Historie školního vzdělávání v Přísnoticích.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie školního vzdělávání v Přísnoticích."

Transkript

1

2 Historie školního vzdělávání v Přísnoticích. Do roku 1806 byly Přísnotice přiškoleny k obci Hunkovice. V roce 1806 byla zřízena samostatná jednotřídní škola a jejím správcem se stal Josef Kučera, syn hunkovského správce školy. V roce 1887 se stala místní škola dvou třídní, a proto bylo třeba postavit novou školu. Učilo se na domě č. 58 stará škola. V roce 1887 byla postavena nová škola na místě obecní sýpky a domu č. 2 nákladem ,- K. Prvním nadučitelem byl Antonín Hybler ( ). V roce 1919 se zdejší škola stala trojtřídní a působil na ní řídící učitel Ant. Foit, Vladimír Hrachovina a Anna Holubová. Školu navštěvovalo 67 chlapců a 86 děvčat, celkem 153 žáků, z nichž 29 mělo všeobecnou úlevu. Počátkem roku 1921 vstoupil v platnost nový zákon o složení místních školních rad. Proto byla vykonána volba nové místní školní rady, která měla čtyři členy a tři náhradníky. Předsedou byl zvolen Jan Lukš. Ve škole učili: řídící učitel Alois Foit, Alois Foit ml., Vladimír Hrachovina, ind.uč. Božena Kolářová. Od1.října byla na místo učitele Aloise Foita ustanovena na zdejší škole učitelka Zdenka Konečná. V roce 1924 se žáci naší školy zúčastnili s učitelským sborem uvítání prezidenta T. G. Masaryka v Židlochovicích. Za svého pobytu v Židlochovicích projel pan prezident 19. června i naší obcí. V roce 1925 bylo v učitelském sboru mnoho změn. Učitel Vl. Hrachovina byl dán na dočasný odpočinek, učitelka ručních prací Kolářová se provdala. Na škole byli řídící učitel Alois Foit, Zdenka Konečná, Ludmila Stehlíková, Valerie Nepevná a krátký čas učitel Samuel Kovář. Dne 7. března pořádali občané zároveň se školou slavnost s dětským divadlem Mikeš Lomidřevo, pohádku o třech jednáních. V roce 1926 zemřel řídící učitel Alois Foit, který byl pochován za doprovodu celé vsi a učitelstva z okolí na místním hřibově. Ve škole byl ustanoven zatímním správcem řídící učitel František Drdacký z Unkovic, dále zde učili alois Foit ml., Zdenka Konečná, ind.uč. A Veselá, učitelka Lidmila Bartuňková. V roce 1927 dosavadní zatímní správce školy Alois Foit odešel na menšinovou školu na Těšínsko a na jeho místo byl jmenován zatímním správcem školy Josef Havlík, který byl též obecním kronikářem. V učitelském sboru došlo také ke změnám: nově ustanoveni byli Štěpán Mátl z Rajhradu, Marie Obhlídalová ze Šaratic. V roce 1928 je trojtřídní obecná škola, která musela být rozšířena pro velký růst žactva o jednu pobočnou třídu. Protože ve škole jsou jen tři učebny, musí se pomýšleti na přístavbu školy. Rok 1929 přinesl změny v učitelském sboru. Odešla učitelka Marie Obhlídalová a Učitel Samuel Kovář (dostal studijní dovolenou). Při zdejší obci je opět pobočka při 1. třídě, protože je zapsáno 156 dětí, o 10 dětí více, než roku minulého. V roce 1930 je školou povinných dítek celkem 168. Do zdejší školy chodilo 73 chlapců a 76 dívek. Učitelé Adolf Holzmann a Miloš Novák odešli, na jejich místo ustanovení učitel čekatel Jaroslav Vladík a Božena Rašovská. V roce 1931 byla při zdejší škole opět zřízena pobočka. Do školy chodí 73 hochů a 86 dívek, celkem 159 dítek. Z učitelského sboru odešla učitelka M.Rožková

3 a učitelka B. Rašovská. Místo nich byly ustanoveny Milada Čermáková a učitelka M. Reitermannová. V roce 1932 byla zřízena pobočka při 2. třídě. Do zdejší školy chodí 77 chlapců a 81 dívek, celkem 158 dětí. Učitel Jaroslav Vladík narukoval a místo něho byl ustanoven výp. uč. Václav Malý. Školské poměry za okupace Ve škole byla zavedena povinně němčina dokonce i v 1. třídě. V zimě byly uhelné prázdniny pro nedostatek uhlí, děti chodily do školy jen pro úkoly. České učebnice se nevydávaly, jenom pro nejnižší ročníky nějaké byly. Ostatní učebnice se upravovaly obyčejně černou tuší nebo černou barvou. Dějepis se nesměl vyučovat, v zeměpise jména německých měst apod. se musela vyslovovat jen německy. V roce 1941 odešel do výslužby správce školy a starosta obce řídící učitel Ladislav Heinige. Správou školy byla pověřena učitelka Helena Stárková. Rok 1945 vyučování v tomto roce bylo nepravidelné. Začátkem března obsadili školu čeští studenti, kteří byli pracovně nasazeni v Technische Nothilfe, od 22. března byla škola obsazena Němci do osvobození 17. dubna. V době osvobozování zde byla asi tři týdny polní nemocnice. Za tu dobu zde zemřelo 17 raněných ruských vojínů. Čtyři byli pochováni v parku před školou. Po válce byly pozůstatky převezeny na hřbitov u Ořechova. Později zde bylo ubytováno velitelství a posléze tam byly ubikace letců až do poloviny srpna V letech 1946 a 1947 byla ve škole provedena péčí Československého červeného kříže a pomocí dorostu kanadského červeného kříže a z akce U.N.R.A. stravovací akce. Dětem bylo vařeno kakao a předány malé dárky. V roce 1946 byla důkladně opravena škola. Byla dána nová okna, opravena střecha, nová fasáda školy a provedeny vnitřní úpravy. Celkový náklad byl ,- Kč. Velkým přínosem pro pokladnu místní školní rady, která tyto opravy prováděla, byl výnos z letního maškarního karnevalu, který byl velmi zdařilým podnikem, na kterém se podílely všechny veřejné a politické složky. Zajímavosti let : v dubnu 1949 bylo založeno při zdejší škole Sdružení rodičů a přátel školy. V prosinci 1949 byl zakoupen promítací projektor na promítání filmů pro školu a jiné korporace za ,- Kč byl jmenován správcem a ředitelem na zdejší Národní škole učitel Jaroslav Vala. Řídící učitelka Helena Stárková odešla do výslužby byla založena ve škole Pionýrská organizace. Počet žáků na zdejší škole: 1948/49-77 dětí, 1949/50-83 dětí, 1950/51-96 dětí, 1951/52-98 dětí, 1952/53-94 dětí. V letech 1953/56 navštěvovalo Národní školu dětí. Ve školním roce 1955/56 byl založen mičurinský kroužek. Ve školní zahradě na přiděleném pozemku děti pěstovaly brambory, kukuřici i zeleninu. Velmi dobrý zdravotní stav dětí byl zjištěn při pravidelných lékařských prohlídkách, které prováděl Dr. Kamenný z Vranovic, obvodní lékař. Ve školním roce 1956/57 tvořili učitelský sbor na národní škole učitelé: ředitel školy Jaroslav Vala, učitelky A. Ivičičová, M. Neubauerová, O. Hanáková. Školu

4 navštěvuje v tomto školním roce 40 chlapců a 67 děvčat. Na škole dobře pracovala pionýrská organizace pod vedením A. Kozlové. Děti byly očkovány proti záškrtu, několik dětí má vadný zrak. Během roku se vyskytla infekční žloutenka (10 případů). Ke konci školního roku se rozšířila mezi dětmi spála. Rok 1957/58 Učitelský sbor tvořili: ředitel školy Jaroslav Vala, učitelé M. Neubauerová, Kl. Šafaříková, O. Vaniová. Od 26. října nastoupil František Pokorný, který přišel ze základní vojenské služby. Do první třídy chodilo 25 žáků, do druhé 20 žáků, do třetí 24 žáků, čtvrtý ročník navštěvovalo 18 žáků a pátý 25 žáků. Celkem bylo ve škole 112 žáků. Vedoucí pionýrské organizace je učitelka M. Neubauerová, oddíloví vedoucí jsou St. Felzmanová, J. Krausová, M. Paulík, Jar. Vala, který též vedl technický kroužek. Žáci Národní školy se zúčastnili národní směny, vysazování stromků, směn mládeže. Sbírali mandelinku, uklízeli na sokolském hřišti, zúčastnili se příprav na stavbu kulturního domu. Po vzájemné dohodě byla uzavřena patronátní smlouva mezi místním JZD a Národní školou s cílem spolupráce mezi oběma složkami. Školní rok 1958/59 Pro větší počet dětí byla Národní škola rozšířena na pětitřídní. Učitelský sbor: Jaroslav Vala ředitel, Pokorný František, Hanušová M., Neubauerová M. a Šafaříková Kl. učitelé. Počet žáků: 1. třída 28 žáků, 2. třída - 27 žáků, 3. třída 22 žáků, 4. třída 19 žáků, 5. třída 19 žáků. Celkem chodilo do školy 115 žáků (69 děvčat a 46 chlapců) V tomto školním roce byla velmi zdařilá oslava dne dětí. I přes nepříznivé počasí děti s nadšením předvedly připravený program a diváci setrvali až do konce. Ve škole si žáci spořili. Škola byla vyhodnocena jako nejlepší ve spoření na okrese. Získala čestný diplom a obraz. V rámci patronátní smlouvy pomáhali žáci na polích družstva hlavně při sběru mandelinky, při sbírání brambor a vytrhávání hrachu. JZD neplní důsledně svoje povinnosti ze smlouvy. O prázdninách byl na Národní škole pomocí rodičů zaveden vodovod, postaveny splachovací záchody, opraveno elektrické vedení a zakoupeny nové lavice do tříd. Vše se stihlo do začátku školního roku.

5 Školní rok 1959/60 V učitelském sboru došlo ke změně. Učitel Pokorný František odešel, nastoupila Zdenka Nováková, provdaná Veselá. Na mateřskou dovolenou odešla učitelka Hanušová Miluše. Po dobu její nepřítomnosti ji zastupoval bývalý ředitel školy v Žabčicích, již důchodce Hrdina K. Do1. třídy chodilo 26 dětí, do 2. třídy 28 dětí, 3. ročník navštěvovalo 25 dětí, do 4. ročníku chodilo 19 dětí a do 5. ročníku 22 dětí. Zdejší školu navštěvovalo 120 dětí (50 chlapců a 70 dívek). Školní rok 1960/61 Od je Národní škola přejmenována na Základní devítiletou školu v Přísnoticích. Učitelský sbor se nezměnil. Celkový počet žáků ve škole 127 (58 chlapců a 61 děvčat). Pravidelné lékařské školní prohlídky, očkování proti tetanu, záškrtu a dětské obrně. Zdravotní stav školních dětí je velmi dobrý. I ve spoření byly děti pilné. Ušetřily si ,- Kč. Od státní spořitelny dostala škola odměnu 200,- Kč na knížky do žákovské knihovny. Žáci také v tomto školním roce pomáhali na poli. Sbírali mandelinku, vytrhávali plevel na okurkovém poli, pomohli při vybírání brambor. Účastnili se také stavby kulturního domu, upravovali park před školou a pomohli při sběru kovového šrotu. Školní rok 1961/62 Učitelský sbor beze změny, do školy chodilo 133 dětí (62 chlapců a 71 děvčat) Děti byly i letos ve spoření na prvním místě v okrese Břeclav. U JZD žáci odpracovali 1129 brigádnických hodin, na stavbě kulturního domu 390 hodin, na úpravě parku pře školou 105 hodin. V průměru na žáka je to 13 brigádnických hodin. Školní rok 1962/63 Za mateřskou dovolenou učitelky M. Frankové a Z. Veselé nastoupili učitelé důchodci Svoboda Karel a Hrdina Karel. Učitel Svoboda zůstal na škole, protože učitelka M. Franková již nenastoupila. Počet žáků ve škole je 127 (57 chlapců a 70 děvčat.) Děti opět pomáhaly družstvu 714,5 hodiny, na stavbě kulturního domu 466 hodin, ve škole a na úpravě parku před školou 407,5 hodiny, celkem odpracovaly 1588 brigádnických hodin. Na pomoc nově osvobozenému Alžírsku bylo vybráno 211,25Kčs a 195 kusů obnošeného šatstva.

6 Školní rok 1963/64 Do školy chodilo celkem 120 dětí (60 chlapců a 60 děvčat). Na brigádách v JZD se odpracovalo 1261 hodin, na úpravě okolí školy 60 hodin, na obci a kulturním domě 155 hodin, ostatní brigády 40 hodin. Celkem bylo odpracováno dětmi naší školy 1516 brigádnických hodin. Žáci 4. ročníku vysázeli 300 lesních stromků. Od byla škola přeřazena do zdravotního obvodu polikliniky v Židlochovicích. Očkování a pravidelné lékařské prohlídky žáků byly prováděny podle plánovaného rozvrhu odbornými lékaři této polikliniky. Opravy ve škole: byla vyměněna všechna krytina na střeše školy (školní rozpočet MNV a příspěvek ONV), před školou byl vybudován nový dlaždicový chodník a ke konci roku celý vnitřek školy vymalován. Školní rok 1964/65 Učitelský sbor: ředitel školy Jaroslav Vala, učitelé K. Šafaříková, M. Hanušová, Zd. Veselá, P. Kovařík. Ke konci školního roku zastupoval za mateřskou dovolenou učitelky M. Hanušové důchodce učitel Karel Svoboda z Brna, který již zde dříve působil. Počet žáků: 1. ročník 19 dětí, 2. ročník 22 dětí, 3. ročník 24 dětí, 4. ročník 24 dětí, 5. ročník 232 dětí. Celkem navštěvuje naší školu 111 dětí (59 chlapců a 52 dívek). Brigády - děti pomáhaly při výsadbě stromků, úpravě parku, zastaly lehčí práce v JZD čištění cibule, sběr brambor apod. odpracovaly celkem 1248 brigádnických hodin. Rok 1965/66 Za učitelku Zd. Veselou nastoupil V. Mahr, který během roku odešel do Moutnic. Za něho učila Božena Koláčková. Dětí ve třídách začíná ubývat. Do první třídy chodilo 17 dětí, do druhé 19, do třetí třídy 21dětí, čtvrtou třídu navštěvuje 24 žáků a pátou také 24 žáků. Celkem je to 105 dětí (55 chlapců a 47 děvčat). Podle rozhodnutí školského odboru ONV v Brně byli žáci 6-8 ročníku přemístěni do školy v Židlochovicích, žáci 9. ročníku dokončí docházku ve Vranovicích. Bylo odpracováno celkem 1435 brigádnických hodin.

7 Školní rok 1966/67 V letošním školním roce se přihlásilo jen 7 dětí do první třídy. Musely být sloučeny dva ročníky do jedné třídy. Učilo se 1. a 3. ročník 25 dětí, 2. ročník 19 dětí, 4. ročník 22 dětí a 5. ročník 22 dětí. Celkem chodilo do školy 87 dětí (51 chlapců a 36 děvčat). Při práci v parku před školou a ve školní zahradě odpracovali žáci 151 hodin, při sázení stromků pro Mysliveckou společnost 295 hodin a v JZD 326 hodin. Celkem odpracovali 772 brigádnických hodin. Na začátku září se vyskytla u 8 dětí infekční žloutenka. Školní rok 1967/68 Od nového školního roku 1967/68 byly zavedeny na škole dvě volné soboty v měsíci i na naší škole a současně s tím i redukce vyučovacího plánu. V 1. třídě se učily dva ročníky 1. ročník 16 dětí (4 chlapci a 12 děvčat) a 2. ročník 7 dětí (3 chlapci a 4 dívky), ve druhé třídě 3. ročník 20 žáků (12 chlapců a 8 děvčat), třetí třídu 4. ročník navštěvovalo 18 žáků a ve čtvrté třídě v 5. ročníku bylo 22 žáků. Celkem bylo ve škole 83 dětí (44chlapců a 39 dívek). Děti odpracovaly brigádnické hodiny v JZD 122 hodin (sbírání brambor) a pro mysliveckou společnost 164 hodin (sázení stromků). Celkem to bylo 286 brigádnických hodin. Školní rok 1968/69 Pro malý počet žáků je škola trojtřídní. Z učitelského sboru odešla učitelka Miluše Hanušová do ZŠ Žabičce. Zůstali zde Jaroslav Vala, ředitel, Petr Kovařík, učitel, Klotylda Šafaříková, učitelka. V první třídě 1. ročník 14 žáků, 2. ročník 13 žáků, ve druhé třídě 4. ročník - se učilo 21 dětí, ve třetí třídě byl 3. ročník 7 dětí a 5. ročník 20 dětí. Celkem bylo na škole 75 dětí (40 chlapců a 35 děvčat). V tomto školním roce odpracovali žáci celkem 133 brigádnických hodin při sbírání brambor a kukuřičných klasů v JZD. Pravidelné lékařské prohlídky ukazují na velmi dobrý zdravotní stav našich dětí. Problémy jsou jen s vadami chrupu a nedostatečným čištěním zubů. Školní zahrada se zmenšila na jednu třetinu stávající plochy. Ve škole byly vymalovány chodby a částečně třídy.

8 Školní léta 1969/71 I nadále je škola trojtřídní, učitelský sbor nezměněn. Ve škole se vzdělává dětí. i v těchto letech pomáhaly děti na poli při sběru brambor. Větší úpravy se ve škole nedělaly, bylo vymalováno a provedena menší oprava zvenčí školy. Školní rok 1971/72 Ředitelem se stal Petr Kovařík, dosavadní učitel. Bývalý ředitel Jaroslav Vala odešel do důchodu a zůstával ve škole jako učitel. Počet dětí ve škole klesá. Škola je dosud trojtřídní s pěti ročníky. Celkem bylo ve škole 61 dětí (31 chlapců a 30 dívek) Žáci odpracovali celkem 500 brigádnických hodin., z toho v JZD 240 hodin, na úpravě parku a okolí školy 260 hodin. Školní rok 1972/73 Ve škole učili ředitel školy Petr Kovařík, Klotylda Šafaříková, Marie Helmová, která odešla v listopadu na místo ředitelky do Základní školy do Vojkovic. Místo ní nastoupil učitel Václav Konvica. Škola je trojtřídní. Celkem je na škole 61 dětí (33 chlapců a 28 dívek). Při úpravě parku a sběru brambor v JZD odpracovali žáci celkem 720 brigádnických hodin. Je připravována generální oprava budovy školy, proto nebyly žádné velké úpravy prováděny. Školní rok 1973/74 Počet žáků na naší škole stále ubývá. Do školy chodí 53 žáků (30chlapců a 23 dívek) a škola je dvojtřídní. Učitelský sbor tvoří ředitel Petr Kovařík a učitelka Klotylda Šafaříková. Obě třídy jsou v prvním patře, místnosti v přízemí se uvolnily pro mládež popř. jako klubovna pro potřeby MNV. První třída byla složena ze tří ročníků. 1. ročník, 2. ročník a 3. ročník. Ve druhé třídě se učili žáci 4. ročníku a 5. ročníku. Žáci odpracovali celkem 616 brigádnických hodin. Školní rok 1974/75 Škola je dvojtřídní, učitelský sbor se nezměnil. Do školy chodí 46 žáků. Žáci dobře reprezentovali obec i školu na sportovních hrách obvodu Židlochovice. Naše škola obsadila 1. místo.

9 Ze třídy v přízemí byla zřízena Síň bojových a revolučních tradic, kde je stálá výstavka o osvobození a budování obce. Tato místnost také slouží k menším slavnostním schůzím a pro akce Sboru pro občanské záležitosti. Školní léta 1975/77 Učitelský sbor je nezměněn, škola je dvojtřídní, navštěvuje ji žáků. na škole pracují zájmové kroužky fotografický (vedoucí Klajba), atletický (vedoucí Němec F.), požárnický. Dobře si vedou oddíly pionýrů. O prázdninách byly vymalovány třídy, chodby, šatny a sociální zařízení. Vzhledem k tomu, že po dezinfekci byla voda ve stávající studni závadná, byla vkopána v roce 1976 u vjezdu do dvora nová studna. Školní rok 1977/78 V tomto školním roce došlo ke změně v organizaci našeho školství. Povinná školní docházka byla rozdělena na dva stupně. První stupeň byl ročník a druhý stupeň ročník Škola je dvojtřídní, celkem je ve škole 32 žáků (14chlapců, 18 děvčat). Je to nejnižší stav žáků v naší škole vůbec, co se o školní docházce zachovaly písemné doklady. Celá škola se zúčastnila vyučování v přírodě v Ketkovickém údolí u Ivančic v rekreačním středisku podniku Závody Gustava Klimenta v Hrušovanech. Během školního roku odešla do důchodu školnice p. Vlasta Valová, nastoupila místo ní p. Š. Kovaříková. Školní léta 1978/80 Došlo ve statutu naší školy k zásadní změně. V rámci kooperace naší školy a ZDŠ v Žabčicích. 3. a 4. ročník přešel do ZDŠ Žabčice, 1. a 2. ročník se vyučoval v naší škole. Učitelský sbor: 2. ročník učí ředitel školy Petr Kovařík, 1. ročník učí učitelka Klotylda Šafaříková, i když už má nárok na důchod. Počet dětí: 57 žáků, z toho přísnotických 27, do Žabčic chodí z Přísnotic 21 dětí. Opět nedošlo ke generální opravě školy, když je každoročně plánovaná. Mimo jiného okapové žlaby a okna jsou v havarijním stavu. Byla vyměněna vodárna. Žáci se zúčastnili plaveckého výcviku v krytém bazénu v Blučině.

10 Školní léta 1981/ /89 Kooperace s Unkovicemi, v Přísnoticích je 1. a 3. ročník, v Unkovicích je 2. a 4. ročník. Odešla učitelka Šafaříková, vystřídaly se učitelky Věra Matějková, Hana Janíčková, Drahomíra Brhelová. Školní rok 1986/87 se vyměnily ročníky 1. a 4. v Unkovicích, 2. a 3. v Přísnoticích Učitelský sbor: Petr Kovařík, ředitel, (2. ročník), Jindřiška Mrázková, učitelka, (3. ročník) Počty žáků se pohybovaly mezi 30 až 45 žáky ve škole. V lednu 1986 byla započata výměna okapových žlabů a svodů. Ve školním roce 1989 /90 kooperace pokračovala. Rodičům se však nelíbilo, že jejich děti mají dojíždět do školy jinam, když je škola ve vesnici. Po několika jednáních se Školským úřadem okresního národního výboru byla kooperace odvolaná a všech 37 dětí navštěvovalo od školního roku 1990/91 dvojtřídní školu v Přísnoticích. V rámci akce Týden země v roce 1990/91 byl na školním dvoře vysázen ořech. V roce 1991 byla provedena oprava školy nová fasáda, elektroinstalace ve třídách i na chodbách, vyměnily se všechny dveře, provedly se nátěry, opravilo se sociální zařízení, byly zřízeny přípojky na akumulační kamna. V žákovské šatně byla položena nová podlahová krytina. Do tříd byla zavedena teplá a studená voda, na sociální zařízení namontovány teplomety. Školní rok 1991/92 Byl odvolán z funkce ředitel Petr Kovařík, ( ), vyhlášen konkurz na místo ředitele. Petr Kovařík zůstává na škole jako učitel a je pověřen vedením školy. Od jmenovaná do funkce ředitelky Jindřiška Mrázková. Jedná se s úřadem o zavedení školní družiny. Počet žáků: I. třída, Petr Kovařík, 2. ročník 7 žáků a 3. ročník 8 žáků, II. třída, Jindřiška Mrázková, 1. ročník 8 žáků a 4. ročník 10 žáků Celkem chodilo do školy 33 žáků. O prázdninách 1992 se pokračovalo v opravách školy. Staré schodiště bylo nahrazeno novým, vyměněna dlažba na chodbách. Podlaha ve školní družině, sborovně a dolním kabinetě byla vyměněna a všude položeno linoleum. Postavila se zídka na školním dvoře a novými vraty byla celková úprava ukončena. Práce v roce 1992 stály ,- Kč. Celková oprava školy stála ,- Kč.

11 Školní rok 1992/93 Školní rok 1. září, učebnice zdarma, některé sešity a učební pomůcky hradili rodiče Škola je opět dvojtřídní, navštěvuje ji 26 žáků. I. třída 1 a 2 ročník, II. třída 3. ročník a 4. ročník. Učitelský sbor: ze školy odešel učitel Petr Kovařík. Od 1. října vyučoval ve II třídě Miloš Chmel, student pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Plavecký výcvik žáků proběhl opět v Blučině. Školnice Miroslava Kovaříková odešla do invalidního důchodu, na její místo nastoupila Naděžda Langová, která ji po dobu nemoci zastupovala. Dne byl Den otevřených dveří ve škole. Přišli se podívat bývalí žáci učitelé i občané. Vyjádřili obdiv nad vzhledem školy a pracovním kolektivem. Školní rok 1993/94 Učitelský sbor: ředitelka Jindřiška Mrázková, učitelka Trundová se provdala, jmenuje se Minářová. Škola je dvojtřídní, má 28 žáků. I. třída 1. ročník 9 žáků, 4. ročník 7 žáků, II. třída 2. ročník 4 žáci, 3. ročník 8 žáků. Ve školní družině bylo 22 žáků, vychovatelkou Jana Moravcová. Na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině přispívají rodiče 50,- Kč měsíčně. Ve třetí třídě byla instalovaná akumulační kamna. V celé škole je elektrické topení. Škola v přírodě Jeseníky penzion Ztracenka, účastnilo se 21 žáků v době od 6. do 13. června Školní rok 1994/95 Učitelský sbor: ředitelka Jindřiška Mrázková vyučuje v I. třídě (1. a 3. ročník) učitelka Minářová odešla, na její místo nastoupila Marta Staňková ze Syrovic, která učí ve II. třídě (2. a 4. ročník). Školu navštěvuje celkem 31 žáků. Ve školní družině je vychovatelka ze Židlochovic, Jana Moravcová. Družinu navštěvuje 20 dětí, poplatek za družinu je 50,- Kč za měsíc. K odešla Jana Moravcová, nastoupila Jitka Gebauerová Ze zdravotních důvodů se neuskutečnila výuka plavání žáků. Žáci vyhráli v soutěži televize Nova O kufr psa Nováka. Jako odměnu dostali malý stan. Ve škole v přírodě byly děti opět v Jeseníkách, ale v dubnu a na jiném místě. Tentokrát navštívily rekreační středisko Zdravý vzduch Holčovice-Spálené. Chtěly si užít sněhu, ale musely za ním dojet na Praděd. Již Ovčárna je ale přivítala chumelenicí, takže sáně nevezly nadarmo. Úpravy ve škole: škola byla vymalovaná, natřely se lavice.

12 Školní rok 1995/96 Učitelský sbor: ředitelka Jindřiška Mrázková, I. třída (1. a 3. ročník), učitelka Marta Staňková, II. třída (2. a 4. ročník) Do školy chodilo 33 žáků. Během roku začal pracovat kroužek dovedných rukou pod vedením učitelky Marty Staňkové a kroužek anglického jazyka, který vedla ředitelka Jindřiška Mrázková. Dne byla škola zařazena do sítě škol. V tomto školním roce byly mimořádné chřipkové prázdniny. Žáci vydávali časopis Šikulka pod vedení učitelky Marty Staňkové. Během roku se sbíral papír, žáci se zúčastňovali různých soutěží a tělovýchovných aktivit. Do školy v přírodě jeli koncem března na stejné místo do Jeseníků Holčovice Spálené. Školy v přírodě se zúčastnilo 30 dětí a užily si sněhu ažaž. Navštívily sklárnu ve Vrbně pod Pradědem, kde si dokonce mohli vyzkoušet foukání skla. Školní družinu vedla Jitka Gebauerová, Školní rok 1996/97 Prvňáčci byli přivítáni hudbou z rozhlasu a kornoutem s ovocem a cukrovím. Učitelský sbor: ředitelka Jitka Gebauerová, I třída (1.a2. ročník) učitelka Marta Staňková, II. třída (3. a 4. ročník). Škola je dvojtřídní, celkem do ní chodí 36 žáků. Na místo vychovatelky do školní družiny nastoupila Yveta Kopřivová. Školnicí zůstává i nadále Naděžda Langová. Školní družina je v provozu od 11,30 do 15,00 hodin, navštěvuje ji 25 žáků. Na začátku roku dostali žáci učebnice prvňáčci i školní potřeby. Výcviku plavání v Blučině se zúčastnilo 28 žáků. Čtvrtý ročník vydával svůj časopis Marťánek, škola vydávala školní zpravodaj. Úspěchy žáků: recitační soutěž 1. místo Jana Rylichová, 3. místo Šárka Sedláková, Vánoční písnička 2. místo Aleš Rylich Školní výlet do westernového městečka Zvole nad Pernštejnem. Škola v přírodě - Hrubý Jeseník, středisko Zdravý vzduch, zúčastnilo se 33 žáků. Ve škole byly natřeny lavice a židličky a upraven školní dvůr. Z kabinetu byla upravena ředitelna, z bývalé ředitelny byla sborovna. Školní rok 1997/98 Učitelský sbor: ředitelka Mgr. Jitka Gebaurová, II. třída (2. a 4. ročník), učitelka Marta Staňková, I. třída (1. a 3. ročník), Yveta Kopřivová, vychovatelka

13 Škola je dvojtřídní, má 38 žáků. Do školní družiny chodí 20 dětí. Ve 4. ročníku se začalo s výukou cizího jazyka němčiny v rozsahu 3 hodin týdně. V 5. ročníku pokračují žáci v ZŠ v Žabčicích (4 žáci) a v Židlochovicích (6 žáků). Plavecký výcvik v Blučině (36 žáků), škola v přírodě v Holčovicích (32 žáků). Rekord se stonožkou v Praze děti stavěly z LEGA stonožku na Staroměstském náměstí, pak si prohlédli i Prahu. O prázdninách se natřely lavice a židličky. Školní rok 1998/99 Učitelský sbor: ředitelka Mgr. Jitka Gebauerová, učí 1. a 3. ročník, učitelka Marta Staňková, učí 2. a 4. ročník, vychovatelkou ve školní družině je Yveta Kopřivová Počet žáků ve škole je 41. Prvňáčci byli přivítáni do školy kornouty s cukrovím a učebnicemi i školními pomůckami zdarma. I ostatní žáci dostali sešity ve škole zdarma díky finančním prostředkům ze sběru odpadních surovin. Plavání probíhalo opět v Blučině. Děti se učily podle vzdělávacího programu Základní škola. Školní rok 1999/2000 Ve škole je zřízen 5. ročník, odpadá dojíždění. Učitelský sbor: ředitelka Mgr. Jitka Gebauerová, učí 2. ročník, učitelky Yveta Kopřivová, učí 1. a 4. ročník, Mgr. Ilona Trojanová, učí 3, a 5. ročník. Učitelka Marta Staňková ze školy odešla. Vychovatelkou ve školní družině je Marcela Petříčková, školnicí Naděžda Langová. Škola je trojtřídní. Celkem je ve škole 52 žáků. Do školní družiny chodí 20 žáků. Provoz ve školní družině je ráno od 6,30 hodin, odpoledne do 15,30 hodin. Plavecký výcvik se uskutečnil v Hustopečích, zúčastnilo se 50 žáků. Ve škole jsou kroužky 1x za měsíc, individuální hovorové hodiny pro rodiče. Byl zaveden pitný režim pro žáky a také akce Mléko dětem se těšila velkému zájmu. Školní rok 2000/2001 ZŠ Unkovice byla vyřazena ze sítě škol a připojena k ZŠ Přísnotice jako detašované pracoviště. Počet žáků: v Přísnoticích chodilo do školy 53 žáků, v Unkovicích 10 žáků. Výuka probíhala podle vzdělávacího programu Základní škola. Učitelský sbor: ředitelka Mgr. Jitka Gebauerová, učí 3. ročník, učitelky Mgr. Ilona Trojanová, vyučuje 5. a 4. ročník, Iveta Kopřivová, učí 1. a 2. ročník. V Unkovicích učí v jedné třídě Mgr. Alena Krátká 1., 2. a 3. ročník.

14 Vychovatelkou v družině je Marcela Petříčková, školnici Naděždu Langovou zastupovala Vladimíra Hudcová. V Unkovicích se starala o pořádek ve škole Olga Duchoňová. Zájmové kroužky: výtvarný, německý jazyk, sportovní hry, zdravotní tělesná výchova, Šikulka, vyšívání. Zájmové kroužky vedly učitelky a Bohdana Mirošová a Jana Bartošová. Škola získala bezúplatným převodem 7 starších počítačů. Plavání bylo opět v Hustopečích Rodiče a učitelky uspořádali Dětský maškarní ples. Výtěžek z plesu byl použit na nákup pomůcek do školy a školní družiny. Škola v přírodě: rekreační středisko Panorama v Beskydách Školní rok 2001/02 Vzdělávací program Základní škola, detašované pracoviště ZŠ Unkovice Učitelský sbor: ředitelka Mgr. Jitka Geabauerová, učitelky Mgr. Ilona Trojanová, Pavla Vaníčková, Mgr. Alena Krátká v Unkovicích. Ze školy odešla Yveta Kopřivová. Na místo školnice nastoupila Vladimíra Hudcová, v Unkovicích uklízí Olga Duchoňová. Školní rok zahájilo 69 žáků. Do 4. ročníku začali dojíždět žáci z Unkovic. Do školy dojížděli také žáci ze Žabčic (4 žáci) a ze Židlochovic (1žák). Ve školní družině bylo zapsáno 24 žáků. Plavání se uskutečnilo v Blučině, kroužky Šikulka, STARLET, keramický, hra na hudební nástroje. Škola v přírodě: rekreační středisko Panorama v Beskydech. Akce Školní mléko pokračuje, časopis Poškolák si vydávají nejstarší žáci ve škole pod vedením učitelky. Ve škole byly vyměněny 2 ks akumulačních kamen, havarijní stav střechy si vyžádal její opravu, po celý rok potíže s vodárnou a vodovodní přípojkou vedly k zakoupení nové vodárny, škola byla napojena na kanalizaci, byla provedena celková oprava sociálního zařízení. Zakoupily se učitelské stoly, koberce do školní družiny, fotoaparát, výdejník vody (Sdružení rodičů), kopírka, magnetofony 2ks, pomůcky geometrické, výtvarné a sportovní. Školní rok 2002/03 Učitelský sbor beze změny, uklízí Vladimíra Hudcová. Projekt INDOŠ počítače do škol umožnil žákům již na prvním stupni se seznamovat počítači a vyhledávat informace i pomocí moderní techniky. Školní družinu navštěvovalo 23 dětí. Do školy chodilo v tomto školním roce 63 žáků, byli rozděleni do čtyř tříd, z nich jedna třída byla v Unkovicích (detašované pracoviště). I třída 1. a 2. ročník, učila ředitelka školy Mgr. Jitka Gebauerová, II. třída 3. a 4. ročník, učila Pavla Vaníčková, III. Třída 5. ročník, učila Mgr. Ilona Trojanová, IV. třída 1., 2. a 3. ročník Mgr. Alena Krátká. Do práce v kroužcích ve škole se

15 zapojovala většina dětí. Mohly si vybrat Stalet, keramiku, Šikulku, hru na hudební nástroje. Časopis Poškoláček připravovali opět nejstarší žáci, škola v přírodě se uskutečnila v rekreačním středisku Panorama v Beskydech. Na hody byl Den otevřených dveří ve škole. Tento školní rok byl velmi bohatý na události ve škole. Během roku byla odvolaná ředitelka školy Mgr. Jitka Gebauerová, byl vyhlášen konkurz na místo ředitele. Toto místo získala učitelka z Brna, Mgr. Olga Bauerová. Do funkce nastoupila v lednu 2003, odvolaná ředitelka zůstala na škole jako učitelka. Od ledna 2003 přešla základní škola a mateřská škola do právního subjektu jako jedna organizace. Ke konci školního roku odešla učitelka Mgr. Ilona Trojanová a v červenci také Mgr. Jitka Gebauerová. V létě byly vymalovány a obloženy dřevem chodby, byla upravena šatna pro žáky, sborovna byla vybavena novým nábytkem a do tříd byly koupeny nové lavice. Školní rok 2003/04 Detašované pracoviště v Unkovicích bylo od základní školy opět odděleno, spolu s mateřskou školou v Unkovicích vznikl také právní subjekt. V Přísnoticích je ve škole 5 ročníků, celkem 41 žáků ve třech třídách. Učitelský sbor: ředitelka Mgr. Olga Bauerová, učitelky Pavla Vaníčková, Milena Vodičková, vychovatelka Dana Kučerová. Uklizečka Vladimíra Hudcová dala v lednu výpověď z pracovního poměru, v dubnu nastoupila na místo uklizečky Marie Svobodová. Třídy: škola byla trojtřídní, I. třída 1. a 2. ročník, učila Milena Vodičková, II. třída 3. ročník, učila Pavla Vaníčková, III. třída 4. a 5. ročník, učila Mgr. Olga Bauerová. Součástí základní školy je mateřská škola, kde byly učitelky Marie Dvořáková a Radka Nentvichová, vedoucí stravování dělala od září Zdenka Kučerová. Kroužky na škole: tanečně-dramatický, zdravotní Helpín, rukodělný Šikulka, byl vydáván časopis Poškoláček, výuka hry na hudební nástroje probíhala ve škole pod vedením učitele hudby Antonína Šmardy. Škola v přírodě se nekonala, děti jezdily na celodenní výlety. Navštívily Prahu, ZOO ve Dvoře Králové, Brno a další zajímavá místa. Vzhledem k opakovaným stížnostem rodičů a podanou petici byla z funkce odvolaná ředitelka školy a bylo vyhlášeno konkurzní řízení. Do funkce ředitelky byla jmenována PaedDr. Marie Pelikánová, která již dříve v Přísnoticích působila jako učitelka a ředitelka v mateřské škole. Školní rok 2004/05 Škola byla trojtřídní. I. třída 1. a 2. ročník, III. třída 3. a 5. ročník, II. třída 4. ročník. Učitelský sbor: ředitelka PaedDr. Marie Pelikánová, učila 4. ročník, Mgr. Olga Bauerová, učila 3. a 5. ročník, Milena Vodičková, učila 1. a 2. ročník. Učitelka Pavla

16 Vaníčková byla přeřazena do mateřské školy. Ke dni s ní byl rozvázán pracovní poměr dohodou. Ve škole bylo celkem 31 žáků. Do družiny chodilo 14 žáků, vychovatelkou byla Dana Kučerová. I v tomto roce děti mohly trávit svůj volný čas v zájmových kroužcích - taneční, pěvecký, rukodělný Šikulka, výuka hry na hudební nástroj Antonín Šmarda Škola v přírodě byla v Češkovicích u Blanska. Plavecký výcvik byl v Hustopečích. V říjnu bylo vyměněno osvětlení ve všech učebnách a školní družině. Výměna a materiál stál ,- Kč. Školní rok 2005/06 Škola je dvojtřídní, s celkovým počtem žáků 28. I. třída 1., 2. ročník a 4. ročník učila Bc. Milena Vodičková, II. třída 3. a 5. ročník učila ředitelka PaedDr. Marie Pelikánová. Školní družina (příspěvek na provoz je 60,- Kč) počet žáků 15, vychovatelkou je Dana Kučerová. Ve školní družině vytvářejí děti pod vedením vychovatelky různé dekorace, kterými zdobí obchod paní Olejníkové. Dostali jsme nábytek do družiny sponzorský dar Xella Hrušovany (prosklené skříňky, dveřové skříňky, koženkové židle.) Odešla Mgr. Olga Bauerová Kroužky: dramatický, rukodělný Šikulka, vyšívání, hra na hudební nástroje. Zpracovali jsme ve spolupráci se zřizovatelem projekt, který byl zaměřen na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Náš projekt byl přijat Ministerstvem pro místní rozvoj a dostali jsme dotaci na úpravu a vybavení tělocvičny. Tělocvična je využívána nejen pro školní tělesnou výchovu, ale je zde mimoškolní cvičení pro děti. Škola v přírodě byla stejně jako loni v Češkovicích u Blanska, plavání v Hustopečích. Podle nového školského zákona proběhly volby do školské rady. Výstava vánočního pečiva spojená s ochutnáváním a výměnou receptů se uskutečnila u příležitosti rozsvěcování stromku. Měla velký úspěch. Na rozloučenou se žáky 5. ročníku jsme si připravili táborák a přespali jsme ve stanech na školním dvoře. Děti byly spokojené, akce se jim líbila. V září se opravovaly střešní žlaby a svody dešťové vody, byly obnoveny větrací šachty ze sociálního zařízení. Za opravu jsme zaplatili ,- Kč. O prázdninách se upravovalo stavení na školním dvoře. Sklad na nářadí byl omítnut a zalíčen. Práce provedl zedník důchodce Jan Flodr, občas mu pomáhal Miloš Flodr. Upravil se chodník na dvoře, chodník před školou, opadávající obložení bylo odstraněno, zeď opravena a zalíčena. Tato úprava stála celkem ,- Kč. Dle rozborů vody máme v obou studnách vodu neodpovídající hygienickým parametrům na pitnou vodu, voda se může používat jen po převaření a má vysoký obsah dusičnanů. Studny byly vyčištěny, oploceny a opatřeny nerezovými poklopy. Je nutná úprava vody, kterou zajišťuje Petr Lang z pověření obce. Velkým problémem v naší škole je nízký počet přihlášených dětí k povinné školní docházce do ZŠ Přísnotice. Naše škola je vybavena moderními pomůckami, učebnicemi, počítač máme pro každé tři žáky jeden, což není tak samozřejmé v každé

17 škole. Nedovedeme si vysvětlit, proč rodiče přihlašují děti jinam, když mají dobrou školu ve své vesnici. Školní rok 2006/07 Ze školy odešla Bc. Milena Vodičková, na její místo nastoupila Mgr. Jana Maršálková, učitelka z Rajhradu. Škola je dvojtřídní s celkovým počtem žáků 20. V I. třídě učí ředitelka PaedDr. Marie Pelikánová 1., 2. a 3. ročník. Ve II. třídě učí učitelka Mgr. Jana Maršálková 4. a 5. ročník. Na škole pracovaly kroužek ručních prací, dyslektický kroužek, mimoškolní cvičení, hra na hudební nástroj. Ve škole je cvičení jógy, cvičení starších žen. V září se začala natírat okna ve škole (září-říjen), ředitelna byla vybavena novými křesly a stolkem z prostředků FKSP. Nábytek do ředitelny jsme dostali jako sponzorský dar od firmy Xella Hrušovany. Výstava vánočního pečiva s ochutnáváním a výměnou receptů - měla opět velký úspěch. Na školu v přírodě jsme jeli do Nesměře u Velkého Meziříčí. Plavecký výcvik probíhal v krytém bazénu v Hustopečích. O prázdninách se provedl úklid na půdě a připravoval se úklid bývalé uhelny. Vyměnila se podlahové krytiny v učebně v přízemí a třída byla vymalována. Školní rok 2007/08 Škola je dvojtřídní s celkovým počtem žáků 18. V I. třídě učí ředitelka PaedDr. Marie Pelikánová 1. a 2., ve II. třídě učí učitelka Mgr. Jana Maršálková 3. a 5. ročník. V letošním školním roce začínáme učit podle našeho vzdělávacího programu Škola pro život. Naším cílem je učit děti tak, abychom jim usnadnily vstup do dalšího života. Vzdělávací program je k nahlédnutí ve škole. Kroužky: cvičení, anglická konverzace, recitační. Do školní družiny je přihlášeno 17 žáků, vychovatelkou je Dana Kučerová Plavání proběhlo v Hustopečích, v tělocvičně je také cvičení jógy a cvičení starších žen. Podařilo se nám dokončit úklid a úpravu uhelny. Je vyklizena, omítnuta a položena dlažba. Bude sloužit dětem při pobytu venku ke hrám při pobytu venku o přestávkách nebo v družině.

18 Na závěr Chtěla jsem vám přiblížit historii naší školy. Využila jsem pro sestavení tohoto Almanachu obecní kroniky a školní kroniky, které mi byly dostupné. Snad se mi to aspoň trochu podařilo. Snad se po přečtení těchto řádků budete dívat na naši 120 let starou školu jinýma očima. Snad bude ve vašich očích krásnější, vznešenější, váženější. Zaslouží si to a já bych ji to moc přála. Vzdělávání prošlo složitým vývojem, budova školy stojí již 120 let. Je stále stejná a přesto je jiná. Zvenku vypadá téměř stejně, ale uvnitř je moderní, čistá, upravená i ozdobená výrobky našich dětí, vybavená novými moderními pomůckami. Ale to zvenku není vidět. Přijďte se podívat dovnitř a porovnejte školu z doby vaší povinné školní docházky se školou dneska. Rádi se s vámi setkáme. V Přísnoticích PaedDr. Marie Pelikánová ředitelka školy

19

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Z kroniky školy Školní rok 1928/29 Obecná škola smíšená v Roztylech zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Počátkem školního roku otevřela zemská školní rada prozatím první tři třídy postupné. Žáci 4. a

Více

Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975. Marie Dostálová, ředitelka školy

Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975. Marie Dostálová, ředitelka školy Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975 Marie Dostálová, ředitelka školy Školní rok 1975 76 Začátek a konec školního roku Školní rok 1975-76

Více

Zdeněk Zeman. Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství

Zdeněk Zeman. Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství Zdeněk Zeman Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství Městská část Praha-Kunratice Praha 2006 1 Zdeněk Zeman Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006)

Více

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Strana 1 z 104 OBSAH 1. Základní údaje o škole 03 2. Management školy 04 3. Naše škola 05 4. Filozofie školy 05 5. Charakteristika školy 06 6. Historie školy 09 7. Přehled nejznámějších absolventů školy

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o.

Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o. OBEC HLOHOVEC Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o. 100 LET HLOHOVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1912-2012 OBSAH Úvodní slovo starostky obce... 5 Úvodní slovo ředitelky školy... 6 Historie školství v obci za

Více

ISBN 978-80-87387-27-6

ISBN 978-80-87387-27-6 ISBN 978-80-87387-27-6 Slovo úvodem Ve školním roce 2014/2015 si Základní škola Morkovice připomíná 90 let od dokončení stavby budovy současné školy. Toto výročí je velmi významné a zaslouží si důstojné

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou rosického občasníku žáků ZŠ Rosice Vydáno dne 16.9 2006 k oslavě výročí 80ti let od stavby základní školy v Rosicích Dějiny stavby školy První

Více

Historie a součastnost školy ve Hvozdě

Historie a součastnost školy ve Hvozdě Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA HISTORIE Historie a součastnost školy ve Hvozdě Závěrečná práce rozšiřující studium dějepisu pro ZŠ Vedoucí práce: Doc. PhDr. František Čapka, CSc. Vypracoval:

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5,6,7 2) Školská rada str. 7 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 8,9 b) Velikost školy

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5 2) Školská rada str. 6 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 7,8 b) Velikost školy str.

Více

Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu. 120. výročí založení školy na Bařinách

Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu. 120. výročí založení školy na Bařinách HUSLENKY ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 18 - ŘÍJEN 2007. ZDARMA. Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu 120. výročí založení školy na Bařinách která se koná v neděli 14. října

Více

Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV. Školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV. Školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV Identifikátor školy: 600 130 142 IZO: 102 943 028 Zřizovatel: Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O

Více

Stručná historie Masarykovy ZŠ a MŠ v Klenčí pod Čerchovem

Stručná historie Masarykovy ZŠ a MŠ v Klenčí pod Čerchovem Stručná historie Masarykovy ZŠ a MŠ v Klenčí pod Čerchovem 1925-1935 Dne 13. září 1925 byla v Klenčí pod Čerchovem slavnostně otevřena nová budova o b e c n é a m ě š ť a n s k é školy. K poctě prezidenta

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5,6 2) Školská rada str. 6 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 7,8 b) Velikost školy str.

Více

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotín 1999 Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Změna kronikářky 3 Počasí 4 Události v České republice 5 Správa věcí veřejných 6 Matrika 8 Finance 9 Technické služby 10 Věci sociální

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

ZÁPIS DO KRONIKY 2011

ZÁPIS DO KRONIKY 2011 ZÁPIS DO KRONIKY 2011 Činnost OÚ a zastupitelstva Obecní zastupitelstvo se během roku 2011 scházelo pravidelně, celkem na 13 zasedáních. Členové zastupitelstva: Alena Brunnerová (SDH Valtínov), Jaroslav

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2009/2010

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2009/2010 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 Obsah: Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2004 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obnovení tradice Vítání občánků Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných 7 Veřejná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak nám. Komenského 237 příspěvková organizace PSČ 37862 tel./fax 384 399 115 IČ 70659214 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 a) základní údaje

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2006 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných 9 Veřejná zasedání MZ 15 Matrika 15 Odbory

Více

Almanach Z a M Brno, Husova 17

Almanach Z a M Brno, Husova 17 Almanach Z a M Brno, Husova 17 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, kolegové, milí žáci, držíte právě v rukou almanach, který Vám má být průvodcem historií i současností naší školy. Zanedlouho uplyne 125 let od

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 V Milevsku 1. 9. 2011 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Výroční zpráva ZŠ ŠENOV, Radniční náměstí 1040, 739 34 za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva ZŠ ŠENOV, Radniční náměstí 1040, 739 34 za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva ZŠ ŠENOV, Radniční náměstí 1040, 739 34 za školní rok 2002/2003 V Šenově 4.září 2003 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka školy Charakteristika školy Úplná základní škola se nachází v menším

Více