Maturitní témata z informatiky a výpočetní techniky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní témata z informatiky a výpočetní techniky"

Transkript

1 Maturitní témata z informatiky a výpočetní techniky Třída: 4. A, o8a Klíglová Olga 1. Číselné soustavy 2. MS WORD zásady psaní textů, prostředí, členění textu formátování, odrážky a číslování, ohraničení a stínování 3. Ochrana počítače (hesla, práva, malware, hoax, šifrování, ) 4. Data, informace, ukládání dat 5. MS EXCEL MS Office, prostředí, sešit listy tabulka, vkládání a editace dat, autovyplnění, ověření, práce s obsahem buněk, vyhledávání hodnoty, formát buňky 6. JavaScript 7. Historie a vývoj počítačů 8. Databáze, MS Access dotazy 9. Rastrová počítačová grafika, Gimp 10. CSS styly 11. MS WORD panely nástrojů, soubory, šablony, oddíly, formátování oddílů, tabulky, vkládání objektů 12. Základní části osobních počítačů 13. MS EXCEL otevření a zavření souboru, zabezpečení, vzorce, absolutní odkazy, ar a ra odkazy, funkce, data (seřazení, filtry, kontingenční tabulky, databázové funkce) 14. Značkovací jazyky, jazyk HTML 15. Periferní zařízení 16. Databáze, MS Access tvorba tabulek, filtry, vlastnosti polí, relace 17. Záznamová média 18. Programovací jazyky, vývojové diagramy 19. MS WORD vyhledání a náhrada, styly, hromadná korespondence, tisk, formuláře 20. C# 21. MS EXCEL zobrazení tabulky, vzhled stránky, náhled, tisk, práce s listy, pohyb po velkých tabulkách, vložit jinak, grafy 22. Operační systémy 23. Vektorová počítačová grafika 24. Databáze, MS Access formuláře, sestavy 25. Počítačové sítě 26. MS Power Point 27. Internet 28. PovRAY Vypracovala: Mgr. Klíglová Olga...

2 Maturitní témata z dějepisu Třída: 4. A, 4.B, o8a Mgr. Andrea Baumannová 1. Pravěk a staroorientální státy v archeologických nálezech 2. Význam a přínos antického Řecka 3. Význam a přínos antického Říma 4. Křesťanství počátky, rozvoj, šíření 5. Evropa a české země na prahu středověku 6. Přemyslovské Čechy 7. Významné evropské dynastie od středověku po novověk 8. Lucemburské dědictví a počátky reformního hnutí v Evropě 9. Český stavovský stát, stavy versus panovník 10. Renesance, reformace, náboženské války v Evropě 11. Novověká společnost a její znaky, Evropa v Století 12. Osvícenství versus absolutismus, počátky moderní občanské společnosti 13. Francouzská revoluce a její význam, napoleonské války 14. USA nový fenomén dějin 15. Myšlenková hnutí a revoluce v 19. století 16. Velká válka - počátek moderních dějin 17. Mezi dvěma světovými válkami 18. Území prvorepublikového Československa v době 2. světová války 19. Evropa a svět v době 2. světová války 20. Poválečná obnova a studená válka 21. Československo v letech Československo v letech Významné evropské a světové konflikty 2. pol. 20. století 24. Průřez českou a světovou historiografií 25. Propaganda napříč vývojem lidstva 26. Naši sousedé a soupeři 27. Humanitní osobnosti 20. století 28. Lidská práva v historii, genocidy, holocaust 29. Významné dokumenty a listiny v dějinách 30. Pomocné vědy historické a jejich role ve vědeckém poznání dějin Vypracovala: Mgr. Andrea Baumannová...

3 Maturitní témata z chemie Třída: o8a, 4.A, 4.B RNDr. Elen Kotásková 1. Základní chemické pojmy, zákony a veličiny 2. Atomové jádro, radioaktivita 3. Elektronový obal 4. Chemická vazba 5. Chemické reakce a termochemie 6. Roztoky, rovnováhy v roztocích elektrolytů 7. Periodická soustava prvků 8. Reakční kinetika, chemická rovnováha 9. Vodík, kyslík, voda, peroxid 10. Prvky I. A a II. A skupiny 11. Prvky III. A skupiny 12. Prvky IV. A skupiny 13. Prvky V. A skupiny 14. Prvky VI. A skupiny 15. Prvky VII. A a VIII. A skupiny 16. Přechodné prvky 17. Základy organické chemie 18. Alifatické a alicyklické uhlovodíky 19. Aromatické uhlovodíky 20. Halogenderiváty, organokovy 21. Dusíkaté deriváty 22. Hydroxyderiváty a ethery 23. Karbonylové sloučeniny 24. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty 25. Syntetické makromolekulární látky 26. Heterocyklické sloučeniny, alkaloidy 27. Izoprenoidy, lipidy a jejich metabolismus 28. Sacharidy a jejich metabolismus 29. Bílkoviny, nukleové kyseliny a jejich metabolismus 30. Regulace biochemických dějů Vypracovala: RNDr. Elen Kotásková...

4 Maturitní témata z biologie Třída: 4.A, 4.B, o8a Mgr. Helga Malečková 1. Nebuněční a prokaryotické organismy 2. Evoluce eukaryotické buňky, její stavba, funkce a dělení 3. Metabolismus na buněčné úrovni fotosyntéza a dýchání. Fyziologie rostlin 4. Vegetativní rostlinné orgány. Rostlinná pletiva 5. Řasové organismy, výtrusné rostliny, nahosemenné rostliny 6. Krytosemenné rostliny. Generativní rostlinné orgány 7. Houby, lišejníky, Chromista 8. Jednobuněčná eukaryota ( prvoci ) 9. Diblastica houbovci, žahavci 10. Triblastica Prvoústí ploštěnci, hlísti 11. Prvoústí měkkýši, kroužkovci 12. Členovci trojlaločnatci, klepítkatci, žabernatí, vzdušnicovci 13. Druhoústí ostnokožci, strunatci pláštěnci, kopinatci, obratlovci kruhoústí, paryby, ryby 14. Obojživelníci, plazi 15. Ptáci, savci 16. Opěrná a pohybová soustava 17. Oběhová soustava, tělní tekutiny, imunita 18. Trávicí soustava, metabolismus živin 19. Dýchací, vylučovací a kožní soustava 20. Řízení lidského organismu: endokrinní a nervová soustava 21. Smyslová soustava 22. Pohlavní soustava, ontogeneze člověka 23. Molekulární základy dědičnosti, mutace 24. Dědičnost kvalitativních a kvantitativních znaků, vazba genů 25. Dědičnost a pohlaví, genetika člověka, genetika populací Vypracovala: Mgr. H. Malečková... Schválil: Mgr. J. Marenčík...

5 Maturitní témata z fyziky Třída: o8a, 4.A, 4.B Mgr. Lenka Garajová, Mgr. Stanislav Chuchro 1. Kinematika hmotného bodu 2. Dynamika hmotného bodu 3. Mechanická práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky. Vnitřní energie, práce a teplo 8. Struktura a vlastnosti plynů. Kruhový děj s ideálním plynem 9. Struktura a vlastnosti pevných látek 10. Struktura a vlastnosti kapalin 11. Změny skupenství látek 12. Mechanické kmitání 13. Mechanické vlnění 14. Elektrický náboj a elektrické pole 15. Vznik elektrického proudu. Elektrický proud v kovech 16. Elektrický proud v polovodičích 17. Elektrický proud v kapalinách, v plynech a ve vakuu 18. Stacionární magnetické pole 19. Nestacionární magnetické pole 20. Střídavý proud. Střídavý proud v energetice 21. Elektromagnetické kmitání a vlnění 22. Vlnové vlastnosti světla 23. Zobrazování optickými soustavami 24. Speciální teorie relativity 25. Základní poznatky kvantové fyziky. Fyzika elektronového obalu 26. Jaderná fyzika. Částicová fyzika Vypracoval: Mgr. Stanislav Chuchro...

6 Maturitní témata z matematiky Třída: o8a, 4.A, 4.B Mgr. Stanislav Chuchro 1. Algebraické výrazy 2. Množiny a operace s nimi. Výroky 3. Lineární rovnice a nerovnice 4. Kvadratické rovnice a nerovnice 5. Základní vlastnosti funkcí 6. Funkce lineární, kvadratická a lomená 7. Funkce mocninná, exponenciální a logaritmická 8. Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice 9. Goniometrické funkce a vztahy mezi nimi 10. Goniometrické rovnice a nerovnice 11. Trojúhelník 12. Množiny bodů dané vlastnosti 13. Shodná zobrazení 14. Podobná zobrazení 15. Geometrické útvary v prostoru 16. Povrchy a objemy těles 17. Komplexní čísla 18. Řešení rovnic a nerovnic v oboru komplexních čísel 19. Vektory a operace s nimi 20. Analytická geometrie lineárních útvarů 21. Analytická geometrie kvadratických útvarů 22. Kombinatorika a pravděpodobnost 23. Základní vlastnosti posloupností 24. Aritmetická a geometrická posloupnost, nekonečná řada 25. Matematické důkazy 26. Neurčitý a určitý integrál 27. Užití určitého integrálu 28. Limita a spojitost funkce. Derivace funkce 29. Lokální a globální extrémy funkcí 30. Průběh funkce Vypracoval: Mgr. Stanislav Chuchro...

7 Maturitní témata k profilové části maturitní zkoušky z jazyka anglického 1. Relationships. American literature Housing. My place, Hodonín. 3. Jobs, professions. Prague. 4. Means of transport. W. Shakespeare. 5. Appearances, clothes, fashion. The Czech Republic geography, economy. 6. Everyday life, hobbies, interests. British history Sports life. American history Media, communication. The USA geography, politics. 9. Cultural life. Canada. 10. Education systems. Australia, New Zealand. 11. Our school. English literature Health diseases, medicines, prevention. Places of interest in the USA. 13. Food eating habits, traditions. London. 14. Environment weather, climate. Great Britain geography, government. 15. Environmental problems. Holidays, festivals in our country. 16. Shopping, services. English literature Cooking, eating out. Science, technology. 18. Holidays,trips. American literature Housing in GB. Town and country. Our region. 20. Cultural life film, arts. Points of interest in GB. 21. Sports and games. British history Characters, feelings, crime and punishment. The CR history, places of interest. 23. Professional career, ambitions. American history Seeing a doctor, injuries. Holidays and festivals in GB, the USA. 25. Travelling. Reading books.

8 Maturitní témata ke společné části maturitní zkoušky z jazyka anglického 1. Relationships (family, friends, charakter, meeting people) 2. Housing 3. Jobs, work 4. Travelling 5. Environment, weather 6. Shopping, services 7. Personal identification (appearance, qualities, character, your life in the family and aminy friends, hobbies, interests, ambitions) 8. Sport 9. Media (newspaper, magazines, TV, radio, internet) 10. Cultural life (cinema, theatre, art, music, free time) 11. Education 12. Health 13. Food 14. Science and technology 15. Holidays, festivals 16. My town, region 17. The Czech Republic 18. Prague 19. William Shakespeare 20. British literature 21. American literature 22. Great Britain 23. London 24. Canada 25. Australia, New Zealand 26. The USA 27. British history 28. American history

9 Maturitní témata k profilové části maturitní zkoušky z jazyka německého 1. Meine Interessen 2. Unsere Familie, unser Haus 3. Einkäufe, in einem Warenhaus 4. Tschechische Republik, Prag unsere Hauptstadt 5. Berlin die Hauptstadt der BRD, andere deutsche Stadte 6. Die Schweiz 7. Vom Sport, Sportdisziplinen 8. Gesundheitspflege, der menschliche Körper 9. Fernsehen, Rundfunk, Zeitungen, Zeitschriften 10. Meine Lektüre 11. Was kann man nach dem Abitur machen 12. Ferien, mein Alltag 13. Wien die Hauptstadt Österreichs 14. Theater und Kinobesuch 15. Die Bundesrepublik Deutschland 16. Unsere Schule, mein Klassenkollektiv 17. Deutsche Literatur, bedeutende literarische Personlichkeiten 18. Mein Lebenslauf, Zukunftsplane 19. Unser Nachbar Österreich 20. Die BRD historischer Überblick 21. Die Stadt, in der ich studiere 22. Kochen, Essen, im Restaurant 23. Fremdenverkehr Verpflegung, Unterkunft 24. Wetter, 4Jahreszeiten, Leben auf dem Lande 25. Feste und Bräuche während des Jahres, in unserer Familie

10 Maturitní témata k profilové maturitní zkoušce z ruského jazyka 1. Моя биография, моя семья, планы в будущее 2. Мои будни, выходные и праздничные дни 3. Наш дом, наша квартира 4. Мои увлечения 5. Друзья в моей жизни 6. Наша школа, система образования у нас и в России 7. Погода, природа, времена года, охрана природы 8. Путешествия, транспорт, проживание в отеле, в кемпинге 9. Спорт, виды спорта 10. Русская и чешская кухня 11. Магазины, покупки, одежда, мода 12. Жизненный стиль забота о здоровье человека 13. Праздники и традиции в России и у нас 14. Изобразительное искусство 15. Музыка, известные композиторы 16. Театр и киноискусство 17. Российская Федерация 18. Москва столица России 19. Санкт Петербург и его достопримечательности 20. Чешская республика моя родина 21. Прага столица Чешской республики 22. Мои любимые писатели 23. Ориентация в городе, разница между городом и деревней 24. Каникулы и моё свободное время 25. Город, в котором я учусь

11 Maturitní témata ze zeměpisu Třída: o8.a, 4.B RNDr. Marie Miklánková 1. Geografie jako věda 2. Země jako vesmírné těleso 3. Kartografie 4. Atmosféra 5. Hydrosféra světového oceánu 6. Hydrosféra pevnin 7. Litosféra, reliéf vytvořený endogenními pochody 8. Exogenní pochody a tvary reliéfu jimi vytvořené 9. Pedosféra 10. Biosféra 11. Geografická charakteristika zemí jižní a jihovýchodní Evropy, postavení v EU 12. Geografie světového obyvatelstva a sídel 13. Geografie světového průmyslu a dopravy 14. Geografie světového zemědělství 15. Politický zeměpis, mezinárodní organizace, globalizace 16. Ochrana krajiny a životního prostředí 17. Geografická charakteristika Latinské Ameriky 18. Geografická charakteristika zemí střední Evropy 19. Geografická charakteristika Severní Amerika, NAFTA 20. Geografická charakteristika zemí východní a jihovýchodní Asie, Austrálie a Oceánie 21. Geografická charakteristika Ruské federace a států východní Evropy, SNS 22. Geografická charakteristika oblastí Afriky 23. Geografická charakteristika zemí severní Evropy a Pobaltí 24. Geografická charakteristika zemí západní Evropy 25. Přírodní poměry České republiky a jejich vliv na zemědělství, dopravní síť a turistický ruch 26. Kraje České republiky, srovnání a perspektivy dalšího rozvoje 27. Charakteristika hospodářství České republiky, její postavení v EU 28. Geografická charakteristika Slovenské republiky 29. Geografická charakteristika své obce, svého regionu 30. Geografická charakteristika jihozápadní, jižní a střední Asie Vypracovala: RNDr. Marie Miklánková...

12 Maturitní témata ze základů společenských věd Třída: 4.A, 4.B Mgr. Hana Pavliňáková 1. Filosofie - její vznik, předmět, význam a smysl. Náboženství - charakter a formy prvotních náboženství. 2. Periodizace antické filosofie. Předsokratovská filosofie. 3. Sokrates, Platón, Aristoteles, sofisté, filosofie helénistická. 4. Středověká filosofie - křesťanská filosofie 5. Filosofie v období renesance. 6. Filosofie v období baroka. 7. Filosofie osvícenství - Francie. Anglický empirismus. 8. Německé osvícenství a romantická filosofie. 9. Poklasická filosofie 19. století. 10. Filosofické směry a proudy ve 20. století. 11. Vývoj českého filosofického myšlení. 12. Religionistika - typologie náboženství. Křesťanství. 13. Judaismus. Islám. 14. Filosoficko-náboženské systémy Indie, Číny, Japonska. 15. Úvod do psychologie. Psychologické vědy, metody výzkumu, dějiny psychologie, hlavní proudy psychologie. 16. Psychické procesy, vlastnosti a stavy. 17. Psychologie osobnosti. Vývojová psychologie. 18. Úvod do sociologie. Sociologické vědy, metody výzkumu, dějiny sociologie. 19. Sociální a skupinová struktura. Strukturální řez společnosti. Současné problémy společenského života. 20. Socializační proces, kultura, formy a proces komunikace, masmédia, sociální percepce, normy, deviace, sociální kontrola, konflikty. 21. Mezinárodní vztahy - předmět a terminologie, významné integrační procesy a organizace. 22. Politologie - demokracie a autokracie - jejich formy. Volby. Politické strany. 23. Státoprávní teorie - teorie vzniku a podstata státu. Formy státu. Historie české státnosti. 24. Úvod do práva. Ústava ČR. Listina základních práv a svobod. 25. Systém práva - veřejné právo, soukromé právo. 26. Ekonomie a ekonomika. Vznik a vývoj ekonomických teorií. Základní ekonomické pojmy. Trh práce, nezaměstnanost, daňová soustava. 27. Tržní systém - poptávka nabídka. Výrobní faktory. 28. Bankovní soustava, peníze, inflace, cenné papíry, burzy. 29. Makroekonomická stabilizační hospodářská politika státu. 30. Právní úprava podnikání. Obchodní společnosti, družstva, státní podniky, živnosti, příspěvkové organizace. Vypracovala: Mgr. Hana Pavliňáková...

13 Maturitní témata ze základů společenských věd Třída: o8a Mgr. Tomáš Válka 1. Úvod do filosofie a religionistiky - základní terminologie, vývoj a vztahy 2. Periodizace antické filosofie, předsokratovské období 3. Sokrates, Platón, Aristoteles, helénistická filosofie 4. Středověká křesťanská filosofie - patristika, scholastika 5. Filosofie v období renesance 6. Filosofie v období baroka 7. Anglický empirismus, francouzské osvícenství 8. Německá osvícenská a romantická filosofie 9. Filosofické směry 19. století - tzv. poklasická filosofie 10. Filosofické směry a proudy 20. století 11. Vývoj českého filosofického myšlení 12. Náboženské a filosofické směry Indie a Číny 13. Abrahámovská náboženství - judaismus, křesťanství, islám 14. Psychologie, vývoj a rozdělení psychologických škol a psychologických věd 15. Psychologie osobnosti, teorie osobnosti, vývojové etapy osobnosti 16. Psychické jevy - vlastnosti, procesy a stavy 17. Sociologie, vývoj a rozdělení sociologických věd, metody sociologického výzkumu 18. Člověk a kultura - socializační proces, struktura sociálních vztahů a stratifikace 19. Formy sociální komunikace, sociální útvary, společenské problémy, patologické jevy 20. Mezinárodní vztahy, významné integrační procesy a organizace, OSN 21. Evropská unie - vývoj, smysl, vztah ČR a EU 22. Státoprávní teorie - vznik státních útvarů, charakteristika státu, formy státu 23. Politologie - politika, politické spektrum, demokracie a totalita, volby, volební systémy 24. Právo - vývoj práva, právní řád, předpisy, normy, vztahy, skutečnosti, realizace práva 25. Odvětví veřejné a soukromého práva 26. Hlavní právní dokumenty - Listina základních lidských práv a svobod, Ústava ČR 27. Ekonomie - ekonomika, vývoj ekonomických systémů, ekonomické sektory a subjekty 28. Fungování trhu - nabídka a poptávka, trh práce - zaměstnanost, nezaměstnanost 29. Bankovní soustava, peníze a cenné papíry, inflace, státní rozpočet 30. Právní úprava podnikání, firmy, společnosti Vypracoval: Mgr. Tomáš Válka...

14 Maturitní témata výtvarná výchova Třída: 4.A, 4.B, o8a Mgr. Daniela Satkeová, Mgr. Tomáš Válka 1. Pravěké umění 2. Umění starověkého Egypta 3. Umění starověkých kultur - Mezopotámie, Kréta, Mykény 4. Umění starověkého Řecka 5. Umění starověkého Říma 6. Románský sloh v Evropě 7. Románský sloh v Čechách a na Moravě 8. Gotika v Evropě 9. Gotika v Čechách a na Moravě 10. Itálie jako kolébka renesance 11. Renesance v Evropě 12. Renesance v Čechách a na Moravě 13. Baroko v Evropě 14. Baroko v Čechách a na Moravě, rokoko 15. Klasicismus, realismus 16. Romantismus a generace Národního divadla 17. Impresionismus 18. Secese 19. Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století 20. postimpresionismus, expresionismus, fauvismus 21. Kubismus 22. Futurismus, abstraktní umění, dadaismus 23. Surrealismus 24. Umělecké směry 1. pol. 20. století, moderní architektura 25. Umělecké směry 2. pol. 20. století 26. akční malba, pop-art, happening, performance, land-art, konceptuální umění 27. Umění našeho regionu SVUM Hodonín poznámka: Součástí maturitní zkoušky je obhajoba výtvarné práce na předem zadané téma. vypracoval/a: Mgr. Daniela Satkeová, Mgr. Tomáš Válka... schválil: Mgr. Jan Marenčík...

15 Maturitní témata z hudební výchovy Třída: 4.A, 4.B, o8a Mgr. Josef Ilčík 1. Dějiny hudby od pravěku do gotiky 2. Gotika v Evropě i u nás 3. Renesance v Evropě i u nás 4. Baroko v Evropě i u nás 5. Skladatelé baroka 6. Vývoj opery v Evropě 7. Klasicismus v Evropě 8. Wolfgang Amadeus Mozart 9. Ludwig van Beethoven 10. Raný romantismus 11. Novoromantismus 12. Pozdní romantismus 13. Zakladatel české národní hudby 14. Hudba v díle Antonína Dvořáka 15. Česká národní škola 16. Bohuslav Martinů 17. Světová opera 19. a 20. st. 18. Impresionismus 19. Druhá vídeňská škola 20. Pařížská šestka 21. Folklorismus 22. Neoklasicismus 23. Světoví představitelé hudby 20. století 24. Osobnosti české hudby 20. století 25. Umělecké směry 20. století Poznámka: Součástí maturitní zkoušky je praktická část - hra na nástroj, nebo zpěv a poslech vybraných ukázek. Vypracoval: Mgr. Josef Ilčík...

16 Maturitní témata z francouzského jazyka Třída: o8a Mgr. Monika Mikulincová 1. De l école au travail (le CV, la lettre de motivation) 2. La France 3. Paris 4. Le sport 5. Ma vie (ma vie familliale, mon futur, les jeunes) 6. Vivre ailleurs 7. L école et l éducation 8. La République tchèque 9. Les médias et leur rôle dans la société 10. La santé et les maladies 11. Les pays francophones de l Europe 12. Les fêtes 13. La nourriture et la cuisine, on va au restaurant 14. Le logement, ma maison 15. La littérature française 16. Les voyages, le transport 17. Les personnages célébres de l histoire française 18. Prague 19. Ma ville, ma région 20. Mon écrivain préféré 21. La mode et les vêtements 22. L Union européenne, la Francophonie, la France d aujourd hui 23. Les achats et les services 24. L art et la vie culturelle 25. La nature et le temps, l écologie Vypracovala: Mgr. Monika Mikulincová...

Maturitní témata z fyziky

Maturitní témata z fyziky Maturitní témata z fyziky 4.A, 4.B, o8a RNDr. Bašátková, Mgr. Chuchro 1. Kinematika hmotného bodu 2. Dynamika hmotného bodu 3. Mechanická práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK 1. Characteristics 2. The Czech Republic 3. Great Britain 4. London 5. The USA

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk Studijní obory: 41-41-M/01 Agropodnikání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 63-41-M/01

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice ANGLICKÝ JAZYK Studijní obor: 23-41-M/001 Strojírenství 1) Applying For a Job 2) Our School 3) Our Town and Its Surroundings 4) The United Kingdom, London 5) The Czech Republic, Prague 6) The USA, Washington,

Více

- 2015 STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ

- 2015 STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ 1. Jeřáby. 2. Hřídelové spojky v konstrukci dopravních strojů. 3. Šroubové spoje. 4. Spoje hřídele s nábojem. 5. Jeřábové kočky, kladkostroje, vázací a uchopovací prostředky. 6.

Více

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2015/2016

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2015/2016 Gymnázium Havlíčkův Brod Maturitní témata Profilová část Školní rok 2015/2016 Třídy: oktáva A, oktáva B, čtvrtá 16. 20. května 2016 Gymnázium Havlíčkův Brod Počet témat Stránka č. Český jazyk 28 3 Anglický

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2014/2015

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2014/2015 Gymnázium Havlíčkův Brod Maturitní témata Profilová část Školní rok 2014/2015 Třídy: oktáva A, oktáva B, čtvrtá 18. 22. května 2015 Gymnázium Havlíčkův Brod Počet témat Stránka č. Český jazyk 28 3 Anglický

Více

TÉMATA PRO ŠKOLNÍ ZKUŠEBNÍ ÚLOHY Z PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK ústní zkouška společné části maturitní zkoušky. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

TÉMATA PRO ŠKOLNÍ ZKUŠEBNÍ ÚLOHY Z PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK ústní zkouška společné části maturitní zkoušky. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 1. Housing 2. My family 3. My daily programme 4. Health and diseases 5. Sports and games 6. Travelling 7. Weather and seasons of the year 8. Hobbies and interests 9. Food

Více

M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6

M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6 M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6 J A R N Í A P O D Z I M N Í Z K U Š E B N Í O B D O B Í, P R O F I L O V Á Č Á S T Podle 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 D4 Dopravní prostředky

Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 D4 Dopravní prostředky Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 D4 Dopravní prostředky 1. Pro profilovou část maturitní zkoušky stanovuje ředitel školy tyto podmínky: Povinná část každý žák skládá tyto zkoušky: 1. Spalovací

Více

Maturitní zkouška. Maturitní témata profilové části

Maturitní zkouška. Maturitní témata profilové části Maturitní zkouška Společná povinná část: 1. předmět: český jazyk a literatura 2. předmět: cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk) nebo matematika V souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona

Více

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013 Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013 Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných a nejvýše 2

Více

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014 Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014 Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných a nejvýše 2

Více

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016 v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů obor: 82-41 - M / 11 Design interiéru

Více

Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014. Biologie (4. A)

Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014. Biologie (4. A) Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014 Biologie (4. A) 1. téma: vznik života na zemi, znaky a hierarchie organismů, biogenní prvky obecná genetika

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín. Témata pro profilovou část maturitní zkoušky z předmětu

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín. Témata pro profilovou část maturitní zkoušky z předmětu EKONOMIKA 1. Ekonomické systémy, potřeby jako základ tržní ekonomiky 2. Trh a tržní mechanismus 3. Makroekonomické veličiny a magický čtyřúhelník 4. Obchodní korporace 5. Živnosti a neziskové organizace

Více

Charakteristiky maturitních předmětů

Charakteristiky maturitních předmětů Charakteristiky maturitních předmětů Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 2012 Obsah Anglický jazyk... 2 Biologie... 3 Český jazyk a literatura... 4 Dějepis... 5 Deskriptivní geometrie... 6 Francouzský

Více

Anglický jazyk. Maturitní témata pro profilovou část maturitní zkoušky

Anglický jazyk. Maturitní témata pro profilovou část maturitní zkoušky Anglický jazyk 1. Weather, Seasons 2. Daily Routine 3. Nature, Environment 4. Cultural Life 5. Going to Places 6. Fashion 7. School, Education 8. Transport 9. Learning Languages 10. Modern World 11. Today

Více

Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2015/16

Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2015/16 Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2015/16 1. WELCOME TO OUR COUNTRY. PRAGUE 2. OLOMOUC 3. THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 4. LONDON THE CAPITAL CITY OF GREAT

Více

Maturity 2016 Obor vzděl{v{ní: 63-41-M/02 Obchodní akademie Vzděl{vací program: Obchodní akademie

Maturity 2016 Obor vzděl{v{ní: 63-41-M/02 Obchodní akademie Vzděl{vací program: Obchodní akademie Maturity 2016 Obor vzděl{v{ní: 63-41-M/02 Obchodní akademie Vzděl{vací program: Obchodní akademie Zaměření: Finance a daně Třída: 4.A Školní rok: 2015/2016 Podle 79 z{kona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných a nejvýše 2

Více

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012 Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012 Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných a nejvýše 2

Více

2) A) EKONOMIKA (EKO)

2) A) EKONOMIKA (EKO) 2) A) EKONOMIKA (EKO) 1. Základní ekonomické pojmy 2. Ekonomické vstupy a výstupy 3. Fungování trhu 4. Hospodářská soutěž 5. Živnostenské podnikání 6. Obchodní společnosti v.o.s., s.r.o. 7. Obchodní společnosti

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

Profilová část MZ. Podmínkou vykonání praktické zkoušky z odborných předmětů je úspěšné složení všech jednotlivých dílčí částí.

Profilová část MZ. Podmínkou vykonání praktické zkoušky z odborných předmětů je úspěšné složení všech jednotlivých dílčí částí. Profilová část MZ Skládá se ze 3 povinných zkoušek a max. ze 2 nepovinných. Výsledky nepovinných zkoušek se uvádějí na Maturitní vysvědčení, do celkového hodnocení maturitní zkoušky se však nezapočítávají.

Více

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY na školní rok 2015/16 platná pro jarní i podzimní zkušební období (dle 79, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.) Forma studia:

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín. Témata pro profilovou část maturitní zkoušky z předmětu

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín. Témata pro profilovou část maturitní zkoušky z předmětu MATEMATIKA 1. Početní výkony s mocninami 2. Početní výkony s odmocninami 3. Lomené výrazy 4. Lineární rovnice a nerovnice 5. Soustavy rovnic 6. Funkce, jejich vlastnosti a grafy 7. Kvadratická rovnice

Více

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu 1. Die BRD geografische Informationen 2. Berlin 3. Arbeitsmarkt Bewerbung, Lebenslauf (tabellarischer Lebenslauf), mein Traumjob 4. Das Familienleben

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2015/2016)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2015/2016) Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355/7, 353 01 Mariánské Lázně TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK 1. Česká republika 2. Naše město 3. Velká Británie 4. Londýn 5. Austrálie a Nový Zéland 6. Kanada

Více

Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2014/15 1. WELCOME TO OUR COUNTRY. PRAGUE 2. OLOMOUC 3. THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 4. LONDON THE CAPITAL CITY OF GREAT

Více

2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV)

2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV) 2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV) 1. Motorová paliva a maziva 2. Skutečný oběh čtyřdobého zážehového spalovacího motoru 3. Pevné části PSM 4. Klikové ústrojí PSM 5. Rozvodové ústrojí PSM 6. Palivová soustava zážehového

Více

Maturitní témata z fyziky 2013/2014

Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Pohyby těles z hlediska kinematiky Pohyby těles z hlediska dynamiky Mechanická práce a energie Gravitační pole Mechanika tuhého tělesa Mechanika tekutin Základní poznatky

Více

Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2012/13

Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2012/13 Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2012/13 1. WELCOME TO OUR COUNTRY. PRAGUE 2. OLOMOUC 3. THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 4. LONDON THE CAPITAL CITY OF GREAT

Více

Maturitní témata BIOLOGIE

Maturitní témata BIOLOGIE Maturitní témata BIOLOGIE 1. BIOLOGIE ČLOVĚKA. KŮŽE. TERMOREGULACE LIDSKÉHO ORGANISMU. 2. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. 3. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU, TĚLNÍ TEKUTINY. 4.

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A, HT4B Období: jaro 2016 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška

Více

Profilová část MZ. Podmínkou vykonání praktické zkoušky z odborných předmětů je úspěšné složení všech jednotlivých dílčí částí.

Profilová část MZ. Podmínkou vykonání praktické zkoušky z odborných předmětů je úspěšné složení všech jednotlivých dílčí částí. Profilová část MZ Skládá se ze 3 povinných zkoušek a max. ze 2 nepovinných. Výsledky nepovinných zkoušek se uvádějí na Maturitní vysvědčení, do celkového hodnocení maturitní zkoušky se však nezapočítávají.

Více

Příloha. Český jazyk a literatura 4. C

Příloha. Český jazyk a literatura 4. C Příloha Český jazyk a literatura 4. C 1. Nejstarší literatury. 2. Antická literatura. 3. Evropská a česká literatura doby středověku. 4. Evropská a česká literatura doby renesance a humanismu. 5. Literatura

Více

Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 D4 Dopravní prostředky

Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 D4 Dopravní prostředky Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 D4 Dopravní prostředky 1. Pro profilovou část maturitní zkoušky stanovuje ředitel školy tyto podmínky: Povinná část každý žák skládá tyto zkoušky: 1. Spalovací

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

2) A) ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY (ZPŘ)

2) A) ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY (ZPŘ) 2) A) ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY (ZPŘ) 1. Obilniny 2. Obilniny 3. Pšenice 4. Žito 5. Ječmen 6. Oves 7. Kukuřice 8. Luskoviny 9. Hrách 10. Řepka olejka 11. Organická hnojiva 12. Cukrovka 13. Brambory 14. Chmel

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2. The United States of America 3. The English-Speaking Countries (Canada, Australia ) 4. Our Mother Country

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2. The United States of America 3. The English-Speaking Countries (Canada, Australia ) 4. Our Mother Country

Více

Maturitní témata z anglického jazyka

Maturitní témata z anglického jazyka Maturitní témata z anglického jazyka 1. About myself, my family and friends 2. Talking about education. School. School systems in Great Britain, USA and the Czech Republic 3. Healthcare, being ill, seeing

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů TECHNOLOGIE A KONSTRUKCE ODĚVŮ 1. Oděvní techniky 2. Ruční šití a žehlení 3.

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 S4 Strojírenství

Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 S4 Strojírenství Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 S4 Strojírenství 1. Pro profilovou část maturitní zkoušky stanovuje ředitel školy tyto podmínky: Povinná část každý žák skládá tyto zkoušky: 1. Stavba a provoz

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2014/15 1. WELCOME TO OUR COUNTRY. PRAGUE 2. OLOMOUC 3. THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 4. LONDON THE CAPITAL CITY OF GREAT

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Součást IT a veřejnosprávní

Součást IT a veřejnosprávní Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace tel./fax: 556 414 760-1, email divadelni@mendelova-stredni.cz Součást IT a veřejnosprávní Oznámení ředitelky školy Ředitelka školy PhDr. Renata

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) B I O L O G I E 1. Definice a obory biologie. Obecné vlastnosti organismů. Základní klasifikace organismů.

Více

SOŠPg obor 75-31-M/01

SOŠPg obor 75-31-M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda 1. Žák bude klasifikován z ANJ za předpokladu, že počet jeho známek neklesne pod 75% všech možných získaných známek za dané pololetí

Více

Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 V4 Informační technologie

Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 V4 Informační technologie Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 V4 Informační technologie 1. Pro profilovou část maturitní zkoušky stanovuje ředitel školy tyto podmínky: Povinná část každý žák skládá tyto zkoušky: 1. Informační

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk Studijní obory: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 36-47-M/01 Stavebnictví Třídy: 4. M,

Více

1. Osobní charakteristika

1. Osobní charakteristika TÉMATICKÉ OKRUHY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Obor vzdělání: 78-42 - M/04 ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM Školní rok 2015/2016 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě vyhlašuje v souladu s příslušnými právními ustanoveními nabídku povinných a nepovinných

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1. Great Britain and the United Kingdom Geography and basic facts Interesting places Political systém History and traditions 2. London 3. The U.S.A. Geography and basic facts Interesting

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Dějiny

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

PŘÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

PŘÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY PŘÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 3/2010 MATURITNÍ ZKOUŠKY ROK 2011 JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ TÉMATA ZKOUŠEK STUDIJNÍHO OBORU 36-46-M/002 GEODÉZIE GEODÉZIE PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 Školní rok: 2013/2014 Obor vzdělání: zdravotnický asistent -

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika Obecná pravidla: Při klasifikaci písemných prací bude brán jako zaklad tento klasifikační systém: pro stupeň výborný 100% až 90% chvalitebný do 70% dobrý do

Více

Tematický plán učiva BIOLOGIE

Tematický plán učiva BIOLOGIE Tematický plán učiva BIOLOGIE Třída: Prima Počet hodin za školní rok: 66 h 1. POZNÁVÁME PŘÍRODU 2. LES 2.1 Rostliny a houby našich lesů 2.2 Lesní patra 2.3 Živočichové v lesích 2.4 Vztahy živočichů a rostlin

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Témata maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Podnikání

Témata maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Podnikání ta maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Forma zkoušky: Praktická Zkouška zahrnuje učivo z předmětů ekonomika podniku, účetnictví, management a marketing, právo, písemná a elektronická

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

MATURITNÍ TÉMATA 2. N MZ JARO 2014

MATURITNÍ TÉMATA 2. N MZ JARO 2014 MATURITNÍ TÉMATA 2. N MZ JARO 2014 Ekonomické předměty 1. Základní ekonomické pojmy (mikroekonomie, makroekonomie, základní ekonomické otázky, ekonomické systémy, potřeby, statky, služby, výrobky, zboží,

Více

Témata pro maturitní zkoušku 2012 EKONOMIKA

Témata pro maturitní zkoušku 2012 EKONOMIKA Obor vzdělání: 69-41-L/004 Kosmetička EKONOMIKA 1. Základní ekonomické pojmy 2. Hospodářský proces 3. Trh, tržní mechanismus 4. Podnikání podle Živnostenského zákona 5. Obchodní společnosti 6. Majetek

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace tel./fax: 556 414 760-1, email divadelni@mendelova-stredni.cz.

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace tel./fax: 556 414 760-1, email divadelni@mendelova-stredni.cz. Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace tel./fax: 556 414 760-1, email divadelni@mendelova-stredni.cz Součást Tyršova 9 Oznámení ředitelky školy Ředitelka školy PhDr. Renata Važanská

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více