ADRESA REDAKCE: CzSTT, Bezov 1658/1, Praha 4 Tel./fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ADRESA REDAKCE: CzSTT, Bezov 1658/1, 147 14 Praha 4 Tel./fax: 244 062 722 E-mail: czstt@czn.cz, office@czstt.cz http://www.czstt."

Transkript

1 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /3/ 2004 NO DIG VYCH ZÕ»TYÿIKR T RO»Nà Toto ËÌslo vyölo se sponzorsk m p ispïnìm firmy WOMBAT s.r.o. dne 30. srpna 2004 RedakËnÌ uz vïrka: 29. Ëervna 2004 REDAK»NÕ RADA PÿEDSEDA: Ing. Jaroslav Raclavsk, Aut. Ing. SEKRET ÿ CzSTT: Ing. Ji Ì Kub lek, CSc.»LENOV : Ing. Stanislav Dr bek ñ AD Servis Terrabor Ing. Miroslav Holbus ñ RABMERñSlovakia s.r.o. Prof. RNDr. Miloö Karous, DrSc. ñ GEONIKA Praha Ing. Mari n KrËÌk ñ Hydrosaning spol. s r.o. Ing. Old ich K ra ñ BrnÏnskÈ vod rny a kanalizace a.s. Ing. Ji Ì M rz ñ HOBART s.r.o. Doc. Ing. Petr ärytr, CSc. ñ»vut FS Praha GRAFICK PRAVA: M. A. Martina Koûeluhov ADRESA REDAKCE: CzSTT, Bezov 1658/1, Praha 4 Tel./fax: VYD V CzSTT»esk spoleënost pro bezv kopovè technologie Bezov 1658/1, Praha 4 REGISTRACE: MV»R II/s ñ OS/1 ñ 25465/94 ñ R SAZBA: Studio GSW, Praha TISK: Tisk rna Gemerle, Praha ISSN ISSUED FOUR TIMES A YEAR This number was issued with the sponzoring contribution of WOMBAT s.r.o. on August 30, 2004 Editorial close: June 29, 2004 EDITORIAL BOARD CHAIRMAN: Ing. Jaroslav Raclavsk, Aut. Ing. SECRETARY CzSTT: Ing. Ji Ì Kub lek, CSc. MEMBERS: Ing. Stanislav Dr bek ñ AD Servis Terrabor Ing. Miroslav Holbus ñ RABMERñSlovakia s.r.o. Prof. RNDr. Miloö Karous, DrSc. ñ Geonika Praha Ing. Mari n KrËÌk ñ Hydrosaning spol. s r.o. Ing. Old ich K ra ñ BrnÏnskÈ vod rny a kanalizace a.s. Ing. Ji Ì M rz ñ HOBART s.r.o. Doc. Ing. Petr ärytr, CSc. ñ»vut FS Praha GRAPHIC DESIGN: M. A. Martina Koûeluhov EDITORIAL OFFICE: Bezov 1658/1, Praha 4, Czech Republic Phone/Fax: PUBLISHED BY CzSTT Czech Society for Trenchless Technology, Bezov 1658/1, Praha 4 REGISTRATION: MV»R II/s ñ OS/1 ñ 25465/94 ñ R SET: Studio GSW, Praha PRINTED: Tisk rna Gemerle, Praha ISSN ZPRAVODAJ»ESK SPOLE»NOSTI PRO BEZV KOPOV TECHNOLOGIE A SLOVENSKEJ SPOLO»NOSTI PRE BEZV KOPOV TECHNOL GIE MAGAZINE OF THE CZECH SOCIETY AND SLOVAK SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY 1

2 NO DIG 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /3/ 2004 I. VODNÕK Ing. Ji Ì Mikol öek, WOMBAT s.r.o. II. K 10. V RO»Õ CzSTT 1. V elè blahop nì od celè rodiny ISTT Prof. Ray Sterling 2. MÈ podivuhodnè cesty do zemï temn ch les, lìbezn ch ek a bohatè kultury Dipl.-Ing. Rolf Bilelecki III. Z»INNOSTI ISTT 1. Aktu lnì informace o NO-DIG 2004 Hamburg Ing. Jaroslav Raclavsk, Aut. Ing. 2. Inøinieria Bezwykopowa LIVE 2004 Ing. Ji Ì Bezrouk IV. Z»INNOSTI CzSTT 1. Naöe Ëast v soutïûi NO-DIG AWARD 2003 Ing. Ji Ì Kub lek, CSc. 2. Naöe galerie ñ ûeny a bezv kopovè technologie Doc. Ing. Petr ärytr, CSc. 3. Rozhodov nì o optim lnì variantï bezv kopovè technologie pro obnovu vodovod a kanalizacì Doc. Ing. Petr ärytr, CSc. 4. Ëast Ëlen CzSTT na v stavï AQUA TrenËÌn 2004 Ing. Jaroslav Raclavsk, Aut. Ing. 5. OhlÈdnutÌ za 10. mezin rodnì vodohosp. v stavou VODOVODY ñ KANALIZACE Ing. Old ich K ra V. ZE STAVEB 1. Oprava stoky ÑEì v Ë sti ulice Pr myslovè v Hradci Kr lovè Ing. Ji Ì Mikol öek VI. RŸZN mezin rodnì konference ÑPlasty v rozvodech plynuì Ing. Ji Ì Bezrouk let od zaloûenì akciovè spoleënosti Subterra 3. Kalend NO-DIG I. LEADING ARTICLE Ing. Ji Ì Mikol öek, WOMBAT s.r.o. II. 10th ANNIVERSARY OF CzSTT 1. Warm congratulation from the rest of the ISTT family Prof. Ray Sterling 2. My wonderful travels in a land of dark forests, gentle rivers and cultural heritage Dipl.-Ing. Rolf Bilelecki III. NEWS FROM ISTT 1. Up-to-date information about NO-DIG 2004 Hamburg Ing. Jaroslav Raclavsk, Aut. Ing. 2. Inøinieria Bezwykopowa LIVE 2004 Ing. Ji Ì Bezrouk IV. NEWS FROM CzSTT 1. Ours attendance at competition NO-DIG AWARD 2003 Ing. Ji Ì Kub lek, CSc. 2. Our gallery: Women and trenchless technology Doc. Ing. Petr ärytr, CSc. 3. Decision-making on optimum trenchless technology variant for water supply and sewerage rehabilitation Doc. Ing. Petr ärytr, CSc. 4. Participation of CzSTT members in AQUA exhibition Ing. Jaroslav Raclavsk, Aut. Ing. 5. Reminiscence on 10th international exhibition WATER SUPPLY ñ SEWERAGE Ing. Old ich K ra V. FROM CONSTRUCTION SITES 1. Repair of Sewer ìeî in the part of Pr myslov Street in Hradec Kr lovè Ing. Ji Ì Mikol öek VI. MISCELLANEOUS INFORMATION 1. 11th International conference ìplastics in gas pipelinesî Ing. Ji Ì Bezrouk years of joint-stock company Subterra 3. NO-DIG Calendar 2 OBSAH CONTENTS

3 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /3/ 2004 NO DIG Vážení čtenáři, s velk m potïöenìm jsme p ijali nabìdku na p edstavenì naöì spoleënosti WOMBAT, s.r.o., kter se vïnuje sanacìm podzemnìch trubnìch vedenì jiû patn ct m rokem a od tè doby zaujala jako dodavatelsk firma pevnè mìsto nejen na tuzemskèm, ale i evropskèm trhu. P i vzniku firmy jsme se zpoë tku vïnovali Ëinnostem ñ ËiötÏnÌ zanesen ch pr lezn ch kanalizaënìch stok a poznali zpravidla velmi öpatn technick stav tïchto za ÌzenÌ, p iëemû Ëasto hrozilo i ohroûenì ûivot a majetku obyvatelstva. StÏûejnÌ myölenkou p i formov nì Ëinnosti p edmïtu podnik nì bylo provèst rychle a kvalitnï opravu kanalizaënìch ad, kterè jsou d vno za hranicì ûivotnosti, bez sloûit ch a n roën ch z sah do mïstskè infrastruktury. Zanedlouho byla vyvinuta inverznì ruk vov technologie KAWO, kter brzy naöla cestu k provozovatel m kanalizaënìch systèm a tìm se naöe spoleënost ocitla v rodinï firem, sdruûen ch v CzSTT ñ»eskè spoleënosti pro bezv kopovè technologie. PozdÏji byla obdobn vyst lka aplikov na i do vodovodnìch p ivadïë a bïhem dalöìch let byly doplnïny i dalöì technologie ñ Relining, MñsystÈm a Omega.»trn ct let v ûivotï obëanskè spoleënosti je kr tk doba, ale v oblasti bezv kopov ch oprav podzemnìch trubnìch vedenì tato doba znamenala hotovou revoluci. Nejenûe jsme v tèto oblasti dohnali mnohè evropskè zemï, ale dot hli jsme se aû na nejvyspïlejöì zemï a smïle soutïûìme i na evropskèm poli. OdmÏnou a uzn nìm»eskè spoleënosti pro bezv kopovè technologie bylo po d nì svïtovèho kongresu NO-DIG v roce 2001 v Praze. NaöÌ firmï byly svï eny i takovè n roënè projekty jako je nap. sanace kanalizaënìho systèmu ve öpiëkovè rafinerii MOL v Budapeöti, rekonstrukce kanalizaënìho systèmu DN 1200 ñ 1500 v polskèm mïstï Bie sko-biala v dèlce 1,5 km Ëi sanace kanalizace ve finskèm Tampere. DalöÌ projekty mimo zemì»eskè republiky byly realizov ny v sibi skèm Nojabrsku a takè ve vöech sousednìch zemìch. A to vöe jeötï p ed vstupem naöì republiky do EvropskÈ unie. Tyto spïchy neunikly pozornosti ani nejvyööìm p edstavitel m Mezin rodnì spoleënosti pro bezv kopovè technologie ñ ISTT. U p Ìleûitosti svïtovè v stavy v Kodani r jsme byli odmïnïni Ëestn m titulem ÑStavba rokuì za dìlo Sanace kanalizace CENTRUM v Bie sku-biala a brzy vyzv ni k prezentaci naöì firmy do svïtovèho magazìnu NO DIG k publikov nì Ël nk o technologicky nejzajìmavïjöìch stavb ch. Naöe firma je zakl dajìcìm Ëlenem»eskÈ spoleënosti pro bezv kopovè technologie a bohatï vyuûìv vöech kontakt a zkuöenostì, kterè tato spoleënost nabìzì. KaûdoroËnÌ dvoudennì setk nì ËastnÌk p i n rodnìch konferencìch p inese Ëlen m firmy bohatou v mïnu n zor, zkuöenostì a kontakt, z kter ch je moûno trvale Ëerpat. V znamn m zdrojem zkuöenostì je i aktivnì Ëast Ëi n vötïva svïtov ch konferencì NO-DIG. P i kr tkèm ohlèdnutì zpït do r se bezv kopovè metody v tè dobï objevovaly jen ojedinïle a tyto stavby byly Ëasto zad v ny zahraniënìm spoleënostem. N klady na takto realizovanè dìla mnohdy nïkolikan sobnï p evyöovaly obdobnè stavby, realizovanè klasick m otev en m v kopem. A dnes? V»eskÈ republice vznikly desìtky spoleënostì a firem, kterè realizujì v stavbu a sanaci podzemnìch trubnìch vedenì bezv kopovï. A to vöe minim lnï cenovï srovnatelnè se stavbou, prov dïnou klasick m otev en m v kopem, ale vesmïs mnohon sobnï rychleji, kvalitnïji a ekologicky. S obdobìm budov nì re lnèho socialismu se naöe Ëesk spoleënost vyrovnala r znï. V nïjakè oblasti rychleji, v jinè pomaleji. Slyöel jsem vöak n zor, ûe kdyby byl v voj ËeskÈ spoleënosti takov jako u bezv kopov ch technologiìch sanace podzemnìch trubnìch vedenì, byla by dnes naöe spoleënost jiû v nevyööìch patrech evropskè vyspïlosti. Ing. Ji Ì Mikol öek, obchodnì a technick manaûer fy WOMBAT, s.r.o. VODNÕK 3

4 NO DIG 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /3/ 2004 Vřelé blahopřání od celé rodiny ISTT V éenõ A MILÕ»LENOV»ESK SPOLE»NOSTI PRO BEZV KOPOV TECHNOLOGIE, pìöi v m s velk m potïöenìm, abych vyj d il p nì vöeho nejlepöìho jak jmènem sv m, tak i jmènem V konnèho podv boru a celè Rady ISTT k 10. v roëì zaloûenì»eskè spoleënosti pro bezv kopovè technologie. Jak jsem poznal z jejìho fungov nì, je»esk spoleënost dobr m p Ìkladem toho, co m ûe Ëlensk spoleënost ISTT dok zat. M dobrou skladbu ËlenskÈ z kladny jak z hlediska technologickèho, tak i z hlediska sfèr, z nichû jejì ËlenovÈ poch zejì (pr mysl, vl dnì org ny i vysokè ökoly). M pomïrnï mal poëet Ëlen ñ a jistï ani jejì rozpoëet nenì velik ñ ale je neobyëejnï aktivnì v propagaci bezv kopov ch technologiì, vyd v sv j zpravodaj, organizuje kaûdoroënì konference s vysokou ËastÌ, propagujìcì ËeskÈ spïchy na tomto poli a podnïcuje studenty ke studiu bezv kopov ch technologiì sv m soutïûnìm programem. Spolupracuje takè se zahraniëìm jak prost ednictvìm ISTT, tak i spoleën mi akcemi se Slovenskou spoleënostì a ËastÌ na evropsk ch diskuznìch fûrech, jako je EvropskÈ fûrum o podzemnìch stavb ch. P es sv j mal rozmïr, jejì organizace mezin rodnì konference a v stavy NO DIG v roce 2001 byla velmi spïön a mnoho deleg t dodnes vzpomìn na v elè p ijetì Ëesk mi kolegy. J s m jsem mïl v poslednìch 20 letech moûnost navötìvit»eskou republiku p i nïkolika p Ìleûitostech, naposled p i kon nì n rodnì konference v OstravÏ v roce 2002.»esk republika je n dhernou kombinacì klasick ch tradic a ochoty p ijìmat novè myölenky. VaöÌ spoleënosti takè dob e slouûì jejì vedenì, kterè ji dob e reprezentuje. BÏhem svè Ëinnosti v ISTT jsem se sezn mil se Stanislavem Dr bkem a Miloöem Karousem a vidïl jsem, jak SpoleËnost p ekonala i tak velkou kalamitu, jakou byla ztr ta jejìho sìdla a jeho vybavenì p i povodnìch v roce Jsem si jist, ûe Ivo V vra by byl hrd na to, co jeho pokraëovatelè dok zali. Vöechno nejlepöì a mnoho spïch v dalöìch deseti letech! Ray Sterling, p edseda ISTT Mé podivuhodné cesty do země temných lesů, líbezných řek a bohaté kultury Dipl.-Ing. Rolf Bielecki, Hamburk p edseda GSTT Historie s nimi nezach zela citlivï, na lidi u Labe, Vlta vy, Moravy a Dyje i Odry Ëekala st le velk p ekvape nì a ve spojenì s nimi z sadnì meznìky a souëasnï zvl ötnì v zvy. Mnoh utrpenì p itom museli lidè v»ech ch a na MoravÏ, v dneönìm»esku, sn öet i v ned vnè minulosti. P esto jim vûdy z stala touha po svobodï a nez vislosti; to po 2. svïtovè v lce potvrdilo ÑPraûskÈ jaroì a praûskè poselstvì, kterè se stalo ventilem mezi v chodem a z padem.»estn m Ëlenem ËeskÈ STT mï ËeötÌ kolegovè jmenovali v Ìjnu 1999, bylo to v dobï, kdy jsem po t ÌletÈm funkënìm obdobì skl dal svoji funkci p edsedy SvÏtovÈho svazu Trenchless Technology, ISTT, s n dhernou oslavou v z mku Gˆdˆllˆ u Budapeöti v MaÔarsku. Od tè doby, pokud m m moûnost, navötïvuji zajìmavè n rodnì konference ËeskÈ STT konajìcì se na r zn ch mìstech jako v Praze, BrnÏ, Karlov ch Varech, JesenÌku,»eskÈm KrumlovÏ, OstravÏ, Mari nsk ch L znìch a ZnojmÏ. TÌm i dalöìmi aktivitami bych chtïl p ispït k porozumïnì mezi n rody. ËastÌ na r zn ch akcìch v»eskè republice jsem se m.j. na z kladï m ch p edn öek stal tich m poradcem m ch Ëesk ch koleg v oboru. AbsolutnÌho vrcholu na naöì spoleënè cestï jsem p itom dos hl spolupracì ve VÏdeckotechnickÈm v boru pro p Ìpravu 19. mezin rodnì konference NO-DIG konanè od 10. do v Praze, kter Ìdil pan Ing. Jaroslav Raclavsk. Touto akcì zìskala Ëesk STT pod vedenìm svèho p edsedy profesora RNDr. Miloöe Karouse, DrSc., vysokè mezin rodnì uzn nì. Za svoji pr ci jsem od po adatele obdrûel zlatou medaili. Hned nato jsme 10. prosince 2001 spoleënï se z stupci i z ostatnìch zemì Evropy realizovali ÑEuropean Forum on Underground Constructionì (EFUC) v Praze a od tè doby se prost ednictvìm kol jedn nì a konferencì na r zn ch mìstech, jako Bojnice, Budapeöù, Suderburg, Wroclaw a 4 K 10. V RO»Õ CzSTT

5 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /3/ 2004 NO DIG Brno, star me o v mïnu odborn ch n zor p esahujìcì hranice zemì. Za Ëelem vzdïl v nì a dalöìho rozöi ov nì znalostì, stejnï jako v zkumu a v voje technologiì a strategiì pro vodnì hospod stvì, vodnì stavby, energetiku, podzemnì stavebnì prostor a rozvoj mïst bylo spoleënè silì TechnickÈ univerzity v BrnÏ a VysokÈ ökoly severov chodnìho DolnÌho Saska v Suderburgu korunov no vznikem ÑVÏdeckÈ nadace NÏmecko-Ëesk institutì (WSDTI). Od tè doby byly v r mci aktivit tèto mezin rodnì instituce poskytov ny podpory student m a doktorand m, uskuteëúov ny p edn ökovè akce a pod v ny n vrhy na v zkum mj. u EU. Na m ch cest ch do»eskè republiky pln ch z ûitk jsem mohl p em ölet o mnoha vïcech a nïkdy dokonce proniknout do duöe lidì, s kter mi jsem hovo il, vidïl jsem temnè lesy, n m vöem podle jmèna zn mè lìbeznè eky, ruiny staveb, perfektnï opravenè, ale na rozdìl od nich i jeötï ÑplaËÌcÌì, stejnï jako starovïk i novovïk mistrovsk technick dìla. Vûdy mi vych zeli vst Ìc p telötì lidè ochotnì pomoci a p ipravenì pilnï budovat svoji zem a starat se o ni a p ipojit ji s velk m el nem do evropskè rodiny n rod. R d p i tom jeötï vzpomìn m na setk nì s profesorem Ivem V vrou, p edsedou ËeskÈ STT z Prahy, kter bohuûel zem el p Ìliö brzy, k nimû doölo v prvnìch letech spolupr ce. N m vöem z st v vyhrazeno utv - enì budoucnosti, p iëemû politika musì pracovat na tom, abychom spoleënï nalezli evropskou cestu do budoucnosti a neuvìzli na p ekon - v nì minulosti. Existuje toho tolik, co bychom mïli umoûnit naöim mlad m student m, nap. pobyt na univerzit ch v»eskè republice p Ìp. v NÏmecku bïhem jejich studia. P ÌrodnÌ a kulturnì skvosty naöich zemì si musìme p i naöich n vötïv ch uûìvat s vdïënostì a vz jemnï si jich v ûit. TÏöme se proto na to, co m ûeme v p ÌötÌch deseti letech spoleënï oëek vat. Zb v konstatovat, ûe uplynul ch deset let Ëeskou STT Ìdily ËeskÈ osobnosti, na kterè mohou b t naöi sousedè hrdì. Z činnosti ISTT v Evropě Aktuální informace o NO-DIG 2004 Hamburg Ing. Jaroslav Raclavsk, Aut. Ing. ñ p edseda redakënì rady Zpravodaje NO-DIG Aktu lnì informace v Ëasopise, kter vych zì ËtvrtletnÏ, majì trochu jin charakter jak kdyû Ëasopis vych zì t dnï, nebo dokonce jako noviny dennï, a to nemluvìme o aktualit ch v rozhlase a nebo tzv. ÑNEWSì na internetu. RedakËnÌ rada ËtvrtletnÌku musì vybìrat takovè informace, kterè v den expedice ËÌsla budou pro Ëten e zajìmavè a budou jej znovu upozorúovat na informace, kterè spìöe v bïûnèm pracovnìm shonu mohou zapadnou a pomohou je mu znovu p ipomenout a za adit je do jeho aktualizovanèho stupnï d leûitosti. A to jsou takè tyto informace pro naöe Ëleny a Ëten e. V den vyd nì tohoto ËÌsla se bude jistï kaûd Ëlen naöì organizace p ipravovat na naöi slavnostnì konferenci ve ZnojmÏ, kter zhodnotì minulè desetiletì spoleënè Ëinnosti a uvïdomïnìm si toho ÑdobrÈhoì i ÑöpatnÈhoì si vyt ËÌ smïr pro dalöìch deset let. Ne jinak to bude s 22. Mezin rodnì konferencì ISTT ÑNO-DIG 2004ì v Hamburgu 15. ñ 17. listopadu. Na tèto konferenci, kter kromï p ipravovanèho velkolepèho p edstavenì co h be a co se dïje v bezv kopov ch technologiìch nejen v novè EvropÏ, ale i na celèm svïtï, d poprvè velk prostor novè, mladè nastupujìcì generaci student a doktorand. V dneönìch aktualit ch uvedu spìöe statistiku, kter V s, Ëten e, jistï podnìtì k hluböìmu se sezn menì s programem a jednotliv mi p edn ökami tèto mezin rodnì konference. Pokud jste obdrûeli program konference p ed 1. 7., tak jak u kaûdè tak velkè konference, doölo k drobn m up esnïnìm, kterè v aktu lnì formï naleznete na internetov ch str nk ch konference http: //www.nodig2004.de. Cel konference, kromï samostatn ch doprovodn ch program a exkurzì, probìh souëasnï ve t ech s - lech. V hlavnìm s le probïhne kromï Z»INNOSTI ISTT 5

6 NO DIG 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /3/ 2004 zahajovacìho a z vïreënèho ceremoni lu 30 hlavnìch p edn öek rozdïlen ch do 10 sekcì, kterè vedou v znaënì specialistè a odbornìci z Evropy ñ tj. VelkÈ Britanie (2), NÏmecka (2), Francie, Holandska, äv carska, Rakouska a z USA a Austr lie. Na tïchto t iceti p edn ök ch se podìlì specialistè a kolektivy sloûenè z odbornìk navìc, kromï v öe uveden ch zemì, takè specialistè z Japonska,»Ìny, Ar bie, äpanïlska, SevernÌho Irska, It lie, MaÔarska a Slovenska. Dvan ct p edn öek je z NÏmecka a specialistè z»eskè republiky zde majì dvï hlavnì p edn öky. V dalöì dvou s lech se soubïûnï kon 17 workshop. Z toho je: 9 n rodnìch workshop (NÏmecka, It lie, äv carska, Francie, sev. Ameriky, Japonska, V. Brit nie, Indie a naöeho, smïrovanèho k 10. v roëì vzniku a p idruûenì CzSTT do ISTT.), 2 oborovè workshopy a to OborovÈho sdruûenì KAMENINA (Steinzeug) a firmy Tracto-Technik, 3 workshopy se vïnujìcì problematice bezv kopov ch technologiì na tèmata: ÑZkuöenosti z NÏmecka, kam vedou cestyì a ÑNovÈ a starè studijnì obory ve stavebnìm inûen rstvìì, ÑSanace tlakov ch potrubìì, 1 workshop Ë. 3 pod vedenìm prof. RNDr. M. Karouse, DrSc., se vïnuje evropsk m v zkumn m loh m financovan m z EU-fond. dalöì dva workshopy Ë. 12 a 15 pod vedenìm Ing. J. RaclavskÈho, Ph.D. p edstavì doktorandskè a studentskè pr ce z oboru bezv kopov ch technologiì. PoslednÌ, workshop Ë. 18., se uskuteënì pro studenty a ml deû nejen ze vöech ökol z Hamburku, ale i dalekèho okolì a bude konëit exkurzemi do vybran ch a pro ml deû nejzajìmavïjöìch staveb p Ìmo v Hamburku a jeho nejbliûöìm okolì. Ze 47 p edn öek na tïchto workshopech je 8 p edn öek z»eskè republiky a 2 ze Slovenska. N ö n rodnì workshop Ë. 8, pod vedenìm a moderov nìm panem Ing. K. Franczykem, bude probìhat p ibliûnï takto, a to s n sledujìcìm programem (stav n vrhu k 1. 8.) ñ UvÌtacÌ koncert orchestru BROLN Brno PromÌt nì filmu o»eskè republice ñ Po ad n rodnìho semin e vodnì a pr vodnì slovo Ing. Karel Franczyk a Ing. Frantiöek Nedbal, CSc. Chvilka moravsk ch n rodnìch pìsnì ñ BROLN Brno 10 let Ëinnosti CzSTT ñ prof. RNDr. M. Karous, DrSc. PÌsniËky o vodï a ek ch ñ BROLN Brno P Ìnos CzSTT pro rozvoj bezv kopov ch technologiì (p edstavitelè firem BROCHIER, EUTIT, RABMER, VOD-KA a WOMBAT) NavÌc souëasnï probïhne mezi ñ hod. a ñ hod. degustace ËeskÈho piva a moravsk ch vìn za doprovodu orchestru BROLN Brno, kter tolik okouzlil ËastnÌky 19. mezin - rodnì konference NO-DIG Praha Na z vïr jeötï konstatov nì, ûe k dneönìmu dni (tj ) do mezin rodnì soutïûe ISTT NO-DIG AWARD 2003 byly pod ny dvï firemnì p ihl öky a coû je velmi potïöitelnè, t i p ihl öky v kategorii ÑPr ce studenta nebo mladèho inûen raì. PodrobnÏjöÌ informace obsahuje n sledujìcì Ël nek, vïnovan Ëasti v letoönì soutïûi. VÏ Ìme jistï vöichni, ûe naöi soutïûìcì opït zìskajì velmi dobrè umìstïnì, jak to bylo v tïchto soutïûìch za poslednì lèta, a za adì se na p ednìch mìstech. Proto jim ÑdrûÌme palce!!ì Inżynieria Bezwykopowa LIVE 2004 KrakovskÈ konferenënì centrum v TomaszowicÌch se ve dnech 23. aû 25. Ëervna letoönìho roku stalo centrem bezv kopovèho hnutì. V r mci mezin rodnì konference spojenè s v stavou a uk zkami technologiì se zde pod patron tem mìstnì samospr vy, vysok ch ökol, PolskÈ spoleënosti pro bezv kopovè technologie PSTB a PolskÈ nadace pro bezv kopovè technologie PFTT seölo na 180 ËastnÌk. Organiz torem akce byla spoleënost Inzynieria Bezwykopowa, vydavatel stejnojmennèho odbornèho Ëasopisu zamï enèho na problematiku bezv kopov ch technologiì. Obr. 1 ñ Sanace potrubì Ñclose fit technologiì Compact Slimlinerì 6 Z»INNOSTI ISTT

7 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /3/ 2004 NO DIG Obr. 3 ñ Uk zka sanace klobouëkovou metodou V programu odeznïlo 23 odborn ch p edn öek autor z ad v robc, dodavatel, realizaënìch firem a vysok ch ökol, kterè byly prost Ìd ny uk zkami technologiì v exteri- Èru. PrvnÌ p edn öka byla symbolicky zamï ena na vstup zemï do EvropskÈ unie a na vyuûitì moûnostì Ëerp nì finanënìch prost edk z evropsk ch fond. Z prezentovan ch technologiì bylo moûnè zhlèdnout Ñclose fit technologii Compact Slimlinerì, sanaci samostatnè kanalizaënì p Ìpojky klobouëkovou metodou, aplikaci klobouëkovè metody u p Ìpojky po sanaci ruk vem, frèzov nì p Ìpojky robotem, pokl dku kabel ûe do kanalizaënìho potrubì a atraktivnì uk zky horizont lnìho ÌzenÈho vrt nì. PrvnÌ den konference byl tèmaticky zamï en na problematiku inspekce a rekonstrukce potrubnìch sìtì, druh den pak na pokl dku kabel v podzemnì infrastruktu e, mikrotuneling a HDD. Do ofici lnìho programu byly za azeny dva spoleëenskè veëery a v pïti hodnocen ch kategoriìch byly p ed ny ceny TITANY V kaûdè z pïti kategoriì Projekt roku ñ nov instalace, Projekt roku ñ rekonstrukce, Evropsk projekt bezv kopov ch technologiì, V robek roku a Firma roku bylo nominov no pït kandid t. PotÏöitelnÈ je, ûe v kategorii Evropsk projekt bezv kopov ch technologiì, byl vedle vìtïznèho projektu v portugalskèm mïstï Setubal a dalöìch projekt ve öpanïlskèm Bilbau, nïmeckèm Lipsku a francouzskèm Belegarde nominov n s ohledem na rozsah a variantnost pouûit ch technologiì takè realizovan projekt rekonstrukce kanalizace v Mari nsk ch L znìch. BodovÈ vyhodnocenì provedla devìtiëlenn komise sloûen z p edstavitel vysok ch ökol. V kategorii v robek roku zvìtïzily ûelezobetonovè trubky s povlakem z epoxidov ch prysky ic spoleënosti BETRAS, v kategorii firma roku dodavatel PE trubek ñ spoleënost KWH PIPE a v kategoriìch Projekt roku realizaënì spoleënosti BETA a INFRA. Konference mïla bezesporu vysokou odbornou a spole- Ëenskou roveú, p Ìtomni byli z stupci vöech v znamn ch dodavatelsk ch a realizaënìch spoleënostì, projekënìch sloûek i provozovatel. InformaËnÌ materi ly o naöì chystanè 9. n rodnì konferenci ve ZnojmÏ byly ihned rozebr ny a tak se m ûeme tïöit i na n vötïvu host ze sousednìho Polska. Obr. 2 ñ V stava a p edv dïnì robot pro pr ci v potrubì Ing. Ji Ì Bezrouk mìstop edseda CzSTT Z»INNOSTI ISTT 7

8 NO DIG 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /3/ 2004 Naše účast v soutěži NO-DIG AWARD 2003 Ing. Ji Ì Kub lek, CSc., sekret CzSTT Na letoönì mezin rodnì konferenci NO-DIG Hamburg 2004 bude opït vyhlaöov na cena ISTT za nejlepöì dìlo z oblasti bezv kopov ch technologiì. Na rozdìl od minul ch let bude cena udïlov na ve Ëty ech kategoriìch a to: Akademick (vysokoökolsk ) v zkum nebo v uka (ökolenì). Stavba (akce) za pouûitì bezv kopov ch technologiì. Nov stroj, n stroj, materi l, systèm nebo technika. Pr ce studenta nebo mladèho inûen ra. P edsednictvo CzSTT je toho n zoru, ûe v nov ch podmìnk ch nejsme za loúsk rok tak zcela bez öance. Mezi hodnocenè ukazatele se ne adì jen kvantita (na p Ìklad zataûenè kilometry potrubì vïtöìch a vïtöìch pr mïr ), ale i novè materi ly mimo- dn ch vlastnostì, öetrn p Ìstup k ûivotnìmu prost edì ve sloûit ch podmìnk ch realizace a v neposlednì adï z jem mlad ch inûen r o obor bezv kopov ch technologiì. Poda ilo se tedy p esvïdëit naöe Ëleny-firmy i loúskè diplomanty k pod nì n sledujìcìch p ihl öek: EUTIT s.r.o. p ihlaöuje do soutïûe v kategorii ÑNov materi lì roury ze 100% p ÌrodnÌho ËediËe. Jedn se o unik tnì v robek, razicì a protlaëovacì trouby z tavenèho ËediËe od DN 100 do DN 400, dèlky 1 m. Z vynikajìcìch vlastnostì v robku je nutnè vyzdvihnout p edevöìm pevnost v tlaku (300 ñ 450 Mpa), mimo dnou odolnost proti otïru, vysokou odolnost proti teplotnìm öok m, nenas klivost a chemickou odolnost.»ediëovè razicì trouby je moûno recyklovat p etavenìm, nezatïûujì tedy ûivotnì prost edì a nemajì karcinogennì Ëinky, coû je p edurëuje i pro vedenì pitnè vody. Skupina Ëesk ch firem STAVBY SILNIC A ZELEZNIC a.s., BROCHIER s.r.o. a GEO- NIKA s.r.o. p ihlaöujì do soutïûe v kategorii ÑStavba za pouûitì bezv kopov ch technologiìì realizaci projektu bezv kopovè rekonstrukce kanalizace v Mari nsk ch L znìch. Tato akce byla v znamn hned z nïkolika hledisek. Rekonstrukce v celkov ch n kladech 4,3 mil. EUR byla spolufinancov na z 60 % z prost edk programu Phare EvropskÈ unie. Pr ce probìhaly za plnèho provozu kanalizace l zeúskèho mïsta a nenaruöily l zeúskou sezûnu. Ochrana l zeúsk ch pramen si vyû dala mimo dn opat enì a hydrogeologick monitoring za dozoru Inspektor tu l znì MZ»R. V sledky rekonstrukce byly ocenïny osobnìm dopisem ministrynï zdravotnictvì. Do soutïûe v kategorii ÑPr ce studenta nebo mladèho inûen raì byly p ihl öeny tèû dvï studentskè diplomovè pr ce, kterè vznikly na fakultï stavebnì»vut v souvislosti s p Ìpravou v znamnè a rozs hlè akce, kterou je sanace p iv dïcìch ad Vod renskè soustavy JiûnÌ»echy. PrvnÌ z nich je diplomov pr ce Tom öe Kub ta s n zvem ÑEkologickÈ hodnocenì bezv kopov ch technologiì na p Ìkladu sanace p iv dïcìch ad vod renskè soustavy.ì HlavnÌm cìlem pr ce bylo vytvo it a nabìdnout metodiku, kter umoûnì d sledn postup hodnocenì vlivu bezv kopov ch technologiì na ûivotnì prost edì v p ÌpadÏ konkrètnìch zad nì a to z pohledu ve ejnèho z jmu i z jmu vöech z ËastnÏn ch stran. Diplomov pr ce diskutuje tèû z vaûn problèm sanacì p iv dïcìch ad, kter m je n hradnì z sobov nì vodou po dobu delöì v luky p iv dïcìho adu z provozu. Druhou je diplomov pr ce Terezy äedivè a jmenuje se ÑStudie sanace p iv dïcìch ad s vyuûitìm bezv kopov ch technologiì na konkrètnìm p Ìkladu.ì Autorka pr - ce si kladla za cìl nabìdnout zatìm v»eskè republice chybïjìcì metodiku p Ìpravy rozs hlè akce sanace p iv dïcìch vodovodnìch ad a aplikovat p i obnov ch ve vïtöì mì e bezv kopovè technologie. Diplomov pr ce nabìzì investorovi öiröì pohled na vyuûitelnost tïchto technologiì. p i p ÌpravÏ obnovy vodovodnìch ad Vod renskè soustavy JiûnÌ»echy a ukazuje, ûe postupn m sniûov nìm cen v konkurenënìm prost edì v»r se st vajì tyto technologie pro investory atraktivnì a z ekonomickèho hlediska dostupnè. T etì pracì p ihl öenou do soutïûe z vysokoökolskèho pracoviötï je pr ce doktorand z VHO ñ VUT v BrnÏ Ing. Tom öe Ku- Ëery a Ing. Stanislava MalanÌka s n zvem ÑVzdÏl vacì server pro bezv kopovè technologieì (http://www.nodig- university.com). Tento server je prvnìm vzdïl vacìm serverem pro bezv kopovè technologie ve v chodnì EvropÏ. Z vïrem bychom chtïli vyj d it p esvïd- ËenÌ, ûe hodnotitelsk komise za adì nejmènï jednu z p ihl öen ch pracì na odmïnïn mìsta. Byla by to odmïna nejen jejich autor m, ale i celè naöì CzSTT v jubilejnìm roce jejì Ëinnosti. 8 Z»INNOSTI CzSTT

9 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /3/ 2004 NO DIG Naše galerie ženy a bezvýkopové technologie V éenõ»ten ÿi, Ing. Marcela Syn Ëkov, CSc. ukonëila studium na»vut v Praze ñ FakultÏ stavebnì v roce Po absolvov nì ökoly nastoupila na Fakultu stavebnì, kde nejprve dva roky pracovala na kated e technick ch za ÌzenÌ budov a v roce 1977 p eöla na katedru zdravotnìho inûen rstvì, kde pracuje dosud, kdyû v r absolvovala jednoroënì praxi v PKVT Praha. TÏsnÏ po n stupu na katedru zdravotnìho inûen rstvì v pr bïhu t Ì let se stala milujìcì maminkou dvou dcer. V roce 1985 obh jila kandid tskou disertaënì pr ci v oboru zdravotnï vodohospod sk ch staveb (ÑDimenzov nì stokov ch sìtì s maxim lnìm vyuûitìm povrchovè retenceì). Ing. Marcela Syn Ëkov, CSc. p edstavuje relativnï mladöì generaci odbornìk, dostateënï odbornï fundovan ch a zkuöen ch. P edstavuje rovnïû d leûit stmelujìcì prvek svèho pracoviötï p edevöìm tèû svou v konnostì, pìlì a obïtavostì. ÑTakovÈ neb v obvykle moc vidït, ale jsou za nimi vidït zcela konkrètnì pracovnì v sledky!ì Bez takov ch jednotlivc by to na naöich pracoviötìch pravdïpodobnï nefungovalo. Nelze se tèû ani divit, ûe s n stupem nov ch technologiì pouûìvan ch ve svïtï a postupnï zav dïn ch i u n s, rychle si tyto osvojila a d le svè poznatky pr bïûnï rozöi uje. Je tomu i v p ÌpadÏ bezv kopov ch technologiì (BT). Nep ekvapuje proto, ûe zaëala za azovat do v uky informace o BT. DÏje se tak v r mci povinnèho p edmïtu ÑStokov nìì, kde nabìzì poznatky k diagnostice a bezv kopov m technologiìm pouûiteln m pro kanalizace. DalöÌ podrobnïjöì informace jsou jejìm prost ednictvìm cìlenï nabìzeny v r mci v uky v terènu a exkurzì na jednotliv ch stavb ch. ZajÌmavÈ informace pak z oblasti BT nabìzì v r mci volitelnèho p edmïtu ÑVybranÈ statï ze stokov nìì. NemalÈ z sluhy m tèû na zajiöùov nì dobrèho chodu soutïûe naöì spoleënosti CzSTT o nejlepöì diplomovou pr ci s tèmatikou BT. RovnÏû byla intenzivnï (i kdyû jejìm vlastnìm zp sobem Ñnen padnïì) zapojena do odbornè spolupr ce naöì CzSTT s JVS a.s. N sledujìcì Ël nek v tomto zpravodaji je dokladem toho, ûe i naöe ûeny umì kvalitnï p ispìvat sv m vkladem v odborn ch t mech s ostatnìmi a je jenom dob e, ûe takovè spolupracovnice na naöich pracoviötìch m me. Doc. Ing. Petr ärytr, CSc. Rozhodování optimální varianty bezvýkopové technologie pro obnovu vodovodů a kanalizací (výsledky spolupráce CzSTT a JVS a.s., 2. část) Doc. Ing. Petr ärytr, CSc., Ing. Marcela Syn Ëkov, CSc., Katedra zdravotnìho a ekologickèho inûen rstvì, fakulta stavebnì»vut v Praze Sodvol nìm na p edch zejìcì p ÌspÏvky [2], [3], [6], na kterè volnï navazujeme, je nezbytnè konstatovat, ûe p edstavy, jak rozhodovat p i v bïru ÑtÈ spr vnï varianty BTì v jednotliv ch p Ìpadech konkrètnìch zad nì, se vûdy tèmï shodujì v tom, ûe musì jìt o rozhodov nì alespoú objektivizovanè (nikoliv ËistÏ subjektivnì) a ûe se musì vûdy opìrat o rovnïû objektivizovan m zp sobem sestaven soubor d leûit ch (v znamn ch ve vztahu k zad nì z mïru) hodnotìcìch kritèriì. VlastnÌ praktickè provedenì hodnocenì pak vyuûìv sloûitïjöì Ëi jednoduööì (n roënïjöì Ëi mènï n roënè) metody a prost edky vyhodnocov nì variantnìch eöenì. V konkrètnìm p ÌpadÏ z mïru sanace p ivadïcìch vodovodnìch ad Vod renskè soustavy JiûnÌ»echy [5] VDJ Zdoba ñ VDJ Mal Vrata ñ»s SudomÏ ice ñ VDJ HoduöÌn bylo navìc ËelnÏ nez vislè hodnocenì provedeno zvl öù pro nabìzenè varianty BT a zvl öù pak pro konkrètnì nabìdky firem na zhotovenì. V sledky obou hodnocenì pak nezkomplikovaly situaci a umoûnily p ehlednou syntèzu v sledk (potvrdilo se, ûe p ednì mìsta v hodnocenì variant BT zaujmou a takè zaujaly i spoleënosti, kterè je nabìzejì a nabìzely). PouûitÈ soubory hodnotìcìch kritèriì jsou uv dïny v tab. 1 a tab. 2. DalöÌ zadan kol p Ìpravy podklad k rozhodov nì o obnovï vodovodnìch ad v p sobnosti JVS a.s. i celè»r s uûitìm BT se zamï enìm na vodovodnì ady z azbestocementu a sklolamin t typu VERA a SARPLAST (v extravi- Z»INNOSTI CzSTT 9

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA

ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA Zasedala Vědecká rada VŠB-TUO str. 4 5 Studentům přednášeli poslanci Evropského parlamentu str. 6 V současné době řada českých spolupracovníků

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (7 / 2006) www. premium.prosperita.info Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Martin Dlouhý, generální ředitel společnosti Makro,

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

pozemkovè pravy PolnÌ cesta StranÌk, Nov JiËÌn, k.. StranÌk »ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV PRAVY / 68 roënìk 17

pozemkovè pravy PolnÌ cesta StranÌk, Nov JiËÌn, k.. StranÌk »ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV PRAVY / 68 roënìk 17 červenec 2009 www.cmkpu.cz pozemkovè pravy roënìk 17 / 68»ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV PRAVY PolnÌ cesta StranÌk, Nov JiËÌn, k.. StranÌk PozemkovÈ pravy»ervenec 2009 Ë. 68»ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky LIBOR DUäEK LIBER LNÕ INSTITUT»ERVEN 1998 KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

POJISTN OBZOR 10 2004

POJISTN OBZOR 10 2004 POJISTN OBZOR 10 2004 RO»NÕK LXXXI Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, Otokar Cudlman, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade This translation published by arrangement with Crown Business, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 KVÃTEN 2006 Zpr va o Ëinnosti za rok 2005 1 Obsah vod... Kapitola I. IMPLEMENTACE NOV HO REGULA»NÕHO R MCE EVROPSK UNIE... RegulaËnÌ pravidla

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

ČÁST I: ZÁKLADNA INTEGROVANÉ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ČÁST I: ZÁKLADNA INTEGROVANÉ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE iii OBSAH STRUČNÝ PodÏkov nì P edmluva XVII XIX ČÁST I: ZÁKLADNA INTEGROVANÉ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE 3 Integrovan marketingov komunikace 3 FiremnÌ image a ÌzenÌ znaëky 27 N kupnì chov nì 57 Anal za propagaënìch

Více

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze,

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, Příloha: Zalistujte si s námi IdentifikaËnÌ systèmy Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (10 / 2006) www. premium.prosperita.info Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, řekl bez

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

1. VÝSKYT. Graf 1: VÃKOV STRUKTURA POPULACE PACIENTŸ. % p Ìpad dle vïkov ch kategoriì. Analyzovan data: N=9516 http://www.svod.cz Zdroj dat: ZIS»R

1. VÝSKYT. Graf 1: VÃKOV STRUKTURA POPULACE PACIENTŸ. % p Ìpad dle vïkov ch kategoriì. Analyzovan data: N=9516 http://www.svod.cz Zdroj dat: ZIS»R 1 2 OBSAH 1. Výskyt / 4 2. Anatomie varlat / 6 3. Rizikové faktory / 7 4. Jak provádět samovyšetřování varlat / 7 5. Nádory varlat / 9 6. Diagnostika / 9 7. Léčení / 10 8. Nutnost pravidelných kontrol

Více

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu,

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (12 / 2007) www. premium.prosperita.info Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, řekl

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA

ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Partnerem čísla je společnostpolečnost ŽDB GROUP ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Akademický rok zahájen str. 4 5 Slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady FBI str. 6 7 Hodnocení projektu INTERREG IIIA str.

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele vodnì slovo editele Od poë tku roku 2000 plnila S RAO jiû veökerè povinnosti, kterè jì ukl d atomov z kon. K tèto skuteënosti doölo p evedenìm vöech provozovan ch loûiöù radioaktivnìch odpad v»eskè republice,

Více

RECENZIE. Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet. IRIS, Bratislava 2000, 427 s.

RECENZIE. Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet. IRIS, Bratislava 2000, 427 s. RECENZIE Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet IRIS, Bratislava 2000, 427 s. UmÏlá inteligence (AI) j e velice öiroká problematika. Je to oblast, ve které se setkáváme s nejrozmanitïjöìmi p Ìstupy k lidsk

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 2 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz NEURÓZY, PSYCHOSOMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ A PSYCHOTERAPIE Jan Poněšický Jan PonÏöick NeurÛzy, psychosomatick onemocnïnì a psychoterapie Tato kniha,

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná

Více

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27 HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27.1 VOD ñ VZTAH KLINICK EPIDEMIOLOGIE K ÑMEDICÕNÃ ZALOéEN NA DŸKAZUì V

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé Ročník 12 (32) ČERVENÉHO KŘÍŽE Číslo 2 2005 Cena 10, Kč»ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ Navzdory velmi hektickè atmosfè e vyvolanè koaliënì krizì se dne 24. nora 2005 v PoslaneckÈ snïmovnï

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více