 1- ÚVOD 2- POKYNY PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU 3- MONTÁŽNÍ P ÍRU KA 1- ÚVOD Vybavovací mechanismus DYNATECH je dopl ující sadou pro každého výrobce rám, který používá náš progresivní,

Více

Návod WINGO3524,5024

Návod WINGO3524,5024 Návod WINGO3524,5024 Důležité informace Gratulujeme vám, že jste si vybrali výrobek firmy Nice. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Aby byly tyto pokyny lépe srozumitelné, uspořádali jsme je tam, kde

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Měření impedancí v silnoproudých instalacích Měření impedancí v silnoproudých instalacích 1. Úvod Ing. Lubomír Harwot, CSc. Článek popisuje vybrané typy moderních měřicích přístrojů, které jsou používány k měřením impedancí v silnoproudých zařízeních.

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

PŘÍLOHA III DODATKY K SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACI

PŘÍLOHA III DODATKY K SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACI PŘÍLOHA III DODATKY K SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACI 41 PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY, KTERÉ BUDOU DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH ČÁSTÍ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PRO PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ KABERGOLIN 4.2

Více

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ 2250 REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ Radiátor neinstalujte s regulátorem FORTE nahoře. Radiátor neinstalujte pod nebo před síťovou zásuvku nebo svorkovnici. Regulátor se nesmí dotýkat

Více

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498 Návod k montáži a obsluze TR12-1F Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem obj.č. 7 719 002 498 Bezporuchový provoz je zaručen při dodržování tohoto návodu. Prosíme po instalaci předat tento

Více

nábytek z tvrdého masivu

nábytek z tvrdého masivu nábytek z tvrdého masivu Jacques & partner, s.r.o., Libe 167, 25241 Dolní B e any, DI CZ26191113 Reklama ní ád nábytek z tvrdého masivu 1. Záru ní doba za íná b et dnem p evzetí zbo í a iní 24 m síc.

Více

Stolní automatický výrobník ledu

Stolní automatický výrobník ledu Stolní automatický výrobník ledu HZB-12/A HZB-12/SA Návod k použití Je důležité, abyste si tento návod před použitím pečlivě prostudovali a stroj používali dle tohoto návodu. Obsah TABLE OF CONTENTS Důležité

Více

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití CT-V1 Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití POZNÁMKY Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC.

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

VA 40/./../K. Doplněk montážního a provozního předpisu. Plováčkové průtokoměry se skleněnými měřicími kónusy. Kategorie II 2 G

VA 40/./../K. Doplněk montážního a provozního předpisu. Plováčkové průtokoměry se skleněnými měřicími kónusy. Kategorie II 2 G KROHNE 01/2006 A 11 VA40 01 CZ Doplněk montážního a provozního předpisu VA 40/./../K. Plováčkové průtokoměry se skleněnými měřicími kónusy Kategorie II 2 G Magneticko-indukční průtokoměry Plováčkové průtokoměry

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 Děkujeme, že jste si zakoupili tuto automatickou nabíječku VC 7000. Je určená pro nabíjení olověných, gelových i kalciových akumulátorů s kapacitou nad 14Ah, resp. 25Ah.

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

Návod k obsluze VITOVENT 300. pro provozovatele zařízení. Vitovent 300 systém větrání bytů s regenerací tepla a dálkovým ovládáním

Návod k obsluze VITOVENT 300. pro provozovatele zařízení. Vitovent 300 systém větrání bytů s regenerací tepla a dálkovým ovládáním Návod k obsluze pro provozovatele zařízení Vitovent 300 systém větrání bytů s regenerací tepla a dálkovým ovládáním Upozornění k platnosti viz poslední strana. VITOVENT 300 Prosím uschovat! Nejprve informovat

Více

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

Vibra ní bruska. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

Vibra ní bruska. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, že je tento výrobek v souladu s následujícími normami normalizovaných dokument EN60745, EN55014, EN61000 rovn ž i sm rnic

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

Simulátor EZS. Popis zapojení

Simulátor EZS. Popis zapojení Simulátor EZS Popis zapojení Při výuce EZS je většině škol využíváno panelů, na kterých je zpravidla napevno rozmístěn různý počet čidel a ústředna s příslušenstvím. Tento systém má nevýhodu v nemožnosti

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Kazetové klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Před použitím klimatizačního systému si, prosím, přečtěte tuto příručku.

Více