Zpráva o ãinnosti za rok 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o ãinnosti za rok 2007"

Transkript

1 Zpráva o ãinnosti za rok 2007

2 Zpráva o ãinnosti za rok 2007

3 Národní památkov ústav, 2008 ISBN NPÚ ÚOP v Liberci ISBN NPÚ ISBN NPÚ ÚP ISBN NPÚ ÚOP v Brnû ISBN NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích ISBN NPÚ ÚOP v hlavním mûstû Praze ISBN NPÚ ÚOP v KromûfiíÏi ISBN NPÚ ÚOP v Lokti ISBN NPÚ ÚOP v Olomouci ISBN NPÚ ÚOP v Ostravû ISBN NPÚ ÚOP v Pardubicích ISBN NPÚ ÚOP v Plzni ISBN NPÚ ÚOP stfiedních âech v Praze ISBN NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem 2 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVI Tù V LIBERCI

4 Obsah Seznam pouïit ch zkratek Úvodní slovo fieditele Organizace a fiízení Profesní Ïivotopis fieditele Profesní Ïivotopis odborného námûstka Profesní Ïivotopis provoznû ekonomické námûstkynû Organizaãní struktura Základní personální údaje Poradní orgány Odborné ãinnosti Pfiehled ãinnosti jednotliv ch odborû a oddûlení Pfiehled plnûní mimofiádn ch a hlavních úkolû stanoven ch NPÚ ÚP Vûda a v zkum Mezinárodní spolupráce Publikaãní ãinnost pracovi tû Prezentaãní a vzdûlávací ãinnost Prohla ování nemovit ch a movit ch kulturních památek Archivní pfiírûstky Mobiliární pfiírûstky Poskytování informací dle zákona 106/99 Sb., o svobodném pfiístupu k informacím Správa památkov ch objektû Ostatní ãinnosti Publikaãní ãinnost pracovníkû Pedagogická a pfiedná ková ãinnost Úãast v komisích, spoleãnostech a odborn ch radách Odborné vzdûlávání pracovníkû Rozbor hospodafiení Hospodáfisk v sledek a rozpoãet Rozbor ãerpání mzdov ch prostfiedkû Údaje o majetku, s nímï je pracovi tû pfiíslu né hospodafiit Uskuteãnûné a projekãnû pfiipravené stavební akce VyuÏití programû MK âr urãen ch na podporu kulturního dûdictví ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVI Tù V LIBERCI 3

5 Seznam pouïit ch zkratek ãp. ãíslo popisné ã. r. ãíslo rejstfiíku âov ãistírna odpadních vod âvut âeské vysoké uãení technické DDHM drobn dlouhodob hmotn majetek DDNM drobn dlouhodob nehmotn majetek DHM dlouhodob hmotn majetek DNM dlouhodob nehmotn majetek EDI Odbor evidence, dokumentace a informací EE elektrická energie GIS geografick informaãní systém GPS geografick poziãní systém G generální fieditel CHKO chránûná krajinná oblast ICOMOS Mezinárodní v bor pro památky a sídla inv. j. inventární jednotka ISO Integrovan systém ochrany JSâ jiïní sekãní ãára KP kulturní památka KPZ krajinná památková zóna k. ú. katastrální území MF mobiliární fond MIS metainformaãní systém MK âr Ministerstvo kultury âeské republiky MML Magistrát mûsta Liberce MPZ mûstská památková zóna NKP národní kulturní památka NM Národní muzeum NN nízké napûtí NP nadzemní podlaïí NPÚ Národní památkov ústav NZ nálezová zpráva OON ostatní osobní náklady OPD operativnû dokumentaãní prûzkum OPMP Oddûlení péãe o movité památky OPNP Oddûlení péãe o nemovité památky OSVâ osoba samostatnû v dûleãnû ãinná PD projektová dokumentace p. p. ã. pozemková parcela ãíslo PO pfiíspûvková organizace PR public relations PRMKP Program restaurování movit ch kulturních památek PZAD Program záchrany architektonického dûdictví RD rodinn dûm RF MK Rezervní fond Ministerstva kultury SH státní hrad SHP stavebnû-historick prûzkum SPP státní památková péãe st. p. ã. stavební parcela ãíslo SZ státní zámek ÚOP územní odborné pracovi tû ÚSKP âr Ústfiední seznam kulturních památek âeské republiky VD v robní druïstvo VO vefiejné osvûtlení VO vy í odborná kola VPR vesnická památková rezervace VPZ vesnická památková zóna V+V vûda a v zkum ZEMF základní evidence mobiliárních fondû ZM základní mapa 1 : ZSâ západní sekãní ãára 4 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVI Tù V LIBERCI

6 Úvodní slovo fieditele Druh rok existence územního odborného pracovi tû v Liberci byl zamûfien na budování funkãního organizaãního systému pracovi - tû, byè ve znaãnû omezeném poãtu pfiepoãten ch pracovníkû, ktefií chybí nejen v odborné a provoznû-ekonomické sloïce, ale rovnûï i na fiadû památkov ch objektû, k nimï má Národní památkov ústav na teritoriu Libereckého kraje pfiíslu nost hospodafiit. M m základním cílem je snaha o maximální efektivitu, o racionální a spravedlivé rozdûlení finanãních a personálních zdrojû. Celkovû lze konstatovat, Ïe v prûbûhu roku 2007 se stabilizovala personální situace, coï se pozitivnû projevilo nejenom v rámci pûsobení územního odborného pracovi tû navenek, ale i v kvalitû plnûn ch odborn ch úkolû a v neposlední fiadû i na mezilidsk ch vztazích na pracovi ti. Územní odborné pracovi tû v Liberci zaji Èovalo v roce 2007 odborné ãinnosti státní památkové péãe v Libereckém kraji v plném rozsahu. Velk kus práce byl odveden pfii plnûní úkolu Obnova identifikace nemovit ch kulturních památek v âeské republice. Díky velkému úsilí pracovníkû odboru evidence a dokumentace se podafiilo ve stanoveném termínu úkol splnit a byla dokonãena identifikace v ech památek v terénu. Dále byla zabezpeãována a prohlubována odborná a metodická ãinnost, která se t kala péãe o movit i nemovit památkov fond a chránûná území. Odborní pracovníci se podíleli i na organizaci a koordinaci pfii pfiípravû a realizaci programû na pomoc vlastníkûm kulturních památek. Znaãné úsilí jsme vûnovali i spolupráci s Krajsk m úfiadem Libereckého kraje, povûfien mi obcemi a stavebními úfiady. Velká pozornost byla v roce 2007 vûnována i provozu památkov ch objektû v na í správû. DÛraz byl kladen nejenom na stavebnû rekonstrukãní a restaurátorské práce, které byly na hradech a zámcích provádûny, ale rovnûï i na prezentaci a propagaci objektû. V raznû se zlep ila komunikace s médii, o objektech na Liberecku vy la fiada PR ãlánkû v odborn ch ãasopisech, které se zab vají cestovním ruchem, a pravidelnû vycházely informace i v regionálním tisku. Práce v oblasti marketingu se projevila mimo jiné i zv enou náv tûvností na památkov ch objektech. Sezona 2007 byla mimofiádnû úspû ná a památkové objekty v na í správû nav tívili turisté, coï je o náv tûvníkû více neï v roce pfiedchozím (nárûst o 8,56 %). Atraktivitu hradû a zámkû zv ilo i velké mnoïství doprovodn ch akcí. ada na ich pracovníkû byla v roce 2007 zapojena rovnûï do fie ení v zkumn ch zámûrû v rámci Národního památkového ústavu. Závûrem bych chtûl vyslovit v em sv m spolupracovníkûm podûkování za plnûní pracovních povinností, pfiedev ím tûm, ktefií v rámci kumulace funkcí pomáhají zabezpeãit chod územního odborného pracovi tû v Liberci. Díky pravideln m pracovním setkáním s úfiedníky povûfien ch obcí a Krajského úfiadu v Liberci se kvalitativnû zlep uje nejenom vzájemná informovanost, ale i vzájemná spolupráce. PhDr. Milo Kadlec, fieditel ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVI Tù V LIBERCI 5

7 1. Organizace a fiízení 1.1 Profesní Ïivotopis fieditele PhDr. Milo Kadlec se narodil 22. ãervna 1960 v Turnovû. V letech studoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obory historie a rusistika. Studia ukonãil v roce 1984 pfiedepsan mi státními závûreãn mi zkou kami a obhajobou diplomové práce na téma Johann Liebieg zrod kapitalistického gründera. Na podzim roku 1984 získal doktorát filozofie. V letech 1987 aï 1989 absolvoval postgraduální studium dûjin umûní a památkové péãe na katedfie dûjin umûní Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V letech pûsobil jako externí vyuãující na katedfie spoleãensk ch vûd Vysoké koly strojní a textilní v Liberci. Od 1. ãervna 1984 je zamûstnán na Státním zámku Sychrov. V letech pracoval jako historik umûní, vedoucí prûvodcovské sluïby a zastával funkci zástupce fieditele. Od roku 1992 byl fieditelem samostatné pfiíspûvkové organizace Státní zámek Sychrov, posléze Správa státního zámku Sychrov, od Národního památkového ústavu, územního odborného pracovi tû správa státního zámku Sychrov. Dne byl z funkce fieditele odvolán ministrem kultury âr, Mgr. Vítûzslavem Jandákem, a povûfien fiízením tohoto pracovi tû. Po v bûrovém fiízení byl 30. ledna 2006 opûtovnû jmenován fieditelem Národního památkového ústavu, územního odborného pracovi tû správa státního zámku Sychrov. Vzhledem k tomu, Ïe k 6. únoru 2006 na základû Rozhodnutí generálního fieditele NPÚ vzniklo nové územní odborné pracovi tû pro Libereck kraj v Liberci splynutím NPÚ ÚOP správa SZ Sychrov a deta ovaného pracovi tû v Liberci, byl jmenován do funkce fieditele tohoto pracovi tû a zároveà je i vedoucím správy Státního zámku Sychrov. Na základû proveden ch archivních prûzkumû byla pod jeho vedením provedena reinstalace sychrovsk ch zámeck ch interiérû do podoby pfied rokem 1892, tedy do doby, v níï do lo k vzácné stylové jednotû exteriérû i interiérû zámecké stavby. V roce 1995 fiídil pfiípravy a organizaci svûtového sympozia Romantick historismus. Novogotika a realizaci v stavy Romantick historismus. Novogotika v ãesk ch zemích na Státním zámku Sychrovû. V roce 1998 zabezpeãoval provedení ãeské premiéry opery G. Donizettiho Maria di Rohan na sychrovském zámku za úãasti pfiedních svûtov ch odborníkû a interpretû (prof. Weathersohn prezident The Donizetti Society, dirigent Elio Boncompagni, interpreti: Victoria Loukianetz, Ettore Kim aj.). V listopadu 2002 organizoval odborn semináfi KníÏe Kamil Rohan. Novogotika a Sychrov, v roce 2004 semináfi o perkafiství v regionu se zamûfiením na dílo Franti ka Khynla. V témïe roce byl v rámci 1. roãníku cen udûlovan ch Czech Tourismem nominován v kategorii Cena za destinaãní management. V roce 2005 zastfie oval za âeskou republiku mezinárodní projekt v rámci programu Culture 2000 European Country Houses in the 21 st Century (ECHo) Evropské zámky v 21. století (ECHo), jehoï hlavním organizátorem je britsk The National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty. Od podzimu 2006 je ãlenem ICOMOS. Byl ãlenem fiady komisí pro správu památkov ch objektû, které zfiizovalo jak Ministerstvo kultury âr, tak Státní ústav památkové péãe v Praze. Je ãlenem Poradní komise k problematice státních hradû a zámkû pfii NPÚ a Komise pro v kup umûleck ch pfiedmûtû do státních památkov ch sbírek pfii ústfiedním pracovi ti Národního památkového ústavu v Praze. Od roku 1992 se zãásti vlastními silami, zãásti spoluprací s externími badateli podílí na vûdecko-v zkumn ch úkolech (napfiíklad základní evidence mobiliárních fondû, nové metody prezentace, archivní prûzkumy, transkripce a pfieklady pramenû ze zámecké knihovny na Sychrovû aj.). V rámci vûdy a v zkumu je od roku 2005 fie itelem úkolu ãíslo 205 Vûdeck v zkum metod prezentace mobiliárních fondû s vyuïitím historick ch depozitáfiû, integrace rozpt len ch historick ch celkû a obrazové dokumentace historick ch interiérû i exteriérû. 1.2 Profesní Ïivotopis odborného námûstka Ing. arch. Václav Nûmec, DiS. Narozen: v Jablonci nad Nisou Vzdûlání: VUT v Brnû, Fakulta architektury, katedra architektonické tvorby, diplomová práce na téma: Zámek Letovice Postgraduální studium: RUDOLFINEA sdruïení pro umûlecká fiemesla a Stfiední odborné uãili tû umûleckofiemeslné v Praze Sbûratelství a staroïitnictví Stfiední kola umûleck ch fiemesel a VO v Brnû, obor konzervování a restaurování keramiky Po absolvování studia architektury byl zamûstnán od roku 1984 do roku 1990 ve VD Libena Liberec nejdfiíve jako konstruktér, následnû jako vedoucí projektant projekãního stfiediska. Byl autorem designû nábytkû pro sériovou v robu, které se vyrábûly v omezen ch sériích. Jako designér dosáhl v roce 1989 a roku 1990 za kolekce pfiedvedené na Prodejních a kontraktaãních v stavách v Brnû ocenûní Dokonal druïstevní v robek. Pro nepruïnost vedení se rozhodl z druïstva odejít a podnikat ve stejném oboru na základû Ïivnostenského oprávnûní. Od roku 1991 podnikal jako restaurátor na základû povolení k restaurování udûlené MK âr s oprávnûním restaurovat pfiedmûty zapsané v Ústfiedním seznamu kulturních památek umûleckofiemesln mobiliáfi. Roku 2006 mu bylo udûleno dal í povolení MK âr k restaurování porcelánu a keramiky glazované a neglazované. Od roku 1991 jako samostatn architekt vypracovával ideové návrhy interiérû, vytváfiel design nábytku a v e dopracovával do podoby provádûcích v kresû vãetnû poradenství. Jednu ze sv ch prací pfiihlásil do soutûïe GRAND PRIX 96 vyhlá enou Obcí architektû v kategorii interiér. Problematika památkové péãe jej oslovovala jiï v prûbûhu stfiedo kolského studia, kdy v rámci prázdninové aktivity pomáhal restaurátorûm pfii obnovû zámku Vranov nad Dyjí. Od roku 1986 byl ãinn v Okresní komisi státní památkové péãe na základû jmenovacího dekretu udûleného Okresním národním v borem v Jablonci nad Nisou, odborem kultury. JiÏ od roku 1987 restauroval pod vedením zku eného restaurátora a od roku 1991 je ãlenem Asociace restaurátorû. Jako restaurátor provádí restaurátorské práce pfiedev ím pro státní instituce a muzea. 6 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVI Tù V LIBERCI

8 Organizaãní struktura Od roku 1997 na základû udûlení dekretu Krajsk m soudem v Ústí nad Labem vykonává ãinnost soudního znalce v oboru ekonomika, odvûtví ceny a odhady movit ch vûcí, specializace staroïitnosti, roz ífienou roku 2004 o oceàování prûmyslového zboïí. Dne nastoupil do NPÚ ÚOP, správa SZ Sychrov v zafiazení památkáfi. Se vznikem ÚOP v Liberci byl s úãinností od generálním fieditelem NPÚ jmenován do funkce námûstka územního odborného pracovi tû v Liberci pro v kon památkové péãe územního konzervátora. V souãasné dobû je ãlenem muzejní rady pfii Muzeu skla a biïuterie v Jablonci nad Nisou. Znalosti problematiky památkové péãe si roz ífiil roku 2006 vzdûlávacím kurzem pfii âvut. Profesnû se zajímá o problematiku historick ch mobiliáfiû a poznatky o jejich obnovû prezentuje na odborn ch konferencích. 1.3 Profesní Ïivotopis provoznû ekonomické námûstkynû Ing. Dobroslava Luke ová Narozena: v Turnovû Vzdûlání: Gymnázium v Mnichovû Hradi ti Vysoká kola zemûdûlská v Praze, Provoznû ekonomická fakulta, diplomová práce na katedfie organizace a fiízení Po absolvování studia pracovala do roku 1997 v Zemûdûlském druïstvu Loukovec, nejdfiíve jako samostatná úãetní a zároveà jako zástupkynû ekonoma, od roku 1992 je ve funkci hlavní ekonomky. Od roku 1997 OSVâ úãetnické administrativní práce. ZároveÀ od roku 2000 pracovala jako zástupkynû na dobu urãitou v Knihovnû mûsta Mladá Boleslav ve funkci samostatné odborné knihovnice specialistky pro regionální funkce. V roce 2003 nastoupila do Národního památkového ústavu, územ- ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVI Tù V LIBERCI 7

9 ního odborného pracovi tû správy státního zámku Sychrov jako ekonomka. Vzhledem k velikosti tohoto pracovi tû se jednalo o zaji Èování prací ekonomick ch, úãetních, personálních a mzdov ch v souhrnu. V prûbûhu roku 2005 se podílela na pfiípravách vzniku nového územního pracovi tû v Liberci. S úãinností od byla generálním fieditelem NPÚ jmenována provoznû ekonomickou námûstkyní Národního památkového ústavu, územního odborného pracovi tû v Liberci. 1.4 Organizaãní struktura Schéma viz s Základní personální údaje Seznam zamûstnancû Viz tabulka dole. Útvar Pfiíjmení jméno Titul Funkce Telefon Sekce v kon památkové péãe Odbor památkové péãe Oddûlení péãe o nemovité kulturní památky Nûmec Václav Ing. arch. památkáfi Lu tická Hana Ing. památkáfika, vedoucí odboru Kolka Miroslav Mgr. památkáfi, vedoucí oddûlení Feige Petr Bc. dokumentátor Hu ková Jarmila Mgr. památkáfika Kesner Tomá památkáfi KfiíÏek Jifií Mgr. památkáfi VochomÛrka Jifií Mgr. památkáfi Oddûlení péãe o movité kulturní památky Turãan ªubomír PhDr. památkáfi, vedoucí oddûlení Krãmáfi Milo Mgr. památkáfi Odbor evidence, dokumentace a informací ternová Petra Mgr. památkáfika, vedoucí odboru Oddûlení evidence památek KfiíÏková Olga Mgr. památkáfika, vedoucí oddûlení Palicová Jana dokumentátorka Pivrncová Lenka Mgr. dokumentátorka onská Zuzana Bc. knihovnice Vorlíãková Michaela dokumentátorka Oddûlení dokumentace Habán Ivo Mgr. památkáfi, vedoucí oddûlení Ouhrabka Martin Mgr. památkáfi Vrabec Vladimír Mgr. dokumentátor Oddûlení prûzkumû a v zkumû Nechvíle Martin Mgr. archeolog, vedoucí oddûlení Panáãek Michal Mgr. památkáfi Sekce provoznû ekonomická Odbor ekonomick Kadlec Milo PhDr. v zkumn a v vojov pracovník Luke ová Dobroslava Ing. pracovnice technicko- -ekonomického rozvoje Jáãová Blanka úãetní Jelínková Ivana úãetní Klabanová Eva pokladnice Pla ilová Naìa JUDr. referentka majetkové správy Rejhová Alena personalistka álková Jana mzdová úãetní Va íãková TaÈána úãetní Îalsk Jaroslav Ing. technick pracovník Odbor provoznû technick Oddûlení investic a stavební ãinnosti Îák Vojtûch Ing. investiãní referent Dvorská Vûra Ing. administrativní a spisová pracovnice Kramárová Anna pracovnice technickoekonomického rozvoje Reichel Jifií Bc. investiãní referent Technik Jifií Ing. investiãní referent Vocásek Jifií pracovník technickoekonomického rozvoje Oddûlení správy kulturního majetku Janák Petr Mgr. památkáfi Karpa ová Mária PhDr. památkáfika Vácha Radim Bc. dokumentátor ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVI Tù V LIBERCI

10 Útvar Pfiíjmení jméno Titul Funkce Telefon Oddûlení provozní Baumgartner Josef pracovník technickoekonomického rozvoje ulcová Simona uklízeãka Státní hrad Bezdûz Juriãka Jan správce památkov ch objektû (kastelán) Dlouhá Zuzana pokladnice Fiedlerová Katarina prodavaãka Pavli tová Lenka pokladnice Seidl Kamil prûvodce Vobejda Svatopluk uklízeã Státní hrad a zámek Fr dlant Pavlíková Jana PhDr. správkynû památkov ch objektû (kastelánka) Brettschneiderová Lydie uklízeãka Hamáãek Ladislav provozáfi Jakubcová Nikola pokladnice Kociánová Zdena prûvodkynû Koch Karel bezpeãnostní pracovník Konopíková Milu e správkynû depozitáfie Moskal Marcin Henryk prûvodce Pavlová Brigita prûvodkynû Reslerová Eva prûvodkynû Suchomel Josef bezpeãnostní pracovník alamon Jan provozáfi Vanão Ján provozáfi Îaludová Eva uklízeãka Státní hrad Grab tejn Sedlák Jan Mgr. správce památkov ch objektû (kastelán) BrÛha Miroslav technick pracovník Franzeová Dana prûvodkynû Jandová Hana prûvodkynû Státní zámek Hrub Rohozec Zeman Jindfiich správce památkov ch objektû (kastelán) DrahoÀovská Ivana referentka majetkové správy Prokopová Hana prûvodkynû Pfiíhoda Franti ek technick pracovník Pfiíhodová Jitka prûvodkynû Pfiíhodová Jitka uklízeãka Rodr Jaroslav bezpeãnostní pracovník RÛÏiãka Ladislav bezpeãnostní pracovník eháková Petra uklízeãka Státní zámek Lemberk âerná Renata Bc. správkynû památkov ch objektû (kastelánka) Augustová Kvûta prûvodkynû Hájek Jan provozáfi Kolomazník Miroslav uklízeã Procházková árka prûvodkynû Èastná Drahomíra prûvodkynû Státní zámek Sychrov Hanel Miroslav prûvodce Hoetzel Martin restaurátor Hora Tomá restaurátor Jágr Jifií památkáfi Jágrová Petra Mgr. prûvodkynû Jiránek Martin zahradník Kadlecová Lenka správkynû depozitáfie Ko ková Eva uklízeãka Kubiritová Hana Dis. restaurátorka Laurynová Eva prodavaãka Linka Martin prûvodce Námûstek Jaromír prûvodce, dokumentátor Palová Hana uklízeãka Rezlerová Eva prodavaãka Ry avá Romana prûvodkynû Sedlák Tomá zahradník Sedlák Tomá uklízeã ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVI Tù V LIBERCI 9

11 Útvar Pfiíjmení jméno Titul Funkce Telefon Sunek Jan zahradník Tregl Vladimír Bc. prûvodce Tregl Vladimír Bc. propagaãní referent Vachu ka Pavel zahradník Vale ová Pavla restaurátorka Vítová Dita prûvodkynû Vyskoãilová Jaroslava prûvodkynû Weiss Petr Mgr. prûvodce Státní hrad Trosky Martinek Lubomír Mgr. správce památkov ch objektû (kastelán) 481,313,925 Tomá ová Olga pokladnice Státní zámek Zákupy Aulová Martina správkynû památkov ch objektû (kastelánka) Aul Tomá správce depozitáfie Havarová Milu e prûvodkynû Chudobová Blanka uklízeãka Kolert Jan uklízeã Sisák Karel chovatel zvífiat âlenûní zamûstnancû podle vûku a pohlaví stav k Vûk MuÏi Îeny Celkem % do 20 let let , let , let , let ,80 nad 60 let ,37 Celkem ,00 Vzniklé a skonãené pracovní a sluïební pomûry k Stav Poãet nástupy 0 odchody 13 Trvání pracovního a sluïebního pomûru zamûstnancû stav k Doba trvání Poãet % do 10 let 14 14,43 do 15 let 6 6,19 do 20 let 10 10,31 nad 20 let 5 5,15 Celkem ,00 PrÛmûrn plat k PrÛmûrn hrub mûsíãní plat: celkem Kã. âlenûní zamûstnancû podle vzdûlání a pohlaví stav k Vzdûlání dosaïené MuÏi Îeny Celkem % základní ,1 vyuãen ,46 stfiední odborné úplné stfiední ,15 úplné stfiední odborné ,05 vy í odborné ,19 vysoko kolské ,05 Celkem , Poradní orgány Památková rada fieditele NPÚ ÚOP v Liberci Ing. arch. Vûra Kuãová, NPÚ ÚP Praha; Ing. arch. Jifií Mrázek, NPÚ ÚOP stfiedních âech v Praze; Ing. arch. Tomá antav, Projektov ateliér pro architekturu a pozemní stavby; Mgr. Jan Randáãek, Krajsk úfiad Libereckého kraje, Odbor kultury, památkové péãe a cestovního ruchu; PhDr. Hana Maierová, Mûstsk úfiad Turnov, místostarostka, pfiedsedkynû SdruÏení âesk ráj; PhDr. Kvûta Kfií- Ïová, NPÚ ÚP Praha; Ing. BoÏena Pacáková, NPÚ ÚP Praha, specialistka na historické zahrady a parky; PhDr. Jan Prostfiedník, PhD., Muzeum âeského ráje v Turnovû, zástupce fieditele; RNDr. Lenka olt sová; PhDr. Eli ka Fuãíková, Poslanecká snûmovna, Senát âr; Martin vestka, restaurátor; Bc. Karel Ksandr, NM v Praze, námûstek fieditele; doc. Ing. arch. Václav Girsa, Ateliér Girsa AT Památková rada NPÚ ÚOP v Liberci se se la 26. bfiezna Na programu jednání byla následující témata: - Jablonec nad Nisou, mûstské láznû ãp. 430, ul. BudovatelÛ studie na zmûnu vyuïití (konverze) nemovité kulturní památky na budovu knihovny - Liberec, obchodní dûm Je tûd/tesco nov návrh na prohlá ení objektu za nemovitou kulturní památku - Liberec, Hrazená ulice stavba bytového komplexu v památkové zónû - Sloup v âechách, kaple sv. Jana Nepomuckého zmûna vyuïití nemovité kulturní památky pro úãely bydlení; návrh nového územního plánu (vytvofiení satelitní zástavby v okolí kaple a navazující barokní aleje) Mimo program památkové rady prezentoval Mgr. Ouhrabka, odborn pracovník NPÚ ÚOP v Liberci, snahu o záchranu unikátní barokní kaple Andûla StráÏce v Jílovém u Hodkovic nad Mohelkou, která byla Ministerstvem kultury vyfiazena z Ústfiedního seznamu kulturních památek. 10 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVI Tù V LIBERCI

12 2. Odborné ãinnosti 2.1 Pfiehled ãinnosti jednotliv ch odborû a oddûlení Odbor památkové péãe Odbor památkové péãe se skládá z Oddûlení péãe o nemovité kulturní památky a Oddûlení péãe o movité kulturní památky. Obû oddûlení spolu úzce spolupracují a poskytují pfiedev ím v souladu se zákonem ã. 20/1987 Sb. o státní památkové péãi obecním úfiadûm obcí s roz ífienou pûsobností vyjádfiení podle 10 odst. 1 a 14 odst. 6. Oddûlení péãe o nemovité kulturní památky Oddûlení péãe o nemovité kulturní památky odbornû posuzuje údrïbu, opravy, rekonstrukce nebo jiné úpravy kulturních památek a jejich prostfiedí. Dále odbornû posuzuje zam lené stavby, stavební zmûny nebo udrïovací práce na nemovitostech nacházejících se na území osmi vesnick ch památkov ch rezervací, deseti vesnick ch památkov ch zón, patnácti mûstsk ch památkov ch zón, dvou krajinn ch památkov ch zón a osmi ochrann ch pásem národních kulturních památek a kulturních památek. V roce 2007 bylo vydáno na Ïádost obecních úfiadû obcí s roz ífienou pûsobností písemn ch vyjádfiení podle 14 zákona ã. 20/1987 Sb., o státní památkové péãi. Kromû tûchto vyjádfiení vydali pracovníci oddûlení fiadu odborn ch vyjádfiení na vyïádání vlastníkû kulturních památek nebo památkovû hodnotn ch objektû, obcí, projektantû a podobnû, nebo z vlastního popudu. Vedle této ãinnosti se v rámci omezen ch ãasov ch moïností vûnovali prûzkumu a dokumentaci památkového fondu. Okres âeská Lípa V okrese âeská Lípa jsou povûfieny v konem státní památkové péãe dva obecní úfiady obce s roz ífienou pûsobností: âeská Lípa a Nov Bor. Odbornû metodická ãinnost pro obec: âeská Lípa Bc. Petr Feige, Mgr. Miroslav Kolka; Nov Bor Mgr. Miroslav Kolka Pfiehled nejv znamnûj ích akcí: âeská Lípa, MPZ, hrad Lip zabezpeãení kleneb na budovû b valého zámku Dubá, MPZ, dûm ãp. 5 realizace vstupních vrat Dubá, MPZ, dûm ãp. 227 celková rekonstrukce Nov Bor, MPZ, dûm ãp. 103 na námûstí Míru pokraãující oprava fasády Nov Bor, MPZ, dûm ãp. 68 rekonstrukce, nové vyuïití Nov Bor, MPZ, dûm ãp. 236 v mûna oken Nov Bor, MPZ na historick ch objektech provedena fiada nepovolen ch úprav (ãp. 60 námûstí Míru osazení kovové brány, ãp. 148 Al ova ulice osazení plastov ch oken, ãp. 317 Palackého ulice v mûna bfiidlice za asfaltov indel) Mimo zmínûné akce bylo realizováno velké mnoïství drobnûj ích stavebních zásahû u novostaveb na území MPZ Nov Bor nebo u staveb, jejichï památková hodnota je sporná. Z projekãní pfiípravy je nejzásadnûj í velmi kolizní návrh rekonstrukce objektû matefiské koly (ãp. 176 a 144). Kamenick enov, MPZ nejvût í stavební akcí je v stavba parkû (zahájen pouze DvofiáãkÛv ), po konfliktním schvalovacím procesu do lo ke shodû mezi projektantem a zástupci SPP a práce probíhají v uspokojivé kvalitû. Stavbu doprovází obnova a dokumentace zanikl ch staveb v daném prostoru. Kamenick enov, MPZ, enovsk potok rekonstrukce koryta v dolní ãásti MPZ Kamenick enov, MPZ, Oldfiichovská ulice nepovolená rekonstrukce vozovky (Ïiviãn povrch, není dokonãeno) Kamenick enov, MPZ, dûm ãp. 69 (Skláfiské muzeum) na zaãátku a konci roku pokraãovala oprava interiéru v pfiízemí a suterénu Kamenick enov, MPZ, hfibitov u kostela sv. Jana Kfititele zdafiilá obnova vstupní brány Kamenick enov, MPZ, dûm ãp. 156 dokonãena v mûna stfie - ní krytiny ( ed eternit) Kamenick enov, MPZ, dûm ãp. 187 rekonstrukce objektu s likvidací hodnotné fasády z meziváleãného období a osazením nepovolen ch okenních v plní (schváleno je tû vedením ÚOP v Ústí nad Labem v rozporu s pfiedchozím vyjádfiením pracovníkû libereckého pracovi tû NPÚ) Kruh, VPZ, kostel sv. Vojtûcha mimofiádnû zdafiilá rekonstrukce krovu presbytáfie (prozatím s provizorní krytinou), v obci byly dále provedeny pouze drobnûj í zásahy na stavbách a rekonstrukce sítû NN a VO Sloup v âechách, VPZ, areál zámku byly provedeny drobnûj í stavební úpravy Sloup v âechách, VPZ, kaple sv. Jana Nepomuckého byla provizornû zaji tûna ve stfie ním plá ti, o etfiena alej Sloup v âechách, VPZ, dûm ãp. 15 dokonãení v mûny stfie ní krytiny z eternitu za bobrovky, realizace vik fiû v rozporu se závazn m stanoviskem, v mûna oken a dal í nepovolené úpravy Sloup v âechách, VPZ, dûm ãp. 26 nepovolená demolice pfiístavby Sloup v âechách, VPZ, dûm ãp. 140 pokraãování opravy a v mûny velmi po kozeného roubení u títové stûny bez konzultace se zástupci SPP Sloup v âechách, VPZ, dûm ãp. 113 demolice z dûvodu havarijního stavu, vlastní práce v rozporu se závazn m stanoviskem, byl schválen nov územní plán, kter poãítá s realizací nové satelitní zástavby za hranicemi památkové zóny v okolí kaple sv. Jana Nepomuckého a aleje Vojetín, VPZ, dûm ãp. 4 velmi zdafiilá obnova venkovního plá tû domu Îìár, VPR v obci je nadále ãetn v skyt nepovolen ch stavebních úprav napfi. u domu ãp. 24, v mûna stfie ní krytiny u ãp. 27; nejrozsáhlej í akcí byla v mûna po kozené ãásti roubení, rekonstrukce sociálního zázemí v chlévní ãásti a zobytnûní komory v patfie a drobnûj í úpravy zbyl ch ãástí domu ãp. 45 (zdafiilá obnova byla devalvována razantním oãi tûním v ech pískovcov ch prvkû v interiéru a exteriéru od pûvodních nátûrû ãi omítek); mezi dal í akce patfií v mûna stfie ní krytiny u usedlosti ãp. 33 a zfiícení p charu u ãp. 5 z dûvodu nedokonãené obnovy z devadesát ch let 20. století a dlouhodobé neúdrïby Bofiejov, kostel sv. Jakuba zahájena obnova havarijního stfie ního plá tû, dokonãena ãást presbytáfie Brenná, kostel sv. Jana Kfititele statické zaji tûní krovu a ramenátû nepravé klenby v západní ãásti lodi De tná, kostel sv. Václava v mûna okenních v plní za kopie, oprava kruchty a dfievûného schodi tû v sakristii ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVI Tù V LIBERCI 11

13 Hamr na Jezefie, papírna ãp. 5 pokraãování obnovy podlahy suterénu Hamr na Jezefie, zfiícenina hradu Dûvína stavba dfievûného pfiístupového schodi tû a zaji tûní svahu ohroïeného erozí Horky, kaple Nanebevzetí Panny Marie oprava fasády vãetnû fasádního nátûru Horní Libchava, kostel sv. Jakuba oprava omítek vûïe kostela vãetnû fasádního nátûru Horní Libchava, fara ãp. 62 oprava krovu, v mûna stfie ní krytiny Horní Prysk, kostel sv. Petra a Pavla dokonãena v mûna stfie ní krytiny na lodi, elektroinstalace kostela, oprava a v malba poloviny lodi a oprava fasády jiïního prûãelí, práce dobré kvality v ak doprovázely i nepovolené úpravy (osazení druhého rámu do oken, vodovodní pfiípojka do sakristie apod.) Jezvé, fara ãp. 1 realizace drenáïního systému Krompach, zámek ãp. 40 pokraãování v mûny oken Kufiívody, zámek stav objektu je nadále komplikován zaná ením odpadkû do interiéru a zatûïováním konstrukcí, zapoãaté práce nejsou dokonãeny Kvítkov, kostel sv. Jakuba Vût ího oprava omítek ãásti severního prûãelí, oprava korunní fiímsy západního prûãelí Lindava, kostel sv. Petra a Pavla pokraãovala v mûna bobrovkové krytiny na stfie ním plá ti lodi Luka, dûm ãp. 24 byla zahájena v mûna po kozeného roubení hospodáfiské ãásti domu Skalice u âeské Lípy, ml n ãp. 269 dokonãení v mûny bfiidlicové krytiny za eternit, oprava havarijních ãástí krovu vãetnû nûkter ch stropních konstrukcí patra a náhrada mimofiádnû po kozené roubené konstrukce patra na severozápadní stranû za zdivo Stvolínky, kostel V ech svat ch oprava krovu a v mûna stfie ní krytiny na západní stranû stfiechy, stabilizace korunní fiímsy váby, chalupa ãp. 41 v mûna stfie ní krytiny na západní stranû stfiechy TuboÏ, dûm ãp. 7 provedena lokální oprava stfiechy a obnova pavlaãe vãetnû podstávky Okres Jablonec nad Nisou V okrese Jablonec nad Nisou jsou povûfieny v konem státní památkové péãe ãtyfii obecní úfiady obce s roz ífienou pûsobností: Jablonec nad Nisou, Îelezn Brod, Tanvald a Turnov (jiïní ãást okresu). Odbornû metodická ãinnost pro obec: Jablonec nad Nisou Ing. Hana Lu tická, Mgr. Jifií KfiíÏek; Îelezn Brod Mgr. Miroslav Kolka, Tomá Kesner; Tanvald Tomá Kesner; Turnov Ing. Hana Lu tická, Tomá Kesner. Pfiehled nejv znamnûj ích akcí: Jablonec nad Nisou, MPZ, kostel Pov ení sv. KfiíÏe pokraãování na celkové obnovû (odkanalizování) Jablonec nad Nisou, MPZ, Nová radnice ãp koncem roku byla zahájena pfiíprava studie na celkovou rehabilitaci objektu Jablonec nad Nisou, MPZ, mûstské láznû ãp. 430 byla dokonãena studie konverze budovy na mûstskou knihovnu, v dal í projekãní pfiípravû se nepokraãuje Jablonec nad Nisou, MPZ, Pomník padl m v Tyr ov ch sadech byl odsouhlasen zámûr na opravu pomníku Jablonec nad Nisou, MPZ, ulice Generála Mrázka ãp. 698 byla odsouhlasena celková oprava fasády a do lo k ãásteãnému odstranûní stavebních zásahû z roku 2006 Jablonec nad Nisou, MPZ, Lidická ulice ãp probûhla oprava uliãní fasády objektu odbornou tukatérskou firmou Jablonec nad Nisou, MPZ, Jiráskova ãp. 590 byla zahájena oprava cenné funkcionalistické fasády (objekt zdokumentován v rámci OPD), do lo k vzorové v mûnû okenních v plní 4. NP Jablonec nad Nisou, MPZ, hasiãská zbrojnice byl odsouhlasen zámûr na konverzi areálu, dominanta areálu hrázdûná vûï bude zachována Jablonec nad Nisou, MPZ, Horní námûstí, kostel Nejsvûtûj ího Srdce Pánû pokraãovala obnova vnûj ího plá tû budovy v rámci PZAD Jablonec nad Nisou, MPZ, Podhorská ulice ãp. 510 probûhla vzorová oprava korunní fiímsy a osazení nov ch okapních svodû, plastická v zdoba fiímsy byla zachována resp. obnovena a do lo k odstranûní druhotn ch prvkû Jablonec nad Nisou, MPZ, ulice U Zeleného stromu ãp. 191 probûhla 1. etapa obnovy fasády, plastická v zdoba fasády byla zachována a byly obnoveny fasádní nátûry Jablonec nad Nisou, MPZ, Anenská ulice ãp a 394 byl schválen projekt na adaptaci objektû na sídlo Mûstského úfiadu, bûhem roku 2007 probûhla 1. fáze realizace projektu Jablonec nad Nisou, MPZ, Horní námûstí ãp. 91 probûhla repase pûvodních v kladcû Jablonec nad Nisou, MPZ, Liberecká ulice ãp. 1900, Mûstské divadlo bylo schváleno osazení kopií soch vozatajû na hlavním prûãelí Jablonec nad Nisou, MPZ, Lidická ãp. 678 na uliãním parteru probûhla v mûna v kladcû Jablonec nad Nisou, mimo MPZ, Schmelowského vila ãp pokraãování celkové obnovy Îelezn Brod-Trávníky, VPR, areál kostela sv. Jakuba Vût ího zvonice stavba byla v kvûtnu znaãnû poniãena poïárem a následnû ohroïena snahami MûÚ Îelezn Brod o strïení zbytku konstrukcí, na konci roku do lo k pozitivnímu obratu a zpracování dokumentace k obnovû; rekonstrukce opûrné zdi pfii hlavním schodi ti Îelezn Brod-Trávníky, VPR, dûm ãp. 45 nadále pokraãuje degradace fasády a stfie ního plá tû Îelezn Brod-Trávníky, VPR, dûm ãp. 130 pfiípravné práce pro rekonstrukci (nepovolená podfiezávka) Îelezn Brod-Trávníky, VPR, dûm ãp. 204 v Zahradnické ulici dokonãena v stavba pfiední ãásti domu, která byla demolovaná pfiedchozího roku z dûvodu havarijního stavu Îelezn Brod-Trávníky, VPR, dûm ãp. 191 zahájení citlivé obnovy objektu (nové nátûry roubení, oken, odstranûní novodob ch doplàkû) Îelezn Brod-Trávníky, VPR, dûm ãp. 262 kvalitní v mûna stfie - ní krytiny bfiidlice s ãásteãn m pouïitím pûvodního materiálu Îelezn Brod-Trávníky, VPZ, dûm ãp. 60 v Jircháfiské ulici dokonãena nepovolená vestavba do hodnotného mansardového krovu Îelezn Brod-Trávníky, VPZ, dûm ãp. 61 kvalitní v mûna bfiidlicové stfie ní krytiny na polovinû domu za dfievûn indel Îelezn Brod-Trávníky, VPZ, dûm ãp. 78 probíhá rekonstrukce formou demolice vût iny pûvodních konstrukcí dle star ího povolení (pfied vyhlá ením VPZ, napfi. likvidace povalového stropu) Albrechtice v Jizersk ch horách, protrïená pfiehrada na Bílé Desné oprava manipulaãní vûïe a v pustní toly Jeni ovice, barokní kostel sv. Jifií oprava stfiechy Jeni ovice, âerven DvÛr pokraãování rekonstrukce Krásná, tzv. KittelÛv dûm ãp. 10 pokraãování celkové rekonstrukce Kristiánov, chalupa ãp. 52 umístûní voltaick ch panelû Luãany nad Nisou, kostel Nav tívení Panny Marie opravy elektroinstalace Rychnov u Jablonce nad Nisou, barokní kostel sv. Václava II. etapa obnovy fasád SmrÏovka, kostel archandûla Michaela pokraãování rekonstrukce interiéru 12 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVI Tù V LIBERCI

14 Okres Liberec V okrese Liberec jsou povûfieny v konem státní památkové péãe dva obecní úfiady obce s roz ífienou pûsobností: Liberec a Fr dlant. Odbornû metodická ãinnost pro obec: Liberec Ing. Hana Lu tická, Mgr. Jifií KfiíÏek, Mgr. Miroslav Kolka, Mgr. Jifií VochomÛrka; Fr dlant Mgr. Jifií VochomÛrka Pfiehled nejv znamnûj ích akcí: âesk Dub, MPZ, areál zámku ãp. 1/IV bylo realizováno zdafiilé vydláïdûní nádvofií, vyãi tûní prostoru a dosadba nov ch dfievin, zahájena v mûna stfie ní krytiny a nepovolená rekonstrukce interiéru (zázemí muzea) domu ãp. 11/IV âesk Dub, MPZ, námûstí B. Smetany dokonãení rekonstrukce povrchû âesk Dub, MPZ, mûstské hradby ménû zdafiilé opravy úseku okolo kostela sv. Ducha âesk Dub, MPZ, dûm ãp. 85/III demolice z dûvodu havarijního stavu âesk Dub, MPZ, dûm ãp. 101/IV rekonstrukce stfie ního plá tû Fr dlant, MPZ, novorenesanãní radnice ãp. 37 úspû né dokonãení rehabilitace dvorní ãásti radnice spojené s pfiemístûním bronzové sochy Albrechta z Vald tejna ze zámku na dvûr radnice Fr dlant, MPZ, dûm ãp. 73 na námûstí T. G. Masaryka dokonãení interiérov ch stavebních prací vãetnû poloïení krytiny domu, zb vá obnova fasády do námûstí Ostatní akce v MPZ Fr dlant se vût inou t kají obnovy (opravy) fasád, v mûny stfie ní krytiny, pûdních vestaveb, úprav parterû, osazení firemních a reklamních oznaãení, v mûny oken, úpravy interiéru, apod. Hodkovice nad Mohelkou, MPZ, kostel sv. Prokopa pokraãování v mûny stfie ní krytiny Jablonné v Podje tûdí, MPZ, b val kostel Narození Panny Marie zmûna projektu na rekonstrukci Hrádek nad Nisou, MPZ, dûm ãp. 71 dokumentace na obnovu interiérû pro Multifunkãní centrum Trojmezí a novostavby kinosálu byla negována, na základû nûkolika jednání byla dokumentace upravena. Jednání skonãila úspû n m kompromisem mezi zadavatelem a NPÚ ÚOP v Liberci Hrádek nad Nisou, MPZ schválení PD na celkovou rekonstrukci Horního námûstí a pfiilehl ch ulic Hrádek nad Nisou, MPZ, dûm ãp. 109 úspû ná obnova fasády hlavního prûãelí, mimo to bylo pro MPZ Hrádek nad Nisou zpracováno pouze nûkolik písemn ch vyjádfiení t kajících se pfieváïnû drobnûj ích stavebních úprav a udrïovacích prací Jablonné v Podje tûdí, MPZ, klasicistní dûm ãp. 16 zahájení celkové rekonstrukce Jablonné v Podje tûdí, MPZ, mûstské hradby zahájení projektové pfiípravy na opravu Kry tofovo Údolí, VPZ probíhají zde drobnûj í stavební akce t kající se v mûny stfie ních krytin, oken a realizace drobn ch doplàkov ch hospodáfisk ch staveb; pfiíklady: dûm ãp. 1 nepovolená v mûna stfie ní krytiny a pfiístavba; dûm ãp. 26 poloïení nové eternitové krytiny, stavba prûbûïného vik fie s pultovou stfiechou; dûm ãp. 70 nepovolená v mûna roubené konstrukce a ãásti krovu, garáïová vrata; dûm ãp. 106 demolice hodnotné roubené stodoly, nepovolená vestavba do krovu a likvidace bfiidlicového obloïení fasády; dûm ãp. 123 dokonãena roubená pfiístavba Liberec, MPZ pfiíprava v stavby nového bytového domu v Hrazené ulici (ze strany NPÚ nesouhlas s architektonick m fie ením) Liberec, MPZ, novorenesanãní radnice dokonãena rekonstrukce zadní vûïe, zahájení diskuze o zpfiístupnûní radniãního sklípku exteriérov m v tahem Liberec, MPZ, Severoãeské muzeum dokonãení obnovy vnûj ího plá tû mû Èanského domu ãp. 485 Liberec, MPZ, budova star ch mûstsk ch lázní ãp. 723 probíhá koneãná fáze obnovy stfie ního plá tû Liberec, MPZ, klasicistní dûm ãp. 131 U Zeleného stromu v Moskevské ulici probíhá diskutabilní rekonstrukce objektu v sousedství realizované novostavby obchodního domu, ke konci roku je objekt zastfie en, krov je sanován a zaji tûn; objekt je bez krytiny, oken, interiérové práce nejsou ukonãeny, rekonstrukce probíhá komplikovan m zpûsobem za znaãného úbytku torza pûvodních konstrukcí a detailû z dûvodu havarijního stavu objektu a problematického pfiístupu vlastníka Liberec, MPZ, dûm ãp. 23, Jablonecká ulice ukonãení celkové rekonstrukce sídla NPÚ ÚOP v Liberci Liberec, MPZ, kostel sv. Antonína, Sokolské námûstí obnova fasádního plá tû kostelní vûïe vãetnû restaurování pískovcov ch ãlánkû (chrliãe, fiály, kruïby) Liberec, MPZ, dûm ãp. 5, ulice U Krematoria negování zámûru demolice klasicistního krovu objektu Liberec, MPZ, Lipová ulice na nároïí ulic Malá Moskevská a Lipová byl schválen projekt na novostavbu kanceláfiské a prodejní budovy Liberec, MPZ, aldovo námûstí pfies opakovan nesouhlas NPÚ ÚOP byla zahájena v stavba objektu Plaza Liberec, MPZ, Tkalcovská ãp. 46 pfies opakovan nesouhlas NPÚ ÚOP pokraãuje mûsto Liberec na pfiípravû demolice klasicistního objektu, dûm je nezabezpeãen a dochází k jeho postupné devastaci Liberec, MPZ, Sokolovské námûstí ãp. 262 byl schválen zámûr adaptace objektu na hotel Liberec, MPZ, Gutenbergova ulice ãp. 118 byl schválen projekt adaptace objektu na hotel Liberec, MPZ, Bene ovo námûstí ãp. 176 probûhla nedovolená adaptace 1. NP na hernu, dále probûhly stavební práce v interiérech bez vûdomí NPÚ ÚOP, na rok 2008 je chystána obnova uliãní fasády domu Ostatní akce v MPZ Liberec se vût inou t kají obnovy (opravy) fasád, v mûny stfie ní krytiny, pûdních vestaveb, úprav parterû, osazení firemních a reklamních oznaãení, v mûny oken, úpravy interiéru apod. Velmi problematické jsou novostavby, které nerespektují jak historickou parcelaci, tak ani okolní objekty a povût- inou vznikají na úkor historické zástavby. Mûstské objekty v památkové zónû i mimo ni jsou demolovány i pfies na e negativní písemná vyjádfiení (ãp. 495 Jablonecká ul.). Liberec, mimo MPZ, kostel sv. Máfií Magdalény bylo provedeno provizorní zaji tûní stfie ního plá tû po naru ení v lednu 2007, v souãasnosti je pfiipravován projekt na konverzi klá terního areálu na hotelov komplex Liberec, mimo MPZ, ulice U krematoria ãp. 460 byl odsouhlasen projekt na stavební úpravy krematoria, budou odstranûny druhotné zásahy ze 70. let 20. století a bude novû zastfie eno dvorní prostranství Liberec-Pilínkov byl odsouhlasen zámûr na celkovou opravu objektu kaple Liberec-Dlouh Most, kostel Sv. Vavfiince probíhá postupná oprava objektu byla odsouhlasena v mûna stfie ní krytiny a zaslepení boãních dvefií do lodi kostela Liberec-JanÛv DÛl, kostel sv. Jana Nepomuckého byla zahájena 1. fáze celkové obnovy objektu, probûhla rekonstrukce hlavního prûãelí (navrácení zaniklé atiky nad boãním vstupem a na títû hlavního prûãelí), byly obnoveny druhotnû zazdûné okenní otvory v presbyteriu, naru ené ãásti pûvodního barokního krovu byly lokálnû vymûnûny a bylo doplnûno naru ené obvodové zdivo a opraveno provizorní zastfie ení, dále probûhla v mûna, resp. rekonstrukce okenních v plní ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVI Tù V LIBERCI 13

15 Liberec-Machnín, kapliãka úspû né ukonãení celkové obnovy Krajinná památková zóna Lembersko v území zatím (na tûstí) nedochází k v stavbû nov ch objektû, vût ina akcí se t ká stavebních úprav a pfiestaveb stávajících objektû Památkové ochranné pásmo Státního zámku Sychrov území ãelí tlaku na nepfiimûfienou v stavbu nov ch RD Arnoltice, dûm ãp. 48 nafiízení k provedení zabezpeãovacích prací Domaslavice, barokní kaple Nejsvûtûj í Trojice a sv. Jana Nepomuckého po opravû se na jejím vnûj ím plá ti projevily poruchy, které by mûly b t odstranûny v roce 2008 Grab tejn, areál hradu, SH Grab tejn na konci roku byla zahájena rozsáhlá stavební akce pfiestavby v chodního kfiídla na eurocentrum a obnova jiïního kfiídla a stfie ního plá tû celého objektu, zásah pfiedstavuje ve svém dûsledku velké mnoïství drobnûj ích zásahû do autentick ch konstrukcí stavby, které jsou nároãné na kvalitní dokumentaci Grab tejn, areál hradu, tzv. Dolní zámek (Vojensk útvar) v 1. polovinû roku byla provedena celková rekonstrukce hospodáfiské budovy III dle dokumentace schválené v roce 2002, která nenávratnû zniãila autentickou dispozici s ãernou kuchyní a fiadou dal ích hodnotn ch detailû Grab tejn, areál hospodáfiského dvora, kûlna u myslivny obnova fasády a stfie ního plá tû Hefimanice v Podje tûdí, novogotická kaple sv. Antonína zahájení opravy Hefimanice v Podje tûdí, chalupa ãp. 123 dokonãení v mûny krytiny Jefimanice, kostel sv. Anny zahájení celkové obnovy opravou sakristie Jítrava, usedlost ãp. 20 pokraãování rekonstrukce Jítrava, kostel sv. Pankráce oprava stfiechy po kozené orkánem Katany, usedlost ãp. 7 zru ení prohlá ení (po ãtyfiiceti letech od podání první Ïádosti o zru ení), objekt byl rozebrán a mûl by b t rekonstruován na Dûãínsku KfiíÏany, kostel sv. Maxmiliána havarijní stav krovu byl odstranûn v leto ní roce opravou nad sakristií, souãástí akce byla i oprava klenby sakristie, v sledek lze hodnotit velmi kladnû Mní ek, kostel sv. Mikulá e schválení dokumentace na obnovu kostelní vûïe Pfií ovice, archeologické lokalita Cecilka zfiizování zahrad u RD vystavûn ch na dané lokalitû (pod archeologick m dohledem) Okres Semily V okrese Semily jsou povûfieny v konem státní památkové péãe tfii obecní úfiady obce s roz ífienou pûsobností: Turnov, Semily a Jilemnice. Odbornû metodická ãinnost pro obec: Turnov Tomá Kesner, Ing. Hana Lu tická; Semily Tomá Kesner; Jilemnice Tomá Kesner Pfiehled nejv znamnûj ích akcí: Jilemnice, MPZ, kostel sv. Vavfiince oprava sanktusové vûïe Jilemnice, MPZ, pivovar ãp. 1 pokraãování rekonstrukãních prací (pfiíãná chodba v 1. NP) Jilemnice, MPZ, kola ãp. 288 ãásteãná v mûna okenních v plní Jilemnice, MPZ, ka na na námûstí oprava pfiedloïeného schodi tû Lomnice nad Popelkou, MPZ, mûstsk dûm ãp. 43/44 generální oprava fasády a ãásteãná v mûna okenních v plní Lomnice nad Popelkou, MPZ, fara ãp. 142 statické zabezpeãení klenbov ch stropû nad vnitfiním schodi tûm Turnov, MPZ, synagoga zahájení celkové rekonstrukce Turnov, MPZ, mûstské divadlo oprava venkovního pfiedloïeného schodi tû Horní Branná, tzv. Plátenick dûm ãp. 74 pokraãování rekonstrukãních prací Levínská Ole nice, kostel V ech svat ch oprava stfiechy vûïe Loukov, b valá kola ãp. 35 v mûna doïilé stfie ní krytiny Ma ov, areál hradu Vald tejna pokraãování rekonstrukãních prací Modfii ice, usedlost ãp. 10 v mûna havarijního roubení Modfii ice, usedlost ãp. 14 v mûna havarijního roubení Mfiíãná, kostel sv. Katefiiny pokraãování rekonstrukce stfiechy a opravy fasády Nová Ves nad Popelkou, chalupa ãp. 226 v mûna doïilé stfie ní krytiny Nudvojovice, hfibitov oprava vstupní brány Paseky nad Jizerou, chalupa ãp. 95 oprava krovu a v mûna doïilé stfie ní krytiny Pfiepefie, fara ãp. 10 oprava stfiechy Roprachtice, fara ãp. 1 oprava nosné konstrukce krovu a pokládka provizorní stfie ní krytiny Semily, chalupa ãp. 103 oprava roubené obvodové konstrukce Syfienov, zfiícenina hradu Kumburka oprava ãásti hradební zdi, dokonãení opravy válcové vûïe Vyskefi, areál kostela Nanebevzetí Panny Marie oprava dfievûné zvonice Oddûlení péãe o movité kulturní památky V prûbûhu roku 2007 provádûli odborní zamûstnanci Oddûlení péãe o movité kulturní památky (dále jen OPMP) v rámci ãinnosti NPÚ ÚOP v Liberci odbornû metodickou ãinnost v oblasti péãe (obnovy a údrïby) o movité kulturní památky, resp. o nemovité kulturní památky, které jsou v tvarn mi díly, popfiípadû o umûlecké a umûleckofiemeslné artefakty jako souãást nemovit ch kulturních památek. Odbornû metodickou ãinnost Oddûlení péãe o movité kulturní památky v NPÚ ÚOP v Liberci provádûli dva odborní pracovníci, PhDr. ªubomír Turãan a Mgr. Milo Krãmáfi. Pfii své odborné ãinnosti v rámci NPÚ ÚOP v Liberci OPMP úzce spolupracovalo pfiedev ím s Oddûlením péãe o nemovité kulturní památky (OPNP) a s Odborem evidence, dokumentace a informací (EDI). Mgr. Milo Krãmáfi spolupracuje s Oddûlením evidence na vedení archivu restaurátorsk ch zpráv. Co se t ãe vnûj ích vztahû a spoluprací, OPMP i v sledovaném roce 2007 úzce spolupracovalo s jin mi regionálními kulturními institucemi Severoãesk m muzeem v Liberci a Severoãeskou galerií v Liberci. I v roce 2007 nadále probíhala spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkynû v Ústí nad Labem, kdy zamûstnanci OPMP zaji Èovali oponentské posudky diplomov ch prací. V sledovaném roce probíhala i nadále spolupráce OPMP s útvarem kriminální sluïby a vy etfiování PâR pfii identifikaci a kvalifikaci zcizen ch umûleck ch dûl, vãetnû spolupráce pfii dohledu státních orgánû (celní správy) nad v vozem pfiedmûtû kulturní hodnoty v souladu se zákonem ã. 71/1994 Sb. (novelizován pod ã. 80/2004 Sb.), o v vozu pfiedmûtû kulturní hodnoty. Svá odborná vyjádfiení v souladu s 14 odst. 1. a 2. zákona ã. 20/87 Sb., o státní památkové péãi, poskytovalo OPMP nejen jednotliv m v konn m orgánûm státní památkové péãe, tj. kompetentním mûstûm III. kategorie (povûfien m obcím). V nûkter ch pfiípadech poskytovalo OPMP odborné posudky na základû Ïádosti pfiímo majitelûm kulturní památky. Vyjádfiení jsme poskytli v pfiípadû, Ïe majitel o pomoc NPÚ poïádal (a to i v pfiípadech, kdy nebyl dan pfiedmût veden v Ústfiedním seznamu kulturních památek âr). Pfii fie ení technologick ch problémû v rámci odbornû metodické ãinnosti spolupracovali pracovníci OPMP s technologickou laboratofií NPÚ ÚP Praha. V rámci zmínûné spolupráce probíhaly 14 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVI Tù V LIBERCI

16 i v roce 2007 prûbûïné konzultace fie ící sporné a problematické otázky technologie obnovy památkového fondu. I v roce 2007 metodicky zaji Èovalo OPMP agendu Programu restaurování movit ch kulturních památek MK âr. V roce 2007 bylo do zmínûného programu zafiazeno z Libereckého kraje 7 akcí, u kter ch finanãní dotace z MK âr ãinila celkem 1 milion Kã (10 % z nákladû ãinil pfiíspûvek majitele movité kulturní památky). V záfií 2007 Mgr. Milo Krãmáfi ve spolupráci s Bc. Petrem Feigem (OPNP) uspofiádali odbornû metodickou pracovní dílnu na hradû Houska (okres âeská Lípa), kde se fie ila problematika restaurování gotick ch nástûnn ch maleb v hradní kapli. Této akce se zúãastnilo cca 50 pracovníkû NPÚ, muzeí, studentû vysok ch kol i restaurátorû. Obdobnû jako v pfiedcházejícím období se pracovníci OPMP i v prûbûhu roku 2007 setkávali s problémy, které v raznû ovliv- Àují ochranu movit ch kulturních památek v dan ch regionech pfiedev ím v procesu jejich obnovy a údrïby. Kromû neutû eného technického stavu movit ch kulturních památek vypl vajícího z mnohaleté zanedbané údrïby je to pfiedev ím stûïejní dlouholet problém nedostatku finanãních prostfiedkû na jejich obnovu (restaurování). V posledním období se paradoxnû u nûkter ch právních subjektû projevuje problém s moïností investice vût ího mnoïství finanãních prostfiedkû na obnovu nemovit ch kulturních památek (sídla organizací, penûïní ústavy apod.). Mnohé finanãnû nákladné úpravy v ak ãasto vedou k zásahûm naru ujícím autenticitu kulturní památky, ãasto pou- Ïitím tzv. moderních technologií, které pouïité za úãelem pouze vizuálního efektu mohou nenapravitelnû znehodnotit ty hodnoty kulturní památky, které byly motivací k jejich památkové ochranû. Pfiehled v znamnûj ích restaurátorsk ch akcí v odborné pûsobnosti OPMP za rok 2007: Okres âeská Lípa Bezdûz, kostel sv. Jiljí restaurování hl. oltáfie, I. etapa restaurátorského zásahu (podpofieno z PRMKP) âeská Lípa, Ïidovsk hfibitov restaurování stél De tná, kostel sv. Václava restaurování v malby presbyteria Houska, hrad Houska restaurování gotick ch nástûnn ch maleb v kapli, I. etapa restaurátorského zásahu Kamenick enov, areál kostela Narození sv. Jana Kfititele náhrobek rodiny Conrath Kamenick enov, areál kostela Narození sv. Jana Kfititele vstupní brána Kravafie, sloup se sochou Panny Marie restaurátorsk zásah na 4 plastikách Okna, kostel Nanebevzetí Panny Marie restaurování hl. oltáfie, I. etapa restaurátorského zásahu (podpofieno z PRMKP) Zákupy, SZ Zákupy restaurování závûsû v pfiijímacím salonu císafie Zákupy, SZ Zákupy salon císafiovny I, pohovka trojmístná, pohovka dvoumístná, chaise-longue, 2 kfiesla Zákupy, sloup Nejsvûtûj í Trojice komplexní restaurátorsk zásah Okres Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou, dûm ãp. 582 restaurování pískovcového vstupu (fara Církve ãeskoslovenské husitské) Jablonec nad Nisou, kostel dr. Karla Farského pfiíprava na restaurování vstupního portálu Malá Skála-Vranové, litinov kfiíï restaurování vãetnû kamenného postamentu SmrÏovka, kostel archandûla Michaela restaurování 4 barokních soch Okres Liberec Fr dlant, SZ Fr dlant restaurování dvou portrétních obrazû Marie Eli ka Kounicová, Isabela z Harrachu Fr dlant, SZ Fr dlant konzervace 2 obrazû (olej na plátnû) Filipa Josefa Clam-Galasse a Jana Václava Gallase Liberec-Per t n socha sv. Jana Nepomuckého Lvová, SZ Lemberk obraz Sv. Josef u sv. ebestiána Lvová, SZ Lemberk olejomalby ze stropu Rytífiského sálu Lvová, SZ Lemberk bílá kanelovaná kachlová kamna z 18. stol. (podpofieno z PRMKP) Sychrov, SZ Sychrov divadelní opona (podpofieno z PRMKP) Sychrov, SZ Sychrov intarzovaná druhorokoková vitrína Sychrov, SZ Sychrov restaurování souboru nábytku Okres Semily Horní Branná, objekt ãp. 74 (b v. Plátenick dûm) obnova kamenosochafisk ch prvkû Jilemnice, Masarykovo námûstí (p. p. ã. 462) restaurování ka ny (I. etapa) Karlovice-Sedmihorky, busta dr. A. lechty (p. p. ã. 1414/2) restaurování a vytvofiení kopie Mfiíãná, kostel sv. Katefiiny obnova v malby interiéru Turnov, Hrub Rohozec, SZ Hrub Rohozec restaurování souboru pfiedmûtû mobiliárního fondu (obrazy, nábytek, kresby) Turnov, areál Ïidovského hfibitova restaurování náhrobkû, IV. etapa Odbor evidence, dokumentace a informací (EDI) V roce 2007 do lo ke stabilizaci organizaãní struktury odboru, kdy ke stávajícím oddûlením dokumentace, evidence a informací pfiibylo oddûlení prûzkumû a v zkumû. âinnost jednotliv ch oddûlení v ak byla i v leto ním roce plnû soustfiedûna na plnûní úkolu MK âr Obnova identifikace nemovit ch kulturních památek v âeské republice (reidentifikace). Dá se fiíci, Ïe vzhledem k personálním a ãasov ch moïnostem byl tento úkol v rovinû sbûru dat v terénu uspokojivû dokonãen. V tomto roce zaãalo fungovat pracovi tû GIS, které zpracovává a vyhodnocuje pfiedev ím zákresy pofiízené v rámci reidentifikace. Souãasnû byly uspofiádávány a evidovány dokumentaãní sbírky (vyjma sbírky obrazové dokumentace a sbírky odborného spisového fondu) v knihovním programu Clavius, kter byl pro tento úãel speciálnû upraven. V prûbûhu roku bylo zpracováno tfiicet ãtyfii návrhû na prohlá ení vûcí za kulturní památku a est odborn ch posudkû t kajících se zru- ení památkové ochrany. Plnû se rozbûhla také ãinnost v oblasti dokumentace movit ch památek. V rámci projektu Seznam ohro- Ïen ch památek byly na ím pracovi tûm vkládány fotografie do metainformaãního systému (MIS), kter byl spu tûn v pilotním provozu. Dále byla uzavfiena smlouva s Technickou univerzitou Liberec (TUL) o umoïnûní odborné praxe na na em pracovi ti pro studenty bakaláfiského studia oboru Kulturnûhistorická a muzeologická studia. V prûbûhu roku 2007 praxi absolvovali tfii studenti. V rámci v ukového programu stfiední prûmyslové koly stavební byli její Ïáci na na em pracovi ti seznámeni s fungováním na eho odboru a dále se stavebnû-historick mi prûzkumy. Na e pracovi tû také poskytlo podklady pro vydání turistické mapy Das Umgebindeland entdecken nakladatelství K. D. I. Euroverlag a publikace Pavla D. Vinkláta a Dany Filipové Raspenava, mûsto na Smûdé, Liberec Oddûlení dokumentace Nemovité kulturní památky Na území Libereckého kraje bylo k evidováno nemovit ch kulturních památek. Cel rok se intenzivnû pracovalo ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVI Tù V LIBERCI 15

17 na reidentifikaci nemovit ch kulturních památek. Celkem mûlo b t zpracováno kulturních památek (poãet objektû zapsan ch do Ústfiedního seznamu kulturních památek âr do , kter je i uvádûn v závûreãné zprávû tohoto úkolu). Fakticky v ak bylo zpracováno památek 2 235, neboè se reidentifikovaly i památky prohlá ené mezi lety Z celkového mnoïství zb vá k dopracování 59 poloïek (pfiedev ím se jedná o archeologické památky). V sledky terénního prûzkumu byly následnû vyhodnocovány a zpracovávány do elektronické podoby evidenãního listu. Evidenãní listy jsou kompletnû hotovy u cca jedné ãtvrtiny památek. U ostatních jsou uvádûny pouze základní a územnû identifikaãní informace. PrÛbûÏnû s pfiesahem do roku 2008 probíhá sjednocování záznamû veden ch v Ústfiedním seznamu (MonumNet) a Regionálním seznamu s cílem, aby v ãet poloïek v obou veden ch seznamech byl totoïn. V prûbûhu roku 2007 bylo ve spolupráci s ÚP NPÚ v Praze postupnû vybaveno a zprovoznûno pracovi tû GIS. Jeho ãinnost se naplno rozbûhla od ãervna 2007 v souvislosti se zpracováváním úkolu Obnova identifikace nemovit ch kulturních památek. Pracovi tû disponuje jedním odborn m pracovníkem. PouÏívá software ArcView 9.1 a pracovní stanici GPS Trimble Recon se softwarem ArcPad. Vlastní ãinnost spoãívá v pfiesné terénní lokalizaci a v pofiizování a naplàování dat do projektu PaGIS NPÚ. Zpracované návrhy na prohlá ení za kulturní památku podané na MK âr Nemovité kulturní památky okres Liberec Vûtrov (ãást obce Fr dlant) socha sv. Máfií Magdalény okres Semily Louãky kostel sv. Antonína V eà dûm ãp. 11 Lomnice nad Popelkou dûm ãp. 886 Movité kulturní památky Rok po vzniku samostatného Národního památkového ústavu, územního odborného pracovi tû v Liberci se v rámci oddûlení na jafie 2007 naplno rozbûhla také ãinnost v oblasti dokumentace movit ch památek. Liberecké pracovi tû se plnû zapojilo do programu Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dûdictví (ISO) a v rámci Vûdy a v zkumu se pfiipojilo k fie ení úkolu ã. 203 Systematické odborné obnovy identifikace movitého památkového fondu (s v jimkou mobiliárních fondû kulturních památek). Pfii stávajícím personálním obsazení a zachování finanãních prostfiedkû urãen ch na vûdu a v zkum lze v roce 2011, kdy vypr í termín úkolu Systematické odborné obnovy identifikace movitého památkového fondu, pfiedpokládat okolo % v terénu identifikovan ch movit ch kulturních památek. Na území Libereckého kraje se k nacházelo movit ch kulturních památek. Oddûlení dokumentace disponuje prozatím jedním odborn m pracovníkem pro oblast movit ch památek. Mimo systematické dokumentaãní ãinnosti a informaãního servisu v rámci programu ISO spadá do jeho náplnû pfiedev ím oblast návrhû na prohlá ení movit ch kulturních památek. Zde do lo v roce 2007 oproti pfiedchozímu období k nárûstu ãinnosti a zlep ení spolupráce s Ministerstvem kultury, pfiedev ím v souvislosti s poïadavky na aktualizaci star ích návrhû. V prûbûhu roku 2007 bylo zpracováno 9 návrhû na prohlá ení, ãítajících celkem 41 jednotliv ch poloïek. V roce 2007 byla provedena terénní fotodokumentace ve 34 lokalitách na území litomûfiické diecéze a v jednom objektu na území královéhradecké diecéze. Z pofiízeného digitálního materiálu bylo vyvoláno papírov ch fotografií. Celkov poãet objektû na území Libereckého kraje, které byly dosud v terénu zdokumentovány v rámci ISO, ãiní 218. Nyní ve vût inû objektû probíhá nová kvalitní fotodokumentace, která doplní star í videodokumentaci a souãasnû plní úkol obnovy identifikace. Tato ãinnost bude do budoucna tvofiit hlavní náplà dokumentace ISO. Odhadovan zb vající poãet objektû, kter dosud nebyl vûbec dokumentován (cca 80), tvofií z vût í ãásti drobné sakrální objekty. S ohledem na stávající stav zpracování videodokumentace, pokr vající takfika kompletnû objekty v okresech âeská Lípa, Jablonec nad Nisou a Liberec, se terénní fotodokumentace soustfiedila pfiedev ím na farnosti v okrese Semily, kde byla dosavadní videodokumentace v odpovídající kvalitû provedena pouze v ãásti objektû. Novû dokumentovány na digitální fotografie byly ale i dal í objekty v ostatních okresech Libereckého kraje, v souvislosti s poïadavky Ministerstva kultury na návrhy na prohlá ení. Snahou zûstává pfiednostnû dokumentovat pfiedev ím hûfie zabezpeãené ãi jinak ohroïené objekty. Seznam dokumentovan ch míst se odvíjí také od ostatních poïadavkû v souvislosti s provádûním Systematické odborné obnovy identifikace movitého památkového fondu a návrhû na prohlá ení. Poãátkem ãervna bylo zprovoznûno naplàování databáze ISO v programu ArtGuard 2.5. V databázi ISO pfievzalo koncem roku 2006 liberecké pracovi tû záznamû pfiedmûtû kulturní hodnoty ve 128 lokalitách na území Libereckého kraje, vytvofien ch v letech pracovníky oddûlení dokumentace nynûj ího NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem. V roce 2007 bylo na libereckém pracovi ti vytvofieno celkem 252 nov ch záznamû do databáze ISO (z toho 215 pfiímo z pracovi tû ISO a 37 záznamû pfiibylo do databáze ISO z oddûlení péãe o movité památky jako v stup z obnovy identifikace, provádûné v rámci vûdy a v zkumu). Koncem roku 2007 uzavfielo liberecké pracovi tû NPÚ Dohodu o spolupráci na dokumentaci kulturních statkû ve vlastnictví ímskokatolické církve s Biskupstvím královéhradeck m, která umoïní dokumentaãní ãinnost v rámci ISO na území Jilemnického vikariátu, kter zasahuje do ãásti okresu Semily. Obdobnou dohodu s Biskupstvím litomûfiick m má NPÚ ÚOP v Liberci uzavfienou jiï od konce roku 2006, vzájemná v mûna dat a spolupráce probíhá. S ohledem na stávající legislativu zpracovávají agendu zákona ã. 71/1994 Sb., o prodeji a v vozu pfiedmûtû kulturní hodnoty, resp. ã. 80/2004 Sb., kter m se mûní zákon ã. 71/1994 Sb. nále- Ïející územnû na NPÚ ÚOP v Liberci, ústfiední pracovi tû NPÚ v Praze nebo NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem. Zpracované návrhy na prohlá ení za kulturní památku podané na MK âr Movité kulturní památky okres âeská Lípa Horní Prysk okres Jablonec nad Nisou R novice okres Liberec StráÏ nad Nisou Krásná Studánka Bulovka okres Semily Paseky nad Jizerou Turnov Vald tejn Turnov Louãky mobiliáfi v kostele sv. Petra a Pavla kazatelna a 2 boãní oltáfie socha Panny Marie kovov kfiíï s kamenn m podstavcem monstrance mobiliáfi kostela sv. Václava mobiliáfi kostela sv. Mikulá e mobiliáfi hradní kaple sv. Jana Nepomuckého Ïelezniãní vagon fiady Rd mobiliáfi z kostela sv. Antonína 16 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVI Tù V LIBERCI

18 Oddûlení evidence památek Samostatné Oddûlení evidence památek se v rámci Odboru evidence, dokumentace a informací vytvofiilo v prûbûhu roku Chod oddûlení, pod které spadá správa dokumentaãních sbírek, odborné spisovny, obrazové sbírky a knihovny, zaji Èují ãtyfii pracovníci. Oddûlení poskytlo informace a materiály 19 externím badatelûm, pfieváïnû z fiad studentû. V rámci libereckého pracovi tû poskytuje prûbûïnû informace a materiály pracovníkûm z jin ch odborû, hlavnû z Odboru památkové péãe, se kter m nejvíce spolupracuje. Oddûlení v roce 2007 zapoãalo i se sepisováním ve keré plánové dokumentace nacházející se v objektech, které NPÚ ÚOP v Liberci spravuje. Dosud byla takto zpracována dokumentace nalézající se na SZ Zákupy. Odborná spisovna V rámci spisovny probíhá tfiídûní a vyfiazování star ch kopií spisû pfiedan ch NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, posléze následné doplnûní originálem a jeho celková kompletace. Dále probíhá ukládání vyfiízen ch dokumentû ãi spisû dle ukládacích znaãek a jejich vyfiazování po uplynutí skartaãní lhûty ve skartaãním fiízení. Sbírka obrazové dokumentace Od poslední tfietiny roku 2007 probíhá systematická péãe o sbírku obrazové dokumentace, pfiedev ím o fotoarchiv. Ten se t ká jak analogov ch fotografií, tak i fotografií digitálních. Z digitálních fotografií pofiízen ch bûhem reidentifikace bylo vyvoláno ks. Z toho je zpracovan ch 128 ks z okresu Liberec a 280 ks z okresu Jablonec nad Nisou. Od územního odborného pracovi tû NPÚ v Pardubicích jsme získali xerokopie fotografií památek okresu Semily, kter od roku 2003 náleïí Libereckému kraji. Knihovna Knihovní fond se za rok 2007 rozrostl o 594 poloïek, pfiiãemï byl kladen dûraz na doplnûní regionální literatury. Na základû spolupráce s knihovnou Technické univerzity Liberec byly získány skeny diplomov ch prací, které mají vztah k památkové péãi. Od konce roku 2006 pracovi tû disponuje knihovním systémem Clavius, ve kterém je zpracováván kromû knihovního fondu i fond dokumentaãních sbírek. Knihovna v souãasnosti odebírá 11 odborn ch periodik. Fond je doplàován formou v mûny, nákupy a dary. Knihovník se úãastní knihovnick ch kolení, pofiádan ch Krajskou vûdeckou knihovnou v Liberci. Oddûlení prûzkumû a v zkumû StûÏejní ãinností oddûlení je provádûní archeologické památkové péãe nejen na objektech ve správû NPÚ ÚOP v Liberci. Nejvût í akcí tohoto druhu byl záchrann ch archeologick v zkum hradu Grab tejna v souvislosti s jeho celkovou obnovou a rekonstrukcí. Ostatní archeologické akce se soustfieìovaly na dokumentaci stavební a v kopové ãinnosti v okolí kulturních památek v Libereckém kraji (30 lokalit). Oddûlení se soustfieìuje téï na provádûní obnovy identifikace nemovit ch kulturních památek. V rámci v konu ãinnosti oddûlení a zapojení se do projektu Operativní prûzkum a dokumentace byly provádûny i drobné prûzkumné a dokumentaãní práce na nûkolika objektech: - SH Grab tejn Dolní zámek, hospodáfisk objekt ã. III dokumentace krovu v prûbûhu rekonstrukce - Liberec, dûm U Zeleného stromu ãp. 131 dokumentace krovu v prûbûhu rekonstrukce - Sloup, dûm ãp. 113 dokumentace objektu pfied demolicí - Bíl Kostel, dûm ãp. 31 dokumentace krovu pfied demolicí objektu - Zákupy, zámek hospodáfisk dvûr dokumentace dfievûného úïlabí stfiechy - Horní Libchava, kostel sv. Jakuba dokumentace barevnosti vûïe v prûbûhu rekonstrukce - Bofiejov, kostel sv. Jakuba dokumentace zbytkû sanktusníkové vûïiãky Dokumentace v rámci OPD viz kapitola 2.3 Vûda a v zkum, ã. úkolu 301. Dále bylo zdokumentováno: - demolice domu ãp. 113 ve Sloupu v âechách, okres âeská Lípa - vyhofielá zvonice v areálu kostela v Îelezném Brodû (ã. r. ÚSKP âr 19958/5-117), okres Jablonec nad Nisou - vyhofiel dûm ãp. 65 v Jefimanicích (ã. r. ÚSKP âr 31145/5-4338), okres Liberec - demolice domu ãp. 495 v Jablonecké ulici v Liberci I, okres Liberec - demolice souboru domû ãp. 177 v Oldfiichovû a ãp. 178 ve Franti kovské ulici v Liberci III, okres Liberec - demolice domu ãp. 3 ve Felberovû ulici v Liberci V, okres Liberec - vyhofiel dûm ãp. 7 v Modfii icích (ã. r. ÚSKP âr 30731/6-2695), okres Semily Archeologické v zkumy Obec Lokalizace Forma v zkumu Vedoucí v zkumu Termín akce okres âeská Lípa Dubá pust zámek u Zak ína povrchov sbûr, nález keramiky, století Martin Nechvíle 9/12/07 Hamr na Jezefie kfiiïovatka pod Dûvínem povrchov sbûr, nález keramiky, století Martin Nechvíle 6/1/07 a Hamersk m piãákem Hamr na Jezefie hrad Dûvín povrchov sbûr, nález keramiky, zvífiecích kostí, Martin Nechvíle 6/1/07 kachlû, kovov ch artefaktû, století Hamr na Jezefie hrad Dûvín záchrann archeologick v zkum v souvislosti Martin Nechvíle, 10 12/10/2007 s budováním nového schodi tû na hrad, nález Milan Kuchafiík keramiky, zvífiecích kostí, kachlû, skla, kovov ch artefaktû, století; nález dosud neznámé novovûké tûïební toly Hefimanice hrad Falkenburk povrchov sbûr, nález keramiky, 15. století Lenka Pivrncová 8/2/07 Jestfiebí hrad Jestfiebí povrchov sbûr, nález keramiky, 15. století Martin Nechvíle 9/7/07 MimoÀ areál kostela povrchov sbûr, nález keramiky, století Martin Nechvíle 6/22/07 sv. Petra a Pavla ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVI Tù V LIBERCI 17

19 Obec Lokalizace Forma v zkumu Vedoucí v zkumu Termín akce Prysk Horní Prysk, areál záchrann archeologick v zkum v souvislosti Martin Nechvíle, kostela sv. Petra a Pavla liniové v kopy pro kabely, nález keramiky, Martin Ouhrabka 8/2/07 lidské kosti, století; dále registrována dosud neznámá zeì TuhaÀ hrad âap povrchov sbûr, nález keramiky, století Martin Nechvíle, Vladimír Vrabec 9/14/07 Vrchovany hrad Star Ber tejn povrchov sbûr, nález keramiky, století Martin Nechvíle 9/7/07 okres Jablonec nad Nisou Horní Maxov kostel Nejsvûtûj ího povrchov sbûr na místû rekonstruovaného Martin Nechvíle 5/26/07 srdce Pánû schodi tû, nález keramiky, století Navarov hrad Navarov povrchov sbûr, nález keramiky, skla, zvífiecích Martin Nechvíle, kostí, století Lenka Pivrncová 4/25/07 Proseã nad Nisou stráà severnû od tram. povrchov sbûr pfii rekonstrukci schodi tû, Martin Nechvíle ãerven 2007 zastávky Kyselka, nález keramiky, století p. p. ã Rychnov areál kostela sv. Václava záchrann archeologick v zkum formou Martin Nechvíle prosinec 2007 u Jabl. nad Nisou dohledu drenáïní v kopy kolem obvodové zdi kostela, nález keramiky, století Rychnov u domu ãp. 81 povrchov sbûr odhalené profily, nález Martin Nechvíle prosinec 2007 u Jabl. nad Nisou keramiky, kachlû, skla, století okres Liberec Domaslavice kapliãka Nejsv. Trojice povrchov sbûr na místû, kam byla pfiesunuta Martin Nechvíle 5/25/07 kapliãka, nález keramiky, století Fr dlant Pod KfiíÏov m vrchem, povrchov sbûr, nález keramiky, století Martin Nechvíle 6/6/07 p. p. ã. 1288/1 Hodkovice Raubífiské skály povrchov sbûr, nález keramiky století; Martin Nechvíle 3/2/07 nad Mohelkou dále na skalním hfiebenu objeveno návr í se stopami tesání Chotynû Grab tejn hospodáfisk záchrann archeologick v zkum liniové Martin Nechvíle leden únor objekt III drenáïní v kopy, nález keramiky, zvífiecích kostí, 2007 kachlû, skla, století; dále nalezeny relikty star í zástavby Chotynû hrad Grab tejn záchrann archeologick v zkum v souvislosti Martin Nechvíle záfií prosinec s celkovou obnovou hradu, nález reliktû star í 2007 zástavby a mnoïství movit ch artefaktû KfiíÏany naproti kostelu povrchov sbûr, nález keramiky, století Martin Nechvíle 3/20/07 sv. Maxmiliána, p. p. ã. 372/2 Liberec Jablonecká ul., mezi povrchov sbûr, nález keramiky, 15. století Martin Nechvíle 7/24/07 ãp. 642 a 333 Liberec Moskevská ul. záchrann archeologick v zkum, nález Martin Nechvíle, interiér domu ãp. 131 keramiky, kachlû, porcelánu, skla, dfieva, Martin Ouhrabka 13 14/2/2007 kovov ch artefaktû, století; dále nalezen relikt star í zdi a otopného zafiízení Liberec-Machnín hrad Hamr tejn povrchov sbûr, nález zvífiecích kostí, Martin Nechvíle 5/24/ století Sychrov areál zámku Sychrova, záchrann archeologick v zkum formou Martin Nechvíle srpen fiíjen p. p. ã dohledu liniové v kopy pro kanalizaci, nález 2007 keramiky, kachlû, století Vi Àová Víska, zahrada ãp. 35 povrchov sbûr, nález keramiky, 15. století Jana ternová 6/29/05 Vratislavice areál kostela záchrann archeologick v zkum formou Martin Nechvíle, 5/3/07 nad Nisou Nejsvûtûj í Trojice dohledu, v kop pro plot, nález keramiky, Petr Brestovansk století okres Semily Kundratice tvrzi tû nad ãp. 11 povrchov sbûr, nález keramiky, století Martin Nechvíle 7/29/07 Ma ov hrad Vald tejn povrchov sbûr u konírny, nález keramiky, Martin Nechvíle 4/18/07 mince, století Mfiíãná tvrzi tû u ãp. 126 povrchov sbûr, nález keramiky, století Martin Nechvíle 7/20/07 Syfienov hrad Bradlec povrchov sbûr, nález keramiky, století Martin Nechvíle 6/14/07 Syfienov hrad Kumburk povrchov sbûr, nález keramiky, století Martin Nechvíle 4/2/07 Turnov kostel sv. Matûje povrchov sbûr, nález keramiky, století Martin Nechvíle 7/26/07 hfibitov 18 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVI Tù V LIBERCI

20 Dendrochronologické prûzkumy 2007 Obec Lokalita Okolnosti odbûru Datace Autor Datum akce okres âeská Lípa Bofiejov kostel sv. Jakuba rekonstrukce objektu 1842/43 Michal Panáãek, Tomá Kyncl 11/20/07 Luka dûm ãp. 24 rekonstrukce objektu 1771/72 Michal Panáãek, Tomá Kyncl 12/18/07 Skalice u âeské Lípy dûm ãp. 269 rekonstrukce objektu 1761/62 Michal Panáãek, Tomá Kyncl 6/7 a 27/11/ 07 Sloup dûm ãp. 140 rekonstrukce objektu Michal Panáãek, Tomá Kyncl 4/6/07 Sloup dûm ãp. 113 demolice objektu Michal Panáãek, Tomá Kyncl 5/22/07 Sloup dûm ãp. 287 rekonstrukce objektu 1828/29 Michal Panáãek, Tomá Kyncl 12/7/07 Îìár dûm ãp. 45 rekonstrukce objektu 1785/86 Michal Panáãek, Tomá Kyncl 11/14/07 okres Jablonec nad Nisou Îelezn Brod zvonice u kostela poïár objektu 1752+, 1827+, Michal Panáãek, Tomá Kyncl 8/29/07 sv. Jakuba 1931/32 Îelezn Brod dûm ãp. 45 rekonstrukce objektu Michal Panáãek, Tomá Kyncl 11/28/07 Îelezn Brod dûm ãp. 31 rekonstrukce objektu 1754l Michal Panáãek, Tomá Kyncl 11/29/07 Îelezn Brod dûm ãp. 262 rekonstrukce objektu 1825/26 Michal Panáãek, Tomá Kyncl 11/30/07 okres Liberec Bíl Kostel dûm ãp. 31 demolice objektu Michal Panáãek, Tomá Kyncl 8/21/07 a 1866/67 Chotynû hrad Grab tejn rekonstrukce objektu 1767/68 Michal Panáãek, Tomá Kyncl 1/31/07 dolní zámek Liberec dûm ãp. 131 rekonstrukce objektu 1798/99 Michal Panáãek, Tomá Kyncl 5/21/07 Liberec Machnín kaple rekonstrukce objektu 1809/10 Michal Panáãek, Tomá Kyncl 1/15/07 Odbor provoznû-technick Oddûlení správy movitého kulturního majetku Oddûlení zaji Èuje ve kerou odbornou ãinnost související se správou mobiliárního fondu (MF) uloïeného na památkov ch objektech, se kter mi je NPÚ ÚOP v Liberci pfiíslu n hospodafiit (mobiliární fond na SZ Fr dlant, SH Grab tejn, SZ Hrub Rohozec, SZ Sychrov a SZ Zákupy). Ve spolupráci s vedením a zamûstnanci jednotliv ch objektû zaji Èuje komplexní agendu spojenou s restaurováním MF a tvofií nové instalace a expozice nebo retu e tûch stávajících. Zpracovává základní a vede prûbûïnou evidenci MF. Pfiipravuje smlouvy o zápûjãkách a v pûjãkách s ostatními organizacemi. Provádí inventarizaci MF. UskuteãÀuje odborné prûzkumy MF. Restaurování V roce 2007 bylo dokonãeno restaurování 37 pfiedmûtû MF a restaurování dal ích esti sbírkov ch pfiedmûtû pokraãuje i v roce Z programu restaurování movit ch kulturních památek MK âr pro rok 2007 bylo spolufinancováno restaurování divadelní opony ze SZ Sychrov, kachlov ch kamen ze SZ Lemberk a také II., závûreãná etapa restaurování textilních závûsû ze SZ Zákupy. V bûr nejv znamnûj ích restaurátorsk ch akcí: Kromû restaurování MF se oddûlení správy movitého majetku podílí i na restaurování umûlecko-historick ch dûl, která jsou souãástí nemovit ch památek. Na SZ Lemberk byly v roce 2007 dokonãeny ateliérové práce na restaurování velkoformátov ch nástropních pláten s váleãn mi v jevy z tfiicetileté války z tzv. Rytífiského sálu. S jejich osazením se poãítá na jafie roku ZároveÀ bylo témûfi dokonãeno restaurování tématicky pfiíbuzn ch maleb na tukov ch kartu ích tohoto stropu. Instalace a expozice V roce 2007 byla ve tfiech místnostech prvního patra severního kfiídla SH Grab tejn doplnûna ãást expozice nábytku Severoãeského muzea v Liberci o instalaci grafik grab tejnského pûvodu, které byly do té doby uloïeny v depozitáfii. Dvû místnosti mají grafiky tematicky vyhranûné. Jedna prezentuje v voj hipologické tematiky od konce 18. stol. do poãátku 20. stol. a druhá pfiedstavuje populární Ïánrové v jevy od 18. stol. do poloviny 19. stol. V bûr grafik a koncepce instalování tûchto tfií místností probíhaly za metodického vedení oddûlení zámeck ch interiérû NPÚ ÚP Praha (vedoucí PhDr. Kvûta KfiíÏová a MgA. Jaromír Novotn ). Základní evidence MF NPÚ ÚOP v Liberci eviduje na památkov ch objektech, s nimiï je pfiíslu n hospodafiit, cca ks inventárních jednotek. Tvofií je jak kmenov mobiliáfi jednotliv ch objektû, tak i svozy jiného pûvodu. Na vût inû objektû byla základní evidence dotvofiena jiï v minul ch letech. Na SH Grab tejn zb vá dokonãit evidenci fondu tzv. drobn ch rodinn ch památek (Bc. Radim Vácha). Na SZ Hrub Rohozec probíhá revize stávající ZEMF (2 000 ks karet za rok). Podrobnosti k ZEMF jsou pojednány v kapitole 2.3 Vûda a v zkum o programu ã. 201, do nûjï byla evidence MF zafiazena. ZápÛjãky a v pûjãky MF V roce 2007 byly zapûjãeny pfiedmûty mobiliárního fondu jin m institucím na ãtyfii v stavy: do Moravské galerie Brno na v stavu V zahradû Armidinû 5 barokních záti í ze SZ Hrub Rohozec; Muzeu skla v Novém Boru na v stavu Pfiíbûh skláfie Egermanna 16 ks skla ze SZ Zákupy; Archivu hl. m. Prahy na v stavu Clam- Gallasovsk palác Johann Bernard Fischer von Erlach, Architektura umûlecká v zdoba Ïivot rezidence 76 ks pfiedmûtû ze SZ Fr dlant, 4 ks pfiedmûtû ze SH Grab tejn a 1 ks ze SZ Hrub Rohozec; Senátu âr, Národnímu muzeu a Vojenskému historickému ústavu na v stavu Albrecht z Vald tejna a jeho doba 20 ks pfiedmûtû ze SZ Fr dlant. Kromû toho pokraãuje fiada dlouhodob ch zápûjãek do interiérov ch instalací hradû a zámkû ve správû NPÚ ãi obcí. ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVI Tù V LIBERCI 19

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

Zpráva o ãinnosti za rok 2007

Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Národní památkov ústav, 2008 ISBN 978-80-87104-27-9 NPÚ ÚOP v Plzni ISBN 978-80-87104-16-3 NPÚ ISBN 978-80-87104-17-0 NPÚ ÚP ISBN 978-80-87104-18-7

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Zpráva o ãinnosti za rok 2007

Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Národní památkov ústav, 2008 ISBN 978-80-87104-21-7 NPÚ ÚOP v KromûfiíÏi ISBN 978-80-87104-16-3 NPÚ ISBN 978-80-87104-17-0 NPÚ ÚP ISBN 978-80-87104-18-7

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Zpráva o ãinnosti za rok 2007

Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Národní památkov ústav, 2008 ISBN 978-80-87104-18-7 NPÚ ÚOP v Brnû ISBN 978-80-87104-16-3 NPÚ ISBN 978-80-87104-17-0 NPÚ ÚP ISBN 978-80-87104-19-4

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice. V ROâNÍ ZPRÁVA. kolní rok 2011 2012

Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice. V ROâNÍ ZPRÁVA. kolní rok 2011 2012 Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice V ROâNÍ ZPRÁVA kolní rok 2011 2012 V roãní zpráva Stfiedního odborného uãili tû Jifiice,. p. o., Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice,

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Zpráva o ãinnosti za rok 2007

Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Národní památkov ústav, 2008 ISBN 978-80-87104-17-0 NPÚ ÚP ISBN 978-80-87104-16-3 NPÚ ISBN 978-80-87104-18-7 NPÚ ÚOP v Brnû ISBN 978-80-87104-19-4

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 249 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2003 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 19. záfií 2003 O B S A H 96/VPS/130/2003 97/VPS/129/2003

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 21 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 23. ãervna 2006 O B S A H 6/VPS/4/2006 7/VPS/43/2006

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOV ÚSTAV ústfiední pracovi tû. SEZNAM NEJOHROÎENùJ ÍCH A NEVYUÎÍVAN CH NEMOVIT CH PAMÁTEK V âeské REPUBLICE

NÁRODNÍ PAMÁTKOV ÚSTAV ústfiední pracovi tû. SEZNAM NEJOHROÎENùJ ÍCH A NEVYUÎÍVAN CH NEMOVIT CH PAMÁTEK V âeské REPUBLICE NÁRODNÍ PAMÁTKOV ÚSTAV ústfiední pracovi tû SEZNAM NEJOHROÎENùJ ÍCH A NEVYUÎÍVAN CH NEMOVIT CH PAMÁTEK V âeské REPUBLICE PRAHA 2005 NÁRODNÍ PAMÁTKOV ÚSTAV, ÚST EDNÍ PRACOVI Tù Odborné a metodické publikace,

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015 PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY Piaristická

Více

Editorial. Tomá DURDÍK. Zprávy památkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 2 / EDITORIAL

Editorial. Tomá DURDÍK. Zprávy památkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 2 / EDITORIAL Editorial Národní památkov ústav je instituce, která ze zákona plní celou plejádu závaïn ch úkolû na poli péãe o národní kulturní dûdictví, respektive památkov fond. V znamnou roli v jejich rámci hrají

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû Alena KO ÁKOVÁ HELINGEROVÁ A NOTACE: Text seznamuje s jedním z v znamn ch dotaãních titulû souãasnosti vyuïiteln ch pfii péãi o kulturní dûdictví

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Reg. číslo : CZ.1.13/3.1.00/14.00769 Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Město Česká Třebová se dlouhodobě zabývalo

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách...

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách... OBSAH Úvod a podûkování........................................................... 7 Ediãní poznámka............................................................. 8 Historick v voj mûstsk ch bran.................................................

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení

Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení Romana ROSOVÁ A NOTACE: Pfiíspûvek seznamuje s historií a souãasn m stavem b valé Obchodní a prûmyslové banky v Ostravû, která patfií k

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 11.11.2015 Číslo jednání: 6 Název materiálu: Výběr akcí do Anketního dotazníku na rok 2016 Číslo materiálu: 2/ZM/2015/MAT Druh zařazení: Odbor investic

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

V R O â N Í Z P R Á V A. P A M Á T K O V Ú S T A V V B R N ù

V R O â N Í Z P R Á V A. P A M Á T K O V Ú S T A V V B R N ù V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 P A M Á T K O V Ú S T A V V B R N ù S rokem 2000 spojoval Památkov ústav v Brnû fiadu oãekávání a nadûjí, z nichï pouze nûkteré se doãkaly svého naplnûní. Pfielom tisíciletí

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

K problematice rekonstrukce a prezentace architektonick ch památek typu tholos z období antiky

K problematice rekonstrukce a prezentace architektonick ch památek typu tholos z období antiky K problematice rekonstrukce a prezentace architektonick ch památek typu tholos z období antiky Milan NESMùRÁK Prezentace antick ch monumentû je kromû primárního vûdeckého studia pfii provádûní vykopávek,

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

SPOLUPRÁCE NPÚ-ÚOP V PARDUBICÍCH S OBCEMI V PÉČI O KULTURNÍ PAMÁTKY

SPOLUPRÁCE NPÚ-ÚOP V PARDUBICÍCH S OBCEMI V PÉČI O KULTURNÍ PAMÁTKY SPOLUPRÁCE NPÚ-ÚOP V PARDUBICÍCH S OBCEMI V PÉČI O KULTURNÍ PAMÁTKY Spolupráce se správami památkových objektů Spolupráce v oblasti památkové péče Proměna NPÚ od 1.1.2013 Spolupráce se správami památkových

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Zpráva o ãinnosti za rok 2007

Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Národní památkov ústav, 2008 ISBN 978-80-87104-25-5 NPÚ ÚOP v Ostravû ISBN 978-80-87104-16-3 NPÚ ISBN 978-80-87104-17-0 NPÚ ÚP ISBN 978-80-87104-18-7

Více

Zpráva o ãinnosti za rok 2007

Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Národní památkov ústav, 2008 ISBN 978-80-87104-26-2 NPÚ ÚOP v Pardubicích ISBN 978-80-87104-16-3 NPÚ ISBN 978-80-87104-17-0 NPÚ ÚP ISBN 978-80-87104-18-7

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice

Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice Karel KUâA A NOTACE: Pfiíspûvek se vûnuje v souãasnosti dokonãovanému projektu edice Mûsta a mûsteãka v âechách,

Více

Dotazník pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice

Dotazník pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice Dotazník pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice Pasport údaje o území poskytnutý úřadu územního plánování městského úřadu v Mohelnici 1.Název obce Stavenice Identifikační údaje

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE

STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE Přílohy Příloha 1: Síť místních center celoživotního vzdělávání PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení 1 Zřízení Centra vzdělanosti Libereckého kraje a sítě Místních center

Více

Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu

Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové číslo ZM/2016/1026 dne 29.03.2016

Více

A) Základní cíle a souvislosti Programu

A) Základní cíle a souvislosti Programu Pfiíloha ã. 1 k nafiízení Libereckého kraje ã. 4/2004 Program sniïování emisí Libereckého kraje A) Základní cíle a souvislosti Programu Základním cílem Programu je dosáhnout k roku 2010 doporuãen ch hodnot

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha ADRESÁŘ magistrátů Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha leden 2015 Adresář magistrátů (aktualizace leden 2015) Adresář obsahuje údaje o magistrátech, včetně údajů o odborech kultury.

Více

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz Jsou konstruovány jako stavebnice z panelû (základní ífikov modul 120 cm) a dal ích konstrukãních prvkû. Impregnované podkladní hranolky jsou pfiipevnûny k základové desce ocelov mi kotvami, palubková podlaha

Více

35 čp. 42 v Mazelově - statické zajištění kleneb a zdiva hosp. budov Kaple Vodní brána

35 čp. 42 v Mazelově - statické zajištění kleneb a zdiva hosp. budov Kaple Vodní brána Příloha č. 1 usnesení č. 593/5/RK I. přidělení finančních prostředků z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY okres České Budějovice 1 Pavel Vach, Radonice 19, Dolní Bukovsko 2 Pavlína Moučková, Holašovice 9,

Více

Informace o stabilizaci interiérû královského paláce hradu Bezdûz

Informace o stabilizaci interiérû královského paláce hradu Bezdûz Informace o stabilizaci interiérû královského paláce hradu Bezdûz Václav GIRSA, Miloslav HANZL, Dagmar MICHOINOVÁ Obr. 1. Bezdûz (okres âeská Lípa), státní hrad. Celkov pohled na hrad a vnûj í prûãelí

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 Václav GIRSA, Jana STRNADOVÁ 1 2 Skalní hrad Vald tejn, vypínající se pfies koruny stromû nad údolní nivou na hranû rozeklaného pískovcového masivu

Více

Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa

Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa Kontaktní pracoviště Česká Lípa Paní Zdislavy 419, 470 01 Česká Lípa Fax: 950 108 402, e-mail: posta@cl.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/ceska_lipa

Více

Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002

Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002 Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002 Jan HOLEâEK Autory fotografií jsou Jana Hanãlová, Jan Holeãek a Jifií Mrázek. Obr. 1. Veltrusy (okres Mûlník), zámeck areál, LaudonÛv pavilon, stav

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Padesát let mûstské památkové rezervace Kutná Hora (1. ãást: 1952 1990)

Padesát let mûstské památkové rezervace Kutná Hora (1. ãást: 1952 1990) Padesát let mûstské památkové rezervace Kutná Hora (1. ãást: 1952 1990) Vojtûch LÁSKA A NOTACE: PÛlstoletí existence mûstské památkové rezervace Kutná Hora je pfiíleïitostí ke zhodnocení péãe o tento mimofiádn

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úĝad v LitomČĜicích Novobranská 20 412 01 LitomČĜice. Úþel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úĝad v LitomČĜicích Novobranská 20 412 01 LitomČĜice. Úþel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK o cenč obvyklé bytové jednotky þ. 263/11 v domč o šesti vstupech þ.p. 259, 260, 261, 262, 263 a 264 umístčného na pozemku þ. parc. St. 297/1, St. 297/2, St. 297/3, St. 297/4, St. 297/5

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2015 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

RÒZNÉ. DobrodruÏství vápna a písku vyhodnocení pilotního projektu. komentovan ch technologick ch prohlídek

RÒZNÉ. DobrodruÏství vápna a písku vyhodnocení pilotního projektu. komentovan ch technologick ch prohlídek RÒZNÉ DobrodruÏství vápna a písku vyhodnocení pilotního projektu komentovan ch technologick ch prohlídek A NOTACE: âlánek informuje o nové, inovativní formû prezentace stavebních památek ve správû NPÚ,

Více