P íru ka k implantaci. Jednodutinový kardiostimulátor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P íru ka k implantaci. Jednodutinový kardiostimulátor"

Transkript

1 P íru ka k implantaci Jednodutinový kardiostimulátor

2

3

4

5 OBSAH 1. Obecný popis Indikace Kontraindikace Všeobecn Potenciální komplikace Upozorn ní pro pacienta Nebezpe í související s léka ským prost edím Skladování Vlastnosti sterilního obalu Postup implantace ed otev ením balení íprava kapsy Výb r typu elektrody ení prah u implantátu Zapojení elektrod Funk ní zkouška implantátu Speciální režimy Nominální režim (Nouzový režim) Pohotovostní režim Magnetický režim Citlivost p i rušení...17

6 7. Funkce a parametry Režimy stimulace Frekvence Základní frekvence Maximální sledovací frekvence Frekven ní hystereze Parametry stimulace a snímání Amplituda impulzu Ší e impulzu Senzitivita Polarity stimulace a snímání Refrakterní periody Absolutní refrakterní periody Terapeutická zlepšení Frekven ní vyrovnání Optimalizace provozu ení impedance elektrod Automatické snímání Automatický práh Sledování pacienta Doporu ení ke sledování pacienta Ukazatel volitelné vým ny (ERI) Explantace Zkoušky programovacího za ízení Kontrola pam ti p ístroje (AIDA+) Identifikace kardiostimulátoru... 26

7 9. cný popis Elektrické vlastnosti Spot eba proudu na po átku životnosti Vztah mezi magnetickou frekvencí a impedancí baterie Baterie Životnost Programovatelné parametry Neprogramovatelné parametry Záruka lánek 1: Záru ní podmínky lánek 2: Podmínky vým ny Vysv tlení symbol...36

8 1. OBECNÝ POPIS ESPRIT S je jednodutinový kardiostimulátor. ESPRIT S nabízí adu vysoce ú inných terapeutických funkcí: Automatické nastavení amplitudy komorové stimulace (Auto-práh) Automatické nastavení sí ové a komorové senzitivity (Autosensing) 2. INDIKACE Indikace ke stimulaci a defibrilaci uvádí American College of Cardiology a American Heart Association (viz "ACC/AHA/NASPE 2002 Guideline Update for Implantation of Cardiac Pacemakers and Antiarrhythmia Devices: Summary Article," Circulation 2002;106: ). 3. KONTRAINDIKACE 3.1. VSEOBECNE Nejsou známy žádné kontraindikace použití kardiostimulátor jako lé ebné metody k ízení srde ní frekvence. P i výb ru kardiostimulátoru a elektrod je nicmén t eba brát v úvahu pacient v zdravotní a fyzický stav. Výhody kardiostimulace u d tských pacient nebyly dosud vyhodnoceny. Mezi pacientovou spontánní tepovou frekvencí a funkcemi kardiostimulátoru m že dojít k nežádoucí interakci. 8 EŠTINA

9 3.2. POTENCIALNI KOMPLIKACE Ke komplikacím m že dojít u každého implantovaného kardiostimula ního p ístroje. Mohou souviset se samotným ístrojem: ed asné vybití baterie Selhání funk ní sou ásti Blokace obvodu, p epnutí do pohotovostního režimu nebo jakákoli jiná selhání zp sobená elektromagnetickou interferencí Pektorální stimulace Komplikace mohou souviset s kardiostimula ními elektrodami: Špatné spojení s elektrodami kardiostimulátoru Dislokace elektrody, perforace srde ní st ny nebo reakce tkán na rozhraní myokard-elektroda Porušení izolace Porušení vodi e Rovn ž mohou vzniknout zdravotní komplikace: Infekce Akumulace tekutiny v míst implantátu Migrace pouzdra Poškození pokožky kardiostimulátorem s možnou protruzí pouzdra 4. UPOZORNENI PRO PACIENTA Pacienta je nutno upozornit na potenciální rizika poruchy funkce kardiostimulátoru v p ípad, že je vystaven p sobení vn jších magnetických, elektrických nebo elektromagnetických signál. Elektrická za ízení: Domácí elektrospot ebi e neovliv ují fungování kardiostimulátoru za p edpokladu, že jsou izolovány podle b žných EŠTINA 9

10 norem. Pacienti by se však m li vyvarovat používání induk ních sporák a trub. Detek ní brány proti krádeži: Jelikož pro za ízení proti krádeži u vchodu do obchod neexistují žádné bezpe nostní normy, doporu uje se trávit v jejich blízkosti co nejmén asu. Pracovní prost edí: Pracovní prost edí pacienta m že být d ležitým zdrojem rušení. V takovém p ípad m že být nezbytné zajistit speciální doporu ení. Mobilní telefony: Vysokofrekven ní signály mohou funkci kardiostimulátoru ESPRIT S rušit, jestliže se p ístroj (telefon) umístí íliš blízko kardiostimulátoru. Je-li telefon zapnut, doporu uje se udržovat jej v minimální vzdálenosti 15 cm (6 palc ) od implantovaného aparátu NEBEZPECI SOUVISEJICI S LEKARSKÝM PROSTREDIM Provoz kardiostimulátoru je nutno pe liv monitorovat p ed i po každém léka ském ošet ení, b hem kterého elektrický proud z externího zdroje prochází t lem pacienta. Zobrazení magnetickou rezonancí: U pacient s kardiostimulátorem je p ísn kontraindikováno zobrazování magnetickou rezonancí (MRI). Elektrokauteriza ní nebo diatermické za ízení: Není vhodné používat diatermická ani elektrokauteriza ní za ízení. Jestliže je takové za ízení nezbytné použít: 1. Udržujte jej co nejdále od kardiostimulátoru. 2. Nastavte jej na minimální intenzitu. 3. Používejte jej krátce. Externí defibrilace: Jestliže pacient musí být defibrilován, doporu uje se, aby byla pádla umíst na alespo 10 cm od 10 EŠTINA

11 kardiostimulátoru, podél linie kolmé na osu tvo enou p ímkou spojující elektrody s kardiostimulátorem. Interní defibrilátor: U pacient s implantovaným defibrilátorem je použití kardiostimulátoru kontraindikováno. Radioterapie: Vyhn te se p sobení ioniza ního zá ení. Betatrony jsou kontraindikovány. Jestliže není možno se vyhnout radioterapii, kardiostimulátor se musí chránit p ed p ímou expozicí a fungování kardiostimulátoru je nutno nep etržit monitorovat. Poškození jím zp sobené nemusí být ihned patrné. Jestliže je zapot ebí oza ovat tkán v blízkosti místa implantace, doporu uje se kardiostimulátor posunout. Jako bezpe nostní opat ení je nutno mít okamžit k dispozici náhradní kardiostimulátor. Litotripse: Není-li kardiostimulátor implantován do b išní oblasti, jsou rizika spojená s litotripsí omezená. Abychom se však vyhnuli riziku komorové nebo sí ové fibrilace, šoky je nutno podávat synchronn se stimulací. Ultrazvuk: Stimulátor se nesmí vystavovat p sobení terapeutických úrovní ultrazvuku. Transkutánní elektrická stimulace nerv (TENS): TENS m že rušit funkci kardiostimulátoru. V p ípad pot eby lze interferenci redukovat pomocí následujících opat ení: 1. Elektrody TENS umíst te co možná nejblíže k sob a co možná nejdále od generátoru impulz a elektrod. 2. hem používání TENS monitorujte srde ní innost SKLADOVANI Kardiostimulátor je zabalen do sterilního obalu, který je uložen v kartonové krabici. Kardiostimulátor se doporu uje skladovat p i teplot od 0 C do 50 C. EŠTINA 11

12 Kartonový obal chrání kardiostimulátor p ed nárazem b hem epravy. ístroje, které utrp ly nadm rný náraz, nap íklad p i dopadu na tvrdou podlahu, nesm jí být implantovány. Každý p ístroj, který utrp l takovýto náraz, je nutno vrátit zástupci firmy Sorin CRM k revizi. Z aparát SE NESMÍ stahovat data ani se nesmí programovat, pokud jsou v blízkosti jiných aparát VLASTNOSTI STERILNIHO OBALU Kardiostimulátor a šroubovák s rá nou jsou sterilizovány etylenoxidem a hermeticky ut sn ny v pr hledném dvojitém obalu v souladu s mezinárodními normami. 5. POSTUP IMPLANTACE 5.1. PRED OTEVRENIM BALENI ed otev ením balení: ed otev ením balení zkontrolujte datum expirace, které je vytišt né na etiketách na krabici a na sterilním obalu. Kardiostimulátory neimplantované p ed datem expirace je nutno vrátit zástupci firmy Sorin CRM. i komunikaci s aparátem: jestliže se zobrazí výstraha, nebo je-li impedance baterie p íliš vysoká (> 2 kiloohmy), p ístroj neimplantujte a kontaktujte zástupce firmy Sorin CRM. S aparátem se NESMÍ komunikovat a aparát se NESMÍ programovat v okolí jiných aparát. Rovn ž zkontrolujte celistvost sterilního obalu. Pokud byl obal propíchnut i pozm n, sterilita obsahu se negarantuje. Jakmile kardiostimulátor není sterilní, je nutno jej navrátit v originálním obalu 12 EŠTINA

13 zástupci firmy Sorin CRM. P ípadná resterilizace výrobku závisí na rozhodnutí firmy Sorin CRM PRIPRAVA KAPSY Z d vodu orientování konektoru kardiostimulátoru se doporu uje vytvo it kapsu v levé pektorální poloze. Ve své finální poloze se kardiostimulátor nesmí nacházet hloub ji než 4-5 cm pod povrchem k že VÝBER TYPU ELEKTRODY K optimálnímu využití funkcí kardiostimulátoru je vhodné použít bipolární elektrodu. Použije-li se unipolární elektroda, funkce automatického snímání komory nebude k dispozici. i použití vysoké polarizace elektroda v normálním provozu funkci Auto-threshold (Auto-práh). Propojení: Stimula ní a snímací konektor je kompatibilní s IS- 1. Nízkoprofilové typy elektrod nejsou kompatibilní MERENI PRAHU U IMPLANTATU Stimula ní a snímací prahy je nutno m it u implantátu. Stimula ní prahy: Akutní prahy musí být nižší než 1 V u ší ky impulzu. Trvalé prahy musí být nižší než 3 V u ší ky impulzu 0,5 ms. Prahy snímání: Správné komorové snímání vyžaduje amplitudu R- vlny v tší než 5 mv. Správné sí ové snímání vyžaduje amplitudu R- vlny v tší než 2 mv. EŠTINA 13

14 5.5. ZAPOJENI ELEKTROD Elektrodu je nutno ádn p ipojit k odpovídajícímu konektoru kardiostimulátoru (místo každého konektoru je ozna eno na pouzd e). Pozor: utahuje se pouze distální vložka. i zapojování elektrody postupujte následovn : 1. Kolík elektrody zasu te v celé jeho délce do portu kardiostimulátoru. 2. Šroubovák zasu te do st edu vystupujícího profilu otvoru pro šroubovák na distální vložce, potom do nastaveného šroubu. Otvor na šroubovák se nachází pod osou této elektrody. 3. Šroub utahujte, dokud se neozve cvaknutí šroubováku. Dotažení zkontrolujte zatáhnutím za elektrodu (elektroda musí z stat v kardiostimulátoru). Pozor: 1. ipravené šrouby utahujte až po zasunutí konektoru elektrody (jinak by se mohl konektor poškodit). 2. Tento šroub nepovolujte, dokud nezasunete konektor elektrody (m že nastat komplikace s op tovným vložením šroubu). 3. Používejte pouze šroubovák dodaný s kardiostimulátorem. D ík šroubováku udržujte kolmo k rovin kardiostimulátoru (viz obrázek dole). Upozorn ní: Špi ka šroubováku musí být úpln zasunuta do hlavi ky šroubu; jinak hrozí poškození šroubu a defekt p i ipojení i odpojení elektrody. 14 EŠTINA

15 Správné zasunutí zkontrolujete tak, že zatla íte šestihrannou špi ku šroubováku jemn do hlavi ky šroubu tak, aby dosedla do šestihranné dutiny šroubu - ucítíte kontakt kovu na kov. Kardiostimulátor neimplantujte, neucítíte-li kontakt kovu na kov. Kardiostimulátor neimplantujte, jestliže klí p i utahování šroubu na kolíku elektrody necvakne FUNKCNI ZKOUSKA IMPLANTATU Po umíst ní aparátu do kapsy zkontrolujte fungování kardiostimulátoru pomocí EKG. 6. SPECIALNI REZIMY 6.1. NOMINALNI REZIM (NOUZOVÝ REZIM) Bezpe nostní funkci lze urychlen aktivovat stisknutím následujícího tla ítka: V nominálním režimu pracuje kardiostimulátor s parametry, které jsou v tabulce programovatelných parametr podtržené POHOTOVOSTNI REZIM V p ípad selhání automatického testu kardiostimulátor p epíná automaticky do bezpe nostního provozního režimu známého jako režim standby. Ve v tšin p ípad je možné b žný provoz kardiostimulátoru obnovit (je-li kardiostimulátor na stabilizované teplot p ibližn 37 C) potvrzením reinicializa ní funkce nabízené programovacím za ízením. Není-li tomu tak, obra te se na zástupce firmy Sorin CRM. EŠTINA 15

16 V režimu standby pracuje kardiostimulátor s následujícími parametry: VVI nebo AAI (podle dutiny), 70 min -1, 5 V, 0,5 ms, senzitivita 2,2 mv, unipolární. Následn nelze p ístroj programovat a testovací režimy v etn magnetického nejsou ú inné. 16 EŠTINA

17 6.3. MAGNETICKÝ REZIM Pokud se aplikuje magnet, kardiostimulátor ukon í probíhající cyklus a pracuje s následujícími parametry: Režim VOO (je-li naprogramován režim: Vxx) AOO (je-li naprogramován režim: Axx) Frekvence Amplituda impulzu Ší ka impulzu Magnetická frekvence 5 V (nebo v tší, je-li hodnota naprogramované amplitudy v tší) 0,5 ms (nebo v tší, je-li naprogramovaná hodnota ší ky impulzu v tší) i opušt ní magnetického režimu p ístroj pracuje: po 6 cykl stimulací s magnetickou frekvencí, s naprogramovanou amplitudou, potom po 2 cykly s naprogramovanými parametry, v asynchronním režimu CITLIVOST PRI RUSENI Jestliže kardiostimulátor snímá elektrický šum p i frekvenci nad 20 Hz, p epíná se do asynchronního režimu se základní frekvencí. Naprogramovaný režim se obnoví, jakmile se nedetekuje žádný šum. 7. FUNKCE A PARAMETRY 7.1. REZIMY STIMULACE Režim stimulace ur uje innost kardiostimulátoru p i stimulaci a snímání. Významy kód (nap. VVI, AOO) jsou uvedeny v P íloze DD k Norm EN T EŠTINA 17

18 Kontraindikace: 1. Stimulace AAI se kontraindikuje, pokud je vedení AV porušeno. 2. Asynchronní stimulace se kontraindikuje, pokud pacient v vlastní rytmus s kardiostimulátorem koliduje FREKVENCE Základní frekvence Základní frekvence je stimula ní frekvence p i absenci snímaných íhod. Jestliže pacientova spontánní frekvence poklesne pod tuto hranici, funkci p ebírá kardiostimulátor. Speciální p ípad: Jestliže je naprogramovaná hystereze, dolní hranice vlastní frekvence m že dosáhnout hodnoty pod základní frekvencí. Maximální sledovací frekvence Maximální sledovací frekvence ur uje horní hranici stimula ní frekvence. Speciální p ípad: Ve spoušt ném režimu m že p ístroj p ekro it maximální sledovací frekvenci a stimulovat na hrani ní hodnotu frekvence. Frekven ní hystereze Frekven ní hystereze ur uje schopnost snížení frekvence pacientova vlastního sinusového rytmu pod hrani ní frekvenci. Po snímání kardiostimulátor pracuje s hrani ní frekvencí sníženou o naprogramované procento hystereze. Požadavky na programování: 1. Jakmile je základní frekvence nižší nebo se rovná 45 min -1, frekven ní hystereze je naprogramovaná na 0% a není dostupná. 18 EŠTINA

19 7.3. PARAMETRY STIMULACE A SNIMANI Amplituda impulzu Amplituda impulzu ur uje nap tí aplikované na srdce p i stimulaci. Doporu ení: Bezprost edn po implantaci použijte tovární nastavení, aby se zamezilo ztrát signálu v d sledku do asného zvýšení stimula ního prahu. Ší e impulzu Ší e impulzu ur uje dobu, po kterou se b hem stimulace aplikuje na srdce amplituda impulzu. Požadavky na programování: Je-li funkce Automatické prahové hodnoty naprogramována na Monitor nebo Auto, programovatelná délka komorového impulzu je nižší nebo rovná 0,5 ms. Senzitivita Senzitivita ur uje minimální práh snímání signálu. Nap íklad senzitivita 1 mv umožní snímání pouze t ch signál, které mají amplitudu v tší než 1 mv. K detekci srde ního signálu o malé amplitud je nutno naprogramovat vyšší senzitivitu (nižší hodnotu). Jestliže však kardiostimulátor detekuje extrakardiální signály, je nutno naprogramovat nižší senzitivitu (vyšší hodnotu). Doporu ení: 1. Je nutno udržovat bezpe nostní rozp tí v hodnot dvou- až trojnásobku amplitudy zaznamenaného signálu. 2. Nastavení vysoké sí ové senzitivity (hodnoty menší než nebo rovnající se 0,6 mv) je nutno vyhradit pouze pro P-vlny o velmi malé amplitud, jelikož toto nastavení zvyšuje zárove senzitivitu na vn jší interference. Požadavky na programování: 1. Je-li Automatické snímání (Autosensing) naprogramováno na Auto, senzitivita již není programovatelná. EŠTINA 19

20 Polarity stimulace a snímání I když je kardiostimulátor mechanicky konfigurován jako generátor bipolárních impulz, m že být naprogramován bu na unipolární, nebo bipolární konfiguraci. Konfigurace polarity stimulace a snímání že být naprogramována nezávisle. Nebezpe í pektorální stimulace je nižší u bipolární stimulace. U bipolárního snímání je kardiostimulátor mén citlivý na myopotenciály a na externí elektromagnetický šum. Požadavek na programování: Kardiostimulátor nelze naprogramovat na bipolární konfiguraci, jestliže bipolární elektroda není zapojena (m ení impedance ur uje typ elektrody p ítomné v dob, kdy je bipolární konfigurace programována) REFRAKTERNI PERIODY Absolutní refrakterní periody Absolutní refrakterní periody jsou iniciovány jakoukoliv snímanou nebo stimulovanou p íhodou. Tyto periody se skládají z minimální Refrakterní Periody a spustitelné Refrakterní Periody. Trvání t chto refrakterních period se podle pot eby automaticky prodlužuje TERAPEUTICKA ZLEPSENI Frekven ní vyrovnání Funkce Vyrovnání je ur ena k tomu, aby zabra ovala prudkému poklesu frekvence na naprogramovanou základní frekvenci u pacient vykazujících epizody paroxysmální bradykardie. Provoz: 1. Jestliže pacientova spontánní frekvence poklesne, kardiostimulátor p epíná na funkci s nižší frekvencí než je spontánní frekvence bezprost edn p ed pauzou. 2. Stimula ní frekvence se 20 EŠTINA

21 potom postupn snižuje, dokud se nedosáhne základní frekvence nebo se nenavrátí spontánní rytmus. Programování p i implantaci: P ed implantací se nedoporu uje programovat funkci Vyrovnání (tj. pozvolné vyrovnání frekvence), jelikož kardiostimulátor m že detekovat šum a stimulovat vyšší frekvenci než je naprogramovaná základní frekvence. Doporu ení: Doporu uje se soub žn používat funkci Hystereze, aby se p edešlo spušt ní stimulace kv li nepatrným variacím v pacientov spontánním cyklu. Požadavek na programování: 1. V režimu VVI a VVT nelze funkci Vyrovnání (pozvolné vyrovnání frekvence) naprogramovat na "Slow" (pomalá) ani "Very slow" (velmi pomalá), je-li funkce Auto-threshold (automatický práh) naprogramovaná na "Monitor" i "Auto" OPTIMALIZACE PROVOZU ení impedance elektrod ístroj m í impedanci elektrod každých 6 (šest) hodin a údaje ukládá. Automatické snímání Funkce Automatického snímání umož uje automatické nastavování senzitivity. Provoz: 1. Jestliže je funkce Automatického snímání naprogramována na Auto, senzitivita je trvale nastavena na 37,5% st ední amplitudy snímaných signál. 2. hem stimulace rytmu sm uje senzitivita k 1,5 mv (komora) nebo k 0,4 mv (sí ) v bipolární konfiguraci a k 2,5 mv (komorová dutina) v unipolární konfiguraci. Omezení programování: 1. Funkce sí ového Automatického snímání (režim Auto) je k dispozici pouze v p ípad, kdy je polarita sí ového snímání bipolární. EŠTINA 21

22 Automatický práh Funkce Automatický práh umož uje automatické nastavení amplitudy komorové stimulace podle testování prahu, které p ístroj v pravidelných intervalech provádí. íklady: 1. Jestliže je funkce Automatický práh naprogramovaná na "Auto", amplituda komorové stimulace je naprogramovaná na dvojnásobek stimula ního prahu. Jestliže vyhledání prahu není úsp šné, amplituda komorové stimulace se automaticky nastaví na 5 V. 2. Je-li funkce Automatický práh naprogramovaná na "Monitor", naprogramovaná hodnota amplitudy komorové stimulace z stává zachována. Upozorn ní: Ur itá lé iva mohou práh stimulace zásadním zp sobem zvýšit. Funkci komorový Automatický práh je nutno používat obez etn a ádn nastavovat minimální komorovou amplitudu. 8. SLEDOVANI PACIENTA 8.1. DOPORUCENI KE SLEDOVANI PACIENTA Standardní sledování: Doporu uje se ro ní standardní sledování. ed propušt ním pacienta a p i každé další návšt se doporu uje: 1. Zkontrolovat stav baterie. 2. Zkontrolovat správné snímání (senzitivitu) a stimulaci; nastavte stimulaci na dvojnásobek prahu stimulace. 3. Zkontrolovat pam p ístroje (AIDA+). 4. Ponechat si výtisk naprogramovaných parametr, výsledk test a údaj v pam ti. Intenzivní sledování: Pacienta se doporu uje sledovat každých 6 m síc, je-li impedance baterie v tší nebo rovná hodnot 5 kiloohm, zvlášt u pacient závislých na stimulaci. Vým na: Kardiostimulátor je nutno vym nit, jakmile se dosáhne bodu Ukazatele volitelné vým ny (ERI). 22 EŠTINA

23 Upgrade softwaru implantátu: V p ípad, že se pomocí programovacího za ízení do pam ti p ístroje stáhne nový software, programovací za ízení m že zobrazit výstražnou zprávu, kterou uživatele informuje a dá pat né instrukce, kterými je nutno se ídit. EŠTINA 23

24 8.2. UKAZATEL VOLITELNE VÝMENY (ERI) Ukazatel volitelné vým ny (ERI) ovliv uje: magnetická frekvence 80 ± 1 min -1, impedance baterie 10 kiloohm Pozor: Kardiostimulátor je nutno vym nit, jakmile se dosáhne bodu Ukazatele volitelné vým ny (ERI). Jakmile se dosáhne bodu ERI, následující parametry se p epnou na Nominální režim (uvedeno v tabulce programovatelných parametr ) až do konce životnosti p ístroje: Režim Základní frekvence Frekven ní hystereze Smoothing (vyrovnávání) Ostatní parametry z stávají tak, jak byly naprogramované. Jakmile se dosáhne bodu ERI a za následujících podmínek: VVI (nebo AAI), 70 min -1, 0,4 ms, 500 Ohm, provozní doba zbývající do konce životnosti iní p ibližn : 9,9 m síce s programováním 2,5 V 7,6 m síce s programováním 3,5 V 5,9 m síce s programováním 5 V 4,1 m síce s programováním 7,5 V Stimula ní amplitudy, které jsou k dispozici p i ERI iní: 2,4 V s programováním 2,5 V 3,45 V s programováním 3,5 V 4,5 V s programováním 5 V 6 V s programováním 7,5 V 24 EŠTINA

25 8.3. EXPLANTACE Kardiostimulátor je nutno explantovat v následujících p ípadech: Konec životnosti Potvrzené selhání funkce Kremace pacienta (ve spalovací peci by mohl kardiostimulátor explodovat). Úmrtí pacienta: z d vodu ochrany životního prost edí mohou místní na ízení požadovat explantaci p ístroj obsahujících bateriový zdroj. Explantovaný kardiostimulátor se nesmí op tovn použít u jiného pacienta. Všechny explantované kardiostimulátory je nutno navrátit zástupci firmy Sorin CRM, a to pe liv o išt né od všech stop zne išt ní. išt ní lze provést pono ením kardiostimulátoru do vodného chlornanu sodného obsahujícího alespo 1 % chlóru, a poté kladným opláchnutím vodou. Kardiostimulátor je nutno chránit p ed mechanickým nárazem a kolísáním teploty, k emuž by mohlo dojít b hem p epravy ZKOUSKY PROGRAMOVACIHO ZARIZENI Funkcí programovacího za ízení je: provád t zkoušky impedance na kabelu, provád t zkoušky stimula ního prahu v asynchronním režimu, ur ovat amplitudu snímaných vln, zobrazovat EKG s do asn upravenými programovacími parametry (nap. s cílem pozorovat pacient v vlastní rytmus), provád t elektrofyziologické pozorování (výboje a sekvence extrastimul ). EŠTINA 25

26 8.5. KONTROLA PAMETI PRISTROJE (AIDA+) Kontrola pam ti p ístroje informuje o: ivce vy erpání baterie, statistikách od posledního sledování, šestim sí ních k ivkách a histogramech k vyhodnocování funkcí ístroje, diagnostických zprávách o p íhodách zjišt ných p ístrojem IDENTIFIKACE KARDIOSTIMULATORU Kardiostimulátor je možno programovat pomocí telemetrie za použití programovacího terminálu propojeného s programovacím za ízením firmy Sorin CRM. ístroj je možno neinvazivn identifikovat následujícím zp sobem: 1. K identifikaci jména výrobce, které je natišt no na p ístroji, použijte rentgen (S = Sorin CRM; P = Kardiostimulátor; T = Model Esprit S ). 26 EŠTINA

27 2. S p ístrojem komunikujte pomocí programovacího za ízení firmy Sorin CRM. Model a sériové íslo p ístroje se zobrazí automaticky. První íslice sériového ísla odpovídá poslední íslici roku výroby. 9. VECNÝ POPIS Rozm ry Hmotnost 37,4 x 41,5 x 6,1 mm 19 g Objem 7,5 cm 3 Konektor inná povrchová plocha pouzdra IS-1 25,2 cm 2 EŠTINA 27

28 Zaru ená pevnost upevn ní konektoru Použité materiály 14 N inná povrchová plocha pouzdra: 99% istý titan Pláš pouzdra: silikonový elastomer* Konektory: polyuretan* *Materiály zdravotnické t ídy, které prošly hodnocením "in vitro" a "in vivo". 28 EŠTINA

29 10. ELEKTRICKE VLASTNOSTI Vstupní impedance Unipolární 40 kiloohm Bipolární 40 kiloohm Tvar impulz SPOTREBA PROUDU NA POCATKU ZIVOTNOSTI epravní podmínky (1) Režim SSI Inhibováno: 5,6 μa 100% stimulace: 10,1 μa Podmínky Cenelec (2) Režim SSI Inhibováno: 5,6 μa 100% stimulace: 8,2 μa (1) 70 min -1, 3,5 V, 0,35 ms, 500 ohm, Holter ON (ZAPNUTO). (2) 70 min -1, 2,5 V, 0,5 ms, 500 ohm, Holter ON (ZAPNUTO). EŠTINA 29

30 10.2. VZTAH MEZI MAGNETICKOU FREKVENCÍ A IMPEDANCÍ BATERIE Magnetická frekvence (min -1 ) Perioda magnetu (ms) Odpor baterie (kiloohmy) < Magnetická frekvence (min -1 ) Perioda magnetu (ms) Odpor baterie (kiloohmy) 7,5 8 8,5 9 9,5 10 Magnetická frekvence (min -1 ) Perioda magnetu (ms) Odpor baterie (kiloohmy) > BATERIE Výrobce Greatbatch Typ Model Celková kapacita Užitná kapacita Jodid lithný GB8711 0,86 Ah BOL (po átek životnosti): 0,81 Ah. ERI (volitelná vým na): 0,05 Ah. Nap tí BOL (po átek životnosti): 2,8 V. ERI (volitelná vým na): 2,5 V. 30 EŠTINA

31 10.4. ŽIVOTNOST 8,6 roku epravní podmínky (1) a režim SSI 10,5 roku Podmínky Cenelec (2) a režim SSI (1) 70 min -1, 3,5 V, 0,35 ms, 500 ohm, Holter ON (ZAPNUTO). (2) 70 min -1, 2,5 V, 0,5 ms, 500 ohm, Holter ON (ZAPNUTO). 11. PROGRAMOVATELNE PARAMETRY eno p i 37 C a p i zatížení 500 ohm Legenda: Hodnota tu ným písmem: hodnota s továrním nastavením Podtržená hodnota: nominální hodnota Základní parametry Komora Mód (1)(2) Hodnoty A-V VVI-VVT-VOO-AAI-AAT-AOO-OOO Základní frekvence (min-1) (3) (± 2 min-1) Maximální frekvence sledování (min-1) (± 5 min-1) Hystereze frekvence (%) (± 4 %) (1) Nominální hodnota závisí na zvolené komo e. (2) U pacient se stimulací neprogramujte mód OOO. (3) Odpovídající základní periody a intervaly p erušení: ms. EŠTINA 31

32 Stimulace a snímání Hodnoty Amplituda impulzu (V) (1) 1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-7,5 (± 20 %) Ší e impulzu (ms) (1) 0,10-0,25-0,35-0,50-0,60-0,75-0,85-1 (± 35 μs) Senzitivita (mv) (2)(3)(4)(5) 0,4 (± mv ± 40 %) 0,6-0,8-1,0-1,2-1,5-1,8-2,0-2,2-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-6,0-8,0-10,0-15,0 (± 20 %) Polarita snímání Polarita stimulace Unipolární-Bipolární Unipolární-Bipolární (1) Nominální hodnota m že být vyšší než podtržená hodnota (zp t k naprogramované hodnot ). (2) Hodnoty se m í pomocí kladného a záporného triangulárního signálu 2/13 ms. (3) Je-li citlivost nastavena na hodnotu pod 2,5mV, stimulátor m že detekovat šum nižší než je úrove uvedená v lánku Normy EN (4) Po výb ru komory nejsou k dispozici hodnoty pod 1mV. Po výb ru sín nejsou k dispozici hodnoty nad 6mV. (5) Po výb ru komory iní továrn nastavená hodnota 2,5mV. Po výb ru sín iní továrn nastavená hodnota 1,0mV. Zvláštní funkce Hodnoty Vyrovnání Automatické snímání Automatický ventrikulární limit VYPNUTO-Velmi pomalé-pomalé- St edn rychlé-rychlé Auto-Monitor Auto-Monitor-VYPNUTO Minimální ventrikulární amplituda (V) 1,5-2-2,5-3,0-3,5 (± 10 %) 32 EŠTINA

33 12. NEPROGRAMOVATELNE PARAMETRY Parametry Limit frekvence (min-1) Refrakterní periody Hodnoty 195 (± 5 min-1) automaticky (viz tabulka níže) Minimální hodnoty refrakterní periody jsou následující: Režim Typ události Minimální refrakterní periody (ms) VVI, VVT Snímaná komora 95 ms (V dutina) VVI, VVT Stimulovaná komora 150 ms (V dutina) AAI, AAT Snímaná nebo stimulovaná sí 345 ms ± 10 ms (A dutina) 13. ZARUKA Implantovatelný kardiostimulátor ESPRIT je výsledkem intenzivního výzkumu a veškeré jeho sou ásti byly zvoleny po komplexním testování. Sorin CRM S.r.I (dále jen "Sorin CRM") poskytuje záruku na výrobek ESPRIT, a to na veškeré škody zp sobené selháním komponentu i výrobními vadami na dobu p ti let od data implantace a zavazuje se vym nit veškeré p ístroje ESPRIT v souladu s podmínkami popisovanými v lánku 1 a 2. Sorin CRM negarantuje, že lidské t lo nebude nevhodn reagovat na implantaci p ístroje ESPRIT, ani že nikdy nedojde k žádnému selhání ístroje. Sorin CRM nezaru uje vhodnost p ístroje ESPRIT u definovaných typ pacient : výb r tohoto p ístroje závisí na rozhodnutí léka e. EŠTINA 33

34 Sorin CRM nenese odpov dnost za žádné škody nep ímo spojené s ístrojem ESPRIT, a již v rámci jeho b žného i abnormálního provozu, ani za žádné škody plynoucí z jeho explantace i vým ny. Sorin CRM neoprav uje žádnou osobu k úprav t chto záru ních podmínek LANEK 1: ZARUCNI PODMINKY 1. Záruka na implantovatelný kardiostimulátor ESPRIT platí pouze pro první implantaci. 2. Formulá implantace EURID/IAPM je nutno odeslat firm Sorin CRM do 30 dn po implantaci. 3. Implantovatelný kardiostimulátor ESPRIT je nutno implantovat ed datem expirace uvedeným na obalu. 4. Záruka se vztahuje pouze na p ístroje vrácené výrobci, pe liv zabalené a opat ené doprovodnou zprávou vyhotovenou nemocnicí i léka em, jsou-li vyhodnoceny jako defektní poté, co firma Sorin CRM provede jejich p íslušnou analýzu. Do 30 dn po explantaci je p ístroj nezbytné navrátit firm Sorin CRM. Každý p ístroj navrácený a vym ný dle podmínek této záruky se stává výlu ným majetkem firmy Sorin CRM. Veškerá práva dle podmínek této záruky zanikají, jestliže byl ístroj ESPRIT otev en jakoukoli jinou osobou než firmou Sorin CRM. Veškerá práva rovn ž zanikají, jestliže byl p ístroj poškozen neopatrností i následkem nehody. Jedná se p edevším o p ípad, kdy byl p ístroj vystaven teplotám nad 50 C, chybnému elektrickému zacházení nebo nárazu, zvlášt v d sledku jeho upušt ní na zem. Záruka 34 EŠTINA

35 neplatí ani v p ípad odborného posudku vypracovaného t etí stranou po vyjmutí p ístroje. 5. Tato omezená záruka zanikne, prokáže-li se, že p ístroj byl použit nesprávn nebo byl neadekvátn implantován, v rozporu s doporu eními k p ístroji ESPRIT uvedenými v p íru ce pro léka e. 6. Záruka se nevztahuje na elektrody a jiné p íslušenství používané i implantaci. 7. Podmínky vým ny popisované v lánku 2 zahrnují veškeré ístroje, které budou vym ny v pr hu záru ní doby z vodu vy erpání baterie, a to bez souvislosti se selháním jakékoli sou ásti i výrobním rizikem. Životnost baterie se liší podle nastavení p ístroje a stimula ního provozu v pr hu doby LANEK 2: PODMINKY VÝMENY 1. V p ípad poruchy p ístroje ESPRIT z d vodu selhání jeho sou ásti, výrobní vady i koncep ní chyby, ke které dojde b hem období p ti let po ínaje datem implantace, se firma Sorin CRM zavazuje: bezplatn vym nit explantovaný p ístroj za jiný p ístroj Sorin CRM, s ekvivalentními prvky, nebo vystavit dobropis na vým nu ve výši kupní ceny k nákupu jakéhokoli jiného náhradního p ístroje firmy Sorin CRM. 2. Dobropis vystavený dle podmínek omezené záruky nep esáhne nákupní cenu náhradního p ístroje Sorin CRM. EŠTINA 35

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití MEDUMAT Standard 2 Dýchací p ístroj Návod k použití Obsah Obsah 1 Úvod 5 1.1 Ur ený ú el použití... 5 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele... 6 1.3 Kontraindikace... 6 1.4 Vedlejší ú inky... 6 2 Bezpe

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4 OBSAH Využití analyzátoru AMP 3 Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3 Technické parametry p ístroje AMP 4 Technické provedení a struktura p ístroje AMP 7 Software 13 Sou ásti systému a p íslušenství 14

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

PROGRAMÁTOR Q-TECH SOUČÁST SYSTÉMU S-ICD PŘÍRUČKA UŽIVATELE

PROGRAMÁTOR Q-TECH SOUČÁST SYSTÉMU S-ICD PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMÁTOR Q-TECH SOUČÁST SYSTÉMU S-ICD PŘÍRUČKA UŽIVATELE 3200 Copyright 2013 Boston Scientific or its affiliates. All rights reserved. Všechna práva vyhrazena. Omezená licence software a užití zařízení.

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily Elektromobil Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily www.schneider-electric.cz Souhrn V srdci energetické výzvy, která p ispívá ke zlepšení životního prost edí, nabízí elektromobily,

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely ABSTRAKT Tato práce pojednává o CNC, nových technologiích a materiálech a to v oblasti soustružení a frézování dále se zabývá využitím výpo etní techniky a p íslušných softwar, které zvyšují kvalitu práce,

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

PROGRAMÁTOR Q-TECH SOUČÁST SYSTÉMU S-ICD PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODEL 2020

PROGRAMÁTOR Q-TECH SOUČÁST SYSTÉMU S-ICD PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODEL 2020 PROGRAMÁTOR Q-TECH SOUČÁST SYSTÉMU S-ICD PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODEL 2020 Copyright 2011 Cameron Health, Inc., San Clemente, CA USA Všechna práva vyhrazena. Omezená licence software a užití zařízení. *S-ICD,

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka První vydání: 04/2005 Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008 Prohlašuji,

Více

Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902

Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902 Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902 Číslo dokumentace: 322638-224 Únor 2004 Tato příručka obsahuje informace o nastavení

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy

MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy 2010 Start smart Již po mnoho let se osv d uje MANUALplus v denním provozu díky svému cyklovému programování a získal si renomé i pro možnost

Více

Przewodnik recenzenta

Przewodnik recenzenta Przewodnik recenzenta Obsah 1 P edstavení sady CorelDRAW Graphics Suite X7...2 2 Profily uživatel...6 3 Co je sou ástí...8 4 Hlavní nové a vylepšené funkce...12 Snadné zahájení práce... 12 Rychlejší a

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více