KRONIKA města Dvora Králové nad Labem za rok 1951

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA města Dvora Králové nad Labem za rok 1951"

Transkript

1 KRONIKA města Dvora Králové nad Labem za rok 1951 Vstup do třetího roku pětiletky zahájen v úterý dne 2. ledna. V závodech vyhrávaly závodní rozhlasy a konaly se slavnostní schůze osazenstva s proslovy vedoucích. Továrny měly slavnostní výzdobu a osvětlení. Téhož dne o 9. hodině ráno vyhořel úplně dřevěný domek s kancelářemi na stavbě teplárny. Trestní líčení se šoférem Peterou Dne 5. ledna konalo se v Hankově domě veřejné soudní přelíčení se šoférem Františkem Peterou (nar. 1915) jenž zranil chodce a odjel z místa nehody bez postarání se o zraněného. Byl odsouzen do vězení na 14 měsíců. Mírová neděle 7. ledna neděle zvaná Mírová. Po městě chodily dvojice občanů, kteří informovali občanstvo o boji za mír, o resoluci varšavského kongresu obránců míru. S tímto uvědomováním občanstva spojen byl také nábor žen do práce. Plénum MNV schůze ledna 1951 konal se schůze pléna místního národního výboru. V ní byl projednán rozpočet místního národního výboru. Referent Jaroslav Mohet oznámil, že původní návrh rozpočtu, který MNV vypracovala na podzim 1950 vykazoval potřebu 14, Kčs, směrné číslo, které bylo MNV sděleno v posledních dnech, činí však pouze 11, Kčs, takže bylo nutno původní návrh přepracovati a jednotlivé rozpočtové položky směrnému číslu přiměřeně přizpůsobiti. V příjmech vykazuje rozpočet 8, Kčs, ve výdajích 11, Kčs, takže rozpočet vykazuje schodek 2.327,300 Kčs. Poněvadž do vydání kapitoly 25 min. školství, věd a umění nebylo možno zařaditi již náklady na školní vývařovnu v úhrnné částce Kčs, byl požádán okresní národní výbor, aby o tuto částku zvýšil stanovené směrné číslo. Návrh rozpočtu byl po rozpravě jednomyslně schválen. Bylo jednáno také o návrhu na úhrady nákladů na projekt stavby vlečky družstvu pro stavbu a provoz vlečné dráhy. Referent Jaroslav Mohet sdělil, že v prvních jednáních o stavbu vlečky vystupoval MNV jako stavebník a převzal na sebe hrazení nákladů spojených v té době s projektem vlečky. O stavbu vlečky však usilovalo také družstvo k tomu zvlášť určené, jehož členy byli soukromníci i národní podniky. Družstvo to dalo vypracovati projekt, jenž však nebyl akceptován. Náklady činily Kčs. Když potom vystupoval MNV jako stavebník, byl pořízen ing. dr. Radušem z Hradce Králové projekt nový. Po zahájení stavby vlečky převzal funkci stavebníka a tím i úhradu nákladů národní podnik Československé dráhy. MNV vyúčtoval novému stavebníku veškeré náklady, jež mu vnikly a zahrnul do těchto stavebních nákladů též položku za projekt zadaný družstvem pro stavbu a provoz vlečné dráhy. Nový stavebník však může uhradit toliko náklady za jeden projekt a MNV po jednání s KNV je ochoten se souhlasem KNV zaplatiti z peněz, které mu budou poukázány n.p. Čs. dráhy, částku Kčs jmenovanému družstvu.technický referent Josef Erban k tomu dodal, že výlohy družstva připadají na projekt, který počítal s trasou vlečky na Žíreč v délce km a s odbočkami do továren, že náklad na vlečku podle nového projektu, který trasu ve směru na Lipnici značně zkracuje je nižší a že odbočky do průmyslových závodů vzhledem k výstavbě teplárny odpadnou. Návrh byl poté schválen. Jednáno pak o doplnění zakládací listiny SKP města o další obory podnikání a schváleno, aby městský pohřební ústav, dosud fungující jako samostatný komunální podnik, byl včleněn do Sdruženého komunálního podniku a zakládací listina SKP rozšířena o činnost pohřební, o vylepování plakátů a návěští, o výrobu cementového zboží, sklenářství, výrobu dětských kočárků, 1

2 výrobu a opravu elektromotorů, kartonážnictví, provozování nehromadné autodopravy osob, zahradnictví, květinářství a provoz květinové síně. Místní tajemník Josef Lár pak přečetl znění slavnostního slibu členů místních národních výborů presidentu republiky, učiněného na soběslavském sjezdu 23. července 1950 načež přítomní členové MNV potvrdili slib rukoudáním předsedovi s. Jaroslavu Vlasákovi. Ve dnech 20. a 21. ledna konal se v Praze sjezd československých obránců míru. Za okres královédvorský byl delegátem na tomto sjezdu s. Hedviček ze závodu Juta 1/I. Schůze rady před žactvem Dne 29. ledna konala rada MNV svoji pravidelnou schůzi poprvé v budově gymnasia a to před vyššími ročníky žactva gymnasia, aby se to seznámilo přímo s prací místního národního výboru. Okresní mírová manifestace pořádaná okresním výborem Čsl. obránců míru, spolu se všemi složkami Národní fronty v úterý dne 30. ledna 1951 v Hankově domě, měla plný úspěch. Ve slavnostně vyzdobené dvoraně sešlo se královédvorské občanstvo, aby spontánně manifestovalo za mír. Potěšitelná byla velká účast mládeže. Po zapění čs. hymny zahájil okresní manifestaci čsl. obránců míru Václav Svoboda. Vysvětlil krátce účel manifestace, uvítal hlavního řečníka, člena krajského výboru obránců míru v Hradci Králové, s. Jiránka a upozornil, že hlavním účelem manifestace je seznámit se s resolucemi I. sjezdu čs. obránců míru. Členové SČM přednesli pak několik sborových recitací a zazpívali několik národních písní, s. Chuvainová zarecitovala výňatky z Nezvalova Zpěvu míru a po té se ujal slova člen krajského výboru čs. obránců míru, s. Jiránek. mluvil o mírovém pracovním úsilí sovětského svazu, který jde vítězně na cestě od socialismu ke komunismu, o velkém vítězství lidové Číny a hrdinném boji korejského lidu za svobodu, o budovatelských úspěších zemí lidové demokracie a o obrovském světovém táboru obránců míru. Vysvětlil snahy západu o remilitarizaci Německa západního, naším úkolem je uvědomit všechny naše lidi bez rozdílu o nesmírném významu mírového hnutí a otevříti jim oči. Dokáže rozmetat tábor podněcovatelů války a vybojovat mír. Síly mírové jsou v převaze a jsme přesvědčeni, že zvítězí. Sovětský svaz jako veliká mírová mocnost nedá se vyrušiti z klidu a přikročuje k výstavbě gigantických staveb komunismu. Tábor míru v čele s velkým vůdcem pracujících J.V. Stalinem mír udrží a podněcovatelé války odrazí. Apeloval pak na ženy, které trpí vždy válkou nejvíce a upozornil je, že právě ony mají velkou moc zabránit tomu, aby se vála nikdy víc neopakovala. Odsoudil činnost naší emigrace v zahraničí. Jsme připraveni vybojovat slavný boj za mír a vybojujeme jej. Slibujeme, že budeme plnit všude plán, bojovat proti vnitřním a zahraničním podněcovatelům války. Všichni se staneme bojovníky a mír. Projev zakončil provoláním slávy přednímu pilíři světového míru, Sovětskému svazu, generalissimu Stalinovi, republice a presidentu Klementu Gottwaldovi a skončil výzvou: A proto do boje za světový mír! Václav Svoboda poděkoval s. Jiránkovi a slíbil mu, že všichni budeme za mír usilovně bojovat. Po té předneseny byly závazky pracujících: Za všechny závody n.p. Tiba (Vorlech, zálabí, Slovany, Pod nádražím, Kocléřov) vyhlásil závazky s. Dostál, za závod Juta 1/I s. Šecová (na počest mírového sjezdu uzavřeno 297 socialistických závazků a uzavírají se další - předmájové), za závod Juta 1/II oznámeno, že tam uzavřeno 70 dělnických mírových závazků a 32 úřednických a provedena mírová směna, závazky n.p. Mostex v Mostku pak přednesl s. Bárt. Zástupkyně JZD z Horní Brusnice sdělila, že JZD bude adaptovat společný kravín a členky JZD na něm odpracují 500 hodin zdarma. Členky JZD v Choustníkově Hradišti odpracují 680 hodin zdarma, v Kyji 230, v Záboří 530 a v Kohoutově 360. Za SČM oznámila s. Munzarová, že členové SČM odpracují k 1. máji na zvelebení města 100 hodin. Za čsl. stranu socialistickou pozdravil okresní mírovou manifestaci A. Roubínek. Strana chce se plně podíleti v boji za mír. Za čsl. stranu lidovou měl projev okresní finanční referent Munzar, jenž uvedl bezvýhradné postavení 2

3 jeho strany za toto mírové úsilí. Pak promluvil delegát okresu na I. sjezdu čsl. obránců míru s. Hedviček. Vylíčil své dojmy z tohoto sjezdu a upozornil pak na nutnost zabránění plýtvání chlebem, mukou, krmivy a uvedl výstražné případy takového plýtvání krmivy v některých obcích našeho okresu. svůj proslov ukončil apelem: Bojujte za mír, braňte mír! Předsedající V. Svoboda poděkoval za závazky a projevy a dal přečísti návrh resoluce z této manifestace, jež byla odeslána československému výboru obránců míru v Praze. V resoluci se prohlašuje, že se stavíme jednotně za usnesení sjezdem učiněná a za usnesení pražské konference zahraničních ministrů sovětského svazu a zemí lidové demokracie o remilitarizaci Německa, zvýšíme své pracovní úsilí, vystupňujeme boj za mír. resoluce byla všemi účastníky jednomyslně a za projevů souhlasu přijata. za ONV promluvil jeho předseda Karel Sobotka. zhodnotil mírové hnutí a oznámil, že u nás máme potěšitelné výsledky při práci na cestě vesnice k socialismu. Na okrese je nyní již 21 JZD včetně přípravných výborů a učiníme vše aby naše vesnice postoupila rychleji na cestě k socialismu. Okresní mírová manifestace byla pak za nadšených projevů skončena společným zapěním Písně práce. Pracovní kádry 2. února konala se na MNV prvá schůze nově zřízení obecní komise pro pracovní kádry (tj. komise, pověřené získáváním nových pracovních sil zejména ženských, na místo mužů, zařaděných do stavebnictví, těžkého průmyslu, do dolů apod.). Sbor lidových důvěrníků 6. února konala se schůze lidových důvěrníků při MN v v zasedací síni pléna MNV ve staré radnici. MNV má sbor 120 lidových důvěrníků. O funkci lidového důvěrníka a jeho práci a významu viz zvláštní zápis na konci zápisu 1951/I v odstavci Varia. MNV hovoří s lidem 9. února konala se veřejná schůze v restauraci u Haků (pod nádražím) svolaná MNV na thema Místní národní výbor hovoří s lidem, za slabé účasti občanstva. Mladá garda 11. v restauraci na Karlově konala se čtenářská beseda o Fadějevově knize Mladá garda. Besedu uspořádal SČM a knihovnicko-literární subkomise ONV. Návštěva asi 80 mladých lidí. Hovory se spotřebiteli 12. února konala se veřejná schůze nazvaná Hovory se spotřebiteli. Byla to prvá schůze toho druhu u nás. svolal ji ONV spolu s distribučními jednotkami a prodejními družstvy. Účelem těchto hovorů je zlepšení práce naší distribuce pro pracující veřejnost a uskutečnění hesla Za obchod lepší, za obchod poctivější. Účast na této schůzi svolané do restauraci Na Karlově byla velmi pěkná. Okresní mírová konference katolíků 11. února (neděle) konala se v bývalé restauraci Stará pošta (dnes dětská vývařovna) okresní mírová konference věřících katolíků, svolaná okresním výborem katolické akce ve Dvoře Králové n.l. Pomluvil na ni předseda KKA ing. Kocour. V 7 hodin ráno sloužena byla mše svatá v děkanském chrámu Páně, kterou celebroval děkan p. Fr. Ralev. O této konferenci přinesly katolické noviny tento referát: V prvé polovině února t.r. se konala okresní konference katolické akce ve Dvoře Králové n.l. Přesvědčivý referát předsedy krajského výboru KA v boji za mír, vyvolal mezi přítomnými živou diskusi. Mezi účastníky konference byl br. Endt z Horního Dehtova, 84 letý, který prostými slovy vyjádřil, že jeho celý život byla práce a motlitba a jako věřící katolík je si vědom toho, že je jeho povinností býti také oddaným občanem státu a vlády, která podporuje učení Kristovo 3

4 a křesťanské lásce k bližnímu. Také br. Chaloupka z Kocléřova viděl symbol spojených ideí v působivé dekoraci této konference, kde vedle prostého Kříže byl obraz našeho drahého pana presidenta Klementa Gottwalda. Řekl Kristus přišel na svět, aby pomáhal chudým a trpícím. Náš nový řád jede v jeho šlápějích. Buduje ozdravovny, dětské útulky, stará se o přestárlé. Sestra Černá ze Dvora Králové n.l. jako členka KSČ plní i povinnosti křesťanské ženy, nevidí v tom žádných rozporů. S láskou pomáhá budovat nový lepší, spravedlivější řád. Na této konferenci byly ženy z venkova, členky JZD, které pozorně naslouchaly diskusi a upracovanou rukou činily si poznámky, aby až se vrátí do svých domovů, mohly přesvědčovat druhé, které ještě nepochopily jaký užitek nese pro ně socialistické společenské zřízení, které není ničím milným než uplatňování křesťanských zásad lásky a spravedlnosti v dnnám praktickém životě prostého člověka. mnoho bylo ještě diskusních příspěvků a s radostí můžeme konstatovat, že tato konference splnila svůj úkol. Přítomní věřící pochopili, že nelze o míru pouze mluvit, mír si jen přáti, za mír se modlit, ale hájit jej především prací, plněním budovatelských úkolů. (otištěno v katolických novinách č. 9. ročník III) Okresní kronikářský kurs 16. a 17. února se konal v čítárně okresní lidové knihovny (dříve veřejná obecní knihovna Slavoj) okresní kronikářský kurs, na němž školeni byli kronikáři našeho okresu a seznamováni s novými směry našeho kronikářství. Bohužel účast na kursu nebyla taková, jak vy si význam této práce vyžadoval, přesto však výsledky byly uspokojivé. Únorová údernická směna Na počest vítězství lidu v roce 1948 v únoru provedena byly na závodě Tiba Vorlech údernická směna a to ve dnech 19. února až 3. března, stejně tak závodě Tiba Slovany. Hovory občanů se školou Ve dnech 22. února, 27. února a 28. února jakož i 6. března konaly se veřejné schůze, svolané místním národním výborem, na nichž v rámci celostátní akce Vesnice škole škola vesnici i v našem městě se hovořilo a diskutovalo o pracovišti dětí ve škole, o novém školním řádu, novém řádu zkušebním a žákovských knížkách nově zavedených a o novém životě dětí na nové škole. Na těchto hovorech se hodnotila práce učitelstva a učitelstvo samo podalo občanstvu zprávu o stavu školy, o vyučovacích výchovných úspěších, zhodnotilo svoji práci ve škole i mimo školu, referovalo se o práci Sdružení rodičů a přátel školy, o práci pionýrské skupiny, ČSM a o tom co prospěšného pro školu vykonaly patronátní závody. mluvilo se o plánu školní práce, o technických možnostech nebo nedostatcích a o jiných pro školu a rodiče dětí závažných věcech. Hovory byly velmi dobře navštíveny a pořádány vždy tou kterou jednotlivou národní nebo stření školou. Mimo to probíhala v téže době ve střední škole i tak zvaná akce Otevřených dveří ve škole. Rodiče měli přístup do vyučování s sledovali vyučování svého vlastního dítěte, jeho chování ve škole i jeho odpovědi. Oslava února milice Oslava 3. výročí únorového vítězství lidovou milicí se konala 24. února (sobota) o 16. hodině za pěkného slunného počasí. Prapor lidové milice seřaděný před budovou MNV, ozdobenou prapory, přehlédl předseda ONV Sobotka, okresní tajemní KSČ Houser a okresní velitel SNB. Pak zahrány hymny československá s sovětská a přečten rozkaz ministra národní bezpečnosti Lad. Kopřivy, vydaný lidovým milicím k 4. výročí února. Po té recitována báseň 21 únor a Závod mě vyslal, a projev k seřaděnému praporu měl okresní tajemník KSČ s. Houser, jenž ukázal na lidovou milici jako na výkvět dělnické třídy a nabádal k ostražitosti a bdělosti. Po zahrání internacionály provedeno na opačné straně náměstí slavnostní defilé milice, sledované se zájmem občanstvem, žactvem a pionýry. 4

5 Opětné zavedení lístků na muku a chléb 24. února odpoledne provedena úředními orgány náhle inventura skladů mouky v mlýnech, pekárnách a obchodech a v pondělí 26. února (25 února byla neděle) ministerstvo vnitřního obchodu učinilo aby byl rodinám pracujících zajištěn dostatek chleba, mukly a pečiva a aby bylo zabráněno zkrmování chleba i mouky - podle usnesení mimořádné schůze vlády z opatření, podle něhož od 26. února prodává se mouka, chléb a běžné a tukové pečivo tj. rohlíky, housky a žemle pouze na ústřižky lístků na potraviny. Tato opatření přijala část občanstva s uspokojením, část se smíšenými pocity, neboť odstranění lístků na mouku a chléb loni bylo uvítáno s opravdovou radostí. Pád Berlína Sovětský barevný film Pád Berlína jenž byl natáčen v ateliérech na Barrandově u Prahy, byl promítán v kinu Oko ve dnech 24. února až 2. března 1951 (I. dílo) a ve dnech 2/3 8/ (druhý díl při zcela vyprodaných představeních. Obchodník Rous prohlídka V týdnu mezi únorem provedla SNB prohlídku u zdejšího obchodníka textilem Rousa. Zabavené zboří bylo pak vystaveno v Obchodních domech. Dopisovatel Lidových novin napsal o tomto případu (Lidové noviny ) toto: Příživník naší společnosti. Bdělý sbor národní bezpečnosti objevil v Revoluční ulici ve Dvoře Králové n.l. dalšího křečka, když se začal zajímat o bydliště obchodníka Rousa. V jeho krámě, v místnosti za krámem a na půdě bylo nalezeno velké množství svetrů, plavek, ponožek, vlny, příze, prošívaných pokrývek, kufrů, doutníků a batohů, ale také troje housle a vysílačka, všechno dohromady v ceně Kčs. Překvapený křeček ovšem tvrdil, že to byly potřeby pro jeho rodinu. Takovýmto výmluvám nelze věřit a je třeba takové a podobné příživníky trestat po zásluze. Nový způsob registrační Od 1. února 1951 zavedena na místním národním výboru nová organizace spisová a registrativní. Upouštěno od dosavadních jednacích čísel a zavedeno značkování podle spisového plánu (tzv. systém desetinného označení). Tato organizace se zavádí ve všech veřejných úřadů. Mezinárodní den žen Mezinárodní den žen slaven letošního r oku u nás v širším měřítku. mezinárodní den žen byl vyhlášen na konferenci socialistických žen v Kodani v roce 1910 na návrh káry Ztekinové. U nás konala se oslava 8. března 1951 večer na Karlově. V závodech a úřadech uspořádaly oslavy mezinárodního dne žen na pracovištích závodní rady. Nový dům KNV v Hradci Králové schválil vývěrem z zn. 127.č II stavební obvod v ulici Kolárově ve Dvoře Králové nad Labem pro výstavbu 16 bytových jednotek ve 2 dvojdomech typu T 12/50 jednoposchoďových na pozemcích č. kat. 196, 192/1 a 192/2. Se stavbou bylo započato v 1. polovině r Památník obětem Pochodu smrti Svaz bojovníků za svobodu, jednota ve Dvoře Králové n. L. vzala si za úkol, že na hřbitově obětí pochodu smrti z r v Choustníkově Hradišti postaví důstojný památník těmto obětem válečné furie. Na tomto hřbitově leží 145 obětí tohoto pochodu z táboru Gross Rosena. Jednota zakoupila proto z městských lomů královédvorských obrovský monolit ve váze 560 metr. centů, jenž po léta již v lomech ležel a dopravila jej z lomu na místo určení. Přeprava obrovského pískovcového balvanu dála se v pondělí dne 12. března. Jeho přepravu provedla č. automobilová doprava z Prahy, Převoz dál se ulicí Tyršovou, pak po Žlabě kolem tržnice, kostela, Palackého 5

6 třídou přes Masarykovo náměstí (kde byl kámen před Obchodními domy delší dobu vystaven) a ulicí Rudé armády na místo určení. Odvody Ve dnech 27. února až 3. března se konaly u nás poprvé odvody novým a slavnostním způsobem. Odvodní místnosti byly slavnostně vyzdobeny, město v hlavních ulicích ozdobeno prapory, v kinu OKO pod dobu odvodů po celý den hrály se filmy pro brance. Také vojenský umělecký soubor hrál a zpíval.. Členové odvodní komise i vojenský umělecký soubor byli pozváni k návštěvám místních závodů. Navštívili závod Tiba Zálabí a závod Juta ½. S odvedenci těchto závodů i s ostatními pracujícími si pohovořili o dnešním vojenském životě. Kulturní soubor předvedla tu několik ukázek ze svého programu a zahrál k tanci. Pracující ukázali vojákům svůj závod a svou práci. Plénum MNV mimořádná schůze Schůze se konala 13. března. Na pořadu bylo usnesení ústředního výboru komunistické strany Československa ze zasedání z února 1951 a projednání akce na zveřejnění tohoto usnesení pomocí agitačních dvojic. Referát o usneseních ústředního výboru KSČ podal místní tajemník Josef Lár a vyzval členy pléna, aby po způsobu členů rady učinili vhodné závazky ke stanoveným úkolům a aby se zúčastnili akce odvádění nespotřebovaných potravinových lístků. V rozpravě upozornil člen rady Ladislav Laser na povinnost každého člena MNV, aby byl náležitě bdělý a ostražitý proti vnitřnímu i vnějšímu nepříteli lidově demokratického zřízení a přičiňoval se o zvyšování obranyschopnosti státu a navrhl pak toto usnesení, jež bylo jednomyslně schváleno: Budeme dobrými pracovníky na svých pracovištích a budem rozšiřovati poslední usnesení ÚV KSČ, shrnutá v 6 bodech s. Klementa Gottwalda jejichž obsah jest nám plně znám, drobnou přesvědčovací prací mezi všemi občany našeho města, aby z uvědomění a dobrého postoje ke zvýšení pracovního výkonu jsem po boku SSSR došli k lepším zítřkům pracujících, tj. k trvalému míru a socialismu. Bylo také usneseno, aby členové MNV (pléna) odpracovali si loňský závazek na úpravě starého hřbitova na mírový sad (závazek odpracován pak 1. a 14. března). Agitace dvojic konala se v neděli 18. března. Soutěž v odevzdávání potravinových lístků Po zavedení lístků na chléb a mouku vyhlásil okresní národní výbor a všechny masové složky soutěž v odevzdávání nevybraných a nehonorovaných ústřižků lístků na chléb, pečivo a mouku. Výsledek soutěže byl velmi pěkný, neboť za několik dní bylo vráceno v lístcích 2617 kg mouky a 371 kg chleba. Jako nejlepší obce s největším počtem odevzdaných ústřižků lístků na mouku, chléb a pečivo se umístily v březnu obce: Borovnička, Kocléřov a Dvůr Králové nad Labem. Po skončení soutěže v dubnu se naše město umístilo v okrese na prvém místě. Ke dni pak bylo na královédvorskou ušetřeno 5311 kg mouky, 131 kg cukru, 293 kg luštěnin, 22 kg máku a 10 kg tuku. V této hodnotě vrátili spotřebitelé nehonorované potravinové lístky. Mír čsl. červeného kříže Předsednictvo Československého výboru obránců míru a předsednictvo čs. červeného kříže obrátilo se k čs. lidu s výzvou, aby na Bílou sobotu 24. března o 12 hodině polední dvouminutovým tichem manifestovali za světový mír. (Obvyklá slavnost veřejná se letos nakonala) Místní rozhlas vysílal proto provolání jmenovaných korporací a vyzýval občanstvo k zachování tohoto dvouminutového ticha, ale výzva přes naléhavost a opětovanost nesetkala se s úspěchem, lidé chodili jezdili a 2 minuty ticha vůbec nedodrželi. Bylo to bolestné. Film Vstanou noví bojovníci, natočený podle románu min. předsedy Antonína Zápotockého, promítán byl v kinu Svět ve dnech března za velmi pěkné návštěvy. 6

7 Výstava malíře L. Šimáka Výstava akvarelů akademického malíře Lva Šimáka otevřena byla ů v neděli dne 18. března výtvarnickou subkomisí ONV ve výstavní síni ve staré radnici. Návštěva však byla neuspokojivá. Královédvorské JZD valná hromada královédvorského JZS konala se v neděli dne 25. března Pro paměť příštím opisuji zde řeč předsedy JZD s. Cháry, na této valné hromadě pronesenou: Soudružky a soudruzi! vydání zákona o JZD nesetkalo se u nás hned s porozuměním. Naopak možno říci, že proti založení družstva byl značný odpor. Teprve 29. prosince 1949 na schůzi stávajícího zemědělského strojního družstva bylo usneseno toto družstvo přetvořiti na Jednotné zemědělské družstvo. Ani zde však nezpůsobilo založení přípravného výboru lepší chápání významu socializace vesnice, ani ta okolnost, že by družstvo mohlo přijíti o traktor, který měl býti vykoupen. Prvním předsedou přípravného výboru byl zvolen soudruh Doležal, který se však vzdal brzy funkce a z družstva vystoupil. Po založení mělo družstvo 12 členů. Tento počet se zmenšil odstoupením těch, kteří hledali v JZD jen výhody, nebo odmítali nejen družstevní spolupráci, ale také společný osev. Všichni členové družstva jsou v okrajové oblasti města v Nové Podharti. V ostatních částech města nebylo možno dosud s myšlenkou JZD proniknout, protože zemědělci ne že nechápou, ale nechtějí pochopit, že jediná cesta k lepšímu zítřku zemědělského pracujícího lidu vede cestou družstevní. Ani u nás po založení JZD jsem se nemohli dobře dohodnout na formě hospodaření. Organizace práce narážela na různé potíže, hlavně na rozptýlenost jednotlivých usedlostí. Přes to jsme vypracovali plán jarních prací v roce 1950, podle něhož se pracovalo ve dvou skupinách. Velkou brzdou naší práce bylo to, že jsme převzali do obdělávání pozemky obecní a neobdělávané pozemky z pozemkové reformy, které jsou roztříštěny po malých parcelách na celém obvodu města. Přesto jsme jarní práce dokončili včas, kromě pozemků na Borkách, které jsme dostali k obdělání pozdě. Při senoseči nepodařilo se prosadit společnou práci, takže každý sklízel svoje luka sám a pouze na společných lukách se pracovalo společně. K prvnímu máji, kterého jsme se zúčastnili alegorickým vozem, vyhlásili jsem závazky, které byly splněny až na to, že jsem se zavázali k odvezení materiální bouračky z Bílých Poličan, kterého mělo býti použito při stavbě teletníku. Protože však v té době vyšly nové instrukce byl kladen hlavní důraz na stavbu kravínů, nedošlo ke splnění uvedeného závazku. Byli získáni také noví členové, čímž jsem skali do družstva nadpoloviční počet zemědělců z Nové Podharti. Žňové práce probíhaly podle plánu dobře, ačkoliv naše družstvo trpělo nedostatkem pracovních sil. Přes to žně byly skončeny bez průtahů a také dodávkové úkoly byly splněny do stanoveného termínu na více než 100%. Zúčastnili jsem se hromadných svozů, při kterých jsme dodali do HD přes 200 q obilí. Ve žňové soutěži umístilo se naše družstvo na 6. místě. Podzimní práce ukázaly nedostatky organizace. Nepříznivé počasí HTÚP, dokončování výmlatu obilí, ale hlavně špatná organizace způsobily, že jsme se s podzimními prácemi opozdili, takže jsme nedoseli 3.90 ha přesnice a neorali 15 ha půdy. Tyto nedostatky, aniž bych chtěl družstvo omlouvat jsou typickým zjevem ve značném počtu JZD. Musíme z těchto nedostatků vycházet, tak aby byly pro nás poučením pro další naši práci, abychom se jich příště nedopouštěli. Výsledek se projevil také v tom, že v soutěži podzimních prací jsme zůstali až na 9. místě. Rozšířením členské základny a získání nadpolovičního počtu rolníků z Nové Podharti do JZD bylo podnětem k tomu, že bylo uvažováno o tom, jak usnadniti práci provedením společného osevu na zcelených pozemcích. Na schůzi JZD po vysvětlení významu společného obdělávání bylo usneseno zažádati o provedení HTÚP (hospodářko-technická úprava půdy). Byla provedena přesvědčovací akce mezi zemědělci, kteří stáli mimo družstvo, která neměla kladný výsledek. Teprve provedení HTÚP přivedlo až na p. Aubrechta a Tofa do JZD všechny zemědělce. Když však došlo k vytyčování honů a vydělování družstevníků, rozhodli se tito dva vstoupiti do družstva. Tím byl dán počátek k vyšší formě hospodaření našeho JZD. Vládní usnesení o adaptacích společných kravínů bylo prodiskutováno již na schůzi 10. listopadu Otázka společného ustájení byla od té doby probírána téměř na každé schůzi, ale narážela na odpor většiny družstevníků, kteří si dobře 7

8 neuvědomili, že účelem JZD je zvyšování zemědělské výroby, zvyšování produktivity práce a že k tomuto cíli je možno dojít jedině přechodem do vyššího typu družstva. Teprve únorové zasedání UV KSČ způsobilo, že se začalo uvažovati o společném ustájení. Po několika schůzích, na kterých byly podrobně vysvětleny zásady III. typu JZD, bylo usneseno na členské schůzi dne o adaptaci společných stájí, o společném ustájení veškerého dobytka a o přechodu na III. typ. I při tom však jsou stále v družstvu jednotlivci, kteří nedůvěřují prosperitě družstva a kteří se domnívají, že snad budou v družstvu umírat hlady. Tyto členy budem i nadále přesvědčovat, že jedině společné hospodaření ve výrobě rostlinné i živočišné může zvýšit produktivitu naší práce a tím také naši životní úroveň. Soudružky a soudruzi! Valná hromada má kriticky zhodnotit klady a nedostatky naší práce. Přiznávám, že i přes dobré výsledky které jsme měli, udělali jsme hodně chyb. Nad tím však nesmíme věšet hlavu. Chyby kterých jsem se dopustili vyplývají z nedostatků organizačních zkušeností, organizace práce ve velkém měřítku, tak jak o tom mluvil s. Gottwalda na zasedání ÚVKSČ. Chybami se učíme, soudružky a soudruzi! A právě chyby které jsme udělali musí nám býti výstrahou a poučením jak máme pracovati a jak zlepšovati organizaci naší práce. Jedním předpokladů lepší organizace práce je nutnost, aby se všichni družstevníci naučili nejen družstevně pracovat, ale i družstevně myslet, aby v družstevním majetku viděli svůj majetek, abychom si všichni uvědomili, že na výsledku naší práce závisí jak velký krajíc chleba přineseme na národní stůl a jaká bude naše životní úroveň. Na konec, soudružky a soudruzi musíme při naší práci míti vždy na zřeteli, že svou prací na výstavbě socialismu na venkově bojujeme proti podněcovatelům války a přispíváme k obraně světového míru. Tuto naši snahu dokumentuje naše usnesení o vysázení družstevního sadu, který ponese název Sad míru. V provedených volbách zvolen předsedou představenstva Václav Chára. Okresní konference ČSM VI. okresní konference čsl. svazu mládež se konala v Hankově domě dne 1. dubna. Dopoledne bylo pracovní jednání, odpoledne konala se beseda o Číně se šéfredaktorem Mladé fronty A. Svobodou. Večer pak byly svazácká veselice, na které hrál armádní soubor z Jaroměře. Konference se konala pod heslem: Braň mír a bojuj s plnými za šťastný zítřek a nového člověka! Dávka z nápojů S platností od 1. dubna resp. od 1. ledna 1951 obec naše nesmí již vybírati dávku z nápojů, zmrzliny apod. Ing. Princ 1. dubna 1951 odešel do pense po dlouholeté službě vrchní technický rada ing. František Princ, který vedl nyní technický referát okresního národního výboru, kamž jak dříve již v kronice bylo uvedeno technická kancelář obce přešla. Okresní konference KSČ Okresní konference Komunistické strany Československa konala se v Hankově domě v sobotu dne 7. dubna a v neděli dne 8. dubna. Město bylo slavnostně vyzdobeno, ve výkladech obchodů uspořádány výstavky výrobků zdejších závodů, vystaveny podobizny vynikajících pracovníků a úderníků, přehledy výsledků pracovních směn, probíhajících v našich závodech na počest této konference apod. Na konferenci jako na vrcholné instituci v našem okresu byli přítomní ministr vnitřního obchodu s. Krajčír, náměstek ministra bezpečnosti Josef Nun, I. místopředseda KNV a jeho bezpečnostní referent Josef Prokop. Údernický týden, který na počest okresní konference KSČ byl v závodech uspořádán mě tyto výsledky: Juta 1/I 119% Juta 1/II 130,6% 8

9 Tiba Zálabí 115,6% Tiba Vorlech 101,8% Tiba Slovany 138% Tiba Kocléřov 101% Tiba Pod nádražím 102% Sponit 116,7% Mostex O1 82,7 Silka Kočbeř 120,5% Tiba Zálabí oznámila vkusnou adresou konferenci výsledky údernických týdnu takto: Strojní tiskárna splnila výrobní plán na 142,2% Přádelna 116% Postřihána 147% Kotelna 102,1% Úpravna 135,7% Česárna 110,6% Skládána 112% Barevna 121,3% Filmová tiskárna 130% Bělidlo 100% Přípravna pro tkalcovnu 143,9% Tkalcovna 113,2% A oznámila jména tkalců, kteří během letošního roku splní celý 5LP: Davidová Marie, tkadlena 37 stavů, splní 5LP Zvoníčková Marie 38 stavů, splní 5LP Josífková Růžena 30 stavů, splní 5LP Hubený Emil 1 tkadlec 30 stavů, splní 5LP Horáčková Ludmila 30 stavů, splní 5LP Došková Marie 30 stavů, splní 5LP Brožura 7. okresní konference KSČ obsahující podrovné referáty práce za rok 1950 je v příloze kroniky. Bytová nouze Rada MNV se usnesla ve schůzi dne 27. února 1951 prohlásiti podle 15. odst. 4. zákona číslo 138/48 za obytné i kuchyně, které mají výměry více než 12 m2 podlahové plochy. Toto usnesení rady MNV schválil vývěrem ze dne zn okresní národní výbor s podmínkou, že tyto místnosti jsou přímo osvětleny a stavebně upraveny tak, že je lze skutečně k účelům obývacím užívat. Toto usnesení bylo veřejně vyhlášeno v městě dne 6. dubna Zemědělský referent resignace 7. dubna 1951 resignoval dosavadní zemědělský referent MNV Josef Malíř na svou funkci a také na členství v MNV. Novým zemědělským referátem se stala Františka Šindlerová, zemědělkyně z předměstí Sylvárov. 9

10 Mírový projev býv. politických vězňů Ve středu dne 11. dubna 1951 večer uspořádal v Hankově domě Svaz bojovníků za svobodu, jednota ve Dvoře Králové nad Labem u příležitosti mezinárodního dne solidarity bývalých politických vězňů, veřejný projev na thema: Političtí vězňové v boji o zachování světového míru. Na projevu tom referoval člen KV SBS s. Škop z Hradce Králové. Kulturní vložku předvedla VHŠ. Kurs loutkářských pracovníků Konal se v našem města ve dnech 14. a 15 dubna tr. a to jako okresní kurs na kterém o ideovém poslání loutkového divadla a jeho významu promluvil St. Dvořák, okresní osvětový inspektor z Rychnova n.kn. O hrách dobrých a špatných promluvil Aleš Granát, krajský loutkářský referent z Hradce Králové a Josef Jirásek, výrobce loutek a uměleckých předmětů z Červeného Kostelce pojednal o konstrukci loutek, o vodění a recitaci. Výklady doplnil okresní osvětový inspektor Valášek a Libuše Tittelbachová učitelka a spisovatelka loutkových her z Prahy. Druhý den byly provedeny některé ukázky různých loutkových her s ponaučením o správné recitaci a o světelných efektech. Loutkářský kurs měl velký úspěch a vzbudil zájem o loutkové divadlo tm kde dosud není. Sportovní dny mládeže V neděli dne 15. dubna byly zahájeny Sportovní dny mládeže přespolním během za účasti 77 běžců. Největší účast 49 běžců zaznamenal internát Tiba. Počtem 24 závodníků zastoupena byla vyšší škola průmyslová textilní. Z Hviezdoslavova gymnasia běželi 4 běžci. Okresní tělovýchovní inspektor si stěžoval, že zdejší podniky nevyslaly do závodu vůbec svou mládež. V neděli 22. dubna byl pak proveden cyklistický závod pro I. kolo SHM (sportovní hry mládeže). V rámci přeboru dne 15. dubna bylo také provedeno tzv. otevřené hřiště pro ostatní veřejnost, hlavně pro mládež. Pod vedením instruktorů probíhaly dopoledne instruktáže a ukázky v kopané, odbíjené, košíkové, házené, lehlé atletice, cyklistice, gymnastice, stolním tenisu a TOZ. Plénum okresního národního výboru Dne 18. dubna konala se schůze pléna okresního národního výboru, na níž obsazena místa referentů pro vnitřní obchod a výživu a referenta pro školství a osvětu, uvolněná resignací dosavadních referentů (Ant. Roubínka a Josefa Šebla). Referentem pro vnitřní obchod zvolen brusič ková Josef Doležal, referentem školským a osvětový j. Schejbal. Na této schůzi předány byly předsedou okresního národního výboru Sobotkou odznaky těm předsedům místních národních výborů, které jsou pověřeny vedením matrik, jak o tom již loňského roku jsem v kronice učinil zápis. Tyto odznaky si zavěsí předsedové pří provádění občanských sňatků. tyto odznaky zavedlo ministerstvo vnitra proto, aby vystoupením předsedů národních výborů dán byl při zvláštních příležitostech i vnější výraz. Odznak tvoří malý státní znak uprostřed věnce obilních klasů, vyrůstajících ze středu vytvořeného z pěticípé hvězdy, srpu a kladiva, zavěšený na trojbarevné stuze ve státních barvách. Odznak pro předsedy ONV je ze stříbra, pro předsedy KNV ze stříbra pozlaceného a pro předsedy MNV je z bronzu. Důvěrnický sbor Ve čtvrtek dne 12. duba 1951 konala se schůze důvěrnického sboru lidové správy naší a to současně pro čtyři důvěrnické sbory ( v hotelu Central pro sbor I, v restauraci na Karlově pro sbor II. v restauraci u Haků pro sbor III a v restauraci u Laušmanů pro sbor IV. Na programu bylo politická situaci, usnesení ÚV KSČ a nejbližší úkoly dneška, boj o mír (připravovaný Pochod míru) akce 5M Budujeme krásnější Dvůr Králové n.l., akce Jarní úklid, a volba předsedy jednotlivého sboru. Důvěrníci lidové správy obdrželi příslušné legitimace a příručky pro důvěrníky lidové správy. 10

11 Jarní úklid Tato akce probíhala v měsíci dubnu všude. MNV provedl ve dnech dubna jednorázovou akci k provedení úklidu a odvozu odpadků a sběru. Majitelé a správci domů byli vyzváni, aby v těchto dnech provedli úklid domů, dvorků a zahrad, zametli chodník a ulici do poloviny vozovky před svým domem. Komunální podniklo města pak provedl odvoz nahromaděných odpadků a sběru. Akce měla v našem městě dobrý úspěch. Městská konference KSČ Městská konference KSČ konala se v Hankově domě 22. dubna. 24. a 25 dubna konalo se v Hankově domě veřejné přelíčení s úředníky zásobovacího oddělení místního národního výboru (Voňka, Pacák, Jerie, Steidlerová, Ulrychová, Man, býv. úředník tohoto oddělení Erich, zaměstnanci obchodů Hlavsa a Nosek a občan Marinec), za značného zájmu občanstva. Odsouzení byli: J. Voňka jako vedoucí oddělení k 8 letům vězení, J. Pacák k 7 letům, obchodník Nosek ž roků, Marinec 5 roků, Hlavsa 3 roky, Jerie 4 měsíce podmíněně na rok, Ulrychová 6 měsíců, Steidlerová 8 měsíců, Man 2½ roku a Erich 2 roky. Někteří tresty přijali, jiní se odvolali. Obviněné hájili zdejší advokáti dr. Nájemník, dr. Erben a dr. Kruliš. Ladislav Lada 24. dubna zemřel Ladislav Lada, vrchní inspektor ČSD a přednosta stanice královédvorské ve stáří 61 let. Byl pohřben v pondělí dne 30. dubna žehem v Pardubicích. Nad rakví v pardubickém krematoriu, u níž stáli čestnou stráž železničáři, promluvili o životě a práci zesnulého (byl význačným spolkovým pracovníkem jednatelem okresní pobočky Československé společnosti, konservátorem ministerstva školství, věd a umění pro ochranu přírody, iniciátor stavby vlečné dráhy, zástupci čs. drah, československé společnosti, zástupci města Dolního Kubína, zástupci ministerstva školství, věd a umění ředitel v.v. Jan Pán, sám konservátor pro památky umělecké, všichni ocenili velikou práci zesnulého, jeho vynikající vlastnosti osobní a jeho nesmírnou pracovní energii a píli. Za zvuků hymny Kde domov můj zmizela rakev v žárovišti. Po zemřelém Ladislavu Ladovi zůstane dlouho u nás nenahraditelná mezera. Čest jeho památce! Jan Zrzavý výstava Výstava malíře Jana Zrzavého (obrazy a kresba), výstava velmi krásná otevřena byly výtvarnickou subkomisí OONV ve výstavní síni staré radnice ve dnech 29/4 ž/5. Zasloužila by si však lepší návštěvu. Pochod míru Během měsíce dubna byl v SSSR a ve všech zemích lidové demokracie konán mezinárodní Pochod míru. Tento pochod měl za účel zdůraznění jednotné touhy a vůle pracujícího lidu na celém světě, ubrániti mír! Pochod míru je myšlénkou starosty Sokola br. Truhlář. MNV utvořil komisi, složenou ze zástupců všech složek Národní fronty, která provedení pochodu míru si vzala na starost. Pochod míru konal se v našem městě - stejně jako v celém královéhradeckém kraji v neděli dne 29. dubna. Pochody míru byly v celém našem státě jednou z největších manifestačních mírových akcí, kterou lid vyjádřil své odhodlání bojovat za udržení světového míru. Stále a stále je třeba usilovat o to, aby se boj za udržení míru v celém světě stal věcí všech vrstev našich národů. Myšlenka Pochodu míru předložena byly čsl. výboru obránců míru starostou ČOS Truhlářem a byly jako významný přínos v boji za mír přijata. Ačkoliv bylo zamračeno a každou chvíli hrozil déšť, účast na Pochodu míru u nás byla pěkná. V našem městě pochodovalo 4450 občanů, ve středisku Kocléřov 803, v Kuksu 800, v Bílé Třemešné 622, v Mostku 586, v Hajnici 526, v Dubenci 480, v Doubravici 447 a Zvičině 254. Celkem 9050 občanů. Dílčích pochodů během celého měsíce dubna se zúčastnilo 3348 účastníků z řad školní mládeže. Celkem takto pochodem manifestovalo za mír v dubnu občanů našeho okresu. 11

12 Pochod míru tuto neděli tj započal u nás v hod odpoledne. Dělil se na dva proudy: jeden šel do Choustníkova Hradiště, druhý do Bílé Třemešné. účastníci vrátili se pochodem zpět na sokolské cvičiště pod Hankovým domem a v 19 hodině zahájen byl sraz vztyčení čs. vlajky a československou sovětskou hymnou. Projev zahájila osvětová a školská referentka MNV Bohumila Jůzová. Řekla: Soudruzi a soudružky, vážení přátelé, bratři a sestry! Jménem místního národního výboru vítám vás srdečně na tomto našem projevu po právě vykonaném radostném Pochodu míru. Vaše účast na Pochodu míru svědčí o tom, že jste si vědomi toho, že bojujeme za velikou věc, Vždyť mír a jeho udržení je základní podmínkou a prvním předpokladem pro oba naše národy, budující socialismus. Žijeme v době, kdy se rozhoduje o míru a válce. A my jen v míru můžeme pokračovati na díle budování, pro něž jsem již v roce 1945 položili pevné základy a dosáhli již velkých úspěchů. Tímto socialistickým budováním nových hodnot pro lepší zítřek nás všech přispíváme k tomu, aby tábor míru, vedený Sovětským svazem, byl stále mohutnější a mocnější, aby mohl ještě lépe čelit válečným záměrům. Jsme hrdi na to, že se všemi poctivými lidmi celého světa bojujeme za šťastný a radostný život na celém světě. O míru nebo válce si rozhodne sám lid. Každý z nás je odpovědný za mír. Stále a stále je třeba usilovat o to, aby se boj za udržení míru ve světě stal věcí všech vrstev všech národů. A proto nelze ani na okamžik v boji za světový mír polevit a proto naše práce na tomto poli musí být soustavná a vytrvalá. Pak krátce promluvil okresní starosta Sokola Kožený o významu Pochodu míru a o významu našeho boje o mír promluvil pak stručně, ale výstižně člen krajského výboru čs. obránců míru s. Porecký z Hradce králové Je třeba si ujasnit pojem boje o mír, ujasnit si význam takové akce, jakou je Pochod míru, je třeba také si uvědomit, že již svou vytrvalou poctivou prací na svém pracovišti bojujeme o mír. A ten si také vybojujeme! Po tomto projevu zazpíval pěvecký dívčí kroužek z Juty (SČM) tří písně a po zahrání Písní práce a sejmutí státní vlajky byl zapálen Oheň míru, od něhož zanese oheň motocyklisty na Zvičinu, kde zapálen oheň míru za celý okres. Téhož dne večer o 20 hodině konala se na Masarykově náměstí předmájová veselice, na níž účinkovala dechová hudba závodní hudby, soubory čs. svazu mládeže. Veselice zpestřena byla ohňostrojem, raketami, maňáskovým divadlem, promítáním filmu, střelnici atd. Bohužel její průběh utrpěl deštěm, který se snesl p 9 hodině večerní. Účast na Pochodu míru v našem městě mohla býti však větší zavinilo to však velmi nejisté počasí a poměrně dlouhá trať Pochodu. Zúčastnila se také skupina Řeků a Italů. MNV hovoří s lidem Další veřejné schůze MNV hovoří s lidem konaly se dne 24. dubna, 25. dubna a 3. května. Pro velmi slabou účast občanstva nemohly však býti absolvovány. 1. máj 1951 Po deštivém posledním dni měsíce dubna byl 1.máj překvapením: krásný, klidný, slunečný a teplý den, opravdový 1. máj s kvetoucími stromy, svěží zelení a modrou oblohou. Seřadiště průvodu pro velké množství účastníků byla jednak na Dukelském nábřeží a přilehlých ulicích, jednak v Nerudově ulici. K 10. hodině počalo se Masarykovo náměstí, vyzdobené po všech svých stranách a rozjásané svěžími barvami našich a sovětských praporů, plniti přicházejícími účastníky oslavy. V průvodu kráčela dělnická milici, SNB, příslušníci armády, pionýři, zaměstnanci továren, úřadů, hasičstvo, Sokolové, sportovci. O ½ 11 hodině bylo náměstí doslova přeplněno rozjásanými davy a poskytovalo svou barvitostí ve slunečním jasu překrásnou podívanou, V průvodu nesena májová hesla, obrazy vůdčích státníků Sovětského svazu a zemí lidových demokracií a pokrokového světa. Po hymnách a vytyčení státní vlajky zahájil mírovou manifestaci stručným ale výstižným proslovem předseda okresního akčního výboru NV Eduard Mašek a udělil slovo poslankyni Věře Šťastné-Pavlíkové, která ve svém projevu vytyčila základní potřeby našeho budování, naší rychlejší a ještě úspěšnější cesty k socialismu. Vzpomněla předmájových závazků, vývoje našich JZD při přechodu vesnice k socialismu a zejména velkého boje, který vedeme se zeměmi lidových demokracií na čele s Sovětským svazem o mír. Provolala pak slávu 12

13 Sovětskému svazu, generalissimu Stalinovi, presidentu Gottwaldovi, kteréžto pozdravy byly bouřivě aklamovány. Za demokratické Řeky u nás v exilu bydlící promluvil česky a Řecky, stručně a výstižně mladý zástupce těchto Řeků a italský a Krátký český pozdrav pronesla mladá Italky. Oba ze srdce jsoucí projevy byly přítomnými se zájmem vyslechnuty a srdečně aklamovány a oba řečníci pozdraveni voláním: Ať žije svobodné Řecko, ať žije Palmiro Toglliati! Internacionálou projevy zakončeny. Následovalo defilé alegorických vozů, které jely v májovém průvodu. Defilé zahájila skupena motocyklistů. Svaz české mládeže vypravil alegorický vůz, znázorňující boj německé demokratické mládeže o demokratizaci Německa a proti válečným přípravám, po něm následovaly alegorické vozy n.p. Juta Mostex, Tiby Kocléřov (kladivo našeho pracovního úsilí drtí potápějící se loď západního paktu), socialistického obchodu n.p. Mostex 03 Horní brusnice, vzpomínající boje korejského lidu, Tiby Kočbeř (loď jsem všichni na jedné lodi, JZD s heslem: Vyžeňte z družstva boháče, ujídá vám koláče), Hospodářského družstva Jednoty, n.p. Textilie, Sponity, odbočky čs. svazu žen, z Nemojova (vychováme socialistickou mládež), čs. stavebních závodů, n.p. Sklo a porcelán, krásný vůz n.p. Juta, Tiby Verdek a Tiby Zálabí, ČSAD (autobus), čs. státních lesů, pak alegorický vůz pranýřující Hlas Ameriky, n.p. Nový byt (2937 zákazníků bylo obslouženo), JZD náš úkol Bílá Třemešná a průvod zakončily traktory a hospodářské stroje tanky míru. Nejkrásnější alegorický vůz měla Tiba Vorlech (váhy na jedné straně západ, na druhé lidové demokracie váhy kloní se na strnu tábora míru a pokroku) a Tiba Slovany, symbolizující 5 LP. Také naše zoologická zahrada se zúčastnila defilé vozíkem, taženým oslíky a ponym. Po skončení defilé se na náměstí tančilo. Oslavy 6. výročí osvobození Rudou armádou Konaly se ve dnech 5. a 6. května. V soboru 5. května proveden odpoledne běh vítězství, který uspořádal u nás okresní výbor Sokola za spolupráce místní sokolské jednoty. Přes to, že silně pršelo, byl Běh vítězství po srazu na sokolském cvičišti pod Hankovým domem odstartován v 15 hodin na Masarykově náměstí. Zúčastnila se ho mládež ve velmi hojném počtu. Před odchodem ke startu bylo rozdáno asi 50 odznaků TOZ (Tyršova odznaku zdatnosti) těm účastníkům, kteří splnili podmínky tohoto odznaku. Večer v Hankově domě byla lidová veselice. V neděli 6. května celé dopoledne v okresní lidová knihovně Slavoj konala se čtenářská beseda o knize Aloise Jiráska F.L. Věk, a současně v Hankově domě bylo pokračování v hodnocení souborů STM 1951 ( které bylo již započato v Hankově domě v sobotu odpoledne ve 14 hodin.) v 10 hodin pak ve škole 5. května bylo slavnostní položení základního kamene k památníků padlých ( o tom viz zvláštní zápis). Odpoledne byla přehlídka vítězných souborů STM a večer na Karlově lidová veselice. Vyznamenání s. Marie Vejrové za zásluhy o výstavbu Letošního roku poprvé udělil president Československé republik Klement Gottwald na návrh československé vlády za mimořádné pracovní výsledky a zdokonalení pracovního postupu mimo jiné také pracovníkům královéhradeckého kraje vyznamenání za zásluhy o výstavbu a za vynikající práci. Vyznamenání předal vyznamenaným předseda krajského národního výboru v Hradci Králové Stanislav Jiránek v neděli dne 6. května 1951 v sále Dělnického domu v Hradci Králové. Vysoké vyznamenání Za zásluhy o výstavbu bylo na návrh předsednictva krajské odborové rady předáno také naší občance, s. Marii Vejrové, tkadleně n.p. Juta ½, bytem ve Dvoře Králové nad Labem Presslova 447. Marie Vejrová narodila se ve Dvoře Králové nad Labem a pracuje od svého mládí v jutařském průmyslu. Nastoupila do závodu v roce 1923 a od tohoto roku pracuje stále v přádelně. Pochází z dělnické rodiny a poněvadž poznala od svého mládí těžký život pracujícího člověka, byla vždy dobrou stoupenkou dělnického hnutí i za první republiky. Byla vždy dobrou pracovnicí a o vítězství r se se skutečnou láskou zapojila do budovatelského úsilí. Byla jednou z prvních, která po únoru 1945 podepsala socialistickou smlouvu a za nedlouho na to se zavázala pracovati na svém stroji bez pomahačky resp. pomahaček. Tohoto příkladu násle- 13

14 dovaly pak další přadleny a postupně další začaly pracovati na stoji bez pomahaček. To velmi pomohlo závodu v plnění úkolu v době největšího nedostatku pracovních sil Svoji normu plnila již tehdy na 180% při bezvadné jakosti příze. V celopodnikové soutěži o nejlepšího pracovníka se umístila jako nejlepší přadlena juta v ČSR. Normu plní u své práce na 240%. V červenci 1950 se zavázala pracovat na dvou stranách dopřádacího stroje zn. Mackie to je na 188 vřetenech, dělení ½ zdvih 61/2 při plných obrátkách 4045 za 1 minutu č. lea 7. Pracuje bez smekačky a pomahačky. Příze z jejího stroje je bezvadná. Mimořádný výkon její je všemožně podporována závodními složkami. Důležitým pomocníkem je její mistr s. Josef Vejnar. Je politicky velmi uvědomělá. Svoje metody přenáší na zaměstnance ve všech jutařských závodech. Za své zásluhy byla navržena k vyznamenání. Radou MNV bylo jí k němu blahopřáno. Položení základního kamene k památníku před školou 5. Května. V neděli den 6. května o 9 hodině konala se slavnost položení základního kamene k pomníku vlastencům, kteří padli 5. května 1945 u této školy. Padli tam: Vladimír Vejr, elektrotechnik, nar (19letý), Jiří Řezníček, student nar (22 letý), Josef Seník, sedlář, nar (49 letý), Čeněk Matějka major, nar (51 letý), Čeněk Udržal, topič, nar (55 letý). V závěru slavnosti složilo prvních 18 pionýrů této školy slavnostně svůj pionýrský slib. Na školní budově, slavnostně ozdobené, umístěna na rudém podkladě nápis Jde směna za směnou, heslo nového památníku. Ježto velmi silně pršelo, bylo nutno slavnost přemístit do školní tělocvičny a model pomníku umístěn na jevišti. Slavnosti byli přítomni pozůstalí po padlých, zástupci úřadů, patronátních závodů, Jednotného zemědělského družstva, zdejších závodů, Svazu bojovníků za svobodu, okresní odborové rady, KSČ, Sdružení rodičů a přátel školy zdejších škol, zástupci učitelstva zdejších škol, SČM a mnoho jiných. Slavnost zahájil ředitel národní školy 5. Května Antonín Tobiášek. 5.A. třída provedla sborovou recitaci. Seifertovy básně Třetí noc. Padlých vzpomenuto zachováním 2 minutového ticha, při čemž zástupci pionýrského oddílu a žákovské školské organizace v doprovodu 6 pionýrů odnesli před mohylu věnec se stuhami Pionýři národní školy 5. Května. Ředitel Antonín Tobiášek pak vylíčil, jak z popudu žákovské organizace školy a pionýrského oddílu družbou národní a odborné sochařské školy hořické došlo k zhotovení návrhu na památník a k opatření náhrady. ocenil snahu dětí a spolupráci mládeže a poděkoval všem kteří akci děti ještě podpořili (patronátní závod Juta, závod Tiba pod nádražím dar a závazky, Juta ½ uspořádala 4 hodinovou směnu, Tiba pod nádražím věnovala dar ve prospěch památníku, Sdružení rodičů a přátel školy a MNV a školské úřady). Podal pak výklad o vzniku památníku, vzniklého krásnou prací výtvarného kroužku a jeho vedoucího akad. sochaře prof. Václava Šimka a výklad o myšlence, kterou model představuje (pionýři zvedají vlajku k zdůraznění budovatelské práce pro republiku a nabádají k převzetí úkolů po padlých)proto i nápis na podstavci pomníku bude hlásat, že směna jde za směnou. Upozornil, že pomník bude asi odhalen 28. října letošního roku a že námět je první v ČSR. Zástupci pionýrského oddílu poděkovali za podporu a slíbili, že se budou pilně učit, a vzorně chovat, aby sami jednou dobře chránili a vedli naši republiku pro štěstí našeho lidu. Po projevech zástupců Sdružení rodičů a přátel školy, Svazu bojovníků za svobodu, místní organizace KSČ č. 10, okresního výboru KSČ, patronátního závodu Juta½, okresní oborové rady a JZD, otec padlého Jiřího Řezníčka, Rudolf Řezníček s dojetím poděkoval jménem pozůstalých za tolik lásky a pochopení pro oběti revoluce. Ujistil, že všechny pozůstalé nesmírně potěšil úmysl školy zřídit pomník, tím spíše, že zpráva o tom je pro ně úplným a radostným překvapením. Po té složilo 18 členů 156. skupiny pionýrů národní školy 5. Května slib. Úvodní slovo měl pedagogický poradce oddílu, učitel (člen SČM) Zdeněk Hrnčíř, báseň Pionýrský šátek přednesla Marie Dvořáčková a po sborovém proslovení pionýrského slibu 18. členy skupiny složili jednotlivci slib podáním ruky a slibuji do rukou s. Paroubkové, vedoucí družiny PO, která připjala členům odznak a předala legitimaci. Vázání rudých šátků provedla údernice závodu Juta ½ Marie Šmídová. Po recitaci básně Frano Směji Rudý šátek (Kazarová z II.A třídy) zapěna Píseň práce. Ředitel školy navazuje na Píseň práce holdem prací, jež je živitelkou utěšitelkou, radostí a ctí, nejlepším bojem za mír, gratuloval prvým 14

15 pionýrům školy a žádal o plnění zásad, o spolupráci vedoucích i pionýrů se školou. Pořad byl uzavřen provoláním slávy presidentu republiky, generalissimu Stalinovi, Sovětskému svaz, Rudé a naši armádě a republice, před školou odhalily 2 pionýrky základní kmen v bílého královédvorského pískovce a přítomní zástupci kooperací a úřadů prodli pak slavnostní poklepy na kámen. Výstava dopravní bezpečnosti byla zahájena v našem městě v soboru dne 12. května o 9. hodině okresním velitelem SNB za účasti zástupců lidové správy, čs. pojišťovny, autoklubu a za přítomnosti žactva našich škol. První den výstavy řídilo také 14 pionýrů dopravu na frekventovaných křižovatkách: U labského mostu, u gymnasia, na náměstí před hotelem Květen (Tins) a před starou radnicí, u tržnice, pošty a okresního sodu. Výstava potrvala do 18. června a byl o ni velký zájem. Na náměstí vystaveny fotografie neštěstí a nehod, vraky aut a motocyklů a různá poučení směřující k bezpečnosti dopravy. 30 let KSČ Na počest 30. výročí založení KSČ sehrál u nás pohostinsky závodní klub Juta (Vrchlický) z Jaroměře dne 17. května 1951 Cachovu hru Duchcovský viadukt. Plénum MNV Dne 22. května konala se schůze pléna místního národního výboru. Na ní zvolen nový první náměstek předsedy za resignovavšího zemědělského referenta Josefa Malíře. Stala se jím členka rady Cecilie Černá. V téže schůzi schválena byla úmluva obce královédvorské se závodním klubem Juta o používání divadla Hankova domu. Situace v Hankově domě byla takováto: vlastníkem budovy a divadelní dvorany byla obec královédvorská, avšak uživatelem jeviště na základě soudního smíru byl ochotnický spolek Hanka. Tak vznikala situace, že obec propůjčovala dvoranu a spolek Hanka jeviště. Tento stav byl odstraněn dohodou, podle které obec propůjčuje dvoranu i jeviště, avšak obhospodařování (vyměřování zápůjčních poplatků atd) provádí a vyúčtovává a vybírá závodní klub Juta (do něhož jako divadelní odbor přešel ochotn. spolek Hanka) jenž pak provádí vyúčtování s MNV. Dům Pionýrů Bývalá Deutschova vila (v ulici Spojených národů) byla převzata od n.p. Tiba místním národním výborem, jenž ji upravil na dům pionýrů v prvních letošních měsících. Toto převzatí bylo rovněž v této schůzi pléna schváleno takže dům pionýrů se stal skutkem. 30. let KSČ akademie V sobotu 26. května konala se v Hankově domě slavnostní akademie na počest 30. výročí založení komunistické strany Československa. Na ní také účinkoval folkloristický kroužek slovácký z Istebné, okres Dolný Kubín, jenž právě byl pozván do Bílé Třemešné u příležitosti uzavření věčného přátelství mezi Istebnou Bílou Třemešnou. 30. let KSČ, přejmenování ulic V neděli dne 27. května dopoledne konala se na Masarykově náměstí slavnost u příležitosti 30. výročí založení KSČ. po hymně československé a sovětské zahájil shromáždění předseda MNV Jaroslav Vlasák, jenž pak udělil slovo předsedovi okresního národního výboru Sobotkovi, ten vzpomněl ve svém projevu tohoto výročí bojů strany za první i druhé republiky, za okupace i po osvobození a provolal slávu presidenta republiky a předsedovi KSČ Klementu Gottwaldovi. Po něm oznámil předseda MNV Jaroslav Vlasák shromážděnému občanstvu, že místní národní výbor u příležitosti tohoto významného jubilea usnesl se přejmenovati ulice: 15

16 Sochorovu a Všehrdovu na ulici národního hrdiny Julia Fučíka Eiseltovu na ulici Hakenovu Klazarovu na ulici Vrbenského Vzpomněl při tom vždy života a práce každého jednotlivého ze jmenovaných komunistických pracovníků a skončil svůj projev heslem s presidentem Gottwaldem směleji vpřed k socialismu. Oznámené přejmenování bylo přítomnými přijato se souhlasem. Účast však byla malá. Po té skupiny pionýrů se zástupci MNV odnesly do nově přejmenovaných ulic tabulky s novým označením a tam je připevnili. Slováci z Istebné V pondělí 28. května bratři Slováci z Istebné navštívili Dvůr Králové n.l. Prohlédli si město, koupaliště a zoologickou zahradu a odpoledne vystoupili v hankově domě pro žactvo našich škol a předvedli ukázky tanců a lidových zvyků. Nový evangelický farář Instalace nového evangelického faráře Emanuela Humla konala se v neděli dne 27. května. Za MNV přítomna byla osvětová a školská referentka B. Jůzová Sokolský den konal se letošního roku současně v celém státě v neděli dne 27. května. U nás v soboru dne odpoledne byly zahájeny tenisové přebory okresu v jednotlivcích na dvorcích Sokola v Hrubých lukách a na cvičišti Sokola letní závod branné zdatnosti mládeže v plnění disciplin TOZ. V neděli dne dopoledne byly zkoušky na odpolední vystoupení a ve hod. byl sokolský den slavnostně zahájen nástupem všech složek oddílů a převzetím poselství jednot k IX. vlanému sjezdu ČOS. Po té následovalo masové vystoupení sokolských složek a školního žactva. Naši furianti Závodní klub juta divadelní odbor Hanka sehrál ve čtvrtek 31. května a v pátek dne 1. června a v sobotu 2. června v Hankově domě Stroupežnického hru Naši furianti, vždy za velmi dobré návštěvě, v soboru před zcela vyprodaným domem. Hra byla výborně obsazena. Sběr železa Náš okres se zavázal, že dodá jako mírový závazek 50 vagónů železného šrotu. Na naše město připadlo 5 vagónů železného šrotu. Sběr byl proveden v soboru 2. června a v neděli 3. června a setkal se s plným úspěchem. Mezinárodní den dětí V rámci mezinárodního dne dětí uspořádala střední škola dívčí spolu s Rodičovským sdružením v neděli 3. června odpoledne v zoologické zahradě dětský den, bohužel přerušený deštěm. Krajský modelářský závod V neděli 3. června konal se na našem letišti krajský modelářský závod. Vítězové v závodech odměnou se proletěli v letadle. 5 cen získali účastníci královédvorští. Autobusy ČSAD Od neděle 3. června přemístěno stanoviště autobusů ČSAD, dosud na Masarykově náměstí, na náměstí Odboje před Hankův dům, kde pro ten účel bylo nutno vykáceti krásné velké kaštany. Opatření to bylo však nutné, ježto náměstí bylo přeplněno a nepřehledné pro dopravu a v akci 5M bude náměstí upravováno. 16

17 Fr. Červenka 4. června zemřel náhle František Červenka, bývalý hrnčíř, člen rady okresního národního výboru za KSČ a byl pohřben žehem v pardubickém krematoriu, v pátek dne 8. června v 10,30 hod. Se zesnulým, který byl též členem představenstva spotřebního družstva Jednoty, 1. místopředseda ONV, místopředsedou zatímní správy okresní spořitelny a záložny a členem KSČ, se v krematoriu rozloučili představitelé úřadů a spolků a ocenili jeho práci pro veřejnost a lidovou správu. Hovory o rozpočtu národního výboru Veřejné schůze MNV na thema: Hovor o rozpočtu národního výboru svolány byly na úterý dne 5. června, čtvrtek dne 7. června a v pátek dne 8. června, nebylo je však možno konati, poněvadž se dostavil jen velmi nepatrný počet občanů. Lze to vysvětliti tím, že současně probíhal v našem městě mírová akce, kdy agitační dvojice večer navštěvovaly rodiny a vysvětlovaly jim význam této mírové akce. Emerich Čech podle zprávy Lidových novin z zemřel v Praze ve čtvrtek dne 31. května ve věku 81 let spisovatel Emerich Čech, zasloužilý překladatel ze slovanských literatur rodák královédvorský, syn bývalého lesmistra královédvorského Čecha, švagr bývalého jednatele ústředního výboru klubu českých turistů a nadšeného propagátora Zvičiny, prof. dr. Kropáčka. Okresní konference SČSP II. okresní konference Svazu československo-sovětského přátelství se konala v neděli dne 10. června v restauraci SKP na Karlově. Soutěž dechových hudeb V neděli dne 10. června odpoledne konala se v zoologické zahradě soutěž dechových hudebních souborů z oblasti okresů Jaroměř a Dvůr Králové n.l. Soutěže, pořádané ROH svazem zaměstnanců umělecké a kulturní služby (lidové hudby). Soutěžily hudba ze Dvora Králove n.l., Jaroměře, Smiřice, Jásená, Doubravice, Horní Brusnice. Vítězem s největším počtem bodů byly hudba královédvorská (dirigent Felix Vlk) po ní následovala hudba Doubravická (dirigent J. Stránský). Senoseč V týdnu od 10. června započala v našem katastru senoseč. Tráva není špatná, ale místy řídká, poněvadž deště přišly opožděně. 15. výročí smrti Gorkého 15. výročí smrti ruského spisovatele Maxima Gorkého vzpomněla odbočka Svazu čs. sovět. přátelství při podnikovém ředitelství Tiba v pondělí 18. června v konferenční místnosti od Proslov o Gorkém měl s. Vojtěch. účinkoval pěvecký i hudební kroužek Tiby a recitátoři závodu. Živnosti a řemesla Přesuny v živnostech a řemeslech přechod do socialistického sektoru. Hodináři v našem městě přešli většinou do n.p. Chronor, obuvníci někteří vstoupili do družstva Kvalita se sídlem Trutnov, holiči jsou dosud zaměstnání samostatně, ale přípravné práce na utvoření holičského družstva jsou již v proudu. 17

18 Šetření s potravinami Akce šetření s potravinami zahájena z podnětu presidenta republiky, byly prováděna i u nás zejména ve školách, kde žactvo a pionýři uvedli akci ve skutek, šetřili na houskách a rohlících, nacházeli odhozené housky a rohlíky ve školních koších na papír, v závodních jídelnách zavedeno rovněž rozumné šetření s moukou, strávníci nabádáni, aby si vzali jen tolik, kolik skutečně snědí, aby se neplýtvalo zbytečně s potravinami. Přes to vláda musila, jak již jsem v zápisu uvedl, počínaje pondělím 5. března přikročiti opět k zvední nových lístků na mouku, pečivo a chléb. Bylo také jištěno, že na vesnicích se často chlebovinami (chlebem) vykrmovala prasata. Nový sportovní stadion Dosavadní fotbalové hřiště S.K. Amatérů v České Podharti převzala závodní sokolská jednota Tiba Vorlech o loňského roku jej rozšiřuje. Zrušena veřejná cesta vedoucí z ulice Spojených národů naproti bývalé Deuschově vile (dnes dům pionýrů) do České Podharti a stadion o ní rozšířen. Také řada dělnických zahrádek při tzv. Deutschově kolonií (domy ležící proti býv. Deutschově vile a vile Sochorově, v níž je dnes ředitelství Státních lesů) padla za oběť novému stadionu. Autodrožky Většina autodrožkářů převedena d Sdruženého komunálního podniku města. Snahy o účelné umístění SKP Sdružený komunální podnik je administrativně dnes rozmístěn na tři místa, Ústředí je v II. poschodí radnice, sektor hostinský v býv. továrně Schleinově, stavební v městském hospodářském dvoře, řemeslný v bývalé autodílně Říhově. Poněvadž n.p. Vulkán, jenž měl továrnu v České Podharti (dříve gumovka Hrochova, před tím továrna firmy Karel a Willy Hellmann) byl zlikvidován a u nás zrušen, byl celý tento tovární komplex, dávající velké možnosti přidělen Sdruženému komunálnímu podniku města. Tento se měl tam již stěhovati jak s kancelářemi, tak s provozovnami, jež by účelně bylo možno obhospodařovati. Když na naléhání ONV a OV KSČ bylo nutno od hotovém již přídělu upustiti a objekt vyl přidělen Státní strojí traktorové stanici, dosud umístěné v bývalé tiskárně F. a O. Novák v ulici Hejdukově a SKP musil býti znovu ponechán v dosavadních nevyhovujících místnostech. V přítomné době se jedná o to, aby SKP byl umístěn v budově bývalé tkalcovské školy. n.p. Juta Ředitelství národního podniku Juta, dosud umístěné v Praze, bylo přeneseno do našeho města a n.p. Juta zřídil proň bývalý Rudý dům v ulici Rudé armády, jenž přešel do jeho vlastnictví. Vznikají nové rybníky Vedle obnoveného rybníka v tak zvaném údolíčku byl obnoven ještě rybník na potoku Netřebě v katastru Nových Lesů a další rybník v katastru Bílé Třemešné. V Nové (dříve Německé) Podharti zřizuje se letos další rybník a při šetření bylo zjištěno, že v prostoru Hrubých luk byla dříve soustava tří rybníků, jež by bylo lze nyní obnoviti a vznikl by tak rybník o výměře několika hektarů. Zatím se o této možnosti uvažuje, neboť zřízením rybníků, jichž obnovování má za účel organizování vláhy v krajině, v Hrubých lukách, by se zmenšila prostora luk a tím snížilo množství píce pro naše zemědělství. SKP Do Sdruženého komunálního podniku převedena počátkem roku také květinová síň pí. Erlebachové v Revoluční ulici (dům dr. Poledníka). 18

19 Novinový stánek Prodejní stánek s novinami, jenž si zřídil v r J. Krejčí (viz zápis z r. 1936) byl počátkem roku zrušen. Mapa V únoru 1951 odklizena z podloubí staré radnice plastická mapa Krkonoš. Výcvikové středisko MNV podnikl také kroky, aby v našem městě zřízeno bylo výcvikové sportovní středisko, do něhož by bylo pojato Tyršovo koupaliště a případně přilehlé prostory, zatím napadlo ještě konečné rozhodnutí. Vodárna Městská vodárna přešla dnem 1. ledna do majetku státu. Nyní je v našem městě zřízena oblastní vodárna pro okresy Dvůr Králové n.l., Hořice, Stará Paka. Právní uspořádání vodáren se očekává od Mědikovectví Bývalé mědikovectví Josefa Jiráčka v Prestově ulici bylo převzato mědikoveckým družstvem Cuprum. Nové pojmenování obcí Nové pojmenování některých obcí v našem okrese, o němž je zápis v kronice této na straně 199, doplňuji ještě tím, že ve sbírce zákonů RČS, částky 8 ze dne 3. března 1951 vyšla vyhláška ministra vnitra ze dne o změnách úředních názvů míst v roce V našem okres provedeny změny názvů, o nichž byl učiněn zápis již loni a doplňuji jej jen doslovnou citací přítomné vyhlášky, pokud se týká Prorub, Kohoutova a Kočbeře: pro obec vzniklou sloučení Kladrub a Kohoutova stanoven název Kohoutov, názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce, úředním názvem části nové obce se stal název osady Nový Kohoutov, jež byla připojena k nové obci z obce Království I, pro obec vzniklou sloučení Nesyté, Porub a Vyhnálova název Proruby, názvy sloučených obcí a jejich osad zůstaly úředními názvy částí nové obce, pro obec a osadu Kočbeř název Kočbeře a pro Novou Kočbeř, jež byla k této obci připojena z obce Království I. název Nové Kočbeře. Akce 5M, Budujeme krásnější Dvůr Králové n.l. Akce 5M je akce, kterou se snaží naše vláda pomoci obcím a městům v jejich snahách o úpravu ulic a náměstí a vůbec pro práce povahy veřejně prospěšné. Uvolňuje pro každý rok jednu miliardu korun na tyto práce s podmínkou, že budou provedeny z místních zdrojů, bez požadavku pracovních sil a materiálu. Při tom vládní nařízení stanoví, že práce v akci 5M je nutno provést Dobrovolnými brigádami a to v určitém poměru k pracovníkům placeným. Tento poměr byl stanoven 1:2½, to znamená, že na jednu placenou hodinu musí přijít dvě a půl hodiny práce dobrovolného brigádníka. MNV se obrátil proto na zdejší korporace a Národní frontu a organizace KSČ se žádostí o dobrovolné pracovní brigády. V přípise se praví: místnímu národnímu výboru byly touto akcí umožněny v roce 1951 velké úpravy. Za 1, Kčs můžeme vykonati různých prací, nalezneme-li mezi občanstvem tolik pochopení, abychom mohli vykázati potřebný počet brigádnických hodin. A není to počet malý! potřebujeme 25 tisíc brigádnických hodin, abychom mohli vykonati všechny práce, které máme v akci 5M zařaděny. Jsou to následující práce: 1. dokončení úpravy ulice Nerudovy nákladem Kčs 2. dokončení úpravy ulice Rudé armády nákladem Kčs 19

20 3. úprava Masarykova náměstí nákladem Kčs 4. provedení drenáže a zásypu odvodňovacích příkopů na letišti nákladem Kčs 5. úprava Kohoutova dvora nákladem Kčs 6. úprava hřiště v Sylvánově nákladem Kčs 7. úprava prostranství ve Stalinově třídě a před budovou ONV nákladem Kčs 8. úprava letištní plochy nákladem Kčs 9. úprava starého hřbitova na park nákladem Kčs 10. obnova rybníka v Nové Podharti nákladem Kčs Těm kdož se přihlásili, byly vydány průkazy, do nichž se odpracované hodiny zapisovaly. MNV požádal vždy příslušnou korporaci o vyslání určitého počtu brigádníků a toto si sama určila koho ze svých členů dle učiněného závazku v požadovaný čas resp. den na brigádu vyšle. Brigády se absolvovaly v soboru odpoledne a v neděli dopoledne. Truhláři nezapojení do komunálních podniků, utvořili Dvorami dřevozpracující družstvo, zaps. společ. s ruč. obm. (a to v břenu 1951), náměstkem odpovědným ustanoven truhlář Emil Kalous. Listonošky Od počátku roku objevují se v našich ulicích stále ve větším a větším počtu ženy listonošky, jak postupně odcházejí muži z pošty do výroby. Spolky Podle nové úpravy spolkové činnosti ochotnický spolek Hanka vstoupil do závodního klubu Juta, dramatický kroužek Havlíček do závodního klubu tiba, hudební spolek Dvořák rozhodl se na dobrovolném rozejití ke dni (dle oznámení v úředním listě RČS díl II částka 106 ze dne , likvidátorem je Karel Kubeš, ředitel MHÚ našeho), pěvecká jednota Záboj jedná se závodním klubem Tiba o svém zapojení. JZD Královédvorské jednotné zemědělské družstvo přešlo v jarních měsících na III. typ a buduje nyní v Nové Podharti adaptací společný kravín. Hotel Tins Hotel Tins, jenž byl začleněn do n.p. Československé hotely byl přejmenován na hotel Květen. Sloučení Dolního Nemojova a Království III. Náš kraj časopis lidové správy hradeckého kraje, číslo 10. květen 1951, přinesl tuto zprávu: Okresní národní výbor ve Dvoře Králové n.l. schválil po slyšení kraj. soudu v Hradci Králové a zeměměřického oddělení KNV v Hradci Králové dobrovolné sloučení obci Dolní Nemojov a Království III v jednu obec při zachování dosavadních katastrálních území. Týž časopis z téhož data: Nedostatek pícnin Nedostatek krmné základny z roku 1950 způsobil obtíže v živočišné výrobě v okrese Dvůr Králové n.l. Jsou to hlavně pohraniční obce, kde v dřívějších dobách bylo vždy dostatek krmné základny. Dnes mají mnozí zemědělci nedostatek pícnin. Proto sháňka sena a slámy od začátků měsíce února činila velké potíže zemědělskému oddělení ONV ve Dvoře Králové n.l., neboť všichni zemědělci a někteří členové JZD I. a II. typu se obraceli na toto oddělení se žádostí o přidělení sena či slámy. 20

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník.

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. Rok 1947 10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. 22. února ONV v Kamenici n. L. podal začátkem r. 1947 žádost, aby v. v. nemocnice

Více

- od 1.1. byla u Jan Pokorného v čp. 351 otevřena volná prodejna nutného výseku masa.

- od 1.1. byla u Jan Pokorného v čp. 351 otevřena volná prodejna nutného výseku masa. Rok 1953 - od 1.1. byla u Jan Pokorného v čp. 351 otevřena volná prodejna nutného výseku masa. 10. ledna za odstupující p. Annu Jírovou, členku MNV, byl povolána p. Marie Holá, děl. plat. záv. a převzala

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán ROK 1977 Úvod Partyzánská obec Prostřední Bečva má bohatou minulost. Její zrod se datuje první polovinou XVII. století (1635). Tvrdý život valašského lidu neubral nic na povaze a pracovitosti nynějších

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne 9.11.2010 v 19:00 Obsah: 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 3 2) Volba volebního výboru a návrhové komise... 3 3) Schválení programu...

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

pozvánka na ples SDH

pozvánka na ples SDH Rok 1937 Zima Zima z roku 1936 na rok 1937 byla zprvu mírná, v lednu byly však mrazy až 17 C. Koncem ledna napadlo dosti sněhu, takže pro závěje několik dní nejel autobus a vlak. Pošta byla z Nezamyslic

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959)

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Demo Mikuláš ing. III.2012 VI.2012 1. Zápis ze schůze představenstva J.Z.D. v Chotýši dne 3. ledna 1959 Představenstvo se usneslo zbytek naturálií byti rozdělení

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích.

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne 3.11.2006 v 18.00 hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Nejstarší člen zastupitelstva obce pan Pištělka Libor přivítal všechny přítomné na ustavujícím

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE e-mail: pko.cus@seznam.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 z 6. zasedání

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960. Vyhodnocení workshopu: Československo v 50. letech Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 5. 10. 2012 Místo konání:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

ROK 1986. Úvod. Volby MNV

ROK 1986. Úvod. Volby MNV ROK 1986 Úvod Rok 1986 se vyznačoval závažnými vnitropolitickými událostmi především konáním sjezdu KS SSSR a ostatních socialistických států, u nás konáním 17. sjezdu KSČ ve dnech 24. 28. března v Praze.

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Z á p i s z 23. schůze výboru, která se konala ve dnech 19-21. února 2008 v Mostě únor 2008 Z á p i s z 23. schůze

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 15. května 2012 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči PRAMENY K JENEČSKÉ HISTORII Svazek č. 4 REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči 1930 1947 Přehled sestavený na základě úředních knih ze SOA Praha Státního okresního archivu Kladno z fondu Okresní

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.01/13 ve Vysokém konaného dne 1.2.2013

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241WWW.CSOL.CZ SEKRETARIAT@CSOL.CZ Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 7 Služební označení státního zaměstnance (1) Státnímu zaměstnanci přísluší služební

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016

Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016 Příloha č. 2 kompletní dokumentace XXVII. členské schůze Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016 Přítomní členové představenstva Přítomní členové kontrolní komise:

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 04. 11. 2014 od 19.00 hodin v obřadní místnosti dublovické radnice. Přítomni: Josef Hájek, Ing. Vladislav Brejška,

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

PŘÍLOHY PRÁCE Seznam příloh:

PŘÍLOHY PRÁCE Seznam příloh: PŘÍLOHY PRÁCE Seznam příloh: 1. Složení předsednictva ústředního výkonného výboru Československé strany národně socialistické zvoleného XI. sjezdem strany v září 1926 v Brně. 2. Legitimace na XI. mimořádný

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

I) Složení slibu zastupitelů

I) Složení slibu zastupitelů Z á p i s ustavující zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 04.11.2014 od 17.00 hodin ve společenském sále Záložna Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Benátky

Více

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Žádost o povolení založit TJ Sokol 1912 Žádost vyřízena kladně povoluje je 24.11. 1912 je na Valné hromadě založena Těl. jednota Sokol Metylovice

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

K o m u n i s t i c k á s t r a n a Č e s k o s l o v e n s k a

K o m u n i s t i c k á s t r a n a Č e s k o s l o v e n s k a Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích Č. EL NAD: 1386 Č. AP: 89 K o m u n i s t i c k á s t r a n a Č e s k o s l o v e n s k a o k r e s n í v ý b o

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Okresní fotbalový svaz Havlíčkův Brod Ledečská 3295, Havlíčkův Brod IČ Tel.: , mail:

Okresní fotbalový svaz Havlíčkův Brod Ledečská 3295, Havlíčkův Brod IČ Tel.: , mail: Okresní fotbalový svaz Havlíčkův Brod Ledečská 3295, 580 02 Havlíčkův Brod IČ 22882839 Tel.: 739 683 588, mail: ofshb@seznam.cz Zápis z Valné hromady OFS Havlíčkův Brod konané dne 4.2. 2017 od 10.00 hodin

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

60 let od likvidace Řeckokatolické církve

60 let od likvidace Řeckokatolické církve 60 let od likvidace Řeckokatolické církve Letos si připomínáme 60 let od likvidace Řeckokatolické církve při této příležitosti přetiskujeme kapitolu Prešovský lžisobor ze separátně vydané části Likvidace

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Ing. Derner, p. Dohnálek, Ing. Bášová. Celkem se dnešního jednání zúčastnilo 36 osob

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Ing. Derner, p. Dohnálek, Ing. Bášová. Celkem se dnešního jednání zúčastnilo 36 osob Z á p i s z 19. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 20. 1. 2011 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz

Více

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 [1] [2] Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 12. 1. 1966 1966 A 98 1. Kádrové návrhy 2. Organizační záležitosti 3.

Více

zlatá medaile Hrdina práce

zlatá medaile Hrdina práce ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československé vyznamenání práce I. stupně zlatá medaile Hrdina práce spojená s čestným titulem Hrdina práce (zřízena vládním nařízením č. 265/1948 Sb. ze dne 3. prosince

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Obec Vítězná. Pan Műhl přivítal přítomné občany a nově zvolené zastupitele a zahájil ustavující zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva.

Obec Vítězná. Pan Műhl přivítal přítomné občany a nově zvolené zastupitele a zahájil ustavující zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva. Zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ Vítězná v souladu s 91 Zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění dne 10.11.2010 Pan Műhl přivítal přítomné

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod.

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. na MěÚ Ivančice Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Jaromír Schoř, Ladislav

Více

USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/ konaném dne

USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/ konaném dne USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/2006-2010 konaném dne 16.12.2009 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce v 18,00 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne v hostinci Na Ostrově v Pustovětech

Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne v hostinci Na Ostrově v Pustovětech Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne 12. 1. 2013 v hostinci Na Ostrově v Pustovětech Přítomni: dle přiložené prezenční listiny Za nadřízenou složku:

Více

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník srpen 2012. Srpen. Historie továrny v Dolní Brusnici II.

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník srpen 2012. Srpen. Historie továrny v Dolní Brusnici II. Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník srpen 2012 Historie továrny v Dolní Brusnici II. Ve zpravodaji naleznete: Historie továrny v Dolní Brusnici str. 1 a 2 Pivní slavnosti Brusnický

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis ze zasedání statutárního orgánu ČsOL dne 10. července 2012

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis ze zasedání statutárního orgánu ČsOL dne 10. července 2012 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 241-224 266 235 FAX 224 266 274 Zápis ze zasedání statutárního orgánu ČsOL dne 10. července 2012 Účast: Br. Pavel Budinský,

Více

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech Obr. č. 1: č. 1: Rodný 1: Rodný domek domek Vincence Koutníka na na samotě na samotě Jalovčí Jalovčí u u Dolní u Dolní Rožínky. Zdroj: autor Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole, konaného v pondělí dne 27. prosince 2011 v 16,30 hod. v zasedací místnosti Úřadu městské

Více

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363)

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363) Z á p i s z 36. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 1. 12. 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Statut českého klubu olympioniků

Statut českého klubu olympioniků Český klub olympioniků Statut českého klubu olympioniků ÚVOD Český klub olympioniků je pokračovatelem Československého klubu olympioniků, který byl založen v roce 1975. Je společensko-ideovým místem setkání

Více

Zápis 20. zasedání zastupitelstva obce Stružnice konaného dne 17. prosince 2012

Zápis 20. zasedání zastupitelstva obce Stružnice konaného dne 17. prosince 2012 Obec Stružnice Zápis 20. zasedání zastupitelstva obce Stružnice konaného dne 17. prosince 2012 Přítomní zastupitelé: Bělová Anita, Brejchová Darja, Hančín Milan, Kotek Robert, Mečíř Jan, Schneiderová Alena,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply

S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply S T A N O V Y tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počaply I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Sokol (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více