Maturitní témata z informatiky a výpočetní techniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní témata z informatiky a výpočetní techniky"

Transkript

1 Maturitní témata z informatiky a výpočetní techniky Třída: 4. A, o8a Klíglová Olga 1. Číselné soustavy 2. MS WORD zásady psaní textů, prostředí, členění textu formátování, odrážky a číslování, ohraničení a stínování 3. Ochrana počítače (hesla, práva, malware, hoax, šifrování, ) 4. Data, informace, ukládání dat 5. MS EXCEL MS Office, prostředí, sešit listy tabulka, vkládání a editace dat, autovyplnění, ověření, práce s obsahem buněk, vyhledávání hodnoty, formát buňky 6. JavaScript 7. Historie a vývoj počítačů 8. Databáze, MS Access dotazy 9. Rastrová počítačová grafika, Gimp 10. CSS styly 11. MS WORD panely nástrojů, soubory, šablony, oddíly, formátování oddílů, tabulky, vkládání objektů 12. Základní části osobních počítačů 13. MS EXCEL otevření a zavření souboru, zabezpečení, vzorce, absolutní odkazy, ar a ra odkazy, funkce, data (seřazení, filtry, kontingenční tabulky, databázové funkce) 14. Značkovací jazyky, jazyk HTML 15. Periferní zařízení 16. Databáze, MS Access tvorba tabulek, filtry, vlastnosti polí, relace 17. Záznamová média 18. Programovací jazyky, vývojové diagramy 19. MS WORD vyhledání a náhrada, styly, hromadná korespondence, tisk, formuláře 20. C# 21. MS EXCEL zobrazení tabulky, vzhled stránky, náhled, tisk, práce s listy, pohyb po velkých tabulkách, vložit jinak, grafy 22. Operační systémy 23. Vektorová počítačová grafika 24. Databáze, MS Access formuláře, sestavy 25. Počítačové sítě 26. MS Power Point 27. Internet 28. PovRAY Vypracovala: Mgr. Klíglová Olga...

2 Maturitní témata z dějepisu Třída: 4. A, 4.B, o8a Mgr. Andrea Baumannová 1. Pravěk a staroorientální státy v archeologických nálezech 2. Význam a přínos antického Řecka 3. Význam a přínos antického Říma 4. Křesťanství počátky, rozvoj, šíření 5. Evropa a české země na prahu středověku 6. Přemyslovské Čechy 7. Významné evropské dynastie od středověku po novověk 8. Lucemburské dědictví a počátky reformního hnutí v Evropě 9. Český stavovský stát, stavy versus panovník 10. Renesance, reformace, náboženské války v Evropě 11. Novověká společnost a její znaky, Evropa v Století 12. Osvícenství versus absolutismus, počátky moderní občanské společnosti 13. Francouzská revoluce a její význam, napoleonské války 14. USA nový fenomén dějin 15. Myšlenková hnutí a revoluce v 19. století 16. Velká válka - počátek moderních dějin 17. Mezi dvěma světovými válkami 18. Území prvorepublikového Československa v době 2. světová války 19. Evropa a svět v době 2. světová války 20. Poválečná obnova a studená válka 21. Československo v letech Československo v letech Významné evropské a světové konflikty 2. pol. 20. století 24. Průřez českou a světovou historiografií 25. Propaganda napříč vývojem lidstva 26. Naši sousedé a soupeři 27. Humanitní osobnosti 20. století 28. Lidská práva v historii, genocidy, holocaust 29. Významné dokumenty a listiny v dějinách 30. Pomocné vědy historické a jejich role ve vědeckém poznání dějin Vypracovala: Mgr. Andrea Baumannová...

3 Maturitní témata z chemie Třída: o8a, 4.A, 4.B RNDr. Elen Kotásková 1. Základní chemické pojmy, zákony a veličiny 2. Atomové jádro, radioaktivita 3. Elektronový obal 4. Chemická vazba 5. Chemické reakce a termochemie 6. Roztoky, rovnováhy v roztocích elektrolytů 7. Periodická soustava prvků 8. Reakční kinetika, chemická rovnováha 9. Vodík, kyslík, voda, peroxid 10. Prvky I. A a II. A skupiny 11. Prvky III. A skupiny 12. Prvky IV. A skupiny 13. Prvky V. A skupiny 14. Prvky VI. A skupiny 15. Prvky VII. A a VIII. A skupiny 16. Přechodné prvky 17. Základy organické chemie 18. Alifatické a alicyklické uhlovodíky 19. Aromatické uhlovodíky 20. Halogenderiváty, organokovy 21. Dusíkaté deriváty 22. Hydroxyderiváty a ethery 23. Karbonylové sloučeniny 24. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty 25. Syntetické makromolekulární látky 26. Heterocyklické sloučeniny, alkaloidy 27. Izoprenoidy, lipidy a jejich metabolismus 28. Sacharidy a jejich metabolismus 29. Bílkoviny, nukleové kyseliny a jejich metabolismus 30. Regulace biochemických dějů Vypracovala: RNDr. Elen Kotásková...

4 Maturitní témata z biologie Třída: 4.A, 4.B, o8a Mgr. Helga Malečková 1. Nebuněční a prokaryotické organismy 2. Evoluce eukaryotické buňky, její stavba, funkce a dělení 3. Metabolismus na buněčné úrovni fotosyntéza a dýchání. Fyziologie rostlin 4. Vegetativní rostlinné orgány. Rostlinná pletiva 5. Řasové organismy, výtrusné rostliny, nahosemenné rostliny 6. Krytosemenné rostliny. Generativní rostlinné orgány 7. Houby, lišejníky, Chromista 8. Jednobuněčná eukaryota ( prvoci ) 9. Diblastica houbovci, žahavci 10. Triblastica Prvoústí ploštěnci, hlísti 11. Prvoústí měkkýši, kroužkovci 12. Členovci trojlaločnatci, klepítkatci, žabernatí, vzdušnicovci 13. Druhoústí ostnokožci, strunatci pláštěnci, kopinatci, obratlovci kruhoústí, paryby, ryby 14. Obojživelníci, plazi 15. Ptáci, savci 16. Opěrná a pohybová soustava 17. Oběhová soustava, tělní tekutiny, imunita 18. Trávicí soustava, metabolismus živin 19. Dýchací, vylučovací a kožní soustava 20. Řízení lidského organismu: endokrinní a nervová soustava 21. Smyslová soustava 22. Pohlavní soustava, ontogeneze člověka 23. Molekulární základy dědičnosti, mutace 24. Dědičnost kvalitativních a kvantitativních znaků, vazba genů 25. Dědičnost a pohlaví, genetika člověka, genetika populací Vypracovala: Mgr. H. Malečková... Schválil: Mgr. J. Marenčík...

5 Maturitní témata z fyziky Třída: o8a, 4.A, 4.B Mgr. Lenka Garajová, Mgr. Stanislav Chuchro 1. Kinematika hmotného bodu 2. Dynamika hmotného bodu 3. Mechanická práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky. Vnitřní energie, práce a teplo 8. Struktura a vlastnosti plynů. Kruhový děj s ideálním plynem 9. Struktura a vlastnosti pevných látek 10. Struktura a vlastnosti kapalin 11. Změny skupenství látek 12. Mechanické kmitání 13. Mechanické vlnění 14. Elektrický náboj a elektrické pole 15. Vznik elektrického proudu. Elektrický proud v kovech 16. Elektrický proud v polovodičích 17. Elektrický proud v kapalinách, v plynech a ve vakuu 18. Stacionární magnetické pole 19. Nestacionární magnetické pole 20. Střídavý proud. Střídavý proud v energetice 21. Elektromagnetické kmitání a vlnění 22. Vlnové vlastnosti světla 23. Zobrazování optickými soustavami 24. Speciální teorie relativity 25. Základní poznatky kvantové fyziky. Fyzika elektronového obalu 26. Jaderná fyzika. Částicová fyzika Vypracoval: Mgr. Stanislav Chuchro...

6 Maturitní témata z matematiky Třída: o8a, 4.A, 4.B Mgr. Stanislav Chuchro 1. Algebraické výrazy 2. Množiny a operace s nimi. Výroky 3. Lineární rovnice a nerovnice 4. Kvadratické rovnice a nerovnice 5. Základní vlastnosti funkcí 6. Funkce lineární, kvadratická a lomená 7. Funkce mocninná, exponenciální a logaritmická 8. Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice 9. Goniometrické funkce a vztahy mezi nimi 10. Goniometrické rovnice a nerovnice 11. Trojúhelník 12. Množiny bodů dané vlastnosti 13. Shodná zobrazení 14. Podobná zobrazení 15. Geometrické útvary v prostoru 16. Povrchy a objemy těles 17. Komplexní čísla 18. Řešení rovnic a nerovnic v oboru komplexních čísel 19. Vektory a operace s nimi 20. Analytická geometrie lineárních útvarů 21. Analytická geometrie kvadratických útvarů 22. Kombinatorika a pravděpodobnost 23. Základní vlastnosti posloupností 24. Aritmetická a geometrická posloupnost, nekonečná řada 25. Matematické důkazy 26. Neurčitý a určitý integrál 27. Užití určitého integrálu 28. Limita a spojitost funkce. Derivace funkce 29. Lokální a globální extrémy funkcí 30. Průběh funkce Vypracoval: Mgr. Stanislav Chuchro...

7 Maturitní témata k profilové části maturitní zkoušky z jazyka anglického 1. Relationships. American literature Housing. My place, Hodonín. 3. Jobs, professions. Prague. 4. Means of transport. W. Shakespeare. 5. Appearances, clothes, fashion. The Czech Republic geography, economy. 6. Everyday life, hobbies, interests. British history Sports life. American history Media, communication. The USA geography, politics. 9. Cultural life. Canada. 10. Education systems. Australia, New Zealand. 11. Our school. English literature Health diseases, medicines, prevention. Places of interest in the USA. 13. Food eating habits, traditions. London. 14. Environment weather, climate. Great Britain geography, government. 15. Environmental problems. Holidays, festivals in our country. 16. Shopping, services. English literature Cooking, eating out. Science, technology. 18. Holidays,trips. American literature Housing in GB. Town and country. Our region. 20. Cultural life film, arts. Points of interest in GB. 21. Sports and games. British history Characters, feelings, crime and punishment. The CR history, places of interest. 23. Professional career, ambitions. American history Seeing a doctor, injuries. Holidays and festivals in GB, the USA. 25. Travelling. Reading books.

8 Maturitní témata ke společné části maturitní zkoušky z jazyka anglického 1. Relationships (family, friends, charakter, meeting people) 2. Housing 3. Jobs, work 4. Travelling 5. Environment, weather 6. Shopping, services 7. Personal identification (appearance, qualities, character, your life in the family and aminy friends, hobbies, interests, ambitions) 8. Sport 9. Media (newspaper, magazines, TV, radio, internet) 10. Cultural life (cinema, theatre, art, music, free time) 11. Education 12. Health 13. Food 14. Science and technology 15. Holidays, festivals 16. My town, region 17. The Czech Republic 18. Prague 19. William Shakespeare 20. British literature 21. American literature 22. Great Britain 23. London 24. Canada 25. Australia, New Zealand 26. The USA 27. British history 28. American history

9 Maturitní témata k profilové části maturitní zkoušky z jazyka německého 1. Meine Interessen 2. Unsere Familie, unser Haus 3. Einkäufe, in einem Warenhaus 4. Tschechische Republik, Prag unsere Hauptstadt 5. Berlin die Hauptstadt der BRD, andere deutsche Stadte 6. Die Schweiz 7. Vom Sport, Sportdisziplinen 8. Gesundheitspflege, der menschliche Körper 9. Fernsehen, Rundfunk, Zeitungen, Zeitschriften 10. Meine Lektüre 11. Was kann man nach dem Abitur machen 12. Ferien, mein Alltag 13. Wien die Hauptstadt Österreichs 14. Theater und Kinobesuch 15. Die Bundesrepublik Deutschland 16. Unsere Schule, mein Klassenkollektiv 17. Deutsche Literatur, bedeutende literarische Personlichkeiten 18. Mein Lebenslauf, Zukunftsplane 19. Unser Nachbar Österreich 20. Die BRD historischer Überblick 21. Die Stadt, in der ich studiere 22. Kochen, Essen, im Restaurant 23. Fremdenverkehr Verpflegung, Unterkunft 24. Wetter, 4Jahreszeiten, Leben auf dem Lande 25. Feste und Bräuche während des Jahres, in unserer Familie

10 Maturitní témata k profilové maturitní zkoušce z ruského jazyka 1. Моя биография, моя семья, планы в будущее 2. Мои будни, выходные и праздничные дни 3. Наш дом, наша квартира 4. Мои увлечения 5. Друзья в моей жизни 6. Наша школа, система образования у нас и в России 7. Погода, природа, времена года, охрана природы 8. Путешествия, транспорт, проживание в отеле, в кемпинге 9. Спорт, виды спорта 10. Русская и чешская кухня 11. Магазины, покупки, одежда, мода 12. Жизненный стиль забота о здоровье человека 13. Праздники и традиции в России и у нас 14. Изобразительное искусство 15. Музыка, известные композиторы 16. Театр и киноискусство 17. Российская Федерация 18. Москва столица России 19. Санкт Петербург и его достопримечательности 20. Чешская республика моя родина 21. Прага столица Чешской республики 22. Мои любимые писатели 23. Ориентация в городе, разница между городом и деревней 24. Каникулы и моё свободное время 25. Город, в котором я учусь

11 Maturitní témata ze zeměpisu Třída: o8.a, 4.B RNDr. Marie Miklánková 1. Geografie jako věda 2. Země jako vesmírné těleso 3. Kartografie 4. Atmosféra 5. Hydrosféra světového oceánu 6. Hydrosféra pevnin 7. Litosféra, reliéf vytvořený endogenními pochody 8. Exogenní pochody a tvary reliéfu jimi vytvořené 9. Pedosféra 10. Biosféra 11. Geografická charakteristika zemí jižní a jihovýchodní Evropy, postavení v EU 12. Geografie světového obyvatelstva a sídel 13. Geografie světového průmyslu a dopravy 14. Geografie světového zemědělství 15. Politický zeměpis, mezinárodní organizace, globalizace 16. Ochrana krajiny a životního prostředí 17. Geografická charakteristika Latinské Ameriky 18. Geografická charakteristika zemí střední Evropy 19. Geografická charakteristika Severní Amerika, NAFTA 20. Geografická charakteristika zemí východní a jihovýchodní Asie, Austrálie a Oceánie 21. Geografická charakteristika Ruské federace a států východní Evropy, SNS 22. Geografická charakteristika oblastí Afriky 23. Geografická charakteristika zemí severní Evropy a Pobaltí 24. Geografická charakteristika zemí západní Evropy 25. Přírodní poměry České republiky a jejich vliv na zemědělství, dopravní síť a turistický ruch 26. Kraje České republiky, srovnání a perspektivy dalšího rozvoje 27. Charakteristika hospodářství České republiky, její postavení v EU 28. Geografická charakteristika Slovenské republiky 29. Geografická charakteristika své obce, svého regionu 30. Geografická charakteristika jihozápadní, jižní a střední Asie Vypracovala: RNDr. Marie Miklánková...

12 Maturitní témata ze základů společenských věd Třída: 4.A, 4.B Mgr. Hana Pavliňáková 1. Filosofie - její vznik, předmět, význam a smysl. Náboženství - charakter a formy prvotních náboženství. 2. Periodizace antické filosofie. Předsokratovská filosofie. 3. Sokrates, Platón, Aristoteles, sofisté, filosofie helénistická. 4. Středověká filosofie - křesťanská filosofie 5. Filosofie v období renesance. 6. Filosofie v období baroka. 7. Filosofie osvícenství - Francie. Anglický empirismus. 8. Německé osvícenství a romantická filosofie. 9. Poklasická filosofie 19. století. 10. Filosofické směry a proudy ve 20. století. 11. Vývoj českého filosofického myšlení. 12. Religionistika - typologie náboženství. Křesťanství. 13. Judaismus. Islám. 14. Filosoficko-náboženské systémy Indie, Číny, Japonska. 15. Úvod do psychologie. Psychologické vědy, metody výzkumu, dějiny psychologie, hlavní proudy psychologie. 16. Psychické procesy, vlastnosti a stavy. 17. Psychologie osobnosti. Vývojová psychologie. 18. Úvod do sociologie. Sociologické vědy, metody výzkumu, dějiny sociologie. 19. Sociální a skupinová struktura. Strukturální řez společnosti. Současné problémy společenského života. 20. Socializační proces, kultura, formy a proces komunikace, masmédia, sociální percepce, normy, deviace, sociální kontrola, konflikty. 21. Mezinárodní vztahy - předmět a terminologie, významné integrační procesy a organizace. 22. Politologie - demokracie a autokracie - jejich formy. Volby. Politické strany. 23. Státoprávní teorie - teorie vzniku a podstata státu. Formy státu. Historie české státnosti. 24. Úvod do práva. Ústava ČR. Listina základních práv a svobod. 25. Systém práva - veřejné právo, soukromé právo. 26. Ekonomie a ekonomika. Vznik a vývoj ekonomických teorií. Základní ekonomické pojmy. Trh práce, nezaměstnanost, daňová soustava. 27. Tržní systém - poptávka nabídka. Výrobní faktory. 28. Bankovní soustava, peníze, inflace, cenné papíry, burzy. 29. Makroekonomická stabilizační hospodářská politika státu. 30. Právní úprava podnikání. Obchodní společnosti, družstva, státní podniky, živnosti, příspěvkové organizace. Vypracovala: Mgr. Hana Pavliňáková...

13 Maturitní témata ze základů společenských věd Třída: o8a Mgr. Tomáš Válka 1. Úvod do filosofie a religionistiky - základní terminologie, vývoj a vztahy 2. Periodizace antické filosofie, předsokratovské období 3. Sokrates, Platón, Aristoteles, helénistická filosofie 4. Středověká křesťanská filosofie - patristika, scholastika 5. Filosofie v období renesance 6. Filosofie v období baroka 7. Anglický empirismus, francouzské osvícenství 8. Německá osvícenská a romantická filosofie 9. Filosofické směry 19. století - tzv. poklasická filosofie 10. Filosofické směry a proudy 20. století 11. Vývoj českého filosofického myšlení 12. Náboženské a filosofické směry Indie a Číny 13. Abrahámovská náboženství - judaismus, křesťanství, islám 14. Psychologie, vývoj a rozdělení psychologických škol a psychologických věd 15. Psychologie osobnosti, teorie osobnosti, vývojové etapy osobnosti 16. Psychické jevy - vlastnosti, procesy a stavy 17. Sociologie, vývoj a rozdělení sociologických věd, metody sociologického výzkumu 18. Člověk a kultura - socializační proces, struktura sociálních vztahů a stratifikace 19. Formy sociální komunikace, sociální útvary, společenské problémy, patologické jevy 20. Mezinárodní vztahy, významné integrační procesy a organizace, OSN 21. Evropská unie - vývoj, smysl, vztah ČR a EU 22. Státoprávní teorie - vznik státních útvarů, charakteristika státu, formy státu 23. Politologie - politika, politické spektrum, demokracie a totalita, volby, volební systémy 24. Právo - vývoj práva, právní řád, předpisy, normy, vztahy, skutečnosti, realizace práva 25. Odvětví veřejné a soukromého práva 26. Hlavní právní dokumenty - Listina základních lidských práv a svobod, Ústava ČR 27. Ekonomie - ekonomika, vývoj ekonomických systémů, ekonomické sektory a subjekty 28. Fungování trhu - nabídka a poptávka, trh práce - zaměstnanost, nezaměstnanost 29. Bankovní soustava, peníze a cenné papíry, inflace, státní rozpočet 30. Právní úprava podnikání, firmy, společnosti Vypracoval: Mgr. Tomáš Válka...

14 Maturitní témata výtvarná výchova Třída: 4.A, 4.B, o8a Mgr. Daniela Satkeová, Mgr. Tomáš Válka 1. Pravěké umění 2. Umění starověkého Egypta 3. Umění starověkých kultur - Mezopotámie, Kréta, Mykény 4. Umění starověkého Řecka 5. Umění starověkého Říma 6. Románský sloh v Evropě 7. Románský sloh v Čechách a na Moravě 8. Gotika v Evropě 9. Gotika v Čechách a na Moravě 10. Itálie jako kolébka renesance 11. Renesance v Evropě 12. Renesance v Čechách a na Moravě 13. Baroko v Evropě 14. Baroko v Čechách a na Moravě, rokoko 15. Klasicismus, realismus 16. Romantismus a generace Národního divadla 17. Impresionismus 18. Secese 19. Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století 20. postimpresionismus, expresionismus, fauvismus 21. Kubismus 22. Futurismus, abstraktní umění, dadaismus 23. Surrealismus 24. Umělecké směry 1. pol. 20. století, moderní architektura 25. Umělecké směry 2. pol. 20. století 26. akční malba, pop-art, happening, performance, land-art, konceptuální umění 27. Umění našeho regionu SVUM Hodonín poznámka: Součástí maturitní zkoušky je obhajoba výtvarné práce na předem zadané téma. vypracoval/a: Mgr. Daniela Satkeová, Mgr. Tomáš Válka... schválil: Mgr. Jan Marenčík...

15 Maturitní témata z hudební výchovy Třída: 4.A, 4.B, o8a Mgr. Josef Ilčík 1. Dějiny hudby od pravěku do gotiky 2. Gotika v Evropě i u nás 3. Renesance v Evropě i u nás 4. Baroko v Evropě i u nás 5. Skladatelé baroka 6. Vývoj opery v Evropě 7. Klasicismus v Evropě 8. Wolfgang Amadeus Mozart 9. Ludwig van Beethoven 10. Raný romantismus 11. Novoromantismus 12. Pozdní romantismus 13. Zakladatel české národní hudby 14. Hudba v díle Antonína Dvořáka 15. Česká národní škola 16. Bohuslav Martinů 17. Světová opera 19. a 20. st. 18. Impresionismus 19. Druhá vídeňská škola 20. Pařížská šestka 21. Folklorismus 22. Neoklasicismus 23. Světoví představitelé hudby 20. století 24. Osobnosti české hudby 20. století 25. Umělecké směry 20. století Poznámka: Součástí maturitní zkoušky je praktická část - hra na nástroj, nebo zpěv a poslech vybraných ukázek. Vypracoval: Mgr. Josef Ilčík...

16 Maturitní témata z francouzského jazyka Třída: o8a Mgr. Monika Mikulincová 1. De l école au travail (le CV, la lettre de motivation) 2. La France 3. Paris 4. Le sport 5. Ma vie (ma vie familliale, mon futur, les jeunes) 6. Vivre ailleurs 7. L école et l éducation 8. La République tchèque 9. Les médias et leur rôle dans la société 10. La santé et les maladies 11. Les pays francophones de l Europe 12. Les fêtes 13. La nourriture et la cuisine, on va au restaurant 14. Le logement, ma maison 15. La littérature française 16. Les voyages, le transport 17. Les personnages célébres de l histoire française 18. Prague 19. Ma ville, ma région 20. Mon écrivain préféré 21. La mode et les vêtements 22. L Union européenne, la Francophonie, la France d aujourd hui 23. Les achats et les services 24. L art et la vie culturelle 25. La nature et le temps, l écologie Vypracovala: Mgr. Monika Mikulincová...

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2. The United States of America 3. The English-Speaking Countries (Canada, Australia ) 4. Our Mother Country

Více

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012 2011-2012 Anglický jazyk 1. Housing 2. Czech Republic 3. Hobbies, After-school Activities, My Daily Programme 4. Family, Friends, Future Plans 5. United Kingdom 6. Cultural Life Theatre, Cinema, Fine Arts

Více

Témata profilové části maturitní zkoušky

Témata profilové části maturitní zkoušky Témata profilové části maturitní zkoušky 1. Anglický jazyk.... 2 2. Francouzský jazyk.. 4 3. Německý jazyk.. 5 4. Ruský jazyk. 6 5. Základy společenských věd. 8 6. Dějepis.. 9 7. Zeměpis. 10 8. Matematika

Více

Maturitní témata z fyziky 2013/2014

Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Pohyby těles z hlediska kinematiky Pohyby těles z hlediska dynamiky Mechanická práce a energie Gravitační pole Mechanika tuhého tělesa Mechanika tekutin Základní poznatky

Více

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1. Great Britain and the United Kingdom Geography and basic facts Interesting places Political systém History and traditions 2. London 3. The U.S.A. Geography and basic facts Interesting

Více

Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015

Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 Žák maturuje povinně ze čtyř různých předmětů. Státní část Státní část má dva předměty povinné: ČJ (český jazyk) a CJ (cizí jazyk) nebo ČJ a M (matematika).

Více

Seznam maturitních témat pro profilovou (školní) část maturit ve školním roce 2014/15

Seznam maturitních témat pro profilovou (školní) část maturit ve školním roce 2014/15 Gymnázium Františka Martina Pelcla, Hrdinů odboje 36, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Seznam maturitních témat pro profilovou (školní) část maturit ve školním roce 2014/15 Anglický jazyk... 2 Francouzský jazyk...

Více

Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41

Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013/2014

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013/2014 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013/2014 profilová (školní) část Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 5. května 620, 432 01 Kadaň Obsah Maturitní

Více

Gymnázium Joachima Barranda Beroun

Gymnázium Joachima Barranda Beroun Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2,26601 tel., +420 (311) 623435, +420 (311) 621232, fax: +420 (311) 623435 lidinsky@gymberoun.cz, IČ: 47558407, č.ú. 775 711 0297 / 0100 u KB Beroun

Více

Anglický jazyk. Maturitní témata pro profilovou část maturitní zkoušky

Anglický jazyk. Maturitní témata pro profilovou část maturitní zkoušky Anglický jazyk 1. Weather, Seasons 2. Daily Routine 3. Nature, Environment 4. Cultural Life 5. Going to Places 6. Fashion 7. School, Education 8. Transport 9. Learning Languages 10. Modern World 11. Today

Více

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Žák si na Gymnáziu Christiana Dopplera zapisuje 3 povinné zkoušky, které vybírá z následujících předmětů: matematika český jazyk anglický jazyk německý

Více

Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12

Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12 Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12 Ředitelka Trojského gymnázia Sv. Čecha určuje podle 16 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 pro vzdělávací obory 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné 79-41-K/41 Gymnázium 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou PaedDr. Václav Hartman ředitel školy 1 Obsah

Více

Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části

Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 224 255 121 Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části 19/2014 (Zkoušky společné části maturitní

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA LITERATURA 1. Antické umění jako základ evropské kultury 2. Česká literatura 10. 15. století jako odraz společenských změn 3. Humanismus a renesance v evropských literaturách 4.

Více

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 TÉMATA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK V PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vnitřní předpis gymnázia čj.: VP/2014/30/GY/Př MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA V Pardubicích 23.9.

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 11/09

GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 11/09 GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 11/09 Témata zkoušek profilové části maturitní zkoušky konané ústní formou ve školním roce 2010/2011 (jarní i podzimní zkušební období) Anglický jazyk - 4. A (Md) 1.

Více

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta Pravidla pro hodnocení a klasifikace v jednotlivých předmětech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jsou součástí Školního řádu. Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději

Více

Maturitní zkoušky 2013/2014 - Profilová část

Maturitní zkoušky 2013/2014 - Profilová část Maturitní zkoušky 2013/2014 - Profilová část Profilová část MZ Skládá se ze 3 povinných zkoušek a max. ze 2 nepovinných. Výsledky nepovinných zkoušek se uvádějí na Maturitní vysvědčení, do celkového hodnocení

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda 1. Žák bude klasifikován z ANJ za předpokladu, že počet jeho známek neklesne pod 75% všech možných získaných známek za dané pololetí

Více

Obchodní akademie, Plzeň nám. T. G. Masaryka 13 301 00 Plzeň. 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42 M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY

Obchodní akademie, Plzeň nám. T. G. Masaryka 13 301 00 Plzeň. 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42 M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY nám. T. G. Masaryka 13 301 00 Plzeň 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42 M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY pro jarní a podzimní termín 2014/2015 MATURITNÍ OKRUHY 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42

Více

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Maturitní témata 75-31-M005/Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M01/Předškolní a mimoškolní pedagogika Český jazyk a literatura

Více

SOŠPg obor 75-31-M/01

SOŠPg obor 75-31-M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 MATURITNÍ TÉMATA pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 Český jazyk a literatura... 2 Cizí jazyk... 6 Základy společenských věd... 8 Dějepis... 9 Zeměpis... 11 Matematika... 13 Fyzika...

Více

Maturitní zkoušky 2013/2014 - Profilová část

Maturitní zkoušky 2013/2014 - Profilová část Maturitní zkoušky 2013/2014 - Profilová část Profilová část MZ Skládá se ze 3 povinných zkoušek a max. ze 2 nepovinných. Výsledky nepovinných zkoušek se uvádějí na Maturitní vysvědčení, do celkového hodnocení

Více

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014 Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014 Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných a nejvýše 2

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více