Mendelova univerzita v Brně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova univerzita v Brně"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Bakalářská práce Analýza dopravní obslužnosti ve vybraném regionu Vypracoval: Jiří ČERNÝ Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav JÁNSKÝ, CSc. Brno

2 2

3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza dopravní obslužnosti ve vybraném regionu vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Bakalářská práce je školním dílem a nakládání s ní je možné pouze se souhlasem vedoucího práce a děkanky Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně. dne. podpis autora. Poděkování Děkuji vedoucímu práce, panu doc. Ing. Jaroslavu Jánskému, CSc. a konzultantovi, panu Ing. Jiřímu Pospíšilovi, CSc. za jejich hodnotné rady, připomínky, náměty a pomoc při tvorbě a zpracování této bakalářské práce. 3

4 Abstrakt Téma bakalářské práce je Analýza dopravní obslužnosti ve vybraném regionu. V úvodu obecně definuji problematiku dopravní obslužnosti. V literární rešerši charakterizuji jednotlivé složky dopravní obslužnosti a veřejné dopravy, popisuji způsoby optimalizace, charakterizuji stav dopravní obslužnosti v České republice a jednotlivé faktory působící na dopravní obslužnost. Cílem bakalářské práce je vypracování metodiky posouzení dopravní obslužnosti jednotlivých obcí mikroregionu ve vztahu k dojížďce a vyjížďce z přirozených spádových center a její aplikace v mikroregionu Podluží ve vztahu k centrům Hodonín a Břeclav. Na základě posouzení rozhodujících údajů mi vyšla lepší dopravní obslužnost spoje vyjíždějícího z centra zpět do výchozí obce. Nejvyšší úroveň dopravní obslužnosti mají obce Lužice a Moravská Nová Ves, nejhorší Nový Poddvorov a Starý Poddvorov. Klíčová slova: doprava, dopravní obslužnost, veřejná doprava, dopravní spoj, mikroregion, dojížďka, vyjížďka 4

5 Obsah 1. Úvod Dopravní obslužnost Základní dopravní obslužnost Ostatní dopravní obslužnost Financování dopravní obslužnosti Závazek z veřejné služby Prokazatelná ztráta Přiměřený zisk Veřejná doprava Definice a rozdělení veřejné dopravy Silniční doprava pro cizí potřeby Linková osobní doprava Železniční dráhy Optimalizace dopravní obslužnosti území Integrovaný dopravní systém Tvorba integrovaných dopravních systémů v ČR Dopravní obslužnost v České republice Územní dopravní obslužnost Dopravní obslužnost na území města Dopravní obslužnost v rámci regionu Vnitrostátní dálková dopravní obslužnost Mezistátní doprava Faktory ovlivňující dopravní obslužnost Struktura dopravy Velikost a poloha území Členitost reliéfu území Antropogenní faktory Demografické vlivy Vlivy cestovního ruchu Struktura a rozsah výroby Dojížďka a vyjížďka ze zaměstnání Cíl práce Metodika práce Postup pro naplnění metodiky práce Vlastní práce Vymezení zájmového území Demografická charakteristika zájmového území Přírodní zajímavosti Církevní, technické a architektonické památky Sportovní a kulturní vyžití Informační služby Veřejné instituce a služby Dopravní struktura

6 Silniční síť Dopravní obslužnost Přirozená centra pro mikroregion Podluží Shromažďování a zpracování dat Kriteria pro posouzení dopravní obslužnosti Dopravní obslužnost jednotlivých obcí mikroregionu Hodnocení Dopravní obslužnost jednotlivých obcí z hlediska četnosti spojů Srovnání dojížďky DC a vyjížďky ZC z hlediska četnosti spojů Vzdálenost ujetá spojem z jednotlivých obcí do center Hodnocení dopravní obslužnosti jednotlivých obcí Hodnocení úrovně dopravní obslužnosti území Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků Seznam tabulek

7 1. Úvod Veřejná hromadná doprava představuje pro základní prostředek mobility pro obyvatele daného světadílu, státu, územně správního celku, aglomerace, regionu nebo města. Tvoří také základní konkurenční sílu individuální automobilové dopravě. Zabezpečení veřejné hromadné dopravy se nazývá dopravní obslužnost. Dopravní obslužnost musí brát v úvahu nutnost dopravy osob za zaměstnáním, úřady, školskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními nebo volnočasovými aktivitami a také dopravu v opačném směru. Její prostorové rozložení a intenzita je závislá na mnoha faktorech. Mezi základní faktory ovlivňující dopravní obslužnost patří geografické a politické rozložení daného území nebo hustota a kvalita dopravní infrastruktury. Česká republika má vzhledem ke svému historickému vývoji jednu z nejhustších dopravních sítí v Evropě, zejména silniční a železniční. Na našem území se nachází také velký počet letišť v majetku různých veřejných i soukromých subjektů ovšem jen malý počet z nich je schopen mezinárodního letového provozu. Labskovltavskou vodní cestou je dostupné Severní moře lodní dopravou, která je v mezinárodním měřítku využívaná zejména pro nákladní provoz. Dopravní obslužnost si klade za cíl vytvořit podmínky pro kvalitní a efektivní veřejnou dopravu jako nástroj zajišťování mobility osob v regionech a vytvářet tak jeden ze základních aspektů trvale udržitelného regionálního rozvoje. Významy veřejné dopravy jsou důležitými součástmi tvorby předpokladů pro trvale udržitelný rozvoj. Patří mezi ně sociální hledisko, z jehož pohledu se musí obyvatel daného území, který nemá k dispozici vlastní automobil, dostat do zaměstnání případně do školy, k lékaři, k soudu a také zpět a za cenu, která pro něj bude akceptovatelná. Cena je také jeden z nejdůležitějších faktorů, který působí na občany mající k dispozici vlastní automobil, při rozhodování mezi dopravou vlastním autem a prostředkem veřejné hromadné dopravy. Veřejná doprava je mnohem ekologičtější, než individuální automobilová doprava, při svém provozu také vyprodukuje výrazně méně měrných emisí než IAD. Výhodnější je i z bezpečnostního hlediska, vykazuje na přepraveného cestujícího mnohem menší počet nehod, než IAD. Velký vliv na to má drážní doprava, která je provozována na perfektně zabezpečené kolejové síti. K rovnoměrnému a stabilnímu 7

8 regionálnímu rozvoji významně přispívá vyváženost a kvalita veřejné dopravy, má vliv na zaměstnanost, zabraňuje vysídlování venkovských oblastí. V deskriptivní části práce se budu věnovat popisu veřejné dopravy, dopravní obslužnosti a jejich složek, popisu faktorů působících na dopravní obslužnost. Ve vlastní práci vymezím a charakterizuji zájmové území a jeho dopravní situaci, stanovím metodiku práce a aplikuji ji na zájmové území. 2. Dopravní obslužnost Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, do úřadů, k soudům, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a do zaměstnání, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale únosnému rozvoji územního obvodu. Dopravní obslužnost také můžeme popsat jako kapacitu (možnosti) služeb osobní hromadné dopravy (autobusové, vlakové, letecké). Pro účely financování zákon definuje tu část dopravní obslužnosti, která je dotována ze státních a veřejných prostředků. Nedotovanou dopravní obslužnost zákon nepojmenovává. Veřejná hromadná doprava patří svým charakterem mezi služby veřejného zájmu (stejně jako školství, zdravotnictví, pošta apod.). Jejich zajištění a dostupnost veřejnosti je elementárním úkolem státu nebo samosprávy. Proto jsou tyto služby jsou subvencovány z veřejných rozpočtů (daní). Zákon o silniční dopravě a Zákon o dráhách definují veřejný zájem v oblasti veřejné osobní dopravy jako zájem státu na zajištění základních přepravních potřeb obyvatel. O uplatnění veřejného zájmu při zabezpečování dopravní obslužnosti rozhoduje příslušný orgán státní správy nebo samosprávy Základní dopravní obslužnost Zákon o silniční dopravě a Zákon o dráhách definují odpovědnost státu za zabezpečení základní dopravní obslužnosti jako základního práva občanů na dostupnou a finančně únosnou dopravní službu. Vymezují ji jako zajištění přiměřené dopravy po všechny dny v týdnu z důvodu veřejného zájmu, především do škol, do úřadů, k soudům, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a do zaměstnání, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale únosnému rozvoji příslušného 1 Organizátor.cz, URL: < [cit ]. 8

9 územního obvodu. Rozsah podílu státu na jejím zajištění ve veřejném zájmu stanoví podle místních podmínek územního obvodu okresu a výše rozpočtových prostředků, které jsou k dispozici, příslušný okresní úřad. Licence k provozování základní dopravní obslužnosti vydává příslušný okresní úřad Ostatní dopravní obslužnost Ostatní dopravní obslužností se rozumí zajištění dopravních potřeb územního obvodu obce nad rámec základní dopravní obslužnosti územního obvodu okresu. Na zajištění ostatní dopravní obslužnosti uzavírá obec s dopravcem smlouvu o závazku veřejné služby a hradí ze svého rozpočtu prokazatelnou ztrátu vzniklou dopravci. Licenci na provozování linek vydává příslušný okresní úřad Financování dopravní obslužnosti Jízdné veřejné hromadné dopravy je regulováno z důvodu veřejného zájmu. Veřejná hromadná doprava je vzhledem k regulaci jízdného ekonomicky nevýhodnou činností a proto je zákonem definován tzv. závazek veřejné služby a prokazatelná ztráta Závazek z veřejné služby Jedná se o závazek dopravce, který přijal ve veřejném zájmu a který by jinak pro jeho ekonomickou nevýhodnost nepřijal nebo by jej přijal pouze zčásti. Závazek veřejné služby sjednává s dopravcem stát popřípadě samospráva a hradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou jeho plněním Prokazatelná ztráta Je definována jako rozdíl mezi ekonomicky oprávněnými náklady vynaloženými dopravcem na splnění závazku veřejné služby včetně přiměřeného zisku vztahujícího se k těmto nákladům a tržbami a výnosy dosaženými dopravcem z tohoto závazku Přiměřený zisk Je popisován Vyhláškou č. 50/1998 Sb. o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě, 2. Je to částka, která po zdanění a po minimálním přídělu do povinných fondů nepřekračuje 1/8 ceny autobusů používaných zpravidla pro 2 Organizátor.cz, URL: < [cit ]. 9

10 veřejnou linkovou osobní dopravu zajišťující dopravní obslužnost plněním závazku veřejné služby, snížená o částku celkových skutečných účetních odpisů těchto autobusů a částka vynaložená na investice související s provozováním veřejné linkové osobní dopravy, pokud s těmito investicemi vyjádřil pro účely jejich zahrnutí do výpočtu prokazatelné ztráty souhlas příslušný dopravní úřad. Ve své podstatě přiměřený zisk vyjadřuje výši odpisů používaných autobusů a měl by sloužit k pravidelné obnově vozového parku dopravce. Přesnější název by byl spíše fond obnovy Veřejná doprava 3.1. Definice a rozdělení veřejné dopravy Veřejnou hromadnou dopravu upravuje Zákon o silniční dopravě (č. 111/1994 Sb.) a Zákon o dráhách (č. 266/1994 Sb.). Definice základních pojmů souvisejících s veřejnou a železniční dopravou vycházejí ze Zákona o silniční dopravě (č. 111/1994 Sb.), a ze Zákona o drahách (č. 266/1994 Sb.) Silniční doprava pro cizí potřeby Doprava, při níž vzniká mezi provozovatelem silniční dopravy a osobou, jejíž přepravní potřeba se uspokojuje, závazkový vztah, jehož předmětem je přeprava osob, zvířat nebo věcí Linková osobní doprava Jedná se o pravidelné poskytování přepravních služeb na určené trasy dopravní cesty, při kterém cestující vystupují a nastupují na předem určených zastávkách. Linkovou osobní dopravu lze provozovat formou veřejné linkové dopravy nebo formou zvláštní linkové dopravy, a to jako vnitrostátní nebo mezinárodní Veřejná linková doprava Doprava, při které jsou přepravní služby nabízeny podle předem vyhlášených podmínek a jsou poskytovány k uspokojování přepravních potřeb. Pokud je doprava 3 Organizátor.cz, URL: < [cit ]. 10

11 uskutečňována pro potřeby města a jeho příměstských oblastí, jedná se o městskou autobusovou dopravu Zvláštní linková doprava Doprava určených vybraných skupin cestujících s vyloučením ostatních osob Železniční dráhy Člení se z hlediska významu, účelu a technických podmínek, stanovených prováděcím předpisem do jednotlivých kategorií Dráha celostátní Dráha, která slouží mezinárodní a celostátní veřejné železniční dopravě a je jako taková označena Dráha regionální Dráha regionálního nebo místního významu, která slouží veřejné železniční dopravě a je zaústěná do celostátní nebo jiné regionální dráhy Vlečka Dráha, která slouží vlastní potřebě provozovatele nebo jiného podnikatele a je zaústěná do celostátní nebo regionální dráhy, nebo jiné vlečky Speciální dráha Taková kategorie dráhy, která slouží zejména k zabezpečení dopravní obslužnosti obce (tramvajová dráha, trolejbusová dráha) nebo lanová dráha. 4 4 Organizátor.cz, URL: < [cit ]. 11

12 4. Optimalizace dopravní obslužnosti území Snaha každého objednatele a zprostředkovatele dopravní obslužnosti je rozvrhnout trasování a četnost spojů tak, aby byla s přihlédnutím ke všem faktorům ovlivňující dopravní obslužnost efektivní. V rámci regionu je tato snaha formulována do potřeby vytvoření centrálně plánovaného a kontrolovaného integrovaného dopravního systému, jehož základním principem je odstranění neefektivních souběhů linek, vytvoření přestupních míst a preference páteřní železniční dopravy. Optimalizace musí být řešena z časového hlediska, které umožňuje efektivní rozložení začátků pracovních a vyučovacích dob, úředních i ordinačních hodin. Musí být řešena také v prostoru, vhodnými variantami přestupových terminálů a vytvořením příznivých podmínek pro cestujícího, aby akceptoval komplikace spojené s přestupem na jiný dopravní prostředek. Dále v alternativních kapacitách silničních motorových vozidel určených pro přepravu osob, nasazením minibusů a autobusů s ohledem na jejich kapacitu v nejobsazenějším úseku spoje. Musí být řešena i z pohledu provozně ekonomických nákladů jednotlivých druhů dopravních prostředků. V návaznosti na tyto skutečnosti je třeba brát zřetel na pracovní dobu řidiče, rozmístění nocoven řidičů, plán zimní údržby pozemních komunikací, vybavenost přestupních zastávek apod. Výstupy z řešení by měly dát teoretický návod na řešení: optimálního uspořádání linek v regionu, zpracování jízdních řádů veřejné linkové osobní dopravy, volby intervalů mezi spoji na jednotlivých linkách, koordinace jízdních řádů v přestupních uzlech mezi druhy dopravy (železniční,. silniční a městskou), turnusových oběhů dopravních prostředků ve vazbě na pracovní dobu a bezpečnostní. přestávky, nasazení odpovídajících druhů vozidel z hlediska kapacity a provozních nákladů, přestupových bodů mezi dopravou dálkovou a regionální, 12

13 záchytných parkovišť pro individuální motorismus s možností přestupu osádek na prostředky veřejné hromadné dopravy Integrovaný dopravní systém Integrovaný dopravní systém je takové zajištění dopravy, kde se propojují všechny dostupné druhy a trakce veřejné dopravy nebo linky více dopravců. Je to takové propojení linek do jednoho celku, kde jsou zavedeny jednotné přepravní podmínky, jednotný tarif, jednotné jízdní řády a také jednotný způsob propagace. V rámci dopravní koordinace linek dochází ke garantovaným návaznostem mezi jednotlivými spoji na přestupních místech a k preferenci páteřní železniční dopravy. Integrace také může zahrnovat napojení na cyklistickou nebo automobilovou dopravu formou P+R (Park and Ride), B+R (Bike and Ride) nebo K+R (Kiss and Ride). IDS je forma spolupráce jednotlivých dopravců a poskytovatelů dotací, krajů, měst, obcí v regionu a mikroregionu. Prostředníkem mezi nimi by měl být nezávislý koordinátor IDS, který se stará o organizaci a smluvní zajištění provozu IDS včetně jeho financování a dohlíží nad dodržováním smluvených podmínek. Na zajištění dopravy v rámci integrovaných dopravních systémů se mohou podílet různí dopravci. Aby ovšem nedocházelo k potlačení základních principů integrovaného dopravního systému, musí být jízdní řády jednotlivých linek optimalizovány bez ohledu na to, jaký dopravce danou linku provozuje. Cestující v integrovaném dopravním systému může použít jednotnou jízdenku včetně přestupní varianty bez ohledu na to, který dopravce danou linku provozuje nebo jaký druh zaintegrované dopravy využívá. V současné době se v IDS v České republice používá tarifní zónový nebo pásmový systém. Tarifní pásma nebo zóny jsou jednotlivé oblasti, které jsou diferencovany od spádového centra vyšším stupněm vzdálenosti, tedy i finanční zatíženosti cestujícího, který touto oblastí projíždí nebo který do ni cestuje. Tarifní pásma jsou soustředné kruhové oblasti okolo spádového centra, zóny jsou pak jednotlivé oblasti bez přímé 5 PAVLÍČEK, F. Technologie a řízení dopravy IV, 1. vyd. Pardubice : Univerzita Pardubice, s ISBN

14 návaznosti na hlavní spádové centrum IDS. Rozdělení na zóny je vhodnější v území s více regionálními centry a větším podílem mezizónové přepravy. Tvorba integrovaného systému dopravy má velkou závislost na regionálním centru, kam směřuje většina cestujících. Území nebo kraje bez takového výrazného centra většinou IDS nezavádí (příkladem je např. Kraj Vysočina), naopak nejvýznamnější a nejdokonalejší dopravní systémy leží v krajích s velkými a výraznými centry (Jihomoravský kraj, Hlavní město Praha a přilehlé okolí, Olomoucký kraj apod.). První integrovaný dopravní systém vznikl v roce 1965 v německém Hamburgu, další až v roce 1972 v Mnichově. V Rakousku a Švýcarsku jsou integrované dopravní systémy označovány jako dopravní svazy (Verkehrsverbund). Ve vlastní práci se budu podrobně věnovat popisu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tvorba integrovaných dopravních systémů v ČR V první fázi optimalizace je posuzována možnost koordinace jízdních řádů veškeré veřejné dopravy v regionu i vlakových, autobusových v příměstské i městské hromadné dopravě, přičemž je nutno přihlížet k okrajovým oblastem sousedních okresů. Jízdní řád ČD je třeba zatím považovat za prioritní a návaznost veřejné silniční dopravy od něho odvozovat, tento princip vyplývá ze skutečnosti, že podle platné právní úpravy mohou okresní úřady jízdní řád v železniční dopravě pouze připomínkovat, ale nemají oprávnění jej měnit. Řešení musí brát potom v úvahu skutečnost, že při změně jízdního řádu ČD bude optimalizace narušena. Dále je třeba vzít v úvahu, že dopravce v drážní dopravě je oprávněn provozovat náhradní autobusovou dopravu za přerušenou drážní dopravu na dráze. Linka náhradní autobusové dopravy se přitom nesmí směrově, tarifně a rozsahem provozu odlišovat od přerušené drážní dopravy. 6 6 PAVLÍČEK, F. Technologie a řízení dopravy IV, 1. vyd. Pardubice : Univerzita Pardubice, s ISBN

15 5. Dopravní obslužnost v České republice 5.1. Územní dopravní obslužnost Dopravní obslužnost na území města Ve větších městech zpravidla nedostačuje dopravní obslužnost, která je zajišťována pouze meziměstskými linkami, i když na území obce mají několik zastávek. V těchto městech se pak zavádí městská hromadná doprava. Městská hromadná doprava je tedy vlastní systém linek, který je nezávislý na ostatní dopravní obslužnosti vyššího řádu, ale může být s touto obslužností časově i prostorově provázán. Kriterium pro zavedení městské hromadné dopravy nespočívá pouze v počtu obyvatel, ale zejména v prostorovém uspořádání města a také v aktivitě místní samosprávy a poptávce obyvatel po dopravě na území města. Příkladem je např. město Blovice v Plzeňském kraji nebo Adamov v Jihomoravském kraji, které čítají pouze cca 4500 obyvatel a městskou dopravu provozují, zatímco Česká Třebová se obyvateli městskou hromadnou dopravou nedisponuje. V menších městech se na zajištění provozu městské hromadné dopravě podílejí zejména autobusy, ve větších městech se pak přidávají trolejbusy a tramvaje. Hlavní město Praha provozuje také 3 linky podzemní rychlodráhy (metra). Některá města v rámci systému MHD provozují i lanové dráhy (např. Karlovy Vary nebo Ústí nad Labem) nebo lodní dopravu (Praha, Brno). Trendy současné městské hromadné dopravy spočívají zejména v nákupu nízkopodlažních moderních vozidel a také v její preferenci (zavádění BUS pruhů, preference MHD na křižovatkách apod.). Městskou hromadnou dopravu v drtivé většině případů zajišťuje jediný výhradní dopravce, který se na její provozování specializuje. V menším množství případů můžeme registrovat i dopravce dva (např. Znojmo nebo Liberec) Dopravní obslužnost v rámci regionu Obsluha území regionu se prakticky dělí na dva významné celky, a sice region, kde existuje komplexní plně integrovaný dopravní systém a region, kde IDS zaveden není vykazuje pouze nízký stupeň integrace. V rámci regionu vymezujeme význam železniční dopravy, kde jsou využívány zejména nižší kategorie vlaků (osobní vlak, 15

16 spěšný vlak, rychlík) a zejména autobusové dopravy, která v nějakém rozsahu musí obsluhovat všechny obce na území regionu. Autobusové linky na území, které je integrované do IDS mají většinou charakter napojení na páteřní železniční dopravu, jejich minimálně jedna cílová stanice je v přestupním bodě a dopravní obslužnost je intenzivnější. Na území, kde nepůsobí dopravní integrovaný systém, lze očekávat souběh linek, které jsou přímo propojeny s přirozeným centrem a díky tomu i menší četnost spojů. V rámci regionu můžeme ve výjimečných případech zaznamenat i jiné druhy hromadné dopravy, které jsou většinou subsystémy MHD. Jedná se o meziměstskou trolejbusovou dopravu (např. Chomutov Jirkov nebo Zlín Otrokovice) nebo o meziměstskou tramvajovou dopravu (např. Liberec Jablonec nad Nisou nebo Most Litvínov) Vnitrostátní dálková dopravní obslužnost Na území státu v rámci veřejné hromadné dopravní obslužnosti vymezujeme zejména železniční a autobusovou dopravu, kterou doplňujeme o vnitrostátní leteckou dopravu, která je ovšem zastoupena v nízké míře (linky Praha Ostrava, Praha Brno a další). V železniční i silniční dopravce se jedná jak o linky dotované, tak o linky, které dopravce provozuje na vlastní podnikatelské riziko Mezistátní doprava V mezistátní dopravě výrazně narůstá oproti vnitrostátní dopravě letecká doprava, která může být prakticky provozována odkudkoliv kamkoliv. Mírně vyšší význam než autobusová doprava má v mezinárodní dopravě železnice. Různorodé dohody a tarifní zvýhodnění a v neposlední řadě vyšší komfort cestování předurčuje železnici širší rámec v mezistátní dopravě. 16

17 5.2. Faktory ovlivňující dopravní obslužnost Struktura dopravy Silniční doprava Podíl silniční dopravy na celkovém objemu nákladní dopravy je značný, což je dáno především rozvojem nových logistických technologií. Jejím nárokům za současných podmínek odpovídá nejlépe silniční doprava. Nová distribuční centra a průmyslové zóny jsou tak budovány především s ohledem na kvalitní připojení ke komunikacím dálničního typu. Nepříznivý trend je možné ovlivnit programovou podporou kombinované dopravy a zdokonalením technologií využívaných v této oblasti, rozvojem integrovaných dopravních systémů. Jedním z nejdůležitějších faktorů nákladní dopravy je rozvoj dopravně-logistických center (veřejných logistických center - VLC), kde jsou optimálním způsobem kombinovány různé typy dopravy a jeho programová podpora. V následujících letech je třeba dobudovat síť dálnic a rychlostních komunikací. Dále je nezbytné modernizovat 3300 km z celkových 6191 km silnic I. třídy, neboť nedosahují normových parametrů a ohrožují zdraví a životy obyvatel. Také stav silnic II. a III. Třídy neodpovídá hospodářským potřebám a bezpečnosti provozu, což je jedna z hlavních příčin nedostatečného ekonomického rozvoje periferních oblastí republiky. Dálnice, rychlostní komunikace a silnice první třídy (6 848 km) jsou v majetku státu, silnice II. a III. tříd ( km) v majetku krajů, místní komunikace ( km) v majetku obcí. Regionální silniční síť je sice dostatečně hustá, má však špatnou kvalitu vozovek a objektů, většinou nesplňuje normované parametry a vykazuje značné množství dopravních závad. V České republice je ve srovnání se zeměmi EU také malý rozsah samostatných pruhů pro nemotorovou dopravu (např. cyklostezky). Počet smrtelných dopravních nehod výrazně překračuje průměr EU. Existuje potřeba výstavby obchvatů s cílem odstranit dopravní závady na intenzivně využívaných silnicích v obytné zástavbě. To povede ke zvýšení bezpečnosti dopravy, chodců, cyklistů atd. Také by mělo dojít k rozšíření inteligentních dopravních systémů, tyto technická opatření slouží k zvládání velkých objemů silniční dopravy a zvýšení její bezpečnosti. Podpora by byla využita na realizaci inteligentních dopravních systémů (ITS) za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy. Technologie ITS 17

18 umožňují např. sledování stavu silnic, zabezpečení plynulého a bezpečného cestování (koordinované řízení dopravního provozu, proměnné dopravní značky, systémy zjišťující výskyt dopravní nehody nebo kongescí, doporučení vhodné objížďky, atd.) Železniční doprava Česká republika oproti ostatním evropským státům vykazuje velmi velkou hustotu železniční sítě, zejména v Čechách, což je dáno zejména historickým vývojem území. Provozní délka tratí je v současnosti (jaro 2011) cca 9000 km z toho přes 3000 km elektrifikovaných, ovšem délka provozní sítě se každým rokem díky dopravní politice státu snižuje díky rušení regionálních tratí, kde jsou bohužel cestující donuceni používat autobusovou dopravu. K největším problémům patří zanedbaný technický stav a zastaralé sdělovací a zabezpečovací zařízení. Tyto faktory mají za následek nízkou přepravní rychlost na většině tratí mimokoridorových. V České republice dochází k modernizaci hlavních železničních tratí tranzitních koridorů. Tyto kondory jsou zařazeny do evropských sítí dle mezinárodních dohod AGC (European Agreement on Main International Railway Lines, 1985), AGTC (European Agreement on Important International Combined Transport Lines and Related Installations, 1991) a TEN-T (Trans European Network - Transport, dříve TINA - Transport Infrastructure Needs Assessment in Central and Eastern Europe). V návaznosti na evropské rozdělení byly v České republice stanoveny trasy následujících železničních koridorů: /. železniční koridor: (Berlin - Dresden) - Děčín - Praha - Pardubice - Česká Třebová - Brno - Břeclav - (Wien / Bratislava - Budapest). //. železniční koridor: (Gdaňsk - Warzsawa - Katowice) - Petrovice u Karviné Ostrava - Přerov - Břeclav; odbočná větev Přerov - Olomouc - Česká Třebová. ///. železniční koridor: (Le Havre - Paris - Frankfurt a.m.) - Cheb - Plzeň - Praha - Ostrava - (Žilina - Košice -Lvov); odbočná větev Plzeň - Domažlice - (Nilrnberg) IV. 7 HÁJEK, O. I. sborník referátů z odborné konference na téma Dopravní obslužnost a technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji, 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, s ISBN X 18

19 železniční koridor: (Stockholm - Dresden) - Děčín - Praha - Tábor - Veselí nad Lužnicí - České Budějovice -Horní Dvořiště - (Linz - Salzburg - Ljubljana - Rijeka - Zagreb). 8 V České republice stále přetrvává problém zastarávání některých prvků na železnici, zejména zabezpečovacích zařízení a přestupních uzlů, které negativně ovlivňují rychlost a operativnost železniční dopravy. Dalším kritizovaným problémem je zastaralost vozového parku osobních vozů, který je ovšem v posledních letech intenzivně řešen nákupem nových vozů a celkovými rekonstrukcemi nebo revitalizacemi stávajících vozů. Obrázek 1: Plán sítě ČD. Zdroj: URL: [ ] Letecká doprava Letecká doprava vykazuje v České republice nejrychlejší nárůst. V ČR je 91 civilních letišť, které je možno rozdělit do tří skupin. Jsou to letiště celostátního významu Letiště Praha, regionální letiště většího významu (Brno, Ostrava, Karlovy Vary a Pardubice) a regionální letiště menšího významu, kam řadíme ostatní aeroklubová a sportovní letiště. Letiště Praha-Ruzyně má ovšem dominantní postavení, neboť zajišťuje přes 94 % výkonů v osobní a 84 % výkonů v nákladní dopravě. 8 HÁJEK, O. I. sborník referátů z odborné konference na téma Dopravní obslužnost a technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji, 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, s ISBN X 19

20 Regionální letiště většího významu jsou v tomto kontextu chápána jako veřejná vnitrostátní či mezinárodní letiště, která vlastní kraj, obec nebo soukromý subjekt za účelem provozu letecké dopravy a zajištění přístupu turistům, podnikatelům, investorům do regionu a z něj, a která jsou svou infrastrukturou a technickým vybavením způsobilá k výkonu obchodní letecké dopravy. Většímu využití letišť v ČR brání většinou zastaralé technické vybavení a malá kapacita odbavovacích prostor. U většiny letišť se však projevuje nedostatečná provázanost na ostatní části dopravní infrastruktury, především na osobní kolejovou dopravu Říční lodní doprava na území České republiky Vnitrozemské vodní cesty jsou vodní toky a jiné vodní plochy, na kterých je možno provozovat plavbu. Labskovltavská vodní cesta a Baťův kanál na Moravě jsou jedinými splavnými úseky řek naší republiky. Celková délka splavných úseků činí 355 km. V ČR má vodní doprava poměrně malý podíl na přepravních výkonech. Je to dáno, jediným napojením sítě vodních cest v ČR na Labe, které je vzhledem ke splavnosti poněkud problematické. Pouze malá část vodní sítě ČR může být řazena do odpovídajících mezinárodních kategorií bez přídavných omezení. Do budoucna se plánují projekty mnoha staveb, které zlepší splavnost vodních cest. Mezi nejvýznamnější připravované projekty v ČR pro zlepšení splavnosti Labe je stavba plavebního stupně Děčín. Dosažitelnost děčínských přístavů a překladišť a též loděnice v Děčíně Křešicích je pro lodní dopravu výrazně ovlivněna rozkolísaností průtoků vody v Labi a zejména dlouhými obdobími sucha, kdy je plavba zastavena. Řešením, jak odstranit tento nedostatek se zabývá Ředitelství vodních cest ČR již dlouhou dobu. V současnosti probíhá projektová příprava doslova minimalizačního řešení v podobě jednoho jezu projektu PSD. Navrhované řešení zabezpečí podmínky pro plavební ponor 1,4 m pro lodní dopravu po dobu 345 dní v roce HÁJEK, O. I. sborník referátů z odborné konference na téma Dopravní obslužnost a technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji, 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, s ISBN X 10 ŘVC ČR, URL: < [cit ]. 20

21 Velikost a poloha území Z prostorových faktorů je základní určení vyplývající z velikosti a polohy daného území. Působí na možnosti řešení dopravních vazeb zejména z hlediska intenzity vnějších vztahů, uspořádání dopravní sítě a organizace dopravy. Česká republika je v evropském srovnání státem střední velikosti z pohledu rozlohy i počtu obyvatelstva. Velikost ČR se výrazně uplatňuje ve způsobu propojení dálkové a regionální dopravy. Relativně menší plocha i počet obyvatel znesnadňuje úplné oddělení obou dopravních systémů. Zcela oddělená dálková doprava se může uplatnit pouze v kontextu mezinárodních dopravních směrů. Z hlediska druhů dopravy má v měřítku ČR nutně omezený význam letecká doprava a pokud se bude rozvíjet a zejména modernizovat železniční i silniční síť, není letecká doprava ani z dlouhodobého hlediska ve vnitrostátním rozměru příliš perspektivní. V organizaci dopravy je velikost ČR faktorem, který není dosud zdaleka využit. Střední velikost dovoluje koordinaci jak železniční a silniční dopravy mezi sebou, tak i mezi podniky provozujícími veřejnou autobusovou dopravu navzájem. Také v oblasti železniční dopravy je možná dvoustupňová organizace vyšších řídících skupin. Poloha ČR má význam z hlediska intenzity dopravy, vztahu jednotlivých druhů doprav a dopravních směrů. V poměru k intenzitě dopravy působí na jedné straně příznivě centrální poloha v Evropě, na druhé straně méně příznivým faktorem je nerovnoměrný ekonomický a sociální rozvoj Evropy. Tato nerovnoměrnost způsobuje, že i když má ČR zmíněnou centrální polohu, nalézá se na okraji z pohledu vztahu k vyspělým zemím, které mají mezi sebou nejsilnější vztahy včetně dopravních vztahů. Proto se nedá ani ve střednědobé perspektivě docílit srovnatelné intenzity přepravních procesů jako je v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku, a to i pokud odhlédneme od faktoru hustoty obyvatelstva. Zapojení ČR do evropských integračních procesů nicméně rozšiřuje ekonomické i sociální kontakty ČR se sousedními státy i se západní Evropou a vytváří předpoklady pro vyšší intenzitu také dopravních vazeb. Ve vztahu k významu jednotlivých druhů dopravy a proporcím mezi nimi působí poloha ČR především na zvýšení významu dálkové dopravy a možnosti zapojení letecké dopravy do dopravního systému. Potenciální rozsah mezinárodních přepravních proudů dovoluje vyšší využití železniční dálkové dopravy. Nepříznivým faktorem omezujícím 21

22 vliv příznivé polohy ČR v tomto směru je především cena v mezinárodní železniční přepravě. Tato cena neodpovídá ekonomickým možnostem občanů ČR a zčásti ani podnikatelských subjektů, pokud jde o nákladní přepravu. Rozsah mezinárodní železniční přepravy je tak závislý na používání železniční dopravy občany vyspělých států, resp. podnikatelskými subjekty z těchto států. Poloha ČR se promítá rovněž do intenzity silniční přepravy. Efekt je však zcela odlišný od přepravy železniční. Vcelku je silniční přeprava v ČR v rámci mezinárodní přepravy nadměrně využívána, a to především opět z cenových důvodů. Ve vztahu k přepravě osob zde působí skutečnost, že cena je určována daleko více náklady přepravce, které jsou z pochopitelných důvodů v ČR nižší než v západoevropských státech a jen omezeně se mění při použití dopravního prostředku v zahraničí. V silniční nákladní přepravě způsobuje poloha ČR potenciálně silné přepravní proudy v kamionové dopravě. V důsledku uvedených skutečností využívá příznivé dopravné polohy ČR zatím ve větším rozsahu silniční dopravy než doprava železniční a faktory související s cenovou politikou působí navíc jednoznačně k preferenci ekologicky méně šetrných dopravních procesů. V letecké dopravě má ČR poměrně velké šance, protože výhody centrální polohy nejsou oslabovány nepříznivým stavem dopravní sítě ve srovnání se západoevropskými zeměmi jako u jiných druhů dopravy. Z hlediska vodní dopravy je centrální poloha ČR znehodnocena především současnou polohou na hlavním evropském rozvodí. Při zmíněném propojení regionální a dálkové dopravy v ČR se poloha státu promítá rovněž do regionální dopravy. V železniční dopravě se vzájemná vazba promítá do používání vlaků sloužících primárně mezinárodní dopravě nejen v dálkové, ale v regionální dopravě. Toto využití by mohlo být vyšší při větším rozsahu v mezinárodní přepravě na kratší vzdálenosti, která je zatím v ČR jen velmi omezená. Zvlášť slabá je mezinárodní přeprava osob ve veřejné dopravě mezi ČR a Polskem, a to i v oblastech na obou stranách hranic hustě osídlených HÁJEK, O. I. sborník referátů z odborné konference na téma Dopravní obslužnost a technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji, 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, s ISBN X 22

23 Členitost reliéfu území Významný vliv na dopravu má také charakter reliéfu. V tomto směru se uplatňuje zejména výšková členitost, povaha reliéfu z hlediska převahy reliéfu akumulačního nebo erozně denudačního, zastoupení plošin a kotlin a směrová orientace dopravně významných údolí. Česká republika se vyznačuje vysokým stupněm rozmanitosti reliéfu. Důsledkem tohoto stavu musí být odlišné způsoby řešení dopravní obslužnosti v jednotlivých částech země. V tomto směru je rozdíl zejména mezi oblastmi, kde charakter reliéfu dovoluje vedení dopravy na různé směry bez větších problémů a oblastmi, kde reliéf významně spoluurčuje základní dopravní směry. Situace směrů, které jsou z důvodu reliéfu na první pohled méně výhodné, ale z hlediska organizace veřejné dopravy se mohou ukázat paradoxně jako přednost. Soustředění hlavních přepravních proudů do jednoho nebo dvou směrů dává těmto proudům vyšší intenzitu a umožňuje efektivní dopravní obslužnost. Rozdělení přepravních proudů do více směrů vede zejména v oblastech s nižší hustotou obyvatelstva často k tomu, že žádný z přepravních proudů není dost efektivní nebo jediný efektivní proud se nepodílí dostatečným procentem na celkové potřebě přepravy. V ČR převládá na většině území státu erozně denudační reliéf. To je spojeno i s poměrně velkou výškovou členitostí. V dnešní dopravě hraje tento faktor jen limitovanou roli, nicméně v některých případech ztěžuje modernizaci dopravy a snižuje její rychlost, především v kombinaci se zastaralostí dopravní sítě. Tímto způsobem ovlivňují dopravu zejména sklonové poměry a terénní nepřehledné úseky v silniční dopravě nebo oblouky s malým poloměrem v železniční dopravě. Především pro dosahování vysokých rychlostí jsou na většině území ČR poměry méně příznivé než např. v Polsku nebo Maďarsku. Charakter reliéfu tak nepřímo podporuje speciální rekonstrukce dopravních tahů pro dálkovou dopravu, což si vyžaduje značné investice oslabující možnost podpory regionální dopravy. Poloha ČR na evropském rozvodí působí obdobně jako charakter reliéfu a navíc ztěžuje využití vodní dopravy jak pro dálkové, tak pro regionální potřeby. Přesto lze 23

24 konstatovat, že využití vodní dopravy zejména v přepravě osob je tak nízké, že zaostává i za skromnými možnostmi, které by dovolovaly geografické poměry Antropogenní faktory Při posuzování dopravní obslužnosti nelze ignorovat antropogenní vlivy (vlivy způsobené činností člověka v krajině). V České republice se jedná zejména o intenzivní těžbu užitkových nerostů, která byla zejména v minulosti lokalizována do Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Tento faktor má v prvé řadě vliv na urbanizační procesy, zejména koncentraci obyvatelstva do menšího počtu větších sídel. V dopravní obslužnosti tak zamezují využití některých dopravních směrů a přetěžování určitých dopravních relací. V neposlední řadě je také nutné budovat dopravní přeložky díky záborům půdy způsobené těžbou nerostů nebo omezovat rychlost dopravních prostředků v důsledku poddolování dopravních cest Demografické vlivy Sídelní struktura patří mezi faktory, které působí na přepravní procesy a na rozsah regionální dopravy s největší intenzitou. Důležitá je zde hustota obyvatelstva, hustota sídel a jejich průměrná velikost, případná existence rozptýlených a hromadných sídel, stupeň urbanizace a její charakter, poloha aglomerací, rozložení center osídlení a jejich hierarchie. Z hlediska hustoty obyvatelstva charakterizuje ČR relativně vysoká a poměrně rovnoměrná lidnatost. Z toho vyplývají také poměrně příznivé předpoklady pro regionální dopravu a potenciálně rovnoměrnou intenzitu dopravy. Na většině území ČR převažují relativně malá sídla s nízkou vzájemnou vzdáleností. Tato situace značně ztěžuje dopravní obslužnost ve venkovském prostoru. Relativně nesnadno se totiž dosahuje vyšší intenzity přepravních proudů a je snížena rentabilita dopravy. Nepříznivý význam uvedeného faktoru je zhoršován charakterem reliéfu, který většinou nedovoluje více přepravních směrů, uvedené vlastnosti se výrazně projevují zejména v kombinaci s nižší hustotou obyvatelstva. Z těchto důvodů je velmi obtížné dosáhnout uspokojivé organizace autobusové dopravy především v jižní části středních 12 HÁJEK, O. I. sborník referátů z odborné konference na téma Dopravní obslužnost a technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji, 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, s ISBN X 24

25 Čech, v jižních a západních Čechách a na Českomoravské vrchovině. Tato situace se spolu s dalšími faktory nepříznivě projevuje zejména na víkendové dopravní obslužnosti. Existence rozptýlených a hromadných sídel komplikuje organizaci dopravní obslužnosti zvláště v horských a podhorských územích, kde je v praxi možné zavést dopravní spojení pouze do části sídla. Může mít rovněž záporný vliv na intenzitu jednotlivých přepravních proudů. Stupeň urbanizace v ČR je s ohledem na celkové charakteristiky v ekonomické a sociální oblasti relativně nízký. Zejména počet sídelních aglomerací je poměrně malý a převažují města menší a střední velikosti. Tato skutečnost ztěžuje zejména využití klasických integrovaných dopravních systémů. Uvedené poměry se projevují i ve větší rovnoměrnosti přepravních proudů, ale tím také v menší intenzitě většiny těchto proudů. Nízký počet aglomerací a jejich relativně malá velikost snižuje rozsah meziaglomerační dopravy, která je poměrně nejpříznivější z hlediska efektivnosti dopravní obslužnosti. Naopak stoupá význam klasické meziměstské dopravy, která však musí procházet často méně hustě zalidněnými územími. V českých zemích existuje relativně dobře vyvinutá hierarchie center osídlení na většině území státu. Tato hierarchie by naopak usnadňovala vytváření dopravních svazků, jistou nevýhodou je však kombinace s vysokým počtem přepravních směrů. Postup dopravní obslužnosti podle hierarchie center osídlení tak může ztížit dostupnost vyšších center, pokud jsou směrově položena jinak než příslušné nižší centrum, a obecně zhoršit obslužnost obcí v okrajových pásmech přitažlivosti center. Relativně odlišné poměry jsou ve srovnání se zbytkem ČR ve značné části východní Moravy, kde při relativně vysoké hustotě i venkovského osídlení převládají větší sídla prostorově více vzdálená. Tato situace ulehčuje dopravní obslužnost. Také zde se však uplatňuje nedostatek aglomerací a vysoká potřeba klasické meziměstské dopravy. Záporně se projevuje, že větší města a zejména hlavní železniční a silniční tahy se pohybují spíše 25

26 po okraji oblasti. Z těchto důvodů je situace východní Moravy poměrně příznivější v regionální dopravě než v dopravě dálkové Vlivy cestovního ruchu Dopravní obslužnost je ovlivňována i rozmístěním středisek cestovního ruchu a směry cestovního ruchu. Ke specifickým rysům ČR zde patří výrazné postavení Prahy v cestovním ruchu a vysoká rozptýlenost méně významných středisek cestovního ruchu. Výrazné postavení Prahy ve všech charakteristikách, zvláště ve vlastních Čechách, způsobuje koncentraci dopravní obslužnosti na směry vedoucí do Prahy. Tím ovšem do jisté míry trpí dopravní obslužnost mezi jinými centry v Čechách. Vysoká rozptýlenost méně významných středisek cestovního ruchu znamená relativně vysoké požadavky na víkendovou dopravní obslužnost. Tyto požadavky však nejsou v řadě případů naplněny, což zmenšuje význam veřejné dopravy v cestovním ruchu a znamená to v tomto směru skrytou preferenci dopravy individuální Struktura a rozsah výroby Situace v ČR je charakterizována historicky vzniklým vysokým rozsahem průmyslové výroby i současným poklesem v klasických odvětvích. Uvedený pokles není územně rovnoměrný. Rozsáhlá průmyslová výroba působila příznivě na dopravní síť ve smyslu její hustoty, neboť podporovala přepravní proudy jednak přímo v nákladní dopravě, jednak nepřímo v osobní dopravě, zejména z hlediska dojížďky do zaměstnání. Existence některých železničních tratí byla spolu vyvolána, popř. udržována zcela konkrétními průmyslovými podniky. Současný pokles průmyslu a současně snaha o zvýšení jeho efektivnosti včetně snížení rozsahu zbytečných přeprav vede k omezení nákladní dopravy, především po železnicích. Tato skutečnost má záporný vliv na rentabilitu dopravy. U některých tratí místního nebo i regionálního významu způsobil zánik nebo podstatné omezení výroby v určitých podnicích podstatné snížení jejich významu a vede k otázce další existence těchto tratí, pokud není jejich funkce podpořena jinými faktory. 13 HÁJEK, O. I. sborník referátů z odborné konference na téma Dopravní obslužnost a technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji, 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, s ISBN X 26

27 Změny ve struktuře a objemu průmyslové výroby se projevují nejen na změně intenzity přepravních proudů, ale i na jejich směrovém a časovém rozložení. Při zániku průmyslového podniku se směr přepravních proudů přizpůsobí spíše dalším faktorům, zejména přitažlivostí určitých center z hlediska služeb. Také časové nároky na přepravu se stávají rovnoměrnější. Nepříznivý vliv na dopravní obslužnost má snižování směnného provozu v podnicích, neboť zejména veřejné dopravy určené především pro návrat pracovníků z druhých směn bylo možné dobře využít i k jiným účelům, např. návštěvě kulturních zařízení apod. Navíc i v případech, kdy rozsah průmyslové výroby zůstává zachován, klesá koordinace mezi potřebami dojížďky do zaměstnání a organizací dopravních služeb, takže dojížďka je spojena případně i se značnými problémy, tento faktor zpětně záporně působí na možnosti průmyslových podniků získat zaměstnance z jiných obcí než je jejich sídlo a v důsledku toho na rozvoji daného území. Struktura průmyslové výroby se mění naopak i vznikem nových provozů, často i v sídlech, která nemají z tohoto hlediska žádnou tradici. V těchto případech se dosahuje návaznosti mezi potřebami průmyslu a dopravní obslužností zvlášť obtížně, z části i proto, že organizace dopravních spojů v železniční a v některých územích i v autobusové dopravě je značně konzervativní a respektuje tudíž především potřeby kontinuálně existující již desítky let. Na přepravní proudy ve venkovských oblastech působí i změny v zemědělské výrobě, a to převážně záporně, snižováním intenzity přepravních procesů. Tento jev se projevuje výrazně především v oblastech s nízkou hustotou obyvatelstva Dojížďka a vyjížďka ze zaměstnání Výrazně ovlivňuje především regionální dopravu, a to jak její intenzitu, tak její směry. Situaci ČR charakterizuje poměrně vysoká dojížďka do zaměstnání, nedostatek podmínek pro přizpůsobení bydliště místu zaměstnání a naopak, změna přepravních směrů a frekvencí v souvislosti s přesunem zaměstnanosti do terciárního sektoru a 14 HÁJEK, O. I. sborník referátů z odborné konference na téma Dopravní obslužnost a technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji, 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, s ISBN X 27

28 probíhající proces suburbanizace. Uvedená situace způsobuje vysoký rozsah požadavků na veřejnou dopravu i v okolí menších měst, rozsáhlé přejezdy na větší vzdálenost ve více směrech, nezbytnost změny ve směrech dopravní obslužnosti. Hlavní záporné faktory, které zde působí na efektivnost dopravní obslužnosti, představují větší rozptýlení zaměstnanosti, které je ovšem z jiných hledisek pozitivní, a vysoká konzervativnost v přepravních směrech a intenzitě přepravy, která znevýhodňuje jakékoliv přesuny zaměstnanosti. Mezi kladné faktory řadíme rozvoj integrovaných dopravních systémů, které zjednodušují dopravu ve městech, v nichž sídlí zaměstnavatel a výchozí obcí, respektive místem bydliště zaměstnance HÁJEK, O. I. sborník referátů z odborné konference na téma Dopravní obslužnost a technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji, 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, s ISBN X 28

29 6. Cíl práce Cílem práce je navrhnout univerzální metodiku pro posouzení dopravní obslužnosti ve vztahu k dojížďce a vyjížďce obyvatel jednotlivých obcí v určitém území do přirozených center a aplikovat ji v mikroregionu Podluží. Jedná se o taková centra, kde se pro obce v daném území nachází největší množství zaměstnavatelů, školních institucí, zejména pak středních škol a odborných učilišť, zdravotnických zařízení, úřadů, soudů, obchodů a zábavních institucí. Ve zkoumaném území je pro využití navržené metodiky nutné definovat jedno nebo více center s největší koncentrací těchto institucí a zaměstnavatelů. Pohyb osob v rámci regionu bez vazby na centrum posuzovat nebudu, neboť má v porovnání s dojížďkou a vyjížďkou obyvatel jednotlivých výchozích obcí z center mnohem nižší význam. V rámci zkoumaného mikroregionu se jedná o města Břeclav a Hodonín. 7. Metodika práce Při použití metodiky pro posouzení dopravní obslužnosti území bude potřeba provést následující činnosti: - vymezit zájmové území - určit charakter zájmového území - charakterizovat dopravní strukturu v území - stanovit kriteria pro posouzení vzdálenosti do center a četnosti spojů (metodika trestných bodů) - určit způsob sběru, třídění a zpracování dat - zvolit vhodná časová rozmezí pro příjezd do center a odjezd z center - posoudit dopravní obslužnost v jednotlivých obcích mikroregionu 7.1. Postup pro naplnění metodiky práce Pro naplnění cílu metodiky práce je potřeba nejprve charakterizovat území z hlediska polohy, rozlohy, reliéfu, počtu obcí a obyvatel a popsat strukturu dopravy. V dalším bodě je potřeba určit způsob a zdroj, ze kterého se budou informace o spojích a o vzdálenosti z jednotlivých obcí do center vyhledávat. Dále je nutné 29

30 specifikovat výběr a určení přirozených center a zvolit vhodné programy pro zpracování dat a informací. V neposlední řadě je potřeba stanovit časové rozmezí příjezdu a odjezdu svozu vhodně tak, aby odpovídaly začátku a konci pracovní doby nemocnic, úřadů, obchodů, soudů a jiných institucí a určit počet časových rozmezí. V závěrečné části práce bude nutné zpracovat metodiku trestných bodů pro dva ukazatele, a sice pro kilometrickou vzdálenost jednotlivých obcí od center a dále pro četnost spojů ve vymezených časových rozmezích. Po sečtení bodů obou kritérií pro každou z obcí a porovnání s ostatními obcemi zjistíme, která z obcí má podle zvolených kriterií v rámci vymezeného území nejlepší dopravní obslužnost. Při vypočtení aritmetického průměru bodového hodnocení dopravní obslužnosti obcí ve vazbě na právě jedno centrum získáme číslo porovnatelné s jakýmkoliv jiným územím. 8. Vlastní práce 8.1. Vymezení zájmového území Zájmové území se nachází v Jihomoravském kraji, konkrétně se jedná o svazek obcí Regionu Podluží. Leží v bývalých okresech Břeclav a Hodonín. Východní hranice mikroregionu sousedí se Slovenskou republikou, na jihozápadě sousedí s Rakouskem. V rámci samotného Jihomoravského kraje se Region Podluží nachází na jeho jihovýchodní části. Převážnou část území tvoří rovinatá krajina s velmi úrodnou půdou a teplým podnebím. Celková katastrální rozloha mikroregionu je 21002,3 ha. Přirozenými spádovými centry, zdroje zaměstnanosti centry úřadů, vzdělání a zdravotními centry jsou města Břeclav a Hodonín, které leží mimo mikroregion. Dolní Bojanovice Lanžhot Prušánky Hrušky Lužice Starý Poddvorov Josefov Moravská Nová Ves Tvrdonice Kostice Moravský Žižkov Týnec Ladná Nový Poddvorov Tabulka 1: Obce mikroregionu Podluží. Výchozí obce pro zjištění 30

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu V tomto textu je představena reflexe dílčích a celkových výstupů projektu WB-32-04: Dopravní obslužnost a technologie ve

Více

Geografie dopravy aktuální geografické změny v jednotlivých druzích dopravy. HS Geografie nevýrobní sféry Přenáška č. 6

Geografie dopravy aktuální geografické změny v jednotlivých druzích dopravy. HS Geografie nevýrobní sféry Přenáška č. 6 Geografie dopravy aktuální geografické změny v jednotlivých druzích dopravy HS Geografie nevýrobní sféry Přenáška č. 6 Uspořádání dopravního trhu a jeho změny V posledních letech dynamický vývoj přeprava

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Ing. Martin Jareš, Ph.D. FD ČVUT, Horská, dveře č. 438 ROPID, Rytířská 10, 5. patro; jares@ropid.cz Přednášky umístěny na: ids.zastavka.net Témata přednášek Úvod Rozdělení

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mobility města Brna část I. - analytická ČÁST B Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí

Více

Příprava a výstavba českých

Příprava a výstavba českých Ing. Milan Majer, SŽDC, S s.o., Stavební správa Plzeň Hustota zalidnění České republiky Rozloha 78 868,4 km 2 (21. místo v Evropě) Počet obyvatel 10,509 mil (12. místo v Evropě) Průměrná hustota zalidnění

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Konference Trendy evropské dopravy - Praha - 16. 6. 2014 Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: - suburbanizace roste poptávka po dopravě přes hranice města / regionu - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů

Více

Ing. Petr Šlegr Centrum pro efektivní dopravu petr.slegr@cedop.info

Ing. Petr Šlegr Centrum pro efektivní dopravu petr.slegr@cedop.info Ing. Petr Šlegr Centrum pro efektivní dopravu petr.slegr@cedop.info Centrum pro efektivní dopravu Think-tank pro rozvoj veřejné dopravy NGO Mise: vysoká rychlost a švýcarský přístup (taktový jízdní řád,

Více

Přímá vazba na ostatní opatření: zvyšování kvality v systému veřejné dopravy

Přímá vazba na ostatní opatření: zvyšování kvality v systému veřejné dopravy Realizace integrovaných dopravních systémů Integrované dopravní systémy představují vyšší kvalitu systému veřejné dopravy, kdy dopravci v jednotlivých druzích dopravy společně vytváří jednotný systém s

Více

Analýza dopravní obslužnosti

Analýza dopravní obslužnosti Analýza dopravní obslužnosti Část C1 dle zadávací dokumentace veřejné zakázky RAILHUC přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina Objednatel: Kraj Vysočina, Ţiţkova 57, 587 33 Jihlava

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Rešerše rozvoje IDS včeské republice a zásady systémového přístupu k rozvoji IDS

Rešerše rozvoje IDS včeské republice a zásady systémového přístupu k rozvoji IDS Rešerše rozvoje IDS včeské republice a zásady systémového přístupu k rozvoji IDS Ing. František Kopecký, Ph.D. Stavební fórum - Bratislava 8.3.20 Kvalitní veřejná osobní doprava v regionu je základním

Více

Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11.

Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11. Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11.2012 Úvod Cílem pracovní cesty bylo zúčastnit se zasedání projektu EPTA v

Více

Netechnické obtíže v přípravě VRT

Netechnické obtíže v přípravě VRT petr.slegr@cedop.info Faktory ovlivňující podobu železnice v ČR zaostalost železnice z doby před rokem 1989 a pokračování rozvoje IAD absence koncepce rozvoje (nebo spíše absence zájmu o rozvoj?) železniční

Více

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 4 DOPRAVA

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 4 DOPRAVA AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21 Téma: 4 DOPRAVA MÍSTO: VSETÍN VYPRACOVALI: PRACOVNÍCI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN ve spolupráci s ČSAD VSETÍN OBDOBÍ HODNOCENÍ: 2012 Oblast 4.1

Více

Railhuc Newsletter Č. 3 Říjen 2013

Railhuc Newsletter Č. 3 Říjen 2013 Railhuc Newsletter Č. 3 Říjen 2013 Vážení čtenáři, představujeme vám v pořadí 3. newsletter projektu RAILHUC, realizovaného v rámci Operačního programu CENTRAL EUROPE a spolufinancovaného RAILHUC si klade

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 3 Ministerstvo dopravy září 2013 1 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

OBLAST TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OBLAST TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ IV OBLAST TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AUTORSKÝ KOLEKTIV Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc. Krajský úřad Jihomoravského kraje Doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc. - Vodárenská

Více

Moderní systémy regionální osobní dopravy

Moderní systémy regionální osobní dopravy Bohumil Pokorný Moderní systémy regionální osobní dopravy Klíčová slova: regionální osobní doprava, integrované dopravní systémy, lehké kolejové systémy, lehké kolejové dráhy, lehká kolejová vozidla, integrovaná

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

IDS V ČESKÉ REPUBLICE - SROVNÁNÍ A ZVLÁŠTNOSTI INTEGRATED TRANSPORT SYSTEMS IN THE CZECH REPUBLIC COMPARISONS AND PECULIARITIES

IDS V ČESKÉ REPUBLICE - SROVNÁNÍ A ZVLÁŠTNOSTI INTEGRATED TRANSPORT SYSTEMS IN THE CZECH REPUBLIC COMPARISONS AND PECULIARITIES IDS V ČESKÉ REPUBLICE - SROVNÁNÍ A ZVLÁŠTNOSTI INTEGRATED TRANSPORT SYSTEMS IN THE CZECH REPUBLIC COMPARISONS AND PECULIARITIES Pavel Drdla 1 Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou integrovaných dopravních

Více

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické řešení širšího centra města KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST 1 Motto soutěžního návrhu : PROPOJENÉ MĚSTO (OD DISKONTINUITY KE KONTINUITĚ) stávající DISKONTINUITA MĚSTA budoucí KONTINUITA MĚSTA diskontinuita

Více

Geografie dopravy nové trendy v dopravě. HS Geografie nevýrobní sféry Přenáška č. 7

Geografie dopravy nové trendy v dopravě. HS Geografie nevýrobní sféry Přenáška č. 7 Geografie dopravy nové trendy v dopravě HS Geografie nevýrobní sféry Přenáška č. 7 Intermodální doprava Rozvoj intermodalalismu, míra regulace a deregulace výrazně ovlivňují organizační a prostorový rámec

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY HROMADNÉ PŘEPRAVY OSOB

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY HROMADNÉ PŘEPRAVY OSOB Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. 29 Eva OŽANOVÁ 1 INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY HROMADNÉ PŘEPRAVY OSOB Abstrakt

Více

Posouzení Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje, Aktualizace pro období 2012-18

Posouzení Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje, Aktualizace pro období 2012-18 Posouzení Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje, Aktualizace pro období 2012-18 Zadavatel: KORID LK, spol. s r.o., U Jezu 642/2a, Liberec 2 Hodnotitel: doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., Technická

Více

4. Ochrana přírody a krajiny

4. Ochrana přírody a krajiny 4. Ochrana přírody a krajiny vzrůstající trend uvědomování si významu a nízká účelnost hospodaření s pitnou 1 širších souvislostí životního prostředí 1 vodou 2 veřejná zeleň a městské lesy 2 neřešené ekologické

Více

s vyznačením změn posledních dvou zákonů

s vyznačením změn posledních dvou zákonů Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ČÁST IV. - PREZENTAČNÍ

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ČÁST IV. - PREZENTAČNÍ INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ČÁST IV. - PREZENTAČNÍ Objednatel: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8 729 30 Ostrava Zastoupený: Ing. Ivo Hařovským, náměstkem primátora Zhotovitel: AF-CITYPLAN

Více

Udržitelná doprava v evropských městech 17. leden 2012, Ostrava!!! Ing. Petr Šlegr Centrum pro efektivní dopravu petr.slegr@cedop.

Udržitelná doprava v evropských městech 17. leden 2012, Ostrava!!! Ing. Petr Šlegr Centrum pro efektivní dopravu petr.slegr@cedop. Udržitelná doprava v evropských městech 17. leden 2012, Ostrava!!! Ing. Petr Šlegr Centrum pro efektivní dopravu petr.slegr@cedop.info Centrum pro efektivní dopravu Think-tank pro rozvoj veřejné dopravy

Více

5. Struktura regionálních center z hlediska významu pro dopravní obslužnost

5. Struktura regionálních center z hlediska významu pro dopravní obslužnost 5. Struktura regionálních center z hlediska významu pro dopravní obslužnost Aktivita X09/05 Výstup struktura regionálních center z hlediska významu pro dopravní obslužnost 1 Rozvojové osy a struktura regionálních

Více

MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY MEZI JIŽNÍ MORAVOU A ZÁPADNÍM SLOVENSKEM

MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY MEZI JIŽNÍ MORAVOU A ZÁPADNÍM SLOVENSKEM FOND MIKROPROJEKTŮ MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY MEZI JIŽNÍ MORAVOU A ZÁPADNÍM SLOVENSKEM Analýza stávajícího stavu a návrhy na rozvoj Prosinec 2013 Úvodní informace Po celou dobu existence Integrovaného

Více

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE Obsah Úvod...3 1. Vymezení přepravních potřeb...4 1.1. Nastavení priorit mezi fungováním veřejné drážní a silniční osobní dopravy a její koordinace...4

Více

Cyklistická akademie. www.cyklodoprava.cz

Cyklistická akademie. www.cyklodoprava.cz Cyklistická akademie www.cyklodoprava.cz Základní myšlenka - souvislost s územním plánováním dopravní a územní plánování nemá klást důraz na vytváření podmínek pro zvyšování objemu a zlepšování podmínek

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SPOLUFINANCOVANÁ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR

Více

Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy

Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy Ing. Vít Sedmidubský Ing. Jindřich Kušnír Czech Raildays 2010 15. 17. 6. 2010, Ostrava Historie budování žel. infrastruktury 90. léta - výstavba železničních

Více

Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR

Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR Ing. Jindřich Kušnír, Ministerstvo dopravy Česká železniční síť Železniční síť v České republice v podobě, v jaké ji známe dnes, byla vytvořena

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 7 Doprava Tato kapitola se věnuje dopravě a pozici města v dopravním systému a infrastruktuře. Doprava je řešena jak v kontextu celého kraje a dostupnosti měst vyšších řádů, tak i ve vazbě na dostupnost

Více

Dopravní fakulta Jana Pernera

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Kvalita nabízených služeb Dopravního podniku hlavního města Prahy, a. s. Bc. Dominik Vosátka Diplomová práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 20.11.2014 Čistá mobilita Loučeň

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 20.11.2014 Čistá mobilita Loučeň INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 20.11.2014 Čistá mobilita Loučeň CO SE DOZVÍTE 1. Přehlednou informaci o IROP 2. Téma IROP a doprava 3. Příspěvek IROP k čisté mobilitě ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

Plány udržitelné městské mobility pro město Brno. Odbor dopravy MMB

Plány udržitelné městské mobility pro město Brno. Odbor dopravy MMB Plány udržitelné městské mobility pro město Brno Odbor dopravy MMB Ing. Vladimír Bielko vedoucí Odboru dopravy MMB bielko.vladimir@brno.cz 30. 3. 2015 PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY PRO MĚSTO BRNO Jak vytvořit

Více

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza dalších potřeb regionu na základě dopadu realizovaných projektů Závěrečná evaluační zpráva Zpracovatel: Regionální

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2.

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2. Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2. Schválil:. Ing. Rostislav Všetečka, předseda Regionální rady 14. dubna 2008 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

Aktualizace Plán dopravní obslužnosti území - Zlínský kraj na léta 2012 2019

Aktualizace Plán dopravní obslužnosti území - Zlínský kraj na léta 2012 2019 Aktualizace Plán dopravní obslužnosti území - Zlínský kraj na léta 2012 2019 Platnost aktualizovaného plánu dopravní obslužnosti: do 31.12.2019 Zlín, duben 2016 Předkládá: Ing. Věra Fuksová jednatelka

Více

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva AUTOBUS A VLAK - KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva Miroslav Vyka // Svaz cestujících ve veřejné dopravě // Prezident 1 MOBILITA OBYVATELSTVA HYBNOST OBYVATEL ROSTE

Více

č. OLP/548/2010 uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 1. Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ: 70891508

č. OLP/548/2010 uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 1. Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ: 70891508 Dodatek č. 9 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2010 do roku 2014

Více

Dálková osobní doprava do roku 2030

Dálková osobní doprava do roku 2030 Dálková osobní doprava do roku 2030 Jiří Nálevka GŘ ČD O14 12.9.2013, Konference Vize 2030, Brno Horizont 2030, jaký bude?? (je to pouhých 17 let!!!!) 2 2013 2030 vývoj v ČR Silniční doprava Další rozvoj

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

Souhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč)

Souhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč) Souhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč) Níže uvedenou zprávu Ministerstvo dopravy předkládá na základě úkolu uloženého usnesením č. 948 Poslanecké

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Pasport zjištěného stavu a záměrů. Zjištěný stav záměrů a kontaktů na místní iniciativy

Pasport zjištěného stavu a záměrů. Zjištěný stav záměrů a kontaktů na místní iniciativy Pasport zjištěného stavu a záměrů Zjištěný stav záměrů a kontaktů na místní iniciativy V rámci přípravy a řešení první etapy generelu byl proveden pasport záměrů a stavu v řešeném území, přičemž řešeným

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Právní forma Obec IČO 00276111 Sídlo Zodpovědný zástupce Telefon E-mail Hlavní kontaktní osoba (manažer

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Prioritní osa 1 Reg. infrastruktura a dostupnost

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Prioritní osa 1 Reg. infrastruktura a dostupnost Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko Prioritní osa 1 Reg. infrastruktura a dostupnost Obsah Představení Regionální rady Schéma prioritní osy 1 Alokace 2008-13 v prioritní ose

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Tento materiál popisuje aktuální nejpalčivější problémy silničních dopravců v České republice a nastiňuje návrhy na řešení, které zpracovalo

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém m městskm stské dopravy systém m regionáln lní dopravy integrovaný

Více

Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě. uplatnění výsledků výzkumu

Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě. uplatnění výsledků výzkumu Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě METODIKA uplatnění výsledků výzkumu 2012 Metodika pro analýzu úrovně poskytování informací cestujícím ve veřejné dopravě

Více

A rychlostní komunikace B sběrné komunikace C městské třídy a obslužné komunikace D zklidněné komunikace, cyklistické stezky a stezky pro pěší

A rychlostní komunikace B sběrné komunikace C městské třídy a obslužné komunikace D zklidněné komunikace, cyklistické stezky a stezky pro pěší 2. Místní komunikace Tento článek si klade dva cíle informovat o tzv. místních komunikacích a způsobu jejich statistického sledování a v závěru stručně data o místních komunikacích podle obcí popsat. Vymezení

Více

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 PRAVIDLA PROGRAMU 1 Vyhlašovatel: Jihomoravský

Více

PODPORA BEZEMISNÍCH VOZIDEL Z IROP SOUČASNOST A BUDOUCNOST

PODPORA BEZEMISNÍCH VOZIDEL Z IROP SOUČASNOST A BUDOUCNOST PODPORA BEZEMISNÍCH VOZIDEL Z IROP SOUČASNOST A BUDOUCNOST 19. 22. 1. 11. 2016 2017 Praha Elektrické autobusy pro město VI INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR

Více

Řešení mobility vysokorychlostní železnicí

Řešení mobility vysokorychlostní železnicí Ing. Jiří Pohl / Brno / Konference vize 2030 Řešení mobility vysokorychlostní železnicí Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics 2013 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/mobility Brno

Více

PROPUSTNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

PROPUSTNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY PROPUSTNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Studijní opora Ing. Josef Bulíček, Ph.D. 2011 Propustnost železniční dopravy OBSAH SEZNAM SYMBOLŮ A ZNAČEK... 4 1 ZÁKLADNÍ DEFINICE A TERMINOLOGIE... 6 1.1 Charakteristika

Více

Bezpečnost extravilánových silnic - odborný seminář

Bezpečnost extravilánových silnic - odborný seminář Bezpečnost extravilánových silnic - odborný seminář Pilot4Safety is supported by funding from the DG MOVE of the European Commission under grant agreement: MOVE/SUB/2010/D3/300-1/SI2.560087/PILOT4SAFETY

Více

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - vyhodnocení, vývoj a předpoklady

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - vyhodnocení, vývoj a předpoklady Autor Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - vyhodnocení, vývoj a předpoklady Blok BK3 - Doprava a územní plánování Datum Červen 2001

Více

7. KVALITA V MHD A PŘÍKLAD APLIKACE Z PRAŽSKÉ MHD. 7.1 Hodnocení kvality MHD. 7.2 Charakteristické rysy systému MHD z pohledu kvality

7. KVALITA V MHD A PŘÍKLAD APLIKACE Z PRAŽSKÉ MHD. 7.1 Hodnocení kvality MHD. 7.2 Charakteristické rysy systému MHD z pohledu kvality 7. KVALITA V MHD A PŘÍKLAD APLIKACE Z PRAŽSKÉ MHD 7.1 Hodnocení kvality MHD Názory na výhodnost či nevýhodnost určitého dopravního prostředku a dopravního systému se mění. Nejde však o subjektivní názory

Více

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v Libereckém kraji Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v LK Dálková železniční doprava - Objednatel: stát - MD ČR - Dopravce: České dráhy, a.s. - 4 vozební ramena - Doplnění systému:

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh

Více

Trendy v osobní dopravě

Trendy v osobní dopravě Trendy v osobní dopravě Radek Dvořák Kancelář náměstka pro osobní dopravu Vozidla jako prvek konkurenceschopnosti ŽOD Velim, 13.11.2014 Investice do ŽKV od roku 2008 2014 (1/3) Po vyčlenění nákladní železniční

Více

Přepravní analýza stávajícího stavu

Přepravní analýza stávajícího stavu Přepravní analýza stávajícího stavu Část B5 dle zadávací dokumentace veřejné zakázky RAILHUC přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA INTEGROVANÝCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ A KONTROLNÍ SYSTÉM DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA INTEGROVANÝCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ A KONTROLNÍ SYSTÉM DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ORGANIZAČNÍ STRUKTURA INTEGROVANÝCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ A KONTROLNÍ SYSTÉM DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI AN ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF INTEGRATED TRANSPORT SYSTEMS AND A CONTROL SYSTEM OF TRANSPORT SERVICE Jan

Více

Analýza dopravní obslužnosti ve městě Zlín a jeho okolí. Tomáš Zahnaš

Analýza dopravní obslužnosti ve městě Zlín a jeho okolí. Tomáš Zahnaš Analýza dopravní obslužnosti ve městě Zlín a jeho okolí Tomáš Zahnaš Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dopravní obslužnosti města Zlín a jeho okolí.

Více

Aktualizace Generelu dopravy ZLÍNSKÉHO KRAJE

Aktualizace Generelu dopravy ZLÍNSKÉHO KRAJE Sokolská tř. 8, Ostrava, 70200 Aktualizace Generelu dopravy ZLÍNSKÉHO KRAJE INVENTARIZACE, ROZBORY, ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PRŮ VODNÍ ZPRÁVA Sokolská tř. 8, Ostrava, 70200 Aktualizace Generelu dopravy

Více

Manuál pro komplexní dopravní koncepci

Manuál pro komplexní dopravní koncepci Prosinec 2012 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Město Jindřichův Hradec Klášterská 135/II Jindřichův Hradec NDCon spol. s r.o. Zlatnická 10/1582 110 00 Praha 1 Tel.: +420 251 019 231

Více

SROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLANOSTI U VYBRANÝCH KRAJŮ

SROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLANOSTI U VYBRANÝCH KRAJŮ SROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLANOSTI U VYBRANÝCH KRAJŮ Pavel Linha Abstrakt I když se Česká republika rozkládá na poměrně malém území, je možné zde nalézt velké rozdíly v hodnotách různých ukazatelů.

Více

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí

5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí 5 Posouzení efektivnosti variant jízdního řádu a provozu dle svazků tratí V této, nejdelší ze všech kapitol, jsou souhrněé všechny informace, týkající se zvlášť jednotlivých svazků tratí: Výchozí předpoklady

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

B 4.18 Operační plán

B 4.18 Operační plán MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV 9-25/BR/09 Příloh:28/170 B 4.18 Operační plán dle 15 odst. (3) písm. d) NV č. 462/2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013)

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) 1 Metodický úvod pro stanovení vazeb Východiska Součástí

Více

ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY

ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY ČÁST CYKLISTICKÁ DOPRAVA OBJEDNAL: MČ Praha 14 Úřad městské části Bratří Venclíků 1073, 198 21, Praha 9 ZPRACOVAL: Ing. Květoslav Syrový Sušická 850/28, 160 00 Praha

Více

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol 5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol Při sčítání lidu, domů a bytů 2011, se stejně jako v minulém sčítání zjišťovalo, kam lidé dojíždí do zaměstnání a do škol. Vyjížďka a dojížďka jsou dva pojmy,

Více

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Ivana Olivková 1 Anotace:Článek se zabývá provozním hodnocením městské hromadné dopravy. Provozní hodnocení zahrnuje kriteria související s provozem MHD tj. charakteristiky

Více

VZTAH DOPRAVY A ÚZEMÍ

VZTAH DOPRAVY A ÚZEMÍ VZTAH DOPRAVY A ÚZEMÍ doprava není základní funkce v území, ale je přitom velmi důležitá při tvorbě koncepce rozvoje města nejprve nutná analýza vztah doprava lidské činnosti území produkuje nebo přitahuje

Více

5. THE BEST ŘEŠENÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY, OBECNĚ O TŘÍDĚNÍ VZOROVÝCH ŘEŠENÍ

5. THE BEST ŘEŠENÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY, OBECNĚ O TŘÍDĚNÍ VZOROVÝCH ŘEŠENÍ 5. THE BEST ŘEŠENÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY, OBECNĚ O TŘÍDĚNÍ VZOROVÝCH ŘEŠENÍ Ing. Jaroslav Martinek, Centrum dopravního výzkumu v.v.i., www.cdv.cz Duben 2007 V rámci projektu VaV CYCLE21: Analýza potřeb

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU 2004 2009

NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU 2004 2009 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU 2004 2009 DÍLČÍ PROGRAM BEZPEČNÁ A EKONOMICKÁ DOPRAVA Národní program výzkumu byl schválen Usnesením vlády ČR č. 417 ze dne 28. dubna 2003.

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Autobusové nádraží Rozptylová studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR ING. JAROSLAV MARTINEK CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU PRIORITY PRIORITA 1: ROZVOJ CYKLISTIKY JAKO ROVNOCENNÉHO PROSTŘEDKU DOPRAVNÍ

Více

Ceník akční nabídky Včasná jízdenka Evropa / First Minute Europe, platnost od 15. 10. 2015

Ceník akční nabídky Včasná jízdenka Evropa / First Minute Europe, platnost od 15. 10. 2015 Ceník akční nabídky Včasná jízdenka Evropa / First Minute Europe, platnost od 15. 10. 2015 Ceny Včasných jízdenek Evropa jsou stanoveny v EUR a přepočítávají se dle platného Jednotného železničního kurzu

Více

Jízdní řád 2015 v mezistátní a vnitrostátní dálkové dopravě Českých drah

Jízdní řád 2015 v mezistátní a vnitrostátní dálkové dopravě Českých drah Praha, 19. listopadu 2014 Jízdní řád 2015 v mezistátní a vnitrostátní dálkové dopravě Českých drah Dvouhodinový interval rychlovlaků railjet mezi Prahou, Brnem, Vídní a Grazem, zkrácení cesty mezi hlavním

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

KONCEPCE DOPRAVY MĚSTA HODONÍNA II. PRŮZKUMY A ROZBORY

KONCEPCE DOPRAVY MĚSTA HODONÍNA II. PRŮZKUMY A ROZBORY Objednatel: Město Hodonín Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín Zhotovitel: Atelier T-plan, s.r.o. Na Šachtě 497/9, 170 00 Praha 7 Holešovice KONCEPCE DOPRAVY MĚSTA HODONÍNA II. PRŮZKUMY A ROZBORY.. RNDr.

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

vysokorychlostní železniční doprava vysokorychlostní železniční doprava a její souvislosti s osídlením a ekonomickou výkonností regionů

vysokorychlostní železniční doprava vysokorychlostní železniční doprava a její souvislosti s osídlením a ekonomickou výkonností regionů vysokorychlostní železniční doprava a její souvislosti s osídlením a ekonomickou výkonností regionů milan körner vysokorychlostní železniční doprava představuje relativně nový segment v dálkové přepravě

Více

S 52/04-1573/04 V Brně dne 9. dubna 2004

S 52/04-1573/04 V Brně dne 9. dubna 2004 S 52/04-1573/04 V Brně dne 9. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 52/04, zahájeném dne 10. března 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

Má své opodstatnění zázemí pro cestující veřejnost? Dopravní obslužnost 2010 aneb po Ústeckém kraji bez auta Ing. Jiří Zachař

Má své opodstatnění zázemí pro cestující veřejnost? Dopravní obslužnost 2010 aneb po Ústeckém kraji bez auta Ing. Jiří Zachař Má své opodstatnění zázemí pro cestující veřejnost? Dopravní obslužnost 2010 aneb po Ústeckém kraji bez auta Ing. Jiří Zachař Ústí nad Labem 22.9.2010 Obsah: 1. Vysvětlení pojmů 2. Modelový příklad 3.

Více

Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY

Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY Urbanistický koncept Koncepce rozšíření městského centra. Kultivace vstupních bodů do města. Řeka jako fenomén, spojující různá místa

Více

Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR

Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR Ing. Jiří Kalčík, projektant dopravních staveb Současný stav ţelezniční sítě České republiky vznikl historickým vývojem, který je od svých počátků konzistentní.

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

REGIONY A MĚSTA VE SVĚTLE NOVÝCH PRAVIDEL EU V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2014-2020

REGIONY A MĚSTA VE SVĚTLE NOVÝCH PRAVIDEL EU V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2014-2020 REGIONY A MĚSTA VE SVĚTLE NOVÝCH PRAVIDEL EU V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2014-2020 Konference "Region v rozvoji společnosti", 23. 10. 2014 Brno, MZLU Viktor Jaroš, Vyjednávací tým AKČR Teoretický základ - nové

Více