Voda základní předpoklad našeho života

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Voda základní předpoklad našeho života"

Transkript

1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Automatizační řešení Voda základní předpoklad našeho života Úprava vody /// Odpadní voda /// Ochrana před povodněmi /// Řešení na míru /// Úspora energie /// Minimalizované riziko /// Spolehlivé zásobování /// Dodržování předpisů ///

2 Vodní hospodářství /// Vodní hospodářství /// Vodní hospodářství /// Vodní hos Spoutání a využití jedné z přírodních sil Regulovat, hospodařit, využívat - voda, základní součást našeho života Mitsubishi Electric nabízí řešení, která nejenže zajišťují zásobování vodou, ale také chrání obydlené oblasti, které jsou na něm závislé. Řídicí systémy Mitsubishi Electric se starají o spolehlivé čištění odpadních vod a poskytují tím vašemu podniku jistotu, že plní platné předpisy pro nakládání s odpadní vodou a minimalizují tak dopady na životní prostředí. Moderní systémy hospodaření s vodou, které jsou postaveny na bázi řídicích systémů Mitsubishi Electric, pomáhají podnikům snížit energetické náklady a zvýšit provozní efektivitu. 2

3 podářství /// Vodní hospodářství /// Vodní hospodářství /// Vodní hospodářství Reagovat na změny Voda je naše nejdrahocennější surovina a současně také pro nás představuje jednu z největších výzev. Přitom polovina lidské populace považuje vodu za něco samozřejmého, zatímco druhá polovina je konfrontována se stále větším nedostatkem vody. Globální spotřeba vody i nadále prudce stoupá, a z tohoto důvodu nabývá infrastruktura pro zásobování vodou a úpravu vody stále větší význam. Zároveň s tím zvyšují změny klimatu a postupující urbanizace krajiny nebezpečí záplav v celosvětovém měřítku. Reakce na tuto měnící se životní situaci bude jedním z charakteristických rysů našeho století. Strategie nakládání s vodou jako surovinou musí zahrnout celé spektrum služeb, od zajištění zásobování pitnou vodou, přes kontrolu množství škodlivých látek při úpravě surové vody a čištění odpadních vod, zjišťování kvality vody ke koupání, správu vodních cest a vodních nádrží až po ochranu proti povodním. To vše musí zároveň probíhat v souladu se stále přísnějšími standardy a legislativními předpisy. Ochrana zdrojů Protože naše spotřeba vody neustále stoupá, stává se voda stále cennější surovinou. Naším cílem musí být dlouhodobé posilování úlohy vodního hospodářství tak, aby se podnikatelské zájmy dostaly do souladu s potřebami ochrany přírodního prostředí. Správné nakládání s vodními zdroji a jejich ochrana rozhodujícím způsobem přispěje k tomu, jak budeme schopni plnit příští zemědělské, urbanistické a energetické požadavky a současně s dlouhodobým výhledem udržet přirozený ekosystém s ohledem na zatížením, které přináší globální společnost. Efektivní ochrana této významné suroviny je výzvou pro inovativní myšlení a inovativní technickou činnost. Minimalizace rizik Bez ohledu nato, v kterém odvětví vodního hospodářství pracujete, nebo jakým změnám čelíte, Mtsubishi Electric bude s vámi spolupracovat a pomůže vám splnit vaše úkoly a udržet možná rizika na co nejnižší úrovni. Firma Mitsubishi Electric se těší v celosvětovém měřítku velké důvěře a osvědčila se ve všech odvětvích vodního hospodářství. Je proto schopna optimalizovat výkonnost vašich technologických zařízení, zvýšit jejích dostupnost, snížit náklady na instalaci a provoz a splnit nejen vaše současné požadavky, ale také budoucí potřeby. 3

4 Vodní hospodářství /// Vodní hospodářství /// Vodní hospodářství /// Vodní hos Doprovodíme vás na každém kroku Před vodním hospodářstvím, stejně jako před ostatními odvětvími průmyslu, stojí mimořádná výzva související s akumulací a rozvodem vodních rezerv. Voda je surovina, kterou mnoho odběratelů považuje za samozřejmost, a která se ve vztahu k investicím a provozním nákladům dostává stále více pod tlak na snižování nákladů. Populační růst přináší další nároky jak na zásobování vodou, tak také na likvidaci odpadních vod. U všech procesů je nezbytné s ohledem na bezpečné zásobování vodou a na ochranu životního prostředí striktně dodržovat směrnice EU. Následně je každá firma pracující v tomto odvětví odkázána na spolehlivého partnera obeznámeného s příslušnou problematikou, který nabízí požadovaná řešení a je den co den, po dobu mnoha let trvale k dispozici, připraven poskytnout spolehlivou podporu. Mitsubishi Electric je takovým partnerem. Nabízíme systémy s potřebnou flexibilitou a spolehlivostí, které splňují požadované nároky a zhodnocují zkušeností z dlouholeté spolupráce s našimi zákazníky z oblasti vodárenství. Rozumíme klíčovým pochodům, které se odehrávají v každé fázi procesu. Stanice dálkového dohledu Protipovodňové hráze Zdroj vody Jímací nádrž Čerpací stanice Úprava vody: Předčištění, síta vločkování, filtrace sedimentace a desinfekce Doprava pitné vody 4

5 podářství /// Vodní hospodářství /// Vodní hospodářství /// Vodní hospodářství Jsme také pro vás kompetentním partnerem pro související úlohy, které se přímo netýkají zásobování vodou. Může to být monitorování zvýšených průtoků a ochrana obydlených oblastí vybavených vodárenskou soustavou proti povodním. Na základě těchto znalostí jsme vyvinuli řešení na míru, která jsou přizpůsobená speciálním požadavkům vodního hospodářství. V dalším vám představíme řešení pro jednotlivé procesy. Pro více informací kontaktujte prosím nejbližší prodejní kancelář nebo vašeho smluvního partnera, kde vám můžeme na základě vašeho zadání vypracovat inovativní, spolehlivé a cenově příznivé řešení. Automatizační iq Platform Vedoucí průmyslová modulární řídicí platforma s výkonnými programovými nástroji, která obvykle slouží jako centrální řídicí stanice. řady FR-700 Optimalizovaný pro aplikace využívající čerpadla a ventilátory do 630 kw, může pracovat v režimu s rekuperací energie. Čerpací stanice Odběratelé Plavební komora Operátorské panely řady GOT Poskytují transparentní znázornění jakéhokoliv procesu a jsou vybaveny pro připojení k různým datovým sítím. Kompaktní řídicí jednotky PLC řady FX Pro výkonné, rozšiřitelné a vzdálené řídicí aplikace s podporou protokolů pro nasazení jako vzdálená terminálová jednotka RTU. Vyčištěná voda Čištění odpadní vody: síta, usazovací nádrže, filtrace & finální dočištění Vzdálené v/v MELSEC ST (Slicetype Terminal) Modulární, flexibilní v/v síťová svorkovnicová jednotka pro různé druhy vstupních a výstupních signálů. 5

6 Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Jímání, čištění a zásobování Efektivní sledování všech stránek úpravy vody Dodržování platných předpisů pro zásobování pitnou vodou musí být zajištěno za všech okolností. Spolehlivý dohled Nařízení EU o pitné vodě a související legislativa jednotlivých členských států zavedla přísná opatření, pro jejichž splnění Mitsubishi Electric nabízí řešení pro všechny fáze procesu. iq Platform se svou modulární a flexibilní konstrukcí vytváří páteř pro celý proces. Pomocí kombinace funkcí PLC a funkcí pro řízení procesů v jednom nosiči zásuvných modulů poskytuje iq Platform efektivní a zároveň cenově příznivé řešení. Výkonné programovací nástroje a softwarová řešení vám pomohou k rychlému zavedení projektů do praxe. Programovací prostředí iq Works obsahuje všechny funkce potřebné pro jednotlivé fáze budovaného systému, od grafického návrhu systému přes vlastní tvorbu programu až k následnému provozu a údržbě vašeho technologického zařízení. Četné testovací a simulační funkce zabudovaných systémů PLC, HMI a frekvenčních ů slouží k optimalizaci a snížení chybovosti. Náběh projektu se tím podstatně zkrátí a zároveň se sníží náklady. Použití jednotného společného systému pro všechny procesy zvyšuje efektivitu a snižuje náklady na údržbu při provozu. Systém s velkým dosahem iq Platform umožňuje spolupráci s většinou otevřených datových sítí, které se dnes používají v automatizační technice. Distribuovaná řešení pomáhají ve srovnání s konvenčním kabelovým propojením snížit náklady bez negativního vlivu na spolehlivost. Kromě toho podporují diagnostické funkce pro rychlé hledání chyb. 6

7 Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Tiskárna poplachů Tiskárna poplachů Ethernet Řízení čerpadel / sít Vločkování Sedimentace / filtrování iq Platform Dezinfekce Redundantní systém iq Platform PLC FX Datový kabel Operátorský panel PLC FX Operátorský panel Operátorský panel Mnoho dílčích systémů distribuovaných podél technologického zařízení je možné integrovat do jednoho propojeného systému Protože u mnoha aplikací není možné vyloučit kontakt s vodou, má vybraná část v/v modulů krytí IP67. Tyto moduly se proto mohou použít kdekoliv v rámci vodárenského zařízení, což garantuje maximální flexibilitu. Síťová technika není omezená jen na vzdálené v/v moduly. K splnění nároků vyplývajících z distribuovaných aplikací jsou všechny naše automatizační výrobky, včetně frekvenčních ů a operátorských panelů, schopné práce v síti. Řídicí jednotky mohou být přímo propojeny s datovou sítí podnikového IT systému. To zjednodušuje přímé vyhodnocování a monitorování dat z vyšší úrovně řízení. Mezičlánek tvořený poruchovými systémy pro konverzi dat na bázi PC je proto nadbytečný. Nahlédnutí do procesu Mitsubishi vám nabízí snad nejkompletnější výběr operátorských panelů a průmyslových PC pro vizualizaci. Pracovníci obsluhy a údržby mají bezprostředně k dispozici všechny informace a provozní data přímo na místě u provozních zařízení nebo na centrálním pracovišti. Jednoduchá obsluha ve spojení s velkou mírou flexibility přináší do funkčních pochodů vodárenského zařízení transparentnost a zabudované diagnostické funkce zjednodušují jeho údržbu. Stěžejní kompetence Poslední díl skládačky tvoří partner, důvěrně obeznámený s průmyslovými pochody, který disponuje expertními znalostmi a zdroji potřebnými pro realizaci technologického zařízení v rámci stanoveného časového plánu a daného rozpočtu. Firma Mitsubishi Electric, díky své mimořádné technické kompetenci, dlouholetém působení v oboru a spoluúčasti na vodohospodářských projektech v Evropě i po celém světě, může rozhodujícím způsobem přispět k úspěšné realizaci vodárenských staveb. Díky tomu, že jsou přístroje řady GOT1000 konstruovány pro stupeň krytí IP67, zůstávají tyto jednotky HMI i za velmi nepříznivých vlivů prostředí absolutně provozně spolehlivé. Dostupnost informací, když jsou právě zapotřebí 7

8 Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Čerpací stanice/hrubé předčištění Zvýšit výkon a snížit náklady Ethernet Řízení čerpadel PLC FX Tiskárna poplachů Čerpadla inteligentní a energeticky efektivní Čerpací stanice stojí na začátku celého procesu a dopravuje vodu do úpravny vody. Celá řada čerpadel různých velikostí je řízena frekvenčními i Mitsubishi Electric, které zajišťují úsporný a spolehlivý provoz čerpací stanice. Jejich extrémní spolehlivost zaručuje provozní jistotu následných zařízení. Řízení čerpadel může být centrální, nebo decentralizované využívající přístup přes průmyslovou sběrnici Fieldbus. Rodina frekvenčních ů FR-F700 od Mitsubishi Electric je optimalizována pro použití s čerpadly až do 630 kw tak, aby pokryla široké spektrum aplikačních požadavků. Pomocí optimalizované regulace budicího proudu (OEC Optimum Excitation Control) je možné s nimi dosáhnout úspory energie až 60 %. Vločkování Example configuration of a Klära Kontrola kvality Ethernet Vločkování iq Platform Tiskárna poplachů Ekonomicky členěné řízení Po hrubém předčištění následuje vločkování, které odstraní zakalení a zbarvení vody. Předpokladem pro optimální průběh tohoto procesu je přesné dávkování flokulačního prostředku v rámci daných tolerancí. Řídicí systémy (iq) Mitsubishi disponují pro tento účel potřebnou spolehlivostí a flexibilitou. Nejvyšší funkční spolehlivost je zde možné dosáhnout zdvojenou redundantní architekturu řídicího systému. Vzdálené v/v podporují vysokou flexibilitu v kombinaci s jednoduchou návazností na příslušné řízení a garantují tím optimální provoz lokálních dávkovacích stanic. Operátorský panel 8

9 Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Jemná filtrace/sedimentace Example configuration of a Lokální nebo decentralizované řízení, zcela jednoduše Ethernet Filtr iq Platform Tiskárna poplachů Vysoká míra flexibility Voda se pomocí čerpadel různých velikostí dopravuje mezi jednotlivými úseky technologického zařízení, a také zde nasazení frekvenčních ů Mitsubishi přispívá k vysoké efektivitě a příznivé energetické bilanci. Zároveň je možné do řídicího konceptu hladce integrovat systém pro vyklízení sedimentačních kalů. Snadno realizovatelné je také přídavné řízení čerpadel pro praní filtrů zpětným proplachem. Zatímco modulární PLC přebírá funkci centrální řídicí stanice technologického zařízení, kompaktní řídicí jednotky PLC řady FX představují ideální řešení pro lokální řídící úlohy. Jsou kompaktní, ale výkonné a mohou pokrýt všechny typy úloh, které se vyskytují při řízení a hlídání filtračních nádrží. Možnost připojení k datové síti je u těchto jednotek samozřejmostí. Dezinfekce Operátorský panel Example configuration of a Kläranlage system of c Vždy v pohotovosti pro případ náhle potřeby Ethernet Chemická úprava Redundantní systém Datový kabel Tiskárna poplachů Vysoká dostupnost založená na redundanci Zvláště u posledního stupně úpravy surové vody, před dodávkou upravené vody koncovému uživateli, je nezbytná vysoká provozní spolehlivost. Vysokou odolnost proti výpadku poskytuje redundantně navržený řídicí systém na IQ Platform. Centrální sběr a vyhodnocení provozních dat z lokálních stanic v reálném čase jsou elementárními součástmi této koncepce, která zajišťuje efektivitu systému a umožňuje za všech okolností dodržet všechny požadované provozní tolerance. Jednotlivé lokální dávkovací stanice např. vyměňují s centrální řídicí stanicí všechny potřebné informace spolehlivým způsobem přes redundantní datovou síť jakou je CC-Link-IE. PLC FX Operátorský panel 9

10 Čištění odpadních vod /// Čištění odpadních vod /// Čištění odpadních vod /// Shromažďování, čištění a cirkulace Efektivní provádění všech mechanických, elektrických a biologických úloh při čištění odpadních vod Spolehlivá kontrola množství vypouštěných odpadních vod Chyby zde nemají prostor Zásobování spotřebitelů čistou pitnou vodou je životně důležitý proces, ale zároveň je však nutné si uvědomit, jak velký význam má i správné zacházení s odpadní vodou. Přísná regulační opatření uvedená např. ve Směrnici o čištění městských odpadních vod a Směrnici o jakosti vod ke koupání tvoří právní rámec požadavků na jakost vody. Proto potřebujete partnera s nabídkou flexibilních řešení, která respektují všechny aspekty tohoto procesu. To vám pomůže snížit prostředky vynaložené na vývoj a údržbu, a v závěru uspořit náklady. Dodatečnou úsporu také přináší standardizovaný systém s jednotnými díly, který vystačí s menším rozsahem náhradních dílů a menšími nároky na školení personálu. Jak jsme již popsali dříve, flexibilní a modulární iq Platform vytváří kostru pro automatizaci všech procesů vodárenského zařízení. Vyhněte se dodatečným vývojovým nákladům spojených s integrací nepropojených řídicích systémů (ostrovní řešení) nasazením účinné multiprocesorové architektury (Multi-CPU) iq Platform. Díky kombinaci funkcí PLC a funkcí pro řízení procesů v rámci jednoho sběrnicového nosiče zásuvných modulů mohou vzniknout cenově úsporná řešení i při použití standardních výrobků. Výkonné programovací nástroje a softwarová řešení vám pomohou k rychlému zavedení projektů do praxe. Programovací prostředí iq Works obsahuje všechny funkce potřebné pro jednotlivé fáze budovaného systému, od grafického návrhu systému přes vlastní tvorbu programu až k následnému provozu a údržbě vašeho technologického zařízení. Četné testovací a simulační funkce zabudovaných systémů PLC, HMI a frekvenčních ů slouží k optimalizaci a snížení chybovosti. Náběh projektu se tím podstatně zkrátí a zároveň se sníží náklady. 10

11 Čištění odpadních vod /// Čištění odpadních vod /// Čištění odpadních vod /// Mechanický stupeň čištění Biologický stupeň čištění Finální dočištění iq Platform Tiskárna poplachů Tiskárna poplachů Separace kalu, likvidace kalu, Využití bioplynu iq Platform iq Platform PLC FX Operátorský panel PLC FX Operátorský panel Operátorský panel Rozsahově přizpůsobitelné, souhrnné řešení pro všechny způsoby čištění odpadních vod Rozsáhlé spektrum funkcí Pro rozsáhlé čistírny odpadních vod nabízíme kromě centrálního dohledu také decentralizovaný koncept řízení. iq Platform zde tvoří srdce celé síťové hierarchie Mitsubishi Electric a zároveň podporuje většinu otevřených datových sítí, které se v současné době používají v automatizační technice. Systémy Mitsubishi je možné zpravidla přizpůsobit specifikacím použité datové sítě, proto můžete snadno kombinovat naše řešení se stávajícími systémy a zařízeními. Přesné Řízení čerpadel Stejně jako u zásobování vodou, tak také při odvádění odpadních vod hraje klíčovou roli snižování nákladů na potřebnou energii. e např. řady FR-F700 jsou optimalizovány tak, aby vyhověly všem požadavkům na ovládání nejrůznějších typů čerpadel. Jejich vysoká spolehlivost je předurčuje jako první volbu pro neobsluhované nebo vzdálené stanice. Díky velkému počtu volitelných nastavení pro síťový provoz můžete spolehlivě zajistit, že i velmi vzdálená zařízení zůstanou viditelná a ovladatelná. S výstupním výkonem až 630 kw (v případě potřeby dokonce vyšším) mohou tyto e splnit i nejvyšší výkonové nároky. Podpora obsluhy Pro co nejrychlejší reakci na chyby v probíhajícím procesu má enormní význam kontinuální přenos informací o všech aktuálních pochodech. Kromě centrálního vizualizačního systému k tomu slouží také lokální operátorské panely tzv. HMI. Těmto nárokům dobře vyhoví operátorské panely řady GOT, které je možné v rámci dodávaných velikostí obrazovek snadno přizpůsobit příslušným procesům a podmínkám. Také v tomto případě zaručuje jejich schopnost práce v síti, že můžete operátorský panel instalovat přímo u technologického zařízení, a informace zároveň posílat na centrální pracoviště. Tím je zaručena konzistence dat pro spolehlivý provoz. K našim silným stránkám patří integrovaná multimediální podpora pro zkrácení prostojů v případě poruchy, možnost dálkové údržby, stejně jako optimalizovaná komunikace a přístup ke všem našim řídicím jednotkám, frekvenčním ům a operátorským panelům. Ochrana životního prostředí je ústředním bodem ekologické zodpovědnosti průmyslu Zkušenosti Společnost Mitsubishi sbírala mnoho let zkušenosti ze spolupráce s vodohospodářskými úřady a systémovými integrátory z různých zemí a disponuje proto potřebným Know-how, aby mohla nyní působit v celém sektoru čištění odpadních vod jako kvalifikovaný a zodpovědný partner. 11

12 Čištění odpadních vod /// Čištění odpadních vod /// Čištění odpadních vod /// Lapák písku a primární čištění O starost méně Ethernet Mechanický stupeň čištění PLC FX Tiskárna poplachů Mechanický stupeň čištění V česlovně se z odpadní vody odstraňují hrubé a jemné nečistoty a látky - shrabky. Vyklízecí šneky podávají shrabky k odvodnění, po kterém následuje jejich transport na skládku. V dalším průběhu protéká odpadní voda provzdušňovaným pískovým ložem, kde se usadí těžké pevné látky, které se pak odstraňují a likvidují. Lehčí látky se odchytávají v předčišťovacích nádržích a později likvidují, zatímco čerpací stanice dopravují odpadní vodu k biologickému čištění. Všechny procesy jsou řízeny a monitorovány řídicími jednotkami PLC a propojenými frekvenčními i, které spolu s optimalizovanými provzdušňovacími čerpady jednak snižují energetické náklady, a zároveň jsou také konstruovány pro plánovanou dobu života >10 let. Pomocí integrovaného diagnostického systému je uživatel s předstihem informován o tom, že systém vyžaduje údržbu. Může si ji pak vhodně naplánovat. Provzdušňování Flexibilní architektura datové sítě Ethernet Sedimentační proces iq Platform Tiskárna poplachů Sekundární čištění - biologický stupeň čištění V aktivační nádrži se biomasa míchá s odpadní vodou pomocí čeřicího zařízení. V následující části procesu se do odpadní vody vhání přes aerační systém vzduch, který přivádí do bakteriologického procesu nezbytný kyslík. Mitsubishi PLC řídí jednotlivé procesy a frekvenční e se kromě napouštěcích a vypouštěcích čerpadel nepřímo starají o optimální životní podmínky pro kultury bakterií. 12 Operátorský panel

13 Čištění odpadních vod /// Čištění odpadních vod /// Čištění odpadních vod /// Biologické odstranění fosfátů Ethernet Finální dočištění iq Platform Tiskárna poplachů Finální dočištění Na tomto stupni se z vody odstraňují dusíkaté látky a fosfor. Odpadní voda je na závěr ještě jednou podrobena dodatečné filtraci, aby se vyloučilo znečištění vodních útvarů. Všechny procesy jsou přitom řízeny redundantně navrženým řídicím systémem na iq Platform, který spolehlivě zabrání vzniku kritických fází v průběhu procesu. Spolehlivé řízení PLC FX Operátorský panel Dočištění Ethernet Filtrace Tiskárna poplachů Separace kalu Vyčištěná odpadní voda se odděluje od kalu, který se odčerpává a částečně opět vrací, zatímco se zbytkový kal odvádí k dalšímu zpracování. e se v této oblasti používají podle potřeby k pohonu čerpadel pro udržování průtoku, dále také k ovládání skrápěcích ramen a čerpadel pro skrápěné biologické filtrační kolony. Snížená spotřeba energie iq Platform Likvidace kalu Kal shromážděný v různých separačních stanicích se zahustí a přebytečná voda se přečerpává zpět do kolony. Zahuštěný kal se přivádí do vyhnívací nádrže, kde se bez přístupu vzduchu téměř zcela rozloží. Zbylý stabilizovaný kal se po vysušení může použít jako palivo. Využití bioplynu Bioplyn vznikající při vyhnívání se může po vyčištění použít v blokových elektrárnách jako zdroj energie. Operátorský panel 13

14 Ochrana před povodněmi /// Ochrana před povodněmi /// Ochrana před povo Ochrana našeho životního prostoru Voda je životně důležitá, ale k omezení jejího nepříznivého působení ji musíme efektivně usměrňovat. Rozsáhlá ochrana před záplavami vyžaduje spolehlivý monitorovací a řídicí systém. Být připraven Zvláštností, s kterou se musí vodní hospodářství vypořádat, je, že problémem pro plynulé zásobování vodou jsou často samotné zásoby připravené vody. Vrtochy počasí, sezónní výkyvy, vítr nebo také poruchy infrastruktury mohou vést k ohrožení oblastí s přirozenými zásobami vody, které musíme proto chránit. Vedle zřejmých škod, které jsou způsobovány povodněmi, musíme předcházet také méně nápadným jevům, jako je eroze. Vodní hospodářství proto musí, s využitím širokých možností různých technologií a strategií, převzít nemalou zodpovědnost za ochranu proti povodním. Obecně se způsoby ochrany proti povodním soustřeďují na zadržování vody a řízení velikosti a směru toku. K tomu slouží infrastruktura zahrnující přehrady, jezy a plavební komory. Velkou výzvou pro efektivní regulaci jsou velké geografické vzdálenosti. Jednotlivé části technologického zařízení mohou být přitom rozmístěny podél toku vody v kilometrových vzdálenostech nebo plošně distribuovány v rámci daného povodí. Vhodné řešení se proto musí vypořádat s těmito požadavky bez kompromisů. Pro splnění uvedených nároků nabízí společnost Mitsubishi Electric celou řadu řešení pro dálkovou, decentralizovanou komunikaci. Patří sem například rádiové modemy a vzdálené terminálové jednotky (RTU remote terminal unit), které je možné jednoduše integrovat s řídicími jednotkami iq Platform a rodiny FX. 14

15 dněmi /// Ochrana před povodněmi /// Ochrana před povodněmi /// Ochrana Další výzvou je rychlé a spolehlivé ovládání pohybů těžkých mechanismů, které se vyskytují u zdymadel a protipovodňových vrat. e Mitsubishi jsou konstruovány tak robustně, že snesou po krátkou dobu přetížení až 250 %, jsou schopny rychle reagovat na měnící se stav vody a mohou překonávat vysoké počáteční momenty. Decentralizovaná bezdrátová architektura zjednodušuje návrh zařízení a dálkový přístup opět vede k snížení nákladů a výdajů na údržbu. Ve frekvenčním i FR-F700 je již integrován regulátor PID, takže v mnoha případech je možné vytvořit kompletní systém pro pohon a řízení jen s jediným frekvenčním em. Podobná kritéria se také týkají ovládání protipovodňových vrat, která slouží k regulaci průtoku vody odpouštěním přes hráze nebo pomocí bezpečnostních přelivných kanálů. Hráze jsou normálně stavěny k udržování konstantní hladiny vody, ale v případě povodní může být kontrolované odpouštění vody nezbytné. Zabrání se tak vzniku nebezpečných situací pro okolní obydlené oblasti. Z mechanického hlediska jsou zde požadavky na aplikaci srovnatelné, proto se mohou naše řešení uplatnit i v tomto případě a představují tak standardní přístup. Protipovodňový systém Velín HMI Plošně rozlehlou infrastrukturu je možné ovládat i na velké vzdálenosti efektivním způsobem. Aqua Control Pack Hlavně pro zjednodušení integrace, ale také k úspoře vývojových nákladů sestavila společnost Mitsubishi Electric balík Aqua Control Pack. Tento programový balík byl vyvinut speciálně pro aplikace ve vodním hospodářství s cílem ušetřit čas a snížit výdaje. Standardizovaný Aqua Control Pack však stále ještě poskytuje dostatek flexibility k přizpůsobení pro speciální aplikace, u kterých nebudou všeobecné vývojové úlohy využity. Na konci této brožury najdete další informace k tomuto tématu. Bezdrátová komunikace Vzdálená čerpací stanice Motor Snímač Lokální stanice Bezdrátová komunikace I když plavební komory neslouží v normálním případě přímo k ochraně proti povodním, jsou rovněž důležitou součástí této infrastruktury. Teprve plavební komory umožňují říční dopravu ve větším měřítku, a právě ovládání masivních vrat plavebních komor s jejich vysokým počátečním momentem vyžaduje nasazení výkonových pohonů. 15

16 Ochrana před povodněmi /// Ochrana před povodněmi /// Ochrana před povo Ovládání jezů Aktuální komunikační protokol může být integrován do existující telekomunikační infrastruktury. To platí jak pro linkovou, tak také bezdrátovou komunikaci přes GSM a GPRS. Tuto komunikační službu je možné, pokud je k dispozici, využít prakticky na každém místě. Při výrobě energie hraje Mitsubishi Electric, jako jeden z největších světových výrobců fotovoltaických panelů, rovněž významnou roli. Může proto nabídnou řešeni pro situace, kdy je silové elektrické vedení velmi vzdálené, jak se to často stává např. u jezů. Ovládání i velmi vzdálených zařízení Jezy jsou nepostradatelné pro regulaci rychlosti proudu. Komplexní řešení pro jezy Základní prostředek k regulaci rychlosti vodního toku v krajině představují jezy. Z mechanického hlediska je řízení jezu opravdu snadné, ale větší problém již spočívá v přívodu energie a komunikaci. Jezy leží často v oblasti, v které není k dispozici ani energie, ani komunikační spojení. Proto je zde nutné uplatnit vhodné technické řešení, např. fotovoltaické panely, které nevyžadují dodatečné provozní náklady, ale jsou přesto natolik odolné, aby vydržely při nízké spotřebě energie pracovat po dlouhou dobu bez dohledu, spolehlivě a bez nároků na údržbu. Balík řešení Aqua Control Pack nabízí řešení navržené na míru pro automatizaci jezů. Portfolio řešení Mitsubishi zahrnuje nezbytné hardwarové a softwarové komponenty, které se používají k zajištění komunikace a k dodržování úrovní a poloh mechanických součástí. Průmyslové protokoly, jako jsou DNP3 a IEC60870, jsou v řídicí jednotce PLC (FX nebo iq) podporovány zjednodušenou implementací programovacího jazyka funkčních bloků. Kompaktní PLC může být v případě potřeby např. nasazena jako vzdálená terminálová jednotka (RTU). Také zde použití hotových funkčních bloků snižuje náklady na vývoj. HMI PSTN, GSM, GPRS Snímače Systémové schéma ovládání jezu Modem PLC FX s podporou IEC60870 Motor 16

17 dněmi /// Ochrana před povodněmi /// Ochrana před povodněmi /// Ochrana Řízení čerpadel počítalo především s jejich nasazením pro čerpadla o výkonu až do 630kW. Měnič FR-F700 poskytuje díky optimální regulaci budicího proudu (OEC Optimum Excitation Control) úsporu energie až 60 %. Vzhledem ke konstrukci dimenzované na dobu života nejméně 10 let se tento frekvenční během let zaplatí dokonce několikanásobně. Bude-li na místě aplikace zapotřebí obslužný přístroj, pak se jako první volba jistě uplatní operátorské panely Mitsubishi řady GOT. Tyto operátorské panely usnadňují obsluhujícího personálu rutinní činnosti pomocí dotykové obrazovky a zároveň poskytují četné diagnostické funkce a testovací funkce pro čerpadla. Optimální využití energie Pro ochranu krajiny proti povodním se používají různé druhy čerpadel, např. odstředivá čerpadla. Flexibilní řízení čerpadel Obdobně jako jezy, tak se také čerpací stanice často zřizují na místech, která jsou velmi vzdálená od přívodu energie a přípojných komunikačních uzlů. Na rozdíl od jezů však čerpadla při své činnosti spotřebovávají energii, a jsou proto závislá na zdroji energie. I když se podle druhu aplikace používají různé typy čerpadel, z hlediska řízení se všechna čerpadla chovají podobně. Balík řešení Aqua Control Pack se rovněž dodává ve verzi pro řízení čerpadel a jeho předkonfigurovaná řešení může uživatel uplatnit také u většiny aplikací pro řízení čerpadel. Pro spojení s centrálními řídicími stanicemi nabízí Mitsubishi různé bezdrátové modemy. Modemy se dodávají jak ve verzi pro GSM, tak také pro verzi GPRS, což umožňuje rozsáhlé pokrytí. Samozřejmě jsou podporovány všechny běžné používané průmyslové protokoly, jako jsou DNP3 a IEC To zjednodušuje integraci a zaručuje kompatibilitu se stávajícími systémy a infrastrukturou. Nároky na řízení čerpadel je možné většinou pokrýt některou z řídicích jednotek PLC rodiny FX, kterou lze také nasadit jako vzdálenou terminálovou jednotku (RTU). K dispozici je celá řada čerpadel, jejichž velikost se řídí požadavky na potřebný výkon. Při vývoji frekvenčních ů FR-F700 se HMI PSTN, GSM, GPRS Snímače Modem RTU Motor Systémové schéma řízení čerpací stanice 17

18 /// Partnerská řešení /// /// Partnerská řešení /// Rychlá implementace projektu Předzpracovaná řešení dovolují rychlou implementaci a snižují náklady Sdružení Alliance Sdružení Alliance je výsledkem partnerství společnosti Mitsubishi Electric s vedoucími průmyslovými podniky, které by mělo přinést řešení pro specifické průmyslové aplikace. Toto partnerství pokrývá velkou oblast různých průmyslových potřeb a požadavků, počínaje IT konektivitou pro podnikové informační systémy velkých dodavatelů systémů ERP přes projekty nasazení a použití podnikových zdrojů, až po speciální aplikace v čerpací technice a pro ovládání jezů. Díky tomuto partnerství může Mitsubishi Electric nabídnout, jako vyčerpávající odpověď na jakoukoliv aplikační výzvu, své prvořadé automatizační technologie, doplněné těmi nejlepšími řešeními na trhu. 18

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží MATERIAL HANDLING Automatizační řešení Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží Dopravníkové systémy /// Uskladňovací a vyskladňovací systémy (AS/RS) /// Automaticky vedené vozíky

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

SIMATIC PCS 7 The process control system for all sectors. Brožura září 2006

SIMATIC PCS 7 The process control system for all sectors. Brožura září 2006 SIMATIC PCS 7 The process control system for all sectors Brožura září 2006 Vyhovuje všem požadavkům moderní procesní řídicí systém SIMATIC PCS 7 Dvě nejzásadnější věci odlišují firmu Siemens od konkurence,

Více

Obsah. AUTOMATIZACE Automatizace s PHOENIX CONTACT Služby

Obsah. AUTOMATIZACE Automatizace s PHOENIX CONTACT Služby Obsah AUTOMATIZACE Automatizace s PHOENIX CONTACT Služby řídicí technika Řídicí jednotky dle IEC 6, automatizační software, programování vývojového diagramu, řízení ve vyšších programovacích jazycích,

Více

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití 16 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití Schopnost propojení zařízení

Více

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Vydání: 4/2005 simatic Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Úvod Plně Integrovaná Automatizace (TIA), Mikrosystémy V minulosti bylo obchodní jméno SIMATIC mezi širokou technickou

Více

tec News23 Průlom v energetické účinnosti Trocha inteligence pomůže zvýšit energetickou účinnost Pomoc ze světa kybernetiky Technický bulletin HARTING

tec News23 Průlom v energetické účinnosti Trocha inteligence pomůže zvýšit energetickou účinnost Pomoc ze světa kybernetiky Technický bulletin HARTING tec News23 Technický bulletin HARTING Článek hosta: Prof. Michael B. Hardt Trocha inteligence pomůže zvýšit energetickou účinnost Andreas Huhmann, John Witt Monitorování energie přímo z infrastruktury

Více

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G 19 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G Hezké vyhlídky Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann Výkonní pomocníci Andreas Huhmann, Lennart Koch Koncipováno

Více

SIMATIC ET 200 distribuovaná automatizace. Přehled 09 / 2006

SIMATIC ET 200 distribuovaná automatizace. Přehled 09 / 2006 SIMATIC ET 200 distribuovaná automatizace Přehled 09 / 2006 Distribuované periferie Pro každý požadavek to správné řešení Pořád hledáte možnosti, jak optimalizovat vaši výrobu a jak snížit náklady? V rostoucím

Více

Pohybová automatizace made by Lenord + Bauer. www.lenord.de

Pohybová automatizace made by Lenord + Bauer. www.lenord.de Pohybová automatizace made by Lenord + Bauer Registrace polohy Měření rychlosti Měření otáček Měření teploty Registrace kilometrového výkonu Měření zrychlení Řízení/Regulace/Polohování Přestavování/Polohování

Více

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb Technický bulletin HARTING Článek hosta: Prof. Dr. Jay Lee Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data Titulní článek: Claus Hilger Orchestrace služeb Článek hosta: Prof. Dr. Dr. h.c. Detlef Zühlke Průmysl

Více

Elektrotechnika, elektronika

Elektrotechnika, elektronika Technický týdeník 05 23 téma čísla Elektrotechnika, elektronika Na veletrh Amper je přihlášeno 630 vystavovatelů Pouhé tři týdny zbývají do zahájení největší technické události, která se uskuteční na půdě

Více

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz 18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí www.udrzbapodniku.cz Automatizace jako základ úspěchu hutnictví AUTOMATIZACE V TĚŽKÉM PRŮMYSLU 2011 KONGRESOVÝ SÁL HORNICKÉHO

Více

Industry Fórum. Plazmatron: Výboj ve vodním víru. magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012

Industry Fórum. Plazmatron: Výboj ve vodním víru. magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012 Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012 www.siemens.cz/iadt Plazmatron: Výboj ve vodním víru téma Co se chystá pro veletrh Amper strana 14 strana 4 strana

Více

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ OBSAH O společnosti 3 Topologie systému 4-5 Contport 6-7 Merbon SCADA 8-9 Řízení strojoven 10 Řízení vzduchotechnických jednotek 11 Regulace jednotlivých místností 12

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby Produkty a inovace Obsah 3 Produkty a inovace Převodové motory a frekvenční měniče Čelní převodovky / čelní převodové motory

Více

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) únor 2015 OBSAH 1. Úvod... 10 2. Předpokládaný vývoj energetického sektoru... 13 2.1 Období do roku 2019... 13 2.2 Období od roku 2020 do 2024... 14 2.3

Více

Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB)

Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB) Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB) 1 Obsah Strategická výzkumná agenda TPEB shrnutí... 4 Seznam zkratek a pojmů... 5 Představení TPEB... 6 1. Úvod... 8

Více

COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení

COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení COMOS Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení www.siemens.at/comos-cz www.siemens.at/comos COMOS budoucnost managementu zařízení Komplexní požadavky dynamické globální ekonomiky Důsledkem

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více

Úvodní slovo jednatelů

Úvodní slovo jednatelů Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo jednatelů 4 Profil Společnosti 4 Základní informace 5 Společníci 6 Údaje o dozorčích a statutárních orgánech 6 Dozorčí rada 7 Jednatelé Společnosti 8 Správa a

Více

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty New laboratory tasks for the course Programmable automates Martin Sobolík Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN Technický týdeník 19 24. 30. 9. 2013 19 HIWIN = vítr do plachet strojírenských firem Nová image firmy, větší výstavní prostor, celá řada statických i pohyblivých exponátů a samozřejmě žhavé novinky tohle

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

Prostředky průmyslové automatizace

Prostředky průmyslové automatizace FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Prostředky průmyslové automatizace Garant předmětu: Doc. Ing. František Zezulka, CSc. Autoři textu: Doc. Ing. František

Více

29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota. www.udrzbapodniku.cz

29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota. www.udrzbapodniku.cz 29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota www.udrzbapodniku.cz 1. ročník konference AUTOMATIZACE A MODERNIZACE TEPLÁREN 2011 22. září 2011, Praha Jaká je budoucnost tepláren

Více

Industry Fórum. Automatizace. dobývá svět. Padesát let značky Simatic. 2008 Digitální továrna. magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2.

Industry Fórum. Automatizace. dobývá svět. Padesát let značky Simatic. 2008 Digitální továrna. magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2. Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2.2008 www.siemens.cz/ad 1973 Simatic S3 1958 Simatic G 1979 Simatic S5 1996 TIA 2002 Simatic IT 4 VELETRH Tři padesátky na MSV 2008 Strojírenský

Více

PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci

PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci Procesní přístroje Průmyslová bezpečnost Komunikace v reálném čase IT-standardy & zabezpečení Sítě a síťový management Distribuovaná automatizace

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více