Voda základní předpoklad našeho života

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Voda základní předpoklad našeho života"

Transkript

1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Automatizační řešení Voda základní předpoklad našeho života Úprava vody /// Odpadní voda /// Ochrana před povodněmi /// Řešení na míru /// Úspora energie /// Minimalizované riziko /// Spolehlivé zásobování /// Dodržování předpisů ///

2 Vodní hospodářství /// Vodní hospodářství /// Vodní hospodářství /// Vodní hos Spoutání a využití jedné z přírodních sil Regulovat, hospodařit, využívat - voda, základní součást našeho života Mitsubishi Electric nabízí řešení, která nejenže zajišťují zásobování vodou, ale také chrání obydlené oblasti, které jsou na něm závislé. Řídicí systémy Mitsubishi Electric se starají o spolehlivé čištění odpadních vod a poskytují tím vašemu podniku jistotu, že plní platné předpisy pro nakládání s odpadní vodou a minimalizují tak dopady na životní prostředí. Moderní systémy hospodaření s vodou, které jsou postaveny na bázi řídicích systémů Mitsubishi Electric, pomáhají podnikům snížit energetické náklady a zvýšit provozní efektivitu. 2

3 podářství /// Vodní hospodářství /// Vodní hospodářství /// Vodní hospodářství Reagovat na změny Voda je naše nejdrahocennější surovina a současně také pro nás představuje jednu z největších výzev. Přitom polovina lidské populace považuje vodu za něco samozřejmého, zatímco druhá polovina je konfrontována se stále větším nedostatkem vody. Globální spotřeba vody i nadále prudce stoupá, a z tohoto důvodu nabývá infrastruktura pro zásobování vodou a úpravu vody stále větší význam. Zároveň s tím zvyšují změny klimatu a postupující urbanizace krajiny nebezpečí záplav v celosvětovém měřítku. Reakce na tuto měnící se životní situaci bude jedním z charakteristických rysů našeho století. Strategie nakládání s vodou jako surovinou musí zahrnout celé spektrum služeb, od zajištění zásobování pitnou vodou, přes kontrolu množství škodlivých látek při úpravě surové vody a čištění odpadních vod, zjišťování kvality vody ke koupání, správu vodních cest a vodních nádrží až po ochranu proti povodním. To vše musí zároveň probíhat v souladu se stále přísnějšími standardy a legislativními předpisy. Ochrana zdrojů Protože naše spotřeba vody neustále stoupá, stává se voda stále cennější surovinou. Naším cílem musí být dlouhodobé posilování úlohy vodního hospodářství tak, aby se podnikatelské zájmy dostaly do souladu s potřebami ochrany přírodního prostředí. Správné nakládání s vodními zdroji a jejich ochrana rozhodujícím způsobem přispěje k tomu, jak budeme schopni plnit příští zemědělské, urbanistické a energetické požadavky a současně s dlouhodobým výhledem udržet přirozený ekosystém s ohledem na zatížením, které přináší globální společnost. Efektivní ochrana této významné suroviny je výzvou pro inovativní myšlení a inovativní technickou činnost. Minimalizace rizik Bez ohledu nato, v kterém odvětví vodního hospodářství pracujete, nebo jakým změnám čelíte, Mtsubishi Electric bude s vámi spolupracovat a pomůže vám splnit vaše úkoly a udržet možná rizika na co nejnižší úrovni. Firma Mitsubishi Electric se těší v celosvětovém měřítku velké důvěře a osvědčila se ve všech odvětvích vodního hospodářství. Je proto schopna optimalizovat výkonnost vašich technologických zařízení, zvýšit jejích dostupnost, snížit náklady na instalaci a provoz a splnit nejen vaše současné požadavky, ale také budoucí potřeby. 3

4 Vodní hospodářství /// Vodní hospodářství /// Vodní hospodářství /// Vodní hos Doprovodíme vás na každém kroku Před vodním hospodářstvím, stejně jako před ostatními odvětvími průmyslu, stojí mimořádná výzva související s akumulací a rozvodem vodních rezerv. Voda je surovina, kterou mnoho odběratelů považuje za samozřejmost, a která se ve vztahu k investicím a provozním nákladům dostává stále více pod tlak na snižování nákladů. Populační růst přináší další nároky jak na zásobování vodou, tak také na likvidaci odpadních vod. U všech procesů je nezbytné s ohledem na bezpečné zásobování vodou a na ochranu životního prostředí striktně dodržovat směrnice EU. Následně je každá firma pracující v tomto odvětví odkázána na spolehlivého partnera obeznámeného s příslušnou problematikou, který nabízí požadovaná řešení a je den co den, po dobu mnoha let trvale k dispozici, připraven poskytnout spolehlivou podporu. Mitsubishi Electric je takovým partnerem. Nabízíme systémy s potřebnou flexibilitou a spolehlivostí, které splňují požadované nároky a zhodnocují zkušeností z dlouholeté spolupráce s našimi zákazníky z oblasti vodárenství. Rozumíme klíčovým pochodům, které se odehrávají v každé fázi procesu. Stanice dálkového dohledu Protipovodňové hráze Zdroj vody Jímací nádrž Čerpací stanice Úprava vody: Předčištění, síta vločkování, filtrace sedimentace a desinfekce Doprava pitné vody 4

5 podářství /// Vodní hospodářství /// Vodní hospodářství /// Vodní hospodářství Jsme také pro vás kompetentním partnerem pro související úlohy, které se přímo netýkají zásobování vodou. Může to být monitorování zvýšených průtoků a ochrana obydlených oblastí vybavených vodárenskou soustavou proti povodním. Na základě těchto znalostí jsme vyvinuli řešení na míru, která jsou přizpůsobená speciálním požadavkům vodního hospodářství. V dalším vám představíme řešení pro jednotlivé procesy. Pro více informací kontaktujte prosím nejbližší prodejní kancelář nebo vašeho smluvního partnera, kde vám můžeme na základě vašeho zadání vypracovat inovativní, spolehlivé a cenově příznivé řešení. Automatizační iq Platform Vedoucí průmyslová modulární řídicí platforma s výkonnými programovými nástroji, která obvykle slouží jako centrální řídicí stanice. řady FR-700 Optimalizovaný pro aplikace využívající čerpadla a ventilátory do 630 kw, může pracovat v režimu s rekuperací energie. Čerpací stanice Odběratelé Plavební komora Operátorské panely řady GOT Poskytují transparentní znázornění jakéhokoliv procesu a jsou vybaveny pro připojení k různým datovým sítím. Kompaktní řídicí jednotky PLC řady FX Pro výkonné, rozšiřitelné a vzdálené řídicí aplikace s podporou protokolů pro nasazení jako vzdálená terminálová jednotka RTU. Vyčištěná voda Čištění odpadní vody: síta, usazovací nádrže, filtrace & finální dočištění Vzdálené v/v MELSEC ST (Slicetype Terminal) Modulární, flexibilní v/v síťová svorkovnicová jednotka pro různé druhy vstupních a výstupních signálů. 5

6 Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Jímání, čištění a zásobování Efektivní sledování všech stránek úpravy vody Dodržování platných předpisů pro zásobování pitnou vodou musí být zajištěno za všech okolností. Spolehlivý dohled Nařízení EU o pitné vodě a související legislativa jednotlivých členských států zavedla přísná opatření, pro jejichž splnění Mitsubishi Electric nabízí řešení pro všechny fáze procesu. iq Platform se svou modulární a flexibilní konstrukcí vytváří páteř pro celý proces. Pomocí kombinace funkcí PLC a funkcí pro řízení procesů v jednom nosiči zásuvných modulů poskytuje iq Platform efektivní a zároveň cenově příznivé řešení. Výkonné programovací nástroje a softwarová řešení vám pomohou k rychlému zavedení projektů do praxe. Programovací prostředí iq Works obsahuje všechny funkce potřebné pro jednotlivé fáze budovaného systému, od grafického návrhu systému přes vlastní tvorbu programu až k následnému provozu a údržbě vašeho technologického zařízení. Četné testovací a simulační funkce zabudovaných systémů PLC, HMI a frekvenčních ů slouží k optimalizaci a snížení chybovosti. Náběh projektu se tím podstatně zkrátí a zároveň se sníží náklady. Použití jednotného společného systému pro všechny procesy zvyšuje efektivitu a snižuje náklady na údržbu při provozu. Systém s velkým dosahem iq Platform umožňuje spolupráci s většinou otevřených datových sítí, které se dnes používají v automatizační technice. Distribuovaná řešení pomáhají ve srovnání s konvenčním kabelovým propojením snížit náklady bez negativního vlivu na spolehlivost. Kromě toho podporují diagnostické funkce pro rychlé hledání chyb. 6

7 Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Tiskárna poplachů Tiskárna poplachů Ethernet Řízení čerpadel / sít Vločkování Sedimentace / filtrování iq Platform Dezinfekce Redundantní systém iq Platform PLC FX Datový kabel Operátorský panel PLC FX Operátorský panel Operátorský panel Mnoho dílčích systémů distribuovaných podél technologického zařízení je možné integrovat do jednoho propojeného systému Protože u mnoha aplikací není možné vyloučit kontakt s vodou, má vybraná část v/v modulů krytí IP67. Tyto moduly se proto mohou použít kdekoliv v rámci vodárenského zařízení, což garantuje maximální flexibilitu. Síťová technika není omezená jen na vzdálené v/v moduly. K splnění nároků vyplývajících z distribuovaných aplikací jsou všechny naše automatizační výrobky, včetně frekvenčních ů a operátorských panelů, schopné práce v síti. Řídicí jednotky mohou být přímo propojeny s datovou sítí podnikového IT systému. To zjednodušuje přímé vyhodnocování a monitorování dat z vyšší úrovně řízení. Mezičlánek tvořený poruchovými systémy pro konverzi dat na bázi PC je proto nadbytečný. Nahlédnutí do procesu Mitsubishi vám nabízí snad nejkompletnější výběr operátorských panelů a průmyslových PC pro vizualizaci. Pracovníci obsluhy a údržby mají bezprostředně k dispozici všechny informace a provozní data přímo na místě u provozních zařízení nebo na centrálním pracovišti. Jednoduchá obsluha ve spojení s velkou mírou flexibility přináší do funkčních pochodů vodárenského zařízení transparentnost a zabudované diagnostické funkce zjednodušují jeho údržbu. Stěžejní kompetence Poslední díl skládačky tvoří partner, důvěrně obeznámený s průmyslovými pochody, který disponuje expertními znalostmi a zdroji potřebnými pro realizaci technologického zařízení v rámci stanoveného časového plánu a daného rozpočtu. Firma Mitsubishi Electric, díky své mimořádné technické kompetenci, dlouholetém působení v oboru a spoluúčasti na vodohospodářských projektech v Evropě i po celém světě, může rozhodujícím způsobem přispět k úspěšné realizaci vodárenských staveb. Díky tomu, že jsou přístroje řady GOT1000 konstruovány pro stupeň krytí IP67, zůstávají tyto jednotky HMI i za velmi nepříznivých vlivů prostředí absolutně provozně spolehlivé. Dostupnost informací, když jsou právě zapotřebí 7

8 Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Čerpací stanice/hrubé předčištění Zvýšit výkon a snížit náklady Ethernet Řízení čerpadel PLC FX Tiskárna poplachů Čerpadla inteligentní a energeticky efektivní Čerpací stanice stojí na začátku celého procesu a dopravuje vodu do úpravny vody. Celá řada čerpadel různých velikostí je řízena frekvenčními i Mitsubishi Electric, které zajišťují úsporný a spolehlivý provoz čerpací stanice. Jejich extrémní spolehlivost zaručuje provozní jistotu následných zařízení. Řízení čerpadel může být centrální, nebo decentralizované využívající přístup přes průmyslovou sběrnici Fieldbus. Rodina frekvenčních ů FR-F700 od Mitsubishi Electric je optimalizována pro použití s čerpadly až do 630 kw tak, aby pokryla široké spektrum aplikačních požadavků. Pomocí optimalizované regulace budicího proudu (OEC Optimum Excitation Control) je možné s nimi dosáhnout úspory energie až 60 %. Vločkování Example configuration of a Klära Kontrola kvality Ethernet Vločkování iq Platform Tiskárna poplachů Ekonomicky členěné řízení Po hrubém předčištění následuje vločkování, které odstraní zakalení a zbarvení vody. Předpokladem pro optimální průběh tohoto procesu je přesné dávkování flokulačního prostředku v rámci daných tolerancí. Řídicí systémy (iq) Mitsubishi disponují pro tento účel potřebnou spolehlivostí a flexibilitou. Nejvyšší funkční spolehlivost je zde možné dosáhnout zdvojenou redundantní architekturu řídicího systému. Vzdálené v/v podporují vysokou flexibilitu v kombinaci s jednoduchou návazností na příslušné řízení a garantují tím optimální provoz lokálních dávkovacích stanic. Operátorský panel 8

9 Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Úprava vody /// Jemná filtrace/sedimentace Example configuration of a Lokální nebo decentralizované řízení, zcela jednoduše Ethernet Filtr iq Platform Tiskárna poplachů Vysoká míra flexibility Voda se pomocí čerpadel různých velikostí dopravuje mezi jednotlivými úseky technologického zařízení, a také zde nasazení frekvenčních ů Mitsubishi přispívá k vysoké efektivitě a příznivé energetické bilanci. Zároveň je možné do řídicího konceptu hladce integrovat systém pro vyklízení sedimentačních kalů. Snadno realizovatelné je také přídavné řízení čerpadel pro praní filtrů zpětným proplachem. Zatímco modulární PLC přebírá funkci centrální řídicí stanice technologického zařízení, kompaktní řídicí jednotky PLC řady FX představují ideální řešení pro lokální řídící úlohy. Jsou kompaktní, ale výkonné a mohou pokrýt všechny typy úloh, které se vyskytují při řízení a hlídání filtračních nádrží. Možnost připojení k datové síti je u těchto jednotek samozřejmostí. Dezinfekce Operátorský panel Example configuration of a Kläranlage system of c Vždy v pohotovosti pro případ náhle potřeby Ethernet Chemická úprava Redundantní systém Datový kabel Tiskárna poplachů Vysoká dostupnost založená na redundanci Zvláště u posledního stupně úpravy surové vody, před dodávkou upravené vody koncovému uživateli, je nezbytná vysoká provozní spolehlivost. Vysokou odolnost proti výpadku poskytuje redundantně navržený řídicí systém na IQ Platform. Centrální sběr a vyhodnocení provozních dat z lokálních stanic v reálném čase jsou elementárními součástmi této koncepce, která zajišťuje efektivitu systému a umožňuje za všech okolností dodržet všechny požadované provozní tolerance. Jednotlivé lokální dávkovací stanice např. vyměňují s centrální řídicí stanicí všechny potřebné informace spolehlivým způsobem přes redundantní datovou síť jakou je CC-Link-IE. PLC FX Operátorský panel 9

10 Čištění odpadních vod /// Čištění odpadních vod /// Čištění odpadních vod /// Shromažďování, čištění a cirkulace Efektivní provádění všech mechanických, elektrických a biologických úloh při čištění odpadních vod Spolehlivá kontrola množství vypouštěných odpadních vod Chyby zde nemají prostor Zásobování spotřebitelů čistou pitnou vodou je životně důležitý proces, ale zároveň je však nutné si uvědomit, jak velký význam má i správné zacházení s odpadní vodou. Přísná regulační opatření uvedená např. ve Směrnici o čištění městských odpadních vod a Směrnici o jakosti vod ke koupání tvoří právní rámec požadavků na jakost vody. Proto potřebujete partnera s nabídkou flexibilních řešení, která respektují všechny aspekty tohoto procesu. To vám pomůže snížit prostředky vynaložené na vývoj a údržbu, a v závěru uspořit náklady. Dodatečnou úsporu také přináší standardizovaný systém s jednotnými díly, který vystačí s menším rozsahem náhradních dílů a menšími nároky na školení personálu. Jak jsme již popsali dříve, flexibilní a modulární iq Platform vytváří kostru pro automatizaci všech procesů vodárenského zařízení. Vyhněte se dodatečným vývojovým nákladům spojených s integrací nepropojených řídicích systémů (ostrovní řešení) nasazením účinné multiprocesorové architektury (Multi-CPU) iq Platform. Díky kombinaci funkcí PLC a funkcí pro řízení procesů v rámci jednoho sběrnicového nosiče zásuvných modulů mohou vzniknout cenově úsporná řešení i při použití standardních výrobků. Výkonné programovací nástroje a softwarová řešení vám pomohou k rychlému zavedení projektů do praxe. Programovací prostředí iq Works obsahuje všechny funkce potřebné pro jednotlivé fáze budovaného systému, od grafického návrhu systému přes vlastní tvorbu programu až k následnému provozu a údržbě vašeho technologického zařízení. Četné testovací a simulační funkce zabudovaných systémů PLC, HMI a frekvenčních ů slouží k optimalizaci a snížení chybovosti. Náběh projektu se tím podstatně zkrátí a zároveň se sníží náklady. 10

11 Čištění odpadních vod /// Čištění odpadních vod /// Čištění odpadních vod /// Mechanický stupeň čištění Biologický stupeň čištění Finální dočištění iq Platform Tiskárna poplachů Tiskárna poplachů Separace kalu, likvidace kalu, Využití bioplynu iq Platform iq Platform PLC FX Operátorský panel PLC FX Operátorský panel Operátorský panel Rozsahově přizpůsobitelné, souhrnné řešení pro všechny způsoby čištění odpadních vod Rozsáhlé spektrum funkcí Pro rozsáhlé čistírny odpadních vod nabízíme kromě centrálního dohledu také decentralizovaný koncept řízení. iq Platform zde tvoří srdce celé síťové hierarchie Mitsubishi Electric a zároveň podporuje většinu otevřených datových sítí, které se v současné době používají v automatizační technice. Systémy Mitsubishi je možné zpravidla přizpůsobit specifikacím použité datové sítě, proto můžete snadno kombinovat naše řešení se stávajícími systémy a zařízeními. Přesné Řízení čerpadel Stejně jako u zásobování vodou, tak také při odvádění odpadních vod hraje klíčovou roli snižování nákladů na potřebnou energii. e např. řady FR-F700 jsou optimalizovány tak, aby vyhověly všem požadavkům na ovládání nejrůznějších typů čerpadel. Jejich vysoká spolehlivost je předurčuje jako první volbu pro neobsluhované nebo vzdálené stanice. Díky velkému počtu volitelných nastavení pro síťový provoz můžete spolehlivě zajistit, že i velmi vzdálená zařízení zůstanou viditelná a ovladatelná. S výstupním výkonem až 630 kw (v případě potřeby dokonce vyšším) mohou tyto e splnit i nejvyšší výkonové nároky. Podpora obsluhy Pro co nejrychlejší reakci na chyby v probíhajícím procesu má enormní význam kontinuální přenos informací o všech aktuálních pochodech. Kromě centrálního vizualizačního systému k tomu slouží také lokální operátorské panely tzv. HMI. Těmto nárokům dobře vyhoví operátorské panely řady GOT, které je možné v rámci dodávaných velikostí obrazovek snadno přizpůsobit příslušným procesům a podmínkám. Také v tomto případě zaručuje jejich schopnost práce v síti, že můžete operátorský panel instalovat přímo u technologického zařízení, a informace zároveň posílat na centrální pracoviště. Tím je zaručena konzistence dat pro spolehlivý provoz. K našim silným stránkám patří integrovaná multimediální podpora pro zkrácení prostojů v případě poruchy, možnost dálkové údržby, stejně jako optimalizovaná komunikace a přístup ke všem našim řídicím jednotkám, frekvenčním ům a operátorským panelům. Ochrana životního prostředí je ústředním bodem ekologické zodpovědnosti průmyslu Zkušenosti Společnost Mitsubishi sbírala mnoho let zkušenosti ze spolupráce s vodohospodářskými úřady a systémovými integrátory z různých zemí a disponuje proto potřebným Know-how, aby mohla nyní působit v celém sektoru čištění odpadních vod jako kvalifikovaný a zodpovědný partner. 11

12 Čištění odpadních vod /// Čištění odpadních vod /// Čištění odpadních vod /// Lapák písku a primární čištění O starost méně Ethernet Mechanický stupeň čištění PLC FX Tiskárna poplachů Mechanický stupeň čištění V česlovně se z odpadní vody odstraňují hrubé a jemné nečistoty a látky - shrabky. Vyklízecí šneky podávají shrabky k odvodnění, po kterém následuje jejich transport na skládku. V dalším průběhu protéká odpadní voda provzdušňovaným pískovým ložem, kde se usadí těžké pevné látky, které se pak odstraňují a likvidují. Lehčí látky se odchytávají v předčišťovacích nádržích a později likvidují, zatímco čerpací stanice dopravují odpadní vodu k biologickému čištění. Všechny procesy jsou řízeny a monitorovány řídicími jednotkami PLC a propojenými frekvenčními i, které spolu s optimalizovanými provzdušňovacími čerpady jednak snižují energetické náklady, a zároveň jsou také konstruovány pro plánovanou dobu života >10 let. Pomocí integrovaného diagnostického systému je uživatel s předstihem informován o tom, že systém vyžaduje údržbu. Může si ji pak vhodně naplánovat. Provzdušňování Flexibilní architektura datové sítě Ethernet Sedimentační proces iq Platform Tiskárna poplachů Sekundární čištění - biologický stupeň čištění V aktivační nádrži se biomasa míchá s odpadní vodou pomocí čeřicího zařízení. V následující části procesu se do odpadní vody vhání přes aerační systém vzduch, který přivádí do bakteriologického procesu nezbytný kyslík. Mitsubishi PLC řídí jednotlivé procesy a frekvenční e se kromě napouštěcích a vypouštěcích čerpadel nepřímo starají o optimální životní podmínky pro kultury bakterií. 12 Operátorský panel

13 Čištění odpadních vod /// Čištění odpadních vod /// Čištění odpadních vod /// Biologické odstranění fosfátů Ethernet Finální dočištění iq Platform Tiskárna poplachů Finální dočištění Na tomto stupni se z vody odstraňují dusíkaté látky a fosfor. Odpadní voda je na závěr ještě jednou podrobena dodatečné filtraci, aby se vyloučilo znečištění vodních útvarů. Všechny procesy jsou přitom řízeny redundantně navrženým řídicím systémem na iq Platform, který spolehlivě zabrání vzniku kritických fází v průběhu procesu. Spolehlivé řízení PLC FX Operátorský panel Dočištění Ethernet Filtrace Tiskárna poplachů Separace kalu Vyčištěná odpadní voda se odděluje od kalu, který se odčerpává a částečně opět vrací, zatímco se zbytkový kal odvádí k dalšímu zpracování. e se v této oblasti používají podle potřeby k pohonu čerpadel pro udržování průtoku, dále také k ovládání skrápěcích ramen a čerpadel pro skrápěné biologické filtrační kolony. Snížená spotřeba energie iq Platform Likvidace kalu Kal shromážděný v různých separačních stanicích se zahustí a přebytečná voda se přečerpává zpět do kolony. Zahuštěný kal se přivádí do vyhnívací nádrže, kde se bez přístupu vzduchu téměř zcela rozloží. Zbylý stabilizovaný kal se po vysušení může použít jako palivo. Využití bioplynu Bioplyn vznikající při vyhnívání se může po vyčištění použít v blokových elektrárnách jako zdroj energie. Operátorský panel 13

14 Ochrana před povodněmi /// Ochrana před povodněmi /// Ochrana před povo Ochrana našeho životního prostoru Voda je životně důležitá, ale k omezení jejího nepříznivého působení ji musíme efektivně usměrňovat. Rozsáhlá ochrana před záplavami vyžaduje spolehlivý monitorovací a řídicí systém. Být připraven Zvláštností, s kterou se musí vodní hospodářství vypořádat, je, že problémem pro plynulé zásobování vodou jsou často samotné zásoby připravené vody. Vrtochy počasí, sezónní výkyvy, vítr nebo také poruchy infrastruktury mohou vést k ohrožení oblastí s přirozenými zásobami vody, které musíme proto chránit. Vedle zřejmých škod, které jsou způsobovány povodněmi, musíme předcházet také méně nápadným jevům, jako je eroze. Vodní hospodářství proto musí, s využitím širokých možností různých technologií a strategií, převzít nemalou zodpovědnost za ochranu proti povodním. Obecně se způsoby ochrany proti povodním soustřeďují na zadržování vody a řízení velikosti a směru toku. K tomu slouží infrastruktura zahrnující přehrady, jezy a plavební komory. Velkou výzvou pro efektivní regulaci jsou velké geografické vzdálenosti. Jednotlivé části technologického zařízení mohou být přitom rozmístěny podél toku vody v kilometrových vzdálenostech nebo plošně distribuovány v rámci daného povodí. Vhodné řešení se proto musí vypořádat s těmito požadavky bez kompromisů. Pro splnění uvedených nároků nabízí společnost Mitsubishi Electric celou řadu řešení pro dálkovou, decentralizovanou komunikaci. Patří sem například rádiové modemy a vzdálené terminálové jednotky (RTU remote terminal unit), které je možné jednoduše integrovat s řídicími jednotkami iq Platform a rodiny FX. 14

15 dněmi /// Ochrana před povodněmi /// Ochrana před povodněmi /// Ochrana Další výzvou je rychlé a spolehlivé ovládání pohybů těžkých mechanismů, které se vyskytují u zdymadel a protipovodňových vrat. e Mitsubishi jsou konstruovány tak robustně, že snesou po krátkou dobu přetížení až 250 %, jsou schopny rychle reagovat na měnící se stav vody a mohou překonávat vysoké počáteční momenty. Decentralizovaná bezdrátová architektura zjednodušuje návrh zařízení a dálkový přístup opět vede k snížení nákladů a výdajů na údržbu. Ve frekvenčním i FR-F700 je již integrován regulátor PID, takže v mnoha případech je možné vytvořit kompletní systém pro pohon a řízení jen s jediným frekvenčním em. Podobná kritéria se také týkají ovládání protipovodňových vrat, která slouží k regulaci průtoku vody odpouštěním přes hráze nebo pomocí bezpečnostních přelivných kanálů. Hráze jsou normálně stavěny k udržování konstantní hladiny vody, ale v případě povodní může být kontrolované odpouštění vody nezbytné. Zabrání se tak vzniku nebezpečných situací pro okolní obydlené oblasti. Z mechanického hlediska jsou zde požadavky na aplikaci srovnatelné, proto se mohou naše řešení uplatnit i v tomto případě a představují tak standardní přístup. Protipovodňový systém Velín HMI Plošně rozlehlou infrastrukturu je možné ovládat i na velké vzdálenosti efektivním způsobem. Aqua Control Pack Hlavně pro zjednodušení integrace, ale také k úspoře vývojových nákladů sestavila společnost Mitsubishi Electric balík Aqua Control Pack. Tento programový balík byl vyvinut speciálně pro aplikace ve vodním hospodářství s cílem ušetřit čas a snížit výdaje. Standardizovaný Aqua Control Pack však stále ještě poskytuje dostatek flexibility k přizpůsobení pro speciální aplikace, u kterých nebudou všeobecné vývojové úlohy využity. Na konci této brožury najdete další informace k tomuto tématu. Bezdrátová komunikace Vzdálená čerpací stanice Motor Snímač Lokální stanice Bezdrátová komunikace I když plavební komory neslouží v normálním případě přímo k ochraně proti povodním, jsou rovněž důležitou součástí této infrastruktury. Teprve plavební komory umožňují říční dopravu ve větším měřítku, a právě ovládání masivních vrat plavebních komor s jejich vysokým počátečním momentem vyžaduje nasazení výkonových pohonů. 15

16 Ochrana před povodněmi /// Ochrana před povodněmi /// Ochrana před povo Ovládání jezů Aktuální komunikační protokol může být integrován do existující telekomunikační infrastruktury. To platí jak pro linkovou, tak také bezdrátovou komunikaci přes GSM a GPRS. Tuto komunikační službu je možné, pokud je k dispozici, využít prakticky na každém místě. Při výrobě energie hraje Mitsubishi Electric, jako jeden z největších světových výrobců fotovoltaických panelů, rovněž významnou roli. Může proto nabídnou řešeni pro situace, kdy je silové elektrické vedení velmi vzdálené, jak se to často stává např. u jezů. Ovládání i velmi vzdálených zařízení Jezy jsou nepostradatelné pro regulaci rychlosti proudu. Komplexní řešení pro jezy Základní prostředek k regulaci rychlosti vodního toku v krajině představují jezy. Z mechanického hlediska je řízení jezu opravdu snadné, ale větší problém již spočívá v přívodu energie a komunikaci. Jezy leží často v oblasti, v které není k dispozici ani energie, ani komunikační spojení. Proto je zde nutné uplatnit vhodné technické řešení, např. fotovoltaické panely, které nevyžadují dodatečné provozní náklady, ale jsou přesto natolik odolné, aby vydržely při nízké spotřebě energie pracovat po dlouhou dobu bez dohledu, spolehlivě a bez nároků na údržbu. Balík řešení Aqua Control Pack nabízí řešení navržené na míru pro automatizaci jezů. Portfolio řešení Mitsubishi zahrnuje nezbytné hardwarové a softwarové komponenty, které se používají k zajištění komunikace a k dodržování úrovní a poloh mechanických součástí. Průmyslové protokoly, jako jsou DNP3 a IEC60870, jsou v řídicí jednotce PLC (FX nebo iq) podporovány zjednodušenou implementací programovacího jazyka funkčních bloků. Kompaktní PLC může být v případě potřeby např. nasazena jako vzdálená terminálová jednotka (RTU). Také zde použití hotových funkčních bloků snižuje náklady na vývoj. HMI PSTN, GSM, GPRS Snímače Systémové schéma ovládání jezu Modem PLC FX s podporou IEC60870 Motor 16

17 dněmi /// Ochrana před povodněmi /// Ochrana před povodněmi /// Ochrana Řízení čerpadel počítalo především s jejich nasazením pro čerpadla o výkonu až do 630kW. Měnič FR-F700 poskytuje díky optimální regulaci budicího proudu (OEC Optimum Excitation Control) úsporu energie až 60 %. Vzhledem ke konstrukci dimenzované na dobu života nejméně 10 let se tento frekvenční během let zaplatí dokonce několikanásobně. Bude-li na místě aplikace zapotřebí obslužný přístroj, pak se jako první volba jistě uplatní operátorské panely Mitsubishi řady GOT. Tyto operátorské panely usnadňují obsluhujícího personálu rutinní činnosti pomocí dotykové obrazovky a zároveň poskytují četné diagnostické funkce a testovací funkce pro čerpadla. Optimální využití energie Pro ochranu krajiny proti povodním se používají různé druhy čerpadel, např. odstředivá čerpadla. Flexibilní řízení čerpadel Obdobně jako jezy, tak se také čerpací stanice často zřizují na místech, která jsou velmi vzdálená od přívodu energie a přípojných komunikačních uzlů. Na rozdíl od jezů však čerpadla při své činnosti spotřebovávají energii, a jsou proto závislá na zdroji energie. I když se podle druhu aplikace používají různé typy čerpadel, z hlediska řízení se všechna čerpadla chovají podobně. Balík řešení Aqua Control Pack se rovněž dodává ve verzi pro řízení čerpadel a jeho předkonfigurovaná řešení může uživatel uplatnit také u většiny aplikací pro řízení čerpadel. Pro spojení s centrálními řídicími stanicemi nabízí Mitsubishi různé bezdrátové modemy. Modemy se dodávají jak ve verzi pro GSM, tak také pro verzi GPRS, což umožňuje rozsáhlé pokrytí. Samozřejmě jsou podporovány všechny běžné používané průmyslové protokoly, jako jsou DNP3 a IEC To zjednodušuje integraci a zaručuje kompatibilitu se stávajícími systémy a infrastrukturou. Nároky na řízení čerpadel je možné většinou pokrýt některou z řídicích jednotek PLC rodiny FX, kterou lze také nasadit jako vzdálenou terminálovou jednotku (RTU). K dispozici je celá řada čerpadel, jejichž velikost se řídí požadavky na potřebný výkon. Při vývoji frekvenčních ů FR-F700 se HMI PSTN, GSM, GPRS Snímače Modem RTU Motor Systémové schéma řízení čerpací stanice 17

18 /// Partnerská řešení /// /// Partnerská řešení /// Rychlá implementace projektu Předzpracovaná řešení dovolují rychlou implementaci a snižují náklady Sdružení Alliance Sdružení Alliance je výsledkem partnerství společnosti Mitsubishi Electric s vedoucími průmyslovými podniky, které by mělo přinést řešení pro specifické průmyslové aplikace. Toto partnerství pokrývá velkou oblast různých průmyslových potřeb a požadavků, počínaje IT konektivitou pro podnikové informační systémy velkých dodavatelů systémů ERP přes projekty nasazení a použití podnikových zdrojů, až po speciální aplikace v čerpací technice a pro ovládání jezů. Díky tomuto partnerství může Mitsubishi Electric nabídnout, jako vyčerpávající odpověď na jakoukoliv aplikační výzvu, své prvořadé automatizační technologie, doplněné těmi nejlepšími řešeními na trhu. 18

19 tory /// Partnerská řešení /// /// Partnerská řešení /// Aqua Control Pack Aqua Control Pack (ACP) je balík řešení, který byl vyvinut speciálně pro potřeby vodního hospodářství. Základním úkolem tohoto balíku je podpora celého životního cyklu řídicího vybavení, od první úvahy přes rozpočet a projekt až po uvedení do provozu a údržbu. Většina typických vývojových úloh, které jsou nezbytné pro uvedení takových systémů do provozu, je v něm již implementována. Namáhavé a časově náročné vytváření programů není vůbec nutné, protože velká část systému je již předkonfigurována. Vše, co vám zbývá udělat, je nastavení parametrů pro specifické podmínky instalace. Balík ACP byl vyvinut ve spolupráci s vedoucími podniky z oboru vodního hospodářství, to znamená, že nabízíme již zralé a ověřené řešení. Celý balík je postaven na reálných zařízeních, která se stále nacházejí v provozu. Jednou z hlavních úloh vodního hospodářství je dálkový dohled nad technologickým zařízením. Balík ACP poskytuje podporu pro připojení k celému rozsahu funkcí SCADA, a umožňuje tak dálkové ovládání a hlídání stanic rozmístěných ve velkých vzdálenostech od centrálního řídicího stanoviště. Hlavní součásti ACP jsou: Technické výkresy pro projekci zařízení (EPLAN) Programy pro PLC, e a operátorské panely Nastavení parametrů pro frekvenční e a modemy Technické příručky Nabídkové texty Dokumentace pro uvedení do provozu Rychlejší implementace projektu při nízkých nákladech Balík ACP pokrývá následující hlavní funkce: Monitorování hladiny vody a řízení čerpadel Lokální testovací funkce pro údržbu Zpracování poplachů Dálkovou komunikaci (linkovou nebo GSM, pro dálkovou údržbu) Sběr dat a tvorbu protokolů K vyhodnocování provozních dat jsou k dispozici následující funkce: Počítadlo provozních hodin Počet startů Grafické znázornění trendů pro spotřebu energie, hladinu vody a průtočné množství Konečným výsledkem je předkonfigurované řešení, které redukuje náklady na projekt a implementaci u aplikací pro čerpací zařízení a jezy až o 80 %. Přitom zůstává stále zachována potřebná flexibilita, která poskytuje prostor pro splnění všech nároků u specifických instalací. 19

20 /// Partnerská řešení /// /// Partnerská řešení /// Dálková správa a údržba Vše pod kontrolou Dálkový dohled Plošně rozlehlá infrastruktura většiny vodohospodářských děl vyžaduje nasazení systémů pro dálkovou správu s vysokou funkční spolehlivostí. Inovativní použití mobilních ručních přístrojů Extend7000 firmy Schad, partnera umožňuje řešit vizualizaci na mobilní bázi. Pomocí technologie Extend7000 jsou provozní technici, personál údržby a řídicí pracovníci vybavení mobilním koncovým přístrojem BlackBerry v trvalém spojení s technologickým zařízením. To zajišťuje krátké reakční časy. Rychlá reakce Řešení Extend7000 používá pro správu v reálném čase různé klíčové komponenty. Páteř systému tvoří systémový server, který se skládá z manažera zařízení a systémového manažera (Device/System manager). Tyto komponenty zajišťují komunikaci s bezdrátovou infrastrukturou na bázi přístrojů BlackBerry, a zároveň si vyměňují informace s projektovým serverem. Projektový server obsahuje komunikační, notifikační a trendový server, které společně udržují komunikaci s přístroji celého vodárenského provozu, jako jsou např. programovatelné řídicí jednotky Mitsubishi. Architektura pro provoz systému a informačních databází je založena na osvědčené technologii Microsoft SQL Server, který běží pod operačním systémem Windows Server. Tím je zajištěna jednoduchá instalace, konfigurace a údržba. Maximální bezpečnost završuje 256bitové šifrování podle standardu AES (Advanced Encryption Standard). Extend7000 je nabízen jako komplexní řešení. Přístup nezávislý na poloze Řešení Extend7000 zajišťuje nezpožděné informování všech pracovníků o stavu zařízení a poruchách. Pracovníci, kteří se nacházejí v bezprostřední blízkosti, mohou v krátkém čase odstranit poruchový stav a zabránit vážnějším problémům. Protože software Extend7000 plní kromě monitorovacích také řídicí úlohy, mohou technici okamžitě zahájit na dálku korekční postupy, i když se v blízkosti poruchy nenachází žádný z pracovníků. Další důležitou vlastností je možnost ustavit dálkové video-spojení se systémem. 20

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Wonderware Průmyslové počítače

Wonderware Průmyslové počítače Wonderware Průmyslové počítače Průmyslové počítače rozšíření nabídky od Wonderware Značka Wonderware (součást koncernu Schneider Electric) je známá zejména jako výrobce špičkového softwaru pro průmyslové

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

PROFINET Komunikační síť, s investicí do budoucnosti

PROFINET Komunikační síť, s investicí do budoucnosti PROFINET Komunikační síť, s investicí do budoucnosti» Redundantní přenosová média» O t e v ře n ý s t a n d a r d» S n a d n á ko n f i g u ra c e PROFINET Otevřený průmyslový standard vycházející z technologie

Více

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz Firma Interroll je celosvětově působícím dodavatelem klíčových produktů pro řešení manipulace s materiálem. Naše firma se sídlem v Sant Antonino (Švýcarsko) má zastoupení ve více než 29 zemích. Najděte

Více

MJK Automation VÁŠ PA RTN ER PRO V Y BAV ENÍ PŘI V Ý RO BĚ A ZPR ACOVÁ NÍ VO DY BROCHURE CZ 1.00 PRODUCT BROCHURE 1401

MJK Automation VÁŠ PA RTN ER PRO V Y BAV ENÍ PŘI V Ý RO BĚ A ZPR ACOVÁ NÍ VO DY BROCHURE CZ 1.00 PRODUCT BROCHURE 1401 MJK má 35 leté zkušenosti jako výrobce a dodavatel měřicího a regulačního zařízení pro vodárny a čističky odpadních vod. Naše prodejní síť MJK pokrývá více, než 40 zemí na celém světě. 1 MJK Automation

Více

Inovativní optické závory

Inovativní optické závory Průmysl je odvětvím, kde se střetávají lidé s otázkou ekologie, technologie, vědy a ekonomické účinnosti to vše vyžaduje holistické myšlení a jednání! To, co děláme, slouží k ochraně lidí před stroji a

Více

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o.

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o. Profesionální řešení Vaší regulace regulátor Eko-Logix Profesionální řešení Vaší regulace Přemýšlíte nad regulací vašeho topného systému? ( tepelné čerpadlo, solární panely, ohřev TV, vytápění bazénu včetně

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE DYALOX S p o l e h l i v ý p r ů m y s l o v ý d i a l o g

PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE DYALOX S p o l e h l i v ý p r ů m y s l o v ý d i a l o g PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE DYALOX S p o l e h l i v ý p r ů m y s l o v ý d i a l o g» Žádné pohyblivé součásti» 3letá záruka a servis po dobu 7 let» Průmyslové komponenty DyaloX spolehlivá volba Průmyslový počítač

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa Zemní plyn Moduly BHKW do 4 000 kw ti Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů www.istockphoto.com BHKW na zemní plyn Účinná alternativa innos č ú v e c d ů V Silný partner Šetrné ke klimatu a účinné

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

FOTOVOLTAICKÁ ŘEŠENÍ. » Velký přínos a vysoká kvalita. » Optimalizace solární energie. » Flexibilní a dostupný monitorovací systém

FOTOVOLTAICKÁ ŘEŠENÍ. » Velký přínos a vysoká kvalita. » Optimalizace solární energie. » Flexibilní a dostupný monitorovací systém FOTOVOLTAICKÁ ŘEŠENÍ» Optimalizace solární energie» Velký přínos a vysoká kvalita» Flexibilní a dostupný monitorovací systém Vysoká spolehlivost a výkon učiní Váš FV systém prospěšný a výnosný Omron, se

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních Obchodní nabídka Poskytování IPtelefonních služeb Nabízíme Vám využití výhodných telekomunikačních služeb společnosti NeoTel.cz, která Vám pomůže snížit náklady na telefonní hovory v kanceláři i doma.

Více

+++ winterhalter celkový program +++ winterhalter

+++ winterhalter celkový program +++ winterhalter +++ winterhalter celkový program +++ winterhalter +++ Winterhalter +++ Řešení se systémem Již mnoho let je značka Winterhalter ve svém oboru pojmem. S inovativními řešeními mytí je firma Winterhalter jedním

Více

Systémové komponenty Zobrazení a nastavení

Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Přehled 216 VEGADIS 218 Nastavovací a vizualizační software 221 Rozměry 223 AL-CS - 215 Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Vyhodnocení a nastavení Zobrazovací

Více

Nové technologie pro vozidla s elektrickým pohonem - vývoj a výzkum v projektech E 3 CAR a Pollux

Nové technologie pro vozidla s elektrickým pohonem - vývoj a výzkum v projektech E 3 CAR a Pollux Association for European NanoElectronics ActivitieS ELEKTRONICKÝ VÝVOJ A VÝROBA V ČR Technologické inovační centrum ČKD 7. červen 2011 Praha, ČR Nanoelectronics for an Energy Efficient Electrical Car -

Více

NOVINKA KARDEX MEGAMAT RS NOVINKA

NOVINKA KARDEX MEGAMAT RS NOVINKA NOVINKA MODERNÍ DESIGN AUTOMATICKÉ NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU NIŽŠÍ SPOTŘEBA E N E R G I E ULTRALEHKÉ UZA MYKATELNÉ DVEŘE STANDARD SOLUTIONS VERTICAL CAROUSEL NOVINKA KARDEX MEGAMAT RS Objevte inovaci. Nový KARDEX

Více

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110 Velká síla na nejmenším prostoru Optimální mycí výsledky STR 110 vysoký výkon a flexibilita Winterhalter specialista na inovativní řešení mytí +

Více

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť.

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Komunikační zařízení s rozhraním ethernet Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Neustále se rozšiřující řada výrobků pro datovou komunikaci založenou na technologii Ethernet

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy

PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy CÍLE NAŠÍ SPOLEČNOSTI Zůstat nablízku Projektování Implementace podpory Flexibilita Aktualizace podle potřeb zákazníka Vývoj na zakázku

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz - architekti energie SolarEdge vyrábí nejpokročilejší generaci invertorů, které účinně eliminují známá omezení ve světě fotovoltaiky. Chytrá DC ASIC technologie a aktivní elektronika umožňuje zvýšit výrobu

Více

Inteligentní řešení integrace technických služeb v nemocnici 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH

Inteligentní řešení integrace technických služeb v nemocnici 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 2011-1 Ronny Scherf Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH Inteligentní řešení 40% veškeré spotřeby energie v Evropě připadá na budovy. Vysoké energetické nároky mají především nemocnice

Více

Ochrana proti selháním systému způsobeným výpadky napájení

Ochrana proti selháním systému způsobeným výpadky napájení Datasheet Fujitsu Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) APC typu line interactive Přepínač konzoly Datasheet Fujitsu Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) APC typu line interactive Přepínač konzoly KVM Pokročilá

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku. Emmie.2 na čištění olejů

Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku. Emmie.2 na čištění olejů Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku Emmie.2 na čištění olejů Delší doba provozuschopnosti Menší opotřebení Menší zanášení a méně koroze Snížení spotřeby olejů Snížení nákladů

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

Divar. Aplikační průvodce. Divar application guide

Divar. Aplikační průvodce. Divar application guide Divar Aplikační průvodce Bosch Divar application Divar Digitální guide univerzální rekordér Bosch Divar Digitální univerzální rekordér Divar je zkratka pro digitální univerzální rekordér přibližující digitální

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Společnost Vitana a.s. je moderní potravinářskou firmou, která je součástí norského nadnárodního koncernu Rieber & Son. Od

Více

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í TERMINÁLY NQ Tv o ř t e a o b s l u h u j t e»» Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j» R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í Výkonné, barevné terminály v kompaktním provedení Řada NQ,

Více

Komplexní řešení: Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy s.p.

Komplexní řešení: Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy s.p. Komplexní řešení: Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy s.p. Výchozí stav Distribuovaný systém sběru dat s jedním centrálním em bez redundance či horké zálohy Komunikace mezi em a dalšími součástmi systému

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Název veřejné zakázky: část 1 veřejné zakázky: Dodávka obráběcího stroje pro pětiosé frézování část 2 veřejné zakázky: Dodávka

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Nouzové volání Telefonie VoIP Platební systém Multimedia Internet Intranet Radio TV.. VISOCALL IP IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Komunikační kanály systému Nouzové přivolání pomoci

Více

Návrh systému řízení

Návrh systému řízení Návrh systému řízení Jelikož popisované ostrovní systémy využívají zdroje elektrické energie s nestabilní dodávkou elektrické energie, jsou kladeny vysoké nároky na řídicí systém celého ostrovního systému.

Více

Třídy přístrojů SIMATIC HMI - operátorská rozhraní

Třídy přístrojů SIMATIC HMI - operátorská rozhraní Přehled Třídy přístrojů SIMATIC HMI - operátorská rozhraní Široká nabídka panelů SIMATIC HMI nabízí kompletní řadu přístrojů pro operátorské řízení výrobních technologií - vše od jednoho výrobce: od jednoduchých

Více

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL!

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL! Vynález ventilátoru Filterfan Otto Pfannenberga z roku 1958 představoval milník v oblasti průmyslového řízení teploty. V současnosti společnost Pfannenberg nabízí celé spektrum různých řešení pro průmyslové

Více

EcoCWave. Všestranný talent pro čištění dílů roztoky na bázi vody. www.durr.com

EcoCWave. Všestranný talent pro čištění dílů roztoky na bázi vody. www.durr.com EcoCWave Všestranný talent pro čištění dílů roztoky na bázi vody www.durr.com Čištění dílů jako plnohodnotný plnohodnotný proces proces Narůstající nároky na čistotu dílů při jejich výrobě vyžadují flexibilní

Více

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Jaroslav Jarka Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod V oblasti průmyslové automatizace dochází k neustálému

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

E-ŘEŠENÍ GRUNDFOS CUE

E-ŘEŠENÍ GRUNDFOS CUE GRUNDFOS CUE E-ŘEŠENÍ GRUNDFOS CUE Univerzální nástěnný frekvenční měnič s funkčními parametry E-čerpadla E-ŘEŠENÍ S NÁSTĚNNÝM FREKVENČNÍM MĚNIČEM Jednoduché - flexibilní - dokonalé Další stupeň k dokonalosti

Více

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu.

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Řídící systémy hydraulických procesů Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Hydraulický systém Vysoký výkon a síla při malých rozměrech Robustní a levné lineární pohony Regulace

Více

PowerXL Frekvenční startér DE1. www.eaton.cz, www.eaton.sk. Číslo 1 v účinnosti. Nová řada přístrojů! Frekvenční startér PowerXL DE1

PowerXL Frekvenční startér DE1. www.eaton.cz, www.eaton.sk. Číslo 1 v účinnosti. Nová řada přístrojů! Frekvenční startér PowerXL DE1 PowerXL Frekvenční startér DE1 www.eaton.cz, www.eaton.sk Číslo 1 v účinnosti Nová řada přístrojů! Frekvenční startér PowerXL DE1 Frekvenční startér PowerXL DE1 všechny výhody v jednom přístroji Jednoduché

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Electricity Meters Residential Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Rozšiřitelnost pro budoucí funkce Rozšiřitelnost pro budoucí komunikační

Více

Bezolejové spirálové kompresory. Spiralair SPR 2-30 SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Bezolejové spirálové kompresory. Spiralair SPR 2-30 SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Bezolejové spirálové kompresory Spiralair SPR 2-30 Bezolejové kompresory Uživatelské benefity Bezolejové spirálové kompresory SPR 2-30 poskytují dodávku vysoce kvalitního stlačeného vzduchu pro kritické

Více

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Zabezpečení videodat přes síť IP Spojení všech součástí Systém Bosch Video Management System (VMS) slouží ke správě IP a digitálních

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Řešení Moxa pro M2M komunikaci. Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu

Řešení Moxa pro M2M komunikaci. Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Program Představení společnosti Moxa Případová studie M2M komunikace Shrnutí Cíl společnosti Moxa Stát se spolehlivým partnerem

Více

Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe

Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe www.orsec.cz orsec@orsec.cz Poplachové systémy a legislativa - základní rámec / zařazení Poplachové systémy a legislativa - základní rámec / zařazení

Více

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin WASTE WATER Solutions Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin Zpětné získávání tepelné energie z komunálních a průmyslových odpadních vod Uc Ud Ub Ua a stoka b šachta s mechanickým

Více

Multimediální služby v taktických IP sítích

Multimediální služby v taktických IP sítích Cisco 2911 + UCS-E140 MCU CUCM CUP SX20 PC + Jabber PC + Jabber PC + Jabber Multimediální služby v taktických IP sítích 5. června 2014 O společnosti TTC TELEKOMUNIKACE,s.r.o. Tradiční český dodavatel komunikačních

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

Co mají společného Internet věcí a Altivar Process?

Co mají společného Internet věcí a Altivar Process? Co mají společného Internet věcí a Altivar Process? Pomohou vám dosáhnout optimálního výkonu procesů i žádoucího zisku Více informací: 1 Kontrola nad všemi vrstvami systému je cestou k efektivním procesům

Více

Chladicí systémy Liquid Cooling Package

Chladicí systémy Liquid Cooling Package Chladicí systémy Liquid Cooling Package 2 Rittal LCP Rittal The System. Celek je mnohem více než jen součet jeho jednotlivých částí. To platí také pro systém Rittal. Proto jsme spojili naše inovativní

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

SCHMIDT PressControl. Strojní řídicí jednotky

SCHMIDT PressControl. Strojní řídicí jednotky PressControl Strojní řídicí jednotky Řídicí jednotky PressControl 75, 600 a 5000 umožňují koncipování moderních výrobních procesů od jednotlivého pracoviště až po plnou automatizaci. Profitujte z naší

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Filozofie společnosti

Filozofie společnosti Filozofie společnosti Jsme si vědomi, že základním měřítkem naší konkurenceschopnosti je kvalita poskytovaných služeb. A jenom zákazník je ten, kdo může tuto kvalitu potvrdit. Předvídat a pochopit potřeby

Více

Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF

Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF Přehled produktů ICP DAS Prostředky pro měřm ěření a sběr r dat Zásuvné karty pro ISA a PCI sběrnici Externí vstupy a výstupy pro sběrnici RS-485 s ASCII protokolem

Více

DISPEČERSKÝ SYSTÉM SMVAK OSTRAVA V PRŮBĚHU

DISPEČERSKÝ SYSTÉM SMVAK OSTRAVA V PRŮBĚHU DISPEČERSKÝ SYSTÉM SMVAK OSTRAVA V PRŮBĚHU LET 1996-2007 Ing. Josef Fojtů 1), Ing. Jiří Komínek 2) 1) 2) QLine a. s. Ostrava Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. Cílem příspěvku je pohled

Více

Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems

Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems Nedcon je mezinárodní společnost zabývající se navrhováním, výrobou a instalací průmyslových regálových systémů. Slogan Storage meets inteligence, neboli

Více

Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City. Tomáš Halva

Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City. Tomáš Halva Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City Tomáš Halva Společnost Emerson Centrála v St. Louis, Missouri, USA NYSE: EMR Globální výrobce a poskytovatel technologií 2 Přibližně 133 000 zaměstnanců

Více

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání OXYGEN KČ 2014.CZ TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání Jaga Oxygen není tradiční systém ventilace, ale energeticky účinný ventilační systém. Oxygen Hybrid řešení jsou připravena pro použití

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

ZÁKLADNÍ & INTELIGENTNÍ NAPÁJECÍ SYSTÉMY

ZÁKLADNÍ & INTELIGENTNÍ NAPÁJECÍ SYSTÉMY version: 0-0-04 CONTEG DATASHEET SYSTÉMY ŘÍZENÍ A KONTROLY ZÁKLADNÍ & INTELIGENTNÍ NAPÁJECÍ SYSTÉMY CONTEG, spol. s r.o. Centrála Česká republika: Na Vítězné pláni 7/4 40 00 Praha 4 Tel.: +40 8 Fax: +40

Více