Metodika pro pedagogy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika pro pedagogy"

Transkript

1 Metodika pro pedagogy

2 Cifton House, Lower Fitzwiiam Street, Dubin 2, Ireand Te: Website: This materia has been produced with support from the Department of Education and Skis, Ireand Co-funded by the Europe for Citizens programme of the European Union Kunsi Lokai Qrendi Qrendi Loca Counci Eko Centru Qrendi Qrendi Eco Center 2014 Hoocaust Education Trust Ireand. A rights reserved. No part of this pubication may be reproduced, stored in a retrieva system or transmitted in any form by any means without permission in writing.

3 3 Projekt Krokus Projekt Krokus je určený pro žáky ve věku et. Každoročně se do něj zapojují škoy po ceém světě. Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přibížit tematiku šoa madým idem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečí diskriminace, předsudků a fanatismu. Irská organizace Hoocaust Education Trust Ireand (HETI) připravia metodické pokyny, které mohou pedagogům v této snaze pomoci. Tyto materiáy dopňují již existující pomůcky k výuce o interkuturaismu a prevenci rasismu. Zapojení mádeže do sázení cibuek krokusů a pozorování, jak květiny rostou, podporují proces získávání znaostí o nezbytnosti vzájemné toerance a respektu ve spoečnosti. Hoocaust Education Trust Irand poskytuje každé škoe cibuky žutých krokusů, které se na podzim vysazují na památku jednoho a pů miionu židovských dětí, jež zahynuy během Hoocaustu, a tisíce daších dětských obětí nacistických zočinů. Žutá barva připomíná žutou Davidovu hvězdu, jež byi Židé nuceni během nacistické vády nosit. V ideáních podmínkách cibuky krokusů vykvetou na konci edna nebo na začátku února koem Dne obětí hoocaustu (27. edna). Když idé budou obdivovat květiny, mádež může vysvětit, co vastně krokusy symboizují. Onine Krokus kub je zabezpečené onine fórum, kde mohou škoy účastnící se projektu sdíet své zážitky, zkušenosti a poznatky s ostatními účastníky a zároveň tak mohou získat nové přátee jak doma, tak v zahraničí. Diskusní fóra jsou administrována HETI a existují odděená fóra pro pedagogy a pro žáky. Doufáme, že i vy se stanete aktivními čeny Onine Krokus kubu: Onine Krokus Kub

4 4 Pozadí hoocaustu Poský chapec (otištěno se souhasem Yad Vashem) Poté, co byo Německo v první světové váce ( ) poraženo, potýkao se s hubokou ekonomickou krizí a mnoha sociáními probémy. Tisíce idí byy bez práce a bez prostředků. Němci doufai, že by nová váda moha jejich probémy vyřešit. Během 30. et 20. stoetí přiši s návrhem řešení probémů Národní sociaisté (Nacisté). Jejich popuarita vzrosta natoik, že v roce 1933 nacistický vůdce Adof Hiter vádu v Německu převza. Doba mezi ety 1933 a 1945 je často nazývána obdobím nacismu. Hiter a nacisté ostře vystupovai proti svým odpůrcům; soustředii se především na menšiny na přísušníky odišných kuturních, náboženských a národnostních skupin, a ty, kteří byi sabší či zranitení. Těmto skupinám obětních beránků znesnadňovai životy a obviňovai je z nejrůznějších neúspěchů Německa. Havním cíem nacistické prezekuce byi Židé. Židovským symboem je Davidova hvězda. Označení Židů touto hvězdou na oděvu nacisté používai ve všech zemích, které okupovai. Takto označení Židé byi ze spoečnosti vyoučeni. Perzekuce Židů za druhé světové váky je jednou z nejtragičtějších kapito 20. stoetí. Židovské rodiny z ceé Evropy posíai nacisté do koncentračních a vyhazovacích táborů, kde jich Ghetto Terezín: skupina dětí s židovskou hvězdou (otištěno se souhasem Yad Vashem) Onine Krokus Kub

5 5 Židé čekající na seekci (otištěno se souhasem Yad Vashem) byy miiony zavražděny nebo umučeny k smrti. Šest miionů Židů zahynuo. Jeden a pů miionu židovských dětí byo nacisty zavražděno a tisíce daších dětí zemřey, protože je nacisté chtěi zikvidovat. Nacisté také vyhazovai Romy/Sinti, těesně postižené a daší národnostní skupiny z důvodu odišné barvy peti, víry, sexuaity či jen proto, že nesouhasii s nacistickou poitikou. Hoocaustem se nazývá pronásedování a genocida Židů, Romů a daších skupin, jež nacisté považovai za méněcenné. Miiony mužů, žen a dětí byy bezcitně zavražděny ve jménu ideoogie, jež hásaa nadřazenost tzv. "germánské rasy". Je veice důežité, abychom nikdy nezapomněi na to, co se v etech 1933 až 1945 v Evropě odehráo. Nesmíme dopustit, aby byy podobné násinosti a vraždy opět páchány na jedincích či skupinách jen proto, že se nám někdo neíbí či nesdíí náš názor. Skupina dívek ve třídě, ghetto v Kovnu (otištěno se souhasem Yad Vashem) Maý chapec ve vězeňském oděvu, 1945 (otištěno se souhasem Yad Vashem) Onine Krokus Kub

6 6 Proč sázíme krokusy Smutek a naděje Žuté krokusy připomínají jeden a pů miionu židovských dětí a tisíce daších dětí, které zahynuy během hoocaustu. Žutá barva symboizuje žutou hvězdu, kterou musei Židé během druhé světové váky nosit. Květiny připomínají všechny děti, které byy zavražděny. Stovky tisíc dětí za váky zahynuy, ae mnoho jich přežio. Dnes jsou tyto děti prarodiči. Svoje životní osudy vyprávěi svým dětem a vnoučatům. Příběhy přeživších nesmí být zapomenuty. Musíme je vyprávět našim vastním dětem. Když na začátku jara krokusy vykvetou, vzpomeneme si na děti, které zahynuy. Ae ty krásné květy nám také připomenou, že na světě stáe existuje krása a že i po těch nejtěžších okamžicích začne nový život, jenž bude epší než ten dosavadní. Vysazování květin je smutné, ae zároveň je i pné naděje do budoucna. Doufáme, že děti na ceém světě vysadí žuté krokusy na památku všech dětí, které během hoocaustu zahynuy. Hanna Lether, Mnichov (otištěno se souhasem Yad Vashem) Kvetoucí krokusy, zákadní škoa ve Springfieds, Irsko. Židovská rodina v budapešťském ghettu, 1944, (otištěno se souhasem Yad Vashem) Onine Krokus Kub

7 7 Výsadba krokusů Cibuky krokusů se vysazují na podzim od pooviny září do pooviny istopadu. Jaro však přichází v jednotivých zeměpisných obastech v různou dobu. Nezáeží proto na tom, kdy květinky vykvetou: důežité je, že cibuky jsou vysazeny na památku dětí zavražděných během hoocaustu a že v dobu, kdy vykvetou, si na děti vzpomeneme. Krokusy vysázené do tvaru židovské hvězdy, zákadní škoa sv. Martina, Garrison, Severní Irsko Zahrada Cibuku zasaďte do půdy do houbky cca 15 cm. Zaijte a vyčkejte, až na jaře vyrazí. Je dobré záhonek označit, např. provázkem. Některé škoy cibuky vysadiy do tvaru Davidovy hvězdy. Truhíky nebo květináče Na dno truhíku nebo květináče dejte kamínky. Dosypte kvaitní hínou nebo kompostem. Zasaďte cibuky, zaijte je, zakryjte černou fóií (např. pyte do odpadkového koše) a zahrabte květináče venku do híny nebo je nechte v chadném prostředí (garáž, kůna) do konce prosince. Tepota by neměa být vyšší než 5-6 C. Na konci prosince odstraňte fóii, přemístěte truhíky na světé místo (okenní parapet), ae ne na ostré sunce, a de potřeby zaévejte. (Na územích, která bya nacisty kontroovaná, byi Židé nuceni nosit žutou Davidovu hvězdu. Žuté květy krokusů ji připomínají.) Projekt Krokus v zákadní škoe Rathgar, Dubin Osazování truhíků Onine Krokus Kub

8 8 Tabuka projektu s vaší třídou Veďte deník nebo nástěnku, kam mohou žáci i učiteé psát své postřehy a poznámky. Zasaďte cibuky. Sepište jména všech, kdo se na sázení cibuek podíei. Poznamenejte si datum výsadby. Sázení cibuek zdokumentujte fotografiemi. Do tabuky či deníku zapisujte růst květinek. Po dobu prvních týdnů se nebude nic dít, i to poznamenejte. Nezapomeňte zaznamenat, až se objeví první zeené špičky krokusů. Vyfoťte první výhonky. Zanedouho se objeví žutá poupata. Krokusy většinou vykvetou na konci edna nebo na začátku února. Zapište, jakmie se objeví první květ. Vyfoťte kvetoucí krokusy. Každý rok spočítejte koik krokusů vykveto. Pravideně krokusy dokumentujte na fotografiích či videu. Krokusy se pravideně množí, takže každý rok se objeví více rostinek. Tak jako se do projektu každoročně zapojí více dětí, tak se zvětšuje i počet květinek. Jednou po ceém světě vykvete více než jeden a pů miionu krokusů na památku dětí, které byy zavražděny. Skupina mádeže, Ennis, Care, Irsko Onine Krokus Kub

9 9 Střední škoa FCJ, Wexford, Irsko S zk o a P od st aw ow a nr 11 9, K ra kó w, P o sk o ZŠ Lib cha vy, če ská rep ub ika ZŠ Be rek, Ch orv ats ko d Metodii, Škoa St. Kiri an Buharsko Koej St Aoysius, Carrig twohi, Co. Cork, Irsko Xewkija P.S., Mata Gynasium A ntun Vranci Chorvatsko Sibenik, um 1 o G ym n á zi a Tig ri d a, á zi u m P a v n ym g vé Ja zy ko b ik a če sk á re p u Ná rod ní škoa Te mp em ary, Co. Ma yo, Irs ko o L a ri sa, Ř e ck Střední škoa Mate Bazine Labin, Chorvatsko ie im. Króa Gimnazjum Akademick Sàcz, Posko wy No Boesława Chrobrego, Onine Krokus Kub ZŠ Jio ve, čes ká rep ub ika

10 10 Tipy pro pedagogy Zde je někoik námětů pro pedagogy, kteří by chtěi tematiku hoocaustu spojit s programy, jež jsou součástí osnov (např. čověk a spoečnost; výchova k občanství, výchova demokratického občana). Hoocaust je kompexní udáost a je nutno jej také tak vysvětovat. V Irsku jsou pedagogové odkazováni na manuá interkuturní výchovy na zákadních škoách (Guideines on Intercutura Education in the Primary Schoo), kde jsou probírána témata jako např. identita a přísušnost, shodnost a rozdínost, idská práva, diskriminace a rovnost, etc. Jsou zde načrtnuty přístupy a metodoogie, které je možné použít při začenění hoocaustu do výuky. Rovněž existuje program Me, You, Everyone Rights and Responsibiities (Já, ty, my všichni práva a povinnosti), jenž je součástí programu Lift Off připraveného Amnesty Internationa, INTO (The Irish Nationa Teachers' Organisation ) a UTU (The Uster Teachers' Union). HETI vyzývá pedagogy, aby používai manuáy vydané v jejich vastních zemích. Za druhé světové váky měy děti stejné sny, zájmy a obavy jako mají dnešní děti. Během dospívaní děti prožívají stáe stejné emoce, dnes i tehdy. Pedagogové by si měi být vědomi toho, že žáci pocházejí z rozdíných sociáních obastí a měi by se vyvarovat možných diemat a konfiktních situací ve třídě. Přijímání rozmanitosti Svět je dost veký pro nás všechny a měi bychom si také uvědomit, jak je krásné, že se idé iší barvou kůže, náboženstvím a kuturními tradicemi, tím, jak se obékají, jídem, které jedí a také fyzickými a mentáními schopnosti. Všechny tyto rozdíy se nazývají rozmanitosti. Uvědomíme-i si tyto rozmanitosti, budeme toerantnější a v mnohém nás to obohatí. Aktivity Žáci ceé třídy si stoupnou do kruhu a vezmou se za ruce. Vypadáme všichni stejně nebo jsme každý jiný? Jsme všichni stejně vysocí? Máme stejnou barvu kůže? Stejnou barvu vasů? I když naše vnější znaky, to, jak vypadáme, se různí, jsme si vědomi, že jsme rovnými čeny třídy. Pocházíme všichni ze stejné kuturní obasti nebo vyznáváme stejné náboženství? Je někdo ve třídě židovského původu? A vypadá jinak? Přemýšejte o tom, jak by by kruh veký, kdyby se za ruce vzai všichni žáci škoy. Vyfoťte nebo okopírujte ruce všech žáků ve třídě nebo žáky požádejte, aby si každý svoji ruku obkresi a vybarvi. Vystřihněte ruce a vytvořte koáž ve tvaru kruhu, kde se ruce budou dotýkat. Ruce jsou si všechny podobné i přesto, že je každá jinak veká a má jinou barvu. Vytvořte aktivitu, která žáky ve třídě seznámí jednotivými kuturními tradicemi všech ve třídě. Je také možné pozvat hosta odišného náboženského vyznání, který žáky s jinou kuturou a tradicemi seznámí. Mádež se dozví o odišných náboženských svátcích a tradicích, písních a idových vyprávěních, státních svátcích, zváštních jídech, tradičním odívání, etc. Je vhodné povídání dopnit názornými ukázkami: fotografiemi, kresbami, koážemi, hudbou. Informujte i daší třídy ve škoe o tom, co s Vaší třídou děáte. Symboy a symboická gesta Proč vysazujeme krokusy? Jaký je smys této činnosti? Proč je symboická? Prodiskutujte také význam daších symboů a symboických gest. Onine Krokus Kub

11 11 Příběhy, umění a diskuze Některé škoy sdíejí své zkušenosti s Projektem Krokus s ostatními škoami účastnícími se projektu. Ideání příežitostí, kdy se žáci mohou dozvědět o hoocaustu, je 27. eden, Mezinárodní den památky obětí hoocaustu. Ceé škoa se může zúčastnit spoečného čtení vzpomínek přeživších nebo recitace poezie. Vybídněte žáky k diskuzi o předsudcích, diskriminaci a šikaně. Veďte diskuzi tak, aby si mádež uvědomia, jak jsou toerance a respekt důežité jak ve škoe, tak i doma a v ceé spoečnosti. Hoocaust nezača vyhazovacími tábory, ae zača pozvona sovy, pronásedováním a šikanou. Aktivity Kíčová sova Pozitivní sova Interkuturní, přijetí, rozmanitost, začenění, etnické menšiny, integrace, přáteství, toerance, respekt, vastenecký, demokratický, migranti, utečenci, asimianti. Negativní sova Hoocaust, rasismus, antisemitismus, předsudky, diskriminace, fanatismus, nenávist, intoerance. Vymysete daší pozitivní a negativní sova a prodiskutujte s žáky jejich významy. Zeměpis četba Přečtěte aespoň jednu z mnoha knih, které vypráví o hoocaustu z pohedu dětí (viz Seznam iteratury). Diskutujte o příběhu. Přemýšejte o pocitech a myšenkách aktérů. Jaké to musí být cítit se jiný? Jaké to museo být nosit povinně žutou hvězdu? PŘIPOMÍNÁNÍ Jednání a přemýšení. Když přemýšíme o tom, co jsme četi, dozvěděi se nebo co jsme uděai (vysázení květin), připomínáme tím oběti hoocaustu. Abychom připomněi, musíme přemýšet a konat. Přemýšení o dětech, které zahynuy Konání sázení cibuek krokusů Připomínání když květiny vykvetou, přemýšíme o dětech, o tom, jak žiy a jak zemřey. SLOVA Jaký druh sov používáme, muvíme-i o Projektu Krokus? Podívejte se na seznam pozitivních a negativních kíčových sov a diskutujte o nich. Připravte pro žáky aktivity, které by vysvětovay významy jednotivých sov. Jedno ze ztvárnění aktivity ke kíčovým sovům, zákadní škoa Rathgar, Dubin Onine Krokus Kub

12 12 Mapa Evropy, 1930 NORSKO FINSKO ESTONSKO IRSKO Severní moře DÁNSKO ŠVéDSKO Batské moře LOTYŠSKO LITVA VELKÁ BRITÁNIE NIZOZEMSK O BELGIE NěMECKO POLSKO SOVěTSKý SVAZ LUCEMBURSKO ČESKOSLOVENSKO FRANCIE ŠVýCARSKO RAKOUSKO MAďARSKO Azovské moře RUMUNSKO PORTUGALSKO ŠPANěLSKO KORSIKA ITÁLIE Jaderské moře JUGOSLÁVIE BULHARSKO Černé moře BALEÁRSK é OSTROVY SARDÍNIE ALBÁNIE ŘECKO Egejské moře TURECKO SICÍLIE MAROKO ALŽÍRSKO TUNISKO MALTA Středozemní moře KRéTA RHODOS KYPR LIBANON ÚZEMÍ IZRAELE (Britský mandát) SýRIE TRANSJOR- DÁNSKO (Britský mandát) LIBIE EGYPT Mapa Evropy v roce (otištěno se souhasem Yad Vashem) Prostudujte si mapu Evropy. Takto Evropa vypadaa v roce Mapy se mění v závisosti na územních změnách států. Kde je na mapě stát, ve kterém žijete? Ze kterých zemí pocházey děti, jenž za hoocaustu zemřey? Vybarvi stejnou barvou nacisty okupované státy. Jinou barvy vybarvi ty státy, které naopak okupované nebyy. Jakou barvou je vybarvený stát, ve kterém žiješ? Aktivity Zde je časová osa et Onine Krokus Kub

13 13 časová osa Aktivita Nakresete vastní časovou osu, která bude začínat rokem 1933, kdy se nacisté dostai k moci, a bude pokračovat až do roku Vyznačte na ose daší významné informace a dopňte je obrázky. Maďarští Židé přijei do Auschwitz Jásající davy zdraví Adofa Hitera Německo napado Posko a začaa druhá světová váka 1939 Seznam států, které se účastniy konference ve Wannsee Německo napado Jugosávii a Řecko 1941 Nacistické koncentrační a vyhazovací tábory dosahují největší kapacity. Povstání ve varšavském ghettu a jeho ikvidace 1943 Únor/březen Anne Frank zemřea na tyfus v Bergen Besenu. Německo kapituovao 8. května 1945, druhá světová váka končí Adof Hiter se sta německým říšským kancéřem 1940 Německo napado Norsko, Begii, Hoandsko, Dánsko a Francii. Zaoženo ghetto ve Varšavě 1942 Konference ve Wannsee. Anne Frank a její rodina odchází do úkrytu v Amsterdamu 1944 Deportace maďarských Židů. Anne Frank i její rodina deportováni do Auschwitz Dětská práce v ghettu Americké jednotky osvobodiy Buchenwad Onine Krokus Kub

14 14 Knihy, DVD a webové stránky Knih o hoocaustu pro děti je mnoho. Některé knihy vyprávějí skutečné životní osudy, některé jsou fikce. Před tím, než začnete knihu s žáky číst, je dobré přečíst si ji a zhodnotit, zda je pro žáky vhodná. Některé knihy je možné číst nahas ve třídě, ae některé jsou naopak vhodné ke čtení potichu v soukromí. Děti madší 12 et by měy číst knihy spoečně ve třídě. Rovněž fimy, DVD a webové stránky by měi žáci studovat pod dohedem dospěého. Mezi nejpopuárnější příběhy stáe patří příběh Anny Frankové a jejího deníku. Knihy, které jsou uvedené v přioženém Seznamu iteratury, jsou výučně o hoocaustu. Mnoho daších knih se zabývá tematikou interkuturaity, perzekuce a diskriminace. Pedagogové a ektoři by se měi snažit užít ty příběhy, které jsou reevantní k té které zemi. Vždy však doporučujeme, abyste pečivě zvážii náročnost četby s přihédnutím k věku žáků. DVD Krátký život Anny Frankové je výborným 28 minutovým dokumentem, který pojednává o životním osudu Anny Frankové a její rodině v kontextu dobových udáostí. Tvůrci dokumentu, Gerrit Netten a Wouter van der Suis, využii archivních snímků, soukromých snímků rodiny Frankových, citací z Annina deníku a použii i jediný existující fimový záznam, na kterém bya Anna zachycena. českou verzi fimu namuvi Boris Rösner a Sandra Vebrová. Fim je možné získat na adrese: Židovské muzeum v Praze Odděení pro vzděávání a kuturu, Maiseova 15, Praha 1, , te , , Videokip Nedovedu pochopit skupiny The Tchendos konfrontující udáosti hoocaustu se současným neonacistickými tendencemi k dostání v Židovském muzeu v Praze v Odděení pro vzděávání a kuturu; vhodné pro SŠ. Fimy Před shédnutím fimu doporučujeme, aby žáci madší 15 et byy s tematikou hoocaustu seznámeni a shédi fimy vždy za účasti dospěého. Užitečné odkazy Webových stránek o hoocaustu jsou stovky. Opět je dobré, abyste si stránky prohédi dříve, než je budou studovat žáci. Webové stránky v češtině: Webové stránky v angičtině: remember.org (USC Shoah Foundation Institute) Onine Krokus Kub

15 15 Onine Krokus kub Onine Krokus kub je zabezpečené onine fórum, kde mohou škoy účastníci se projektu sdíet své zážitky, zkušenosti a poznatky s ostatními účastníky a zároveň tak mohou získat nové přátee jak doma, tak v zahraničí. Diskusní fóra jsou administrována HETI a existují odděená fóra pro pedagogy a pro žáky. Doufáme, že i vy se stanete aktivními čeny Onine Krokus kubu: Onine Krokus Kub

16 16 Onine Krokus Kub

17 17 EU a ty Po skončení první světové váky chtěi zakadateé budoucí Evropské unie vytvořit evropské spoečenství, které by podporovao mírové soužití mezi všemi občany čenských států, zajišťovao ekonomické výhody pro všechny a zabránio dašímu krveproití. Tato ambice však bya zreaizována až po druhé světové váce. Rakousko Begie Buharsko Chorvatsko Kypr Česká repubika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itáie Lotyšsko Litva Lucembursko Mata Nizozemsko Posko Portugasko Rumunsko Sovensko Sovinsko Španěsko Švédsko Spojené kráovství Jak veká je Evropská unie? Počet čenů Evropského spoečenství, vytvořeného v 50. etech 20. stoetí, se v roce 1973 zvýši z šesti na devět, když se k původním čenům připojio Irsko, Dánsko a Spojené kráovství. Při daším rozšíření, ke kterému da v roce 1987 podnět Jednotný evropský akt, vzrost počet čenů na patnáct. Od té doby byy připojeny daší země střední a východní Evropy, a dnešní Evropská unie v sobě zahrnuje evropské občany z více než 28 čenských států. S připojením každé daší země se EU rozšiřuje.

18 18 Hoocaust K nacistickému hoocaustu došo v Evropě v etech 1933 až Bya jím zasažena většina zemí EU a je součástí evropské historie. Hoocaust by zaměřen havně proti židovským obyvateům Evropy, kteří byi pronásedováni a vražděni ve všech evropských zemích, kde nacisté převzai moc. Nacisté se zaměřovai i na jiné oběti. Předávání informací o hoocaustu upomíná občany Evropy na nebezpečí předpojatosti, nenávisti a diskriminace a posiuje naše odhodání předejít takovým hrůzám v budoucnosti. Evropané nechtějí, aby k něčemu takovému, jako by hoocaust, došo znovu. EU poskytuje bezpečné prostředí pro všechny občany, kteří jsou čeny Evropské unie. Existují zde prostředky, které ochraňují všechny občany EU před vzájemným ubižováním na zákadě etnického původu, postižení nebo náboženského či poitického přesvědčení. Projekt Krokus Cíem Projektu Krokus je připomenout idem jeden a pů miionu židovských dětí, které zahynuy během hoocaustu, a tisíce daších dětí, které se stay obětmi nacistické brutaita. Na jejich památku sázíme žuté krokusy. Když květiny na jaře rozkvetou a idé žuté krokusy obdivují, máme příežitost vysvětit, co symboizují. Děti tak nejsou zapomenuty a jejich památka a jejich příběhy se předávají budoucím generacím. Projekt Krokus je evropský projekt, který se v současné době rozjíždí v devíti evropských zemích. Jsou to: Rakousko, Buharsko, Chorvatsko, česká repubika, Řecko, Irsko, Mata, Posko a Spojené kráovství. Doufáme, že se do Projektu Krokus postupně zapojí všech 28 čenských zemí EU. Vstupte do onine Krokus kubu a seznamte se s občany z jiných zemí EU, kteří se podíejí na Projektu Krokus. EU a její hodnoty Vajky čenských států EU vztyčené před havním sídem EU v Bruseu, v Begii Občané EU sdíejí evropské hodnoty, které jsou zaoženy na idských právech a na právní normě. Toerance a respekt vůči všem občanům bez ohedu na kuturní rozdíy, to jsou zákadní zásady Evropské unie. Aktivity Poznejte vajky všech zemí, které se účastní Projektu Krokus Najděte tyto země na mapě Evropy Vytvořte skupiny a spoečně zjistěte, co se v každé z těchto zemí stao během hoocaustu Obrázky a nové informace přesouvejte na onine Krokus kub Která z těchto sov odrážejí zásady EU: Vyoučení Respekt Rozmanitost Rasismus Diskriminace Toerance Můžete přidat daší sova? Xenofobie Všeobsažnost

19 Cifton House, Lower Fitzwiiam Street, Dubin 2, Ireand Te: Website: This materia has been produced with support from the Department of Education and Skis, Ireand Co-funded by the Europe for Citizens programme of the European Union Kunsi Lokai Qrendi Qrendi Loca Counci Eko Centru Qrendi Qrendi Eco Center 2014 Hoocaust Education Trust Ireand. A rights reserved. No part of this pubication may be reproduced, stored in a retrieva system or transmitted in any form by any means without permission in writing.

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění Evropská nadace pro zepšení životních a pracovních podmínek Madí idé a skupina NEET v Evropě: První zjištění > Shrnutí < I když madí nemají pokaždé pravdu, spoečnost, která je ignoruje a shazuje, nemá

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Kapitola 7. Štafeta života

Kapitola 7. Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života V předchozí kapitoe této knihy jsme se se čtenáři poděii o střízivý rozbor toho, jak se dědicové strůjců Osvětimi už opět pokoušejí získat světovádu. Uvědomíme-i

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

OPQ Manager Plus Report

OPQ Manager Plus Report OPQ Profi OPQ Manager Pus Report Jméno Pan Sampe Candidate Datum 25 září 2013 www.ceb.sh.com ÚVOD Tato zpráva je určena pro použití iniovým manažerům a personaistům. Obsahuje řadu informací, které jsou

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny: HISTORICKÝ POHLED NA ROZŠIŘOVÁNÍ EU 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny: Interaktivně prezentovat, upevnit, případně prohloubit

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_2ciso12.qxd 3.4.2012 8:56 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_3ciso11.qxd 6.6.2011 10:34 StrÆnka 1 3 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva Inclusion Europe Evropskáasociacelidísmentálním postiženímajejichrodinnýchpříslušníků InclusionEuropezastupujeosoby smentálnímpostiženímajejichrodiny. ČlenskýmiorganizacemiInclusionEurope jsouorganizacesebeobhájcůarodičovské

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

1. Holocaust 2. Holocaust zvolené téma. 4. Cílová skupina. 6. Vyjadřovací prostředky 7. Projekt jednotlivé části: 10. Dokumentační fotografie

1. Holocaust 2. Holocaust zvolené téma. 4. Cílová skupina. 6. Vyjadřovací prostředky 7. Projekt jednotlivé části: 10. Dokumentační fotografie Holocaust Vnímáme minulost? Mezioborový výukový projekt Lucie Pištěková OV/VV 5. ročník Koncept projektu 1. Holocaust 2. Holocaust zvolené téma 3. Umělecko vzdělávací cíl 4. Cílová skupina 5. Délka projektu

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Lekce Pýtvání potravinami strana 1/1 Příoha 1 křížovka TÉMATEM DNEŠNÍ HODINY JE: 1. Obchod, ve kterém se prodává jído, se jmenuje 2. Mrkev, ceer a petrže je kořenová 3. Co nesníme, to jsou 4. Místo na

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Den vzpomínání na oběti holocaustu 2 5 2011 14 17 hodin náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Co znamená Jom ha-šoa? Den holocaustu, hebrejsky šoa, celým názvem Jom ha-šoa ve ha-gvura

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

Prezentace. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Prezentace. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Prezentace a vystupování učitele RNDr. Vladimír Kostka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích úvod kvalifikační standard učitele učitel získá pedagogické kompetence, odborné znalosti,

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.30 Prosinec 2010 Průmyslové armatury Šoupátka ze slitin mědi ČSN EN 12288 13 3730 Industrial valves Copper alloy gate valves Robinetterie industrielle Robinets-vannes en

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012 POKUTOVÉ BLOKY Samostatné odděení 904 Správní činnosti Září 2012 Zákadní informace Ustanovení 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dáe jen zák. č. 200/1990 Sb. ), stanoví

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Spravedlivá společnost

Spravedlivá společnost Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_4ciso11.qxd 5.8.2011 8:18 StrÆnka 1 4 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Na základě těchto oznámení udávají níže uvedené tabulky datum, od kterého lze diagonální kumulaci uplatnit.

Na základě těchto oznámení udávají níže uvedené tabulky datum, od kterého lze diagonální kumulaci uplatnit. 30.6. CS Úřední věstník Evropské unie C 214/5 Oznámení Komise o datu použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících

Více

Au-pair agentury v ČR

Au-pair agentury v ČR Au-pair agentury v ČR Informační centrum pro mládež Brno (ICM Brno) působíci při Asociaci středoškolských klubů České republiky, o.s., Česká 11, tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz

Více

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011 Pány mobiity Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS)

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS) ICHEIC Humanitarian Fund VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS) Úterý 12.10.2010: Vítejte v Izraeli Zahájení semináře ***

Více

Clifton House, Lower Fitzwilliam Street, Dublin 2, ireland tel: +353 1 6690593 email:info@hetireland.org Website: www.hetireland.

Clifton House, Lower Fitzwilliam Street, Dublin 2, ireland tel: +353 1 6690593 email:info@hetireland.org Website: www.hetireland. Seznam Literatury Clifton House, Lower Fitzwilliam Street, Dublin 2, ireland tel: +353 1 6690593 email:info@hetireland.org Website: www.hetireland.org this material has been produced with support from

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Měření rizika států pohledem finančních trhů

Měření rizika států pohledem finančních trhů Měření rizika států pohledem finančních trhů PETR BUDINSKÝ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, Praha Abstrakt: Financial markets can reflect the risks of default by three following measures:

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.260; 45.040 Květen 2009 Železniční aplikace Řízení procesu tření ve vztahu kolo/kolejnice Mazání okolků ČSN EN 15427 28 0555 Railway applications Wheel/rail friction management

Více

INKONTINENCE V ČR 2013

INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 2/ INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 /3 Obsah Chce to jen odvahu požádat o pomoc 3 Nová kategorizace zdravotnických prostředků a inkontinence 4 OZP a inkontinenční zdravotnické

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy 9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsedky, jevy Předpokady: 9110, 9114 Hodím kámen za normáních okoností jediný výsedek = spadne na zem Hodíme kámen na terč někoik možných výsedků (trefíme desítku, devítku,,

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. Evropská unie, společný trh, euro, vstup ČR, Varšavská smlouva, NATO

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. Evropská unie, společný trh, euro, vstup ČR, Varšavská smlouva, NATO Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více