VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESOR NA VLASTNOSTI ROSTLIN 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESOR NA VLASTNOSTI ROSTLIN 2010"

Transkript

1 eská zemdlská univerzita v Praze Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Praha Ruzyn Fakulta agrobiologie, potravinových a pírodních zdroj Odbor genetiky, šlechtní a kvality produkce Poádají 10. jubilejní konferenci VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESOR NA VLASTNOSTI ROSTLIN 2010 ( Recenzovaný sborník píspvk) Fakulta agrobiologie, potravinových a pírodních zdroj

2

3 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin ESKÁ ZEMDLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY PRAHA RUZYN v.v.i. Poadatelé: Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze Odbor genetiky, šlechtění a kvality produkce VÚRV v.v.i. VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESOR NA VLASTNOSTI ROSTLIN 2010 (Sborník píspvk) odborný recenzet : doc. RNDr. Jan Novák, DrSc. Tato publikace neprošla jazykovou úpravou Česká zemědělská univerzita v Praze února

4 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Redakn zpracoval: Ing. Ladislav Bláha, CSc Jazyková korektura: Texty píspvk neprošly jazykovou úpravou Foto na titulní stran: Srst buku se dvma duby, pohoí Džbán, echy foto Mgr. Jiina Zieglerová Odborný garant konference: František Hnilika (ZU v Praze) Jaroslava Martinková (ZU v Praze) Ladislav Bláha (VÚRV v.v.i.) odborný recenzet : doc. RNDr. Jan Novák, DrSc. Organizaní výbor konference: Ing. František Hnilika, Ph.D. (ZU v Praze) Ing. Jaroslava Martinková, Ph.D. (ZU v Praze) Ing. Ladislav Bláha, CSc. (VÚRV, v.v.i.) Ivan Hon (VÚRV,v.v.i.) Jan Matoušek (VÚRV, v.v.i.) Ing. Martin Matjovi(ZU v Praze) Ing. Lenka Nmcová (ZU v Praze) Česká zemědělská univerzita v Praze, 2010 ISBN: Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. Praha-Ruzyně, 2010 ISBN:

5 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin KDE JE MOŽNO NALÉZT SBORNÍKY A ZÁVRY KONFERENCÍ A WORKSHOP (Od roku 2005) K elektronické podobě sborníků vede následující cesta: 1/ 2/ Zde zvolte českou verzi a v nabídce, která se objeví klikněte na VÚRV, v.v.i. a zde pak je třeba vybrat : publikace VÚRV 3/ Přímá cesta: Uvedené údaje jsou uloženy na pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni. 5

6 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin INFORMACE O STUDIU JE MOŽNO ZÍSKAT NA ADRESE: Ing. F. Hnilička, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra botaniky a fyziologie rostlin Kamýcká 129, Praha 6, tel: , Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 6

7 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin ZAMYŠLENÍ NAD DOSAVADNÍM PRBHEM KONFERENCÍ Konference Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin v letošním roce oslaví již desáté výročí. Toto výročí si možná zaslouží nejenom rekapitulaci uplynulého období, ale také zamyšlení nad budoucími ročníky. Před deseti lety si nikdo z tehdejšího, ale i současného, organizačního výboru nepřipustil, že z jednodenního setkání řešitelů a spoluřešitelů mezinárodního projektu COST se stane zajímavé místo pro prezentaci získaných výsledků z téměř ze všech biologických vědních disciplín, které se zabývají rostlinami. Od prvních krůčků jednodenní konference, která nejdříve oslovovala pouze účastníky z České republiky se postupně rozšířila na dvoudenní mezinárodní konferenci, neboť se již stalo tradicí, že se stresové konference účastní kolegové ze Slovenské republiky a to již od roku Od roku 2007 je pravidelnou součástí konference také moderované pracovní setkání (Workshop). Tato pracovní setkání si kladou za úkol zlepšit propojení teoretické i aplikované vědy s praxí a mají vždy nosné téma. Po dva roky bylo nosným tématem sucho a šlechtění na suchoodolnost a v roce 2009 se workshop zaměřil na šlechtění a to z pohledu genetických inženýrů a klasických šlechtitelů. Naším cílem v dalších letech je se zaměřit i na skupinu začínajících vědců, šlechtitelů, neboť určitým handicapem je relativně nižší účast právě z řad pěstitelů, šlechtitelů, producentů osiv. Dále je to především rozevírání nůžek mezi klasickými zemědělskými obory a pracovišti pracujícími na čistě teoretické bázi, tj. mezi fyziology, molekulárními genetiky,biochemiky neboť ti co se zabývají problematikou celistvosti rostliny si často nerozumí s úzkými specialisty. Proto nás potšilo, že úastníci konference vtšinou pozitivn hodnotí pedevším propojení teoretických základ stresové fyziologie rostlin s praxí, nejenom té prvovýrobní, ale také se šlechtiteli. Danou situaci jsme se pokusili též alespoň částečně řešit vydáním knihy, jejíž cílem je bezprostřední využití současných teoretických výsledků v produkci rostlin. V současné době je známá celá řada metabolických funkcí rostlin u zemědělských plodin, které bezprostředně ovlivňují jejich reakci na sucho tedy podle ekologů na reakci na nejvýznamnější fyzikálním stresor v rostlinné produkci na celém světě. Zde jsou patrné i možné cesty zlepšování některých zemědělských plodin. 7

8 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Hlavním cílem v zemědělství by však měla být rostlina jako celek, u níž se hodnotí např. příjem, pohyb a výdej vody v rostlině, vodní bilance rostliny, účinky zimního sucha, index relativního sucha, radiační index sucha, fotosyntéza v podmínkách sucha, anatomická stavba svazků cévních, diskriminace asimilace C 13, osmotické přizpůsobení, produkce plynů v podmínkách stresu, složení xylémové šťávy, příjem a utilizace živin v podmínkách stresu, transportní poměry v rostlině, kořenový systém atd. Rozdílné výsledky lze nalézt v literatuře u významu stresových proteinů, jenž se v rostlinách akumulují v podmínkách sucha či vysoké teploty. Vzhledem k tomu, že pohled organizátorů na jednotlivé ročníky nemusí být vždy objektivní, proto jsme rádi za každou poznámku či připomínku z řad účastníků konference. Z uvedených reakcí vyplývá následující hodnocení. Velmi pozitivně jsou též hodnoceny úvodní vyžádané přednášky, které již několik let zahrnují nejenom přednášky rostlinných fyziologů a botaniků, ale také meteorologů a klimatologů. Tento trend se budeme snažit udržet i v dalších ročnících konference. Vedle slov chvály zaznívají také slova kritická, která jsou spíše hnacím motorem pro další ročníky našich setkávání, neboť je a bude stále co zlepšovat. Jako příklad je možné uvést i skutečnost, že jsme zcela upustili od rozdělení na sekce. Rozdělení na souběžné sekce bylo na prvopočátku našich setkání, ale nebylo to šťastné řešení, protože nebylo možné si vždy vyslechnout danou přednášku. Domníváme se, že se kvalita sborníku zlepšila, k čemuž jistě přispělo i jejich vystavení na internetových stránkách. Dalším krokem ke zlepšení kvality sborníku je i skutečnost, že od tohoto ročníku jsou jednotlivé příspěvky recenzovány. Účastníci konference a odborná veřejnost oceňuje také elektronickou verzi sborníku, které jsou k dispozici na následujících internetových stránkách: nebo i na adrese: Závěrem je možné konstatovat, že o uvedenou konferenci je zatím zájem, o čemž svědčí účast na minulých ročnících. Naším přáním by bylo, aby o uvedenou konferenci byl stále zájem a účastníci se na ní těšili, nejenom kvůli novým vědeckým poznatkům, ale také pro přátelská posezení a rozebírání jednotlivých vědeckých problémů. V Praze dne Ing. František Hnilička, Ph. D. Ing. Ladislav Bláha, CSc. 8

9 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Pednášky Kožnarová V., Klabzuba J.: Možnosti využití termopluviogramů a klimagramů pro vizualizaci počasí a podnebí 19 Masaroviová E., Kráová K., Peško M.: Aktuálne aspekty teoretických základov a využivania fytotechnológií 27 Kosová K., Vítamvás P., Prášil I., Prášilová P.: Exprese chladově indukovaných dehydrinů u rostlin pšenice a ječmene pěstovaných za různých teplot-vztahy mezi akumulací dehydrinů a mrazuvzdorností rostlin Gloser V., Baláž M., Svoboda P.: Funkční a anatomické vlastnosti xylému v rostlinách chmele a jejich vztah k efektivnímu transportu vody.. 40 Gogoláková A., Gábriš M.: Vplyv vodného stresu na fyziologické parametre vybraných druhov interiérových rastlín Živák M., Olšovská K., Repková J., Bresti M.: Detekcia účinku vysokých teplôt, a termostability na úrovni fotosyntetického aparátu listov obilnín. 49 Zajíková L., Nakládal O., Matoušek P.: Vodní stres u smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) z pohledu fyziologie vyšších rostlin a hydropedologie 53 Pazder K.: Možnosti ovlivnění semen ve stresových podmínkách.. 57 Kunzová E.: Vliv půdně-klimatických podmínek na výnos a kvalitu slunečnice roční na stanovišti Čáslav Bláha L.: Vliv vlastností semen na následný růst a vývoj 67 Štrba P., Gogoláková A.: Zmeny vo výškovom rozšíření rastlín v pohoriach Slovenska 73 Kuklová M., Kukla J., Maliníková E.: Dľžkový rast konárikov druhu Vaccinium myrtillus v lesných ekosystémoch skupiny Choča

10 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Vchet L., Burketová L.: Indukovaná rezistence rostlin, nová možnost pro zlepšení životního prostředí a pro biopotraviny 82 Kubíek J., Martinková M.: Vztah mezi hostitelem a hemiparazitem (komplex Quercus- Loranthus).. 88 Holubec V.: Monitoring vegetačních změn travních porostů při ekologizaci hospodaření 93 Štolcová J., Möllerová J.: Vliv agrotechnických zásahů na šíření vytrvalých plevelů na úhoru 98 Urban J., Gebauer R., Volaík D., Dreslerová J., Børja I.: Monitoring stresu suchem na dospělých jedincích smrku ztepilého Pidra M., Baránek M., Kižan B.: Analýza změn v genomu a epigenomu révy vinné vyvolaných virovou infekcí a následnou terapií 108 Babulicová M. : Vplyv poveternostných podmienok na produkčnú schopnost jačmena siateho jarného v osevných postupoch s rôznym podielom obilnín Kožnarová V., Klabzuba J.: Nové metody měření a snímače ve fytoaktinometrii Havelka F., Vchet L.: Indukovaná rezistence k padlí travnímu Blumeria graminis f.sp. tritici Hnilika F., Hniliková H., Holá D., Rothová O., Koová M.: Změny rychlosti fotosyntézy a transpirace kukuřice v závislosti na působení nízkou teplotou

11 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Posteryapíspvky dosborníku Zábranský P., Holec J.,Soukup J.:Vliv rozdílných teplot a hloubky uložení v pd na klíivost Starku úzkolistého (Senecio inaequidens DC.) Bjelkova M., Vtrovcová M., Blažek O., Pavelek M., Griga M.: Vliv chelátu a zmny ph v pd na absorpci kadmia do orgán padného a olejného lnu (Linum Usitatissimum L.) 135 Bláha L., Oklestková J., Kohout L.: What is Fate of 24 epibrassinolide after application on the plants before flowering? Bláha L., Hnilika F., Kadlec P., Smrková-Jankovská P., Macháková I., Sychrová E., Kohout L.: Influence of abiotic stresses on the physiology of winter wheat sprouting plants Koudela M., Hnilika F., Martinková J.: Vliv pípravku Agrisorb na vybrané parametry kvtáku v odli šných vláhových podmínkách. 147 Martinková J., Hnilika F., Koudela M.: Translokace asimilát a efektivita využití vody u rostlin kvtáku ošetených 24-epibrassinolidem pi snížené zálivce. 151 Brant V., Pivec J., Hamouzová K., Satrapová J.: Hodnocení úinku herbicid na základ zmn transpiraního toku rostlin Bulí P.: Analýza výskytu jmelí bílého (Viscum album L.ssp album)a zdravotní stav devin v zámeckém parku Lednice 160 Candráková E.: Stresové faktory pro testovaní jamena siateho jarného. 164 Dostálová R., Ondej M.: Hodnocení rezistence hrachu proti virózám a antraknóze. 168 Dvoák P., Hamouz K., Tomášek J.: Vliv povrchového mulování na teplotu pdy a výnos konzumních brambor Fišerová H., Prokeš J., Hartman I., Helánová A., Hartman J.: Vliv klimatických podmínek na dormanci obilek jemene

12 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Hniliková H., Hnilika H., Svoboda P.: Vliv závlahy na morfologické charakteristiky chmelových hlávek Nmcová L., Hnilika F., Hejnák V.: Vliv mrazové teploty na rychlost fotosyntézy a transpirace u vybraných genotyp slunenice Holec J., Urbánková M.: Intenzita poškození listové plochy hybridních jírovc (Aesculus x Carne A., A x Plantierensis) klínnou Jírorovcovou (Cameraria Ohridella) Salaš P., Chromeková, J.: Využití rzných typ fólií pi ízkování okrasných devin. 195 Martinek J., Svobodová M: Zhodnocení vlivu klíících obilek vybraných druh trav na dynamiku a klíení metlice trsnaté Matjovi M., Skalický M., Hejnák V.: Vliv chladových a mrazových teplot na morfologické adaptaní zmny slunenice(heliantus Annuus L.) 203 Jezdinský A., Pokluda R., Petíková K.: Využití pípravku pentakeep pi pstování druhu Allium Cepa L Ková L., Kotorová D., Mati R., Šoltysová B.: PÔdne charakteristiky v poldri Beša a hodnotenie rôstlinného pokryvu v rokoch po zaplavení Krpeš V., Michna K.: Model deformace mezofylových bunk jehlic smrku ztepilého po oxidativním stresu 215 Krump M., Pazder K.: Biologické vlastnosti semen tezalky tekované a skvrnité pi rzných režimech klíení Kummerová M., Zezulka Š., Váová L., Fišerová H.: Toxicity of organic pollutant to early developmental stages of Pisum sativum and Zea mays L Kuna R., Piršelová B., Boleek P., Dobroviczká T., Matušíková I.: Analýza citlivosti bôbu obyajného cv. Astat k iónom kadmia 227 Kunzová E., ermák P.: Rizikové látky pd ve vztahu životnímu prostedí Lošonská I., Kuková T.:Vlyv biodegradovatených mulovacích materiálov na vývoj cieových i nežiaducích taxonov v okrasných kvtinových záhonoch. 236 Mašanková K.: Vliv lýkožrouta smrkového (Ips typographus L.) na smrk ztepilý(picea Abies(L.)Karst.).Modely chování krovce pi útoku a obranných mechanism deviny. 241 Minjaríková P., Pelikán J., Hutyrová H., Knotová D.: Porovnání laboratorní klíivosti a polní vzcházivosti jednoletých druh jetelovin Motejlová H., Sopr T., Mocová K.,Burešová H.: Vliv toxických kov na klíivost vybraných odrd Trifolium pretense L. a Lolium perenne L

13 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Neuberg M., Zemanová V., Pavlíková D., Balík J.: Možnosti modelování píjmu dusíku rostlinou Režo L., Ondrejíková Z., Pospíšil R.: Zmeny pôdnej reakcie v pestovateskom systéme repy cukrovej po aplikácii biopreparátov. 257 Vrbová M., Vtrovcová M.: Testování vlivu zinku u vybraných odrd olejného lnu v in vitro podmínkách Mokriková J., Salaš P.: Vplyv syntetických pôdnych kondicionérov a závlahy na škokarsk produkciu 265 Piršelová B., Boleek P., Kuna R., Meszáros P., Golovatiuk I., Matušíková I.: Tolerancia koreov sóje fazuovej k vybraným iónom kovov 269 Pivec J., Brant V.: Evapotranspiraní nároky porost Zea mays v podmínkách s nedostatkem srážek 273 Satrapová J., Hamouzová K., Holec J.,Soukup J.: Využití gazometrické metody pro zjištní reakce kížatky obecné (Commelina communis) na Glyposhate Šafránková I., Salaš P.: Vliv stresových faktor na výskyt patogen devin 281 Škodáek Z., Prášil I., Kosová K.,Vítamvás P.: Studium suchovzdornosti jemene (Hordeum Vulgare) pomocí dehydrinových marker a vybraných fyziologických charakteristik vodního stavu rostlin 285 Žofajová A., Užík M.: Produktivita a kvalita zahraniných a domácích odrôd pšenice letnej f. ozimnej. Martincová J., Kizeková M.: Hodnotenie morfologických a biologických vlastností divorastúcich ekotypov a vyšachtených odrôd tráv a atelovín vo vzahu k ich stanovištným podmienkam... Ondrášek., Martincová J., Kizeková M.,underlík J.: Zmeny biologických a chemických vlastností pôdy pri košarovaní vo vzahu k biodiverzite trávneho porastu

14 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Rejstíkautor B Balík J. 253, Martincová J. 293,299, Baránek M. 108,278, Martinek J. 198, Babulicová M. 112,139, Masarovičová E. 27, Baláž M. 40, Matějovič M 203, Bjelková 135, Mati R. 211, Bláha 67,139,143, Mašanková K. 241, Blažek O. 135, Mokričková J. 26, Boleček P. 227,269, Motejlová H. 249, Borja I. 104,287, Mocová K. 249, Brant V. 156,273, Mollerová J. 98, Burgetová L. 82, Meszáros P. 269, Burešová H. 249, Maliníková E. 77, Brestič M. 49,295, Michna K. 215, Bulíř 160, Matušíková I. 227,269, C N Candráková E 164, Němcová N. 187, Neuberg M. 253, Nakládal O. 53, Čermák 231, Čunderlík J. 299, O D Olšovská K. 49,295, Dostálová R. 169, Ondřej M. 169, 14

15 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Dvořák P. 175, Oklestková J. 139, Dreslerová J. 104,287, Ondrášek L. 299, Dobroviczká T. 227, Ondrejčíková Z. 257, F P Fišerová H. 179,223, Pazderů K 57,219, Pidra M. 108,278, G Pivec J. 156,273, Gloser V. 40, Pavelek M. 135, Gogoláková A. 45, 73, Piršelová B. 227,269, Gabriš M. 45,191, Petříková K. 207, Gebauer R. 104,287, Pospíšil R. 257, Griga M. 135, Pavlíková D. 253, Golovatiuk I. 269, Pokluda R. 207, Pelikán J. 245, Peško M. 27, H Prokeš J. 179, Hnilička F. 127,143,148,152,183,187 Prášilová P. 33, Holá D. 127, Prášil I. 33,285, Havelka F. 123, Hamouzová K. 156,277, R Hejnák V. 187,203,266, Režo L. 257, Hutyrová H. 245, Repková J. 49,295, Helánová A. 179, Rothová O. 127, Hartman I. 179, Hartman J. 179, S Hamouz K. 175, Svoboda P. 40,183, Hniličková H. 127,183, Svobodová M. 198, Holec J. 131,191,277, Soukup J. 131,277, Holubec V. 93,267, Smrčková-Jankovská P. 143, Satrapová J. 156,277, CH Salaš P. 194,265,281, Chromečková J. 194,270, Skalický M. 203, 15

16 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin J Sychrová E. 14, Jezdinský A. 207, Sopr T. 249, K Š Kosová K. 33,285, Štolcová J. 98, Koudela M. 148,152, Šafránková I. 281, Kotorová D. 211, Škodáček Z. 285, Kadlec P. 143, Štrba P. 73,131, Kováč L. 211, Šoltisová B. 211, Kožnarová V. 19,116, Kohout L. 139,143, T Kočová M. 127, Tomášek J 175, Krump M. 219, Kukla J. 77, U Kubiček J. 88, Urban J. 104,287, Kuklová 77, Urbánková M. 191, Kummerová 223, Užík M. 289, Klabzuba J. 19,116, Králová K. 27, V Krpeš V. 215, Volařík D. 104,287, Křižan B. 108,278, Věchet L. 82,123, Kizeková M. 293,299, Vrbová M. 261, Knotová D. 245, Vítámvás P. 33,285, Kuna R. 227,269, Větrovcová M. 135,261, Kutková T. 236, Váňová L. 223, Kunzová E. 61,231, 16

17 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin L Z Lošonská I. 236, Zajíčková L. 53, Zábranský P. 131, M 257, Zezulka Š 223, Minjaríková P. 245, Zemanová V. 253, Macháčková I. 143, Matoušek P. 53, Ž Martinková M. 88, Živčák M. 49,295, Martinková J. 148,152, Žofajová A. 289, 17

18 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Píspvky jednotlivých autora autorských tým 18

19 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin MOŽNOSTI VYUŽITÍ TERMOPLUVIOGRAM A KLIMAGRAM PRO VIZUALIZACI POASÍ A PODNEBÍ Věra Kožnarová, Jiří Klabzuba 1 ČZU v Praze, FAPPZ, katedra agroekologie a biometeorologie, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol, Souhrn Práce je vnována možnostem využití nejznámjších klimatografických metod k semikvantitativnímu hodnocení variability poasí v jednotlivých letech, resp. posouzení promnlivosti podnebí dané lokality ve víceleté ad. K tomuto úelu jsme použili termopluviogram vlastní konstrukce a Walter-Liethv klimagram, který jsme upravili pro agrometeorologické úely. Speciální pozornost jsme zamili na teplotní a srážkové hodnocení u teplých plrok v tém 90leté ad mení a pozorování na meteorologické observatoi v Praze na Karlov. Z ady jsme zvolili plroky charakterizované jako nejteplejší, nejchladnjší, nejsušší a nejvlhí, které jsme vyjádili v grafické podob. ÚVOD Hodnocení počasí určitého roku, právě tak jako posuzování variability podnebí z dlouhodobého hlediska, patří k základním a nedílným součástem studia nejrůznějších biometeorologických, agrometeorologických a bioklimatologických vědeckých úkolům. K tomuto účelu se používá nepřeberné množství metod a způsobů od těch nejjednodušších verbálních popisných až po složité analytické statistické metody vyžadující výkonnou výpočetní techniku a software. Také interpretace získaných výsledků zpravidla není jednoduchá meteorologických a klimatologických charakteristik je značné množství a studium komplikuje jejich vzájemná podmíněnost a velká proměnlivost v čase a v místě /1, 2/. Jednou z možností jak lze stručně a názorně charakterizovat základní meteorologické prvky a jejich rozložení během roku nebo i víceleté řady je aplikace grafických metod. K popisu dvou nebo více klimatických prvků se používá obvykle grafického vyjádření - klimatického diagramu (syn. klimagram, klimagraf, klimatograf, klimatogram, klimogram nebo klimograf) /3, 4/. Předností tohoto způsobu zpracování je současné vyjádření studovaných prvků (většinou teplota a srážky), jejich proměnlivosti a případně i vzájemných vztahů v průběhu roku. Walter - Liethův klimagram /5/ vznikl na základě myšlenky zobrazit a porovnat klima různých regionů s podobnou vegetací, a proto je vhodný zejména pro agrometeorologické účely. V průběhu šedesátých let minulého století let autoři zpracovali a vyhodnotili okolo lokalit a na jejich základě stanovili 10 typů podnebí. Rozvoj výpočetní techniky (zejména grafiky) později umožnil rutinní kreslení a distribuci výsledků pomocí internetu a moderních nosičů /6/.

20 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin Při zpracování jsme použili dvě základní klimatologické charakteristiky: průměrnou měsíční teplotu vzduchu a měsíční úhrn srážek, které jsou umístěné na svislých osách v poměru 1:2. Na vodorovné ose je časová informace. Výhodou použití Walter Liethova klimagramu vidíme zejména ve skutečnosti, že kompletní graf (obr. 1) obsahuje celou řadu dalších důležitých informací o teplotě vzduchu nejvyšší denní maximum a nejnižší denní minimum v roce, průměr denních maxim v nejteplejším měsíci a analogicky průměr denních minim v nejchladnějším měsíci. Graf znázorňuje i počet dnů s kladnou hodnotou průměrné denní teploty vzduchu a denního minima. Pod časovou osou jsou dále jednoduchým způsobem zakresleny měsíce s výskytem teploty pod bodem mrazu, ať již ojediněle pomocí denního minima, nebo jako průměr daného měsíce (průměrné denní minimum). Velkou předností zpracování je vyjádření aridního (suchého) a humidního (vlhkého) období. V grafu se jedná o plochu, nacházející se mezi křivkou průměrné měsíční teploty vzduchu a linií měsíčního úhrnu srážek. absolutní maximum STANICE nadmoská výška prmrná roní teplota vzduchu PRAHA KARLOV 262 m 9,3 C 472 mm roní úhrn srážek prmrné denní maximum nejteplejšího msíce 38,5 humidní období prmrné denní minimum nejchladnjšího msíce 24,0 absolutní minimum -3,6-29,1 283 msíce s prmrným msíním minimem < 0 C msíce s absolutním minimem < 0 C poet dn s t min >0 C Obr. 1 Klasické zpracování Walter Liethova klimagramu vyjadující hodnoty v období 1961 až 1990 (standardní klimatologický normál) MATERIÁL A METODA V praxi se často setkáváme s nutností porovnávat analyzované prvky za více ročníků a hodnotit současně jejich odchylky od normálu nebo dlouhodobého průměru, což obvykle vede ke zhoršené vizualizaci dat. Pr o tyto účely jsme navrhli jednoduchou metodu a vzniklý diagram jsme nazvali termopluviogram /7, 8, 9, 10, 11/. Termopluviogram popisuje teplotní a srážkové poměry v pravoúhlé souřadnicové soustavě. Základem jsou odchylky od normálu nebo dlouhodobého průměru teploty a vyjádření srážek pomocí procenta normálu nebo dlouhodobého průměru. Hranice intervalů

21 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin obou charakteristik byly stanoveny pomocí procenta zabezpečení (tab. 1, /12/) a vznikla tak sedmidílná stupnice poskytující 49 možných kombinací /13/. Tab. 1 Procento zabezpeení výskytu jevu jev kvantily pravděpodobnost opakování mimoádn nadnormální < 2,0 % méně než jednou za 50 let siln nadnormální 2,0 až 9,9 % méně než jednou za 10 let nadnormální 10,0 až 24,9 % méně než jednou za 4 roky normální 25,0 až 75,0 % jednou za dva roky podnormální 75,1 až 90,0 % méně než jednou za 4 roky siln podnormální 90,1 až 98,0 % méně než jednou za 10 let mimoádn podnormální > 98,0 % méně než jednou za 50 let V předložené studii jsme využili konstrukce termopluviogramu (obr. 2) k zobrazení variability průměrné měsíční teploty vzduchu a měsíčních úhrnů srážek na meteorologické observatoři Praha Karlov v časové řadě od roku 1921 do současnosti. % normálu úhrnu srážek 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 mimoádn studený siln studený studený normální teplý siln teplý NORMÁL mimoádn teplý mimoádn vlhký siln vlhký vlhký normální 2009 suchý 40, siln suchý 20,0 mimoádn suchý 0,0-3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 odchylka teploty vzduchu od normálu Obr. 2 Termopluviogram z údaj meteorologické observatoe Praha Karlov v období teplého plroku v asové ad 1921 až 2009 Pomocí zobrazeného datového soboru jsme určili extrémní roky pro další detailní grafické hodnocení pomocí modifikovaných Walter-Liethových klimagramů. Hlavní pozornost jsme soustředili na teplý půlrok definovaný od 1. dubna do 30. září a z téměř devadesátileté řady vybrané čtyři odlišné roky nejteplejší, nejsušší, nejchladnější a nejvlhčí. Vybrané roky jsme podrobili analýze, kde jsme ke zpracování použili Walter Liethův klimagram, který jsme upravili /7/. Pro zemědělské hodnocení jsme původní graf modifikovali posunem období tak, aby odpovídalo agrometeorologickému roku (obr. 3). Kromě toho lze tento graf použít i pro porovnání jednotlivých ročníků (obr. 4) s normálem. V tomto případě doporučujeme použít

22 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin pro vyjádření úhrnu srážek sloupcový graf i v případě standardního klimatologického normálu. Odpovídá to modernímu pojetí zpracování klimatologických dat. Klasické vyjádření lze ještě doplnit o větší podíl srážkových charakteristik např. na pravou stranu obrázku a pod vodorovnou osu lze popsat nejvyšší srážkový úhrn; výšku sněhové pokrývky, počty dnů se srážkovým úhrnem vyšším než 0,1 mm, 1,0 mm a 10,0 mm nebo vyznačení měsíců se sněžením a sněhovou pokrývkou (obr. 5). STANICE nadmoská výška prmrná roní teplota vzduchu roní úhrn srážek absolutní maximum PRAHA KARLOV 262 m 9,3 C 472 mm prmrné denní maximum nejteplejšího msíce 38,5 humidní období prmrné denní minimum nejchladnjšího msíce 24,0 absolutní minimum -3,6-29,1 283 msíce s absolutním minimem < 0 C msíce s prmrným msíním minimem < 0 C poet dn s t min >0 C Obr. 3 Upravený Walter Liethv klimagram pro agrometeorologický rok vyjadující hodnoty v období 1961 až 1990 (standardní klimatologický normál) STANICE nadmoská výška prmrná roní teplota vzduchu roní úhrn srážek absolutní maximum PRAHA KARLOV 262 m 10,9 C 435,4 mm prmrné denní maximum nejteplejšího msíce 36,3 humidní období prmrné denní minimum nejchladnjšího msíce 27,4 aridní období absolutní minimum -4,4-11,6 302 msíce s absolutním minimem < 0 C msíce s prmrným msíním minimem < 0 C poet dn s t min >0 C Obr. 4 Upravený W-L klimagram vyjadující hodnoty konkrétního agrometeorologického roku

23 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin PRAHA KARLOV 262 m 10,9 C 435,4 mm 36,3 humidní období 27,4 nejvyšší denní úhrn srážek -4,4-11,6 aridní období ,1mm 5 cm poet dn s úhrnem 0,1 mm poet dn s úhrnem 1,0 mm poet dn s úhrnem 10,0 mm nejvyšší snhová pokrývka msíce se snžením msíce se snhovou pokrývkou Obr. 5 Doplnný W-L klimagram vyjadující hodnoty konkrétního agrometeorologického roku VÝSLEDKY A DISKUSE Dosažené výsledky předkládáme v grafické podobě modifikovaných Walter - Liethových klimagramů. Úprava spočívá v použití agrometeorologických roků a doplnění o další charakteristiky významné ve vegetačním období. Obr. 6 představuje diagram agrometeorologického roku 2008/09, který měl nejvyšší průměrnou teplotu vzduchu za období teplého půlroku od roku 1921, na obr. 7 je zobrazen agrometeorologický rok 1932/33 s nejsušším teplým půlrokem, obr. 8 zobrazuje agrometeorologický rok 1979/80, který byl nejstudenějším v období od 1. IV. do 30. IX. a konečně na obr. 9 je agrometeorologický rok 1964/65, který byl v teplém půlroce nejvlhčím při posuzování srážkového úhrnu. Souborné srovnání všech čtyř extrémních půlroků je na obr. 10 a 11; pro lepší přehlednost jsou v grafu uvedeny jen měsíce teplého půlroku a jsou doplněny verbálním hodnocením normality podle standardizované metodiky doporučené World Meteorological Organization (tab. 1). ZÁVR Předložená práce poskytuje řešitelům výzkumných úkolů metodu vhodnou pro další rozhodovací proces při možné aplikaci v biologických disciplínách. Navržený postup umožňuje vizuálně posoudit objektivní meteorologická data, odstraňuje rozdělení klasického kalendářního roku na dvě nesouvisející zimní období a mezi nimi se nacházející vegetační sezónu. Zpracování úplného období chladného půlroku umožňuje přímé porovnání dat jak na

24 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin severní, tak i na jižní polokouli a tím i jednoznačnou interpretaci výsledků. Může tak být prvním krokem pro následné statistické šetření. PRAHA KARLOV: 50 04' N; 14 25' E; 262 m 2008/09 :10,9 C; 435 mm humidní období 36,3 C 27,4 C -4,4 C -11,6 C aridní období ,1 mm 5 cm Obr. 6 Upravený a doplnný W-L klimagram vyjadující hodnoty nejteplejšího plroku IV. až IX. PRAHA KARLOV: 50 04' N; 14 25' E; 262 m 1932/33: 8,8 C; 259,4 mm humidní období aridní období 34,3 C 25,1 C -5,7 C -17,0 C Obr. 7 Upravený a doplnný W-L klimagram vyjadující hodnoty nejsuššího plroku IV. až IX. PRAHA KARLOV: 50 04' N; 14 25' E; 262 m 1979/80: 8,6 C; 488 mm aridní období humidní období 33,2 C 23,4 C 21,8 mm 11 cm -6,2 C -16,6 C Obr. 8 Upravený a doplnný W-L klimagram vyjadující hodnoty nejstudenjšího plroku IV. až IX.

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda Bilance a určení dostupné zásoby vody v kořenové zóně plodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně Český

Více

Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 ODBORNÉ ČLÁNKY, REFERÁTY A OBSAHY PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ

Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 ODBORNÉ ČLÁNKY, REFERÁTY A OBSAHY PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ OBSAH Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 VYZVANĚ REFERÁTY Jan Nedělník, Hana Moravcová: Současný pohled na problematiku mykotoxinů.. 20 Michal V. Marek: Cyklus uhlíku v

Více

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra experimentální biologie rostlin Zuzana Máhrlová Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Bakalářská

Více

Rada genetických zdroj zdroj kulturních rostlin. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyn Ruzyn. Praha, srpen 2005

Rada genetických zdroj zdroj kulturních rostlin. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyn Ruzyn. Praha, srpen 2005 Rada genetických zdroj zdroj kulturních rostlin Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha Ruzyn Ruzyn Konzervace a regenerace genetických zdroj zdroj vegetativn vegetativn množených druh druh rostlin a Dostupnost

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH?

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? 1 F.Hnilička, 2 L.Bláha, 3 L.Dotlačil 1 Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, Kamýcká 129,

Více

SUCHO A JAK MU ČELIT

SUCHO A JAK MU ČELIT Odborný seminář SUCHO A JAK MU ČELIT Sborník abstraktů dne 15. května 2013 v Klubu techniků, Praha 1, Novotného Lávka 5 Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost Výzkumný ústav vodohospodářský

Více

Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství

Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství Porovnání produktů logického a enčního zemědělství Odborná studie VŠCHT Vypracoval: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Dr. Ing. Věra Schulzová Praha 26 Poděkování Děkujeme Ing. Kateřině Lancové za zpracování

Více

Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství

Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. D ěkanská Z práva. Děkanská zpráva za rok 2012

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. D ěkanská Z práva. Děkanská zpráva za rok 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Děkanská zpráva za rok Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Děkanská zpráva Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů D ěkanská Z práva

Více

www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor

www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor ÚVODNÍK Ochrana fungicidy v popředí zájmu Ing. František Vozár Syngenta Czech Počasí

Více

3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008

3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008 3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008 ÚVOD Vážení přátelé, máme zde třetí ročník seminářů Lesník 21.století. Nosná myšlenka letošního semináře je: Lesník musí vědět, jak svým hospodařením zajistit žádoucí

Více

BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Ročník 24 l Číslo 1/2014 BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI zakládajícího člena Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) a člena European Federation of Biotechnology (EFB) 24th Volume, No.

Více

Aplikace popelů ze spalování biomasy na zemědělskou půdu. certifikovaná metodika. Pavel Tlustoš a kol.

Aplikace popelů ze spalování biomasy na zemědělskou půdu. certifikovaná metodika. Pavel Tlustoš a kol. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Aplikace popelů ze spalování biomasy na zemědělskou půdu certifikovaná metodika Pavel Tlustoš a kol. Česká zemědělská

Více

VLIV VYPOUŠTĚNÝCH VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD Z KOŘENOVÝCH ČISTÍREN NA RECIPIENT. Miroslav Váňa, Eva Mlejnská, Ladislav Havel

VLIV VYPOUŠTĚNÝCH VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD Z KOŘENOVÝCH ČISTÍREN NA RECIPIENT. Miroslav Váňa, Eva Mlejnská, Ladislav Havel Vážení čtenáři, právě vycházející číslo časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace otevírá již 55. ročník působnosti tohoto periodika. Při svém založení v roce 1959 dostal časopis za úkol

Více

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: NOVÉ POZNATKY V OBLASTI

Více

HODNOCENÍ SUCHÝCH OBDOBÍ POMOCÍ NÁROKŮ NA DOPLŇKOVOU ZÁVLAHU VYBRANÝCH PLODIN RNDr. Tomáš Litschmann, doc. Ing. Eva Klementová, PhD.

HODNOCENÍ SUCHÝCH OBDOBÍ POMOCÍ NÁROKŮ NA DOPLŇKOVOU ZÁVLAHU VYBRANÝCH PLODIN RNDr. Tomáš Litschmann, doc. Ing. Eva Klementová, PhD. HODNOCENÍ SUCHÝCH OBDOBÍ POMOCÍ NÁROKŮ NA DOPLŇKOVOU ZÁVLAHU VYBRANÝCH PLODIN RNDr. Tomáš Litschmann, doc. Ing. Eva Klementová, PhD. Amet. 691 2Velké Bílovice, Česká republika, E-mail: amet@bva.sol.cz

Více

Institute of Computer Science. Tvorba ontologie huminových látek

Institute of Computer Science. Tvorba ontologie huminových látek Institute of Computer Science Academy of Sciences of the Czech Republic Tvorba ontologie huminových látek Pavel Tyl, Martin Řimnáč, Roman Špánek, Július Štuller, Zdeňka Linková, Josef Kozler, Barbora Antošová,

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/02.0004 www.vzdelavani-meres.cz METODICKÁ

Více

VÝSLEDKY MONITORINGU NÁLETU KRYTONOSCŮ NA OPAVSKU

VÝSLEDKY MONITORINGU NÁLETU KRYTONOSCŮ NA OPAVSKU VÝSLEDKY MONITORINGU NÁLETU KRYTONOSCŮ NA OPAVSKU Jiří HAVEL OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., provozovna Opava The Monitoring of Weewils Fly at Opava Summary: Fly of weevils to rapeseed crop was monitored

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 červen 2011 2 1 Obecné informace Název instituce: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Používaná zkratka názvu:

Více

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 Diplomová práce Autor: Zbyněk Klose Vedoucí:

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

Ekologické vs. konvenční zemědělství obsahy rizikových látek

Ekologické vs. konvenční zemědělství obsahy rizikových látek Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Ekologické vs. konvenční zemědělství obsahy rizikových látek Lenka Bartošová První soukromá jazykové gymnázium Hradec

Více

ČESKÁ NUKLEÁRNÍ SPOLEČNOST ČLEN EVROPSKÉ NUKLEÁRNÍ SPOLEČNOSTI - MEMBER OF THE EUROPEAN NUCLEAR SOCIETY

ČESKÁ NUKLEÁRNÍ SPOLEČNOST ČLEN EVROPSKÉ NUKLEÁRNÍ SPOLEČNOSTI - MEMBER OF THE EUROPEAN NUCLEAR SOCIETY ČESKÁ NUKLEÁRNÍ SPOLEČNOST ČLEN EVROPSKÉ NUKLEÁRNÍ SPOLEČNOSTI - MEMBER OF THE EUROPEAN NUCLEAR SOCIETY ČESKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ SPOLEČNOST O VLIVU PROVOZU JADERNÝCH ELEKTRÁREN NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SBORNÍK

Více

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ČÁST MODELOVÁNÍ EMISÍ, IMISÍ V DOPRAVĚ Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Mgr. Ivo Dostál Ing. Jakub Tichý Ing. Jiří

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje

Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje Pr vní studie Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masar yka k dopadům klimatické změny v oblasti vody, uskutečněné v devadesátých letech minulého století

Více