ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

2 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Obsah: 1. Dokumenty určující realizaci školní prevence 2. Charakteristika školy 2.1 Aktivity školy 2.2 Rizikovost školy z hlediska rizikového chování 3. Popis aktuálního stavu 3. 1 Stručná analýza situace, SWOT analýza 4. Cíl 4.1 Metody prevence - nespecifické - specifické 4.2 Formy prevence 5. Okruhy prevence 6. Personální zajištění 7. Spolupracující organizace 8. Hodnocení 2

3 1. Dokumenty určující realizaci školní prevence Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem vycházejícím z platné legislativy, zvláště pak z těchto dokumentů: Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j.: / Metodický pokyn MŠMT k šikanování ve školách, č. j.: MSMT 22294/ Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole a při prevenci a postihu záškoláctví, č. j.: / Informace MPSV k postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případech záškoláctví, č. j.: 2014/ Vyhláška č. 72/2005 Sb. (ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.) o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních (Příloha č. 3) + Koncepce poskytování poradenských služeb ve škole, č. j.: 27317/ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších zákonů č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb. 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 359/199 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Informace o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č. j /

4 Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č. j /99 22 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu, vydáno MŠMT, č. j / Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období , č. j. MSMT / /2 Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období , vydáno MŠMT Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018, dokument vlády ČR 2. Charakteristika školy Základní škola byla postavena v roce 1910 jako jednopodlažní budova, v roce 1959 bylo přistaveno druhé patro a v roce 1975 pak byla přistavena školní jídelna. V devadesátých letech byla provedena kompletní rekonstrukce sociálního zázemí školy. Základní škola K. J. Erbena Miletín je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na obou stupních je zpravidla po jedné třídě. Kapacita školy je 270 žáků, v současné době ji navštěvuje přibližně 200 žáků nejen z Miletína, ale i okolních obcí. Jedním ze zaměření školy je integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, kterých je integrováno 14. Kromě žáků z Miletína tvoří výraznou část žáci dojíždějící z dvanácti okolních obcí. Škola je umístěna v klidnější části města, obklopuje ji park. Školní družina má kapacitu 50 žáků. Hlavním posláním je zabezpečení odpočinku, relaxace a zájmové činnosti dětí. Je využívána odpočinková část školní zahrady, vybavená průlezkami, pískovištěm a lavičkami. Mimo činnosti výchovně vzdělávací, plní ŠD i funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po dobu před a po skončení vyučování. ŠD nabízí každoročně i několik zájmových kroužků. Pedagogický sbor tvoří ředitelka, zástupkyně, 12 učitelů a 2 vychovatelky školní družiny. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově pestrý. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky. Na škole pracuje výchovná poradkyně, školní metodik prevence a koordinátor EVVO (enviromentální výchovy). Velký důraz je kladen na DVPP (psychologie, pedagogika, výpočetní a komunikační technologie). 2.1 Aktivity školy 4

5 Ve školním roce jsme začali spolupracovat s dětmi z německé školy ve Schwerinu. Žáci si za pomoci jazykářů dopisují a následně plánujeme i výměnné pobyty, které přispějí k vzájemnému obohacování nejen jazykových zkušeností, ale i poznávání dané země, jejího kulturního a přírodního bohatství. V roce v našem městě probíhali oslavy 890 let založení Miletína, na kterých se podílela i naše škola. Pro žáky pan J. Balihar připravil besedu o historii obce, Mgr. S. Hlaváčková přichystala nástěnky s dobovými fotografiemi a uspořádala školní vědomostní soutěž. Každoročně na škole probíhá vědomostně-dovednostní soutěž Mozaika, jejímž letošním hlavním tématem bylo město Miletín. V květnu, v rámci Dne Země, jsme slavnostně otevírali naši renovovanou zahradu. Zakončili jsme projekt Zahrada a její využití, na který jsme získali grant z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a MěÚ Miletín. Již několik let se staly pro děti tradicí projektové dny Halloween, Dýňohraní, Vánoce, Vánoční zpívání a trhy, Zdravé zuby, Velikonoce, Dopravní výchova, Den Země, Den dětí. Průběžně během školního roku zařazujeme dny, zaměřené na etickou výchovu. Slavnostně vítáme naše budoucí prvňáčky Pohádkovým zápisem, na jehož úvodu vystoupí děti z dramatického kroužku se svojí pohádkou. Další aktivity jsou podrobně popsány v minimálním preventivním programu (MPP). Naše škola poskytuje i širokou nabídku volnočasových aktivit (sportovní hry, stolní tenis, odbíjená, matematicko-fyzikální hry, keramika, přírodovědný a dramatický kroužek, logopedická péče, školní knihovna). Další volnočasové aktivity nabízejí žákům přilehlé obce (viz. příloha). Ve škole funguje školské poradenské pracoviště v oblasti výchovného poradenství, profesní orientace, řešení rizikového chování. Je tvořeno ředitelkou školy, zástupkyní ředitelky školy, výchovnou poradkyní, školní metodičkou prevence. 2.2 Rizikovost školy z hlediska rizikového chování Možnost šíření rizikového chování snižuje fakt, že učitelé prvního i druhého stupně nemají kabinety, neustále se střetávají ve sborovně a předávají si informace o žácích i podezřelých situacích. Velké množství negativních jevů je po upozornění kolegů vyřešeno neprodleně. Na 5

6 jednotlivých patrech každou přestávku zajišťujeme pedagogický dohled. Dohled nad šatnami v době oběda vykonávají i provozní zaměstnanci. 3. Popis aktuálního stavu Pracovníci preventivního týmu se shodli s vyučujícími v pohledu na aktuální stav a popsali ho v několika bodech: - naše ZŠ je spádovou školou na menší obci pro žáky z okolních vesnic, zde se lidé dobře znají, což usnadňuje komunikaci a nastoluje vzájemný pocit otevřenosti a důvěry - žáci dobře vědí o jednotném způsobu řešení negativních jevů, o včasném řešení i sebemenších náznaků rizikového chování Stručná analýza situace, SWOT analýza Základním principem školní strategie primární prevence je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a harmonickému rozvoji osobnosti. V období se zaměříme především na zlepšování třídního klima, prevenci šikany a zkvalitnění komunikace s rodiči. V loňském roce jsme ve spolupráci preventivního týmu řešili RCH s pohledem na objevující se šikanu (3x), záškoláctví (2x) a drobnou krádež (1x). Dle posouzení situace většiny pedagogů vyplývá, že klima a vtahy ve třídách převážně narušují přicházející žáci (žáci opakující ročník, nově přistěhovalí ). Těmto žákům se snažíme při začleňování do kolektivu podat pomocnou ruku, sledujeme třídní atmosféru a vznikající vztahy, monitorujeme celkovou situaci, při práci využíváme sociometrické hry. Případy počáteční šikany se nám podařilo vyřešit na půdě školy, stanovili jsme kázeňská opatření a rodiče jsme informovali o výsledku šetření. Záškoláctví byla pro nás ojedinělá situace. Při neomluvené nebo podezřelé nepřítomnosti žáka se snaží třídní učitel telefonicky spojit se zákonným zástupcem a informovat se. V obou případech, po pohovoru rodičů s pracovníky preventivního týmu a udělením kázeňských opatření dle sankčního řádu, se školní docházka normalizovala. Při drobné krádeži jsme celou situaci vyšetřili a odcizená věc byla vrácena majitelce. Rodiče postižené žákyně poděkovali za rychlý a kvalitní způsob vyřešení. Monitoring pro školu nebyl za poslední 2 roky celoplošně řešen. Proběhne do konce měsíce října. 6

7 SWOT analýza: silné stránky školy: - zaměstnanci školy se snaží jít žákům a rodičům vzorem - příkladná spolupráce sboru - předávání zkušeností a informací o žácích mezi pedagogy 1. a 2. stupně (návaznost) - okamžité řešení situace - udržení výskytu rizikového chování na nízké úrovni - ochota pedagogů vzdělávat se, ochota pomoci každému - škola poskytuje žákům dostatek volnočasových aktivit, zájmových kroužků, a tedy poskytuje možnost smysluplně trávit volný čas - škola pořádá i akce pro rodiče s dětmi (Vánoční zpívání, Vánoční trhy) slabé stránky: - nedaří se nám zapojit žáky s možným RCH do mimoškolních aktivit - nespolupráce některých rodin příležitosti: - získání rodičů ke kvalitnější spolupráci - spolupráce s PPP a dalšími institucemi hrozby: - časté stěhování jednotlivců může negativně ovlivnit klima třídy 4. Cíl Jako hlavní cíl si klademe: - snížení projevů počáteční šikany, vytvoření vhodného klima v třídním prostředí, vedení žáků k vzájemné pomoci, ohleduplnosti a k toleranci, - vedení žáků ke zdravému životnímu stylu, k ochraně zdraví, budování postojů k odmítání alkoholu, tabákových výrobků a omamných psychotropních látek, - zlepšení komunikace a spolupráce s některými rodinami, - zapojení většího počtu žáků do volnočasových aktivit školy nebo nabízených zájmových útvarů v obci, - vybíraní efektivních programů primární prevence, podporování vlastní aktivity žáků. Na konci září 2014 proběhne dotazníkové šetření mezi žáky tříd. Toto šetření bude znovu provedeno ke konci školního roku a vyhodnoceno. Toto šetření provedeme každý rok, porovnáme výsledky a zjistíme, jak byla strategie úspěšná a kde byla slabá místa. 4.1 Metody prevence 7

8 Nespecifická prevence: je součástí výuky a učebních osnov jednotlivých předmětů, usiluje o zvyšování sebevědomí a sebeuvědomění žáků, rozvíjení vhodné verbální i neverbální komunikace, konstruktivní řešení problémů, schopnost klást otázky a vyjádřit svůj názor, řešení stresu, učení vzájemné pomoci, schopnost říci si o pomoc a vědomí, kam se v jakých záležitostech obrátit, vyrovnání se s neúspěchem, obrana před manipulací. Specifická prevence: jedná se o programy cíleně zaměřené na řešení výskytu konkrétních situací rizikového chování. Tyto aktivity nejsou součástí učebního plánu, reagují na zvláštní situace v třídních kolektivech nebo mezi třídními kolektivy, či ve vztazích mezi třídními kolektivy a pedagogy. Tyto situace jsou zjišťovány na základě šetření prováděného ve škole (pozorování, monitoring třídního učitele, sociometrie, dotazníky, diskuse). Interaktivní metody: použití filmů, DVD, videa, tabule, internetu v hodinách Prožitkové metody: použití her Sebezkušenostní metody: použití peer programu (učení vrstevníků) 4.2 Formy prevence - v rámci výuky - besedy (výchovný poradce, metodik prevence) - besedy s odborníky z participujících organizací - exkurze - použití prožitkových her 5. Okruhy prevence Netolismus Primární prevence bude obsažena v hodinách informatiky, občanské výchovy a výchovy ke zdraví. Beseda s odborníkem pro žáky. Informace pro rodiče na třídních schůzkách. Interaktivní hodiny bezpečný internet pro děti. Kouření Primární prevence bude obsažena v hodinách přírodopisu, chemie, prvouky, občanské výchovy a výchovy ke zdraví. Využití PC k interaktivní výuce, internetové odkazy (liga proti kouření, kuřákova plíce apod.). Dobrá informovanost rodičů při výskytu kouření (přes žákovskou knížku, na třídních schůzkách apod.). 8

9 Vandalismus Hlavním bodem prevence bude důslednost ve výchovně vzdělávacím procesu. Sankce za svévolné ničení věcí jsou uvedeny ve školním řádu. Důkladné seznámení žáků se školním řádem na začátku školního roku (necháváme žákům podepsat). Seznámit rodiče se školním řádem a sankcemi na třídních schůzkách, základní informace v žákovské knížce. Primární prevence bude náplní třídnických hodin, bude obsažena v hodinách prvouky, občanské výchovy, výchovy ke zdraví a pracovních činností (podíl na údržbě pěkného prostředí jako prostředek prevence vandalismu). Šikana - Šikana prevence - žáci Základní primární prevence šikany proběhne v hodinách Občanské výchovy, Výchovy ke zdraví a také v třídnických hodinách. Využití didaktického materiálu (knihy, DVD, PC). Možnost besedy ve vyučování (Policie ČR). - Šikana prevence - pedagogové Proškolení učitelů, orientace v základních pojmech. Povinné doškolování nově příchozích učitelů. - Šikana prevence - rodiče Informace pro rodiče o organizacích, které poskytují intervenční pomoc (na třídních schůzkách, školní web). V případě zájmu možnost uspořádání přednášky o šikaně pro rodiče (Změny v chování šikanovaného dítěte). Záškoláctví Pravidla omlouvání absence ve školním řádu. Seznámení rodičů a žáků se školním řádem a sankčním řádem. Důslednost při omlouvání absence. Spolupráce s OSPOD Hořice (ohlašovací povinnost při neomluvené absenci). Rasismus a xenofobie Primární prevence bude náplní třídnických hodin, bude obsažena v hodinách zeměpisu, dějepisu, prvouky, občanské výchovy a výchovy ke zdraví. Motivovat žáky pozitivní sociální zkušeností s jinými etniky. Alkohol Primární prevence bude obsažena v hodinách prvouky, přírodopisu, chemie, občanské výchovy a výchovy ke zdraví. Využití PC k interaktivní výuce, internetové odkazy. Okamžitá 9

10 informace rodičům. Drogy - Drogová prevence pro žáky Primární prevence bude obsažena v hodinách prvouky, přírodopisu, chemie, občanské výchovy a výchovy ke zdraví. Využití didaktických materiálů (video, DVD). Využití PC k interaktivní výuce, internetové odkazy. Možnost přednášky odborníka (Policie ČR - Hořice). - Drogová prevence pro učitele a nepedagogické zaměstnance Proškolení, jakým způsobem postupovat při nálezu drog ve škole. - Drogová prevence pro rodiče Okamžitá informace rodičům. Možnost přednášky pro rodiče o změnách v chování uživatelů drog. Předčasný sexuální život Primární prevence bude obsažena v hodinách prvouky, přírodopisu, občanské výchovy a výchovy ke zdraví. Využití didaktických materiálů (video, DVD). Využití PC k interaktivní výuce, internetové odkazy. Informace o formách sexuálního zneužívání, riziku pohlavních chorob (AIDS ), sexuálních úchylkách, sexualitě a právním rámci, věkové hranici apod. 6. Personální zajištění - Školní metodička prevence Metodicky vede a koordinuje prevenci na škole. Na každý školní rok připravuje Minimální preventivní program. Realizuje preventivní aktivity, proškoluje nebo zajistí školení pedagogických pracovníků. Komunikuje s rodiči, připraví pro rodiče seznam institucí pomáhajících v oblasti prevence rizikového chování. - Výchovná poradkyně S ředitelkou školy, zástupkyní ředitelky školy a školní metodičkou prevence tvoří poradenský tým. Řeší aktuální problémy, účastní se výchovných komisí. Spolupracuje na realizaci preventivních aktivit. - Ředitelství školy Vytváří vhodné podmínky pro realizaci preventivních aktivit: 1. materiální PC, interaktivní tabule, dataprojektor, další didaktické materiály 2. personální zve na besedy a přednášky odborníky 3. časové zajišťuje časový prostor ve výuce věnovaný preventivním aktivitám 4. spolupracuje s poradenským týmem 10

11 - Třídní učitelé Spolupracují na realizaci preventivních aktivit. Vedou třídnickou hodinu a provádějí monitoring výskytu rizikového chování. - Ostatní pedagogičtí pracovníci Ve výuce svých předmětů provádějí primární prevenci. V tematickém plánu předmětu označí prováděnou prevenci (prvouka, vlastivěda, občanská výchova, výchova ke zdraví, dějepis, zeměpis, přírodopis). Spolupracují na realizaci preventivních aktivit. Spolupracují při realizaci volnočasových aktivit. 7. Spolupracující organizace Kontakty na organizace: - Městský úřad Miletín, Bc. Miroslav Nosek, telefon: , www: - MUDr. Helena Kultová, tel: , - Odbor zdravotní a sociální péče Městského úřadu Hořice, www: vedoucí odboru: Vendula Raisová, tel: , kurátorka pro mládež: Helena Chýlová, tel: , oddělení péče o rodinu: Eva Pavlová, tel: , - Policie České republiky Obvodní oddělení Hořice, tel: , , - PPP Jičín, tel.: , www: - PPP Trutnov, tel: , , www: - Okresní metodik prevence, Mgr. Luboš Toman, tel.: Krajská školská koordinátorka prevence, Mgr. Dita Kosová, tel: , - Středisko výchovné péče NÁVRAT, tel: , , www: - Nízkoprahový klub PoHoDa, Bc. Marie Pražáková, DiS, tel: , - Linka bezpečí, tel: , rodičovská linka - tel: , , chat: 11

12 chat.linkabezpeci.cz, pomoc s internetem: www: 8. Hodnocení V roce 2017 vyhodnotíme Školní preventivní strategii na rok , analyzujeme výskyt řešených situací rizikového chování na škole. Provedeme stejné dotazníkové šetření mezi žáky a pedagogickými pracovníky. Dotazníkově také provedeme měření klimatu školy. Po analýze výsledků zjistíme účinnost Školní preventivní strategie, popřípadě změníme její nastavení na další období podle aktuálních problémů. Tato Školní preventivní strategie se stává součástí vzdělávacího programu školy. Vypracovala: Mgr. Martina Antonínová Schváleno na pedagogické radě: Ředitelka školy: Mgr. Jana Velichová 12

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2015/2016 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLY 2017-2020 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017 2020 Obsah: 1. Dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA školní rok 2012-2013 Školní metodik prevence: Výchovný poradce: Mgr. Dana Fraňková Mgr.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Projekt str. 3 2) Základní údaje str. 4 3) Prevence realizovaná v rámci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Jaroměř Josefov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Pavlína Krámová, školní metodik prevence Charakteristika školy ŠVP ZŠ Jaroměř Josefov

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2015/2016 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence 1 Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49 (úsek: SPŠ) Jméno

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Obsah 1. Základní údaje o škole.......3 2. Základní pojmy...... 4 3. Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků... 6 3.1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 1. Úvod Prevence rizikového chování dětí a mládeže je nedílnou součástí

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 21 OSD/01/2015 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr. Ludmila Drahošová Datum:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace pro školní rok 2015 /2016 Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Základní škola Loštice, okres Šumperk,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program je zaměřen na žáky 1. a 2. stupně ZŠ, žáky se SPU a chování, na pedagogické

Více

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I. VÝCHODISKA MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku.

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku. Minimální preventivní program Název školy: Gymnázium Mimoň, Letná 263 Zpracovala: Mgr. Marie Grigerová Ředitelka školy: Mgr. Emilie Ráčková Školní rok: 2015/16 Úvod Minimální preventivní program školy

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014-2019 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato školní preventivní strategie (ŠPS) : Základní škola

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2015-2016) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Garant programu: Školní metodik prevence: Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Renata Řezníčková SITUACE ŠKOLY Ředitel školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování školní rok 2015/2016 Vzdělávací institut INTEGRA BRNOgymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o., Brno, Rašelinová 11, 628 00 Vypracovala:

Více

Plán minimálního programu prevence 2011/2012

Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Úvod Hotelová škola Mariánské Lázně Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty: Strategie prevence sociálně patologických jevů

Více

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle)

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Školní rok 2014-2015 Hlavní cíle: - prosazování zdravého životního stylu dětí a potažmo jejich rodin - rozvíjení protidrogových postojů

Více

Minimální preventivní program Střední škola Academia Mercurii, s. r. o. Smiřických 740, Náchod Školní rok 2015-2016

Minimální preventivní program Střední škola Academia Mercurii, s. r. o. Smiřických 740, Náchod Školní rok 2015-2016 Minimální preventivní program Střední škola Academia Mercurii, s. r. o. Smiřických 740, Náchod Školní rok 2015-2016 1. Charakteristika školy Střední škola Academia Mercurii, s.r.o. se nachází ve městě

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) ZŠ Velké Opatovice Pod Strážnicí 499 679 63 Velké Opatovice www.zsvelkeopatovice.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok 2012/2013 Obsah: o Úvod (cíle programu, cílové skupina, zaměření a obecné

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2011/2012 V Chlebovicích dne 30.8.2011 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, Aktualizace: Mgr. Lucie Brusová, ŠMP Obsah:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Prevence rizikového chování Školní rok 2013/2014 Základní škola při psychiatrické nemocnici Ústavní 91, Praha 8 pracoviště Poznaňská Školní metodik prevence 1 Mgr. Zdeňka

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p.o., 400 11 Ústí nad Labem Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Kamil

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie (školní preventivní program) ZŠ Štefánikova je dlouhodobým preventivním programem naší školy je součástí školního vzdělávacího programu je přizpůsoben konkrétním podmínkám

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Škola: ZŠ Březová, okres Sokolov, Komenského 232 Šk.r.: 2015/2016 Předkladatel: ŠMP-Mgr. Dana Kučerová Zodpovědná osoba: ředitel školy Mgr. Jiří Daneš Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2010 červen 2011 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Mgr. Jarmila Višňovcová

Mgr. Jarmila Višňovcová Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Koncepce poradenských služeb poskytovaných v základní škole Mgr. Jarmila Višňovcová 15 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2,okres

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Základní škola Vítějeves Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Ing. Magdalena Lidmilová Schválila: Mgr. Vlasta Datinská Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle programu

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. 2.1. Úplnost a velikost školy, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která poskytuje základní vzdělání dětem z Lipůvky, ale i z jiných spádových obcí (Svinošice, Milonice,

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem

Více

ŠKOLA PRO ŽIVOT. Minimální preventivní program školní rok 2010-2011

ŠKOLA PRO ŽIVOT. Minimální preventivní program školní rok 2010-2011 Minimální preventivní program školní rok 2010-2011 Základní školy a Mateřské školy G. A.Lindnera Rožďalovice, Tyršova 278 289 34 Rožďalovice ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. MPP vychází z pokynů MŠMT č.j. 1454/2000-51

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Základní škola Volyně Aktualizace pro školní rok 2014/15 Zpracovala: Mgr. Martina Boušková I. Úvod Ve školním věku, zvláště ve starším

Více

1 POPIS SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY

1 POPIS SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY Příloha č.1 ke Školní preventivní strategii MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2018/19 ZŠ Edvarda Beneše příspěvková organizace, Edvarda Beneše 2, 74705 Opava 1 POPIS SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, přispěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Tento program navazuje na koncepci prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně

Více

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství Preventivní program školy 2015 / 16 I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství 1. Jednorázové aktivity a) činnost výchovné a kariérní poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň - pomoc

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Gymnázium Josefa Jungmanna, Svojsíkova 1, Litoměřice Jméno a příjmení ředitele Miloš Štyks Telefon na ředitele 736645758

Více

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Odloučené pracoviště: K. Pokorného 1742, 708 00

Více

Preventivní program prevence šikany

Preventivní program prevence šikany Preventivní program prevence šikany ( jako součást Minimálního preventivního programu ZŠ Obříství, zpracován dle metodického pokynu Č. j. MŠMT 24246/2008-6) ZŠ Obříství V Obříství 30. 9. 2015 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 34. základní škola Plzeň Gerská 32 323 23 Plzeň ------------------------------ tel: 378 028 801 e-mail:zs34@zs34.plzen-edu.cz www.zs34.plzen-edu.cz Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Více

Školní preventivní strategie 2009-2013

Školní preventivní strategie 2009-2013 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Školní preventivní strategie 2009-2013 Vypracoval: Mgr. Robert Novotný školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy ÚPRAVA A VELIKOST ŠKOLY Základní škola Louny, Školní 2426 je velká městská škola sídlištního typu, založená v roce 1985. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání

Více

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 osnova závěrečné zprávy o plnění MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Střední zemědělská škola v Písku Čelakovského 200, 397 01 Písek

Více

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mírová 2734 / 4, 400 11, Ústí n. L. Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Mgr. Martin Nosek Metodik primární prevence

Více

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Program bude realizován ve školním roce 2015/2016 Předkládá: Mgr. Michaela Čečelská,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1 Školní rok: 2011/2012 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 296 200

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou Vratislavovo náměstí 124 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2015-2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 257941039 Základní škola Charlotty Masarykové,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2009/2010 Gymnázium Český Brod Vítězná 616 PSČ 28227 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Gymnázium,Český Brod,Vítězná,616 RNDr. Magda Kudrnáčová, školní metodik sociálně-patologických

Více

Preventivní program ve školním roce 2015 2016

Preventivní program ve školním roce 2015 2016 Preventivní program ve školním roce 2015 2016 ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 738, 357 35 Chodov Výchovný poradce Metodik prevence Mgr. Monika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Tento program je součástí plánu práce školy pro školní rok 2015/2016, je vypracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Úkoly programu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice 37011 o

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2015/16. Mgr. Blanka Králíková

Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2015/16. Mgr. Blanka Králíková Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora Školní rok 2015/16 Mgr. Blanka Králíková Obsah Charakteristika školy 3 Legislativní východiska 3 Analýza současného stavu na základě evaluace 4

Více

Mezinárodní bezpečné školy Přihláška do programu

Mezinárodní bezpečné školy Přihláška do programu Mezinárodní bezpečné školy Přihláška do programu Název školy: Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace Sídlo školy: Mánesova 3861/5, 767 01 Kroměříž Zřizovatel: Město Kroměříž Právní forma:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Hodnocení Minimálního preventivního programu školní rok 2008 2009

Hodnocení Minimálního preventivního programu školní rok 2008 2009 Hodnocení Minimálního preventivního programu školní rok 2008 2009 1.Úkoly a cíle MPP pro školní rok 2008-2009 byly splněny. Vzhledem ke specifice naší školy se zaměřujeme především na bohatou nabídku volnočasových

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 Základní škola Zubří, okres Vsetín Hlavní 70, 756 54 Zubří Neberte si, co děti dělají, moc osobně. Život, který prožívají, a život, který vy si myslíte, že prožívají

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více