Voda základní předpoklad našeho života

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Voda základní předpoklad našeho života"

Transkript

1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Automatizační řešení Voda základní předpoklad našeho života Úprava vody /// Odpadní voda /// Ochrana před povodněmi /// Řešení na míru /// Úspora energie /// Minimalizované riziko /// Spolehlivé zásobování /// Dodržování předpisů ///

2 Vodní hospodářství /// Vodní hospodářství /// Vodní hospodářství /// Vodní hos Spoutání a využití jedné z přírodních sil Regulovat, hospodařit, využívat - voda, základní součást našeho života Mitsubishi Electric nabízí řešení, která nejenže zajišťují zásobování vodou, ale také chrání obydlené oblasti, které jsou na něm závislé. Řídicí systémy Mitsubishi Electric se starají o spolehlivé čištění odpadních vod a poskytují tím vašemu podniku jistotu, že plní platné předpisy pro nakládání s odpadní vodou a minimalizují tak dopady na životní prostředí. Moderní systémy hospodaření s vodou, které jsou postaveny na bázi řídicích systémů Mitsubishi Electric, pomáhají podnikům snížit energetické náklady a zvýšit provozní efektivitu. 2

3 podářství /// Vodní hospodářství /// Vodní hospodářství /// Vodní hospodářství Reagovat na změny Voda je naše nejdrahocennější surovina a současně také pro nás představuje jednu z největších výzev. Přitom polovina lidské populace považuje vodu za něco samozřejmého, zatímco druhá polovina je konfrontována se stále větším nedostatkem vody. Globální spotřeba vody i nadále prudce stoupá, a z tohoto důvodu nabývá infrastruktura pro zásobování vodou a úpravu vody stále větší význam. Zároveň s tím zvyšují změny klimatu a postupující urbanizace krajiny nebezpečí záplav v celosvětovém měřítku. Reakce na tuto měnící se životní situaci bude jedním z charakteristických rysů našeho století. Strategie nakládání s vodou jako surovinou musí zahrnout celé spektrum služeb, od zajištění zásobování pitnou vodou, přes kontrolu množství škodlivých látek při úpravě surové vody a čištění odpadních vod, zjišťování kvality vody ke koupání, správu vodních cest a vodních nádrží až po ochranu proti povodním. To vše musí zároveň probíhat v souladu se stále přísnějšími standardy a legislativními předpisy. Ochrana zdrojů Protože naše spotřeba vody neustále stoupá, stává se voda stále cennější surovinou. Naším cílem musí být dlouhodobé posilování úlohy vodního hospodářství tak, aby se podnikatelské zájmy dostaly do souladu s potřebami ochrany přírodního prostředí. Správné nakládání s vodními zdroji a jejich ochrana rozhodujícím způsobem přispěje k tomu, jak budeme schopni plnit příští zemědělské, urbanistické a energetické požadavky a současně s dlouhodobým výhledem udržet přirozený ekosystém s ohledem na zatížením, které přináší globální společnost. Efektivní ochrana této významné suroviny je výzvou pro inovativní myšlení a inovativní technickou činnost. Minimalizace rizik Bez ohledu nato, v kterém odvětví vodního hospodářství pracujete, nebo jakým změnám čelíte, Mtsubishi Electric bude s vámi spolupracovat a pomůže vám splnit vaše úkoly a udržet možná rizika na co nejnižší úrovni. Firma Mitsubishi Electric se těší v celosvětovém měřítku velké důvěře a osvědčila se ve všech odvětvích vodního hospodářství. Je proto schopna optimalizovat výkonnost vašich technologických zařízení, zvýšit jejích dostupnost, snížit náklady na instalaci a provoz a splnit nejen vaše současné požadavky, ale také budoucí potřeby. 3

4 Vodní hospodářství /// Vodní hospodářství /// Vodní hospodářství /// Vodní hos Doprovodíme vás na každém kroku Před vodním hospodářstvím, stejně jako před ostatními odvětvími průmyslu, stojí mimořádná výzva související s akumulací a rozvodem vodních rezerv. Voda je surovina, kterou mnoho odběratelů považuje za samozřejmost, a která se ve vztahu k investicím a provozním nákladům dostává stále více pod tlak na snižování nákladů. Populační růst přináší další nároky jak na zásobování vodou, tak také na likvidaci odpadních vod. U všech procesů je nezbytné s ohledem na bezpečné zásobování vodou a na ochranu životního prostředí striktně dodržovat směrnice EU. Následně je každá firma pracující v tomto odvětví odkázána na spolehlivého partnera obeznámeného s příslušnou problematikou, který nabízí požadovaná řešení a je den co den, po dobu mnoha let trvale k dispozici, připraven poskytnout spolehlivou podporu. Mitsubishi Electric je takovým partnerem. Nabízíme systémy s potřebnou flexibilitou a spolehlivostí, které splňují požadované nároky a zhodnocují zkušeností z dlouholeté spolupráce s našimi zákazníky z oblasti vodárenství. Rozumíme klíčovým pochodům, které se odehrávají v každé fázi procesu. Stanice dálkového dohledu Protipovodňové hráze Zdroj vody Jímací nádrž Čerpací stanice Úprava vody: Předčištění, síta vločkování, filtrace sedimentace a desinfekce Doprava pitné vody 4

5 podářství /// Vodní hospodářství /// Vodní hospodářství /// Vodní hospodářství Jsme také pro vás kompetentním partnerem pro související úlohy, které se přímo netýkají zásobování vodou. Může to být monitorování zvýšených průtoků a ochrana obydlených oblastí vybavených vodárenskou soustavou proti povodním. Na základě těchto znalostí jsme vyvinuli řešení na míru, která jsou přizpůsobená speciálním požadavkům vodního hospodářství. V dalším vám představíme řešení pro jednotlivé procesy. Pro více informací kontaktujte prosím nejbližší prodejní kancelář nebo vašeho smluvního partnera, kde vám můžeme na základě vašeho zadání vypracovat inovativní, spolehlivé a cenově příznivé řešení. Automatizační iq Platform Vedoucí průmyslová modulární řídicí platforma s výkonnými programovými nástroji, která obvykle slouží jako centrální řídicí stanice. řady FR-700 Optimalizovaný pro aplikace využívající čerpadla a ventilátory do 630 kw, může pracovat v režimu s rekuperací energie. Čerpací stanice Odběratelé Plavební komora Operátorské panely řady GOT Poskytují transparentní znázornění jakéhokoliv procesu a jsou vybaveny pro připojení k různým datovým sítím. Kompaktní řídicí jednotky PLC řady FX Pro výkonné, rozšiřitelné a vzdálené řídicí aplikace s podporou protokolů pro nasazení jako vzdálená terminálová jednotka RTU. Vyčištěná voda Čištění odpadní vody: síta, usazovací nádrže, filtrace & finální dočištění Vzdálené v/v MELSEC ST (Slicetype Terminal) Modulární, flexibilní v/v síťová svorkovnicová jednotka pro různé druhy vstupních a výstupních signálů. 5

6 Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Jímání, čištění a zásobování Efektivní sledování všech stránek úpravy vody Dodržování platných předpisů pro zásobování pitnou vodou musí být zajištěno za všech okolností. Spolehlivý dohled Nařízení EU o pitné vodě a související legislativa jednotlivých členských států zavedla přísná opatření, pro jejichž splnění Mitsubishi Electric nabízí řešení pro všechny fáze procesu. iq Platform se svou modulární a flexibilní konstrukcí vytváří páteř pro celý proces. Pomocí kombinace funkcí PLC a funkcí pro řízení procesů v jednom nosiči zásuvných modulů poskytuje iq Platform efektivní a zároveň cenově příznivé řešení. Výkonné programovací nástroje a softwarová řešení vám pomohou k rychlému zavedení projektů do praxe. Programovací prostředí iq Works obsahuje všechny funkce potřebné pro jednotlivé fáze budovaného systému, od grafického návrhu systému přes vlastní tvorbu programu až k následnému provozu a údržbě vašeho technologického zařízení. Četné testovací a simulační funkce zabudovaných systémů PLC, HMI a frekvenčních ů slouží k optimalizaci a snížení chybovosti. Náběh projektu se tím podstatně zkrátí a zároveň se sníží náklady. Použití jednotného společného systému pro všechny procesy zvyšuje efektivitu a snižuje náklady na údržbu při provozu. Systém s velkým dosahem iq Platform umožňuje spolupráci s většinou otevřených datových sítí, které se dnes používají v automatizační technice. Distribuovaná řešení pomáhají ve srovnání s konvenčním kabelovým propojením snížit náklady bez negativního vlivu na spolehlivost. Kromě toho podporují diagnostické funkce pro rychlé hledání chyb. 6

7 Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Tiskárna poplachů Tiskárna poplachů Ethernet Řízení čerpadel / sít Vločkování Sedimentace / filtrování iq Platform Dezinfekce Redundantní systém iq Platform PLC FX Datový kabel Operátorský panel PLC FX Operátorský panel Operátorský panel Mnoho dílčích systémů distribuovaných podél technologického zařízení je možné integrovat do jednoho propojeného systému Protože u mnoha aplikací není možné vyloučit kontakt s vodou, má vybraná část v/v modulů krytí IP67. Tyto moduly se proto mohou použít kdekoliv v rámci vodárenského zařízení, což garantuje maximální flexibilitu. Síťová technika není omezená jen na vzdálené v/v moduly. K splnění nároků vyplývajících z distribuovaných aplikací jsou všechny naše automatizační výrobky, včetně frekvenčních ů a operátorských panelů, schopné práce v síti. Řídicí jednotky mohou být přímo propojeny s datovou sítí podnikového IT systému. To zjednodušuje přímé vyhodnocování a monitorování dat z vyšší úrovně řízení. Mezičlánek tvořený poruchovými systémy pro konverzi dat na bázi PC je proto nadbytečný. Nahlédnutí do procesu Mitsubishi vám nabízí snad nejkompletnější výběr operátorských panelů a průmyslových PC pro vizualizaci. Pracovníci obsluhy a údržby mají bezprostředně k dispozici všechny informace a provozní data přímo na místě u provozních zařízení nebo na centrálním pracovišti. Jednoduchá obsluha ve spojení s velkou mírou flexibility přináší do funkčních pochodů vodárenského zařízení transparentnost a zabudované diagnostické funkce zjednodušují jeho údržbu. Stěžejní kompetence Poslední díl skládačky tvoří partner, důvěrně obeznámený s průmyslovými pochody, který disponuje expertními znalostmi a zdroji potřebnými pro realizaci technologického zařízení v rámci stanoveného časového plánu a daného rozpočtu. Firma Mitsubishi Electric, díky své mimořádné technické kompetenci, dlouholetém působení v oboru a spoluúčasti na vodohospodářských projektech v Evropě i po celém světě, může rozhodujícím způsobem přispět k úspěšné realizaci vodárenských staveb. Díky tomu, že jsou přístroje řady GOT1000 konstruovány pro stupeň krytí IP67, zůstávají tyto jednotky HMI i za velmi nepříznivých vlivů prostředí absolutně provozně spolehlivé. Dostupnost informací, když jsou právě zapotřebí 7

8 Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Čerpací stanice/hrubé předčištění Zvýšit výkon a snížit náklady Ethernet Řízení čerpadel PLC FX Tiskárna poplachů Čerpadla inteligentní a energeticky efektivní Čerpací stanice stojí na začátku celého procesu a dopravuje vodu do úpravny vody. Celá řada čerpadel různých velikostí je řízena frekvenčními i Mitsubishi Electric, které zajišťují úsporný a spolehlivý provoz čerpací stanice. Jejich extrémní spolehlivost zaručuje provozní jistotu následných zařízení. Řízení čerpadel může být centrální, nebo decentralizované využívající přístup přes průmyslovou sběrnici Fieldbus. Rodina frekvenčních ů FR-F700 od Mitsubishi Electric je optimalizována pro použití s čerpadly až do 630 kw tak, aby pokryla široké spektrum aplikačních požadavků. Pomocí optimalizované regulace budicího proudu (OEC Optimum Excitation Control) je možné s nimi dosáhnout úspory energie až 60 %. Vločkování Example configuration of a Klära Kontrola kvality Ethernet Vločkování iq Platform Tiskárna poplachů Ekonomicky členěné řízení Po hrubém předčištění následuje vločkování, které odstraní zakalení a zbarvení vody. Předpokladem pro optimální průběh tohoto procesu je přesné dávkování flokulačního prostředku v rámci daných tolerancí. Řídicí systémy (iq) Mitsubishi disponují pro tento účel potřebnou spolehlivostí a flexibilitou. Nejvyšší funkční spolehlivost je zde možné dosáhnout zdvojenou redundantní architekturu řídicího systému. Vzdálené v/v podporují vysokou flexibilitu v kombinaci s jednoduchou návazností na příslušné řízení a garantují tím optimální provoz lokálních dávkovacích stanic. Operátorský panel 8

9 Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Jemná filtrace/sedimentace Example configuration of a Lokální nebo decentralizované řízení, zcela jednoduše Ethernet Filtr iq Platform Tiskárna poplachů Vysoká míra flexibility Voda se pomocí čerpadel různých velikostí dopravuje mezi jednotlivými úseky technologického zařízení, a také zde nasazení frekvenčních ů Mitsubishi přispívá k vysoké efektivitě a příznivé energetické bilanci. Zároveň je možné do řídicího konceptu hladce integrovat systém pro vyklízení sedimentačních kalů. Snadno realizovatelné je také přídavné řízení čerpadel pro praní filtrů zpětným proplachem. Zatímco modulární PLC přebírá funkci centrální řídicí stanice technologického zařízení, kompaktní řídicí jednotky PLC řady FX představují ideální řešení pro lokální řídící úlohy. Jsou kompaktní, ale výkonné a mohou pokrýt všechny typy úloh, které se vyskytují při řízení a hlídání filtračních nádrží. Možnost připojení k datové síti je u těchto jednotek samozřejmostí. Dezinfekce Operátorský panel Example configuration of a Kläranlage system of c Vždy v pohotovosti pro případ náhle potřeby Ethernet Chemická úprava Redundantní systém Datový kabel Tiskárna poplachů Vysoká dostupnost založená na redundanci Zvláště u posledního stupně úpravy surové vody, před dodávkou upravené vody koncovému uživateli, je nezbytná vysoká provozní spolehlivost. Vysokou odolnost proti výpadku poskytuje redundantně navržený řídicí systém na IQ Platform. Centrální sběr a vyhodnocení provozních dat z lokálních stanic v reálném čase jsou elementárními součástmi této koncepce, která zajišťuje efektivitu systému a umožňuje za všech okolností dodržet všechny požadované provozní tolerance. Jednotlivé lokální dávkovací stanice např. vyměňují s centrální řídicí stanicí všechny potřebné informace spolehlivým způsobem přes redundantní datovou síť jakou je CC-Link-IE. PLC FX Operátorský panel 9

10 Čištění odpadních vod /// Čištění odpadních vod /// Čištění odpadních vod /// Shromažďování, čištění a cirkulace Efektivní provádění všech mechanických, elektrických a biologických úloh při čištění odpadních vod Spolehlivá kontrola množství vypouštěných odpadních vod Chyby zde nemají prostor Zásobování spotřebitelů čistou pitnou vodou je životně důležitý proces, ale zároveň je však nutné si uvědomit, jak velký význam má i správné zacházení s odpadní vodou. Přísná regulační opatření uvedená např. ve Směrnici o čištění městských odpadních vod a Směrnici o jakosti vod ke koupání tvoří právní rámec požadavků na jakost vody. Proto potřebujete partnera s nabídkou flexibilních řešení, která respektují všechny aspekty tohoto procesu. To vám pomůže snížit prostředky vynaložené na vývoj a údržbu, a v závěru uspořit náklady. Dodatečnou úsporu také přináší standardizovaný systém s jednotnými díly, který vystačí s menším rozsahem náhradních dílů a menšími nároky na školení personálu. Jak jsme již popsali dříve, flexibilní a modulární iq Platform vytváří kostru pro automatizaci všech procesů vodárenského zařízení. Vyhněte se dodatečným vývojovým nákladům spojených s integrací nepropojených řídicích systémů (ostrovní řešení) nasazením účinné multiprocesorové architektury (Multi-CPU) iq Platform. Díky kombinaci funkcí PLC a funkcí pro řízení procesů v rámci jednoho sběrnicového nosiče zásuvných modulů mohou vzniknout cenově úsporná řešení i při použití standardních výrobků. Výkonné programovací nástroje a softwarová řešení vám pomohou k rychlému zavedení projektů do praxe. Programovací prostředí iq Works obsahuje všechny funkce potřebné pro jednotlivé fáze budovaného systému, od grafického návrhu systému přes vlastní tvorbu programu až k následnému provozu a údržbě vašeho technologického zařízení. Četné testovací a simulační funkce zabudovaných systémů PLC, HMI a frekvenčních ů slouží k optimalizaci a snížení chybovosti. Náběh projektu se tím podstatně zkrátí a zároveň se sníží náklady. 10

11 Čištění odpadních vod /// Čištění odpadních vod /// Čištění odpadních vod /// Mechanický stupeň čištění Biologický stupeň čištění Finální dočištění iq Platform Tiskárna poplachů Tiskárna poplachů Separace kalu, likvidace kalu, Využití bioplynu iq Platform iq Platform PLC FX Operátorský panel PLC FX Operátorský panel Operátorský panel Rozsahově přizpůsobitelné, souhrnné řešení pro všechny způsoby čištění odpadních vod Rozsáhlé spektrum funkcí Pro rozsáhlé čistírny odpadních vod nabízíme kromě centrálního dohledu také decentralizovaný koncept řízení. iq Platform zde tvoří srdce celé síťové hierarchie Mitsubishi Electric a zároveň podporuje většinu otevřených datových sítí, které se v současné době používají v automatizační technice. Systémy Mitsubishi je možné zpravidla přizpůsobit specifikacím použité datové sítě, proto můžete snadno kombinovat naše řešení se stávajícími systémy a zařízeními. Přesné Řízení čerpadel Stejně jako u zásobování vodou, tak také při odvádění odpadních vod hraje klíčovou roli snižování nákladů na potřebnou energii. e např. řady FR-F700 jsou optimalizovány tak, aby vyhověly všem požadavkům na ovládání nejrůznějších typů čerpadel. Jejich vysoká spolehlivost je předurčuje jako první volbu pro neobsluhované nebo vzdálené stanice. Díky velkému počtu volitelných nastavení pro síťový provoz můžete spolehlivě zajistit, že i velmi vzdálená zařízení zůstanou viditelná a ovladatelná. S výstupním výkonem až 630 kw (v případě potřeby dokonce vyšším) mohou tyto e splnit i nejvyšší výkonové nároky. Podpora obsluhy Pro co nejrychlejší reakci na chyby v probíhajícím procesu má enormní význam kontinuální přenos informací o všech aktuálních pochodech. Kromě centrálního vizualizačního systému k tomu slouží také lokální operátorské panely tzv. HMI. Těmto nárokům dobře vyhoví operátorské panely řady GOT, které je možné v rámci dodávaných velikostí obrazovek snadno přizpůsobit příslušným procesům a podmínkám. Také v tomto případě zaručuje jejich schopnost práce v síti, že můžete operátorský panel instalovat přímo u technologického zařízení, a informace zároveň posílat na centrální pracoviště. Tím je zaručena konzistence dat pro spolehlivý provoz. K našim silným stránkám patří integrovaná multimediální podpora pro zkrácení prostojů v případě poruchy, možnost dálkové údržby, stejně jako optimalizovaná komunikace a přístup ke všem našim řídicím jednotkám, frekvenčním ům a operátorským panelům. Ochrana životního prostředí je ústředním bodem ekologické zodpovědnosti průmyslu Zkušenosti Společnost Mitsubishi sbírala mnoho let zkušenosti ze spolupráce s vodohospodářskými úřady a systémovými integrátory z různých zemí a disponuje proto potřebným Know-how, aby mohla nyní působit v celém sektoru čištění odpadních vod jako kvalifikovaný a zodpovědný partner. 11

12 Čištění odpadních vod /// Čištění odpadních vod /// Čištění odpadních vod /// Lapák písku a primární čištění O starost méně Ethernet Mechanický stupeň čištění PLC FX Tiskárna poplachů Mechanický stupeň čištění V česlovně se z odpadní vody odstraňují hrubé a jemné nečistoty a látky - shrabky. Vyklízecí šneky podávají shrabky k odvodnění, po kterém následuje jejich transport na skládku. V dalším průběhu protéká odpadní voda provzdušňovaným pískovým ložem, kde se usadí těžké pevné látky, které se pak odstraňují a likvidují. Lehčí látky se odchytávají v předčišťovacích nádržích a později likvidují, zatímco čerpací stanice dopravují odpadní vodu k biologickému čištění. Všechny procesy jsou řízeny a monitorovány řídicími jednotkami PLC a propojenými frekvenčními i, které spolu s optimalizovanými provzdušňovacími čerpady jednak snižují energetické náklady, a zároveň jsou také konstruovány pro plánovanou dobu života >10 let. Pomocí integrovaného diagnostického systému je uživatel s předstihem informován o tom, že systém vyžaduje údržbu. Může si ji pak vhodně naplánovat. Provzdušňování Flexibilní architektura datové sítě Ethernet Sedimentační proces iq Platform Tiskárna poplachů Sekundární čištění - biologický stupeň čištění V aktivační nádrži se biomasa míchá s odpadní vodou pomocí čeřicího zařízení. V následující části procesu se do odpadní vody vhání přes aerační systém vzduch, který přivádí do bakteriologického procesu nezbytný kyslík. Mitsubishi PLC řídí jednotlivé procesy a frekvenční e se kromě napouštěcích a vypouštěcích čerpadel nepřímo starají o optimální životní podmínky pro kultury bakterií. 12 Operátorský panel

13 Čištění odpadních vod /// Čištění odpadních vod /// Čištění odpadních vod /// Biologické odstranění fosfátů Ethernet Finální dočištění iq Platform Tiskárna poplachů Finální dočištění Na tomto stupni se z vody odstraňují dusíkaté látky a fosfor. Odpadní voda je na závěr ještě jednou podrobena dodatečné filtraci, aby se vyloučilo znečištění vodních útvarů. Všechny procesy jsou přitom řízeny redundantně navrženým řídicím systémem na iq Platform, který spolehlivě zabrání vzniku kritických fází v průběhu procesu. Spolehlivé řízení PLC FX Operátorský panel Dočištění Ethernet Filtrace Tiskárna poplachů Separace kalu Vyčištěná odpadní voda se odděluje od kalu, který se odčerpává a částečně opět vrací, zatímco se zbytkový kal odvádí k dalšímu zpracování. e se v této oblasti používají podle potřeby k pohonu čerpadel pro udržování průtoku, dále také k ovládání skrápěcích ramen a čerpadel pro skrápěné biologické filtrační kolony. Snížená spotřeba energie iq Platform Likvidace kalu Kal shromážděný v různých separačních stanicích se zahustí a přebytečná voda se přečerpává zpět do kolony. Zahuštěný kal se přivádí do vyhnívací nádrže, kde se bez přístupu vzduchu téměř zcela rozloží. Zbylý stabilizovaný kal se po vysušení může použít jako palivo. Využití bioplynu Bioplyn vznikající při vyhnívání se může po vyčištění použít v blokových elektrárnách jako zdroj energie. Operátorský panel 13

14 Ochrana před povodněmi /// Ochrana před povodněmi /// Ochrana před povo Ochrana našeho životního prostoru Voda je životně důležitá, ale k omezení jejího nepříznivého působení ji musíme efektivně usměrňovat. Rozsáhlá ochrana před záplavami vyžaduje spolehlivý monitorovací a řídicí systém. Být připraven Zvláštností, s kterou se musí vodní hospodářství vypořádat, je, že problémem pro plynulé zásobování vodou jsou často samotné zásoby připravené vody. Vrtochy počasí, sezónní výkyvy, vítr nebo také poruchy infrastruktury mohou vést k ohrožení oblastí s přirozenými zásobami vody, které musíme proto chránit. Vedle zřejmých škod, které jsou způsobovány povodněmi, musíme předcházet také méně nápadným jevům, jako je eroze. Vodní hospodářství proto musí, s využitím širokých možností různých technologií a strategií, převzít nemalou zodpovědnost za ochranu proti povodním. Obecně se způsoby ochrany proti povodním soustřeďují na zadržování vody a řízení velikosti a směru toku. K tomu slouží infrastruktura zahrnující přehrady, jezy a plavební komory. Velkou výzvou pro efektivní regulaci jsou velké geografické vzdálenosti. Jednotlivé části technologického zařízení mohou být přitom rozmístěny podél toku vody v kilometrových vzdálenostech nebo plošně distribuovány v rámci daného povodí. Vhodné řešení se proto musí vypořádat s těmito požadavky bez kompromisů. Pro splnění uvedených nároků nabízí společnost Mitsubishi Electric celou řadu řešení pro dálkovou, decentralizovanou komunikaci. Patří sem například rádiové modemy a vzdálené terminálové jednotky (RTU remote terminal unit), které je možné jednoduše integrovat s řídicími jednotkami iq Platform a rodiny FX. 14

15 dněmi /// Ochrana před povodněmi /// Ochrana před povodněmi /// Ochrana Další výzvou je rychlé a spolehlivé ovládání pohybů těžkých mechanismů, které se vyskytují u zdymadel a protipovodňových vrat. e Mitsubishi jsou konstruovány tak robustně, že snesou po krátkou dobu přetížení až 250 %, jsou schopny rychle reagovat na měnící se stav vody a mohou překonávat vysoké počáteční momenty. Decentralizovaná bezdrátová architektura zjednodušuje návrh zařízení a dálkový přístup opět vede k snížení nákladů a výdajů na údržbu. Ve frekvenčním i FR-F700 je již integrován regulátor PID, takže v mnoha případech je možné vytvořit kompletní systém pro pohon a řízení jen s jediným frekvenčním em. Podobná kritéria se také týkají ovládání protipovodňových vrat, která slouží k regulaci průtoku vody odpouštěním přes hráze nebo pomocí bezpečnostních přelivných kanálů. Hráze jsou normálně stavěny k udržování konstantní hladiny vody, ale v případě povodní může být kontrolované odpouštění vody nezbytné. Zabrání se tak vzniku nebezpečných situací pro okolní obydlené oblasti. Z mechanického hlediska jsou zde požadavky na aplikaci srovnatelné, proto se mohou naše řešení uplatnit i v tomto případě a představují tak standardní přístup. Protipovodňový systém Velín HMI Plošně rozlehlou infrastrukturu je možné ovládat i na velké vzdálenosti efektivním způsobem. Aqua Control Pack Hlavně pro zjednodušení integrace, ale také k úspoře vývojových nákladů sestavila společnost Mitsubishi Electric balík Aqua Control Pack. Tento programový balík byl vyvinut speciálně pro aplikace ve vodním hospodářství s cílem ušetřit čas a snížit výdaje. Standardizovaný Aqua Control Pack však stále ještě poskytuje dostatek flexibility k přizpůsobení pro speciální aplikace, u kterých nebudou všeobecné vývojové úlohy využity. Na konci této brožury najdete další informace k tomuto tématu. Bezdrátová komunikace Vzdálená čerpací stanice Motor Snímač Lokální stanice Bezdrátová komunikace I když plavební komory neslouží v normálním případě přímo k ochraně proti povodním, jsou rovněž důležitou součástí této infrastruktury. Teprve plavební komory umožňují říční dopravu ve větším měřítku, a právě ovládání masivních vrat plavebních komor s jejich vysokým počátečním momentem vyžaduje nasazení výkonových pohonů. 15

16 Ochrana před povodněmi /// Ochrana před povodněmi /// Ochrana před povo Ovládání jezů Aktuální komunikační protokol může být integrován do existující telekomunikační infrastruktury. To platí jak pro linkovou, tak také bezdrátovou komunikaci přes GSM a GPRS. Tuto komunikační službu je možné, pokud je k dispozici, využít prakticky na každém místě. Při výrobě energie hraje Mitsubishi Electric, jako jeden z největších světových výrobců fotovoltaických panelů, rovněž významnou roli. Může proto nabídnou řešeni pro situace, kdy je silové elektrické vedení velmi vzdálené, jak se to často stává např. u jezů. Ovládání i velmi vzdálených zařízení Jezy jsou nepostradatelné pro regulaci rychlosti proudu. Komplexní řešení pro jezy Základní prostředek k regulaci rychlosti vodního toku v krajině představují jezy. Z mechanického hlediska je řízení jezu opravdu snadné, ale větší problém již spočívá v přívodu energie a komunikaci. Jezy leží často v oblasti, v které není k dispozici ani energie, ani komunikační spojení. Proto je zde nutné uplatnit vhodné technické řešení, např. fotovoltaické panely, které nevyžadují dodatečné provozní náklady, ale jsou přesto natolik odolné, aby vydržely při nízké spotřebě energie pracovat po dlouhou dobu bez dohledu, spolehlivě a bez nároků na údržbu. Balík řešení Aqua Control Pack nabízí řešení navržené na míru pro automatizaci jezů. Portfolio řešení Mitsubishi zahrnuje nezbytné hardwarové a softwarové komponenty, které se používají k zajištění komunikace a k dodržování úrovní a poloh mechanických součástí. Průmyslové protokoly, jako jsou DNP3 a IEC60870, jsou v řídicí jednotce PLC (FX nebo iq) podporovány zjednodušenou implementací programovacího jazyka funkčních bloků. Kompaktní PLC může být v případě potřeby např. nasazena jako vzdálená terminálová jednotka (RTU). Také zde použití hotových funkčních bloků snižuje náklady na vývoj. HMI PSTN, GSM, GPRS Snímače Systémové schéma ovládání jezu Modem PLC FX s podporou IEC60870 Motor 16

17 dněmi /// Ochrana před povodněmi /// Ochrana před povodněmi /// Ochrana Řízení čerpadel počítalo především s jejich nasazením pro čerpadla o výkonu až do 630kW. Měnič FR-F700 poskytuje díky optimální regulaci budicího proudu (OEC Optimum Excitation Control) úsporu energie až 60 %. Vzhledem ke konstrukci dimenzované na dobu života nejméně 10 let se tento frekvenční během let zaplatí dokonce několikanásobně. Bude-li na místě aplikace zapotřebí obslužný přístroj, pak se jako první volba jistě uplatní operátorské panely Mitsubishi řady GOT. Tyto operátorské panely usnadňují obsluhujícího personálu rutinní činnosti pomocí dotykové obrazovky a zároveň poskytují četné diagnostické funkce a testovací funkce pro čerpadla. Optimální využití energie Pro ochranu krajiny proti povodním se používají různé druhy čerpadel, např. odstředivá čerpadla. Flexibilní řízení čerpadel Obdobně jako jezy, tak se také čerpací stanice často zřizují na místech, která jsou velmi vzdálená od přívodu energie a přípojných komunikačních uzlů. Na rozdíl od jezů však čerpadla při své činnosti spotřebovávají energii, a jsou proto závislá na zdroji energie. I když se podle druhu aplikace používají různé typy čerpadel, z hlediska řízení se všechna čerpadla chovají podobně. Balík řešení Aqua Control Pack se rovněž dodává ve verzi pro řízení čerpadel a jeho předkonfigurovaná řešení může uživatel uplatnit také u většiny aplikací pro řízení čerpadel. Pro spojení s centrálními řídicími stanicemi nabízí Mitsubishi různé bezdrátové modemy. Modemy se dodávají jak ve verzi pro GSM, tak také pro verzi GPRS, což umožňuje rozsáhlé pokrytí. Samozřejmě jsou podporovány všechny běžné používané průmyslové protokoly, jako jsou DNP3 a IEC To zjednodušuje integraci a zaručuje kompatibilitu se stávajícími systémy a infrastrukturou. Nároky na řízení čerpadel je možné většinou pokrýt některou z řídicích jednotek PLC rodiny FX, kterou lze také nasadit jako vzdálenou terminálovou jednotku (RTU). K dispozici je celá řada čerpadel, jejichž velikost se řídí požadavky na potřebný výkon. Při vývoji frekvenčních ů FR-F700 se HMI PSTN, GSM, GPRS Snímače Modem RTU Motor Systémové schéma řízení čerpací stanice 17

18 /// Partnerská řešení /// /// Partnerská řešení /// Rychlá implementace projektu Předzpracovaná řešení dovolují rychlou implementaci a snižují náklady Sdružení Alliance Sdružení Alliance je výsledkem partnerství společnosti Mitsubishi Electric s vedoucími průmyslovými podniky, které by mělo přinést řešení pro specifické průmyslové aplikace. Toto partnerství pokrývá velkou oblast různých průmyslových potřeb a požadavků, počínaje IT konektivitou pro podnikové informační systémy velkých dodavatelů systémů ERP přes projekty nasazení a použití podnikových zdrojů, až po speciální aplikace v čerpací technice a pro ovládání jezů. Díky tomuto partnerství může Mitsubishi Electric nabídnout, jako vyčerpávající odpověď na jakoukoliv aplikační výzvu, své prvořadé automatizační technologie, doplněné těmi nejlepšími řešeními na trhu. 18

19 tory /// Partnerská řešení /// /// Partnerská řešení /// Aqua Control Pack Aqua Control Pack (ACP) je balík řešení, který byl vyvinut speciálně pro potřeby vodního hospodářství. Základním úkolem tohoto balíku je podpora celého životního cyklu řídicího vybavení, od první úvahy přes rozpočet a projekt až po uvedení do provozu a údržbu. Většina typických vývojových úloh, které jsou nezbytné pro uvedení takových systémů do provozu, je v něm již implementována. Namáhavé a časově náročné vytváření programů není vůbec nutné, protože velká část systému je již předkonfigurována. Vše, co vám zbývá udělat, je nastavení parametrů pro specifické podmínky instalace. Balík ACP byl vyvinut ve spolupráci s vedoucími podniky z oboru vodního hospodářství, to znamená, že nabízíme již zralé a ověřené řešení. Celý balík je postaven na reálných zařízeních, která se stále nacházejí v provozu. Jednou z hlavních úloh vodního hospodářství je dálkový dohled nad technologickým zařízením. Balík ACP poskytuje podporu pro připojení k celému rozsahu funkcí SCADA, a umožňuje tak dálkové ovládání a hlídání stanic rozmístěných ve velkých vzdálenostech od centrálního řídicího stanoviště. Hlavní součásti ACP jsou: Technické výkresy pro projekci zařízení (EPLAN) Programy pro PLC, e a operátorské panely Nastavení parametrů pro frekvenční e a modemy Technické příručky Nabídkové texty Dokumentace pro uvedení do provozu Rychlejší implementace projektu při nízkých nákladech Balík ACP pokrývá následující hlavní funkce: Monitorování hladiny vody a řízení čerpadel Lokální testovací funkce pro údržbu Zpracování poplachů Dálkovou komunikaci (linkovou nebo GSM, pro dálkovou údržbu) Sběr dat a tvorbu protokolů K vyhodnocování provozních dat jsou k dispozici následující funkce: Počítadlo provozních hodin Počet startů Grafické znázornění trendů pro spotřebu energie, hladinu vody a průtočné množství Konečným výsledkem je předkonfigurované řešení, které redukuje náklady na projekt a implementaci u aplikací pro čerpací zařízení a jezy až o 80 %. Přitom zůstává stále zachována potřebná flexibilita, která poskytuje prostor pro splnění všech nároků u specifických instalací. 19

20 /// Partnerská řešení /// /// Partnerská řešení /// Dálková správa a údržba Vše pod kontrolou Dálkový dohled Plošně rozlehlá infrastruktura většiny vodohospodářských děl vyžaduje nasazení systémů pro dálkovou správu s vysokou funkční spolehlivostí. Inovativní použití mobilních ručních přístrojů Extend7000 firmy Schad, partnera umožňuje řešit vizualizaci na mobilní bázi. Pomocí technologie Extend7000 jsou provozní technici, personál údržby a řídicí pracovníci vybavení mobilním koncovým přístrojem BlackBerry v trvalém spojení s technologickým zařízením. To zajišťuje krátké reakční časy. Rychlá reakce Řešení Extend7000 používá pro správu v reálném čase různé klíčové komponenty. Páteř systému tvoří systémový server, který se skládá z manažera zařízení a systémového manažera (Device/System manager). Tyto komponenty zajišťují komunikaci s bezdrátovou infrastrukturou na bázi přístrojů BlackBerry, a zároveň si vyměňují informace s projektovým serverem. Projektový server obsahuje komunikační, notifikační a trendový server, které společně udržují komunikaci s přístroji celého vodárenského provozu, jako jsou např. programovatelné řídicí jednotky Mitsubishi. Architektura pro provoz systému a informačních databází je založena na osvědčené technologii Microsoft SQL Server, který běží pod operačním systémem Windows Server. Tím je zajištěna jednoduchá instalace, konfigurace a údržba. Maximální bezpečnost završuje 256bitové šifrování podle standardu AES (Advanced Encryption Standard). Extend7000 je nabízen jako komplexní řešení. Přístup nezávislý na poloze Řešení Extend7000 zajišťuje nezpožděné informování všech pracovníků o stavu zařízení a poruchách. Pracovníci, kteří se nacházejí v bezprostřední blízkosti, mohou v krátkém čase odstranit poruchový stav a zabránit vážnějším problémům. Protože software Extend7000 plní kromě monitorovacích také řídicí úlohy, mohou technici okamžitě zahájit na dálku korekční postupy, i když se v blízkosti poruchy nenachází žádný z pracovníků. Další důležitou vlastností je možnost ustavit dálkové video-spojení se systémem. 20

MITSUBISHI ELECTRIC GOT1000. Připojení GT1150/GT1155 k FX. Krátký návod. 01 04 2010 Verze A INDUSTRIAL AUTOMATION

MITSUBISHI ELECTRIC GOT1000. Připojení GT1150/GT1155 k FX. Krátký návod. 01 04 2010 Verze A INDUSTRIAL AUTOMATION MITSUBISHI ELECTRIC GOT1000 Připojení GT1150/GT1155 k FX Krátký návod 01 04 2010 Verze A MITSUBISHI ELECTRIC INDUSTRIAL AUTOMATION Záměr této příručky Texty, ilustrace, schémata a příklady uvedené v této

Více

Dosažení produktivity

Dosažení produktivity Dosažení produktivity Snížení výrobních nákladů Méně zmetků /// Méně dodatečného přepracování /// Vyšší vytížení strojního zařízení /// Větší transparentnost procesu /// Zvýšení produktivity /// Problémy

Více

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 - DC měniče pro aplikace do 1100 kw Firma Baumüller vyvinula novou řadu DC měničů BKD/ BKF 7000 nahrazující osvědčenou serii BKD/ BKF 6000.

Více

Důvěra. musí být zasloužená.

Důvěra. musí být zasloužená. Důvěra musí být zasloužená. Měřitelná kvalita /// Neotřelé myšlenky /// Partnerství /// Týmová práce /// Služby a podpora /// Bezpečnost /// Spolehlivost /// Návratnost investic /// Budoucnost /// Mitsubishi

Více

Výroba automobilů. Zvýšit produktivitu a snížit náklady. Automatizační řešení

Výroba automobilů. Zvýšit produktivitu a snížit náklady. Automatizační řešení Výroba automobilů Automatizační řešení Zvýšit produktivitu a snížit náklady Výroba motorů a převodovek /// Lisy a vysekávací stroje /// Svařovací boxy /// Lakování /// Úspory energie /// Konečná montáž

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw

Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory RMF vysoký výkon vysoká spolehlivost snadná údržba to vše je výsledkem desetiletí zkušeností s vývojem

Více

BySpeed Pro. laser cutting. efficiency in. Dynamický úsporný balíček pro maximální spolehlivou produkci

BySpeed Pro. laser cutting. efficiency in. Dynamický úsporný balíček pro maximální spolehlivou produkci efficiency in laser cutting BySpeed Pro Dynamický úsporný balíček pro maximální spolehlivou produkci 2 BySpeed Pro dynamické, efektivní, nepostradatelné BySpeed Pro je dynamický úsporný balíček pro maximální

Více

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz Firma Interroll je celosvětově působícím dodavatelem klíčových produktů pro řešení manipulace s materiálem. Naše firma se sídlem v Sant Antonino (Švýcarsko) má zastoupení ve více než 29 zemích. Najděte

Více

Rotační šroubové kompresory. RMF 110-132 - 160 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Rotační šroubové kompresory. RMF 110-132 - 160 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory RMF - - kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory RMF vysoký výkon vysoká spolehlivost snadná údržba to vše je výsledkem desetiletí zkušeností s vývojem a konstrukcí

Více

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Synchronní měření Podpora pro Smart Grids AIS spol. s r.o. Brno WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Profil společnosti AIS spol. s r.o.: Společnost AIS byla založena v roce 1990. Zaměstnanci společnosti

Více

Systém SmartStruxure. Se softwarem StruxureWare pro Řízení Budov. Získejte maximum z vaší energie SM

Systém SmartStruxure. Se softwarem StruxureWare pro Řízení Budov. Získejte maximum z vaší energie SM Systém SmartStruxure Se softwarem StruxureWare pro Řízení Budov Získejte maximum z vaší energie SM Zvyšte IQ vaší budovy Software + Hardware + Inženýrství + Instalace + Servisy = systém SmartStruxure 1

Více

BySprint. efficiency in. laser cutting. Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů

BySprint. efficiency in. laser cutting. Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů efficiency in laser cutting BySprint Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů 2 BySprint soustředěný a ekonomický BySprint je optimální zařízení pro uživatele, kteří

Více

Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min

Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min Šroubové kompresory Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min 3 INTELIGENTNÍ STAVBA SYSTÉMU 11-22 11-22 PLUS * 37-55 75-160 * Varianta PLUS: Varianta O : s integrovanou kondenzační sušičkou, lze realizovat

Více

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first.

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first. ENGEL e-connect.24 rychle a bezpečně opět připraveno k provozu be the first. Perfektní on-line podpora přímo ve vašem systému: prostřednictvím služby ENGEL e-connect.24 získáte nepřetržitou kvalifikovanou

Více

Řada 750 XTR OD STANDARDU K EXTRÉMU EXTRÉM STANDARDEM

Řada 750 XTR OD STANDARDU K EXTRÉMU EXTRÉM STANDARDEM DAS WAGO-I/O-SYSTEM 750 750 XTR Řada 750 XTR extrémně odolný vůči teplotám od 40 C do + 70 C extrémně odolný vůči napětí do 5 kv extrémně odolný vůči vibracím zrychlení až 5g EN 60870-2-1 EN 60068-2-6

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov

Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov Komunikační systém Acti 9 poskytuje vašim obchodním partnerům úplnou kontrolu nad jejich elektroinstalací 100% Pouze od Schneider Electric exclusive

Více

S PLYNULOU REGULACÍ Dopravní mnozství: ˇ 1.09 56.60 m 3 /min

S PLYNULOU REGULACÍ Dopravní mnozství: ˇ 1.09 56.60 m 3 /min SROUBOVÉ ˇ KOMPRESORY S PLYNULOU REGULACÍ Dopravní mnozství: ˇ 1.09 56.60 m 3 /min 3 INTELIGENTNÍ MODULÁRNÍ SYSTÉM 16 34 16 34 PLUS * 35 70 90 210 * Varianta PLUS : s integrovanou kondenzační sušičkou

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti Komunikační jednotky E65C Na vrcholu flexibility Měřiče zůstanou komunikační technologie se mohou měnit. Pokračující liberalizace

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Spolehlivá dezinfekce chlordioxidem tam, kde je ProMinent Výroba a účinné dávkování chlordioxidu

Spolehlivá dezinfekce chlordioxidem tam, kde je ProMinent Výroba a účinné dávkování chlordioxidu Spolehlivá dezinfekce chlordioxidem tam, kde je ProMinent Výroba a účinné dávkování chlordioxidu Printed in Germany, PT PM 018 03/06 CS MT17 01 03/06 CS Zařízení pro výrobu a dávkování chlordioxidu Generátory

Více

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené

Více

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Základní údaje o čistírně odpadních vod Lanškroun Základní údaje o čistírně odpadních vod V případě čistírny odpadních vod Lanškroun se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s mezofilní anaerobní stabilizací kalu s nitrifikací, s biologickým

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

ByVention. milestone in. laser cutting. Nejmenší laserové řezací zařízení na standardní formáty plechů

ByVention. milestone in. laser cutting. Nejmenší laserové řezací zařízení na standardní formáty plechů milestone in laser cutting ByVention Nejmenší laserové řezací zařízení na standardní formáty plechů ByVention nejvyšší efektivita a vše, co k tomu patří Neobyčejný systém pro řezání laserem ByVention zaručuje

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu.

Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu. Kondenzační sušičky MDX 400-84000 Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu. Kondenzační sušičky MDX Uživatelské benefity Jednoduchá instalace - lehký a kompaktní design

Více

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 Vizualizace systému ID 6.2 Typ 94 210 Použití Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 je určen pro ovládání a monitorování: světelných signalizačních

Více

ELVAC systémy pro energetiku

ELVAC systémy pro energetiku ELVAC systémy pro energetiku ELVAC vývoj pro energetický sektor Rok 1998 MCS systém pro řízení v rozvodnách Od 1998 do současnosti instalace systému MCS ve více než 130 rozvodnách ELVAC vývoj pro energetický

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min

Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min www.almig.cz Šroubové kompresory Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min 2 INTELIGENTNĚ STLAČENÝ VZDUCH MADE IN GERMANY ALMiG KOMPRESORY s. r. o. je dceřiná společnost tradičního německého výrobce zařízení

Více

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100 SCK Vzduchové kompresory SCK 41-100 ALUP Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma ALUP Kompressoren má více než 85 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet taková

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

CP1L. » Rozšíře n é f u n kce ří z e n í p o h y b u. » R y c h l é z p r a c o v á n í d a t. » S n a d n é p ři p o j e n í a ko m u n i k a c e

CP1L. » Rozšíře n é f u n kce ří z e n í p o h y b u. » R y c h l é z p r a c o v á n í d a t. » S n a d n é p ři p o j e n í a ko m u n i k a c e CP1L K o m p a k t n í P L C a u t o m a t» R y c h l é z p r a c o v á n í d a t» Rozšíře n é f u n kce ří z e n í p o h y b u» S n a d n é p ři p o j e n í a ko m u n i k a c e Využijte velkou myšlenku

Více

T30 11/14 Bar. Pístové vzduchové kompresory

T30 11/14 Bar. Pístové vzduchové kompresory T30 11/14 Bar Pístové vzduchové kompresory Ingersoll Rand T30 je tím nejlepším ve své třídě již od založení společnosti v roce 1929. Z hlediska spolehlivosti, efektivity, mechanické flexibility nebo udržovatelnosti

Více

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva Výroba monitoring energií a zvyšování efektivity výroby Jan Grossmann Schéma Měření spotřeby energií Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny

Více

Školou k jednoduchosti

Školou k jednoduchosti Školení Lenze Školou k jednoduchosti Je to tak jednoduché. 1 Rozvíjet nápady Chcete postavit nejlepší stroj a máte již první nápady? Potom je s námi zachyťte na papír: od malých inovačních kroků až ke

Více

Nové hořáky v modelových řadách RIELLO R...

Nové hořáky v modelových řadách RIELLO R... Nové hořáky v modelových řadách RIELLO R... Plynové, olejové a dvoupalivové hořáky RIELLO Modelová řada R zahrnující hořáky RIELLO o velikostech 300-500, které stávající sérii uzavíraly na 5000 kw, byla

Více

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 KUKA Roboter GmbH Strana 2 KUKA a Industry 4.0 KUKA je 1898 1956 Společnost KUKA byla založena v Augsburgu jako výrobce acetylénových lamp.

Více

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech ZVYŠTE SVOJI PRODUKTIVITU PPS One SOFTWARE PRO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY SPOJENÍ PPS One SE SAP BUSINESS ONE Prodej Nákup Logistika Správa kontaktů Analýza příležitostí Personalistika Finanční účetnictví

Více

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur Průhonice 2009 Energetika Miroslav Kocur Kompaktní RTU jednotky Jednoduchá konstrukce Minimální rozměry Nízká cena Omezený počet integrovaných IO Pro rozšíření nutno použít externí moduly Modulární RTU

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

Wonderware Průmyslové počítače

Wonderware Průmyslové počítače Wonderware Průmyslové počítače Průmyslové počítače rozšíření nabídky od Wonderware Značka Wonderware (součást koncernu Schneider Electric) je známá zejména jako výrobce špičkového softwaru pro průmyslové

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Integrace systémů na letišti

Integrace systémů na letišti Integrace systémů na letišti V současné době se stále více dostává do popředí otázka bezpečnosti letecké dopravy. Je důležité si uvědomit, že nestačí jen zdokonalovat vybavení letadel. Ta potřebují také

Více

Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min

Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min ŠROUBOVÉ KOMPRESORY Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min 3 INTELIGENTNÍ uspořádání komponentu 30-75 90-200 201-500 4 Odlučovací systém 1 Air Control (řídicí jednotka) 2 Hnací systém 3 Kompresor 4 Chladicí

Více

Žádný jiný řídicí systém Vás nedostane rychleji od skici k hotovému dílu

Žádný jiný řídicí systém Vás nedostane rychleji od skici k hotovému dílu Singlemax Žádný jiný řídicí systém Vás nedostane rychleji od skici k hotovému dílu Promyšlené řízení. Cílem našich soustruhů je výkon a flexibilita prostřednictvím integrovaného HURCO řízení WinMax. Programy

Více

Systémový manažer E8.5064 pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití:

Systémový manažer E8.5064 pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití: Systémový manažer E8.5064 pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití: Regulátor kaskády s modulovanými hořáky s připojením na solární topení. Regulátor kaskády se spínanými

Více

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz - architekti energie SolarEdge vyrábí nejpokročilejší generaci invertorů, které účinně eliminují známá omezení ve světě fotovoltaiky. Chytrá DC ASIC technologie a aktivní elektronika umožňuje zvýšit výrobu

Více

Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min

Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min www.almig.cz ŠROUBOVÉ KOMPRESORY Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min 2 INTELIGENTNĚ STLAČENÝ VZDUCH MADE IN GERMANY ALMiG KOMPRESORY s. r. o. je dceřiná společnost tradičního německého výrobce zařízení

Více

Náš tým je vám vždy k dispozici bez ohledu na to zda jste malá či velká firma.

Náš tým je vám vždy k dispozici bez ohledu na to zda jste malá či velká firma. United Arab Emirates Turkey United Kingdom Ukraine Austria Belgium Bulgaria Croatia Czech Republic Denmark Switzerland Estonia Sweden Finland Spain France Slovenia Slovakia Russia Russia Germany Romania

Více

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110 Velká síla na nejmenším prostoru Optimální mycí výsledky STR 110 vysoký výkon a flexibilita Winterhalter specialista na inovativní řešení mytí +

Více

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 ST-7UEBER přehledové školení zaměřené na PLC SIMATIC S7 délka kurzu 1 den - Přehled a výkonové charakteristiky automatizačních a programovacích zařízení - Struktura,

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

STROPNÍ STATIVY. ...kvalita provìøená medicínou

STROPNÍ STATIVY. ...kvalita provìøená medicínou STROPNÍ STATIVY...kvalita provìøená medicínou Systémy stropních stativů od společnosti TRUMPF Flexibilita a svoboda designu Optimální využití prostoru a individuální poziční nastavitelnost zařízení to

Více

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o.

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o. Profesionální řešení Vaší regulace regulátor Eko-Logix Profesionální řešení Vaší regulace Přemýšlíte nad regulací vašeho topného systému? ( tepelné čerpadlo, solární panely, ohřev TV, vytápění bazénu včetně

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

Ovladače motorů CMMO-ST

Ovladače motorů CMMO-ST Všeobecné údaje Ovladač motoru CMMO-ST slouží pro řízení polohy a jako regulátor polohy. Silové napájení je oddělené od napájení elektroniky. Umožňuje bezpečnostní funkci bezpečné vypnutí točivého momentu

Více

Úprava vzduchu sušení

Úprava vzduchu sušení Úprava vzduchu sušení Zařízení pro vysokou úroveň úpravy stlačeného vzduchu. Úprava vzduchu pro všechny provozy. Naše sušičky spolehlivě odstraní kondenzát a v kombinaci s námi dodávanou filtrací zajistí

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

Acvatix flexibilní, energeticky účinné termické pohony

Acvatix flexibilní, energeticky účinné termické pohony www.siemens.cz/ventily Acvatix flexibilní, energeticky účinné termické pohony Široká řada pohonů a příslušenství pro jednoduchý návrh, úsporu času a bezchybnou instalaci Answers for infrastructure. Termické

Více

Pásová sušárna čistírenských kalů HUBER BT

Pásová sušárna čistírenských kalů HUBER BT Pásová sušárna čistírenských kalů HUBER BT Maximální energetická efektivita Využití odapdního tepla dle individuálních potřeb Plně automatizováno Nenáročný provoz Kompaktní a robustní konstrukce z nerezové

Více

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory MANN+HUMMEL filtry: spolehlivé a hospodárné Při výrobě stlačeného vzduchu velmi úzce spolupracují odlučovače oleje, které odstraňují olej ze vzduchu, se vzduchovými a

Více

Dopravní množství: 0.43 43.07 m 3 /min

Dopravní množství: 0.43 43.07 m 3 /min www.almig.cz ŠROUBOVÉ KOMPRESORY Dopravní množství: 0.43 43.07 m 3 /min 2 INTELIGENTNĚ STLAČENÝ VZDUCH MADE IN GERMANY ALMiG KOMPRESORY s. r. o. je dceřiná společnost tradičního německého výrobce zařízení

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

InTouch Příklady architektur

InTouch Příklady architektur Příklady architektur Michal Tauchman, Marek Feuermann Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Přehled aktualizací dokumentu 06/2003: Aktualizace na verzi 8.0; hlavní změny oproti předchozí verzi (pro 7.11) jsou v

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie

Více

Průmyslová komunikace. Vladimír Ševčík Siemens

Průmyslová komunikace. Vladimír Ševčík Siemens Průmyslová komunikace Vladimír Ševčík Siemens Použití sběrnic Až 70% úspora místa + 40% úspora nákladů Rozvaděč Rozvaděč Terminal blocks Terminal blocks PROFIBUS Terminla blocks Safety barrier Pohon Instrumentace

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Electricity Meters Residential Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Rozšiřitelnost pro budoucí funkce Rozšiřitelnost pro budoucí komunikační

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních Obchodní nabídka Poskytování IPtelefonních služeb Nabízíme Vám využití výhodných telekomunikačních služeb společnosti NeoTel.cz, která Vám pomůže snížit náklady na telefonní hovory v kanceláři i doma.

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zeleno-žlutá má sílu Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zaručená kvalita originálního náhradního dílu: Program výrobků MANN-FILTER pro stavební stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry

Více

Řada MSL 2,2-15 kw. Jednoduché a kompletní řešení pro Vaší potřebu stlačeného vzduchu SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Řada MSL 2,2-15 kw. Jednoduché a kompletní řešení pro Vaší potřebu stlačeného vzduchu SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSL 2,2-15 kw Jednoduché a kompletní řešení pro Vaší potřebu stlačeného vzduchu SPOLEHLIVÁ SPOLEHLIVÁ Kompresory MSL Řada kompresorů MSL kombinuje jednoduchost a cenovou výhodnost pístových kompresorů

Více

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa Zemní plyn Moduly BHKW do 4 000 kw ti Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů www.istockphoto.com BHKW na zemní plyn Účinná alternativa innos č ú v e c d ů V Silný partner Šetrné ke klimatu a účinné

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Silný výkon dvoujádrové architektury Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Nejnovější sestava notebooků Toshiba pro podnikovou sféru s procesorem Intel Core 2 Duo opět přináší

Více

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD SYMPATIK Vila Aku Obrázek RD Obr. Budova SYSTHERM SYMPATIK Vila Aku je předávací stanice, určená pro individuální vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech a malých objektech připojených na systémy

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

KOMPONENTA PANELVIEW

KOMPONENTA PANELVIEW KOMPONENTA PANELVIEW ŘEŠENÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ HMI NA ÚROVNI KOMPONENT KOMPONENTA PANELVIEW Pokud potřebujete základní komponentu s přidanou hodnotou, ale za nižší cenu, prohlédněte si řadu komponent

Více

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Zeleno žlutá je odolná Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Stejná výkonnost jako první den Program výrobků MANN-FILTER pro zemědělské stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry Filtry

Více

PROFINET Komunikační síť, s investicí do budoucnosti

PROFINET Komunikační síť, s investicí do budoucnosti PROFINET Komunikační síť, s investicí do budoucnosti» Redundantní přenosová média» O t e v ře n ý s t a n d a r d» S n a d n á ko n f i g u ra c e PROFINET Otevřený průmyslový standard vycházející z technologie

Více

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin WASTE WATER Solutions Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin Zpětné získávání tepelné energie z komunálních a průmyslových odpadních vod Uc Ud Ub Ua a stoka b šachta s mechanickým

Více

SCK. Vzduchové kompresory. SCK 3-40 & Allegro 8-11

SCK. Vzduchové kompresory. SCK 3-40 & Allegro 8-11 SCK Vzduchové kompresory SCK 3-40 & Allegro 8-11 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Ozon pro dezinfekci a oxidaci tam, kde je ProMinent Výroba a dávkování ozonu šetrného k životnímu prostředí

Ozon pro dezinfekci a oxidaci tam, kde je ProMinent Výroba a dávkování ozonu šetrného k životnímu prostředí Ozon pro dezinfekci a oxidaci tam, kde je ProMinent Výroba a dávkování ozonu šetrného k životnímu prostředí Printed in Germany, PT PM 022 12/06 CS MT18 01 12/06 CS Výroba ozonu a jeho aplikace Ozonizátory

Více