Metodika pro pedagogy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika pro pedagogy"

Transkript

1 Metodika pro pedagogy

2 Cifton House, Lower Fitzwiiam Street, Dubin 2, Ireand Te: Website: This materia has been produced with support from the Department of Education and Skis, Ireand Co-funded by the Europe for Citizens programme of the European Union Kunsi Lokai Qrendi Qrendi Loca Counci Eko Centru Qrendi Qrendi Eco Center 2014 Hoocaust Education Trust Ireand. A rights reserved. No part of this pubication may be reproduced, stored in a retrieva system or transmitted in any form by any means without permission in writing.

3 3 Projekt Krokus Projekt Krokus je určený pro žáky ve věku et. Každoročně se do něj zapojují škoy po ceém světě. Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přibížit tematiku šoa madým idem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečí diskriminace, předsudků a fanatismu. Irská organizace Hoocaust Education Trust Ireand (HETI) připravia metodické pokyny, které mohou pedagogům v této snaze pomoci. Tyto materiáy dopňují již existující pomůcky k výuce o interkuturaismu a prevenci rasismu. Zapojení mádeže do sázení cibuek krokusů a pozorování, jak květiny rostou, podporují proces získávání znaostí o nezbytnosti vzájemné toerance a respektu ve spoečnosti. Hoocaust Education Trust Irand poskytuje každé škoe cibuky žutých krokusů, které se na podzim vysazují na památku jednoho a pů miionu židovských dětí, jež zahynuy během Hoocaustu, a tisíce daších dětských obětí nacistických zočinů. Žutá barva připomíná žutou Davidovu hvězdu, jež byi Židé nuceni během nacistické vády nosit. V ideáních podmínkách cibuky krokusů vykvetou na konci edna nebo na začátku února koem Dne obětí hoocaustu (27. edna). Když idé budou obdivovat květiny, mádež může vysvětit, co vastně krokusy symboizují. Onine Krokus kub je zabezpečené onine fórum, kde mohou škoy účastnící se projektu sdíet své zážitky, zkušenosti a poznatky s ostatními účastníky a zároveň tak mohou získat nové přátee jak doma, tak v zahraničí. Diskusní fóra jsou administrována HETI a existují odděená fóra pro pedagogy a pro žáky. Doufáme, že i vy se stanete aktivními čeny Onine Krokus kubu: Onine Krokus Kub

4 4 Pozadí hoocaustu Poský chapec (otištěno se souhasem Yad Vashem) Poté, co byo Německo v první světové váce ( ) poraženo, potýkao se s hubokou ekonomickou krizí a mnoha sociáními probémy. Tisíce idí byy bez práce a bez prostředků. Němci doufai, že by nová váda moha jejich probémy vyřešit. Během 30. et 20. stoetí přiši s návrhem řešení probémů Národní sociaisté (Nacisté). Jejich popuarita vzrosta natoik, že v roce 1933 nacistický vůdce Adof Hiter vádu v Německu převza. Doba mezi ety 1933 a 1945 je často nazývána obdobím nacismu. Hiter a nacisté ostře vystupovai proti svým odpůrcům; soustředii se především na menšiny na přísušníky odišných kuturních, náboženských a národnostních skupin, a ty, kteří byi sabší či zranitení. Těmto skupinám obětních beránků znesnadňovai životy a obviňovai je z nejrůznějších neúspěchů Německa. Havním cíem nacistické prezekuce byi Židé. Židovským symboem je Davidova hvězda. Označení Židů touto hvězdou na oděvu nacisté používai ve všech zemích, které okupovai. Takto označení Židé byi ze spoečnosti vyoučeni. Perzekuce Židů za druhé světové váky je jednou z nejtragičtějších kapito 20. stoetí. Židovské rodiny z ceé Evropy posíai nacisté do koncentračních a vyhazovacích táborů, kde jich Ghetto Terezín: skupina dětí s židovskou hvězdou (otištěno se souhasem Yad Vashem) Onine Krokus Kub

5 5 Židé čekající na seekci (otištěno se souhasem Yad Vashem) byy miiony zavražděny nebo umučeny k smrti. Šest miionů Židů zahynuo. Jeden a pů miionu židovských dětí byo nacisty zavražděno a tisíce daších dětí zemřey, protože je nacisté chtěi zikvidovat. Nacisté také vyhazovai Romy/Sinti, těesně postižené a daší národnostní skupiny z důvodu odišné barvy peti, víry, sexuaity či jen proto, že nesouhasii s nacistickou poitikou. Hoocaustem se nazývá pronásedování a genocida Židů, Romů a daších skupin, jež nacisté považovai za méněcenné. Miiony mužů, žen a dětí byy bezcitně zavražděny ve jménu ideoogie, jež hásaa nadřazenost tzv. "germánské rasy". Je veice důežité, abychom nikdy nezapomněi na to, co se v etech 1933 až 1945 v Evropě odehráo. Nesmíme dopustit, aby byy podobné násinosti a vraždy opět páchány na jedincích či skupinách jen proto, že se nám někdo neíbí či nesdíí náš názor. Skupina dívek ve třídě, ghetto v Kovnu (otištěno se souhasem Yad Vashem) Maý chapec ve vězeňském oděvu, 1945 (otištěno se souhasem Yad Vashem) Onine Krokus Kub

6 6 Proč sázíme krokusy Smutek a naděje Žuté krokusy připomínají jeden a pů miionu židovských dětí a tisíce daších dětí, které zahynuy během hoocaustu. Žutá barva symboizuje žutou hvězdu, kterou musei Židé během druhé světové váky nosit. Květiny připomínají všechny děti, které byy zavražděny. Stovky tisíc dětí za váky zahynuy, ae mnoho jich přežio. Dnes jsou tyto děti prarodiči. Svoje životní osudy vyprávěi svým dětem a vnoučatům. Příběhy přeživších nesmí být zapomenuty. Musíme je vyprávět našim vastním dětem. Když na začátku jara krokusy vykvetou, vzpomeneme si na děti, které zahynuy. Ae ty krásné květy nám také připomenou, že na světě stáe existuje krása a že i po těch nejtěžších okamžicích začne nový život, jenž bude epší než ten dosavadní. Vysazování květin je smutné, ae zároveň je i pné naděje do budoucna. Doufáme, že děti na ceém světě vysadí žuté krokusy na památku všech dětí, které během hoocaustu zahynuy. Hanna Lether, Mnichov (otištěno se souhasem Yad Vashem) Kvetoucí krokusy, zákadní škoa ve Springfieds, Irsko. Židovská rodina v budapešťském ghettu, 1944, (otištěno se souhasem Yad Vashem) Onine Krokus Kub

7 7 Výsadba krokusů Cibuky krokusů se vysazují na podzim od pooviny září do pooviny istopadu. Jaro však přichází v jednotivých zeměpisných obastech v různou dobu. Nezáeží proto na tom, kdy květinky vykvetou: důežité je, že cibuky jsou vysazeny na památku dětí zavražděných během hoocaustu a že v dobu, kdy vykvetou, si na děti vzpomeneme. Krokusy vysázené do tvaru židovské hvězdy, zákadní škoa sv. Martina, Garrison, Severní Irsko Zahrada Cibuku zasaďte do půdy do houbky cca 15 cm. Zaijte a vyčkejte, až na jaře vyrazí. Je dobré záhonek označit, např. provázkem. Některé škoy cibuky vysadiy do tvaru Davidovy hvězdy. Truhíky nebo květináče Na dno truhíku nebo květináče dejte kamínky. Dosypte kvaitní hínou nebo kompostem. Zasaďte cibuky, zaijte je, zakryjte černou fóií (např. pyte do odpadkového koše) a zahrabte květináče venku do híny nebo je nechte v chadném prostředí (garáž, kůna) do konce prosince. Tepota by neměa být vyšší než 5-6 C. Na konci prosince odstraňte fóii, přemístěte truhíky na světé místo (okenní parapet), ae ne na ostré sunce, a de potřeby zaévejte. (Na územích, která bya nacisty kontroovaná, byi Židé nuceni nosit žutou Davidovu hvězdu. Žuté květy krokusů ji připomínají.) Projekt Krokus v zákadní škoe Rathgar, Dubin Osazování truhíků Onine Krokus Kub

8 8 Tabuka projektu s vaší třídou Veďte deník nebo nástěnku, kam mohou žáci i učiteé psát své postřehy a poznámky. Zasaďte cibuky. Sepište jména všech, kdo se na sázení cibuek podíei. Poznamenejte si datum výsadby. Sázení cibuek zdokumentujte fotografiemi. Do tabuky či deníku zapisujte růst květinek. Po dobu prvních týdnů se nebude nic dít, i to poznamenejte. Nezapomeňte zaznamenat, až se objeví první zeené špičky krokusů. Vyfoťte první výhonky. Zanedouho se objeví žutá poupata. Krokusy většinou vykvetou na konci edna nebo na začátku února. Zapište, jakmie se objeví první květ. Vyfoťte kvetoucí krokusy. Každý rok spočítejte koik krokusů vykveto. Pravideně krokusy dokumentujte na fotografiích či videu. Krokusy se pravideně množí, takže každý rok se objeví více rostinek. Tak jako se do projektu každoročně zapojí více dětí, tak se zvětšuje i počet květinek. Jednou po ceém světě vykvete více než jeden a pů miionu krokusů na památku dětí, které byy zavražděny. Skupina mádeže, Ennis, Care, Irsko Onine Krokus Kub

9 9 Střední škoa FCJ, Wexford, Irsko S zk o a P od st aw ow a nr 11 9, K ra kó w, P o sk o ZŠ Lib cha vy, če ská rep ub ika ZŠ Be rek, Ch orv ats ko d Metodii, Škoa St. Kiri an Buharsko Koej St Aoysius, Carrig twohi, Co. Cork, Irsko Xewkija P.S., Mata Gynasium A ntun Vranci Chorvatsko Sibenik, um 1 o G ym n á zi a Tig ri d a, á zi u m P a v n ym g vé Ja zy ko b ik a če sk á re p u Ná rod ní škoa Te mp em ary, Co. Ma yo, Irs ko o L a ri sa, Ř e ck Střední škoa Mate Bazine Labin, Chorvatsko ie im. Króa Gimnazjum Akademick Sàcz, Posko wy No Boesława Chrobrego, Onine Krokus Kub ZŠ Jio ve, čes ká rep ub ika

10 10 Tipy pro pedagogy Zde je někoik námětů pro pedagogy, kteří by chtěi tematiku hoocaustu spojit s programy, jež jsou součástí osnov (např. čověk a spoečnost; výchova k občanství, výchova demokratického občana). Hoocaust je kompexní udáost a je nutno jej také tak vysvětovat. V Irsku jsou pedagogové odkazováni na manuá interkuturní výchovy na zákadních škoách (Guideines on Intercutura Education in the Primary Schoo), kde jsou probírána témata jako např. identita a přísušnost, shodnost a rozdínost, idská práva, diskriminace a rovnost, etc. Jsou zde načrtnuty přístupy a metodoogie, které je možné použít při začenění hoocaustu do výuky. Rovněž existuje program Me, You, Everyone Rights and Responsibiities (Já, ty, my všichni práva a povinnosti), jenž je součástí programu Lift Off připraveného Amnesty Internationa, INTO (The Irish Nationa Teachers' Organisation ) a UTU (The Uster Teachers' Union). HETI vyzývá pedagogy, aby používai manuáy vydané v jejich vastních zemích. Za druhé světové váky měy děti stejné sny, zájmy a obavy jako mají dnešní děti. Během dospívaní děti prožívají stáe stejné emoce, dnes i tehdy. Pedagogové by si měi být vědomi toho, že žáci pocházejí z rozdíných sociáních obastí a měi by se vyvarovat možných diemat a konfiktních situací ve třídě. Přijímání rozmanitosti Svět je dost veký pro nás všechny a měi bychom si také uvědomit, jak je krásné, že se idé iší barvou kůže, náboženstvím a kuturními tradicemi, tím, jak se obékají, jídem, které jedí a také fyzickými a mentáními schopnosti. Všechny tyto rozdíy se nazývají rozmanitosti. Uvědomíme-i si tyto rozmanitosti, budeme toerantnější a v mnohém nás to obohatí. Aktivity Žáci ceé třídy si stoupnou do kruhu a vezmou se za ruce. Vypadáme všichni stejně nebo jsme každý jiný? Jsme všichni stejně vysocí? Máme stejnou barvu kůže? Stejnou barvu vasů? I když naše vnější znaky, to, jak vypadáme, se různí, jsme si vědomi, že jsme rovnými čeny třídy. Pocházíme všichni ze stejné kuturní obasti nebo vyznáváme stejné náboženství? Je někdo ve třídě židovského původu? A vypadá jinak? Přemýšejte o tom, jak by by kruh veký, kdyby se za ruce vzai všichni žáci škoy. Vyfoťte nebo okopírujte ruce všech žáků ve třídě nebo žáky požádejte, aby si každý svoji ruku obkresi a vybarvi. Vystřihněte ruce a vytvořte koáž ve tvaru kruhu, kde se ruce budou dotýkat. Ruce jsou si všechny podobné i přesto, že je každá jinak veká a má jinou barvu. Vytvořte aktivitu, která žáky ve třídě seznámí jednotivými kuturními tradicemi všech ve třídě. Je také možné pozvat hosta odišného náboženského vyznání, který žáky s jinou kuturou a tradicemi seznámí. Mádež se dozví o odišných náboženských svátcích a tradicích, písních a idových vyprávěních, státních svátcích, zváštních jídech, tradičním odívání, etc. Je vhodné povídání dopnit názornými ukázkami: fotografiemi, kresbami, koážemi, hudbou. Informujte i daší třídy ve škoe o tom, co s Vaší třídou děáte. Symboy a symboická gesta Proč vysazujeme krokusy? Jaký je smys této činnosti? Proč je symboická? Prodiskutujte také význam daších symboů a symboických gest. Onine Krokus Kub

11 11 Příběhy, umění a diskuze Některé škoy sdíejí své zkušenosti s Projektem Krokus s ostatními škoami účastnícími se projektu. Ideání příežitostí, kdy se žáci mohou dozvědět o hoocaustu, je 27. eden, Mezinárodní den památky obětí hoocaustu. Ceé škoa se může zúčastnit spoečného čtení vzpomínek přeživších nebo recitace poezie. Vybídněte žáky k diskuzi o předsudcích, diskriminaci a šikaně. Veďte diskuzi tak, aby si mádež uvědomia, jak jsou toerance a respekt důežité jak ve škoe, tak i doma a v ceé spoečnosti. Hoocaust nezača vyhazovacími tábory, ae zača pozvona sovy, pronásedováním a šikanou. Aktivity Kíčová sova Pozitivní sova Interkuturní, přijetí, rozmanitost, začenění, etnické menšiny, integrace, přáteství, toerance, respekt, vastenecký, demokratický, migranti, utečenci, asimianti. Negativní sova Hoocaust, rasismus, antisemitismus, předsudky, diskriminace, fanatismus, nenávist, intoerance. Vymysete daší pozitivní a negativní sova a prodiskutujte s žáky jejich významy. Zeměpis četba Přečtěte aespoň jednu z mnoha knih, které vypráví o hoocaustu z pohedu dětí (viz Seznam iteratury). Diskutujte o příběhu. Přemýšejte o pocitech a myšenkách aktérů. Jaké to musí být cítit se jiný? Jaké to museo být nosit povinně žutou hvězdu? PŘIPOMÍNÁNÍ Jednání a přemýšení. Když přemýšíme o tom, co jsme četi, dozvěděi se nebo co jsme uděai (vysázení květin), připomínáme tím oběti hoocaustu. Abychom připomněi, musíme přemýšet a konat. Přemýšení o dětech, které zahynuy Konání sázení cibuek krokusů Připomínání když květiny vykvetou, přemýšíme o dětech, o tom, jak žiy a jak zemřey. SLOVA Jaký druh sov používáme, muvíme-i o Projektu Krokus? Podívejte se na seznam pozitivních a negativních kíčových sov a diskutujte o nich. Připravte pro žáky aktivity, které by vysvětovay významy jednotivých sov. Jedno ze ztvárnění aktivity ke kíčovým sovům, zákadní škoa Rathgar, Dubin Onine Krokus Kub

12 12 Mapa Evropy, 1930 NORSKO FINSKO ESTONSKO IRSKO Severní moře DÁNSKO ŠVéDSKO Batské moře LOTYŠSKO LITVA VELKÁ BRITÁNIE NIZOZEMSK O BELGIE NěMECKO POLSKO SOVěTSKý SVAZ LUCEMBURSKO ČESKOSLOVENSKO FRANCIE ŠVýCARSKO RAKOUSKO MAďARSKO Azovské moře RUMUNSKO PORTUGALSKO ŠPANěLSKO KORSIKA ITÁLIE Jaderské moře JUGOSLÁVIE BULHARSKO Černé moře BALEÁRSK é OSTROVY SARDÍNIE ALBÁNIE ŘECKO Egejské moře TURECKO SICÍLIE MAROKO ALŽÍRSKO TUNISKO MALTA Středozemní moře KRéTA RHODOS KYPR LIBANON ÚZEMÍ IZRAELE (Britský mandát) SýRIE TRANSJOR- DÁNSKO (Britský mandát) LIBIE EGYPT Mapa Evropy v roce (otištěno se souhasem Yad Vashem) Prostudujte si mapu Evropy. Takto Evropa vypadaa v roce Mapy se mění v závisosti na územních změnách států. Kde je na mapě stát, ve kterém žijete? Ze kterých zemí pocházey děti, jenž za hoocaustu zemřey? Vybarvi stejnou barvou nacisty okupované státy. Jinou barvy vybarvi ty státy, které naopak okupované nebyy. Jakou barvou je vybarvený stát, ve kterém žiješ? Aktivity Zde je časová osa et Onine Krokus Kub

13 13 časová osa Aktivita Nakresete vastní časovou osu, která bude začínat rokem 1933, kdy se nacisté dostai k moci, a bude pokračovat až do roku Vyznačte na ose daší významné informace a dopňte je obrázky. Maďarští Židé přijei do Auschwitz Jásající davy zdraví Adofa Hitera Německo napado Posko a začaa druhá světová váka 1939 Seznam států, které se účastniy konference ve Wannsee Německo napado Jugosávii a Řecko 1941 Nacistické koncentrační a vyhazovací tábory dosahují největší kapacity. Povstání ve varšavském ghettu a jeho ikvidace 1943 Únor/březen Anne Frank zemřea na tyfus v Bergen Besenu. Německo kapituovao 8. května 1945, druhá světová váka končí Adof Hiter se sta německým říšským kancéřem 1940 Německo napado Norsko, Begii, Hoandsko, Dánsko a Francii. Zaoženo ghetto ve Varšavě 1942 Konference ve Wannsee. Anne Frank a její rodina odchází do úkrytu v Amsterdamu 1944 Deportace maďarských Židů. Anne Frank i její rodina deportováni do Auschwitz Dětská práce v ghettu Americké jednotky osvobodiy Buchenwad Onine Krokus Kub

14 14 Knihy, DVD a webové stránky Knih o hoocaustu pro děti je mnoho. Některé knihy vyprávějí skutečné životní osudy, některé jsou fikce. Před tím, než začnete knihu s žáky číst, je dobré přečíst si ji a zhodnotit, zda je pro žáky vhodná. Některé knihy je možné číst nahas ve třídě, ae některé jsou naopak vhodné ke čtení potichu v soukromí. Děti madší 12 et by měy číst knihy spoečně ve třídě. Rovněž fimy, DVD a webové stránky by měi žáci studovat pod dohedem dospěého. Mezi nejpopuárnější příběhy stáe patří příběh Anny Frankové a jejího deníku. Knihy, které jsou uvedené v přioženém Seznamu iteratury, jsou výučně o hoocaustu. Mnoho daších knih se zabývá tematikou interkuturaity, perzekuce a diskriminace. Pedagogové a ektoři by se měi snažit užít ty příběhy, které jsou reevantní k té které zemi. Vždy však doporučujeme, abyste pečivě zvážii náročnost četby s přihédnutím k věku žáků. DVD Krátký život Anny Frankové je výborným 28 minutovým dokumentem, který pojednává o životním osudu Anny Frankové a její rodině v kontextu dobových udáostí. Tvůrci dokumentu, Gerrit Netten a Wouter van der Suis, využii archivních snímků, soukromých snímků rodiny Frankových, citací z Annina deníku a použii i jediný existující fimový záznam, na kterém bya Anna zachycena. českou verzi fimu namuvi Boris Rösner a Sandra Vebrová. Fim je možné získat na adrese: Židovské muzeum v Praze Odděení pro vzděávání a kuturu, Maiseova 15, Praha 1, , te , , Videokip Nedovedu pochopit skupiny The Tchendos konfrontující udáosti hoocaustu se současným neonacistickými tendencemi k dostání v Židovském muzeu v Praze v Odděení pro vzděávání a kuturu; vhodné pro SŠ. Fimy Před shédnutím fimu doporučujeme, aby žáci madší 15 et byy s tematikou hoocaustu seznámeni a shédi fimy vždy za účasti dospěého. Užitečné odkazy Webových stránek o hoocaustu jsou stovky. Opět je dobré, abyste si stránky prohédi dříve, než je budou studovat žáci. Webové stránky v češtině: Webové stránky v angičtině: remember.org (USC Shoah Foundation Institute) Onine Krokus Kub

15 15 Onine Krokus kub Onine Krokus kub je zabezpečené onine fórum, kde mohou škoy účastníci se projektu sdíet své zážitky, zkušenosti a poznatky s ostatními účastníky a zároveň tak mohou získat nové přátee jak doma, tak v zahraničí. Diskusní fóra jsou administrována HETI a existují odděená fóra pro pedagogy a pro žáky. Doufáme, že i vy se stanete aktivními čeny Onine Krokus kubu: Onine Krokus Kub

16 16 Onine Krokus Kub

17 17 EU a ty Po skončení první světové váky chtěi zakadateé budoucí Evropské unie vytvořit evropské spoečenství, které by podporovao mírové soužití mezi všemi občany čenských států, zajišťovao ekonomické výhody pro všechny a zabránio dašímu krveproití. Tato ambice však bya zreaizována až po druhé světové váce. Rakousko Begie Buharsko Chorvatsko Kypr Česká repubika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itáie Lotyšsko Litva Lucembursko Mata Nizozemsko Posko Portugasko Rumunsko Sovensko Sovinsko Španěsko Švédsko Spojené kráovství Jak veká je Evropská unie? Počet čenů Evropského spoečenství, vytvořeného v 50. etech 20. stoetí, se v roce 1973 zvýši z šesti na devět, když se k původním čenům připojio Irsko, Dánsko a Spojené kráovství. Při daším rozšíření, ke kterému da v roce 1987 podnět Jednotný evropský akt, vzrost počet čenů na patnáct. Od té doby byy připojeny daší země střední a východní Evropy, a dnešní Evropská unie v sobě zahrnuje evropské občany z více než 28 čenských států. S připojením každé daší země se EU rozšiřuje.

18 18 Hoocaust K nacistickému hoocaustu došo v Evropě v etech 1933 až Bya jím zasažena většina zemí EU a je součástí evropské historie. Hoocaust by zaměřen havně proti židovským obyvateům Evropy, kteří byi pronásedováni a vražděni ve všech evropských zemích, kde nacisté převzai moc. Nacisté se zaměřovai i na jiné oběti. Předávání informací o hoocaustu upomíná občany Evropy na nebezpečí předpojatosti, nenávisti a diskriminace a posiuje naše odhodání předejít takovým hrůzám v budoucnosti. Evropané nechtějí, aby k něčemu takovému, jako by hoocaust, došo znovu. EU poskytuje bezpečné prostředí pro všechny občany, kteří jsou čeny Evropské unie. Existují zde prostředky, které ochraňují všechny občany EU před vzájemným ubižováním na zákadě etnického původu, postižení nebo náboženského či poitického přesvědčení. Projekt Krokus Cíem Projektu Krokus je připomenout idem jeden a pů miionu židovských dětí, které zahynuy během hoocaustu, a tisíce daších dětí, které se stay obětmi nacistické brutaita. Na jejich památku sázíme žuté krokusy. Když květiny na jaře rozkvetou a idé žuté krokusy obdivují, máme příežitost vysvětit, co symboizují. Děti tak nejsou zapomenuty a jejich památka a jejich příběhy se předávají budoucím generacím. Projekt Krokus je evropský projekt, který se v současné době rozjíždí v devíti evropských zemích. Jsou to: Rakousko, Buharsko, Chorvatsko, česká repubika, Řecko, Irsko, Mata, Posko a Spojené kráovství. Doufáme, že se do Projektu Krokus postupně zapojí všech 28 čenských zemí EU. Vstupte do onine Krokus kubu a seznamte se s občany z jiných zemí EU, kteří se podíejí na Projektu Krokus. EU a její hodnoty Vajky čenských států EU vztyčené před havním sídem EU v Bruseu, v Begii Občané EU sdíejí evropské hodnoty, které jsou zaoženy na idských právech a na právní normě. Toerance a respekt vůči všem občanům bez ohedu na kuturní rozdíy, to jsou zákadní zásady Evropské unie. Aktivity Poznejte vajky všech zemí, které se účastní Projektu Krokus Najděte tyto země na mapě Evropy Vytvořte skupiny a spoečně zjistěte, co se v každé z těchto zemí stao během hoocaustu Obrázky a nové informace přesouvejte na onine Krokus kub Která z těchto sov odrážejí zásady EU: Vyoučení Respekt Rozmanitost Rasismus Diskriminace Toerance Můžete přidat daší sova? Xenofobie Všeobsažnost

19 Cifton House, Lower Fitzwiiam Street, Dubin 2, Ireand Te: Website: This materia has been produced with support from the Department of Education and Skis, Ireand Co-funded by the Europe for Citizens programme of the European Union Kunsi Lokai Qrendi Qrendi Loca Counci Eko Centru Qrendi Qrendi Eco Center 2014 Hoocaust Education Trust Ireand. A rights reserved. No part of this pubication may be reproduced, stored in a retrieva system or transmitted in any form by any means without permission in writing.

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_2ciso12.qxd 3.4.2012 8:56 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 02/2011 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 58 CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev Manažer roku 2010: Rozhovor s předsedou SČMVD Janem Wiesnerem Ceorepubiková konference Daňové

Více

Kapitola 7. Štafeta života

Kapitola 7. Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života V předchozí kapitoe této knihy jsme se se čtenáři poděii o střízivý rozbor toho, jak se dědicové strůjců Osvětimi už opět pokoušejí získat světovádu. Uvědomíme-i

Více

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM. na skautské stezce

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM. na skautské stezce TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM Váš průvodce na skautské stezce 1 Vážení čtenáři, edice Vůdcovská zkouška vám opět přináší 14 příruček, které se zabývají jednotivými obory vůdcovské zkoušky. Díky vekému

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_4ciso11.qxd 5.8.2011 8:18 StrÆnka 1 4 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011 Pány mobiity Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra

Více

Spravedlivá společnost

Spravedlivá společnost Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních

Více

Dobrovolnické centrum ADRA. Materiál ke školení dobrovolníků. Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek tel.: 558 436 261 www.dcfm.

Dobrovolnické centrum ADRA. Materiál ke školení dobrovolníků. Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek tel.: 558 436 261 www.dcfm. Dobrovonické centrum ADRA Materiá ke škoení dobrovoníků Dobrovonické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek te.: 558 436 261 www.dcfm.cz 1 Obecná část 3 1.1 O humanitární organizaci ADRA 3 1.2 O Dobrovonickém

Více

Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy

Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy Tato příručka pojednává o většině článků obsažených v Listině základních práv Evropské unie, zvláště pak o článcích uvedených v hlavě I

Více

METODICKÝ NÁVOD PRO VYUŽITÍ KNIHY

METODICKÝ NÁVOD PRO VYUŽITÍ KNIHY METODICKÝ NÁVOD PRO VYUŽITÍ KNIHY Anne Franková komiksový životopis (autoři: Sid Jacobson a Ernie Colón, Paseka, Praha Litomyšl 2013) VE VÝUCE Vážení kolegové, do rukou se Vám dostává netradiční zpracování

Více

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky ýroční zpráva ízení etového provozu eské repubiky ýroční annua report zpráva air ízení navigation etového services provozu of the eské czech repubiky repubic 4 5 8 9 5 6 8 9 6 8 4 6 4 46 57 58 59 74 75

Více

Clifton House, Lower Fitzwilliam Street, Dublin 2, ireland tel: +353 1 6690593 email:info@hetireland.org Website: www.hetireland.

Clifton House, Lower Fitzwilliam Street, Dublin 2, ireland tel: +353 1 6690593 email:info@hetireland.org Website: www.hetireland. Seznam Literatury Clifton House, Lower Fitzwilliam Street, Dublin 2, ireland tel: +353 1 6690593 email:info@hetireland.org Website: www.hetireland.org this material has been produced with support from

Více

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 INKONTINENCE v ČR 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 Obsah Důežitý je diaog 3 Inkontinence moči pohedem urooga 4 5 Kontinence 6 7 Pomůcky pro inkontinentní (psk 02) kombinace a souběh pomůcek 8 9

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Informace o projektu Dovedu to pochopit? Hudba slouží jako velmi silný prostředek k přenášení emocí. Spojení obrazu a zvuku je pro naše vnímání ještě silnějším nástrojem. Rozhodli jsme se využít síly hudby

Více

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech Část 5 Doplňující informace o obecných tématech Obsah této části Děti........................................................................................................ 317 Občanství...................................................................................................

Více

Dovedu to pochopit? výukový materiál pro multikulturní výchovu

Dovedu to pochopit? výukový materiál pro multikulturní výchovu Dovedu to pochopit? výukový materiál pro multikulturní výchovu Varianty, Člověk v tísni, o. p. s., 2007 Tiráž Kolektiv autorů: Dovedu to pochopit? Materiál pro multikulturní výchovu Varianty, Člověk v

Více

s jevů antisemitismem

s jevů antisemitismem Další problém představuje, že někteří lidé se řadě v roli obětí antisemitismu a holocaustu. V tomto světle se utváří podvědomá domněnka, že Židé musejí být oproti jiným národům lepší, že jsou to lidé vyšších

Více

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN ZAČNĚME TŘEBA TAKHLE Organizace spojených národů byla založena ve víře, že dialog může zvítězit nad neporozuměním, že rozmanitost je všeobecně pozitivní a že sdílený osud všech lidí vzájemně mnohem více

Více

AUSCHWITZ-BIRKENAU D Ě JINY A SOUČ ASNOST - 1 -

AUSCHWITZ-BIRKENAU D Ě JINY A SOUČ ASNOST - 1 - AUSCHWITZ-BIRKENAU D Ě JINY A SOUČ ASNOST - 1 - SEZNAM: PŘED AUSCHWITZ 3 NACISTICKÁ IDEOLOGIE 3 ZAČÁTEK 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 3 NACISTICKÉ KONCENTRAČNÍ TÁBORY 4 AUSCHWITZ 1940-1945. STRUČNÉ DĚJINY TÁBORA 4

Více

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu Bc. Adam Hrdý Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu se zabývá historií antisemitismu, jeho vyvrcholením

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2011)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2011) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2011) 2 OBSAH ÚVOD.... 5 ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI...6 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

LiLi a ViLi. K dispozici již 1. a 2. třída. Mezipředmětový učební komplet pro 1. stupeň základní školy

LiLi a ViLi. K dispozici již 1. a 2. třída. Mezipředmětový učební komplet pro 1. stupeň základní školy Genetická nebo anayticko-syntetická metoda v 1. třídě Jednotný koncept pro každý předmět Bohatá eektronická podpora K dispozici již 1. a 2. třída LiLi a ViLi Mezipředmětový učební kompet pro 1. stupeň

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Filozofie Učitelství pro základní školy Učitelství pro 2. stupeň základní školy, německý

Více

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Zvíře Aktivita 2: Hic sunt leones Aktivita 3: Změna je život 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ

Více

ZPRAVODAJ. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE

ZPRAVODAJ. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE ZPRAVODAJ Obce Všemysice registrován u MK ČR pod č. 19860 1 2015 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE n II. veřejné zasedání Zastupitestva obce Všemysice

Více

Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům

Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům OMP A S Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům OMPAS Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům Patricia Brander Rui Gomes Ellie Keen Marie-Laure Lemineur Bárbara Oliveira Jana Ondráčková AlessioSurian

Více