Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX"

Transkript

1 Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX

2 EDITORIAL OBSAH Mám radost. Z eho? Nejen z toho, že mohlo vyjít další íslo, ale p edevším z toho, že jeho nápl tvo í lánky o prob hlých akcích, p i kterých jsme zažili p íjemné spole n strávené chvíle. Dva zápisy z oddílových blog p iblíží t m, kdo na výprav nebyli, a p ipomene t m, kdo v Pta í íši byli, mimo ádn vyda enou Velikono ní výpravu. Že bychom kone n zlomili prokletí nevyvedených Velikono ních výprav? Další již tradi ní akcí bylo obcházení karlínských pomní k 8. kv tna (podrobn ji v Orbis pictus). Tradice je t eba podporovat a udržovat. Vytvá ejí siln jší pocit sounáležitosti kolektivu. Mám radost, že se nám to da í. P edtáborové p ípravy finišují na všech frontách. íslo vám jako p edtáborové navnazení p ináší n kolik rad od Jaroslava Foglara v lánku Tábornická moudrost. Podruhé se na stránkách ísla objevuje spisovatel Terry Pratchett a také nejnespoutan jší ze všech skautských telenovel - Nespoutaná lilie. V tomto ísle se lou íme s cestopisem z Jižní Ameriky, plnohodnotn jej však nahrazuje severoamerická sekce, ve které krom pokra ování Krtkových zážitk z velkého malého výletu do USA naleznete i Podkolen in lánek o trablech spojených se získáním víza do Stát. Cestovatelské p íb hy již brzy doplní Job, apka a eslo, kte í jsou práv v Mongolsku (viz. zápisy z KroniKELovce). I po prázdninách se tedy máte v ísle na co t šit. Užívejte si aktivn každou z jedine ných a neopakovatelných chvilek letošních letních prázdnin. Mnoho p íjemných chvil strávených na tábo e i ve zbytku prázdnin všem tená m ísla p eje Šík Editorial Šík Strana 2 VWD: V oddíle skaut vládne anarchie Mighty Duck Strana 3 Velikonoce v Pta í íši ertík v zápis z iduhy ertík.. Strana 4 Bomber v zápis z iplosky Bomber... Strana 8 Orbis pictus fotogalerie z akcí Šík Strana 9 Ploskostrana Blaho.. Strana 11 KroniKELovec Kel Strana 12 Ješt nespoutan jší premiéra Nespoutané lilie Blaho, Šík. Strana 14 J.Foglar - Tábornická moudrost vybral Šík Strana 16 Terry Pratchett podruhé na stránkách ísla Blaho.. Strana 19 Spole enský katechismus vybral Šík Strana 20 Cestopisy Jižní Amerika díl Veronika..Strana 22 Velký malý výlet do USA II. Krtek.Strana 24 Chystáte se vyrazit do USA? Tak hodn št stí! Podkolenka...Strana 27 Foto na titulní stran : foto : chvilka klidu na lo ském tábo e /Autor: eslo/ 2

3 V oddíle skaut vládne anarchie! V dce Šík nezvládá krotit situaci, sch zky se zvrhly v nez ízené party! Katastrofální situace se t sn p ed táborem odehrává v oddíle skaut. V dce st ediska Job odjel do Mongolska, jeho zástupce Šík p evzal veškeré jeho povinnosti a na chvíli p estal s dohledem nad oddílem skaut. B hem n kolika týdn došlo v družinách k totálním zvrat m. Náš reportér se vydal na sch zku družiny Paty. Tomu, co zde shlédl, necht ly jeho o i v it. Družinu nalezl v parku na lavi ce, kterak hoši pod vedením svého rádce Tesáka kou í a obrací do sebe jednu láhev piva za druhou. Dneska jsem p ipravil hru na celou sch zku, jmenuje se to Houba cílem je vypít co nejvíc lahví tady z tý basy, pochlubil se Tesák. Ptám se ho, jestli o jejich programu ví jejich Tesák: Šík, ten tady dlouho nebyl, ale myslim, že by mu to nevadilo byl by rád, že d láme aspo n co. v dce. Šík, ten tady dlouho nebyl, ale myslim, že by mu to nevadilo byl by rád, že d láme aspo n co. A jak vypadá situace v druhé družin Špi ce? Dost podobn. Zítra máme spole nou sch zku, dovalíme na Maniny sud, repráky a ud láme party. V posledním m síci mám na sch zkách stoprocentní ú ast, kluky to takhle dost baví, odpovídá na dotaz o innosti družiny druhý rádce Blaho. Dlouhodobé volání v dce oddílu po tom, aby rádci vzali innost družin do svých rukou a za ali být o trochu víc aktivní p i p íprav programu, tedy bylo kone n vyslyšeno. Jenže asi trochu jinak, než si nebohý v dce p edstavoval. Šík b hem celého týdne nebyl k zastižení a nezvedal mobilní telefon. Ani nechceme domýšlet, jak bude vypadat innost družin na tábo e. Letos to asi nebude ve znamení erpání energie Mighty Duck 3

4 V E L I K O N O N Í VÝ P R A V A Jeden zápis lepší než druhý (ale který je který?) Velikonoce v Pta í íši , M sí ní údolí u Vlašimi Mezi oddílovými blogy skaut a skautek vypukl boj o to, kdo bude mít na svých stránkách jako první co nejlepší zápis z letošní st ediskové Velikono ní výpravy. Z vít zství se radovaly Kudlanky díky ertíkov zápisu. Jelikož však i Bomber v zápis stojí za p e tení, nabízí vám íslo oba dva tyto zápisy, aby ti, kdo se výpravy neú astnili, m li co nejkompletn jší p edstavu o tom, jak tato povedená výprava probíhala, a aby se jí p íšt bezpodmíne n zú astnili. ertík v zápis z iduhy -sik- tvrtek Sraz byl ve tvrtek v 8:30 u metra K ižíkova. Sešlo se nás docela málo - 5 vl at, 2 sv tlušky, 9 skautek a 3 skauti. Vedoucích nevim, ale ur it tam byl Šík. Jeli jsme metrem na Hlavní nádraží, odtud vlakem do Benešova a potom do Vlašimi. V tom prvním vlaku jsme každý dostali karti ku, na které bylo napsáno jméno n jakého ptáka a pod tím, koho má hledat. Všichni jsme za ali hledat ty, které jsme m li hledat. Chvilku panoval veliký chaos, ale nakonec z toho vykrystalizovaly ty i družinky: Potom každá družinka dostala od Šíka osobní pozvánku, kde bylo napsáno, že se máme dostavit do Velkého hnízda. Byla tam taky p iložená mapa. V pozvánce dále stálo, že si máme vymyslet pok ik, kterým bychom uvítali krále orla a že máme cestou z p írodních materiál vyrobit maketu orla. Všichni jsme se dali do vymýšlení, výsledkem byly ty i krásné pok iky: Bah áci Blaho Edita Žárovka Tomášek P vci ertík (ta) Vašek Aranka Radek Vítr Hrabavci Králík Diana Pája (Šunka) Št pán Bomber Šplhavci Knoflík Jirka (ta) Kája Bára Kotlík 4

5 Bah áci: Bah áci jsou velcí páni, rozdrtí vás bez meškání. P vci: P vci zpívají ostošest, Nenaletí na žádnou lest. Proto vždycky vyhrávají A nad ji neztrácejí. Šplhavci (Šplhouni): Orlovi se klaníme, zobá ek mu hladíme. Šplhneme si v íši pta í, bez protekce nemáš šanci! Hrabavci: Na hrabáky jste krátký! Hrabáci!!! Dravci: Když si dravec umane, tak svou ko ist dostane. Když jsme ve Vlašimi vystoupili, Arance se rozbil batoh. Po družinkách jsme postupn za ali opoušt t nádraží a vydávali jsme se na cestu do Velkého hnízda. Nikdo se neztratil a do Velkého hnízda (M sí ního údolí) jsme dorazili v po adí Hrabavci, Bah áci, P vci, Šplhavci. Když jsme se zabydleli, což trvalo pom rn dlouho, byli jsme p edvoláni p ed orla - krále pta í íše. Ten nám oznámil, že už je starý a brzo um e a nemá nástupce. Má v úmyslu ho vybrat z nás, proto nám bude zadávat r zné úkoly, které my musíme splnit. První z t ch úkol dostaneme zítra ráno. Po audienci u krále jsme se vypravili na louku a hráli jsme frisbee. Zeza átku se hrálo na ty i branky, každé družince pat ila jedna. Hrálo se s jedním, dv ma nebo t emi talí i. Bylo to trochu divný - možná proto, že se všichni spikli proti nám. Potom jsme si na h išti zahráli normální frisbee, jen na dv branky a s jedním talí em. Hráli jsme každý s každým. Myslím, že to dopadlo tak, že první byli Šplhouni, druzí my (P vci), t etí Bah áci a poslední Hrabavci. Ale možná je to blb. Následovala ve e e, což byla nejspíš n jaká polívka. Potom se promítal stínový ve erní ek s názvem Pat a Mat na pustém ostrov. Bylo nám oznámeno, že bychom si m li po družinkách nacvi it také takové ve erní ky. Posledním bodem dnešního programu byl ve er deskových her. Podle karet jsme se rozlosovali do ty skupinek a v nich jsme se posouvali od jednoho k druhému za ty stanoviš vždy po tvrt hodin. Hrál se had, což spo ívalo v tom, že se s figurkami chodilo po polí kách. Když lov k (figurka) šlápne na žeb ík, m že po n m vylézt a zkrátí si tak cestu, hadi fungují p esn opa n. Další hra, nevim, jak se jmenovala, se hrála tak, že jsme dostali p ibližn šest kole ek a ty jsme mohli sázet na r zné karty. Potom Svíža vytáhl ty i karty a kdo na n vsadil, dostal n kolik kole ek navíc. T etí hrou byly kostky. Každý dostal deset líste k, první vsadil 1-3 líste ky a ostatní museli stejn. Potom všichni popo ad házeli dv ma kostkami a komu padlo nejvíc, ten si vzal všechny líste ky. Nejvyšší hod byly tzv. hadí o i, dv jedni ky. Konkrétn v naší skupince to padlo jednou a to konkrétn Knofflikovi. Poslední a nejsložit jší hrou byla ruleta. Má hodn složitá pravidla, ani za celou hru se mi nepoda ilo je pln pochopit. Základ spo ívá v tom, že se sází na barvu, liché nebo sudé íslo, malé nebo velké íslo, nebo na konkrétní ísla. Potom se rozto í takovej koloto a hodí se do n j kuli ka. A podle toho, kam padne, se ur uje, kdo vsadil dob e a kdo špatn. Moc se mi to nelíbilo, protože jsem prohrála mikinu. (No, i když Blaho na tom byl p ece jenom h?) Potom už jen vy istit zuby a spát. Pátek Ráno nás vzbudili v p l sedmé a vyhnali na rozcvi ku. Nakonec ale nebyla tak strašná, jak jsem se obávala, jelikož ji m la každá družinka samostatn a vedli ji rádci jednotlivých družinek. Pak jsme si došli 5

6 vy istit zuby a zabalili si své krámy do batoh. K snídani byl chleba s paštikou a pak jsme zase šli ke králi. P edložil nám první úkol, ve kterém cht l prov it náš rozum. Na ty ech r zných místech se nacházely papírky s písmeny, vždy ve ty ech barvách. Ty jsme m li nanosit na h išt a poté z nich složit smysluplné v ty. Vyhráli jsme my a víc si nepamatuju. Pak jsme si sbalili do družinky velký ešus, lžíce, plášt nky a sva iny a vyrazili na Blaník. Tam jsme nakonec nešli, jen jsme se prošli po okolí. Narazili jsme na zázra nou studánku, o které Šík tvrdil, že po té vod lov k omládne a zkrásní. (Už jsme se ale p esv d ili, že to nefunguje). Cestou jsme hráli n co jako nep ítele, akorát že se íkalo jméno n jakého dravce. Když se eklo šváb, museli jsme si lehnout na záda a kopat nohama. Když jsme se zastavili na louce, hráli jsme hru, p i které jsme museli na nose nosit krabi ku od sirek a p edávat si ji štafetou bez pomoci rukou. Byla to celkem sranda. Kolem druhé hodiny jsme dorazili do n jakého sadu, kde na nás ekali Messner, Macek a (ten) Kája. ekli nám, že než dostaneme jídlo, musíme zneškodnit farmá e (to byl Šváb). Když jsme úkol splnili a našli vytoužené jídlo, rozd lili jsme se na dv poloviny a va ili si guláš k ob du. Když jsme se ho kone n do kali, nikdo si nepochutnal, protože jsme si to navzájem po ádn znechucovali. Po jídle jsme si zahráli sto t i sto, p i emž si Blaho rozbil pusu. Pak jsme hráli hru, kterou n kdo pojmenoval Farmá vysílá své kulky. Spo ívalo to v tom, že jedna družinka p edstavovala ptáky a zbytek kulky, které se je snaží zast elit. Po ítalo se, kolik pták dob hlo do cíle. Když jsme si dost vynahráli, vypravili jsme se zp t. Po cest jsme se zastavili na louce, abychom si zahráli Král vysílá své vojsko. Jakmile jsme dorazili do M sí ního údolí, op t jsme se rozd lili na dv poloviny a hráli jsme hru, o které nevim, jak se jmenuje. Hrá i si rozdají ísla a potom n kdo ekne t eba 3 a ob trojky b ží sebrat frisbee, které leží uprost ed. Když jsme toho m li dost, šli jsme dovnit a k ve e i byl pantáta. Pak jsme m li t i tvrt hodiny na p ípravu ve erní k a byly odehrány první dva, Hrabavc a P vc. Následoval zpívací ve er. Když vedoucí usoudili, že už jsme unavení, vy istili jsme si zuby a šli spát. Sobota Ráno jsme se probudili a byla stejn p íjemná rozcvi ka jako v era. Po snídani (chleba s marmeládou) jsme od krále dostali za úkol prov it svou vytrvalost. To se d lalo tak, že každá družinka m la ví ko od ešusu a na n m pokli ku se ty mi otvory. Každý si sehnal dva klacíky a t mi musel chytat žížalky a cpát je do otvor na ví ku. Když ub hl stanovený as, spo ítali jsme nanošené žížalky a vyšlo z toho toto po adí: 1. P vci (40), 2. Šplhavci (36), 3. Hrabavci (35), 4. Bah áci (32). Pak jsme absolvovali Velikono ní olympiádu.závodili jsme v disciplínách: hod diskem, vrh koulí, b h, skok do dálky, skok do výšky, st elba. K ob du byl párek s kaší a o poledním klidu byla zkouška spravedlnosti. Každá družinka m la vytvo it sochu Spravedlnosti (živou, ne z p írodních materiál ), jejímiž atributy byly me, (fungující!!!) váhy a zavázané o i. Zabralo nám to asi hodinu a pak byla p ehlídka. Moc jsem toho nevid la, jelikož jsem m la zavázané o i, ale naše váhy nefungovaly. Nejlepší byli Bah áci, druzí Hrabavci a P vci se Šplhavci spole n na míst t etím. Následoval štafetový b h a potom pohádka o kosu B láskovi, propojená s n kolika menšími h í kami. Pohádka byla o tom, jak se jedné kosí rodin narodil bílý kos a o celém jeho dalším život. Na toto téma jsme m li sehrát scénku a navazovalo ješt n kolik psacích her. Nakonec jsme dostali za úkol domyslet konec pohádky a p ednést ho u ohn, na což skoro všichni zapomn li, což m lo za následek, že to domýšleli až na míst. Pak už nás (skauty a skautky) ekala jen debata o tom, co jsme práv absolvovali a sv tlušky a vl ata d lali nevim co (to samé co vy sik-). Pak jsme op t p ipravovali ve erní ky a my, kte í jsme je už odehráli, jsme p ipravovali ohe. 6

7 Potom byla ve e e a poslední dva ve erní ky. Nakonec jsme se slavnostn odebrali ke slavnostnímu ohni, kde odslibovaly Bára s Žárovkou. U ohn jsme p e íkali nebo zahráli konce pohádek, n které byly opravdu zajímavé (Šplhouni?). Byly zde také vyhlášeny výsledky olympiády a pak už se jen zpívalo a zpívalo A samoz ejm se pak taky šlo spát. Ned le Ráno jsme vstávali asi v 9:45 a rozcvi ka byla tentokrát spole ná. Všichni museli mít povinn ruce v kapsách, což m lo za následek, že jsme toho moc nenacvi ili - ale komu by to vadilo. Po snídani (mazanec a kakao) kluci odešli n kam na proutky a my jsme se doma patlaly s vají kama. K ob du byl smažák a po ob d jsme dod lávaly vají ka a uklízely jídelnu, kluci n co hráli venku. Když jsme s vají ky definitivn skon ily, šli jsme všichni ven a hráli jsme soubor her, kde se prov ovala naše d v ra v ostatní. Za ínalo to tím, že jsme po dvojicích chodili se zavázanýma o ima a nechali jsme se vodit. Druhá hra m la název Uli ka d v ry. Všichni si stoupli do uli ky a rukama ji zatarasili. Každý musel postupn tu uli ku prob hnout a nezastavit se, ostatní ruce zvedli t sn p ed tím, než prob hl. T etí hrou byla pekárna, každý si postupn nastoupil vleže na ruce t ch ostatních a oni ho posouvali až na konec. tvrtou a nejt žší zkouškou bylo stoupnout si na zábradlí a pustit se pozadu. Ostatní vždycky každého chytili. Další hra byla spíš na spolupráci a bylo to na as. Jeden len skupinky si sedl na žeb ík a ostatní, kte í ho nesli, m li zavázané o i. Ten, který vid l, je musel navigovat tak, aby prošli ur enou dráhu. Už nevim, jak to dopadlo, ale my jsme byli poslední. Pak jsme za ali hrát fotbal, ale nakonec jsme šli na ve e i. Byla krupicová kaše a i když byla trochu ídká, byla moc dobrá. Než se dova ila, zahráli jsme si na dv skupinky elekt inu a posílání mince pod stolem. Po ve e i nás ekala zkouška odvahy. Po družinkách jsme se vypravili za sv tlem, u toho posledního nás ekal nechutný úkol sáhnout do n jakého slizu. Bylo to na as. Pak už jsme šli jenom spát. Pond lí Cht ly jsme kluk m utéct, ale trochu jsme je podcenily. P išli už v p l sedmý. Nejd ív nás zmlátili ve spacácích a potom ješt venku. Bolelo to p kn :-( Když jsme jim všem daly mašli ky a vají ka, vypravili se do vesnice koledovat a my jsme m ly dneska poprvé klid. Snídani jsme si sn dly ve spacácích a potom si zahrály Activity. Když se kluci vrátili, po ádn jsme je zlily (jenže oni nás taky). A stejn je to nespravedlivý, že my je mlátit nem žem a oni nás polejvat jo. Pak už nás ekalo jen balení a vééééééliký úklid. Po ob d (polívka) jsme si zahráli trojnožku a byl as na nástup, vyhlášení vít z. My jsme vyhráli!!! P vci jsou totiž nejlepší!!!. Pak jsem vyšli na cestu na vlak. Bylo hrozný vedro, asi v polovin cesty jsme se zastavili a zahráli si hru, která nevim jak se jmenuje. Dv družstva stojí proti sob, z jednoho jde k tomu druhýmu jeden lov k. N koho plácne a musí mu utéct za svou áru d ív, než ho chytí. Došli jsme na nádraží a cht li si jít koupit zmrzku, ale nenašli jsme obchod. Vlakem jsme se dostali na Hlavní nádraží, kde jsem zak i eli st ediskový pok ik, rozdali si ú astenky a šli dom nebo do klubovny. Do naší klubovny jsme donesly kraslice, korunu panovníka pta í íše, kterou jsem dostala, a rozešly se. ertík 7

8 Bomber v zápis z iplosky tvrtek Vyrazili jsme z Hlavního náraží do Vlašimi. Ešt ve vlaku jsme se rozhodili do pta ích eledí: Hrabavci, Šplhavci, Bah áci a P vci. Z nádraží m li jednotlivé družinky (pta í eledi) dojít s pomocí mapy do Velkého hnízda. Cestou n kte í pojedli n co z dávek K pop ípad dávek D. Všechny družiny š astn dorazily do Velkého hnízda, kde si za aly vybalovat n které krámy a zabydlovati za ali se tam. Po tomto zabydlovacím procesu si nás p edvolati nechal sám král Pta í íše (byl to orel) a vysv tlil nám, vo co tady vlastn de. Vlastn tady šlo vo to, že orel je už starej a že nebyl schopnej si najít n jakou orlici, z ehož vyplývá, že nemá žádnýho nástupce, a proto nám dá v pr b hu našeho pobytu n jaké úkoly, podle kterých se rozhodne, kdo bude jeho nástupcem. Po tomto vysv tlení jsme si zahráli frisbee na ty i branky. Každá družina m la svou bránu) a ve h e byla 1-3 frisbee. Pak jsme si ešt zahráli klasické frisbee. Pak jsme si sn dli ve e i, po které následoval ve erní ek (stínové divadlo) "Pat a Mat na pustém ostrov " (asi). No a jak tomu tak bývá, m la si každá družinka p ipravit podobný ve erní ek. Následující program s deskovými hrami by byl dobrý, jen kdybych tolik neprohrával. Rozd lili jsme se do ty skupin (nezávisle na družinkách) a za ali jsme hrát. Hrálo se: plátýnko (nebudu popisovat), ruleta (moc složité - nebudu popisovat), hadí o i (také nebudu popisovat) a v neposlední ad had (hází se kostkou a postupuje figurkou). Skupiny se po tvrthodin st ídaly. Nakonec dne si ti, kdo m li kartá ek (sorry Blahoni), vy istili zuby a šli spát. Pátek V p l sedmé nula nula ráno (6:30) jsme byli vzbuzeni a nahnáni na rozcvi ku, která se konala po družinách. Po snídani nám dal rozumný král rozumný úkol, který m l rozumn prov it náš rozum. Tento úkol, který m l rozumn prov it náš rozum, spo íval v tom, že jsme nosili r znobarevné papírky a skládali je do v t. A pak za al výlet na Blaník (na Blaník jsme v bec nedošli). P i cest jsme hráli n jakou odr du nep ítele. Zastavili jsme se na louce a zahráli si hru spo ívající ve štafetovém p edávání krabi ek od sirek z nosu na nos. Potkali jsme Káju, Macka a Messnera. Na míst setkání (meeting point) bylo ukryto jídlo, ale museli jsme dostat farmá e (Švába), kterého bránili dva strašáci, na lopatky. Po dlouhém b hání a zápolení se nám to poda ilo, a tak jsme si mohli "pochutnat" na "výborném" guláši". N kte í si po jídle zkracovali dlouhou chvíli hraním sto t i sto, já jsem dával p ednost pohodlné zemi v pozici ležecí.. Když jsme se vrátili do Velkého hnízda, hráli jsme do ve e e n jakou hru. Po ve e i si nacvi ili a zahráli ve erní ek P vci a Hrabavci (hlasivky dostaly p kn zabrat). Sobota V p l sedmé nula nula ráno (6:30) jsme byli vzbuzeni a nahnáni na rozcvi ku, která se konala po družinách. Od krále jsme dostali za úkol provést úkol na vytrvalost. Úkol zn l jasn, p enést co nejvíce žížal do hnízda a nakrmit ptá ata. Následovala Velikono ní olympiáda, jejíž disciplíny byly: b h, skok do dálky, st elba, skok do výšky, hod diskem a vrh koulí. A pak jsme od krále obdrželi další úkol - tentokrát na spravedlnost. M li jsme z n koho z nás sestrojit sochu + váhy + me (váhy a me samoz ejm z p írodních materiál ). Dopadlo to tak, jak to dopadlo, a my jsme p ešli ke štafetovému b hu a následn k pohádce o B láskovi (nebudu dále rozepisovat). Po ve e i byly odehrány zbývající ve erní ky a den završil slavnostní ohe, u kterého odslibovaly Žárovka s Bárou. Jo, a Vítr p ešel ke skaut m. 8

9 Ned le Vstávali jsme o n jakou hodinku pozd ji a prob hla správná ned lní rozcvi ka (ruce v kapsách, atd.). Po snídani jsme my (kluci) vyrazili na proutky pozd ji použité k pletení pomlázky, zatímco holky malovaly vají ka a tak. Po zhltnutí ob da jsme si zahráli pár her na d v ru. Jako první jsme utvo ili dvojice, zavázali si o i a vzájemn se provedli po n jaké ásti Velkého hnízda. Druhou hrou byla Uli ka d v ry. Následovalo p ehazování neš astník se zavázanýma o ima jako v mixéru. Další hrou byla Pekárna a nakonec Pád d v ry. Pak jsme si zahráli hru, ve které družinka se zavázanýma o ima nesla na žeb íku p edem vybraného navigátora ten samoz ejm o i zavázané nem l, a museli tak projít ur itou trasu. P i ekání na krupicovou kaši jsme hráli elekt inu. Po vypití (doslova "vypití") krupicové kaše nás po družinkách vyhnali do chladné a erné noci, m li jsme po sv týlkách nalézt kouzelnou studánku napušt nou n jakým sajrajtoidem, do kterého jsme museli šáhnout holou rukou. Pond lí My (kluci) jsme si trochu p ivstali, vzali pomlázky a vyprášili holkám kožich. Za tuto dob e odvedenou práci jsme od nich dostali vají ka a pentli ky. Zatímco holky d laly nevím co, tak my jsme vyrazili koledovat do vesnice. Za neustálého p esv d ování místních ob an že "my nejsme od koní" jsme si nakonec vykoledovali plné kapsy vají ek a jiných dobrot. Když jsme se vrátili, holky na nás zaúto ily vodou. P išlo balení (balení v cí) a "velice zábavný" úklid. Zahráli jsme trojnožku. A nakonec byl spískán poslední nástup, p i kterém bylo vyhlášení vít z. Ani nevím, kdo to vyhrál, ale my to bohužel nebyli. Cestou na vlak jsme se na louce zastavili a zahráli si b hací hru (popisování by bylo na dlouho). Došli jsme na nádraží a vrátili se vlakem do naší milované Prahy. "Nechte si poradit" Orbis Pictus fotogalerie z akcí Bomber Vl ata na obvodním kole Závodu sv tlušek a vl at, kde postoupila do pražského kola. Na tom se však sešla jen t i, a tak do závodu v bec nenastoupila. 9

10 Také letos jsme pokra ovali v pomní kové tradici. Osmého kv tna jsme se sešli v 19:45 p ed klubovnou a vydali se obejít všechny karlínské pomní ky. Kyti kou a tichou vzpomínkou jsme uctili památku t ch, kte í v Karlín položili sv j život b hem boj 2. sv tové války Obcházení pomní k se krom skaut, skautek a sv tlušky zú astnil také náš bývalý st ediskový v dce, momentáln exilový oldskaut eslo. Naše obavy z blog, že už neumí esky se nenaplnily. Sami se o tom budete moci p esv d it na tábo e, kam za námi eslo op t p ijede - pokud neuvízne v mongolských stepích. 10

11 aneb Co je u nás nového? a) Z družinových sch zek: V b eznu jsme se zabývali morseovkou (testy a testy), výrobou bzu áku (pod vedením Jardy), cizími slovy (co znamenají v eštin ), uzly a organizací Junáka. Byl to velmi nabitý m síc. Duben byl ve znamení kožed lek, CMT a zásad lezení (s naším skv lým v dcem Davidem - jako starým horolezcem). b) Citátky (tentokrát nejen ploskochod í): Já mám chu na žíze. /Diana na Velikono ní výprav / Máte n kdo epici s kulichem? /Svíža, který hledal kulicha s bambulí/ Já mám pocit, že by tam m la být maminka, aby bylo vid t že to jsou V elí meláci. /Šík, který se snažil pomoct p i p ipravování ve erní ku/ Kluci horká sm la nelepí. Nechejte si poradit... /Správce v M sí ním údolí/ c) Drby & klepy: Náš oddíl má nového lena!!!! Vítr se na Velikono ní výprav stal jedním z nás. Je šestým lenem družiny Špi ky. Bomber za al cvi it medita ní cviky a jeho oblíbená v ta tak zní: Mám chu na meditaci. Na Bronco cupu jsem se umístili na druhém míst ze t í, ale to je úctyhodný výkon. Na tomto turnaji byl Blaho, Tesák, Lukáš, Jirka, Jagger a Zed. Blaho byl obvin n ze znásil ování kartá k na Velikono ní výprav. P jde to výš?? Na Velikono ní výprav byli pouze T I skauti (Blaho, Bomber a Jirka) Hanba všem, co tam nejeli!!!! Blaho se ukázal jako nemožný st elec. V disciplín st elba nenast ílel ani jeden bod, když se ani jednou nestrefil do ter íku. To všechno p estože na tábo e byl ve st elb první. sepsal Blaho 11

12 Dít ohn, dít hv zd, co je Kel? Nosi i me, tkalci písní, to je Kel! KroniKELovec Dream of horses n žná ozdoba jurty :), aues všichni:), jooooooo, skv lý...máme za sebou t i dny pobývání ve spole nosti Mongol, jurt a ád ní na koních..nekone né tryskání po nekone ných stepích..hrozn hustý, ale úžasný! Náš úderný tuman je na koních neporazitelný, pár pád bylo... eslo bohužel spadl blb hned na za átku a moc si už nezajezdil, pajdá na koleno, tak te dáme pauzu a jedeme do Gobi...jsme v Ulaan-Baataru...d je se toho d sn moc, už to p estávám stíhat, ale je to prost nádhera...dun ní kopyt, stáda divokých koní, vonící step sálající sluncem...slova nesta í, jsem š astná, jsem doma...paaaaa n žná ozdoba jurty:)))))) MONGOLSKO Jobík, Hola! Život je krásnej! Jsme v Mongolsku! Cesta sem byla dlouhá a moc p kná. O ekávání jsou velká. Uvidíme, co nám p ivane stepní vítr k nohám. T šíme se na všechno... pa Jobík PS: jsme v Darchanu to je na severu Mongolska cca 100 km od hranic s Ruskem. Buddhisti v Ulan-Ude Job, Om. Nu tak jsme zažili skv lej trek železni ní trasou p i b ehu Bajkalu. Šum vodní spousty, fi ení v tru, svit slunce a naprosto famózní uzené ryby. M am! Te jsme v Ulan-Ude. Je to takové už skoro asijské. Nedaleko m sta jsme navštívili Ivongilský Dacan. Moc p kné místo. M li jsme pr vodce a ten nám ekl anglickorusky spoustu v cí o chrámu i o buddhismu. Moc, moc p íjemné. Venku jsme si užili v restauraci místní jídlo (já si dal ješt nášup a navíc pirožky s rejží a s masí kem). No prost supr. Stolici máme všichni konstantn v pohod. Sice jsem v era dost prd l, což bylo ve stanu (pršelo) vcelku nesnesitelný, ale p ežil jsem ( apka taky :-)) Zítra se chystáme do Mongolska. Rovnou se vydáme do stepi na kon. apka šílí, sotva se n jaký koník objeví na obzoru. Nem že to n jak vydržet. Ani se jí nedivím. Krajina kolem Ulan-Ude už je asi taková, jaká bude v Mongolsku, a je lehké si už cosi jasn ji p edstavovat. Mejte se mejdlem - hlavn po toalet :-)), a jak chcete. Št stí všem Jobík Ze Šumavy Joe, K cestovatelským zprávám p idám n co z eských luh a háj. jsem tenhle týden na Šumav, kde se snažím užít si zaslouženou dov u. v era jsem byl ve Strakonicích (ve Vimperku zatracen chybí pobo ka SOB) a zpátky si dal bezva stopa - takovej pr ez jiho eskou (post)mládeží, co idi to zástupce jiné kulturní/názorové skupiny jo, zpráva pro Petra Kužela (resp. pro Sá u: ve Strakonicích je hotel s restaurací Bílá r že, což je hustý, taky dost konspira n vypadá :-) ---tady na Solný Lhot jsem prohodil pár slov s Pavlem Šime kem na v né thema "promítání fotek z Tibetu/Kašmíru/atd. atd." Te zrovna to vázne na jeho brzkém odletu na další 12

13 zahrani ní cestu (Kam atka). Ale snad se zada í na podzim. Irkutsk eslo & Job, Po zda ilém shledání jedeme dál. Vše asi podle plánu, ale popravd, žádný nemáme. Takže vzh ru na Bajkal a pak hurá do Mongolie. Vlak výborný trojno ní. Krajina neustále stejná, ale uvnit pohoda a dmyšno. Ural zdraví Jobík alias ten, který se rozplývá nad každým jídlem a apka alias ta, která se nechá st íhat n žti kama z lékárny v salonu krasoty, Hola hej hola vsjo charašo, jsme v Jekat rinburgu. Cesta sem z Peteru byla fenomenální. Ruské vlaky jsou supr. Da! ají ky, kafí ko, kaše... samovar vlakový vše jistí. Družba a sušené ryby jsou nejlepší na piv. Te ekáme na p ílet spolucestovatel, ubytovali jsme se v gastinici, kde není teplá voda, záchod s prkýnkem a voda, co pijem se prý nemá pit. (ten pr jem, co mám, je zaru en z tý sušený ryby...) apka si nechala z dlouhé chvíle (nevzala si h eben, jak je líná) ost íhat vlasy... Vypadá te hrozn......krásn - je to ozdoba naší budoucí jurty - drahokam všech diamant! (škrtila m ) Já jsem hodný a nezlobím. Jobik a apuška Zprávy z Ruska Job, Hola, tu cestovatelé. Jsme v Pet rburgu. Odjíždíme ve er sm r Jekat rinburg. Maj tu všechno velký. I semafory... Kamionem...2 Job, hee... no, ten apky idi se jmenoval Cambal a epice mu íkala Ludvo. No umíte si to p edstavit. Furt n jaké pikniky a ají ky a kafí ka... a já spal na korb a v bec. Vyžrala to lepší pro sebe... :-)) Hlavn, aby to nem lo následky. :-)...ale já to ikal! :-)))))) Jobäk Kamionem po Evrop apka+job, aooo všem, zdravíme z Tallinnu:).Máme se cool, tyto kon iny Eurosajuzu jsou krasivije.cesta kamionem po Evrop prob hla bez problém,vítek jel s idi em Smra ochem, ale dobrý, já si nem žu st žovat na peci...:)))). No, každopádn jsme tady a zítra hurááá do Ruska, snad nás brána do pekla východu p ijme s otev enou náru í, vodkou a saslikem :))) Tak zase n kdy...papa lala +J Mini už je taky staropán Joe, Tak nám n jak nebezpe n p ibývá staropán (a staropaní). Mini oslavil vstup do EU nejen op tovným vstupem do stavu Mistru Kelu, ale rovn ž svatbou s Maruškou. Ob ad prob hl na Bertramce, veselice v Mánesu. Ú ast byla hojná a atmoška dobrá.. zkrátka, vše tak, jak má být.. NL Reloaded Hibi, divák - to je bilance obnovené premiéry Nespoutané lilie, spojené se k tem a prodejem DVD. Spokojenost vládla mezi diváky i herci, i když Divadlo Za plotem tak úpln plné nebylo - ale poskytlo alespo sál d stojný vzep tí, které bylo DVD zejména v posledních dnech v nováno. Mé hutné díky všem, kte í se na jeho vzniku podíleli! Fotogalerii ze k tu najdete na webu NL. Suchoš už je staropán Ušoun, Tak se Honzas oženil. Svatba byla poda ená, Petra úsp šn p e ezala záme ek od v ze ské koule tížící Honzasovu nožku, byl bigbeat, n co jídla i pití, k vid ní byl K. A. Novák, dále se zú astnili Pterovic rodinka, Miniho rodinka, Ušounovic rodinka, Fejkovic rodinka komplet krom pes, Suk, Chroust + pes, Pavouk a mnozí další, na které jsem zapomn l. 13

14 NL - bonus Joe, Bonusová scéna byla v era úsp šn nato ena. Díky herc m - Hejkalovi a Chroustovi, kameramanovi Minimu, Sekerkovi za zap j ení kamery. zvláštní dík pat í majiteli kvartýru za umožn ní natá ení. Kaplice Joe, HIBI!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nau se esky! nejsou žádné Kaplice, ale ta Kaplice (v jednotném ísle)... to Jiho echa úpln urazí.. Další stórka železni ní... Hibi, Jak z Novohradek? Samo stopem - Joba s Ájou odváží první auto zprost ed les, Zilvar nasedá k rodince, odjížd jící od restaurantu. Já s Petjou chytáme mladý páre ek asi o kilák dál, na perón v Kaplicích pak potkáváme erstv dosprintovavšího Zilvara. Odpojujeme se v Bud jicích, budeme šet it, odtud už snad dostopujem; k Zilvarovi naopak ve Veselí p ísedají Job a Ája. My stojíme na silnici asi ho ku a p l - už je tma, lehce p eprchlo, vypnuli nám už i semafory, které brzdily auta. Nu vot, vracíme se na poslední rozumný vlak. A ono ejhle, pech. Bankomat KB naproti nádraží nepremáva. V pokladn se sice kartou platit dá, ale ani na pátý pokus se karta nena te. Vlak jede za minutu a my jen doufáme... Našt stí má pan štiplístek pochopení - a tak jsme si tvrdnutím na silnici vydobyli vlak zadarmo. Záv rem jedna otázka: m že se tohle stát n komu jinému, než mn? Kel Not Very Much Open vandr aneb "Nenesu nic..." Hibi, "... ale zato celou dobu," jak pravil strý ek Ája. Dopoledne slunko, odpolko po lýtka sn hu. Zilvar p je druhé až šesté hlasy. Kafe, kafe, kafe. Ptáci zpívají, až se hory zelenají. Všichni jsou antiliášovaný. Jobík hraje na kytárku, Ája hraje na kytárku. Seník, ale lu-xus-ní! Ob asné sprinty. Skála K. A. Nováka nalezena. Jobík si d lá sedátko ze sn hové koule. Kdysi jsme za ínávávali po cukrárnách. Díky Ájovi, že to celé zorganizoval. Kdo nedorazil, jeho mínus... Ješt nespoutan jší premiéra Nespoutané lilie Již podruhé se uskute nila slavnostní premiéra slavné skautské telenovely Nespoutaná Lilie. Redak ní tým ísla se tísnil v davu fanoušk, abychom se dostali dovnit a p inesli vám tuto exkluzivní reportáž. Slavnostní premiéra DVD Nespoutané Lilie a druhá premiéra Nespoutané lilie se uskute nila ve st edu 21. dubna v bohnickém Divadle za plotem. Již n kolik hodin p ed za átkem programu se divadlo jen hemžilo hv zdami (ne kosmickými t lesy, ale hv zdami filmového nebe). K vid ní byli nejen tém všichni herci dnes již legendárního snímku, ale i jeho režisér Joe Psicosis. V sále plném hv zd V devatenáct hodin již byly všechny herecké hv zdy i celebrity skautského sv ta usazeny na svých místech a slavnostní program mohl za ít. Po spušt ní všem známé zn lky Nespoutané lilie a za jásotu dav vstoupili na podium moderáto i dnešního ve era - p edstavitel bezdomovce Torrese Job se svou sli nou kolegyní. V první ásti ve era bylo p edstaveno DVD Nespoutaná lilie, které obsahuje krom samotného filmu ješt bonusové materiály v podob Filmu o filmu, hudby k filmu, titulk v n kolika jazycích, bonusové scény, tapet na pracovní plochu po íta e s hv zdami filmu a také n kolik dalších materiál 14

15 z produkce KEL Crew (Neomrazík, Družina Pružina). Po p edstavení DVD došlo na jeho k est. Role k titele se ujal režisér filmu, otec myšlenky Nespoutané lilie, sám hv zdný Joe Psicosis. bezdomovce Torrese. Tento klobouk koloval publikem a každý do n j dal odtrženou ást svého lístku s íslem. Když byl klobouk napln n lístky, za ala moderátorka losovat. Napoprvé vylosovala íslo 036. Majitel tohoto ísla bu nebyl v sále, nebo p eslechl zprávu o svém životním úsp chu, a tak se losovalo dál. Moderátor ina ruka vylosovala íslo toto íslo pat ilo m! Došel jsem si na jevišt a dozv d l jsem se, že mám celý film na p emýšlení o tom, s jakou z hv zd p jdu na ve e i. Šel jsem si sednout zp t na své místo a film mohl za ít. Po skon ení filmu jsem op t došel na jevišt a ekl jsem, že na ve e i p jdu s Davidem. Režisér slavnostn k tí DVD Nespoutaná lilie Po slavnostní ásti byl divák m promítnut Film o filmu, ve kterém se p ítomní dozv d li leccos o pr b hu natá ení, ale hlavn m li možnost hloub ji nahlédnout do duše svých oblíbených herc a here ek. Dnes již sv toznámí um lci se sv ovali se svými názory na život, sv t i filmový pr mysl. Redaktor ísla výhercem hlavní ceny Po bou livém aplausu oce ujícím kvalitu Filmu o filmu pokra oval slavnostní program sout ží o lákavou cenu - možnost ve e et s jakoukoli z hv zd Nespoutané lilie. Pr b h sout že podrobn ji popisuje len redakce ísla Blaho, který se stal tím š astlivcem, který se stal výhercem ceny, za kterou by mnozí položili snad i život. Když za ala sout ž o ve e i s hv zdou, nechal se kolovat klobouk. Nebyl to kouzelnický klobouk, nebyli v n m žádní králíci ani holubice. Byl to klobouk z Nespoutané lilie. P esn ji e eno klobouk Redaktor ísla Blaho na pódiu jako výherce hlavní ceny ve era Záv re né titulky filmu doprovodilo spole né vystoupení všech protagonist a sborový zp v hitu Sáro, Sáro. Po dlouhotrvajícím potlesku v novaném všem tv rc m nejúsp šn jší skautské telenovely byla slavnostní ást programu ukon ena a v tšina z celebrit se p esunula do nedalekého baru, kde pokra ovala zábava až do pozdních no ních hodin. (autory exluzivní reportáže jsou redakto i ísla) Blaho a Šík 15

16 Jaroslav Foglar Tábornická moudrost Každým dnem se blížíme okamžiku, kdy odjedeme na letošní tábor. P ípravy vrcholí nejen u rádc a vedoucích, ale i u každého lena oddílu. Každý se po svém p ipravujeme na vyvrcholení letošní oddílové innosti. Jako malou inspiraci do nadcházejících dní íslo uvádí výb r z textu Tábornická moudrost od Jaroslava Foglara. V textu p vodn ur eném pro jeho oddíl Foglar shrnul mnoho praktických rad z tábor, které sám po ádal. V úvodu kníže ky napsal: Tábor slovo kouzelné, plné vzrušení a slastných p edtuch, p íhod a pocit, jež nelze prožít jinde než práv na tábo e.zmíním se tu o všech v cech, které hladký pr b h tábora ohrožují, a dám vám mnoho dobrých, osv d ených pokyn, jak se nesnází uchránit. Budete-li tyto stránky stále znovu pro ítat a radami se ídit, zp íjemníte tábor sob i nám ostatním. Jaký chlapec se hodí pro tábo ení? Ne každý! Vítáme na tábo e jenom chlapce nadšeného, nerozf ukaného, neomrzelého, snášenlivého, který je vd en za vše, co mu tábor poskytne, který se nezakaboní pro kdejakou drobnou nehodu, ani se neomrzí pro trochu nevhodný vtip nebo slovo. Hoch samotá ský, mrzoutský, podivínský, hádavý, p íliš rozcitliv lý, s plá em v n na krají ku, ten je pro tábor t žkým b emenem. Práv tak hoch zase až p íliš ostrý, od p írody vychytralý, sobecký. Pot ebujeme na tábor hocha zdatného, dovedného, který si ví ve všem rady. Rozený takytáborník, který nedokáže ani p inést vhodné d íví na topení, ani si ud lat l žko ve stanu, ani zašít díru na trenýrkách, ani rozkrájet cibulku a rozet ít esnek, je pro tábor pohromou! Dejte se ost íhat! Na tábo e k tomu nebudete mít možnost. Požádejte o ost íhání nakrátko, protože za m síc vám vlasy zase hodn dorostou. Nedejte se však ost íhat dohola (v tší možnost úpalu, v tší bolest p i úderu do hlavy, nemluv o d sn nevzhledném zjevu dohola ost íhaného lobrdíka!) P ij te na sraz k odjezdu p esn Nedrásejte moje nervy tím, že se opozdíte a já vás budu muset s hodinkami v ruce zoufale vyhlížet u vchodu na peron a že vám budu vysílat naproti k tramvaji hochy, aby vás popohnali, s tornou pomohli a mít p itom strach, že odjedeme bez vás i bez nich. Táborové hyeny jsou chlapci, kte í ve stavebním zápalu neznají bratra a kdejaký kousek d eva, který není p ibitý a pat í jiné dvojici, nenápadn p enesou k sob. 16

17 Také zásadn nevracejí vyp j ené ná adí, které pak majitel zoufale hledá. Tohle všechno p sobí n kdy dost zlé krve, proto to ned lejte. O zahálející d evo si ekn te, vyp j ené ná adí ohlašte - a vra te. vody i s vodou. n kte í považují už i za sebe ned stojno, aby se napili oby ejné vody. jejich žaludky jsou p ekyseleny. p ílišné používání šumáku kazí chu k jídlu, m žete i onemocn t. H ebíky m jte jen na misce nebo v hrní ku i krabi ce, když stavíte. Nesmíte je sypat jen tak voln do trávy a z nich si brát nebo je nechat v d ravém papírovém sá ku. Toto pravidlo dokáže dodržet jen schopný táborník. Mén zkušené nelze uhlídat. Pište dom. První dopis, i alespo lístek byste m li poslat dom hned po p íjezdu na tábor, aby doma vid li, že cesta š astn skon ila. Pak ale pišt vždy aspo jednou za 4-5 dní. A pište obsažn, aby si rodi e mohli ud lat p edstavu, jak to na tábo e vypadá. Pište objektivn, ned lejte z komára velblouda, z bou ky zem t esení, z nedostatku chleba hladomor, z naražené nohy zlomeninu. Ucpi si škvíry v podsad papírem (sto ené dlouhé pruhy) nikoliv mechem. Mech je vlhký a ne istý. Je dob e potáhnout si celou st nu archy papíru (vytapetovat). V noci nem že do stanu tak snadno chlad. Nedotýkej se celty, když je mokrá, porušíš impregnaci a v t ch místech pak déš prosakuje. Dbej také, aby se žádný p edm t nedotýkal stanu za dešt. (R zná zrcátka na stolcích, krabice, apod.) Je-li celta ráno velmi vlhká, i dokonce mokrá od rosy nebo no ního dešt, nesbaluj ji hned ke konstrukci, ale nech ji vyschnout, aby se nezapa ila. Ranní cvi ení je pohromou pro lenochy, takytáborníky a pro sloní mlá ata, ale správný chlapec cvi í s radostí, rázn, energicky, aby cvi ení m lo význam. Ví, že cvi ením zmohutní jeho svaly a t lo se stane pružné a silné. M jte touhu mít dob e rostlé t lo, aby každý na vás hled l s obdivem. Nešumákujte v n! N kte í hoši jsou vážn jako malé d ti. Od rána do ve era lízají šumící prášky, bez Jídelní misku hned na h ebík nad rozdáva ku! Má tam být nejpozd ji p l hodiny po každém jídle, po ádn umytá a ut rkou vyt ená do sucha. A zpod o ek a zpod zahnutého okraje, kde se tak rády zdržují zbytky jídel, drobe ky a písek, musí být špendlíkem i v tvi kou vše vy išt no. Jak pít mléko? Mléko se nepije jako voda, ale polyká se po malých doušcích, tak ka se kousá. Jinak ti m že být špatn. máš-li n jaké žalude ní potíže (bolesti, pr jem), dva až t i dny mléko nepij. Nenechávej stát šálek s mlékem dlouho na slunci. Mléko m že nakysnout a tím ti rovn ž zp sobit potíže. Nehltej jídlo, ale kousej! Na každém tábo e se vyskytne chlapec, který nejí, ale hltá jako Bumbrlí ek. My teprve za ínáme a on už má jídlo v sob a pak provokuje r znými výroky jako Po vob d jako po vejprasku, Tak ani nevím, a že sem n co jed., Todle m l bejt vob d? a podobn. Kousejte, žvýkejte, nepolykejte velké kusy, nejezte hltav. Jedin správn rozkousaná strava, smíšená se slinami, vás nasytí. Jídlo po ádn nerozkousané z vás vyjde aniž by vám dodalo sílu. 17

18 P es den neležte ve stanu! N kte í mén podnikaví a duševn líní hoši jakmile skon í program nemají nic moud ejšího na práci, než sebou seknout na kavalec a hledí do prázdna, nebo dokonce i usnou. Zatím co ilý, bystrý táborník p ímo íhá na chvilku volna, aby si mohl jít soukrom na d evo k vy ezávání, aby mohl napsat dopisy a deník, aby si vyrobil lunek, aby šel za kytkami i si s n kým zahrál volejbal nebo hlavi ky chlapci bábovky leží a leží a koukají, nebo se k mému zoufalstvíza nou ve stanu poš uchovat a stekat. Podle toho, jak naloží chlapec na tábo e se svým volným asem, dokazuje, co v n m v zí. Zda je iperka nebo bábovka. Bu te k sob navzájem rytí ští, ohleduplní! o vše poproste, za každou mali kost i t eba za podání va e ky v kuchyni pod kujte. A pozor na r zné vtipy. Pamatujte si, že vtip je vtipem jen tehdy, když se p i n m sm je nejen autor, ale i jeho ob. Va íte knedlíky? Va te je zásadn ve t ech kotlích sou asn, ne tedy na jednotlivé várky v jednom kotli. V každém kotli m jte dv t etiny vody, ne jenom p lku i dokonce ješt mén. A s p ípravou t sta za n te nejpozd ji v 10 hodin a m jte hromady d eva! Pak se uchráníte mínus, pak teprve knedlíky nebudou postrachem vaší služby. Rozd luješ cukr do šálk? Hle, aby každý dostal po ádn sv j p íd l kostek. K ulomené kostce p idej jiný úlomek, aby byla kostka dopln ná. V den bourání zápasíme o minuty Nebude-li v as zbouráno,vše uklizeno, odvezeno a odneseno, máme mrzutosti s netrp livými šoféry auta a je i nebezpe í zmeškání vlaku se zadaným vagonem. Proto v ten den je zvýšené pracovní tempo, neztrácej ani minutu. Neprovokuj tím, že si zabalíš jen svoje v ci a o oddílové se nestaráš, že vše d láš pomalu, ležérn. ZÁV RE NÁ RADA PRO JEDNOHO NEJMENOVANÉHO SKAUTA: Nespi ve voze za denní jízdy, ne ti si knížku. Jedeme krajem, který jsi nevid l. /z knihy Skautský tábor, Skautské prameny, Liberec 1993/ vybral Šík 18

19 Terry Pratchett podruhé na stránkách ísla Blaho navazuje na Tesáka, který do ty icátého ísla napsal p ísp vek o spisovateli Terry Pratchettovi. Protože jsou knížky od tohoto autora velmi oblíbené, p edevším u rádc skautských družin, vrací se Terry Pratchett na stránky ísla. Jaké oblíbené spisovatele a knihy mají ostatní tená i ísla (skautky, sv tlušky, vl ata i v dci)? Napište o své oblíbené knize nebo autorovi a doporu te je celému st edisku. Další literární p ísp vky rádi otiskneme, t eba povedou k založení nové rubriky -sik- Asi již každý z našeho st ediska má n kde v podv domí uloženo, kdo je Terry. Pro toho, kdo to ješt neví, je to spisovatel fantasy. Jeho nejznám jším dílem je Úžasná zem plocha. Já jsem se rozhodl nepsat vám o spisovateli jako takovém, ale o postavách, které stvo il a které se vyskytují na Zem ploše. V prvním vydání (možná i posledním) vám popíšu ty i postavy. T i arod jky a na p l polidšt ného kocoura Silvera. BÁBI ZLOPO ASNÁ arod jka, praktická psycholožka, v ela ka a všudybylka-radilka. P vodn byla pravd podobn p írodou stvo ena jako zlá arod jka typu perníková chaloupka a pe ení d tí, ale je p íliš chytrá a vzpurná, než aby se na n co takového dala nachytat. Z toho d vodu stojí všeobecn na stran boh, nebo p inejmenším Dobra. Prozatím. Je ovšem t eba íct, že Bábi Zlopo asná konající Dobro, je obávan jší než mnoho arod jek konající Zlo (protože Dobro není vždycky to, co lidé cht jí, a asto se zjistí, že je stejn nep íjemné jako pravda.babi pravd podobn považuje své úsilí za n co, co se podobá t m nejlepším lék m - není to ú inné, když to nechutná odporn. Nikdy není š astn jší, než když má n co, s ím m že nesouhlasit. A když ud lá n co jako C-c-c, tak má na mysli n co strašn zlého a v tšinou se to i vyplní. Typické r ení: Tak s n ím takovým nemohu souhlasit STA ENKA OGGOVÁ arod jka, praktická psycholožka a další všete ná radilka. Žena (postupn ) t í muž a matka patnácti d tí. Ráda si dá skleni ku. Ráda si dá druhou. Ráda si dá t etí skleni ku. Její mysl je ta široká, že byste ji mohli použít místo válu na t sto. Je možná ve všeobecném slova smyslu chyt ejší než Babi Zlopo asná, ale každopádn je dost chytrá na to, aby to nedala najevo. V praxi ob arod jky odhadly síly i slabiny té druhé a pracují spole n jako opera ní jednotka. Babi Zlopo asná d lá to, co je t eba, a sta enka Oggová za ní ošet uje ran né. Typické r ení: Prosím, tak vypadá laskavý gentleman, který p isp chá na pomoc ubohé staré žen! Dám si dvojitou whisky, díky. MAGRÁTA ESNEKOVÁ arod jka, bylinká ka a zmoklá slepice. Je jejím osudem být t etí lenkou neformálního lancerského spole enstva arod jnic (i když si pr b žn odpo ívá od arování jako královna Lancre a pokouší se ovládnout takové dovednosti jako, šití, sokolnictví a ch zi v tamt ch šatech) Má z lancerských arod jek nejlepší technické vzd lání, ale až nekriticky si 19

20 naplnila svou chvályhodnou otev enou mysl takovými v cmi, jako je víra v magické svíce, kouzelné krystaly, arod jné barvy nebo plíse sebraná z chleba. Myslí si, že má romantickou duši. Její duše je však ve skute nosti velmi solidní a praktická a stabilní naopak její romantickou mysl. Magráta je prost a jednoduše e eno trošku p ehnaná arod jka novov ku. Typické r ení: Ehm... promi te. SILVER Kocour sta enky Oggové. Zlý (na každého s výjimkou Sta enky), posedlý sexem a krut výkonný v zabíjení všeho živého do velikosti medv da. Od ostatních ko ek se liší tím, že se v d sledku zaklínadla, kterým ho zaklely lancerské arod jky v p íb hu arod jky na cestách, dokáže zm nit - nebo p esn ji vyjád eno - v okamžicích výjime ného psychického stresu se na p echodnou dobu automaticky m ní do podoby lov ka. Dokud znovu nep evládne jeho p irozená morfogenní pole, vypadá jako pirát (ne jako bývalí skaut Pirát) p ipravený poplenit každé korzo a vyza uje sexuální auru tak silnou, že je cítit o n kolik místností dále. (poznámka autora: Jestli byste cht li vid t, jak vypadá Silver ve zví ecí podob, tak je namalovaný v klubovn na Sokolovské na jedné krabici ve spodní místnosti) V p íštím díle se dozvíte n co o n jakých zástupcích jednoho povolání - Mág (a budou to nejv tší pravd podobností MRAKOPLAŠ - nejneschopn jší mág, RUMPÁL ŽI KA - zombií, VÝSM ŠEK - arcikanclé neviditelné univerzity, KNIHOVNÍK - bývalý mág, který se v magické nehod prom nil v orangutána, a celkový popis mág jako skupiny lidí, kte í jsou vždy a všude p ipraveni bránit sv t.) Blaho Ji í Guth-Jarkovský Spole enský katechismus (4. ást) Seznamte se základní knihou o spole enském chování, kterou napsal p ed více než šedesáti lety ob adník kancelá e prezidenta Masaryka, Ji í Guth-Jarkovský. Reálie se od té doby zna n zm nily, proto pro nás kniha nem že být doslovným vodítkem. P esto není v našich asech nikdy na škodu p ipomínat si, že slušnost, galantnost a ohleduplnost nejsou p ežitky doby dávno minulé. Pouli ní dráha a autobusy V tramvaji jest p edem p ísn dbáti ádu tramvajového a nenastupovati, dokud všichni cestující nevystoupí. Výstup i nástup se d je rychle; nikdo se p i tom nebav se soudruhem. K výstupu se rozhodni a p iprav každý p ed stanicí, nikoli teprve na samé stanici, nebo když obecenstvo za íná již nastupovati. Lou ení a líbání, dokonce i slzy p ed tramvají si odbu te jinde. ( ) Pán ochotn postoupí své místo dám a lidem starým nebo patrn chorým, t ebaže nemusí, nebo místo je placené. Ženám s out žkem, lidem b emeno nesoucím a matkám nesoucím kojence nabídn te své místo vždy a neroz ilujte se, když nemluvn ve voze k i í; tu chvilku to vydržíte. ( ) Dáma také není povinna p ijmouti místo v tramvajovém voze, ml ky jí nabídnuté. Snad je jí p íjemn ji z stat stát, snad si nechce poma kati šaty nebo n co 20

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li!

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Co m že d lat osvícená rodina v Praze v ned li? Jít do ZOO? Tam chodí každý a zví ata jsou v menšin. Do cukrárny na dortík? I v t ch baby-friendly je

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

Pro je 17. listopad tak významný?

Pro je 17. listopad tak významný? OMPUSE Obskurní Magazín Podez elý Už Svou Existencí 6/2004 Ahoj, kamarádi! Za ala zima, všichni se už t šíme na nadcházející Vánoce, p esto si v tomto ísle ješt m žeme zavzpomínat na slune né dny n kolika

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL Narodil se v ervnu roku 1923 v malé malebné vesni ce Svébohov kousek za Záb ehem. Pocházel z p ti d tí, a když mu v jeho 9 letech tragicky zem el tatínek, musel velmi

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC listopad 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 11 Vstupuješ-li do d jin, zajisti si, kde je nouzový východ. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte

Více

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného. strana 1 z 50 strana 2 z 50 RA NOSKOVÁ ÍB HY MUŽ ra Nosková íb hy muž V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

ást první Ozv ny neznáma íroda se snaží lhát vám p ímo do o í. CHARLES DARWIN

ást první Ozv ny neznáma íroda se snaží lhát vám p ímo do o í. CHARLES DARWIN ást první Ozv ny neznáma íroda se snaží lhát vám p ímo do o í. CHARLES DARWIN 1 Prolog Za alo to vše velkým t eskem. Nebo si to alespo v tšina v dc myslí. A už to bylo jakkoliv, o n jaký as pozd ji se

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

Kulturní události m síce íjna

Kulturní události m síce íjna KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 ÍJEN Kulturní události m síce íjna Hank v d m - Sugar Blue George Kayband - harmonikový mág. - Hv zdný prach hitparád - hudební skupina Travellers výchovný koncert.

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Praha 2006 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Škola je zařazena v programu SZ Škola podporující zdraví Školní vzdělávací program pro

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

K ava p ed úterní sch zí onemocn l

K ava p ed úterní sch zí onemocn l www.tydenikpernstejn.cz PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO....... LETIŠT OSTROUHALO, KRAJ CHCE JEHO STO MILION CELKEM DEVATENÁCT LET PRO BRUTÁLNÍ LUPI E Z PARDUBIC str. 2 str. 4 str. 8 POKRA OVALA HALOVÁ

Více

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO... Autoškola, která u í! Pražská 12, 535 01 P elou, Tel.: 466 953 333 www.peml.cz e-mail: info@peml.cz PARDUBICKÝ KRAJ A KRAJSKÁ

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

silvestr 2005 chrustenice 2006

silvestr 2005 chrustenice 2006 silvestr 2005 chrustenice 2006 5 nejlepších: Japonsko masters (9,67) Austrálie mixed (9,50) 5 nejhorších: Japonsko ženy (6,82) Kanada mixed (6,90) Japonsko ročenka 2006 v tomto čísle naleznete: konec sezóny

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ "ZA VENKOV", o.s. TČšíme se na Vás!

POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ ZA VENKOV, o.s. TČšíme se na Vás! Csibriová 2 / 2013 Další info: : start v 18:00 hodin, konec turnaje dlouho po p lnoci... : startovné K 100,-/ pár : závazné p ihlášky do 12.8.2013 na emailech jjirimalek@seznam.cz, radka.filingerova@seznam.cz

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12.

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12. LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC prosinec 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 12 B h nestvo il ženu z mužovy hlavy, aby mu porou ela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více