zobrazova e regulátory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zobrazova e regulátory"

Transkript

1 Zobrazova e / Regulátory Použití: P ístroj GIA... N GIA... N - ex GIA 2448 zobrazova e rozm r 24 x x x x x x x 96 GTH2448/1 GTH2448/2../3 GTH2428/4../5 GIA 2000 GIA 0420 VO(T) GIA 010 VO(T) spec. rozm r GIA 0420 VOT - ex GIA 010 VOT - ex spec. rozm r GIA 0420 WKT GIA 010 WKT spec. rozm r m icí vstup: normalizový signál m icí vstup: teplota (Pt100 / Pt1000) m icí vstup: teplota (termo lánky) m icí vstup: frekvence univerzální m icí vstupy - ochrana Strana katalogu: GIA 0420 WKT - ex GIA 010 WKT - ex spec. rozm r Ru ní m icí p ístroje Zobrazova e / Regulátory Loggery / EASYBus regulátory M icí p evodníky Použití: P ístroj GIA 20 EB GIR GIR DIF GIR 2002 rozm r 24 x x x x x x x x x x x 48 GIR 2002 PID GIR SW GIR 2002 NS / DIF... GIR 2000 Pt... GIR 300 K 31 / K 32 TLK 43 GRA... VO spec. rozm r m icí vstup: normalizový signál m icí vstup: teplota (Pt100 / Pt1000) m icí vstup: teplota (termo lánky) teplota (NTC, PTC) m icí vstup: frekvence univerzální m icí vstupy Strana katalogu: GRA... WK spec. rozm r Sníma e teploty Sníma e teploty ostatní p íslušenství na stran

2 Ru ní m icí p ístroje 24 x 48 voln nastavitelný mikroprocesorový zobrazova Zobrazova e / Regulátory Loggery / EASYBus GIA 0420 N zobrazova bez pot eby samostatného napájení, provedení 4-20 ma GIA 010 N zobrazova, provedení 0-10 V GIA 0420 N - ex zobrazova, provedení 4-20 ma, provedení EX pro prost edí s nebezpe ím výbuchu schválení Ex: II 2G Ex ia/ib IIC/IIB T4 GIA 010 N - ex zobrazova, provedení 0-10 V, provedení EX pro prost edí s nebezpe ím výbuchu schválení Ex: II 2G Ex ia/ib IIC/IIB T4 VLHKOST PH REDOX KYSLÍK M RNÁ VODIVOST PLYNY TEPLOTA TLAK DRÁHA OTÁ KY PROUD NÍ PR TOK VÝŠKA HLADINY SÍLA M icí p evodníky Sníma e teploty Sníma e teploty Všeobecn : voln nastavitelný za provozu bez pot eby dalších za ízení jednoduché ozna ení m ené veli iny na fóliový kryt displeje vysoká provozní spolehlivost díky trvalé vnit ní diagnostice a funkci WATCH DOG široký rozsah zobrazení od do 9999 íslic vysoká p esnost a minimální vliv teploty díky integrované autokalibraci minimální vn jší rozm ry kontrola p erušení a zkratu senzoru, p ekro ení obou mezí nastaveného m icího rozsahu volitelný programový ltr, který zajistí klidné zobrazení hodnot v p ípad rušení Ex-ochrana: II 2 G Ex ia IIC T4 ES certi kát: BVS 11 ATEX X P ipojovací údaje: Umax: 28 V Imax: 100 ma Pmax: 1,2 W (pro GIA 0420 N - ex) pop. 0,95 W (pro GIA 010 N - ex) max. inná vnit ní kapacita: Ci = 13 nf (pro GIA 0420 ) pop. 26 nf (pro GIA 010 ) navíc pro spínací výstup: Ci = 4,5 nf max. inná vnit ní induktivita je zanedbateln malá Zapojení spínacího výstupu musí být provedeno ze shodn jiskrov bezpe ného elektrického obvodu jako m icí signál! GIA 0420 N.. GIA 010 N.. Vstupní signál: ma 2-vodi V 3-vodi Úbytek nap tí: ~ 3,5 V - Vstupní odpor: - ~ 100 kohm Max. povolený vstup: 25 ma 15 V Napájecí nap tí: V DC Napájecí proud: z proudové smy ky < 10 ma 10 mm vysoký LCD Zobrazovací rozsah: ád zobrazení: volitelný Nastavení zobrazení: volitelné, pomocí 3 tla ítek na zadní stran p ístroje < 0,2% FS ±1 íslice (p i 25 C) Vliv teploty: < 100 ppm / K ~ 5 m ení / s Filtr: nastavitelný od 0,1... 2,0; off Pam : min./max. hodnot, vyvolání pomocí tla ítek Spínací výstup: galvanicky odd lený, otev ený kolektor Spínací výkon: 28 V DC / 50 ma Pracovní teplota: C Skladovací teplota: C Elektrické p ipojení: GIA 0420 N.. 2 x 2-pólový konektor se šroubovými svorkami pro vodi e do 1,5 mm² GIA 010 N.. 11 x 2-pól., 1 x 3-pólový konektor se šroubovými svorkami pro vodi e do 1,5 mm² skelným vláknem zesílený NORYL Kryt displeje: polykarbonát Rozm ry: 24 x 48 mm (v x š, p ední panel) vý ez v panelu: 21,7+0,5 x 45+0,5 mm (v x š) zástavná hloubka: ~ 65 mm v etn konektoru IP 20, p i zástavb do panelu IP54 P íslušenství: GGD2448SET p ídavné silikonové o-kroužky pro krytí IP65 (2 kusy) 68

3 Zobrazova e / Regulátory 24 x 48 univerzální levné LED zobrazova e pro normalizované signály a teplotu 24 x 48 Ru ní m icí p ístroje GIA 2448 (pro uživatelské nastavení) GIA 2448 WE 1) (dílenské nastavení a kalibrace dle objednávky) 1) P i objednávce uve te následující údaje: Vstupní signál, rozsah (po áte ní a koncovou hodnotu), ád zobrazení a napájecí nap tí. (p íklad GIA2448WE: 4-20 ma, 4 ma=-50,0, 20 ma = 100,0, 12 VDC) M icí rozsahy: Zobrazovací rozsah: ád zobrazení: Pracovní teplota: Relativní vlhkost: Skladovací teplota: C Napájecí nap tí: 0-20 V, 0-10 V, 0-2 V, 0-1 V, mv, 0-20 ma a 4-20 ma. (nastavení pomocí pájecích m stk ) íslic (nastavení pájecími m stky, p ípadn potenciometrem) voln nastavitelný (pomocí pájecích m stk pod p edním panelem) ±0,2% ±1 íslice (p i jmenovité teplot = 25 C) ~ 3 m ení / s 3½-místný, 10 mm vysoký, ervený LED C (povolená teplota okolí) % r.v. (nekondenzující) 8-20 V DC nebo V DC (standard) (nastavení pájecím m stkem) Odb r proudu: max. 20 ma skelným vláknem zesílený Noryl, elní kryt polykarbonát Rozm ry: 24 x 48 mm (v x š) ( elní pro l) Zástavná hloubka: ~ 65 mm (v etn p ipojovacího konektoru) Uchycení na panelu: pomocí pérového držáku, tlouš ka panelu v rozsahu: 1 až ~10 mm Vý ez v panelu: 21, x mm (v x š) P ipojovací svorkovnice: 4-pólový konektor se šroubovými svorkami pro pr ez vodi od 0.14 do 1,5 mm² Elektromagnetická slu itelnost (EMC): ZOBRAZOVA PRO NORMALIZOVANÉ SIGNÁLY odpovídá EN a EN p ídavná chyba: <1% panel IP54 (s p ídavnými o-kroužky IP65) Volba: - VAC napájecí nap tí: 8-20 V AC nebo V AC, nastavení pájecím m stkem P íslušenství: GGD 2448 SET p ídavné o-kroužky pro krytí IP65 (2 kusy) GNG 220/2-12V sí ový zdroj pro GIA 2448 a GTH 2448 (vstup: 230 VAC ; výstupy: 2 x 12 VDC stabilizovaný, 30 ma) GNG 12/24 sí ový zdroj (vstup: 12 VDC ; výstup: 24 VDC galvanicky odd lený) GNG 24/24 sí ový zdroj (vstup: 24 VDC ; výstup: 24 VDC galvanicky odd lený) další p íslušenství, p evodníky, sníma e na stran , TEPLOM R PRO SNÍMA E SE SENZORY NICR-NI, PT100 A PT1000 GTH 2448/1 (NiCr-Ni) GTH 2448/2 (Pt100, 1 C) GTH 2448/3 (Pt100, 0,1 C) GTH 2448/4 (Pt1000, 1 C) GTH 2448/5 (Pt1000, 0,1 C) M icí rozsahy, rozlišení: GTH 2448/1: C (NiCr-Ni) GTH 2448/2: C (Pt100, 2-vodi ) GTH 2448/3: -60, ,9 C (Pt100, 2-vodi ) GTH 2448/4: C (Pt1000, 2-vodi ) GTH 2448/5: -60, ,9 C (Pt1000, 2-vodi ) (p i jmenovité teplot = 25 C) NiCr-Ni: ±1 % ±1 íslice (od C pop C) ±1,5 % ±1 íslice (od C) Pt100, Pt1000: ±0,5 C ±1 íslice pop. ±1 C ±1 íslice Nastavení ofsetu: (pouze u Pt100 a Pt1000) posunutí nulového bodu sníma e se provádí pomocí trimru na zadní st n p ístroje 3½-místný, 10 mm vysoký, ervený LED ~ 3 m ení / s Pracovní teplota: C (povolená teplota okolí) Relativní vlhkost: % r.v. (nekondenzující) Skladovací teplota: C Napájecí nap tí: 8-20 V DC nebo V DC (standard) (nastavení pájecím m stkem) Odb r proudu: max. 20 ma skelným vláknem zesílený Noryl, elní kryt polykarbonát Rozm ry: 24 x 48 mm (v x š) ( elní pro l) Zástavná hloubka: ~ 65 mm (v etn p ipojovacího konektoru) Uchycení na panelu: pomocí pérového držáku, tlouš ka panelu v rozsahu: 1 až ~10 mm Vý ez v panelu: 21, x mm (v x š) P ipojovací svorkovnice: 4-pólový konektor se šroubovými svorkami pro pr ez vodi od 0.14 do 1,5 mm² panel IP54 (s p ídavnými o-kroužky IP65) Nabídka soupravy: KFZ 2000 Souprava pro m ení teploty do 1000 C výfukových plyn motorových vozidel (nap. automobilový sport), složená: GTH 2448/1 panelový teplom r NiCr-Ni dopln ný o ochranu proti p ep tí GTF 101-5/30150 / NIMONIC teplotní sníma s materiálem plášt : Nimonic 75 (rozm ry na stran 132) délka kabelu = 3 m (jiná délka kabelu za p íplatek) GKV 4 svírací šroubení (viz strana 139) Loggery / EASYBus Zobrazova e / Regulátory ostatní p íslušenství na stran

4 Loggery / EASYBus Zobrazova e / Regulátory Ru ní m icí p ístroje 24 x 48 modul E.A.S.Y.Bus JEDNODUCHÁ OBSLUHA VYSOKÁ P ESNSOT GIA 20 EB univerzální m icí a regula ní p ístroj M icí vstup: univerzální pro - normalizované signály: 4-20 ma, 0-20 ma, 0-1 V, 0-2 V, 0-10 V, 0-50 mv - odporové teplom ry: Pt100 (3-vodi ), Pt1000 (2-vodi ) - termo lánky: typy J, K, N, S, T - kmito et, otá ky: signál TTL, spínací kontakt - íta vp ed / vzad: signál TTL, spínací kontakt - sériové rozhraní etnost m ení: P ÍZNIVÁ CENA volba: kryt displeje se 3 ovládacími tla ítky (standardn je kryt dodáván bez tla ítek) ~ 100 m ení / s (p i normalizovaných signálech) nebo ~ 4 m ení / s (pro teplotu a kmito et) M icí pop. zobrazovací rozsahy, rozlišení: Teplota: (možnost p epínání C a F) Pt100: C pop. -50, ,0 C Pt1000: C Typ J: C Typ K: C Typ N: C Typ S: C Typ T: C Normalizované signály: íslic, po áte ní, koncová hodnota a desetinná te ka voln programovatelná - doporu ené rozp tí: 2000 íslic Kmito et: 0,000 Hz khz, zobrazení voln nastavitelné Otá ky: 0,000 ot./min ot./min, p ídavný d li : íta vp ed / vzad: stav íta e z stává zachován i p i výpadku napájení ( s d li em), kmito et impulz : 10 khz, p ídavný d li : Sériové rozhraní: zobrazení a regulace hodnot, které jsou zadávány p es rozhraní (p i jmenovité teplot = 25 C) - normalizované signály: < 0,2 % FS ±1 íslice (p i 0-50 mv: < 0,3 % FS ±1 íslice) - odporové teplom ry: < 0,5 % FS ±1 íslice - termo lánky: < 0,3 % FS ±1 íslice (pro typ S: < 0,5 % FS ±1 íslice) referen ní bod: ± 1 C - kmito et, otá ky, < 0,1 % FS ±1 íslice íta : Výstupy: 2 spínací výstupy, nejsou galvanicky odd lené Spínací odezva: Low-Side, High-Side nebo Push-Pull (volitelné) P ipojovací údaje: Low-Side: 28 V/1 A; High-Side: Ub/200 ma Spínací funkce: 2-bodová, 3-bodová, 2-bodová s poplachem, poplach min./ max. na výstup 1, poplach min./max. na 2 výstupy Spínací body, libovoln nastavitelná spínací hystereze: Reak ní as: 20 ms u normalizovaných signál 0,5 s u teploty a kmito tu ~ 10 mm vysoký, 4-místný, ervený LEDj Ovládání: pomocí 3 tla ítek (p ístupné pod krycím panelem displeje) Volba: FS3T, krycí panel displeje (velice jednoduše vym nitelný) se t emi tla ítky pro pohodlné ovládaní kon gura ních tla ítek (viz p íslušenství) Pam min./max.: min. a max. hodnoty se ukládají do pam ti Rozhraní: sériové, galvanicky odd lené, kompatibilní se sb rnicí EASYBus univerzální zobrazovací a regula ní p ístroj univerzální vstupy pro normalizované signály, kmito et, Pt100, Pt1000 a termo lánky, možnost konfigurace jako zobrazova nebo regulátor (5 spínacích funkcí) rozsáhlý interní kontrolní a diagnostický systém limitní funkce, digitální filtr, pam min./max. hodnot volitelné zpožd ní poplachu R zné: vnit ní kontrola a diagnostika, dig. ltr, omezení m. rozsahu (limit) Napájecí nap tí: V DC (standard) Volba: galvanicky odd lené napájení V nebo V Odb r proudu: max. 30 ma (bez spínacích výstup ) Jmenovitá teplota: 25 C Pracovní teplota: C Relativní vlhkost: % r.v. (nekondenzující) Skladovací teplota: C skelným vláknem zpevn ný Noryl rozm ry: 24 x 48 mm ( elní pro l) zástavná hloubka: ~ 65 mm (v. konektoru se šroub. svorkovnicí) Uchycení na panelu: pomocí pérového držáku tlouš ka panelu: od 1 do ~ 10 mm. vý ez v panelu: 21, x mm (v x š) Elektrické p ipojení: p es konektory se šroubovými svorkami 2-pólový pro rozhraní a 9-pólový pro ostatní p ipojení pr ez vodi od 0.14 do 1,5 mm 2. p ední panel IP54, s dodate nými o-kroužky IP65 Elektromagnetická EN61326 (dodatek A, t ída B) slu itelnost (EMC): IS12 provedení s galvanicky odd leným napájením: V IS24 provedení s galvanicky odd leným napájením: V Zvláštní provedení: GIA 20 EB / PK univerzální zobrazovací a regula ní p ístroj s individuální programovatelnou lineariza ní charakteristikou Pomocí 30 voln programovatelných lineariza ních bod lze optimalizovat odchylky charakteristiky senzoru nebo k ivku m ených hodnot. P izp sobení m ené veli iny se provádí pomocí kon gura ního programu (sou ást dodávky) p es integrované komunika ní rozhraní. Vstupní veli in (v ma, V, Ohm, Hz) lze velice jednoduše p i adit požadovanou zobrazovanou hodnotu. pro další informace nás laskav kontaktujte P íslušenství: GGD2448SET o-kroužky pro instalaci s krytím IP65 (2 kusy) FS3T kryt displeje se 3 ovládacími tla ítky, pro snadnou kon guraci p ístroje (nap. p i astých zm nách spínacích bod ) GNR 10 napájecí a reléový modul pro GIA20EB (viz strana 82) (vstup: 230VAC, napájení pro GIA 20 EB + p evodník, 2 reléové výstupy) sníma e teploty strana m icí p evodníky strana další p íslušenství naleznete na stran 99 /

5 Zobrazova e / Regulátory 24 x 48 zobrazova a regulátor s napájením 230 V 5 PROVEDENÍ PRO R ZNÉ VSTUPNÍ SIGNÁLY: - NORMALIZOVANÉ SIGNÁLY: 4-20 ma, 0-20 ma, 0-10 V - ODPOROVÉ SNÍMA E: PT100 (3-VODI ), PT1000 (2-VODI ) - TERMO LÁNKY: TYPY J, K, N, S, T A 0-50 mv - KMITO ET - NTC Ru ní m icí p ístroje ZOBRAZOVA NEBO REGULÁTOR (5 SPÍNACÍCH FUNKCÍ) GIR 230 NS (vstup pro normalizované signály) regulátor se vstupem pro signály (4-20 ma, 0-20 ma, 0-10 V) GIR 230 Pt (odporový vstup) regulátor se vstupem pro Pt100 a Pt1000 GIR 230 TC (vstup pro termo lánky) regulátor se vstupem pro termo lánky a 0-50 mv GIR 230 FR (vstup pro kmito et) regulátor se vstupem pro kmito tové signály GIR 230 NTC regulátor se vstupem pro NTC a pouze 1 reléovým výstupem Provedení GIR 230 NS: M icí vstup: 4-20 ma, 0-20 ma, 0-10 V Zobrazovací rozsah: íslic, po áte ní a koncovou hodnotu a desetinnou te ku lze voln programovat doporu ené rozp tí: 2000 íslic < 0,2 % FS ±1 íslice (p i jmenovité teplot = 25 C) ~ 100 m ení / s Provedení GIR 230 Pt: M icí vstup: Pt100 (3-vodi ), Pt1000 (2-vodi ) M icí rozsah, rozlišení: Pt100: C pop. -50, ,0 C Pt1000: C < 0,5 % FS ±1 íslice (p i jmenovité teplot = 25 C) ~ 4 m ení / s Provedení GIR 230 TC: M icí vstup: typy J, K, N, S, T a 0-50 mv M icí rozsah, rozlišení: typ J: C typ K: C typ N: C typ S: C typ T: C < 0,3 % FS ±1 íslice (u typu S: < 0,5 % FS ±1 íslice) (p i 25 C) Referen ní bod: ± 1 C ~ 4 m ení / s Provedení GIR 230 FR: M icí vstup: kmito et Zobrazovací rozsah: íslic, voln nastavitelný < 0,2 % FS ±1 íslice (p i jmenovité teplot = 25 C) M ení kmito tu: 0,000 Hz khz M ení otá ek: 0,000 ot./min ot./min, p ídavný d li (1-1000) íta vp ed / vzad: (10 6 s d li em) Provedení GIR 230 NTC: M icí vstup: NTC (2-vodi ) M icí rozsah: -40, ,0 C < 0,5 % FS ±1 íslice (p i jmenovité teplot = 25 C) ~ 4 m ení / s GIR 230 Pt1000 / DIF diferen ní regulátor s 2 vstupy pro Pt1000 GIR 230 NTC / DIF diferen ní regulátor s 2 vstupy pro NTC GIR 230 NS / DIF -... diferen ní regulátor s 2 vstupy pro 4-20 ma, 0-20 ma nebo 0-10 V Provedení GIR 230 Pt1000 / DIF, GIR 230 NTC / DIF: M icí vstupy: 2 x Pt1000 (2-vodi ) pop. 2 x NTC M icí rozsah, rozlišení: Pt1000: C, 1 C NTC: -40, ,0 C, 0,1 C diferen ní teplota sníma 1 - sníma 2 < 0,5 % FS ±1 íslice (p i jmenovité teplot = 25 C) ~ 4 m ení / s Provedení GIR 230 NS / DIF ma, ma, V: M icí vstupy: (2 x) 4-20 ma, (2 x) 0-20 ma nebo (2 x) 0-10 V požadovaný vstupní signál zadejte v objednávce! Zobrazovací rozsah: íslic, voln nastavitelný Doporu ené rozp tí: 2000 íslic < 0,2 % FS ±1 íslice (p i jmenovité teplot = 25 C) ~ 100 m ení / s Spole né technické údaje: Reléový výstup: 2 (1) spína (GIR 230 NTC: 1 reléový výstup), spínané nap tí: 230V~, spínaný výkon: 5 A, 230 VAC Poplachový výstup: NPN, otev ený kolektor, spínací výkon: 30 ma, max. 28 V Výstupní funkce: regulátor 2 bodový, 3 bodový*, 2 bodový s poplachem, min./ max. poplach na 1 výstup, min./max. poplach na 2 výstupy (* = ne u GIR230NTC) Spínací body, hystereze, volitelné poplachové body: ~ 10 mm vysoký, 4-místný, ervený LED Pracovní podmínky: C, % r.v. (nekondenzující) Napájecí nap tí: 230 V, 50/60 Hz, ~ 2 VA skelným vláknem zpevn ný Noryl, elní panel z polykarbonátu Rozm r: 24 x 48 mm ( elní pro l) Zástavná hloubka: ~ 65 mm (v. konektoru se šroub. svorkovnicí) Uchycení na panelu: pomocí pérového držáku Tlouš ka panelu: od 1 do ~ 10 mm. Vý ez v panelu: 21, x mm (v x š) Elektrické p ipojení: p es konektory se šroubovými svorkami: 4-pólový (...NTC: 3-pólový) pro sí ové napájení a reléový výstup 4-pólový (...NTC: 3-pólový) pro m icí vstup a poplachový výstup Pr ez vodi od 0,14 do 1,5 mm 2 p ední panel IP54, s dodate nými o-kroužky IP65 Elektromagnetická EN61326 (dodatek A, t ída B) slu itelnost (EMC): - 24V GIR s napájecím nap tím 24 V DC výstupy: 2 (1) reléové výstupy, spínání+ub P íslušenství: GGD2448SET o-kroužky pro instalaci s krytím IP65 (2 kusy) m icí p evodníky viz strana sníma e teploty (Pt100/1000) viz strana 126/127, sníma e teploty (typ K, S, N) viz strana , GTF230S sníma e teploty NTC, C, jímka sníma e z nerezové oceli, Ø 5 x 50 mm, ~ 1 m silikonový kabel Volba: jiná délka kabelu (silikon) Loggery / EASYBus Zobrazova e / Regulátory ostatní p íslušenství na stran

6 Ru ní m icí p ístroje Zobrazova e / Regulátory 36 x 72 modul E.A.S.Y.Bus univerzální zobrazovací a regula ní p ístroj OZNÁMENÍ NOVÉHO O PRODUKTU U DODÁNÍ: LÉTO 2014 NOVÉ PROVEDENÍ! NEW univerzální vstupy pro normalizované signály, frekvenci, Pt 100, Pt 1000 a termo lánky 2 spínací výstupy (galvanicky odd lené) možnost konfigurace jako zobrazova nebo regulátor (5 spínacích funkcí) rychlá regula ní a poplachová odezva rozsáhlý vlastní kontrolní a diagnostický systém sériové rozhraní EASYBus (možnost p ipojení až 240 p ístroj ) Loggery / EASYBus SNADNÁ OBSLUHA VYSOKÁ P ESNOST NÍZKÁ CENA GIR 300 univerzální zobrazovací a regula ní p ístroj P edb žné technické údaje: M icí vstup: univerzální vstup pro: - normalizované signály: 4-20 ma, 0-20 ma, 0-1 V, 0-2 V, 0-10 V, 0-50 mv - odporové sníma e: Pt100 (3-vodi ), Pt1000 (2-vodi ) - termo lánky: typy J, K, N, S, T - frekvence, otá ky: signál TTL, spínací kontakt - íta vp ed a vzad: signál TTL, spínací kontakt - sériové rozhraní etnost m ení: ~ 100 m ení / s (normalizované signály) pop. ~ 4 M ení / s (teplota, frekvence) M icí a zobrazovací rozsahy, rozlišení: Teplota: (možnost p epínání C na F) Pt100: C pop. -50, ,0 C Pt1000: C typ J: C typ K: C typ N: C typ S: C typ T: C Normalizované signály: íslic, po áte ní, koncová hodnota a desetinná te ka libovoln nastavitelná - doporu ené rozp tí: 2000 íslic Frekvence: 0,000 Hz khz, libovolné nastavení zobrazení Otá ky: 0,000 ot./min ot./min, nastavitelný d li : íta vp ed a vzad: stav íta e z stává zachován i p i výpadku napájení (10 6 s d li em), kmito et impuls : < 10 khz: nastavitelný d li Sériové rozhraní: zobrazení hodnot, které jsou zadávány p es rozhraní (p i jmenovité teplot = 25 C) - normalizované signály: < 0,2 % FS ±1 íslice (p i 0-50 mv: < 0,3 % FS ±1 íslice) - odporové sníma e: < 0,5 % FS ±1 íslice - termo lánky: < 0,3 % FS ±1 íslice (pro typ S: < 0,5 % FS ±1 íslice) referen ní bod: ± 1 C - frekvence, otá ky, < 0,1 % FS ±1 íslice íta : limitní funkce, digitální filtr, pam min. a max. hodnot volitelné zpožd ní poplachu Výstupy: 2 izolované reléové relé 1: spínací kontakt relé 2: rozpínací kontakt Spínací funkce: regulátor 2 bodový, 3 bodový, 2 bodový s poplachem, min./ max. poplach na 1 výstup, min./max. poplach na 2 výstupy Spínací body, hystereze: volitelné Reak ní as: 20 ms (normalizované signály) 0,5 s (teplota a frekvence) ~ 13 mm vysoký, 4-místný, ervený LED Pam min./max. hodnot: min./max. se ukládají do pam ti p ístroje Rozhraní: sériové rozhraní, gal. odd lené, EASYBus kompatibilní Ostatní: trvalá vnit ní diagnostika, digitální ltr, omezení m icího rozsahu (limit) Napájecí nap tí: V DC (standard) volba: galvanicky odd lené napájecí nap tí Proudový odb r: max. 70 ma Jmenovitá teplota: 25 C Pracovní teplota: C Relativní vlhkost: % r.v. (nekondenzující) Skladovací teplota: C rozm ry: 36 x 72 mm ( elní rozm r) zástavná hloubka: ~ 75 mm (v. konektoru se šroubovací svorkovnicí) Uchycení na panelu: pomocí svorek vý ez v panelu: 32, x 68, mm (v x š) Elektrické p ipojení: pomocí konektoru se šroubovací svorkovnicí pr ez vodi od 0.14 do 1,5 mm 2. 72

7 Zobrazova e / Regulátory 48 x 96 modul E.A.S.Y.Bus univerzální zobrazova univerzální vstupy pro normalizované signály, frekvenci, Pt 100, Pt 1000 a termo lánky integrované galvanicky odd lené napájení pro p evodník (24V / 22mA) rozsáhlý vlastní kontrolní a diagnostický systém Ru ní m icí p ístroje ZOBRAZOVA TEPLOTY KONTROLA TLAKU M ENÍ PR TOKU, ÍTA, ATD. GIA 2000 univerzální zobrazova M icí vstupy: univerzální vstup pro: - normalizované signály: 4-20 ma, 0-20 ma, 0-1 V, 0-2 V, 0-10 V, 0-50 mv - odporové sníma e: Pt100 (3-vodi ), Pt1000 (2-vodi ) - termo lánky: typy J, K, N, S, T - frekvence: signál TTL, spínací kontakt - pr tok, otá ky: signál TTL, spínací kontakt - íta vp ed a vzad: signál TTL, spínací kontakt - sériové rozhraní etnost m ení: ~ 100 m ení / s (normalizované signály, frekvence) pop. ~ 4 m ení / s (teplota) M icí a zobrazovací rozsahy, rozlišení: Teplota: (možnost p epínání C na F) Pt100: C pop. - 50, ,0 C Pt1000: C typ J: C pop. - 70, ,0 C typ K: C pop. - 70, ,0 C typ N: C pop. -100, ,0 C typ S: C typ T: C pop. - 70, ,0 C Normalizované signály: íslic, po áte ní, koncová hodnota a desetinná te ka libovoln nastavitelná - doporu ené rozp tí: 2000 íslic Frekvence: 0,000 Hz khz, libovolné nastavení zobrazení Otá ky: 0,000 ot./min ot./min, nastavitelný d li : Pr tok: l/s, l/min, l/h íta vp ed a vzad: stav íta e z stává zachován i p i výpadku napájení (10 6 s d li em), kmito et impuls : < 10 khz Sériové rozhraní: zobrazení hodnot, které jsou zadávány p es rozhraní (p i jmenovité teplot = 25 C) - normalizované signály: < 0,2 % FS ±1 íslice (0-50 mv: < 0,3 % FS ±1 íslice) - odporové sníma e: < 0,3 % FS ±1 íslice - termo lánky: < 0.3 % FS ±1 íslice (typ S: < 0.5 % FS ±1 íslice) - referen ní bod: ± 1 C - frekvence, otá ky, < 0.1 % FS ±1 íslice íta : Analogový výstup: (volba) voln nastavitelný analogový výstup 0-20 ma / 4-20 ma nebo 0-10 V ~ 13 mm vysoký, 4-místný ervený LED Pam min./max. hodnot: min./max. se ukládají do pam ti p ístroje Rozhraní: sériové rozhraní, gal. odd lené, EASYBus kompatibilní Napájení p evodníku: integrované, gal. odd lené napájení pro p evodník: 24 V DC ±5%, 22 ma (p i DC napájení 18 V DC) Ostatní: trvalá vnit ní diagnostika, digitální ltr, omezení m icího rozsahu (limit) sériové rozhraní (možnost p ipojení až 240 p ístroj ) limitní funkce, digitální filtr, pam min. a max. hodnot Napájecí nap tí: 230 V AC, 50/60 Hz (standard) jako volba jiná napájecí nap tí možná P íkon: ~ 5 VA Pracovní teplota: C Relativní vlhkost: % r.v. (nekondenzující) Skladovací teplota: C normalizované zástavné pouzdro 48 x 96 mm ( elní rozm r) zástavná hloubka: ~ 115 mm (v. konektoru se šroub. svorkovnicí) Uchycení na panelu: pomocí svorek vý ez v panelu: x mm (v x š) Elektrické p ipojení: pomocí konektoru se šroubovací svorkovnicí pr ez vodi od 0,14 do 1,5 mm 2. p ední panel IP54, s p ídavným t sn ním IP65 Elektromagnetická EN61326 (dodatek A, t ída B) slu itelnost (EMC): - 12VDC napájecí nap tí: 12 VDC (11-14 V) 1) - 24VDC napájecí nap tí: 24 VDC (22-27 V) 1) - 24VAC napájecí nap tí: 24 VAC ±5 % - 115VAC napájecí nap tí: 115 VAC ±5 % - AAG020 analogový výstup 0-20 ma, 4-20 ma (p epínatelný) 1) - AAG010 analogový výstup 0-10 V 1) - AAG-VDC 1) p íplatek k volb analog. výstupu spole n s volbou napájení 12 VDC nebo 24 VDC P íslušenství: GGD 4896 p ídavné t sn ní pro instalaci p ístroje do panelu v krytí IP65 EAK 36 sada samolepek ( erné s bílým písmem) s ozna ením m rných jednotek, 36 r zných jednotek pro ozna ení zobrazovacích p ístroj. EBW 1 komunika ní konvertor EASYBus => RS232 (viz strana 98) EBS 20M software pro zobrazení, sledování a archivování nam ených dat (viz strana 66) teplotní sníma e viz strana ostatní p íslušenství viz strana 99/100 Loggery / EASYBus Zobrazova e / Regulátory ostatní p íslušenství na stran

8 Ru ní m icí p ístroje 48 x 96 modul E.A.S.Y.Bus univerzální zobrazova a regulátor 2 reléové výstupy analogový výstup (0(4)-20mA nebo 0-10V) (volba) 5 programovatelných spínacích funkcí galvanicky odd lené napájení pro p evodník (24 V / 22 ma) Loggery / EASYBus Zobrazova e / Regulátory UNIVERZÁLNÍ VSTUPY PRO NORMALIZOVANÉ SIGNÁLY, FREKVENCI PT1000, TERMO LÁNKY GIR 2002 univerzální zobrazova a regulátor s regula ní odezvou On/Off GIR 2002 PID univerzální zobrazova a regulátor s regula ní odezvou PID Použití: procesní regulace regulátor teploty kontrola tlaku m ení otá ek m ení pr toku, atd. Všeobecn : Univerzální regulátor GIR 2002 je díky kompaktní konstrukci a snadné obsluze ideální k instalaci do jednoduchých regula ních systém (regula ní odezva On/Off, reléové výstupy). GIR 2002 PID nabízí v základní verzi regula ní výstup pro 2 bodovou regulaci s regula ní odezvou P, I, PI, PD a PID a druhý další reléový výstup s regula ní odezvou On/Off. Mimo to lze regulátor kon gurovat jako 3 bodový krokový regulátor a v p ípad volby také jako regulátor se spojitým výstupem. Díky univerzálnímu vstupu a r zným spínacím funkcím lze regulátor optimáln p izp sobit pro použití v široké ad r zných za ízení. Strukturované ovládání menu umož uje bezkomplikovanou obsluhu a rychlé nastavení parametr regulátoru. Zobrazení stav spínacích výstup pomocí LED diod informuje uživatele o aktuálním stavu spínacích výstup. Rozsáhlý vlastní kontrolní a diagnostický systém zvyšuje provozní bezpe nost p ístroje a umož uje hlášení poruch systému pomocí srozumitelných chybových kód. Díky automatickému ukládání všech parametr do pam ti p ístroje, z stávají v p ípad výpadku proudu zachována veškerá data Integrovaný zdroj pro napájení m icího p evodníku (24VDC/22mA) umož uje p ipojení tém všech p evodník GREISINGER, sníma otá ek a p evodník pr toku p ímo k regulátoru. P i výb ru vstupu pro termo lánky nebo pro odporové sníma e teploty, lze volit zobrazení hodnot teploty ve C nebo F. Dále lze zadávat, pop. m nit hodnotu nastavení nulového bodu (ofsetu) m ení (nap. pro kompenzaci odporu délky p ívodního vedení). Proudovým a nap ovým vstup m lze p i azovat libovolné zobrazovací hodnoty v rozsahu od 1999 do íslic. Regulátor GIR 2002 je standardn vybaven sériovým rozhraním (sb rnicový provoz), které umož uje komfortní programování parametr p ístroje a samoz ejm také možnost záznamu m ených hodnot. V p ípad pot eby lze dokoupit knihovnu funkcí EASYBUS.dll pro Windows, ur enou pro tvorbu vlastních program (nap. v prost edí LabView) s možností p ipojení až 240 p ístroj. - 12VDC napájecí nap tí: 12 VDC (11-14 V) 1) - 24VDC napájecí nap tí: 24 VDC (22-27 V) 1) - 24VAC napájecí nap tí: 24 VAC ±5 % - 115VAC napájecí nap tí: 115 VAC ±5 % 74 sériové rozhraní, sb rnicový provoz další funkce u GIR 2002 PID: P, I, PI, PD a PID regula ní odezva 3-bodová kroková regulace spojitý regula ní výstup (volba) Výstupy: Upozorn ní: Ne všechny uvedené volby jsou vždy u obou typ p ístroj k dispozici, respektive nelze mezi sebou všechny volby kombinovat! Možnosti kombinací voleb výstup jsou v p ehledu uvedeném níže Výstup 1: izolovaný reléový výstup (standard) spína, spínací výkon: 5 A (odporová zát ž), 250 VAC - volba: HLR1: ídící výstup pro externí polovodi ové relé (6 VDC / 15 ma) AAG..1: voln nastavitelný analogový výstup 0(4)-20 ma nebo 0-10 V ST..1: spojitý výstup 0(4)-20mA nebo 0-10V Výstup 2: izolovaný reléový výstup (standard) p epína, spínací výkon: 10 A (odporová zát ž), 250 VAC - volba: HLR2: ídící výstup pro externí polovodi ové relé (6 VDC / 15 ma) Výstup 3: (standardn není k dispozici) - volba: REL3: izolovaný reléový výstup (p epína ) spínací výkon: 1 A / 40 VAC pop. 30 VDC HLR3: ídící výstup pro externí polovodi ové relé (14 VDC / 15 ma) NPN3: galvanicky odd lený spínací kontakt NPN (max. 1 A / 30 VDC) AAG..3: voln nastavitelný analog. výstup 0(4)-20 ma nebo 0-10 V ST..3: spojitý výstup 0(4)-20mA nebo 0-10 V Spínací funkce: 5 pop. 6, volitelné (nap. 2-bodový regulátor, 3-bodový regulátor,...) Spínací body a hystereze: libovoln nastavitelná Reak ní as: 25 ms u normalizovaných signál 0,5 s u teploty a frekvence ~ 13 mm vysoký, 4-místný ervený LED Pam min./max. hodnot: min./max. hodnoty se ukládají do pam ti p ístroje Rozhraní: sériové rozhraní, galvanicky odd lené, EASYBus kompatibilní Napájení p evodníku: 24 V DC ±5%, 22mA (p i DC napájení 18 V DC) Ostatní: trvalá vnit ní diagnostika, digitální ltr, omezení m icího rozsahu (limit) Napájecí nap tí: 230 V AC, 50/60 Hz (standard) jako volba jiná napájecí nap tí možná P íkon: ~ 6 VA Provozní podmínky: C, % r.v. (nekondenzující) normalizované zástavné pouzdro 48 x 96 mm ( elní rozm r), zástavná hloubka: ~ 115 mm (v etn konektoru se svorkovnicí) Uchycení na panelu: pomocí svorek vý ez v panelu: 43, x 90, mm (v x š) Elektrické p ipojení: pomocí konektoru se šroubovací svorkovnicí pr ez vodi od 0,14 do 1,5 mm 2 p ední panel IP54, s p ídavným t sn ním IP65 Elektromagnetická EN61326 (dodatek A, t ída B) slu itelnost (EMC): P íslušenství: GGD4896 p ídavné t sn ní pro instalaci p ístroje do panelu v krytí IP65 EAK 36 sada samolepek ( erné s bílým písmem) s ozna ením 36 r zných m rných jednotek pro ozna ení zobrazovacích p ístroj (viz strana 73) sníma e teploty viz strana ostatní p íslušenství viz strana 66, 99/100

9 Zobrazova e / Regulátory M icí vstup M icí / zobrazovací rozsah P esnost Vzorkování (p i jmenovité teplot ) Termo lánky FeCu-Ni typ J IEC , ,0 C nebo C < 0,3 % FS ±1 íslice * NiCr-Ni typ K IEC , ,0 C nebo C < 0,3 % FS ±1 íslice * NiCrSi-NiSi typ N IEC , ,0 C nebo C < 0,3 % FS ±1 íslice * ~ 4 m ení / s Pt10Rh-Pt typ S IEC C < 0,5 % FS ±1 íslice * Cu-CuNi typ T IEC , ,0 C nebo C < 0,3 % FS ±1 íslice * Odporové sníma e teploty Pt vodi SN EN , ,0 C nebo C < 0,3 % FS ±1 íslice Pt vodi SN EN C < 0,3 % FS ±1 íslice ~ 4 m ení / s Procesní / normalizované signály V, V, V íslice, libovoln nastavitelný < 0,2 % FS ±1 íslice ma, ma < 0,2 % FS ±1 íslice ~ 100 m ení / s mv < 0,3 % FS ±1 íslice Frekvence signál TTL 0,000 Hz khz, libovoln nastavitelný spínací kontakt NPN 0,000 Hz... 3 khz, libovoln nastavitelný < 0,1 % FS ±1 íslice ~ 100 m ení / s spínací kontakt PNP 0,000 Hz... 1 khz, libovoln nastavitelný otá ky 0, ot./min. nastavitelný d li : , frekvence impulz : max imp./min. p i TTL pr tok l/s, l/min. nebo l/h íta vp ed a vzad signál TTL, spínací kontakt (NPN, PNP) nebo (s d li em) nastavitelný d li : , < 0,1 % FS ±1 íslice ~ 100 m ení / s frekvence impulz : max imp./s p i TTL Sériové rozhraní: zobrazení a regulace na hodnoty, které jsou zadávány p es rozhraní * = p esnost referen ního bodu: ± 1 C p ehled výstup GIR 2002 GIR 2002 PID out 1 out 2 out 3 out 1 out 2 out 3 Standard-Provedení: spína p epína -- spína p epína -- možné volby výstup p íplatky HLR1: výstup 1 = p ipojení pro polovodi ové relé bez p íplatku bez p íplatku HLR2: výstup 2 = p ipojení pro polovodi ové relé bez p íplatku bez p íplatku REL3: výstup 3 = relé (p epína ) za p íplatek 2) za p íplatek 2) HLR3: výstup 3 = p ipojení pro polovodi ové relé za p íplatek 2) za p íplatek 2) NPN3: výstup 3 = spínací výstup NPN za p íplatek 1) za p íplatek 1) AAG020/1: výstup 1 = analogový výstup 0(4) - 20 ma za p íplatek 1) out3 není AAG010/1: výstup 1 = analogový výstup 0-10 V za p íplatek 1) možný AAG020/3: výstup 3 = analogový výstup 0(4) - 20 ma za p íplatek 1) za p íplatek 1) AAG010/3: výstup 3 = analogový výstup 0-10 V za p íplatek 1) za p íplatek 1) STA1: výstup 1 = spojitý výstup 0(4) - 20 ma za p íplatek 1) out3 není STV1: výstup 1 = spojitý výstup 0-10 V za p íplatek 1) možný STA3: výstup 3 = spojitý výstup 0(4) - 20 ma za p íplatek 1) STV3: výstup 3 = spojitý výstup 0-10 V za p íplatek 1) 1) p íplatek k volb spojitý / analogový výstup v kombinaci s volbou napájecí nap tí = 12 VDC nebo 24 VDC 2) p íplatek k volb REL3 nebo HLR3 s volbou napájecí nap tí = 12 VDC Sníma e teploty M icí p evodníky Loggery / EASYBus Zobrazova e / Regulátory Ru ní m icí p ístroje Sníma e teploty ostatní p íslušenství na stran

10 Ru ní m icí p ístroje regulátor s ext. vstupem žádané hodnoty (0-10V) 48 x 96 modul E.A.S.Y.Bus 48 x 96 modul E.A.S.Y.Bus 2 kanálový diferen ní regulátor Loggery / EASYBus Zobrazova e / Regulátory GIR 2002 / SW regulátor s externím vstupem žádané hodnoty (0-10 V) GIR 2002 PID / SW regulátor s externím vstupem žádané hodnoty (0-10 V) Použití: ízená regulace programové ízení s externím zadáním regulace teploty v závislosti na venkovní teplot regulace pr toku s nastavením žádané hodnoty pomocí potenciometru, atd. Všeobecn : Technické údaje regulátoru s externím vstupem jsou tém zcela identické s regulátory GIR 2002 nebo GIR 2002 PID. Rozdíl spo ívá v tom, že toto provedení je dopln no vstupem pro normalizovaný signál V, který slouží jako vstup pro externí žádanou hodnotu. M icí vstup: univerzální vstup pro: - normalizované signály: 4-20 ma, 0-20 ma, 0-1 V, 0-2 V, 0-50 mv - odporové teplom ry: Pt100 (3-vodi ), Pt1000 (2-vodi ) - termo lánky: typy J, K, N, S, T - frekvence: signál TTL, spínací kontakt - pr tok, otá ky: signál TTL, spínací kontakt - íta vp ed / vzad: signál TTL, spínací kontakt Zobrazovací rozsah: íslic, po áte ní, koncová hodnota a desetinná te ka libovoln nastavitelná doporu ené rozp tí: 2000 íslic Vstup žádané hodnoty: V, voln nastavitelný, ídí spínací bod 1 Výstupy: 1 spína, 1 p epína volby jiných typ jako je výstup pro polovodi ové relé, analogový nebo spojitý výstup možné - viz strana 75 Výstupní funkce: 5 pop. 6, volitelné (nap. 2 bodový regulátor, 3 bodový regulátor,...) Mezní hodnoty: voln nastavitelné Ostatní: ~ 13 mm vysoký, 4 místný, ervený LED Pracovní podmínky: C, % r.v. (nekondenzující) Napájecí nap tí: 230 V AC, 50/60 Hz, ~ 6 VA normalizované zástavné pouzdro 48 x 96 mm ( elní) zástavná hloubka: ~ 115 mm (v etn svorkovnice) Elektrické p ipojení: pomocí konektoru se šroubovací svorkovnicí: pr ez vodi od 0,14 do 1,5 mm 2. p ední panel IP54, s p ídavným t sn ním IP65 Elektromagnetická EN61326 (dodatek A, t ída B) slu itelnost (EMC): další technické údaje viz GIR 2002 (strana 74/75) - volby výstup strana 75 (z.b. HLR.., AAG..., ST...) - jiné napájecí nap tí strana 75 GIR 2002 NS / DIF -... *1 2 kanálový diferen ní regulátor *1 = vstupní signál zadejte v objednávce! 020 = (2x) 0-20 ma, 420 = (2x) 4-20 ma, 010 = (2x) 0-10 V Použití: diferen ní regulátor pro 2 kanály kontrola net sností a únik ízení vzduchotechniky ízení vyrovnání tlak, atd. Všeobecn : GIR 2002 NS / DIF je zobrazovací, kontrolní a regula ní p ístroj pro diferen ní m ení. P ístroj je vybaven m icími vstupy pro p ipojení normalizovaných signál. Jelikož tyto vstupy nejsou univerzální, musí být v objednávce p ístroje zadán typ tohoto signálu. M icí vstupy: (2x) 4-20 ma, (2 x) 0-20 ma nebo (2 x) 0-10 V požadovaný normalizovaný signál zadejte v objednávce! Zobrazovací rozsah: íslic, po áte ní, koncová hodnota a desetinná te ka libovoln nastavitelná doporu ené rozp tí: 2000 íslic < 0,2 % FS ±1 íslice (p i jmenovité teplot = 25 C) etnost m ení: ~ 100 m ení / s Zobrazení/regulace: diference vstup 1 - vstup 2 Výstupy: 1 spína, 1 p epína volby jiných typ jako je výstup pro polovodi ové relé, analogový nebo spojitý výstup možné - viz strana 75 Výstupní funkce: 5 pop. 6, volitelné (nap. 2 bodový regulátor, 3 bodový regulátor,...) Mezní hodnoty: voln nastavitelné Ostatní: ~ 13 mm vysoký, 4 místný, ervený LED Pracovní podmínky: C, % r.v. (nekondenzující) Napájecí nap tí: 230 V AC, 50/60 Hz, ~ 6 VA normalizované zástavné pouzdro 48 x 96 mm ( elní) zástavná hloubka: ~ 115 mm (v etn svorkovnice) Uchycení na panelu: pomocí svorek vý ez v panelu: 43, x 90, mm (v x š) Elektrické p ipojení: pomocí konektoru se šroubovací svorkovnicí: pr ez vodi od 0,14 do 1,5 mm 2. p ední panel IP54, s p ídavným t sn ním IP65 Elektromagnetická EN61326 (dodatek A, t ída B) slu itelnost (EMC): další technické údaje viz GIR 2002 (strana 75) - výstup pro polovodi ové relé strana 75 (HLR1, HLR2) - analogový výstup strana 75 (AAG.../..) - jiné napájecí nap tí strana 75 76

11 Zobrazova e / Regulátory 48 x 96 regulátor teploty integrovaný reléový výstup rozsáhlý vlastní kontrolní a diagnostický systém Ru ní m icí p ístroje GIR 2000 Pt regulátor teploty v etn teplotního sníma e GIR 2000 Pt OF regulátor teploty bez teplotního sníma e M icí vstup: Pt100 (3-vodi ) M icí rozsah: -50, ,0 C Rozlišení: 0,1 C etnost m ení: Teplotní sníma : ~ 4 m ení / s < 0,3 % FS ±1 íslice (p i jmenovité teplot = 25 C) GTF200 Pt100 / 3-vodi senzor Pt100, DIN t.b (±0.3 C p i 0 C), jímka 50mm, Ø5 mm z oceli V4A, silikonový kabel ~1m dlouhý (u GIR 2000 Pt je sou ástí dodávky) Výstup: izolovaný reléový výstup, p epína, spínací schopnost: 10A (odporová zát ž), 250VAC Spínací funkce: 2-bodový regulátor, min./max. poplach Spínací body: spínací a vypínací bod voln nastavitelný Reak ní as: 0,5 s ~ 13 mm vysoký, 4-místný ervený LED Pam min./max. hodnot: min./max. se ukládají do pam ti p ístroje Ostatní: trvalá vnit ní diagnostika, možnost digitálního nastavení nulového bodu a strmosti Napájecí nap tí: 230 V AC, 50/60 Hz (standard) jako volba jiná napájecí nap tí možná P íkon: ~ 5 VA Pracovní teplota: C Relativní vlhkost: % r.v. (nekondenzující) Skladovací teplota: C normalizované zástavné pouzdro 48 x 96 mm ( elní rozm r) zástavná hloubka: ~ 115 mm (v etn konektoru se šroub. svorkovnicí) Uchycení na panelu: pomocí svorek vý ez v panelu: 43, x 90, mm (v x š) Elektrické p ipojení: pomocí konektoru se šroubovací svorkovnicí pr ez vodi od 0,14 do 1,5 mm 2. p ední panel IP54, s dodate ným t sn ním IP65 Elektromagnetická EN61326 (dodatek A, t ída B) slu itelnost (EMC): pam minimálních a maximálních hodnot M ICÍ VSTUP PRO PT100 (3-VODI ) - 12VDC napájecí nap tí: 12 VDC (11-14 V) - 24VDC napájecí nap tí: 24 VDC (22-27 V) - 24VAC napájecí nap tí: 24 VAC ± 5 % - 115VAC napájecí nap tí: 115 VAC ±5 % P íslušenství: GGD 4896 p ídavné t sn ní pro instalaci p ístroje do panelu v krytí IP65 APG-4 nást nné montážní pouzdro (v etn t sn ní GGD4896) p ístroj zabudovaný v nást nném pouzd e Rozm ry: 75 x 125 x 127 mm (v x š x h) (bez kabelových vývodek) P ipojení kabelu: kabelové vývodky M12 x 1,5 a M16 x 1,5 GTF 199 sníma Pt100, 3-vodi, C DIN t.b, jímka V4A Ø3 x 100mm, ~ 1m dlouhý silikonový kabel GRO 200 Pt100 p íložný sníma teploty trubek, C, DIN t.b, t lo sníma e z hliníku, ~ 2m dlouhý silikonový kabel další teplotní sníma e viz strana 135 Sníma e teploty M icí p evodníky Loggery / EASYBus Zobrazova e / Regulátory Sníma e teploty ostatní p íslušenství na stran

12 Loggery / EASYBus Zobrazova e / Regulátory Ru ní m icí p ístroje 33 x digitální regulátor teploty a procesu K 31 K 32 K 31 (33 x 75 mm) K 32 (33 x 75 mm) Mikroprocesorový regulátor s optimaliza ní funkcí. Regula ní odezva 2, 3 bodová, PID a nastavitelným gradientem požadované hodnoty (rampová funkce) M icí vstup: - Pt100 (3-vodi ) a termo lánky: J, K, S, R a T - polovodi e: PTC KTY , NTC 103AT-2 - proudové normalizované signály: 0(4) ma - nap ové normalizované signály: 0(1)... 5 V a 0(2) V M icí rozsahy: Pt100: C; PTC: C; NTC: C typ J: C, typ K: C, typ S: C Rozlišení: teplota: 0,1 pop. 1 ( C nebo F) normalizované signály: libovoln nastavitelné, íslic, libovolná pozice desetinné te ky ± 0,5 % FS ±1 íslice LED, 4-místný, 12 mm (K31) nebo dvou adový LED, 4-místný, 7 mm (K32) Výstupy: až 4 spínací výstupy - reléový výstup (R1/R2) (p epína, spínací výkon: 8 A/3 A, 250 VAC) - reléový výstup (R3/R4) (spína, spínací výkon: 5 A/1 A, 250 VAC) - p ipojení polovodi ového relé: 8 V DC / 8 ma Regula ní odezva: 2 bodová, 3 bodová nebo PID regula ní funkce Optimaliza ní funkce: integrovaná funkce AUTOTUNING asova / programový regulátor (volba): Elektrické p ipojení: spínací hodiny / programová regula ní funkce s 8 segmenty / 4 skupiny s asem a gradientem 75 x 33 x 64 mm, vý ez v panelu: 71 x 29 mm p ední ást IP65 šroubové svorky Napájecí nap tí: standard: 12 VAC ±10 %, 50/60 Hz u. 12 VDC ±10 % volby: 24 VAC/DC ±10 % nebo VAC ±10 %, 50/60Hz P íkon: ~ 4 VA 1. Funkce: -: regulátor T: regulátor + asova P: regulátor + programový regulátor 2. Napájecí nap tí: F: napájecí nap tí: 12 V AC/DC L: napájecí nap tí: 24 V AC/DC H: napájecí nap tí: V AC 3. M icí vstup: C: M icí vstup: Pt100 a termo lánek E: M icí vstup: PTC, NTC I: M icí vstup: proud (0-20 ma, 4-20 ma) V: M icí vstup: nap tí (0-5 V, 0-10 V, 1-5 V, 2-10 V) 4. Výstupy: R: reléový výstup standard volba volba volba O: pro polovodi ové relé volba volba volba volba -: bez dalšího výstupu - standard standard standard p i R1 a R2: p epína / R3 a R4: spína 5. Sériové rozhraní: S: sériové rozhraní (RS485) -: bez sériového rozhraní Objednací kód: (Pozor: Musí být zadán požadovaný m icí vstup!) K 3x - K H E RO - - -: K 31 regulátor s napájením 230VAC, m icí vstup Pt100 a 2 spínací výstupy (1x relé, 1x p ipojení pro polovodi ové relé) 48 x 48 TLK 43 (48 x 48 mm) Mikroprocesorový regulátor s optimaliza ní funkcí a regula ní odezvou jako 2, 3 bodový, PID a 3 bodový krokující regulátor s volitelným gradientem požadovaných hodnot (rampová funkce) M icí vstup: univerzální pro - odporový senzor: Pt100 (3-vodi ) - polovodi e: PTC KTY , NTC 103AT-2 (2-vodi ) - termo lánky: B, C, E, J, K, L, N, R, S, T - normalizované signály: ma, ma, V, V, V, V - mv signály: mv, mv, mv M icí rozsahy: Pt100: C; PTC: C; NTC: C typ J: C, typ K: C, typ S: C Rozlišení: teplota: 0,1, 1 C pop. 0,1, 1 F normalizované signály: libovoln nastavitelné, íslic, libovolná pozice desetinné te ky ±0,15 % FS ±1 íslice dvou adový 4 místný, 7 mm vysoký LED Výstupy: až 4 spínací výstupy (standard = reléový výstup) - reléový výstup (spína, spínací výkon: 5A/2A, 250 VAC) - p ipojení pro polovodi ové relé: 14V DC / 7mA - normalizovaný signál 0(4) ma - normalizovaný signál 0(2) V Regula ní odezva: 2 bodová, 3 bodová, spojitá nebo PID (s jednoduchým nebo dvojitým ú inkem), 3 bodový krokový regulátor Optimaliza ní funkce: integrovaná funkce AUTOTUNING Poplachové výstupy: maximáln 3 (záleží na výstupní kon guraci) Analogový výstup: libovoln nastavitelný Rozhraní (volba): RS485, opticky odd lené ídící vstup (volba): ídící vstup pro externí zadávání požadovaných hodnot Kontrola topného okruhu (volba): digitální regulátor teploty a procesu Elektrické p ipojení: Provozní podmínky: Napájecí nap tí: VOLBA ROZHRANÍ p ídavný proudový vstup pro kontrolu proudu v topném okruhu 48 x 48 x 98 mm, vý ez v panelu: 45.5 x 45.5 mm, upevn ní: pomocí op rného ráme ku p ední ást IP54 (s t sn ním) šroubové svorky C, % r.v. (nekondenzující) standard: VAC ±10 %, 50/60Hz, ~ 10 VA volba: 24 VAC ±10 %, 50/60 Hz a 24 VDC ±10 % 1. Napájecí nap tí: L: napájecí nap tí: 24 V AC/DC H: napájecí nap tí: V AC 2. Výstupy: R: reléový výstup standard volba volba volba O: pro polovodi ové relé volba volba volba volba C: norm. signál 0(4) ma volba volba - - V: norm. signál 0(2) V volba volba - - -: bez dalšího výstupu - standard standard standard Omezení: Pokud je použita volba RS485 není možné požadovat OUT4. OUT3 a OUT4 musí být shodného typu. OUT4 je možný pouze, pokud je k dispozici OUT3 3. Digitální ídící vstup a sériové rozhraní: I: ídící vstup a sériové rozhraní (RS485) -: bez rozhraní 4. Poplach p i poruše topného okruhu: H: vstup pro proudový transformátor -: bez kontroly Objednací kód: TLK 43 TLK 43 L RROO I -: TLK 43 napájení 24V AC/DC, ídící vstup a sériové rozhraní, 2 x relé a 2 x výstup pro pol. relé

13 Zobrazova e / Regulátory p ídavný zobrazova do proudové smy ky 4-20 ma bez pot eby samostatného napájení libovoln nastavitelný b hem n kolika sekund bez pot eby použití dalších za ízení také v provedení se vstupem 0-10V (nutné napájení) (GIA ) vysoký rozsah zobrazení od do 9999 íslic Ru ní m icí p ístroje NAPÁJENÍ Z PROUDOVÉ SMY KY 4-20 ma vysoká p esnost a minimální teplotní drift velký, 10 mm vysoký LCD displej kontrola p erušení a zkratu senzoru, p ekro ení obou mezí nastaveného m icího rozsahu volitelný programový filtr, který zajistí klidné zobrazení hodnot v p ípad rušení OTO NÝ DO LIBOVOLNÉ POLOHY Zobrazova e / Regulátory GIA 0420 VO zobrazova bez ovládacích tla ítek, 4-20 ma GIA 0420 VOT zobrazova s ovládacími tla ítky, 4-20 ma GIA 010 VOT zobrazova s ovládacími tla ítky, 0-10 V GIA 0420 GIA 010 Vstupní signál: 4-20 ma (2-vodi ) 0-10 V (3-vodi ) Úbytek nap tí: ~ 2 V (~ 3,5 V u...-ex) - Vstupní odpor: - ~ 100 kohm Napájecí nap tí: V DC Napájecí proud: z proudové smy ky < 10 ma ± 0,2 % FS ±1 íslice (p i jmenovité teplot = 25 C) 10 mm vysoký LCD Zobrazovací rozsah: ád zobrazení: volitelný Nastavení: pomocí 3 tla ítek (u VO p ístupné po sejmutí p edního panelu) etnost m ení: ~ 5 m ení / s Filtr: nastavitelný Limit: 3 limitní funkce volitelné: LI 0: p ekro ení mezí m icího rozsahu povoleno LI 1: p ekro ení mezí m icího rozsahu nepovoleno LI 2: p i p ekro ení mezí m icího rozsahu jsou tyto meze zobrazeny Spínací výstupy: (pouze u p ístroj s volbou S1 nebo S2) - S1: 1 galvanicky odd lený výstup (otev ený kolektor) - S2: 2 galvanicky odd lené výstupy (otev ený kolektor) p ipojení p es zvláštní zásuvku M8 Spínací body, voln nastavitelné hystereze: max. spínané nap tí: 28 V max. spínaný proud: 1 A (p i Volby S1: 20 ma) reak ní as: 250 ms Pam min./max. hodnot: min./max. hodnoty jsou ukládány Ovládání, kon gurace: pomocí 3 tla ítek Pracovní podmínky: C / % r.v. (nekondenzující) Elektrické p ipojení: speciální spojkový adaptér do úhlového konektoru EN /A, pro snadné zapojení do m eného okruhu, 2 zajiš ovací šrouby 68 mm a 75 mm v dodávce z ABS, fóliová klávesnice (nebo p ední kryt z polykarbonátu) ~ 48,5 x 48,5 x 35,5 mm (d x š x h) bez úhlového konektoru ~ 50,5 x 90 x 39,5 mm (d x š x h) s úhlovým konektorem IP65 (p i správné montáži) GIA 0420 VOT - ex zobrazova 4-20 ma s ochranou EX pro prost edí s nebezpe ím výbuchu schválení Ex: II 2G Ex ia/ib IIC/IIB T4 GIA 010 VOT - ex zobrazova 0-10 V s ochranou EX pro prost edí s nebezpe ím výbuchu schválení Ex: II 2G Ex ia/ib IIC/IIB T4 (p ipojovací hodnoty naleznete na stran 68) - S1 provedení s 1 galvanicky odd leným spínacím výstupem dodávka v etn p ipojovacího kabelu 1m pro spínací výstup (Volba S1 je možná pouze v kombinaci s provedením Ex) - S2 provedení s 2 galvanicky odd lenými spínacími výstupy dodávka v etn p ipojovacího kabelu 1m pro oba spínací výstupy (Volba S2 není možná v kombinaci s provedením Ex) GIA 0420 WKT zobrazova s ovládacími tla ítky, 4-20 ma GIA 0420 WKT - ex zobrazova s ochranou EX pro prost edí s nebezpe ím výbuchu, 4-20 ma GIA 010 WKT zobrazova s ovládacími tla ítky, 0-10 V GIA 010 WKT - ex zobrazova s ochranou EX pro prost edí s nebezpe ím výbuchu, 0-10 V shodné s GIA... VOT, mimo Elektrické p ipojení: pomocí ~ 2 m dlouhého kabelu k libovolnému zdroji normalizovaného analogového signálu 4 až 20 ma pop V s upev ovacími otvory pro montáž na libovolnou rovnou plochu Loggery / EASYBus ostatní p íslušenství na stran

14 Ru ní m icí p ístroje regulátor / zobrazova bez vn jšího napájení S LED DISPLEJEM Volba: 2 galvanicky odd lené spínací výstupy (otev ený kolektor) s vysokou spínací schopností (28 V / 1 A) 4-bodová spínací funkce Loggery / EASYBus Zobrazova e / Regulátory 1 SPÍNACÍ VÝSTUP (OTEV ENÝ KOLEKTOR) VOLN PROGRAMOVATELNÝ POMOCÍ 3 TLA ÍTEK GRA 0420 VO regulátor / zobrazova bez vn jšího napájení provedení 4-20 ma, s 1 galvanicky odd leným spínacím výstupem GRA 010 VO regulátor / zobrazova provedení 0-10 V, s 1 p es +Ub spínaným výstupem GRA GRA Vstupní signál: ma (2-vodi ) V (3-vodi ) Úbytek nap tí: < 5,5 V -- Vstupní odpor: -- ~ 30 kohm Napájecí nap tí: V Napájecí proud: z proudové smy ky < 10 ma ~ 7 mm vysoký, 4 místný LED Zobrazovací rozsah: íslic, po áte ní a koncová hodnota voln programovatelná doporu ené rozp tí: 2000 íslic ád zobrazení: volitelný 0,2 % FS ±1 íslice (p i jmenovité teplot = 25 C) etnost m ení: > 50 m ení / s Filtr: volitelný ve 3 stupních Limit: 3 volitelné limitní funkce: LI 0: p ekro ení mezních hodnot je povoleno LI 1: p ekro ení mezních hodnot není povoleno LI 2: p i p ekro ení jsou zobrazeny mezní hodnoty Spínací výstupy: GRA0420VO: galv. odd lený spínací výstup (otev ený kolektor), p ipojení p es úhlový konektor GRA010VO: 1 p es +Ub spínaný výstup (otev ený kolektor), p ipojení p es úhlový konektor Volby... - S2: 2 gal. odd lené spínací výstupy (otev ené kolektory), p ipojení p es zvláštní zásuvku M8 Spínací body, hystereze: volitelné max. spínané nap tí: 28 V max. spínaný proud: 20 ma (p i volb... - S2: 1 A) Reak ní doba: 20 ms Spínací funkce: 2 bodová, 3 bodová, 2 bod. s poplachem nebo min./max. poplach Pam min./max. hodnot: do pam ti se ukládají min./max. hodnoty Ovládání: pomocí 3 tla ítek Pracovní teplota: C Relativní vlhkost: % r.v. (nekondenzující) Elektrické p ipojení: speciální spojkový adaptér do úhlového konektoru EN /A, pro snadné zapojení do m eného okruhu, 2 zajiš ovací šrouby 68 mm a 75 mm v dodávce z ABS, fóliová klávesnice (nebo p ední kryt z polykarbonátu) ~ 48,5 x 48,5 x 35,5 mm (d x š x h) bez úhlového konektoru ~ 50,5 x 90 x 39,5 mm (d x š x h) s úhlovým konektorem IP65 (p i správné montáži) vysoce rychlá regula ní a poplachová odezva (reak ní as < 20 ms) také provedení se vstupem 0-10 V (nutné pomocné napájení) pam min./max. hodnot 3 limitní funkce, 3 stupn filtru nastavitelné zpožd ní poplachu rozsáhlý vlastní kontrolní a diagnostický systém - S2 provedení s 2 galvanicky odd lenými spínacími výstupy spínací výstupy mají zvýšenou spínací schopnost (28 V / 1A), p ipojení p es zvláštní zásuvku M8 (dodávka v etn p ipojovacího kabelu 1m, spole ný pro oba spínací výstupy) - OT provedení s p edním krytem bez tla ítek (nap. pro minimalizaci nebezpe í neodborného zásahu do nastavení p ístroje) GRA 0420 WK provedení 4-20mA bez pomocného napájení, 1 gal. odd lený spínací výstup GRA 010 WK provedení 0-10V, 1 galvanicky odd lený spínací výstup jako GRA... VO pouze Elektrické p ipojení: pomocí ~ 2 m dlouhého kabelu k libovolnému zdroji normalizovaného analogového signálu pop. pro spínací výstup pouzdro s upev ovacími otvory pro montáž na libovolnou rovnou plochu 80

15 Zobrazova e / Regulátory Rozm ry: Vý ez v panelu: P ipojení: nást nná montážní pouzdra pro zabudování p ístroj formát 24 x 48 a 48 x 96 mm APG-1* nást nné montážní pouzdro v etn t sn ní GGD x 82 x 95 mm (v x š x h), bez úhlového konektoru pro 1 p ístroj formátu 24 x 48 úhlový konektor dle EN /A, 4-pólový OPTICKÝ A AKUSTICKÝ POPLACH APG-2* nást nné montážní pouzdro v etn t sn ní GGD x 82 x 95 mm (v x š x h), bez vývodek pro 1 p ístroj formátu 24 x 48 APG-3* nást nné montážní pouzdro v etn t sn ní GGD x 82 x 95 mm (v x š x h), bez vývodek pro 2 p ístroje formátu 24 x 48 APG-4* nást nné montážní pouzdro v etn t sn ní GGD x 125 x 126 mm (v x š x h), bez vývodek pro 1 p ístroj formátu 48 x 96 2 x kabelová vývodka M12 x 1,5 2 x kabelová vývodka M12 x 1,5 kabelová vývodka M12 x 1,5 a M16 x 1,5 APG-6* nást nné montážní pouzdro v etn t sn ní GGD x 125 x 126 mm (v x š x h), bez vývodek pro 2 p ístroje formátu 48 x 96 kabelová vývodka 2 x M12 x 1,5 a 2 x M16 x 1,5 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 Ur ené pro: GIA 20 EB / GIR / GIA 0420 / GIA 0420 SP / GIA 2448 /WE / GTH2448/1,2,3 GIA 2000 / GIR 2000 Pt / GIR , / GTH 83 EG, / GTH 1150 EG * Upozorn ní: Veškerá pouzdra jsou bez zabudovaných p ístroj a nálepek s ozna ením jednotek! P ístroje nebo nálepky (strana 73) s ozna ením jednotek musejí být objednány samostatn Na p ání mohou být p ístroje (p i spole ném objednání s pouzdrem) zabudovány bezplatn. ALARM 230V výstražné sv tlo se sirénou Všeobecn : univerzální poplachový zdroj optického (blikajícího) a akustického signálu pro jednoduché propojení s reléovým výstupem a napájením 230 V poplachový maják se sirénou Barva: ervená Akustický 92 db výkon: Napájení: 230 V AC / 50 Hz Pracovní teplota: C IP 65 Ur en pro: nap. GIR 2002, GIR 230, GIR 300 použití polovodi ová relé HLR 50A polovodi ové relé v etn krytu pro ochranu p ed nebezpe ným dotykem Spínané nap tí: V AC Spínaný proud: max. 50 A ídící nap tí: 3-32 V DC Izola ní nap tí: 4000 V Provozní teplota: C Rozm ry: ~ 59 x 46 x 35 mm RC-prvek 230VAC pro spínání induktivních zát ží (magnetické ventily, relé, cívky styka, malé motory apod.) montážní deska PRO JEDNODUCHOU MONTÁŽ P EVODNÍK A P ÍSTROJ MP 8082 montážní deska pro pouzdra 80 x 82 Všeobecn : Montážní deska je ve výrob instalována na p ístroj (v pouzd e 80x82). Pomocí montážních otvor lze pouzdro p ístroje (bez nutnosti demontáže jeho krytu) jednoduše upevnit na st nu. Rozm ry: 80 x 114 x 6 mm (v x š x h) veškeré p ístroje v pouzd e 80 x 82: nap. GTMU, GRHU, GHTU, GMUD, GPHU 014 MP, OXY 3610 MP, APG-1 jiná provedení na dotaz D53 TP50D 3 fázové polovodi ové relé v etn krytu pro ochranu p ed nebezpe ným dotykem Spínané nap tí: V AC Spínaný proud: max. 50 A ídící nap tí: 3-32 V DC Izola ní nap tí: 4000 V Provozní teplota: C Rozm ry: ~ 100 x 75 x 35 mm D53-3P chladi pro polovodi ové relé D53TP50D pro montáž na lištu DIN Loggery / EASYBus Zobrazova e / Regulátory Ru ní m icí p ístroje ostatní p íslušenství na stran

16 Ru ní m icí p ístroje Zobrazova e / Regulátory sí ové zdroje GNG 220 / 2 sí ový zdroj pro montáž na lištu DIN - pro 2 p evodníky Vstupní nap tí: 230 V, 50/60 Hz Výstupní nap tí: 2 x 18 V DC ±5 %, 25 ma Rozm ry: 48 x 96 x 52 mm (š x v x h) Upevn ní: na lištu DIN GNG 220 / 2-12V jako GNG220/2, ale výstupní nap tí: 2 x 12 V DC, je 30 ma GNG 220 jako GNG220/2, ale výstupní nap tí: 1 x 12V DC, 100 ma, nestabilizované GNG 12 / 300 sí ový zdroj pro montáž na lištu DIN Vstupní nap tí: 230 V, 50/60 Hz Výstupní nap tí: 12 V DC ±5 %, 300 ma Rozm ry: 70,4 x 96 x 62 mm (š x v x h) Upevn ní: na lištu DIN GNG 24 / 150 jako GNG12/300, ale výstupní nap tí: 24 V DC ±5 %, 150 ma jiná výstupní nap tí na dotaz Loggery / EASYBus M icí p evodníky DC/DC m ni e GNG 12 / 24 GNG 24 / 24 DC/DC m ni e pro galvanické odd lení napájecích nap tí 12V nebo 24 V DC Vstupní nap tí: GNG12/24: V DC GNG24/24: V DC Výstupní nap tí: 24 V DC ±5 %, max. 80 ma, galvanicky odd lené Izola ní nap tí: 500 V Provozní teplota: C Upevn ní: na lištu DIN Rozm ry: minimální, ší ka pouze 22.5 mm. GNG 12 / 2 x 24 GNG 24 / 2 x 24 DC/DC m ni Vstupní nap tí: GNG 12 / 2 x 24: V DC GNG 24 / 2 x 24: V DC Výstupní nap tí: 2 x 24 V DC ±5 %, max. 80 ma, galvanicky odd lené ostatní údaje shodné s GNG 12/24 pop. GNG 24/24 Sníma e teploty Poplach / Ochrana sí ové a reléové moduly (nap. pro GIA20EB) GNR10 sí ový a reléový modul na lištu DIN pro napájení jednoho GIA20EB a m icího p evodníku Vstupní nap tí: 230V, 50/60Hz (jiné na dotaz) Výstupní nap tí: ~ 11 V DC (neregulované) pro napájení GIA20EB. 18 V DC ±5 % (stabilizované), 25 ma pro p evodník Reléové výstupy: 2 izolované p epína e, spínaný proud max. 10A p i odporové zát ži P ipojení: šroubovací svorky Rozm ry: 48 x 96 x 60 mm (š x v x h) Upevn ní: na lištu DIN GR10 reléový modul na lištu DIN pro jeden GIA20EB Vstupní nap tí: 12 V DC (jiné nap. 24VDC na dotaz) Reléové výstupy: 2 izolované p epína e, spínaný proud max. 10A p i odporové zát ži P ipojení: šroubovací svorky Rozm ry: 48 x 96 x 60 mm (š x v x h) Upevn ní: na lištu DIN 82

Nové univerzální p evodníky z typové ady KNICK 6 mm pro termo lánky, odporové teplom ry, tenzometry a odporové vysíla e

Nové univerzální p evodníky z typové ady KNICK 6 mm pro termo lánky, odporové teplom ry, tenzometry a odporové vysíla e M icí a regula ní technika Nové univerzální p evodníky z typové ady KNICK 6 mm pro termo lánky, odporové teplom ry, tenzometry a odporové vysíla e PolyTrans P 32000 pro všechny typy idel termo lánky, odporové

Více

JUMO ctron 16/08/04 Kompaktní regulátor s časovačem a rampovou funkcí

JUMO ctron 16/08/04 Kompaktní regulátor s časovačem a rampovou funkcí JUMO GmbH & Co. KG JUMO Měření a regulace s.r.o. JUMO Slovensko s.r.o. MoritzJuchheimStraße 1, 36039 Fulda Křídlovická 943/24a, 603 00 Brno Púchovská 8, 831 06 Bratislava Německo Česká republika Slovenská

Více

SINEAX V604s Programovatelný multifunkční převodník

SINEAX V604s Programovatelný multifunkční převodník pro stejnosměrný proud, stejnosměrné napětí, teplotní čidla, dálkové vysílače nebo potenciometry Přístroj SINEAX V604s je multifunkční převodník s uchycením na DIN lištu s následujícími charakteristikami:

Více

popis Strana katalogu: 142 142 143 143 143 143 143 144 144 144 144 144 145 145 miniaturní poplachový p ístroj (bateriový provoz)

popis Strana katalogu: 142 142 143 143 143 143 143 144 144 144 144 144 145 145 miniaturní poplachový p ístroj (bateriový provoz) 141 Strana katalogu: 145 146 142 146 142 147 147 148 148 148 148 148 popis p ístroj pro montáž do rozvád e p ístroj pro montáž do rozvád e p ístroj pro montáž do rozvád e p ístroj v nást nném pouzd e p

Více

Termostat pro povrchovou montáž Typová ada ATH-Ex

Termostat pro povrchovou montáž Typová ada ATH-Ex Strana 1/5 Termostat pro povrchovou montáž Typová ada ATH-Ex Certifikát podle ATEX - p edpis 94/9/EG pro výbušné plyny, zóna 1 a pro výbušný prach, zóna 21 TW teplotní hlída STW bezpe nostní teplotní hlída

Více

Pece, hořáky Balící stroje a linky Stroje na zpracování plastů Sušárny a klimatizační komory Tepelné procesy Sterilizátory atd.

Pece, hořáky Balící stroje a linky Stroje na zpracování plastů Sušárny a klimatizační komory Tepelné procesy Sterilizátory atd. PMA a Company of WEST Control Solutions KS 45 Univerzální průmyslový regulátor Kompaktní konstrukce Jednoduchá montáž na DIN lištu Vysoké rozlišení a rychlá odezva Univerzální vstup pro všechny druhy čidel

Více

Zkouše ky nap tí DUSPOL

Zkouše ky nap tí DUSPOL Zkouše ky nap tí DUSPOL Vibra ní alarm pro bezpe né zjišt ní nap tí. P ipojení zát že dv ma membránovými tla ítky. M ení pr chodnosti vodi akusticky pomocí bzu áku a opticky pomocí LED, p ípadn LCD. P

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

TERM 2.7. Ekvitermní regulátor pro podlahové vytápění TERM 2.7. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.7. Ekvitermní regulátor pro podlahové vytápění TERM 2.7. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.7 Ekvitermní regulátor pro podlahové vytápění TERM 2.7 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace podlahového topného okruhu ekvitermní

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ APARATURA PRO MĚŘENÍ POSUVŮ LINEÁRNÍ SNÍMAČE DRÁHY SD 2.1, SD 3.1 Vyrábí a dodává: AUTING spol. s r.o. Jírovcova 23 623 00 Brno Tel/Fax: 547 220 002 Provozní předpis MP 5.1 strana

Více

504 1.1... napěťový vstup 0,- 504 1.2... proudový vstup 65,- 504 1.3... odporový vstup 80,-

504 1.1... napěťový vstup 0,- 504 1.2... proudový vstup 65,- 504 1.3... odporový vstup 80,- název strana 501 ZEPAX 01 - Přístroj ukazovací číslicový volně programovatelný 1 502 ZEPAX 02 - Přístroj ukazovací číslicový 1 504 ZEPAX 04 - Přístroj ukazovací číslicový se signalizací 1 510 ZEPAX 10

Více

Měřič vodivosti Liquisys CLM 252

Měřič vodivosti Liquisys CLM 252 Technické informace TI 170C/07/cs Měřič vodivosti Liquisys CLM 252 Měřicí převodník pro vodivost a odpor Rozsah použití Nejčistší voda Úprava vody Výměníkyiontů Reverzní osmóza Odsolování chladicí vody

Více

Domovní telefon. Barva bílá standardní. Barva šedá titanová

Domovní telefon. Barva bílá standardní. Barva šedá titanová Domovní telefon série PETRARCA Barva bílá standardní Barva šedá titanová Domovní telefony série Petrarca se vyzna ují vysokou modularitou, všestranností a flexibilitou použití. Díky mnoha dodávaným dopl

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny

idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny 1 910.2 idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny QBM69.2512 Lineární charakteristika tlaku s volitelným rozsahem m ení Provozní nap tí AC 24 V nebo 13,5 35 V Výstupní signál Modbus RTU: Analogová

Více

GIR 230 Pt Verze 1.1

GIR 230 Pt Verze 1.1 E33.0.11.6B-00c zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt strana 1 z 14 Zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt Verze 1.1 GREISINGER electronic GmbH E33.0.11.6B-00c zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt strana

Více

Měřič ph/ redox potenciálu liquisys CPM 252

Měřič ph/ redox potenciálu liquisys CPM 252 Technické informace TI 168C/07/cs Měřič ph/ redox potenciálu liquisys CPM 252 Měřicí převodník pro ph/ redox potenciál Rozsah použití Čištění odpadních vod, neutralizace Odstraňování jedů v galvanizovnách

Více

Průmyslový tlakový spínač

Průmyslový tlakový spínač Průmyslový tlakový Spínač pro hydrauliku keramický tlustovrstvý senzor 1 nebo 2 spínací výstupy jednoduché nastavení pomocí adapteru nebo kofigurátoru jmenovité rozsahy od 0... 2 bar do 0... 400 bar Elektronický

Více

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální napájení Infraport pro komunikaci Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Univerzální

Více

MĚŘIČ DÉLKY. typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. čítač počtu kusů A T E R M. DELK2115 Technická dokumentace

MĚŘIČ DÉLKY. typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. čítač počtu kusů A T E R M. DELK2115 Technická dokumentace MĚŘIČ DÉLKY typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé čítač počtu kusů 1. Obecný popis měřiče délky Měřič délky DELK2115 je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně

Více

EXIMUS cs. Digitální teplom ry REGULÁTORY teploty, chlazení, vlhkosti a tlaku, sondy + Ceníky

EXIMUS cs. Digitální teplom ry REGULÁTORY teploty, chlazení, vlhkosti a tlaku, sondy + Ceníky EXIMUS cs Digitální teplom ry REGULÁTORY teploty, chlazení, vlhkosti a tlaku, sondy + Ceníky TM NiPt TM NTC TM JK ící rozsah pro sondu: Digitální panelové teplom ry EXIMUS ervený 3místný displej rozm ry

Více

Impulsní M-Bus adaptér

Impulsní M-Bus adaptér 5 383 Impulsní M-Bus adaptér AEW310.2 Impulsní adaptér AEW310.2 p ijímá a zpracovává impulsy z 1 nebo 2 m i spot eby s impulsním výstupem a p enáší data dále po M-Bus sb rnici. Impulsní adaptér musí být

Více

GEN230-3i3u-X-ADE. Specifikace kalibra ního generátoru

GEN230-3i3u-X-ADE. Specifikace kalibra ního generátoru Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982

Více

ada 34 - Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 6 A

ada 34 - Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 6 A ada - Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 6 A mm úzké sí ové relé - DC cívka se zvýšenou citlivostí (70 mw) - AC/DC ovládání pomocí patice - bezpečné odd lení podle ČSN EN 078 mezi cívkou a kontaktní sadou

Více

Relé pr myslové, 10 A

Relé pr myslové, 10 A 60. 60.3 pr myslové relé do patice - cívky AC a DC - mechanická aretace a mechanický indikátor - provedení se zdvojenými kontakty u 60. a 60.3 - provedení s proudovou cívkou - rozší ení na časové relé

Více

Sb rnicový systém E.A.S.Y.Bus

Sb rnicový systém E.A.S.Y.Bus P ehled funkcí Vlastnosti systému EASYBus nenákladné propojení pomocí krouceného 2-pólového vedení (nezávislého na polarit ) sb rnice zajiš uje sou asn napájení a p enos signál délka vedení do 1000 m pln

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

Laserový detektor uzávěrů lahví Neurologic 4.0

Laserový detektor uzávěrů lahví Neurologic 4.0 Laserový detektor uzávěrů lahví Neurologic 4.0 řídící panel hlavice se senzory Základní popis systému Zřízení je určeno k montáži do automatizované linky za plničku a šroubovačku lahví. Systém Neurologic

Více

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Dvojitý čtyřmístný displej LED Čtyři vstupy Čtyři výstupy Regulace: on/off, proporcionální, PID, PID třístavová Přístupové heslo Alarmové funkce Přiřazení vstupu

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy

SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy Maximální flexibilita instalace S pouze 4 kryty, Série

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

Návod k obsluze pro digitální panelový zobrazovač GIA 2448 / GIA 2448 WE

Návod k obsluze pro digitální panelový zobrazovač GIA 2448 / GIA 2448 WE Návod k obsluze pro digitální panelový zobrazovač Technické údaje: Vstupní signál: GIA 2448 / GIA 2448 WE 0-200mV 0-1V 0-2V 0-10V 0-20V 0-20mA 4-20mA nastavitelný pomocí letovacích můstků nebo dílensky

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 284 ÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 284 ÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 284 ÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOT EBI 1. Základní informace:... 2 2. Popis p ístroje:... 2 3. Podmínky použití PU284 DELTA... 3 4. Technické parametry:... 3 5. Uvedení p ístroje

Více

Bodový registrační přístroj TRANSOKOMP 350

Bodový registrační přístroj TRANSOKOMP 350 PMA a Company of WEST Control Solutions Bodový registrační přístroj TRANSOKOMP 350 Rychlý záznam až třiceti měřicích míst a třiceti vypočtených hodnot ve dvou vteřinách Jednoduché interaktivní programování

Více

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem LEVEL INSTRUMENTS EE23 Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem Snímač EE23 je jednoduchý multifunkční přístroj, jenž vyniká vysokou přesností, jednoduchou instalací a údržbou.

Více

SNÍMAČ T3110. Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4-20 ma.

SNÍMAČ T3110. Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4-20 ma. SNÍMAČ T3110 Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4-20 ma Návod k použití Návod na použití snímače T3110 Snímač je určen pro měření okolní

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY 1. Obecný popis ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115A ATERM 1 Měřicí zařízení DEL2115A je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět

Více

Seznam elektromateriálu

Seznam elektromateriálu Seznam elektromateriálu Stykače, relé, spínače, svorky,, frekvenční měniče, kabely Položka Specifikace Množství ( ks, m, kg ) Stykače, relé Stykač AC In 6 A, 3 pólový, kontakty 3 ON, Un 400V, 0 AC,AC3,

Více

JUMO mtron T. Analogový vstu n mo ul 4-kanálový. lokové s éma. lastnost. Strana 1/10. Typový l st 705020

JUMO mtron T. Analogový vstu n mo ul 4-kanálový. lokové s éma. lastnost. Strana 1/10. Typový l st 705020 JUMO M en a regula e s.r.o. JUMO Slovensko s.r.o. JUMO GmbH & Co. KG K ídlov ká 9/ a, Brno Pú hovská, 6 Brat slava Mor tz-ju hhe m-straße, 6 9 Fulda eská republ ka Slovenská republ ka me ko Tel: + 5 Tel:

Více

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky PMA a Company of WEST Control Solutions KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky Čelní komunikační BluePort a BlueControl software Manažer údržby a seznam poruch Modulační, dvoustupňová

Více

Oddělovací moduly VariTrans

Oddělovací moduly VariTrans Oddělovací moduly VariTrans VariTrans B 13000 určen pro standardní průmyslové aplikace, kalibrované rozsahy VariTrans P 15000 profesionální převodník pro standardní signály, kalibrované rozsahy VariTrans

Více

KATALOGOVÝ LIST. Měřicí převodníky činného nebo jalového výkonu EW 2.2 DGW 2.2 VGW 2.2 DUW 2.2 VUW 2.2 EB 2.2 DGB 2.2 VGB 2.2 DUB 2.2 VUB 2.

KATALOGOVÝ LIST. Měřicí převodníky činného nebo jalového výkonu EW 2.2 DGW 2.2 VGW 2.2 DUW 2.2 VUW 2.2 EB 2.2 DGB 2.2 VGB 2.2 DUB 2.2 VUB 2. KATALOGOVÝ LIST 062.10cz Měřicí převodníky činného nebo jalového výkonu EW 2.2 DGW 2.2 VGW 2.2 DUW 2.2 VUW 2.2 EB 2.2 DGB 2.2 VGB 2.2 DUB 2.2 VUB 2.2 všechny typy v pouzdře šířky 45 mm Použití Měřicí převodníky

Více

Digitální tlakoměr PM 111

Digitální tlakoměr PM 111 Digitální tlakoměr PM 111 Tlakoměr PM 111 Průmyslové tlakoměry PM 111 jsou určeny k měření, digitálnímu zobrazení okamžité hodnoty tlaku měřeného média a případně i na jeho regulaci. Použití a princip

Více

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis 2. 2. Použití 2. 3. Technické informace 2. 4. Nastavení 3. 5. Popis funkce 6. 6.

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis 2. 2. Použití 2. 3. Technické informace 2. 4. Nastavení 3. 5. Popis funkce 6. 6. GIGAmatic Tenzometrický přetěžovací převodník OBSAH 1. Popis 2 2. Použití 2 3. Technické informace 2 4. Nastavení 3 5. Popis funkce 6 6. Zapojení 8 7. Údržba 9 Strana # 1 z 8 Revize: 1.8 Květen 2007 1.

Více

Kalibrované. měřicí systémy. GMH 3710 bez příslušenství GMH 3750 bez příslušenství GMH 3750 / SET2 GMH 3710 / SET1

Kalibrované. měřicí systémy. GMH 3710 bez příslušenství GMH 3750 bez příslušenství GMH 3750 / SET2 GMH 3710 / SET1 Vysoce přesný teploměr pro snímače Pt100 Vhodný jako referenční přístroj pro kalibrace dalších zařízení WK Měřicí rozsahy: -199,99... +199,99 C nebo -200,0... + 850,0 C -199,99... +199,99 F nebo -328,0...

Více

Návod pro provoz - teplotní relé TR 250

Návod pro provoz - teplotní relé TR 250 MINIPAN digital panel meters, temperature- and mains controlling, special purpose instruments for customer requirements www.ziehl.com Návod pro provoz - teplotní relé TR 250 Krátký popis Teplotní relé

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

385 28 + 385 07 385 50 385 11

385 28 + 385 07 385 50 385 11 Logicab TM 2 profesionální oznaèovací systém na popisování prvkù Mémocab, Duplix, samolepicích štítkù, ovládacích a signalizaèních prvkù, svorek Zásobník s pery Rám 385 27 + 385 03 385 05 385 08 Ploter

Více

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1.1. Nepřímá metoda měření teploty Pro nepřímé měření oteplení z přírůstků elektrických

Více

Modulárně orientovaná struktura systému s distribuovanou inteligencí

Modulárně orientovaná struktura systému s distribuovanou inteligencí PMA a Company of WEST Control Solutions rail line Systémové komponenty Komunikační moduly pro CI45, SG45, KS45 a TB45 PROFIBUS-DP Ethernet MODBUS/TCP Kompaktní konstrukce Centralizované napájení Napájecí

Více

Plovákový spínač s jedním mezním kontaktem - provedení PG

Plovákový spínač s jedním mezním kontaktem - provedení PG Popis výrobku V provozních a skladovacích nádržích je nutné zjišťování úrovně hladiny kapaliny, neboť je nutno korigovat nežádoucí změny povrchu provozní kapaliny (odpařování nebo zanášení resp. vynášení

Více

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod.

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod. POUŽITÍ Servomotory MODACT MOKED jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem s úhlem natočení výstupní části do 90 včetně případů, kde se vyžaduje těsný uzávěr v koncových polohách.

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Rotační měřicí senzory Absolutní jednootáčkové rotační senzory s plnou hřídelí

Rotační měřicí senzory Absolutní jednootáčkové rotační senzory s plnou hřídelí 126 /0305 www.turck.cz vysoká odolnost vůči nárazu ( 2500 m/s 2, 6 ms dle DIN IEC 68-2-27) SSI, paralelní nebo proudový výstup rozlišení: max. 16384 impulzů (14 bitů), pro otáčku provedení s hřídelí ø

Více

Obsah : strana : 1. Úvod 3. 2. Obsluha 5. 3. Chybová hlášení 10. 4. Technické údaje 11. 5. Údržba, servis 11. 6. Nakládání s odpadem 12

Obsah : strana : 1. Úvod 3. 2. Obsluha 5. 3. Chybová hlášení 10. 4. Technické údaje 11. 5. Údržba, servis 11. 6. Nakládání s odpadem 12 MSA 250 Obsah : strana : 1. Úvod 3 1.1 Platnost 1.2 Popis výrobku 1.3 Ovládací prvky 1.4 te ka árového kódu 1.5 Napájení jednotky 1.6 Uvedení do provozu 2. Obsluha 5 2.1 Zapnutí jednotky 2.2 Zadání sva.

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

Řada 83 - Průmyslové časové relé 8-12 - 16 A

Řada 83 - Průmyslové časové relé 8-12 - 16 A Řada 83 - Průmyslové časové relé 8-12 - 16 A Řada 83 multinapěťové a multifunkční časové relé pro průmyslové použití 83.01 83.02 83.52 multifunkčni: 8 časových funkcí 83.91 se 4 blikacími funkcemi : (12...240)

Více

Návod na montáž, p ipojení a obsluhu. Regulátor TRS 4. CZ verze 1.0

Návod na montáž, p ipojení a obsluhu. Regulátor TRS 4. CZ verze 1.0 Návod na montáž, p ipojení a obsluhu Regulátor TRS 4 CZ verze 1.0 Prohlášení Výrobce prohlašuje, že solární regulátor TRS4 je opat en ozna ením CE a je ve shod s následujícími právními p edpisy: - sm rnice

Více

DX 345. Indikace polohy - zjednodušený návod

DX 345. Indikace polohy - zjednodušený návod control motion interface motrona GmbH Zwischen den Wegen 32 78239 Rielasingen - Germany Tel. +49 (0)7731-9332-0 Fax +49 (0)7731-9332-30 info@motrona.com www.motrona.com DX 345 Indikace polohy - zjednodušený

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

ECL Comfort 200 230 V stř. a 24 V stř.

ECL Comfort 200 230 V stř. a 24 V stř. Datový list ECL Comfort 200 230 V stř. a 24 V stř. Aplikace ECL Comfort 200 je elektronický regulátor teploty, který je možno předprogramovat pro řadu různých aplikací. Každá aplikace má svou vlastní kartu

Více

KAPACITNÍ HLADINOMĚRY CLM 36

KAPACITNÍ HLADINOMĚRY CLM 36 KAPACITNÍ HLADINOMĚRY CLM 36 Určeno ke spojitému měření výšky hladin kapalin a sypkých materiálů Široké spektrum použití, přímá montáž do zásobníků, sil, jímek apod. Varianty s lanovou elektrodou nebo

Více

NÁVOD RCh, RChG Tlakoměry s Bourdonovou trubicí s nerezovým bajonetovým pouzdrem

NÁVOD RCh, RChG Tlakoměry s Bourdonovou trubicí s nerezovým bajonetovým pouzdrem JSP Měření a regulace Snímače tlaku - ND1586-2010/06 NÁVOD RCh, RChG Tlakoměry s Bourdonovou trubicí s nerezovým bajonetovým pouzdrem Třída přesnosti 1,0. Pouzdro s bajonetovým kroužkem. Krytí IP 54, IP

Více

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228 Obsah Tlakové spínače Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 18 S Allfluid nerezová ocel kolík 0-800 bar +85 C 228 33 D Hliník, nerezová ocel, Polyesterová fólie Příruba -1-630 bar +80 C 230

Více

Záznamník teploty s displejem Návod k použití

Záznamník teploty s displejem Návod k použití LOGGER S0110E Záznamník teploty s displejem Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty S0110E Přístroj je určen pro měření a záznam okolní teploty. Měřicí senzor teploty je neodnímatelnou součástí

Více

Digitální panelový měřicí přístroj MDM40

Digitální panelový měřicí přístroj MDM40 Digitální panelový měřicí přístroj MDM40 Kontrolér pulzních signal Digitální přístroj s mikroprocesorovým řízením 2 měřící kanály Pro měření jmenovité frekvence, periody a rychlosti Rozsahy od 0,001 Hz

Více

Elektrické odizolovací p ístroje

Elektrické odizolovací p ístroje Elektrické odizolovací p ístroje AI 01 0,05-6 8,8 Elektrický odizolovací p ístroj. - rozsah pr ez 0,05-6 mm 2, takt 0,5 s - maximální pr m r vodi e 5 mm - rozsah odizolovacích délek 3,0-20 mm - minimální

Více

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Měření impedancí v silnoproudých instalacích Měření impedancí v silnoproudých instalacích 1. Úvod Ing. Lubomír Harwot, CSc. Článek popisuje vybrané typy moderních měřicích přístrojů, které jsou používány k měřením impedancí v silnoproudých zařízeních.

Více

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A Řada - Relé průmyslové, 7-10 A Řada miniaturní průmyslové relé do PS nebo do patice cívky AC a DC reléové krytí RT III (mytí odolné) u.12,.13,.14 kompatibilní s časovyḿi relé řady 85 patice do PS nebo

Více

SPECIAL OFFER 2014. Save 20 % compared to price list MEASURING SET: TEMP 1

SPECIAL OFFER 2014. Save 20 % compared to price list MEASURING SET: TEMP 1 SPECIAL OFFER 2014 Save 20 % compared to price list MEASURING SET: TEMP 1 Universal temperature gauge set, ready for operation, with 3 different temperature sensors TYPE K. Ideally suited for temperature

Více

Magnetické ventily Siemens ednosti

Magnetické ventily Siemens ednosti Magnetické ventily Siemens ednosti esné a rychlé regula ní ventily s rozhraním pro standardní ídící signály - Krátký p estavovací as < 2sec - Vysoké rozlišení zdvihu - Velký regula ní rozsah - esná opakovatelnost

Více

SINEAX V 624 Programovatelný převodník teploty pro odporový teploměr nebo termočlánek

SINEAX V 624 Programovatelný převodník teploty pro odporový teploměr nebo termočlánek SINEAX V 6 Pouzdro P/7 pro montáž na lištu DIN 00 II () G Použití Převodník SINEAX V 6 (obr. ) je vhodný pro měření teploty ve spojení s termočlánky (TC) nebo odporovými teploměry (RTD). Nelinearita teplotních

Více

REVO M-1PH Polovodičový spínací modul jednofázový jmenovitý proud 35 A a 40 A

REVO M-1PH Polovodičový spínací modul jednofázový jmenovitý proud 35 A a 40 A PMA a Company of WEST Control Solutions REVO M-1PH Polovodičový spínací modul jednofázový jmenovitý proud 35 A a 40 A Univerzální modul pro všechny druhy zátěží a režimy spínání Komunikace RS 485 Modbus

Více

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A Instalační výhoda v typové rozmanitosti EMR šířka 6,2 mm spoří místo Elektromechanické relé 16-pólové propojovací lišty (modrá, černá, červená) zkracují montážní dobu integrované indikační a EMC ochranné

Více

Kanálová čidla kvality vzduchu

Kanálová čidla kvality vzduchu 1 962 QPM2102D QPM2160D, QPM2162D QPM2100, QPM2102 QPM2160, QPM2162 Kanálová čidla kvality vzduchu QPM21 Bezúdržbový snímač založený na optickém měření infračervené absorpce (NDIR 1 ) Snímač VOC 2) založený

Více

VM-3000 Série INTEGROVANÝ NOUZOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM

VM-3000 Série INTEGROVANÝ NOUZOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM VM-3000 Série INTEGROVANÝ NOUZOVÝ VAROVNÝ SYSTÉM Digitální ozvučovací systém pro zabezpečení budov a hudební ozvučení Kompaktní systémový zesilovač, hlasový poplach v jednom zařízení VLASTNOSTI SYSTÉMU

Více

DELTA plus Elektroměry s montáží na lištu DIN Technická dokumentace

DELTA plus Elektroměry s montáží na lištu DIN Technická dokumentace Elektroměry s montáží na lištu DIN Technická dokumentace ABB/NN 09/07CZ_08/03 Přístroje nízkého napětí Obsah: Všeobecný popis Objednací údaje Příslušenství Technické údaje Schémata zapojení a pulzní výstupy

Více

Ceník 2010. Obsah. Výrobce si vyhrazuje právo cenových úprav bez předchozího upozornění. 3

Ceník 2010. Obsah. Výrobce si vyhrazuje právo cenových úprav bez předchozího upozornění. 3 Ceník 2010 Ceník 2010 Obsah - Regulátor teploty kapilárový typ 61126 - Regulátor teploty stonkový typ 61134 - Regulátor teploty prostorový typ 61113, regulátor tlaku a podtlaku vlnovcový typ 61214 - Regulátor

Více

HMP - 164. Regulátor odběru elektrické energie TX RX COM L N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 230V~ 6x relé 250V/8A + -

HMP - 164. Regulátor odběru elektrické energie TX RX COM L N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 230V~ 6x relé 250V/8A + - HMP - 164 Regulátor odběru elektrické energie 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 12V= 1 2 3 + - 485 1 2 3 4 - + TX RX COM STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 STUPEŇ 4 STUPEŇ 5 STUPEŇ 6 230V~ 6x relé 250V/8A L

Více

měřicí přístroje pro ph / Redox (ORP) / teplotu

měřicí přístroje pro ph / Redox (ORP) / teplotu STANDARDNÍ AUTO OFF MIN MAX NYNÍ SE SNÍMAČEM TEPLOTY GMH 3511 GMH 3531 GMH 3551 měřicí přístroj pro ph / Redox (ORP) / teplotu s datovým loggerem, Měřicí rozsahy: -5,0... +150,0 C popř. 23,0... +302,0

Více

Ru ní m icí p ístroje. Zobrazova e / Regulátory. Loggery / EASYBus. M icí p evodníky. Použití: ostatní p íslušenství na stran 72-80 GMK 100 GMR 110

Ru ní m icí p ístroje. Zobrazova e / Regulátory. Loggery / EASYBus. M icí p evodníky. Použití: ostatní p íslušenství na stran 72-80 GMK 100 GMR 110 VLHKOST MATERIÁL Ru ní m icí p ístroje Loggery / EASYBus tesa i, truhlá i, hobby lod a karavany (d evo & sklolaminát) certifikované lepené konstrukce palivové d evo GMK 210 GMK 100 GMI 15 GMR 110 GMH 3810

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

Vysokorychlostní regulátor teploty R6000

Vysokorychlostní regulátor teploty R6000 Vysokorychlostní regulátor teploty R6000 Vícekanálové vysokorychlostní regulátory teploty Extratřída se 100 ms Rychlost regulátoru teploty R6000 od GMC je nepřekonatelná. Během pouhých 100 ms regulátor

Více

Elektronický tlakový spínač TSE

Elektronický tlakový spínač TSE Elektronický tlakový spínač TSE HC 90 /010 p max do 400 bar Elektronický tlakový spínač TSE Pro monitorování tlaku v obvodu a sepnutí signalizace po dosažení nastavených hodnot tlaku Membrána z nerezové

Více

SIEMENS QXA2602/QXA2604 QXA2603 QXA2604. Čidlo rosného bodu

SIEMENS QXA2602/QXA2604 QXA2603 QXA2604. Čidlo rosného bodu SIEMENS 3 302 QXA2601/QXA2603 QXA2602/QXA2604 Čidlo rosného bodu QXA2601 QXA2602 QXA2603 QXA2604 Provozní napětí AC/DC 24 V nebo AC 230 V Bezpotenciálový přepínací kontakt AC/DC 1 30 V nebo AC 230 V Snadná

Více

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální napájení Infraport pro komunikaci Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Univerzální

Více

Novinka-V- Elektromagnetické ventily VMPA1 2.5. snadná výměna ventilu. průtok až do 360 l/min

Novinka-V- Elektromagnetické ventily VMPA1 2.5. snadná výměna ventilu. průtok až do 360 l/min snadná výměna ventilu průtok až do 360 l/min také jako modulární multifunkční ventilový terminál až pro 64 ventilů 2005/07 - změny vyhrazeny výrobky 2006/2007 2/-1 hlavní údaje Inovační Variabilní Bezpečný

Více

Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A

Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A Řada - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 Řada průmyslové miniaturní relé do patice / pájecí vy vody cívky C a DC se zvy šenou citlivostí (500 mw) bezpečné oddělení podle ČSN EN 50178, ČSN EN 60204 a ČSN

Více

Čtyřkanálový záznamník událostí Návod k použití

Čtyřkanálový záznamník událostí Návod k použití LOGGER S7841 Čtyřkanálový záznamník událostí Návod k použití Návod na použití záznamníku S7841 Přístroj je určen pro sledování a záznam událostí otevření/zavření dveří, běhu motoru stroje apod. Aktuální

Více

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění! URČENÍ SOLARIS RRT 05.1 je určen k regulaci jednoduchých solárních systémů, u kterých je zdrojem tepla soustava kolektorů a teplo, vyrobené v kolektorech je určeno pro jedno místo spotřeby. Tím může být

Více

CeraTEMP 80 Termoelektrické snímače teploty tyčové s keramickou nebo ocelovou ochrannou trubkou

CeraTEMP 80 Termoelektrické snímače teploty tyčové s keramickou nebo ocelovou ochrannou trubkou Snímače teploty - KC0846-2014/05 CeraTEMP 80 Termoelektrické snímače teploty tyčové s keramickou nebo ocelovou ochrannou trubkou Drátové termočlánky 1x / 2x J, K, R, S, B s průměrem větví 0,5; 1; 2 nebo

Více

BKS. Lineární odměřování Micropulse. Konektory. pro standardní výstupy A, C, E, G, P, M, I, S. http://www.balluff.cz. Konektory

BKS. Lineární odměřování Micropulse. Konektory. pro standardní výstupy A, C, E, G, P, M, I, S. http://www.balluff.cz. Konektory Konektory pro standardní výstupy A, C, E, G,, M, I, S Konektory pro typovou řadu BKS-S 78M BTL5-...-S 32 BKS-S 32M BTL5-...-S 32 BKS-S 32M-C BTL5-...-S 32 BKS-S 33M BTL5-...-S 32 rovedení přímé, zástrčka

Více

SITRANS P ZD. Návod k použití. Převodník tlaku SITRANS P ZD (7MF1580) pro měření tlaku a absolutního tlaku

SITRANS P ZD. Návod k použití. Převodník tlaku SITRANS P ZD (7MF1580) pro měření tlaku a absolutního tlaku SITRANS P ZD Návod k použití Převodník tlaku SITRANS P ZD (7MF1580) pro měření tlaku a absolutního tlaku Technický popis 1 1.1 Rozsah použití Obrázek 1 SITRANS P snímač tlaku, řada ZD Měřící snímač řady

Více

HMP 331. HMP 331 Procesní snímač tlaku. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

HMP 331. HMP 331 Procesní snímač tlaku. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá HMP 331 Výhody polní pouzdro - hliníkový odlitek nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita provedení Ex (pouze pro 4...20mA/2-vodič) IBExU05 ATEX 1106X zákaznická provedení: - zvláštní rozsahy - jiná provedení

Více

Řada 80 - Časové relé, 16 A

Řada 80 - Časové relé, 16 A Řada 80 - Časové relé, 16 A Řada 80 multifunkční nebo monofunkční časové relé 80.01 80.11 multifunkční: 6 časovyćh funkcí 12...240 V AC/DC (24...240 V AC/DC) multirozsahové 6 časovyćh rozsahů od 0,1 s

Více

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Typový list

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Typový list Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění Rio-Eco N / Rio-Eco Z N Typový list Impressum Typový list Rio-Eco N / Rio-Eco Z N KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného

Více