ebook, R.U.R. Karel apek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ebook, R.U.R. Karel apek"

Transkript

1 ebook, R.U.R. Karel apek

2 The Project Gutenberg ebook, R.U.R., by Karel apek This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included (Rossum s Universal Robots) Kolektivní drama o vstupní komedii a tech djstvích This text was converted to LaTeX by means of GutenMark software (version Jul ). The text has been further processed by software in the itex project, by Bill Cheswick. with this ebook or online at Title: R.U.R. Author: Karel apek Release Date: August 2, 2004 [ebook #13083] Language: Czech Character set encoding: UTF-8 ***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK R.U.R.*** Thanks to Curtis Weyant and Al Haines for creating plain text from HTML. The HTML came from an anonymous donor. Karel apek R.U.R.

3 Contents 1 OSOBY 1 2 Pedehra 3 3 OPONA 27 4 OPONA 53 5 OPONA 75 6 OPONA 90 7 This and all associated files of various formats will be found in: Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm electronic works 93

4 9 Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation 100

5 Chapter 1 OSOBY Harry Domin: centrální editel Rossumových Univerzálních Robot In. Fabry: generální technický editel R.U.R. Dr. Gall: pednosta fyziologického a výzkumného oddlení R.U.R. Dr. Hallemeier: pednosta ústavu pro psychologii a výchovu robot R.U.R Konzul Busman: generální komerní editel R.U.R. Stavitel Alquist: éf staveb R.U.R. Helena Gloryová Nána: její chva Marius: Robot Sulla: Robotka Radius: Robot Damon: Robot 1. Robot 2. Robot 3. Robot 4. Robot Primus: Robot Helena: Robotka Robotský sluha a etní Roboti

6 Domin: v pedehe asi osmaticetiletý, vysoký, oholený Fabry: rovn oholený, plavý, váné a jemné tváe Dr. Gall: drobný, ivý, sndý, s erným knírem Hallemeier: ohromný, hmotný, se zrzavým anglickým knírem a zrzavým kartáem vlas Busman: tlustý, pleatý, krátkozraký id Alquist: starí ne ostatní, nedbale obleený, dlouhých, proedivlých vlas a vous Helena: velmi elegantní Ve vlastní he vichni o deset let starí. Roboti v pedehe obleeni jako lidé. Jsou úsená v pohybech i výslovnosti, bezvýrazných tváí, upeného pohledu. Ve vlastní he mají plátné blzy v pasu staené emenem a na prsou mosazné íslo. Po pedehe a druhém aktu pestávka.

7 Chapter 2 Pedehra Ústední kancelá továrny Rossum s Universal Robots. Vpravo vchod. Okny v prelní stn pohled na nekonené ady továrních budov. Vlevo dalí editelské místnosti. Domin: (sedí u velikého amerického psacího stolu v otáecím kesle. Na stole árovka, telefon, títka, poada dopis, atd., na stn vlevo veliké mapy s lodními a elezniními liniemi, veliký kalendá, hodiny, je ukazují nco málo ped polednem; na stn vpravo titné plakáty: Nejlacinjí práce: Rossumovi Roboti Tropití Roboti, nový vynález. Kus 150 d. Kadý si kup svého Robota! Chcete zlevnit svoje výrobky? Objednejte si Rossumovy Roboty. Dále jiné mapy, dopravní lodní ád, tabulka s telegrafickými záznamy kurs atd. V kontrastu k této výzdob stn je na zemi nádherný turecký koberec, vpravo kulatý stl, pohovka, koená klubovní kesla a knihovna, v ní místo knih stojí láhve s vínem a koalkami. Vlevo pokladna. Vedle Dominova stolu psací stroj, na nm píe dívka Sulla.)

8 Domin: (diktuje) e neruíme za zboí pokozené dopravou. Upozornili jsme vaeho kapitána hned pi nakládání, e lo je nezpsobilá k doprav Robot, take zkáza nákladu nepadá na ná úet. Znamenáme se za Rossum s Universal Robots Hotovo? Sulla: Ano. Domin: Nový list. Friedrichswerke, Hamburk. Datum. Potvrzujeme objednávku patnáct tisíc Robot (zazvoní domácí telefon. Domin jej zvedne a mluví do nho) Haló Zde centrální ano. Zajisté. Ale ano, jako vdycky. Ovem, kabelujte jim. Dobrá (zavsí telefon) Kde jsem pestal? Sulla: Potvrzujeme objednávku na patnáct tisíc R. Domin: (zamylen) Patnáct tisíc R. Patnáct tisíc R. Marius: (vstoupí) Pane editeli, njaká dáma prosí Domin: Kdo? Marius: Nevím. Podává vizitku. Domin: (te) Prezident Glory. e prosím. Marius: (oteve dvee) Rate, paní. (vejde Helena Gloryová. Marius odejde) Domin: (vstane) Rate. Helena: Pan centrální editel Domin? Domin: Prosím. Helena: Jdi k vám Domin: s lístkem prezidenta Gloryho. To staí. Helena: Prezident Glory je mj otec. Jsem Helena Gloryová. Domin: Sleno Gloryová, je pro nás neobyejnou ctí, e e Helena: e vám nememe ukázat dvee. Domin: e smíme pozdravit dceru velkého prezidenta. Prosím, posate se. Sullo, mete odejít. (Sulla odejde) Domin: (usedne) ím mohu poslouit, sleno Gloryová? Helena: Já jsem pijela

9 Domin: podívat se na nai tovární výrobu lidí. Jako vechny návtvy. Prosím, beze veho. Helena: Myslela jsem, e je zakázáno Domin: vstoupit do továrny, ovem. Jene kadý sem pijde s ní vizitkou, sleno Gloryová. Helena: A vy ukáete kadému...? Domin: Jen nco. Výroba umlých lidí, sleno, je tovární tajemství. Helena: Pro mne nenecháte domluvit? Domin: Prosím za prominutí. Chtla jste snad íci nco jiného? Helena: Chtla jsem se jen zeptat Domin: zda bych vám zcela výjimen neukázal nai továrnu. Ale zajisté, sleno Gloryová. Helena: Jak víte, e jsem se na to chtla ptát? Domin: Vichni se ptají stejn. Vstane. Ze zvlátní úcty, sleno, vám ukáeme víc ne jiným a jedním slovem Helena: Dkuji vám. Domin: Zaváete-li se, e nikomu neprozradíte ani to nejmení Helena: (vstane a podává mu ruku) Mé estné slovo. Domin: Dkuji. Nechtla byste snad sejmout závoj? Helena: Ach ovem, vy chcete vidt Promite. Domin: Prosím? Helena: Kdybyste mi pustil ruku. Domin: (pustí) Prosím za prominutí. Helena: (snímá závoj) Chcete vidt, nejsem-li vyzvda. Jak jste opatrní. Domin: jest. (pozoruje ji naden) Hm ovem my tak Helena: Vy mi nedvujete? Domin: Neobyejn, sleno hele pardon, sleno Gloryová. Vskutku neobyejn poten Mla jste dobrou plavbu? Helena: Ano. Pro Domin: Protoe míním toti e jste jet velmi mladá.

10 Helena: Pjdeme hned do továrny? Domin: Ano. Myslím dvaadvacet, ne? Helena: Dvaadvacet eho? Domin: Let. Helena: Jedenadvacet. Pro to chcete vdt? Domin: Protoe ponvad (s nadením) Zdríte se déle, e ano? Helena: Podle toho, co mi ukáete z výroby. Domin: ertova výroba! vechno uvidíte. Ale zajisté, sleno Gloryová, Prosím, posate se. Zajímala by vás historie vynálezu? Helena: Ano, prosím vás. (usedne) Domin: Tak tedy. (sedne si na psací stl, pozoruje Helenu uchvácen a odíkává rychle) Bylo to roku 1920 kdy se starý Rossum veliký filozof ale tehdy jet mladý uenec odebral na tento daleký ostrov aby chemickou syntézou ivou hmotu eenou protoplazma a najednou objevil látku která se chovala naprosto jako ivá hmota a byla jiného chemického sloení to bylo roku 1932, práv tyi sta tyicet let po objevení Ameriky, uf. Helena: To umíte zpamti? Domin: Ano; fyziologie, sleno Gloryová, není mým emeslem. Tak dál? Helena: Teba. Domin: (slavnostn) A tehdy, sleno, starý Rossum napsal mezi své chemické vzorce tohleto: Píroda nala jeden zpsob, jak organizovat ivou hmotu. Je vak jiný zpsob, jednoduí, tvárnjí a rychlejí, na nj píroda vbec nenarazila. Tuto druhou cestu, po které se mohl brát studoval moské ivoistvo teka. napodobit Pitom se pokouel vývoj ivota, jsem dneního dne objevil. Pedstavte si, sleno, e

11 tahle veliká slova psal nad chrchlem jakéhosi koloidálního rosolu, který by ani pes neseral. Pedstavte si ho, e sedí nad zkumavkou a myslí na to, jak z ní vyroste celý strom ivota, jak z ní budou vycházet vechna zvíata, poínajíc víníkem a koníc koníc samotným lovkem. lovk z jiné látky, ne jsme my. Sleno Gloryová, to byl ohromný okamik. Helena: Tak dál. Domin: Dál? Te lo o to, dostat ivot ze zkumavky ven a zrychlit vývoj a utvoit njaké ty orgány, kosti a nervy a kdesi cosi a nalézt jakési takové látky, katalyzátory, enzymy, hormóny a tak dále, zkrátka, rozumíte tomu? Helena: N n nevím. Myslím, e jen málo. Domin: Já docela nic. Víte, pomocí tch vodiek mohl dlat, co chtl. Mohl teba dostat medúzu se sokratovským mozkem nebo íalu padesát metr dlouhou. Ale protoe neml kousku humoru, vzal si do hlavy, e udlá normálního obratlovce nebo snad lovka. A tak se do toho pustil. Helena: Do eho? Domin: Do napodobení pírody. umlého psa. Stálo ho Nejdív zkusil udlat to adu let, vylo z toho cosi jako zakrnlé tele a polo to za pár dní. Ukáu vám to v muzeu. A pak u se dal starý Rossum do vytváení lovka. (Pauza) Helena: A to nesmím nikomu prozradit? Domin: Nikomu na svt. Helena: koda, e u je to ve vech ítankách.

12 Domin: koda. Seskoí ze stolu a usedne vedle Heleny. Ale víte, co v ítankách není? uká si na elo. e byl starý Rossum úasný blázen. Ván, sleno Gloryová, ale tohle nechte pro sebe. Ten starý výstedník chtl opravdu dlat lidi. Helena: Ale vdy vy dláte lidi! Domin: Piblin, sleno Heleno. mínil doslovn. Víte, Ale starý Rossum to chtl jaksi vdecky sesadit Boha. Byl stralivý materialista, a proto to vechno dlal. Nelo mu o nic víc ne podat dkaz, e nebylo ádného Pánaboha zapotebí. lovka navlas, jako jsme my. Znáte trochu anatomii? Helena: Jen docela málo. Proto si umanul udlat Domin: Já také. Pedstavte si, e si vzal do hlavy vyrobit vechno do poslední lázy jako v lidském tle. Slepé stevo, mandle, pupek, samé zbytenosti. Dokonce i hm i pohlavní lázy. Helena: Ale ty pece ty pece Domin: nejsou zbytené, já vím. umle vyrábt, pak není hm nijak teba Helena: Rozumím. Ale mají-li se lidé Domin: Ukáu vám v muzeu, co spackal za deset let dohromady. Ml to být mu, ilo to celé ti dny. vkusu. Bylo to Starý Rossum neml trochy hrozné. Bylo to hrozné, co udlal. Ale mlo to uvnit vechno, co má lovk. Skuten, úasn piplavá práce. A tehdy sem piel inenýr Rossum, synovec starého. Geniální hlava, sleno Gloryová. Jak uvidl, co tropí starý, ekl: To je nesmysl, vyrábt lovka deset let.

13 Nebude-li ho vyrábt rychleji ne píroda, pak na ten celý krám nakalat. A pustil se sám do anatomie. Helena: V ítankách je to jinak. Domin: (vstane) V ítankách je placená reklama a ostatn nesmysl. Stojí tam napíklad, e Roboty vynalezl starý pán. Zatím e starý pán hodil na univerzitu, ale o tovární výrob neml pontí. Myslel, e udlá skutené lidi, tedy snad njaké nové Indiány, docenty nebo idioty, víte? A teprve mladý Rossum ml nápad udlat z toho ivé a inteligentní pracovní stroje. spolupráci obou Co je v ítankách o velikých Rossum, je povídaka. Ti dva se ukrutn hádali. Starý ateista neml drobet pochopení pro industrii, a konen ho mladý zavel do njaké laboratoe, aby se tam piplal se svými velikými potraty, a zaal to vyprávt sám, po inenýrsku. Starý Rossum ho doslovn proklel a do své smrti usmolil jet dv fyziologické obludy, a ho nakonec nali v laboratoi mrtvého. historie. Helena: A co tedy mladý? To je celá Domin: Mladý Rossum, sleno, to byl nový vk. výroby po vku poznání. Vk Kdy si okoukl anatomii lovka, vidl hned, e je to píli sloité a e by to dobrý inenýr udlal jednodueji. Zaal tedy pedlávat anatomii a zkouel, co se dá vynechat nebo zjednoduit Zkrátka, sleno Gloryová, nenudí vás to? Helena: Ne, naopak, je to hrozn zajímavé. Domin: Tak tedy mladý Rossum si ekl: lovk, to je nco, co dejme tomu cítí radost, hraje na housle, chce jít na procházku a vbec potebuje

14 dlat spoustu vcí, které které jsou vlastn zbytené. Helena: Oho! Domin: Pokejte. Které jsou zbytené, kdy má teba tkát nebo sítat. Naftový motor nemá mít tapce a ornamenty, sleno Gloryová. A vyrábt umlé dlníky je stejné jako vyrábt naftové motory. Výroba má být co nejjednoduí a výrobek prakticky nejlepí. Co myslíte, jaký dlník je prakticky nejlepí? Helena: Nejlepí? Snad ten, který který Kdy je poctivý a oddaný. Domin: Ne, ale ten nejlacinjí. Ten, který má nejmí poteb. Mladý Rossum vynalezl dlníka s nejmením potem poteb. zjednoduit. Vyhodil vechno, co neslouí pímo práci. vyhodil lovka Musel ho Tím vlastn a udlal Robota. Drahá sleno Gloryová, Roboti nejsou lidé. Jsou mechanicky dokonalejí ne my, mají úasnou rozumovou inteligenci, ale nemají dui. technicky Ó, sleno Gloryová, výrobek inenýra je vytíbenjí ne výrobek pírody. Helena: íká se, e lovk je výrobek boí. Domin: Tím h. Bh neml ani pontí o moderní technice. Vila byste, e si nebotík mladý Rossum zahrál na Boha? Helena: Jak, prosím vás? Domin: Zaal vyrábt Nadroboty. Pracovní obry. Zkusil to s postavami tymetrovými, ale to byste nevila, jak se ti mamuti lámali. Helena: Lámali? Domin: Ano. Z nieho nic jim praskla noha nebo nco. Nae planeta je patrn trochu malá pro obry. pirozené velikosti a velmi sluné lidské úpravy. Te dláme jen Roboty

15 Helena: Vidla jsem první Roboty u nás. Obec je koupila... chci íci vzala do práce Domin: Koupila, drahá sleno. Roboti se kupují. Helena: získala jako metae. Vidla jsem je mést. Jsou tak divní, tak tií. Domin: Vidla jste mou písaku? Helena: Nevimla jsem si. Domin: (zvoní) Víte, akciová továrna Rossumových Univerzálních Robot dosud nevyrábí jednotné zboí. Máme jemnjí a hrubí Roboty. Ti lepí budou snad ít dvacet let. Helena: Pak hynou? Domin: Ano, opotebují se. (vstoupí Sulla) Domin: Sullo, ukate se slen Gloryové. Helena: (vstane a podává jí ruku) Tí mne. Je vám asi hrozn smutno tak daleko od svta, vite? Sulla: To neznám, sleno Gloryová. prosím. Helena: (usedne) Odkud jste, sleno? Sulla: Odtud, z továrny. Helena: Ach, vy jste se narodila tady? Sulla: Ano, byla jsem tu udlána. Helena: (vyskoí) Coe? Rate usednout, Domin: (smje se) Sulla není lovk, sleno, Sulla je Robot. Helena: Prosím za odputní Domin: (poloí ruku Sulle na rameno) Sulla se nehnvá. Podívejte se, sleno Gloryová, jakou dláme ple. Sáhnte jí na tvá. Helena: Oh, ne, ne! Domin: Nepoznala byste, e je z jiné látky ne my. Prosím, má i typické chmýí blondýnek. vlasy! Obrate se, Sullo! Helena: Pestate u! Jen oi jsou drobátko Ale zato

16 Domin: Pohovote s hostem, Sullo. Je to vzácná návtva. Sulla: Prosím, sleno, posate se. (ob usednou) Mla jste dobrou plavbu? Helena: Ano za zajisté. Sulla: Nevracejte se po Amélii, Sleno Gloryová. Barometr siln klesá, na 705. Pokejte na Pensylvánii, to je velmi dobrá, velmi silná lo. Domin: Kolik? Sulla: Dvacet uzl za hodinu. Toná dvanáct tisíc. Domin: (smje se) Dost, Sullo, dost. Ukate nám, jak umíte francouzsky. Helena: Vy umíte francouzsky? Sulla: Umím tyi jazyky. Píi Dear Sir! Monsieur! Geehrter Herr! Ctný pane! Helena: (vyskoí) To je humbuk! Vy jste arlatán! Sulla není Robot, Sulla je dve jako já! Sullo, to je hanebné pro hrajete takovou komedii? Sulla: Já jsem Robot. Helena: ne, ne, vy lete! Oh, Sullo, odpuste, já vím donutili vás, abyste jim dlala reklamu! Sullo, vy jste dve jako já, e? eknte! Domin: Lituji, sleno Gloryová. Sulla je Robot. Helena: Vy lete! Domin: (vztyí se) Jake? (zazvoní) Promite, sleno, pak vás musím pesvdit. (vejde Marius) Domin: Marie, dovete Sullu do pitevny, aby ji oteveli. Rychle! Helena: Kam? Domin: Do pitevny. podívat. Helena: Nepjdu. Domin: Pardon, mluvila jste o li. Helena: Vy ji chcete dát zabít? Domin: Stroje se nezabíjejí. A jí rozíznou, pjdete se na ní

17 Helena: (obejme Sullu) Nebojte se, Sullo, já vás nedám! eknte, drahouku, jsou k vám vichni tak suroví? To se nesmíte dát líbit, slyíte? Nesmíte, Sullo! Sulla: Já jsem Robot. Helena: To je jedno. Roboti jsou stejn dobí lidé jako my. Sullo, vy byste se nechala rozíznout? Sulla: Ano. Helena: Oh, vy se nebojíte smrti? Sulla: Neznám, sleno Gloryová. Helena: Víte, co by se pak s vámi stalo? Sulla: Ano, pestala bych se hýbat. Helena: To je hrrozné! Domin: Marie, eknte slen co jste. Marius: Robot Marius. Domin: Dal byste Sullu do pitevny? Marius: Ano. Domin: Nelitoval byste jí? Marius: Neznám. Domin: Co by se s ní stalo? Marius: Pestala by se hýbat. Dali by ji do stoupy. Domin: To je smrt, Marie. Bojíte se smrti? Marius: Ne. Domin: Tak vidíte, sleno Gloryová. Roboti nelpí na ivot. Nemají toti ím. Nemají poitk. Jsou mén ne tráva. Helena: Oh, pestate! Polete je aspo pry! Domin: Marie, Sullo, mete odejít. (Sulla a Marius odejdou) Helena: Jsou hrrozní! To je ohavné, co dláte! Domin: Pro ohavné? Helena: Nevím. Pro pro jste jí dali jméno Sulla? Domin: Nehezké jméno? Helena: Je to muské jméno. Sulla byl ímský vojevdce. Domin: Oh, myslili jsme, e Marius a Sulla byli milenci.

18 Helena: Ne, Marius a Sulla byli vojevdci a bojovali proti sob roku roku Nevím u. Domin: Pojte sem k oknu. Co vidíte? Helena: Zedníky. Domin: To jsou Roboti. Vichni nai dlníci jsou Roboti. A tady dole, vidíte nco? Helena: Njaká kancelá. Domin: Útárna. A v ní Helena: plno úedník. Domin: To jsou Roboti. Vichni nai úedníci jsou Roboti. A uvidíte továrnu (v tom spustí tovární píaly a sirény) Domin: Poledne. Roboti nevdí, kdy pestat v práci. Ve dv hodiny vám ukáu díe. Helena: Jaké díe? Domin: (sue) Msidla na tsto. V kadém se míchá látka na tisíc Robot najednou. Potom kád na játra, mozky a tak dále. Pak uvidíte továrnu na kosti. Potom vám ukáu pádelnu. Helena: Jakou pádelnu? Domin: Pádelnu nerv. Pádelnu il. Pádelnu, kde bí najednou celé kilometry zaívacích rour. Pak je montovna, kde se to dává dohromady, víte, jako automobily. souást, a zas Kadý dlník pidlá jen jednu to samoinn bí dál k druhému, tetímu, donekonena. To je nejzajímavjí podívaná. Pak pijde suárna a skladit, kde erstvé výrobky pracují. Helena: Proboha, hned musejí pracovat? Domin: Pardon. Pracují, jako pracuje nový nábytek. Zvykají si na

19 existenci. Jaksi uvnit srstají i co. Mnoho v nich dokonce nov narstá. Rozumíte, musíme nechat drobet místa pro pirozený vývoj. A zatím se výrobky apretují. Helena: Co to je? Domin: Tolik co u lidí kola. poítat. Mají toti Uí se mluvit, psát a úasnou pam. Kdybyste jim peetla dvacetisvazkový Nauný slovník, budou vám vechno opakovat po poádku. Nco nového nikdy nevymyslí. Mohli by docela dobe uit na univerzitách. roztídí a Pak se rozelou. Denn patnáct tisíc kus, nepoítajíc stálé procento vadných, které se hodí do stoupy... a tak dále a tak dále. Helena: Zlobíte se na mne? Domin: Ale chra bh! Myslím jen, e.. e jsme mohli mluvit o jiných vcech. Je nás tu jen hrstka mezi stotisíci Roboty, a ádná ena. Mluvíme jen o výrob, celý den, kadý den Jsme jako prokletí, sleno Gloryová. Helena: Mn je tak líto, e jsem ekla, e e e lete (Zaklepání) Domin: Vejdte, mládenci. (Zleva vyjdou in. Fabry, dr. Gall, dr. Hallemeier, stavitel Alquist) Dr. Gall: Pardon, neruíme? Domin: Pojte sem. Sleno Gloryová, to jsou Alquist, Fabry, Gall, Hallemeier. Dcera prezidenta Gloryho. Helena: (v rozpacích) Dobrý den. Fabry: Nemli jsme potuchy Dr. Gall: Nekonen poctni Alquist: Bute vítána, sleno Gloryová. (Zprava vrazí Busman) Busman: Haló, co tu máte?

20 Domin: Sem, Busmane. To je ná Busman, sleno. Dcera prezidenta Gloryho. Helena: Tí mne. Busman: Jemináku, to je sláva! Sleno Gloryová, smíme kabelovat do novin, e jste ráila zavítat -? Helena: Ne, ne, prosím vás! Domin: Prosím, sleno, posate se. (Fabry, Busman a Dr. Gall pitahují lenoky) Fabry: Prosím Busman: Rate Dr. Gall: Pardon Alquist: Sleno Gloryová, jakou jste mla cestu? Dr. Gall: Zdríte se u nás déle? Fabry: Co íkáte továrn, sleno Gloryová? Hallemeier: Vy jste pijela na Amélii? Domin: Ticho, nechte mluvit slenu Gloryovou. Helena: (k Dominovi) O em mám s nimi mluvit? Domin: (s údivem) O em chcete. Helena: Mám... smím mluvit docela oteven? Domin: Ale ovem. Helena: (váhá, pak zoufale odhodlána) eknte, není vám nikdy trapno, jak s vámi nakládají? Fabry: Kdo, prosím? Helena: Vichni lidé. (Vichni se na sebe zaraen dívají) Alquist: S námi? Dr. Gall: Pro myslíte? Hallemeier: U sta hrom! Busman: Ale bh uchovej, sleno Gloryová! Helena: Co necítíte, e byste mohli existovat lépe? Dr. Gall: Pijde na to, sleno. Jak to myslíte? Helena: Myslím, e vybuchne -, e je to ohavné! e je to strané! (Vstane) Celá Evropa mluví o tom, co se tu s vámi dje! Proto sem jedu, abych to uvidla, a je to tisíckrát horí, ne si kdo mysli! Jak

21 to mete snáet? Alquist: Co snáet? Helena: Své postavení. my, jako celá Evropa, jako celý svt! ijete! Busman: Propána, sleno! Proboha, vdy jste lidé jako To je skandální, to je nedstojné, jak Fabry: Ne, mládenci, má trochu pravdu. ijeme tu jist jako Indiáni. Helena: H ne Indiáni! Smím, oh, smím vám íkat brati? Busman: Ale boíku, propak ne? Helena: Brati, nepijela jsem jako dcera prezidentova. Pijela jsem za Ligu humanity. Brati, Liga humanity má u pes dv st tisíc len. Dv st tisíc lidi stojí za vámi a nabízí vám svou pomoc. Busman: Dv st tisíc lidí, paneku, to u je sluné, to je docela krásné. Fabry: íkám vám vdycky, není nad starou Evropu. Vidíte, nezapomnla na nás. Nabízí nám pomoc. Dr. Gall: Jakou pomoc? Divadlo? Hallemeier: Orchestr? Helena: Víc ne to. Alquist: Vás samotnou? Helena: Oh, co o mne! Zstanu, pokud bude teba. Busman: Paneboe, to je radost! Alquist: pokoj. Domine, pjdu pipravit pro slenu nejlepí Domin: Pokejte chvilku. Bojím se, e e slena Gloryová jet nedomluvila. Helena: Ne, nedomluvila. Leda byste mi násilím zavel ústa. Dr. Gall: Harry, opovate se! Helena: Dkuji vám. Vdla jsem, e mne budete chránit. Domin: Pardon, sleno Gloryová. Jste si tím jista, e mluvíte s Roboty? Helena: (zarazí se) S kým jiným? Domin: Je mi líto. Ti pánové jsou toti lidé jako vy. Jako celá Evropa.

22 Helena: (k ostatním) Vy nejste Roboti? Busman: (ehtá se) Bh uchovej! Hallemeier: Fuj, Roboti! Dr. Gall: (smje se) Pkn dkujem! Helena: Ale... to není mono! Fabry: Na mou est, sleno, my nejsme Roboti. Helena: (k Dominovi) Pro jste mi tedy íkal, e vichni vai úedníci jsou Roboti? Domin: Ano, úedníci. Ale editelové ne. Dovolte, sleno Gloryová: inenýr Fabry, generální technický editel Rossumových Univerzálních Robot. Doktor Gall, pednosta fyziologického a výzkumného oddlení. Doktor Hallemeier, pednosta ústavu pro psychologii a výchovu Robot. Konzul Busman, generální komerní editel, a stavitel Alquist, éf staveb Rossumových Univerzálních Robot. Helena: Odpuste, pánové, e e Je to hrrozné, co jsem provedla? Alquist: Ale chra bh, sleno Gloryová. Prosím, sednte. Helena: (usedne) Jsem hloupé dve. Te te mne polete první lodí zpátky. Dr. Gall: Za nic na svt, sleno. Pro bychom vás posílali pry? Helena: Protoe u víte protoe protoe bych vám bouila Roboty. Domin: Drahá sleno Gloryová, tady u bylo na sta spasitel a prorok. Misionáe, anarchisty, Ar- Kadá lo nkterého piveze. mádu spásy, vechno moné. To je vám úasné, co je na svt církví a blázn. Helena: A vy je necháte mluvit k Robotm? Domin: Pro ne? Doposud toho vichni nechali. Roboti si vechno pamatuji, ale nic víc. Dokonce se ani nesmjí tomu, co lidé íkají. Skuten,

23 pímo k nevíe. Baví-li vás to, drahá sleno, dovedu vás do skladit Robot. Je jich tam asi ti sta tisíc. Busman: Ti sta tyicet sedm tisíc. Domin: Dobrá. Mete k ním promluvit, co chcete. Mete jim peíst bibli, logaritmy nebo co je vám libo. Mete jim dokonce kázat o lidských právech. Helena: Oh, myslím, e... kdyby se jim ukázalo trochu lásky Fabry: Nemono, sleno Gloryová. Nic není lovku cizejího ne Robot. Helena: Pro je tedy dláte? Busman: Hahaha, to je dobré! Pro se dlají Roboti! Fabry: Pro práci, sleno. Jeden Robot nahradí dva a pl dlníka. Lidský stroj, sleno Gloryová, byl náramn nedokonalý. Musel se jednou konen odstranit. Busman: Byl píli drahý. Fabry: Byl málo výkonný. Moderní technice u nemohl stait. A za druhé za druhé je to veliký pokrok, e... pardon. Helena: Co? Fabry: Prosím za odputní. Je to veliký pokrok rodit strojem. Je to pohodlnjí a rychlejí. Kadé zrychlení je pokrok, sleno. Píroda nemla pontí o moderním tempu práce. Celé dtství je technicky vzato holý nesmysl. Prost ztracený as. Neudritelné mrhání asem, sleno Gloryová. A za tetí Helena: Oh, pestate! Fabry: Prosím. Dovolte, co vlastn chce ta vae Liga Liga Liga humanity? Helena: Má zvlát zvlát má chránit Roboty a a zajistit jim dobré zacházení.

24 Fabry: To není patný cíl. Se stroji se má dobe zacházet. Namoudui, to si chválím. Nemám rád pokozené vci. Prosím vás, sleno Gloryová, zapite nás vechny za pispívající, za ádné, za zakládající leny té vaí Ligy! Helena: Ne, vy mi nerozumíte. My chceme zvlát my chceme Roboty osvobodit! Hallemeier: Jak, prosím vás? Helena: Má se s nimi jednat... jednat... jako s lidmi. Hallemeier: Aha. Mají snad hlasovat? Nemají dokonce dostávat mzdu? Helena: Oveme mají! Hallemeier: Koukejme. A co by s ní, prosím vás, dlali? Helena: Koupili si... co potebují... co by je tilo. Hallemeier: To je moc hezké, sleno; jenome Roboty nic netí. Hrome, co si mají koupit? Mete je krmit ananasy, slámou, ím chcete; jim je to jedno, nemají vbec chuti. sleno Gloryová. U Nemají na niem zájmu, erta, nikdo jet nevidl, e by se Robot usmál. Helena: Pro... pro... pro je neudláte astnjí? Hallemeier: To nejde, sleno Gloryová. Jsou to jen Roboti. Bez vlastní vle. Bez vání. Bez djin. Bez due. Helena: Bez lásky a vzdoru? Hallemeier: To se rozumí. sebe. A vzdor? Já nevím; jen zídka, jen asem Helena: Co? Roboti nemilují nic, ani Hallemeier: Nic vlastn. Nkdy se jaksi pominou. Cosi, jako padoucnice, víte? íká se tomu ke Robot. Najednou nkterý pratí vím, co má v ruce, stojí, skípá zuby a musí pijít do stoupy. Patrn porucha organismu. Domin: Vada ve výrob.

25 Helena: Ne, ne, to je due! Fabry: Myslíte, e due zaíná skípáním zub? Domin: To se odstraní, sleno Gloryová. Doktor Gall dlá zrovna njaké pokusy Dr. Gall: S tímhle ne, Domine; te dlám nervy na bolest. Helena: Nervy na bolest? Dr. Gall: Ano. Roboti skoro necítí tlesné bolesti. Víte, nebotík mladý Rossum píli omezil nervovou soustavu. To se neosvdilo. Musíme zavést utrpení. Helena: Pro pro Nedáte-li jim dui, pro jim chcete dát bolest? Dr. Gall: Z prmyslových dvod, sleno Gloryová. Robot se nkdy pokodí sám, protoe ho to nebolí; strí ruku do stroje, ulomí si prst, rozbije si hlavu, to mu je jedno. bolest; to je Musíme jim dát automatická ochrana ped úrazem. Helena: Budou astnjí, kdy budou cítit bolest? Dr. Gall: Naopak; ale budou technicky dokonalejí. Helena: Pro jim nestvoíte dui? Dr. Gall: To není v nai moci. Fabry: To nyní v naem zájmu. Busman: To by zdrailo výrobu. dámo, vdy my to dláme Propánika, krásná tak lacino! Sto dvacet dolar oacený kus, a ped patnácti lety stál deset tisíc! Ped pti lety jsme pro n kupovali aty; dnes máme vlastní tkalcovny a jet expedujeme láteky ptkrát lacinji ne jiné továrny. Prosím vás, sleno Gloryová, co platíte metr plátna? Helena: Nevím - skuten zapomnla jsem. Busman: Mj ty Tondo, a pak chcete zakládat Ligu humanity! Stojí u jen tetinu, sleno; vechny ceny jsou dnes na tetin a jet pjdou ní,

26 ní, ní, a takhle. He? Helena: Nerozumím. Busman: Jemináku, sleno, to znamená, e práce klesla v cen! Vdy Robot i s krmením stojí za hodinu ti tvrt centíku! To je vám legraní, sleno: vechny továrny praskají jako aludy nebo honem kupují Roboty, aby zlevnily výrobu. Helena: Ano, a vyhazují dlníky na dlabu. Busman: Haha, to se rozumí! Ale my, boí dobroto, my jsme zatím vrhli pt set tisíc tropických Robot na argentinské pampy, aby pstili penici. Bute tak dobrá, co stojí u vás libra chleba? Helena: Nemám pontí. Busman: Tak vidíte; te stojí dva centíky v té vaí dobré staré Evrop; ale to je ná chlebíek, rozumíte? chleba; a Liga Dva centíky libra humanity o tom nemá tuení! Haha, sleno Gloryová, vy nevíte, co to je píli drahý krajíc. Pro kulturu a tak dále. Ale za pt let, no tak, vsate se! Helena: Co? Busman: e za pt let Budou ceny veho na ádná celá deset. Lidiky, za pt let se utopíme v penici a vem moném. Alquist: Ano, a vichni dlníci svta budou bez práce. Domin: (vstane) Budou, Alquiste. Budou, sleno Gloryová. Ale do desíti let nadlají Rossumovi Univerzální Roboti tolik penice, tolik látek, tolik veho, e ekneme: vci u nemají ceny. kadý, kolik Nyní ber potebuje. Není bídy. Ano, budou bez práce. Ale pak nebude u vbec ádné práce. Vechno udlají ivé stroje. lovk bude dlat jen to, co miluje. Bude ít jen proto, aby se zdokonaloval.

27 Helena: (vstane) Bude to tak? Domin: Bude. Neme to být jinak. Pedtím snad pijdou stralivé vci, sleno Gloryová. Tomu se nedá prost zabránit. Ale pak pestane sluebnictví lovka lovku a otroení lovka hmot. Nikdo u nebude platit za chléb ivotem a nenávistí. Ty u nejsi dlník, ty u nejsi písa; ty u nekope uhlí a ty nestojí u cizího stroje. U nebude své due utrácet v práci, kterou jsi proklínal! Alquist: Domine, Domine! To, co íkáte, vypadá píli jako ráj. Domine, bývalo nco dobrého v slouení a nco velkého v pokoení. Ach, Harry, byla nevím jaká ctnost v práci a únav. Domin: Snad byla. Ale nememe poítat s tím, co se ztratí, kdy pedláváme svt od Adama. Adame, Adame! u nebude jíst chléb svj v potu tváe; u nepozná hladu a ízn, únavy a poníení; vrátí se do Bude svobodný a svr- ráje, kde t ivila ruka Pán. chovaný; nebude mít jiného úkolu, jiné práce, jiné starosti ne zdokonalit sama sebe. Bude pánem stvoení. Helena: Zmátl jste mne. Jsem poetilé dve. Chtla bych chtla bych tomu vit. Dr. Gall: Jste mladí ne my, sleno Gloryová. Dokáte se veho. Hallemeier: Tak jest. Já myslím, e by slena Gloryová mohla s námi posnídat. Dr. Gall: To se rozumí! Domine, poproste za nás vechny. Domin: Sleno Gloryová, prokate nám tu est. Helena: Ale to pece Jak bych mohla? Fabry: Za Ligu humanity, sleno. Busman: A na její poest.

28 Helena: Ah, v tom pípad snad Fabry: Tak sláva! Sleno Gloryová, promite na pt minut. Dr. Gall: Pardon. Busman: Propána, musím kabelovat Hallemeier: Hrome, a já jsem zapomnl (Vichni, krom Domina, se hrnou ven) Helena: Pro jdou vichni pry? Domin: Vait, sleno Gloryová. Helena: Co vait? Domin: Snídani, sleno Gloryová. Nám vaí Roboti a a protoe nemají ádné chuti, není to docela Hallemeier toti výborn rotí. A Gall dovede jakousi omáku, a Busman se vyzná v omelet Helena: Proboha, to je hostina! A co dovede pan stavitel Domin: Alquist? Nic. Jenom upraví stl a a Fabry seene trochu ovoce. Velice skromná kuchyn, sleno Gloryová. Helena: Chtla jsem se vás zeptat Domin: Také bych se vás chtl na nco zeptat. Postaví své hodinky na stl. Pt minut asu. Helena: Na zeptat? Domin: Pardon, vy jste se ptala díve. Helena: Snad to je ode mne hloupé, ale Pro vyrábíte enské Roboty, kdy kdy Domin: kdy u nich, hm, kdy pro n pohlaví nemá významu? Helena: Ano. Domin: Je jistá poptávka, víte? písaky Lidé jsou na to zvyklí. Sluky, prodavaky, Helena: A a eknte, jsou Roboti a Robotky navzájem naprosto Domin: Naprosto lhostejní, drahá sleno. Není ani stopy po njaké náklonnosti.

29 Helena: Oh, to je hrrozné! Domin: Pro? Helena: Je to je to tak nepirozené! lovk ani neví, má-li si je proto oklivit, nebo jim závidt nebo snad Domin: je litovat. Helena: To nejspí! Ne, pestate! Na jste se chtl ptát? Domin: Rád bych se zeptal, sleno Gloryová, nechceteli si mne vzít. Helena: Jak vzít? Domin: Za, mue. Helena: Ne! Co vás to napadlo? Domin: (dívá se na hodinky) Jet ti minuty. Nevezmete-li si mne, musíte si vzít nkterého z ostatních pti. Helena: Ale chra bh! Pro bych si ho brala? Domin: Protoe vás vichni po ad poádají. Helena: Jak by se mohli opováit? Domin: Lituji velice, sleno Gloryová. Zdá se, e se do vás zamilovali. Helena: Prosím vás, a to nedlají! Já já hned odjedu. Domin: Heleno, snad jim neudláte takový zármutek, e byste je odmítla? Helena: Ale vdy vdy si nemohu vzít vech est! Domin: Ne, ale aspo jednoho. Nechcete-li mne, tedy Fabryho. Helena: Nechci Domin: Doktora Galla. Helena: Ne, ne, mlte! Nechci ádného! Domin: Jet dv minuty. Helena: To je hrrozné! Vemte si njakou Robotku. Domin: Není ena. Helena: Oh, jen to vám schází! Myslím, e e byste si vzal kadou, která sem pijede. Domin: Bylo jich tu, Heleno. Helena: Mladé? Domin: Mladé. Helena: Pro jste si ádnou nevzal?

ebook, R.U.R. Karel apek

ebook, R.U.R. Karel apek ebook, R.U.R. Karel apek The Project Gutenberg ebook, R.U.R., by Karel apek This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it

Více

Karel Čapek (1890 1938): R.U.R. (Rossum s Universal Robots) Kolektivní drama o vstupní komedii a třech dějstvích (1920) Předehra

Karel Čapek (1890 1938): R.U.R. (Rossum s Universal Robots) Kolektivní drama o vstupní komedii a třech dějstvích (1920) Předehra Karel Čapek (1890 1938): R.U.R. (Rossum s Universal Robots) Kolektivní drama o vstupní komedii a třech dějstvích (1920) Předehra Odehrává se o deset let dříve než vlastní hra. Roboti v předehře oblečeni

Více

R.U.R. (Rossum s Universal Robots) Kolektivní drama o vstupní komedii a třech dějstvích. Karel Čapek 1920

R.U.R. (Rossum s Universal Robots) Kolektivní drama o vstupní komedii a třech dějstvích. Karel Čapek 1920 Karel Čapek R.U.R. R.U.R. (Rossum s Universal Robots) Kolektivní drama o vstupní komedii a třech dějstvích Karel Čapek 1920 Obsah Předehra Dějství první Dějství druhé Dějství třetí Obsah Osoby Harry Domin,

Více

Karel Čapek R.U.R (Rossum s Universal Robots) Kolektivní drama o vstupní komedii a třech dějstvích

Karel Čapek R.U.R (Rossum s Universal Robots) Kolektivní drama o vstupní komedii a třech dějstvích Karel Čapek R.U.R (Rossum s Universal Robots) Kolektivní drama o vstupní komedii a třech dějstvích Osoby HARRY DOMIN, centrální ředitel Rossumových Univerzálních Robotů INŽ. FABRY, generální technický

Více

Znění tohoto textu vychází z díla RUR tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1994 (ČAPEK, Karel. Dramata : Loupežník : R.U.R.

Znění tohoto textu vychází z díla RUR tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1994 (ČAPEK, Karel. Dramata : Loupežník : R.U.R. Karel Čapek RUR Znění tohoto textu vychází z díla RUR tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1994 (ČAPEK, Karel. Dramata : Loupežník : R.U.R. : Věc Makropulos : Bílá nemoc : Matka. 1.

Více

KAREL ČAPEK R.U.R 1 RUR ROSSUM S UNIVERSAL ROBOTS KOLEKTIVNÍ DRAMA O VSTUPNÍ KOMEDII A TŘECH DĚJSTVÍCH OSOBY

KAREL ČAPEK R.U.R 1 RUR ROSSUM S UNIVERSAL ROBOTS KOLEKTIVNÍ DRAMA O VSTUPNÍ KOMEDII A TŘECH DĚJSTVÍCH OSOBY KAREL ČAPEK R.U.R 1 RUR ROSSUM S UNIVERSAL ROBOTS KOLEKTIVNÍ DRAMA O VSTUPNÍ KOMEDII A TŘECH DĚJSTVÍCH OSOBY HARRY DOMIN, centrální ředitel Rossumových Univerzálních Robotů INŽ. FABRY, generální technický

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Kolektivní drama o vstupní komedii a třech dějstvích. Harry Domin centrální ředitel Rossumových Univerzálních Robotů

Kolektivní drama o vstupní komedii a třech dějstvích. Harry Domin centrální ředitel Rossumových Univerzálních Robotů R.U.R. (Rossum s Universal Robots) Karel Čapek Kolektivní drama o vstupní komedii a třech dějstvích OSOBY Harry Domin centrální ředitel Rossumových Univerzálních Robotů Inţ. Fabry generální technický ředitel

Více

The Project Gutenberg ebook of R.U.R., by Karel Čapek

The Project Gutenberg ebook of R.U.R., by Karel Čapek 1 The Project Gutenberg ebook of R.U.R., by Karel Čapek This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal Chlapeček a pokličky Byl jeden chlapeček a ten rád někam nakukoval. Koukal do dutin stromů, koukal do ptačích hnízd, koukal i do myších děr. Na tom vlastně není špatného. Jenže ten chlapeček nahlížel do

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Karel Jaromír Erben. Život a dílo

Karel Jaromír Erben. Život a dílo Karel Jaromír Erben Život a dílo Karel Jaromír Erben ( 7.11.1811 21.11.1870) český básník, prozaik, jazykovědec, historik,folklorista, překladatel a sběratel lidové tvorby představitel literárního romantismu

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Auto#i fotografií Foto: Jarmila Krupi"ková

Auto#i fotografií Foto: Jarmila Krupiková Tento sborník vznikl propojením fotografií a literárních prací žák! Masarykovy základní školy v Nezamyslicích. Žáci 7. ro"níku v rámci volitelného p#edm$tu informatika zachytili hledá"kem fotoaparátu podzimní

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

1 NA CHALUPU, KAM NECHCI

1 NA CHALUPU, KAM NECHCI 1 NA CHALUPU, KAM NECHCI Za výzo jsem dostal od mámy a Richarda Nintendo. Chtěl jsem ho nechat doma, aby bylo jasný, že si mě za dárek, i když je suprovej, nemůžou koupit. Stejně to vymyslel on, mamka

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

4. Připoutejte se, začínáme!

4. Připoutejte se, začínáme! 4. Připoutejte se, začínáme! Pojďme si nyní zrekapitulovat základní principy spreadů, které jsme si vysvětlili v předcházejících kapitolách. Řekli jsme si, že klasický spreadový obchod se skládá ze dvou

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz DOPORUČUJEME Vojtěch Rakous: Doma židovské obrázky Soubor povídek Doma byl první knihou, která uvedla do české literatury židovské obyvatele venkova a maloměsta jako jeho přirozenou součást. S humorem

Více

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD Viktor Dyk Krysař VYŠEHRAD Illustrations Jaroslav Šerých dědicové, 2016 ISBN 978-80-7429-686-4 I A vaše jméno? Nejmenuji se; jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo, jsem krysař. Muž, který takto mluvil, stál

Více

POBAVENÍ Stručná uživatelská příručka pro začátečníky - verze 11 POBAVENÍ

POBAVENÍ Stručná uživatelská příručka pro začátečníky - verze 11 POBAVENÍ POBAVENÍ Tato příručka byla vytvořena pouze pro pobavení účastníků kurzů IT. Ovšem čtěte v ní pozorně mezi řádky, i zde lze totiž najít ponaučení. I. Firmy prodávající automobily nemají telefonní linku

Více

Zdeněk Kocián. Čistej vzduch. (Poryvy větru lomcují s otevřenými okenicemi. Dešťové kapky dopadají na okno.)

Zdeněk Kocián. Čistej vzduch. (Poryvy větru lomcují s otevřenými okenicemi. Dešťové kapky dopadají na okno.) Zdeněk Kocián Čistej vzduch I. (Poryvy větru lomcují s otevřenými okenicemi. Dešťové kapky dopadají na okno.) Muž: To je počasí, že by psa nevyhnal. (Zvuk zavření okna. Vítr i déšť zeslábne.) Muž: Uf,

Více

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Josef a jeho bratři Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy,

Více

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983)

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Zlatý kolovrat Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Původní báseň: Karel Jaromír Erben Scénář sestavil: Ondřej Turek Král přijíždí

Více

Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé. Lem chodníku J. Ř.

Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé. Lem chodníku J. Ř. Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé Lem chodníku J. Ř. potkat se na ulici, v omítce loupat pach nozdry posouvat po lícní straně kosti, hluboko do hlavy vidět ti kolotoč na dlaních slehnout mezi plody,

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Dm chodba Chodba mezi pokoji je obložená ervenými dlaždicemi. Vpravo stojí stolek s telefonem, vlevo pak

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

INFORMACE PRO NÁJEMCE

INFORMACE PRO NÁJEMCE INFORMACE PRO NÁJEMCE TZ POD PANDURKOU - BOHUSLAVICE U KONICE - 1 - 1 Nájemní ád a) Ve všech prostorách základny je písn ZAKÁZÁNO kouení, používání omamných a psychotropních látek, a to bez výjimky pilehlých

Více

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Jdu vstříc dešti, kapky deště a nebe, podobné ohromné skále,

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

mozek mozkový V zásadě jsou hormony něco jako malí chemičtí

mozek mozkový V zásadě jsou hormony něco jako malí chemičtí Fakta Holky prochází pěti různými stádii puberty a každé z nich je odstartováno hormony. Ty máme všichni. U některých se ale začnou probouzet dříve, u jiných později. Jak to všechno začne? Na začátku se

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

UKAŢTE NEJDŘÍVE PODLAHU, POTOM OKNO A NAKONEC STROP. NEŢ UKÁŢETE SVŮJ STOLEK, UKAŢTE OKNO. AŢ UKÁŢETE OKNO, DOTKNĚTE SE UCHA A POTOM NOSU.

UKAŢTE NEJDŘÍVE PODLAHU, POTOM OKNO A NAKONEC STROP. NEŢ UKÁŢETE SVŮJ STOLEK, UKAŢTE OKNO. AŢ UKÁŢETE OKNO, DOTKNĚTE SE UCHA A POTOM NOSU. 1. PŘEČTĚTE SI VĚTU A PROVEĎTE ÚKOL. Pacient přečte hlasitě úkol, komunikační partner nebo terapeut úkol provede a pacient ho napodobí. Pacient přečte hlasitě úkol, komunikační partner nebo terapeut zakryje

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Vzpomínáte si ještě, jaký byl váš první kontakt s divadlem?

Vzpomínáte si ještě, jaký byl váš první kontakt s divadlem? OBRAZ PRVNÍ Vzpomínáte si ještě, jaký byl váš první kontakt s divadlem? Měl bych říct, že ke zlomu v mém životě, nikoliv snad přímo k divadlu, ale vůbec ke zlomu od věcí technických k věcem humanitním,

Více

E.F. Burian: IDIOTEON

E.F. Burian: IDIOTEON E.F. Burian: IDIOTEON Den Jedním z potìšení laskavého laskavého dne jsou jeho nohy Snad ještì Vidíš je zahlédneš pøibìhnout jeho nos a než se pøilepený otoèíš na zdi zmizí èíhající za rohem na tvùj jako

Více

Šok (školní občasný klebetník ) číslo 11, školní rok 2009/2010. www.zshornicka.cz

Šok (školní občasný klebetník ) číslo 11, školní rok 2009/2010. www.zshornicka.cz www.zshornicka.cz Slovo pana ředitele: Milí žáci a čtenáři ŠOKu, před několika dny jsme společně zahájili školní rok 2009/2010. Vám, žákům, nezačala jen školní práce. Byly zahájeny i činnosti zájmového

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

Křižáci bojoval_ proti pohanům, ab_ osvobodil_ Jeruzalém. B_l_se jako lv_, ab_ si v_dob_ l_

Křižáci bojoval_ proti pohanům, ab_ osvobodil_ Jeruzalém. B_l_se jako lv_, ab_ si v_dob_ l_ Doplň chybějící i,í/ y, ý. Křižáci bojoval_ proti pohanům, ab_ osvobodil_ Jeruzalém. B_l_se jako lv_, ab_ si v_dob_ l_ čest a slávu. Čest a sláva b_l_ pro ně to největší bohatstv_. Ctnostné dám_ plakal_,

Více

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř Zdeněk Svěrák Jaroslav Uhlíř Barbora píše z tábora 2 Maminko, tatínku posílám vám vzpomínku z letního tábora Jistě víte, že vám píše vaše dcera Barbora Strava se nedá jíst dneska byl jen zelný list polívka

Více

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php Page 1 of 5 Geofyzikální ústav AV ČR Agentura Galerie H Vás srdečně zvou na šestou výstavu cyklu Setkávání Eva Prokopcovová Obrazy z teček, kresby na tapety zahájení 10.9.2003 v 16.00 hodin v přednáškovém

Více

Bylo mi to jasné, b, m a p jsem nevyslovila ani náhodou. A taky s f, u a částečně

Bylo mi to jasné, b, m a p jsem nevyslovila ani náhodou. A taky s f, u a částečně 1 Mělas, Mati, vlastně z pekla štěstí, tvrdil Pavel, když mi znovu prohlížel dáseň s rozseknutou kůží pod nosem a zničenou horní čelist se sedmi vyraženými zuby. Totiž bez sedmi vyražených zubů. Jaký štěstí,

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

Jiří Wolker HOST DO DOMU

Jiří Wolker HOST DO DOMU Jiří Wolker HOST DO DOMU 2012 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE Když se zima už nachýlí, někdy v druhé polovině února či počátkem března, když jednou zrána uslyšíte nesměle zahvízdat kosa JARO JE TADY. Ilustrace k textu

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Už jsou tady ty bláznivé ženské, říkají si nejspíš místní dělníci, kteří je pozorují zpoza stromů. Nataša neví, co ji baví víc, jestli pohled na

Už jsou tady ty bláznivé ženské, říkají si nejspíš místní dělníci, kteří je pozorují zpoza stromů. Nataša neví, co ji baví víc, jestli pohled na Už jsou tady ty bláznivé ženské, říkají si nejspíš místní dělníci, kteří je pozorují zpoza stromů. Nataša neví, co ji baví víc, jestli pohled na rozpaky těch statných mužů s krumpáči a lopatami, nebo na

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

Moji přátelé, společníci a učitelé

Moji přátelé, společníci a učitelé PRVNÍ KAPITOLA Moji přátelé, společníci a učitelé Zpoza stromů se vynořil anděl a světlo, které ho obklopovalo, stále sílilo. Anděl se zjevil v lidské podobě. Byl vysoký a elegantní. Vycházela z něho záře,

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

JITKA A LADISLAV LENKOVI

JITKA A LADISLAV LENKOVI CO ZAŽIL STROJVEDOUCÍ? Zajímavé vyprávění o setkání s neznámými bytostmi se v březnu roku 1993 podařilo zachytit spolupracovníkům projektu Záře panu Vlastimilu Brůčkovi a Ireně Hůlové z Amatérského pozorovacího

Více

Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola

Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola Každou středu ho můžete potkat, jak křižuje lesy v okolí Prahy na horském kole. Rozhovor odhaluje nepříliš známou tvář ředitele mbank ČR a SR Romana

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY Č. 4 Třídy 5.B Ahoj spolužáci 1. až 5. tříd! V tomto vánočním čísle na vás čeká spousta čtení a luštění. Vánoční příběh, pohádkový test, pohádka Hrnečku vař, kterou jistě neznáte. Nechybí

Více

Ahoj kamarádi, u nás v lese právě začíná krásný podzimní den. Jenom jsem vystrčil hlavu z nory, už mi na čumáku přistál žlutý list, který spadl ze

Ahoj kamarádi, u nás v lese právě začíná krásný podzimní den. Jenom jsem vystrčil hlavu z nory, už mi na čumáku přistál žlutý list, který spadl ze Ahoj kamarádi, u nás v lese právě začíná krásný podzimní den. Jenom jsem vystrčil hlavu z nory, už mi na čumáku přistál žlutý list, který spadl ze stromu nad námi. Chvilku jsem se na něj díval, jak se

Více

Archivy Texty Ukázky Z básní Johna Ashberyho Z básní Johna Ashberyho. verše přeložil Pavel Dominik. Očekávaný cizinče, otlak se objeví později.

Archivy Texty Ukázky Z básní Johna Ashberyho Z básní Johna Ashberyho. verše přeložil Pavel Dominik. Očekávaný cizinče, otlak se objeví později. Archivy Texty Ukázky Z básní Johna Ashberyho Z básní Johna Ashberyho verše přeložil Pavel Dominik Očekávaný cizinče, otlak se objeví později. Zatím se bolest zastavuje na vizitě zapisuje si čas, teplotu

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Cesta 10 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč

Cesta 10 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč Cesta 10 2011 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 12 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 Podobenství...4 Vechno je v almech...5 kola hrou II....7 Joná, Ninivé a velryb V...8 Ta nae kvìtena - česká? 8... 10 Na toulkách

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád V š i c h n i S v a t í V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád Ledy slábnou, voda stoupá sirény zpívají noci slané, když zvedá žár Jednou to skončí a z nás čáry

Více

U hrobky krále Tutanchamona

U hrobky krále Tutanchamona 1. kapitola U hrobky krále Tutanchamona Někde v Egyptě Sledovali jste někdy, třeba na nějaké pouti, jak se dělá popcorn? Horký vzduch roztáčí malá kukuřičná zrnka, ta se zahřívají, až puknou a stane se

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je

ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je tû mlad a mahem se vûfiilo na pohádky. Teì nás na takové

Více

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál.

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál. Chaloupka Ten les je nějakej divnej. A že jsem už lesů prošel dost. Lesy jsou různý. Hustý, řídký, tmavý, smíšený, smrkový, borový, nebo třeba zabordelený. Tenhle ne. Tenhle je prostě divnej. Takovej tichej.

Více

Osobním automobilem do zahrani í

Osobním automobilem do zahrani í Osobním automobilem do zahrani í Mgr. Zuzana Ambroová Tisková konference dne 28. ervence 2008 Co je nutné mít s sebou jako idi? Platný idiský prkaz. Potvrzení o povinném ruení (zelená karta). V pípad,

Více

Ќ кгapple o гя eькappleт

Ќ кгapple o гя eькappleт 4 Co komu koupit? Kolik co stojэ? Co komu slu э (neslu э)? Co si kdo koupэ (koupil)? Co kdo kupuje? Co kdo vidl v obchod a ve mst? Kdo koho potkal? 68/4 ѓ ѓ ѓ fl дгэa ЬТ СЬa, кг ЭлдiкИ ЪТЬe Эг Ь appleгъ

Více

Lotr šibeničník budižkničema. Postava otroka v římské komedii

Lotr šibeničník budižkničema. Postava otroka v římské komedii Lotr šibeničník budižkničema Postava otroka v římské komedii 2. pol. 3. stol. př. n. l. 21 dochovaných komedií masky hráli jen muži typizované postavy: mladík, otrok, otec, kuplíř, voják, dívka, stařec,

Více

Jak se staví plástev aneb Stavební četa v akci

Jak se staví plástev aneb Stavební četa v akci Jak se staví plástev aneb Stavební četa v akci Léto je v plném proudu, rostliny všude kvetou a včely nosí do úlu plné košíčky úrody. Holčičky s Dorotkou zrovna mají chvilku odpočinku a vyprávějí Jarmilce

Více