2. Charakteristika školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Charakteristika školy"

Transkript

1 2. Charakteristika školy 2.1. Historie školy V roce 1905 koupila obec Žabovřesky pozemek o výměře 4060m 2 a rozhodla se postavit školu, protože v této době značně vzrostl počet obyvatel a malá tzv. Dolní škola už nestačila. Komplex školních budov na ulici Šeránkově, Králově a Sirotkově (tehdejší Husově třídě) stavěl zednický mistr Bartoloměj Novák ze Žabovřesk. Vznikla obecná a měšťanská škola, jejichž ředitelem byl jmenován Jan Brandýs. Výuka započala v září 1908 a školu navštěvovali 282 žáci. V létech bylo přistavěno další křídlo budovy do ulice Královy a přistavěna tělocvična. Za první světové války byla budova zabrána k vojenským účelům. Bylo tu zřízeno vojenské velitelství, kanceláře, posádková nemocnice a také vojenské vězení. Na podzim roku 1918 dostala škola název Husova, ředitelem byl jmenován Čeněk Pozdník. Vyučováni byli 373 žáci. Žabovřesky měly v této době 4260 obyvatel a 838 domů a 16. dubna 1919 jsou připojeny k Brnu. V období mezi světovými válkami škola prospívá, jsou pořádány četné společenské akce, výlety pro žáky, ale také humanitární sbírky. Je pečováno i o zdravotní stav žáků (např. zajišťováno očkování) a pro děti z chudých rodin organizují učitelé výdej stravy a starají se o děti i v odpoledních hodinách po výuce. Ve škole je rozdáváno potřebným ošacení a školní pomůcky. Od roku 1924 vede školu Václav Reil, je přistavěno další křídlo budovy v dnešní Sirotkově ulici. V učitelském sboru působí Karel Sirotek, vyučující češtinu a občanskou výchovu. Je předsedou Sekce učitelů brněnských měšťanských škol, organizátorem mnoha školních akcí, vynikajícím řečníkem, svědomitým a přísným učitelem. Na počátku 2.svět. války se stává ředitelem školy, je zatčen gestapem a umučen v Mauthausenu. V průběhu válečných let byli zatčeni a popraveni i další učitelé školy: Emil Klíma, Norbert Tomek, Karel Sochor, Jaroslav Skryja, František Kolarčík a Arnošt Trtílek. Dosti jmen na nepočetný kolektiv jedné školy. Jejich památce je věnována vzpomínka na bronzové desce v přízemí školy. V těžkém období války byly třídy rozmístěny do jiných školských objektů a ve školní budově byl umístěn vojenský lazaret, napřed německý, na konci války ruský. Vyučování bylo velmi poznamenáno válečnými událostmi a velmi omezeno. Školní budova byla zdevastována a škola utrpěla velké ztráty na majetku. Vnitřní zařízení bylo zničeno nebo rozkradeno. Po 2. světové válce jsou v budově umístěny střední škola chlapecká, národní škola (smíšená) a střední škola dívčí. Je zaveden systém odborných pracoven. Žáci začínají pracovat v zájmových kroužcích, jsou ustaveny doučovací skupiny. Děti sbírají suroviny, byliny, žáci jsou vedeni ke spoření. Školu vede Bohumil Grafnetter. Od roku 1949 začíná do výuky pronikat komunistická ideologie. V 50. létech má škola vlastní žákovský orchestr, je vybavena žákovská dílna. Ve škole vzniká pionýrská organizace. Na konci 9. ročníku skládají žáci závěrečné zkoušky. Ve školním roce se ředitelem stává František Janoušek, škola má 17 tříd, v nichž je vyučováno 620 žáků, tedy v průměru 37 žáků na třídu. ŠVP ZŠ Brno, Sirotkova

2 V období vede školu Jaroslav Biskup. Žáci se začínají účastnit soutěží a olympiád v různých předmětech roce 1972 došlo ke sloučení škol na Sirotkově a Šeránkově ulici, byla přičleněna budova na Veveří 133, kde byla zřízena školní družina. V polovině 70.let se součástí školy stává pětitřídní škola na Horově ulici, kde jsou třídy 1.stupně a vila na Kroftově, kde jsou umístěna další oddělení školní družiny. Tento školní komplex má 780 žáků. Střídají se ředitelé: Václav Ševela, Miroslav Polák, kterého vystřídal v roce 1972 Karel Vašíček. Začátkem školního roku 1978/79 vznikají první experimentální třídy se zaměřením na matematiku. Zpočátku jsou sestavovány z nadaných žáků školy, později výběrem z hlásících se dětí z celého Brna, protože systém výuky se ukázal jako velmi efektivní, a zájem o tyto třídy rychle vzrůstal. Do této doby se datuje úzká spolupráce školy s Gymnáziem Kpt. Jaroše, které svou koncepcí výuky matematiky ve specializovaných třídách navazuje na koncepci výuky zdejší školy. Tehdy jsou v budově ZŠ Sirotkova umístěny třídy nižšího gymnázia, ve kterých vyučují někteří učitelé ze ZŠ Sirotkova. Je to počátek dlouhodobé intenzivní spolupráce obou škol. V 80. létech byla provedena první rozsáhlejší rekonstrukce školní budovy, je zavedeno ústřední topení, vyměněna vodoinstalace, budova byla plynofikována a byly vyměněny dlažby v chodbách školy. V období je ředitelem Mgr. Eduard Novotný. Ve třídách se zaměřením na matematiku přibývá specializace na informatiku. Naši žáci se v této době už dlouho umísťují v městských a krajských soutěžích v matematice na předních místech. Škola je vyhlášeným působištěm nadaných matematiků, z nichž mnozí dojíždějí do školy i z obcí v okolí Brna. Třídy Gymnázia Kpt Jaroše odcházejí v roce 1998 do vlastní budovy na Příční ulici. Počet žáků školy je však vzápětí doplněn, počet tříd neustále roste, odborné učebny je nutno využívat i jako kmenové. V období budova prochází generální přestavbou, která probíhá za plného provozu školy. V suterénu je vybudována nová jídelna, je provedena rozsáhlá půdní vestavba, kde jsou umístěny např. herny školní družiny nebo ubytování pro začínající učitele. Škola získává výborné materiálně-technické zázemí. Kapacita školy je zvýšena na 730 žáků a je v současné době zcela naplněna. V povědomí veřejnosti je škola zapsána jako líheň nadějných matematiků a informatiků a zájem o umístění dětí v naší škole je velký, což je nejlepším vysvědčením pro kvalitu výuky i přístupu k žákům Současnost školy Škola sídlí v rohovém objektu, ohraničeném ulicemi Sirotkova, Králova a Šeránkova, čtvrtou stranu tvoří tělocvična a terasovitý pozemek, související se zahradami rodinných domů. Okolí školy tvoří klidová vilová čtvrť Žabovřesky v blízkosti Wilsonova lesa. Blízkými významnými objekty jsou Kaunicovy koleje a Dětský domov Dagmar. Součástí školy jsou první a druhý stupeň, školní družina a výdejna obědů. Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní výdejna obědů IZO: kapacita 730 žáků kapacita 275 žáků kapacita 600 žáků ŠVP ZŠ Brno, Sirotkova

3 V budově je 29 učeben, které slouží jako kmenové, z tohoto počtu je 6 učeben odborných: Fyzika, Chemie, Hudební výchova, Přírodopis, Zeměpis a Výtvarný ateliér. Škola má vybaveny 3 učebny informatiky, z nichž jedna je používána pouze k výuce cizích jazyků, další především k výuce Informatiky a poslední (28 míst) k výuce v ostatních předmětech. Trakt pro tělovýchovu tvoří 2 tělocvičny, posilovna, sauna, šatny a sociální zázemí. Školní družina je umístěna v půdní vestavbě, tvoří ji 8 heren a kabinet pro vychovatelky. Družinou je využíván i výtvarný ateliér a dílny pro keramiku na témže podlaží. K dispozici je cvičná kuchyně a dílna pro výuku technických prací. Vyučující mají k dispozici kabinety s odpovídajícím technickým zázemím, všechny místnosti včetně učeben jsou zasíťovaní se stálým přístupem na internet. V suterénu je výdejna stravy a jídelna se 137 místy u stolů. Škole chybí hřiště, je pronajímáno hřiště Sokola Žabovřesky ve Wilsonově lese, které však je nevyhovující, navýš v nedobrém technickém stavu. Je plánována výstavba nové tělocvičny, byla vypracována studie pro stavební povolení Zaměstnanci školy V současné době má škola 64 zaměstnanců, z toho 53 pedagogických pracovníků, 11 správních zaměstnanců. Z pedagogických pracovníků je 45 učitelů a 8 vychovatelek školní družiny. Věkový průměr pedagogických pracovníků je nízký (36 let), značnou část sboru tvoří bývalí studenti, kteří ve škole absolvovali pedagogickou praxi. V učitelském sboru je 28 žen a 17 můžu. Všichni učitelé jsou odborně kvalifikovaní, většina z nich si vzdělávání stále doplňuje v rámci DVU. Vedení školy tvoří ředitelka školy, zástupci pro 1. a 2. stupeň, výchovná poradkyně, jež spolupracuje s protidrogovými preventisty (pro 1. a 2. stupeň). Práci zahajuje školní speciální pedagog, který se bude věnovat především integrovaným žákům a žákům s poruchami učení. Velmi důležitou funkci plní předsedové předmětových komisí, kteří zodpovídají nejen ze výuku svěřeného předmětu, dodržování tématického a časového plánu výuky, ale zajišťují i funkci uvádějících učitelů pro začínající kolegy, organizují předmětné soutěže a jsou garanty projektu. Za školní družinu zodpovídá vedoucí vychovatelka, která vede kolektiv 8 zaměstnankyň. Koordinuje mimoškolní akce školní družiny, sestavuje plán výchovy mimo vyučování a sleduje jeho plnění. Nedílnou součástí personálních obsazení školy jsou zaměstnanci správy: ekonomka, administrativní pracovnice, školník, recepční, pracovnice úklidu a pracovnice výdejny stravy. U všech zaměstnanců školy je prioritou vysoký stupeň odbornosti a vstřícný vztah k žákům a jejich rodičům Žáci Spádová oblast školy jsou tzv. horní Žabovřesky, odkud však přichází pouze menšina žáků. Zájem o přijetí do školy projevují i rodiny z jiných městských částí, děti do tříd se zaměřením na matematiku a informatiku jsou přijímány i mimobrněnské. ŠVP ZŠ Brno, Sirotkova

4 Tradičními žáky školy jsou děti z DD Dagmar. Od 5. ročníku jsou otvírány třídy se zaměřením na matematiku a informatiku (2 v ročníku), do kterých jsou žáci přijímáni po absolvování výběrového řízení (test z matematiky). Když z těchto tříd odchází řada dětí v 5. a 7. ročníku na víceletá gymnázia, jsou počty žáků doplňovány; o místo v těchto třídách je velký zájem. K zápisu do 1. třídy se už několik let dostavuje značný počet dětí ( ). Škola nemá kapacitní možnosti všechny zájemce přijmout, proto byla stanovena kritéria přijetí (spádová oblast, starší sourozenec ve škole, docházková vzdálenost). Ve škole je též značný počet integrovaných žáků (16-20) a dětí s poruchami učení a chování ( ). Škola má bezbariérový vstup, výtah a soc. zařízení pro tělesně postižené, je tu i speciálně konstruovaný nábytek, máme proto i několik žáků s tělesným postižením. Tabulka počtu žáků počet žáků Spolupráce s rodiči a školskou radou Školská rada byla ustanovena k , má 6 členů a schází se minimálně dvakrát ročně. Spolupracuje s Klubem rodičů a přátel ZŠ Sirotkova, který má ve škole dlouhou tradici. Obě instituce pomáhají řešit problémy chodu školy, druhá z nich podporuje finančně žáky z DD a ze sociálně slabších rodin příspěvky na školy v přírodě a lyžařské kurzy. Pro rodiče jsou pořádány obvykle čtyřikrát ročně třídní schůzky a čtyřikrát ročně hovorové hodiny. Čtyřikrát ročně je vyhlášen Den otevřených dveří, kdy rodiče mohou být účastni ve výuce. Škola má webové stránky, kde jsou rodiče a veřejnost informováni o aktualitách dění ve škole a všech školních i mimoškolních akcích. Rodiče jsou zváni na akce školy a školní družiny vernisáže, výstavy, koncerty, divadelní představení apod. Škola využívá též profesního zaměření některých rodičů k uspořádání přednášek, besed, exkurzí, projektových dnů apod. ŠVP ZŠ Brno, Sirotkova

5 2. 6. Spolupráce s jinými subjekty Zřizovatelem školy je MČ Brno Žabovřesky Úřad MČ, členové komise školství a tělovýchovy a úředníci odboru školství jsou blízkými spolupracovníky vedení školy. Pod záštitou starosty městské části nebo místostarosty pověřeného péčí o školství se pravidelně konají mimoškolní sportovní akce (Svratecký pohár v plavání, olympiády žabovřeských škol). Obec spolupracuje při zajišťování bruslení a dalších sportovních aktivit. Na dobré úrovni je i spolupráce s ostatními školami (ZŠ nám. Svornosti pro nás zajišťuje např. výuku plavání) a zejména s mateřskými školami. Děti mateřských škol se účastní dnů otevřených dveří, učitelky konzultují problémy předškolní výchovy. Intenzivní je spolupráce s LŠU Veveří, učitelé umělecké školy docházejí vyučovat děti do budovy školy, což odebírá starost rodičům s převáděním dítěte do jiné budovy. Dále spolupracujeme se Salesiánským centrem, které v Žabovřeskách významným způsobem ovlivňuje využití volného času dětí. Dalšími významnými partnery školy jsou FF Masarykovy univerzity a Fakulta sportovních studií MU. Studenti katedry španělského jazyka zajišťují ve volném čase výuku španělštiny pro děti i učitele; z honoráře za výuky je sponzorována výuky peruánských dětí. Studenti FSpS MU docházejí v průběhu školního roku na pravidelné hospitace do hodin tělesné výchovy s následnými rozbory výuky. Blízký kontakt udržujeme též s vedením a vychovateli Dětského domova Dagmar. Intenzivní je spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou Zachova, naší kmenovou psycholožkou je PhDr. Čapková, speciální pedagožkou Mgr. Jirušková. Mezi pravidelné partnery a spolupracovníky školy počítáme i CVČ Rozmarýnek Lužánky a Bystrouška, Mahenovu knihovnu, Moravskou galerii, Planetárium Města Brna, Zoologickou zahradu, dopravní hřiště v Komíně a Bystrci a Městskou policii Žabovřesky Úspěchy žáků školy Žáci školy se pravidelně účastní předmětových soutěží organizovaných na úrovni města, kraje i celé republiky. Pravidelně jsou úspěchy především v matematice, v městských kolech se prosazují i v jiných předmětech, konkurence žáků z víceletých gymnázií je obrovská. Škola každoročně organizuje městské kolo matematické olympiády pro sedmý ročník a z vlastní iniciativy je organizována miniolympiáda v matematice pro 4. ročník a Pythagoriáda 8. tříd. V posledních letech se našich soutěží účastní i zástupci mimobrněnských škol. Cíleně podporujeme účast žáků ve sportovních soutěžích, především v plavání, lehké atletice, basketbalu a florbalu. Olympiádu žabovřeských škol zatím vždy naši žáci vyhráli, taktéž Svratecký pohár v plavání. ŠVP ZŠ Brno, Sirotkova

6 Tabulka největších úspěchů žáků naší školy v předmětových a sportovních soutěžích v letech rok úroveň soutěž místo jméno 2004 městské kolo šplh starší žákyně 1. Sojková Anežka 2004 městské kolo Biologická olympiáda 2. Michelová Marie 2004 krajské kolo Biologická olympiáda 9. Michelová Marie 2004 krajské kolo dějepisná olympiáda 11. Ťoková Martina 2004 městské kolo chemická olympiáda 1. Filip Martin 2004 krajské kolo chemická olympiáda 10. Filip Martin 2004 městské kolo chemická olympiáda 2. Michalcová Marie 2004 krajské kolo chemická olympiáda 28. Michalcová Marie 2004 městské kolo Matematická olympiáda 6. tříd 1. Muselíková Vladislava 2004 krajské kolo Matematická olympiáda 9. tříd úspěšný řešitel Kračmar Ivo 2004 městske kolo Miniolympiáda 4. tříd 3. Martinek Libor 2004 městske kolo Miniolympiáda 4. tříd 3. Stalker Antonín 2004 městské kolo olympiáda anglického j. 2. Čech Ondřej 2004 městské kolo olympiáda německého j. 3. Linnerová Monika 2004 městské kolo Pythagoriáda 6.tříd 2. Martínková Věra 2004 městské kolo Pythagoriáda 6.tříd 2. Fišar Vratislav 2004 městské kolo Pythagoriáda 6.tříd 3. Muselíková Vladislava 2004 městské kolo Pythagoriáda 6.tříd 3. Navrátil Tomáš 2004 městské kolo Pythagoriáda 7.tříd 1. Budík Štěpán 2004 městské kolo Pythagoriáda 7.tříd 3. Dujíček Aleš 2004 městské kolo šplh mladší žákyně 1. Straková Vendula 2004 krajské kolo zeměpisná olympiáda 11. Sedlák Libor 2004 městské kolo zeměpisná olympiáda 2. Sedlák Libor 2005 městské kolo basketbal dívky 3. výběr žákyň 2005 krajské kolo dějepisná olympiáda 24. Hradecký Michal 2005 okresní kolo dějepisná olympiáda 5. Hradecký Michal 2005 městské finále florbal ml.žáci 1. výběr žáků 2005 krajské kolo fyzikální olympiáda 4. Hlouša Ondřej 2005 městské kolo fyzikální olympiáda 6. Hlouša Ondřej 2005 městské kolo fyzikální olympiáda 9. Král Jan 2005 krajské kolo hokejbal ml.žáci 3. výběr žáků 2005 městské kolo Matematická olympiáda 5. tříd 1. Martinek Libor 2005 městské kolo Matematická olympiáda 5. tříd 2. Šindelář Michal 2005 městské kolo Matematická olympiáda 6. tříd 3. Muselíková Vladislava 2005 městské kolo Matematická olympiáda 8. tříd 3. Dujíček Aleš 2005 městské kolo Matematická olympiáda 8. tříd 3. Juren František 2005 městské kolo olympiáda anglického j. 1. Martínek Libor 2005 městské kolo olympiáda anglického j. 2. Gašič Gordan 2005 městské kolo Pythagoriáda 6.tříd 2. Tesař Ondřej 2005 městské kolo Pythagoriáda 6.tříd 3. Končal Ondřej ŠVP ZŠ Brno, Sirotkova

7 2005 okresní kolo Soutěž v programování 2. Lang Tomáš 2005 okresní kolo Soutěž v programování 3. Čejka Petr 2006 okresní finále basketbal dívky 1. výběr žákyň 2006 krajské finále basketbal dívky 1. výběr žákyň 2006 republikové finále basketbal dívky 2. výběr žákyň 2006 městské finále florbal starší žáci 3. výběr žáků 2006 městské kolo Matematická olympiáda 5. tříd 3. Chaloupková Lucie 2006 městské kolo Matematická olympiáda 5. tříd 3. Koutná Marie 2006 městské kolo Matematická olympiáda 5. tříd 3. Ottová Denisa 2006 městské kolo Matematická olympiáda 6. tříd 3. Kocmanová Lucie 2006 městské kolo Matematická olympiáda 9. tříd 4. Hála Pavel 2006 městské kolo Matematická olympiáda 9. tříd 5. Dujíček Aleš 2006 městské kolo Matematická olympiáda 9. tříd 6. Hrdlička Jan 2006 krajské kolo Matematická olympiáda 9. tříd úspěšní řešitelé Hrdlička Jan,Hála Pavel, Dujíček Aleš 2006 městské kolo Miniolympiáda 4.tříd 1. Grečynskyj David 2006 městské kolo Miniolympiáda 4.tříd 1. Krobauer Jakub 2006 městské kolo olympiáda anglického j. 2. Masařová Zana 2006 městské kolo plavání 1. Voleš Ondřej 2006 městské kolo plavání 1. Śpinar Adam 2006 městské kolo plavání 1. Zamykalová Pavla 2006 městské kolo plavání 1. Havlíček Štěpán 2006 městské kolo Pythagoriáda 6.tříd 2. Křivánek Jan 2006 městské kolo soutěž dětských recitátorů 3. Novotný Zdeněk 2006 sportovní olympiáda žabovřeských škol 1. výběr žáků 2007 krajské finále basketbal dívky 1. výběr žákyň 2007 okresní kolo basketbal ml.žáci 1. výběr žáků 2007 městské kolo Matematická olympiáda 5. tříd 1. Dočekalová Denisa 2007 městské kolo Matematická olympiáda 5. tříd 1. Žemla Petr 2007 městské kolo Matematická olympiáda 6. tříd 3. Doan Thi Havan 2007 městské kolo Miniolympiáda 4.tříd 3. Hrtoňová Eliška 2007 městské kolo olympiáda anglického j. 3. Křivánek Jan 2007 městské kolo plavání 1. Cejpková Veronika 2007 městské kolo plavání 1. Řihák Petr 2007 městské kolo plavání 1. Voleš Ondřej 2007 městské kolo Pythagoriáda 6. tříd 2. Kulhánek Jan 2007 městské kolo Pythagoriáda 6. tříd 2. Ottová Denisa 2007 městské kolo Pythagoriáda 7. tříd 2. Černík Jaroslav 2007 městské kolo Pythagoriáda 7. tříd 3. Adramanovská Sandra 2007 městské kolo Pythagoriáda 8. tříd 3. Veselý Michal 2007 městské kolo soutěž dět.recitátorů 3. Kulíková Barbora 2007 krajské kolo Soutěž v programování 3. Mikuláštík David 2007 krajské kolo Soutěž v programování 4. Žiška Lukáš 2007 sportovní olympiáda žabovřeských škol 1. výběr žáků ŠVP ZŠ Brno, Sirotkova

8 2. 8. Dlouhodobé projekty, školní, mimoškolní a zájmové aktivity, mezinárodní spolupráce Škola pořádá každý rok krátkodobé a dlouhodobé projekty, které připravují a organizují jednotlivé předmětové komise. Práce na projektech a jejich přípravě se účastní žáci buď v jednotlivých ročnících nebo stupních školy. Na 1. stupni se stal tradicí Den zvířat. 1. i 2. stupeň se účastní Dne Země, kde jsou spojeny ekologické a sportovní aktivity a úklid Wilsonova lesa, a to formou mezitřídní soutěže. Každoročně se koná vernisáž tematických výstav výtvarných prací (Loutka, Taška a pod.) s kulturním programem za účasti rodičovské veřejnost. Tradicí je turnaj ve florbalu Sirotek cup, výprava do podzemí Moravského krasu Expedice Kerberos, dějepisné tematické exkurze (Benátky, Osvětim, Slavkov, Židovská Praha). Mezi pravidelně pořádané celoškolní projekty patří Den volby, kdy si žáci zvolí rozvrh podle svých zájmů a Branný den, kdy jsou žákům formou soutěže vštěpovány základy chování v krizových situacích. Každá předmětová komise a metodické sdružení 1. stupně navíc na počátku školního roku vymyslí a naplánuje minimálně jeden projekt, do kterého se budou moci zapojit žáci napříč ročníky. Pro žáky 8. ročníku je vždy v květnu určena akce Záchrana života ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje. Záchranáři prakticky proškolí všechny žáky 8. ročníku, jak postupovat v situacích, vyžadujících zajištění základních člověka a seznámí je s technikou používanou při záchraně života. Zájmová činnost je směřována zejména do programu školní družiny. Ve školní družině pracuje 8-10 zájmových kroužků, které vedou vychovatelky (keramický, taneční, skupina mažoretek, fotbálek, němčina hrou, turistický, výtvarný, dramatický atd.) V programu školní družiny jsou též tradiční jednorázové akce: atletická miniolympiáda, Odlet vlaštovek, Strašidelná párty, Běh podzimním lesem, mikulášská besídka, karneval, pěvecká soutěž Rozjezdy pro hvězdy, vynášení Morany, nejkrásnější velikonoční vajíčko, taneční festival, lehkoatletický trojboj, spaní ve školní družině. Všechny třídy 1. stupně odjíždějí každoročně na školu v přírodě, týdenní pobyty mimo školu organizuje i většina třídních učitelů 2. stupně. Žáci 5. ročníku se účastní zimní školy v přírodě orientované na přípravu k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. Pro žáky 7. ročníku jsou učiteli připraveny 2 turnusy lyžařského výcviku a pro 9. ročník cyklo-vodáckého kurzu na Lužnici, kterým pravidelně zakončují školní docházku. Škola je několikátý rok zapojena do projektu Ekoškola. V učebnách třídíme odpad (nádoby na láhve a přepravky na papír), žáci jsou vedeni k šetření energiemi a vodou. Pravidelně je pořádán sběr starého papíru z domova. Škola není zapojena do žádného oficiálního mezinárodního projektu. Každoročně jsou však pořádány jazykové poznávací zájezdy do zahraničí. Ve Velké Británii je místem pobytu skautský tábor v jihoanglickém Ipswichi, kde dochází k neformálnímu setkání se žáky místní školy. V Rakousku v obci Eisenkappel je naším partnerem místní škola Hauptschule Bad Eisenkappel a v městečku Voelkenmarkt škola Alpen-Adria- Gymnasium, kam naši žáci při pobytu dochází na pravidelnou výuku. S oběma školami si vyměňujeme zkušenosti z výukového procesu. ŠVP ZŠ Brno, Sirotkova

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 + Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Z historie školy První žáci vstoupili do nově postavené budovy obecné a měšťanské školy chlapecké ve Skálově ulici 5. ledna 1908. Školní rok 2007/2008 byl rokem 100. výročí naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Praha Lipence, Černošická 168 IČO: 70108145, IZO: 600038335 TEL.: 257921479, FAX.:257924141 info@zslipence.cz, http://zslipence.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva ZŠ ŠENOV, Radniční náměstí 1040, 739 34 za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva ZŠ ŠENOV, Radniční náměstí 1040, 739 34 za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva ZŠ ŠENOV, Radniční náměstí 1040, 739 34 za školní rok 2002/2003 V Šenově 4.září 2003 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka školy Charakteristika školy Úplná základní škola se nachází v menším

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 30. 8. 201 Obsah I.

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje o škole Název: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem Sídlo: Masarykova 559, Chabařovice, 403 17 IČO: 70944105 Telefon: 475 225 186, 602

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOHOSUDOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zpracovaný podle RVP ZV a RVP G

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOHOSUDOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zpracovaný podle RVP ZV a RVP G BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOHOSUDOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Verze č. 1 platná od 1. 9. 2010 Být učitelem znamená být tvůrcem krásy, lásky a lidskosti. J. A.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

školní rok 2013/2014

školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2013/2014 V Radostíně nad Oslavou 25. srpna 2014

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více