VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESOR NA VLASTNOSTI ROSTLIN 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESOR NA VLASTNOSTI ROSTLIN 2010"

Transkript

1 eská zemdlská univerzita v Praze Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Praha Ruzyn Fakulta agrobiologie, potravinových a pírodních zdroj Odbor genetiky, šlechtní a kvality produkce Poádají 10. jubilejní konferenci VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESOR NA VLASTNOSTI ROSTLIN 2010 ( Recenzovaný sborník píspvk) Fakulta agrobiologie, potravinových a pírodních zdroj

2

3 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin ESKÁ ZEMDLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY PRAHA RUZYN v.v.i. Poadatelé: Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze Odbor genetiky, šlechtění a kvality produkce VÚRV v.v.i. VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESOR NA VLASTNOSTI ROSTLIN 2010 (Sborník píspvk) odborný recenzet : doc. RNDr. Jan Novák, DrSc. Tato publikace neprošla jazykovou úpravou Česká zemědělská univerzita v Praze února

4 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Redakn zpracoval: Ing. Ladislav Bláha, CSc Jazyková korektura: Texty píspvk neprošly jazykovou úpravou Foto na titulní stran: Srst buku se dvma duby, pohoí Džbán, echy foto Mgr. Jiina Zieglerová Odborný garant konference: František Hnilika (ZU v Praze) Jaroslava Martinková (ZU v Praze) Ladislav Bláha (VÚRV v.v.i.) odborný recenzet : doc. RNDr. Jan Novák, DrSc. Organizaní výbor konference: Ing. František Hnilika, Ph.D. (ZU v Praze) Ing. Jaroslava Martinková, Ph.D. (ZU v Praze) Ing. Ladislav Bláha, CSc. (VÚRV, v.v.i.) Ivan Hon (VÚRV,v.v.i.) Jan Matoušek (VÚRV, v.v.i.) Ing. Martin Matjovi(ZU v Praze) Ing. Lenka Nmcová (ZU v Praze) Česká zemědělská univerzita v Praze, 2010 ISBN: Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. Praha-Ruzyně, 2010 ISBN:

5 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin KDE JE MOŽNO NALÉZT SBORNÍKY A ZÁVRY KONFERENCÍ A WORKSHOP (Od roku 2005) K elektronické podobě sborníků vede následující cesta: 1/ 2/ Zde zvolte českou verzi a v nabídce, která se objeví klikněte na VÚRV, v.v.i. a zde pak je třeba vybrat : publikace VÚRV 3/ Přímá cesta: Uvedené údaje jsou uloženy na pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni. 5

6 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin INFORMACE O STUDIU JE MOŽNO ZÍSKAT NA ADRESE: Ing. F. Hnilička, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra botaniky a fyziologie rostlin Kamýcká 129, Praha 6, tel: , Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 6

7 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin ZAMYŠLENÍ NAD DOSAVADNÍM PRBHEM KONFERENCÍ Konference Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin v letošním roce oslaví již desáté výročí. Toto výročí si možná zaslouží nejenom rekapitulaci uplynulého období, ale také zamyšlení nad budoucími ročníky. Před deseti lety si nikdo z tehdejšího, ale i současného, organizačního výboru nepřipustil, že z jednodenního setkání řešitelů a spoluřešitelů mezinárodního projektu COST se stane zajímavé místo pro prezentaci získaných výsledků z téměř ze všech biologických vědních disciplín, které se zabývají rostlinami. Od prvních krůčků jednodenní konference, která nejdříve oslovovala pouze účastníky z České republiky se postupně rozšířila na dvoudenní mezinárodní konferenci, neboť se již stalo tradicí, že se stresové konference účastní kolegové ze Slovenské republiky a to již od roku Od roku 2007 je pravidelnou součástí konference také moderované pracovní setkání (Workshop). Tato pracovní setkání si kladou za úkol zlepšit propojení teoretické i aplikované vědy s praxí a mají vždy nosné téma. Po dva roky bylo nosným tématem sucho a šlechtění na suchoodolnost a v roce 2009 se workshop zaměřil na šlechtění a to z pohledu genetických inženýrů a klasických šlechtitelů. Naším cílem v dalších letech je se zaměřit i na skupinu začínajících vědců, šlechtitelů, neboť určitým handicapem je relativně nižší účast právě z řad pěstitelů, šlechtitelů, producentů osiv. Dále je to především rozevírání nůžek mezi klasickými zemědělskými obory a pracovišti pracujícími na čistě teoretické bázi, tj. mezi fyziology, molekulárními genetiky,biochemiky neboť ti co se zabývají problematikou celistvosti rostliny si často nerozumí s úzkými specialisty. Proto nás potšilo, že úastníci konference vtšinou pozitivn hodnotí pedevším propojení teoretických základ stresové fyziologie rostlin s praxí, nejenom té prvovýrobní, ale také se šlechtiteli. Danou situaci jsme se pokusili též alespoň částečně řešit vydáním knihy, jejíž cílem je bezprostřední využití současných teoretických výsledků v produkci rostlin. V současné době je známá celá řada metabolických funkcí rostlin u zemědělských plodin, které bezprostředně ovlivňují jejich reakci na sucho tedy podle ekologů na reakci na nejvýznamnější fyzikálním stresor v rostlinné produkci na celém světě. Zde jsou patrné i možné cesty zlepšování některých zemědělských plodin. 7

8 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Hlavním cílem v zemědělství by však měla být rostlina jako celek, u níž se hodnotí např. příjem, pohyb a výdej vody v rostlině, vodní bilance rostliny, účinky zimního sucha, index relativního sucha, radiační index sucha, fotosyntéza v podmínkách sucha, anatomická stavba svazků cévních, diskriminace asimilace C 13, osmotické přizpůsobení, produkce plynů v podmínkách stresu, složení xylémové šťávy, příjem a utilizace živin v podmínkách stresu, transportní poměry v rostlině, kořenový systém atd. Rozdílné výsledky lze nalézt v literatuře u významu stresových proteinů, jenž se v rostlinách akumulují v podmínkách sucha či vysoké teploty. Vzhledem k tomu, že pohled organizátorů na jednotlivé ročníky nemusí být vždy objektivní, proto jsme rádi za každou poznámku či připomínku z řad účastníků konference. Z uvedených reakcí vyplývá následující hodnocení. Velmi pozitivně jsou též hodnoceny úvodní vyžádané přednášky, které již několik let zahrnují nejenom přednášky rostlinných fyziologů a botaniků, ale také meteorologů a klimatologů. Tento trend se budeme snažit udržet i v dalších ročnících konference. Vedle slov chvály zaznívají také slova kritická, která jsou spíše hnacím motorem pro další ročníky našich setkávání, neboť je a bude stále co zlepšovat. Jako příklad je možné uvést i skutečnost, že jsme zcela upustili od rozdělení na sekce. Rozdělení na souběžné sekce bylo na prvopočátku našich setkání, ale nebylo to šťastné řešení, protože nebylo možné si vždy vyslechnout danou přednášku. Domníváme se, že se kvalita sborníku zlepšila, k čemuž jistě přispělo i jejich vystavení na internetových stránkách. Dalším krokem ke zlepšení kvality sborníku je i skutečnost, že od tohoto ročníku jsou jednotlivé příspěvky recenzovány. Účastníci konference a odborná veřejnost oceňuje také elektronickou verzi sborníku, které jsou k dispozici na následujících internetových stránkách: nebo i na adrese: Závěrem je možné konstatovat, že o uvedenou konferenci je zatím zájem, o čemž svědčí účast na minulých ročnících. Naším přáním by bylo, aby o uvedenou konferenci byl stále zájem a účastníci se na ní těšili, nejenom kvůli novým vědeckým poznatkům, ale také pro přátelská posezení a rozebírání jednotlivých vědeckých problémů. V Praze dne Ing. František Hnilička, Ph. D. Ing. Ladislav Bláha, CSc. 8

9 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Pednášky Kožnarová V., Klabzuba J.: Možnosti využití termopluviogramů a klimagramů pro vizualizaci počasí a podnebí 19 Masaroviová E., Kráová K., Peško M.: Aktuálne aspekty teoretických základov a využivania fytotechnológií 27 Kosová K., Vítamvás P., Prášil I., Prášilová P.: Exprese chladově indukovaných dehydrinů u rostlin pšenice a ječmene pěstovaných za různých teplot-vztahy mezi akumulací dehydrinů a mrazuvzdorností rostlin Gloser V., Baláž M., Svoboda P.: Funkční a anatomické vlastnosti xylému v rostlinách chmele a jejich vztah k efektivnímu transportu vody.. 40 Gogoláková A., Gábriš M.: Vplyv vodného stresu na fyziologické parametre vybraných druhov interiérových rastlín Živák M., Olšovská K., Repková J., Bresti M.: Detekcia účinku vysokých teplôt, a termostability na úrovni fotosyntetického aparátu listov obilnín. 49 Zajíková L., Nakládal O., Matoušek P.: Vodní stres u smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) z pohledu fyziologie vyšších rostlin a hydropedologie 53 Pazder K.: Možnosti ovlivnění semen ve stresových podmínkách.. 57 Kunzová E.: Vliv půdně-klimatických podmínek na výnos a kvalitu slunečnice roční na stanovišti Čáslav Bláha L.: Vliv vlastností semen na následný růst a vývoj 67 Štrba P., Gogoláková A.: Zmeny vo výškovom rozšíření rastlín v pohoriach Slovenska 73 Kuklová M., Kukla J., Maliníková E.: Dľžkový rast konárikov druhu Vaccinium myrtillus v lesných ekosystémoch skupiny Choča

10 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Vchet L., Burketová L.: Indukovaná rezistence rostlin, nová možnost pro zlepšení životního prostředí a pro biopotraviny 82 Kubíek J., Martinková M.: Vztah mezi hostitelem a hemiparazitem (komplex Quercus- Loranthus).. 88 Holubec V.: Monitoring vegetačních změn travních porostů při ekologizaci hospodaření 93 Štolcová J., Möllerová J.: Vliv agrotechnických zásahů na šíření vytrvalých plevelů na úhoru 98 Urban J., Gebauer R., Volaík D., Dreslerová J., Børja I.: Monitoring stresu suchem na dospělých jedincích smrku ztepilého Pidra M., Baránek M., Kižan B.: Analýza změn v genomu a epigenomu révy vinné vyvolaných virovou infekcí a následnou terapií 108 Babulicová M. : Vplyv poveternostných podmienok na produkčnú schopnost jačmena siateho jarného v osevných postupoch s rôznym podielom obilnín Kožnarová V., Klabzuba J.: Nové metody měření a snímače ve fytoaktinometrii Havelka F., Vchet L.: Indukovaná rezistence k padlí travnímu Blumeria graminis f.sp. tritici Hnilika F., Hniliková H., Holá D., Rothová O., Koová M.: Změny rychlosti fotosyntézy a transpirace kukuřice v závislosti na působení nízkou teplotou

11 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Posteryapíspvky dosborníku Zábranský P., Holec J.,Soukup J.:Vliv rozdílných teplot a hloubky uložení v pd na klíivost Starku úzkolistého (Senecio inaequidens DC.) Bjelkova M., Vtrovcová M., Blažek O., Pavelek M., Griga M.: Vliv chelátu a zmny ph v pd na absorpci kadmia do orgán padného a olejného lnu (Linum Usitatissimum L.) 135 Bláha L., Oklestková J., Kohout L.: What is Fate of 24 epibrassinolide after application on the plants before flowering? Bláha L., Hnilika F., Kadlec P., Smrková-Jankovská P., Macháková I., Sychrová E., Kohout L.: Influence of abiotic stresses on the physiology of winter wheat sprouting plants Koudela M., Hnilika F., Martinková J.: Vliv pípravku Agrisorb na vybrané parametry kvtáku v odli šných vláhových podmínkách. 147 Martinková J., Hnilika F., Koudela M.: Translokace asimilát a efektivita využití vody u rostlin kvtáku ošetených 24-epibrassinolidem pi snížené zálivce. 151 Brant V., Pivec J., Hamouzová K., Satrapová J.: Hodnocení úinku herbicid na základ zmn transpiraního toku rostlin Bulí P.: Analýza výskytu jmelí bílého (Viscum album L.ssp album)a zdravotní stav devin v zámeckém parku Lednice 160 Candráková E.: Stresové faktory pro testovaní jamena siateho jarného. 164 Dostálová R., Ondej M.: Hodnocení rezistence hrachu proti virózám a antraknóze. 168 Dvoák P., Hamouz K., Tomášek J.: Vliv povrchového mulování na teplotu pdy a výnos konzumních brambor Fišerová H., Prokeš J., Hartman I., Helánová A., Hartman J.: Vliv klimatických podmínek na dormanci obilek jemene

12 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Hniliková H., Hnilika H., Svoboda P.: Vliv závlahy na morfologické charakteristiky chmelových hlávek Nmcová L., Hnilika F., Hejnák V.: Vliv mrazové teploty na rychlost fotosyntézy a transpirace u vybraných genotyp slunenice Holec J., Urbánková M.: Intenzita poškození listové plochy hybridních jírovc (Aesculus x Carne A., A x Plantierensis) klínnou Jírorovcovou (Cameraria Ohridella) Salaš P., Chromeková, J.: Využití rzných typ fólií pi ízkování okrasných devin. 195 Martinek J., Svobodová M: Zhodnocení vlivu klíících obilek vybraných druh trav na dynamiku a klíení metlice trsnaté Matjovi M., Skalický M., Hejnák V.: Vliv chladových a mrazových teplot na morfologické adaptaní zmny slunenice(heliantus Annuus L.) 203 Jezdinský A., Pokluda R., Petíková K.: Využití pípravku pentakeep pi pstování druhu Allium Cepa L Ková L., Kotorová D., Mati R., Šoltysová B.: PÔdne charakteristiky v poldri Beša a hodnotenie rôstlinného pokryvu v rokoch po zaplavení Krpeš V., Michna K.: Model deformace mezofylových bunk jehlic smrku ztepilého po oxidativním stresu 215 Krump M., Pazder K.: Biologické vlastnosti semen tezalky tekované a skvrnité pi rzných režimech klíení Kummerová M., Zezulka Š., Váová L., Fišerová H.: Toxicity of organic pollutant to early developmental stages of Pisum sativum and Zea mays L Kuna R., Piršelová B., Boleek P., Dobroviczká T., Matušíková I.: Analýza citlivosti bôbu obyajného cv. Astat k iónom kadmia 227 Kunzová E., ermák P.: Rizikové látky pd ve vztahu životnímu prostedí Lošonská I., Kuková T.:Vlyv biodegradovatených mulovacích materiálov na vývoj cieových i nežiaducích taxonov v okrasných kvtinových záhonoch. 236 Mašanková K.: Vliv lýkožrouta smrkového (Ips typographus L.) na smrk ztepilý(picea Abies(L.)Karst.).Modely chování krovce pi útoku a obranných mechanism deviny. 241 Minjaríková P., Pelikán J., Hutyrová H., Knotová D.: Porovnání laboratorní klíivosti a polní vzcházivosti jednoletých druh jetelovin Motejlová H., Sopr T., Mocová K.,Burešová H.: Vliv toxických kov na klíivost vybraných odrd Trifolium pretense L. a Lolium perenne L

13 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Neuberg M., Zemanová V., Pavlíková D., Balík J.: Možnosti modelování píjmu dusíku rostlinou Režo L., Ondrejíková Z., Pospíšil R.: Zmeny pôdnej reakcie v pestovateskom systéme repy cukrovej po aplikácii biopreparátov. 257 Vrbová M., Vtrovcová M.: Testování vlivu zinku u vybraných odrd olejného lnu v in vitro podmínkách Mokriková J., Salaš P.: Vplyv syntetických pôdnych kondicionérov a závlahy na škokarsk produkciu 265 Piršelová B., Boleek P., Kuna R., Meszáros P., Golovatiuk I., Matušíková I.: Tolerancia koreov sóje fazuovej k vybraným iónom kovov 269 Pivec J., Brant V.: Evapotranspiraní nároky porost Zea mays v podmínkách s nedostatkem srážek 273 Satrapová J., Hamouzová K., Holec J.,Soukup J.: Využití gazometrické metody pro zjištní reakce kížatky obecné (Commelina communis) na Glyposhate Šafránková I., Salaš P.: Vliv stresových faktor na výskyt patogen devin 281 Škodáek Z., Prášil I., Kosová K.,Vítamvás P.: Studium suchovzdornosti jemene (Hordeum Vulgare) pomocí dehydrinových marker a vybraných fyziologických charakteristik vodního stavu rostlin 285 Žofajová A., Užík M.: Produktivita a kvalita zahraniných a domácích odrôd pšenice letnej f. ozimnej. Martincová J., Kizeková M.: Hodnotenie morfologických a biologických vlastností divorastúcich ekotypov a vyšachtených odrôd tráv a atelovín vo vzahu k ich stanovištným podmienkam... Ondrášek., Martincová J., Kizeková M.,underlík J.: Zmeny biologických a chemických vlastností pôdy pri košarovaní vo vzahu k biodiverzite trávneho porastu

14 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Rejstíkautor B Balík J. 253, Martincová J. 293,299, Baránek M. 108,278, Martinek J. 198, Babulicová M. 112,139, Masarovičová E. 27, Baláž M. 40, Matějovič M 203, Bjelková 135, Mati R. 211, Bláha 67,139,143, Mašanková K. 241, Blažek O. 135, Mokričková J. 26, Boleček P. 227,269, Motejlová H. 249, Borja I. 104,287, Mocová K. 249, Brant V. 156,273, Mollerová J. 98, Burgetová L. 82, Meszáros P. 269, Burešová H. 249, Maliníková E. 77, Brestič M. 49,295, Michna K. 215, Bulíř 160, Matušíková I. 227,269, C N Candráková E 164, Němcová N. 187, Neuberg M. 253, Nakládal O. 53, Čermák 231, Čunderlík J. 299, O D Olšovská K. 49,295, Dostálová R. 169, Ondřej M. 169, 14

15 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Dvořák P. 175, Oklestková J. 139, Dreslerová J. 104,287, Ondrášek L. 299, Dobroviczká T. 227, Ondrejčíková Z. 257, F P Fišerová H. 179,223, Pazderů K 57,219, Pidra M. 108,278, G Pivec J. 156,273, Gloser V. 40, Pavelek M. 135, Gogoláková A. 45, 73, Piršelová B. 227,269, Gabriš M. 45,191, Petříková K. 207, Gebauer R. 104,287, Pospíšil R. 257, Griga M. 135, Pavlíková D. 253, Golovatiuk I. 269, Pokluda R. 207, Pelikán J. 245, Peško M. 27, H Prokeš J. 179, Hnilička F. 127,143,148,152,183,187 Prášilová P. 33, Holá D. 127, Prášil I. 33,285, Havelka F. 123, Hamouzová K. 156,277, R Hejnák V. 187,203,266, Režo L. 257, Hutyrová H. 245, Repková J. 49,295, Helánová A. 179, Rothová O. 127, Hartman I. 179, Hartman J. 179, S Hamouz K. 175, Svoboda P. 40,183, Hniličková H. 127,183, Svobodová M. 198, Holec J. 131,191,277, Soukup J. 131,277, Holubec V. 93,267, Smrčková-Jankovská P. 143, Satrapová J. 156,277, CH Salaš P. 194,265,281, Chromečková J. 194,270, Skalický M. 203, 15

16 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin J Sychrová E. 14, Jezdinský A. 207, Sopr T. 249, K Š Kosová K. 33,285, Štolcová J. 98, Koudela M. 148,152, Šafránková I. 281, Kotorová D. 211, Škodáček Z. 285, Kadlec P. 143, Štrba P. 73,131, Kováč L. 211, Šoltisová B. 211, Kožnarová V. 19,116, Kohout L. 139,143, T Kočová M. 127, Tomášek J 175, Krump M. 219, Kukla J. 77, U Kubiček J. 88, Urban J. 104,287, Kuklová 77, Urbánková M. 191, Kummerová 223, Užík M. 289, Klabzuba J. 19,116, Králová K. 27, V Krpeš V. 215, Volařík D. 104,287, Křižan B. 108,278, Věchet L. 82,123, Kizeková M. 293,299, Vrbová M. 261, Knotová D. 245, Vítámvás P. 33,285, Kuna R. 227,269, Větrovcová M. 135,261, Kutková T. 236, Váňová L. 223, Kunzová E. 61,231, 16

17 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin L Z Lošonská I. 236, Zajíčková L. 53, Zábranský P. 131, M 257, Zezulka Š 223, Minjaríková P. 245, Zemanová V. 253, Macháčková I. 143, Matoušek P. 53, Ž Martinková M. 88, Živčák M. 49,295, Martinková J. 148,152, Žofajová A. 289, 17

18 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Píspvky jednotlivých autora autorských tým 18

19 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin MOŽNOSTI VYUŽITÍ TERMOPLUVIOGRAM A KLIMAGRAM PRO VIZUALIZACI POASÍ A PODNEBÍ Věra Kožnarová, Jiří Klabzuba 1 ČZU v Praze, FAPPZ, katedra agroekologie a biometeorologie, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol, Souhrn Práce je vnována možnostem využití nejznámjších klimatografických metod k semikvantitativnímu hodnocení variability poasí v jednotlivých letech, resp. posouzení promnlivosti podnebí dané lokality ve víceleté ad. K tomuto úelu jsme použili termopluviogram vlastní konstrukce a Walter-Liethv klimagram, který jsme upravili pro agrometeorologické úely. Speciální pozornost jsme zamili na teplotní a srážkové hodnocení u teplých plrok v tém 90leté ad mení a pozorování na meteorologické observatoi v Praze na Karlov. Z ady jsme zvolili plroky charakterizované jako nejteplejší, nejchladnjší, nejsušší a nejvlhí, které jsme vyjádili v grafické podob. ÚVOD Hodnocení počasí určitého roku, právě tak jako posuzování variability podnebí z dlouhodobého hlediska, patří k základním a nedílným součástem studia nejrůznějších biometeorologických, agrometeorologických a bioklimatologických vědeckých úkolům. K tomuto účelu se používá nepřeberné množství metod a způsobů od těch nejjednodušších verbálních popisných až po složité analytické statistické metody vyžadující výkonnou výpočetní techniku a software. Také interpretace získaných výsledků zpravidla není jednoduchá meteorologických a klimatologických charakteristik je značné množství a studium komplikuje jejich vzájemná podmíněnost a velká proměnlivost v čase a v místě /1, 2/. Jednou z možností jak lze stručně a názorně charakterizovat základní meteorologické prvky a jejich rozložení během roku nebo i víceleté řady je aplikace grafických metod. K popisu dvou nebo více klimatických prvků se používá obvykle grafického vyjádření - klimatického diagramu (syn. klimagram, klimagraf, klimatograf, klimatogram, klimogram nebo klimograf) /3, 4/. Předností tohoto způsobu zpracování je současné vyjádření studovaných prvků (většinou teplota a srážky), jejich proměnlivosti a případně i vzájemných vztahů v průběhu roku. Walter - Liethův klimagram /5/ vznikl na základě myšlenky zobrazit a porovnat klima různých regionů s podobnou vegetací, a proto je vhodný zejména pro agrometeorologické účely. V průběhu šedesátých let minulého století let autoři zpracovali a vyhodnotili okolo lokalit a na jejich základě stanovili 10 typů podnebí. Rozvoj výpočetní techniky (zejména grafiky) později umožnil rutinní kreslení a distribuci výsledků pomocí internetu a moderních nosičů /6/.

20 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Při zpracování jsme použili dvě základní klimatologické charakteristiky: průměrnou měsíční teplotu vzduchu a měsíční úhrn srážek, které jsou umístěné na svislých osách v poměru 1:2. Na vodorovné ose je časová informace. Výhodou použití Walter Liethova klimagramu vidíme zejména ve skutečnosti, že kompletní graf (obr. 1) obsahuje celou řadu dalších důležitých informací o teplotě vzduchu nejvyšší denní maximum a nejnižší denní minimum v roce, průměr denních maxim v nejteplejším měsíci a analogicky průměr denních minim v nejchladnějším měsíci. Graf znázorňuje i počet dnů s kladnou hodnotou průměrné denní teploty vzduchu a denního minima. Pod časovou osou jsou dále jednoduchým způsobem zakresleny měsíce s výskytem teploty pod bodem mrazu, ať již ojediněle pomocí denního minima, nebo jako průměr daného měsíce (průměrné denní minimum). Velkou předností zpracování je vyjádření aridního (suchého) a humidního (vlhkého) období. V grafu se jedná o plochu, nacházející se mezi křivkou průměrné měsíční teploty vzduchu a linií měsíčního úhrnu srážek. absolutní maximum STANICE nadmoská výška prmrná roní teplota vzduchu PRAHA KARLOV 262 m 9,3 C 472 mm roní úhrn srážek prmrné denní maximum nejteplejšího msíce 38,5 humidní období prmrné denní minimum nejchladnjšího msíce 24,0 absolutní minimum -3,6-29,1 283 msíce s prmrným msíním minimem < 0 C msíce s absolutním minimem < 0 C poet dn s t min >0 C Obr. 1 Klasické zpracování Walter Liethova klimagramu vyjadující hodnoty v období 1961 až 1990 (standardní klimatologický normál) MATERIÁL A METODA V praxi se často setkáváme s nutností porovnávat analyzované prvky za více ročníků a hodnotit současně jejich odchylky od normálu nebo dlouhodobého průměru, což obvykle vede ke zhoršené vizualizaci dat. Pr o tyto účely jsme navrhli jednoduchou metodu a vzniklý diagram jsme nazvali termopluviogram /7, 8, 9, 10, 11/. Termopluviogram popisuje teplotní a srážkové poměry v pravoúhlé souřadnicové soustavě. Základem jsou odchylky od normálu nebo dlouhodobého průměru teploty a vyjádření srážek pomocí procenta normálu nebo dlouhodobého průměru. Hranice intervalů

21 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin obou charakteristik byly stanoveny pomocí procenta zabezpečení (tab. 1, /12/) a vznikla tak sedmidílná stupnice poskytující 49 možných kombinací /13/. Tab. 1 Procento zabezpeení výskytu jevu jev kvantily pravděpodobnost opakování mimoádn nadnormální < 2,0 % méně než jednou za 50 let siln nadnormální 2,0 až 9,9 % méně než jednou za 10 let nadnormální 10,0 až 24,9 % méně než jednou za 4 roky normální 25,0 až 75,0 % jednou za dva roky podnormální 75,1 až 90,0 % méně než jednou za 4 roky siln podnormální 90,1 až 98,0 % méně než jednou za 10 let mimoádn podnormální > 98,0 % méně než jednou za 50 let V předložené studii jsme využili konstrukce termopluviogramu (obr. 2) k zobrazení variability průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčních úhrnů srážek na meteorologické observatoři Praha Karlov v časové řadě od roku 1921 do současnosti. % normálu úhrnu srážek 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 mimoádn studený siln studený studený normální teplý siln teplý NORMÁL mimoádn teplý mimoádn vlhký siln vlhký vlhký normální 2009 suchý 40, siln suchý 20,0 mimoádn suchý 0,0-3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 odchylka teploty vzduchu od normálu Obr. 2 Termopluviogram z údaj meteorologické observatoe Praha Karlov v období teplého plroku v asové ad 1921 až 2009 Pomocí zobrazeného datového soboru jsme určili extrémní roky pro další detailní grafické hodnocení pomocí modifikovaných Walter-Liethových klimagramů. Hlavní pozornost jsme soustředili na teplý půlrok definovaný od 1. dubna do 30. září a z téměř devadesátileté řady vybrané čtyři odlišné roky nejteplejší, nejsušší, nejchladnější a nejvlhčí. Vybrané roky jsme podrobili analýze, kde jsme ke zpracování použili Walter Liethův klimagram, který jsme upravili /7/. Pro zemědělské hodnocení jsme původní graf modifikovali posunem období tak, aby odpovídalo agrometeorologickému roku (obr. 3). Kromě toho lze tento graf použít i pro porovnání jednotlivých ročníků (obr. 4) s normálem. V tomto případě doporučujeme použít

22 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin pro vyjádření úhrnu srážek sloupcový graf i v případě standardního klimatologického normálu. Odpovídá to modernímu pojetí zpracování klimatologických dat. Klasické vyjádření lze ještě doplnit o větší podíl srážkových charakteristik např. na pravou stranu obrázku a pod vodorovnou osu lze popsat nejvyšší srážkový úhrn; výšku sněhové pokrývky, počty dnů se srážkovým úhrnem vyšším než 0,1 mm, 1,0 mm a 10,0 mm nebo vyznačení měsíců se sněžením a sněhovou pokrývkou (obr. 5). STANICE nadmoská výška prmrná roní teplota vzduchu roní úhrn srážek absolutní maximum PRAHA KARLOV 262 m 9,3 C 472 mm prmrné denní maximum nejteplejšího msíce 38,5 humidní období prmrné denní minimum nejchladnjšího msíce 24,0 absolutní minimum -3,6-29,1 283 msíce s absolutním minimem < 0 C msíce s prmrným msíním minimem < 0 C poet dn s t min >0 C Obr. 3 Upravený Walter Liethv klimagram pro agrometeorologický rok vyjadující hodnoty v období 1961 až 1990 (standardní klimatologický normál) STANICE nadmoská výška prmrná roní teplota vzduchu roní úhrn srážek absolutní maximum PRAHA KARLOV 262 m 10,9 C 435,4 mm prmrné denní maximum nejteplejšího msíce 36,3 humidní období prmrné denní minimum nejchladnjšího msíce 27,4 aridní období absolutní minimum -4,4-11,6 302 msíce s absolutním minimem < 0 C msíce s prmrným msíním minimem < 0 C poet dn s t min >0 C Obr. 4 Upravený W-L klimagram vyjadující hodnoty konkrétního agrometeorologického roku

23 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin PRAHA KARLOV 262 m 10,9 C 435,4 mm 36,3 humidní období 27,4 nejvyšší denní úhrn srážek -4,4-11,6 aridní období ,1mm 5 cm poet dn s úhrnem 0,1 mm poet dn s úhrnem 1,0 mm poet dn s úhrnem 10,0 mm nejvyšší snhová pokrývka msíce se snžením msíce se snhovou pokrývkou Obr. 5 Doplnný W-L klimagram vyjadující hodnoty konkrétního agrometeorologického roku VÝSLEDKY A DISKUSE Dosažené výsledky předkládáme v grafické podobě modifikovaných Walter - Liethových klimagramů. Úprava spočívá v použití agrometeorologických roků a doplnění o další charakteristiky významné ve vegetačním období. Obr. 6 představuje diagram agrometeorologického roku 2008/09, který měl nejvyšší průměrnou teplotu vzduchu za období teplého půlroku od roku 1921, na obr. 7 je zobrazen agrometeorologický rok 1932/33 s nejsušším teplým půlrokem, obr. 8 zobrazuje agrometeorologický rok 1979/80, který byl nejstudenějším v období od 1. IV. do 30. IX. a konečně na obr. 9 je agrometeorologický rok 1964/65, který byl v teplém půlroce nejvlhčím při posuzování srážkového úhrnu. Souborné srovnání všech čtyř extrémních půlroků je na obr. 10 a 11; pro lepší přehlednost jsou v grafu uvedeny jen měsíce teplého půlroku a jsou doplněny verbálním hodnocením normality podle standardizované metodiky doporučené World Meteorological Organization (tab. 1). ZÁVR Předložená práce poskytuje řešitelům výzkumných úkolů metodu vhodnou pro další rozhodovací proces při možné aplikaci v biologických disciplínách. Navržený postup umožňuje vizuálně posoudit objektivní meteorologická data, odstraňuje rozdělení klasického kalendářního roku na dvě nesouvisející zimní období a mezi nimi se nacházející vegetační sezónu. Zpracování úplného období chladného půlroku umožňuje přímé porovnání dat jak na

24 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin severní, tak i na jižní polokouli a tím i jednoznačnou interpretaci výsledků. Může tak být prvním krokem pro následné statistické šetření. PRAHA KARLOV: 50 04' N; 14 25' E; 262 m 2008/09 :10,9 C; 435 mm humidní období 36,3 C 27,4 C -4,4 C -11,6 C aridní období ,1 mm 5 cm Obr. 6 Upravený a doplnný W-L klimagram vyjadující hodnoty nejteplejšího plroku IV. až IX. PRAHA KARLOV: 50 04' N; 14 25' E; 262 m 1932/33: 8,8 C; 259,4 mm humidní období aridní období 34,3 C 25,1 C -5,7 C -17,0 C Obr. 7 Upravený a doplnný W-L klimagram vyjadující hodnoty nejsuššího plroku IV. až IX. PRAHA KARLOV: 50 04' N; 14 25' E; 262 m 1979/80: 8,6 C; 488 mm aridní období humidní období 33,2 C 23,4 C 21,8 mm 11 cm -6,2 C -16,6 C Obr. 8 Upravený a doplnný W-L klimagram vyjadující hodnoty nejstudenjšího plroku IV. až IX.

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně a Česká zemědělská univerzita v Praze Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Více

VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESORŮ NA VLASTNOSTI ROSTLIN 2012

VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESORŮ NA VLASTNOSTI ROSTLIN 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i. Odbor molekulární biologie pořádají 12. ročník konference VLIV ABIOTICKÝCH

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Vás srdečně zvou

Česká zemědělská univerzita v Praze. Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Vás srdečně zvou Česká zemědělská univerzita v Praze & Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015 se zaměřením na problematiku variability počasí a jeho

Více

půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura

půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura Vliv různr zného zpracování půdy na vodostálost půdních agregátů Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko e-mail: bartlova@vupt.cz

Více

Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou výrobu Jaroslav Rožnovský

Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou výrobu Jaroslav Rožnovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou

Více

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Jaroslav Rožnovský Naše podnebí proč je takové Extrémy počasí v posledních

Více

Key words Solar radiation; spatial insolation; phytoclimate; tautochrones

Key words Solar radiation; spatial insolation; phytoclimate; tautochrones DENNÍ DISTRIBUCE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ VE VYSOKÝCH POROSTECH DIURNAL CHANGES OF THE SPATIAL INSOLATION WITHIN HIGH-GROWN PLANT CANOPIES Kožnarová Věra, Klabzuba Jiří Česká zemědělská univerzita v Praze Katedra

Více

Půdní a zemědělské sucho

Půdní a zemědělské sucho Zlepšování základních půdních vlastností a eliminace dopadů sucha na výši produkce plodin pomocí aplikace půdních aktivátorů Půdní a zemědělské sucho Konference s mezinárodní účastí Kutná hora, 28. 29.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ Jiří Sklenář 1. Úvod Extrémy hydrologického režimu na vodních tocích zahrnují periody sucha a na druhé straně povodňové situace a znamenají problém nejen pro

Více

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů Minerální výživa na extrémních půdách Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů Procesy vedoucí k acidifikaci půd Zvětrávání hornin s následným vymýváním kationtů (draslík,

Více

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje Jaroslav Rožnovský Extrémní projevy počasí Extrémní projevy počasí

Více

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU Karel KLEM, Jiří BABUŠNÍK, Eva BAJEROVÁ Agrotest Fyto, s.r.o. Po předplodině ozimé

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Jaroslav Rožnovský, Mojmír

Více

duben 2016 Kutná Hora

duben 2016 Kutná Hora Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Česká bioklimatologická společnost Slovenská bioklimatologická společnost Mendelova univerzita v Brně Výzkumný ústav

Více

VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ

VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ Spring Poppy Seed Properties from Autumn and Spring Sowing Petr Pšenička, Hana Honsová, Pavel Cihlář Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Abstract

Více

TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ

TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ 2002 Soil temperature and moisture on the territory of the Czech Republic in 2000-2002 Možný Martin, Kott Ivan Český hydrometeorologický ústav Praha

Více

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH?

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? 1 F.Hnilička, 2 L.Bláha, 3 L.Dotlačil 1 Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, Kamýcká 129,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Agroklimatické mapy pro vymezení oblastí se zvýšeným rizikem nedostatku vody v kořenové

Více

Téma pro doktorský studijní program zahájení v roce 2016/2017

Téma pro doktorský studijní program zahájení v roce 2016/2017 zahájení v roce 2016/2017 Fytoindikátory horské travinné vegetace: východní Krkonoše Phytoindicators of mountain grasslands: east Giant Mountains Cílem výzkumu je analyzovat a zhodnotit indikátory vegetace

Více

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM Bednářová, E. 1, Kučera, J. 2, Merklová, L. 3 1,3 Ústav ekologie lesa Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC ŽÍDKOVÁ Dana, (ČR) ABSTRACT The paper deals with competitiveness

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu Zakázka č. 0447/2107

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu Zakázka č. 0447/2107 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu Zakázka č. 0447/2107 Název projektu: Vliv stresu na fyziologické parametry a kolísání endogenních látek u rodu Triticum Odpovědný řešitel: Katedra biologie

Více

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 24, ISBN 8-8669-12-1 ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ František Toman, Hana Pokladníková

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

Klimatické podmínky výskytů sucha

Klimatické podmínky výskytů sucha Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno Klimatické podmínky výskytů sucha Jaroslav Rožnovský, Filip Chuchma PŘEDPOVĚĎ POČASÍ PRO KRAJ VYSOČINA na středu až pátek Situace:

Více

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Key words Solar radiation; spatial insolation; stereoinsolation sensor; phytoclimate; microclimate of plant stands

Key words Solar radiation; spatial insolation; stereoinsolation sensor; phytoclimate; microclimate of plant stands NOVÁ METODA MĚŘENÍ STEREOINSOLACE POMOCÍ SPECIÁLNÍHO TERMOELEKTRICKÉHO SNÍMAČE NEW METHOD OF SPATIAL INSOLATION MEASUREMENT BY MEANS OF SPECIAL THERMOELECTRIC SENSOR Klabzuba Jiří, Kožnarová Věra Česká

Více

Abiotický stres - sucho

Abiotický stres - sucho FYZIOLOGIE STRESU Typy stresů Abiotický (vliv vnějších podmínek) sucho, zamokření, zasolení půd, kontaminace prostředí toxickými látkami, chlad, mráz, vysoké teploty... Biotický (způsobený jiným druhem

Více

VLASTNOSTI NASTÝLANÝCH NETKANÝCH TEXTILIÍ Z AGROMETEOROLOGICKÉHO HLEDISKA

VLASTNOSTI NASTÝLANÝCH NETKANÝCH TEXTILIÍ Z AGROMETEOROLOGICKÉHO HLEDISKA VLASTNOSTI NASTÝLANÝCH NETKANÝCH TEXTILIÍ Z AGROMETEOROLOGICKÉHO HLEDISKA Věra Kožnarová Jiří Klabzuba Summary: THE PROPERTIES OF THE NON-WOVEN MULCHING FABRICS FROM AGROMETEOROLO- GICAL POINT OF VIEW

Více

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A.

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A. Úzkořádková technologie pěstování kukuřice Smutný V., Šedek A. MENDEL- INFO 2017, Žabčice, 16. 2. 2017 Proč měnit technologii? Výměra kukuřice se v osevních postupech stále zvyšuje. - bioplynové stanice

Více

Růstové modely a agrometeorologický monitoring 9. 12. 2013

Růstové modely a agrometeorologický monitoring 9. 12. 2013 Růstové modely a agrometeorologický monitoring 9. 12. 2013 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná

Více

Semenářství obilovin. Dr. Ing. Pavel Horčička

Semenářství obilovin. Dr. Ing. Pavel Horčička Semenářství obilovin Dr. Ing. Pavel Horčička plodina obiloviny EU-25 52 653 Francie 9 208 Německo 6 881 CZ % EU 3,1 4,4 1 635 pšenice 19 610 4 842 3 092 863 jarní ječmen 8 123 582 613 353 4,3 ozimý ječmen

Více

Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou

Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Jaroslav Rožnovský, Mojmír Kohut, Filip Chuchma Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou Mendelova univerzita, Ústav šlechtění a množení

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Tradice šlechtění šlechtění zlepšování pěstitelsky, technologicky a spotřebitelsky významných vlastností

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz

Více

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ Seed Germination and Vigor of Chosen Species of Spring Cereals in Relation to Yield in Organic Farming

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních

Více

VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESORŮ NA VLASTNOSTI ROSTLIN 2013

VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESORŮ NA VLASTNOSTI ROSTLIN 2013 VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v. v. i. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE pořádají 13. ročník konference VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESORŮ NA VLASTNOSTI ROSTLIN 2013 13. 14. 2. 2013 VÚRV, v.v.i.,

Více

Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Ing. Marek Batysta, Ph.D.

Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Ing. Marek Batysta, Ph.D. Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí Ing. Marek Batysta, Ph.D. batysta.marek@vumop.cz www.vumop.cz CÍL PROJEKTU analýza modelových lokalit ověření

Více

STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP. Šárka Poláková

STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP. Šárka Poláková STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP Šárka Poláková Přístupné mikroelementy Co jsou mikroelementy a jaká je jejich funkce v živých organismech Makrobiogenní prvky (H, C, O, N) Mikrobiogenní

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2109/2013. Název projektu: Vliv fyziologicky aktivních látek na rostliny

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2109/2013. Název projektu: Vliv fyziologicky aktivních látek na rostliny Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2109/2013 Název projektu: Vliv fyziologicky aktivních látek na rostliny Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel: doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.,

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v. i.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v. i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v. i. Odbor genetiky, šlechtění a kvality rostlinných produktů ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů pořádají 9.ročník

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE POTVRZUJI prorektor d.e.n. profesor 26. ledna 2006 V.I.Nečajev ZPRÁVA o výsledcích pokusů humatizovaného

Více

Olejný len. Agritec Plant Research s.r.o. Ing. Marie Bjelková, Ph.D. Ing. Prokop Šmirous, CSc.

Olejný len. Agritec Plant Research s.r.o. Ing. Marie Bjelková, Ph.D. Ing. Prokop Šmirous, CSc. Olejný len Agritec Plant Research s.r.o. Ing. Marie Bjelková, Ph.D. Ing. Prokop Šmirous, CSc. Charakterizace Linum usitatissimum L. a jeho technologických typů (A) Přadný len (B) Olejnopřadný len (dvojitě

Více

Agronomická fakulta. Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika. Report č.

Agronomická fakulta. Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika. Report č. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika Report č.1 Typ Produkt Indikace Plodina Lokalita Pokus

Více

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.)

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Botanická charakteristika: ČESNEK KUCHYŇSKÝ (ALLIUM SATIVUM L.) Pravlastí je Džungarsko (severní Čína) v Střední Asii,

Více

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Karel KLEM Agrotest fyto, s.r.o. VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Materiál a metodika V lokalitě s nižší půdní úrodností (hlinitopísčitá půda s nízkým obsahem

Více

SEMENÁŘSKÁ KVALITA OSIVA ODRŮD PŠENICE JARNÍ

SEMENÁŘSKÁ KVALITA OSIVA ODRŮD PŠENICE JARNÍ SEMENÁŘSKÁ KVALITA OSIVA ODRŮD PŠENICE JARNÍ Seed Quality of Spring Wheat Varieties Jan Šťastný 1), Václav Hosnedl 2) 1) Selgen a.s. 2) Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Abstract Seed quality is influenced

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK PŘI MOŘENÍ OSIVA SÓJI

MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK PŘI MOŘENÍ OSIVA SÓJI MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK PŘI MOŘENÍ OSIVA SÓJI POSSIBILITIES OF USE BIOLOGICALLY ACTIVE AGENT FOR SOY SEED TREATMENT PAVEL PROCHÁZKA, PŘEMYSL ŠTRANC, KATEŘINA PAZDERŮ, JAROSLAV ŠTRANC

Více

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.)

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ KORLAČNÍ FUNKCE DĚLOHY U HRACHU (Pisum sativum L.) Mikušová Z., Hradilík J. Ústav Biologie rostlin,

Více

Změny bonitačního systému půd v kontextu změny klimatu. Bonitační systém v ČR. Využití bonitačního systému. Struktura kódu BPEJ - ČR

Změny bonitačního systému půd v kontextu změny klimatu. Bonitační systém v ČR. Využití bonitačního systému. Struktura kódu BPEJ - ČR 6.4.213 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Ústav aplikované a krajinné ekologie Ústav agrosystémů a bioklimatologie Změny bonitačního systému půd v kontextu změny

Více

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Ing. Radek Vavera, Ph.D., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06, Praha 6 Ruzyně Přestože

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Tvorba kořenového systému a výnos zrna ječmene jarního v odlišných vláhových podmínkách

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval: Ing. Dušan Reininger, Ph.D Dr.Ing. Přemysl Fiala

Více

Monitoring rezistence obaleče jablečného proti CpGV v ČR

Monitoring rezistence obaleče jablečného proti CpGV v ČR Monitoring rezistence obaleče jablečného proti CpGV v ČR Tereza Zichová 1,2, Jitka Stará 1, Vladan Falta 1, František Kocourek 1, Pavel Ryšánek 2, Jiban Kumar Kundu 1 1 Výzkumný ústav rostlinné výroby,

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Kontaminace životního prostředí vlivem zimní údržby v okolí komunikací

Kontaminace životního prostředí vlivem zimní údržby v okolí komunikací Petr Anděl, Jitka Hegrová, Martin Schindler Kontaminace životního prostředí vlivem zimní údržby v okolí komunikací Workshop CESTI 2016 Doprava a životní prostředí Cíl projektu cíl: příprava podkladů pro

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální oteplování a jeho dopady V této kapitole se dozvíte: Co je to globální oteplování. Jak ovlivňují skleníkové plyny globální

Více

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD.

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD. Půda jako základ ekologického vinařství Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví Ing. M. Hluchý, PhD. Funkce bylinné vegetace protierozní ochrana ( eroze 30-100 x niţší)

Více

Vodní režim půd a jeho vliv na extrémní hydrologické jevy v měřítku malého povodí. Miroslav Tesař, Miloslav Šír, Václav Eliáš

Vodní režim půd a jeho vliv na extrémní hydrologické jevy v měřítku malého povodí. Miroslav Tesař, Miloslav Šír, Václav Eliáš Vodní režim půd a jeho vliv na extrémní hydrologické jevy v měřítku malého povodí Miroslav Tesař, Miloslav Šír, Václav Eliáš Ústav pro hydrodynamiku AVČR, Pod Paťankou 5, 166 12 Praha 6 Úvod Příspěvek

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

Dufková Jana Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Dufková Jana Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně POROVNÁNÍ KLIMATOLOGICKÝCH INDEXŮ CHARAKTERUÍCÍCH VLHKOSTNÍ RÁZ KRAINY COMPARISON OF CLIMATOLOGICAL INDEXES THAT DESCRIBE HUMIDITY CHARACTER OF LANDSCAPE Duková ana Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa,

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, 12.7.2012 Daniel Jurečka Radmila Šafaříková a kol. > 600.000 41.565 85.000 Odrůd v registru genových zdrojů (PGRFA) Odrůd v katalozích EU Počet zkušebních parcel ÚKZÚZ

Více

Posílení spolupráce p mezi MZLU a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045

Posílení spolupráce p mezi MZLU a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Posílení spolupráce p mezi MZLU a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Představení činnosti oddělení Agrochemie a výživy rostlin Ústavu agrochemie, půdoznalství,

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA 1. BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Ing. Jindřich ČERNÝ, Ph.D. FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KATEDRA AGROCHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST Č. 330 Ing. Jindřich

Více

Vodní režim rostlin. Úvod Adaptace, aklimace: rostliny vodní, poikilohydrické (řasy, mechy, lišejníky, kapradiny, vyšší rostliny) a homoiohydrické.

Vodní režim rostlin. Úvod Adaptace, aklimace: rostliny vodní, poikilohydrické (řasy, mechy, lišejníky, kapradiny, vyšší rostliny) a homoiohydrické. Vodní režim rostlin Úvod Adaptace, aklimace: rostliny vodní, poikilohydrické (řasy, mechy, lišejníky, kapradiny, vyšší rostliny) a homoiohydrické. Obsah vody, RWC, vodní potenciál a jeho komponenty: charakteristika,

Více

Bakalářské práce. Magisterské práce. PhD práce

Bakalářské práce. Magisterské práce. PhD práce Bakalářské práce Magisterské práce PhD práce Témata bakalářských prací na školní rok 2015-2016 1 Název Funkční analýza jaderných proteinů fosforylovaných pomocí mitogenaktivovaných proteinkináz. Školitel

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE DĚKANSKÁ ZPRÁVA

FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE DĚKANSKÁ ZPRÁVA FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE DĚKANSKÁ ZPRÁVA ZA ROK 2006 KATTEEDRA BOTTANIIKY A FYZZIIOLLOGIIEE ROSSTTLLIIN 21 110 Pro katedru botaniky a

Více

SLEDOVÁNÍ VLIVU MOŘIDEL A PŘÍPRAVKU BION 50 WG NA VYBRANÉ KVANTITATIVNÍ UKAZATELE A KLÍČIVOST PŠENICE OZIMÉ

SLEDOVÁNÍ VLIVU MOŘIDEL A PŘÍPRAVKU BION 50 WG NA VYBRANÉ KVANTITATIVNÍ UKAZATELE A KLÍČIVOST PŠENICE OZIMÉ SLDOVÁNÍ VLIVU MOŘIDL A PŘÍPRAVKU BION 50 WG NA VYBRANÉ KVANTITATIVNÍ UKAZATL A KLÍČIVOST PŠNIC OZIMÉ The Monitoring of the Influence of Disinfectans and the Agent BION 50WG on the Selected Quantitative

Více

REAKCE VÝNOSŮ OZIMÉ PŠENICE NA ODCHYLKY TEPLOT A SRÁŽEK V DLOUHODOBÉM ČASOVÉM HORIZONTU

REAKCE VÝNOSŮ OZIMÉ PŠENICE NA ODCHYLKY TEPLOT A SRÁŽEK V DLOUHODOBÉM ČASOVÉM HORIZONTU REAKCE VÝNOSŮ OZIMÉ PŠENICE NA ODCHYLKY TEPLOT A SRÁŽEK V DLOUHODOBÉM ČASOVÉM HORIZONTU Winter wheat yield reaction to deviation of temperature and rainfall in terms of long time horizon Hromádko M. 1,

Více

21.10.2004 VARIEX Brno UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VARIEX - ODRŮDY ZÁKLADNÍ POPIS

21.10.2004 VARIEX Brno UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VARIEX - ODRŮDY ZÁKLADNÍ POPIS 21.10.2004 VARIEX Brno UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VARIEX - ODRŮDY ZÁKLADNÍ POPIS OBSAH JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?...1-4 ÚVOD...1-5 1 INSTALACE PROGRAMU...1-6 URČENÍ...1-6 POSTUP...1-6 2 SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...2-9

Více

ZPRÁVA ZA VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK Tagro Červený Dvůr spol. s r.o. (IČO: )

ZPRÁVA ZA VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK Tagro Červený Dvůr spol. s r.o. (IČO: ) ZPRÁVA ZA VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2008-2013 Tagro Červený Dvůr spol. s r.o. (IČO: 49050656) 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i

Více

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. Dopady variability a změny klimatu na agrosystémy

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. Dopady variability a změny klimatu na agrosystémy prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. Dopady variability a změny klimatu na agrosystémy 16. května 2013, od 9.00 hod, zasedací místnost děkanátu AF (budova C) Akce je realizována vrámci klíčové aktivity 02 Interdisciplinární

Více

Příloha 2. Přehled řešených projektů v roce 2008

Příloha 2. Přehled řešených projektů v roce 2008 Příloha 2. Přehled řešených projektů v roce 2008 Výzkumné záměry Kód Rok řešení MZE0002700601 MZE0002700602 MZE0002700603 Principy vytváření, kalibrace a validace trvale udržitelných a produktivních systémů

Více

MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU

MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU Less known species of the legumes for potential growing in arid climate conditions Pelikán J. 1, Knotová D. 1, Raab S.

Více

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel Eroze a úrodnost půdy Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : vpetrikova@volny.cz, Tel. 736 171 353 Hospodaření na orné půdě se zhoršuje Rozsah eroze půdy se zvětšuje Úrodnost se snižuje, zvl. v důsledku

Více

Integrovaný systém pro sledování sucha -

Integrovaný systém pro sledování sucha - Integrovaný systém pro sledování sucha - www.intersucho.cz Zdeněk Žalud Miroslav Trnka, Petr Hlavinka, Daniela Semerádová, Jan Balek, Lenka Bartošová, (MENDELU - CzechGlobe AV ČR) Svatava Maradová, František

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

Fyziologický. Půda je zdrojem života, protože je sama živá.

Fyziologický. Půda je zdrojem života, protože je sama živá. Fyziologický stimulátor vegetativních funkcí rostliny Půda je zdrojem života, protože je sama živá. Produkce rostliny závisí na její schopnosti odolávat kritickým fázím růstu. K zajištění lepší odolnosti

Více

Seminář bude probíhat v blocích, všechny referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku.

Seminář bude probíhat v blocích, všechny referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku. Vážení kolegové! Dovolujeme si Vás pozvat na 19. seminář s mezinárodní účastí, Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, který se koná 16. 1. 2014 v Brně. Pořadatelem je

Více

Bi8240 GENETIKA ROSTLIN

Bi8240 GENETIKA ROSTLIN Bi8240 GENETIKA ROSTLIN Prezentace 07 Rezistence rostlin k abiotickým faktorům doc. RNDr. Jana Řepková, CSc. repkova@sci.muni.cz Abiotické faktory 1. Nízké teploty ( chladuvzdornost, mrazuvzdornost, zimovzdornost)

Více

Změna klimatu a české zemědělství

Změna klimatu a české zemědělství Změna klimatu a české zemědělství - Petr Hlavinka, Miroslav Trnka, Zdeněk Žalud, Daniela Semerádová, Jan Balek, Lenka Bartošová a další... - Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova univerzita v

Více

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží

Více

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH

Více

Salaš, P. (ed): "Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu". Lednice , Úroda, vědecká příloha, 2011, s , ISSN

Salaš, P. (ed): Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu. Lednice , Úroda, vědecká příloha, 2011, s , ISSN VLIV AGROEKOLOGICKÝCH PODMÍNEK NA SLOŽENÍ BIOMASY VÍCEKOMPONENTNÍCH SMĚSÍ The influence of different agro-ecological conditions on composition of botanical groups in multi-component legume-grass mixtures

Více

Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi

Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi FOTOSYNTÉZA Fotochemický proces, při němž fotosynteticky aktivní pigmenty v zelených částech rostlin přijímají energii světelného záření a přeměňují ji na energii chemickou. Ta je dále využita při biologických

Více

DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ

DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ Marcela Mašková, Jaroslav Rožnovský Ústav krajinné ekologie, Vysoká škola zemědělská Brno ÚVOD Základem existence a produkční aktivity rostlin

Více