ebook, R.U.R. Karel apek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ebook, R.U.R. Karel apek"

Transkript

1 ebook, R.U.R. Karel apek

2 The Project Gutenberg ebook, R.U.R., by Karel apek This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included (Rossum s Universal Robots) Kolektivní drama o vstupní komedii a tech djstvích This text was converted to LaTeX by means of GutenMark software (version Jul ). The text has been further processed by software in the itex project, by Bill Cheswick. with this ebook or online at Title: R.U.R. Author: Karel apek Release Date: August 2, 2004 [ebook #13083] Language: Czech Character set encoding: UTF-8 ***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK R.U.R.*** Thanks to Curtis Weyant and Al Haines for creating plain text from HTML. The HTML came from an anonymous donor. Karel apek R.U.R.

3 Contents 1 OSOBY 1 2 Pedehra 3 3 OPONA 27 4 OPONA 53 5 OPONA 75 6 OPONA 90 7 This and all associated files of various formats will be found in: Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm electronic works 93

4 9 Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation 100

5 Chapter 1 OSOBY Harry Domin: centrální editel Rossumových Univerzálních Robot In. Fabry: generální technický editel R.U.R. Dr. Gall: pednosta fyziologického a výzkumného oddlení R.U.R. Dr. Hallemeier: pednosta ústavu pro psychologii a výchovu robot R.U.R Konzul Busman: generální komerní editel R.U.R. Stavitel Alquist: éf staveb R.U.R. Helena Gloryová Nána: její chva Marius: Robot Sulla: Robotka Radius: Robot Damon: Robot 1. Robot 2. Robot 3. Robot 4. Robot Primus: Robot Helena: Robotka Robotský sluha a etní Roboti

6 Domin: v pedehe asi osmaticetiletý, vysoký, oholený Fabry: rovn oholený, plavý, váné a jemné tváe Dr. Gall: drobný, ivý, sndý, s erným knírem Hallemeier: ohromný, hmotný, se zrzavým anglickým knírem a zrzavým kartáem vlas Busman: tlustý, pleatý, krátkozraký id Alquist: starí ne ostatní, nedbale obleený, dlouhých, proedivlých vlas a vous Helena: velmi elegantní Ve vlastní he vichni o deset let starí. Roboti v pedehe obleeni jako lidé. Jsou úsená v pohybech i výslovnosti, bezvýrazných tváí, upeného pohledu. Ve vlastní he mají plátné blzy v pasu staené emenem a na prsou mosazné íslo. Po pedehe a druhém aktu pestávka.

7 Chapter 2 Pedehra Ústední kancelá továrny Rossum s Universal Robots. Vpravo vchod. Okny v prelní stn pohled na nekonené ady továrních budov. Vlevo dalí editelské místnosti. Domin: (sedí u velikého amerického psacího stolu v otáecím kesle. Na stole árovka, telefon, títka, poada dopis, atd., na stn vlevo veliké mapy s lodními a elezniními liniemi, veliký kalendá, hodiny, je ukazují nco málo ped polednem; na stn vpravo titné plakáty: Nejlacinjí práce: Rossumovi Roboti Tropití Roboti, nový vynález. Kus 150 d. Kadý si kup svého Robota! Chcete zlevnit svoje výrobky? Objednejte si Rossumovy Roboty. Dále jiné mapy, dopravní lodní ád, tabulka s telegrafickými záznamy kurs atd. V kontrastu k této výzdob stn je na zemi nádherný turecký koberec, vpravo kulatý stl, pohovka, koená klubovní kesla a knihovna, v ní místo knih stojí láhve s vínem a koalkami. Vlevo pokladna. Vedle Dominova stolu psací stroj, na nm píe dívka Sulla.)

8 Domin: (diktuje) e neruíme za zboí pokozené dopravou. Upozornili jsme vaeho kapitána hned pi nakládání, e lo je nezpsobilá k doprav Robot, take zkáza nákladu nepadá na ná úet. Znamenáme se za Rossum s Universal Robots Hotovo? Sulla: Ano. Domin: Nový list. Friedrichswerke, Hamburk. Datum. Potvrzujeme objednávku patnáct tisíc Robot (zazvoní domácí telefon. Domin jej zvedne a mluví do nho) Haló Zde centrální ano. Zajisté. Ale ano, jako vdycky. Ovem, kabelujte jim. Dobrá (zavsí telefon) Kde jsem pestal? Sulla: Potvrzujeme objednávku na patnáct tisíc R. Domin: (zamylen) Patnáct tisíc R. Patnáct tisíc R. Marius: (vstoupí) Pane editeli, njaká dáma prosí Domin: Kdo? Marius: Nevím. Podává vizitku. Domin: (te) Prezident Glory. e prosím. Marius: (oteve dvee) Rate, paní. (vejde Helena Gloryová. Marius odejde) Domin: (vstane) Rate. Helena: Pan centrální editel Domin? Domin: Prosím. Helena: Jdi k vám Domin: s lístkem prezidenta Gloryho. To staí. Helena: Prezident Glory je mj otec. Jsem Helena Gloryová. Domin: Sleno Gloryová, je pro nás neobyejnou ctí, e e Helena: e vám nememe ukázat dvee. Domin: e smíme pozdravit dceru velkého prezidenta. Prosím, posate se. Sullo, mete odejít. (Sulla odejde) Domin: (usedne) ím mohu poslouit, sleno Gloryová? Helena: Já jsem pijela

9 Domin: podívat se na nai tovární výrobu lidí. Jako vechny návtvy. Prosím, beze veho. Helena: Myslela jsem, e je zakázáno Domin: vstoupit do továrny, ovem. Jene kadý sem pijde s ní vizitkou, sleno Gloryová. Helena: A vy ukáete kadému...? Domin: Jen nco. Výroba umlých lidí, sleno, je tovární tajemství. Helena: Pro mne nenecháte domluvit? Domin: Prosím za prominutí. Chtla jste snad íci nco jiného? Helena: Chtla jsem se jen zeptat Domin: zda bych vám zcela výjimen neukázal nai továrnu. Ale zajisté, sleno Gloryová. Helena: Jak víte, e jsem se na to chtla ptát? Domin: Vichni se ptají stejn. Vstane. Ze zvlátní úcty, sleno, vám ukáeme víc ne jiným a jedním slovem Helena: Dkuji vám. Domin: Zaváete-li se, e nikomu neprozradíte ani to nejmení Helena: (vstane a podává mu ruku) Mé estné slovo. Domin: Dkuji. Nechtla byste snad sejmout závoj? Helena: Ach ovem, vy chcete vidt Promite. Domin: Prosím? Helena: Kdybyste mi pustil ruku. Domin: (pustí) Prosím za prominutí. Helena: (snímá závoj) Chcete vidt, nejsem-li vyzvda. Jak jste opatrní. Domin: jest. (pozoruje ji naden) Hm ovem my tak Helena: Vy mi nedvujete? Domin: Neobyejn, sleno hele pardon, sleno Gloryová. Vskutku neobyejn poten Mla jste dobrou plavbu? Helena: Ano. Pro Domin: Protoe míním toti e jste jet velmi mladá.

10 Helena: Pjdeme hned do továrny? Domin: Ano. Myslím dvaadvacet, ne? Helena: Dvaadvacet eho? Domin: Let. Helena: Jedenadvacet. Pro to chcete vdt? Domin: Protoe ponvad (s nadením) Zdríte se déle, e ano? Helena: Podle toho, co mi ukáete z výroby. Domin: ertova výroba! vechno uvidíte. Ale zajisté, sleno Gloryová, Prosím, posate se. Zajímala by vás historie vynálezu? Helena: Ano, prosím vás. (usedne) Domin: Tak tedy. (sedne si na psací stl, pozoruje Helenu uchvácen a odíkává rychle) Bylo to roku 1920 kdy se starý Rossum veliký filozof ale tehdy jet mladý uenec odebral na tento daleký ostrov aby chemickou syntézou ivou hmotu eenou protoplazma a najednou objevil látku která se chovala naprosto jako ivá hmota a byla jiného chemického sloení to bylo roku 1932, práv tyi sta tyicet let po objevení Ameriky, uf. Helena: To umíte zpamti? Domin: Ano; fyziologie, sleno Gloryová, není mým emeslem. Tak dál? Helena: Teba. Domin: (slavnostn) A tehdy, sleno, starý Rossum napsal mezi své chemické vzorce tohleto: Píroda nala jeden zpsob, jak organizovat ivou hmotu. Je vak jiný zpsob, jednoduí, tvárnjí a rychlejí, na nj píroda vbec nenarazila. Tuto druhou cestu, po které se mohl brát studoval moské ivoistvo teka. napodobit Pitom se pokouel vývoj ivota, jsem dneního dne objevil. Pedstavte si, sleno, e

11 tahle veliká slova psal nad chrchlem jakéhosi koloidálního rosolu, který by ani pes neseral. Pedstavte si ho, e sedí nad zkumavkou a myslí na to, jak z ní vyroste celý strom ivota, jak z ní budou vycházet vechna zvíata, poínajíc víníkem a koníc koníc samotným lovkem. lovk z jiné látky, ne jsme my. Sleno Gloryová, to byl ohromný okamik. Helena: Tak dál. Domin: Dál? Te lo o to, dostat ivot ze zkumavky ven a zrychlit vývoj a utvoit njaké ty orgány, kosti a nervy a kdesi cosi a nalézt jakési takové látky, katalyzátory, enzymy, hormóny a tak dále, zkrátka, rozumíte tomu? Helena: N n nevím. Myslím, e jen málo. Domin: Já docela nic. Víte, pomocí tch vodiek mohl dlat, co chtl. Mohl teba dostat medúzu se sokratovským mozkem nebo íalu padesát metr dlouhou. Ale protoe neml kousku humoru, vzal si do hlavy, e udlá normálního obratlovce nebo snad lovka. A tak se do toho pustil. Helena: Do eho? Domin: Do napodobení pírody. umlého psa. Stálo ho Nejdív zkusil udlat to adu let, vylo z toho cosi jako zakrnlé tele a polo to za pár dní. Ukáu vám to v muzeu. A pak u se dal starý Rossum do vytváení lovka. (Pauza) Helena: A to nesmím nikomu prozradit? Domin: Nikomu na svt. Helena: koda, e u je to ve vech ítankách.

12 Domin: koda. Seskoí ze stolu a usedne vedle Heleny. Ale víte, co v ítankách není? uká si na elo. e byl starý Rossum úasný blázen. Ván, sleno Gloryová, ale tohle nechte pro sebe. Ten starý výstedník chtl opravdu dlat lidi. Helena: Ale vdy vy dláte lidi! Domin: Piblin, sleno Heleno. mínil doslovn. Víte, Ale starý Rossum to chtl jaksi vdecky sesadit Boha. Byl stralivý materialista, a proto to vechno dlal. Nelo mu o nic víc ne podat dkaz, e nebylo ádného Pánaboha zapotebí. lovka navlas, jako jsme my. Znáte trochu anatomii? Helena: Jen docela málo. Proto si umanul udlat Domin: Já také. Pedstavte si, e si vzal do hlavy vyrobit vechno do poslední lázy jako v lidském tle. Slepé stevo, mandle, pupek, samé zbytenosti. Dokonce i hm i pohlavní lázy. Helena: Ale ty pece ty pece Domin: nejsou zbytené, já vím. umle vyrábt, pak není hm nijak teba Helena: Rozumím. Ale mají-li se lidé Domin: Ukáu vám v muzeu, co spackal za deset let dohromady. Ml to být mu, ilo to celé ti dny. vkusu. Bylo to Starý Rossum neml trochy hrozné. Bylo to hrozné, co udlal. Ale mlo to uvnit vechno, co má lovk. Skuten, úasn piplavá práce. A tehdy sem piel inenýr Rossum, synovec starého. Geniální hlava, sleno Gloryová. Jak uvidl, co tropí starý, ekl: To je nesmysl, vyrábt lovka deset let.

13 Nebude-li ho vyrábt rychleji ne píroda, pak na ten celý krám nakalat. A pustil se sám do anatomie. Helena: V ítankách je to jinak. Domin: (vstane) V ítankách je placená reklama a ostatn nesmysl. Stojí tam napíklad, e Roboty vynalezl starý pán. Zatím e starý pán hodil na univerzitu, ale o tovární výrob neml pontí. Myslel, e udlá skutené lidi, tedy snad njaké nové Indiány, docenty nebo idioty, víte? A teprve mladý Rossum ml nápad udlat z toho ivé a inteligentní pracovní stroje. spolupráci obou Co je v ítankách o velikých Rossum, je povídaka. Ti dva se ukrutn hádali. Starý ateista neml drobet pochopení pro industrii, a konen ho mladý zavel do njaké laboratoe, aby se tam piplal se svými velikými potraty, a zaal to vyprávt sám, po inenýrsku. Starý Rossum ho doslovn proklel a do své smrti usmolil jet dv fyziologické obludy, a ho nakonec nali v laboratoi mrtvého. historie. Helena: A co tedy mladý? To je celá Domin: Mladý Rossum, sleno, to byl nový vk. výroby po vku poznání. Vk Kdy si okoukl anatomii lovka, vidl hned, e je to píli sloité a e by to dobrý inenýr udlal jednodueji. Zaal tedy pedlávat anatomii a zkouel, co se dá vynechat nebo zjednoduit Zkrátka, sleno Gloryová, nenudí vás to? Helena: Ne, naopak, je to hrozn zajímavé. Domin: Tak tedy mladý Rossum si ekl: lovk, to je nco, co dejme tomu cítí radost, hraje na housle, chce jít na procházku a vbec potebuje

14 dlat spoustu vcí, které které jsou vlastn zbytené. Helena: Oho! Domin: Pokejte. Které jsou zbytené, kdy má teba tkát nebo sítat. Naftový motor nemá mít tapce a ornamenty, sleno Gloryová. A vyrábt umlé dlníky je stejné jako vyrábt naftové motory. Výroba má být co nejjednoduí a výrobek prakticky nejlepí. Co myslíte, jaký dlník je prakticky nejlepí? Helena: Nejlepí? Snad ten, který který Kdy je poctivý a oddaný. Domin: Ne, ale ten nejlacinjí. Ten, který má nejmí poteb. Mladý Rossum vynalezl dlníka s nejmením potem poteb. zjednoduit. Vyhodil vechno, co neslouí pímo práci. vyhodil lovka Musel ho Tím vlastn a udlal Robota. Drahá sleno Gloryová, Roboti nejsou lidé. Jsou mechanicky dokonalejí ne my, mají úasnou rozumovou inteligenci, ale nemají dui. technicky Ó, sleno Gloryová, výrobek inenýra je vytíbenjí ne výrobek pírody. Helena: íká se, e lovk je výrobek boí. Domin: Tím h. Bh neml ani pontí o moderní technice. Vila byste, e si nebotík mladý Rossum zahrál na Boha? Helena: Jak, prosím vás? Domin: Zaal vyrábt Nadroboty. Pracovní obry. Zkusil to s postavami tymetrovými, ale to byste nevila, jak se ti mamuti lámali. Helena: Lámali? Domin: Ano. Z nieho nic jim praskla noha nebo nco. Nae planeta je patrn trochu malá pro obry. pirozené velikosti a velmi sluné lidské úpravy. Te dláme jen Roboty

15 Helena: Vidla jsem první Roboty u nás. Obec je koupila... chci íci vzala do práce Domin: Koupila, drahá sleno. Roboti se kupují. Helena: získala jako metae. Vidla jsem je mést. Jsou tak divní, tak tií. Domin: Vidla jste mou písaku? Helena: Nevimla jsem si. Domin: (zvoní) Víte, akciová továrna Rossumových Univerzálních Robot dosud nevyrábí jednotné zboí. Máme jemnjí a hrubí Roboty. Ti lepí budou snad ít dvacet let. Helena: Pak hynou? Domin: Ano, opotebují se. (vstoupí Sulla) Domin: Sullo, ukate se slen Gloryové. Helena: (vstane a podává jí ruku) Tí mne. Je vám asi hrozn smutno tak daleko od svta, vite? Sulla: To neznám, sleno Gloryová. prosím. Helena: (usedne) Odkud jste, sleno? Sulla: Odtud, z továrny. Helena: Ach, vy jste se narodila tady? Sulla: Ano, byla jsem tu udlána. Helena: (vyskoí) Coe? Rate usednout, Domin: (smje se) Sulla není lovk, sleno, Sulla je Robot. Helena: Prosím za odputní Domin: (poloí ruku Sulle na rameno) Sulla se nehnvá. Podívejte se, sleno Gloryová, jakou dláme ple. Sáhnte jí na tvá. Helena: Oh, ne, ne! Domin: Nepoznala byste, e je z jiné látky ne my. Prosím, má i typické chmýí blondýnek. vlasy! Obrate se, Sullo! Helena: Pestate u! Jen oi jsou drobátko Ale zato

16 Domin: Pohovote s hostem, Sullo. Je to vzácná návtva. Sulla: Prosím, sleno, posate se. (ob usednou) Mla jste dobrou plavbu? Helena: Ano za zajisté. Sulla: Nevracejte se po Amélii, Sleno Gloryová. Barometr siln klesá, na 705. Pokejte na Pensylvánii, to je velmi dobrá, velmi silná lo. Domin: Kolik? Sulla: Dvacet uzl za hodinu. Toná dvanáct tisíc. Domin: (smje se) Dost, Sullo, dost. Ukate nám, jak umíte francouzsky. Helena: Vy umíte francouzsky? Sulla: Umím tyi jazyky. Píi Dear Sir! Monsieur! Geehrter Herr! Ctný pane! Helena: (vyskoí) To je humbuk! Vy jste arlatán! Sulla není Robot, Sulla je dve jako já! Sullo, to je hanebné pro hrajete takovou komedii? Sulla: Já jsem Robot. Helena: ne, ne, vy lete! Oh, Sullo, odpuste, já vím donutili vás, abyste jim dlala reklamu! Sullo, vy jste dve jako já, e? eknte! Domin: Lituji, sleno Gloryová. Sulla je Robot. Helena: Vy lete! Domin: (vztyí se) Jake? (zazvoní) Promite, sleno, pak vás musím pesvdit. (vejde Marius) Domin: Marie, dovete Sullu do pitevny, aby ji oteveli. Rychle! Helena: Kam? Domin: Do pitevny. podívat. Helena: Nepjdu. Domin: Pardon, mluvila jste o li. Helena: Vy ji chcete dát zabít? Domin: Stroje se nezabíjejí. A jí rozíznou, pjdete se na ní

17 Helena: (obejme Sullu) Nebojte se, Sullo, já vás nedám! eknte, drahouku, jsou k vám vichni tak suroví? To se nesmíte dát líbit, slyíte? Nesmíte, Sullo! Sulla: Já jsem Robot. Helena: To je jedno. Roboti jsou stejn dobí lidé jako my. Sullo, vy byste se nechala rozíznout? Sulla: Ano. Helena: Oh, vy se nebojíte smrti? Sulla: Neznám, sleno Gloryová. Helena: Víte, co by se pak s vámi stalo? Sulla: Ano, pestala bych se hýbat. Helena: To je hrrozné! Domin: Marie, eknte slen co jste. Marius: Robot Marius. Domin: Dal byste Sullu do pitevny? Marius: Ano. Domin: Nelitoval byste jí? Marius: Neznám. Domin: Co by se s ní stalo? Marius: Pestala by se hýbat. Dali by ji do stoupy. Domin: To je smrt, Marie. Bojíte se smrti? Marius: Ne. Domin: Tak vidíte, sleno Gloryová. Roboti nelpí na ivot. Nemají toti ím. Nemají poitk. Jsou mén ne tráva. Helena: Oh, pestate! Polete je aspo pry! Domin: Marie, Sullo, mete odejít. (Sulla a Marius odejdou) Helena: Jsou hrrozní! To je ohavné, co dláte! Domin: Pro ohavné? Helena: Nevím. Pro pro jste jí dali jméno Sulla? Domin: Nehezké jméno? Helena: Je to muské jméno. Sulla byl ímský vojevdce. Domin: Oh, myslili jsme, e Marius a Sulla byli milenci.

18 Helena: Ne, Marius a Sulla byli vojevdci a bojovali proti sob roku roku Nevím u. Domin: Pojte sem k oknu. Co vidíte? Helena: Zedníky. Domin: To jsou Roboti. Vichni nai dlníci jsou Roboti. A tady dole, vidíte nco? Helena: Njaká kancelá. Domin: Útárna. A v ní Helena: plno úedník. Domin: To jsou Roboti. Vichni nai úedníci jsou Roboti. A uvidíte továrnu (v tom spustí tovární píaly a sirény) Domin: Poledne. Roboti nevdí, kdy pestat v práci. Ve dv hodiny vám ukáu díe. Helena: Jaké díe? Domin: (sue) Msidla na tsto. V kadém se míchá látka na tisíc Robot najednou. Potom kád na játra, mozky a tak dále. Pak uvidíte továrnu na kosti. Potom vám ukáu pádelnu. Helena: Jakou pádelnu? Domin: Pádelnu nerv. Pádelnu il. Pádelnu, kde bí najednou celé kilometry zaívacích rour. Pak je montovna, kde se to dává dohromady, víte, jako automobily. souást, a zas Kadý dlník pidlá jen jednu to samoinn bí dál k druhému, tetímu, donekonena. To je nejzajímavjí podívaná. Pak pijde suárna a skladit, kde erstvé výrobky pracují. Helena: Proboha, hned musejí pracovat? Domin: Pardon. Pracují, jako pracuje nový nábytek. Zvykají si na

19 existenci. Jaksi uvnit srstají i co. Mnoho v nich dokonce nov narstá. Rozumíte, musíme nechat drobet místa pro pirozený vývoj. A zatím se výrobky apretují. Helena: Co to je? Domin: Tolik co u lidí kola. poítat. Mají toti Uí se mluvit, psát a úasnou pam. Kdybyste jim peetla dvacetisvazkový Nauný slovník, budou vám vechno opakovat po poádku. Nco nového nikdy nevymyslí. Mohli by docela dobe uit na univerzitách. roztídí a Pak se rozelou. Denn patnáct tisíc kus, nepoítajíc stálé procento vadných, které se hodí do stoupy... a tak dále a tak dále. Helena: Zlobíte se na mne? Domin: Ale chra bh! Myslím jen, e.. e jsme mohli mluvit o jiných vcech. Je nás tu jen hrstka mezi stotisíci Roboty, a ádná ena. Mluvíme jen o výrob, celý den, kadý den Jsme jako prokletí, sleno Gloryová. Helena: Mn je tak líto, e jsem ekla, e e e lete (Zaklepání) Domin: Vejdte, mládenci. (Zleva vyjdou in. Fabry, dr. Gall, dr. Hallemeier, stavitel Alquist) Dr. Gall: Pardon, neruíme? Domin: Pojte sem. Sleno Gloryová, to jsou Alquist, Fabry, Gall, Hallemeier. Dcera prezidenta Gloryho. Helena: (v rozpacích) Dobrý den. Fabry: Nemli jsme potuchy Dr. Gall: Nekonen poctni Alquist: Bute vítána, sleno Gloryová. (Zprava vrazí Busman) Busman: Haló, co tu máte?

20 Domin: Sem, Busmane. To je ná Busman, sleno. Dcera prezidenta Gloryho. Helena: Tí mne. Busman: Jemináku, to je sláva! Sleno Gloryová, smíme kabelovat do novin, e jste ráila zavítat -? Helena: Ne, ne, prosím vás! Domin: Prosím, sleno, posate se. (Fabry, Busman a Dr. Gall pitahují lenoky) Fabry: Prosím Busman: Rate Dr. Gall: Pardon Alquist: Sleno Gloryová, jakou jste mla cestu? Dr. Gall: Zdríte se u nás déle? Fabry: Co íkáte továrn, sleno Gloryová? Hallemeier: Vy jste pijela na Amélii? Domin: Ticho, nechte mluvit slenu Gloryovou. Helena: (k Dominovi) O em mám s nimi mluvit? Domin: (s údivem) O em chcete. Helena: Mám... smím mluvit docela oteven? Domin: Ale ovem. Helena: (váhá, pak zoufale odhodlána) eknte, není vám nikdy trapno, jak s vámi nakládají? Fabry: Kdo, prosím? Helena: Vichni lidé. (Vichni se na sebe zaraen dívají) Alquist: S námi? Dr. Gall: Pro myslíte? Hallemeier: U sta hrom! Busman: Ale bh uchovej, sleno Gloryová! Helena: Co necítíte, e byste mohli existovat lépe? Dr. Gall: Pijde na to, sleno. Jak to myslíte? Helena: Myslím, e vybuchne -, e je to ohavné! e je to strané! (Vstane) Celá Evropa mluví o tom, co se tu s vámi dje! Proto sem jedu, abych to uvidla, a je to tisíckrát horí, ne si kdo mysli! Jak

21 to mete snáet? Alquist: Co snáet? Helena: Své postavení. my, jako celá Evropa, jako celý svt! ijete! Busman: Propána, sleno! Proboha, vdy jste lidé jako To je skandální, to je nedstojné, jak Fabry: Ne, mládenci, má trochu pravdu. ijeme tu jist jako Indiáni. Helena: H ne Indiáni! Smím, oh, smím vám íkat brati? Busman: Ale boíku, propak ne? Helena: Brati, nepijela jsem jako dcera prezidentova. Pijela jsem za Ligu humanity. Brati, Liga humanity má u pes dv st tisíc len. Dv st tisíc lidi stojí za vámi a nabízí vám svou pomoc. Busman: Dv st tisíc lidí, paneku, to u je sluné, to je docela krásné. Fabry: íkám vám vdycky, není nad starou Evropu. Vidíte, nezapomnla na nás. Nabízí nám pomoc. Dr. Gall: Jakou pomoc? Divadlo? Hallemeier: Orchestr? Helena: Víc ne to. Alquist: Vás samotnou? Helena: Oh, co o mne! Zstanu, pokud bude teba. Busman: Paneboe, to je radost! Alquist: pokoj. Domine, pjdu pipravit pro slenu nejlepí Domin: Pokejte chvilku. Bojím se, e e slena Gloryová jet nedomluvila. Helena: Ne, nedomluvila. Leda byste mi násilím zavel ústa. Dr. Gall: Harry, opovate se! Helena: Dkuji vám. Vdla jsem, e mne budete chránit. Domin: Pardon, sleno Gloryová. Jste si tím jista, e mluvíte s Roboty? Helena: (zarazí se) S kým jiným? Domin: Je mi líto. Ti pánové jsou toti lidé jako vy. Jako celá Evropa.

22 Helena: (k ostatním) Vy nejste Roboti? Busman: (ehtá se) Bh uchovej! Hallemeier: Fuj, Roboti! Dr. Gall: (smje se) Pkn dkujem! Helena: Ale... to není mono! Fabry: Na mou est, sleno, my nejsme Roboti. Helena: (k Dominovi) Pro jste mi tedy íkal, e vichni vai úedníci jsou Roboti? Domin: Ano, úedníci. Ale editelové ne. Dovolte, sleno Gloryová: inenýr Fabry, generální technický editel Rossumových Univerzálních Robot. Doktor Gall, pednosta fyziologického a výzkumného oddlení. Doktor Hallemeier, pednosta ústavu pro psychologii a výchovu Robot. Konzul Busman, generální komerní editel, a stavitel Alquist, éf staveb Rossumových Univerzálních Robot. Helena: Odpuste, pánové, e e Je to hrrozné, co jsem provedla? Alquist: Ale chra bh, sleno Gloryová. Prosím, sednte. Helena: (usedne) Jsem hloupé dve. Te te mne polete první lodí zpátky. Dr. Gall: Za nic na svt, sleno. Pro bychom vás posílali pry? Helena: Protoe u víte protoe protoe bych vám bouila Roboty. Domin: Drahá sleno Gloryová, tady u bylo na sta spasitel a prorok. Misionáe, anarchisty, Ar- Kadá lo nkterého piveze. mádu spásy, vechno moné. To je vám úasné, co je na svt církví a blázn. Helena: A vy je necháte mluvit k Robotm? Domin: Pro ne? Doposud toho vichni nechali. Roboti si vechno pamatuji, ale nic víc. Dokonce se ani nesmjí tomu, co lidé íkají. Skuten,

23 pímo k nevíe. Baví-li vás to, drahá sleno, dovedu vás do skladit Robot. Je jich tam asi ti sta tisíc. Busman: Ti sta tyicet sedm tisíc. Domin: Dobrá. Mete k ním promluvit, co chcete. Mete jim peíst bibli, logaritmy nebo co je vám libo. Mete jim dokonce kázat o lidských právech. Helena: Oh, myslím, e... kdyby se jim ukázalo trochu lásky Fabry: Nemono, sleno Gloryová. Nic není lovku cizejího ne Robot. Helena: Pro je tedy dláte? Busman: Hahaha, to je dobré! Pro se dlají Roboti! Fabry: Pro práci, sleno. Jeden Robot nahradí dva a pl dlníka. Lidský stroj, sleno Gloryová, byl náramn nedokonalý. Musel se jednou konen odstranit. Busman: Byl píli drahý. Fabry: Byl málo výkonný. Moderní technice u nemohl stait. A za druhé za druhé je to veliký pokrok, e... pardon. Helena: Co? Fabry: Prosím za odputní. Je to veliký pokrok rodit strojem. Je to pohodlnjí a rychlejí. Kadé zrychlení je pokrok, sleno. Píroda nemla pontí o moderním tempu práce. Celé dtství je technicky vzato holý nesmysl. Prost ztracený as. Neudritelné mrhání asem, sleno Gloryová. A za tetí Helena: Oh, pestate! Fabry: Prosím. Dovolte, co vlastn chce ta vae Liga Liga Liga humanity? Helena: Má zvlát zvlát má chránit Roboty a a zajistit jim dobré zacházení.

24 Fabry: To není patný cíl. Se stroji se má dobe zacházet. Namoudui, to si chválím. Nemám rád pokozené vci. Prosím vás, sleno Gloryová, zapite nás vechny za pispívající, za ádné, za zakládající leny té vaí Ligy! Helena: Ne, vy mi nerozumíte. My chceme zvlát my chceme Roboty osvobodit! Hallemeier: Jak, prosím vás? Helena: Má se s nimi jednat... jednat... jako s lidmi. Hallemeier: Aha. Mají snad hlasovat? Nemají dokonce dostávat mzdu? Helena: Oveme mají! Hallemeier: Koukejme. A co by s ní, prosím vás, dlali? Helena: Koupili si... co potebují... co by je tilo. Hallemeier: To je moc hezké, sleno; jenome Roboty nic netí. Hrome, co si mají koupit? Mete je krmit ananasy, slámou, ím chcete; jim je to jedno, nemají vbec chuti. sleno Gloryová. U Nemají na niem zájmu, erta, nikdo jet nevidl, e by se Robot usmál. Helena: Pro... pro... pro je neudláte astnjí? Hallemeier: To nejde, sleno Gloryová. Jsou to jen Roboti. Bez vlastní vle. Bez vání. Bez djin. Bez due. Helena: Bez lásky a vzdoru? Hallemeier: To se rozumí. sebe. A vzdor? Já nevím; jen zídka, jen asem Helena: Co? Roboti nemilují nic, ani Hallemeier: Nic vlastn. Nkdy se jaksi pominou. Cosi, jako padoucnice, víte? íká se tomu ke Robot. Najednou nkterý pratí vím, co má v ruce, stojí, skípá zuby a musí pijít do stoupy. Patrn porucha organismu. Domin: Vada ve výrob.

25 Helena: Ne, ne, to je due! Fabry: Myslíte, e due zaíná skípáním zub? Domin: To se odstraní, sleno Gloryová. Doktor Gall dlá zrovna njaké pokusy Dr. Gall: S tímhle ne, Domine; te dlám nervy na bolest. Helena: Nervy na bolest? Dr. Gall: Ano. Roboti skoro necítí tlesné bolesti. Víte, nebotík mladý Rossum píli omezil nervovou soustavu. To se neosvdilo. Musíme zavést utrpení. Helena: Pro pro Nedáte-li jim dui, pro jim chcete dát bolest? Dr. Gall: Z prmyslových dvod, sleno Gloryová. Robot se nkdy pokodí sám, protoe ho to nebolí; strí ruku do stroje, ulomí si prst, rozbije si hlavu, to mu je jedno. bolest; to je Musíme jim dát automatická ochrana ped úrazem. Helena: Budou astnjí, kdy budou cítit bolest? Dr. Gall: Naopak; ale budou technicky dokonalejí. Helena: Pro jim nestvoíte dui? Dr. Gall: To není v nai moci. Fabry: To nyní v naem zájmu. Busman: To by zdrailo výrobu. dámo, vdy my to dláme Propánika, krásná tak lacino! Sto dvacet dolar oacený kus, a ped patnácti lety stál deset tisíc! Ped pti lety jsme pro n kupovali aty; dnes máme vlastní tkalcovny a jet expedujeme láteky ptkrát lacinji ne jiné továrny. Prosím vás, sleno Gloryová, co platíte metr plátna? Helena: Nevím - skuten zapomnla jsem. Busman: Mj ty Tondo, a pak chcete zakládat Ligu humanity! Stojí u jen tetinu, sleno; vechny ceny jsou dnes na tetin a jet pjdou ní,

26 ní, ní, a takhle. He? Helena: Nerozumím. Busman: Jemináku, sleno, to znamená, e práce klesla v cen! Vdy Robot i s krmením stojí za hodinu ti tvrt centíku! To je vám legraní, sleno: vechny továrny praskají jako aludy nebo honem kupují Roboty, aby zlevnily výrobu. Helena: Ano, a vyhazují dlníky na dlabu. Busman: Haha, to se rozumí! Ale my, boí dobroto, my jsme zatím vrhli pt set tisíc tropických Robot na argentinské pampy, aby pstili penici. Bute tak dobrá, co stojí u vás libra chleba? Helena: Nemám pontí. Busman: Tak vidíte; te stojí dva centíky v té vaí dobré staré Evrop; ale to je ná chlebíek, rozumíte? chleba; a Liga Dva centíky libra humanity o tom nemá tuení! Haha, sleno Gloryová, vy nevíte, co to je píli drahý krajíc. Pro kulturu a tak dále. Ale za pt let, no tak, vsate se! Helena: Co? Busman: e za pt let Budou ceny veho na ádná celá deset. Lidiky, za pt let se utopíme v penici a vem moném. Alquist: Ano, a vichni dlníci svta budou bez práce. Domin: (vstane) Budou, Alquiste. Budou, sleno Gloryová. Ale do desíti let nadlají Rossumovi Univerzální Roboti tolik penice, tolik látek, tolik veho, e ekneme: vci u nemají ceny. kadý, kolik Nyní ber potebuje. Není bídy. Ano, budou bez práce. Ale pak nebude u vbec ádné práce. Vechno udlají ivé stroje. lovk bude dlat jen to, co miluje. Bude ít jen proto, aby se zdokonaloval.

27 Helena: (vstane) Bude to tak? Domin: Bude. Neme to být jinak. Pedtím snad pijdou stralivé vci, sleno Gloryová. Tomu se nedá prost zabránit. Ale pak pestane sluebnictví lovka lovku a otroení lovka hmot. Nikdo u nebude platit za chléb ivotem a nenávistí. Ty u nejsi dlník, ty u nejsi písa; ty u nekope uhlí a ty nestojí u cizího stroje. U nebude své due utrácet v práci, kterou jsi proklínal! Alquist: Domine, Domine! To, co íkáte, vypadá píli jako ráj. Domine, bývalo nco dobrého v slouení a nco velkého v pokoení. Ach, Harry, byla nevím jaká ctnost v práci a únav. Domin: Snad byla. Ale nememe poítat s tím, co se ztratí, kdy pedláváme svt od Adama. Adame, Adame! u nebude jíst chléb svj v potu tváe; u nepozná hladu a ízn, únavy a poníení; vrátí se do Bude svobodný a svr- ráje, kde t ivila ruka Pán. chovaný; nebude mít jiného úkolu, jiné práce, jiné starosti ne zdokonalit sama sebe. Bude pánem stvoení. Helena: Zmátl jste mne. Jsem poetilé dve. Chtla bych chtla bych tomu vit. Dr. Gall: Jste mladí ne my, sleno Gloryová. Dokáte se veho. Hallemeier: Tak jest. Já myslím, e by slena Gloryová mohla s námi posnídat. Dr. Gall: To se rozumí! Domine, poproste za nás vechny. Domin: Sleno Gloryová, prokate nám tu est. Helena: Ale to pece Jak bych mohla? Fabry: Za Ligu humanity, sleno. Busman: A na její poest.

28 Helena: Ah, v tom pípad snad Fabry: Tak sláva! Sleno Gloryová, promite na pt minut. Dr. Gall: Pardon. Busman: Propána, musím kabelovat Hallemeier: Hrome, a já jsem zapomnl (Vichni, krom Domina, se hrnou ven) Helena: Pro jdou vichni pry? Domin: Vait, sleno Gloryová. Helena: Co vait? Domin: Snídani, sleno Gloryová. Nám vaí Roboti a a protoe nemají ádné chuti, není to docela Hallemeier toti výborn rotí. A Gall dovede jakousi omáku, a Busman se vyzná v omelet Helena: Proboha, to je hostina! A co dovede pan stavitel Domin: Alquist? Nic. Jenom upraví stl a a Fabry seene trochu ovoce. Velice skromná kuchyn, sleno Gloryová. Helena: Chtla jsem se vás zeptat Domin: Také bych se vás chtl na nco zeptat. Postaví své hodinky na stl. Pt minut asu. Helena: Na zeptat? Domin: Pardon, vy jste se ptala díve. Helena: Snad to je ode mne hloupé, ale Pro vyrábíte enské Roboty, kdy kdy Domin: kdy u nich, hm, kdy pro n pohlaví nemá významu? Helena: Ano. Domin: Je jistá poptávka, víte? písaky Lidé jsou na to zvyklí. Sluky, prodavaky, Helena: A a eknte, jsou Roboti a Robotky navzájem naprosto Domin: Naprosto lhostejní, drahá sleno. Není ani stopy po njaké náklonnosti.

29 Helena: Oh, to je hrrozné! Domin: Pro? Helena: Je to je to tak nepirozené! lovk ani neví, má-li si je proto oklivit, nebo jim závidt nebo snad Domin: je litovat. Helena: To nejspí! Ne, pestate! Na jste se chtl ptát? Domin: Rád bych se zeptal, sleno Gloryová, nechceteli si mne vzít. Helena: Jak vzít? Domin: Za, mue. Helena: Ne! Co vás to napadlo? Domin: (dívá se na hodinky) Jet ti minuty. Nevezmete-li si mne, musíte si vzít nkterého z ostatních pti. Helena: Ale chra bh! Pro bych si ho brala? Domin: Protoe vás vichni po ad poádají. Helena: Jak by se mohli opováit? Domin: Lituji velice, sleno Gloryová. Zdá se, e se do vás zamilovali. Helena: Prosím vás, a to nedlají! Já já hned odjedu. Domin: Heleno, snad jim neudláte takový zármutek, e byste je odmítla? Helena: Ale vdy vdy si nemohu vzít vech est! Domin: Ne, ale aspo jednoho. Nechcete-li mne, tedy Fabryho. Helena: Nechci Domin: Doktora Galla. Helena: Ne, ne, mlte! Nechci ádného! Domin: Jet dv minuty. Helena: To je hrrozné! Vemte si njakou Robotku. Domin: Není ena. Helena: Oh, jen to vám schází! Myslím, e e byste si vzal kadou, která sem pijede. Domin: Bylo jich tu, Heleno. Helena: Mladé? Domin: Mladé. Helena: Pro jste si ádnou nevzal?

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT agent John Francis Ková SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Tomáš Bartoš, Karolina Francová, Jan Hlávka, Ondej Neff, Jií W. Procházka, Vlado Ríša, Františka

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Minulý

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a pátel muzea v Netvoicích Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích Jednoho krásného podzimního dne v roce 1903 vy!la v Národní Politice v"zva, aby rodáci z Netvo#ic p#i!li v ned$li odpoledne do restaurace

Více

William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978)

William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978) William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978) Wer zeigt ein Kind, so wie es steht? Wer stellt es ins Gestirn und gibt, das Maß des Abstands ihm in die Hand? Wer macht den Kindertod aus grauem

Více

Znění tohoto textu vychází z díla Matka tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1994 (ČAPEK, Karel. Dramata : Loupežník : R.U.R.

Znění tohoto textu vychází z díla Matka tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1994 (ČAPEK, Karel. Dramata : Loupežník : R.U.R. Karel Čapek Matka Znění tohoto textu vychází z díla Matka tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1994 (ČAPEK, Karel. Dramata : Loupežník : R.U.R. : Věc Makropulos : Bílá nemoc : Matka.

Více

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

DUBEN 2007 IX. roník íslo 6

DUBEN 2007 IX. roník íslo 6 DUBEN 2007 IX. roník íslo 6 V minulém ísle jste se dozvdli o reakci p. uilek na množství lístk v igelitové tašce. No, podle m to tak dobré nebylo. Ale to je jedno. Dostal jsem za úkol vysvtlit, o co vlastn

Více

errmann. NAKLADATEL F. TOPI V PRAZE Sebrané spisy Ignáta Herrmanna. I. BLEDNOUCÍ OBRÁZKY. Vzpomínky nejstarší a drobné episody z malomstské kroniky. Vydání tvrté. K6 35' OTEC KONDELlK A ŽENICH VEJVARA.

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA?

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VÉDA I BÁCHORA? PABRKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. ADA DRUHÁ. ^^ :. NASE RUKOPISY. - II. PTÁCI ZPVY (VOGELSANGY) A JINÉ STOPY. III. NÁHODY A NAMÁTKY. IV.

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více