SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA AUGUSTINA BARTOŠE, ČERVENÝ KOSTELEC, MANŽ. BURDYCHOVÝCH 302

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA AUGUSTINA BARTOŠE, ČERVENÝ KOSTELEC, MANŽ. BURDYCHOVÝCH 302"

Transkript

1 P ř e d s t a v u j í se SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA AUGUSTINA BARTOŠE, ČERVENÝ KOSTELEC, MANŽ. BURDYCHOVÝCH 302 Jana Hartmanová Psal se rok 1949, kdy v malebném městečku Červeném Kostelci v podhůří Krkonoš byla podle 61 zákona č. 95/1948 Sb. A 4 odst. 3 výnosem min. školství, věd a umění ze dne , č. A II s účinností od 1. září 1949 zřízena zvláštní škola. Podle 2 odst. 1 byl této škole dán úřední název Zvláštní škola. Obvod jmenované školy byl tvořen školním obvodem národních škol v Červeném Kostelci s tim, že do ní mohly být přijaty i děti z cizích" školních obvodů, při nichž by byl zřízen žákovský domov. Škola mohla tehdy mít, podle 4 odst. 1 a dle předloženého výkazu o počtu přijatého žactva pro první školní rok 1949/50, jednu třídu. Jak byla v té době škola financována? Obce zařazené do obvodu uvedené školy byly povinny uhradit následující: náklady zřizovací a vydržovací, opatřit pro školu vhodné učitele i místnosti, vybavit školu potřebným nábytkem a ostatními pomůckami. Dále bylo povoleno obsadit místo ředitele s tím, že KNV v Hradci Králové podal písemné potvrzení, že bere na vědomí skutečnost, že toto místo bude obsazeno silou bez odborné zkoušky způsobilosti pro zvláštní školy. Pro školní rok byla pro nové vzniklou zvláštní školu uvolněna jedna malá místnost v budově chlapecké střední školy v Červeném Kostelci. Třída byla vybavena vypůjčeným nábytkem, pomůcky si škola půjčovala z tehdejší národní školy. Do nové vzniklého školského zařízení bylo zapsáno 15 žáků. Rodiče své děti do této školy velice neradi pouštěli, ke škole byla velká nedůvěra. Dlouho nebylo možné pro školu sehnat učitele. Snaha však byla korunována úspěchem, pro první školní rok se podařilo obsadit učitelská místa. 1. září 1949 zde bylo již 6 učitelů (5 žen a 1 muž). Za přispění Mezinárodního dětského fondu, Okresní péče o mládež a s pomocí

2 rodičovského sdružení bylo pro děti zavedeno již v říjnu 1949 společné stravování - o velké dopolední přestávce dostávaly všechny děti chléb nebo rohlík namazaný máslem a čaj, později také kakao. V průběhu školního roku, ve kterém byla škola založena, se podařilo zajistit sponzorský dar ve výši Kč, za který byly třídy vybaveny nejnutnějšími pomůckami a knihami. První školní rok, v němž bylo nutné překonat mnoho složitých překážek, byl šťastně ukončen a mladé škole" byl dán nový start" do budoucích let. V následujících letech již důvěra rodičů stoupla. Svědčí o tom i vyšší počet žáků a tříd. Listujeme-li ve starých školních kronikách, zjišťujeme, že počet žáků i učitelů se pomalu zvyšoval. Po zahájení školního roku 1953/54 se zvláštní škola stěhuje do jiné budovy. Nyní je již vyučováno ve dvou třídách. K výrazné změně dochází až ve školním roce 1959/60, kdy pro zvláštní školu byla vyčleněna budova v ulici Manželů Burdychových 245. Dne 14. října 1959 tam byla škola přestěhována. Byla umístěna v budově současně s knihovnou a hudební školou. Nové zázemí již umožňovalo mít nové třídy, zajišťovalo lepší, ač prosté vybavení. Zájem o využití školy postupné vzrůstal. Došlo k navýšení kapacity zařízení, zvyšovala se vybavenost školy a v neposlední řadě stoupala i vzdělanost učitelů - vyučovali zde již kvalifikovaní speciální pedagogové. Ve školním roce 1968/69 prudce stoupl počet žáků školy - k 1. září bylo zapsáno 50 žáků - což byla cílová kapacita školy. Pedagogů bylo 7. Došlo ke zřízení jednoho oddělení školní družiny. Podmínky pro výuku žáků s mentální retardací ani v této budově školy nebyly však nejlepší. Chybělo zde hygienickým požadavkům vyhovující sociální zařízení, šatny byly ve vlhkém sklepě, rovněž tak i žákovská dílna. Počet žáků se lety zvyšoval. V roce 1980 bylo škole povoleno zvýšení kapacity na 60 žáků. Kapacita školní družiny byla 14 žáků. Od roku 1992 bylo povoleno zřízení jedné pomocné třídy pro déti s těžkým a kombinovaným mentálním postižením. Jednou z velkých výhod umístění budovy byla krásná zahrada a poloha přímo u lesa. Vzhledem k tomu, že po roce 1989 byla budova v rámci restituce vrácena původnímu majiteli - církevnímu řádu - dostali jsme výpověď z budovy. Bylo nutné zajistit budovu novou. V červnu 1999 se naše škola, nyní již škola se dvěma třídami pomocné školy a s kapacitou 70 žáků, se dvěma odděleními školní družiny, stěhuje do upravené budovy, stále sice v ulici Manželů Burdychových, ale již pod číslem popisným 302. Postupem let dochází ke změnám v názvu školy, ale její hlavní poslání je stále totéž: podat pomocnou ruku dětem s lehkým i těžkým mentálním postižením a dětem s kombinovaným postižením. V nové budově školy jsme získali 8 krásných nových učeben, jednu speciál-

3 ní učebnu na práce dílenské, tělocvičnu a žákovskou kuchyňku. Výhodou v nové budově je i prostorná jídelna. Tři oddělení školní družiny jsou umístěna v moderně vybavených třídách, které jsme zařídili díky finančním darům sponzorů. Od září 2003, kdy se zaměřujeme na vzdělávání žáků s těžkým mentální postižením a žáků s kombinovanými vadami, začali u nás působit i osobní asistenti těchto dětí. Od 1. ledna 2007 jsme byli zaregistrováni v doplňkové činnosti jako poskytovatelé služeb osobní asistence pro žáky naší školy. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 19 členů, z toho 11 učitelů, 3 vychovatele a pět asistentů pedagoga. Ve speciálních třídách, kde pracují žáci podle individuálních vzdělávacích plánů, působí pedagogičtí asistenti. Mimo těchto pedagogických pracovníků pomáhají dětem i jejich osobní asistenti, kteří jsou zaměstnanci školy, ale jsou zařazeni v sociální službě. Aprobovanost pedagogického sboru je v současnosti 46 %. Neaprobovaní pedagogové mají snahu své vzdělání doplnit. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence patologických jevů, koordinátor ICT, preventista PO a BOZP. Úplnost a velikost školy Škola slučuje školu základní (zvláštní) a speciální (pomocnou). Kapacita školy je 70 žáků. Z toho je na ZŠ v současnosti 52 a na ZŠS 18 žáků. Jsme úplnou školou s ročníkem ZŠ a ročníkem ZŠS. Školní družina má tři oddělení. V každém oddělení je 10 žáků, kapacita je celkem 30 žáků. Obědy se vydávají po třech etapách. Počet míst ve školní jídelně je 64 - povolená kapacita. Vybavení školy Budova školy je zrekonstruovaná, má sedm klasických tříd, školní družina je součástí tříd pro děti s těžkým postižením; důvodem je perfektní vybavenost těchto místností, dále má škola počítačovou učebnu, relaxační místnost - snoozelen terapii, žákovskou kuchyňku s pracovnou děvčat, dílnu, tělocvičnu, sborovnu a několik kabinetů. Je vybavena převážně novým, výškově stavitelným žákovským nábytkem. Velkou finanční podporu nám v oblasti vybavenosti poskytují naši sponzoři a na výzdobě se podílejí jednotliví učitelé a žáci. Celkový charakter interiéru jsme docílili přizpůsobením se estetickému modernímu vzhledu budovy. Od 1. března 2007 je škola vybavena osobním výtahem pro přepravu dětí

4 a žáků s télesným postižením. Školní budova je plně bezbariérová. O letních prázdninách 2008 zde byla vybudována schodišťová plošina pro přepravu imobilních žáků na invalidních vozíčcích. Velice dobré je i vybavení kompenzačními a rehabilitačními pomůckami - dotekové monitory u PC, velkoplošné myši, velkoplošná klávesnice, polohovací lůžka, kvalitní invalidní vozíky a jeden speciální kočárek pro postižené déti, schodolez a rehabilitační bazén. Pro rehabilitaci dětí a pro jejich posilování máme plně vybavenou posilovnu. Od roku 2005 jsme denně sváželi a rozváželi 12 žáků. Tuto službu nám zajišťoval Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. Finanční náročnost této služby žákům je skutečně vysoká. Díky našemu zřizovateli a jeho zástupcům jsme od 28. srpna 2008 vlastníky tranzitu, upraveného pro svážení imobilních žáků. Od letošního září se počet dovážených žáků zdvojnásobil. V současnosti využíváme dopravní službu hospiců i náš vlastní tranzit. Denně tak svážíme déti z celého regionu Náchod a Úpice. Pro potřebu našich dětí jsme za pomoci sponzorů a našeho zřizovatele - Královéhradeckého kraje - vystavěli v roce osobní výtah v budově školy. Současné byla vybudována i bezbariérová sociální zařízení. Poslední vylepšení" vybavenosti školy bylo vybudováno o hlavních prázdninách v letošním roce. Je jím schodišťová plošina, kterou je překonána poslední bariéra v budově naší školy. Akce školy Na škole působí několik zájmových kroužků. Z nich je nejznáméjší kroužek recitační a pěvecký, který každoročně výrazně reprezentuje školu na veřejnosti. A to nejen přímo v Červeném Kostelci, ale i v okolních městech. Další výraznou akcí, kterou pravidelně pořádáme, je Pomlázkové posezení pro klienty stacionářů, ÚSP a speciálních škol. O tom, že se všem účastníkům u nás líbí, svědčí skutečnost, že v roce 2003, kdy jsme tuto akci pořádali jako nováčci", bylo účastníků 150, v roce letošním se účastnilo již 450 spokojených klientů těchto zařízení. Závěr 1. září 2008 bylo pro nás mimořádným dnem. Mohli jsme slavnostně zahájit provoz nové schodišťové plošiny a dále představit veřejnosti dar Královéhradeckého kraje - upravené svozové vozidlo s hydraulickým sedadlem pro nakládání imobilních žáků. Největším úspěchem a chloubou naší školy je však to, že nám byl udělen čestný název: Speciální základní škola Augustina Bartoše Červený Kostelec Manž. Burdychových 302 Kdo to byl Augustin Bartoš? Augustin Bartoš (1888 Červený Kostelec Praha), rodák z Červeného Kostelce, vynikající člověk, dlouholetý ředitel

5 Jedličkova ústavu v Praze, pedagog a speciální pedagog v nej širší m smyslu slova, člověk, který celý svůj život zasvětil tělesně postiženým, nebyl do této doby ve svém rodném městě téměř vůbec známý. To, že se o něm dnes málo mluví, že se na něho zapomíná, je důsledkem především jeho velké skromnosti, ale i toho, že současníci o jeho existenci, o jeho skvělých metodách a záslužné práci nemají povědomí. My mu dlužíme hodně. Dlužíme mu úctu a vážnost, hluboké uznání jeho díla. Jsme hrdi, že z Červeného Kostelce pochází pedagog, který je uznávaný v celé Evropě i mimo ni. A právě v tom je též jeden z důvodů, proč jsme o udělení čestného názvu úspěšně usilovali. Nejenže se u nás počet tělesně postižených žáků díky našemu zaměření rozšiřuje, chceme být také těmi, kteří usilují o to, dát veškeré své síly a svůj elán dětem s tělesným a kombinovaným postižením a nezpronevěřit se tak celoživotní práci a ideálům Augustina Bartoše. Informační pramen: Kroniky školy Výroční zprávy školy NAKLADATELSTVÍ PORTÁL JUCOVIČOVÁ, D.; ŽÁČKOVÁ, H. Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha : Portál, s. ISBN Specifické poruchy učení (SPU) patří mezi nejčastéjší obtíže, s nimiž se učitelé u žáků setkávají. Kniha zkušených autorek, které se problematikou SPU dlouhodobě zabývají, v první části charakterizuje jednotlivé poruchy z hlediska terminologie, příčin a projevů. Stěžejní, druhá část knihy se věnuje jednotlivým metodám reedukace SPU. Důležité jsou také ukázky pomůcek, pracovních materiálů a kompenzačních technik. Několik kapitol je věnováno představení metod hodnocení žáků se SPU ve školách, metod domácí práce a přípravy na vyučování. Publikace je určena pro speciální pedagogy, studenty speciální pedagogiky, učitele a rodiče dětí se SPU.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Č á s t 1 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, 507 21 Veliš, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, 507 21 Veliš, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 4, 57 21 Veliš, tel. 493 773 611, 65 96 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 78 487/3 ČSOB a.s., IZO 65 59 794, www.zsbp.cz Obsah Obsah

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Charakteristika školy 1. Životní prostor školy (struktura, kapacita, umístění a vybavení školy). Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec vznikla sloučením bývalé Zvláštní školy

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2005/2006 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2005/2006 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2005/2006 M Matte eřřssk ká školla, Z Zá ákladn ní ško ola a Praktická á ššk kolla,, Jind dřiicch hův Hradec Charakteristika školy 1. Životní prostor školy (struktura, kapacita,

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy OBSAH: strana I. Základní údaje o škole Název, sídlo, zřizovatel, statutární zástupce, školská rada, pracoviště školy 3 Přehled oborů vzdělání. Přehled o zaměstnancích školy. 4 Přehled učebních plánů.

Více

Školní rok 2012/2013

Školní rok 2012/2013 Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Výroční zpráva o činnosti školy Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ PROJEKT SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠI H-855/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola, Doudleby nad Orlicí Dukelská

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-747/14-J. Základní škola Polná, okres Jihlava

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-747/14-J. Základní škola Polná, okres Jihlava Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-747/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 461 539 Identifikátor 600 117

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007

Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Strana 1 (celkem 59) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 dle 7 vyhlášky č. 15/2004 Sb., ve znění platných novel Název: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Identifikátor zařízení: 600 022 307 IČ:

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Z historie školy První žáci vstoupili do nově postavené budovy obecné a měšťanské školy chlapecké ve Skálově ulici 5. ledna 1908. Školní rok 2007/2008 byl rokem 100. výročí naší

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Školní rok 2011/2012

Školní rok 2011/2012 Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Výroční zpráva o činnosti školy Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,

Více

II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. 1. ÚPLNOST, VELIKOST A UMÍSTĚNÍ ŠKOLY je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Daří se nám naplňovat kapacitu školy ve výši 120 žáků, rozdělených do 10 tříd. Pod jednou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POMÁHÁME SI RŮST 1 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Pomáháme si růst

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Rozhodnutí o zařazení do sítě škol: 6. 2. 1996 Zvláštní škola v Chebu IZO:

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více