KRONIKA města Dvora Králové nad Labem za rok 1951

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA města Dvora Králové nad Labem za rok 1951"

Transkript

1 KRONIKA města Dvora Králové nad Labem za rok 1951 Vstup do třetího roku pětiletky zahájen v úterý dne 2. ledna. V závodech vyhrávaly závodní rozhlasy a konaly se slavnostní schůze osazenstva s proslovy vedoucích. Továrny měly slavnostní výzdobu a osvětlení. Téhož dne o 9. hodině ráno vyhořel úplně dřevěný domek s kancelářemi na stavbě teplárny. Trestní líčení se šoférem Peterou Dne 5. ledna konalo se v Hankově domě veřejné soudní přelíčení se šoférem Františkem Peterou (nar. 1915) jenž zranil chodce a odjel z místa nehody bez postarání se o zraněného. Byl odsouzen do vězení na 14 měsíců. Mírová neděle 7. ledna neděle zvaná Mírová. Po městě chodily dvojice občanů, kteří informovali občanstvo o boji za mír, o resoluci varšavského kongresu obránců míru. S tímto uvědomováním občanstva spojen byl také nábor žen do práce. Plénum MNV schůze ledna 1951 konal se schůze pléna místního národního výboru. V ní byl projednán rozpočet místního národního výboru. Referent Jaroslav Mohet oznámil, že původní návrh rozpočtu, který MNV vypracovala na podzim 1950 vykazoval potřebu 14, Kčs, směrné číslo, které bylo MNV sděleno v posledních dnech, činí však pouze 11, Kčs, takže bylo nutno původní návrh přepracovati a jednotlivé rozpočtové položky směrnému číslu přiměřeně přizpůsobiti. V příjmech vykazuje rozpočet 8, Kčs, ve výdajích 11, Kčs, takže rozpočet vykazuje schodek 2.327,300 Kčs. Poněvadž do vydání kapitoly 25 min. školství, věd a umění nebylo možno zařaditi již náklady na školní vývařovnu v úhrnné částce Kčs, byl požádán okresní národní výbor, aby o tuto částku zvýšil stanovené směrné číslo. Návrh rozpočtu byl po rozpravě jednomyslně schválen. Bylo jednáno také o návrhu na úhrady nákladů na projekt stavby vlečky družstvu pro stavbu a provoz vlečné dráhy. Referent Jaroslav Mohet sdělil, že v prvních jednáních o stavbu vlečky vystupoval MNV jako stavebník a převzal na sebe hrazení nákladů spojených v té době s projektem vlečky. O stavbu vlečky však usilovalo také družstvo k tomu zvlášť určené, jehož členy byli soukromníci i národní podniky. Družstvo to dalo vypracovati projekt, jenž však nebyl akceptován. Náklady činily Kčs. Když potom vystupoval MNV jako stavebník, byl pořízen ing. dr. Radušem z Hradce Králové projekt nový. Po zahájení stavby vlečky převzal funkci stavebníka a tím i úhradu nákladů národní podnik Československé dráhy. MNV vyúčtoval novému stavebníku veškeré náklady, jež mu vnikly a zahrnul do těchto stavebních nákladů též položku za projekt zadaný družstvem pro stavbu a provoz vlečné dráhy. Nový stavebník však může uhradit toliko náklady za jeden projekt a MNV po jednání s KNV je ochoten se souhlasem KNV zaplatiti z peněz, které mu budou poukázány n.p. Čs. dráhy, částku Kčs jmenovanému družstvu.technický referent Josef Erban k tomu dodal, že výlohy družstva připadají na projekt, který počítal s trasou vlečky na Žíreč v délce km a s odbočkami do továren, že náklad na vlečku podle nového projektu, který trasu ve směru na Lipnici značně zkracuje je nižší a že odbočky do průmyslových závodů vzhledem k výstavbě teplárny odpadnou. Návrh byl poté schválen. Jednáno pak o doplnění zakládací listiny SKP města o další obory podnikání a schváleno, aby městský pohřební ústav, dosud fungující jako samostatný komunální podnik, byl včleněn do Sdruženého komunálního podniku a zakládací listina SKP rozšířena o činnost pohřební, o vylepování plakátů a návěští, o výrobu cementového zboží, sklenářství, výrobu dětských kočárků, 1

2 výrobu a opravu elektromotorů, kartonážnictví, provozování nehromadné autodopravy osob, zahradnictví, květinářství a provoz květinové síně. Místní tajemník Josef Lár pak přečetl znění slavnostního slibu členů místních národních výborů presidentu republiky, učiněného na soběslavském sjezdu 23. července 1950 načež přítomní členové MNV potvrdili slib rukoudáním předsedovi s. Jaroslavu Vlasákovi. Ve dnech 20. a 21. ledna konal se v Praze sjezd československých obránců míru. Za okres královédvorský byl delegátem na tomto sjezdu s. Hedviček ze závodu Juta 1/I. Schůze rady před žactvem Dne 29. ledna konala rada MNV svoji pravidelnou schůzi poprvé v budově gymnasia a to před vyššími ročníky žactva gymnasia, aby se to seznámilo přímo s prací místního národního výboru. Okresní mírová manifestace pořádaná okresním výborem Čsl. obránců míru, spolu se všemi složkami Národní fronty v úterý dne 30. ledna 1951 v Hankově domě, měla plný úspěch. Ve slavnostně vyzdobené dvoraně sešlo se královédvorské občanstvo, aby spontánně manifestovalo za mír. Potěšitelná byla velká účast mládeže. Po zapění čs. hymny zahájil okresní manifestaci čsl. obránců míru Václav Svoboda. Vysvětlil krátce účel manifestace, uvítal hlavního řečníka, člena krajského výboru obránců míru v Hradci Králové, s. Jiránka a upozornil, že hlavním účelem manifestace je seznámit se s resolucemi I. sjezdu čs. obránců míru. Členové SČM přednesli pak několik sborových recitací a zazpívali několik národních písní, s. Chuvainová zarecitovala výňatky z Nezvalova Zpěvu míru a po té se ujal slova člen krajského výboru čs. obránců míru, s. Jiránek. mluvil o mírovém pracovním úsilí sovětského svazu, který jde vítězně na cestě od socialismu ke komunismu, o velkém vítězství lidové Číny a hrdinném boji korejského lidu za svobodu, o budovatelských úspěších zemí lidové demokracie a o obrovském světovém táboru obránců míru. Vysvětlil snahy západu o remilitarizaci Německa západního, naším úkolem je uvědomit všechny naše lidi bez rozdílu o nesmírném významu mírového hnutí a otevříti jim oči. Dokáže rozmetat tábor podněcovatelů války a vybojovat mír. Síly mírové jsou v převaze a jsme přesvědčeni, že zvítězí. Sovětský svaz jako veliká mírová mocnost nedá se vyrušiti z klidu a přikročuje k výstavbě gigantických staveb komunismu. Tábor míru v čele s velkým vůdcem pracujících J.V. Stalinem mír udrží a podněcovatelé války odrazí. Apeloval pak na ženy, které trpí vždy válkou nejvíce a upozornil je, že právě ony mají velkou moc zabránit tomu, aby se vála nikdy víc neopakovala. Odsoudil činnost naší emigrace v zahraničí. Jsme připraveni vybojovat slavný boj za mír a vybojujeme jej. Slibujeme, že budeme plnit všude plán, bojovat proti vnitřním a zahraničním podněcovatelům války. Všichni se staneme bojovníky a mír. Projev zakončil provoláním slávy přednímu pilíři světového míru, Sovětskému svazu, generalissimu Stalinovi, republice a presidentu Klementu Gottwaldovi a skončil výzvou: A proto do boje za světový mír! Václav Svoboda poděkoval s. Jiránkovi a slíbil mu, že všichni budeme za mír usilovně bojovat. Po té předneseny byly závazky pracujících: Za všechny závody n.p. Tiba (Vorlech, zálabí, Slovany, Pod nádražím, Kocléřov) vyhlásil závazky s. Dostál, za závod Juta 1/I s. Šecová (na počest mírového sjezdu uzavřeno 297 socialistických závazků a uzavírají se další - předmájové), za závod Juta 1/II oznámeno, že tam uzavřeno 70 dělnických mírových závazků a 32 úřednických a provedena mírová směna, závazky n.p. Mostex v Mostku pak přednesl s. Bárt. Zástupkyně JZD z Horní Brusnice sdělila, že JZD bude adaptovat společný kravín a členky JZD na něm odpracují 500 hodin zdarma. Členky JZD v Choustníkově Hradišti odpracují 680 hodin zdarma, v Kyji 230, v Záboří 530 a v Kohoutově 360. Za SČM oznámila s. Munzarová, že členové SČM odpracují k 1. máji na zvelebení města 100 hodin. Za čsl. stranu socialistickou pozdravil okresní mírovou manifestaci A. Roubínek. Strana chce se plně podíleti v boji za mír. Za čsl. stranu lidovou měl projev okresní finanční referent Munzar, jenž uvedl bezvýhradné postavení 2

3 jeho strany za toto mírové úsilí. Pak promluvil delegát okresu na I. sjezdu čsl. obránců míru s. Hedviček. Vylíčil své dojmy z tohoto sjezdu a upozornil pak na nutnost zabránění plýtvání chlebem, mukou, krmivy a uvedl výstražné případy takového plýtvání krmivy v některých obcích našeho okresu. svůj proslov ukončil apelem: Bojujte za mír, braňte mír! Předsedající V. Svoboda poděkoval za závazky a projevy a dal přečísti návrh resoluce z této manifestace, jež byla odeslána československému výboru obránců míru v Praze. V resoluci se prohlašuje, že se stavíme jednotně za usnesení sjezdem učiněná a za usnesení pražské konference zahraničních ministrů sovětského svazu a zemí lidové demokracie o remilitarizaci Německa, zvýšíme své pracovní úsilí, vystupňujeme boj za mír. resoluce byla všemi účastníky jednomyslně a za projevů souhlasu přijata. za ONV promluvil jeho předseda Karel Sobotka. zhodnotil mírové hnutí a oznámil, že u nás máme potěšitelné výsledky při práci na cestě vesnice k socialismu. Na okrese je nyní již 21 JZD včetně přípravných výborů a učiníme vše aby naše vesnice postoupila rychleji na cestě k socialismu. Okresní mírová manifestace byla pak za nadšených projevů skončena společným zapěním Písně práce. Pracovní kádry 2. února konala se na MNV prvá schůze nově zřízení obecní komise pro pracovní kádry (tj. komise, pověřené získáváním nových pracovních sil zejména ženských, na místo mužů, zařaděných do stavebnictví, těžkého průmyslu, do dolů apod.). Sbor lidových důvěrníků 6. února konala se schůze lidových důvěrníků při MN v v zasedací síni pléna MNV ve staré radnici. MNV má sbor 120 lidových důvěrníků. O funkci lidového důvěrníka a jeho práci a významu viz zvláštní zápis na konci zápisu 1951/I v odstavci Varia. MNV hovoří s lidem 9. února konala se veřejná schůze v restauraci u Haků (pod nádražím) svolaná MNV na thema Místní národní výbor hovoří s lidem, za slabé účasti občanstva. Mladá garda 11. v restauraci na Karlově konala se čtenářská beseda o Fadějevově knize Mladá garda. Besedu uspořádal SČM a knihovnicko-literární subkomise ONV. Návštěva asi 80 mladých lidí. Hovory se spotřebiteli 12. února konala se veřejná schůze nazvaná Hovory se spotřebiteli. Byla to prvá schůze toho druhu u nás. svolal ji ONV spolu s distribučními jednotkami a prodejními družstvy. Účelem těchto hovorů je zlepšení práce naší distribuce pro pracující veřejnost a uskutečnění hesla Za obchod lepší, za obchod poctivější. Účast na této schůzi svolané do restauraci Na Karlově byla velmi pěkná. Okresní mírová konference katolíků 11. února (neděle) konala se v bývalé restauraci Stará pošta (dnes dětská vývařovna) okresní mírová konference věřících katolíků, svolaná okresním výborem katolické akce ve Dvoře Králové n.l. Pomluvil na ni předseda KKA ing. Kocour. V 7 hodin ráno sloužena byla mše svatá v děkanském chrámu Páně, kterou celebroval děkan p. Fr. Ralev. O této konferenci přinesly katolické noviny tento referát: V prvé polovině února t.r. se konala okresní konference katolické akce ve Dvoře Králové n.l. Přesvědčivý referát předsedy krajského výboru KA v boji za mír, vyvolal mezi přítomnými živou diskusi. Mezi účastníky konference byl br. Endt z Horního Dehtova, 84 letý, který prostými slovy vyjádřil, že jeho celý život byla práce a motlitba a jako věřící katolík je si vědom toho, že je jeho povinností býti také oddaným občanem státu a vlády, která podporuje učení Kristovo 3

4 a křesťanské lásce k bližnímu. Také br. Chaloupka z Kocléřova viděl symbol spojených ideí v působivé dekoraci této konference, kde vedle prostého Kříže byl obraz našeho drahého pana presidenta Klementa Gottwalda. Řekl Kristus přišel na svět, aby pomáhal chudým a trpícím. Náš nový řád jede v jeho šlápějích. Buduje ozdravovny, dětské útulky, stará se o přestárlé. Sestra Černá ze Dvora Králové n.l. jako členka KSČ plní i povinnosti křesťanské ženy, nevidí v tom žádných rozporů. S láskou pomáhá budovat nový lepší, spravedlivější řád. Na této konferenci byly ženy z venkova, členky JZD, které pozorně naslouchaly diskusi a upracovanou rukou činily si poznámky, aby až se vrátí do svých domovů, mohly přesvědčovat druhé, které ještě nepochopily jaký užitek nese pro ně socialistické společenské zřízení, které není ničím milným než uplatňování křesťanských zásad lásky a spravedlnosti v dnnám praktickém životě prostého člověka. mnoho bylo ještě diskusních příspěvků a s radostí můžeme konstatovat, že tato konference splnila svůj úkol. Přítomní věřící pochopili, že nelze o míru pouze mluvit, mír si jen přáti, za mír se modlit, ale hájit jej především prací, plněním budovatelských úkolů. (otištěno v katolických novinách č. 9. ročník III) Okresní kronikářský kurs 16. a 17. února se konal v čítárně okresní lidové knihovny (dříve veřejná obecní knihovna Slavoj) okresní kronikářský kurs, na němž školeni byli kronikáři našeho okresu a seznamováni s novými směry našeho kronikářství. Bohužel účast na kursu nebyla taková, jak vy si význam této práce vyžadoval, přesto však výsledky byly uspokojivé. Únorová údernická směna Na počest vítězství lidu v roce 1948 v únoru provedena byly na závodě Tiba Vorlech údernická směna a to ve dnech 19. února až 3. března, stejně tak závodě Tiba Slovany. Hovory občanů se školou Ve dnech 22. února, 27. února a 28. února jakož i 6. března konaly se veřejné schůze, svolané místním národním výborem, na nichž v rámci celostátní akce Vesnice škole škola vesnici i v našem městě se hovořilo a diskutovalo o pracovišti dětí ve škole, o novém školním řádu, novém řádu zkušebním a žákovských knížkách nově zavedených a o novém životě dětí na nové škole. Na těchto hovorech se hodnotila práce učitelstva a učitelstvo samo podalo občanstvu zprávu o stavu školy, o vyučovacích výchovných úspěších, zhodnotilo svoji práci ve škole i mimo školu, referovalo se o práci Sdružení rodičů a přátel školy, o práci pionýrské skupiny, ČSM a o tom co prospěšného pro školu vykonaly patronátní závody. mluvilo se o plánu školní práce, o technických možnostech nebo nedostatcích a o jiných pro školu a rodiče dětí závažných věcech. Hovory byly velmi dobře navštíveny a pořádány vždy tou kterou jednotlivou národní nebo stření školou. Mimo to probíhala v téže době ve střední škole i tak zvaná akce Otevřených dveří ve škole. Rodiče měli přístup do vyučování s sledovali vyučování svého vlastního dítěte, jeho chování ve škole i jeho odpovědi. Oslava února milice Oslava 3. výročí únorového vítězství lidovou milicí se konala 24. února (sobota) o 16. hodině za pěkného slunného počasí. Prapor lidové milice seřaděný před budovou MNV, ozdobenou prapory, přehlédl předseda ONV Sobotka, okresní tajemní KSČ Houser a okresní velitel SNB. Pak zahrány hymny československá s sovětská a přečten rozkaz ministra národní bezpečnosti Lad. Kopřivy, vydaný lidovým milicím k 4. výročí února. Po té recitována báseň 21 únor a Závod mě vyslal, a projev k seřaděnému praporu měl okresní tajemník KSČ s. Houser, jenž ukázal na lidovou milici jako na výkvět dělnické třídy a nabádal k ostražitosti a bdělosti. Po zahrání internacionály provedeno na opačné straně náměstí slavnostní defilé milice, sledované se zájmem občanstvem, žactvem a pionýry. 4

5 Opětné zavedení lístků na muku a chléb 24. února odpoledne provedena úředními orgány náhle inventura skladů mouky v mlýnech, pekárnách a obchodech a v pondělí 26. února (25 února byla neděle) ministerstvo vnitřního obchodu učinilo aby byl rodinám pracujících zajištěn dostatek chleba, mukly a pečiva a aby bylo zabráněno zkrmování chleba i mouky - podle usnesení mimořádné schůze vlády z opatření, podle něhož od 26. února prodává se mouka, chléb a běžné a tukové pečivo tj. rohlíky, housky a žemle pouze na ústřižky lístků na potraviny. Tato opatření přijala část občanstva s uspokojením, část se smíšenými pocity, neboť odstranění lístků na mouku a chléb loni bylo uvítáno s opravdovou radostí. Pád Berlína Sovětský barevný film Pád Berlína jenž byl natáčen v ateliérech na Barrandově u Prahy, byl promítán v kinu Oko ve dnech 24. února až 2. března 1951 (I. dílo) a ve dnech 2/3 8/ (druhý díl při zcela vyprodaných představeních. Obchodník Rous prohlídka V týdnu mezi únorem provedla SNB prohlídku u zdejšího obchodníka textilem Rousa. Zabavené zboří bylo pak vystaveno v Obchodních domech. Dopisovatel Lidových novin napsal o tomto případu (Lidové noviny ) toto: Příživník naší společnosti. Bdělý sbor národní bezpečnosti objevil v Revoluční ulici ve Dvoře Králové n.l. dalšího křečka, když se začal zajímat o bydliště obchodníka Rousa. V jeho krámě, v místnosti za krámem a na půdě bylo nalezeno velké množství svetrů, plavek, ponožek, vlny, příze, prošívaných pokrývek, kufrů, doutníků a batohů, ale také troje housle a vysílačka, všechno dohromady v ceně Kčs. Překvapený křeček ovšem tvrdil, že to byly potřeby pro jeho rodinu. Takovýmto výmluvám nelze věřit a je třeba takové a podobné příživníky trestat po zásluze. Nový způsob registrační Od 1. února 1951 zavedena na místním národním výboru nová organizace spisová a registrativní. Upouštěno od dosavadních jednacích čísel a zavedeno značkování podle spisového plánu (tzv. systém desetinného označení). Tato organizace se zavádí ve všech veřejných úřadů. Mezinárodní den žen Mezinárodní den žen slaven letošního r oku u nás v širším měřítku. mezinárodní den žen byl vyhlášen na konferenci socialistických žen v Kodani v roce 1910 na návrh káry Ztekinové. U nás konala se oslava 8. března 1951 večer na Karlově. V závodech a úřadech uspořádaly oslavy mezinárodního dne žen na pracovištích závodní rady. Nový dům KNV v Hradci Králové schválil vývěrem z zn. 127.č II stavební obvod v ulici Kolárově ve Dvoře Králové nad Labem pro výstavbu 16 bytových jednotek ve 2 dvojdomech typu T 12/50 jednoposchoďových na pozemcích č. kat. 196, 192/1 a 192/2. Se stavbou bylo započato v 1. polovině r Památník obětem Pochodu smrti Svaz bojovníků za svobodu, jednota ve Dvoře Králové n. L. vzala si za úkol, že na hřbitově obětí pochodu smrti z r v Choustníkově Hradišti postaví důstojný památník těmto obětem válečné furie. Na tomto hřbitově leží 145 obětí tohoto pochodu z táboru Gross Rosena. Jednota zakoupila proto z městských lomů královédvorských obrovský monolit ve váze 560 metr. centů, jenž po léta již v lomech ležel a dopravila jej z lomu na místo určení. Přeprava obrovského pískovcového balvanu dála se v pondělí dne 12. března. Jeho přepravu provedla č. automobilová doprava z Prahy, Převoz dál se ulicí Tyršovou, pak po Žlabě kolem tržnice, kostela, Palackého 5

6 třídou přes Masarykovo náměstí (kde byl kámen před Obchodními domy delší dobu vystaven) a ulicí Rudé armády na místo určení. Odvody Ve dnech 27. února až 3. března se konaly u nás poprvé odvody novým a slavnostním způsobem. Odvodní místnosti byly slavnostně vyzdobeny, město v hlavních ulicích ozdobeno prapory, v kinu OKO pod dobu odvodů po celý den hrály se filmy pro brance. Také vojenský umělecký soubor hrál a zpíval.. Členové odvodní komise i vojenský umělecký soubor byli pozváni k návštěvám místních závodů. Navštívili závod Tiba Zálabí a závod Juta ½. S odvedenci těchto závodů i s ostatními pracujícími si pohovořili o dnešním vojenském životě. Kulturní soubor předvedla tu několik ukázek ze svého programu a zahrál k tanci. Pracující ukázali vojákům svůj závod a svou práci. Plénum MNV mimořádná schůze Schůze se konala 13. března. Na pořadu bylo usnesení ústředního výboru komunistické strany Československa ze zasedání z února 1951 a projednání akce na zveřejnění tohoto usnesení pomocí agitačních dvojic. Referát o usneseních ústředního výboru KSČ podal místní tajemník Josef Lár a vyzval členy pléna, aby po způsobu členů rady učinili vhodné závazky ke stanoveným úkolům a aby se zúčastnili akce odvádění nespotřebovaných potravinových lístků. V rozpravě upozornil člen rady Ladislav Laser na povinnost každého člena MNV, aby byl náležitě bdělý a ostražitý proti vnitřnímu i vnějšímu nepříteli lidově demokratického zřízení a přičiňoval se o zvyšování obranyschopnosti státu a navrhl pak toto usnesení, jež bylo jednomyslně schváleno: Budeme dobrými pracovníky na svých pracovištích a budem rozšiřovati poslední usnesení ÚV KSČ, shrnutá v 6 bodech s. Klementa Gottwalda jejichž obsah jest nám plně znám, drobnou přesvědčovací prací mezi všemi občany našeho města, aby z uvědomění a dobrého postoje ke zvýšení pracovního výkonu jsem po boku SSSR došli k lepším zítřkům pracujících, tj. k trvalému míru a socialismu. Bylo také usneseno, aby členové MNV (pléna) odpracovali si loňský závazek na úpravě starého hřbitova na mírový sad (závazek odpracován pak 1. a 14. března). Agitace dvojic konala se v neděli 18. března. Soutěž v odevzdávání potravinových lístků Po zavedení lístků na chléb a mouku vyhlásil okresní národní výbor a všechny masové složky soutěž v odevzdávání nevybraných a nehonorovaných ústřižků lístků na chléb, pečivo a mouku. Výsledek soutěže byl velmi pěkný, neboť za několik dní bylo vráceno v lístcích 2617 kg mouky a 371 kg chleba. Jako nejlepší obce s největším počtem odevzdaných ústřižků lístků na mouku, chléb a pečivo se umístily v březnu obce: Borovnička, Kocléřov a Dvůr Králové nad Labem. Po skončení soutěže v dubnu se naše město umístilo v okrese na prvém místě. Ke dni pak bylo na královédvorskou ušetřeno 5311 kg mouky, 131 kg cukru, 293 kg luštěnin, 22 kg máku a 10 kg tuku. V této hodnotě vrátili spotřebitelé nehonorované potravinové lístky. Mír čsl. červeného kříže Předsednictvo Československého výboru obránců míru a předsednictvo čs. červeného kříže obrátilo se k čs. lidu s výzvou, aby na Bílou sobotu 24. března o 12 hodině polední dvouminutovým tichem manifestovali za světový mír. (Obvyklá slavnost veřejná se letos nakonala) Místní rozhlas vysílal proto provolání jmenovaných korporací a vyzýval občanstvo k zachování tohoto dvouminutového ticha, ale výzva přes naléhavost a opětovanost nesetkala se s úspěchem, lidé chodili jezdili a 2 minuty ticha vůbec nedodrželi. Bylo to bolestné. Film Vstanou noví bojovníci, natočený podle románu min. předsedy Antonína Zápotockého, promítán byl v kinu Svět ve dnech března za velmi pěkné návštěvy. 6

7 Výstava malíře L. Šimáka Výstava akvarelů akademického malíře Lva Šimáka otevřena byla ů v neděli dne 18. března výtvarnickou subkomisí ONV ve výstavní síni ve staré radnici. Návštěva však byla neuspokojivá. Královédvorské JZD valná hromada královédvorského JZS konala se v neděli dne 25. března Pro paměť příštím opisuji zde řeč předsedy JZD s. Cháry, na této valné hromadě pronesenou: Soudružky a soudruzi! vydání zákona o JZD nesetkalo se u nás hned s porozuměním. Naopak možno říci, že proti založení družstva byl značný odpor. Teprve 29. prosince 1949 na schůzi stávajícího zemědělského strojního družstva bylo usneseno toto družstvo přetvořiti na Jednotné zemědělské družstvo. Ani zde však nezpůsobilo založení přípravného výboru lepší chápání významu socializace vesnice, ani ta okolnost, že by družstvo mohlo přijíti o traktor, který měl býti vykoupen. Prvním předsedou přípravného výboru byl zvolen soudruh Doležal, který se však vzdal brzy funkce a z družstva vystoupil. Po založení mělo družstvo 12 členů. Tento počet se zmenšil odstoupením těch, kteří hledali v JZD jen výhody, nebo odmítali nejen družstevní spolupráci, ale také společný osev. Všichni členové družstva jsou v okrajové oblasti města v Nové Podharti. V ostatních částech města nebylo možno dosud s myšlenkou JZD proniknout, protože zemědělci ne že nechápou, ale nechtějí pochopit, že jediná cesta k lepšímu zítřku zemědělského pracujícího lidu vede cestou družstevní. Ani u nás po založení JZD jsem se nemohli dobře dohodnout na formě hospodaření. Organizace práce narážela na různé potíže, hlavně na rozptýlenost jednotlivých usedlostí. Přes to jsme vypracovali plán jarních prací v roce 1950, podle něhož se pracovalo ve dvou skupinách. Velkou brzdou naší práce bylo to, že jsme převzali do obdělávání pozemky obecní a neobdělávané pozemky z pozemkové reformy, které jsou roztříštěny po malých parcelách na celém obvodu města. Přesto jsme jarní práce dokončili včas, kromě pozemků na Borkách, které jsme dostali k obdělání pozdě. Při senoseči nepodařilo se prosadit společnou práci, takže každý sklízel svoje luka sám a pouze na společných lukách se pracovalo společně. K prvnímu máji, kterého jsme se zúčastnili alegorickým vozem, vyhlásili jsem závazky, které byly splněny až na to, že jsem se zavázali k odvezení materiální bouračky z Bílých Poličan, kterého mělo býti použito při stavbě teletníku. Protože však v té době vyšly nové instrukce byl kladen hlavní důraz na stavbu kravínů, nedošlo ke splnění uvedeného závazku. Byli získáni také noví členové, čímž jsem skali do družstva nadpoloviční počet zemědělců z Nové Podharti. Žňové práce probíhaly podle plánu dobře, ačkoliv naše družstvo trpělo nedostatkem pracovních sil. Přes to žně byly skončeny bez průtahů a také dodávkové úkoly byly splněny do stanoveného termínu na více než 100%. Zúčastnili jsem se hromadných svozů, při kterých jsme dodali do HD přes 200 q obilí. Ve žňové soutěži umístilo se naše družstvo na 6. místě. Podzimní práce ukázaly nedostatky organizace. Nepříznivé počasí HTÚP, dokončování výmlatu obilí, ale hlavně špatná organizace způsobily, že jsme se s podzimními prácemi opozdili, takže jsme nedoseli 3.90 ha přesnice a neorali 15 ha půdy. Tyto nedostatky, aniž bych chtěl družstvo omlouvat jsou typickým zjevem ve značném počtu JZD. Musíme z těchto nedostatků vycházet, tak aby byly pro nás poučením pro další naši práci, abychom se jich příště nedopouštěli. Výsledek se projevil také v tom, že v soutěži podzimních prací jsme zůstali až na 9. místě. Rozšířením členské základny a získání nadpolovičního počtu rolníků z Nové Podharti do JZD bylo podnětem k tomu, že bylo uvažováno o tom, jak usnadniti práci provedením společného osevu na zcelených pozemcích. Na schůzi JZD po vysvětlení významu společného obdělávání bylo usneseno zažádati o provedení HTÚP (hospodářko-technická úprava půdy). Byla provedena přesvědčovací akce mezi zemědělci, kteří stáli mimo družstvo, která neměla kladný výsledek. Teprve provedení HTÚP přivedlo až na p. Aubrechta a Tofa do JZD všechny zemědělce. Když však došlo k vytyčování honů a vydělování družstevníků, rozhodli se tito dva vstoupiti do družstva. Tím byl dán počátek k vyšší formě hospodaření našeho JZD. Vládní usnesení o adaptacích společných kravínů bylo prodiskutováno již na schůzi 10. listopadu Otázka společného ustájení byla od té doby probírána téměř na každé schůzi, ale narážela na odpor většiny družstevníků, kteří si dobře 7

8 neuvědomili, že účelem JZD je zvyšování zemědělské výroby, zvyšování produktivity práce a že k tomuto cíli je možno dojít jedině přechodem do vyššího typu družstva. Teprve únorové zasedání UV KSČ způsobilo, že se začalo uvažovati o společném ustájení. Po několika schůzích, na kterých byly podrobně vysvětleny zásady III. typu JZD, bylo usneseno na členské schůzi dne o adaptaci společných stájí, o společném ustájení veškerého dobytka a o přechodu na III. typ. I při tom však jsou stále v družstvu jednotlivci, kteří nedůvěřují prosperitě družstva a kteří se domnívají, že snad budou v družstvu umírat hlady. Tyto členy budem i nadále přesvědčovat, že jedině společné hospodaření ve výrobě rostlinné i živočišné může zvýšit produktivitu naší práce a tím také naši životní úroveň. Soudružky a soudruzi! Valná hromada má kriticky zhodnotit klady a nedostatky naší práce. Přiznávám, že i přes dobré výsledky které jsme měli, udělali jsme hodně chyb. Nad tím však nesmíme věšet hlavu. Chyby kterých jsem se dopustili vyplývají z nedostatků organizačních zkušeností, organizace práce ve velkém měřítku, tak jak o tom mluvil s. Gottwalda na zasedání ÚVKSČ. Chybami se učíme, soudružky a soudruzi! A právě chyby které jsme udělali musí nám býti výstrahou a poučením jak máme pracovati a jak zlepšovati organizaci naší práce. Jedním předpokladů lepší organizace práce je nutnost, aby se všichni družstevníci naučili nejen družstevně pracovat, ale i družstevně myslet, aby v družstevním majetku viděli svůj majetek, abychom si všichni uvědomili, že na výsledku naší práce závisí jak velký krajíc chleba přineseme na národní stůl a jaká bude naše životní úroveň. Na konec, soudružky a soudruzi musíme při naší práci míti vždy na zřeteli, že svou prací na výstavbě socialismu na venkově bojujeme proti podněcovatelům války a přispíváme k obraně světového míru. Tuto naši snahu dokumentuje naše usnesení o vysázení družstevního sadu, který ponese název Sad míru. V provedených volbách zvolen předsedou představenstva Václav Chára. Okresní konference ČSM VI. okresní konference čsl. svazu mládež se konala v Hankově domě dne 1. dubna. Dopoledne bylo pracovní jednání, odpoledne konala se beseda o Číně se šéfredaktorem Mladé fronty A. Svobodou. Večer pak byly svazácká veselice, na které hrál armádní soubor z Jaroměře. Konference se konala pod heslem: Braň mír a bojuj s plnými za šťastný zítřek a nového člověka! Dávka z nápojů S platností od 1. dubna resp. od 1. ledna 1951 obec naše nesmí již vybírati dávku z nápojů, zmrzliny apod. Ing. Princ 1. dubna 1951 odešel do pense po dlouholeté službě vrchní technický rada ing. František Princ, který vedl nyní technický referát okresního národního výboru, kamž jak dříve již v kronice bylo uvedeno technická kancelář obce přešla. Okresní konference KSČ Okresní konference Komunistické strany Československa konala se v Hankově domě v sobotu dne 7. dubna a v neděli dne 8. dubna. Město bylo slavnostně vyzdobeno, ve výkladech obchodů uspořádány výstavky výrobků zdejších závodů, vystaveny podobizny vynikajících pracovníků a úderníků, přehledy výsledků pracovních směn, probíhajících v našich závodech na počest této konference apod. Na konferenci jako na vrcholné instituci v našem okresu byli přítomní ministr vnitřního obchodu s. Krajčír, náměstek ministra bezpečnosti Josef Nun, I. místopředseda KNV a jeho bezpečnostní referent Josef Prokop. Údernický týden, který na počest okresní konference KSČ byl v závodech uspořádán mě tyto výsledky: Juta 1/I 119% Juta 1/II 130,6% 8

9 Tiba Zálabí 115,6% Tiba Vorlech 101,8% Tiba Slovany 138% Tiba Kocléřov 101% Tiba Pod nádražím 102% Sponit 116,7% Mostex O1 82,7 Silka Kočbeř 120,5% Tiba Zálabí oznámila vkusnou adresou konferenci výsledky údernických týdnu takto: Strojní tiskárna splnila výrobní plán na 142,2% Přádelna 116% Postřihána 147% Kotelna 102,1% Úpravna 135,7% Česárna 110,6% Skládána 112% Barevna 121,3% Filmová tiskárna 130% Bělidlo 100% Přípravna pro tkalcovnu 143,9% Tkalcovna 113,2% A oznámila jména tkalců, kteří během letošního roku splní celý 5LP: Davidová Marie, tkadlena 37 stavů, splní 5LP Zvoníčková Marie 38 stavů, splní 5LP Josífková Růžena 30 stavů, splní 5LP Hubený Emil 1 tkadlec 30 stavů, splní 5LP Horáčková Ludmila 30 stavů, splní 5LP Došková Marie 30 stavů, splní 5LP Brožura 7. okresní konference KSČ obsahující podrovné referáty práce za rok 1950 je v příloze kroniky. Bytová nouze Rada MNV se usnesla ve schůzi dne 27. února 1951 prohlásiti podle 15. odst. 4. zákona číslo 138/48 za obytné i kuchyně, které mají výměry více než 12 m2 podlahové plochy. Toto usnesení rady MNV schválil vývěrem ze dne zn okresní národní výbor s podmínkou, že tyto místnosti jsou přímo osvětleny a stavebně upraveny tak, že je lze skutečně k účelům obývacím užívat. Toto usnesení bylo veřejně vyhlášeno v městě dne 6. dubna Zemědělský referent resignace 7. dubna 1951 resignoval dosavadní zemědělský referent MNV Josef Malíř na svou funkci a také na členství v MNV. Novým zemědělským referátem se stala Františka Šindlerová, zemědělkyně z předměstí Sylvárov. 9

10 Mírový projev býv. politických vězňů Ve středu dne 11. dubna 1951 večer uspořádal v Hankově domě Svaz bojovníků za svobodu, jednota ve Dvoře Králové nad Labem u příležitosti mezinárodního dne solidarity bývalých politických vězňů, veřejný projev na thema: Političtí vězňové v boji o zachování světového míru. Na projevu tom referoval člen KV SBS s. Škop z Hradce Králové. Kulturní vložku předvedla VHŠ. Kurs loutkářských pracovníků Konal se v našem města ve dnech 14. a 15 dubna tr. a to jako okresní kurs na kterém o ideovém poslání loutkového divadla a jeho významu promluvil St. Dvořák, okresní osvětový inspektor z Rychnova n.kn. O hrách dobrých a špatných promluvil Aleš Granát, krajský loutkářský referent z Hradce Králové a Josef Jirásek, výrobce loutek a uměleckých předmětů z Červeného Kostelce pojednal o konstrukci loutek, o vodění a recitaci. Výklady doplnil okresní osvětový inspektor Valášek a Libuše Tittelbachová učitelka a spisovatelka loutkových her z Prahy. Druhý den byly provedeny některé ukázky různých loutkových her s ponaučením o správné recitaci a o světelných efektech. Loutkářský kurs měl velký úspěch a vzbudil zájem o loutkové divadlo tm kde dosud není. Sportovní dny mládeže V neděli dne 15. dubna byly zahájeny Sportovní dny mládeže přespolním během za účasti 77 běžců. Největší účast 49 běžců zaznamenal internát Tiba. Počtem 24 závodníků zastoupena byla vyšší škola průmyslová textilní. Z Hviezdoslavova gymnasia běželi 4 běžci. Okresní tělovýchovní inspektor si stěžoval, že zdejší podniky nevyslaly do závodu vůbec svou mládež. V neděli 22. dubna byl pak proveden cyklistický závod pro I. kolo SHM (sportovní hry mládeže). V rámci přeboru dne 15. dubna bylo také provedeno tzv. otevřené hřiště pro ostatní veřejnost, hlavně pro mládež. Pod vedením instruktorů probíhaly dopoledne instruktáže a ukázky v kopané, odbíjené, košíkové, házené, lehlé atletice, cyklistice, gymnastice, stolním tenisu a TOZ. Plénum okresního národního výboru Dne 18. dubna konala se schůze pléna okresního národního výboru, na níž obsazena místa referentů pro vnitřní obchod a výživu a referenta pro školství a osvětu, uvolněná resignací dosavadních referentů (Ant. Roubínka a Josefa Šebla). Referentem pro vnitřní obchod zvolen brusič ková Josef Doležal, referentem školským a osvětový j. Schejbal. Na této schůzi předány byly předsedou okresního národního výboru Sobotkou odznaky těm předsedům místních národních výborů, které jsou pověřeny vedením matrik, jak o tom již loňského roku jsem v kronice učinil zápis. Tyto odznaky si zavěsí předsedové pří provádění občanských sňatků. tyto odznaky zavedlo ministerstvo vnitra proto, aby vystoupením předsedů národních výborů dán byl při zvláštních příležitostech i vnější výraz. Odznak tvoří malý státní znak uprostřed věnce obilních klasů, vyrůstajících ze středu vytvořeného z pěticípé hvězdy, srpu a kladiva, zavěšený na trojbarevné stuze ve státních barvách. Odznak pro předsedy ONV je ze stříbra, pro předsedy KNV ze stříbra pozlaceného a pro předsedy MNV je z bronzu. Důvěrnický sbor Ve čtvrtek dne 12. duba 1951 konala se schůze důvěrnického sboru lidové správy naší a to současně pro čtyři důvěrnické sbory ( v hotelu Central pro sbor I, v restauraci na Karlově pro sbor II. v restauraci u Haků pro sbor III a v restauraci u Laušmanů pro sbor IV. Na programu bylo politická situaci, usnesení ÚV KSČ a nejbližší úkoly dneška, boj o mír (připravovaný Pochod míru) akce 5M Budujeme krásnější Dvůr Králové n.l., akce Jarní úklid, a volba předsedy jednotlivého sboru. Důvěrníci lidové správy obdrželi příslušné legitimace a příručky pro důvěrníky lidové správy. 10

11 Jarní úklid Tato akce probíhala v měsíci dubnu všude. MNV provedl ve dnech dubna jednorázovou akci k provedení úklidu a odvozu odpadků a sběru. Majitelé a správci domů byli vyzváni, aby v těchto dnech provedli úklid domů, dvorků a zahrad, zametli chodník a ulici do poloviny vozovky před svým domem. Komunální podniklo města pak provedl odvoz nahromaděných odpadků a sběru. Akce měla v našem městě dobrý úspěch. Městská konference KSČ Městská konference KSČ konala se v Hankově domě 22. dubna. 24. a 25 dubna konalo se v Hankově domě veřejné přelíčení s úředníky zásobovacího oddělení místního národního výboru (Voňka, Pacák, Jerie, Steidlerová, Ulrychová, Man, býv. úředník tohoto oddělení Erich, zaměstnanci obchodů Hlavsa a Nosek a občan Marinec), za značného zájmu občanstva. Odsouzení byli: J. Voňka jako vedoucí oddělení k 8 letům vězení, J. Pacák k 7 letům, obchodník Nosek ž roků, Marinec 5 roků, Hlavsa 3 roky, Jerie 4 měsíce podmíněně na rok, Ulrychová 6 měsíců, Steidlerová 8 měsíců, Man 2½ roku a Erich 2 roky. Někteří tresty přijali, jiní se odvolali. Obviněné hájili zdejší advokáti dr. Nájemník, dr. Erben a dr. Kruliš. Ladislav Lada 24. dubna zemřel Ladislav Lada, vrchní inspektor ČSD a přednosta stanice královédvorské ve stáří 61 let. Byl pohřben v pondělí dne 30. dubna žehem v Pardubicích. Nad rakví v pardubickém krematoriu, u níž stáli čestnou stráž železničáři, promluvili o životě a práci zesnulého (byl význačným spolkovým pracovníkem jednatelem okresní pobočky Československé společnosti, konservátorem ministerstva školství, věd a umění pro ochranu přírody, iniciátor stavby vlečné dráhy, zástupci čs. drah, československé společnosti, zástupci města Dolního Kubína, zástupci ministerstva školství, věd a umění ředitel v.v. Jan Pán, sám konservátor pro památky umělecké, všichni ocenili velikou práci zesnulého, jeho vynikající vlastnosti osobní a jeho nesmírnou pracovní energii a píli. Za zvuků hymny Kde domov můj zmizela rakev v žárovišti. Po zemřelém Ladislavu Ladovi zůstane dlouho u nás nenahraditelná mezera. Čest jeho památce! Jan Zrzavý výstava Výstava malíře Jana Zrzavého (obrazy a kresba), výstava velmi krásná otevřena byly výtvarnickou subkomisí OONV ve výstavní síni staré radnice ve dnech 29/4 ž/5. Zasloužila by si však lepší návštěvu. Pochod míru Během měsíce dubna byl v SSSR a ve všech zemích lidové demokracie konán mezinárodní Pochod míru. Tento pochod měl za účel zdůraznění jednotné touhy a vůle pracujícího lidu na celém světě, ubrániti mír! Pochod míru je myšlénkou starosty Sokola br. Truhlář. MNV utvořil komisi, složenou ze zástupců všech složek Národní fronty, která provedení pochodu míru si vzala na starost. Pochod míru konal se v našem městě - stejně jako v celém královéhradeckém kraji v neděli dne 29. dubna. Pochody míru byly v celém našem státě jednou z největších manifestačních mírových akcí, kterou lid vyjádřil své odhodlání bojovat za udržení světového míru. Stále a stále je třeba usilovat o to, aby se boj za udržení míru v celém světě stal věcí všech vrstev našich národů. Myšlenka Pochodu míru předložena byly čsl. výboru obránců míru starostou ČOS Truhlářem a byly jako významný přínos v boji za mír přijata. Ačkoliv bylo zamračeno a každou chvíli hrozil déšť, účast na Pochodu míru u nás byla pěkná. V našem městě pochodovalo 4450 občanů, ve středisku Kocléřov 803, v Kuksu 800, v Bílé Třemešné 622, v Mostku 586, v Hajnici 526, v Dubenci 480, v Doubravici 447 a Zvičině 254. Celkem 9050 občanů. Dílčích pochodů během celého měsíce dubna se zúčastnilo 3348 účastníků z řad školní mládeže. Celkem takto pochodem manifestovalo za mír v dubnu občanů našeho okresu. 11

12 Pochod míru tuto neděli tj započal u nás v hod odpoledne. Dělil se na dva proudy: jeden šel do Choustníkova Hradiště, druhý do Bílé Třemešné. účastníci vrátili se pochodem zpět na sokolské cvičiště pod Hankovým domem a v 19 hodině zahájen byl sraz vztyčení čs. vlajky a československou sovětskou hymnou. Projev zahájila osvětová a školská referentka MNV Bohumila Jůzová. Řekla: Soudruzi a soudružky, vážení přátelé, bratři a sestry! Jménem místního národního výboru vítám vás srdečně na tomto našem projevu po právě vykonaném radostném Pochodu míru. Vaše účast na Pochodu míru svědčí o tom, že jste si vědomi toho, že bojujeme za velikou věc, Vždyť mír a jeho udržení je základní podmínkou a prvním předpokladem pro oba naše národy, budující socialismus. Žijeme v době, kdy se rozhoduje o míru a válce. A my jen v míru můžeme pokračovati na díle budování, pro něž jsem již v roce 1945 položili pevné základy a dosáhli již velkých úspěchů. Tímto socialistickým budováním nových hodnot pro lepší zítřek nás všech přispíváme k tomu, aby tábor míru, vedený Sovětským svazem, byl stále mohutnější a mocnější, aby mohl ještě lépe čelit válečným záměrům. Jsme hrdi na to, že se všemi poctivými lidmi celého světa bojujeme za šťastný a radostný život na celém světě. O míru nebo válce si rozhodne sám lid. Každý z nás je odpovědný za mír. Stále a stále je třeba usilovat o to, aby se boj za udržení míru ve světě stal věcí všech vrstev všech národů. A proto nelze ani na okamžik v boji za světový mír polevit a proto naše práce na tomto poli musí být soustavná a vytrvalá. Pak krátce promluvil okresní starosta Sokola Kožený o významu Pochodu míru a o významu našeho boje o mír promluvil pak stručně, ale výstižně člen krajského výboru čs. obránců míru s. Porecký z Hradce králové Je třeba si ujasnit pojem boje o mír, ujasnit si význam takové akce, jakou je Pochod míru, je třeba také si uvědomit, že již svou vytrvalou poctivou prací na svém pracovišti bojujeme o mír. A ten si také vybojujeme! Po tomto projevu zazpíval pěvecký dívčí kroužek z Juty (SČM) tří písně a po zahrání Písní práce a sejmutí státní vlajky byl zapálen Oheň míru, od něhož zanese oheň motocyklisty na Zvičinu, kde zapálen oheň míru za celý okres. Téhož dne večer o 20 hodině konala se na Masarykově náměstí předmájová veselice, na níž účinkovala dechová hudba závodní hudby, soubory čs. svazu mládeže. Veselice zpestřena byla ohňostrojem, raketami, maňáskovým divadlem, promítáním filmu, střelnici atd. Bohužel její průběh utrpěl deštěm, který se snesl p 9 hodině večerní. Účast na Pochodu míru v našem městě mohla býti však větší zavinilo to však velmi nejisté počasí a poměrně dlouhá trať Pochodu. Zúčastnila se také skupina Řeků a Italů. MNV hovoří s lidem Další veřejné schůze MNV hovoří s lidem konaly se dne 24. dubna, 25. dubna a 3. května. Pro velmi slabou účast občanstva nemohly však býti absolvovány. 1. máj 1951 Po deštivém posledním dni měsíce dubna byl 1.máj překvapením: krásný, klidný, slunečný a teplý den, opravdový 1. máj s kvetoucími stromy, svěží zelení a modrou oblohou. Seřadiště průvodu pro velké množství účastníků byla jednak na Dukelském nábřeží a přilehlých ulicích, jednak v Nerudově ulici. K 10. hodině počalo se Masarykovo náměstí, vyzdobené po všech svých stranách a rozjásané svěžími barvami našich a sovětských praporů, plniti přicházejícími účastníky oslavy. V průvodu kráčela dělnická milici, SNB, příslušníci armády, pionýři, zaměstnanci továren, úřadů, hasičstvo, Sokolové, sportovci. O ½ 11 hodině bylo náměstí doslova přeplněno rozjásanými davy a poskytovalo svou barvitostí ve slunečním jasu překrásnou podívanou, V průvodu nesena májová hesla, obrazy vůdčích státníků Sovětského svazu a zemí lidových demokracií a pokrokového světa. Po hymnách a vytyčení státní vlajky zahájil mírovou manifestaci stručným ale výstižným proslovem předseda okresního akčního výboru NV Eduard Mašek a udělil slovo poslankyni Věře Šťastné-Pavlíkové, která ve svém projevu vytyčila základní potřeby našeho budování, naší rychlejší a ještě úspěšnější cesty k socialismu. Vzpomněla předmájových závazků, vývoje našich JZD při přechodu vesnice k socialismu a zejména velkého boje, který vedeme se zeměmi lidových demokracií na čele s Sovětským svazem o mír. Provolala pak slávu 12

13 Sovětskému svazu, generalissimu Stalinovi, presidentu Gottwaldovi, kteréžto pozdravy byly bouřivě aklamovány. Za demokratické Řeky u nás v exilu bydlící promluvil česky a Řecky, stručně a výstižně mladý zástupce těchto Řeků a italský a Krátký český pozdrav pronesla mladá Italky. Oba ze srdce jsoucí projevy byly přítomnými se zájmem vyslechnuty a srdečně aklamovány a oba řečníci pozdraveni voláním: Ať žije svobodné Řecko, ať žije Palmiro Toglliati! Internacionálou projevy zakončeny. Následovalo defilé alegorických vozů, které jely v májovém průvodu. Defilé zahájila skupena motocyklistů. Svaz české mládeže vypravil alegorický vůz, znázorňující boj německé demokratické mládeže o demokratizaci Německa a proti válečným přípravám, po něm následovaly alegorické vozy n.p. Juta Mostex, Tiby Kocléřov (kladivo našeho pracovního úsilí drtí potápějící se loď západního paktu), socialistického obchodu n.p. Mostex 03 Horní brusnice, vzpomínající boje korejského lidu, Tiby Kočbeř (loď jsem všichni na jedné lodi, JZD s heslem: Vyžeňte z družstva boháče, ujídá vám koláče), Hospodářského družstva Jednoty, n.p. Textilie, Sponity, odbočky čs. svazu žen, z Nemojova (vychováme socialistickou mládež), čs. stavebních závodů, n.p. Sklo a porcelán, krásný vůz n.p. Juta, Tiby Verdek a Tiby Zálabí, ČSAD (autobus), čs. státních lesů, pak alegorický vůz pranýřující Hlas Ameriky, n.p. Nový byt (2937 zákazníků bylo obslouženo), JZD náš úkol Bílá Třemešná a průvod zakončily traktory a hospodářské stroje tanky míru. Nejkrásnější alegorický vůz měla Tiba Vorlech (váhy na jedné straně západ, na druhé lidové demokracie váhy kloní se na strnu tábora míru a pokroku) a Tiba Slovany, symbolizující 5 LP. Také naše zoologická zahrada se zúčastnila defilé vozíkem, taženým oslíky a ponym. Po skončení defilé se na náměstí tančilo. Oslavy 6. výročí osvobození Rudou armádou Konaly se ve dnech 5. a 6. května. V soboru 5. května proveden odpoledne běh vítězství, který uspořádal u nás okresní výbor Sokola za spolupráce místní sokolské jednoty. Přes to, že silně pršelo, byl Běh vítězství po srazu na sokolském cvičišti pod Hankovým domem odstartován v 15 hodin na Masarykově náměstí. Zúčastnila se ho mládež ve velmi hojném počtu. Před odchodem ke startu bylo rozdáno asi 50 odznaků TOZ (Tyršova odznaku zdatnosti) těm účastníkům, kteří splnili podmínky tohoto odznaku. Večer v Hankově domě byla lidová veselice. V neděli 6. května celé dopoledne v okresní lidová knihovně Slavoj konala se čtenářská beseda o knize Aloise Jiráska F.L. Věk, a současně v Hankově domě bylo pokračování v hodnocení souborů STM 1951 ( které bylo již započato v Hankově domě v sobotu odpoledne ve 14 hodin.) v 10 hodin pak ve škole 5. května bylo slavnostní položení základního kamene k památníků padlých ( o tom viz zvláštní zápis). Odpoledne byla přehlídka vítězných souborů STM a večer na Karlově lidová veselice. Vyznamenání s. Marie Vejrové za zásluhy o výstavbu Letošního roku poprvé udělil president Československé republik Klement Gottwald na návrh československé vlády za mimořádné pracovní výsledky a zdokonalení pracovního postupu mimo jiné také pracovníkům královéhradeckého kraje vyznamenání za zásluhy o výstavbu a za vynikající práci. Vyznamenání předal vyznamenaným předseda krajského národního výboru v Hradci Králové Stanislav Jiránek v neděli dne 6. května 1951 v sále Dělnického domu v Hradci Králové. Vysoké vyznamenání Za zásluhy o výstavbu bylo na návrh předsednictva krajské odborové rady předáno také naší občance, s. Marii Vejrové, tkadleně n.p. Juta ½, bytem ve Dvoře Králové nad Labem Presslova 447. Marie Vejrová narodila se ve Dvoře Králové nad Labem a pracuje od svého mládí v jutařském průmyslu. Nastoupila do závodu v roce 1923 a od tohoto roku pracuje stále v přádelně. Pochází z dělnické rodiny a poněvadž poznala od svého mládí těžký život pracujícího člověka, byla vždy dobrou stoupenkou dělnického hnutí i za první republiky. Byla vždy dobrou pracovnicí a o vítězství r se se skutečnou láskou zapojila do budovatelského úsilí. Byla jednou z prvních, která po únoru 1945 podepsala socialistickou smlouvu a za nedlouho na to se zavázala pracovati na svém stroji bez pomahačky resp. pomahaček. Tohoto příkladu násle- 13

14 dovaly pak další přadleny a postupně další začaly pracovati na stoji bez pomahaček. To velmi pomohlo závodu v plnění úkolu v době největšího nedostatku pracovních sil Svoji normu plnila již tehdy na 180% při bezvadné jakosti příze. V celopodnikové soutěži o nejlepšího pracovníka se umístila jako nejlepší přadlena juta v ČSR. Normu plní u své práce na 240%. V červenci 1950 se zavázala pracovat na dvou stranách dopřádacího stroje zn. Mackie to je na 188 vřetenech, dělení ½ zdvih 61/2 při plných obrátkách 4045 za 1 minutu č. lea 7. Pracuje bez smekačky a pomahačky. Příze z jejího stroje je bezvadná. Mimořádný výkon její je všemožně podporována závodními složkami. Důležitým pomocníkem je její mistr s. Josef Vejnar. Je politicky velmi uvědomělá. Svoje metody přenáší na zaměstnance ve všech jutařských závodech. Za své zásluhy byla navržena k vyznamenání. Radou MNV bylo jí k němu blahopřáno. Položení základního kamene k památníku před školou 5. Května. V neděli den 6. května o 9 hodině konala se slavnost položení základního kamene k pomníku vlastencům, kteří padli 5. května 1945 u této školy. Padli tam: Vladimír Vejr, elektrotechnik, nar (19letý), Jiří Řezníček, student nar (22 letý), Josef Seník, sedlář, nar (49 letý), Čeněk Matějka major, nar (51 letý), Čeněk Udržal, topič, nar (55 letý). V závěru slavnosti složilo prvních 18 pionýrů této školy slavnostně svůj pionýrský slib. Na školní budově, slavnostně ozdobené, umístěna na rudém podkladě nápis Jde směna za směnou, heslo nového památníku. Ježto velmi silně pršelo, bylo nutno slavnost přemístit do školní tělocvičny a model pomníku umístěn na jevišti. Slavnosti byli přítomni pozůstalí po padlých, zástupci úřadů, patronátních závodů, Jednotného zemědělského družstva, zdejších závodů, Svazu bojovníků za svobodu, okresní odborové rady, KSČ, Sdružení rodičů a přátel školy zdejších škol, zástupci učitelstva zdejších škol, SČM a mnoho jiných. Slavnost zahájil ředitel národní školy 5. Května Antonín Tobiášek. 5.A. třída provedla sborovou recitaci. Seifertovy básně Třetí noc. Padlých vzpomenuto zachováním 2 minutového ticha, při čemž zástupci pionýrského oddílu a žákovské školské organizace v doprovodu 6 pionýrů odnesli před mohylu věnec se stuhami Pionýři národní školy 5. Května. Ředitel Antonín Tobiášek pak vylíčil, jak z popudu žákovské organizace školy a pionýrského oddílu družbou národní a odborné sochařské školy hořické došlo k zhotovení návrhu na památník a k opatření náhrady. ocenil snahu dětí a spolupráci mládeže a poděkoval všem kteří akci děti ještě podpořili (patronátní závod Juta, závod Tiba pod nádražím dar a závazky, Juta ½ uspořádala 4 hodinovou směnu, Tiba pod nádražím věnovala dar ve prospěch památníku, Sdružení rodičů a přátel školy a MNV a školské úřady). Podal pak výklad o vzniku památníku, vzniklého krásnou prací výtvarného kroužku a jeho vedoucího akad. sochaře prof. Václava Šimka a výklad o myšlence, kterou model představuje (pionýři zvedají vlajku k zdůraznění budovatelské práce pro republiku a nabádají k převzetí úkolů po padlých)proto i nápis na podstavci pomníku bude hlásat, že směna jde za směnou. Upozornil, že pomník bude asi odhalen 28. října letošního roku a že námět je první v ČSR. Zástupci pionýrského oddílu poděkovali za podporu a slíbili, že se budou pilně učit, a vzorně chovat, aby sami jednou dobře chránili a vedli naši republiku pro štěstí našeho lidu. Po projevech zástupců Sdružení rodičů a přátel školy, Svazu bojovníků za svobodu, místní organizace KSČ č. 10, okresního výboru KSČ, patronátního závodu Juta½, okresní oborové rady a JZD, otec padlého Jiřího Řezníčka, Rudolf Řezníček s dojetím poděkoval jménem pozůstalých za tolik lásky a pochopení pro oběti revoluce. Ujistil, že všechny pozůstalé nesmírně potěšil úmysl školy zřídit pomník, tím spíše, že zpráva o tom je pro ně úplným a radostným překvapením. Po té složilo 18 členů 156. skupiny pionýrů národní školy 5. Května slib. Úvodní slovo měl pedagogický poradce oddílu, učitel (člen SČM) Zdeněk Hrnčíř, báseň Pionýrský šátek přednesla Marie Dvořáčková a po sborovém proslovení pionýrského slibu 18. členy skupiny složili jednotlivci slib podáním ruky a slibuji do rukou s. Paroubkové, vedoucí družiny PO, která připjala členům odznak a předala legitimaci. Vázání rudých šátků provedla údernice závodu Juta ½ Marie Šmídová. Po recitaci básně Frano Směji Rudý šátek (Kazarová z II.A třídy) zapěna Píseň práce. Ředitel školy navazuje na Píseň práce holdem prací, jež je živitelkou utěšitelkou, radostí a ctí, nejlepším bojem za mír, gratuloval prvým 14

15 pionýrům školy a žádal o plnění zásad, o spolupráci vedoucích i pionýrů se školou. Pořad byl uzavřen provoláním slávy presidentu republiky, generalissimu Stalinovi, Sovětskému svaz, Rudé a naši armádě a republice, před školou odhalily 2 pionýrky základní kmen v bílého královédvorského pískovce a přítomní zástupci kooperací a úřadů prodli pak slavnostní poklepy na kámen. Výstava dopravní bezpečnosti byla zahájena v našem městě v soboru dne 12. května o 9. hodině okresním velitelem SNB za účasti zástupců lidové správy, čs. pojišťovny, autoklubu a za přítomnosti žactva našich škol. První den výstavy řídilo také 14 pionýrů dopravu na frekventovaných křižovatkách: U labského mostu, u gymnasia, na náměstí před hotelem Květen (Tins) a před starou radnicí, u tržnice, pošty a okresního sodu. Výstava potrvala do 18. června a byl o ni velký zájem. Na náměstí vystaveny fotografie neštěstí a nehod, vraky aut a motocyklů a různá poučení směřující k bezpečnosti dopravy. 30 let KSČ Na počest 30. výročí založení KSČ sehrál u nás pohostinsky závodní klub Juta (Vrchlický) z Jaroměře dne 17. května 1951 Cachovu hru Duchcovský viadukt. Plénum MNV Dne 22. května konala se schůze pléna místního národního výboru. Na ní zvolen nový první náměstek předsedy za resignovavšího zemědělského referenta Josefa Malíře. Stala se jím členka rady Cecilie Černá. V téže schůzi schválena byla úmluva obce královédvorské se závodním klubem Juta o používání divadla Hankova domu. Situace v Hankově domě byla takováto: vlastníkem budovy a divadelní dvorany byla obec královédvorská, avšak uživatelem jeviště na základě soudního smíru byl ochotnický spolek Hanka. Tak vznikala situace, že obec propůjčovala dvoranu a spolek Hanka jeviště. Tento stav byl odstraněn dohodou, podle které obec propůjčuje dvoranu i jeviště, avšak obhospodařování (vyměřování zápůjčních poplatků atd) provádí a vyúčtovává a vybírá závodní klub Juta (do něhož jako divadelní odbor přešel ochotn. spolek Hanka) jenž pak provádí vyúčtování s MNV. Dům Pionýrů Bývalá Deutschova vila (v ulici Spojených národů) byla převzata od n.p. Tiba místním národním výborem, jenž ji upravil na dům pionýrů v prvních letošních měsících. Toto převzatí bylo rovněž v této schůzi pléna schváleno takže dům pionýrů se stal skutkem. 30. let KSČ akademie V sobotu 26. května konala se v Hankově domě slavnostní akademie na počest 30. výročí založení komunistické strany Československa. Na ní také účinkoval folkloristický kroužek slovácký z Istebné, okres Dolný Kubín, jenž právě byl pozván do Bílé Třemešné u příležitosti uzavření věčného přátelství mezi Istebnou Bílou Třemešnou. 30. let KSČ, přejmenování ulic V neděli dne 27. května dopoledne konala se na Masarykově náměstí slavnost u příležitosti 30. výročí založení KSČ. po hymně československé a sovětské zahájil shromáždění předseda MNV Jaroslav Vlasák, jenž pak udělil slovo předsedovi okresního národního výboru Sobotkovi, ten vzpomněl ve svém projevu tohoto výročí bojů strany za první i druhé republiky, za okupace i po osvobození a provolal slávu presidenta republiky a předsedovi KSČ Klementu Gottwaldovi. Po něm oznámil předseda MNV Jaroslav Vlasák shromážděnému občanstvu, že místní národní výbor u příležitosti tohoto významného jubilea usnesl se přejmenovati ulice: 15

16 Sochorovu a Všehrdovu na ulici národního hrdiny Julia Fučíka Eiseltovu na ulici Hakenovu Klazarovu na ulici Vrbenského Vzpomněl při tom vždy života a práce každého jednotlivého ze jmenovaných komunistických pracovníků a skončil svůj projev heslem s presidentem Gottwaldem směleji vpřed k socialismu. Oznámené přejmenování bylo přítomnými přijato se souhlasem. Účast však byla malá. Po té skupiny pionýrů se zástupci MNV odnesly do nově přejmenovaných ulic tabulky s novým označením a tam je připevnili. Slováci z Istebné V pondělí 28. května bratři Slováci z Istebné navštívili Dvůr Králové n.l. Prohlédli si město, koupaliště a zoologickou zahradu a odpoledne vystoupili v hankově domě pro žactvo našich škol a předvedli ukázky tanců a lidových zvyků. Nový evangelický farář Instalace nového evangelického faráře Emanuela Humla konala se v neděli dne 27. května. Za MNV přítomna byla osvětová a školská referentka B. Jůzová Sokolský den konal se letošního roku současně v celém státě v neděli dne 27. května. U nás v soboru dne odpoledne byly zahájeny tenisové přebory okresu v jednotlivcích na dvorcích Sokola v Hrubých lukách a na cvičišti Sokola letní závod branné zdatnosti mládeže v plnění disciplin TOZ. V neděli dne dopoledne byly zkoušky na odpolední vystoupení a ve hod. byl sokolský den slavnostně zahájen nástupem všech složek oddílů a převzetím poselství jednot k IX. vlanému sjezdu ČOS. Po té následovalo masové vystoupení sokolských složek a školního žactva. Naši furianti Závodní klub juta divadelní odbor Hanka sehrál ve čtvrtek 31. května a v pátek dne 1. června a v sobotu 2. června v Hankově domě Stroupežnického hru Naši furianti, vždy za velmi dobré návštěvě, v soboru před zcela vyprodaným domem. Hra byla výborně obsazena. Sběr železa Náš okres se zavázal, že dodá jako mírový závazek 50 vagónů železného šrotu. Na naše město připadlo 5 vagónů železného šrotu. Sběr byl proveden v soboru 2. června a v neděli 3. června a setkal se s plným úspěchem. Mezinárodní den dětí V rámci mezinárodního dne dětí uspořádala střední škola dívčí spolu s Rodičovským sdružením v neděli 3. června odpoledne v zoologické zahradě dětský den, bohužel přerušený deštěm. Krajský modelářský závod V neděli 3. června konal se na našem letišti krajský modelářský závod. Vítězové v závodech odměnou se proletěli v letadle. 5 cen získali účastníci královédvorští. Autobusy ČSAD Od neděle 3. června přemístěno stanoviště autobusů ČSAD, dosud na Masarykově náměstí, na náměstí Odboje před Hankův dům, kde pro ten účel bylo nutno vykáceti krásné velké kaštany. Opatření to bylo však nutné, ježto náměstí bylo přeplněno a nepřehledné pro dopravu a v akci 5M bude náměstí upravováno. 16

17 Fr. Červenka 4. června zemřel náhle František Červenka, bývalý hrnčíř, člen rady okresního národního výboru za KSČ a byl pohřben žehem v pardubickém krematoriu, v pátek dne 8. června v 10,30 hod. Se zesnulým, který byl též členem představenstva spotřebního družstva Jednoty, 1. místopředseda ONV, místopředsedou zatímní správy okresní spořitelny a záložny a členem KSČ, se v krematoriu rozloučili představitelé úřadů a spolků a ocenili jeho práci pro veřejnost a lidovou správu. Hovory o rozpočtu národního výboru Veřejné schůze MNV na thema: Hovor o rozpočtu národního výboru svolány byly na úterý dne 5. června, čtvrtek dne 7. června a v pátek dne 8. června, nebylo je však možno konati, poněvadž se dostavil jen velmi nepatrný počet občanů. Lze to vysvětliti tím, že současně probíhal v našem městě mírová akce, kdy agitační dvojice večer navštěvovaly rodiny a vysvětlovaly jim význam této mírové akce. Emerich Čech podle zprávy Lidových novin z zemřel v Praze ve čtvrtek dne 31. května ve věku 81 let spisovatel Emerich Čech, zasloužilý překladatel ze slovanských literatur rodák královédvorský, syn bývalého lesmistra královédvorského Čecha, švagr bývalého jednatele ústředního výboru klubu českých turistů a nadšeného propagátora Zvičiny, prof. dr. Kropáčka. Okresní konference SČSP II. okresní konference Svazu československo-sovětského přátelství se konala v neděli dne 10. června v restauraci SKP na Karlově. Soutěž dechových hudeb V neděli dne 10. června odpoledne konala se v zoologické zahradě soutěž dechových hudebních souborů z oblasti okresů Jaroměř a Dvůr Králové n.l. Soutěže, pořádané ROH svazem zaměstnanců umělecké a kulturní služby (lidové hudby). Soutěžily hudba ze Dvora Králove n.l., Jaroměře, Smiřice, Jásená, Doubravice, Horní Brusnice. Vítězem s největším počtem bodů byly hudba královédvorská (dirigent Felix Vlk) po ní následovala hudba Doubravická (dirigent J. Stránský). Senoseč V týdnu od 10. června započala v našem katastru senoseč. Tráva není špatná, ale místy řídká, poněvadž deště přišly opožděně. 15. výročí smrti Gorkého 15. výročí smrti ruského spisovatele Maxima Gorkého vzpomněla odbočka Svazu čs. sovět. přátelství při podnikovém ředitelství Tiba v pondělí 18. června v konferenční místnosti od Proslov o Gorkém měl s. Vojtěch. účinkoval pěvecký i hudební kroužek Tiby a recitátoři závodu. Živnosti a řemesla Přesuny v živnostech a řemeslech přechod do socialistického sektoru. Hodináři v našem městě přešli většinou do n.p. Chronor, obuvníci někteří vstoupili do družstva Kvalita se sídlem Trutnov, holiči jsou dosud zaměstnání samostatně, ale přípravné práce na utvoření holičského družstva jsou již v proudu. 17

18 Šetření s potravinami Akce šetření s potravinami zahájena z podnětu presidenta republiky, byly prováděna i u nás zejména ve školách, kde žactvo a pionýři uvedli akci ve skutek, šetřili na houskách a rohlících, nacházeli odhozené housky a rohlíky ve školních koších na papír, v závodních jídelnách zavedeno rovněž rozumné šetření s moukou, strávníci nabádáni, aby si vzali jen tolik, kolik skutečně snědí, aby se neplýtvalo zbytečně s potravinami. Přes to vláda musila, jak již jsem v zápisu uvedl, počínaje pondělím 5. března přikročiti opět k zvední nových lístků na mouku, pečivo a chléb. Bylo také jištěno, že na vesnicích se často chlebovinami (chlebem) vykrmovala prasata. Nový sportovní stadion Dosavadní fotbalové hřiště S.K. Amatérů v České Podharti převzala závodní sokolská jednota Tiba Vorlech o loňského roku jej rozšiřuje. Zrušena veřejná cesta vedoucí z ulice Spojených národů naproti bývalé Deuschově vile (dnes dům pionýrů) do České Podharti a stadion o ní rozšířen. Také řada dělnických zahrádek při tzv. Deutschově kolonií (domy ležící proti býv. Deutschově vile a vile Sochorově, v níž je dnes ředitelství Státních lesů) padla za oběť novému stadionu. Autodrožky Většina autodrožkářů převedena d Sdruženého komunálního podniku města. Snahy o účelné umístění SKP Sdružený komunální podnik je administrativně dnes rozmístěn na tři místa, Ústředí je v II. poschodí radnice, sektor hostinský v býv. továrně Schleinově, stavební v městském hospodářském dvoře, řemeslný v bývalé autodílně Říhově. Poněvadž n.p. Vulkán, jenž měl továrnu v České Podharti (dříve gumovka Hrochova, před tím továrna firmy Karel a Willy Hellmann) byl zlikvidován a u nás zrušen, byl celý tento tovární komplex, dávající velké možnosti přidělen Sdruženému komunálnímu podniku města. Tento se měl tam již stěhovati jak s kancelářemi, tak s provozovnami, jež by účelně bylo možno obhospodařovati. Když na naléhání ONV a OV KSČ bylo nutno od hotovém již přídělu upustiti a objekt vyl přidělen Státní strojí traktorové stanici, dosud umístěné v bývalé tiskárně F. a O. Novák v ulici Hejdukově a SKP musil býti znovu ponechán v dosavadních nevyhovujících místnostech. V přítomné době se jedná o to, aby SKP byl umístěn v budově bývalé tkalcovské školy. n.p. Juta Ředitelství národního podniku Juta, dosud umístěné v Praze, bylo přeneseno do našeho města a n.p. Juta zřídil proň bývalý Rudý dům v ulici Rudé armády, jenž přešel do jeho vlastnictví. Vznikají nové rybníky Vedle obnoveného rybníka v tak zvaném údolíčku byl obnoven ještě rybník na potoku Netřebě v katastru Nových Lesů a další rybník v katastru Bílé Třemešné. V Nové (dříve Německé) Podharti zřizuje se letos další rybník a při šetření bylo zjištěno, že v prostoru Hrubých luk byla dříve soustava tří rybníků, jež by bylo lze nyní obnoviti a vznikl by tak rybník o výměře několika hektarů. Zatím se o této možnosti uvažuje, neboť zřízením rybníků, jichž obnovování má za účel organizování vláhy v krajině, v Hrubých lukách, by se zmenšila prostora luk a tím snížilo množství píce pro naše zemědělství. SKP Do Sdruženého komunálního podniku převedena počátkem roku také květinová síň pí. Erlebachové v Revoluční ulici (dům dr. Poledníka). 18

19 Novinový stánek Prodejní stánek s novinami, jenž si zřídil v r J. Krejčí (viz zápis z r. 1936) byl počátkem roku zrušen. Mapa V únoru 1951 odklizena z podloubí staré radnice plastická mapa Krkonoš. Výcvikové středisko MNV podnikl také kroky, aby v našem městě zřízeno bylo výcvikové sportovní středisko, do něhož by bylo pojato Tyršovo koupaliště a případně přilehlé prostory, zatím napadlo ještě konečné rozhodnutí. Vodárna Městská vodárna přešla dnem 1. ledna do majetku státu. Nyní je v našem městě zřízena oblastní vodárna pro okresy Dvůr Králové n.l., Hořice, Stará Paka. Právní uspořádání vodáren se očekává od Mědikovectví Bývalé mědikovectví Josefa Jiráčka v Prestově ulici bylo převzato mědikoveckým družstvem Cuprum. Nové pojmenování obcí Nové pojmenování některých obcí v našem okrese, o němž je zápis v kronice této na straně 199, doplňuji ještě tím, že ve sbírce zákonů RČS, částky 8 ze dne 3. března 1951 vyšla vyhláška ministra vnitra ze dne o změnách úředních názvů míst v roce V našem okres provedeny změny názvů, o nichž byl učiněn zápis již loni a doplňuji jej jen doslovnou citací přítomné vyhlášky, pokud se týká Prorub, Kohoutova a Kočbeře: pro obec vzniklou sloučení Kladrub a Kohoutova stanoven název Kohoutov, názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce, úředním názvem části nové obce se stal název osady Nový Kohoutov, jež byla připojena k nové obci z obce Království I, pro obec vzniklou sloučení Nesyté, Porub a Vyhnálova název Proruby, názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce, pro obec a osadu Kočbeř název Kočbeře a pro Novou Kočbeř, jež byla k této obci připojena z obce Království I. název Nové Kočbeře. Akce 5M, Budujeme krásnější Dvůr Králové n.l. Akce 5M je akce, kterou se snaží naše vláda pomoci obcím a městům v jejich snahách o úpravu ulic a náměstí a vůbec pro práce povahy veřejně prospěšné. Uvolňuje pro každý rok jednu miliardu korun na tyto práce s podmínkou, že budou provedeny z místních zdrojů, bez požadavku pracovních sil a materiálu. Při tom vládní nařízení stanoví, že práce v akci 5M je nutno provést Dobrovolnými brigádami a to v určitém poměru k pracovníkům placeným. Tento poměr byl stanoven 1:2½, to znamená, že na jednu placenou hodinu musí přijít dvě a půl hodiny práce dobrovolného brigádníka. MNV se obrátil proto na zdejší korporace a Národní frontu a organizace KSČ se žádostí o dobrovolné pracovní brigády. V přípise se praví: místnímu národnímu výboru byly touto akcí umožněny v roce 1951 velké úpravy. Za 1, Kčs můžeme vykonati různých prací, nalezneme-li mezi občanstvem tolik pochopení, abychom mohli vykázati potřebný počet brigádnických hodin. A není to počet malý! potřebujeme 25 tisíc brigádnických hodin, abychom mohli vykonati všechny práce, které máme v akci 5M zařaděny. Jsou to následující práce: 1. dokončení úpravy ulice Nerudovy nákladem Kčs 2. dokončení úpravy ulice Rudé armády nákladem Kčs 19

20 3. úprava Masarykova náměstí nákladem Kčs 4. provedení drenáže a zásypu odvodňovacích příkopů na letišti nákladem Kčs 5. úprava Kohoutova dvora nákladem Kčs 6. úprava hřiště v Sylvánově nákladem Kčs 7. úprava prostranství ve Stalinově třídě a před budovou ONV nákladem Kčs 8. úprava letištní plochy nákladem Kčs 9. úprava starého hřbitova na park nákladem Kčs 10. obnova rybníka v Nové Podharti nákladem Kčs Těm kdož se přihlásili, byly vydány průkazy, do nichž se odpracované hodiny zapisovaly. MNV požádal vždy příslušnou korporaci o vyslání určitého počtu brigádníků a toto si sama určila koho ze svých členů dle učiněného závazku v požadovaný čas resp. den na brigádu vyšle. Brigády se absolvovaly v soboru odpoledne a v neděli dopoledne. Truhláři nezapojení do komunálních podniků, utvořili Dvorami dřevozpracující družstvo, zaps. společ. s ruč. obm. (a to v břenu 1951), náměstkem odpovědným ustanoven truhlář Emil Kalous. Listonošky Od počátku roku objevují se v našich ulicích stále ve větším a větším počtu ženy listonošky, jak postupně odcházejí muži z pošty do výroby. Spolky Podle nové úpravy spolkové činnosti ochotnický spolek Hanka vstoupil do závodního klubu Juta, dramatický kroužek Havlíček do závodního klubu tiba, hudební spolek Dvořák rozhodl se na dobrovolném rozejití ke dni (dle oznámení v úředním listě RČS díl II částka 106 ze dne , likvidátorem je Karel Kubeš, ředitel MHÚ našeho), pěvecká jednota Záboj jedná se závodním klubem Tiba o svém zapojení. JZD Královédvorské jednotné zemědělské družstvo přešlo v jarních měsících na III. typ a buduje nyní v Nové Podharti adaptací společný kravín. Hotel Tins Hotel Tins, jenž byl začleněn do n.p. Československé hotely byl přejmenován na hotel Květen. Sloučení Dolního Nemojova a Království III. Náš kraj časopis lidové správy hradeckého kraje, číslo 10. květen 1951, přinesl tuto zprávu: Okresní národní výbor ve Dvoře Králové n.l. schválil po slyšení kraj. soudu v Hradci Králové a zeměměřického oddělení KNV v Hradci Králové dobrovolné sloučení obci Dolní Nemojov a Království III v jednu obec při zachování dosavadních katastrálních území. Týž časopis z téhož data: Nedostatek pícnin Nedostatek krmné základny z roku 1950 způsobil obtíže v živočišné výrobě v okrese Dvůr Králové n.l. Jsou to hlavně pohraniční obce, kde v dřívějších dobách bylo vždy dostatek krmné základny. Dnes mají mnozí zemědělci nedostatek pícnin. Proto sháňka sena a slámy od začátků měsíce února činila velké potíže zemědělskému oddělení ONV ve Dvoře Králové n.l., neboť všichni zemědělci a někteří členové JZD I. a II. typu se obraceli na toto oddělení se žádostí o přidělení sena či slámy. 20

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Rok 1951. 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách.

Rok 1951. 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách. Rok 1951 9. února MNV dne 9. února dal správu SKP Vl. Hronovi šestitýdenní výpověď za něho jmenován Jaroslav Volejník, bytem v Počátkách. 12. února konala se v sokolovně Mírová manifestace na níž promluvil

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

SOKOL - 1946 OPIS. 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy.

SOKOL - 1946 OPIS. 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy. OPIS SOKOL - 1946 5. ledna Propůjčena Sokolovna hasičskému sboru v Bohutíně k pořádání taneční zábavy. 20. ledna Konána II. výroční valná hromada naší jednoty za přítomnosti zástupce župy br. Josefa Žita,

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zúčastnění: příloha č. 1 prezenční listina příloha č. 2 prezenční listina volební valné hromady Datum konání: 10.června 2015 Místo konání: sportovní hala Pelhřimov

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Čítanka kolektivizace. Očista vysokých zemědělských škol od dětí vesnických boháčů a městské burţoazie

Čítanka kolektivizace. Očista vysokých zemědělských škol od dětí vesnických boháčů a městské burţoazie Očista vysokých zemědělských škol od dětí vesnických boháčů a městské burţoazie Po velkých prověrkách na všech typech vysokých škol na počátku roku 1949 pokračovala další etapa vylučování studentů v roce

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO konané dne 16. dubna 2013 od 15,00 hod. v Kulturním domu v Dolní Lutyni Program: Obsah 1. Úvod, zvolení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý Otevři si dějiny muzejní kufřík PhDr. Ivan Malý Muzejní kufřík Muzejní kufřík Sada pěti interaktivních muzejních sad (tzv. kufříků ), z nichž se každý vztahuje k jedné ze zlomových epoch českých dějin

Více

Sen generací bojovníků za lepší život se stal skutkem. Dovršením socializace našeho

Sen generací bojovníků za lepší život se stal skutkem. Dovršením socializace našeho 1960 K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M 1 9 6 0-1 9 8 2 Socialismus v naší vlasti zvítězil. Sen generací bojovníků za lepší život se stal skutkem. Dovršením socializace našeho

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Alšík Z HISTORIE ŠKOLY II P Ř Í L O H A DUBEN 2015

Alšík Z HISTORIE ŠKOLY II P Ř Í L O H A DUBEN 2015 Alšík DUBEN 2015 EXTRA P Ř Í L O H A Z HISTORIE ŠKOLY II V letošní osmistránkové historické příloze jsme zmapovali naše listování krásnou starou knihou, kterou vidíte na této stránce. Jedná se o nejstarší

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Zápis ze zasedání výroční valné hromady. Český komitét CIRED. dne 5. února. 2009

Zápis ze zasedání výroční valné hromady. Český komitét CIRED. dne 5. února. 2009 Zápis ze zasedání výroční valné hromady Českého komitétu CIRED dne 5. února. 2009 Název sdružení: Český komitét CIRED Sídlo sdružení: Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2 Datum a čas jednání: 5. 2. 2008 od

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

Z á p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vítkovice konaného dne 8.6.2015 v Kulturním domě AKORD, nám. SNP, Ostrava-Zábřeh

Z á p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vítkovice konaného dne 8.6.2015 v Kulturním domě AKORD, nám. SNP, Ostrava-Zábřeh Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 390/54, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Z á p i s ze shromáždění delegátů

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013

Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013 Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013 Místo Konání: KTF UK, Thákurova 3, Praha 6 Přítomni členové (bez titulů): Stanislav DROBNÝ, Michal KAPLÁNEK, Eduard KRUMPOLC, Tomáš MACHULA, Petr

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Přítomni : - dle prezenční listiny ( příloha zápisu) Program jednání : 1) Zahájení, 2) Zpráva starosty KSH 3) Informace z ústředních

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3-2006 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1]

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] [2] Zápis z plenárního zasedání 30. 1. 1979 1979 A 273 1. Plán práce na rok 1979 2.

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Přítomni: členové výboru dle presenční listiny

Přítomni: členové výboru dle presenční listiny Z á p i s Ze schůze členů výboru ČRS MO Litovel konané dne 5.3.2009 Přítomni: členové výboru dle presenční listiny Program: - Kontrola plnění nesplněných bodů usnesení a kontrola úkolů z minulé schůze

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Začátek : 18,00 hodin Přítomni : R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, K. Dibus, J. Luža, L. Mitáček Omluveni: - Hosté: - Zapisovatel:

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011

Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011 Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011 1) Zahájení Valnou hromadu (VH) zahájil předseda Ing. Petr Zajíček v 18:10 hod. V úvodu seznámil přítomné s deníčkem předsedy přehledně ukazující na činnost

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín PSČ 411 55 Kréta 322 tel. +420 416 / 577 528 mob. +420 724 / 313 905 IČ 62769995 účet číslo 154 609 492 / 0300 e-mail sokolterezin@seznam.cz web www.tjsokolterezin.banda.cz www.fotbalterezin.banda.cz ZÁPIS

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Základní údaje Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a. s. Sídlo: Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava Moravská

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Dokument č.: Datum vyvěšení: Datum sejmutí: ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Konaného dne: 7. 12. 2012 Číslo: 011/2012 Ověřovatelé: Ing. Petr SAMEK Martin SMĚLÝ Přítomní zastupitelé:

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou

Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou 1975 K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M 1 9 6 0-1 9 8 2 Stav obce v 1. čtvrtletí Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou mělo

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Ústí nad Labem. Pondělí 20. 11.

Ústí nad Labem. Pondělí 20. 11. Ústí nad Labem Po 17. Listopadu se začaly šířit zprávy o brutálním zákroku proti studentské demonstraci na Národní třídě. Mezi účastníky bylo několik desítek ústeckých studentů. V Ústí probíhal revoluční

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Medaile Za zásluhy I. stupně (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Zápis ze zasedání členské schůze družstva

Zápis ze zasedání členské schůze družstva Zápis ze zasedání členské schůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 V pondělí dne 27.4.2015 od 18:30 hod Ve volném bytě po paní Baitlové ve druhém patře na adrese J. Masaryka 2, Praha

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 26. dubna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Holín ze dne 24.2. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Holín ze dne 24.2. 2009 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Holín ze dne 24.2. 2009 Přítomni: Drahoňovský Karel,Hakenová Jaroslava, Haken Roman, ing. Macounová Alena,Mašek Slavomír,Erban Luboš, ing. Malá Dana, Čížková Marta,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více