Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006"

Transkript

1 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listpadu 2006 Míst knání: Městský úřad Slaný Čas knání: 15. listpadu 2006 Přítmni: Omluveni: RNDr. Iv Rubík, Ing. Petr Klačkvský, p. Jarslav Hlžek, p. Vjtěch Kčka, Ing. Pavel Bartníček, p. Libr Dbner, MUDr. Renata Rankvá, Mgr. Stanislav Berkvec MUDr. Bhumil Vašek, JUDr. Tmáš Richtr PROGRAM je přílhu tht zápisu Pan starsta, přivítal přítmné členy a zhdntil průběh vleb na ustavujícím zastupitelstvu. Sučasně infrmval nvé členy rady města pravidlech a pvinnstech při jednáních. Dále sdělil, že prgram dnešníh jednání byl dplněn tyt pdkladvé materiály: č. 23 Žádst pvlení užití městskéh znaku na kalendáři pr firmu KOMPAKT spl. s r.. Hstivice, č. 24 Návrh na rzpčtvé patření č. 53/2006, č. 25 Návrh ceny samlepky a phlednice letecký snímek města Slanéh, Rada města zahájila jednání schválením dplněnéh prgramu. ad 1 NÁVRH NA SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA MĚSTA Rada města schválila znění jednacíh řádu v upraveném znění. (7 pr) Rada města dpručila zastupitelstvu města přijmut jednací řád v upraveném znění. úkl č. 1 - Ing. Petru Klačkvskému, tajemníkvi - T: Zajistit předlžení schválenéh znění jednacíh řádu na nejbližší zasedání zastupitelstva města. ad 2 INFORMACE O MOŽNOSTECH ODMĚŇOVÁNÍ NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPTELSTVA MĚSTA Rada města dpručila zastupitelstvu města schválit následující výši měsíčních dměn. (7 pr) Funkce Výše dměny Člen rady města 1 000,- Předseda výbru dle výsledku práce Předseda kmise dle výsledku práce Člen zastupitelstva 0

2 úkl č. 2 - Ing. Petru Klačkvskému, tajemníkvi - T: Zajistit předlžení navržené výše měsíčních dměn neuvlněným členům zastupitelstva bce na nejbližší zasedání. ad 3 NÁVRH NA ZŘÍZENÍ FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU VČETNĚ VOLBY JEHO PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDY A ČLENŮ Rada města dpručila zastupitelstvu města ke schválení statuty a jednací řády kntrlníh a finančníh výbru v upraveném znění. (6 pr, 1 nepřít.) úkl č. 3 - Ing. Petru Klačkvskému, tajemníkvi - T: Zajistit předlžení návrhu na zřízení finančníh a kntrlníh výbru včetně statutů a jednacích řádů výše uvedených výbrů.. ad 4 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 49/2006 Rada města schválila rzpčtvé patření č. 49/2006 a t převd 230 tis. Kč ze schválené částky v rzpčtu ve výši tis. Kč na akci Ulice Wilsnva a Dr. E. Beneše reknstrukce chdníků (ORJ 3007, ORG , 2219, plžka 6121) d běžných výdajů na nákup městskéh mbiliáře d ulice Dr. E. Beneše (ORJ 3010, 3639, plžka 5137). (5 pr, 2 nepřít.) úkl č. 4 - Ing. Zině Nvé, veducí finančníh dbru - T: Zajistit zpracvání návrhu na rzpčtvé patření č. 49/2006 a předlžit tent návrh ke ad 5 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 50/2006 Rada města nedpručila zastupitelstvu města schválit RO č.50/2006 navýšením výdajů dbru kultury pr knihvnu V.V.Štecha ,--Kč na pkrytí zvýšených výdajů z tevřením nvé pbčky knihvny v prstrách 3.ZŠ ve Slaném převdem z uspřených výdajů finančníh dbru na plžce zpracvání dat a úrků z úvěrů. (7 pr) ad 6 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 51/2006 Rada města dpručila zastupitelstvu města schválit RO č.51/2006 přijetím dtace Středčeskéh kraje na úhradu výdajů spjených s náklady na činnst dbrnéh lesníh hspdáře za II.čtvrtletí 2006 ve výši ,-- Kč a dtace Středčeskéh kraje na úhradu výdajů na pdpru výsadby meliračních a zpevňujících dřevin za I.plletí 2006 ve výši 6 300,-- Kč a ukládá ing.nvé předlžit RO č.51/2006 ke schválení v zastupitelstvu města. (7 pr) úkl č. 5 Ing. Zině Nvé. veducí finančníh dbru Zajistit zpracvání návrhu na rzpčtvé patření č. 51/2006 a předlžit tent návrh ke ad 7 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 52/2006 Rada města dpručila zastupitelstvu města schválit RO č.52/2006 přijetím finančníh daru d firmy UMOE SCHAT-HARDING spl. s r.. Slaný ve výši ,-- Kč na prvedení parkvých úprav v parku v Ouvalvé ulici ve Slaném, finančníh daru ,-- Kč d advkátní kanceláře Slil, Linke, Richtr & spl pr knihvnu V.V.Štecha na dplnění knižníh fndu a finančníh daru d nadačníh fndu KALICH pr Dům s pečvatelsku službu ve Slaném Na Sadech ve výši ,-- Kč. (7 pr) úkl č. 6 Ing. Zině Nvé. veducí finančníh dbru Zajistit zpracvání návrhu na rzpčtvé patření č. 52/2006 a předlžit tent návrh ke úkl č. 7 RNDr. Ivu Rubíkvi, starstvi, Zaslat výše uvedeným firmám děkvné dpisy za finanční dar městu.

3 ad 8 NÁVRH NA PŘIJETÍ FINANČNÍHO ZÁVAZKU Rada města schválila pdkladvý materiál s tím, že bude dplněn kmentář veducí finančníh dbru. (7 pr) úkl č. 8 Ing. Milanu Grhmannvi, manažeru rzvje města T: Zajistit zpracvání důvdvé zprávy, dplnit pdkladvý materiál vyjádření finančníh dbru a předlžit tent návrh ke ad 9 NÁVRH SPLÁTKOVÝCH KALENDÁŘŮ POHLEDÁVEK, VZNIKAJÍCÍCH Z TITULU NEUHRAZENÝCH PLATEB, SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU Rada města schválila uzavření splátkvých kalendářů k phledávkám vzniklých z titulu neuhrazených plateb, spjených s užíváním bytu v majetku města dle přilženéh seznamu p. č. 23.(7 pr) úkl č. 9 Ing. Jsefu Rabasvi, řediteli RDK servis Slaný T: Infrmvat uživatele bytu rzhdnutí rady města. ad 10 NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU VE VĚCI SMLUV O NÁJMU BYTU, JEJICHŽ PLATNOST KONČÍ V 1/2007 A 2/2007 Rada města Rada města schvaluje uzavření nvých Smluv nájmu bytu s těmit nájemci: čp. 273, č. bytu 2, p. Pavel Sajdl, čp. 273, č. bytu 19 pí Eva Zajícvá, čp. 173, č. bytu 66 pí Růžena Lepldvá, čp. 1455, č. bytu 4 p. Michal David, čp. 1653, č. bytu 6 p. Jarmír Pařenica úkl č.10 Ing. Jsefu Rabasvi, řediteli RDK servis Slaný T: Rada města ukládá infrmvat uživatele bytů usnesení rady města. ad 11 NÁVRH NA ÚPRAVU VÝŠE ZÁKLADNÍHO MĚSÍČNÍHO NÁJEMNÉHO U BYTŮ SE SMLOUVOU, UZAVŘENOU NA NÁJEMNÉ REGULOVANÉ A U BYTŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Rada města schválila úpravu základníh nájemnéh pr byty s regulvaným nájemným s účinnstí d (7 pr) Přehled výše nájemnéh pr byty, kde nejsu slevy a byty se sníženu kvalitu Pr byty (dříve I. II. kategrie) ve výši: Stávající nájemné Nvé nájemné 16,41 Kč/m 2 21,40 Kč/m 2 12,32 Kč/m 2 17,26 Kč/m 2 Pr byty se sníženu kvalitu (dříve III a IV. kategrie) 9,57 Kč/m 2 13,91 Kč/m 2 6,82 Kč/m 2 10,79 Kč/m 2 Pr byty s individuálním nájemným (dříve s pskytnutými slevami) ve výši Stávající nájemné Nvé nájemné 11,70 Kč/m 2 16,17 Kč/m 2 9,08 Kč/m 2 13,37 Kč/m 2 9,03 Kč/m 2 13,32 Kč/m 2 Rada města schválila úpravu základníh měsíčníh nájemnéh pr byty v DPS s účinnstí d ve výši: 21,40 Kč/ m2 (stávající nájemné 16,41 Kč/m2) a 17,26 Kč/m2 (stávající nájemné 12,32 Kč/m2) dle typu bytu. (7 pr)

4 úkl č.11 Ing. Jsefu Rabasvi, řediteli RDK servis Slaný T: Rada města ukládá infrmvat uživatele bytů usnesení rady města. ad 12 NÁVRH NA NAROVNÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ K POZEMKOVÉ PARCELE Č. K. 2246/2 O VÝMĚŘE 378 M2 OSTATNÍ PLOCHA V K. Ú. SLANÝ Rada města dpručila zastupitelstvu města schválit směnu pzemkvé parcely č. k. 2246/2 výměře 378 m 2 statní plcha za část pzemkvé parcely č.k výměře cca 183 m 2 zahrada a za část stavební parcely č. k. 1691/1 výměře cca 880 m 2 statní plcha vše v k. ú. Slaný s tím, že vlastníci bjektu č. p. 533 v Plynárenské ulici, které zastupuje Ing. Chtěbrský, uhradí minimální částku ve výši 1000,- Kč/m 2 za nadbytečné m 2, s tím, že na stávající inženýrské sítě nacházející se na pzemcích ve vlastnictví žadatelů v Plynárenské ulici budu zřízena věcná břemena ve prspěch města Slanéh resp. jejich dalších správců či prvzvatelů, vlastníků. (7 pr) úkl č. 12 P. Jiřímu Sejkrvi, veducímu dbru správy majetku T: Zajistit vypracvání důvdvé zprávy pr zastupitelstv města dle usnesení rady a zajistit veškeré náležitsti dle ustanvení 39 zákna č. 128/2000 Sb. v platném znění. ad 13 NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O NÁJMU, ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, ÚDRŽBY A OIPRAV PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ S PŘEDKUPNÍM PRÁVEM Rada města dpručila zastupitelstvu města schválit uzavření smluvy nájmu, zajištění prvzu, údržby a prav plynárenskéh zařízení Plynfikace bce Dlín na dbu určitu d , respektive d dby trvání licence Středčeské plynárenské, a. s. za nájemné 1,35 Kč za běžný metr plynvdníh ptrubí, s předkupním právem ve prspěch Středčeské plynárenské, a. s.(7 pr) úkl č. 13 P. Jiřímu Sejkrvi, veducímu dbru správy majetku T: Zajistit vypracvání důvdvé zprávy pr zastupitelstv města dle usnesení rady města. ad 14 NÁVRH NA PRONÁJEM ČÁSTI POZEMKOVÉ PARCELY Č. K. 1/1 O VÝMĚŘE CCA 12 M2 OSTATNÍ PLOCHA V K. Ú. DOLÍN Rada města schválila prnájem části pzemkvé parcely č. k. 1/1 výměře cca 12 m2 statní plcha v k. ú. Dlín za nájemné 3,07 Kč/m2/rk manželům Osladilvým, trvale bytem Dlín čp. 47, Slaný s tím, že nedjde k plcení dtčenéh pzemku. (7 pr) úkl č. 14 P. Jiřímu Sejkrvi, veducímu dbru správy majetku T: Zajistit uzavření smluvy nájmu. ad 15 NÁVRH NA SMĚNU STAVEBNÍ PARCELY VE ZJEDNODUŠENÉ EVIDENCI Č. K. 354 O VÝMĚŘE 259 M2 ZA ČÁSTI STAVEBNÍCH PARCEL Č. K. 360/1 A Č. K. 360/2 (PARKOVIŠTĚ TŘEBÍZSKÉHO), OBĚ V K. Ú. SLANÝ Rada města dpručila zastupitelstvu města schválit směnu stavební parcely ve zjedndušené evidenci č. k. 354 výměře 259 m 2 ve vlastnictví města Slanéh za části pzemkvých parcel č. k. 360/1 a č. k. 360/2 celkvé výměře čtverce 17 x17 m ve vlastnictví firmy RIS Kladn, s. r.., se sídlem L. Záptckéh 3094, Kladn Bressn, vše v k. ú. Slaný.(7 pr) úkl č. 15 P. Jiřímu Sejkrvi, veducímu dbru správy majetku T: Zajistit vypracvání důvdvé zprávy pr zastupitelstv města dle usnesení rady a zajistit veškeré náležitsti dle ustanvení 39 zákna č. 128/2000 Sb. v platném znění. ad 16 ŽÁDOST O SOUHLAS S UZAVŘENÍM SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V ČP. 58, ULICE SOUKENICKÁ, SLANÝ Rada města schválila uzavření smluvy pdnájmu části nebytvých prstr v rzsahu cca 10 m 2 v č. p. 58, ulice Sukenická, Slaný mezi paní Janu Rhlvu, bytem

5 Slaný, Záfrtenská 1662, IČ: a paní Hanu Kučervu, bytem Slaný, Na Dlíkách 507, IČ: s tím, že nájemné nebude vyšší než nájemné, které hradí paní Rhlvá Městu Slaný. úkl č. 16 P. Jiřímu Sejkrvi, veducímu dbru správy majetku T: Infrmvat žadatele usnesení rady města. ad 17 NÁVRH NA STANOVENÍ VÝŠE NÁJEMNÉHO ZA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ, KTERÉ JSOU V MAJETKU MĚSTA SLANÉHO A ZA UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH A TELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ V A NA MAJETKU MĚSTA SLANÉHO, PLATNÝCH OD Rada města schválila s platnstí d výši nájemnéh za prnájem nebytvých prstr a pzemků, které jsu v majetku Města Slanéh (7 pr). Za umístění reklamních a telekmunikačních zařízení v a na majetku Města Slanéh, za umístění infrmačních skříněk na majetku Města Slanéh a za dčasné užívání pzemků v majetku Města Slanéh za účelem instalace slupků MIOS dle upravenéh znění (Za dčasné užívání pzemků v majetku města za účelem instalace slupků pr městský infrmační a rientační systém (MIOS) nájemné ve výši 1000,- Kč/rk/slupek. (6 pr, 1 nepřít.) Na bjektech čp. 528 a čp. 99 jsu umístěny infrmační skříňky, za které jejich uživatelé dpsud nehradili žádné nájemné. Za každu infrmační skříňku umístěnu na bjektu v majetku města bude nájemné d dle rzhdnutí rady ve výši 600,- Kč/rk/kus. (5 pr, 1 prti, 1 nepřít.) ad 18 NÁVRH NA UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU SLUŽEBNÍHO BYTU O VELIKOSTI 2+1 S ÚPLNÝM ZÁKLADNÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM V ČP. 1496, ULICE STADIONU, SLANÝ Rada města schválila uzavření nvé smluvy nájmu služebníh bytu v č. p v ulici U Stadinu ve Slaném s Víceúčelvu sprtvní halu Slaný spl. s r.., Lacinva 1720, Slaný na bdbí d d s tím, že výše nájemnéh bude stanvena dle sazeb schválených radu města pr rk (6 pr, 1 nepřít.) úkl č. 17 P. Jiřímu Sejkrvi, veducímu dbru správy majetku T: Zajistit uzavření nvé smluvy nájmu služebníh bytu dle usnesení rady města. ad 19 NÁVRH SAZEB ZA PRONÁJEM SPORTOVNÍHO AREÁLU HALY BIOS A PROVOZNÍ ŘÁD Rada města pdkladvý materiál dlžila a vrátila jej k dpracvání. ad 20 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ HVĚZDÁRNY VE SLANÉM Rada města předlženu zprávu prjednala. ad 21 POKRAČOVÁNÍ SPOLUPRÁCE MĚSTO SLANÝ X SPACE FILMS, SPOL. S R. O. NA SERIÁLU MÍSTO V ŽIVOTĚ II Rada města schválila další splupráci s prdukční splečnsti SPACE FILMS a schválila prnájem plch v exteriéru (parkvání vzů techniky a natáčení) za částku Kč/1 filmvací den a 5000,- Kč/ 1 filmvací den v interiérech. Byla přislíbena maximální míra prpagace města Slanéh v přadech a jiných aktivitách TV NOVA ( Snídaně s NOVOU, ANNO, Film filmu atd.).(7 pr) úkl č. 18 P. Jiřímu Sejkrvi, veducímu dbru správy majetku T: Zajistit uzavření nvé smluvy nájmu dle rzhdnutí rady města. ad 23 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 53/2006 Rada města dpručila zastupitelstvu města schválit rzpčtvé patření č. 53/2006 a t převd částky 33 tis. Kč, ze schválené částky v rzpčtu ve výši 128 tis. Kč určené na

6 nákup kntejnerů na dpady pr sběrný dvůr, d běžných výdajů na nákup menších kntejnerů na nebezpečný dpad (ORJ 3006, 3721, plžka 5137). (7 pr) úkl č. 19 Ing. Zině Nvé. veducí finančníh dbru Zajistit zpracvání návrhu na rzpčtvéh patření č. 53/2006 a předlžit tent návrh ke ad 24 ŽÁDOST O POUŽITÍ MĚSTSKÉHO ZNAKU NA KALENDÁŘI PRO ROK 2007 S LETECKÝM SNÍMKEM Rada města schválila užití městskéh znaku na kalendáři pr rk 2007 s leteckým snímkem firmě KOMPAKT spl. s r.., Českmravská reklamní agentura Pděbrady. (6 pr, 1 nepřít.) P. Hlžek navrhl změnu, aby svatební den bez pplatku byl stanven pátek a ve zbývajících dnech byl přistupen ke stanvenému pplatku. Rada města tent návrh schválila. (7 pr) Ing. Bartníček předlžil návrh na stanvení ceny leteckéh phledu Města Slanéh a samlepky znaku Města Slanéh mžnst umístění na vzidla. Návrh phled 5,- Kč, samlepka 60,- Kč. Rada města schválila výše cen v navrhvaném znění. (7 pr) ad 22 SDĚLENÍ A PŘIPOMÍNKY Pan starsta přednesl něklik infrmací a sdělení: infrmval klektivní pzvánce na slavnstní tevření OD Kaufland ve Slaném t. r. d hd. předlžil další infrmace sučasném stavu ve věci převdu bývalých kasáren v Pdlešíně infrmval prjednávané dkumentaci severníh bchvatu města upzrnil na pietní akt k slavě svátku sraz v 8.50 hd. upzrnil na některé kulturní a sprtvní akce: rčník Slánských jazzvých dnů, kncert Kruhu přátel hudby v piaristické kapli d 19.30, d hd. prběhl slavnstní zahájení prdeje kalendáře Králvskéh města Slanéh, Slánská brusle prběhne , turnaj ve vlejbale přádaný MěÚ Slaný a 3. ZŠ, d Slavnst světla a d hd. kncert hudební skupiny Jablkň, Náladvé trhy na Masarykvě nám., beseda se slánskými cestvateli d 9.30 ve Fitness (bývalá mlékárna), diamantvá svatba, beseda prjektu Cmmunity Plicing ve Slaném v aule gymnázia d 9.00 d hd. setkání Plicie ČR a Nizzemské plicie, infrmval dcizení tabulek na Kašně 4 prezidentů prběhne pdepsání smluvy bezúplatném převdu pzemků v lkalitě Na Dlíkách z Pzemkvéh fndu na Měst Slaný. Pan Kčka pžádal, aby se pamatval i na úpravu kstelní náměstíčka ve Vinařickéh ul. Rada města navrhla jména ddávajících: p. Kčka, p. Dbner, ing. Hampl, MUDr. Rankvá, JUDr. Richtr, p. Čapek, Mgr. Berkvec. (s jedntlivými kandidáty bude návrh prjednáván) (7 pr)

7 Jednání městské rady byl uknčen v hd hd. Zapsal a zpracval: Ing. Petr Klačkvský, Jarslava Prškvá Ověřil: Vjtěch KOČKA... RNDr. Iv Rubík starsta králvskéh města Slanéh

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Zápis č. 5/2011 z veřejnéh zasedání becníh zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Míst a čas jednání: 18 hd. v místním phstinství Přítmni: Zastupitelé: dle prezenční listiny. Omluven: 0 Nemluven: 0 Občané dle

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Z Á P I S Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. prosince 2006

Z Á P I S Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. prosince 2006 Z Á P I S Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. prosince 2006 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 20. prosince 2006 Přítomni: Omluveni: RNDr. Ivo Rubík, Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Z Á P I S Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 7. 2005

Z Á P I S Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 7. 2005 Z Á P I S Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 7. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 27. července 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Z Á P I S Z 53. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 3. 2005

Z Á P I S Z 53. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 3. 2005 Z Á P I S Z 53. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 30. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek Ing. Pavel Bartoníček, JUDr. Tomáš

Více

Název: Návrh postupu města při prodeji bytového fondu Návrh seznamu bytových domů k prodeji

Název: Návrh postupu města při prodeji bytového fondu Návrh seznamu bytových domů k prodeji IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MMB2016000000198 # Rada města Brna Z7/16. zadání Zastupitelstva města Brna knané d 15.3.2016 ZM7/ 44Z4 Název: Návrh pstupu města při deji bytvéh

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 2009

Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 2009 Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva bce dne 6. 5. 2009 Přítmni: dle prezenční listiny Půvdní návrh prgramu: 1) Zahájení, určení zapisvatelky, věřvatelů zápisu 2) Kntrla zápisu z minuléh zasedání

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 29/2015/RM Den konání: 10. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 83 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 24. 09. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Ladislav Schneider,

Více

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání SDRUŽENÍ NERATOV,.s. Sciální pdnikání HK 22.10.2015 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. Sdružení Neratv,.s. byl zalžen v rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa s pmcí handicapvaných

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 16.6. 2006 v Praze

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 16.6. 2006 v Praze Z á p i s ze zasedání výknnéh výbru ČKA, knanéh dne 16.6. 2006 v Praze Přítmni: Omluveni: Jančálek, Dbeš, Slavík, Jakubek,Kupvá, Jhn,Maryška (za MMK), Vaňura, Matyášvá, Palánvá, Pluhařvá Kblížek 1. Zahájení

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 Občanské sdružení Míst jednání Waldrfské sdružení Ostrava (WSO) ZŠ Waldrfská Ostrava (ZŠWO) Datum jednání 20.10. 2011, 16.00 18:00 Předmět jednání Valná hrmada 1. AGENDA VALNÉ

Více

Výroční zpráva 2010. Sportovní Jižní Město o.p.s.

Výroční zpráva 2010. Sportovní Jižní Město o.p.s. Výrční zpráva 2010 Sprtvní Jižní Měst.p.s. 1 Obsah: strana Základní data splečnsti 3 Míst realizace 4 Přehled činnsti 5 Oddíly SJM.p.s. 6 Jedntlivé akce v rce 2010 7 Finanční zpráva za rk 2010 11 2 Výrční

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2016 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2016 13:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 07.01.2016 13:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: MSPH 77 INS 4471/2015 pr Ivana Rychnvská, Mgr. Vlastník, jiný právněný

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 31.8. 2006 v Praze

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 31.8. 2006 v Praze Z á p i s ze zasedání výknnéh výbru ČKA, knanéh dne 31.8. 2006 v Praze Přítmni: Omluveni: Jančálek, Dbeš,Kblížek Jakubek,Kupvá, Vaňura, Matyášvá, Palánvá, Pluhařvá. Jhn, Slavík, Němec (pracvní důvdy) 1.

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 30.09.2015 17:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 30.09.2015 17:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 30.09.2015 17:35:02 Vlastník, jiný právněný Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 2005 324 zastavěná plcha

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

za rok 2014 Závěrečný účet Hospodaření statutárního města Ostravy -městského obvodu Poruba str. 1 str. 2 str. 4 str. 9

za rok 2014 Závěrečný účet Hospodaření statutárního města Ostravy -městského obvodu Poruba str. 1 str. 2 str. 4 str. 9 Hspdaření statutárníh města Ostravy -městskéh bvdu Pruba za rk 2014 Závěrečný účet Závěrečný účet SMO-městskéh bvdu Pruba za rk 2014 1) Bilance hspdaření městskéh bvdu Pruba za rk 2014 2) Plnění rzpčtu

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.05.2014 13:41:29

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.05.2014 13:41:29 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 19.05.2014 13:41:29 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 747670 Sezemice nad Lučnu List vlastnictví: 137 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva dzrčí rady za rk 2010 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.06.2015 23:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.06.2015 23:15:02 prkazující stav evidvaný k datu 22.06.2015 23:15:02 CZ0205 Kutná Hra Kat.území: 618349 List vlastnictví: 10297 534005 V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) A Vlastník,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2015 17:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2015 17:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 29.09.2015 17:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSOL 16 INS 14978/2015 pr Jiří Hanák, Ing. Vlastník, jiný právněný Kat.území:

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:15:02 CZ0643 Brn-venkv Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Vda Drahmír Dr. a Vdvá Anna, Jiráskva 1378/62, 66451 Šlapanice SJM = splečné jmění

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbr eknmický ddělení metdiky a kntrly SpZn: ČJ: Zpráva výsledku přezkumání hspdaření města Miletín, IČ: 00271811 za rk 2014 Přezkumání se uskutečnil ve dnech: - 12.11.2014-13.11.2014-29.4.2015-30.4.2015

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 09.06.2016 14:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 09.06.2016 14:55:02 prkazující stav evidvaný k datu 09.06.2016 14:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 44/15 pr Mgr. Richard Bednář Exekutrský úřad Praha 10 V kat. území jsu pzemky

Více

Hudební a filmové nosiče Rozmnožování a rozšiřování hudebních děl na zvukových a zvukově obrazových nosičích záznamů

Hudební a filmové nosiče Rozmnožování a rozšiřování hudebních děl na zvukových a zvukově obrazových nosičích záznamů Hudební a filmvé nsiče Rzmnžvání a rzšiřvání hudebních děl na zvukvých a zvukvě brazvých nsičích záznamů 1/6 OSA umžňuje získání licence pr rzmnžvání a rzšiřvání nsičů (dle 13 a 14 AutZ) na základě jednrázvé

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Výroční zpráva 2015 MAS Staroměstsko, z.s.

Výroční zpráva 2015 MAS Staroměstsko, z.s. Výrční zpráva 2015 MAS Starměstsk, z.s. Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Měst IČO: 227 07 441 Základní údaje území MAS MAS Starměstsk je bčanské sdružení, které byl zaregistrván Ministerstvem vnitra ČR

Více

Z Á P I S Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. 6. 2006

Z Á P I S Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. 6. 2006 Z Á P I S Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. 6. 2006 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 28. června 2006 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, p. Karel Ležák Ing. Petr Kolačkovský,

Více

Přestěhování Domova důchodců Černožice zahrnuje přestěhování 74 104 klientů :

Přestěhování Domova důchodců Černožice zahrnuje přestěhování 74 104 klientů : Přílha č. 1 - Technické pžadavky na přestěhvání DD Černžice 1. Rzsah přestěhvání Přestěhvání Dmva důchdců Černžice zahrnuje přestěhvání 74 104 klientů : až 40 klientů dmva pr seniry, až 64 klientů dmva

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.08.2012 13:15:03

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.08.2012 13:15:03 A B B1 C Nemvitsti Pzemky Parcela Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Valášek Martin, Hrnická 486/13, Český Těšín, 737 01 Český Těšín 1 Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnickéh práva - Bez zápisu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Poříčanský posel. čtvrté číslo. prosinec 2013 -1-

Poříčanský posel. čtvrté číslo. prosinec 2013 -1- čtvrté čísl prsinec 23 - - - Slv starstky - - Vážení čtenáři, vánce jsu za dveřmi a s nimi vám přinášíme i letšní pslední vydání Příčanskéh psla, ve kterém na vás čeká šestnáct stran infrmací tm, c se

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.06.2011 09:41:20

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.06.2011 09:41:20 prkazující stav evidvaný k datu 21.06.2011 09:41:20 Obec: 555088 Havířv V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl Vlastnické práv Adamec Petr a Adamcvá

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í ze 5. zasedání Zastupitelstva městskéh bvdu Lhtka, knanéh dne 25.06.2007 čís. 36/5 44/5 Jsef Šrámek Ing.

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 26.03.2015 10:15:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 682233 Františkv u Liberce List vlastnictví: 240 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 6/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.06.2014 12:35:51

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.06.2014 12:35:51 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 20.06.2014 12:35:51 CZ0323 -měst Vlastník, jiný právněný Kat.území: 722294 Bžkv List vlastnictví: 824 554791 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více