KRONIKA OBCE LUKOVÁ. Opis díl 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA OBCE LUKOVÁ. Opis díl 1."

Transkript

1 KRONIKA OBCE LUKOVÁ Opis díl 1. 1

2 PŘEHLED DĚJIN OBCE Podle různých záznamů, ponejvíce v německých kronikách obecních, farních a školních je zřejmé, že Němci, kteří do našeho kraje přišli při kolonizaci za Přemyslovců nebo po 30tileté válce, rádi přijali záznamy českého kronikáře Václava Hajka z Libočan, který se nerozmýšlel, a neměl-li historické prameny, staré dějiny prostě vymýšlel. Jeho povídka o našem kraji zní: V pátém století před Kristem usadil se při hranicích Čech a Moravy a Slezska germánský národ Suevů či Hermudurů. Vládl jim král Panillus. V kotlině mezi Suchým vrchem a Sněžníkem založili si hlavní město, které podle krále dostalo jméno Krůtik, z toho vzniklo české jméno Králíky a německé Grulich. Svou korunu uložil král v opevněném městě, jež nazval Landeskrone, nynější Lanškroun. Na hranicích své země postavil hrad, jenž nazval Landesberg, to je Lanšperk. O tom není žádných dokladů, ale Němci se rádi této domněnky chytili, aby dokázali dřívější přítomnost germánských kmenů. Pravda je, že kraj ponejvíce porostlý pralesem patřil eskému knížeti. Po vystřídání mnoha knížecích rodů přišla panství do rukou královských. V letech vládl lanšperským panstvím Záviš z Falkenštejna. Po popravě Záviše se rozhodl Václav II., že panství, které zabíralo celý nynější okres ústecký a lanškrounský, dá klášteru zbraslavskému. To se uskutečnilo roku V listině, kterou daroval toto panství, jsou téměř všechny obce vyjmenovány. Naše obec je tam jmenovaná jako Lucon (latinsky). Německá kolonizace byla u nás provedena týmž způsobem jako všude jinde. V Německu byl již tehdy nedostatek půdy. U nás v té době se teprve zalidňovaly kraje a majitelé pohraničních krajů, zvláště za Přemysla II., hledali kolonisty. V době převzetí lanšperského panství roku 1304 byla již provedena částečná kolonizace Němců zvláště v pruhu kolem Lanškrouna. V naší obci byli však podle jiných dokladů Češi (české nápisy ve starém dřevěném kostelíku aj.), čemuž svědčí i název obce Lukové podle množství luk. Němci však, a hlavně německá vrchnost, způsobili, že Češi časem byli o půdu připraveni. Některé obce na Lanškrounsku si však zachovaly svůj český ráz. Panství trpělo v pozdějších letech nájezdy loupeživých rytířů, čemuž učinil přítrž teprve král Karel IV. V r přitáhl a dobyl hrad Žampach u Kyšperka a loupeživého rytíře Pancíře dal oběsit. Roku 1358 prodal zbraslavský klášter lanšperské panství Janovi II., biskupu litomyšlskému. (V té době byla zde již fara podle záznamu archivu v Litomyšli). Jeho panství však netrvalo dlouho. V Lanškrouně byl klášter Augustiánů, zal. v r. 1371, který byl asi za 50 let husity 2

3 zbořen a vypálen. Spálený klášter byl později opraven a přestavěn na panské sídlo. Je to nynější starý zámek ve městě. Také lanšperský hrad byl roku 1425 a 1429 husity dobyt a zbořen. Významným datem pro náš kraj je 7. červenec 1622, kdy přešlo panství do vlastnictví Karla z Lichtenštejna. Jmenovaný byl místodržitelem českého království za pobělohorských poprav českých pánů a konfiskací, byl též předsedou hrdelního soudu r Tím dnem přišly hrůzy, popravy, mučení, vypovídání ze země a konfiskace majetku. Zvláště nekatolíci byli krutě pronásledováni. Všechna dřívější práva občanů byla prohlášena za neplatná. Za třicetileté války trpěl lanškrounský kraj velice, neboť tady prošla vojska císařská i švédská. Mnoho vesnic bylo úplně zničeno. Lanškroun však přece měl na 229 usedlostech 1137 obyvatel, většinou Čechů. Druhá kolonizace byla prováděna po třicetileté válce po roce Mnoho obcí bylo zničeno téměř úplně, obyvatelstvo vymřelo buď válečnými útrapami, nebo morem. Touto druhou kolonizací byl posílen německý živel, který od první kolonizace ještě nevymřel. Po válce nastalo trochu klidu, ale těžký život při tehdejším způsobu hospodaření, častá bída a hlad však trvaly dále zvláště v horských krajích. Brambory se tehdy teprve zaváděly, žita bylo málo, proto se jedl i ovesný chléb. Nejhůře bylo za války sedmileté ( ), kdy ještě také umírali lidé hladem. Škola Za doby Marie Terezie r vyšla nařízení, že při každém chrámu farním musí být triviální škola. (Trivium = čtení, psaní, počítání.) Do této školy měly chodit děti od 6 do 12 let. Skutečně také byla u nás škola již v r (Byla umístěna v budově za školou čp. 151.) Avšak podle Libri Relationum je zřejmé, že zde byla škola již v letech Do r byla zdejší škola jako pobočka školy v Damníkově. Do r chodily do zdejší školy též děti z Kozínohy. Dosavadní budova školy stojí od r (Byla postavena nákladem zlat.) V roce 1874 byla rozšířena dosavadní jednotřídní škola na dvoutřídní přistavěním jižního křídla budovy (4 200 zlat.). V r byla škola přístavbou sever. křídla rozšířena na trojtřídní. Tehdy byla dosavadní školní budova komisí prohlášena za nevyhovující a mělo dojít ke stavbě nové školy. Obec však neměla dosti pochopení pro tento objekt, a proto došlo zase jen k přístavbě. Dvůr Při zřízení lukovského dvora dal kníže Lichtenštejn třem sedlákům náhradou půdu za tři dvory v Ústí nad Orlicí (Dreihöt). Rybník byl napuštěn v r a měřil přes 300 měřic 3

4 (60 ha). Pro službu v případě nebezpečí velké vody a protržení hrází byl ve dvoře stále držen jezdecký kůň, na kterém by posel dojel do sousedních obcí s výstrahou. Pověsti Ve sbírce pověstí lanškrounského kraje můžeme se dočíst o zdejší obci toto: Na cestě z Lanškrouna do Lukové jsou Boží muka, na kterých je letopočet V dávných dobách až sem sahal prales, jehož mohutných kmenů bylo použito na stavbu prvního dřevěného kostela v Lukové. Za zvláště posvátnou věc v kostele byl považován obraz sv. Gottharda, k němuž měli obyvatelé velkou důvěru. O jeho původu se vypravuje: Když ještě byl velký rybník lukovský, bývala obec často stíhána velkým krupobitím, které přicházelo přes rybník a vše zničilo. To trvalo léta, a proto lidé umírali na velkou bídu. Jednou opět nastala velká vichřice a lidé plni zoufalství hleděli na zkázonosné mraky, které hrozily zničit úrodu těsně přede žněmi. Rychtářka se v úzkosti obrátila s prosbami na sv. Gottharda. Přinesla z komory poslední kousek chleba, který měla, a držela jej proti blížícím se mrakům. Skutečně tenkrát byla Luková před pohromou uchráněna a měla pěkné žně. Na památku toho dala rychtářka namalovat obraz, který je dosud na pravém postranním oltáři, kam byl přenesen z dřevěného kostela. Památka se slavila vždy 4. května průvodem k patronu obce, sv. Gotthardovi. Kostel Ve starém dřevěném kostele, který byl vystavěn v r. 1304, byly zachovány obrazy ještě z dob, kdy zde byli Češi. Tyto obrazy představovaly výjevy ze selského života a svědčily nejlépe o českém původu obce. U tohoto kostela musela být zbořena věkem sešlá zvonice a v r byla postavena na jižní straně zděná zvonice 24 m vysoká, která byla zbořena r Starý kostel musel být pro sešlost v r uzavřen a byl po nejnutnějších úpravách otevřen opět Tehdy se obec rozhodla pro stavbu nového kostela. V r byla postavena farní budova. Dne 6. dubna 1882 byl přivezen základní kámen k novému kostelu z lomu v Albrechticích. Tento neobyčejně velký kámen byl přivezen na voze 6 koňmi a je uložen na jižním rohu věže. Vysvěcení základního kamene bylo provedeno 11. dubna 1882 za přítomnosti p. okresního hejtmana Voženílka z Lanškrouna. Stavba lodi kostela byla dokončena v prosinci téhož roku. V roce 1883 byla postavena věž kostela, která je až ke (stříšce) kříži na stříšce 40,60 m vysoká. V roce 1884 musela být zesílena podpěrná stavba u chrámové lodi, jelikož dostala několik trhlin. Na této dodatečně odpovědné práci ztratil stavitel Seifrt z Lanškrouna mnoho peněz. Teprve 11. října byl kostel slavnostně vysvěcen královéhradeckým biskupem Janem Haisem. Rozpočet na stavbu činil zlatých. Varhany stály zl. Zvony byly přeneseny z dřívější zvonice a zavěšeny r Hodiny 4

5 byly vestavěny r Na místě starého českého kostela stojí na hřbitově pomník, který toto místo označuje. Dráha a silnice V roce 1844 až 1845 byla dostavěna katastrem obce jednokolejná trať z Olomouce do Prahy. V r byla dokončena stavba okresní silnice z Lanškrouna do Lukové. Požár ve dvoře Dne 24. října 1896 zachvátil požár zdejší dvůr, jehož polovina padla za oběť ohni i s úrodou. Před tím ve dvou letech bylo v obci 14 požárů hospodářských usedlostí, zapálených většinou bleskem. Podle záznamů ve farní kronice a matrice byla v obci stále česká menšina. Většinou to byli dělníci na panském dvoře. Jejich děti navštěvovaly německou školu. 5

6 SVĚTOVÁ VÁLKA Světová válka v letech se projevila v obci stejně jako po celém mocnářství rakousko-uherském. Po odchodu mužů do války byly odebrány v roce 1916 dva velké a jeden menší zvon z věže kostela. Také měděné píšťaly z varhan ve váze 80 kg byly odevzdány. O smýšlení Němců po skončení první světové války svědčí nejlépe zápis ve zdejší farní kronice, který praví doslova toto: Mírovým diktátem Versailleským z roku 1919 (28. IV.) bylo 3 ½ milionů Němců proti jejich vůli přinuceno žít v ČSR. Češi začali prý ihned Němce, Maďary a Rumuny utiskovat. Němcům (ale i Čechům) byla půda větších dvorů následkem pozemkové reformy zcela jednoduše odňata a za malý peníz prodána Čechům. Lanškrounský hejtman měl mezi 35 úředníky jen 2 Němce. Němci nedostali práci, úředníci byli pensionováni a školy zavírány. Je pozoruhodné, že tyto lži se odvážil napsat do kroniky německý farář ihned v prvních letech republiky. Jak se potom dalo počítat s jejich spoluprací při výstavbě republiky, kde měli ústavou zaručená stejná práva? Dále potom píše: Dvacet let trval tento útisk, až míra byla naplněna a přišla spravedlnost. Na Reichstágu v Norimberku prohlásil Adolf Hitler: Jestliže Češi nedají Němcům v republice svobodu, dám jim ji sám. Němci se na tuto svobodu těšili, svědčily o tom četné zápisy. O průběhu české kolonizace po první světové válce a o dalších událostech až do r bylo sepsáno za spolupráce starousedlíků toto: Po první světové válce přispělo utvoření samostatného státu k upevnění a rozšíření české menšiny ve zdejší obci. Národní jednota severočeská v Lanškrouně dala podnět ke kolonizaci. Podle návrhu pozemkového úřadu v Praze (po zákoně o pozemkové reformě) mělo dojít k utvoření 2 zbytkových statků (jeden v Lukové a druhý v Žichlínku). Na nátlak Severočeské jednoty a zemědělských korporací a stran byl tento návrh zrušen a došlo k rozdělení bývalého lichtenštejnského dvora českým osídlencům. Před tím v roce 1925 byly obce vyzvány, aby se přihlásili zájemci o půdu z bývalých knížecích dvorů. Na základě podaných žádostí přišlo do zdejší obce roku 1926 dvanáct kolonistů. Zdejší dvůr měl být původně obydlen 18 kolonisty po 12 ha. Na nátlak německé rolnické strany (Bund der Landvirte), která v té době vstoupila též do vlády, došlo ke snížení počtu kolonistů na 12 rodin. 6

7 Na podzim v r převzalo holou neobdělávanou půdu těchto 12 kolonistů. Ve stávajících budovách bývalého dvora, které byly rozděleny na šest dílů, byly přiděleny části k úpravě a užívání těmto osídlencům: Jaroslav Šula z Horních Heřmanic dostal příděl 15 ha a čp Alois Šaršon z Kochova čp. 20, okr. Boskovice, dostal 15 ha půdy a čp Jan a Františka Hejlovi z Nepomuku čp. 5, okr. Lanškroun, dostali 15,5 ha a čp Jan a Emilie Šilarovi z Horní Čermné čp. 522, který jako mistr kovářský dostal 6 ha půdy a číslo popisné 170. František a Marie Vaníčkovi z Bystrce čp. 57 dostali 16 ha půdy a čís. pop Antonín Chroust zastával v bývalém dvoře službu hospodářského adjunkta. Dvůr měla v nájmu Severomoravská cukrovarnická společnost v Mohelnici. Chroust dostal proto větší příděl jako u zbytkového statku, a to 26 ha a čp. 13. Dalších šest kolonistů si mělo postavit nové usedlosti na pozemcích kolem dvora. Byli to: František a Žofie Štrohnerovi, příděl 15 ha a čp Alois a Anna Beranovi z Horních Heřmanic, příděl 16 ha a čp Jaroslav a Anna Duškovi z Verměřovic, příděl 15 ha a čp Tomáš Šaršon z Kochova, okr. Boskovice, příděl 15 ha a čp František a Marie Paukovi z Mistrovic, příděl 15 ha a čp Čeněk a Františka Sontákovi z Horní Čermné, příděl 15 ha půdy a čp K provedení úprav starého dvora ke stavbě a obývání zmíněných šesti usedlostí došlo v letech V té době došlo podobně ke kolonizaci dvorů v Žichlínku (6 kolonistů) a v Lanškrouně (12 kolonistů). Poněvadž oba dvory sousedí, měl Pozemkový úřad v úmyslu utvořit z obou dvorů českou vesnici s vlastní samosprávou. Na nátlak Němců z obou vesnic byl tento návrh zrušen. Před prováděním úprav dvora a novostaveb bylo žádáno Ředitelství státních drah v Olomouci o zřízení zastávky a výhybky na přejezdu silnice do Žichlínka. Ředitelství bylo ochotno tuto zastávku na tehdejší jednokolejné trati zřídit za finančního přispění kolonistů na částce Kčs. Návrh jednání byl postoupen obci Luková, a tu Němci v obavě o další vzrůst českého živlu provedení zamítli. Z celkové výměry bývalého dvora byla mimo příděl českých kolonistů přidělena Němcům v Lukové ¼ všech pozemků tohoto dvora. Tyto pozemky obec přidělila obyvatelům a 4 ha půdy pod silnicí (kde jsou nyní 7

8 nové domky čp. 173 až 182) rezervovala stavební místo. Celkové uskutečnění kolonizace dalo mnoho práce a jednání po úřadech vzhledem k odporu zdejších Němců, kteří za pomoci svých vládních činitelů se tomu všemožně bránili. Zásluhu o uskutečnění této kolonizace měli též Josef Jandík, předseda Národní jednotky severočeské a ředitel české měšťanské školy v Lanškrouně, a pan Antonín Beran, rolník z Výprachtic, tehdy okresní důvěrník republikánské strany. Jmenovaný A. Beran byl později za okupace Němci zatčen, uvězněn a jako politický vězeň byl usmrcen. Historie menšinové školy Po provedení kolonizace bylo ihned pomýšleno na otevření české školy v místě. Poněvadž se ihned nemohlo pomýšlet na stavbu školní budovy, byla upravena místnost pro třídu v čp. 171 u p. Jana Hejla, kde se počalo vyučovat r Poněvadž toto umístění zcela nevyhovovalo, pomýšlelo se stále na stavbu vlastní budovy. V r se kolonisté rozhodli ke stavbě Národního domu, ve kterém by byla umístěna i škola. Po postavení budovy byla tato pronajata ministerstvu školství na 20 let a zůstala majetkem kolonistů. Stavbu vedl jako polír p. Čeněk Sonták z čp Celkový stavební náklad činil asi Kčs a byl rozdělen mezi kolonisty, přičemž tito obsadili přívoz materiálu a jiné práce. Vyučování v této nové budově začalo ve školním roce Průměrně docházelo do této školy dětí. Prvním a posledním učitelem ve staré i nové škole byl Matouš Žváček z Vráčného na Moravě. Život v obci hospodaření Po zavedení kolonizace byla ze strany Němců projevena nedůvěra ke zdatnosti Čechů v hospodaření a Němci škodolibě prohlašovali, že Češi budou stejně muset místa opustit. Po několika letech hospodaření se však ukázalo, že Češi dovedou lépe využít strojů a způsobu práce. Němci se potom často přizpůsobili v hospodaření příkladu Čechů. 8

9 1938 V době tvoření Sudetoněmecké strany vedené K. Henleinem přihlásilo se nejdříve 18 členů. Postupně se však strana zvětšovala. Veřejně se projevilo smýšlení Němců na 1. května 1938 v Lanškrouně na táboře lidu, kde promluvil sám K. Henlein. Poněvadž bylo zakázáno nosit odznaky, sešli se skoro všichni v bílých punčochách. Aby se docílila co největší účast, dostali všichni účastníci zdarma oběd. Události měly potom rychlý spád, až došlo k částečné mobilizaci dne 20. května Vyvrcholení napětí bylo za doby podzimní mobilizace, kdy mnoho Němců odepřelo nastoupit na vojenskou službu v armádě a zdržovalo se doma nebo i v přestrojení na polích. Po rozhodnutí mnichovské konference projevili zdejší Němci plně své smýšlení. Při obsazování sudetských krajů, odstoupených Německu, vítali zdejší Němci říšské vojsko velmi nadšeně a okázale s připravenými prapory a nápisy. Ve všech domech připravovali hostiny. Domy českých občanů byly hlídány německými Ordnery. Německý starosta ihned odebral klíče od české školy. Národní dům byl zabrán a nápis ihned otlučen. Při tom slavnostním zabírání s pochodněmi a zpěvem prohlásil řečník, že tento dům zůstane navždy německý a bude hájen krví a železem. Češi byli zastaveni všech funkcí v obci i okrese a byly vymáhány nezaplacené daně. I zde došlo k tvoření nacistických formací, a to mimo Ordnerů též hlavně SA (Sturmabteilung) a SS (Schutzstaffel). Okresním velitelem SA byl zdejší občan V. Schrom. Do SS vstoupil též značný počet zdejších Němců. Zabráním zdejšího okresu byla přetnuta hlavní trať Česká Třebová Olomouc, a proto vlaky nejezdily až do doby, kdy úřady rozhodly o průjezdu. Propustky na přechod nových hranic mezi Sudety a ČSR do vnitra Čech vydávali Němci jen v nejnutnějších případech. Naše koruny byly vyměněny za říšské marky v poměru 8,33 za 1 ŘM. Němečtí vojáci využili poměru ŘM ke Kčs k výhodným nákupům všeho druhu. Zdejší Němci nadšeně oslavovali všechny významné dny, zvláště 20. dubna narozeniny Adolfa Hitlera. 9

10 1939 Proklamace samostatného státu (Slovenského štátu) a 15. březen, kdy byl utvořen Protektorát Čechy a Morava, způsobila Čechům v obci stísněnou náladu, neboť tím se situace velice ztížila a ze strany Němců museli Češi často trpět výsměch. Krupobití Dne 26. června ve 3 hod. odpoledne postihlo větší část obce velmi silné krupobití, které zničilo úrodu na 100 %. Také polní zvěř i srnky byly velkými kusy ledu zabity. Podle výpovědi zdejších starých občanů nebylo pamětníka podobné katastrofy. Náhrada za zničenou úrodu byla Čechům vyplacena jen z malé části, kdežto Němci si vymohli plnou náhradu. Němci projevovali nadšení při vypuknutí války s Polskem. Tím dnem bylo zavedeno řízené hospodářství a zavedeny potravinové lístky (1. 9.). 10

11 1940 Dne při vypuknutí války proti Holandsku, Belgii a Francii těšili se Němci na získání dalšího území, neboť o výsledku neměli pochybnosti. Proto také po dobytí Paříže bylo slavnostně zvoněno všemi zvony celý týden. Toho roku byly všem Čechům rozdány pracovní knížky. Z toho se usuzovalo, že bude majetek Čechů brzy zabrán. 11

12 1941 Hned počátkem roku hledali Němci záminku k zabrání českého majetku. Na základě provedených kontrol na hospodářstvích chtěli najít přestupky proti zásobovacím předpisům. Bylo oznámeno, že se hospodaří špatně a že se provádějí sabotáže. Dne 24. května byl zabrán majetek českých kolonistů v Lanškrouně (předtím také v Žichlínku) a dne došlo také na Lukovou. Průběh celého řízení byl dosti rušný a němečtí úřednici byli chráněni policií, protože se Češi zabrání bránili. Všude byl sepsán inventář, který byl velice nízko oceněn, a celý majetek převzala německá osídlovací společnost v Šumperku do nucené správy. Bývalí majitelé byli zařazeni v poměru deputátníků na celém spojeném hospodářství, které se potom spravovalo jako jeden dvůr. Aby bylo usnadněno společné hospodaření, byly dobytek, zásoby a stroje svezeny na určitá místa. Také ploty na dvoře byly odstraněny a budovy upraveny ke společnému hospodaření. Šafářem se stal ve službách Němců A. Chroust. Mzda byla stanovena podle úředních směrnic. Bylo to 37,10 RM za měsíc. Pracovní doba byla 11 hodin denně. Ženy měly hodinový plat Feniků. Deputát činil 1 l mléka denně na rodinu, měsíčně 1 kg másla a 1 q obilí. Do svého rodiště se odstěhovali: p. Jan Šilar, František Vaníček, František Pauk. Při práci na cizím majetku se projevovala nechuť k práci a odpor k různým nařízením. Práci vedl dosazený německý správce. Vystřídalo se jich několik. Mezi nimi byl i příslušník SS Lamatsch, který byl dosazen proto, že prý Češi prováděli sabotáže. Jmenovaný chodil na kontroly s revolverem a poháněl lidi do práce. Válka se Sovětským svazem, který Němci přepadli 20. června 1941, přivedla světovou válku do posledního stádia. Všechny události a celý vývoj války byly sledovány ze zahraničního rozhlasu. 12

13 1941 V KRONICE (1942) Zima toho roku byla velice tuhá a dlouhá. Na německých statcích pracovali v tu dobu již francouzští a polští zajatci. Poláci byli označeni písmenem P na prsou a byli velmi špatně oblečeni. V tomto roce přišli sem na práci i ruští zajatci a civilisté přivezení z obsazených krajů. Rusové byli označeni na prsou písmeny Ost. Byli ubytováni ve chlévě a celé stavení bylo obehnáno ostnatým drátem. Za německého dozoru chodili na práci, při čemž byli často biti. Ke stravě dostávali ráno odstředěné mléko a brambory, v poledne bramborovou polévku a brambory a večer opět odstředěné mléko a brambory nebo jen 20 dkg chleba. Pro německou frontu na východě sbírali Němci teplé prádlo a oděvy, protože i tam byla velmi tuhá zima. V lednu byly ze všech vesnic odebrány zvony. (Na některých starých zvonech byly ještě české nápisy). Zastřelení říšského protektora v Čechách R. Heydricha nemělo v Sudetech takový ohlas jako v Protektorátě. Zdejší Němci se při té příležitosti vyjádřili, že je třeba všechny Čechy pověsit. V tomto roce zakoupila správa dvora traktor. Na úhradu doplatili koně a dobytek. Traktoristou byl Jindřich Sonták. 13

14 1943 Po zabrání Národního domu byl tento určen pro SA-Heim (domov organizace SA). Potom sloužil H-J (Ha Job) Hitlerova mládež. Později přešel do nájmu obce, ta jej propůjčila Landistu (zemědělská služba), ve které musela všechna děvčata z Říše prodělat rok povinné práce v zemědělství. Jak odcházeli hospodáři Němci na frontu, zastávali polní práce ponejvíce zajatci a nasazení Češi i polští zemědělci, bývalí majitelé hospodářství, která byla zabrána Němci. Podle hesla Für Juden und Polen, sind Keine Kuchen ( Pro Židy a Poláky nejsou koláče ) nedostali Poláci a Rusové nikdy žádné pečivo. Kde Poláci pracovali, měli stavení označené víškem slámy. Poláci nesměli spát s Němci pod jednou střechou, proto měli společný lágr. Němci chtěli rozdělit Poláky tím, že Polákům z Ukrajiny poskytli různé výhody a lepší ubytování. Pro poměr s Němkami byli dva Poláci veřejně pro výstrahu oběšeni. Popravy se musili všichni Poláci z okolních vesnic zúčastnit. Německý zběh, který se ukrýval ve dvoře, byl dopaden, ale Němci by byli raději dopadli nějakého Čecha, aby se mohli mstít. Toho roku se začalo se stavbou továrny na zpracování živočišných odpadů, tzv. kafilerie. Němci tuto továrnu chystali ke spalování mrtvol z koncentračních táborů. Na pomník padlých z 1. světové války přidělali tabule, kam připisovali padlé z této války. 14

15 1944 Na jaře byla opravena a uválcována zadní cesta od železničního mostu kolem čp Do vsi přišly části formace organizace Todt, které byly na útěku z SSSR a měly si zde odpočinout. Byli mezi nimi Češi a Ukrajinci. Zdrželi se zde asi měsíc. Namísto nich přišla eskadra SS s koňmi a ubytovala se ve dvoře. Tito koně utekli v noci vraty na trať, kde jich deset vlak zabil. Tato skupina vzala s sebou hospodářské stroje a potraviny. Za čp. 166 bylo zakopáno 6 vagonů leteckého benzinu. Pro další oddíl SS s koňmi byly postaveny 2 polní stáje, kde bylo 300 koní. Tento oddíl i s inventářem byl z Francie. V této době začali již místní Němci nedůvěřovat ve vítězství Reichu. Při ústupu z SSSR procházely obcí různé formace s dobytkem a jednou dokonce i s husami. Ve vsi byli též vždy ubytováni. Na podzim se zde začal organizovat Volkssturm. Velitelem byl řídící učitel H. Kleiner. Kopaly se zákopy a stavěly se též silniční překážky z trámů a kamene. 15

16 1945 Zatímco hrstka Čechů, zbytek starousedlíků a lidé nasazení v zemědělství se těšili na brzké vítězství Spojenců, většina místního německého obyvatelstva se ještě těšila na vítězství slibovanými tajemnými zbraněmi, až nebylo rodiny, která by nebyla touto válkou poznamenána. Utrpení lidu v blížícím se konci se stupňovalo a vítězný ústup Němců z východu se projevoval transporty zajatců ze zajateckých táborů a německých běženců. Koncem ledna projížděl po trati z Olomouce do České Třebové vlak s vězni z táborů z okolí Osvětimi při 24 stupňovém mrazu v ostrém větru v otevřených vagónech (uhláky). Na úseku ze Zábřehu na Moravě až do Brandýsa nad Orlicí bylo z tohoto vlaku smrti vyhozeno téměř 156 nahých vězňů. Dvě mrtvoly těchto nešťastníků jsou pohřbeny u přejezdu silnice do Žichlínka. V únoru procházely obcí transporty zajatců Rusů ve velmi ubohém stavu. Byli ubytováni ve stodolách zdejšího dvora, čtyři muži na 1 m 2, tj mužů v jedné stodole. Zdrželi se zde asi týden. Německé hlídky s nimi velmi krutě zacházely. K bití používali klacků a pažeb pušek, proto většina zajatců měla otlučené hlavy i jiná zranění. I krmná řepa musela být uzamčena, aby ji zajatci nesnědli. Pro 570 zajatců vařili takzvanou kaši ve 30 l hrnci, kterou potom vlili do koryta pro prasata, které stálo na dvoře. Mnohý den nedostali zajatci vůbec nic. Současně procházel transport anglických zajatců, kteří byli ubytováni ve vsi. Asi za týden po prvním transportu přišel do vsi druhý transport ruských zajatců v počtu ve skupinách po 400 mužů. Z velkého hladu se probourali do komína, tím se dostali na sýpku, kde z hladu snědli asi 30 g syrového tuku. Když to bylo zjištěno, 4 zajatci byli nemilosrdně stlučeni a za trest museli stát se zdviženýma rukama. Večer je dovezli ke kostelu, kde byli zastřeleni. Byli pochováni za hřbitovní zdí. Celkem bylo na tom místě pochováno 8 Rusů, další 4 byli z vesnice. V tomto transportu používali k trýznění zajatců i psů. Po tomto transportu přišli ještě angličtí zajatci, kteří odcházeli 3 dny před převratem. S nimi zacházeli Němci daleko lépe. Sami dbali na čistotu, dostávali potraviny a každý si vařil na malém ohníčku jídlo. Byli již tak zoufalí, že se posmívali německým běžencům z obsazených území. Tajně poslouchali i rozhlas. Ale ani Hitlerova smrt neubrala Němcům chuť k vedení války. Za dvorem chtěli ještě před koncem války zřídit letiště. Velitelství bylo ve dvoře. Začali pracovat na polích k Žichlínku. Ale práce zdržely deště. Když v Hoštejně vyhazovali skladiště munice, utekli někteří Němci s připravenými vždy před rudoarmějci. (?) 16

17 Osvobození První vojáci Rudé armády přijeli do obce 9. května, na autech za nimi přijelo vozatajstvo. Obec byla střežena ozbrojenou stráží, jíž velel partyzán Karel Bílý z partyzánského oddílu Brodský. Strážnice byla v Národním domě. Členy stráže byli: Josef Hejl, Květoslav Hejl, Ladislav Kraus, Josef Marek, Adolf Netek, Josef Schwarz, Jindřich, Jiří a Miloslav Sontákovi, Ladislav Šebrle, Ivan Švejkovský (Rus), Alois Vániš. Zbraně dostali v Lanškrouně. Česká správa okresu vyzvala německé starosty, že ručí za pořádek v obci a musí svou funkci až na další vykonávat za dozoru Čechů. Poláci, kteří byli na nucené práci v obci, odjeli s vozy, koňmi a traktory do Polska. Němci, kteří byli funkcionáři v různých hitlerovských organizacích, byli zajištěni a souzeni před lidovým soudem v Lanškrouně. Tam byl 18. května zastřelen zdejší Němec Herbert Lug, který byl okresním vedoucím sedláků. Současně v této době kořistní oddíly SA odváděly a odvážely ze vsi dobytek a zařízení jako válečnou kořist. Na hrobě své matky na zdejším hřbitově se zastřelil velitel SA V. Schrom. Němci věřili, že zde zůstanou jako po první světové válce. Mimo stráž, která měla střežit státní majetek v obci, též správní komisař byl jmenován na schůzi Čechů ze zdejšího okresu v Nepomukách. Byl to pan Čeněk Sonták. Přehled stavu obce počátkem války Domů 178. Obyvatel asi 878, z toho asi 423 muži. Čechů 95, Němců 783. Podle věku: Podle náboženství: do 6 let 98 římskokatolické 855 do 14 let 116 evangelické 18 do 18 let 74 bez vyznání 5 do 65 let 490 nad 65 let 100 Rozloha v ha: 1 278,31 Lesní půda 27,94 Louky travnaté 286,1 Zastavěná půda 15,22 Zahrady 36,46 17

18 Orná půda 767,58 Pastviny 11,49 Vodní plochy 10,48 Ostatní neplodná půda 144,66 Př. želez. trať 12,22 Silnice, pol. cesty 38,24 Dne 10. června 1945 na schůzi místních občanů byli jmenováni po předchozím návrhu členové správní komise z usedlíků z r za přítomnosti komisaře p. Čenka Sontáka. Byli to: Alois Beran, rolník, čp. 163 Josef Špringl, rolník, čp. 23 Jan Šilar, kovář, čp. 170 Jaroslav Šula, rolník, čp. 168 Tato správní komise řídila počátek osídlení obce Čechy. Odsun Němců 13. června byli tehdejší Němci za pomoci partyzánského oddílu z Těchonína vystěhováni do Steinbachu v Kladsku. Dobytek byl sveden do větších stájí, kde jej ošetřovaly Němky, které zde byly ponechány. Hned po odchodu Němců začalo osídlování. Při tomto nuceném odsunu spáchalo několik Němců sebevraždu oběšením. Prvním národním správcem byl Bernard Vaníček a po něm Jaroslav Vaníček, čp. 1. Osídlování pokračovalo rychle, protože bylo třeba, aby bohatá úroda luk i polí byla sklizena včas. Tehdy zůstalo nesklizené seno, a proto bylo prodáno zemědělcům z okolních českých obcí, kteří jej sklidili. O žních probíhaly již práce normálně, protože zde bylo již větší množství osídlenců. 23. června se konala schůze zemědělců, na které byla zvolena zemědělská komise, která pomáhala při dalším osídlování. Správní komise 2. července dovolila návrat faráři Pomerovi. Místní potok byl pronajat rybářskému spolku v Lanškrouně. První práci na správní komisi konal řídící učitel Ladislav Fišer. Od 13. července byl ustanoven Jaroslav Němeček. První národní výbor Z podnětu voj. velitele s. Rejenta a řídícího učitele se konala 16. srpna v hostinci u Marků veřejná schůze všech občanů, kde bylo rozhodnuto, aby byl zvolen první národní výbor, 18

19 protože českých osídlenců je dostatečný počet. Z této schůze vyšel návrh na členy MNV ze všech 4 politických stran, které se v obci organizovaly. Zastoupení bylo poměrné. Byli zvoleni tito občané: Předsedou Sonták Čeněk, čp. 167, za stranu národně socialistickou. I. místopředseda Faltýnek František, čp. 48, za KSČ. II. místopředseda Zachař Josef, čp. 72, za stranu lidovou. III. místopředseda Konárek Alois, čp. 58, za stranu sociálně demokratickou. Členové místního národního výboru Mikulecký Stanislav, čp. 98, za stranu sociálně demokratickou. Špringl Josef, čp. 23, za KSČ. Machatý Josef, čp. 54, za stranu národně socialistickou. Jireček Jan, čp. 90, za stranu lidovou. Pišťáček Antonín, čp. 142, za KSČ. Vaníček Jaroslav, čp. 1, za stranu národně socialistickou. Novák Jan, čp. 74, za svaz české mládeže. Richtr Josef, čp. 75, za stranu lidovou. Náhradníci: Bureš Václav, čp. 106, za KSČ. Hebký Karel, čp. 24, za stranu národně socialistickou. Tobiška František, čp. 81, za stranu sociálně demokratickou. Smola Jindřich, čp. 50, za stranu lidovou. Dodatečně na schůzi dne byla provedena změna v MNV. Za Františka Faltýnka, který se vzdal funkce, byl zvolen prvním místopředsedou Josef Špringl za KSČ. 14. září složili členové MNV slib do rukou předsedy Čenka Sontáka a vyslovili poděkování správní komisi za její práci, která tímto dnem zastavila svou činnost. Na této schůzi byl Svazu československé mládeže přidělen pozemek na hřiště proti pomníku padlých. Obecním pokladníkem byl zvolen pan Jan Šilar. Obecnímu tajemníku byl odsouhlasen měsíční plat Kčs. 19

20 12. října byla schůze, která jednala o zřízení konsumního družstva Jednota. Svazu československé mládeže bylo přiděleno jeviště v hostinci u Marků. Též na zřízení obecní knihovny bylo pamatováno příspěvkem 5 Kčs na hlavu. 28. srpna byly na společné schůzi všech výborů politických stran ustanoveny tyto komise: zemědělská, finanční, školská, bytová, sociální, osvětová, stavební, policejní a mléčná. První žně byly šťastně dokončeny a oslaveny na společných dožínkách v okresním městě Lanškrouně. Naše obec se zúčastnila několika alegorickými vozy, chlapci jeli na ověnčených koních, děvčata byla v krojích. Školství v obci V německé škole bylo vyučování zastaveno počátkem května, kdy školní budovu obsadily vojenské jednotky Rudé armády. Podél trati až ke kafilerii bylo tehdy umístěno velké množství koní. Po odchodu Němců 13. června byla školní budova opuštěna a různé živly, které se v revoluci všude vyskytovaly, značně poškodily vnitřek školy a zařízení. Prvním správcem školy byl zmocněncem ministerstva školství pro národní školy v Lanškrouně se sídlem v Ústí nad Orlicí jmenován řídící učitel Ladislav Fišer z Dolní Dobrouče, toho času bytem v Hnátnici u Ústí nad Orlicí. Službu nastoupil 20. června. Nejdříve musel vyklidit chodby od odpadků a trosek (střepů, hadrů, papírů, kostí a rozbitého nábytku) a uzavřít dveře zabarikádováním. Ale ještě téže noci ukradli neznámí pachatelé z kabinetu, u kterého vyvrátily dveře, harmonium. Později bylo nalezeno a vráceno. Proto si správce musel opatřit vojenskou pušku, aby státní majetek ochránil. V té době pomáhal na správní komisi vydávat potravinové lístky apod. Během deseti dnů za pomoci manželky a přidělené Němky připravil školu k vyučování, které bylo zahájeno 30. ervna s 35 českými dětmi, které se do školy přihlásily. Vyučovalo se jen dopoledne v jedné třídě, zatímco se celá škola upravovala. Dne byl proveden zápis do 1. postupného ročníku na rok 1945/46 a škola vykazovala stav (k 1. září 1945) Postupný ročník Postupný ročník 6-6 Postupný ročník 8-16 Postupný ročník

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Minulost školy a školství v obci Vrbici

Minulost školy a školství v obci Vrbici Minulost školy a školství v obci Vrbici První školní budova byla postavena v místech, kde stojí škola nynější a vydržela zde až do roku 1833. Ve školním sklepě bylo v této době umístěno obecní vězení.

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Zemědělský majetek, zkonfiskovaný podle dekretu presidenta republiky ze dne

Zemědělský majetek, zkonfiskovaný podle dekretu presidenta republiky ze dne Dekrét 28/1945 Zb. II (o osídlení poľnohospodárskej pôdy Nemcov, Maďarov a iných nepriateľov štátu českými, slovenskými a inými slovanskými poľnohospodármi) Autor: prezident republiky Platnosť od: 26.7.1945

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : zasedací místnost města

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Stříkačka FORDSON br. Mervartových

Stříkačka FORDSON br. Mervartových Hasiči v Meziříčí Úvodem Ze zápisu schůze obecního zastupitelstva dne 27. června 1880 je zapsáno: Předmětem bylo projednání o opravě obecní kůlny, by se tato kůlna zvětšila, aby se obě stříkačky obecní

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě Počátky vzdělání v našem městě Nejstarší zmínka o vyučování v našem blízkém okolí se vztahuje k městu Gmünd a roku 1387. V obcích, kde stál kostel, byly zřizovány farní triviální školy, ve kterých se kromě

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

MAS Litomyšlsko o.p.s. Zápis ze společného jednání:

MAS Litomyšlsko o.p.s. Zápis ze společného jednání: V Proseči dne 18. 3. 2015 MAS Litomyšlsko o.p.s. Zápis ze společného jednání: Zakladatelů, Správní rady, Nejvyššího orgánu Místního partnerství (Valné hromady), Rozhodovacího orgánu Místního partnerství.

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3, kterou se

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY

Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY KONCENTRAČNÍ TÁBORY také koncentrák nebo též lágr (z německého Lager = tábor) slouží k hromadné internaci nebo věznění lidí,

Více

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Page 1 of 9 Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Ročník 2 Vydán dne 22. února 2002 Částka 1 OBSAH: 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 12. února 2002 č. j. : 124/1354/2002, kterou

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Martin Vancl 10.4.2011 Bankovnictví po 1. světové válce Počátek vzniku československého bankovnictví, rozpad Rakousko-Uherska Bankovní soustava vznikla

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim Chadimův mlýn Horní Dubenky Ing. Martin Chadim Historie Z Gruntovnice: 1644 kupuje mlýn první Chadim Matěj za 510 kop V roce 1926 mlýn se stavením vyhořel a Bedřich Chadim jej znova postavil do podoby

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Způsob využití pozemku podle KN

Způsob využití pozemku podle KN Příloha 4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Parcelní vymezení chráněného území: Katastrální území: 629952 Číslo podle KN Číslo podle PK jiných evidencí Druh pozemku podle KN Způsob

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Majakovského 8. 9. třída Základní Dějepis Téma

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Síť realitních kanceláří RVČ-Reality východních Čech. Nejsme herci ani amatéři, jsme profesionální realitní makléři REALITNÍ A ZNALECKÁ KANCELÁŘ

Síť realitních kanceláří RVČ-Reality východních Čech. Nejsme herci ani amatéři, jsme profesionální realitní makléři REALITNÍ A ZNALECKÁ KANCELÁŘ s.r.o. Hradec Králové U Koruny 1173 495 534 788, 603 561 772 REALITNÍ A ZNALECKÁ KANCELÁŘ NOVÉ BYTY V CENTRU HRADCE KRÁLOVÉ DOKONČENÍ květen 2010 BYTY: 2 až 4 + KK ( 46-100 m 2 ) VYBAVENOST: terasy, balkony,

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Kronika Roudnice. Obsah: 1) Název Roudnice. Roudnické tvrze. 2) Roudnice a její držitelé 1384-1513. Zajímavá data 1660-1887 orientační doložená

Kronika Roudnice. Obsah: 1) Název Roudnice. Roudnické tvrze. 2) Roudnice a její držitelé 1384-1513. Zajímavá data 1660-1887 orientační doložená Kronika Roudnice Obsah: 1) Název Roudnice Roudnické tvrze 2) Roudnice a její držitelé 1384-1513 Zajímavá data 1660-1887 orientační doložená 3) Zajímavá data 1897-2012 orientační doložená 4) Osobnosti v

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více