Příloha Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu"

Transkript

1 Příloha Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu V tomto textu je představena reflexe dílčích a celkových výstupů projektu WB-32-04: Dopravní obslužnost a technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji, jež se projevila v Národním rozvojovém plánu ČR Představený text je kolektivním dílem, které bylo zpracováno pod vedením René Wokouna, za významného přispění Jany Kouřilové, Marka Jetmara, Osvalda Milerského, Jaromíra Širokého a dalších. Doprava Vzhledem ke svému historickému vývoji má Česká republika jednu z nejhustších dopravních sítí v Evropě, zejména železniční a silniční. Kromě toho disponuje značným počtem letišť v majetku a provozu různých subjektů, malý je však počet veřejných letišť schopných mezinárodního provozu. Po labskovltavské vodní cestě má přímé spojení se Severním mořem. Z hlediska hustoty je dopravní infrastruktura srovnatelná se státy EU, avšak v kvalitativních parametrech výrazně zaostává. Silniční doprava Podíl silniční dopravy na celkovém objemu nákladní dopravy je značný, což je dáno především rozvojem nových logistických technologií. Jejím nárokům za současných podmínek odpovídá nejlépe silniční doprava. Nová distribuční centra a průmyslové zóny jsou tak budovány především s ohledem na kvalitní připojení ke komunikacím dálničního typu. Nepříznivý trend je možné ovlivnit programovou podporou kombinované dopravy a zdokonalením technologií využívaných v této oblasti, rozvojem integrovaných dopravních systémů. Jedním z nejdůležitějších faktorů nákladní dopravy je rozvoj dopravně-logistických center (veřejných logistických center VLC), kde jsou optimálním způsobem kombinovány různé typy dopravy a jeho programová podpora. V následujících letech je třeba dobudovat síť dálnic a rychlostních komunikací. Dále je nezbytné modernizovat 3300 km z celkových 6156 km silnic I. třídy, neboť nedosahují normových parametrů a ohrožují zdraví a životy obyvatel. Také stav silnic II. a III. třídy neodpovídá hospodářským potřebám a bezpečnosti provozu, což je jedna z hlavních příčin nedostatečného ekonomického rozvoje periferních oblastí republiky. 1

2 Mapa 3: Síť dálnic a rychlostních silnic v ČR (2004) Zdroj: Dálnice, rychlostní komunikace a silnice první třídy (6 702 km) jsou v majetku státu, silnice II. a III. tříd ( km) v majetku krajů, místní komunikace ( km) v majetku obcí. Regionální silniční síť je sice dostatečně hustá, má však špatnou kvalitu vozovek a objektů, většinou nesplňuje normované parametry a vykazuje značné množství dopravních závad. V České republice je ve srovnání se zeměmi EU také malý rozsah samostatných pruhů pro nemotorovou dopravu (např. cyklostezky). Počet smrtelných dopravních nehod výrazně překračuje průměr EU. Celkový počet dopravních nehod v roce 2004 činil Existuje potřeba výstavby obchvatů s cílem odstranit dopravní závady na intenzivně využívaných silnicích v obytné zástavbě. To povede ke zvýšení bezpečnosti dopravy, chodců, cyklistů atd. Budou muset být plněny normy EU. Inteligentní dopravní systémy Jedná se o technická opatření na zvládání velkých objemů silniční dopravy a zvýšení její bezpečnosti (intenzifikace upřednostněná před extenzivním rozvojem). Podpora by byla využita na implementaci inteligentních dopravních systémů (ITS) za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy. Technologie ITS umožňují např. sledování stavu silnic, zabezpečení plynulého a bezpečného cestování (koordinované řízení dopravního provozu, dávkování vozidel, proměnné dopravní značky, systémy zjišťující výskyt dopravní nehody nebo kongescí, doporučení vhodné objížďky, atd.) 2

3 Železniční doprava Česká republika má vysokou hustotu železniční sítě, kde provozní délka tratí je km (rok 2004), ale zaostává v elektrifikaci těchto tratí a v počtu dvou a vícekolejných tratí (provozní délka těchto tratí je km). K největším problémům patří zanedbaný technický stav a zastaralé sdělovací a zabezpečovací zařízení. Tyto faktory mají za následek nízkou přepravní rychlost na většině tratí mimokoridorových.. Celkový počet vážných nehodových událostí na železnici v roce 2004 činil 268; 232 osob bylo usmrceno, z toho 224 osob na silničních přejezdech a přejetých osob na trati. Vzhledem k realizovaným výkonům je počet nehod relativně nízký. Železnice jsou zanedbány nejvíce. Za vše hovoří skutečnost, že modernizace železničních koridorů začala o 30 let později, než byla zahájena výstavba dálniční sítě. V České republice dochází k modernizaci hlavních železničních tratí tranzitních koridorů. Tyto koridory jsou zařazeny do evropských sítí dle mezinárodních dohod AGC (European Agreement on Main International Railway Lines, 1985), AGTC (European Agreement on Important International Combined Transport Lines and Related Installations, 1991) a TEN-T (Trans European Network - Transport, dříve TINA - Transport Infrastructure Needs Assessment in Central and Eastern Europe). V návaznosti na evropské rozdělení byly v České republice stanoveny trasy následujících železničních koridorů: I. železniční koridor: (Berlin - Dresden) - Děčín - Praha - Pardubice - Česká Třebová - Brno - Břeclav - (Wien / Bratislava Budapest). II. železniční koridor: (Gdaňsk - Warzsawa - Katowice) - Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov - Břeclav; odbočná větev Přerov - Olomouc - Česká Třebová. III. železniční koridor: (Le Havre - Paris - Frankfurt a.m.) - Cheb - Plzeň - Praha - Ostrava - (Žilina - Košice - Lvov); odbočná větev Plzeň - Domažlice - (Nürnberg). IV. železniční koridor: (Stockholm - Dresden) - Děčín - Praha - Tábor - Veselí nad Lužnicí - České Budějovice - Horní Dvořiště - (Linz - Salzburg - Ljubljana - Rijeka - Zagreb). Kvalitu železničního systému ČR negativně ovlivňuje také zanedbaný technický stav některých důležitých železničních uzlů, zde dochází k významným časovým ztrátám a tím ke snižování kvality dopravních procesů. Trvalým problémem je nevyhovující stav vozového parku železniční dopravy a jeho nutná obnova. 3

4 Mapa 4: Železniční síť v ČR Zdroj: Ročenka dopravy 2003, MD ČR 2004 Letecká doprava Letecká doprava vykazuje v České republice nejrychlejší nárůst. Je zde v provozu 87 civilních letišť, z nichž 9 slouží veřejnému mezinárodnímu provozu. Letiště Praha-Ruzyně má ovšem dominantní postavení, neboť zajišťuje přes 94 % výkonů v osobní a 84 % výkonů v nákladní dopravě. Mezi další letiště s mezinárodním významem patří Brno, Ostrava, Karlovy Vary, Pardubice, Liberec a Kunovice, jejichž kapacita je však využívána pouze v omezené míře. Většímu využití brání většinou zastaralé technické vybavení a malá kapacita odbavovacích prostor. U výše uvedených letišť se však projevuje nedostatečná provázanost na ostatní části dopravní infrastruktury, především na osobní kolejovou dopravu. Vnitrozemská vodní doprava a cesty Vnitrozemskými vodními cestami jsou zákonem č. 114/95 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů definované vodní toky a jiné vodní plochy, na kterých je možno provozovat plavbu. Délka využívaných vodních cest na území ČR je 663,6 km, z toho pro dálkovou vodní dopravu je využitelných 303 km souvislé labskovltavské vodní cesty. Vodní doprava má v ČR poměrně malý podíl na přepravních výkonech. Zčásti je to dáno jediným napojením sítě vodních cest v ČR na Labe, které je co do splavnosti poněkud problematické. 4

5 Jen malá část vodní sítě ČR může být zařazena do odpovídajících mezinárodních kategorií bez jistých přídavných omezení. Kombinovaná doprava Od roku 1995 výkony silniční dopravy narostly o 49 %. V důsledku tohoto trendu významně vzrostlo dopravní zatížení celostátních a místních komunikací, což má negativní důsledky pro životní prostředí. Se vzrůstajícími obavami se hovoří o tom, že 67 % celkové mezinárodní dopravy se uskutečňuje po silnicích. V kombinované dopravě však dochází k pomalému, ale trvalému růstu. Zboží přepravené v kontejnerech po železnici má průměrný roční nárůst přibližně 11 %. Veřejná doprava a dostupnost Podíl veřejné dopravy k individuální automobilové dopravě se změnil z hodnoty 80:20 v 90. letech na současný podíl 50:50. Tato situace značnou měrou přispívá k zhoršování stavu životního prostředí a to především v oblastech s vysokou urbanizací. Základní dopravní obslužnost (dále ZDO) je přiměřené zajištění dopravy po všechny dny v týdnu z důvodu veřejného zájmu přispívající k trvale udržitelnému rozvoji území. Je zajišťována mimo jiné prvky: osobními a spěšnými vlaky vedenými po celostátních i regionálních tratích na území kraje a mezi kraji, soubory linek veřejné autobusové linkové dopravy provozovaných na území kraje a regionu, dále soubory linek veřejné autobusové linkové dopravy provozovaných po území několika krajů. V některých krajích a regionech soudržnosti jsou realizovány integrované dopravní systémy spojující více druhů dopravy, nejčastěji veřejnou linkovou, železniční a systémy městských hromadných doprav (MHD, které jsou tvořeny více druhy doprav). V některých jsou využity moderní odbavovací systémy, většinou na bezkontaktním principu. V tomto smyslu je potřeba především rozvíjet již fungující dopravní systémy a usilovat o jejich vzájemné propojení. Doprava a životní prostředí Doprava je odvětvím, u kterého se nedaří naplňovat cíle udržitelného rozvoje. Negativní vlivy na životní prostředí u jiných odvětví v ČR klesají, u dopravy rostou. Nepříznivě se z ekologického hlediska vyvíjí přepravní dělba práce. Podíl environmentálně nejméně šetrné, 5

6 nákladní silniční dopravy, roste. Silniční doprava velmi negativně ovlivňuje kvalitu životního prostředí především měst a příměstských oblastí. Vzrůstající tlak dopravy na životní prostředí, ale i narůstající škody v ekonomice (kongesce v dopravních špičkách) budou vyžadovat prosazení řady opatření, které je nutno strategicky koncipovat a koordinovat: postupná změna dělby přepravní práce ve prospěch environmentálně šetrnějších druhů dopravy na základě obnovy a modernizace dopravní infrastruktury, realizace vhodných technických a infrastrukturních opatření (silniční obchvaty měst, protihlukové bariéry podél silnic) vedoucích k minimalizaci zdravotních rizik způsobených nadměrným zatížením hlukem a emisemi z pozemní dopravy, ve městech a městských aglomeracích budovat integrované dopravní systémy s výraznějším uplatněním kolejové dopravy (vč. železnice) jako environmentálně šetrnějšího druhu veřejné hromadné dopravy, podporovat systémy park-and-ride a bike-and-ride, v rámci realizace Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR budovat hustou síť bezpečných cyklostezek. SWOT ANALÝZA DOPRAVY Silné stránky vysoká hustota silniční a železniční sítě, síťový charakter železnic Praha Ruzyně je mezinárodním letištěm evropského významu velké investice do infrastruktury s pozitivním dopadem na regionální rozvoj, modernizace a rozvoji transevropské dopravní infrastruktury preference veřejné dopravy ve srovnání s EU, vysoký podíl MHD na přepravních výkonech v osobní dopravě existence regionálních letišť hustá síť značených turistických tras, podpora rozvoje cykloturistických cest rozvoj integrovaných dopravních systémů v aglomeracích a regionech 6

7 Slabé stránky nedostatečná kvalitativní úroveň dopravní infrastruktury nedobudovaná síť transevropských komunikací, nedostatečná síť dálnic a rychlostních komunikací málo kapacitní a nekvalitní tangenciální propojení sídel v regionech, nevyhovující propojení mezi městy a obcemi tvořícími póly ekonomického rozvoje uvnitř regionu a nedostatečné napojení venkovských částí regionu na centra osídlení vznik kongescí a kolapsů na přetížených pozemních komunikacích, nedostatek obchvatů měst a obcí pomalá modernizace tratí mezinárodních koridorů, špatný provozně technický stav velké částí železniční sítě regionálních drah nízká úroveň propojení integrovaných dopravních systémů nevyhovující technický stav a stáří vozidel veřejné dopravy, zanedbaný stav nádraží a terminálů železniční a autobusové dopravy pomalý rozvoj kombinované přepravy a logistických center nedostatečná environmentální opatření podél pozemních komunikací negativní vliv nárůstu nákladní automobilové dopravy na životní prostředí malý podíl oddělených komunikací pro cyklisty v obcích a regionech pomalé řešení dopravy v klidu v městech nedostatečná dopravní obslužnost veřejnou dopravou ve venkovských oblastech, zejména menších venkovských sídel a periferních oblastí zanedbaná dopravní infrastruktura napojující příhraniční oblasti na centra uvnitř státu, ale i na rozvojová centra příhraničních regionů sousedních zemí Příležitosti urychlené dobudování sítě dálnic a rychlostních komunikací možnost zvýšení atraktivity regionů zvýšením kvality a kapacity jejich dopravního napojení na síť dálnic a modernizovaných tratí 7

8 rozšíření integrovaných systémů dopravy osob včetně moderních odbavovacích systémů a budování přestupních terminálů rozvoj kombinované dopravy rozvoj podmínek pro soukromé investice do veřejných infrastruktur cestou PPP (veřejně soukromá partnerství) a koncesí budování cyklostezek s cílem zvýšit bezpečnost cyklistů a zvýšit atraktivitu rekreačních oblastí možnost zvýšení atraktivity regionů zvýšením kvality a kapacity jejich dopravního napojení na síť dálnic a modernizovaných tratí Hrozby opoždění výstavby klíčových dopravních koridorů a cest nárůst tranzitní dopravy přes území ČR snížení mobility v regionech s nízkou úrovní dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti vznik kongescí a kolapsů na přetížených pozemních komunikacích pokles podílu osobní železniční přepravy z důvodu morálního a technického zaostávání oslabování podílu hromadné přepravy z důvodu bezpečnostních rizik Východiska pro definování strategických cílů a prioritních os v Národním rozvojovém plánu ve sféře dopravy Na základě analýz je možné vymezit jeden z mnoha činitelů, v našem případě ve sféře dopravy. Jde o následující faktor přispívající ke konkurenceschopnosti České republiky, a to: - dostupnost území, existence dopravních spojení a napojení. V podstatě se jedná o dobudování základní sítě kapacitních komunikací a klíčových spojnic doprava, energetika, budování napojení a technických přístupů. Hlavním posláním je tedy zlepšení dostupnosti dopravy. Výstupy SWOT 8

9 Česká republika se řadí k zemím s vysokou hustotou dopravních sítí, silničních i železničních, které však neodpovídají z hlediska technického a kapacitního aktuální poptávce. Česká republika, která leží na křižovatce transevropských dopravních koridorů, nutně potřebuje dobudovat páteřní i doprovodnou síť komunikací, což je předpokladem pro zlepšení dostupnosti České republiky i tranzitu přes její území, což by mělo přispět k posílení konkurenceschopnosti ČR. Výraznou slabinou jsou chybějící obchvaty obcí a měst způsobující četné kongesce a kolapsy dopravy s negativním dopadem na životní prostředí (emise, hluk) a bezpečnost dopravy. V některých oblastech chybí infrastruktura cyklostezek pro každodenní využívání. S výjimkou hl. města Prahy je nedostatečně rozvinuta infrastruktura pro leteckou dopravu. Při budování dopravních tepen a podpoře rozvoji dopravy musejí být respektovány principy udržitelného rozvoje upřednostnění ekologicky šetrných způsobů, podpora hromadné dopravy, budování integrovaných dopravních systému, železniční a kombinované dopravy. Reflexe nařízení a SOZS Problematika dopravní dostupnosti, budování dopravní infrastruktury a podpory environmentálně šetrné dopravy je ve Strategických obecných zásadách Společenství, , zohledněna v kapitole Evropa - atraktivní území pro investice a práci, s důrazem na podporu dopravních projektů klíčových pro rozvoj Evropy a regionů. Návrhy nařízení o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti vychází, v částech týkajících se dopravy, ze závěrů evropské dopravní politiky. Ta předpokládá, že rostoucí nároky na přepravu, které budou zvyšovat tlak na životní prostředí, nebude možné řešit pouze pomocí silniční dopravy. Proto se klade důraz je kladen na multimodální přístupy k řešení dopravních problémů, na restrukturalizaci a zvýšení konkurenceschopnosti železničního sektoru. Snižování dominance silniční dopravy v Evropě podporou alternativních druhů dopravy a kombinovanou dopravou by se mělo stát klíčovou záležitostí 1. Tyto závěry jsou společné jak pro evropskou, tak pro českou dopravní politiku. Obsah priority, vazba na globální a specifické cíle, vazba na ostatní priority Cíl priority: Posílení dostupnosti dopravy a dopravní obslužnosti 1 SOZS,

10 Prostřednictvím priority Zlepšení dostupnosti dopravy bude realizována výstavba a modernizace dopravní infrastruktury, která má rozhodující význam pro ekonomiku ČR. Důraz bude kladen na zprůchodnění evropských dopravních koridorů jak silničních, tak železničních a napojení hlavních hospodářských center státu na evropskou dopravní síť. Pozornost bude věnována především výstavbě a modernizaci sítě TEN-T a sítí navazujících. Dobudování páteřní sítě v ČR a napojení regionů na páteřní síť i propojení uvnitř regionů posílí prostupnost dopravních sítí a zlepší dostupnost regionů ČR i jejich vzájemné propojení. Zvláštní pozornost bude věnována železniční dopravě, která má v ČR dlouhodobou tradici, jejíž konkurenceschopnost však dlouhodobě klesá. Budou modernizovány klíčové národní a regionální tratě, tak aby byla vytvořena konkurenceschopná alternativa pozemní přepravě. Bude podporován rozvoj multimodální, zvláště kombinované dopravy a další druhy environmentálně šetrné dopravy. Podpora bude směřována také do rozvoje regionálních letišť s důrazem na letiště s mezinárodním statutem. S cílem zvýšit efektivitu dopravních systému a přepravní komfort bude podporováno uplatňování moderních způsobů řízení a formování progresivních dopravních strategií. Prostřednictvím podpory udržitelnosti dopravních sítí budou podporovány intervence spojené s veřejnou dopravou a doprovodné infrastrukturní projekty doprava v klidu, vnější okruhy, plány mobility, zvyšování bezpečnosti na křižovatkách, cesty a chodníky určené pro chodce a cyklisty. Podporována budou rovněž opatření, která umožňují přístup k službám veřejné dopravy pro určité cílové skupiny (starší osoby, zdravotně postižené osoby) a rozvoj distribučních sítí alternativních paliv pro motorová vozidla. Zkvalitnění dopravních sítí a budování doprovodných zařízení omezujících dopady do životního prostředí (ekodukty a biokoridory, protihlukové bariéry) i zlepšujících kvalitu dopravy z hlediska uživatele umožní rozvoj dopravního propojení mezi i uvnitř regionů, a tím přispěje k mobilitě pracovní síly s dopady do zaměstnanosti, ke zlepšení podnikatelské konkurenceschopnosti a celkově zvýší kvalitu života obyvatel. Podpora bude také směřovat do rozvoje systému veřejné hromadné dopravy, který by měl přispět ke snižování podílu individuální osobní dopravy, tj. s pozitivními dopady na kvalitu životního prostředí a zdraví obyvatel. Problematika obsažená v prioritě Zlepšení dostupnosti dopravy s ohledem na svůj charakter přímo či nepřímo ovlivňuje a podmiňuje úspěšnost intervencí v dalších oblastech. Je provázána s prioritou Konkurenceschopný podnikatelský sektor a Rozvoj udržitelného 10

11 cestovního ruchu, PO Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky, v oblasti zvyšování dostupnost a atraktivity území pro realizaci podnikatelských záměrů. Napomáhá integraci ekonomiky a trhu práce, zvyšuje mobilitu pracovní síly a přispívá tak k růstu zaměstnanosti vazba na prioritu Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, PO Otevřená, flexibilní a soudržná společnost. Napomáhá plnohodnotnému uplatnění skupinám osob ohrožených sociální exkluzí adaptací fyzického prostředí (odstraňování fyzických bariér, zvyšování dopravní dostupnosti), přispívá tím realizaci cílů priority Posilování sociální soudržnosti. Reaguje na cíle prosazované v rámci priority Ochrany a zlepšení kvality životního prostředí, PO Životní prostředí a dostupnost, uplatňováním zásad udržitelného rozvoje při budování dopravní infrastruktury doprovodná environmentální opatření, a podporou environmentálně šetrných způsobů dopravy. Napomáhá rovněž realizaci PO Vyvážený rozvoj území, tj. intervencím zaměřeným na zvyšování dopravní dostupnosti v regionech a městech a na venkově budování integrovaných dopravních systémů, rozvoj a obnova městské hromadné dopravy, obnova a rozvoj regionálních a místních komunikací, spojení pro pěší a cyklisty, řešení místních dopravních omezení. Intervence zaměřené na posilování dopravní obslužnosti v příhraničních oblastech budou odkazovat i na tuto prioritu. Priorita Zlepšení dostupnosti dopravy přispěje k naplňování strategického cíle Atraktivní prostředí, a tím posílí konkurenceschopnosti české ekonomiky i jejích jednotlivých regionů. Přínos priority širšímu rozvojovému úsilí (EU, ČR, regionální úroveň) Zpráva W. Koka (z listopadu 2004) konstatuje, že Lisabonská strategie nebyla uspokojivě realizována také v oblasti dopravy. Současná (doplněná) strategie EU (Nový start Lisabonské strategie) požaduje zmodernizování celoevropské dopravní infrastruktury, aby mohly být odstraněny dopravní bariéry, zejména mezi starými a novými členskými státy. Při rozvoji dopravní infrastruktury v ČR je nutné respektovat transevropské koridory, protože pro Evropskou komisi jsou základem při určování realizačních priorit na úseku dopravní infrastruktury. V případě České republiky budou prostředky směřovány rovněž na rozvoj regionálních dopravních sítí a napojení regionů na evropské dopravní sítě. Odstraňování lokálních kongescí přispěje ke zvýšení kvality života obyvatel v daném území nebo lokalitě a sníží negativní dopady na životní prostředí. 11

Geografie dopravy aktuální geografické změny v jednotlivých druzích dopravy. HS Geografie nevýrobní sféry Přenáška č. 6

Geografie dopravy aktuální geografické změny v jednotlivých druzích dopravy. HS Geografie nevýrobní sféry Přenáška č. 6 Geografie dopravy aktuální geografické změny v jednotlivých druzích dopravy HS Geografie nevýrobní sféry Přenáška č. 6 Uspořádání dopravního trhu a jeho změny V posledních letech dynamický vývoj přeprava

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Bakalářská práce Analýza dopravní obslužnosti ve vybraném regionu Vypracoval: Jiří ČERNÝ Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav

Více

Geografie České republiky. Doprava

Geografie České republiky. Doprava Geografie České republiky Doprava Doprava Poloha ČR uvnitř Evropy usnadňuje rozvoj dopravy a dopravních cest Rozsáhlá dopravní infrastruktura co do rozsahu dopravních sítí (výsledek roztříštěnosti sídelní

Více

Příprava a výstavba českých

Příprava a výstavba českých Ing. Milan Majer, SŽDC, S s.o., Stavební správa Plzeň Hustota zalidnění České republiky Rozloha 78 868,4 km 2 (21. místo v Evropě) Počet obyvatel 10,509 mil (12. místo v Evropě) Průměrná hustota zalidnění

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mobility města Brna část I. - analytická ČÁST B Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 3 Ministerstvo dopravy září 2013 1 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Aktualizace Cyklostrategie vychází také ze strategicky nadřazených dokumentům: Aktualizace Dopravní politiky České republiky pro léta 2005-2013 z roku 2011.

Více

Netechnické obtíže v přípravě VRT

Netechnické obtíže v přípravě VRT petr.slegr@cedop.info Faktory ovlivňující podobu železnice v ČR zaostalost železnice z doby před rokem 1989 a pokračování rozvoje IAD absence koncepce rozvoje (nebo spíše absence zájmu o rozvoj?) železniční

Více

Nástroje kraj. plánování

Nástroje kraj. plánování Nástroje kraj. plánování VLIV DOPRAVY NA KRAJINU doprava ochranná pásma migrační překážky nehody hluk Rozvoj dopravy - plánování Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Ing. Martin Dočkal, Ph.D.

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013)

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) 1 Metodický úvod pro stanovení vazeb Východiska Součástí

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA. Doprava = klíčový faktor moderních ekonomik: - rozpor (mobilita nepříznivé dopady) optimalizace dopravního systému

EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA. Doprava = klíčový faktor moderních ekonomik: - rozpor (mobilita nepříznivé dopady) optimalizace dopravního systému EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA Doprava = klíčový faktor moderních ekonomik: - rozpor (mobilita nepříznivé dopady) optimalizace dopravního systému Římská smlouva - neexistence společné dopravní politiky Maastrichtská

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění ÚP Humpolec obsahuje: textovou část odůvodnění Územního plánu Humpolec, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. A2. grafickou část odůvodnění Územního

Více

Plány udržitelné městské mobility pro město Brno. Odbor dopravy MMB

Plány udržitelné městské mobility pro město Brno. Odbor dopravy MMB Plány udržitelné městské mobility pro město Brno Odbor dopravy MMB Ing. Vladimír Bielko vedoucí Odboru dopravy MMB bielko.vladimir@brno.cz 30. 3. 2015 PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY PRO MĚSTO BRNO Jak vytvořit

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SPOLUFINANCOVANÁ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR

Více

Ing. Petr Šlegr Centrum pro efektivní dopravu petr.slegr@cedop.info

Ing. Petr Šlegr Centrum pro efektivní dopravu petr.slegr@cedop.info Ing. Petr Šlegr Centrum pro efektivní dopravu petr.slegr@cedop.info Centrum pro efektivní dopravu Think-tank pro rozvoj veřejné dopravy NGO Mise: vysoká rychlost a švýcarský přístup (taktový jízdní řád,

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ITI ostravské aglomerace Manažerský souhrn integrované teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, listopad 2015 1 Jaká jsou

Více

Aktualizace Generelu dopravy ZLÍNSKÉHO KRAJE

Aktualizace Generelu dopravy ZLÍNSKÉHO KRAJE Sokolská tř. 8, Ostrava, 70200 Aktualizace Generelu dopravy ZLÍNSKÉHO KRAJE INVENTARIZACE, ROZBORY, ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PRŮ VODNÍ ZPRÁVA Sokolská tř. 8, Ostrava, 70200 Aktualizace Generelu dopravy

Více

Trendy v osobní dopravě

Trendy v osobní dopravě Trendy v osobní dopravě Radek Dvořák Kancelář náměstka pro osobní dopravu Vozidla jako prvek konkurenceschopnosti ŽOD Velim, 13.11.2014 Investice do ŽKV od roku 2008 2014 (1/3) Po vyčlenění nákladní železniční

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Silné stránky Jihomoravského kraje silná infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace v kraji (vysoké školy, veřejné

Více

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza dalších potřeb regionu na základě dopadu realizovaných projektů Závěrečná evaluační zpráva Zpracovatel: Regionální

Více

Rešerše rozvoje IDS včeské republice a zásady systémového přístupu k rozvoji IDS

Rešerše rozvoje IDS včeské republice a zásady systémového přístupu k rozvoji IDS Rešerše rozvoje IDS včeské republice a zásady systémového přístupu k rozvoji IDS Ing. František Kopecký, Ph.D. Stavební fórum - Bratislava 8.3.20 Kvalitní veřejná osobní doprava v regionu je základním

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

STRATEGIE DOPRAVY jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025

STRATEGIE DOPRAVY jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025 Leden 2011 STRATEGIE DOPRAVY jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025 ( Superstrategie green paper ) Obsah ÚVOD, VYMEZENÍ CÍLŮ 4 1. SOUČASNÝ STAV 6 2. DOPRAVNÍ POLITIKA, MOŽNOSTI

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 20.11.2014 Čistá mobilita Loučeň

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 20.11.2014 Čistá mobilita Loučeň INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 20.11.2014 Čistá mobilita Loučeň CO SE DOZVÍTE 1. Přehlednou informaci o IROP 2. Téma IROP a doprava 3. Příspěvek IROP k čisté mobilitě ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy

Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy Ing. Vít Sedmidubský Ing. Jindřich Kušnír Czech Raildays 2010 15. 17. 6. 2010, Ostrava Historie budování žel. infrastruktury 90. léta - výstavba železničních

Více

CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA AJEJÍ FINANCOVÁNÍ

CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA AJEJÍ FINANCOVÁNÍ CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA AJEJÍ FINANCOVÁNÍ 6. České dopravní fórum, Praha, 21. 9. 2011 Jak dál ve financování dopravní infrastruktury ČR? Jaroslav Martinek, CDV, Národní cyklokoordinátor Projekt Central

Více

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 4 DOPRAVA

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 4 DOPRAVA AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21 Téma: 4 DOPRAVA MÍSTO: VSETÍN VYPRACOVALI: PRACOVNÍCI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN ve spolupráci s ČSAD VSETÍN OBDOBÍ HODNOCENÍ: 2012 Oblast 4.1

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

Analýza dopravní obslužnosti

Analýza dopravní obslužnosti Analýza dopravní obslužnosti Část C1 dle zadávací dokumentace veřejné zakázky RAILHUC přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina Objednatel: Kraj Vysočina, Ţiţkova 57, 587 33 Jihlava

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou technickou univerzitou Ostrava Praha listopad 2007 Program ke zlepšení kvality

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy Příloha č. 1 Synergie, komplementarity a mechanismy mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů ve verzích z listopadu 2013 a výsledků jednání uskutečněných do 27. 2. 2014)

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Prioritní osa 1 Reg. infrastruktura a dostupnost

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Prioritní osa 1 Reg. infrastruktura a dostupnost Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko Prioritní osa 1 Reg. infrastruktura a dostupnost Obsah Představení Regionální rady Schéma prioritní osy 1 Alokace 2008-13 v prioritní ose

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

Manuál pro komplexní dopravní koncepci

Manuál pro komplexní dopravní koncepci Prosinec 2012 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Město Jindřichův Hradec Klášterská 135/II Jindřichův Hradec NDCon spol. s r.o. Zlatnická 10/1582 110 00 Praha 1 Tel.: +420 251 019 231

Více

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky. Označení nový text vypuštěný text

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky. Označení nový text vypuštěný text ODŮVODNĚNÍ k návrhu Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky Označení nový text vypuštěný text Verze pro projednání upraveného návrhu Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR OBECNÁ

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

4. Ochrana přírody a krajiny

4. Ochrana přírody a krajiny 4. Ochrana přírody a krajiny vzrůstající trend uvědomování si významu a nízká účelnost hospodaření s pitnou 1 širších souvislostí životního prostředí 1 vodou 2 veřejná zeleň a městské lesy 2 neřešené ekologické

Více

Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11.

Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11. Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11.2012 Úvod Cílem pracovní cesty bylo zúčastnit se zasedání projektu EPTA v

Více

Čistá mobilita z pohledu MD ČR. Loučeň, 19.-20.9.2013 Workshop-Čistá mobilita

Čistá mobilita z pohledu MD ČR. Loučeň, 19.-20.9.2013 Workshop-Čistá mobilita Čistá mobilita z pohledu MD ČR Loučeň, 19.-20.9.2013 Workshop-Čistá mobilita Čistá mobilita důvody pro její podporu zamezení změny klimatu zmírnění závislosti na fosilních palivech zlepšení kvality ovzduší

Více

V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE

V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V.1. NÁVRH HIERARCHIE STÁVAJÍCÍ A VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V dokumentu bylo potřebné stanovit hierarchii silniční sítě, přičemž stávající rozdělení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy 1 Transevropské dopravní sítě původní rozhodnutí EP a Rady č. 1692/96/ES nové rozhodnutí

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

ZHODNOCENÍ PLAVEBNÍHO STUPNĚ (PS) DĚČÍN Z HLEDISKA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (URÚ)

ZHODNOCENÍ PLAVEBNÍHO STUPNĚ (PS) DĚČÍN Z HLEDISKA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (URÚ) KRAJ Presentace výsledků územní studie ZHODNOCENÍ PLAVEBNÍHO STUPNĚ (PS) DĚČÍN Z HLEDISKA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (URÚ) - 2010 Pořizovatel studie Krajský úřad Ústeckého kraje odbor Územního plánování

Více

Bezpečnost extravilánových silnic - odborný seminář

Bezpečnost extravilánových silnic - odborný seminář Bezpečnost extravilánových silnic - odborný seminář Pilot4Safety is supported by funding from the DG MOVE of the European Commission under grant agreement: MOVE/SUB/2010/D3/300-1/SI2.560087/PILOT4SAFETY

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4.

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. 2012 OBSAH 1. Postup realizace zakázky 2. Dosavadní výstupy zakázky

Více

5. Struktura regionálních center z hlediska významu pro dopravní obslužnost

5. Struktura regionálních center z hlediska významu pro dopravní obslužnost 5. Struktura regionálních center z hlediska významu pro dopravní obslužnost Aktivita X09/05 Výstup struktura regionálních center z hlediska významu pro dopravní obslužnost 1 Rozvojové osy a struktura regionálních

Více

Plán udržitelné městské mobility města Brna část II. - návrhová

Plán udržitelné městské mobility města Brna část II. - návrhová Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o. Zastoupený: Ing. Tomášem Noskem Datum 2016-02 Číslo zakázky 14-3-233 Autorský kolektiv Ing. Petr Hofhansl, Ph. D. Ing. Ondřej Kyp Ing. Klára Sekyrová Kontrola: Ing. Ondřej

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 8. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Územní plán BRANTICE

Územní plán BRANTICE Opatření obecné povahy Územní plán BRANTICE projektant: Ing. arch. Vladimíra Fusková Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. Spartakovců 3 708 00 Ostrava - Poruba pořizovatel: Městský úřad Krnov odbor regionálního

Více

Časová dostupnost krajských měst České republiky

Časová dostupnost krajských měst České republiky Časová dostupnost krajských měst České republiky Jedním z významných faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost dopravního módu je cestovní doba mezi zdrojem a cílem cesty. Úkolem tohoto dokumentu je proto

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

Podklady pro zadání SUMP Přerov ZADÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA

Podklady pro zadání SUMP Přerov ZADÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA ZADÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA OBSAH 1 DRUH DOKUMENTACE, DŮVODY POŘÍZENÍ...2 2 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ...4 3 VÝCHOZÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ...4 4 CÍLE POŘIZOVANÉ DOKUMENTACE...4 5 ČLENĚNÍ

Více

26. června 2013. Fond soudržnosti WWW.OPD.CZ. Evropská unie Investice do vaší budoucnosti. Evropský fond pro regionální rozvoj

26. června 2013. Fond soudržnosti WWW.OPD.CZ. Evropská unie Investice do vaší budoucnosti. Evropský fond pro regionální rozvoj Podpora udržitelné dopravy (udržitelné mobility) z evropských fondů (Operační program Doprava 2014-2020) a z dalších finančních zdrojů Ministerstva dopravy ČR Evropská unie Investice do vaší budoucnosti

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 7 Doprava Tato kapitola se věnuje dopravě a pozici města v dopravním systému a infrastruktuře. Doprava je řešena jak v kontextu celého kraje a dostupnosti měst vyšších řádů, tak i ve vazbě na dostupnost

Více

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST Aktualizace koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ Město Hradec Králové Ing. Karel Šimonek - leden

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Poziční dokument Sdružení pro dopravní telematiku Předkládaný text je pozičním dokumentem Sdružení pro dopravní telematiku navazujícím na předchozí

Více

SWOT analýza Ústeckého kraje pro potřeby projektu TAB

SWOT analýza Ústeckého kraje pro potřeby projektu TAB SWOT analýza Ústeckého kraje pro potřeby projektu TAB Krajský úřad Ústeckého kraje a stakeholdeři únor 2013 1. Úvod SWOT analýza byla zpracována v rámci projektu TAB Take Breath! - Adaption actions to

Více

Cyklistická akademie. www.cyklodoprava.cz

Cyklistická akademie. www.cyklodoprava.cz Cyklistická akademie www.cyklodoprava.cz Základní myšlenka - souvislost s územním plánováním dopravní a územní plánování nemá klást důraz na vytváření podmínek pro zvyšování objemu a zlepšování podmínek

Více

DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 1. fáze. (horizont do roku 2013)

DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 1. fáze. (horizont do roku 2013) DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 1. fáze (horizont do roku 2013) 1 Obsah 1 Úvod...4 1.1 Účel dokumentu... 5 1.2 Návaznost dokumentu na další strategické dokumenty...6 1.3 Popis činnosti a členové Společného

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Bílina. PŘÍLEŽITOSTI využití tradice těžby, geologie a paleontologické lokality pro turismus. Vodní režim

Bílina. PŘÍLEŽITOSTI využití tradice těžby, geologie a paleontologické lokality pro turismus. Vodní režim Bílina Horninové prostředí a geologie pestrá geologická stavba zásoby hnědého uhlí povrchový lom Bílina - paleontologická lokalita světového významu geologicky a geomorfologicky významný vrch Bořeň uvolnění

Více

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City)

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) Stav 2016 Strategické cíle / Opatření / projekty Vize 2030 Hlavní tematické okruhy: 1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) 2 Koncepční rozvoj

Více

Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR

Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR Ing. Jindřich Kušnír, Ministerstvo dopravy Česká železniční síť Železniční síť v České republice v podobě, v jaké ji známe dnes, byla vytvořena

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Ing. Martin Jareš, Ph.D. FD ČVUT, Horská, dveře č. 438 ROPID, Rytířská 10, 5. patro; jares@ropid.cz Přednášky umístěny na: ids.zastavka.net Témata přednášek Úvod Rozdělení

Více

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR K vytvoření projektu MasterCard česká centra rozvoje nás přivedla globální studie MasterCard Worldwide

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ČÁST IV. - PREZENTAČNÍ

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ČÁST IV. - PREZENTAČNÍ INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ČÁST IV. - PREZENTAČNÍ Objednatel: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8 729 30 Ostrava Zastoupený: Ing. Ivo Hařovským, náměstkem primátora Zhotovitel: AF-CITYPLAN

Více

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Východiska KP EU 2014+ Strategie EU 2020 - Priority Inteligentní růst - rozvoj hospodářství založeného na znalostech a inovacích

Více

d/ Železniční,letecká,vodní a ostatní doprava

d/ Železniční,letecká,vodní a ostatní doprava d/ Železniční,letecká,vodní a ostatní doprava 9.1 Název: Železniční síť modernizace tratě ČD č. 00 Přerov - Brno Záměr modernizace tratě ČD č. 00 Přerov Brno předpokládá modernizaci trati v parametrech

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - vyhodnocení, vývoj a předpoklady

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - vyhodnocení, vývoj a předpoklady Autor Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - vyhodnocení, vývoj a předpoklady Blok BK3 - Doprava a územní plánování Datum Červen 2001

Více

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické řešení širšího centra města KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST 1 Motto soutěžního návrhu : PROPOJENÉ MĚSTO (OD DISKONTINUITY KE KONTINUITĚ) stávající DISKONTINUITA MĚSTA budoucí KONTINUITA MĚSTA diskontinuita

Více

Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce

Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce Obsah: 1. Úvod 2. Stávající situace 3. Návrh opatření 4. Vyhodnocení jednotlivých záměrů 5. Závěr 6. Přílohy ČSOP Studénka únor 2016

Více

Udržitelný rozvoj Plzeňského kraje

Udržitelný rozvoj Plzeňského kraje Udržitelný rozvoj Plzeňského kraje FINPEX 2012, Plzeň Petr Pelech Václav Treml Odbor regionálního rozvoje KÚPK Plzeň 9.10.2012 Stručný obsah prezentace Plzeňský kraj a jeho koncepční materiály Územní plánování

Více

Dálková osobní doprava do roku 2030

Dálková osobní doprava do roku 2030 Dálková osobní doprava do roku 2030 Jiří Nálevka GŘ ČD O14 12.9.2013, Konference Vize 2030, Brno Horizont 2030, jaký bude?? (je to pouhých 17 let!!!!) 2 2013 2030 vývoj v ČR Silniční doprava Další rozvoj

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR K vytvoření projektu MasterCard česká centra rozvoje nás přivedla globální studie MasterCard Worldwide

Více

Zelenáa čistá Ostrava 2025. Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě

Zelenáa čistá Ostrava 2025. Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Zelenáa čistá Ostrava 2025 Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Ing. Roman Kadlučka, Ph.D., listopad 2015 OSTRAVA metropole Moravskoslezského kraje Počet obyvatel k 31.12.2013 : 297 421 Rozloha:

Více

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Silnice I/34 stavba Božejov Ondøejov Pelhøimov Pelhøimov, západní obchvat (výhled) Pelhøimov infografika S34-Bozejov-Ondrejov-Pelhrimov-131111 køižovatka TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Myslotín Ondøejov III/11252

Více

Ekonomika a politika dopravy. programu. Následovat by mělo několik. na přelomu října a listopadu 2003 a následně byl odeslán do několika kol

Ekonomika a politika dopravy. programu. Následovat by mělo několik. na přelomu října a listopadu 2003 a následně byl odeslán do několika kol Ekonomika a politika dopravy otázka výše spolufinancování vybraných opatření u některých operačních programů, respektive možnost jejich spolufinancování z prostředků EU až do výše 80 % (ve výjimečných

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Sociální soudržnost a veřejné služby 12. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více