KRONIKA OBCE LUKOVÁ. Opis díl 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA OBCE LUKOVÁ. Opis díl 1."

Transkript

1 KRONIKA OBCE LUKOVÁ Opis díl 1. 1

2 PŘEHLED DĚJIN OBCE Podle různých záznamů, ponejvíce v německých kronikách obecních, farních a školních je zřejmé, že Němci, kteří do našeho kraje přišli při kolonizaci za Přemyslovců nebo po 30tileté válce, rádi přijali záznamy českého kronikáře Václava Hajka z Libočan, který se nerozmýšlel, a neměl-li historické prameny, staré dějiny prostě vymýšlel. Jeho povídka o našem kraji zní: V pátém století před Kristem usadil se při hranicích Čech a Moravy a Slezska germánský národ Suevů či Hermudurů. Vládl jim král Panillus. V kotlině mezi Suchým vrchem a Sněžníkem založili si hlavní město, které podle krále dostalo jméno Krůtik, z toho vzniklo české jméno Králíky a německé Grulich. Svou korunu uložil král v opevněném městě, jež nazval Landeskrone, nynější Lanškroun. Na hranicích své země postavil hrad, jenž nazval Landesberg, to je Lanšperk. O tom není žádných dokladů, ale Němci se rádi této domněnky chytili, aby dokázali dřívější přítomnost germánských kmenů. Pravda je, že kraj ponejvíce porostlý pralesem patřil eskému knížeti. Po vystřídání mnoha knížecích rodů přišla panství do rukou královských. V letech vládl lanšperským panstvím Záviš z Falkenštejna. Po popravě Záviše se rozhodl Václav II., že panství, které zabíralo celý nynější okres ústecký a lanškrounský, dá klášteru zbraslavskému. To se uskutečnilo roku V listině, kterou daroval toto panství, jsou téměř všechny obce vyjmenovány. Naše obec je tam jmenovaná jako Lucon (latinsky). Německá kolonizace byla u nás provedena týmž způsobem jako všude jinde. V Německu byl již tehdy nedostatek půdy. U nás v té době se teprve zalidňovaly kraje a majitelé pohraničních krajů, zvláště za Přemysla II., hledali kolonisty. V době převzetí lanšperského panství roku 1304 byla již provedena částečná kolonizace Němců zvláště v pruhu kolem Lanškrouna. V naší obci byli však podle jiných dokladů Češi (české nápisy ve starém dřevěném kostelíku aj.), čemuž svědčí i název obce Lukové podle množství luk. Němci však, a hlavně německá vrchnost, způsobili, že Češi časem byli o půdu připraveni. Některé obce na Lanškrounsku si však zachovaly svůj český ráz. Panství trpělo v pozdějších letech nájezdy loupeživých rytířů, čemuž učinil přítrž teprve král Karel IV. V r přitáhl a dobyl hrad Žampach u Kyšperka a loupeživého rytíře Pancíře dal oběsit. Roku 1358 prodal zbraslavský klášter lanšperské panství Janovi II., biskupu litomyšlskému. (V té době byla zde již fara podle záznamu archivu v Litomyšli). Jeho panství však netrvalo dlouho. V Lanškrouně byl klášter Augustiánů, zal. v r. 1371, který byl asi za 50 let husity 2

3 zbořen a vypálen. Spálený klášter byl později opraven a přestavěn na panské sídlo. Je to nynější starý zámek ve městě. Také lanšperský hrad byl roku 1425 a 1429 husity dobyt a zbořen. Významným datem pro náš kraj je 7. červenec 1622, kdy přešlo panství do vlastnictví Karla z Lichtenštejna. Jmenovaný byl místodržitelem českého království za pobělohorských poprav českých pánů a konfiskací, byl též předsedou hrdelního soudu r Tím dnem přišly hrůzy, popravy, mučení, vypovídání ze země a konfiskace majetku. Zvláště nekatolíci byli krutě pronásledováni. Všechna dřívější práva občanů byla prohlášena za neplatná. Za třicetileté války trpěl lanškrounský kraj velice, neboť tady prošla vojska císařská i švédská. Mnoho vesnic bylo úplně zničeno. Lanškroun však přece měl na 229 usedlostech 1137 obyvatel, většinou Čechů. Druhá kolonizace byla prováděna po třicetileté válce po roce Mnoho obcí bylo zničeno téměř úplně, obyvatelstvo vymřelo buď válečnými útrapami, nebo morem. Touto druhou kolonizací byl posílen německý živel, který od první kolonizace ještě nevymřel. Po válce nastalo trochu klidu, ale těžký život při tehdejším způsobu hospodaření, častá bída a hlad však trvaly dále zvláště v horských krajích. Brambory se tehdy teprve zaváděly, žita bylo málo, proto se jedl i ovesný chléb. Nejhůře bylo za války sedmileté ( ), kdy ještě také umírali lidé hladem. Škola Za doby Marie Terezie r vyšla nařízení, že při každém chrámu farním musí být triviální škola. (Trivium = čtení, psaní, počítání.) Do této školy měly chodit děti od 6 do 12 let. Skutečně také byla u nás škola již v r (Byla umístěna v budově za školou čp. 151.) Avšak podle Libri Relationum je zřejmé, že zde byla škola již v letech Do r byla zdejší škola jako pobočka školy v Damníkově. Do r chodily do zdejší školy též děti z Kozínohy. Dosavadní budova školy stojí od r (Byla postavena nákladem zlat.) V roce 1874 byla rozšířena dosavadní jednotřídní škola na dvoutřídní přistavěním jižního křídla budovy (4 200 zlat.). V r byla škola přístavbou sever. křídla rozšířena na trojtřídní. Tehdy byla dosavadní školní budova komisí prohlášena za nevyhovující a mělo dojít ke stavbě nové školy. Obec však neměla dosti pochopení pro tento objekt, a proto došlo zase jen k přístavbě. Dvůr Při zřízení lukovského dvora dal kníže Lichtenštejn třem sedlákům náhradou půdu za tři dvory v Ústí nad Orlicí (Dreihöt). Rybník byl napuštěn v r a měřil přes 300 měřic 3

4 (60 ha). Pro službu v případě nebezpečí velké vody a protržení hrází byl ve dvoře stále držen jezdecký kůň, na kterém by posel dojel do sousedních obcí s výstrahou. Pověsti Ve sbírce pověstí lanškrounského kraje můžeme se dočíst o zdejší obci toto: Na cestě z Lanškrouna do Lukové jsou Boží muka, na kterých je letopočet V dávných dobách až sem sahal prales, jehož mohutných kmenů bylo použito na stavbu prvního dřevěného kostela v Lukové. Za zvláště posvátnou věc v kostele byl považován obraz sv. Gottharda, k němuž měli obyvatelé velkou důvěru. O jeho původu se vypravuje: Když ještě byl velký rybník lukovský, bývala obec často stíhána velkým krupobitím, které přicházelo přes rybník a vše zničilo. To trvalo léta, a proto lidé umírali na velkou bídu. Jednou opět nastala velká vichřice a lidé plni zoufalství hleděli na zkázonosné mraky, které hrozily zničit úrodu těsně přede žněmi. Rychtářka se v úzkosti obrátila s prosbami na sv. Gottharda. Přinesla z komory poslední kousek chleba, který měla, a držela jej proti blížícím se mrakům. Skutečně tenkrát byla Luková před pohromou uchráněna a měla pěkné žně. Na památku toho dala rychtářka namalovat obraz, který je dosud na pravém postranním oltáři, kam byl přenesen z dřevěného kostela. Památka se slavila vždy 4. května průvodem k patronu obce, sv. Gotthardovi. Kostel Ve starém dřevěném kostele, který byl vystavěn v r. 1304, byly zachovány obrazy ještě z dob, kdy zde byli Češi. Tyto obrazy představovaly výjevy ze selského života a svědčily nejlépe o českém původu obce. U tohoto kostela musela být zbořena věkem sešlá zvonice a v r byla postavena na jižní straně zděná zvonice 24 m vysoká, která byla zbořena r Starý kostel musel být pro sešlost v r uzavřen a byl po nejnutnějších úpravách otevřen opět Tehdy se obec rozhodla pro stavbu nového kostela. V r byla postavena farní budova. Dne 6. dubna 1882 byl přivezen základní kámen k novému kostelu z lomu v Albrechticích. Tento neobyčejně velký kámen byl přivezen na voze 6 koňmi a je uložen na jižním rohu věže. Vysvěcení základního kamene bylo provedeno 11. dubna 1882 za přítomnosti p. okresního hejtmana Voženílka z Lanškrouna. Stavba lodi kostela byla dokončena v prosinci téhož roku. V roce 1883 byla postavena věž kostela, která je až ke (stříšce) kříži na stříšce 40,60 m vysoká. V roce 1884 musela být zesílena podpěrná stavba u chrámové lodi, jelikož dostala několik trhlin. Na této dodatečně odpovědné práci ztratil stavitel Seifrt z Lanškrouna mnoho peněz. Teprve 11. října byl kostel slavnostně vysvěcen královéhradeckým biskupem Janem Haisem. Rozpočet na stavbu činil zlatých. Varhany stály zl. Zvony byly přeneseny z dřívější zvonice a zavěšeny r Hodiny 4

5 byly vestavěny r Na místě starého českého kostela stojí na hřbitově pomník, který toto místo označuje. Dráha a silnice V roce 1844 až 1845 byla dostavěna katastrem obce jednokolejná trať z Olomouce do Prahy. V r byla dokončena stavba okresní silnice z Lanškrouna do Lukové. Požár ve dvoře Dne 24. října 1896 zachvátil požár zdejší dvůr, jehož polovina padla za oběť ohni i s úrodou. Před tím ve dvou letech bylo v obci 14 požárů hospodářských usedlostí, zapálených většinou bleskem. Podle záznamů ve farní kronice a matrice byla v obci stále česká menšina. Většinou to byli dělníci na panském dvoře. Jejich děti navštěvovaly německou školu. 5

6 SVĚTOVÁ VÁLKA Světová válka v letech se projevila v obci stejně jako po celém mocnářství rakousko-uherském. Po odchodu mužů do války byly odebrány v roce 1916 dva velké a jeden menší zvon z věže kostela. Také měděné píšťaly z varhan ve váze 80 kg byly odevzdány. O smýšlení Němců po skončení první světové války svědčí nejlépe zápis ve zdejší farní kronice, který praví doslova toto: Mírovým diktátem Versailleským z roku 1919 (28. IV.) bylo 3 ½ milionů Němců proti jejich vůli přinuceno žít v ČSR. Češi začali prý ihned Němce, Maďary a Rumuny utiskovat. Němcům (ale i Čechům) byla půda větších dvorů následkem pozemkové reformy zcela jednoduše odňata a za malý peníz prodána Čechům. Lanškrounský hejtman měl mezi 35 úředníky jen 2 Němce. Němci nedostali práci, úředníci byli pensionováni a školy zavírány. Je pozoruhodné, že tyto lži se odvážil napsat do kroniky německý farář ihned v prvních letech republiky. Jak se potom dalo počítat s jejich spoluprací při výstavbě republiky, kde měli ústavou zaručená stejná práva? Dále potom píše: Dvacet let trval tento útisk, až míra byla naplněna a přišla spravedlnost. Na Reichstágu v Norimberku prohlásil Adolf Hitler: Jestliže Češi nedají Němcům v republice svobodu, dám jim ji sám. Němci se na tuto svobodu těšili, svědčily o tom četné zápisy. O průběhu české kolonizace po první světové válce a o dalších událostech až do r bylo sepsáno za spolupráce starousedlíků toto: Po první světové válce přispělo utvoření samostatného státu k upevnění a rozšíření české menšiny ve zdejší obci. Národní jednota severočeská v Lanškrouně dala podnět ke kolonizaci. Podle návrhu pozemkového úřadu v Praze (po zákoně o pozemkové reformě) mělo dojít k utvoření 2 zbytkových statků (jeden v Lukové a druhý v Žichlínku). Na nátlak Severočeské jednoty a zemědělských korporací a stran byl tento návrh zrušen a došlo k rozdělení bývalého lichtenštejnského dvora českým osídlencům. Před tím v roce 1925 byly obce vyzvány, aby se přihlásili zájemci o půdu z bývalých knížecích dvorů. Na základě podaných žádostí přišlo do zdejší obce roku 1926 dvanáct kolonistů. Zdejší dvůr měl být původně obydlen 18 kolonisty po 12 ha. Na nátlak německé rolnické strany (Bund der Landvirte), která v té době vstoupila též do vlády, došlo ke snížení počtu kolonistů na 12 rodin. 6

7 Na podzim v r převzalo holou neobdělávanou půdu těchto 12 kolonistů. Ve stávajících budovách bývalého dvora, které byly rozděleny na šest dílů, byly přiděleny části k úpravě a užívání těmto osídlencům: Jaroslav Šula z Horních Heřmanic dostal příděl 15 ha a čp Alois Šaršon z Kochova čp. 20, okr. Boskovice, dostal 15 ha půdy a čp Jan a Františka Hejlovi z Nepomuku čp. 5, okr. Lanškroun, dostali 15,5 ha a čp Jan a Emilie Šilarovi z Horní Čermné čp. 522, který jako mistr kovářský dostal 6 ha půdy a číslo popisné 170. František a Marie Vaníčkovi z Bystrce čp. 57 dostali 16 ha půdy a čís. pop Antonín Chroust zastával v bývalém dvoře službu hospodářského adjunkta. Dvůr měla v nájmu Severomoravská cukrovarnická společnost v Mohelnici. Chroust dostal proto větší příděl jako u zbytkového statku, a to 26 ha a čp. 13. Dalších šest kolonistů si mělo postavit nové usedlosti na pozemcích kolem dvora. Byli to: František a Žofie Štrohnerovi, příděl 15 ha a čp Alois a Anna Beranovi z Horních Heřmanic, příděl 16 ha a čp Jaroslav a Anna Duškovi z Verměřovic, příděl 15 ha a čp Tomáš Šaršon z Kochova, okr. Boskovice, příděl 15 ha a čp František a Marie Paukovi z Mistrovic, příděl 15 ha a čp Čeněk a Františka Sontákovi z Horní Čermné, příděl 15 ha půdy a čp K provedení úprav starého dvora ke stavbě a obývání zmíněných šesti usedlostí došlo v letech V té době došlo podobně ke kolonizaci dvorů v Žichlínku (6 kolonistů) a v Lanškrouně (12 kolonistů). Poněvadž oba dvory sousedí, měl Pozemkový úřad v úmyslu utvořit z obou dvorů českou vesnici s vlastní samosprávou. Na nátlak Němců z obou vesnic byl tento návrh zrušen. Před prováděním úprav dvora a novostaveb bylo žádáno Ředitelství státních drah v Olomouci o zřízení zastávky a výhybky na přejezdu silnice do Žichlínka. Ředitelství bylo ochotno tuto zastávku na tehdejší jednokolejné trati zřídit za finančního přispění kolonistů na částce Kčs. Návrh jednání byl postoupen obci Luková, a tu Němci v obavě o další vzrůst českého živlu provedení zamítli. Z celkové výměry bývalého dvora byla mimo příděl českých kolonistů přidělena Němcům v Lukové ¼ všech pozemků tohoto dvora. Tyto pozemky obec přidělila obyvatelům a 4 ha půdy pod silnicí (kde jsou nyní 7

8 nové domky čp. 173 až 182) rezervovala stavební místo. Celkové uskutečnění kolonizace dalo mnoho práce a jednání po úřadech vzhledem k odporu zdejších Němců, kteří za pomoci svých vládních činitelů se tomu všemožně bránili. Zásluhu o uskutečnění této kolonizace měli též Josef Jandík, předseda Národní jednotky severočeské a ředitel české měšťanské školy v Lanškrouně, a pan Antonín Beran, rolník z Výprachtic, tehdy okresní důvěrník republikánské strany. Jmenovaný A. Beran byl později za okupace Němci zatčen, uvězněn a jako politický vězeň byl usmrcen. Historie menšinové školy Po provedení kolonizace bylo ihned pomýšleno na otevření české školy v místě. Poněvadž se ihned nemohlo pomýšlet na stavbu školní budovy, byla upravena místnost pro třídu v čp. 171 u p. Jana Hejla, kde se počalo vyučovat r Poněvadž toto umístění zcela nevyhovovalo, pomýšlelo se stále na stavbu vlastní budovy. V r se kolonisté rozhodli ke stavbě Národního domu, ve kterém by byla umístěna i škola. Po postavení budovy byla tato pronajata ministerstvu školství na 20 let a zůstala majetkem kolonistů. Stavbu vedl jako polír p. Čeněk Sonták z čp Celkový stavební náklad činil asi Kčs a byl rozdělen mezi kolonisty, přičemž tito obsadili přívoz materiálu a jiné práce. Vyučování v této nové budově začalo ve školním roce Průměrně docházelo do této školy dětí. Prvním a posledním učitelem ve staré i nové škole byl Matouš Žváček z Vráčného na Moravě. Život v obci hospodaření Po zavedení kolonizace byla ze strany Němců projevena nedůvěra ke zdatnosti Čechů v hospodaření a Němci škodolibě prohlašovali, že Češi budou stejně muset místa opustit. Po několika letech hospodaření se však ukázalo, že Češi dovedou lépe využít strojů a způsobu práce. Němci se potom často přizpůsobili v hospodaření příkladu Čechů. 8

9 1938 V době tvoření Sudetoněmecké strany vedené K. Henleinem přihlásilo se nejdříve 18 členů. Postupně se však strana zvětšovala. Veřejně se projevilo smýšlení Němců na 1. května 1938 v Lanškrouně na táboře lidu, kde promluvil sám K. Henlein. Poněvadž bylo zakázáno nosit odznaky, sešli se skoro všichni v bílých punčochách. Aby se docílila co největší účast, dostali všichni účastníci zdarma oběd. Události měly potom rychlý spád, až došlo k částečné mobilizaci dne 20. května Vyvrcholení napětí bylo za doby podzimní mobilizace, kdy mnoho Němců odepřelo nastoupit na vojenskou službu v armádě a zdržovalo se doma nebo i v přestrojení na polích. Po rozhodnutí mnichovské konference projevili zdejší Němci plně své smýšlení. Při obsazování sudetských krajů, odstoupených Německu, vítali zdejší Němci říšské vojsko velmi nadšeně a okázale s připravenými prapory a nápisy. Ve všech domech připravovali hostiny. Domy českých občanů byly hlídány německými Ordnery. Německý starosta ihned odebral klíče od české školy. Národní dům byl zabrán a nápis ihned otlučen. Při tom slavnostním zabírání s pochodněmi a zpěvem prohlásil řečník, že tento dům zůstane navždy německý a bude hájen krví a železem. Češi byli zastaveni všech funkcí v obci i okrese a byly vymáhány nezaplacené daně. I zde došlo k tvoření nacistických formací, a to mimo Ordnerů též hlavně SA (Sturmabteilung) a SS (Schutzstaffel). Okresním velitelem SA byl zdejší občan V. Schrom. Do SS vstoupil též značný počet zdejších Němců. Zabráním zdejšího okresu byla přetnuta hlavní trať Česká Třebová Olomouc, a proto vlaky nejezdily až do doby, kdy úřady rozhodly o průjezdu. Propustky na přechod nových hranic mezi Sudety a ČSR do vnitra Čech vydávali Němci jen v nejnutnějších případech. Naše koruny byly vyměněny za říšské marky v poměru 8,33 za 1 ŘM. Němečtí vojáci využili poměru ŘM ke Kčs k výhodným nákupům všeho druhu. Zdejší Němci nadšeně oslavovali všechny významné dny, zvláště 20. dubna narozeniny Adolfa Hitlera. 9

10 1939 Proklamace samostatného státu (Slovenského štátu) a 15. březen, kdy byl utvořen Protektorát Čechy a Morava, způsobila Čechům v obci stísněnou náladu, neboť tím se situace velice ztížila a ze strany Němců museli Češi často trpět výsměch. Krupobití Dne 26. června ve 3 hod. odpoledne postihlo větší část obce velmi silné krupobití, které zničilo úrodu na 100 %. Také polní zvěř i srnky byly velkými kusy ledu zabity. Podle výpovědi zdejších starých občanů nebylo pamětníka podobné katastrofy. Náhrada za zničenou úrodu byla Čechům vyplacena jen z malé části, kdežto Němci si vymohli plnou náhradu. Němci projevovali nadšení při vypuknutí války s Polskem. Tím dnem bylo zavedeno řízené hospodářství a zavedeny potravinové lístky (1. 9.). 10

11 1940 Dne při vypuknutí války proti Holandsku, Belgii a Francii těšili se Němci na získání dalšího území, neboť o výsledku neměli pochybnosti. Proto také po dobytí Paříže bylo slavnostně zvoněno všemi zvony celý týden. Toho roku byly všem Čechům rozdány pracovní knížky. Z toho se usuzovalo, že bude majetek Čechů brzy zabrán. 11

12 1941 Hned počátkem roku hledali Němci záminku k zabrání českého majetku. Na základě provedených kontrol na hospodářstvích chtěli najít přestupky proti zásobovacím předpisům. Bylo oznámeno, že se hospodaří špatně a že se provádějí sabotáže. Dne 24. května byl zabrán majetek českých kolonistů v Lanškrouně (předtím také v Žichlínku) a dne došlo také na Lukovou. Průběh celého řízení byl dosti rušný a němečtí úřednici byli chráněni policií, protože se Češi zabrání bránili. Všude byl sepsán inventář, který byl velice nízko oceněn, a celý majetek převzala německá osídlovací společnost v Šumperku do nucené správy. Bývalí majitelé byli zařazeni v poměru deputátníků na celém spojeném hospodářství, které se potom spravovalo jako jeden dvůr. Aby bylo usnadněno společné hospodaření, byly dobytek, zásoby a stroje svezeny na určitá místa. Také ploty na dvoře byly odstraněny a budovy upraveny ke společnému hospodaření. Šafářem se stal ve službách Němců A. Chroust. Mzda byla stanovena podle úředních směrnic. Bylo to 37,10 RM za měsíc. Pracovní doba byla 11 hodin denně. Ženy měly hodinový plat Feniků. Deputát činil 1 l mléka denně na rodinu, měsíčně 1 kg másla a 1 q obilí. Do svého rodiště se odstěhovali: p. Jan Šilar, František Vaníček, František Pauk. Při práci na cizím majetku se projevovala nechuť k práci a odpor k různým nařízením. Práci vedl dosazený německý správce. Vystřídalo se jich několik. Mezi nimi byl i příslušník SS Lamatsch, který byl dosazen proto, že prý Češi prováděli sabotáže. Jmenovaný chodil na kontroly s revolverem a poháněl lidi do práce. Válka se Sovětským svazem, který Němci přepadli 20. června 1941, přivedla světovou válku do posledního stádia. Všechny události a celý vývoj války byly sledovány ze zahraničního rozhlasu. 12

13 1941 V KRONICE (1942) Zima toho roku byla velice tuhá a dlouhá. Na německých statcích pracovali v tu dobu již francouzští a polští zajatci. Poláci byli označeni písmenem P na prsou a byli velmi špatně oblečeni. V tomto roce přišli sem na práci i ruští zajatci a civilisté přivezení z obsazených krajů. Rusové byli označeni na prsou písmeny Ost. Byli ubytováni ve chlévě a celé stavení bylo obehnáno ostnatým drátem. Za německého dozoru chodili na práci, při čemž byli často biti. Ke stravě dostávali ráno odstředěné mléko a brambory, v poledne bramborovou polévku a brambory a večer opět odstředěné mléko a brambory nebo jen 20 dkg chleba. Pro německou frontu na východě sbírali Němci teplé prádlo a oděvy, protože i tam byla velmi tuhá zima. V lednu byly ze všech vesnic odebrány zvony. (Na některých starých zvonech byly ještě české nápisy). Zastřelení říšského protektora v Čechách R. Heydricha nemělo v Sudetech takový ohlas jako v Protektorátě. Zdejší Němci se při té příležitosti vyjádřili, že je třeba všechny Čechy pověsit. V tomto roce zakoupila správa dvora traktor. Na úhradu doplatili koně a dobytek. Traktoristou byl Jindřich Sonták. 13

14 1943 Po zabrání Národního domu byl tento určen pro SA-Heim (domov organizace SA). Potom sloužil H-J (Ha Job) Hitlerova mládež. Později přešel do nájmu obce, ta jej propůjčila Landistu (zemědělská služba), ve které musela všechna děvčata z Říše prodělat rok povinné práce v zemědělství. Jak odcházeli hospodáři Němci na frontu, zastávali polní práce ponejvíce zajatci a nasazení Češi i polští zemědělci, bývalí majitelé hospodářství, která byla zabrána Němci. Podle hesla Für Juden und Polen, sind Keine Kuchen ( Pro Židy a Poláky nejsou koláče ) nedostali Poláci a Rusové nikdy žádné pečivo. Kde Poláci pracovali, měli stavení označené víškem slámy. Poláci nesměli spát s Němci pod jednou střechou, proto měli společný lágr. Němci chtěli rozdělit Poláky tím, že Polákům z Ukrajiny poskytli různé výhody a lepší ubytování. Pro poměr s Němkami byli dva Poláci veřejně pro výstrahu oběšeni. Popravy se musili všichni Poláci z okolních vesnic zúčastnit. Německý zběh, který se ukrýval ve dvoře, byl dopaden, ale Němci by byli raději dopadli nějakého Čecha, aby se mohli mstít. Toho roku se začalo se stavbou továrny na zpracování živočišných odpadů, tzv. kafilerie. Němci tuto továrnu chystali ke spalování mrtvol z koncentračních táborů. Na pomník padlých z 1. světové války přidělali tabule, kam připisovali padlé z této války. 14

15 1944 Na jaře byla opravena a uválcována zadní cesta od železničního mostu kolem čp Do vsi přišly části formace organizace Todt, které byly na útěku z SSSR a měly si zde odpočinout. Byli mezi nimi Češi a Ukrajinci. Zdrželi se zde asi měsíc. Namísto nich přišla eskadra SS s koňmi a ubytovala se ve dvoře. Tito koně utekli v noci vraty na trať, kde jich deset vlak zabil. Tato skupina vzala s sebou hospodářské stroje a potraviny. Za čp. 166 bylo zakopáno 6 vagonů leteckého benzinu. Pro další oddíl SS s koňmi byly postaveny 2 polní stáje, kde bylo 300 koní. Tento oddíl i s inventářem byl z Francie. V této době začali již místní Němci nedůvěřovat ve vítězství Reichu. Při ústupu z SSSR procházely obcí různé formace s dobytkem a jednou dokonce i s husami. Ve vsi byli též vždy ubytováni. Na podzim se zde začal organizovat Volkssturm. Velitelem byl řídící učitel H. Kleiner. Kopaly se zákopy a stavěly se též silniční překážky z trámů a kamene. 15

16 1945 Zatímco hrstka Čechů, zbytek starousedlíků a lidé nasazení v zemědělství se těšili na brzké vítězství Spojenců, většina místního německého obyvatelstva se ještě těšila na vítězství slibovanými tajemnými zbraněmi, až nebylo rodiny, která by nebyla touto válkou poznamenána. Utrpení lidu v blížícím se konci se stupňovalo a vítězný ústup Němců z východu se projevoval transporty zajatců ze zajateckých táborů a německých běženců. Koncem ledna projížděl po trati z Olomouce do České Třebové vlak s vězni z táborů z okolí Osvětimi při 24 stupňovém mrazu v ostrém větru v otevřených vagónech (uhláky). Na úseku ze Zábřehu na Moravě až do Brandýsa nad Orlicí bylo z tohoto vlaku smrti vyhozeno téměř 156 nahých vězňů. Dvě mrtvoly těchto nešťastníků jsou pohřbeny u přejezdu silnice do Žichlínka. V únoru procházely obcí transporty zajatců Rusů ve velmi ubohém stavu. Byli ubytováni ve stodolách zdejšího dvora, čtyři muži na 1 m 2, tj mužů v jedné stodole. Zdrželi se zde asi týden. Německé hlídky s nimi velmi krutě zacházely. K bití používali klacků a pažeb pušek, proto většina zajatců měla otlučené hlavy i jiná zranění. I krmná řepa musela být uzamčena, aby ji zajatci nesnědli. Pro 570 zajatců vařili takzvanou kaši ve 30 l hrnci, kterou potom vlili do koryta pro prasata, které stálo na dvoře. Mnohý den nedostali zajatci vůbec nic. Současně procházel transport anglických zajatců, kteří byli ubytováni ve vsi. Asi za týden po prvním transportu přišel do vsi druhý transport ruských zajatců v počtu ve skupinách po 400 mužů. Z velkého hladu se probourali do komína, tím se dostali na sýpku, kde z hladu snědli asi 30 g syrového tuku. Když to bylo zjištěno, 4 zajatci byli nemilosrdně stlučeni a za trest museli stát se zdviženýma rukama. Večer je dovezli ke kostelu, kde byli zastřeleni. Byli pochováni za hřbitovní zdí. Celkem bylo na tom místě pochováno 8 Rusů, další 4 byli z vesnice. V tomto transportu používali k trýznění zajatců i psů. Po tomto transportu přišli ještě angličtí zajatci, kteří odcházeli 3 dny před převratem. S nimi zacházeli Němci daleko lépe. Sami dbali na čistotu, dostávali potraviny a každý si vařil na malém ohníčku jídlo. Byli již tak zoufalí, že se posmívali německým běžencům z obsazených území. Tajně poslouchali i rozhlas. Ale ani Hitlerova smrt neubrala Němcům chuť k vedení války. Za dvorem chtěli ještě před koncem války zřídit letiště. Velitelství bylo ve dvoře. Začali pracovat na polích k Žichlínku. Ale práce zdržely deště. Když v Hoštejně vyhazovali skladiště munice, utekli někteří Němci s připravenými vždy před rudoarmějci. (?) 16

17 Osvobození První vojáci Rudé armády přijeli do obce 9. května, na autech za nimi přijelo vozatajstvo. Obec byla střežena ozbrojenou stráží, jíž velel partyzán Karel Bílý z partyzánského oddílu Brodský. Strážnice byla v Národním domě. Členy stráže byli: Josef Hejl, Květoslav Hejl, Ladislav Kraus, Josef Marek, Adolf Netek, Josef Schwarz, Jindřich, Jiří a Miloslav Sontákovi, Ladislav Šebrle, Ivan Švejkovský (Rus), Alois Vániš. Zbraně dostali v Lanškrouně. Česká správa okresu vyzvala německé starosty, že ručí za pořádek v obci a musí svou funkci až na další vykonávat za dozoru Čechů. Poláci, kteří byli na nucené práci v obci, odjeli s vozy, koňmi a traktory do Polska. Němci, kteří byli funkcionáři v různých hitlerovských organizacích, byli zajištěni a souzeni před lidovým soudem v Lanškrouně. Tam byl 18. května zastřelen zdejší Němec Herbert Lug, který byl okresním vedoucím sedláků. Současně v této době kořistní oddíly SA odváděly a odvážely ze vsi dobytek a zařízení jako válečnou kořist. Na hrobě své matky na zdejším hřbitově se zastřelil velitel SA V. Schrom. Němci věřili, že zde zůstanou jako po první světové válce. Mimo stráž, která měla střežit státní majetek v obci, též správní komisař byl jmenován na schůzi Čechů ze zdejšího okresu v Nepomukách. Byl to pan Čeněk Sonták. Přehled stavu obce počátkem války Domů 178. Obyvatel asi 878, z toho asi 423 muži. Čechů 95, Němců 783. Podle věku: Podle náboženství: do 6 let 98 římskokatolické 855 do 14 let 116 evangelické 18 do 18 let 74 bez vyznání 5 do 65 let 490 nad 65 let 100 Rozloha v ha: 1 278,31 Lesní půda 27,94 Louky travnaté 286,1 Zastavěná půda 15,22 Zahrady 36,46 17

18 Orná půda 767,58 Pastviny 11,49 Vodní plochy 10,48 Ostatní neplodná půda 144,66 Př. želez. trať 12,22 Silnice, pol. cesty 38,24 Dne 10. června 1945 na schůzi místních občanů byli jmenováni po předchozím návrhu členové správní komise z usedlíků z r za přítomnosti komisaře p. Čenka Sontáka. Byli to: Alois Beran, rolník, čp. 163 Josef Špringl, rolník, čp. 23 Jan Šilar, kovář, čp. 170 Jaroslav Šula, rolník, čp. 168 Tato správní komise řídila počátek osídlení obce Čechy. Odsun Němců 13. června byli tehdejší Němci za pomoci partyzánského oddílu z Těchonína vystěhováni do Steinbachu v Kladsku. Dobytek byl sveden do větších stájí, kde jej ošetřovaly Němky, které zde byly ponechány. Hned po odchodu Němců začalo osídlování. Při tomto nuceném odsunu spáchalo několik Němců sebevraždu oběšením. Prvním národním správcem byl Bernard Vaníček a po něm Jaroslav Vaníček, čp. 1. Osídlování pokračovalo rychle, protože bylo třeba, aby bohatá úroda luk i polí byla sklizena včas. Tehdy zůstalo nesklizené seno, a proto bylo prodáno zemědělcům z okolních českých obcí, kteří jej sklidili. O žních probíhaly již práce normálně, protože zde bylo již větší množství osídlenců. 23. června se konala schůze zemědělců, na které byla zvolena zemědělská komise, která pomáhala při dalším osídlování. Správní komise 2. července dovolila návrat faráři Pomerovi. Místní potok byl pronajat rybářskému spolku v Lanškrouně. První práci na správní komisi konal řídící učitel Ladislav Fišer. Od 13. července byl ustanoven Jaroslav Němeček. První národní výbor Z podnětu voj. velitele s. Rejenta a řídícího učitele se konala 16. srpna v hostinci u Marků veřejná schůze všech občanů, kde bylo rozhodnuto, aby byl zvolen první národní výbor, 18

19 protože českých osídlenců je dostatečný počet. Z této schůze vyšel návrh na členy MNV ze všech 4 politických stran, které se v obci organizovaly. Zastoupení bylo poměrné. Byli zvoleni tito občané: Předsedou Sonták Čeněk, čp. 167, za stranu národně socialistickou. I. místopředseda Faltýnek František, čp. 48, za KSČ. II. místopředseda Zachař Josef, čp. 72, za stranu lidovou. III. místopředseda Konárek Alois, čp. 58, za stranu sociálně demokratickou. Členové místního národního výboru Mikulecký Stanislav, čp. 98, za stranu sociálně demokratickou. Špringl Josef, čp. 23, za KSČ. Machatý Josef, čp. 54, za stranu národně socialistickou. Jireček Jan, čp. 90, za stranu lidovou. Pišťáček Antonín, čp. 142, za KSČ. Vaníček Jaroslav, čp. 1, za stranu národně socialistickou. Novák Jan, čp. 74, za svaz české mládeže. Richtr Josef, čp. 75, za stranu lidovou. Náhradníci: Bureš Václav, čp. 106, za KSČ. Hebký Karel, čp. 24, za stranu národně socialistickou. Tobiška František, čp. 81, za stranu sociálně demokratickou. Smola Jindřich, čp. 50, za stranu lidovou. Dodatečně na schůzi dne byla provedena změna v MNV. Za Františka Faltýnka, který se vzdal funkce, byl zvolen prvním místopředsedou Josef Špringl za KSČ. 14. září složili členové MNV slib do rukou předsedy Čenka Sontáka a vyslovili poděkování správní komisi za její práci, která tímto dnem zastavila svou činnost. Na této schůzi byl Svazu československé mládeže přidělen pozemek na hřiště proti pomníku padlých. Obecním pokladníkem byl zvolen pan Jan Šilar. Obecnímu tajemníku byl odsouhlasen měsíční plat Kčs. 19

20 12. října byla schůze, která jednala o zřízení konsumního družstva Jednota. Svazu československé mládeže bylo přiděleno jeviště v hostinci u Marků. Též na zřízení obecní knihovny bylo pamatováno příspěvkem 5 Kčs na hlavu. 28. srpna byly na společné schůzi všech výborů politických stran ustanoveny tyto komise: zemědělská, finanční, školská, bytová, sociální, osvětová, stavební, policejní a mléčná. První žně byly šťastně dokončeny a oslaveny na společných dožínkách v okresním městě Lanškrouně. Naše obec se zúčastnila několika alegorickými vozy, chlapci jeli na ověnčených koních, děvčata byla v krojích. Školství v obci V německé škole bylo vyučování zastaveno počátkem května, kdy školní budovu obsadily vojenské jednotky Rudé armády. Podél trati až ke kafilerii bylo tehdy umístěno velké množství koní. Po odchodu Němců 13. června byla školní budova opuštěna a různé živly, které se v revoluci všude vyskytovaly, značně poškodily vnitřek školy a zařízení. Prvním správcem školy byl zmocněncem ministerstva školství pro národní školy v Lanškrouně se sídlem v Ústí nad Orlicí jmenován řídící učitel Ladislav Fišer z Dolní Dobrouče, toho času bytem v Hnátnici u Ústí nad Orlicí. Službu nastoupil 20. června. Nejdříve musel vyklidit chodby od odpadků a trosek (střepů, hadrů, papírů, kostí a rozbitého nábytku) a uzavřít dveře zabarikádováním. Ale ještě téže noci ukradli neznámí pachatelé z kabinetu, u kterého vyvrátily dveře, harmonium. Později bylo nalezeno a vráceno. Proto si správce musel opatřit vojenskou pušku, aby státní majetek ochránil. V té době pomáhal na správní komisi vydávat potravinové lístky apod. Během deseti dnů za pomoci manželky a přidělené Němky připravil školu k vyučování, které bylo zahájeno 30. ervna s 35 českými dětmi, které se do školy přihlásily. Vyučovalo se jen dopoledne v jedné třídě, zatímco se celá škola upravovala. Dne byl proveden zápis do 1. postupného ročníku na rok 1945/46 a škola vykazovala stav (k 1. září 1945) Postupný ročník Postupný ročník 6-6 Postupný ročník 8-16 Postupný ročník

Kronika obce Hvozdce

Kronika obce Hvozdce Kronika obce Hvozdce Tato pamětní kniha má 396 stran. Založena byla v roce 1925, kdy napsán byl úvod. Hlavní zápisy započaty v říjnu1927, kdy ustavena první letopisecká komise. Jan Zounek Josef Hamrla

Více

Jak vzniklo jméno Šumava?

Jak vzniklo jméno Šumava? Jak vzniklo jméno Šumava? Jméno Šumava se používá mezi lidmi již od nepaměti. Podle některých informací se název objevuje až od 2. poloviny 16. století. Roku 1679 informuje Bohuslav Balbín, že Silva Gabreta

Více

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 Část 08 Zakládání JZD / 1 Velké společenské změny, spojené často s křivdami vůči jednotlivcům a nesmírnými škodami národohospodářskými, na nichž se, ostatně jako všude, ochotně

Více

Historie Citic do roku 1938

Historie Citic do roku 1938 Historie Citic do roku 1938 Čím začít? Snad dobou asi před 40 až 50 milióny let, kdy došlo na jihu a východě Evropy k obnovené horotvorné činnosti a vrásnění Alp a Karpat. Část zemské kůry, ležící severně

Více

Stopy ve třech stoletích

Stopy ve třech stoletích Stopy ve třech stoletích Ing. Jan Šváb Ze vzpomínek Ing. Švába, ředitele družstva (1991-2009) Ing. Jan Šváb se narodil v roce 1941 v Dolní Dobrouči na Orlickoústecku. Přestože je s družstevnictvím spojen

Více

Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji

Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji 0 Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji 1 Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji 1.0. Úvod... 4 2.0. Historie obce Merboltice... 7 2.1. Historie obyvatel Merboltice... 8 2.2. Merboltice

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Obec Ţernovník historie a současnost 1351-2001. vydáno k výročí 650 let od první písemné zmínky

Obec Ţernovník historie a současnost 1351-2001. vydáno k výročí 650 let od první písemné zmínky Obec Ţernovník historie a současnost 1351-2001 vydáno k výročí 650 let od první písemné zmínky Úvod Váţení spoluobčané, rodáci a příznivci naší obce tato broţura vydaná v roce 2001 u příleţitosti 650 let

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 10 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové Almanach k oslavám 10. jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové, konaných 0. července 013 Vážení čtenáři tento výroční almanach je připomínkou 10 let

Více

1 Portugalec, 58 Rusů, 1 Švýcar, 27 Španělů a jeden vězeň bez uvedení

1 Portugalec, 58 Rusů, 1 Švýcar, 27 Španělů a jeden vězeň bez uvedení NA HRADIŠtku PŘEŽILI SVOJI vlastní SMRT NA HRADIŠTKU PŘEŽILI svoji VLASTNÍ smrt Obec Hradištko byla po skončení války jednou z nejméně zničených obcí zabraného území. Přesto zde lidé trpěli víc než jinde.

Více

Hasičský slib 100 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUTOPECNÁCH. Tak slibujeme!

Hasičský slib 100 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUTOPECNÁCH. Tak slibujeme! Hasičský slib 100 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUTOPECNÁCH Slibujeme při všem, co je nám svato a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme věrně sloužiti své vlasti, republice České a

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU 1 1999 OBSAH Úvodní slovo Alena Matějová: Nad minulostí i současností Státního okresního archivu ve Frýdku Místku Tomáš Adamec Kateřina Lepíková: Místek

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

Milan Šup Z historie učňovského školství v Polné

Milan Šup Z historie učňovského školství v Polné Milan Šup Z historie učňovského školství v Polné V roce 1869 byl vydán Říšský školní zákon. Řízení škol převzal od tohoto roku stát. Byla uzákoněna osmiletá školní docházka a zřízeny obecné a měšťanské

Více

DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945)

DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945) JAROSLAV VACULÍK DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945) Reedice pro elektronické vydání Praha 1998 Lektorovali: doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc., 1998 ISBN 2 Obsah ÚVOD...4 1. ZA SVĚTOVÉ A OBČANSKÉ VÁLKY

Více

KRONIKA. obce DEMBROVKA NA VOLYNI

KRONIKA. obce DEMBROVKA NA VOLYNI KRONIKA obce DEMBROVKA NA VOLYNI MVDr. Vladimír Samec 1994 VLADIMÍR SAMEC se narodil 5. 1. 1928 Anně a Vladimíru Samcovým v malé, ryze české vesničce Dembrovka na Volyni. Ta v tu dobu patřila pod Powiat

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 Životopis kronikáře: Bohumil Janečka psal kroniku od roku 1980 po předchůdcích Bohumil Juráň, Inocenc Pospíšil. Narodil jsem se 12. března 1914 v Tlumačově,

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

Z NEJSTARŠÍ HISTORIE. Ačkoli rozsáhlý, hustý les byl zemi hradbou proti

Z NEJSTARŠÍ HISTORIE. Ačkoli rozsáhlý, hustý les byl zemi hradbou proti Z NEJSTARŠÍ HISTORIE České pomezí od krkonošských hor daleko do země pokrýval za pradávna hustý les, kterým vedly dvě cesty ze země, jedna směrem na Trutnov, druhá na Náchod. V tomto rozsáhlém lese stál

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

Zdeněk Zeman. Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství

Zdeněk Zeman. Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství Zdeněk Zeman Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství Městská část Praha-Kunratice Praha 2006 1 Zdeněk Zeman Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006)

Více

Rozšířené vydání pro http://www.hasici-oucmanice.php5.cz/o_sdruzeni.htm (text napsaný touto barvou odkazuje na www.stránku)

Rozšířené vydání pro http://www.hasici-oucmanice.php5.cz/o_sdruzeni.htm (text napsaný touto barvou odkazuje na www.stránku) 1 Rozšířené vydání pro http://www.hasici-oucmanice.php5.cz/o_sdruzeni.htm (text napsaný touto barvou odkazuje na www.stránku) Publikaci sepsal Leoš Minář dle podkladů SDH Oucmanice Neprošlo jazykovou úpravou.

Více

Historie a součastnost školy ve Hvozdě

Historie a součastnost školy ve Hvozdě Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA HISTORIE Historie a součastnost školy ve Hvozdě Závěrečná práce rozšiřující studium dějepisu pro ZŠ Vedoucí práce: Doc. PhDr. František Čapka, CSc. Vypracoval:

Více

Čas čarovných vůní...

Čas čarovných vůní... www.zdirec.cz Cena 2, Kè ČERVEN 2005 ROČNÍK XV. ČÍSLO 159 Čas čarovných vůní... Na posezení pod širým nebem se těšíme už od časného jara hned jak sluníčko poprvé ukáže svou sílu. Teplo, slunce, barvy,

Více

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství...

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jamenské panství náleželo od roku 1626 jihlavské jezuitské koleji. Po zániku jezuitského řádu v roce 1780 se obec Jamné stala majetkem

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 1880 2010 1 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 1880 2010 Obsah Z historie obce...6 Z historie Sboru dobrovolných hasičů... 11 Hasičské zbrojnice...

Více

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE (DUPLIKÁT) Úvod: Usnesením rady místního národního výboru ze dne 7. ledna 1985 bylo rozhodnuto o založení kroniky obce Trstěnice. Kronika dosud v naší obci nebyla

Více

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Z kroniky školy Školní rok 1928/29 Obecná škola smíšená v Roztylech zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Počátkem školního roku otevřela zemská školní rada prozatím první tři třídy postupné. Žáci 4. a

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědná fakulta Jana Kazíková Obor: Knihovnictví a informatika Dějiny veřejných knihoven ve Studénce Bakalářská práce The history of public libraries in Studénka

Více