ADRESA REDAKCE: CzSTT, Bezov 1658/1, Praha 4 Tel./fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ADRESA REDAKCE: CzSTT, Bezov 1658/1, 147 14 Praha 4 Tel./fax: 244 062 722 E-mail: czstt@czn.cz, office@czstt.cz http://www.czstt."

Transkript

1 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /3/ 2004 NO DIG VYCH ZÕ»TYÿIKR T RO»Nà Toto ËÌslo vyölo se sponzorsk m p ispïnìm firmy WOMBAT s.r.o. dne 30. srpna 2004 RedakËnÌ uz vïrka: 29. Ëervna 2004 REDAK»NÕ RADA PÿEDSEDA: Ing. Jaroslav Raclavsk, Aut. Ing. SEKRET ÿ CzSTT: Ing. Ji Ì Kub lek, CSc.»LENOV : Ing. Stanislav Dr bek ñ AD Servis Terrabor Ing. Miroslav Holbus ñ RABMERñSlovakia s.r.o. Prof. RNDr. Miloö Karous, DrSc. ñ GEONIKA Praha Ing. Mari n KrËÌk ñ Hydrosaning spol. s r.o. Ing. Old ich K ra ñ BrnÏnskÈ vod rny a kanalizace a.s. Ing. Ji Ì M rz ñ HOBART s.r.o. Doc. Ing. Petr ärytr, CSc. ñ»vut FS Praha GRAFICK PRAVA: M. A. Martina Koûeluhov ADRESA REDAKCE: CzSTT, Bezov 1658/1, Praha 4 Tel./fax: VYD V CzSTT»esk spoleënost pro bezv kopovè technologie Bezov 1658/1, Praha 4 REGISTRACE: MV»R II/s ñ OS/1 ñ 25465/94 ñ R SAZBA: Studio GSW, Praha TISK: Tisk rna Gemerle, Praha ISSN ISSUED FOUR TIMES A YEAR This number was issued with the sponzoring contribution of WOMBAT s.r.o. on August 30, 2004 Editorial close: June 29, 2004 EDITORIAL BOARD CHAIRMAN: Ing. Jaroslav Raclavsk, Aut. Ing. SECRETARY CzSTT: Ing. Ji Ì Kub lek, CSc. MEMBERS: Ing. Stanislav Dr bek ñ AD Servis Terrabor Ing. Miroslav Holbus ñ RABMERñSlovakia s.r.o. Prof. RNDr. Miloö Karous, DrSc. ñ Geonika Praha Ing. Mari n KrËÌk ñ Hydrosaning spol. s r.o. Ing. Old ich K ra ñ BrnÏnskÈ vod rny a kanalizace a.s. Ing. Ji Ì M rz ñ HOBART s.r.o. Doc. Ing. Petr ärytr, CSc. ñ»vut FS Praha GRAPHIC DESIGN: M. A. Martina Koûeluhov EDITORIAL OFFICE: Bezov 1658/1, Praha 4, Czech Republic Phone/Fax: PUBLISHED BY CzSTT Czech Society for Trenchless Technology, Bezov 1658/1, Praha 4 REGISTRATION: MV»R II/s ñ OS/1 ñ 25465/94 ñ R SET: Studio GSW, Praha PRINTED: Tisk rna Gemerle, Praha ISSN ZPRAVODAJ»ESK SPOLE»NOSTI PRO BEZV KOPOV TECHNOLOGIE A SLOVENSKEJ SPOLO»NOSTI PRE BEZV KOPOV TECHNOL GIE MAGAZINE OF THE CZECH SOCIETY AND SLOVAK SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY 1

2 NO DIG 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /3/ 2004 I. VODNÕK Ing. Ji Ì Mikol öek, WOMBAT s.r.o. II. K 10. V RO»Õ CzSTT 1. V elè blahop nì od celè rodiny ISTT Prof. Ray Sterling 2. MÈ podivuhodnè cesty do zemï temn ch les, lìbezn ch ek a bohatè kultury Dipl.-Ing. Rolf Bilelecki III. Z»INNOSTI ISTT 1. Aktu lnì informace o NO-DIG 2004 Hamburg Ing. Jaroslav Raclavsk, Aut. Ing. 2. Inøinieria Bezwykopowa LIVE 2004 Ing. Ji Ì Bezrouk IV. Z»INNOSTI CzSTT 1. Naöe Ëast v soutïûi NO-DIG AWARD 2003 Ing. Ji Ì Kub lek, CSc. 2. Naöe galerie ñ ûeny a bezv kopovè technologie Doc. Ing. Petr ärytr, CSc. 3. Rozhodov nì o optim lnì variantï bezv kopovè technologie pro obnovu vodovod a kanalizacì Doc. Ing. Petr ärytr, CSc. 4. Ëast Ëlen CzSTT na v stavï AQUA TrenËÌn 2004 Ing. Jaroslav Raclavsk, Aut. Ing. 5. OhlÈdnutÌ za 10. mezin rodnì vodohosp. v stavou VODOVODY ñ KANALIZACE Ing. Old ich K ra V. ZE STAVEB 1. Oprava stoky ÑEì v Ë sti ulice Pr myslovè v Hradci Kr lovè Ing. Ji Ì Mikol öek VI. RŸZN mezin rodnì konference ÑPlasty v rozvodech plynuì Ing. Ji Ì Bezrouk let od zaloûenì akciovè spoleënosti Subterra 3. Kalend NO-DIG I. LEADING ARTICLE Ing. Ji Ì Mikol öek, WOMBAT s.r.o. II. 10th ANNIVERSARY OF CzSTT 1. Warm congratulation from the rest of the ISTT family Prof. Ray Sterling 2. My wonderful travels in a land of dark forests, gentle rivers and cultural heritage Dipl.-Ing. Rolf Bilelecki III. NEWS FROM ISTT 1. Up-to-date information about NO-DIG 2004 Hamburg Ing. Jaroslav Raclavsk, Aut. Ing. 2. Inøinieria Bezwykopowa LIVE 2004 Ing. Ji Ì Bezrouk IV. NEWS FROM CzSTT 1. Ours attendance at competition NO-DIG AWARD 2003 Ing. Ji Ì Kub lek, CSc. 2. Our gallery: Women and trenchless technology Doc. Ing. Petr ärytr, CSc. 3. Decision-making on optimum trenchless technology variant for water supply and sewerage rehabilitation Doc. Ing. Petr ärytr, CSc. 4. Participation of CzSTT members in AQUA exhibition Ing. Jaroslav Raclavsk, Aut. Ing. 5. Reminiscence on 10th international exhibition WATER SUPPLY ñ SEWERAGE Ing. Old ich K ra V. FROM CONSTRUCTION SITES 1. Repair of Sewer ìeî in the part of Pr myslov Street in Hradec Kr lovè Ing. Ji Ì Mikol öek VI. MISCELLANEOUS INFORMATION 1. 11th International conference ìplastics in gas pipelinesî Ing. Ji Ì Bezrouk years of joint-stock company Subterra 3. NO-DIG Calendar 2 OBSAH CONTENTS

3 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /3/ 2004 NO DIG Vážení čtenáři, s velk m potïöenìm jsme p ijali nabìdku na p edstavenì naöì spoleënosti WOMBAT, s.r.o., kter se vïnuje sanacìm podzemnìch trubnìch vedenì jiû patn ct m rokem a od tè doby zaujala jako dodavatelsk firma pevnè mìsto nejen na tuzemskèm, ale i evropskèm trhu. P i vzniku firmy jsme se zpoë tku vïnovali Ëinnostem ñ ËiötÏnÌ zanesen ch pr lezn ch kanalizaënìch stok a poznali zpravidla velmi öpatn technick stav tïchto za ÌzenÌ, p iëemû Ëasto hrozilo i ohroûenì ûivot a majetku obyvatelstva. StÏûejnÌ myölenkou p i formov nì Ëinnosti p edmïtu podnik nì bylo provèst rychle a kvalitnï opravu kanalizaënìch ad, kterè jsou d vno za hranicì ûivotnosti, bez sloûit ch a n roën ch z sah do mïstskè infrastruktury. Zanedlouho byla vyvinuta inverznì ruk vov technologie KAWO, kter brzy naöla cestu k provozovatel m kanalizaënìch systèm a tìm se naöe spoleënost ocitla v rodinï firem, sdruûen ch v CzSTT ñ»eskè spoleënosti pro bezv kopovè technologie. PozdÏji byla obdobn vyst lka aplikov na i do vodovodnìch p ivadïë a bïhem dalöìch let byly doplnïny i dalöì technologie ñ Relining, MñsystÈm a Omega.»trn ct let v ûivotï obëanskè spoleënosti je kr tk doba, ale v oblasti bezv kopov ch oprav podzemnìch trubnìch vedenì tato doba znamenala hotovou revoluci. Nejenûe jsme v tèto oblasti dohnali mnohè evropskè zemï, ale dot hli jsme se aû na nejvyspïlejöì zemï a smïle soutïûìme i na evropskèm poli. OdmÏnou a uzn nìm»eskè spoleënosti pro bezv kopovè technologie bylo po d nì svïtovèho kongresu NO-DIG v roce 2001 v Praze. NaöÌ firmï byly svï eny i takovè n roënè projekty jako je nap. sanace kanalizaënìho systèmu ve öpiëkovè rafinerii MOL v Budapeöti, rekonstrukce kanalizaënìho systèmu DN 1200 ñ 1500 v polskèm mïstï Bie sko-biala v dèlce 1,5 km Ëi sanace kanalizace ve finskèm Tampere. DalöÌ projekty mimo zemì»eskè republiky byly realizov ny v sibi skèm Nojabrsku a takè ve vöech sousednìch zemìch. A to vöe jeötï p ed vstupem naöì republiky do EvropskÈ unie. Tyto spïchy neunikly pozornosti ani nejvyööìm p edstavitel m Mezin rodnì spoleënosti pro bezv kopovè technologie ñ ISTT. U p Ìleûitosti svïtovè v stavy v Kodani r jsme byli odmïnïni Ëestn m titulem ÑStavba rokuì za dìlo Sanace kanalizace CENTRUM v Bie sku-biala a brzy vyzv ni k prezentaci naöì firmy do svïtovèho magazìnu NO DIG k publikov nì Ël nk o technologicky nejzajìmavïjöìch stavb ch. Naöe firma je zakl dajìcìm Ëlenem»eskÈ spoleënosti pro bezv kopovè technologie a bohatï vyuûìv vöech kontakt a zkuöenostì, kterè tato spoleënost nabìzì. KaûdoroËnÌ dvoudennì setk nì ËastnÌk p i n rodnìch konferencìch p inese Ëlen m firmy bohatou v mïnu n zor, zkuöenostì a kontakt, z kter ch je moûno trvale Ëerpat. V znamn m zdrojem zkuöenostì je i aktivnì Ëast Ëi n vötïva svïtov ch konferencì NO-DIG. P i kr tkèm ohlèdnutì zpït do r se bezv kopovè metody v tè dobï objevovaly jen ojedinïle a tyto stavby byly Ëasto zad v ny zahraniënìm spoleënostem. N klady na takto realizovanè dìla mnohdy nïkolikan sobnï p evyöovaly obdobnè stavby, realizovanè klasick m otev en m v kopem. A dnes? V»eskÈ republice vznikly desìtky spoleënostì a firem, kterè realizujì v stavbu a sanaci podzemnìch trubnìch vedenì bezv kopovï. A to vöe minim lnï cenovï srovnatelnè se stavbou, prov dïnou klasick m otev en m v kopem, ale vesmïs mnohon sobnï rychleji, kvalitnïji a ekologicky. S obdobìm budov nì re lnèho socialismu se naöe Ëesk spoleënost vyrovnala r znï. V nïjakè oblasti rychleji, v jinè pomaleji. Slyöel jsem vöak n zor, ûe kdyby byl v voj ËeskÈ spoleënosti takov jako u bezv kopov ch technologiìch sanace podzemnìch trubnìch vedenì, byla by dnes naöe spoleënost jiû v nevyööìch patrech evropskè vyspïlosti. Ing. Ji Ì Mikol öek, obchodnì a technick manaûer fy WOMBAT, s.r.o. VODNÕK 3

4 NO DIG 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /3/ 2004 Vřelé blahopřání od celé rodiny ISTT V éenõ A MILÕ»LENOV»ESK SPOLE»NOSTI PRO BEZV KOPOV TECHNOLOGIE, pìöi v m s velk m potïöenìm, abych vyj d il p nì vöeho nejlepöìho jak jmènem sv m, tak i jmènem V konnèho podv boru a celè Rady ISTT k 10. v roëì zaloûenì»eskè spoleënosti pro bezv kopovè technologie. Jak jsem poznal z jejìho fungov nì, je»esk spoleënost dobr m p Ìkladem toho, co m ûe Ëlensk spoleënost ISTT dok zat. M dobrou skladbu ËlenskÈ z kladny jak z hlediska technologickèho, tak i z hlediska sfèr, z nichû jejì ËlenovÈ poch zejì (pr mysl, vl dnì org ny i vysokè ökoly). M pomïrnï mal poëet Ëlen ñ a jistï ani jejì rozpoëet nenì velik ñ ale je neobyëejnï aktivnì v propagaci bezv kopov ch technologiì, vyd v sv j zpravodaj, organizuje kaûdoroënì konference s vysokou ËastÌ, propagujìcì ËeskÈ spïchy na tomto poli a podnïcuje studenty ke studiu bezv kopov ch technologiì sv m soutïûnìm programem. Spolupracuje takè se zahraniëìm jak prost ednictvìm ISTT, tak i spoleën mi akcemi se Slovenskou spoleënostì a ËastÌ na evropsk ch diskuznìch fûrech, jako je EvropskÈ fûrum o podzemnìch stavb ch. P es sv j mal rozmïr, jejì organizace mezin rodnì konference a v stavy NO DIG v roce 2001 byla velmi spïön a mnoho deleg t dodnes vzpomìn na v elè p ijetì Ëesk mi kolegy. J s m jsem mïl v poslednìch 20 letech moûnost navötìvit»eskou republiku p i nïkolika p Ìleûitostech, naposled p i kon nì n rodnì konference v OstravÏ v roce 2002.»esk republika je n dhernou kombinacì klasick ch tradic a ochoty p ijìmat novè myölenky. VaöÌ spoleënosti takè dob e slouûì jejì vedenì, kterè ji dob e reprezentuje. BÏhem svè Ëinnosti v ISTT jsem se sezn mil se Stanislavem Dr bkem a Miloöem Karousem a vidïl jsem, jak SpoleËnost p ekonala i tak velkou kalamitu, jakou byla ztr ta jejìho sìdla a jeho vybavenì p i povodnìch v roce Jsem si jist, ûe Ivo V vra by byl hrd na to, co jeho pokraëovatelè dok zali. Vöechno nejlepöì a mnoho spïch v dalöìch deseti letech! Ray Sterling, p edseda ISTT Mé podivuhodné cesty do země temných lesů, líbezných řek a bohaté kultury Dipl.-Ing. Rolf Bielecki, Hamburk p edseda GSTT Historie s nimi nezach zela citlivï, na lidi u Labe, Vlta vy, Moravy a Dyje i Odry Ëekala st le velk p ekvape nì a ve spojenì s nimi z sadnì meznìky a souëasnï zvl ötnì v zvy. Mnoh utrpenì p itom museli lidè v»ech ch a na MoravÏ, v dneönìm»esku, sn öet i v ned vnè minulosti. P esto jim vûdy z stala touha po svobodï a nez vislosti; to po 2. svïtovè v lce potvrdilo ÑPraûskÈ jaroì a praûskè poselstvì, kterè se stalo ventilem mezi v chodem a z padem.»estn m Ëlenem ËeskÈ STT mï ËeötÌ kolegovè jmenovali v Ìjnu 1999, bylo to v dobï, kdy jsem po t ÌletÈm funkënìm obdobì skl dal svoji funkci p edsedy SvÏtovÈho svazu Trenchless Technology, ISTT, s n dhernou oslavou v z mku Gˆdˆllˆ u Budapeöti v MaÔarsku. Od tè doby, pokud m m moûnost, navötïvuji zajìmavè n rodnì konference ËeskÈ STT konajìcì se na r zn ch mìstech jako v Praze, BrnÏ, Karlov ch Varech, JesenÌku,»eskÈm KrumlovÏ, OstravÏ, Mari nsk ch L znìch a ZnojmÏ. TÌm i dalöìmi aktivitami bych chtïl p ispït k porozumïnì mezi n rody. ËastÌ na r zn ch akcìch v»eskè republice jsem se m.j. na z kladï m ch p edn öek stal tich m poradcem m ch Ëesk ch koleg v oboru. AbsolutnÌho vrcholu na naöì spoleënè cestï jsem p itom dos hl spolupracì ve VÏdeckotechnickÈm v boru pro p Ìpravu 19. mezin rodnì konference NO-DIG konanè od 10. do v Praze, kter Ìdil pan Ing. Jaroslav Raclavsk. Touto akcì zìskala Ëesk STT pod vedenìm svèho p edsedy profesora RNDr. Miloöe Karouse, DrSc., vysokè mezin rodnì uzn nì. Za svoji pr ci jsem od po adatele obdrûel zlatou medaili. Hned nato jsme 10. prosince 2001 spoleënï se z stupci i z ostatnìch zemì Evropy realizovali ÑEuropean Forum on Underground Constructionì (EFUC) v Praze a od tè doby se prost ednictvìm kol jedn nì a konferencì na r zn ch mìstech, jako Bojnice, Budapeöù, Suderburg, Wroclaw a 4 K 10. V RO»Õ CzSTT

5 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /3/ 2004 NO DIG Brno, star me o v mïnu odborn ch n zor p esahujìcì hranice zemì. Za Ëelem vzdïl v nì a dalöìho rozöi ov nì znalostì, stejnï jako v zkumu a v voje technologiì a strategiì pro vodnì hospod stvì, vodnì stavby, energetiku, podzemnì stavebnì prostor a rozvoj mïst bylo spoleënè silì TechnickÈ univerzity v BrnÏ a VysokÈ ökoly severov chodnìho DolnÌho Saska v Suderburgu korunov no vznikem ÑVÏdeckÈ nadace NÏmecko-Ëesk institutì (WSDTI). Od tè doby byly v r mci aktivit tèto mezin rodnì instituce poskytov ny podpory student m a doktorand m, uskuteëúov ny p edn ökovè akce a pod v ny n vrhy na v zkum mj. u EU. Na m ch cest ch do»eskè republiky pln ch z ûitk jsem mohl p em ölet o mnoha vïcech a nïkdy dokonce proniknout do duöe lidì, s kter mi jsem hovo il, vidïl jsem temnè lesy, n m vöem podle jmèna zn mè lìbeznè eky, ruiny staveb, perfektnï opravenè, ale na rozdìl od nich i jeötï ÑplaËÌcÌì, stejnï jako starovïk i novovïk mistrovsk technick dìla. Vûdy mi vych zeli vst Ìc p telötì lidè ochotnì pomoci a p ipravenì pilnï budovat svoji zem a starat se o ni a p ipojit ji s velk m el nem do evropskè rodiny n rod. R d p i tom jeötï vzpomìn m na setk nì s profesorem Ivem V vrou, p edsedou ËeskÈ STT z Prahy, kter bohuûel zem el p Ìliö brzy, k nimû doölo v prvnìch letech spolupr ce. N m vöem z st v vyhrazeno utv - enì budoucnosti, p iëemû politika musì pracovat na tom, abychom spoleënï nalezli evropskou cestu do budoucnosti a neuvìzli na p ekon - v nì minulosti. Existuje toho tolik, co bychom mïli umoûnit naöim mlad m student m, nap. pobyt na univerzit ch v»eskè republice p Ìp. v NÏmecku bïhem jejich studia. P ÌrodnÌ a kulturnì skvosty naöich zemì si musìme p i naöich n vötïv ch uûìvat s vdïënostì a vz jemnï si jich v ûit. TÏöme se proto na to, co m ûeme v p ÌötÌch deseti letech spoleënï oëek vat. Zb v konstatovat, ûe uplynul ch deset let Ëeskou STT Ìdily ËeskÈ osobnosti, na kterè mohou b t naöi sousedè hrdì. Z činnosti ISTT v Evropě Aktuální informace o NO-DIG 2004 Hamburg Ing. Jaroslav Raclavsk, Aut. Ing. ñ p edseda redakënì rady Zpravodaje NO-DIG Aktu lnì informace v Ëasopise, kter vych zì ËtvrtletnÏ, majì trochu jin charakter jak kdyû Ëasopis vych zì t dnï, nebo dokonce jako noviny dennï, a to nemluvìme o aktualit ch v rozhlase a nebo tzv. ÑNEWSì na internetu. RedakËnÌ rada ËtvrtletnÌku musì vybìrat takovè informace, kterè v den expedice ËÌsla budou pro Ëten e zajìmavè a budou jej znovu upozorúovat na informace, kterè spìöe v bïûnèm pracovnìm shonu mohou zapadnou a pomohou je mu znovu p ipomenout a za adit je do jeho aktualizovanèho stupnï d leûitosti. A to jsou takè tyto informace pro naöe Ëleny a Ëten e. V den vyd nì tohoto ËÌsla se bude jistï kaûd Ëlen naöì organizace p ipravovat na naöi slavnostnì konferenci ve ZnojmÏ, kter zhodnotì minulè desetiletì spoleënè Ëinnosti a uvïdomïnìm si toho ÑdobrÈhoì i ÑöpatnÈhoì si vyt ËÌ smïr pro dalöìch deset let. Ne jinak to bude s 22. Mezin rodnì konferencì ISTT ÑNO-DIG 2004ì v Hamburgu 15. ñ 17. listopadu. Na tèto konferenci, kter kromï p ipravovanèho velkolepèho p edstavenì co h be a co se dïje v bezv kopov ch technologiìch nejen v novè EvropÏ, ale i na celèm svïtï, d poprvè velk prostor novè, mladè nastupujìcì generaci student a doktorand. V dneönìch aktualit ch uvedu spìöe statistiku, kter V s, Ëten e, jistï podnìtì k hluböìmu se sezn menì s programem a jednotliv mi p edn ökami tèto mezin rodnì konference. Pokud jste obdrûeli program konference p ed 1. 7., tak jak u kaûdè tak velkè konference, doölo k drobn m up esnïnìm, kterè v aktu lnì formï naleznete na internetov ch str nk ch konference http: //www.nodig2004.de. Cel konference, kromï samostatn ch doprovodn ch program a exkurzì, probìh souëasnï ve t ech s - lech. V hlavnìm s le probïhne kromï Z»INNOSTI ISTT 5

6 NO DIG 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /3/ 2004 zahajovacìho a z vïreënèho ceremoni lu 30 hlavnìch p edn öek rozdïlen ch do 10 sekcì, kterè vedou v znaënì specialistè a odbornìci z Evropy ñ tj. VelkÈ Britanie (2), NÏmecka (2), Francie, Holandska, äv carska, Rakouska a z USA a Austr lie. Na tïchto t iceti p edn ök ch se podìlì specialistè a kolektivy sloûenè z odbornìk navìc, kromï v öe uveden ch zemì, takè specialistè z Japonska,»Ìny, Ar bie, äpanïlska, SevernÌho Irska, It lie, MaÔarska a Slovenska. Dvan ct p edn öek je z NÏmecka a specialistè z»eskè republiky zde majì dvï hlavnì p edn öky. V dalöì dvou s lech se soubïûnï kon 17 workshop. Z toho je: 9 n rodnìch workshop (NÏmecka, It lie, äv carska, Francie, sev. Ameriky, Japonska, V. Brit nie, Indie a naöeho, smïrovanèho k 10. v roëì vzniku a p idruûenì CzSTT do ISTT.), 2 oborovè workshopy a to OborovÈho sdruûenì KAMENINA (Steinzeug) a firmy Tracto-Technik, 3 workshopy se vïnujìcì problematice bezv kopov ch technologiì na tèmata: ÑZkuöenosti z NÏmecka, kam vedou cestyì a ÑNovÈ a starè studijnì obory ve stavebnìm inûen rstvìì, ÑSanace tlakov ch potrubìì, 1 workshop Ë. 3 pod vedenìm prof. RNDr. M. Karouse, DrSc., se vïnuje evropsk m v zkumn m loh m financovan m z EU-fond. dalöì dva workshopy Ë. 12 a 15 pod vedenìm Ing. J. RaclavskÈho, Ph.D. p edstavì doktorandskè a studentskè pr ce z oboru bezv kopov ch technologiì. PoslednÌ, workshop Ë. 18., se uskuteënì pro studenty a ml deû nejen ze vöech ökol z Hamburku, ale i dalekèho okolì a bude konëit exkurzemi do vybran ch a pro ml deû nejzajìmavïjöìch staveb p Ìmo v Hamburku a jeho nejbliûöìm okolì. Ze 47 p edn öek na tïchto workshopech je 8 p edn öek z»eskè republiky a 2 ze Slovenska. N ö n rodnì workshop Ë. 8, pod vedenìm a moderov nìm panem Ing. K. Franczykem, bude probìhat p ibliûnï takto, a to s n sledujìcìm programem (stav n vrhu k 1. 8.) ñ UvÌtacÌ koncert orchestru BROLN Brno PromÌt nì filmu o»eskè republice ñ Po ad n rodnìho semin e vodnì a pr vodnì slovo Ing. Karel Franczyk a Ing. Frantiöek Nedbal, CSc. Chvilka moravsk ch n rodnìch pìsnì ñ BROLN Brno 10 let Ëinnosti CzSTT ñ prof. RNDr. M. Karous, DrSc. PÌsniËky o vodï a ek ch ñ BROLN Brno P Ìnos CzSTT pro rozvoj bezv kopov ch technologiì (p edstavitelè firem BROCHIER, EUTIT, RABMER, VOD-KA a WOMBAT) NavÌc souëasnï probïhne mezi ñ hod. a ñ hod. degustace ËeskÈho piva a moravsk ch vìn za doprovodu orchestru BROLN Brno, kter tolik okouzlil ËastnÌky 19. mezin - rodnì konference NO-DIG Praha Na z vïr jeötï konstatov nì, ûe k dneönìmu dni (tj ) do mezin rodnì soutïûe ISTT NO-DIG AWARD 2003 byly pod ny dvï firemnì p ihl öky a coû je velmi potïöitelnè, t i p ihl öky v kategorii ÑPr ce studenta nebo mladèho inûen raì. PodrobnÏjöÌ informace obsahuje n sledujìcì Ël nek, vïnovan Ëasti v letoönì soutïûi. VÏ Ìme jistï vöichni, ûe naöi soutïûìcì opït zìskajì velmi dobrè umìstïnì, jak to bylo v tïchto soutïûìch za poslednì lèta, a za adì se na p ednìch mìstech. Proto jim ÑdrûÌme palce!!ì Inżynieria Bezwykopowa LIVE 2004 KrakovskÈ konferenënì centrum v TomaszowicÌch se ve dnech 23. aû 25. Ëervna letoönìho roku stalo centrem bezv kopovèho hnutì. V r mci mezin rodnì konference spojenè s v stavou a uk zkami technologiì se zde pod patron tem mìstnì samospr vy, vysok ch ökol, PolskÈ spoleënosti pro bezv kopovè technologie PSTB a PolskÈ nadace pro bezv kopovè technologie PFTT seölo na 180 ËastnÌk. Organiz torem akce byla spoleënost Inzynieria Bezwykopowa, vydavatel stejnojmennèho odbornèho Ëasopisu zamï enèho na problematiku bezv kopov ch technologiì. Obr. 1 ñ Sanace potrubì Ñclose fit technologiì Compact Slimlinerì 6 Z»INNOSTI ISTT

7 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /3/ 2004 NO DIG Obr. 3 ñ Uk zka sanace klobouëkovou metodou V programu odeznïlo 23 odborn ch p edn öek autor z ad v robc, dodavatel, realizaënìch firem a vysok ch ökol, kterè byly prost Ìd ny uk zkami technologiì v exteri- Èru. PrvnÌ p edn öka byla symbolicky zamï ena na vstup zemï do EvropskÈ unie a na vyuûitì moûnostì Ëerp nì finanënìch prost edk z evropsk ch fond. Z prezentovan ch technologiì bylo moûnè zhlèdnout Ñclose fit technologii Compact Slimlinerì, sanaci samostatnè kanalizaënì p Ìpojky klobouëkovou metodou, aplikaci klobouëkovè metody u p Ìpojky po sanaci ruk vem, frèzov nì p Ìpojky robotem, pokl dku kabel ûe do kanalizaënìho potrubì a atraktivnì uk zky horizont lnìho ÌzenÈho vrt nì. PrvnÌ den konference byl tèmaticky zamï en na problematiku inspekce a rekonstrukce potrubnìch sìtì, druh den pak na pokl dku kabel v podzemnì infrastruktu e, mikrotuneling a HDD. Do ofici lnìho programu byly za azeny dva spoleëenskè veëery a v pïti hodnocen ch kategoriìch byly p ed ny ceny TITANY V kaûdè z pïti kategoriì Projekt roku ñ nov instalace, Projekt roku ñ rekonstrukce, Evropsk projekt bezv kopov ch technologiì, V robek roku a Firma roku bylo nominov no pït kandid t. PotÏöitelnÈ je, ûe v kategorii Evropsk projekt bezv kopov ch technologiì, byl vedle vìtïznèho projektu v portugalskèm mïstï Setubal a dalöìch projekt ve öpanïlskèm Bilbau, nïmeckèm Lipsku a francouzskèm Belegarde nominov n s ohledem na rozsah a variantnost pouûit ch technologiì takè realizovan projekt rekonstrukce kanalizace v Mari nsk ch L znìch. BodovÈ vyhodnocenì provedla devìtiëlenn komise sloûen z p edstavitel vysok ch ökol. V kategorii v robek roku zvìtïzily ûelezobetonovè trubky s povlakem z epoxidov ch prysky ic spoleënosti BETRAS, v kategorii firma roku dodavatel PE trubek ñ spoleënost KWH PIPE a v kategoriìch Projekt roku realizaënì spoleënosti BETA a INFRA. Konference mïla bezesporu vysokou odbornou a spole- Ëenskou roveú, p Ìtomni byli z stupci vöech v znamn ch dodavatelsk ch a realizaënìch spoleënostì, projekënìch sloûek i provozovatel. InformaËnÌ materi ly o naöì chystanè 9. n rodnì konferenci ve ZnojmÏ byly ihned rozebr ny a tak se m ûeme tïöit i na n vötïvu host ze sousednìho Polska. Obr. 2 ñ V stava a p edv dïnì robot pro pr ci v potrubì Ing. Ji Ì Bezrouk mìstop edseda CzSTT Z»INNOSTI ISTT 7

8 NO DIG 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /3/ 2004 Naše účast v soutěži NO-DIG AWARD 2003 Ing. Ji Ì Kub lek, CSc., sekret CzSTT Na letoönì mezin rodnì konferenci NO-DIG Hamburg 2004 bude opït vyhlaöov na cena ISTT za nejlepöì dìlo z oblasti bezv kopov ch technologiì. Na rozdìl od minul ch let bude cena udïlov na ve Ëty ech kategoriìch a to: Akademick (vysokoökolsk ) v zkum nebo v uka (ökolenì). Stavba (akce) za pouûitì bezv kopov ch technologiì. Nov stroj, n stroj, materi l, systèm nebo technika. Pr ce studenta nebo mladèho inûen ra. P edsednictvo CzSTT je toho n zoru, ûe v nov ch podmìnk ch nejsme za loúsk rok tak zcela bez öance. Mezi hodnocenè ukazatele se ne adì jen kvantita (na p Ìklad zataûenè kilometry potrubì vïtöìch a vïtöìch pr mïr ), ale i novè materi ly mimo- dn ch vlastnostì, öetrn p Ìstup k ûivotnìmu prost edì ve sloûit ch podmìnk ch realizace a v neposlednì adï z jem mlad ch inûen r o obor bezv kopov ch technologiì. Poda ilo se tedy p esvïdëit naöe Ëleny-firmy i loúskè diplomanty k pod nì n sledujìcìch p ihl öek: EUTIT s.r.o. p ihlaöuje do soutïûe v kategorii ÑNov materi lì roury ze 100% p ÌrodnÌho ËediËe. Jedn se o unik tnì v robek, razicì a protlaëovacì trouby z tavenèho ËediËe od DN 100 do DN 400, dèlky 1 m. Z vynikajìcìch vlastnostì v robku je nutnè vyzdvihnout p edevöìm pevnost v tlaku (300 ñ 450 Mpa), mimo dnou odolnost proti otïru, vysokou odolnost proti teplotnìm öok m, nenas klivost a chemickou odolnost.»ediëovè razicì trouby je moûno recyklovat p etavenìm, nezatïûujì tedy ûivotnì prost edì a nemajì karcinogennì Ëinky, coû je p edurëuje i pro vedenì pitnè vody. Skupina Ëesk ch firem STAVBY SILNIC A ZELEZNIC a.s., BROCHIER s.r.o. a GEO- NIKA s.r.o. p ihlaöujì do soutïûe v kategorii ÑStavba za pouûitì bezv kopov ch technologiìì realizaci projektu bezv kopovè rekonstrukce kanalizace v Mari nsk ch L znìch. Tato akce byla v znamn hned z nïkolika hledisek. Rekonstrukce v celkov ch n kladech 4,3 mil. EUR byla spolufinancov na z 60 % z prost edk programu Phare EvropskÈ unie. Pr ce probìhaly za plnèho provozu kanalizace l zeúskèho mïsta a nenaruöily l zeúskou sezûnu. Ochrana l zeúsk ch pramen si vyû dala mimo dn opat enì a hydrogeologick monitoring za dozoru Inspektor tu l znì MZ»R. V sledky rekonstrukce byly ocenïny osobnìm dopisem ministrynï zdravotnictvì. Do soutïûe v kategorii ÑPr ce studenta nebo mladèho inûen raì byly p ihl öeny tèû dvï studentskè diplomovè pr ce, kterè vznikly na fakultï stavebnì»vut v souvislosti s p Ìpravou v znamnè a rozs hlè akce, kterou je sanace p iv dïcìch ad Vod renskè soustavy JiûnÌ»echy. PrvnÌ z nich je diplomov pr ce Tom öe Kub ta s n zvem ÑEkologickÈ hodnocenì bezv kopov ch technologiì na p Ìkladu sanace p iv dïcìch ad vod renskè soustavy.ì HlavnÌm cìlem pr ce bylo vytvo it a nabìdnout metodiku, kter umoûnì d sledn postup hodnocenì vlivu bezv kopov ch technologiì na ûivotnì prost edì v p ÌpadÏ konkrètnìch zad nì a to z pohledu ve ejnèho z jmu i z jmu vöech z ËastnÏn ch stran. Diplomov pr ce diskutuje tèû z vaûn problèm sanacì p iv dïcìch ad, kter m je n hradnì z sobov nì vodou po dobu delöì v luky p iv dïcìho adu z provozu. Druhou je diplomov pr ce Terezy äedivè a jmenuje se ÑStudie sanace p iv dïcìch ad s vyuûitìm bezv kopov ch technologiì na konkrètnìm p Ìkladu.ì Autorka pr - ce si kladla za cìl nabìdnout zatìm v»eskè republice chybïjìcì metodiku p Ìpravy rozs hlè akce sanace p iv dïcìch vodovodnìch ad a aplikovat p i obnov ch ve vïtöì mì e bezv kopovè technologie. Diplomov pr ce nabìzì investorovi öiröì pohled na vyuûitelnost tïchto technologiì. p i p ÌpravÏ obnovy vodovodnìch ad Vod renskè soustavy JiûnÌ»echy a ukazuje, ûe postupn m sniûov nìm cen v konkurenënìm prost edì v»r se st vajì tyto technologie pro investory atraktivnì a z ekonomickèho hlediska dostupnè. T etì pracì p ihl öenou do soutïûe z vysokoökolskèho pracoviötï je pr ce doktorand z VHO ñ VUT v BrnÏ Ing. Tom öe Ku- Ëery a Ing. Stanislava MalanÌka s n zvem ÑVzdÏl vacì server pro bezv kopovè technologieì (http://www.nodig- university.com). Tento server je prvnìm vzdïl vacìm serverem pro bezv kopovè technologie ve v chodnì EvropÏ. Z vïrem bychom chtïli vyj d it p esvïd- ËenÌ, ûe hodnotitelsk komise za adì nejmènï jednu z p ihl öen ch pracì na odmïnïn mìsta. Byla by to odmïna nejen jejich autor m, ale i celè naöì CzSTT v jubilejnìm roce jejì Ëinnosti. 8 Z»INNOSTI CzSTT

9 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /3/ 2004 NO DIG Naše galerie ženy a bezvýkopové technologie V éenõ»ten ÿi, Ing. Marcela Syn Ëkov, CSc. ukonëila studium na»vut v Praze ñ FakultÏ stavebnì v roce Po absolvov nì ökoly nastoupila na Fakultu stavebnì, kde nejprve dva roky pracovala na kated e technick ch za ÌzenÌ budov a v roce 1977 p eöla na katedru zdravotnìho inûen rstvì, kde pracuje dosud, kdyû v r absolvovala jednoroënì praxi v PKVT Praha. TÏsnÏ po n stupu na katedru zdravotnìho inûen rstvì v pr bïhu t Ì let se stala milujìcì maminkou dvou dcer. V roce 1985 obh jila kandid tskou disertaënì pr ci v oboru zdravotnï vodohospod sk ch staveb (ÑDimenzov nì stokov ch sìtì s maxim lnìm vyuûitìm povrchovè retenceì). Ing. Marcela Syn Ëkov, CSc. p edstavuje relativnï mladöì generaci odbornìk, dostateënï odbornï fundovan ch a zkuöen ch. P edstavuje rovnïû d leûit stmelujìcì prvek svèho pracoviötï p edevöìm tèû svou v konnostì, pìlì a obïtavostì. ÑTakovÈ neb v obvykle moc vidït, ale jsou za nimi vidït zcela konkrètnì pracovnì v sledky!ì Bez takov ch jednotlivc by to na naöich pracoviötìch pravdïpodobnï nefungovalo. Nelze se tèû ani divit, ûe s n stupem nov ch technologiì pouûìvan ch ve svïtï a postupnï zav dïn ch i u n s, rychle si tyto osvojila a d le svè poznatky pr bïûnï rozöi uje. Je tomu i v p ÌpadÏ bezv kopov ch technologiì (BT). Nep ekvapuje proto, ûe zaëala za azovat do v uky informace o BT. DÏje se tak v r mci povinnèho p edmïtu ÑStokov nìì, kde nabìzì poznatky k diagnostice a bezv kopov m technologiìm pouûiteln m pro kanalizace. DalöÌ podrobnïjöì informace jsou jejìm prost ednictvìm cìlenï nabìzeny v r mci v uky v terènu a exkurzì na jednotliv ch stavb ch. ZajÌmavÈ informace pak z oblasti BT nabìzì v r mci volitelnèho p edmïtu ÑVybranÈ statï ze stokov nìì. NemalÈ z sluhy m tèû na zajiöùov nì dobrèho chodu soutïûe naöì spoleënosti CzSTT o nejlepöì diplomovou pr ci s tèmatikou BT. RovnÏû byla intenzivnï (i kdyû jejìm vlastnìm zp sobem Ñnen padnïì) zapojena do odbornè spolupr ce naöì CzSTT s JVS a.s. N sledujìcì Ël nek v tomto zpravodaji je dokladem toho, ûe i naöe ûeny umì kvalitnï p ispìvat sv m vkladem v odborn ch t mech s ostatnìmi a je jenom dob e, ûe takovè spolupracovnice na naöich pracoviötìch m me. Doc. Ing. Petr ärytr, CSc. Rozhodování optimální varianty bezvýkopové technologie pro obnovu vodovodů a kanalizací (výsledky spolupráce CzSTT a JVS a.s., 2. část) Doc. Ing. Petr ärytr, CSc., Ing. Marcela Syn Ëkov, CSc., Katedra zdravotnìho a ekologickèho inûen rstvì, fakulta stavebnì»vut v Praze Sodvol nìm na p edch zejìcì p ÌspÏvky [2], [3], [6], na kterè volnï navazujeme, je nezbytnè konstatovat, ûe p edstavy, jak rozhodovat p i v bïru ÑtÈ spr vnï varianty BTì v jednotliv ch p Ìpadech konkrètnìch zad nì, se vûdy tèmï shodujì v tom, ûe musì jìt o rozhodov nì alespoú objektivizovanè (nikoliv ËistÏ subjektivnì) a ûe se musì vûdy opìrat o rovnïû objektivizovan m zp sobem sestaven soubor d leûit ch (v znamn ch ve vztahu k zad nì z mïru) hodnotìcìch kritèriì. VlastnÌ praktickè provedenì hodnocenì pak vyuûìv sloûitïjöì Ëi jednoduööì (n roënïjöì Ëi mènï n roënè) metody a prost edky vyhodnocov nì variantnìch eöenì. V konkrètnìm p ÌpadÏ z mïru sanace p ivadïcìch vodovodnìch ad Vod renskè soustavy JiûnÌ»echy [5] VDJ Zdoba ñ VDJ Mal Vrata ñ»s SudomÏ ice ñ VDJ HoduöÌn bylo navìc ËelnÏ nez vislè hodnocenì provedeno zvl öù pro nabìzenè varianty BT a zvl öù pak pro konkrètnì nabìdky firem na zhotovenì. V sledky obou hodnocenì pak nezkomplikovaly situaci a umoûnily p ehlednou syntèzu v sledk (potvrdilo se, ûe p ednì mìsta v hodnocenì variant BT zaujmou a takè zaujaly i spoleënosti, kterè je nabìzejì a nabìzely). PouûitÈ soubory hodnotìcìch kritèriì jsou uv dïny v tab. 1 a tab. 2. DalöÌ zadan kol p Ìpravy podklad k rozhodov nì o obnovï vodovodnìch ad v p sobnosti JVS a.s. i celè»r s uûitìm BT se zamï enìm na vodovodnì ady z azbestocementu a sklolamin t typu VERA a SARPLAST (v extravi- Z»INNOSTI CzSTT 9

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

VANDEX - SPECI LNÕ V ROBKY IZOLACE PROTI VODÃ SANACE BETONU SANACE STAR CH STAVEB

VANDEX - SPECI LNÕ V ROBKY IZOLACE PROTI VODÃ SANACE BETONU SANACE STAR CH STAVEB VANDEX - SPECI LNÕ V RBKY IZLACE PRTI VDÃ SANACE BETNU SANACE STAR CH STAVEB Jak p sobì Vandex? Cementem v zanè hydroizolaënì materi- ly Vandex se skl dajì ze speci lnìch cement, k emenn ch pìsk s optim

Více

ADRESA REDAKCE: CzSTT, Bezov 1658/1, 147 14 Praha 4 Tel./fax: 244 062 722 E-mail: czstt@czn.cz, office@czstt.cz http://www.czstt.

ADRESA REDAKCE: CzSTT, Bezov 1658/1, 147 14 Praha 4 Tel./fax: 244 062 722 E-mail: czstt@czn.cz, office@czstt.cz http://www.czstt. 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /1/ 2004 NO DIG VYCH ZÕ»TYÿIKR T RO»NÃ Toto ËÌslo vyölo se sponzorsk m p ispïnìm firmy RABMER ñ sanace potrubì s.r.o. dne 15. b ezna 2004 RedakËnÌ uz vïrka: 12. ledna 2004 REDAK»NÕ

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè

Více

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2 Obsah vod a ediënì pozn mka 1»lenÏnÌ 2» st I UZAVÕR NÕ KUPNÕ SMLOUVY 3 SouvisejÌcÌ legislativa 4 ZobecnÏnÌ dotaz a odpovïdì 4 KAPITOLA 1 P Ìprava na n kup zboûì nebo sluûby 5 Kdo je spot ebitel? 5 Uzav

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH vod............................................................... 2478 I. Registrace a) DoplnÏnÌ zruöen ch registracì

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

RÈva a vìno v»ech ch a na MoravÏ

RÈva a vìno v»ech ch a na MoravÏ RÈva a vìno v»ech ch a na MoravÏ VilÈm Kraus a kol. TRADICE A SOU»ASNOST Autorsk kolektiv Prof. ing. VilÈm Kraus, CSc. (vedoucì) Ing. Ji Ì KopeËek Miroslav Kotrba Ing. VÌtÏzslav Koukal, CSc. Ing. Petr

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

Auditorské postupy z pohledu managementu

Auditorské postupy z pohledu managementu 3. KAPITOLA Auditorské postupy z pohledu managementu 3.1 Dokumentace auditorského postupu P i prov dïnì auditu je povinnostì auditora respektovat z kon Ë. 254/2002 Sb., o auditorech, ve znïnì pozdïjöìch

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2013 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

MRTNOSTNÕ TABULKY PODLE NEJVYääÕHO UKON»EN HO VZDÃL NÕ,»ESK REPUBLIKA, 2001

MRTNOSTNÕ TABULKY PODLE NEJVYääÕHO UKON»EN HO VZDÃL NÕ,»ESK REPUBLIKA, 2001 MRTNOSTNÕ TABULKY PODLE NEJVYääÕHO UKON»EN HO VZDÃL NÕ,»ESK REPUBLIKA, 2001 Vypracov nì mrtnostnìch tabulek podle nejvyööìho ukonëenèho vzdïl nì je moûnè pouze za rok 2001, kdy je k dispozici vïkov struktura

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Bytov nedostatek v»eskè republice?

Bytov nedostatek v»eskè republice? Bytov nedostatek v»eskè republice? BydlenÌ je obecnï povaûov no za jednou ze z kladnìch lidsk ch pot eb. Ve vöech zemìch, bez ohledu na politickè, kulturnì, soci lnì Ëi ekonomickè rozdìly mezi nimi, proto

Více

Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje

Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje příloha 1 Partneři memoranda: Ústecký kraj Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Identifikační číslo: 70892156

Více

» st B. zemì EU: Trendy, p Ìleûitosti a v zvy

» st B. zemì EU: Trendy, p Ìleûitosti a v zvy » st B zemì EU: Trendy, p Ìleûitosti a v zvy 1 PodmÌnky a trendy zemnìho rozvoje v EvropskÈ unii 1.1 ZemÏpisn charakteristika EU Obr. 8: Geografick pozice EU - SpojenÈ st ty pol rnì kruh (231) Evropsk

Více

HORNÍ BEÿKOVICE. (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEÿKOVICE) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö (PAFF - architekti)

HORNÍ BEÿKOVICE. (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEÿKOVICE) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö (PAFF - architekti) Tento projekt byl spolufinancován z prost edk Evropského fondu pro regionální rozvoj http://www.strukturalni-fondy.cz/iop HORNÍ BEÿKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEÿKOVICE) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 229

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 229 Datum: 23. 10. 2014 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 229 Od do: 9:30 16:30 h Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček,

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

PŘEDNOSTI domnick hunter hiross S.p.A.

PŘEDNOSTI domnick hunter hiross S.p.A. P o l e S t a r refrigeration dryers POLESTAR: JASNÃ Z ÿõcõ HVÃZDA SuöiË PoleStar se zrodil po tèmï Ëty iceti letech zkuöenostì spoleënosti dh hiross s v robou a provozem za ÌzenÌ na pravu stlaëenèho vzduchu.

Více

OBCHODNÍ PRÁVO Vysoká škola ekonomie a managementu 2012

OBCHODNÍ PRÁVO Vysoká škola ekonomie a managementu 2012 OBCHODNÍ PRÁVO Vysoká škola ekonomie a managementu 2012 Obchodní právo JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu 2012. Vydání první. Všechna práva vyhrazena. ISBN 978-80-86730-93-6

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LX SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH» st normativnì ñ ñ Protokol mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti LISTOPAD 2013 POÿIZOVATEL: Obecní ú ad Net ebice Net ebice Ë. p. 61 288 02 Nymburk

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek 1. Výstavba nových, výměna, rekonstrukce nebo přeložky stávajících vodovodů: Veškerý

Více

TUNELY NA SOKP 513 PROJEKT A REALIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO OBJEKTU NOUZOV

TUNELY NA SOKP 513 PROJEKT A REALIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO OBJEKTU NOUZOV TUNELY NA SOKP 513 PROJEKT A REALIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO OBJEKTU NOUZOV Radan Bohman, Jiří Krajíček, Libor Mařík 1 Úvod Projektování a realizace tunelů dnes již neznamená jen perfektní zvládnutí geotechnické

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ Ujedn nì mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a

Více

Nabídka na správu nemovitostí FPS s.r.o. Společenství vlastníků domu Zlonická 703, Praha 9 V Praze dne 7.9. 2009

Nabídka na správu nemovitostí FPS s.r.o. Společenství vlastníků domu Zlonická 703, Praha 9 V Praze dne 7.9. 2009 Nabídka na komplexní správu nemovitostí Základní údaje Adresa sídla a vedení firmy: Sídlo firmy:, Pod Harfou 938/40, Praha 9 Tel: 257 312 889, 257 312 886, 257 312 839 Fax: 257 312 839 e-mail: fps@fps-praha.cz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21 OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 1.1 Historicka pozna mka... 13 1.2 Pojem mezina rodnı smlouvy... 13 1.3 Funkce mezina rodnı smlouvy: smlouva kontraktua lnı a pravotvorna... 16 1.4 Pra vnı rez

Více

5.2.2. kopaná studna, armaturní šachta...5 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ PLOCHY KLUZIŠTĚ A SPRCH...7 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ BROUZDALIŠTĚ...7

5.2.2. kopaná studna, armaturní šachta...5 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ PLOCHY KLUZIŠTĚ A SPRCH...7 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ BROUZDALIŠTĚ...7 OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. ÚVOD... 3 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 4. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY... 3 4.1. potřeba vody... 3 4.2. dešťové vody... 4 5. zásobování vodou, odkanalizování... 4 5.1. Zásobování

Více

Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17

Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17 Dodatek koncepce školství Městské části Praha 17 Schválen usnesením ZMČ Praha 17 č. 4.7. ze dne 20.4.2011 Úvod Tento materiál navazuje na Koncepci školství Městské části Praha 17 schválenou usnesením Zastupitelstva

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Roční zpráva ČAZV za rok 2005

Roční zpráva ČAZV za rok 2005 Roční zpráva ČAZV za rok 25 červen 26 Č.j.: 32/26 Roční zpráva ČAZV za rok 25 (ve smyslu zákona č. 28/2 Sb. o rozpočtových pravidlech a vyhlášky č. 323/25 Sb.) a) Název zpracovatele: Česká akademie zemědělských

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

Žebříček českých nemocnic. dle jejich finančního zdraví (2009)

Žebříček českých nemocnic. dle jejich finančního zdraví (2009) Žebříček českých nemocnic dle jejich finančního zdraví (2009) Tisková zpráva ÚVODEM Nezisková zdravotnická organizace HealthCare Institute (HCI) ve spolupráci s odborným partnerem - společností CCB - Czech

Více

Tlaková potrubí z polyethylenu KATALOG VÝROBKŮ. PE potrubí

Tlaková potrubí z polyethylenu KATALOG VÝROBKŮ. PE potrubí Tlaková potrubí z polyethylenu KATALOG VÝROBKŮ PE potrubí Obsah Rozvody vody................................... 6 PE 100.......................................... 8 SafeTech RC.....................................

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001

k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001 Řízení lidských zdrojů s přihlédnutím k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001 PaedDr. Jaromír Vít, CSc. 1. Úvod Pro některé certifikované organizace, ale i pro ty, které se teprve připravují k certifikaci,

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu změny č.1 Územního plánu obce Bařice Velké Těšany Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Městský úřad Kroměříž,

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč Část normativní OBSAH Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová - soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová - soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6770-117/2012 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1365/52, situované v budově č.p.1365, postavené na pozemku parc.č.1166/2, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy

Více

IMPORTANT FACOTRS FOR DEMAND FOR PUBLIC TRANSPORTATION OF WHEELCHAIRS

IMPORTANT FACOTRS FOR DEMAND FOR PUBLIC TRANSPORTATION OF WHEELCHAIRS FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POPTÁVKU PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU IMPORTANT FACOTRS FOR DEMAND FOR PUBLIC TRANSPORTATION OF WHEELCHAIRS Jaroslav Matuška 1 Anotace:Příspěvek se zabývá vztahem

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ Obsah 1 Proč provádět úsporná opatření ve stávajících stavbách... Varianty řešení... 3 Kritéria pro výběr projektů...3 Přínosy...3.1 Přínosy energetické...3. Přínosy environmentální...

Více

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Profil společnosti VRV a.s. je zcela nezávislou soukromou společností, plně vlastněnou českými akcionáři - fyzickými osobami. Nemá návaznost na žádnou výrobní, dodavatelskou

Více

OBCHODNĚ TECHNICKÁ NABÍDKA

OBCHODNĚ TECHNICKÁ NABÍDKA VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1025 ode dne

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

RODINNÉ DOMY KAMENCE TĚŠNOVICE

RODINNÉ DOMY KAMENCE TĚŠNOVICE RODINNÉ DOMY KAMENCE TĚŠNOVICE MÍSTO STAVBY : Kroměříž, m.č. Těšňovice, trať Kamence ZADAVATEL : Autoeden Zedník s.r.o Lesní 331 Vážany, Kroměříž 76701 STUPEŇ DOKUMENTACE : Územní studie Zakázkové číslo

Více

Cisco IP telefon 7910

Cisco IP telefon 7910 Návod k obsluze Copyright 2000ñ2002, Cisco Systems, Inc. Vöechna pr va vyhrazena. O B S A H KAPITOLA 1 vod 1-1 KAPITOLA 2 Instalace IP telefonu Cisco ady 7910 2-1 UpozornÏnÌ t kajìcì se bezpeënosti 2-1

Více

Systém WAGA. WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008)

Systém WAGA. WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008) Systém WAGA WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008) Konstrukční řada WAGA, Multi/Joint 3000: Konstrukční řada Waga, Multi/Joint 3000

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

Obytný soubor Klafar III - část C1, Žďár nad Sázavou. Průvodní zpráva. Katastrální území města Žďár nad Sázavou

Obytný soubor Klafar III - část C1, Žďár nad Sázavou. Průvodní zpráva. Katastrální území města Žďár nad Sázavou 1. Evidenční údaje stavby Průvodní zpráva Název stavby: Obsah: Místo stavby: Dokumentace: Obytný soubor Klafar III - část C1, Žďár nad Sázavou SO400 - Veřejné osvětlení + Místní rozhlas Katastrální území

Více

Z ûitkov pedagogika 1 Metoda dramaturgie, teorie a praxe po d nì z ûitkov ch kurz 1. PodÏkov nì 3 Auto i 5 P edmluva 7. » st 1

Z ûitkov pedagogika 1 Metoda dramaturgie, teorie a praxe po d nì z ûitkov ch kurz 1. PodÏkov nì 3 Auto i 5 P edmluva 7. » st 1 n OBSAH Z ûitkov pedagogika 1 Metoda dramaturgie, teorie a praxe po d nì z ûitkov ch kurz 1 PodÏkov nì 3 Auto i 5 P edmluva 7» st 1 TEORIE: METODY A JEJICH POUéITÕ Kapitola prvnì Vznik holistickèho procesu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného vedoucí oddělení hygieny práce Nový Jičín (odborný rada) č.j.: KHSMS/51666/2015 Datum: 14. prosince 2015 Ředitelka Krajská hygienická

Více

V rámci doprovodného programu předání Zlatých medailí Stavebních veletrhů Brno

V rámci doprovodného programu předání Zlatých medailí Stavebních veletrhů Brno V rámci doprovodného programu předání Zlatých medailí Stavebních veletrhů Brno v roce 2016 Cech topenářů a instalatérů České republiky, udělil Výroční topenářskou cenu, Výroční instalatérskou cenu, Výroční

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Znalecký posudek číslo 2115-84/10

Znalecký posudek číslo 2115-84/10 Znalecký posudek číslo 2115-84/10 O obvyklé ceně objektu bydlení číslo popisné 10 na pozemku parcelní číslo 247, objektu bydlení číslo popisné 287 na pozemku parcelní číslo 245/2 a pozemků parcelní čísla

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Realizace cílů v dílčích pilotních projektech:

Realizace cílů v dílčích pilotních projektech: Hodnotící zpráva o projektu Pilotní ověřování a modernizace ŠVP ZV v regionu Třeboňsko Datum zahájení projektu: 1. 1. 2007 Datum ukončení projektu: 30. 6. 2008 Třeboňské gymnázium poskytuje svým žákům

Více

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA Stanovy OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA 1/5 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA (dále jen AY) 2. Sídlo sdružení: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1. 3. AY je občanské sdružení podle

Více

Mezinárodní varovný a poplachový plán Labe Přehled hlášení v období 01/2007 07/2015

Mezinárodní varovný a poplachový plán Labe Přehled hlášení v období 01/2007 07/2015 Mezinárodní varovný a poplachový plán Labe Přehled hlášení v období 01/2007 07/2015 1. Úvod V případě havarijního znečištění vod na vodním toku je bezpodmínečně nutné o nastalé situaci co nejrychleji informovat

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

ÚVODEM. Zadavatelem projektu Obytného souboru Drásov Trávnické je společnost ANICOM TRADE, a.s.

ÚVODEM. Zadavatelem projektu Obytného souboru Drásov Trávnické je společnost ANICOM TRADE, a.s. ÚVODEM Obytný soubor navržený a realizovaný spolupracujícími brněnskými firmami ATX Architekti a ATX Realizace Staveb je na současném realitním trhu nabízejícím spíše malé a střední pozemky se zahuštěnou

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko. Místo: Bratislava, Kremnica, Banská Bystrica, Martin (Slovensko) Termín: 25. 29. 6.

Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko. Místo: Bratislava, Kremnica, Banská Bystrica, Martin (Slovensko) Termín: 25. 29. 6. Zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko Místo: Bratislava, Kremnica, Banská Bystrica, Martin (Slovensko) Termín: 25. 29. 6. 2007 Účastníci cesty: PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Jan Kahuda (oba NA Praha)

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2003 RO»NÕK LXXX Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Tabulky 5.1 Trubní vedení STL 5.2 Plynovodní přípojky z trub PE délky 10 m 5.3 Plynovodní přípojky z trub PE délky 5 m 5.4 Příplatek za trasu ve vozovce 5.5 Trubní vedení STL (20 Plynovody

Více

PojistnÈ rozpravy 20 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 20 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 20 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH 50. v roëì podpisu ÿìmsk ch smluv a pojiöùovnictvì... 4 50 th anniversary of the Treaty of Rome and the insurance industry Ing.

Více

0,000 = 217,00 m n.m.

0,000 = 217,00 m n.m. 0,000 = 217,00 m n.m. Hradišťská 407 533 52 Pardubice, Polabiny e-mail: enemo@enemo.cz IČO: 28282604 DIČ: CZ 28282604 Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING OBSAH Centrum vývoje a inovací

Více

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla )

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla ) Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj.144690/2012-mze-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační program Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační program Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační program Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Přehled tvorby RIS LK Prvotní impuls- konference Nisa

Více