Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX"

Transkript

1 Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX

2 EDITORIAL OBSAH Mám radost. Z eho? Nejen z toho, že mohlo vyjít další íslo, ale p edevším z toho, že jeho nápl tvo í lánky o prob hlých akcích, p i kterých jsme zažili p íjemné spole n strávené chvíle. Dva zápisy z oddílových blog p iblíží t m, kdo na výprav nebyli, a p ipomene t m, kdo v Pta í íši byli, mimo ádn vyda enou Velikono ní výpravu. Že bychom kone n zlomili prokletí nevyvedených Velikono ních výprav? Další již tradi ní akcí bylo obcházení karlínských pomní k 8. kv tna (podrobn ji v Orbis pictus). Tradice je t eba podporovat a udržovat. Vytvá ejí siln jší pocit sounáležitosti kolektivu. Mám radost, že se nám to da í. P edtáborové p ípravy finišují na všech frontách. íslo vám jako p edtáborové navnazení p ináší n kolik rad od Jaroslava Foglara v lánku Tábornická moudrost. Podruhé se na stránkách ísla objevuje spisovatel Terry Pratchett a také nejnespoutan jší ze všech skautských telenovel - Nespoutaná lilie. V tomto ísle se lou íme s cestopisem z Jižní Ameriky, plnohodnotn jej však nahrazuje severoamerická sekce, ve které krom pokra ování Krtkových zážitk z velkého malého výletu do USA naleznete i Podkolen in lánek o trablech spojených se získáním víza do Stát. Cestovatelské p íb hy již brzy doplní Job, apka a eslo, kte í jsou práv v Mongolsku (viz. zápisy z KroniKELovce). I po prázdninách se tedy máte v ísle na co t šit. Užívejte si aktivn každou z jedine ných a neopakovatelných chvilek letošních letních prázdnin. Mnoho p íjemných chvil strávených na tábo e i ve zbytku prázdnin všem tená m ísla p eje Šík Editorial Šík Strana 2 VWD: V oddíle skaut vládne anarchie Mighty Duck Strana 3 Velikonoce v Pta í íši ertík v zápis z iduhy ertík.. Strana 4 Bomber v zápis z iplosky Bomber... Strana 8 Orbis pictus fotogalerie z akcí Šík Strana 9 Ploskostrana Blaho.. Strana 11 KroniKELovec Kel Strana 12 Ješt nespoutan jší premiéra Nespoutané lilie Blaho, Šík. Strana 14 J.Foglar - Tábornická moudrost vybral Šík Strana 16 Terry Pratchett podruhé na stránkách ísla Blaho.. Strana 19 Spole enský katechismus vybral Šík Strana 20 Cestopisy Jižní Amerika díl Veronika..Strana 22 Velký malý výlet do USA II. Krtek.Strana 24 Chystáte se vyrazit do USA? Tak hodn št stí! Podkolenka...Strana 27 Foto na titulní stran : foto : chvilka klidu na lo ském tábo e /Autor: eslo/ 2

3 V oddíle skaut vládne anarchie! V dce Šík nezvládá krotit situaci, sch zky se zvrhly v nez ízené party! Katastrofální situace se t sn p ed táborem odehrává v oddíle skaut. V dce st ediska Job odjel do Mongolska, jeho zástupce Šík p evzal veškeré jeho povinnosti a na chvíli p estal s dohledem nad oddílem skaut. B hem n kolika týdn došlo v družinách k totálním zvrat m. Náš reportér se vydal na sch zku družiny Paty. Tomu, co zde shlédl, necht ly jeho o i v it. Družinu nalezl v parku na lavi ce, kterak hoši pod vedením svého rádce Tesáka kou í a obrací do sebe jednu láhev piva za druhou. Dneska jsem p ipravil hru na celou sch zku, jmenuje se to Houba cílem je vypít co nejvíc lahví tady z tý basy, pochlubil se Tesák. Ptám se ho, jestli o jejich programu ví jejich Tesák: Šík, ten tady dlouho nebyl, ale myslim, že by mu to nevadilo byl by rád, že d láme aspo n co. v dce. Šík, ten tady dlouho nebyl, ale myslim, že by mu to nevadilo byl by rád, že d láme aspo n co. A jak vypadá situace v druhé družin Špi ce? Dost podobn. Zítra máme spole nou sch zku, dovalíme na Maniny sud, repráky a ud láme party. V posledním m síci mám na sch zkách stoprocentní ú ast, kluky to takhle dost baví, odpovídá na dotaz o innosti družiny druhý rádce Blaho. Dlouhodobé volání v dce oddílu po tom, aby rádci vzali innost družin do svých rukou a za ali být o trochu víc aktivní p i p íprav programu, tedy bylo kone n vyslyšeno. Jenže asi trochu jinak, než si nebohý v dce p edstavoval. Šík b hem celého týdne nebyl k zastižení a nezvedal mobilní telefon. Ani nechceme domýšlet, jak bude vypadat innost družin na tábo e. Letos to asi nebude ve znamení erpání energie Mighty Duck 3

4 V E L I K O N O N Í VÝ P R A V A Jeden zápis lepší než druhý (ale který je který?) Velikonoce v Pta í íši , M sí ní údolí u Vlašimi Mezi oddílovými blogy skaut a skautek vypukl boj o to, kdo bude mít na svých stránkách jako první co nejlepší zápis z letošní st ediskové Velikono ní výpravy. Z vít zství se radovaly Kudlanky díky ertíkov zápisu. Jelikož však i Bomber v zápis stojí za p e tení, nabízí vám íslo oba dva tyto zápisy, aby ti, kdo se výpravy neú astnili, m li co nejkompletn jší p edstavu o tom, jak tato povedená výprava probíhala, a aby se jí p íšt bezpodmíne n zú astnili. ertík v zápis z iduhy -sik- tvrtek Sraz byl ve tvrtek v 8:30 u metra K ižíkova. Sešlo se nás docela málo - 5 vl at, 2 sv tlušky, 9 skautek a 3 skauti. Vedoucích nevim, ale ur it tam byl Šík. Jeli jsme metrem na Hlavní nádraží, odtud vlakem do Benešova a potom do Vlašimi. V tom prvním vlaku jsme každý dostali karti ku, na které bylo napsáno jméno n jakého ptáka a pod tím, koho má hledat. Všichni jsme za ali hledat ty, které jsme m li hledat. Chvilku panoval veliký chaos, ale nakonec z toho vykrystalizovaly ty i družinky: Potom každá družinka dostala od Šíka osobní pozvánku, kde bylo napsáno, že se máme dostavit do Velkého hnízda. Byla tam taky p iložená mapa. V pozvánce dále stálo, že si máme vymyslet pok ik, kterým bychom uvítali krále orla a že máme cestou z p írodních materiál vyrobit maketu orla. Všichni jsme se dali do vymýšlení, výsledkem byly ty i krásné pok iky: Bah áci Blaho Edita Žárovka Tomášek P vci ertík (ta) Vašek Aranka Radek Vítr Hrabavci Králík Diana Pája (Šunka) Št pán Bomber Šplhavci Knoflík Jirka (ta) Kája Bára Kotlík 4

5 Bah áci: Bah áci jsou velcí páni, rozdrtí vás bez meškání. P vci: P vci zpívají ostošest, Nenaletí na žádnou lest. Proto vždycky vyhrávají A nad ji neztrácejí. Šplhavci (Šplhouni): Orlovi se klaníme, zobá ek mu hladíme. Šplhneme si v íši pta í, bez protekce nemáš šanci! Hrabavci: Na hrabáky jste krátký! Hrabáci!!! Dravci: Když si dravec umane, tak svou ko ist dostane. Když jsme ve Vlašimi vystoupili, Arance se rozbil batoh. Po družinkách jsme postupn za ali opoušt t nádraží a vydávali jsme se na cestu do Velkého hnízda. Nikdo se neztratil a do Velkého hnízda (M sí ního údolí) jsme dorazili v po adí Hrabavci, Bah áci, P vci, Šplhavci. Když jsme se zabydleli, což trvalo pom rn dlouho, byli jsme p edvoláni p ed orla - krále pta í íše. Ten nám oznámil, že už je starý a brzo um e a nemá nástupce. Má v úmyslu ho vybrat z nás, proto nám bude zadávat r zné úkoly, které my musíme splnit. První z t ch úkol dostaneme zítra ráno. Po audienci u krále jsme se vypravili na louku a hráli jsme frisbee. Zeza átku se hrálo na ty i branky, každé družince pat ila jedna. Hrálo se s jedním, dv ma nebo t emi talí i. Bylo to trochu divný - možná proto, že se všichni spikli proti nám. Potom jsme si na h išti zahráli normální frisbee, jen na dv branky a s jedním talí em. Hráli jsme každý s každým. Myslím, že to dopadlo tak, že první byli Šplhouni, druzí my (P vci), t etí Bah áci a poslední Hrabavci. Ale možná je to blb. Následovala ve e e, což byla nejspíš n jaká polívka. Potom se promítal stínový ve erní ek s názvem Pat a Mat na pustém ostrov. Bylo nám oznámeno, že bychom si m li po družinkách nacvi it také takové ve erní ky. Posledním bodem dnešního programu byl ve er deskových her. Podle karet jsme se rozlosovali do ty skupinek a v nich jsme se posouvali od jednoho k druhému za ty stanoviš vždy po tvrt hodin. Hrál se had, což spo ívalo v tom, že se s figurkami chodilo po polí kách. Když lov k (figurka) šlápne na žeb ík, m že po n m vylézt a zkrátí si tak cestu, hadi fungují p esn opa n. Další hra, nevim, jak se jmenovala, se hrála tak, že jsme dostali p ibližn šest kole ek a ty jsme mohli sázet na r zné karty. Potom Svíža vytáhl ty i karty a kdo na n vsadil, dostal n kolik kole ek navíc. T etí hrou byly kostky. Každý dostal deset líste k, první vsadil 1-3 líste ky a ostatní museli stejn. Potom všichni popo ad házeli dv ma kostkami a komu padlo nejvíc, ten si vzal všechny líste ky. Nejvyšší hod byly tzv. hadí o i, dv jedni ky. Konkrétn v naší skupince to padlo jednou a to konkrétn Knofflikovi. Poslední a nejsložit jší hrou byla ruleta. Má hodn složitá pravidla, ani za celou hru se mi nepoda ilo je pln pochopit. Základ spo ívá v tom, že se sází na barvu, liché nebo sudé íslo, malé nebo velké íslo, nebo na konkrétní ísla. Potom se rozto í takovej koloto a hodí se do n j kuli ka. A podle toho, kam padne, se ur uje, kdo vsadil dob e a kdo špatn. Moc se mi to nelíbilo, protože jsem prohrála mikinu. (No, i když Blaho na tom byl p ece jenom h?) Potom už jen vy istit zuby a spát. Pátek Ráno nás vzbudili v p l sedmé a vyhnali na rozcvi ku. Nakonec ale nebyla tak strašná, jak jsem se obávala, jelikož ji m la každá družinka samostatn a vedli ji rádci jednotlivých družinek. Pak jsme si došli 5

6 vy istit zuby a zabalili si své krámy do batoh. K snídani byl chleba s paštikou a pak jsme zase šli ke králi. P edložil nám první úkol, ve kterém cht l prov it náš rozum. Na ty ech r zných místech se nacházely papírky s písmeny, vždy ve ty ech barvách. Ty jsme m li nanosit na h išt a poté z nich složit smysluplné v ty. Vyhráli jsme my a víc si nepamatuju. Pak jsme si sbalili do družinky velký ešus, lžíce, plášt nky a sva iny a vyrazili na Blaník. Tam jsme nakonec nešli, jen jsme se prošli po okolí. Narazili jsme na zázra nou studánku, o které Šík tvrdil, že po té vod lov k omládne a zkrásní. (Už jsme se ale p esv d ili, že to nefunguje). Cestou jsme hráli n co jako nep ítele, akorát že se íkalo jméno n jakého dravce. Když se eklo šváb, museli jsme si lehnout na záda a kopat nohama. Když jsme se zastavili na louce, hráli jsme hru, p i které jsme museli na nose nosit krabi ku od sirek a p edávat si ji štafetou bez pomoci rukou. Byla to celkem sranda. Kolem druhé hodiny jsme dorazili do n jakého sadu, kde na nás ekali Messner, Macek a (ten) Kája. ekli nám, že než dostaneme jídlo, musíme zneškodnit farmá e (to byl Šváb). Když jsme úkol splnili a našli vytoužené jídlo, rozd lili jsme se na dv poloviny a va ili si guláš k ob du. Když jsme se ho kone n do kali, nikdo si nepochutnal, protože jsme si to navzájem po ádn znechucovali. Po jídle jsme si zahráli sto t i sto, p i emž si Blaho rozbil pusu. Pak jsme hráli hru, kterou n kdo pojmenoval Farmá vysílá své kulky. Spo ívalo to v tom, že jedna družinka p edstavovala ptáky a zbytek kulky, které se je snaží zast elit. Po ítalo se, kolik pták dob hlo do cíle. Když jsme si dost vynahráli, vypravili jsme se zp t. Po cest jsme se zastavili na louce, abychom si zahráli Král vysílá své vojsko. Jakmile jsme dorazili do M sí ního údolí, op t jsme se rozd lili na dv poloviny a hráli jsme hru, o které nevim, jak se jmenuje. Hrá i si rozdají ísla a potom n kdo ekne t eba 3 a ob trojky b ží sebrat frisbee, které leží uprost ed. Když jsme toho m li dost, šli jsme dovnit a k ve e i byl pantáta. Pak jsme m li t i tvrt hodiny na p ípravu ve erní k a byly odehrány první dva, Hrabavc a P vc. Následoval zpívací ve er. Když vedoucí usoudili, že už jsme unavení, vy istili jsme si zuby a šli spát. Sobota Ráno jsme se probudili a byla stejn p íjemná rozcvi ka jako v era. Po snídani (chleba s marmeládou) jsme od krále dostali za úkol prov it svou vytrvalost. To se d lalo tak, že každá družinka m la ví ko od ešusu a na n m pokli ku se ty mi otvory. Každý si sehnal dva klacíky a t mi musel chytat žížalky a cpát je do otvor na ví ku. Když ub hl stanovený as, spo ítali jsme nanošené žížalky a vyšlo z toho toto po adí: 1. P vci (40), 2. Šplhavci (36), 3. Hrabavci (35), 4. Bah áci (32). Pak jsme absolvovali Velikono ní olympiádu.závodili jsme v disciplínách: hod diskem, vrh koulí, b h, skok do dálky, skok do výšky, st elba. K ob du byl párek s kaší a o poledním klidu byla zkouška spravedlnosti. Každá družinka m la vytvo it sochu Spravedlnosti (živou, ne z p írodních materiál ), jejímiž atributy byly me, (fungující!!!) váhy a zavázané o i. Zabralo nám to asi hodinu a pak byla p ehlídka. Moc jsem toho nevid la, jelikož jsem m la zavázané o i, ale naše váhy nefungovaly. Nejlepší byli Bah áci, druzí Hrabavci a P vci se Šplhavci spole n na míst t etím. Následoval štafetový b h a potom pohádka o kosu B láskovi, propojená s n kolika menšími h í kami. Pohádka byla o tom, jak se jedné kosí rodin narodil bílý kos a o celém jeho dalším život. Na toto téma jsme m li sehrát scénku a navazovalo ješt n kolik psacích her. Nakonec jsme dostali za úkol domyslet konec pohádky a p ednést ho u ohn, na což skoro všichni zapomn li, což m lo za následek, že to domýšleli až na míst. Pak už nás (skauty a skautky) ekala jen debata o tom, co jsme práv absolvovali a sv tlušky a vl ata d lali nevim co (to samé co vy sik-). Pak jsme op t p ipravovali ve erní ky a my, kte í jsme je už odehráli, jsme p ipravovali ohe. 6

7 Potom byla ve e e a poslední dva ve erní ky. Nakonec jsme se slavnostn odebrali ke slavnostnímu ohni, kde odslibovaly Bára s Žárovkou. U ohn jsme p e íkali nebo zahráli konce pohádek, n které byly opravdu zajímavé (Šplhouni?). Byly zde také vyhlášeny výsledky olympiády a pak už se jen zpívalo a zpívalo A samoz ejm se pak taky šlo spát. Ned le Ráno jsme vstávali asi v 9:45 a rozcvi ka byla tentokrát spole ná. Všichni museli mít povinn ruce v kapsách, což m lo za následek, že jsme toho moc nenacvi ili - ale komu by to vadilo. Po snídani (mazanec a kakao) kluci odešli n kam na proutky a my jsme se doma patlaly s vají kama. K ob du byl smažák a po ob d jsme dod lávaly vají ka a uklízely jídelnu, kluci n co hráli venku. Když jsme s vají ky definitivn skon ily, šli jsme všichni ven a hráli jsme soubor her, kde se prov ovala naše d v ra v ostatní. Za ínalo to tím, že jsme po dvojicích chodili se zavázanýma o ima a nechali jsme se vodit. Druhá hra m la název Uli ka d v ry. Všichni si stoupli do uli ky a rukama ji zatarasili. Každý musel postupn tu uli ku prob hnout a nezastavit se, ostatní ruce zvedli t sn p ed tím, než prob hl. T etí hrou byla pekárna, každý si postupn nastoupil vleže na ruce t ch ostatních a oni ho posouvali až na konec. tvrtou a nejt žší zkouškou bylo stoupnout si na zábradlí a pustit se pozadu. Ostatní vždycky každého chytili. Další hra byla spíš na spolupráci a bylo to na as. Jeden len skupinky si sedl na žeb ík a ostatní, kte í ho nesli, m li zavázané o i. Ten, který vid l, je musel navigovat tak, aby prošli ur enou dráhu. Už nevim, jak to dopadlo, ale my jsme byli poslední. Pak jsme za ali hrát fotbal, ale nakonec jsme šli na ve e i. Byla krupicová kaše a i když byla trochu ídká, byla moc dobrá. Než se dova ila, zahráli jsme si na dv skupinky elekt inu a posílání mince pod stolem. Po ve e i nás ekala zkouška odvahy. Po družinkách jsme se vypravili za sv tlem, u toho posledního nás ekal nechutný úkol sáhnout do n jakého slizu. Bylo to na as. Pak už jsme šli jenom spát. Pond lí Cht ly jsme kluk m utéct, ale trochu jsme je podcenily. P išli už v p l sedmý. Nejd ív nás zmlátili ve spacácích a potom ješt venku. Bolelo to p kn :-( Když jsme jim všem daly mašli ky a vají ka, vypravili se do vesnice koledovat a my jsme m ly dneska poprvé klid. Snídani jsme si sn dly ve spacácích a potom si zahrály Activity. Když se kluci vrátili, po ádn jsme je zlily (jenže oni nás taky). A stejn je to nespravedlivý, že my je mlátit nem žem a oni nás polejvat jo. Pak už nás ekalo jen balení a vééééééliký úklid. Po ob d (polívka) jsme si zahráli trojnožku a byl as na nástup, vyhlášení vít z. My jsme vyhráli!!! P vci jsou totiž nejlepší!!!. Pak jsem vyšli na cestu na vlak. Bylo hrozný vedro, asi v polovin cesty jsme se zastavili a zahráli si hru, která nevim jak se jmenuje. Dv družstva stojí proti sob, z jednoho jde k tomu druhýmu jeden lov k. N koho plácne a musí mu utéct za svou áru d ív, než ho chytí. Došli jsme na nádraží a cht li si jít koupit zmrzku, ale nenašli jsme obchod. Vlakem jsme se dostali na Hlavní nádraží, kde jsem zak i eli st ediskový pok ik, rozdali si ú astenky a šli dom nebo do klubovny. Do naší klubovny jsme donesly kraslice, korunu panovníka pta í íše, kterou jsem dostala, a rozešly se. ertík 7

8 Bomber v zápis z iplosky tvrtek Vyrazili jsme z Hlavního náraží do Vlašimi. Ešt ve vlaku jsme se rozhodili do pta ích eledí: Hrabavci, Šplhavci, Bah áci a P vci. Z nádraží m li jednotlivé družinky (pta í eledi) dojít s pomocí mapy do Velkého hnízda. Cestou n kte í pojedli n co z dávek K pop ípad dávek D. Všechny družiny š astn dorazily do Velkého hnízda, kde si za aly vybalovat n které krámy a zabydlovati za ali se tam. Po tomto zabydlovacím procesu si nás p edvolati nechal sám král Pta í íše (byl to orel) a vysv tlil nám, vo co tady vlastn de. Vlastn tady šlo vo to, že orel je už starej a že nebyl schopnej si najít n jakou orlici, z ehož vyplývá, že nemá žádnýho nástupce, a proto nám dá v pr b hu našeho pobytu n jaké úkoly, podle kterých se rozhodne, kdo bude jeho nástupcem. Po tomto vysv tlení jsme si zahráli frisbee na ty i branky. Každá družina m la svou bránu) a ve h e byla 1-3 frisbee. Pak jsme si ešt zahráli klasické frisbee. Pak jsme si sn dli ve e i, po které následoval ve erní ek (stínové divadlo) "Pat a Mat na pustém ostrov " (asi). No a jak tomu tak bývá, m la si každá družinka p ipravit podobný ve erní ek. Následující program s deskovými hrami by byl dobrý, jen kdybych tolik neprohrával. Rozd lili jsme se do ty skupin (nezávisle na družinkách) a za ali jsme hrát. Hrálo se: plátýnko (nebudu popisovat), ruleta (moc složité - nebudu popisovat), hadí o i (také nebudu popisovat) a v neposlední ad had (hází se kostkou a postupuje figurkou). Skupiny se po tvrthodin st ídaly. Nakonec dne si ti, kdo m li kartá ek (sorry Blahoni), vy istili zuby a šli spát. Pátek V p l sedmé nula nula ráno (6:30) jsme byli vzbuzeni a nahnáni na rozcvi ku, která se konala po družinách. Po snídani nám dal rozumný král rozumný úkol, který m l rozumn prov it náš rozum. Tento úkol, který m l rozumn prov it náš rozum, spo íval v tom, že jsme nosili r znobarevné papírky a skládali je do v t. A pak za al výlet na Blaník (na Blaník jsme v bec nedošli). P i cest jsme hráli n jakou odr du nep ítele. Zastavili jsme se na louce a zahráli si hru spo ívající ve štafetovém p edávání krabi ek od sirek z nosu na nos. Potkali jsme Káju, Macka a Messnera. Na míst setkání (meeting point) bylo ukryto jídlo, ale museli jsme dostat farmá e (Švába), kterého bránili dva strašáci, na lopatky. Po dlouhém b hání a zápolení se nám to poda ilo, a tak jsme si mohli "pochutnat" na "výborném" guláši". N kte í si po jídle zkracovali dlouhou chvíli hraním sto t i sto, já jsem dával p ednost pohodlné zemi v pozici ležecí.. Když jsme se vrátili do Velkého hnízda, hráli jsme do ve e e n jakou hru. Po ve e i si nacvi ili a zahráli ve erní ek P vci a Hrabavci (hlasivky dostaly p kn zabrat). Sobota V p l sedmé nula nula ráno (6:30) jsme byli vzbuzeni a nahnáni na rozcvi ku, která se konala po družinách. Od krále jsme dostali za úkol provést úkol na vytrvalost. Úkol zn l jasn, p enést co nejvíce žížal do hnízda a nakrmit ptá ata. Následovala Velikono ní olympiáda, jejíž disciplíny byly: b h, skok do dálky, st elba, skok do výšky, hod diskem a vrh koulí. A pak jsme od krále obdrželi další úkol - tentokrát na spravedlnost. M li jsme z n koho z nás sestrojit sochu + váhy + me (váhy a me samoz ejm z p írodních materiál ). Dopadlo to tak, jak to dopadlo, a my jsme p ešli ke štafetovému b hu a následn k pohádce o B láskovi (nebudu dále rozepisovat). Po ve e i byly odehrány zbývající ve erní ky a den završil slavnostní ohe, u kterého odslibovaly Žárovka s Bárou. Jo, a Vítr p ešel ke skaut m. 8

9 Ned le Vstávali jsme o n jakou hodinku pozd ji a prob hla správná ned lní rozcvi ka (ruce v kapsách, atd.). Po snídani jsme my (kluci) vyrazili na proutky pozd ji použité k pletení pomlázky, zatímco holky malovaly vají ka a tak. Po zhltnutí ob da jsme si zahráli pár her na d v ru. Jako první jsme utvo ili dvojice, zavázali si o i a vzájemn se provedli po n jaké ásti Velkého hnízda. Druhou hrou byla Uli ka d v ry. Následovalo p ehazování neš astník se zavázanýma o ima jako v mixéru. Další hrou byla Pekárna a nakonec Pád d v ry. Pak jsme si zahráli hru, ve které družinka se zavázanýma o ima nesla na žeb íku p edem vybraného navigátora ten samoz ejm o i zavázané nem l, a museli tak projít ur itou trasu. P i ekání na krupicovou kaši jsme hráli elekt inu. Po vypití (doslova "vypití") krupicové kaše nás po družinkách vyhnali do chladné a erné noci, m li jsme po sv týlkách nalézt kouzelnou studánku napušt nou n jakým sajrajtoidem, do kterého jsme museli šáhnout holou rukou. Pond lí My (kluci) jsme si trochu p ivstali, vzali pomlázky a vyprášili holkám kožich. Za tuto dob e odvedenou práci jsme od nich dostali vají ka a pentli ky. Zatímco holky d laly nevím co, tak my jsme vyrazili koledovat do vesnice. Za neustálého p esv d ování místních ob an že "my nejsme od koní" jsme si nakonec vykoledovali plné kapsy vají ek a jiných dobrot. Když jsme se vrátili, holky na nás zaúto ily vodou. P išlo balení (balení v cí) a "velice zábavný" úklid. Zahráli jsme trojnožku. A nakonec byl spískán poslední nástup, p i kterém bylo vyhlášení vít z. Ani nevím, kdo to vyhrál, ale my to bohužel nebyli. Cestou na vlak jsme se na louce zastavili a zahráli si b hací hru (popisování by bylo na dlouho). Došli jsme na nádraží a vrátili se vlakem do naší milované Prahy. "Nechte si poradit" Orbis Pictus fotogalerie z akcí Bomber Vl ata na obvodním kole Závodu sv tlušek a vl at, kde postoupila do pražského kola. Na tom se však sešla jen t i, a tak do závodu v bec nenastoupila. 9

10 Také letos jsme pokra ovali v pomní kové tradici. Osmého kv tna jsme se sešli v 19:45 p ed klubovnou a vydali se obejít všechny karlínské pomní ky. Kyti kou a tichou vzpomínkou jsme uctili památku t ch, kte í v Karlín položili sv j život b hem boj 2. sv tové války Obcházení pomní k se krom skaut, skautek a sv tlušky zú astnil také náš bývalý st ediskový v dce, momentáln exilový oldskaut eslo. Naše obavy z blog, že už neumí esky se nenaplnily. Sami se o tom budete moci p esv d it na tábo e, kam za námi eslo op t p ijede - pokud neuvízne v mongolských stepích. 10

11 aneb Co je u nás nového? a) Z družinových sch zek: V b eznu jsme se zabývali morseovkou (testy a testy), výrobou bzu áku (pod vedením Jardy), cizími slovy (co znamenají v eštin ), uzly a organizací Junáka. Byl to velmi nabitý m síc. Duben byl ve znamení kožed lek, CMT a zásad lezení (s naším skv lým v dcem Davidem - jako starým horolezcem). b) Citátky (tentokrát nejen ploskochod í): Já mám chu na žíze. /Diana na Velikono ní výprav / Máte n kdo epici s kulichem? /Svíža, který hledal kulicha s bambulí/ Já mám pocit, že by tam m la být maminka, aby bylo vid t že to jsou V elí meláci. /Šík, který se snažil pomoct p i p ipravování ve erní ku/ Kluci horká sm la nelepí. Nechejte si poradit... /Správce v M sí ním údolí/ c) Drby & klepy: Náš oddíl má nového lena!!!! Vítr se na Velikono ní výprav stal jedním z nás. Je šestým lenem družiny Špi ky. Bomber za al cvi it medita ní cviky a jeho oblíbená v ta tak zní: Mám chu na meditaci. Na Bronco cupu jsem se umístili na druhém míst ze t í, ale to je úctyhodný výkon. Na tomto turnaji byl Blaho, Tesák, Lukáš, Jirka, Jagger a Zed. Blaho byl obvin n ze znásil ování kartá k na Velikono ní výprav. P jde to výš?? Na Velikono ní výprav byli pouze T I skauti (Blaho, Bomber a Jirka) Hanba všem, co tam nejeli!!!! Blaho se ukázal jako nemožný st elec. V disciplín st elba nenast ílel ani jeden bod, když se ani jednou nestrefil do ter íku. To všechno p estože na tábo e byl ve st elb první. sepsal Blaho 11

12 Dít ohn, dít hv zd, co je Kel? Nosi i me, tkalci písní, to je Kel! KroniKELovec Dream of horses n žná ozdoba jurty :), aues všichni:), jooooooo, skv lý...máme za sebou t i dny pobývání ve spole nosti Mongol, jurt a ád ní na koních..nekone né tryskání po nekone ných stepích..hrozn hustý, ale úžasný! Náš úderný tuman je na koních neporazitelný, pár pád bylo... eslo bohužel spadl blb hned na za átku a moc si už nezajezdil, pajdá na koleno, tak te dáme pauzu a jedeme do Gobi...jsme v Ulaan-Baataru...d je se toho d sn moc, už to p estávám stíhat, ale je to prost nádhera...dun ní kopyt, stáda divokých koní, vonící step sálající sluncem...slova nesta í, jsem š astná, jsem doma...paaaaa n žná ozdoba jurty:)))))) MONGOLSKO Jobík, Hola! Život je krásnej! Jsme v Mongolsku! Cesta sem byla dlouhá a moc p kná. O ekávání jsou velká. Uvidíme, co nám p ivane stepní vítr k nohám. T šíme se na všechno... pa Jobík PS: jsme v Darchanu to je na severu Mongolska cca 100 km od hranic s Ruskem. Buddhisti v Ulan-Ude Job, Om. Nu tak jsme zažili skv lej trek železni ní trasou p i b ehu Bajkalu. Šum vodní spousty, fi ení v tru, svit slunce a naprosto famózní uzené ryby. M am! Te jsme v Ulan-Ude. Je to takové už skoro asijské. Nedaleko m sta jsme navštívili Ivongilský Dacan. Moc p kné místo. M li jsme pr vodce a ten nám ekl anglickorusky spoustu v cí o chrámu i o buddhismu. Moc, moc p íjemné. Venku jsme si užili v restauraci místní jídlo (já si dal ješt nášup a navíc pirožky s rejží a s masí kem). No prost supr. Stolici máme všichni konstantn v pohod. Sice jsem v era dost prd l, což bylo ve stanu (pršelo) vcelku nesnesitelný, ale p ežil jsem ( apka taky :-)) Zítra se chystáme do Mongolska. Rovnou se vydáme do stepi na kon. apka šílí, sotva se n jaký koník objeví na obzoru. Nem že to n jak vydržet. Ani se jí nedivím. Krajina kolem Ulan-Ude už je asi taková, jaká bude v Mongolsku, a je lehké si už cosi jasn ji p edstavovat. Mejte se mejdlem - hlavn po toalet :-)), a jak chcete. Št stí všem Jobík Ze Šumavy Joe, K cestovatelským zprávám p idám n co z eských luh a háj. jsem tenhle týden na Šumav, kde se snažím užít si zaslouženou dov u. v era jsem byl ve Strakonicích (ve Vimperku zatracen chybí pobo ka SOB) a zpátky si dal bezva stopa - takovej pr ez jiho eskou (post)mládeží, co idi to zástupce jiné kulturní/názorové skupiny jo, zpráva pro Petra Kužela (resp. pro Sá u: ve Strakonicích je hotel s restaurací Bílá r že, což je hustý, taky dost konspira n vypadá :-) ---tady na Solný Lhot jsem prohodil pár slov s Pavlem Šime kem na v né thema "promítání fotek z Tibetu/Kašmíru/atd. atd." Te zrovna to vázne na jeho brzkém odletu na další 12

13 zahrani ní cestu (Kam atka). Ale snad se zada í na podzim. Irkutsk eslo & Job, Po zda ilém shledání jedeme dál. Vše asi podle plánu, ale popravd, žádný nemáme. Takže vzh ru na Bajkal a pak hurá do Mongolie. Vlak výborný trojno ní. Krajina neustále stejná, ale uvnit pohoda a dmyšno. Ural zdraví Jobík alias ten, který se rozplývá nad každým jídlem a apka alias ta, která se nechá st íhat n žti kama z lékárny v salonu krasoty, Hola hej hola vsjo charašo, jsme v Jekat rinburgu. Cesta sem z Peteru byla fenomenální. Ruské vlaky jsou supr. Da! ají ky, kafí ko, kaše... samovar vlakový vše jistí. Družba a sušené ryby jsou nejlepší na piv. Te ekáme na p ílet spolucestovatel, ubytovali jsme se v gastinici, kde není teplá voda, záchod s prkýnkem a voda, co pijem se prý nemá pit. (ten pr jem, co mám, je zaru en z tý sušený ryby...) apka si nechala z dlouhé chvíle (nevzala si h eben, jak je líná) ost íhat vlasy... Vypadá te hrozn......krásn - je to ozdoba naší budoucí jurty - drahokam všech diamant! (škrtila m ) Já jsem hodný a nezlobím. Jobik a apuška Zprávy z Ruska Job, Hola, tu cestovatelé. Jsme v Pet rburgu. Odjíždíme ve er sm r Jekat rinburg. Maj tu všechno velký. I semafory... Kamionem...2 Job, hee... no, ten apky idi se jmenoval Cambal a epice mu íkala Ludvo. No umíte si to p edstavit. Furt n jaké pikniky a ají ky a kafí ka... a já spal na korb a v bec. Vyžrala to lepší pro sebe... :-)) Hlavn, aby to nem lo následky. :-)...ale já to ikal! :-)))))) Jobäk Kamionem po Evrop apka+job, aooo všem, zdravíme z Tallinnu:).Máme se cool, tyto kon iny Eurosajuzu jsou krasivije.cesta kamionem po Evrop prob hla bez problém,vítek jel s idi em Smra ochem, ale dobrý, já si nem žu st žovat na peci...:)))). No, každopádn jsme tady a zítra hurááá do Ruska, snad nás brána do pekla východu p ijme s otev enou náru í, vodkou a saslikem :))) Tak zase n kdy...papa lala +J Mini už je taky staropán Joe, Tak nám n jak nebezpe n p ibývá staropán (a staropaní). Mini oslavil vstup do EU nejen op tovným vstupem do stavu Mistru Kelu, ale rovn ž svatbou s Maruškou. Ob ad prob hl na Bertramce, veselice v Mánesu. Ú ast byla hojná a atmoška dobrá.. zkrátka, vše tak, jak má být.. NL Reloaded Hibi, divák - to je bilance obnovené premiéry Nespoutané lilie, spojené se k tem a prodejem DVD. Spokojenost vládla mezi diváky i herci, i když Divadlo Za plotem tak úpln plné nebylo - ale poskytlo alespo sál d stojný vzep tí, které bylo DVD zejména v posledních dnech v nováno. Mé hutné díky všem, kte í se na jeho vzniku podíleli! Fotogalerii ze k tu najdete na webu NL. Suchoš už je staropán Ušoun, Tak se Honzas oženil. Svatba byla poda ená, Petra úsp šn p e ezala záme ek od v ze ské koule tížící Honzasovu nožku, byl bigbeat, n co jídla i pití, k vid ní byl K. A. Novák, dále se zú astnili Pterovic rodinka, Miniho rodinka, Ušounovic rodinka, Fejkovic rodinka komplet krom pes, Suk, Chroust + pes, Pavouk a mnozí další, na které jsem zapomn l. 13

14 NL - bonus Joe, Bonusová scéna byla v era úsp šn nato ena. Díky herc m - Hejkalovi a Chroustovi, kameramanovi Minimu, Sekerkovi za zap j ení kamery. zvláštní dík pat í majiteli kvartýru za umožn ní natá ení. Kaplice Joe, HIBI!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nau se esky! nejsou žádné Kaplice, ale ta Kaplice (v jednotném ísle)... to Jiho echa úpln urazí.. Další stórka železni ní... Hibi, Jak z Novohradek? Samo stopem - Joba s Ájou odváží první auto zprost ed les, Zilvar nasedá k rodince, odjížd jící od restaurantu. Já s Petjou chytáme mladý páre ek asi o kilák dál, na perón v Kaplicích pak potkáváme erstv dosprintovavšího Zilvara. Odpojujeme se v Bud jicích, budeme šet it, odtud už snad dostopujem; k Zilvarovi naopak ve Veselí p ísedají Job a Ája. My stojíme na silnici asi ho ku a p l - už je tma, lehce p eprchlo, vypnuli nám už i semafory, které brzdily auta. Nu vot, vracíme se na poslední rozumný vlak. A ono ejhle, pech. Bankomat KB naproti nádraží nepremáva. V pokladn se sice kartou platit dá, ale ani na pátý pokus se karta nena te. Vlak jede za minutu a my jen doufáme... Našt stí má pan štiplístek pochopení - a tak jsme si tvrdnutím na silnici vydobyli vlak zadarmo. Záv rem jedna otázka: m že se tohle stát n komu jinému, než mn? Kel Not Very Much Open vandr aneb "Nenesu nic..." Hibi, "... ale zato celou dobu," jak pravil strý ek Ája. Dopoledne slunko, odpolko po lýtka sn hu. Zilvar p je druhé až šesté hlasy. Kafe, kafe, kafe. Ptáci zpívají, až se hory zelenají. Všichni jsou antiliášovaný. Jobík hraje na kytárku, Ája hraje na kytárku. Seník, ale lu-xus-ní! Ob asné sprinty. Skála K. A. Nováka nalezena. Jobík si d lá sedátko ze sn hové koule. Kdysi jsme za ínávávali po cukrárnách. Díky Ájovi, že to celé zorganizoval. Kdo nedorazil, jeho mínus... Ješt nespoutan jší premiéra Nespoutané lilie Již podruhé se uskute nila slavnostní premiéra slavné skautské telenovely Nespoutaná Lilie. Redak ní tým ísla se tísnil v davu fanoušk, abychom se dostali dovnit a p inesli vám tuto exkluzivní reportáž. Slavnostní premiéra DVD Nespoutané Lilie a druhá premiéra Nespoutané lilie se uskute nila ve st edu 21. dubna v bohnickém Divadle za plotem. Již n kolik hodin p ed za átkem programu se divadlo jen hemžilo hv zdami (ne kosmickými t lesy, ale hv zdami filmového nebe). K vid ní byli nejen tém všichni herci dnes již legendárního snímku, ale i jeho režisér Joe Psicosis. V sále plném hv zd V devatenáct hodin již byly všechny herecké hv zdy i celebrity skautského sv ta usazeny na svých místech a slavnostní program mohl za ít. Po spušt ní všem známé zn lky Nespoutané lilie a za jásotu dav vstoupili na podium moderáto i dnešního ve era - p edstavitel bezdomovce Torrese Job se svou sli nou kolegyní. V první ásti ve era bylo p edstaveno DVD Nespoutaná lilie, které obsahuje krom samotného filmu ješt bonusové materiály v podob Filmu o filmu, hudby k filmu, titulk v n kolika jazycích, bonusové scény, tapet na pracovní plochu po íta e s hv zdami filmu a také n kolik dalších materiál 14

15 z produkce KEL Crew (Neomrazík, Družina Pružina). Po p edstavení DVD došlo na jeho k est. Role k titele se ujal režisér filmu, otec myšlenky Nespoutané lilie, sám hv zdný Joe Psicosis. bezdomovce Torrese. Tento klobouk koloval publikem a každý do n j dal odtrženou ást svého lístku s íslem. Když byl klobouk napln n lístky, za ala moderátorka losovat. Napoprvé vylosovala íslo 036. Majitel tohoto ísla bu nebyl v sále, nebo p eslechl zprávu o svém životním úsp chu, a tak se losovalo dál. Moderátor ina ruka vylosovala íslo toto íslo pat ilo m! Došel jsem si na jevišt a dozv d l jsem se, že mám celý film na p emýšlení o tom, s jakou z hv zd p jdu na ve e i. Šel jsem si sednout zp t na své místo a film mohl za ít. Po skon ení filmu jsem op t došel na jevišt a ekl jsem, že na ve e i p jdu s Davidem. Režisér slavnostn k tí DVD Nespoutaná lilie Po slavnostní ásti byl divák m promítnut Film o filmu, ve kterém se p ítomní dozv d li leccos o pr b hu natá ení, ale hlavn m li možnost hloub ji nahlédnout do duše svých oblíbených herc a here ek. Dnes již sv toznámí um lci se sv ovali se svými názory na život, sv t i filmový pr mysl. Redaktor ísla výhercem hlavní ceny Po bou livém aplausu oce ujícím kvalitu Filmu o filmu pokra oval slavnostní program sout ží o lákavou cenu - možnost ve e et s jakoukoli z hv zd Nespoutané lilie. Pr b h sout že podrobn ji popisuje len redakce ísla Blaho, který se stal tím š astlivcem, který se stal výhercem ceny, za kterou by mnozí položili snad i život. Když za ala sout ž o ve e i s hv zdou, nechal se kolovat klobouk. Nebyl to kouzelnický klobouk, nebyli v n m žádní králíci ani holubice. Byl to klobouk z Nespoutané lilie. P esn ji e eno klobouk Redaktor ísla Blaho na pódiu jako výherce hlavní ceny ve era Záv re né titulky filmu doprovodilo spole né vystoupení všech protagonist a sborový zp v hitu Sáro, Sáro. Po dlouhotrvajícím potlesku v novaném všem tv rc m nejúsp šn jší skautské telenovely byla slavnostní ást programu ukon ena a v tšina z celebrit se p esunula do nedalekého baru, kde pokra ovala zábava až do pozdních no ních hodin. (autory exluzivní reportáže jsou redakto i ísla) Blaho a Šík 15

16 Jaroslav Foglar Tábornická moudrost Každým dnem se blížíme okamžiku, kdy odjedeme na letošní tábor. P ípravy vrcholí nejen u rádc a vedoucích, ale i u každého lena oddílu. Každý se po svém p ipravujeme na vyvrcholení letošní oddílové innosti. Jako malou inspiraci do nadcházejících dní íslo uvádí výb r z textu Tábornická moudrost od Jaroslava Foglara. V textu p vodn ur eném pro jeho oddíl Foglar shrnul mnoho praktických rad z tábor, které sám po ádal. V úvodu kníže ky napsal: Tábor slovo kouzelné, plné vzrušení a slastných p edtuch, p íhod a pocit, jež nelze prožít jinde než práv na tábo e.zmíním se tu o všech v cech, které hladký pr b h tábora ohrožují, a dám vám mnoho dobrých, osv d ených pokyn, jak se nesnází uchránit. Budete-li tyto stránky stále znovu pro ítat a radami se ídit, zp íjemníte tábor sob i nám ostatním. Jaký chlapec se hodí pro tábo ení? Ne každý! Vítáme na tábo e jenom chlapce nadšeného, nerozf ukaného, neomrzelého, snášenlivého, který je vd en za vše, co mu tábor poskytne, který se nezakaboní pro kdejakou drobnou nehodu, ani se neomrzí pro trochu nevhodný vtip nebo slovo. Hoch samotá ský, mrzoutský, podivínský, hádavý, p íliš rozcitliv lý, s plá em v n na krají ku, ten je pro tábor t žkým b emenem. Práv tak hoch zase až p íliš ostrý, od p írody vychytralý, sobecký. Pot ebujeme na tábor hocha zdatného, dovedného, který si ví ve všem rady. Rozený takytáborník, který nedokáže ani p inést vhodné d íví na topení, ani si ud lat l žko ve stanu, ani zašít díru na trenýrkách, ani rozkrájet cibulku a rozet ít esnek, je pro tábor pohromou! Dejte se ost íhat! Na tábo e k tomu nebudete mít možnost. Požádejte o ost íhání nakrátko, protože za m síc vám vlasy zase hodn dorostou. Nedejte se však ost íhat dohola (v tší možnost úpalu, v tší bolest p i úderu do hlavy, nemluv o d sn nevzhledném zjevu dohola ost íhaného lobrdíka!) P ij te na sraz k odjezdu p esn Nedrásejte moje nervy tím, že se opozdíte a já vás budu muset s hodinkami v ruce zoufale vyhlížet u vchodu na peron a že vám budu vysílat naproti k tramvaji hochy, aby vás popohnali, s tornou pomohli a mít p itom strach, že odjedeme bez vás i bez nich. Táborové hyeny jsou chlapci, kte í ve stavebním zápalu neznají bratra a kdejaký kousek d eva, který není p ibitý a pat í jiné dvojici, nenápadn p enesou k sob. 16

17 Také zásadn nevracejí vyp j ené ná adí, které pak majitel zoufale hledá. Tohle všechno p sobí n kdy dost zlé krve, proto to ned lejte. O zahálející d evo si ekn te, vyp j ené ná adí ohlašte - a vra te. vody i s vodou. n kte í považují už i za sebe ned stojno, aby se napili oby ejné vody. jejich žaludky jsou p ekyseleny. p ílišné používání šumáku kazí chu k jídlu, m žete i onemocn t. H ebíky m jte jen na misce nebo v hrní ku i krabi ce, když stavíte. Nesmíte je sypat jen tak voln do trávy a z nich si brát nebo je nechat v d ravém papírovém sá ku. Toto pravidlo dokáže dodržet jen schopný táborník. Mén zkušené nelze uhlídat. Pište dom. První dopis, i alespo lístek byste m li poslat dom hned po p íjezdu na tábor, aby doma vid li, že cesta š astn skon ila. Pak ale pišt vždy aspo jednou za 4-5 dní. A pište obsažn, aby si rodi e mohli ud lat p edstavu, jak to na tábo e vypadá. Pište objektivn, ned lejte z komára velblouda, z bou ky zem t esení, z nedostatku chleba hladomor, z naražené nohy zlomeninu. Ucpi si škvíry v podsad papírem (sto ené dlouhé pruhy) nikoliv mechem. Mech je vlhký a ne istý. Je dob e potáhnout si celou st nu archy papíru (vytapetovat). V noci nem že do stanu tak snadno chlad. Nedotýkej se celty, když je mokrá, porušíš impregnaci a v t ch místech pak déš prosakuje. Dbej také, aby se žádný p edm t nedotýkal stanu za dešt. (R zná zrcátka na stolcích, krabice, apod.) Je-li celta ráno velmi vlhká, i dokonce mokrá od rosy nebo no ního dešt, nesbaluj ji hned ke konstrukci, ale nech ji vyschnout, aby se nezapa ila. Ranní cvi ení je pohromou pro lenochy, takytáborníky a pro sloní mlá ata, ale správný chlapec cvi í s radostí, rázn, energicky, aby cvi ení m lo význam. Ví, že cvi ením zmohutní jeho svaly a t lo se stane pružné a silné. M jte touhu mít dob e rostlé t lo, aby každý na vás hled l s obdivem. Nešumákujte v n! N kte í hoši jsou vážn jako malé d ti. Od rána do ve era lízají šumící prášky, bez Jídelní misku hned na h ebík nad rozdáva ku! Má tam být nejpozd ji p l hodiny po každém jídle, po ádn umytá a ut rkou vyt ená do sucha. A zpod o ek a zpod zahnutého okraje, kde se tak rády zdržují zbytky jídel, drobe ky a písek, musí být špendlíkem i v tvi kou vše vy išt no. Jak pít mléko? Mléko se nepije jako voda, ale polyká se po malých doušcích, tak ka se kousá. Jinak ti m že být špatn. máš-li n jaké žalude ní potíže (bolesti, pr jem), dva až t i dny mléko nepij. Nenechávej stát šálek s mlékem dlouho na slunci. Mléko m že nakysnout a tím ti rovn ž zp sobit potíže. Nehltej jídlo, ale kousej! Na každém tábo e se vyskytne chlapec, který nejí, ale hltá jako Bumbrlí ek. My teprve za ínáme a on už má jídlo v sob a pak provokuje r znými výroky jako Po vob d jako po vejprasku, Tak ani nevím, a že sem n co jed., Todle m l bejt vob d? a podobn. Kousejte, žvýkejte, nepolykejte velké kusy, nejezte hltav. Jedin správn rozkousaná strava, smíšená se slinami, vás nasytí. Jídlo po ádn nerozkousané z vás vyjde aniž by vám dodalo sílu. 17

18 P es den neležte ve stanu! N kte í mén podnikaví a duševn líní hoši jakmile skon í program nemají nic moud ejšího na práci, než sebou seknout na kavalec a hledí do prázdna, nebo dokonce i usnou. Zatím co ilý, bystrý táborník p ímo íhá na chvilku volna, aby si mohl jít soukrom na d evo k vy ezávání, aby mohl napsat dopisy a deník, aby si vyrobil lunek, aby šel za kytkami i si s n kým zahrál volejbal nebo hlavi ky chlapci bábovky leží a leží a koukají, nebo se k mému zoufalstvíza nou ve stanu poš uchovat a stekat. Podle toho, jak naloží chlapec na tábo e se svým volným asem, dokazuje, co v n m v zí. Zda je iperka nebo bábovka. Bu te k sob navzájem rytí ští, ohleduplní! o vše poproste, za každou mali kost i t eba za podání va e ky v kuchyni pod kujte. A pozor na r zné vtipy. Pamatujte si, že vtip je vtipem jen tehdy, když se p i n m sm je nejen autor, ale i jeho ob. Va íte knedlíky? Va te je zásadn ve t ech kotlích sou asn, ne tedy na jednotlivé várky v jednom kotli. V každém kotli m jte dv t etiny vody, ne jenom p lku i dokonce ješt mén. A s p ípravou t sta za n te nejpozd ji v 10 hodin a m jte hromady d eva! Pak se uchráníte mínus, pak teprve knedlíky nebudou postrachem vaší služby. Rozd luješ cukr do šálk? Hle, aby každý dostal po ádn sv j p íd l kostek. K ulomené kostce p idej jiný úlomek, aby byla kostka dopln ná. V den bourání zápasíme o minuty Nebude-li v as zbouráno,vše uklizeno, odvezeno a odneseno, máme mrzutosti s netrp livými šoféry auta a je i nebezpe í zmeškání vlaku se zadaným vagonem. Proto v ten den je zvýšené pracovní tempo, neztrácej ani minutu. Neprovokuj tím, že si zabalíš jen svoje v ci a o oddílové se nestaráš, že vše d láš pomalu, ležérn. ZÁV RE NÁ RADA PRO JEDNOHO NEJMENOVANÉHO SKAUTA: Nespi ve voze za denní jízdy, ne ti si knížku. Jedeme krajem, který jsi nevid l. /z knihy Skautský tábor, Skautské prameny, Liberec 1993/ vybral Šík 18

19 Terry Pratchett podruhé na stránkách ísla Blaho navazuje na Tesáka, který do ty icátého ísla napsal p ísp vek o spisovateli Terry Pratchettovi. Protože jsou knížky od tohoto autora velmi oblíbené, p edevším u rádc skautských družin, vrací se Terry Pratchett na stránky ísla. Jaké oblíbené spisovatele a knihy mají ostatní tená i ísla (skautky, sv tlušky, vl ata i v dci)? Napište o své oblíbené knize nebo autorovi a doporu te je celému st edisku. Další literární p ísp vky rádi otiskneme, t eba povedou k založení nové rubriky -sik- Asi již každý z našeho st ediska má n kde v podv domí uloženo, kdo je Terry. Pro toho, kdo to ješt neví, je to spisovatel fantasy. Jeho nejznám jším dílem je Úžasná zem plocha. Já jsem se rozhodl nepsat vám o spisovateli jako takovém, ale o postavách, které stvo il a které se vyskytují na Zem ploše. V prvním vydání (možná i posledním) vám popíšu ty i postavy. T i arod jky a na p l polidšt ného kocoura Silvera. BÁBI ZLOPO ASNÁ arod jka, praktická psycholožka, v ela ka a všudybylka-radilka. P vodn byla pravd podobn p írodou stvo ena jako zlá arod jka typu perníková chaloupka a pe ení d tí, ale je p íliš chytrá a vzpurná, než aby se na n co takového dala nachytat. Z toho d vodu stojí všeobecn na stran boh, nebo p inejmenším Dobra. Prozatím. Je ovšem t eba íct, že Bábi Zlopo asná konající Dobro, je obávan jší než mnoho arod jek konající Zlo (protože Dobro není vždycky to, co lidé cht jí, a asto se zjistí, že je stejn nep íjemné jako pravda.babi pravd podobn považuje své úsilí za n co, co se podobá t m nejlepším lék m - není to ú inné, když to nechutná odporn. Nikdy není š astn jší, než když má n co, s ím m že nesouhlasit. A když ud lá n co jako C-c-c, tak má na mysli n co strašn zlého a v tšinou se to i vyplní. Typické r ení: Tak s n ím takovým nemohu souhlasit STA ENKA OGGOVÁ arod jka, praktická psycholožka a další všete ná radilka. Žena (postupn ) t í muž a matka patnácti d tí. Ráda si dá skleni ku. Ráda si dá druhou. Ráda si dá t etí skleni ku. Její mysl je ta široká, že byste ji mohli použít místo válu na t sto. Je možná ve všeobecném slova smyslu chyt ejší než Babi Zlopo asná, ale každopádn je dost chytrá na to, aby to nedala najevo. V praxi ob arod jky odhadly síly i slabiny té druhé a pracují spole n jako opera ní jednotka. Babi Zlopo asná d lá to, co je t eba, a sta enka Oggová za ní ošet uje ran né. Typické r ení: Prosím, tak vypadá laskavý gentleman, který p isp chá na pomoc ubohé staré žen! Dám si dvojitou whisky, díky. MAGRÁTA ESNEKOVÁ arod jka, bylinká ka a zmoklá slepice. Je jejím osudem být t etí lenkou neformálního lancerského spole enstva arod jnic (i když si pr b žn odpo ívá od arování jako královna Lancre a pokouší se ovládnout takové dovednosti jako, šití, sokolnictví a ch zi v tamt ch šatech) Má z lancerských arod jek nejlepší technické vzd lání, ale až nekriticky si 19

20 naplnila svou chvályhodnou otev enou mysl takovými v cmi, jako je víra v magické svíce, kouzelné krystaly, arod jné barvy nebo plíse sebraná z chleba. Myslí si, že má romantickou duši. Její duše je však ve skute nosti velmi solidní a praktická a stabilní naopak její romantickou mysl. Magráta je prost a jednoduše e eno trošku p ehnaná arod jka novov ku. Typické r ení: Ehm... promi te. SILVER Kocour sta enky Oggové. Zlý (na každého s výjimkou Sta enky), posedlý sexem a krut výkonný v zabíjení všeho živého do velikosti medv da. Od ostatních ko ek se liší tím, že se v d sledku zaklínadla, kterým ho zaklely lancerské arod jky v p íb hu arod jky na cestách, dokáže zm nit - nebo p esn ji vyjád eno - v okamžicích výjime ného psychického stresu se na p echodnou dobu automaticky m ní do podoby lov ka. Dokud znovu nep evládne jeho p irozená morfogenní pole, vypadá jako pirát (ne jako bývalí skaut Pirát) p ipravený poplenit každé korzo a vyza uje sexuální auru tak silnou, že je cítit o n kolik místností dále. (poznámka autora: Jestli byste cht li vid t, jak vypadá Silver ve zví ecí podob, tak je namalovaný v klubovn na Sokolovské na jedné krabici ve spodní místnosti) V p íštím díle se dozvíte n co o n jakých zástupcích jednoho povolání - Mág (a budou to nejv tší pravd podobností MRAKOPLAŠ - nejneschopn jší mág, RUMPÁL ŽI KA - zombií, VÝSM ŠEK - arcikanclé neviditelné univerzity, KNIHOVNÍK - bývalý mág, který se v magické nehod prom nil v orangutána, a celkový popis mág jako skupiny lidí, kte í jsou vždy a všude p ipraveni bránit sv t.) Blaho Ji í Guth-Jarkovský Spole enský katechismus (4. ást) Seznamte se základní knihou o spole enském chování, kterou napsal p ed více než šedesáti lety ob adník kancelá e prezidenta Masaryka, Ji í Guth-Jarkovský. Reálie se od té doby zna n zm nily, proto pro nás kniha nem že být doslovným vodítkem. P esto není v našich asech nikdy na škodu p ipomínat si, že slušnost, galantnost a ohleduplnost nejsou p ežitky doby dávno minulé. Pouli ní dráha a autobusy V tramvaji jest p edem p ísn dbáti ádu tramvajového a nenastupovati, dokud všichni cestující nevystoupí. Výstup i nástup se d je rychle; nikdo se p i tom nebav se soudruhem. K výstupu se rozhodni a p iprav každý p ed stanicí, nikoli teprve na samé stanici, nebo když obecenstvo za íná již nastupovati. Lou ení a líbání, dokonce i slzy p ed tramvají si odbu te jinde. ( ) Pán ochotn postoupí své místo dám a lidem starým nebo patrn chorým, t ebaže nemusí, nebo místo je placené. Ženám s out žkem, lidem b emeno nesoucím a matkám nesoucím kojence nabídn te své místo vždy a neroz ilujte se, když nemluvn ve voze k i í; tu chvilku to vydržíte. ( ) Dáma také není povinna p ijmouti místo v tramvajovém voze, ml ky jí nabídnuté. Snad je jí p íjemn ji z stat stát, snad si nechce poma kati šaty nebo n co 20

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Št pánská 22, Praha 1

Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Št pánská 22, Praha 1 Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Št pánská 22, Praha 1 ijímací zkouška z ESKÉHO JAZYKA A VŠEOBECNÉHO P EHLEDU pond lí 23. 4. 2012 Dopl te vynechané pravopisné jevy v etn interpunkce. Na n která

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

BESEDA S JANEM OPAT ILEM

BESEDA S JANEM OPAT ILEM Záv r projektu ŠKOLA NANE ISTO Pasování na žáky ZŠ TGM Ve tvrtek 26. kv tna se uskute nilo v rámci projektu Škola nane isto záv re né setkání p edškolák, pedagog a rodi. Po úvodním p ivítání vystoupily

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince.

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince. Tbilisi Doprava z letiště centrum Tbilisi Taxík - 15-35 GEL Vlak 0,5 GEL/osoba, vlakové nádraží je přímo naproti letišti. Cílová stanice ve městě je Station Square. Další důležité nádraží je Didube. Točené

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

VL 5 výstupní písemná práce

VL 5 výstupní písemná práce VL 5 výstupní písemná práce Jméno autora: Mgr. Alena Dole ková Datum: 11.6.2010 Ur eno pro: 5. ro ník ZŠ Vzd lávací oblast: lov k a jeho sv t Vyu ovací p edm t: Vlastiv da Tematický okruh: Výstupní písemná

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8 JÍDELNÍ LÍS TEK 0.. - 6.. 01 týden 8 Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e Sýr strouhaný, Máslo porce,,,, /, elé ovocné,, ZAM, CIZI Polévka hov zí se strouháním, Ku ecí maso na smetan s hrá kem, T

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

Síla hrou. LIBUŠE KUBINCOVÁ PROF. RNDr. ERIKA MECHLOVÁ, CSc. P írodov decká fakulta, Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava.

Síla hrou. LIBUŠE KUBINCOVÁ PROF. RNDr. ERIKA MECHLOVÁ, CSc. P írodov decká fakulta, Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava. Síla hrou LIBUŠE KUBINCOVÁ PROF. RNDr. ERIKA MECHLOVÁ, CSc. P írodov decká fakulta, Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava Abstrakt v eštin : V p ísp vku se zabýváme problematikou síly a jejich

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících Brozura A5.indd 1 8.9.2010 7:20:19 Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících povinnou školní docházku?

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více