zobrazova e regulátory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zobrazova e regulátory"

Transkript

1 Zobrazova e / Regulátory Použití: P ístroj GIA... N GIA... N - ex GIA 2448 zobrazova e rozm r 24 x x x x x x x 96 GTH2448/1 GTH2448/2../3 GTH2428/4../5 GIA 2000 GIA 0420 VO(T) GIA 010 VO(T) spec. rozm r GIA 0420 VOT - ex GIA 010 VOT - ex spec. rozm r GIA 0420 WKT GIA 010 WKT spec. rozm r m icí vstup: normalizový signál m icí vstup: teplota (Pt100 / Pt1000) m icí vstup: teplota (termo lánky) m icí vstup: frekvence univerzální m icí vstupy - ochrana Strana katalogu: GIA 0420 WKT - ex GIA 010 WKT - ex spec. rozm r Ru ní m icí p ístroje Zobrazova e / Regulátory Loggery / EASYBus regulátory M icí p evodníky Použití: P ístroj GIA 20 EB GIR GIR DIF GIR 2002 rozm r 24 x x x x x x x x x x x 48 GIR 2002 PID GIR SW GIR 2002 NS / DIF... GIR 2000 Pt... GIR 300 K 31 / K 32 TLK 43 GRA... VO spec. rozm r m icí vstup: normalizový signál m icí vstup: teplota (Pt100 / Pt1000) m icí vstup: teplota (termo lánky) teplota (NTC, PTC) m icí vstup: frekvence univerzální m icí vstupy Strana katalogu: GRA... WK spec. rozm r Sníma e teploty Sníma e teploty ostatní p íslušenství na stran

2 Ru ní m icí p ístroje 24 x 48 voln nastavitelný mikroprocesorový zobrazova Zobrazova e / Regulátory Loggery / EASYBus GIA 0420 N zobrazova bez pot eby samostatného napájení, provedení 4-20 ma GIA 010 N zobrazova, provedení 0-10 V GIA 0420 N - ex zobrazova, provedení 4-20 ma, provedení EX pro prost edí s nebezpe ím výbuchu schválení Ex: II 2G Ex ia/ib IIC/IIB T4 GIA 010 N - ex zobrazova, provedení 0-10 V, provedení EX pro prost edí s nebezpe ím výbuchu schválení Ex: II 2G Ex ia/ib IIC/IIB T4 VLHKOST PH REDOX KYSLÍK M RNÁ VODIVOST PLYNY TEPLOTA TLAK DRÁHA OTÁ KY PROUD NÍ PR TOK VÝŠKA HLADINY SÍLA M icí p evodníky Sníma e teploty Sníma e teploty Všeobecn : voln nastavitelný za provozu bez pot eby dalších za ízení jednoduché ozna ení m ené veli iny na fóliový kryt displeje vysoká provozní spolehlivost díky trvalé vnit ní diagnostice a funkci WATCH DOG široký rozsah zobrazení od do 9999 íslic vysoká p esnost a minimální vliv teploty díky integrované autokalibraci minimální vn jší rozm ry kontrola p erušení a zkratu senzoru, p ekro ení obou mezí nastaveného m icího rozsahu volitelný programový ltr, který zajistí klidné zobrazení hodnot v p ípad rušení Ex-ochrana: II 2 G Ex ia IIC T4 ES certi kát: BVS 11 ATEX X P ipojovací údaje: Umax: 28 V Imax: 100 ma Pmax: 1,2 W (pro GIA 0420 N - ex) pop. 0,95 W (pro GIA 010 N - ex) max. inná vnit ní kapacita: Ci = 13 nf (pro GIA 0420 ) pop. 26 nf (pro GIA 010 ) navíc pro spínací výstup: Ci = 4,5 nf max. inná vnit ní induktivita je zanedbateln malá Zapojení spínacího výstupu musí být provedeno ze shodn jiskrov bezpe ného elektrického obvodu jako m icí signál! GIA 0420 N.. GIA 010 N.. Vstupní signál: ma 2-vodi V 3-vodi Úbytek nap tí: ~ 3,5 V - Vstupní odpor: - ~ 100 kohm Max. povolený vstup: 25 ma 15 V Napájecí nap tí: V DC Napájecí proud: z proudové smy ky < 10 ma 10 mm vysoký LCD Zobrazovací rozsah: ád zobrazení: volitelný Nastavení zobrazení: volitelné, pomocí 3 tla ítek na zadní stran p ístroje < 0,2% FS ±1 íslice (p i 25 C) Vliv teploty: < 100 ppm / K ~ 5 m ení / s Filtr: nastavitelný od 0,1... 2,0; off Pam : min./max. hodnot, vyvolání pomocí tla ítek Spínací výstup: galvanicky odd lený, otev ený kolektor Spínací výkon: 28 V DC / 50 ma Pracovní teplota: C Skladovací teplota: C Elektrické p ipojení: GIA 0420 N.. 2 x 2-pólový konektor se šroubovými svorkami pro vodi e do 1,5 mm² GIA 010 N.. 11 x 2-pól., 1 x 3-pólový konektor se šroubovými svorkami pro vodi e do 1,5 mm² skelným vláknem zesílený NORYL Kryt displeje: polykarbonát Rozm ry: 24 x 48 mm (v x š, p ední panel) vý ez v panelu: 21,7+0,5 x 45+0,5 mm (v x š) zástavná hloubka: ~ 65 mm v etn konektoru IP 20, p i zástavb do panelu IP54 P íslušenství: GGD2448SET p ídavné silikonové o-kroužky pro krytí IP65 (2 kusy) 68

3 Zobrazova e / Regulátory 24 x 48 univerzální levné LED zobrazova e pro normalizované signály a teplotu 24 x 48 Ru ní m icí p ístroje GIA 2448 (pro uživatelské nastavení) GIA 2448 WE 1) (dílenské nastavení a kalibrace dle objednávky) 1) P i objednávce uve te následující údaje: Vstupní signál, rozsah (po áte ní a koncovou hodnotu), ád zobrazení a napájecí nap tí. (p íklad GIA2448WE: 4-20 ma, 4 ma=-50,0, 20 ma = 100,0, 12 VDC) M icí rozsahy: Zobrazovací rozsah: ád zobrazení: Pracovní teplota: Relativní vlhkost: Skladovací teplota: C Napájecí nap tí: 0-20 V, 0-10 V, 0-2 V, 0-1 V, mv, 0-20 ma a 4-20 ma. (nastavení pomocí pájecích m stk ) íslic (nastavení pájecími m stky, p ípadn potenciometrem) voln nastavitelný (pomocí pájecích m stk pod p edním panelem) ±0,2% ±1 íslice (p i jmenovité teplot = 25 C) ~ 3 m ení / s 3½-místný, 10 mm vysoký, ervený LED C (povolená teplota okolí) % r.v. (nekondenzující) 8-20 V DC nebo V DC (standard) (nastavení pájecím m stkem) Odb r proudu: max. 20 ma skelným vláknem zesílený Noryl, elní kryt polykarbonát Rozm ry: 24 x 48 mm (v x š) ( elní pro l) Zástavná hloubka: ~ 65 mm (v etn p ipojovacího konektoru) Uchycení na panelu: pomocí pérového držáku, tlouš ka panelu v rozsahu: 1 až ~10 mm Vý ez v panelu: 21, x mm (v x š) P ipojovací svorkovnice: 4-pólový konektor se šroubovými svorkami pro pr ez vodi od 0.14 do 1,5 mm² Elektromagnetická slu itelnost (EMC): ZOBRAZOVA PRO NORMALIZOVANÉ SIGNÁLY odpovídá EN a EN p ídavná chyba: <1% panel IP54 (s p ídavnými o-kroužky IP65) Volba: - VAC napájecí nap tí: 8-20 V AC nebo V AC, nastavení pájecím m stkem P íslušenství: GGD 2448 SET p ídavné o-kroužky pro krytí IP65 (2 kusy) GNG 220/2-12V sí ový zdroj pro GIA 2448 a GTH 2448 (vstup: 230 VAC ; výstupy: 2 x 12 VDC stabilizovaný, 30 ma) GNG 12/24 sí ový zdroj (vstup: 12 VDC ; výstup: 24 VDC galvanicky odd lený) GNG 24/24 sí ový zdroj (vstup: 24 VDC ; výstup: 24 VDC galvanicky odd lený) další p íslušenství, p evodníky, sníma e na stran , TEPLOM R PRO SNÍMA E SE SENZORY NICR-NI, PT100 A PT1000 GTH 2448/1 (NiCr-Ni) GTH 2448/2 (Pt100, 1 C) GTH 2448/3 (Pt100, 0,1 C) GTH 2448/4 (Pt1000, 1 C) GTH 2448/5 (Pt1000, 0,1 C) M icí rozsahy, rozlišení: GTH 2448/1: C (NiCr-Ni) GTH 2448/2: C (Pt100, 2-vodi ) GTH 2448/3: -60, ,9 C (Pt100, 2-vodi ) GTH 2448/4: C (Pt1000, 2-vodi ) GTH 2448/5: -60, ,9 C (Pt1000, 2-vodi ) (p i jmenovité teplot = 25 C) NiCr-Ni: ±1 % ±1 íslice (od C pop C) ±1,5 % ±1 íslice (od C) Pt100, Pt1000: ±0,5 C ±1 íslice pop. ±1 C ±1 íslice Nastavení ofsetu: (pouze u Pt100 a Pt1000) posunutí nulového bodu sníma e se provádí pomocí trimru na zadní st n p ístroje 3½-místný, 10 mm vysoký, ervený LED ~ 3 m ení / s Pracovní teplota: C (povolená teplota okolí) Relativní vlhkost: % r.v. (nekondenzující) Skladovací teplota: C Napájecí nap tí: 8-20 V DC nebo V DC (standard) (nastavení pájecím m stkem) Odb r proudu: max. 20 ma skelným vláknem zesílený Noryl, elní kryt polykarbonát Rozm ry: 24 x 48 mm (v x š) ( elní pro l) Zástavná hloubka: ~ 65 mm (v etn p ipojovacího konektoru) Uchycení na panelu: pomocí pérového držáku, tlouš ka panelu v rozsahu: 1 až ~10 mm Vý ez v panelu: 21, x mm (v x š) P ipojovací svorkovnice: 4-pólový konektor se šroubovými svorkami pro pr ez vodi od 0.14 do 1,5 mm² panel IP54 (s p ídavnými o-kroužky IP65) Nabídka soupravy: KFZ 2000 Souprava pro m ení teploty do 1000 C výfukových plyn motorových vozidel (nap. automobilový sport), složená: GTH 2448/1 panelový teplom r NiCr-Ni dopln ný o ochranu proti p ep tí GTF 101-5/30150 / NIMONIC teplotní sníma s materiálem plášt : Nimonic 75 (rozm ry na stran 132) délka kabelu = 3 m (jiná délka kabelu za p íplatek) GKV 4 svírací šroubení (viz strana 139) Loggery / EASYBus Zobrazova e / Regulátory ostatní p íslušenství na stran

4 Loggery / EASYBus Zobrazova e / Regulátory Ru ní m icí p ístroje 24 x 48 modul E.A.S.Y.Bus JEDNODUCHÁ OBSLUHA VYSOKÁ P ESNSOT GIA 20 EB univerzální m icí a regula ní p ístroj M icí vstup: univerzální pro - normalizované signály: 4-20 ma, 0-20 ma, 0-1 V, 0-2 V, 0-10 V, 0-50 mv - odporové teplom ry: Pt100 (3-vodi ), Pt1000 (2-vodi ) - termo lánky: typy J, K, N, S, T - kmito et, otá ky: signál TTL, spínací kontakt - íta vp ed / vzad: signál TTL, spínací kontakt - sériové rozhraní etnost m ení: P ÍZNIVÁ CENA volba: kryt displeje se 3 ovládacími tla ítky (standardn je kryt dodáván bez tla ítek) ~ 100 m ení / s (p i normalizovaných signálech) nebo ~ 4 m ení / s (pro teplotu a kmito et) M icí pop. zobrazovací rozsahy, rozlišení: Teplota: (možnost p epínání C a F) Pt100: C pop. -50, ,0 C Pt1000: C Typ J: C Typ K: C Typ N: C Typ S: C Typ T: C Normalizované signály: íslic, po áte ní, koncová hodnota a desetinná te ka voln programovatelná - doporu ené rozp tí: 2000 íslic Kmito et: 0,000 Hz khz, zobrazení voln nastavitelné Otá ky: 0,000 ot./min ot./min, p ídavný d li : íta vp ed / vzad: stav íta e z stává zachován i p i výpadku napájení ( s d li em), kmito et impulz : 10 khz, p ídavný d li : Sériové rozhraní: zobrazení a regulace hodnot, které jsou zadávány p es rozhraní (p i jmenovité teplot = 25 C) - normalizované signály: < 0,2 % FS ±1 íslice (p i 0-50 mv: < 0,3 % FS ±1 íslice) - odporové teplom ry: < 0,5 % FS ±1 íslice - termo lánky: < 0,3 % FS ±1 íslice (pro typ S: < 0,5 % FS ±1 íslice) referen ní bod: ± 1 C - kmito et, otá ky, < 0,1 % FS ±1 íslice íta : Výstupy: 2 spínací výstupy, nejsou galvanicky odd lené Spínací odezva: Low-Side, High-Side nebo Push-Pull (volitelné) P ipojovací údaje: Low-Side: 28 V/1 A; High-Side: Ub/200 ma Spínací funkce: 2-bodová, 3-bodová, 2-bodová s poplachem, poplach min./ max. na výstup 1, poplach min./max. na 2 výstupy Spínací body, libovoln nastavitelná spínací hystereze: Reak ní as: 20 ms u normalizovaných signál 0,5 s u teploty a kmito tu ~ 10 mm vysoký, 4-místný, ervený LEDj Ovládání: pomocí 3 tla ítek (p ístupné pod krycím panelem displeje) Volba: FS3T, krycí panel displeje (velice jednoduše vym nitelný) se t emi tla ítky pro pohodlné ovládaní kon gura ních tla ítek (viz p íslušenství) Pam min./max.: min. a max. hodnoty se ukládají do pam ti Rozhraní: sériové, galvanicky odd lené, kompatibilní se sb rnicí EASYBus univerzální zobrazovací a regula ní p ístroj univerzální vstupy pro normalizované signály, kmito et, Pt100, Pt1000 a termo lánky, možnost konfigurace jako zobrazova nebo regulátor (5 spínacích funkcí) rozsáhlý interní kontrolní a diagnostický systém limitní funkce, digitální filtr, pam min./max. hodnot volitelné zpožd ní poplachu R zné: vnit ní kontrola a diagnostika, dig. ltr, omezení m. rozsahu (limit) Napájecí nap tí: V DC (standard) Volba: galvanicky odd lené napájení V nebo V Odb r proudu: max. 30 ma (bez spínacích výstup ) Jmenovitá teplota: 25 C Pracovní teplota: C Relativní vlhkost: % r.v. (nekondenzující) Skladovací teplota: C skelným vláknem zpevn ný Noryl rozm ry: 24 x 48 mm ( elní pro l) zástavná hloubka: ~ 65 mm (v. konektoru se šroub. svorkovnicí) Uchycení na panelu: pomocí pérového držáku tlouš ka panelu: od 1 do ~ 10 mm. vý ez v panelu: 21, x mm (v x š) Elektrické p ipojení: p es konektory se šroubovými svorkami 2-pólový pro rozhraní a 9-pólový pro ostatní p ipojení pr ez vodi od 0.14 do 1,5 mm 2. p ední panel IP54, s dodate nými o-kroužky IP65 Elektromagnetická EN61326 (dodatek A, t ída B) slu itelnost (EMC): IS12 provedení s galvanicky odd leným napájením: V IS24 provedení s galvanicky odd leným napájením: V Zvláštní provedení: GIA 20 EB / PK univerzální zobrazovací a regula ní p ístroj s individuální programovatelnou lineariza ní charakteristikou Pomocí 30 voln programovatelných lineariza ních bod lze optimalizovat odchylky charakteristiky senzoru nebo k ivku m ených hodnot. P izp sobení m ené veli iny se provádí pomocí kon gura ního programu (sou ást dodávky) p es integrované komunika ní rozhraní. Vstupní veli in (v ma, V, Ohm, Hz) lze velice jednoduše p i adit požadovanou zobrazovanou hodnotu. pro další informace nás laskav kontaktujte P íslušenství: GGD2448SET o-kroužky pro instalaci s krytím IP65 (2 kusy) FS3T kryt displeje se 3 ovládacími tla ítky, pro snadnou kon guraci p ístroje (nap. p i astých zm nách spínacích bod ) GNR 10 napájecí a reléový modul pro GIA20EB (viz strana 82) (vstup: 230VAC, napájení pro GIA 20 EB + p evodník, 2 reléové výstupy) sníma e teploty strana m icí p evodníky strana další p íslušenství naleznete na stran 99 /

5 Zobrazova e / Regulátory 24 x 48 zobrazova a regulátor s napájením 230 V 5 PROVEDENÍ PRO R ZNÉ VSTUPNÍ SIGNÁLY: - NORMALIZOVANÉ SIGNÁLY: 4-20 ma, 0-20 ma, 0-10 V - ODPOROVÉ SNÍMA E: PT100 (3-VODI ), PT1000 (2-VODI ) - TERMO LÁNKY: TYPY J, K, N, S, T A 0-50 mv - KMITO ET - NTC Ru ní m icí p ístroje ZOBRAZOVA NEBO REGULÁTOR (5 SPÍNACÍCH FUNKCÍ) GIR 230 NS (vstup pro normalizované signály) regulátor se vstupem pro signály (4-20 ma, 0-20 ma, 0-10 V) GIR 230 Pt (odporový vstup) regulátor se vstupem pro Pt100 a Pt1000 GIR 230 TC (vstup pro termo lánky) regulátor se vstupem pro termo lánky a 0-50 mv GIR 230 FR (vstup pro kmito et) regulátor se vstupem pro kmito tové signály GIR 230 NTC regulátor se vstupem pro NTC a pouze 1 reléovým výstupem Provedení GIR 230 NS: M icí vstup: 4-20 ma, 0-20 ma, 0-10 V Zobrazovací rozsah: íslic, po áte ní a koncovou hodnotu a desetinnou te ku lze voln programovat doporu ené rozp tí: 2000 íslic < 0,2 % FS ±1 íslice (p i jmenovité teplot = 25 C) ~ 100 m ení / s Provedení GIR 230 Pt: M icí vstup: Pt100 (3-vodi ), Pt1000 (2-vodi ) M icí rozsah, rozlišení: Pt100: C pop. -50, ,0 C Pt1000: C < 0,5 % FS ±1 íslice (p i jmenovité teplot = 25 C) ~ 4 m ení / s Provedení GIR 230 TC: M icí vstup: typy J, K, N, S, T a 0-50 mv M icí rozsah, rozlišení: typ J: C typ K: C typ N: C typ S: C typ T: C < 0,3 % FS ±1 íslice (u typu S: < 0,5 % FS ±1 íslice) (p i 25 C) Referen ní bod: ± 1 C ~ 4 m ení / s Provedení GIR 230 FR: M icí vstup: kmito et Zobrazovací rozsah: íslic, voln nastavitelný < 0,2 % FS ±1 íslice (p i jmenovité teplot = 25 C) M ení kmito tu: 0,000 Hz khz M ení otá ek: 0,000 ot./min ot./min, p ídavný d li (1-1000) íta vp ed / vzad: (10 6 s d li em) Provedení GIR 230 NTC: M icí vstup: NTC (2-vodi ) M icí rozsah: -40, ,0 C < 0,5 % FS ±1 íslice (p i jmenovité teplot = 25 C) ~ 4 m ení / s GIR 230 Pt1000 / DIF diferen ní regulátor s 2 vstupy pro Pt1000 GIR 230 NTC / DIF diferen ní regulátor s 2 vstupy pro NTC GIR 230 NS / DIF -... diferen ní regulátor s 2 vstupy pro 4-20 ma, 0-20 ma nebo 0-10 V Provedení GIR 230 Pt1000 / DIF, GIR 230 NTC / DIF: M icí vstupy: 2 x Pt1000 (2-vodi ) pop. 2 x NTC M icí rozsah, rozlišení: Pt1000: C, 1 C NTC: -40, ,0 C, 0,1 C diferen ní teplota sníma 1 - sníma 2 < 0,5 % FS ±1 íslice (p i jmenovité teplot = 25 C) ~ 4 m ení / s Provedení GIR 230 NS / DIF ma, ma, V: M icí vstupy: (2 x) 4-20 ma, (2 x) 0-20 ma nebo (2 x) 0-10 V požadovaný vstupní signál zadejte v objednávce! Zobrazovací rozsah: íslic, voln nastavitelný Doporu ené rozp tí: 2000 íslic < 0,2 % FS ±1 íslice (p i jmenovité teplot = 25 C) ~ 100 m ení / s Spole né technické údaje: Reléový výstup: 2 (1) spína (GIR 230 NTC: 1 reléový výstup), spínané nap tí: 230V~, spínaný výkon: 5 A, 230 VAC Poplachový výstup: NPN, otev ený kolektor, spínací výkon: 30 ma, max. 28 V Výstupní funkce: regulátor 2 bodový, 3 bodový*, 2 bodový s poplachem, min./ max. poplach na 1 výstup, min./max. poplach na 2 výstupy (* = ne u GIR230NTC) Spínací body, hystereze, volitelné poplachové body: ~ 10 mm vysoký, 4-místný, ervený LED Pracovní podmínky: C, % r.v. (nekondenzující) Napájecí nap tí: 230 V, 50/60 Hz, ~ 2 VA skelným vláknem zpevn ný Noryl, elní panel z polykarbonátu Rozm r: 24 x 48 mm ( elní pro l) Zástavná hloubka: ~ 65 mm (v. konektoru se šroub. svorkovnicí) Uchycení na panelu: pomocí pérového držáku Tlouš ka panelu: od 1 do ~ 10 mm. Vý ez v panelu: 21, x mm (v x š) Elektrické p ipojení: p es konektory se šroubovými svorkami: 4-pólový (...NTC: 3-pólový) pro sí ové napájení a reléový výstup 4-pólový (...NTC: 3-pólový) pro m icí vstup a poplachový výstup Pr ez vodi od 0,14 do 1,5 mm 2 p ední panel IP54, s dodate nými o-kroužky IP65 Elektromagnetická EN61326 (dodatek A, t ída B) slu itelnost (EMC): - 24V GIR s napájecím nap tím 24 V DC výstupy: 2 (1) reléové výstupy, spínání+ub P íslušenství: GGD2448SET o-kroužky pro instalaci s krytím IP65 (2 kusy) m icí p evodníky viz strana sníma e teploty (Pt100/1000) viz strana 126/127, sníma e teploty (typ K, S, N) viz strana , GTF230S sníma e teploty NTC, C, jímka sníma e z nerezové oceli, Ø 5 x 50 mm, ~ 1 m silikonový kabel Volba: jiná délka kabelu (silikon) Loggery / EASYBus Zobrazova e / Regulátory ostatní p íslušenství na stran

6 Ru ní m icí p ístroje Zobrazova e / Regulátory 36 x 72 modul E.A.S.Y.Bus univerzální zobrazovací a regula ní p ístroj OZNÁMENÍ NOVÉHO O PRODUKTU U DODÁNÍ: LÉTO 2014 NOVÉ PROVEDENÍ! NEW univerzální vstupy pro normalizované signály, frekvenci, Pt 100, Pt 1000 a termo lánky 2 spínací výstupy (galvanicky odd lené) možnost konfigurace jako zobrazova nebo regulátor (5 spínacích funkcí) rychlá regula ní a poplachová odezva rozsáhlý vlastní kontrolní a diagnostický systém sériové rozhraní EASYBus (možnost p ipojení až 240 p ístroj ) Loggery / EASYBus SNADNÁ OBSLUHA VYSOKÁ P ESNOST NÍZKÁ CENA GIR 300 univerzální zobrazovací a regula ní p ístroj P edb žné technické údaje: M icí vstup: univerzální vstup pro: - normalizované signály: 4-20 ma, 0-20 ma, 0-1 V, 0-2 V, 0-10 V, 0-50 mv - odporové sníma e: Pt100 (3-vodi ), Pt1000 (2-vodi ) - termo lánky: typy J, K, N, S, T - frekvence, otá ky: signál TTL, spínací kontakt - íta vp ed a vzad: signál TTL, spínací kontakt - sériové rozhraní etnost m ení: ~ 100 m ení / s (normalizované signály) pop. ~ 4 M ení / s (teplota, frekvence) M icí a zobrazovací rozsahy, rozlišení: Teplota: (možnost p epínání C na F) Pt100: C pop. -50, ,0 C Pt1000: C typ J: C typ K: C typ N: C typ S: C typ T: C Normalizované signály: íslic, po áte ní, koncová hodnota a desetinná te ka libovoln nastavitelná - doporu ené rozp tí: 2000 íslic Frekvence: 0,000 Hz khz, libovolné nastavení zobrazení Otá ky: 0,000 ot./min ot./min, nastavitelný d li : íta vp ed a vzad: stav íta e z stává zachován i p i výpadku napájení (10 6 s d li em), kmito et impuls : < 10 khz: nastavitelný d li Sériové rozhraní: zobrazení hodnot, které jsou zadávány p es rozhraní (p i jmenovité teplot = 25 C) - normalizované signály: < 0,2 % FS ±1 íslice (p i 0-50 mv: < 0,3 % FS ±1 íslice) - odporové sníma e: < 0,5 % FS ±1 íslice - termo lánky: < 0,3 % FS ±1 íslice (pro typ S: < 0,5 % FS ±1 íslice) referen ní bod: ± 1 C - frekvence, otá ky, < 0,1 % FS ±1 íslice íta : limitní funkce, digitální filtr, pam min. a max. hodnot volitelné zpožd ní poplachu Výstupy: 2 izolované reléové relé 1: spínací kontakt relé 2: rozpínací kontakt Spínací funkce: regulátor 2 bodový, 3 bodový, 2 bodový s poplachem, min./ max. poplach na 1 výstup, min./max. poplach na 2 výstupy Spínací body, hystereze: volitelné Reak ní as: 20 ms (normalizované signály) 0,5 s (teplota a frekvence) ~ 13 mm vysoký, 4-místný, ervený LED Pam min./max. hodnot: min./max. se ukládají do pam ti p ístroje Rozhraní: sériové rozhraní, gal. odd lené, EASYBus kompatibilní Ostatní: trvalá vnit ní diagnostika, digitální ltr, omezení m icího rozsahu (limit) Napájecí nap tí: V DC (standard) volba: galvanicky odd lené napájecí nap tí Proudový odb r: max. 70 ma Jmenovitá teplota: 25 C Pracovní teplota: C Relativní vlhkost: % r.v. (nekondenzující) Skladovací teplota: C rozm ry: 36 x 72 mm ( elní rozm r) zástavná hloubka: ~ 75 mm (v. konektoru se šroubovací svorkovnicí) Uchycení na panelu: pomocí svorek vý ez v panelu: 32, x 68, mm (v x š) Elektrické p ipojení: pomocí konektoru se šroubovací svorkovnicí pr ez vodi od 0.14 do 1,5 mm 2. 72

7 Zobrazova e / Regulátory 48 x 96 modul E.A.S.Y.Bus univerzální zobrazova univerzální vstupy pro normalizované signály, frekvenci, Pt 100, Pt 1000 a termo lánky integrované galvanicky odd lené napájení pro p evodník (24V / 22mA) rozsáhlý vlastní kontrolní a diagnostický systém Ru ní m icí p ístroje ZOBRAZOVA TEPLOTY KONTROLA TLAKU M ENÍ PR TOKU, ÍTA, ATD. GIA 2000 univerzální zobrazova M icí vstupy: univerzální vstup pro: - normalizované signály: 4-20 ma, 0-20 ma, 0-1 V, 0-2 V, 0-10 V, 0-50 mv - odporové sníma e: Pt100 (3-vodi ), Pt1000 (2-vodi ) - termo lánky: typy J, K, N, S, T - frekvence: signál TTL, spínací kontakt - pr tok, otá ky: signál TTL, spínací kontakt - íta vp ed a vzad: signál TTL, spínací kontakt - sériové rozhraní etnost m ení: ~ 100 m ení / s (normalizované signály, frekvence) pop. ~ 4 m ení / s (teplota) M icí a zobrazovací rozsahy, rozlišení: Teplota: (možnost p epínání C na F) Pt100: C pop. - 50, ,0 C Pt1000: C typ J: C pop. - 70, ,0 C typ K: C pop. - 70, ,0 C typ N: C pop. -100, ,0 C typ S: C typ T: C pop. - 70, ,0 C Normalizované signály: íslic, po áte ní, koncová hodnota a desetinná te ka libovoln nastavitelná - doporu ené rozp tí: 2000 íslic Frekvence: 0,000 Hz khz, libovolné nastavení zobrazení Otá ky: 0,000 ot./min ot./min, nastavitelný d li : Pr tok: l/s, l/min, l/h íta vp ed a vzad: stav íta e z stává zachován i p i výpadku napájení (10 6 s d li em), kmito et impuls : < 10 khz Sériové rozhraní: zobrazení hodnot, které jsou zadávány p es rozhraní (p i jmenovité teplot = 25 C) - normalizované signály: < 0,2 % FS ±1 íslice (0-50 mv: < 0,3 % FS ±1 íslice) - odporové sníma e: < 0,3 % FS ±1 íslice - termo lánky: < 0.3 % FS ±1 íslice (typ S: < 0.5 % FS ±1 íslice) - referen ní bod: ± 1 C - frekvence, otá ky, < 0.1 % FS ±1 íslice íta : Analogový výstup: (volba) voln nastavitelný analogový výstup 0-20 ma / 4-20 ma nebo 0-10 V ~ 13 mm vysoký, 4-místný ervený LED Pam min./max. hodnot: min./max. se ukládají do pam ti p ístroje Rozhraní: sériové rozhraní, gal. odd lené, EASYBus kompatibilní Napájení p evodníku: integrované, gal. odd lené napájení pro p evodník: 24 V DC ±5%, 22 ma (p i DC napájení 18 V DC) Ostatní: trvalá vnit ní diagnostika, digitální ltr, omezení m icího rozsahu (limit) sériové rozhraní (možnost p ipojení až 240 p ístroj ) limitní funkce, digitální filtr, pam min. a max. hodnot Napájecí nap tí: 230 V AC, 50/60 Hz (standard) jako volba jiná napájecí nap tí možná P íkon: ~ 5 VA Pracovní teplota: C Relativní vlhkost: % r.v. (nekondenzující) Skladovací teplota: C normalizované zástavné pouzdro 48 x 96 mm ( elní rozm r) zástavná hloubka: ~ 115 mm (v. konektoru se šroub. svorkovnicí) Uchycení na panelu: pomocí svorek vý ez v panelu: x mm (v x š) Elektrické p ipojení: pomocí konektoru se šroubovací svorkovnicí pr ez vodi od 0,14 do 1,5 mm 2. p ední panel IP54, s p ídavným t sn ním IP65 Elektromagnetická EN61326 (dodatek A, t ída B) slu itelnost (EMC): - 12VDC napájecí nap tí: 12 VDC (11-14 V) 1) - 24VDC napájecí nap tí: 24 VDC (22-27 V) 1) - 24VAC napájecí nap tí: 24 VAC ±5 % - 115VAC napájecí nap tí: 115 VAC ±5 % - AAG020 analogový výstup 0-20 ma, 4-20 ma (p epínatelný) 1) - AAG010 analogový výstup 0-10 V 1) - AAG-VDC 1) p íplatek k volb analog. výstupu spole n s volbou napájení 12 VDC nebo 24 VDC P íslušenství: GGD 4896 p ídavné t sn ní pro instalaci p ístroje do panelu v krytí IP65 EAK 36 sada samolepek ( erné s bílým písmem) s ozna ením m rných jednotek, 36 r zných jednotek pro ozna ení zobrazovacích p ístroj. EBW 1 komunika ní konvertor EASYBus => RS232 (viz strana 98) EBS 20M software pro zobrazení, sledování a archivování nam ených dat (viz strana 66) teplotní sníma e viz strana ostatní p íslušenství viz strana 99/100 Loggery / EASYBus Zobrazova e / Regulátory ostatní p íslušenství na stran

8 Ru ní m icí p ístroje 48 x 96 modul E.A.S.Y.Bus univerzální zobrazova a regulátor 2 reléové výstupy analogový výstup (0(4)-20mA nebo 0-10V) (volba) 5 programovatelných spínacích funkcí galvanicky odd lené napájení pro p evodník (24 V / 22 ma) Loggery / EASYBus Zobrazova e / Regulátory UNIVERZÁLNÍ VSTUPY PRO NORMALIZOVANÉ SIGNÁLY, FREKVENCI PT1000, TERMO LÁNKY GIR 2002 univerzální zobrazova a regulátor s regula ní odezvou On/Off GIR 2002 PID univerzální zobrazova a regulátor s regula ní odezvou PID Použití: procesní regulace regulátor teploty kontrola tlaku m ení otá ek m ení pr toku, atd. Všeobecn : Univerzální regulátor GIR 2002 je díky kompaktní konstrukci a snadné obsluze ideální k instalaci do jednoduchých regula ních systém (regula ní odezva On/Off, reléové výstupy). GIR 2002 PID nabízí v základní verzi regula ní výstup pro 2 bodovou regulaci s regula ní odezvou P, I, PI, PD a PID a druhý další reléový výstup s regula ní odezvou On/Off. Mimo to lze regulátor kon gurovat jako 3 bodový krokový regulátor a v p ípad volby také jako regulátor se spojitým výstupem. Díky univerzálnímu vstupu a r zným spínacím funkcím lze regulátor optimáln p izp sobit pro použití v široké ad r zných za ízení. Strukturované ovládání menu umož uje bezkomplikovanou obsluhu a rychlé nastavení parametr regulátoru. Zobrazení stav spínacích výstup pomocí LED diod informuje uživatele o aktuálním stavu spínacích výstup. Rozsáhlý vlastní kontrolní a diagnostický systém zvyšuje provozní bezpe nost p ístroje a umož uje hlášení poruch systému pomocí srozumitelných chybových kód. Díky automatickému ukládání všech parametr do pam ti p ístroje, z stávají v p ípad výpadku proudu zachována veškerá data Integrovaný zdroj pro napájení m icího p evodníku (24VDC/22mA) umož uje p ipojení tém všech p evodník GREISINGER, sníma otá ek a p evodník pr toku p ímo k regulátoru. P i výb ru vstupu pro termo lánky nebo pro odporové sníma e teploty, lze volit zobrazení hodnot teploty ve C nebo F. Dále lze zadávat, pop. m nit hodnotu nastavení nulového bodu (ofsetu) m ení (nap. pro kompenzaci odporu délky p ívodního vedení). Proudovým a nap ovým vstup m lze p i azovat libovolné zobrazovací hodnoty v rozsahu od 1999 do íslic. Regulátor GIR 2002 je standardn vybaven sériovým rozhraním (sb rnicový provoz), které umož uje komfortní programování parametr p ístroje a samoz ejm také možnost záznamu m ených hodnot. V p ípad pot eby lze dokoupit knihovnu funkcí EASYBUS.dll pro Windows, ur enou pro tvorbu vlastních program (nap. v prost edí LabView) s možností p ipojení až 240 p ístroj. - 12VDC napájecí nap tí: 12 VDC (11-14 V) 1) - 24VDC napájecí nap tí: 24 VDC (22-27 V) 1) - 24VAC napájecí nap tí: 24 VAC ±5 % - 115VAC napájecí nap tí: 115 VAC ±5 % 74 sériové rozhraní, sb rnicový provoz další funkce u GIR 2002 PID: P, I, PI, PD a PID regula ní odezva 3-bodová kroková regulace spojitý regula ní výstup (volba) Výstupy: Upozorn ní: Ne všechny uvedené volby jsou vždy u obou typ p ístroj k dispozici, respektive nelze mezi sebou všechny volby kombinovat! Možnosti kombinací voleb výstup jsou v p ehledu uvedeném níže Výstup 1: izolovaný reléový výstup (standard) spína, spínací výkon: 5 A (odporová zát ž), 250 VAC - volba: HLR1: ídící výstup pro externí polovodi ové relé (6 VDC / 15 ma) AAG..1: voln nastavitelný analogový výstup 0(4)-20 ma nebo 0-10 V ST..1: spojitý výstup 0(4)-20mA nebo 0-10V Výstup 2: izolovaný reléový výstup (standard) p epína, spínací výkon: 10 A (odporová zát ž), 250 VAC - volba: HLR2: ídící výstup pro externí polovodi ové relé (6 VDC / 15 ma) Výstup 3: (standardn není k dispozici) - volba: REL3: izolovaný reléový výstup (p epína ) spínací výkon: 1 A / 40 VAC pop. 30 VDC HLR3: ídící výstup pro externí polovodi ové relé (14 VDC / 15 ma) NPN3: galvanicky odd lený spínací kontakt NPN (max. 1 A / 30 VDC) AAG..3: voln nastavitelný analog. výstup 0(4)-20 ma nebo 0-10 V ST..3: spojitý výstup 0(4)-20mA nebo 0-10 V Spínací funkce: 5 pop. 6, volitelné (nap. 2-bodový regulátor, 3-bodový regulátor,...) Spínací body a hystereze: libovoln nastavitelná Reak ní as: 25 ms u normalizovaných signál 0,5 s u teploty a frekvence ~ 13 mm vysoký, 4-místný ervený LED Pam min./max. hodnot: min./max. hodnoty se ukládají do pam ti p ístroje Rozhraní: sériové rozhraní, galvanicky odd lené, EASYBus kompatibilní Napájení p evodníku: 24 V DC ±5%, 22mA (p i DC napájení 18 V DC) Ostatní: trvalá vnit ní diagnostika, digitální ltr, omezení m icího rozsahu (limit) Napájecí nap tí: 230 V AC, 50/60 Hz (standard) jako volba jiná napájecí nap tí možná P íkon: ~ 6 VA Provozní podmínky: C, % r.v. (nekondenzující) normalizované zástavné pouzdro 48 x 96 mm ( elní rozm r), zástavná hloubka: ~ 115 mm (v etn konektoru se svorkovnicí) Uchycení na panelu: pomocí svorek vý ez v panelu: 43, x 90, mm (v x š) Elektrické p ipojení: pomocí konektoru se šroubovací svorkovnicí pr ez vodi od 0,14 do 1,5 mm 2 p ední panel IP54, s p ídavným t sn ním IP65 Elektromagnetická EN61326 (dodatek A, t ída B) slu itelnost (EMC): P íslušenství: GGD4896 p ídavné t sn ní pro instalaci p ístroje do panelu v krytí IP65 EAK 36 sada samolepek ( erné s bílým písmem) s ozna ením 36 r zných m rných jednotek pro ozna ení zobrazovacích p ístroj (viz strana 73) sníma e teploty viz strana ostatní p íslušenství viz strana 66, 99/100

9 Zobrazova e / Regulátory M icí vstup M icí / zobrazovací rozsah P esnost Vzorkování (p i jmenovité teplot ) Termo lánky FeCu-Ni typ J IEC , ,0 C nebo C < 0,3 % FS ±1 íslice * NiCr-Ni typ K IEC , ,0 C nebo C < 0,3 % FS ±1 íslice * NiCrSi-NiSi typ N IEC , ,0 C nebo C < 0,3 % FS ±1 íslice * ~ 4 m ení / s Pt10Rh-Pt typ S IEC C < 0,5 % FS ±1 íslice * Cu-CuNi typ T IEC , ,0 C nebo C < 0,3 % FS ±1 íslice * Odporové sníma e teploty Pt vodi SN EN , ,0 C nebo C < 0,3 % FS ±1 íslice Pt vodi SN EN C < 0,3 % FS ±1 íslice ~ 4 m ení / s Procesní / normalizované signály V, V, V íslice, libovoln nastavitelný < 0,2 % FS ±1 íslice ma, ma < 0,2 % FS ±1 íslice ~ 100 m ení / s mv < 0,3 % FS ±1 íslice Frekvence signál TTL 0,000 Hz khz, libovoln nastavitelný spínací kontakt NPN 0,000 Hz... 3 khz, libovoln nastavitelný < 0,1 % FS ±1 íslice ~ 100 m ení / s spínací kontakt PNP 0,000 Hz... 1 khz, libovoln nastavitelný otá ky 0, ot./min. nastavitelný d li : , frekvence impulz : max imp./min. p i TTL pr tok l/s, l/min. nebo l/h íta vp ed a vzad signál TTL, spínací kontakt (NPN, PNP) nebo (s d li em) nastavitelný d li : , < 0,1 % FS ±1 íslice ~ 100 m ení / s frekvence impulz : max imp./s p i TTL Sériové rozhraní: zobrazení a regulace na hodnoty, které jsou zadávány p es rozhraní * = p esnost referen ního bodu: ± 1 C p ehled výstup GIR 2002 GIR 2002 PID out 1 out 2 out 3 out 1 out 2 out 3 Standard-Provedení: spína p epína -- spína p epína -- možné volby výstup p íplatky HLR1: výstup 1 = p ipojení pro polovodi ové relé bez p íplatku bez p íplatku HLR2: výstup 2 = p ipojení pro polovodi ové relé bez p íplatku bez p íplatku REL3: výstup 3 = relé (p epína ) za p íplatek 2) za p íplatek 2) HLR3: výstup 3 = p ipojení pro polovodi ové relé za p íplatek 2) za p íplatek 2) NPN3: výstup 3 = spínací výstup NPN za p íplatek 1) za p íplatek 1) AAG020/1: výstup 1 = analogový výstup 0(4) - 20 ma za p íplatek 1) out3 není AAG010/1: výstup 1 = analogový výstup 0-10 V za p íplatek 1) možný AAG020/3: výstup 3 = analogový výstup 0(4) - 20 ma za p íplatek 1) za p íplatek 1) AAG010/3: výstup 3 = analogový výstup 0-10 V za p íplatek 1) za p íplatek 1) STA1: výstup 1 = spojitý výstup 0(4) - 20 ma za p íplatek 1) out3 není STV1: výstup 1 = spojitý výstup 0-10 V za p íplatek 1) možný STA3: výstup 3 = spojitý výstup 0(4) - 20 ma za p íplatek 1) STV3: výstup 3 = spojitý výstup 0-10 V za p íplatek 1) 1) p íplatek k volb spojitý / analogový výstup v kombinaci s volbou napájecí nap tí = 12 VDC nebo 24 VDC 2) p íplatek k volb REL3 nebo HLR3 s volbou napájecí nap tí = 12 VDC Sníma e teploty M icí p evodníky Loggery / EASYBus Zobrazova e / Regulátory Ru ní m icí p ístroje Sníma e teploty ostatní p íslušenství na stran

10 Ru ní m icí p ístroje regulátor s ext. vstupem žádané hodnoty (0-10V) 48 x 96 modul E.A.S.Y.Bus 48 x 96 modul E.A.S.Y.Bus 2 kanálový diferen ní regulátor Loggery / EASYBus Zobrazova e / Regulátory GIR 2002 / SW regulátor s externím vstupem žádané hodnoty (0-10 V) GIR 2002 PID / SW regulátor s externím vstupem žádané hodnoty (0-10 V) Použití: ízená regulace programové ízení s externím zadáním regulace teploty v závislosti na venkovní teplot regulace pr toku s nastavením žádané hodnoty pomocí potenciometru, atd. Všeobecn : Technické údaje regulátoru s externím vstupem jsou tém zcela identické s regulátory GIR 2002 nebo GIR 2002 PID. Rozdíl spo ívá v tom, že toto provedení je dopln no vstupem pro normalizovaný signál V, který slouží jako vstup pro externí žádanou hodnotu. M icí vstup: univerzální vstup pro: - normalizované signály: 4-20 ma, 0-20 ma, 0-1 V, 0-2 V, 0-50 mv - odporové teplom ry: Pt100 (3-vodi ), Pt1000 (2-vodi ) - termo lánky: typy J, K, N, S, T - frekvence: signál TTL, spínací kontakt - pr tok, otá ky: signál TTL, spínací kontakt - íta vp ed / vzad: signál TTL, spínací kontakt Zobrazovací rozsah: íslic, po áte ní, koncová hodnota a desetinná te ka libovoln nastavitelná doporu ené rozp tí: 2000 íslic Vstup žádané hodnoty: V, voln nastavitelný, ídí spínací bod 1 Výstupy: 1 spína, 1 p epína volby jiných typ jako je výstup pro polovodi ové relé, analogový nebo spojitý výstup možné - viz strana 75 Výstupní funkce: 5 pop. 6, volitelné (nap. 2 bodový regulátor, 3 bodový regulátor,...) Mezní hodnoty: voln nastavitelné Ostatní: ~ 13 mm vysoký, 4 místný, ervený LED Pracovní podmínky: C, % r.v. (nekondenzující) Napájecí nap tí: 230 V AC, 50/60 Hz, ~ 6 VA normalizované zástavné pouzdro 48 x 96 mm ( elní) zástavná hloubka: ~ 115 mm (v etn svorkovnice) Elektrické p ipojení: pomocí konektoru se šroubovací svorkovnicí: pr ez vodi od 0,14 do 1,5 mm 2. p ední panel IP54, s p ídavným t sn ním IP65 Elektromagnetická EN61326 (dodatek A, t ída B) slu itelnost (EMC): další technické údaje viz GIR 2002 (strana 74/75) - volby výstup strana 75 (z.b. HLR.., AAG..., ST...) - jiné napájecí nap tí strana 75 GIR 2002 NS / DIF -... *1 2 kanálový diferen ní regulátor *1 = vstupní signál zadejte v objednávce! 020 = (2x) 0-20 ma, 420 = (2x) 4-20 ma, 010 = (2x) 0-10 V Použití: diferen ní regulátor pro 2 kanály kontrola net sností a únik ízení vzduchotechniky ízení vyrovnání tlak, atd. Všeobecn : GIR 2002 NS / DIF je zobrazovací, kontrolní a regula ní p ístroj pro diferen ní m ení. P ístroj je vybaven m icími vstupy pro p ipojení normalizovaných signál. Jelikož tyto vstupy nejsou univerzální, musí být v objednávce p ístroje zadán typ tohoto signálu. M icí vstupy: (2x) 4-20 ma, (2 x) 0-20 ma nebo (2 x) 0-10 V požadovaný normalizovaný signál zadejte v objednávce! Zobrazovací rozsah: íslic, po áte ní, koncová hodnota a desetinná te ka libovoln nastavitelná doporu ené rozp tí: 2000 íslic < 0,2 % FS ±1 íslice (p i jmenovité teplot = 25 C) etnost m ení: ~ 100 m ení / s Zobrazení/regulace: diference vstup 1 - vstup 2 Výstupy: 1 spína, 1 p epína volby jiných typ jako je výstup pro polovodi ové relé, analogový nebo spojitý výstup možné - viz strana 75 Výstupní funkce: 5 pop. 6, volitelné (nap. 2 bodový regulátor, 3 bodový regulátor,...) Mezní hodnoty: voln nastavitelné Ostatní: ~ 13 mm vysoký, 4 místný, ervený LED Pracovní podmínky: C, % r.v. (nekondenzující) Napájecí nap tí: 230 V AC, 50/60 Hz, ~ 6 VA normalizované zástavné pouzdro 48 x 96 mm ( elní) zástavná hloubka: ~ 115 mm (v etn svorkovnice) Uchycení na panelu: pomocí svorek vý ez v panelu: 43, x 90, mm (v x š) Elektrické p ipojení: pomocí konektoru se šroubovací svorkovnicí: pr ez vodi od 0,14 do 1,5 mm 2. p ední panel IP54, s p ídavným t sn ním IP65 Elektromagnetická EN61326 (dodatek A, t ída B) slu itelnost (EMC): další technické údaje viz GIR 2002 (strana 75) - výstup pro polovodi ové relé strana 75 (HLR1, HLR2) - analogový výstup strana 75 (AAG.../..) - jiné napájecí nap tí strana 75 76

11 Zobrazova e / Regulátory 48 x 96 regulátor teploty integrovaný reléový výstup rozsáhlý vlastní kontrolní a diagnostický systém Ru ní m icí p ístroje GIR 2000 Pt regulátor teploty v etn teplotního sníma e GIR 2000 Pt OF regulátor teploty bez teplotního sníma e M icí vstup: Pt100 (3-vodi ) M icí rozsah: -50, ,0 C Rozlišení: 0,1 C etnost m ení: Teplotní sníma : ~ 4 m ení / s < 0,3 % FS ±1 íslice (p i jmenovité teplot = 25 C) GTF200 Pt100 / 3-vodi senzor Pt100, DIN t.b (±0.3 C p i 0 C), jímka 50mm, Ø5 mm z oceli V4A, silikonový kabel ~1m dlouhý (u GIR 2000 Pt je sou ástí dodávky) Výstup: izolovaný reléový výstup, p epína, spínací schopnost: 10A (odporová zát ž), 250VAC Spínací funkce: 2-bodový regulátor, min./max. poplach Spínací body: spínací a vypínací bod voln nastavitelný Reak ní as: 0,5 s ~ 13 mm vysoký, 4-místný ervený LED Pam min./max. hodnot: min./max. se ukládají do pam ti p ístroje Ostatní: trvalá vnit ní diagnostika, možnost digitálního nastavení nulového bodu a strmosti Napájecí nap tí: 230 V AC, 50/60 Hz (standard) jako volba jiná napájecí nap tí možná P íkon: ~ 5 VA Pracovní teplota: C Relativní vlhkost: % r.v. (nekondenzující) Skladovací teplota: C normalizované zástavné pouzdro 48 x 96 mm ( elní rozm r) zástavná hloubka: ~ 115 mm (v etn konektoru se šroub. svorkovnicí) Uchycení na panelu: pomocí svorek vý ez v panelu: 43, x 90, mm (v x š) Elektrické p ipojení: pomocí konektoru se šroubovací svorkovnicí pr ez vodi od 0,14 do 1,5 mm 2. p ední panel IP54, s dodate ným t sn ním IP65 Elektromagnetická EN61326 (dodatek A, t ída B) slu itelnost (EMC): pam minimálních a maximálních hodnot M ICÍ VSTUP PRO PT100 (3-VODI ) - 12VDC napájecí nap tí: 12 VDC (11-14 V) - 24VDC napájecí nap tí: 24 VDC (22-27 V) - 24VAC napájecí nap tí: 24 VAC ± 5 % - 115VAC napájecí nap tí: 115 VAC ±5 % P íslušenství: GGD 4896 p ídavné t sn ní pro instalaci p ístroje do panelu v krytí IP65 APG-4 nást nné montážní pouzdro (v etn t sn ní GGD4896) p ístroj zabudovaný v nást nném pouzd e Rozm ry: 75 x 125 x 127 mm (v x š x h) (bez kabelových vývodek) P ipojení kabelu: kabelové vývodky M12 x 1,5 a M16 x 1,5 GTF 199 sníma Pt100, 3-vodi, C DIN t.b, jímka V4A Ø3 x 100mm, ~ 1m dlouhý silikonový kabel GRO 200 Pt100 p íložný sníma teploty trubek, C, DIN t.b, t lo sníma e z hliníku, ~ 2m dlouhý silikonový kabel další teplotní sníma e viz strana 135 Sníma e teploty M icí p evodníky Loggery / EASYBus Zobrazova e / Regulátory Sníma e teploty ostatní p íslušenství na stran

12 Loggery / EASYBus Zobrazova e / Regulátory Ru ní m icí p ístroje 33 x digitální regulátor teploty a procesu K 31 K 32 K 31 (33 x 75 mm) K 32 (33 x 75 mm) Mikroprocesorový regulátor s optimaliza ní funkcí. Regula ní odezva 2, 3 bodová, PID a nastavitelným gradientem požadované hodnoty (rampová funkce) M icí vstup: - Pt100 (3-vodi ) a termo lánky: J, K, S, R a T - polovodi e: PTC KTY , NTC 103AT-2 - proudové normalizované signály: 0(4) ma - nap ové normalizované signály: 0(1)... 5 V a 0(2) V M icí rozsahy: Pt100: C; PTC: C; NTC: C typ J: C, typ K: C, typ S: C Rozlišení: teplota: 0,1 pop. 1 ( C nebo F) normalizované signály: libovoln nastavitelné, íslic, libovolná pozice desetinné te ky ± 0,5 % FS ±1 íslice LED, 4-místný, 12 mm (K31) nebo dvou adový LED, 4-místný, 7 mm (K32) Výstupy: až 4 spínací výstupy - reléový výstup (R1/R2) (p epína, spínací výkon: 8 A/3 A, 250 VAC) - reléový výstup (R3/R4) (spína, spínací výkon: 5 A/1 A, 250 VAC) - p ipojení polovodi ového relé: 8 V DC / 8 ma Regula ní odezva: 2 bodová, 3 bodová nebo PID regula ní funkce Optimaliza ní funkce: integrovaná funkce AUTOTUNING asova / programový regulátor (volba): Elektrické p ipojení: spínací hodiny / programová regula ní funkce s 8 segmenty / 4 skupiny s asem a gradientem 75 x 33 x 64 mm, vý ez v panelu: 71 x 29 mm p ední ást IP65 šroubové svorky Napájecí nap tí: standard: 12 VAC ±10 %, 50/60 Hz u. 12 VDC ±10 % volby: 24 VAC/DC ±10 % nebo VAC ±10 %, 50/60Hz P íkon: ~ 4 VA 1. Funkce: -: regulátor T: regulátor + asova P: regulátor + programový regulátor 2. Napájecí nap tí: F: napájecí nap tí: 12 V AC/DC L: napájecí nap tí: 24 V AC/DC H: napájecí nap tí: V AC 3. M icí vstup: C: M icí vstup: Pt100 a termo lánek E: M icí vstup: PTC, NTC I: M icí vstup: proud (0-20 ma, 4-20 ma) V: M icí vstup: nap tí (0-5 V, 0-10 V, 1-5 V, 2-10 V) 4. Výstupy: R: reléový výstup standard volba volba volba O: pro polovodi ové relé volba volba volba volba -: bez dalšího výstupu - standard standard standard p i R1 a R2: p epína / R3 a R4: spína 5. Sériové rozhraní: S: sériové rozhraní (RS485) -: bez sériového rozhraní Objednací kód: (Pozor: Musí být zadán požadovaný m icí vstup!) K 3x - K H E RO - - -: K 31 regulátor s napájením 230VAC, m icí vstup Pt100 a 2 spínací výstupy (1x relé, 1x p ipojení pro polovodi ové relé) 48 x 48 TLK 43 (48 x 48 mm) Mikroprocesorový regulátor s optimaliza ní funkcí a regula ní odezvou jako 2, 3 bodový, PID a 3 bodový krokující regulátor s volitelným gradientem požadovaných hodnot (rampová funkce) M icí vstup: univerzální pro - odporový senzor: Pt100 (3-vodi ) - polovodi e: PTC KTY , NTC 103AT-2 (2-vodi ) - termo lánky: B, C, E, J, K, L, N, R, S, T - normalizované signály: ma, ma, V, V, V, V - mv signály: mv, mv, mv M icí rozsahy: Pt100: C; PTC: C; NTC: C typ J: C, typ K: C, typ S: C Rozlišení: teplota: 0,1, 1 C pop. 0,1, 1 F normalizované signály: libovoln nastavitelné, íslic, libovolná pozice desetinné te ky ±0,15 % FS ±1 íslice dvou adový 4 místný, 7 mm vysoký LED Výstupy: až 4 spínací výstupy (standard = reléový výstup) - reléový výstup (spína, spínací výkon: 5A/2A, 250 VAC) - p ipojení pro polovodi ové relé: 14V DC / 7mA - normalizovaný signál 0(4) ma - normalizovaný signál 0(2) V Regula ní odezva: 2 bodová, 3 bodová, spojitá nebo PID (s jednoduchým nebo dvojitým ú inkem), 3 bodový krokový regulátor Optimaliza ní funkce: integrovaná funkce AUTOTUNING Poplachové výstupy: maximáln 3 (záleží na výstupní kon guraci) Analogový výstup: libovoln nastavitelný Rozhraní (volba): RS485, opticky odd lené ídící vstup (volba): ídící vstup pro externí zadávání požadovaných hodnot Kontrola topného okruhu (volba): digitální regulátor teploty a procesu Elektrické p ipojení: Provozní podmínky: Napájecí nap tí: VOLBA ROZHRANÍ p ídavný proudový vstup pro kontrolu proudu v topném okruhu 48 x 48 x 98 mm, vý ez v panelu: 45.5 x 45.5 mm, upevn ní: pomocí op rného ráme ku p ední ást IP54 (s t sn ním) šroubové svorky C, % r.v. (nekondenzující) standard: VAC ±10 %, 50/60Hz, ~ 10 VA volba: 24 VAC ±10 %, 50/60 Hz a 24 VDC ±10 % 1. Napájecí nap tí: L: napájecí nap tí: 24 V AC/DC H: napájecí nap tí: V AC 2. Výstupy: R: reléový výstup standard volba volba volba O: pro polovodi ové relé volba volba volba volba C: norm. signál 0(4) ma volba volba - - V: norm. signál 0(2) V volba volba - - -: bez dalšího výstupu - standard standard standard Omezení: Pokud je použita volba RS485 není možné požadovat OUT4. OUT3 a OUT4 musí být shodného typu. OUT4 je možný pouze, pokud je k dispozici OUT3 3. Digitální ídící vstup a sériové rozhraní: I: ídící vstup a sériové rozhraní (RS485) -: bez rozhraní 4. Poplach p i poruše topného okruhu: H: vstup pro proudový transformátor -: bez kontroly Objednací kód: TLK 43 TLK 43 L RROO I -: TLK 43 napájení 24V AC/DC, ídící vstup a sériové rozhraní, 2 x relé a 2 x výstup pro pol. relé

13 Zobrazova e / Regulátory p ídavný zobrazova do proudové smy ky 4-20 ma bez pot eby samostatného napájení libovoln nastavitelný b hem n kolika sekund bez pot eby použití dalších za ízení také v provedení se vstupem 0-10V (nutné napájení) (GIA ) vysoký rozsah zobrazení od do 9999 íslic Ru ní m icí p ístroje NAPÁJENÍ Z PROUDOVÉ SMY KY 4-20 ma vysoká p esnost a minimální teplotní drift velký, 10 mm vysoký LCD displej kontrola p erušení a zkratu senzoru, p ekro ení obou mezí nastaveného m icího rozsahu volitelný programový filtr, který zajistí klidné zobrazení hodnot v p ípad rušení OTO NÝ DO LIBOVOLNÉ POLOHY Zobrazova e / Regulátory GIA 0420 VO zobrazova bez ovládacích tla ítek, 4-20 ma GIA 0420 VOT zobrazova s ovládacími tla ítky, 4-20 ma GIA 010 VOT zobrazova s ovládacími tla ítky, 0-10 V GIA 0420 GIA 010 Vstupní signál: 4-20 ma (2-vodi ) 0-10 V (3-vodi ) Úbytek nap tí: ~ 2 V (~ 3,5 V u...-ex) - Vstupní odpor: - ~ 100 kohm Napájecí nap tí: V DC Napájecí proud: z proudové smy ky < 10 ma ± 0,2 % FS ±1 íslice (p i jmenovité teplot = 25 C) 10 mm vysoký LCD Zobrazovací rozsah: ád zobrazení: volitelný Nastavení: pomocí 3 tla ítek (u VO p ístupné po sejmutí p edního panelu) etnost m ení: ~ 5 m ení / s Filtr: nastavitelný Limit: 3 limitní funkce volitelné: LI 0: p ekro ení mezí m icího rozsahu povoleno LI 1: p ekro ení mezí m icího rozsahu nepovoleno LI 2: p i p ekro ení mezí m icího rozsahu jsou tyto meze zobrazeny Spínací výstupy: (pouze u p ístroj s volbou S1 nebo S2) - S1: 1 galvanicky odd lený výstup (otev ený kolektor) - S2: 2 galvanicky odd lené výstupy (otev ený kolektor) p ipojení p es zvláštní zásuvku M8 Spínací body, voln nastavitelné hystereze: max. spínané nap tí: 28 V max. spínaný proud: 1 A (p i Volby S1: 20 ma) reak ní as: 250 ms Pam min./max. hodnot: min./max. hodnoty jsou ukládány Ovládání, kon gurace: pomocí 3 tla ítek Pracovní podmínky: C / % r.v. (nekondenzující) Elektrické p ipojení: speciální spojkový adaptér do úhlového konektoru EN /A, pro snadné zapojení do m eného okruhu, 2 zajiš ovací šrouby 68 mm a 75 mm v dodávce z ABS, fóliová klávesnice (nebo p ední kryt z polykarbonátu) ~ 48,5 x 48,5 x 35,5 mm (d x š x h) bez úhlového konektoru ~ 50,5 x 90 x 39,5 mm (d x š x h) s úhlovým konektorem IP65 (p i správné montáži) GIA 0420 VOT - ex zobrazova 4-20 ma s ochranou EX pro prost edí s nebezpe ím výbuchu schválení Ex: II 2G Ex ia/ib IIC/IIB T4 GIA 010 VOT - ex zobrazova 0-10 V s ochranou EX pro prost edí s nebezpe ím výbuchu schválení Ex: II 2G Ex ia/ib IIC/IIB T4 (p ipojovací hodnoty naleznete na stran 68) - S1 provedení s 1 galvanicky odd leným spínacím výstupem dodávka v etn p ipojovacího kabelu 1m pro spínací výstup (Volba S1 je možná pouze v kombinaci s provedením Ex) - S2 provedení s 2 galvanicky odd lenými spínacími výstupy dodávka v etn p ipojovacího kabelu 1m pro oba spínací výstupy (Volba S2 není možná v kombinaci s provedením Ex) GIA 0420 WKT zobrazova s ovládacími tla ítky, 4-20 ma GIA 0420 WKT - ex zobrazova s ochranou EX pro prost edí s nebezpe ím výbuchu, 4-20 ma GIA 010 WKT zobrazova s ovládacími tla ítky, 0-10 V GIA 010 WKT - ex zobrazova s ochranou EX pro prost edí s nebezpe ím výbuchu, 0-10 V shodné s GIA... VOT, mimo Elektrické p ipojení: pomocí ~ 2 m dlouhého kabelu k libovolnému zdroji normalizovaného analogového signálu 4 až 20 ma pop V s upev ovacími otvory pro montáž na libovolnou rovnou plochu Loggery / EASYBus ostatní p íslušenství na stran

14 Ru ní m icí p ístroje regulátor / zobrazova bez vn jšího napájení S LED DISPLEJEM Volba: 2 galvanicky odd lené spínací výstupy (otev ený kolektor) s vysokou spínací schopností (28 V / 1 A) 4-bodová spínací funkce Loggery / EASYBus Zobrazova e / Regulátory 1 SPÍNACÍ VÝSTUP (OTEV ENÝ KOLEKTOR) VOLN PROGRAMOVATELNÝ POMOCÍ 3 TLA ÍTEK GRA 0420 VO regulátor / zobrazova bez vn jšího napájení provedení 4-20 ma, s 1 galvanicky odd leným spínacím výstupem GRA 010 VO regulátor / zobrazova provedení 0-10 V, s 1 p es +Ub spínaným výstupem GRA GRA Vstupní signál: ma (2-vodi ) V (3-vodi ) Úbytek nap tí: < 5,5 V -- Vstupní odpor: -- ~ 30 kohm Napájecí nap tí: V Napájecí proud: z proudové smy ky < 10 ma ~ 7 mm vysoký, 4 místný LED Zobrazovací rozsah: íslic, po áte ní a koncová hodnota voln programovatelná doporu ené rozp tí: 2000 íslic ád zobrazení: volitelný 0,2 % FS ±1 íslice (p i jmenovité teplot = 25 C) etnost m ení: > 50 m ení / s Filtr: volitelný ve 3 stupních Limit: 3 volitelné limitní funkce: LI 0: p ekro ení mezních hodnot je povoleno LI 1: p ekro ení mezních hodnot není povoleno LI 2: p i p ekro ení jsou zobrazeny mezní hodnoty Spínací výstupy: GRA0420VO: galv. odd lený spínací výstup (otev ený kolektor), p ipojení p es úhlový konektor GRA010VO: 1 p es +Ub spínaný výstup (otev ený kolektor), p ipojení p es úhlový konektor Volby... - S2: 2 gal. odd lené spínací výstupy (otev ené kolektory), p ipojení p es zvláštní zásuvku M8 Spínací body, hystereze: volitelné max. spínané nap tí: 28 V max. spínaný proud: 20 ma (p i volb... - S2: 1 A) Reak ní doba: 20 ms Spínací funkce: 2 bodová, 3 bodová, 2 bod. s poplachem nebo min./max. poplach Pam min./max. hodnot: do pam ti se ukládají min./max. hodnoty Ovládání: pomocí 3 tla ítek Pracovní teplota: C Relativní vlhkost: % r.v. (nekondenzující) Elektrické p ipojení: speciální spojkový adaptér do úhlového konektoru EN /A, pro snadné zapojení do m eného okruhu, 2 zajiš ovací šrouby 68 mm a 75 mm v dodávce z ABS, fóliová klávesnice (nebo p ední kryt z polykarbonátu) ~ 48,5 x 48,5 x 35,5 mm (d x š x h) bez úhlového konektoru ~ 50,5 x 90 x 39,5 mm (d x š x h) s úhlovým konektorem IP65 (p i správné montáži) vysoce rychlá regula ní a poplachová odezva (reak ní as < 20 ms) také provedení se vstupem 0-10 V (nutné pomocné napájení) pam min./max. hodnot 3 limitní funkce, 3 stupn filtru nastavitelné zpožd ní poplachu rozsáhlý vlastní kontrolní a diagnostický systém - S2 provedení s 2 galvanicky odd lenými spínacími výstupy spínací výstupy mají zvýšenou spínací schopnost (28 V / 1A), p ipojení p es zvláštní zásuvku M8 (dodávka v etn p ipojovacího kabelu 1m, spole ný pro oba spínací výstupy) - OT provedení s p edním krytem bez tla ítek (nap. pro minimalizaci nebezpe í neodborného zásahu do nastavení p ístroje) GRA 0420 WK provedení 4-20mA bez pomocného napájení, 1 gal. odd lený spínací výstup GRA 010 WK provedení 0-10V, 1 galvanicky odd lený spínací výstup jako GRA... VO pouze Elektrické p ipojení: pomocí ~ 2 m dlouhého kabelu k libovolnému zdroji normalizovaného analogového signálu pop. pro spínací výstup pouzdro s upev ovacími otvory pro montáž na libovolnou rovnou plochu 80

15 Zobrazova e / Regulátory Rozm ry: Vý ez v panelu: P ipojení: nást nná montážní pouzdra pro zabudování p ístroj formát 24 x 48 a 48 x 96 mm APG-1* nást nné montážní pouzdro v etn t sn ní GGD x 82 x 95 mm (v x š x h), bez úhlového konektoru pro 1 p ístroj formátu 24 x 48 úhlový konektor dle EN /A, 4-pólový OPTICKÝ A AKUSTICKÝ POPLACH APG-2* nást nné montážní pouzdro v etn t sn ní GGD x 82 x 95 mm (v x š x h), bez vývodek pro 1 p ístroj formátu 24 x 48 APG-3* nást nné montážní pouzdro v etn t sn ní GGD x 82 x 95 mm (v x š x h), bez vývodek pro 2 p ístroje formátu 24 x 48 APG-4* nást nné montážní pouzdro v etn t sn ní GGD x 125 x 126 mm (v x š x h), bez vývodek pro 1 p ístroj formátu 48 x 96 2 x kabelová vývodka M12 x 1,5 2 x kabelová vývodka M12 x 1,5 kabelová vývodka M12 x 1,5 a M16 x 1,5 APG-6* nást nné montážní pouzdro v etn t sn ní GGD x 125 x 126 mm (v x š x h), bez vývodek pro 2 p ístroje formátu 48 x 96 kabelová vývodka 2 x M12 x 1,5 a 2 x M16 x 1,5 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 Ur ené pro: GIA 20 EB / GIR / GIA 0420 / GIA 0420 SP / GIA 2448 /WE / GTH2448/1,2,3 GIA 2000 / GIR 2000 Pt / GIR , / GTH 83 EG, / GTH 1150 EG * Upozorn ní: Veškerá pouzdra jsou bez zabudovaných p ístroj a nálepek s ozna ením jednotek! P ístroje nebo nálepky (strana 73) s ozna ením jednotek musejí být objednány samostatn Na p ání mohou být p ístroje (p i spole ném objednání s pouzdrem) zabudovány bezplatn. ALARM 230V výstražné sv tlo se sirénou Všeobecn : univerzální poplachový zdroj optického (blikajícího) a akustického signálu pro jednoduché propojení s reléovým výstupem a napájením 230 V poplachový maják se sirénou Barva: ervená Akustický 92 db výkon: Napájení: 230 V AC / 50 Hz Pracovní teplota: C IP 65 Ur en pro: nap. GIR 2002, GIR 230, GIR 300 použití polovodi ová relé HLR 50A polovodi ové relé v etn krytu pro ochranu p ed nebezpe ným dotykem Spínané nap tí: V AC Spínaný proud: max. 50 A ídící nap tí: 3-32 V DC Izola ní nap tí: 4000 V Provozní teplota: C Rozm ry: ~ 59 x 46 x 35 mm RC-prvek 230VAC pro spínání induktivních zát ží (magnetické ventily, relé, cívky styka, malé motory apod.) montážní deska PRO JEDNODUCHOU MONTÁŽ P EVODNÍK A P ÍSTROJ MP 8082 montážní deska pro pouzdra 80 x 82 Všeobecn : Montážní deska je ve výrob instalována na p ístroj (v pouzd e 80x82). Pomocí montážních otvor lze pouzdro p ístroje (bez nutnosti demontáže jeho krytu) jednoduše upevnit na st nu. Rozm ry: 80 x 114 x 6 mm (v x š x h) veškeré p ístroje v pouzd e 80 x 82: nap. GTMU, GRHU, GHTU, GMUD, GPHU 014 MP, OXY 3610 MP, APG-1 jiná provedení na dotaz D53 TP50D 3 fázové polovodi ové relé v etn krytu pro ochranu p ed nebezpe ným dotykem Spínané nap tí: V AC Spínaný proud: max. 50 A ídící nap tí: 3-32 V DC Izola ní nap tí: 4000 V Provozní teplota: C Rozm ry: ~ 100 x 75 x 35 mm D53-3P chladi pro polovodi ové relé D53TP50D pro montáž na lištu DIN Loggery / EASYBus Zobrazova e / Regulátory Ru ní m icí p ístroje ostatní p íslušenství na stran

16 Ru ní m icí p ístroje Zobrazova e / Regulátory sí ové zdroje GNG 220 / 2 sí ový zdroj pro montáž na lištu DIN - pro 2 p evodníky Vstupní nap tí: 230 V, 50/60 Hz Výstupní nap tí: 2 x 18 V DC ±5 %, 25 ma Rozm ry: 48 x 96 x 52 mm (š x v x h) Upevn ní: na lištu DIN GNG 220 / 2-12V jako GNG220/2, ale výstupní nap tí: 2 x 12 V DC, je 30 ma GNG 220 jako GNG220/2, ale výstupní nap tí: 1 x 12V DC, 100 ma, nestabilizované GNG 12 / 300 sí ový zdroj pro montáž na lištu DIN Vstupní nap tí: 230 V, 50/60 Hz Výstupní nap tí: 12 V DC ±5 %, 300 ma Rozm ry: 70,4 x 96 x 62 mm (š x v x h) Upevn ní: na lištu DIN GNG 24 / 150 jako GNG12/300, ale výstupní nap tí: 24 V DC ±5 %, 150 ma jiná výstupní nap tí na dotaz Loggery / EASYBus M icí p evodníky DC/DC m ni e GNG 12 / 24 GNG 24 / 24 DC/DC m ni e pro galvanické odd lení napájecích nap tí 12V nebo 24 V DC Vstupní nap tí: GNG12/24: V DC GNG24/24: V DC Výstupní nap tí: 24 V DC ±5 %, max. 80 ma, galvanicky odd lené Izola ní nap tí: 500 V Provozní teplota: C Upevn ní: na lištu DIN Rozm ry: minimální, ší ka pouze 22.5 mm. GNG 12 / 2 x 24 GNG 24 / 2 x 24 DC/DC m ni Vstupní nap tí: GNG 12 / 2 x 24: V DC GNG 24 / 2 x 24: V DC Výstupní nap tí: 2 x 24 V DC ±5 %, max. 80 ma, galvanicky odd lené ostatní údaje shodné s GNG 12/24 pop. GNG 24/24 Sníma e teploty Poplach / Ochrana sí ové a reléové moduly (nap. pro GIA20EB) GNR10 sí ový a reléový modul na lištu DIN pro napájení jednoho GIA20EB a m icího p evodníku Vstupní nap tí: 230V, 50/60Hz (jiné na dotaz) Výstupní nap tí: ~ 11 V DC (neregulované) pro napájení GIA20EB. 18 V DC ±5 % (stabilizované), 25 ma pro p evodník Reléové výstupy: 2 izolované p epína e, spínaný proud max. 10A p i odporové zát ži P ipojení: šroubovací svorky Rozm ry: 48 x 96 x 60 mm (š x v x h) Upevn ní: na lištu DIN GR10 reléový modul na lištu DIN pro jeden GIA20EB Vstupní nap tí: 12 V DC (jiné nap. 24VDC na dotaz) Reléové výstupy: 2 izolované p epína e, spínaný proud max. 10A p i odporové zát ži P ipojení: šroubovací svorky Rozm ry: 48 x 96 x 60 mm (š x v x h) Upevn ní: na lištu DIN 82

ASFALT 1.002. Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla

ASFALT 1.002. Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla ASFALT 1.002 Extrak ní odst edivka pojících prost edk - pro neho lavá rozpoušt dla podle EN 12697-1 Na údržbu nenáro né uložení v etene odst edivky, motor s tepelnou ochranou, odtoková miska a kryt z hliníku,

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití MEDUMAT Standard 2 Dýchací p ístroj Návod k použití Obsah Obsah 1 Úvod 5 1.1 Ur ený ú el použití... 5 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele... 6 1.3 Kontraindikace... 6 1.4 Vedlejší ú inky... 6 2 Bezpe

Více

MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy

MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy 2010 Start smart Již po mnoho let se osv d uje MANUALplus v denním provozu díky svému cyklovému programování a získal si renomé i pro možnost

Více

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej WW-45 Prosvětlovací displej WW-10 Prosvětlovací displej WW-10 Panelové provedení Nástěnné

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely ABSTRAKT Tato práce pojednává o CNC, nových technologiích a materiálech a to v oblasti soustružení a frézování dále se zabývá využitím výpo etní techniky a p íslušných softwar, které zvyšují kvalitu práce,

Více

Napájecí zdroje a oddělovací členy

Napájecí zdroje a oddělovací členy JSP Měření a regulace Napájecí zdroje a oddělovací členy TEPLOTA PŘEVODNÍKY TLAK HLADINA PRŮTOK PŘÍSTROJE KOMUNIKACE ARMATURY www.jsp.cz ANALÝZA JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední český dodavatel

Více

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4 OBSAH Využití analyzátoru AMP 3 Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3 Technické parametry p ístroje AMP 4 Technické provedení a struktura p ístroje AMP 7 Software 13 Sou ásti systému a p íslušenství 14

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

PŘEHLEDOVÝ KATALOG. Komponenty a systémy pro automatizaci

PŘEHLEDOVÝ KATALOG. Komponenty a systémy pro automatizaci PŘEHLEDOVÝ KATALOG Komponenty a systémy pro automatizaci Ústředí Hlavní sídlo Obchodní zastoupení Dublin Nantes Porto Vitoria Lisabon Sevilla Madrid Valencie Tento nový katalog Komponenty a systémy pro

Více

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00 COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Uživatelský manuál Přijímače REX FW 1.00 ESKY computer radio control system 1. Úvod... 03 2. Technická data... 04 3. Instalace... 05 3.1 Napájecí nap tí... 05 3.2 Provoz...

Více

78 roků. Ceník, únor 2012 Dálkové vytápění. www.cz.danfoss.com. Zvýšení efektivity Vaší topné soustavy s produktami a řešeními, které nabízí Danfoss.

78 roků. Ceník, únor 2012 Dálkové vytápění. www.cz.danfoss.com. Zvýšení efektivity Vaší topné soustavy s produktami a řešeními, které nabízí Danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ceník, únor 2012 Dálkové vytápění 78 roků Energeticky úsporných soustav Zvýšení efektivity Vaší topné soustavy s produktami a řešeními, které nabízí Danfoss. www.cz.danfoss.com

Více

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í VZ: Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi - 3. část - Dílna průmyslových instalací a pohonů T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í ID Položka

Více

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily Elektromobil Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily www.schneider-electric.cz Souhrn V srdci energetické výzvy, která p ispívá ke zlepšení životního prost edí, nabízí elektromobily,

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

Modulární elektrické terminály CPX

Modulární elektrické terminály CPX Modulární elektrické terminály CPX technické údaje Technické údaje koncepce instalace elektrická část montáž provoz výběr mezi více typy ventilových terminálů pro různé úlohy: MIDI/MAXI CPA MPA-S MPA-F

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

Modulární elektrické terminály CPX

Modulární elektrické terminály CPX Modulární elektrické terminály CPX technické údaje Technické údaje koncepce instalace elektrická část montáž provoz výběr mezi více typy ventilových terminálů pro různé úlohy: MIDI/MAXI CPA MPA-S MPA-F

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

Technické vybavení. 4. vydání

Technické vybavení. 4. vydání Technické vybavení 4. vydání Technické vybavení programovatelnýc Obsah!... 5 1.1 Citovaná a související dokumentace... 5 1.2 Zkratky a pojmy... 5 2. Popis... 7... 7 2.2 Kompatibilita... 7 2.3 Komunikace...

Více

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ 3730-2 Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ 3730-2 Návod k montáži a obsluze EB 8384-2 CS Verze

Více

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý Lokální sít Jan Jane ek, Martin Bílý Prosinec 2003 1 P edmluva Tento text je u ební pom ckou pro studenty denního studia Elektrotechnické fakulty ƒvut, kte í si zapsali p edm t Lokální sít. Jeho studium

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více