VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESOR NA VLASTNOSTI ROSTLIN 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESOR NA VLASTNOSTI ROSTLIN 2010"

Transkript

1 eská zemdlská univerzita v Praze Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Praha Ruzyn Fakulta agrobiologie, potravinových a pírodních zdroj Odbor genetiky, šlechtní a kvality produkce Poádají 10. jubilejní konferenci VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESOR NA VLASTNOSTI ROSTLIN 2010 ( Recenzovaný sborník píspvk) Fakulta agrobiologie, potravinových a pírodních zdroj

2

3 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin ESKÁ ZEMDLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY PRAHA RUZYN v.v.i. Poadatelé: Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze Odbor genetiky, šlechtění a kvality produkce VÚRV v.v.i. VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESOR NA VLASTNOSTI ROSTLIN 2010 (Sborník píspvk) odborný recenzet : doc. RNDr. Jan Novák, DrSc. Tato publikace neprošla jazykovou úpravou Česká zemědělská univerzita v Praze února

4 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Redakn zpracoval: Ing. Ladislav Bláha, CSc Jazyková korektura: Texty píspvk neprošly jazykovou úpravou Foto na titulní stran: Srst buku se dvma duby, pohoí Džbán, echy foto Mgr. Jiina Zieglerová Odborný garant konference: František Hnilika (ZU v Praze) Jaroslava Martinková (ZU v Praze) Ladislav Bláha (VÚRV v.v.i.) odborný recenzet : doc. RNDr. Jan Novák, DrSc. Organizaní výbor konference: Ing. František Hnilika, Ph.D. (ZU v Praze) Ing. Jaroslava Martinková, Ph.D. (ZU v Praze) Ing. Ladislav Bláha, CSc. (VÚRV, v.v.i.) Ivan Hon (VÚRV,v.v.i.) Jan Matoušek (VÚRV, v.v.i.) Ing. Martin Matjovi(ZU v Praze) Ing. Lenka Nmcová (ZU v Praze) Česká zemědělská univerzita v Praze, 2010 ISBN: Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. Praha-Ruzyně, 2010 ISBN:

5 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin KDE JE MOŽNO NALÉZT SBORNÍKY A ZÁVRY KONFERENCÍ A WORKSHOP (Od roku 2005) K elektronické podobě sborníků vede následující cesta: 1/ 2/ Zde zvolte českou verzi a v nabídce, která se objeví klikněte na VÚRV, v.v.i. a zde pak je třeba vybrat : publikace VÚRV 3/ Přímá cesta: Uvedené údaje jsou uloženy na pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni. 5

6 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin INFORMACE O STUDIU JE MOŽNO ZÍSKAT NA ADRESE: Ing. F. Hnilička, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra botaniky a fyziologie rostlin Kamýcká 129, Praha 6, tel: , Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 6

7 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin ZAMYŠLENÍ NAD DOSAVADNÍM PRBHEM KONFERENCÍ Konference Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin v letošním roce oslaví již desáté výročí. Toto výročí si možná zaslouží nejenom rekapitulaci uplynulého období, ale také zamyšlení nad budoucími ročníky. Před deseti lety si nikdo z tehdejšího, ale i současného, organizačního výboru nepřipustil, že z jednodenního setkání řešitelů a spoluřešitelů mezinárodního projektu COST se stane zajímavé místo pro prezentaci získaných výsledků z téměř ze všech biologických vědních disciplín, které se zabývají rostlinami. Od prvních krůčků jednodenní konference, která nejdříve oslovovala pouze účastníky z České republiky se postupně rozšířila na dvoudenní mezinárodní konferenci, neboť se již stalo tradicí, že se stresové konference účastní kolegové ze Slovenské republiky a to již od roku Od roku 2007 je pravidelnou součástí konference také moderované pracovní setkání (Workshop). Tato pracovní setkání si kladou za úkol zlepšit propojení teoretické i aplikované vědy s praxí a mají vždy nosné téma. Po dva roky bylo nosným tématem sucho a šlechtění na suchoodolnost a v roce 2009 se workshop zaměřil na šlechtění a to z pohledu genetických inženýrů a klasických šlechtitelů. Naším cílem v dalších letech je se zaměřit i na skupinu začínajících vědců, šlechtitelů, neboť určitým handicapem je relativně nižší účast právě z řad pěstitelů, šlechtitelů, producentů osiv. Dále je to především rozevírání nůžek mezi klasickými zemědělskými obory a pracovišti pracujícími na čistě teoretické bázi, tj. mezi fyziology, molekulárními genetiky,biochemiky neboť ti co se zabývají problematikou celistvosti rostliny si často nerozumí s úzkými specialisty. Proto nás potšilo, že úastníci konference vtšinou pozitivn hodnotí pedevším propojení teoretických základ stresové fyziologie rostlin s praxí, nejenom té prvovýrobní, ale také se šlechtiteli. Danou situaci jsme se pokusili též alespoň částečně řešit vydáním knihy, jejíž cílem je bezprostřední využití současných teoretických výsledků v produkci rostlin. V současné době je známá celá řada metabolických funkcí rostlin u zemědělských plodin, které bezprostředně ovlivňují jejich reakci na sucho tedy podle ekologů na reakci na nejvýznamnější fyzikálním stresor v rostlinné produkci na celém světě. Zde jsou patrné i možné cesty zlepšování některých zemědělských plodin. 7

8 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Hlavním cílem v zemědělství by však měla být rostlina jako celek, u níž se hodnotí např. příjem, pohyb a výdej vody v rostlině, vodní bilance rostliny, účinky zimního sucha, index relativního sucha, radiační index sucha, fotosyntéza v podmínkách sucha, anatomická stavba svazků cévních, diskriminace asimilace C 13, osmotické přizpůsobení, produkce plynů v podmínkách stresu, složení xylémové šťávy, příjem a utilizace živin v podmínkách stresu, transportní poměry v rostlině, kořenový systém atd. Rozdílné výsledky lze nalézt v literatuře u významu stresových proteinů, jenž se v rostlinách akumulují v podmínkách sucha či vysoké teploty. Vzhledem k tomu, že pohled organizátorů na jednotlivé ročníky nemusí být vždy objektivní, proto jsme rádi za každou poznámku či připomínku z řad účastníků konference. Z uvedených reakcí vyplývá následující hodnocení. Velmi pozitivně jsou též hodnoceny úvodní vyžádané přednášky, které již několik let zahrnují nejenom přednášky rostlinných fyziologů a botaniků, ale také meteorologů a klimatologů. Tento trend se budeme snažit udržet i v dalších ročnících konference. Vedle slov chvály zaznívají také slova kritická, která jsou spíše hnacím motorem pro další ročníky našich setkávání, neboť je a bude stále co zlepšovat. Jako příklad je možné uvést i skutečnost, že jsme zcela upustili od rozdělení na sekce. Rozdělení na souběžné sekce bylo na prvopočátku našich setkání, ale nebylo to šťastné řešení, protože nebylo možné si vždy vyslechnout danou přednášku. Domníváme se, že se kvalita sborníku zlepšila, k čemuž jistě přispělo i jejich vystavení na internetových stránkách. Dalším krokem ke zlepšení kvality sborníku je i skutečnost, že od tohoto ročníku jsou jednotlivé příspěvky recenzovány. Účastníci konference a odborná veřejnost oceňuje také elektronickou verzi sborníku, které jsou k dispozici na následujících internetových stránkách: nebo i na adrese: Závěrem je možné konstatovat, že o uvedenou konferenci je zatím zájem, o čemž svědčí účast na minulých ročnících. Naším přáním by bylo, aby o uvedenou konferenci byl stále zájem a účastníci se na ní těšili, nejenom kvůli novým vědeckým poznatkům, ale také pro přátelská posezení a rozebírání jednotlivých vědeckých problémů. V Praze dne Ing. František Hnilička, Ph. D. Ing. Ladislav Bláha, CSc. 8

9 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Pednášky Kožnarová V., Klabzuba J.: Možnosti využití termopluviogramů a klimagramů pro vizualizaci počasí a podnebí 19 Masaroviová E., Kráová K., Peško M.: Aktuálne aspekty teoretických základov a využivania fytotechnológií 27 Kosová K., Vítamvás P., Prášil I., Prášilová P.: Exprese chladově indukovaných dehydrinů u rostlin pšenice a ječmene pěstovaných za různých teplot-vztahy mezi akumulací dehydrinů a mrazuvzdorností rostlin Gloser V., Baláž M., Svoboda P.: Funkční a anatomické vlastnosti xylému v rostlinách chmele a jejich vztah k efektivnímu transportu vody.. 40 Gogoláková A., Gábriš M.: Vplyv vodného stresu na fyziologické parametre vybraných druhov interiérových rastlín Živák M., Olšovská K., Repková J., Bresti M.: Detekcia účinku vysokých teplôt, a termostability na úrovni fotosyntetického aparátu listov obilnín. 49 Zajíková L., Nakládal O., Matoušek P.: Vodní stres u smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) z pohledu fyziologie vyšších rostlin a hydropedologie 53 Pazder K.: Možnosti ovlivnění semen ve stresových podmínkách.. 57 Kunzová E.: Vliv půdně-klimatických podmínek na výnos a kvalitu slunečnice roční na stanovišti Čáslav Bláha L.: Vliv vlastností semen na následný růst a vývoj 67 Štrba P., Gogoláková A.: Zmeny vo výškovom rozšíření rastlín v pohoriach Slovenska 73 Kuklová M., Kukla J., Maliníková E.: Dľžkový rast konárikov druhu Vaccinium myrtillus v lesných ekosystémoch skupiny Choča

10 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Vchet L., Burketová L.: Indukovaná rezistence rostlin, nová možnost pro zlepšení životního prostředí a pro biopotraviny 82 Kubíek J., Martinková M.: Vztah mezi hostitelem a hemiparazitem (komplex Quercus- Loranthus).. 88 Holubec V.: Monitoring vegetačních změn travních porostů při ekologizaci hospodaření 93 Štolcová J., Möllerová J.: Vliv agrotechnických zásahů na šíření vytrvalých plevelů na úhoru 98 Urban J., Gebauer R., Volaík D., Dreslerová J., Børja I.: Monitoring stresu suchem na dospělých jedincích smrku ztepilého Pidra M., Baránek M., Kižan B.: Analýza změn v genomu a epigenomu révy vinné vyvolaných virovou infekcí a následnou terapií 108 Babulicová M. : Vplyv poveternostných podmienok na produkčnú schopnost jačmena siateho jarného v osevných postupoch s rôznym podielom obilnín Kožnarová V., Klabzuba J.: Nové metody měření a snímače ve fytoaktinometrii Havelka F., Vchet L.: Indukovaná rezistence k padlí travnímu Blumeria graminis f.sp. tritici Hnilika F., Hniliková H., Holá D., Rothová O., Koová M.: Změny rychlosti fotosyntézy a transpirace kukuřice v závislosti na působení nízkou teplotou

11 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Posteryapíspvky dosborníku Zábranský P., Holec J.,Soukup J.:Vliv rozdílných teplot a hloubky uložení v pd na klíivost Starku úzkolistého (Senecio inaequidens DC.) Bjelkova M., Vtrovcová M., Blažek O., Pavelek M., Griga M.: Vliv chelátu a zmny ph v pd na absorpci kadmia do orgán padného a olejného lnu (Linum Usitatissimum L.) 135 Bláha L., Oklestková J., Kohout L.: What is Fate of 24 epibrassinolide after application on the plants before flowering? Bláha L., Hnilika F., Kadlec P., Smrková-Jankovská P., Macháková I., Sychrová E., Kohout L.: Influence of abiotic stresses on the physiology of winter wheat sprouting plants Koudela M., Hnilika F., Martinková J.: Vliv pípravku Agrisorb na vybrané parametry kvtáku v odli šných vláhových podmínkách. 147 Martinková J., Hnilika F., Koudela M.: Translokace asimilát a efektivita využití vody u rostlin kvtáku ošetených 24-epibrassinolidem pi snížené zálivce. 151 Brant V., Pivec J., Hamouzová K., Satrapová J.: Hodnocení úinku herbicid na základ zmn transpiraního toku rostlin Bulí P.: Analýza výskytu jmelí bílého (Viscum album L.ssp album)a zdravotní stav devin v zámeckém parku Lednice 160 Candráková E.: Stresové faktory pro testovaní jamena siateho jarného. 164 Dostálová R., Ondej M.: Hodnocení rezistence hrachu proti virózám a antraknóze. 168 Dvoák P., Hamouz K., Tomášek J.: Vliv povrchového mulování na teplotu pdy a výnos konzumních brambor Fišerová H., Prokeš J., Hartman I., Helánová A., Hartman J.: Vliv klimatických podmínek na dormanci obilek jemene

12 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Hniliková H., Hnilika H., Svoboda P.: Vliv závlahy na morfologické charakteristiky chmelových hlávek Nmcová L., Hnilika F., Hejnák V.: Vliv mrazové teploty na rychlost fotosyntézy a transpirace u vybraných genotyp slunenice Holec J., Urbánková M.: Intenzita poškození listové plochy hybridních jírovc (Aesculus x Carne A., A x Plantierensis) klínnou Jírorovcovou (Cameraria Ohridella) Salaš P., Chromeková, J.: Využití rzných typ fólií pi ízkování okrasných devin. 195 Martinek J., Svobodová M: Zhodnocení vlivu klíících obilek vybraných druh trav na dynamiku a klíení metlice trsnaté Matjovi M., Skalický M., Hejnák V.: Vliv chladových a mrazových teplot na morfologické adaptaní zmny slunenice(heliantus Annuus L.) 203 Jezdinský A., Pokluda R., Petíková K.: Využití pípravku pentakeep pi pstování druhu Allium Cepa L Ková L., Kotorová D., Mati R., Šoltysová B.: PÔdne charakteristiky v poldri Beša a hodnotenie rôstlinného pokryvu v rokoch po zaplavení Krpeš V., Michna K.: Model deformace mezofylových bunk jehlic smrku ztepilého po oxidativním stresu 215 Krump M., Pazder K.: Biologické vlastnosti semen tezalky tekované a skvrnité pi rzných režimech klíení Kummerová M., Zezulka Š., Váová L., Fišerová H.: Toxicity of organic pollutant to early developmental stages of Pisum sativum and Zea mays L Kuna R., Piršelová B., Boleek P., Dobroviczká T., Matušíková I.: Analýza citlivosti bôbu obyajného cv. Astat k iónom kadmia 227 Kunzová E., ermák P.: Rizikové látky pd ve vztahu životnímu prostedí Lošonská I., Kuková T.:Vlyv biodegradovatených mulovacích materiálov na vývoj cieových i nežiaducích taxonov v okrasných kvtinových záhonoch. 236 Mašanková K.: Vliv lýkožrouta smrkového (Ips typographus L.) na smrk ztepilý(picea Abies(L.)Karst.).Modely chování krovce pi útoku a obranných mechanism deviny. 241 Minjaríková P., Pelikán J., Hutyrová H., Knotová D.: Porovnání laboratorní klíivosti a polní vzcházivosti jednoletých druh jetelovin Motejlová H., Sopr T., Mocová K.,Burešová H.: Vliv toxických kov na klíivost vybraných odrd Trifolium pretense L. a Lolium perenne L

13 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Neuberg M., Zemanová V., Pavlíková D., Balík J.: Možnosti modelování píjmu dusíku rostlinou Režo L., Ondrejíková Z., Pospíšil R.: Zmeny pôdnej reakcie v pestovateskom systéme repy cukrovej po aplikácii biopreparátov. 257 Vrbová M., Vtrovcová M.: Testování vlivu zinku u vybraných odrd olejného lnu v in vitro podmínkách Mokriková J., Salaš P.: Vplyv syntetických pôdnych kondicionérov a závlahy na škokarsk produkciu 265 Piršelová B., Boleek P., Kuna R., Meszáros P., Golovatiuk I., Matušíková I.: Tolerancia koreov sóje fazuovej k vybraným iónom kovov 269 Pivec J., Brant V.: Evapotranspiraní nároky porost Zea mays v podmínkách s nedostatkem srážek 273 Satrapová J., Hamouzová K., Holec J.,Soukup J.: Využití gazometrické metody pro zjištní reakce kížatky obecné (Commelina communis) na Glyposhate Šafránková I., Salaš P.: Vliv stresových faktor na výskyt patogen devin 281 Škodáek Z., Prášil I., Kosová K.,Vítamvás P.: Studium suchovzdornosti jemene (Hordeum Vulgare) pomocí dehydrinových marker a vybraných fyziologických charakteristik vodního stavu rostlin 285 Žofajová A., Užík M.: Produktivita a kvalita zahraniných a domácích odrôd pšenice letnej f. ozimnej. Martincová J., Kizeková M.: Hodnotenie morfologických a biologických vlastností divorastúcich ekotypov a vyšachtených odrôd tráv a atelovín vo vzahu k ich stanovištným podmienkam... Ondrášek., Martincová J., Kizeková M.,underlík J.: Zmeny biologických a chemických vlastností pôdy pri košarovaní vo vzahu k biodiverzite trávneho porastu

14 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Rejstíkautor B Balík J. 253, Martincová J. 293,299, Baránek M. 108,278, Martinek J. 198, Babulicová M. 112,139, Masarovičová E. 27, Baláž M. 40, Matějovič M 203, Bjelková 135, Mati R. 211, Bláha 67,139,143, Mašanková K. 241, Blažek O. 135, Mokričková J. 26, Boleček P. 227,269, Motejlová H. 249, Borja I. 104,287, Mocová K. 249, Brant V. 156,273, Mollerová J. 98, Burgetová L. 82, Meszáros P. 269, Burešová H. 249, Maliníková E. 77, Brestič M. 49,295, Michna K. 215, Bulíř 160, Matušíková I. 227,269, C N Candráková E 164, Němcová N. 187, Neuberg M. 253, Nakládal O. 53, Čermák 231, Čunderlík J. 299, O D Olšovská K. 49,295, Dostálová R. 169, Ondřej M. 169, 14

15 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Dvořák P. 175, Oklestková J. 139, Dreslerová J. 104,287, Ondrášek L. 299, Dobroviczká T. 227, Ondrejčíková Z. 257, F P Fišerová H. 179,223, Pazderů K 57,219, Pidra M. 108,278, G Pivec J. 156,273, Gloser V. 40, Pavelek M. 135, Gogoláková A. 45, 73, Piršelová B. 227,269, Gabriš M. 45,191, Petříková K. 207, Gebauer R. 104,287, Pospíšil R. 257, Griga M. 135, Pavlíková D. 253, Golovatiuk I. 269, Pokluda R. 207, Pelikán J. 245, Peško M. 27, H Prokeš J. 179, Hnilička F. 127,143,148,152,183,187 Prášilová P. 33, Holá D. 127, Prášil I. 33,285, Havelka F. 123, Hamouzová K. 156,277, R Hejnák V. 187,203,266, Režo L. 257, Hutyrová H. 245, Repková J. 49,295, Helánová A. 179, Rothová O. 127, Hartman I. 179, Hartman J. 179, S Hamouz K. 175, Svoboda P. 40,183, Hniličková H. 127,183, Svobodová M. 198, Holec J. 131,191,277, Soukup J. 131,277, Holubec V. 93,267, Smrčková-Jankovská P. 143, Satrapová J. 156,277, CH Salaš P. 194,265,281, Chromečková J. 194,270, Skalický M. 203, 15

16 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin J Sychrová E. 14, Jezdinský A. 207, Sopr T. 249, K Š Kosová K. 33,285, Štolcová J. 98, Koudela M. 148,152, Šafránková I. 281, Kotorová D. 211, Škodáček Z. 285, Kadlec P. 143, Štrba P. 73,131, Kováč L. 211, Šoltisová B. 211, Kožnarová V. 19,116, Kohout L. 139,143, T Kočová M. 127, Tomášek J 175, Krump M. 219, Kukla J. 77, U Kubiček J. 88, Urban J. 104,287, Kuklová 77, Urbánková M. 191, Kummerová 223, Užík M. 289, Klabzuba J. 19,116, Králová K. 27, V Krpeš V. 215, Volařík D. 104,287, Křižan B. 108,278, Věchet L. 82,123, Kizeková M. 293,299, Vrbová M. 261, Knotová D. 245, Vítámvás P. 33,285, Kuna R. 227,269, Větrovcová M. 135,261, Kutková T. 236, Váňová L. 223, Kunzová E. 61,231, 16

17 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin L Z Lošonská I. 236, Zajíčková L. 53, Zábranský P. 131, M 257, Zezulka Š 223, Minjaríková P. 245, Zemanová V. 253, Macháčková I. 143, Matoušek P. 53, Ž Martinková M. 88, Živčák M. 49,295, Martinková J. 148,152, Žofajová A. 289, 17

18 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Píspvky jednotlivých autora autorských tým 18

19 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin MOŽNOSTI VYUŽITÍ TERMOPLUVIOGRAM A KLIMAGRAM PRO VIZUALIZACI POASÍ A PODNEBÍ Věra Kožnarová, Jiří Klabzuba 1 ČZU v Praze, FAPPZ, katedra agroekologie a biometeorologie, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol, Souhrn Práce je vnována možnostem využití nejznámjších klimatografických metod k semikvantitativnímu hodnocení variability poasí v jednotlivých letech, resp. posouzení promnlivosti podnebí dané lokality ve víceleté ad. K tomuto úelu jsme použili termopluviogram vlastní konstrukce a Walter-Liethv klimagram, který jsme upravili pro agrometeorologické úely. Speciální pozornost jsme zamili na teplotní a srážkové hodnocení u teplých plrok v tém 90leté ad mení a pozorování na meteorologické observatoi v Praze na Karlov. Z ady jsme zvolili plroky charakterizované jako nejteplejší, nejchladnjší, nejsušší a nejvlhí, které jsme vyjádili v grafické podob. ÚVOD Hodnocení počasí určitého roku, právě tak jako posuzování variability podnebí z dlouhodobého hlediska, patří k základním a nedílným součástem studia nejrůznějších biometeorologických, agrometeorologických a bioklimatologických vědeckých úkolům. K tomuto účelu se používá nepřeberné množství metod a způsobů od těch nejjednodušších verbálních popisných až po složité analytické statistické metody vyžadující výkonnou výpočetní techniku a software. Také interpretace získaných výsledků zpravidla není jednoduchá meteorologických a klimatologických charakteristik je značné množství a studium komplikuje jejich vzájemná podmíněnost a velká proměnlivost v čase a v místě /1, 2/. Jednou z možností jak lze stručně a názorně charakterizovat základní meteorologické prvky a jejich rozložení během roku nebo i víceleté řady je aplikace grafických metod. K popisu dvou nebo více klimatických prvků se používá obvykle grafického vyjádření - klimatického diagramu (syn. klimagram, klimagraf, klimatograf, klimatogram, klimogram nebo klimograf) /3, 4/. Předností tohoto způsobu zpracování je současné vyjádření studovaných prvků (většinou teplota a srážky), jejich proměnlivosti a případně i vzájemných vztahů v průběhu roku. Walter - Liethův klimagram /5/ vznikl na základě myšlenky zobrazit a porovnat klima různých regionů s podobnou vegetací, a proto je vhodný zejména pro agrometeorologické účely. V průběhu šedesátých let minulého století let autoři zpracovali a vyhodnotili okolo lokalit a na jejich základě stanovili 10 typů podnebí. Rozvoj výpočetní techniky (zejména grafiky) později umožnil rutinní kreslení a distribuci výsledků pomocí internetu a moderních nosičů /6/.

20 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Při zpracování jsme použili dvě základní klimatologické charakteristiky: průměrnou měsíční teplotu vzduchu a měsíční úhrn srážek, které jsou umístěné na svislých osách v poměru 1:2. Na vodorovné ose je časová informace. Výhodou použití Walter Liethova klimagramu vidíme zejména ve skutečnosti, že kompletní graf (obr. 1) obsahuje celou řadu dalších důležitých informací o teplotě vzduchu nejvyšší denní maximum a nejnižší denní minimum v roce, průměr denních maxim v nejteplejším měsíci a analogicky průměr denních minim v nejchladnějším měsíci. Graf znázorňuje i počet dnů s kladnou hodnotou průměrné denní teploty vzduchu a denního minima. Pod časovou osou jsou dále jednoduchým způsobem zakresleny měsíce s výskytem teploty pod bodem mrazu, ať již ojediněle pomocí denního minima, nebo jako průměr daného měsíce (průměrné denní minimum). Velkou předností zpracování je vyjádření aridního (suchého) a humidního (vlhkého) období. V grafu se jedná o plochu, nacházející se mezi křivkou průměrné měsíční teploty vzduchu a linií měsíčního úhrnu srážek. absolutní maximum STANICE nadmoská výška prmrná roní teplota vzduchu PRAHA KARLOV 262 m 9,3 C 472 mm roní úhrn srážek prmrné denní maximum nejteplejšího msíce 38,5 humidní období prmrné denní minimum nejchladnjšího msíce 24,0 absolutní minimum -3,6-29,1 283 msíce s prmrným msíním minimem < 0 C msíce s absolutním minimem < 0 C poet dn s t min >0 C Obr. 1 Klasické zpracování Walter Liethova klimagramu vyjadující hodnoty v období 1961 až 1990 (standardní klimatologický normál) MATERIÁL A METODA V praxi se často setkáváme s nutností porovnávat analyzované prvky za více ročníků a hodnotit současně jejich odchylky od normálu nebo dlouhodobého průměru, což obvykle vede ke zhoršené vizualizaci dat. Pr o tyto účely jsme navrhli jednoduchou metodu a vzniklý diagram jsme nazvali termopluviogram /7, 8, 9, 10, 11/. Termopluviogram popisuje teplotní a srážkové poměry v pravoúhlé souřadnicové soustavě. Základem jsou odchylky od normálu nebo dlouhodobého průměru teploty a vyjádření srážek pomocí procenta normálu nebo dlouhodobého průměru. Hranice intervalů

21 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin obou charakteristik byly stanoveny pomocí procenta zabezpečení (tab. 1, /12/) a vznikla tak sedmidílná stupnice poskytující 49 možných kombinací /13/. Tab. 1 Procento zabezpeení výskytu jevu jev kvantily pravděpodobnost opakování mimoádn nadnormální < 2,0 % méně než jednou za 50 let siln nadnormální 2,0 až 9,9 % méně než jednou za 10 let nadnormální 10,0 až 24,9 % méně než jednou za 4 roky normální 25,0 až 75,0 % jednou za dva roky podnormální 75,1 až 90,0 % méně než jednou za 4 roky siln podnormální 90,1 až 98,0 % méně než jednou za 10 let mimoádn podnormální > 98,0 % méně než jednou za 50 let V předložené studii jsme využili konstrukce termopluviogramu (obr. 2) k zobrazení variability průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčních úhrnů srážek na meteorologické observatoři Praha Karlov v časové řadě od roku 1921 do současnosti. % normálu úhrnu srážek 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 mimoádn studený siln studený studený normální teplý siln teplý NORMÁL mimoádn teplý mimoádn vlhký siln vlhký vlhký normální 2009 suchý 40, siln suchý 20,0 mimoádn suchý 0,0-3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 odchylka teploty vzduchu od normálu Obr. 2 Termopluviogram z údaj meteorologické observatoe Praha Karlov v období teplého plroku v asové ad 1921 až 2009 Pomocí zobrazeného datového soboru jsme určili extrémní roky pro další detailní grafické hodnocení pomocí modifikovaných Walter-Liethových klimagramů. Hlavní pozornost jsme soustředili na teplý půlrok definovaný od 1. dubna do 30. září a z téměř devadesátileté řady vybrané čtyři odlišné roky nejteplejší, nejsušší, nejchladnější a nejvlhčí. Vybrané roky jsme podrobili analýze, kde jsme ke zpracování použili Walter Liethův klimagram, který jsme upravili /7/. Pro zemědělské hodnocení jsme původní graf modifikovali posunem období tak, aby odpovídalo agrometeorologickému roku (obr. 3). Kromě toho lze tento graf použít i pro porovnání jednotlivých ročníků (obr. 4) s normálem. V tomto případě doporučujeme použít

22 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin pro vyjádření úhrnu srážek sloupcový graf i v případě standardního klimatologického normálu. Odpovídá to modernímu pojetí zpracování klimatologických dat. Klasické vyjádření lze ještě doplnit o větší podíl srážkových charakteristik např. na pravou stranu obrázku a pod vodorovnou osu lze popsat nejvyšší srážkový úhrn; výšku sněhové pokrývky, počty dnů se srážkovým úhrnem vyšším než 0,1 mm, 1,0 mm a 10,0 mm nebo vyznačení měsíců se sněžením a sněhovou pokrývkou (obr. 5). STANICE nadmoská výška prmrná roní teplota vzduchu roní úhrn srážek absolutní maximum PRAHA KARLOV 262 m 9,3 C 472 mm prmrné denní maximum nejteplejšího msíce 38,5 humidní období prmrné denní minimum nejchladnjšího msíce 24,0 absolutní minimum -3,6-29,1 283 msíce s absolutním minimem < 0 C msíce s prmrným msíním minimem < 0 C poet dn s t min >0 C Obr. 3 Upravený Walter Liethv klimagram pro agrometeorologický rok vyjadující hodnoty v období 1961 až 1990 (standardní klimatologický normál) STANICE nadmoská výška prmrná roní teplota vzduchu roní úhrn srážek absolutní maximum PRAHA KARLOV 262 m 10,9 C 435,4 mm prmrné denní maximum nejteplejšího msíce 36,3 humidní období prmrné denní minimum nejchladnjšího msíce 27,4 aridní období absolutní minimum -4,4-11,6 302 msíce s absolutním minimem < 0 C msíce s prmrným msíním minimem < 0 C poet dn s t min >0 C Obr. 4 Upravený W-L klimagram vyjadující hodnoty konkrétního agrometeorologického roku

23 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin PRAHA KARLOV 262 m 10,9 C 435,4 mm 36,3 humidní období 27,4 nejvyšší denní úhrn srážek -4,4-11,6 aridní období ,1mm 5 cm poet dn s úhrnem 0,1 mm poet dn s úhrnem 1,0 mm poet dn s úhrnem 10,0 mm nejvyšší snhová pokrývka msíce se snžením msíce se snhovou pokrývkou Obr. 5 Doplnný W-L klimagram vyjadující hodnoty konkrétního agrometeorologického roku VÝSLEDKY A DISKUSE Dosažené výsledky předkládáme v grafické podobě modifikovaných Walter - Liethových klimagramů. Úprava spočívá v použití agrometeorologických roků a doplnění o další charakteristiky významné ve vegetačním období. Obr. 6 představuje diagram agrometeorologického roku 2008/09, který měl nejvyšší průměrnou teplotu vzduchu za období teplého půlroku od roku 1921, na obr. 7 je zobrazen agrometeorologický rok 1932/33 s nejsušším teplým půlrokem, obr. 8 zobrazuje agrometeorologický rok 1979/80, který byl nejstudenějším v období od 1. IV. do 30. IX. a konečně na obr. 9 je agrometeorologický rok 1964/65, který byl v teplém půlroce nejvlhčím při posuzování srážkového úhrnu. Souborné srovnání všech čtyř extrémních půlroků je na obr. 10 a 11; pro lepší přehlednost jsou v grafu uvedeny jen měsíce teplého půlroku a jsou doplněny verbálním hodnocením normality podle standardizované metodiky doporučené World Meteorological Organization (tab. 1). ZÁVR Předložená práce poskytuje řešitelům výzkumných úkolů metodu vhodnou pro další rozhodovací proces při možné aplikaci v biologických disciplínách. Navržený postup umožňuje vizuálně posoudit objektivní meteorologická data, odstraňuje rozdělení klasického kalendářního roku na dvě nesouvisející zimní období a mezi nimi se nacházející vegetační sezónu. Zpracování úplného období chladného půlroku umožňuje přímé porovnání dat jak na

24 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin severní, tak i na jižní polokouli a tím i jednoznačnou interpretaci výsledků. Může tak být prvním krokem pro následné statistické šetření. PRAHA KARLOV: 50 04' N; 14 25' E; 262 m 2008/09 :10,9 C; 435 mm humidní období 36,3 C 27,4 C -4,4 C -11,6 C aridní období ,1 mm 5 cm Obr. 6 Upravený a doplnný W-L klimagram vyjadující hodnoty nejteplejšího plroku IV. až IX. PRAHA KARLOV: 50 04' N; 14 25' E; 262 m 1932/33: 8,8 C; 259,4 mm humidní období aridní období 34,3 C 25,1 C -5,7 C -17,0 C Obr. 7 Upravený a doplnný W-L klimagram vyjadující hodnoty nejsuššího plroku IV. až IX. PRAHA KARLOV: 50 04' N; 14 25' E; 262 m 1979/80: 8,6 C; 488 mm aridní období humidní období 33,2 C 23,4 C 21,8 mm 11 cm -6,2 C -16,6 C Obr. 8 Upravený a doplnný W-L klimagram vyjadující hodnoty nejstudenjšího plroku IV. až IX.

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně a Česká zemědělská univerzita v Praze Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Více

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH?

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? 1 F.Hnilička, 2 L.Bláha, 3 L.Dotlačil 1 Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, Kamýcká 129,

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Agroklimatické mapy pro vymezení oblastí se zvýšeným rizikem nedostatku vody v kořenové

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Vás srdečně zvou

Česká zemědělská univerzita v Praze. Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Vás srdečně zvou Česká zemědělská univerzita v Praze & Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015 se zaměřením

Více

Bi8240 GENETIKA ROSTLIN

Bi8240 GENETIKA ROSTLIN Bi8240 GENETIKA ROSTLIN Prezentace 07 Rezistence rostlin k abiotickým faktorům doc. RNDr. Jana Řepková, CSc. repkova@sci.muni.cz Abiotické faktory 1. Nízké teploty ( chladuvzdornost, mrazuvzdornost, zimovzdornost)

Více

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace Vít Voženílek Alena Vondráková Aleš Vávra Lenka Hájková Radim Tolasz Univerzita Palackého v Olomouci Český hydrometeorologický ústav FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace věda o časovém

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů D ĚKANSKÁ Z PRÁVA ZA R O K 2013 Děkanská zpráva za rok 2013 KATEDRA BOTANIKY A FYZIOLOGIE ROSTLIN 21 110 Katedra

Více

Seminář bude probíhat v blocích, všechny referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku.

Seminář bude probíhat v blocích, všechny referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku. Vážení kolegové! Dovolujeme si Vás pozvat na 19. seminář s mezinárodní účastí, Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, který se koná 16. 1. 2014 v Brně. Pořadatelem je

Více

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Agrostis Trávníky, s. r. o., Rousínov Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. Zubří Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav pícninářský,

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Vliv závlahy a nedostatku vody na výnos pšenice The effect of irrigation and water shortage on wheat yield

Vliv závlahy a nedostatku vody na výnos pšenice The effect of irrigation and water shortage on wheat yield Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Vliv závlahy a nedostatku vody na výnos pšenice The effect of irrigation and water shortage

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ

DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ Marcela Mašková, Jaroslav Rožnovský Ústav krajinné ekologie, Vysoká škola zemědělská Brno ÚVOD Základem existence a produkční aktivity rostlin

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více

GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ. GIS, Antonín Hlosta HLO042

GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ. GIS, Antonín Hlosta HLO042 GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ GIS, Antonín Hlosta HLO042 OSNOVA Idea metody historie Precizní zemědělství Odhady zemědělské produkce Vstupní zdroje Význam Technologie Aplikace GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ Jedná se o využití

Více

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Abstract Paper deals with economy

Více

Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Praha Ruzyně Česká zemědělská univerzita v Praze

Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Praha Ruzyně Česká zemědělská univerzita v Praze Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Praha Ruzyně Česká zemědělská univerzita v Praze VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESORŮ NA VLASTNOSTI ROSTLIN 2011 (Sborník recenzovaných příspěvků) Výzkumný ústav

Více

Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR. Certifikovaná metodika

Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR. Certifikovaná metodika Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Certifikovaná metodika Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Fytoremediace I. Petr Soudek Laboratoř rostlinných biotechnologií Ústav experimentální botaniky Akademie věd České Republiky

Fytoremediace I. Petr Soudek Laboratoř rostlinných biotechnologií Ústav experimentální botaniky Akademie věd České Republiky Fytoremediace I. Petr Soudek Laboratoř rostlinných biotechnologií Ústav experimentální botaniky Akademie věd České Republiky ZDROJE KONTAMINACE Těžké kovy ZDROJE KONTAMINACE Radionuklidy ZDROJE KONTAMINACE

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly STRUKTURA PLODIN A VÝNOSY NA POZOROVACÍCH PLOCHÁCH BAZÁLNÍHO MONITORINGU PŮD ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1993 2011 Zpracoval: Schválila:

Více

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin APRIM jedinečná odrůda kmínu l První česká odrůda ozimého kmínu l Vysoký výnos nažek l Uniká poškození hálčivcem l Termín se srpen - po sklizni předplodiny si Vás dovolují pozvat na Polní dny lnu, konopí,

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 Žadatel: Místo podnikání: Ing Vladimír Hrubeš Vinary 29 53863 Chroustovice Vinary okr. Ústí nad Orlicí 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005

Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005 Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 140 00 Praha 4, Bartoškova 28 Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005 Zpráva SÚRO č. 26 / 2011 Autoři Helena Pilátová SÚRO Ivan

Více

OBNOVA APIKÁLNÍ DOMINANCE NA KLÍČNÍCH ROSTLINÁCH HRACHU (Pisum sativum L.)

OBNOVA APIKÁLNÍ DOMINANCE NA KLÍČNÍCH ROSTLINÁCH HRACHU (Pisum sativum L.) Úloha č. 18 Obnova apikální dominance na klíčních rostlinách hrachu - 1 - OBNOVA APIKÁLNÍ DOMINANCE NA KLÍČNÍCH ROSTLINÁCH HRACHU (Pisum sativum L.) OBECNÁ CHARAKTERISTIKA RŮSTOVÝCH KORELACÍ Jednotlivé

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Projekt ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO PROJEKTU Název projektu: Návrh a implementace procesu zpracování dat, formát MzXML Uchazeč Hlavní řešitel

Více

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelových map k Metodice hospodářského využití pozemků s agrárními valy pro vytváření vhodného vodního režimu a pro snižování povodňového

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz

Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz 25. 10. 2012, Praha Ing. Petr Vahalík Ústav geoinformačních technologií Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz 21. konference GIS Esri v ČR Lesní vegetační stupně

Více

Der Einfluss von Überkonzentrationen bodennahen Ozons auf die Gesundheit der Waldbaumarten im Osterzgebirge sowie Möglichkeiten der Vorhersage.

Der Einfluss von Überkonzentrationen bodennahen Ozons auf die Gesundheit der Waldbaumarten im Osterzgebirge sowie Möglichkeiten der Vorhersage. Vliv nadlimitních koncentrací přízemního ozónu na zdravotní stav asimilačního aparátu lesních dřevin ve východním Krušnohoří a možnosti jeho prognózování. Der Einfluss von Überkonzentrationen bodennahen

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman Ekologie základní pojmy Michal Hejcman Ekologie jako věda Ekologie poprvé se objevila v roce 1869 (Hackel), odvozena od řeckého oikos domov. Terním byl použit v souladu s hledáním paralel mezi přírodou

Více

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami.

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. V maloparcelkových polních pokusech na stanovištích v Holovousích a Zubří je sledován vliv vybraných druhů trav, bylin a leguminóz

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

Vývoj počtu a plochy listů jabloní během vegetace v závislosti na povětrnostních podmínkách

Vývoj počtu a plochy listů jabloní během vegetace v závislosti na povětrnostních podmínkách Zahradnictví Roč. 13, č. 5 (2014), s. 8-11 13:5 Vývoj počtu a plochy listů jabloní během vegetace v závislosti na povětrnostních podmínkách Development of apple leaf number and leaf surface area during

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov Zubří Ing. Zdeněk Both, Ph.D., doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská RožnovZubří OSEVA vývoj a výzkum

Více

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin Obsah přednášky 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin 2 Zákon č. 78/2004 Sb. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12.3.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING Michaela Antoušková, Zuzana Křístková Anotace: Tento příspěvek se zabývá možnostmi získání finanční podpory pro ekologické

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015 ÚTVAR: Národní odrůdový úřad VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: NAŠE ČJ.: UKZUZ 032523/2015 VYŘIZUJE: Ing. Horáková TELEFON: 543 5 228 E-MAIL: vladimira.horakova@ukzuz.cz ID DS: ugbaiq7 ADRESA: Hroznová

Více

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI Aleš Linka 1, Petr Volf 2 1 Katedra textilních materiálů, FT TUL, 2 Katedra aplikované matematiky, FP TUL ABSTRAKT. Internetové

Více

krajiny povodí Autoři:

krajiny povodí Autoři: Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelovýchh map k Metodice stanovení vybraných faktorů tvorby povrchového odtoku v podmínkách malých povodí Případová studie povodí

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P)

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P) Rostlinná produkce a technologie - struktura a charakteristika vstupů a výstupů v RV Tab. č.: 14 Charakteristika výrobních oblastí a podoblastí P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Program KALKULÁTOR POLOHY HPV

Program KALKULÁTOR POLOHY HPV Program KALKULÁTOR POLOHY HPV Výpočet úrovně hladiny podzemní vody Dokumentace Teoretický základ problematiky Pokyny pro uživatele Jakub Štibinger, Pavel Kovář, František Křovák Praha, 2011 Tato dokumentace

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

VODNÍ REŽIM ROSTLIN. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_06_BI1

VODNÍ REŽIM ROSTLIN. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_06_BI1 VODNÍ REŽIM ROSTLIN Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_06_BI1 Význam vody pro rostlinu: Rozpouštědlo, transport látek. Účastní se fotosyntézy a dýchání. Termoregulační

Více

DYNAMIKA KRAJINY. ČVUT FSv - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

DYNAMIKA KRAJINY. ČVUT FSv - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství DYNAMIKA KRAJINY Dnešní stav krajiny je výsledkem spolupůsobení 5 základních faktorů přírodního původu : 1. Reliéf krajiny 2. Podnebí 3. Osídlení rostlinnými a živočišnými druhy (klima, migrace) 4. Vývoj

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací kurz PĚSTOVÁNÍ ZELENINY v ekologické produkci V sedmi jednodenních blocích probereme

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS

ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS IZOLACE FOSFOPROTEOMU A JEHO VYUŽITÍ PŘI STUDIU ÚČINKU CYTOKININŮ NA ROSTLINU Černý M., Brzobohatý B. Department

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní Ústav zemědělské ekonomiky a informací Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní (certifikovaná metodika) Autoři: Ing. Martin Plášil Ing.

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v Krkonošském NP Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek

Více

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Sugar Beet Varieties Registered in 2015 Lenka Hakaufová ÚKZÚZ, referát semenných okopanin Pro registrační řízení byly v roce 2014 založeny pokusy s cukrovou řepou

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Autor: Roman Ličbinský, CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické

Více

VLIV ZALOŽENÍ A ORGANIZACE POROSTU NA TVORBU VÝNOSU ŘEPKY

VLIV ZALOŽENÍ A ORGANIZACE POROSTU NA TVORBU VÝNOSU ŘEPKY VLIV ZALOŽENÍ A ORGANIZACE POROSTU NA TVORBU VÝNOSU ŘEPKY Influence of crop management on winter oilseed rape yield formation Vítězslav KRČEK, Petr BARANYK, Josef PULKRÁBEK, Jaroslav URBAN, Michaela ŠKEŘÍKOVÁ,

Více

analýza dat a interpretace výsledků

analýza dat a interpretace výsledků Genetická transformace bakterií III analýza dat a interpretace výsledků Předmět: Biologie ŠVP: Prokaryotní organismy, genetika Doporučený věk žáků: 16-18 let Doba trvání: 45 minut Specifické cíle: analyzovat

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost

Více

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží Projekt: NAZV QH81012 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE Informační zpravodaj č. 40, 2011 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE (Semi-natural grassland as a source of biodiversity improvement) Polopřirozené travní porosty zdroj pro zlepšení biodiverzity ERDF, OPNS

Více