2. Charakteristika školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Charakteristika školy"

Transkript

1 2. Charakteristika školy 2.1. Historie školy V roce 1905 koupila obec Žabovřesky pozemek o výměře 4060m 2 a rozhodla se postavit školu, protože v této době značně vzrostl počet obyvatel a malá tzv. Dolní škola už nestačila. Komplex školních budov na ulici Šeránkově, Králově a Sirotkově (tehdejší Husově třídě) stavěl zednický mistr Bartoloměj Novák ze Žabovřesk. Vznikla obecná a měšťanská škola, jejichž ředitelem byl jmenován Jan Brandýs. Výuka započala v září 1908 a školu navštěvovali 282 žáci. V létech bylo přistavěno další křídlo budovy do ulice Královy a přistavěna tělocvična. Za první světové války byla budova zabrána k vojenským účelům. Bylo tu zřízeno vojenské velitelství, kanceláře, posádková nemocnice a také vojenské vězení. Na podzim roku 1918 dostala škola název Husova, ředitelem byl jmenován Čeněk Pozdník. Vyučováni byli 373 žáci. Žabovřesky měly v této době 4260 obyvatel a 838 domů a 16. dubna 1919 jsou připojeny k Brnu. V období mezi světovými válkami škola prospívá, jsou pořádány četné společenské akce, výlety pro žáky, ale také humanitární sbírky. Je pečováno i o zdravotní stav žáků (např. zajišťováno očkování) a pro děti z chudých rodin organizují učitelé výdej stravy a starají se o děti i v odpoledních hodinách po výuce. Ve škole je rozdáváno potřebným ošacení a školní pomůcky. Od roku 1924 vede školu Václav Reil, je přistavěno další křídlo budovy v dnešní Sirotkově ulici. V učitelském sboru působí Karel Sirotek, vyučující češtinu a občanskou výchovu. Je předsedou Sekce učitelů brněnských měšťanských škol, organizátorem mnoha školních akcí, vynikajícím řečníkem, svědomitým a přísným učitelem. Na počátku 2.svět. války se stává ředitelem školy, je zatčen gestapem a umučen v Mauthausenu. V průběhu válečných let byli zatčeni a popraveni i další učitelé školy: Emil Klíma, Norbert Tomek, Karel Sochor, Jaroslav Skryja, František Kolarčík a Arnošt Trtílek. Dosti jmen na nepočetný kolektiv jedné školy. Jejich památce je věnována vzpomínka na bronzové desce v přízemí školy. V těžkém období války byly třídy rozmístěny do jiných školských objektů a ve školní budově byl umístěn vojenský lazaret, napřed německý, na konci války ruský. Vyučování bylo velmi poznamenáno válečnými událostmi a velmi omezeno. Školní budova byla zdevastována a škola utrpěla velké ztráty na majetku. Vnitřní zařízení bylo zničeno nebo rozkradeno. Po 2. světové válce jsou v budově umístěny střední škola chlapecká, národní škola (smíšená) a střední škola dívčí. Je zaveden systém odborných pracoven. Žáci začínají pracovat v zájmových kroužcích, jsou ustaveny doučovací skupiny. Děti sbírají suroviny, byliny, žáci jsou vedeni ke spoření. Školu vede Bohumil Grafnetter. Od roku 1949 začíná do výuky pronikat komunistická ideologie. V 50. létech má škola vlastní žákovský orchestr, je vybavena žákovská dílna. Ve škole vzniká pionýrská organizace. Na konci 9. ročníku skládají žáci závěrečné zkoušky. Ve školním roce se ředitelem stává František Janoušek, škola má 17 tříd, v nichž je vyučováno 620 žáků, tedy v průměru 37 žáků na třídu. ŠVP ZŠ Brno, Sirotkova

2 V období vede školu Jaroslav Biskup. Žáci se začínají účastnit soutěží a olympiád v různých předmětech roce 1972 došlo ke sloučení škol na Sirotkově a Šeránkově ulici, byla přičleněna budova na Veveří 133, kde byla zřízena školní družina. V polovině 70.let se součástí školy stává pětitřídní škola na Horově ulici, kde jsou třídy 1.stupně a vila na Kroftově, kde jsou umístěna další oddělení školní družiny. Tento školní komplex má 780 žáků. Střídají se ředitelé: Václav Ševela, Miroslav Polák, kterého vystřídal v roce 1972 Karel Vašíček. Začátkem školního roku 1978/79 vznikají první experimentální třídy se zaměřením na matematiku. Zpočátku jsou sestavovány z nadaných žáků školy, později výběrem z hlásících se dětí z celého Brna, protože systém výuky se ukázal jako velmi efektivní, a zájem o tyto třídy rychle vzrůstal. Do této doby se datuje úzká spolupráce školy s Gymnáziem Kpt. Jaroše, které svou koncepcí výuky matematiky ve specializovaných třídách navazuje na koncepci výuky zdejší školy. Tehdy jsou v budově ZŠ Sirotkova umístěny třídy nižšího gymnázia, ve kterých vyučují někteří učitelé ze ZŠ Sirotkova. Je to počátek dlouhodobé intenzivní spolupráce obou škol. V 80. létech byla provedena první rozsáhlejší rekonstrukce školní budovy, je zavedeno ústřední topení, vyměněna vodoinstalace, budova byla plynofikována a byly vyměněny dlažby v chodbách školy. V období je ředitelem Mgr. Eduard Novotný. Ve třídách se zaměřením na matematiku přibývá specializace na informatiku. Naši žáci se v této době už dlouho umísťují v městských a krajských soutěžích v matematice na předních místech. Škola je vyhlášeným působištěm nadaných matematiků, z nichž mnozí dojíždějí do školy i z obcí v okolí Brna. Třídy Gymnázia Kpt Jaroše odcházejí v roce 1998 do vlastní budovy na Příční ulici. Počet žáků školy je však vzápětí doplněn, počet tříd neustále roste, odborné učebny je nutno využívat i jako kmenové. V období budova prochází generální přestavbou, která probíhá za plného provozu školy. V suterénu je vybudována nová jídelna, je provedena rozsáhlá půdní vestavba, kde jsou umístěny např. herny školní družiny nebo ubytování pro začínající učitele. Škola získává výborné materiálně-technické zázemí. Kapacita školy je zvýšena na 730 žáků a je v současné době zcela naplněna. V povědomí veřejnosti je škola zapsána jako líheň nadějných matematiků a informatiků a zájem o umístění dětí v naší škole je velký, což je nejlepším vysvědčením pro kvalitu výuky i přístupu k žákům Současnost školy Škola sídlí v rohovém objektu, ohraničeném ulicemi Sirotkova, Králova a Šeránkova, čtvrtou stranu tvoří tělocvična a terasovitý pozemek, související se zahradami rodinných domů. Okolí školy tvoří klidová vilová čtvrť Žabovřesky v blízkosti Wilsonova lesa. Blízkými významnými objekty jsou Kaunicovy koleje a Dětský domov Dagmar. Součástí školy jsou první a druhý stupeň, školní družina a výdejna obědů. Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní výdejna obědů IZO: kapacita 730 žáků kapacita 275 žáků kapacita 600 žáků ŠVP ZŠ Brno, Sirotkova

3 V budově je 29 učeben, které slouží jako kmenové, z tohoto počtu je 6 učeben odborných: Fyzika, Chemie, Hudební výchova, Přírodopis, Zeměpis a Výtvarný ateliér. Škola má vybaveny 3 učebny informatiky, z nichž jedna je používána pouze k výuce cizích jazyků, další především k výuce Informatiky a poslední (28 míst) k výuce v ostatních předmětech. Trakt pro tělovýchovu tvoří 2 tělocvičny, posilovna, sauna, šatny a sociální zázemí. Školní družina je umístěna v půdní vestavbě, tvoří ji 8 heren a kabinet pro vychovatelky. Družinou je využíván i výtvarný ateliér a dílny pro keramiku na témže podlaží. K dispozici je cvičná kuchyně a dílna pro výuku technických prací. Vyučující mají k dispozici kabinety s odpovídajícím technickým zázemím, všechny místnosti včetně učeben jsou zasíťovaní se stálým přístupem na internet. V suterénu je výdejna stravy a jídelna se 137 místy u stolů. Škole chybí hřiště, je pronajímáno hřiště Sokola Žabovřesky ve Wilsonově lese, které však je nevyhovující, navýš v nedobrém technickém stavu. Je plánována výstavba nové tělocvičny, byla vypracována studie pro stavební povolení Zaměstnanci školy V současné době má škola 64 zaměstnanců, z toho 53 pedagogických pracovníků, 11 správních zaměstnanců. Z pedagogických pracovníků je 45 učitelů a 8 vychovatelek školní družiny. Věkový průměr pedagogických pracovníků je nízký (36 let), značnou část sboru tvoří bývalí studenti, kteří ve škole absolvovali pedagogickou praxi. V učitelském sboru je 28 žen a 17 můžu. Všichni učitelé jsou odborně kvalifikovaní, většina z nich si vzdělávání stále doplňuje v rámci DVU. Vedení školy tvoří ředitelka školy, zástupci pro 1. a 2. stupeň, výchovná poradkyně, jež spolupracuje s protidrogovými preventisty (pro 1. a 2. stupeň). Práci zahajuje školní speciální pedagog, který se bude věnovat především integrovaným žákům a žákům s poruchami učení. Velmi důležitou funkci plní předsedové předmětových komisí, kteří zodpovídají nejen ze výuku svěřeného předmětu, dodržování tématického a časového plánu výuky, ale zajišťují i funkci uvádějících učitelů pro začínající kolegy, organizují předmětné soutěže a jsou garanty projektu. Za školní družinu zodpovídá vedoucí vychovatelka, která vede kolektiv 8 zaměstnankyň. Koordinuje mimoškolní akce školní družiny, sestavuje plán výchovy mimo vyučování a sleduje jeho plnění. Nedílnou součástí personálních obsazení školy jsou zaměstnanci správy: ekonomka, administrativní pracovnice, školník, recepční, pracovnice úklidu a pracovnice výdejny stravy. U všech zaměstnanců školy je prioritou vysoký stupeň odbornosti a vstřícný vztah k žákům a jejich rodičům Žáci Spádová oblast školy jsou tzv. horní Žabovřesky, odkud však přichází pouze menšina žáků. Zájem o přijetí do školy projevují i rodiny z jiných městských částí, děti do tříd se zaměřením na matematiku a informatiku jsou přijímány i mimobrněnské. ŠVP ZŠ Brno, Sirotkova

4 Tradičními žáky školy jsou děti z DD Dagmar. Od 5. ročníku jsou otvírány třídy se zaměřením na matematiku a informatiku (2 v ročníku), do kterých jsou žáci přijímáni po absolvování výběrového řízení (test z matematiky). Když z těchto tříd odchází řada dětí v 5. a 7. ročníku na víceletá gymnázia, jsou počty žáků doplňovány; o místo v těchto třídách je velký zájem. K zápisu do 1. třídy se už několik let dostavuje značný počet dětí ( ). Škola nemá kapacitní možnosti všechny zájemce přijmout, proto byla stanovena kritéria přijetí (spádová oblast, starší sourozenec ve škole, docházková vzdálenost). Ve škole je též značný počet integrovaných žáků (16-20) a dětí s poruchami učení a chování ( ). Škola má bezbariérový vstup, výtah a soc. zařízení pro tělesně postižené, je tu i speciálně konstruovaný nábytek, máme proto i několik žáků s tělesným postižením. Tabulka počtu žáků počet žáků Spolupráce s rodiči a školskou radou Školská rada byla ustanovena k , má 6 členů a schází se minimálně dvakrát ročně. Spolupracuje s Klubem rodičů a přátel ZŠ Sirotkova, který má ve škole dlouhou tradici. Obě instituce pomáhají řešit problémy chodu školy, druhá z nich podporuje finančně žáky z DD a ze sociálně slabších rodin příspěvky na školy v přírodě a lyžařské kurzy. Pro rodiče jsou pořádány obvykle čtyřikrát ročně třídní schůzky a čtyřikrát ročně hovorové hodiny. Čtyřikrát ročně je vyhlášen Den otevřených dveří, kdy rodiče mohou být účastni ve výuce. Škola má webové stránky, kde jsou rodiče a veřejnost informováni o aktualitách dění ve škole a všech školních i mimoškolních akcích. Rodiče jsou zváni na akce školy a školní družiny vernisáže, výstavy, koncerty, divadelní představení apod. Škola využívá též profesního zaměření některých rodičů k uspořádání přednášek, besed, exkurzí, projektových dnů apod. ŠVP ZŠ Brno, Sirotkova

5 2. 6. Spolupráce s jinými subjekty Zřizovatelem školy je MČ Brno Žabovřesky Úřad MČ, členové komise školství a tělovýchovy a úředníci odboru školství jsou blízkými spolupracovníky vedení školy. Pod záštitou starosty městské části nebo místostarosty pověřeného péčí o školství se pravidelně konají mimoškolní sportovní akce (Svratecký pohár v plavání, olympiády žabovřeských škol). Obec spolupracuje při zajišťování bruslení a dalších sportovních aktivit. Na dobré úrovni je i spolupráce s ostatními školami (ZŠ nám. Svornosti pro nás zajišťuje např. výuku plavání) a zejména s mateřskými školami. Děti mateřských škol se účastní dnů otevřených dveří, učitelky konzultují problémy předškolní výchovy. Intenzivní je spolupráce s LŠU Veveří, učitelé umělecké školy docházejí vyučovat děti do budovy školy, což odebírá starost rodičům s převáděním dítěte do jiné budovy. Dále spolupracujeme se Salesiánským centrem, které v Žabovřeskách významným způsobem ovlivňuje využití volného času dětí. Dalšími významnými partnery školy jsou FF Masarykovy univerzity a Fakulta sportovních studií MU. Studenti katedry španělského jazyka zajišťují ve volném čase výuku španělštiny pro děti i učitele; z honoráře za výuky je sponzorována výuky peruánských dětí. Studenti FSpS MU docházejí v průběhu školního roku na pravidelné hospitace do hodin tělesné výchovy s následnými rozbory výuky. Blízký kontakt udržujeme též s vedením a vychovateli Dětského domova Dagmar. Intenzivní je spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou Zachova, naší kmenovou psycholožkou je PhDr. Čapková, speciální pedagožkou Mgr. Jirušková. Mezi pravidelné partnery a spolupracovníky školy počítáme i CVČ Rozmarýnek Lužánky a Bystrouška, Mahenovu knihovnu, Moravskou galerii, Planetárium Města Brna, Zoologickou zahradu, dopravní hřiště v Komíně a Bystrci a Městskou policii Žabovřesky Úspěchy žáků školy Žáci školy se pravidelně účastní předmětových soutěží organizovaných na úrovni města, kraje i celé republiky. Pravidelně jsou úspěchy především v matematice, v městských kolech se prosazují i v jiných předmětech, konkurence žáků z víceletých gymnázií je obrovská. Škola každoročně organizuje městské kolo matematické olympiády pro sedmý ročník a z vlastní iniciativy je organizována miniolympiáda v matematice pro 4. ročník a Pythagoriáda 8. tříd. V posledních letech se našich soutěží účastní i zástupci mimobrněnských škol. Cíleně podporujeme účast žáků ve sportovních soutěžích, především v plavání, lehké atletice, basketbalu a florbalu. Olympiádu žabovřeských škol zatím vždy naši žáci vyhráli, taktéž Svratecký pohár v plavání. ŠVP ZŠ Brno, Sirotkova

6 Tabulka největších úspěchů žáků naší školy v předmětových a sportovních soutěžích v letech rok úroveň soutěž místo jméno 2004 městské kolo šplh starší žákyně 1. Sojková Anežka 2004 městské kolo Biologická olympiáda 2. Michelová Marie 2004 krajské kolo Biologická olympiáda 9. Michelová Marie 2004 krajské kolo dějepisná olympiáda 11. Ťoková Martina 2004 městské kolo chemická olympiáda 1. Filip Martin 2004 krajské kolo chemická olympiáda 10. Filip Martin 2004 městské kolo chemická olympiáda 2. Michalcová Marie 2004 krajské kolo chemická olympiáda 28. Michalcová Marie 2004 městské kolo Matematická olympiáda 6. tříd 1. Muselíková Vladislava 2004 krajské kolo Matematická olympiáda 9. tříd úspěšný řešitel Kračmar Ivo 2004 městske kolo Miniolympiáda 4. tříd 3. Martinek Libor 2004 městske kolo Miniolympiáda 4. tříd 3. Stalker Antonín 2004 městské kolo olympiáda anglického j. 2. Čech Ondřej 2004 městské kolo olympiáda německého j. 3. Linnerová Monika 2004 městské kolo Pythagoriáda 6.tříd 2. Martínková Věra 2004 městské kolo Pythagoriáda 6.tříd 2. Fišar Vratislav 2004 městské kolo Pythagoriáda 6.tříd 3. Muselíková Vladislava 2004 městské kolo Pythagoriáda 6.tříd 3. Navrátil Tomáš 2004 městské kolo Pythagoriáda 7.tříd 1. Budík Štěpán 2004 městské kolo Pythagoriáda 7.tříd 3. Dujíček Aleš 2004 městské kolo šplh mladší žákyně 1. Straková Vendula 2004 krajské kolo zeměpisná olympiáda 11. Sedlák Libor 2004 městské kolo zeměpisná olympiáda 2. Sedlák Libor 2005 městské kolo basketbal dívky 3. výběr žákyň 2005 krajské kolo dějepisná olympiáda 24. Hradecký Michal 2005 okresní kolo dějepisná olympiáda 5. Hradecký Michal 2005 městské finále florbal ml.žáci 1. výběr žáků 2005 krajské kolo fyzikální olympiáda 4. Hlouša Ondřej 2005 městské kolo fyzikální olympiáda 6. Hlouša Ondřej 2005 městské kolo fyzikální olympiáda 9. Král Jan 2005 krajské kolo hokejbal ml.žáci 3. výběr žáků 2005 městské kolo Matematická olympiáda 5. tříd 1. Martinek Libor 2005 městské kolo Matematická olympiáda 5. tříd 2. Šindelář Michal 2005 městské kolo Matematická olympiáda 6. tříd 3. Muselíková Vladislava 2005 městské kolo Matematická olympiáda 8. tříd 3. Dujíček Aleš 2005 městské kolo Matematická olympiáda 8. tříd 3. Juren František 2005 městské kolo olympiáda anglického j. 1. Martínek Libor 2005 městské kolo olympiáda anglického j. 2. Gašič Gordan 2005 městské kolo Pythagoriáda 6.tříd 2. Tesař Ondřej 2005 městské kolo Pythagoriáda 6.tříd 3. Končal Ondřej ŠVP ZŠ Brno, Sirotkova

7 2005 okresní kolo Soutěž v programování 2. Lang Tomáš 2005 okresní kolo Soutěž v programování 3. Čejka Petr 2006 okresní finále basketbal dívky 1. výběr žákyň 2006 krajské finále basketbal dívky 1. výběr žákyň 2006 republikové finále basketbal dívky 2. výběr žákyň 2006 městské finále florbal starší žáci 3. výběr žáků 2006 městské kolo Matematická olympiáda 5. tříd 3. Chaloupková Lucie 2006 městské kolo Matematická olympiáda 5. tříd 3. Koutná Marie 2006 městské kolo Matematická olympiáda 5. tříd 3. Ottová Denisa 2006 městské kolo Matematická olympiáda 6. tříd 3. Kocmanová Lucie 2006 městské kolo Matematická olympiáda 9. tříd 4. Hála Pavel 2006 městské kolo Matematická olympiáda 9. tříd 5. Dujíček Aleš 2006 městské kolo Matematická olympiáda 9. tříd 6. Hrdlička Jan 2006 krajské kolo Matematická olympiáda 9. tříd úspěšní řešitelé Hrdlička Jan,Hála Pavel, Dujíček Aleš 2006 městské kolo Miniolympiáda 4.tříd 1. Grečynskyj David 2006 městské kolo Miniolympiáda 4.tříd 1. Krobauer Jakub 2006 městské kolo olympiáda anglického j. 2. Masařová Zana 2006 městské kolo plavání 1. Voleš Ondřej 2006 městské kolo plavání 1. Śpinar Adam 2006 městské kolo plavání 1. Zamykalová Pavla 2006 městské kolo plavání 1. Havlíček Štěpán 2006 městské kolo Pythagoriáda 6.tříd 2. Křivánek Jan 2006 městské kolo soutěž dětských recitátorů 3. Novotný Zdeněk 2006 sportovní olympiáda žabovřeských škol 1. výběr žáků 2007 krajské finále basketbal dívky 1. výběr žákyň 2007 okresní kolo basketbal ml.žáci 1. výběr žáků 2007 městské kolo Matematická olympiáda 5. tříd 1. Dočekalová Denisa 2007 městské kolo Matematická olympiáda 5. tříd 1. Žemla Petr 2007 městské kolo Matematická olympiáda 6. tříd 3. Doan Thi Havan 2007 městské kolo Miniolympiáda 4.tříd 3. Hrtoňová Eliška 2007 městské kolo olympiáda anglického j. 3. Křivánek Jan 2007 městské kolo plavání 1. Cejpková Veronika 2007 městské kolo plavání 1. Řihák Petr 2007 městské kolo plavání 1. Voleš Ondřej 2007 městské kolo Pythagoriáda 6. tříd 2. Kulhánek Jan 2007 městské kolo Pythagoriáda 6. tříd 2. Ottová Denisa 2007 městské kolo Pythagoriáda 7. tříd 2. Černík Jaroslav 2007 městské kolo Pythagoriáda 7. tříd 3. Adramanovská Sandra 2007 městské kolo Pythagoriáda 8. tříd 3. Veselý Michal 2007 městské kolo soutěž dět.recitátorů 3. Kulíková Barbora 2007 krajské kolo Soutěž v programování 3. Mikuláštík David 2007 krajské kolo Soutěž v programování 4. Žiška Lukáš 2007 sportovní olympiáda žabovřeských škol 1. výběr žáků ŠVP ZŠ Brno, Sirotkova

8 2. 8. Dlouhodobé projekty, školní, mimoškolní a zájmové aktivity, mezinárodní spolupráce Škola pořádá každý rok krátkodobé a dlouhodobé projekty, které připravují a organizují jednotlivé předmětové komise. Práce na projektech a jejich přípravě se účastní žáci buď v jednotlivých ročnících nebo stupních školy. Na 1. stupni se stal tradicí Den zvířat. 1. i 2. stupeň se účastní Dne Země, kde jsou spojeny ekologické a sportovní aktivity a úklid Wilsonova lesa, a to formou mezitřídní soutěže. Každoročně se koná vernisáž tematických výstav výtvarných prací (Loutka, Taška a pod.) s kulturním programem za účasti rodičovské veřejnost. Tradicí je turnaj ve florbalu Sirotek cup, výprava do podzemí Moravského krasu Expedice Kerberos, dějepisné tematické exkurze (Benátky, Osvětim, Slavkov, Židovská Praha). Mezi pravidelně pořádané celoškolní projekty patří Den volby, kdy si žáci zvolí rozvrh podle svých zájmů a Branný den, kdy jsou žákům formou soutěže vštěpovány základy chování v krizových situacích. Každá předmětová komise a metodické sdružení 1. stupně navíc na počátku školního roku vymyslí a naplánuje minimálně jeden projekt, do kterého se budou moci zapojit žáci napříč ročníky. Pro žáky 8. ročníku je vždy v květnu určena akce Záchrana života ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje. Záchranáři prakticky proškolí všechny žáky 8. ročníku, jak postupovat v situacích, vyžadujících zajištění základních člověka a seznámí je s technikou používanou při záchraně života. Zájmová činnost je směřována zejména do programu školní družiny. Ve školní družině pracuje 8-10 zájmových kroužků, které vedou vychovatelky (keramický, taneční, skupina mažoretek, fotbálek, němčina hrou, turistický, výtvarný, dramatický atd.) V programu školní družiny jsou též tradiční jednorázové akce: atletická miniolympiáda, Odlet vlaštovek, Strašidelná párty, Běh podzimním lesem, mikulášská besídka, karneval, pěvecká soutěž Rozjezdy pro hvězdy, vynášení Morany, nejkrásnější velikonoční vajíčko, taneční festival, lehkoatletický trojboj, spaní ve školní družině. Všechny třídy 1. stupně odjíždějí každoročně na školu v přírodě, týdenní pobyty mimo školu organizuje i většina třídních učitelů 2. stupně. Žáci 5. ročníku se účastní zimní školy v přírodě orientované na přípravu k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. Pro žáky 7. ročníku jsou učiteli připraveny 2 turnusy lyžařského výcviku a pro 9. ročník cyklo-vodáckého kurzu na Lužnici, kterým pravidelně zakončují školní docházku. Škola je několikátý rok zapojena do projektu Ekoškola. V učebnách třídíme odpad (nádoby na láhve a přepravky na papír), žáci jsou vedeni k šetření energiemi a vodou. Pravidelně je pořádán sběr starého papíru z domova. Škola není zapojena do žádného oficiálního mezinárodního projektu. Každoročně jsou však pořádány jazykové poznávací zájezdy do zahraničí. Ve Velké Británii je místem pobytu skautský tábor v jihoanglickém Ipswichi, kde dochází k neformálnímu setkání se žáky místní školy. V Rakousku v obci Eisenkappel je naším partnerem místní škola Hauptschule Bad Eisenkappel a v městečku Voelkenmarkt škola Alpen-Adria- Gymnasium, kam naši žáci při pobytu dochází na pravidelnou výuku. S oběma školami si vyměňujeme zkušenosti z výukového procesu. ŠVP ZŠ Brno, Sirotkova

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy 2.1. Historie školy V roce 1905 koupila obec Žabovřesky pozemek o výměře 4060m 2 a rozhodla se postavit školu, protože v této době značně vzrostl počet obyvatel a malá tzv. Dolní

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

DODATEK č. 2 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 2 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 2 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2015 Dodatek č. 2 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 046 8/99-2650 Oblastní pracoviště č. 4 Signatura: bd5cs103 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova ZŠ Zruč-Senec, Školní 197, 330 08

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ u Matky Boží Jihlava

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ u Matky Boží Jihlava STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ u Matky Boží Jihlava Provozní řád školy Úvod Tento provozní řád stanovuje režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti žáků, podmínky jejich pohybové výchovy režim

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Adršpach Zpracovala: Mgr. Karolína Gottsteinová Adršpach 2014 OBSAH ÚVOD 1. Charakteristika školy 2. Plánovaný rozvoj mateřské školy 2.1 Základní

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo příspěvková organizace Trstěnice 200, 671 71 Hostěradice, tel. - 515/339179, 607 811 321, IČO - 70997969 e-mail zs.trstenice@zn.orgman.cz Školní

Více