Metodika pro pedagogy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika pro pedagogy"

Transkript

1 Metodika pro pedagogy

2 Cifton House, Lower Fitzwiiam Street, Dubin 2, Ireand Te: Website: This materia has been produced with support from the Department of Education and Skis, Ireand Co-funded by the Europe for Citizens programme of the European Union Kunsi Lokai Qrendi Qrendi Loca Counci Eko Centru Qrendi Qrendi Eco Center 2014 Hoocaust Education Trust Ireand. A rights reserved. No part of this pubication may be reproduced, stored in a retrieva system or transmitted in any form by any means without permission in writing.

3 3 Projekt Krokus Projekt Krokus je určený pro žáky ve věku et. Každoročně se do něj zapojují škoy po ceém světě. Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přibížit tematiku šoa madým idem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečí diskriminace, předsudků a fanatismu. Irská organizace Hoocaust Education Trust Ireand (HETI) připravia metodické pokyny, které mohou pedagogům v této snaze pomoci. Tyto materiáy dopňují již existující pomůcky k výuce o interkuturaismu a prevenci rasismu. Zapojení mádeže do sázení cibuek krokusů a pozorování, jak květiny rostou, podporují proces získávání znaostí o nezbytnosti vzájemné toerance a respektu ve spoečnosti. Hoocaust Education Trust Irand poskytuje každé škoe cibuky žutých krokusů, které se na podzim vysazují na památku jednoho a pů miionu židovských dětí, jež zahynuy během Hoocaustu, a tisíce daších dětských obětí nacistických zočinů. Žutá barva připomíná žutou Davidovu hvězdu, jež byi Židé nuceni během nacistické vády nosit. V ideáních podmínkách cibuky krokusů vykvetou na konci edna nebo na začátku února koem Dne obětí hoocaustu (27. edna). Když idé budou obdivovat květiny, mádež může vysvětit, co vastně krokusy symboizují. Onine Krokus kub je zabezpečené onine fórum, kde mohou škoy účastnící se projektu sdíet své zážitky, zkušenosti a poznatky s ostatními účastníky a zároveň tak mohou získat nové přátee jak doma, tak v zahraničí. Diskusní fóra jsou administrována HETI a existují odděená fóra pro pedagogy a pro žáky. Doufáme, že i vy se stanete aktivními čeny Onine Krokus kubu: Onine Krokus Kub

4 4 Pozadí hoocaustu Poský chapec (otištěno se souhasem Yad Vashem) Poté, co byo Německo v první světové váce ( ) poraženo, potýkao se s hubokou ekonomickou krizí a mnoha sociáními probémy. Tisíce idí byy bez práce a bez prostředků. Němci doufai, že by nová váda moha jejich probémy vyřešit. Během 30. et 20. stoetí přiši s návrhem řešení probémů Národní sociaisté (Nacisté). Jejich popuarita vzrosta natoik, že v roce 1933 nacistický vůdce Adof Hiter vádu v Německu převza. Doba mezi ety 1933 a 1945 je často nazývána obdobím nacismu. Hiter a nacisté ostře vystupovai proti svým odpůrcům; soustředii se především na menšiny na přísušníky odišných kuturních, náboženských a národnostních skupin, a ty, kteří byi sabší či zranitení. Těmto skupinám obětních beránků znesnadňovai životy a obviňovai je z nejrůznějších neúspěchů Německa. Havním cíem nacistické prezekuce byi Židé. Židovským symboem je Davidova hvězda. Označení Židů touto hvězdou na oděvu nacisté používai ve všech zemích, které okupovai. Takto označení Židé byi ze spoečnosti vyoučeni. Perzekuce Židů za druhé světové váky je jednou z nejtragičtějších kapito 20. stoetí. Židovské rodiny z ceé Evropy posíai nacisté do koncentračních a vyhazovacích táborů, kde jich Ghetto Terezín: skupina dětí s židovskou hvězdou (otištěno se souhasem Yad Vashem) Onine Krokus Kub

5 5 Židé čekající na seekci (otištěno se souhasem Yad Vashem) byy miiony zavražděny nebo umučeny k smrti. Šest miionů Židů zahynuo. Jeden a pů miionu židovských dětí byo nacisty zavražděno a tisíce daších dětí zemřey, protože je nacisté chtěi zikvidovat. Nacisté také vyhazovai Romy/Sinti, těesně postižené a daší národnostní skupiny z důvodu odišné barvy peti, víry, sexuaity či jen proto, že nesouhasii s nacistickou poitikou. Hoocaustem se nazývá pronásedování a genocida Židů, Romů a daších skupin, jež nacisté považovai za méněcenné. Miiony mužů, žen a dětí byy bezcitně zavražděny ve jménu ideoogie, jež hásaa nadřazenost tzv. "germánské rasy". Je veice důežité, abychom nikdy nezapomněi na to, co se v etech 1933 až 1945 v Evropě odehráo. Nesmíme dopustit, aby byy podobné násinosti a vraždy opět páchány na jedincích či skupinách jen proto, že se nám někdo neíbí či nesdíí náš názor. Skupina dívek ve třídě, ghetto v Kovnu (otištěno se souhasem Yad Vashem) Maý chapec ve vězeňském oděvu, 1945 (otištěno se souhasem Yad Vashem) Onine Krokus Kub

6 6 Proč sázíme krokusy Smutek a naděje Žuté krokusy připomínají jeden a pů miionu židovských dětí a tisíce daších dětí, které zahynuy během hoocaustu. Žutá barva symboizuje žutou hvězdu, kterou musei Židé během druhé světové váky nosit. Květiny připomínají všechny děti, které byy zavražděny. Stovky tisíc dětí za váky zahynuy, ae mnoho jich přežio. Dnes jsou tyto děti prarodiči. Svoje životní osudy vyprávěi svým dětem a vnoučatům. Příběhy přeživších nesmí být zapomenuty. Musíme je vyprávět našim vastním dětem. Když na začátku jara krokusy vykvetou, vzpomeneme si na děti, které zahynuy. Ae ty krásné květy nám také připomenou, že na světě stáe existuje krása a že i po těch nejtěžších okamžicích začne nový život, jenž bude epší než ten dosavadní. Vysazování květin je smutné, ae zároveň je i pné naděje do budoucna. Doufáme, že děti na ceém světě vysadí žuté krokusy na památku všech dětí, které během hoocaustu zahynuy. Hanna Lether, Mnichov (otištěno se souhasem Yad Vashem) Kvetoucí krokusy, zákadní škoa ve Springfieds, Irsko. Židovská rodina v budapešťském ghettu, 1944, (otištěno se souhasem Yad Vashem) Onine Krokus Kub

7 7 Výsadba krokusů Cibuky krokusů se vysazují na podzim od pooviny září do pooviny istopadu. Jaro však přichází v jednotivých zeměpisných obastech v různou dobu. Nezáeží proto na tom, kdy květinky vykvetou: důežité je, že cibuky jsou vysazeny na památku dětí zavražděných během hoocaustu a že v dobu, kdy vykvetou, si na děti vzpomeneme. Krokusy vysázené do tvaru židovské hvězdy, zákadní škoa sv. Martina, Garrison, Severní Irsko Zahrada Cibuku zasaďte do půdy do houbky cca 15 cm. Zaijte a vyčkejte, až na jaře vyrazí. Je dobré záhonek označit, např. provázkem. Některé škoy cibuky vysadiy do tvaru Davidovy hvězdy. Truhíky nebo květináče Na dno truhíku nebo květináče dejte kamínky. Dosypte kvaitní hínou nebo kompostem. Zasaďte cibuky, zaijte je, zakryjte černou fóií (např. pyte do odpadkového koše) a zahrabte květináče venku do híny nebo je nechte v chadném prostředí (garáž, kůna) do konce prosince. Tepota by neměa být vyšší než 5-6 C. Na konci prosince odstraňte fóii, přemístěte truhíky na světé místo (okenní parapet), ae ne na ostré sunce, a de potřeby zaévejte. (Na územích, která bya nacisty kontroovaná, byi Židé nuceni nosit žutou Davidovu hvězdu. Žuté květy krokusů ji připomínají.) Projekt Krokus v zákadní škoe Rathgar, Dubin Osazování truhíků Onine Krokus Kub

8 8 Tabuka projektu s vaší třídou Veďte deník nebo nástěnku, kam mohou žáci i učiteé psát své postřehy a poznámky. Zasaďte cibuky. Sepište jména všech, kdo se na sázení cibuek podíei. Poznamenejte si datum výsadby. Sázení cibuek zdokumentujte fotografiemi. Do tabuky či deníku zapisujte růst květinek. Po dobu prvních týdnů se nebude nic dít, i to poznamenejte. Nezapomeňte zaznamenat, až se objeví první zeené špičky krokusů. Vyfoťte první výhonky. Zanedouho se objeví žutá poupata. Krokusy většinou vykvetou na konci edna nebo na začátku února. Zapište, jakmie se objeví první květ. Vyfoťte kvetoucí krokusy. Každý rok spočítejte koik krokusů vykveto. Pravideně krokusy dokumentujte na fotografiích či videu. Krokusy se pravideně množí, takže každý rok se objeví více rostinek. Tak jako se do projektu každoročně zapojí více dětí, tak se zvětšuje i počet květinek. Jednou po ceém světě vykvete více než jeden a pů miionu krokusů na památku dětí, které byy zavražděny. Skupina mádeže, Ennis, Care, Irsko Onine Krokus Kub

9 9 Střední škoa FCJ, Wexford, Irsko S zk o a P od st aw ow a nr 11 9, K ra kó w, P o sk o ZŠ Lib cha vy, če ská rep ub ika ZŠ Be rek, Ch orv ats ko d Metodii, Škoa St. Kiri an Buharsko Koej St Aoysius, Carrig twohi, Co. Cork, Irsko Xewkija P.S., Mata Gynasium A ntun Vranci Chorvatsko Sibenik, um 1 o G ym n á zi a Tig ri d a, á zi u m P a v n ym g vé Ja zy ko b ik a če sk á re p u Ná rod ní škoa Te mp em ary, Co. Ma yo, Irs ko o L a ri sa, Ř e ck Střední škoa Mate Bazine Labin, Chorvatsko ie im. Króa Gimnazjum Akademick Sàcz, Posko wy No Boesława Chrobrego, Onine Krokus Kub ZŠ Jio ve, čes ká rep ub ika

10 10 Tipy pro pedagogy Zde je někoik námětů pro pedagogy, kteří by chtěi tematiku hoocaustu spojit s programy, jež jsou součástí osnov (např. čověk a spoečnost; výchova k občanství, výchova demokratického občana). Hoocaust je kompexní udáost a je nutno jej také tak vysvětovat. V Irsku jsou pedagogové odkazováni na manuá interkuturní výchovy na zákadních škoách (Guideines on Intercutura Education in the Primary Schoo), kde jsou probírána témata jako např. identita a přísušnost, shodnost a rozdínost, idská práva, diskriminace a rovnost, etc. Jsou zde načrtnuty přístupy a metodoogie, které je možné použít při začenění hoocaustu do výuky. Rovněž existuje program Me, You, Everyone Rights and Responsibiities (Já, ty, my všichni práva a povinnosti), jenž je součástí programu Lift Off připraveného Amnesty Internationa, INTO (The Irish Nationa Teachers' Organisation ) a UTU (The Uster Teachers' Union). HETI vyzývá pedagogy, aby používai manuáy vydané v jejich vastních zemích. Za druhé světové váky měy děti stejné sny, zájmy a obavy jako mají dnešní děti. Během dospívaní děti prožívají stáe stejné emoce, dnes i tehdy. Pedagogové by si měi být vědomi toho, že žáci pocházejí z rozdíných sociáních obastí a měi by se vyvarovat možných diemat a konfiktních situací ve třídě. Přijímání rozmanitosti Svět je dost veký pro nás všechny a měi bychom si také uvědomit, jak je krásné, že se idé iší barvou kůže, náboženstvím a kuturními tradicemi, tím, jak se obékají, jídem, které jedí a také fyzickými a mentáními schopnosti. Všechny tyto rozdíy se nazývají rozmanitosti. Uvědomíme-i si tyto rozmanitosti, budeme toerantnější a v mnohém nás to obohatí. Aktivity Žáci ceé třídy si stoupnou do kruhu a vezmou se za ruce. Vypadáme všichni stejně nebo jsme každý jiný? Jsme všichni stejně vysocí? Máme stejnou barvu kůže? Stejnou barvu vasů? I když naše vnější znaky, to, jak vypadáme, se různí, jsme si vědomi, že jsme rovnými čeny třídy. Pocházíme všichni ze stejné kuturní obasti nebo vyznáváme stejné náboženství? Je někdo ve třídě židovského původu? A vypadá jinak? Přemýšejte o tom, jak by by kruh veký, kdyby se za ruce vzai všichni žáci škoy. Vyfoťte nebo okopírujte ruce všech žáků ve třídě nebo žáky požádejte, aby si každý svoji ruku obkresi a vybarvi. Vystřihněte ruce a vytvořte koáž ve tvaru kruhu, kde se ruce budou dotýkat. Ruce jsou si všechny podobné i přesto, že je každá jinak veká a má jinou barvu. Vytvořte aktivitu, která žáky ve třídě seznámí jednotivými kuturními tradicemi všech ve třídě. Je také možné pozvat hosta odišného náboženského vyznání, který žáky s jinou kuturou a tradicemi seznámí. Mádež se dozví o odišných náboženských svátcích a tradicích, písních a idových vyprávěních, státních svátcích, zváštních jídech, tradičním odívání, etc. Je vhodné povídání dopnit názornými ukázkami: fotografiemi, kresbami, koážemi, hudbou. Informujte i daší třídy ve škoe o tom, co s Vaší třídou děáte. Symboy a symboická gesta Proč vysazujeme krokusy? Jaký je smys této činnosti? Proč je symboická? Prodiskutujte také význam daších symboů a symboických gest. Onine Krokus Kub

11 11 Příběhy, umění a diskuze Některé škoy sdíejí své zkušenosti s Projektem Krokus s ostatními škoami účastnícími se projektu. Ideání příežitostí, kdy se žáci mohou dozvědět o hoocaustu, je 27. eden, Mezinárodní den památky obětí hoocaustu. Ceé škoa se může zúčastnit spoečného čtení vzpomínek přeživších nebo recitace poezie. Vybídněte žáky k diskuzi o předsudcích, diskriminaci a šikaně. Veďte diskuzi tak, aby si mádež uvědomia, jak jsou toerance a respekt důežité jak ve škoe, tak i doma a v ceé spoečnosti. Hoocaust nezača vyhazovacími tábory, ae zača pozvona sovy, pronásedováním a šikanou. Aktivity Kíčová sova Pozitivní sova Interkuturní, přijetí, rozmanitost, začenění, etnické menšiny, integrace, přáteství, toerance, respekt, vastenecký, demokratický, migranti, utečenci, asimianti. Negativní sova Hoocaust, rasismus, antisemitismus, předsudky, diskriminace, fanatismus, nenávist, intoerance. Vymysete daší pozitivní a negativní sova a prodiskutujte s žáky jejich významy. Zeměpis četba Přečtěte aespoň jednu z mnoha knih, které vypráví o hoocaustu z pohedu dětí (viz Seznam iteratury). Diskutujte o příběhu. Přemýšejte o pocitech a myšenkách aktérů. Jaké to musí být cítit se jiný? Jaké to museo být nosit povinně žutou hvězdu? PŘIPOMÍNÁNÍ Jednání a přemýšení. Když přemýšíme o tom, co jsme četi, dozvěděi se nebo co jsme uděai (vysázení květin), připomínáme tím oběti hoocaustu. Abychom připomněi, musíme přemýšet a konat. Přemýšení o dětech, které zahynuy Konání sázení cibuek krokusů Připomínání když květiny vykvetou, přemýšíme o dětech, o tom, jak žiy a jak zemřey. SLOVA Jaký druh sov používáme, muvíme-i o Projektu Krokus? Podívejte se na seznam pozitivních a negativních kíčových sov a diskutujte o nich. Připravte pro žáky aktivity, které by vysvětovay významy jednotivých sov. Jedno ze ztvárnění aktivity ke kíčovým sovům, zákadní škoa Rathgar, Dubin Onine Krokus Kub

12 12 Mapa Evropy, 1930 NORSKO FINSKO ESTONSKO IRSKO Severní moře DÁNSKO ŠVéDSKO Batské moře LOTYŠSKO LITVA VELKÁ BRITÁNIE NIZOZEMSK O BELGIE NěMECKO POLSKO SOVěTSKý SVAZ LUCEMBURSKO ČESKOSLOVENSKO FRANCIE ŠVýCARSKO RAKOUSKO MAďARSKO Azovské moře RUMUNSKO PORTUGALSKO ŠPANěLSKO KORSIKA ITÁLIE Jaderské moře JUGOSLÁVIE BULHARSKO Černé moře BALEÁRSK é OSTROVY SARDÍNIE ALBÁNIE ŘECKO Egejské moře TURECKO SICÍLIE MAROKO ALŽÍRSKO TUNISKO MALTA Středozemní moře KRéTA RHODOS KYPR LIBANON ÚZEMÍ IZRAELE (Britský mandát) SýRIE TRANSJOR- DÁNSKO (Britský mandát) LIBIE EGYPT Mapa Evropy v roce (otištěno se souhasem Yad Vashem) Prostudujte si mapu Evropy. Takto Evropa vypadaa v roce Mapy se mění v závisosti na územních změnách států. Kde je na mapě stát, ve kterém žijete? Ze kterých zemí pocházey děti, jenž za hoocaustu zemřey? Vybarvi stejnou barvou nacisty okupované státy. Jinou barvy vybarvi ty státy, které naopak okupované nebyy. Jakou barvou je vybarvený stát, ve kterém žiješ? Aktivity Zde je časová osa et Onine Krokus Kub

13 13 časová osa Aktivita Nakresete vastní časovou osu, která bude začínat rokem 1933, kdy se nacisté dostai k moci, a bude pokračovat až do roku Vyznačte na ose daší významné informace a dopňte je obrázky. Maďarští Židé přijei do Auschwitz Jásající davy zdraví Adofa Hitera Německo napado Posko a začaa druhá světová váka 1939 Seznam států, které se účastniy konference ve Wannsee Německo napado Jugosávii a Řecko 1941 Nacistické koncentrační a vyhazovací tábory dosahují největší kapacity. Povstání ve varšavském ghettu a jeho ikvidace 1943 Únor/březen Anne Frank zemřea na tyfus v Bergen Besenu. Německo kapituovao 8. května 1945, druhá světová váka končí Adof Hiter se sta německým říšským kancéřem 1940 Německo napado Norsko, Begii, Hoandsko, Dánsko a Francii. Zaoženo ghetto ve Varšavě 1942 Konference ve Wannsee. Anne Frank a její rodina odchází do úkrytu v Amsterdamu 1944 Deportace maďarských Židů. Anne Frank i její rodina deportováni do Auschwitz Dětská práce v ghettu Americké jednotky osvobodiy Buchenwad Onine Krokus Kub

14 14 Knihy, DVD a webové stránky Knih o hoocaustu pro děti je mnoho. Některé knihy vyprávějí skutečné životní osudy, některé jsou fikce. Před tím, než začnete knihu s žáky číst, je dobré přečíst si ji a zhodnotit, zda je pro žáky vhodná. Některé knihy je možné číst nahas ve třídě, ae některé jsou naopak vhodné ke čtení potichu v soukromí. Děti madší 12 et by měy číst knihy spoečně ve třídě. Rovněž fimy, DVD a webové stránky by měi žáci studovat pod dohedem dospěého. Mezi nejpopuárnější příběhy stáe patří příběh Anny Frankové a jejího deníku. Knihy, které jsou uvedené v přioženém Seznamu iteratury, jsou výučně o hoocaustu. Mnoho daších knih se zabývá tematikou interkuturaity, perzekuce a diskriminace. Pedagogové a ektoři by se měi snažit užít ty příběhy, které jsou reevantní k té které zemi. Vždy však doporučujeme, abyste pečivě zvážii náročnost četby s přihédnutím k věku žáků. DVD Krátký život Anny Frankové je výborným 28 minutovým dokumentem, který pojednává o životním osudu Anny Frankové a její rodině v kontextu dobových udáostí. Tvůrci dokumentu, Gerrit Netten a Wouter van der Suis, využii archivních snímků, soukromých snímků rodiny Frankových, citací z Annina deníku a použii i jediný existující fimový záznam, na kterém bya Anna zachycena. českou verzi fimu namuvi Boris Rösner a Sandra Vebrová. Fim je možné získat na adrese: Židovské muzeum v Praze Odděení pro vzděávání a kuturu, Maiseova 15, Praha 1, , te , , Videokip Nedovedu pochopit skupiny The Tchendos konfrontující udáosti hoocaustu se současným neonacistickými tendencemi k dostání v Židovském muzeu v Praze v Odděení pro vzděávání a kuturu; vhodné pro SŠ. Fimy Před shédnutím fimu doporučujeme, aby žáci madší 15 et byy s tematikou hoocaustu seznámeni a shédi fimy vždy za účasti dospěého. Užitečné odkazy Webových stránek o hoocaustu jsou stovky. Opět je dobré, abyste si stránky prohédi dříve, než je budou studovat žáci. Webové stránky v češtině: Webové stránky v angičtině: remember.org (USC Shoah Foundation Institute) Onine Krokus Kub

15 15 Onine Krokus kub Onine Krokus kub je zabezpečené onine fórum, kde mohou škoy účastníci se projektu sdíet své zážitky, zkušenosti a poznatky s ostatními účastníky a zároveň tak mohou získat nové přátee jak doma, tak v zahraničí. Diskusní fóra jsou administrována HETI a existují odděená fóra pro pedagogy a pro žáky. Doufáme, že i vy se stanete aktivními čeny Onine Krokus kubu: Onine Krokus Kub

16 16 Onine Krokus Kub

17 17 EU a ty Po skončení první světové váky chtěi zakadateé budoucí Evropské unie vytvořit evropské spoečenství, které by podporovao mírové soužití mezi všemi občany čenských států, zajišťovao ekonomické výhody pro všechny a zabránio dašímu krveproití. Tato ambice však bya zreaizována až po druhé světové váce. Rakousko Begie Buharsko Chorvatsko Kypr Česká repubika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itáie Lotyšsko Litva Lucembursko Mata Nizozemsko Posko Portugasko Rumunsko Sovensko Sovinsko Španěsko Švédsko Spojené kráovství Jak veká je Evropská unie? Počet čenů Evropského spoečenství, vytvořeného v 50. etech 20. stoetí, se v roce 1973 zvýši z šesti na devět, když se k původním čenům připojio Irsko, Dánsko a Spojené kráovství. Při daším rozšíření, ke kterému da v roce 1987 podnět Jednotný evropský akt, vzrost počet čenů na patnáct. Od té doby byy připojeny daší země střední a východní Evropy, a dnešní Evropská unie v sobě zahrnuje evropské občany z více než 28 čenských států. S připojením každé daší země se EU rozšiřuje.

18 18 Hoocaust K nacistickému hoocaustu došo v Evropě v etech 1933 až Bya jím zasažena většina zemí EU a je součástí evropské historie. Hoocaust by zaměřen havně proti židovským obyvateům Evropy, kteří byi pronásedováni a vražděni ve všech evropských zemích, kde nacisté převzai moc. Nacisté se zaměřovai i na jiné oběti. Předávání informací o hoocaustu upomíná občany Evropy na nebezpečí předpojatosti, nenávisti a diskriminace a posiuje naše odhodání předejít takovým hrůzám v budoucnosti. Evropané nechtějí, aby k něčemu takovému, jako by hoocaust, došo znovu. EU poskytuje bezpečné prostředí pro všechny občany, kteří jsou čeny Evropské unie. Existují zde prostředky, které ochraňují všechny občany EU před vzájemným ubižováním na zákadě etnického původu, postižení nebo náboženského či poitického přesvědčení. Projekt Krokus Cíem Projektu Krokus je připomenout idem jeden a pů miionu židovských dětí, které zahynuy během hoocaustu, a tisíce daších dětí, které se stay obětmi nacistické brutaita. Na jejich památku sázíme žuté krokusy. Když květiny na jaře rozkvetou a idé žuté krokusy obdivují, máme příežitost vysvětit, co symboizují. Děti tak nejsou zapomenuty a jejich památka a jejich příběhy se předávají budoucím generacím. Projekt Krokus je evropský projekt, který se v současné době rozjíždí v devíti evropských zemích. Jsou to: Rakousko, Buharsko, Chorvatsko, česká repubika, Řecko, Irsko, Mata, Posko a Spojené kráovství. Doufáme, že se do Projektu Krokus postupně zapojí všech 28 čenských zemí EU. Vstupte do onine Krokus kubu a seznamte se s občany z jiných zemí EU, kteří se podíejí na Projektu Krokus. EU a její hodnoty Vajky čenských států EU vztyčené před havním sídem EU v Bruseu, v Begii Občané EU sdíejí evropské hodnoty, které jsou zaoženy na idských právech a na právní normě. Toerance a respekt vůči všem občanům bez ohedu na kuturní rozdíy, to jsou zákadní zásady Evropské unie. Aktivity Poznejte vajky všech zemí, které se účastní Projektu Krokus Najděte tyto země na mapě Evropy Vytvořte skupiny a spoečně zjistěte, co se v každé z těchto zemí stao během hoocaustu Obrázky a nové informace přesouvejte na onine Krokus kub Která z těchto sov odrážejí zásady EU: Vyoučení Respekt Rozmanitost Rasismus Diskriminace Toerance Můžete přidat daší sova? Xenofobie Všeobsažnost

19 Cifton House, Lower Fitzwiiam Street, Dubin 2, Ireand Te: Website: This materia has been produced with support from the Department of Education and Skis, Ireand Co-funded by the Europe for Citizens programme of the European Union Kunsi Lokai Qrendi Qrendi Loca Counci Eko Centru Qrendi Qrendi Eco Center 2014 Hoocaust Education Trust Ireand. A rights reserved. No part of this pubication may be reproduced, stored in a retrieva system or transmitted in any form by any means without permission in writing.

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění Evropská nadace pro zepšení životních a pracovních podmínek Madí idé a skupina NEET v Evropě: První zjištění > Shrnutí < I když madí nemají pokaždé pravdu, spoečnost, která je ignoruje a shazuje, nemá

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Datum vytvoření: 23. 10. 2013 Jméno aurora: Předmět: Ročník: Anotace způsob použití ve výuce: Ing. Martina

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Kapitola 7. Štafeta života

Kapitola 7. Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života V předchozí kapitoe této knihy jsme se se čtenáři poděii o střízivý rozbor toho, jak se dědicové strůjců Osvětimi už opět pokoušejí získat světovádu. Uvědomíme-i

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU PREFERENČNÍ SYSTÉM EU Evropská unie celní území: Belgické království Bulharsko, Česká republika, Dánské království, kromě Faerských ostrovů a Grónska, Estonsko, Finská republika, včetně ostrova Aland Francouzská

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 2007 Vlákna do betonu - Část 1: Ocelová vlákna - Definice, specifikace a shoda ČSN EN 14889-1 72 3434 Květen Fibres for concrete - Part 1: Steel fibres - Definitions,

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 2005 Komíny - Zkoušení mrazuvzdornosti komínových výrobků ČSN EN 14297 Květen 73 4211 Chimneys - Freeze-thaw resistance test method for chimney products Conduits de

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.70 Červenec 2011 Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry ČSN EN 14055 91 4640 WC and urinal flushing cisterns Réservoirs de chasse d,eau pour WC et urinoirs

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Důležité technické změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě evropské normy str. 5.

Důležité technické změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě evropské normy str. 5. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.160.10 Červenec 2015 Světlo a osvětlení Nouzové osvětlení ČSN EN 1838 36 0453 Lighting applications Emergency lighting Éclairagisme Eclairage de secours Angewandte Lichttechnik

Více

EVROPA A TY. Rada Evropské unie

EVROPA A TY. Rada Evropské unie EVROP TY Rada Evropské unie This publication is produced by the General Secretariat of the Council and is intended for information purposes only. It does not involve the responsibility of the EU institu

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Hlasové služby Tarify T30 / T80 / T160 / T300 včetně HIT T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00 Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Volné minuty 50 50 150 150 Extra volné

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ mezi společnostmi Air Telecom a.s. a OLO OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Strana 1 (celkem 7) Obecně Ceny za propojení platí ode dne nabytí účinnosti

Více

OPQ Manager Plus Report

OPQ Manager Plus Report OPQ Profi OPQ Manager Pus Report Jméno Pan Sampe Candidate Datum 25 září 2013 www.ceb.sh.com ÚVOD Tato zpráva je určena pro použití iniovým manažerům a personaistům. Obsahuje řadu informací, které jsou

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.140; 97.190 Duben 2013 Dětské vysoké židle ČSN EN 14988-1+A1 94 3418 Children,s high chairs Part 1: Safety requirements Chaises hautes pour enfants Partie 1: Exigences de sécurité

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Furniture Assessment of the ignitability of upholstered furniture Part 1: Ignition source smouldering cigarette

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Furniture Assessment of the ignitability of upholstered furniture Part 1: Ignition source smouldering cigarette ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.140; 13.220.40 Listopad 2015 Nábytek Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku Část 1: Zdroj zapálení doutnající cigareta ČSN EN 1021-1 91 0232 Furniture Assessment of the ignitability

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 Říjen 2013 Cementobetonové kryty Část 1: Materiály ČSN EN 13877-1 73 6150 Concrete pavements Part 1: Materials Chaussées en béton Partie 1: Matériaux Fahrbahnbefestigungen

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.040.01 Listopad 2013 Kovová průmyslová potrubí Část 5: Kontrola a zkoušení ČSN EN 13480-5 13 0020 Metallic industrial piping Part 5: Inspection and testing Tuyauteries industrielles

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny: HISTORICKÝ POHLED NA ROZŠIŘOVÁNÍ EU 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny: Interaktivně prezentovat, upevnit, případně prohloubit

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz SENIOŘ ŘI V ČR Daniel Chy ytil, Ondřej Nývlt, Ilona Nová áková Tisková konference, 9. října 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Stručná charakteristika prezentace

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.91; 91.100.25 Listopad 2013 Pálené střešní tašky a tvarovky Definice a specifikace výrobku ČSN EN 1304 72 2684 Clay roofing tiles and fittings Product definitions and specifications

Více

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Světové a Evropské statistiky agenturního zaměstnávání (zdroj: Mezinárodní konfederace agentur práce Ciett) Jak si stojí Česká republika vkontextu zemí EU

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.180 2007 Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 1: Horké povrchy ČSN EN ISO 13732-1 83 3557 Duben idt ISO 13732-1:2006

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR

Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR Příloha č. 1 k č.j. 303887/2014-KO Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR Níže uvedené seznamy států jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti:

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

Historický proces rozšíření EU

Historický proces rozšíření EU Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.180 2008 Ergonomie tepelného prostředí - Chladná pracoviště - Posuzování a řízení rizika ČSN EN ISO 15743 83 3547 Prosinec idt ISO 15743:2008 Ergonomics of the thermal environment

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků. 1) Vysvětlete pojmy:

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků. 1) Vysvětlete pojmy: Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků 1) Vysvětlete pojmy: a) rasa europoidní, mongoloidní, negroidní, mestic, mulat, zambo b) jazykový a územní národ, stát národnostně homogenní,

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.060.50 Leden 2010 Zemědělské stroje Sběrací lisy Bezpečnost ČSN EN 704+A1 47 0621 Agricultural machinery Pick-up balers Safety Matériel agricole Ramasseuses-presses Sécurité

Více

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku Předběžný seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle 13b odst. 2 a 13g odst. 5 vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL ANOTACE NĚMECKO Popis Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o. OLO

SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o. OLO PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společnostmi NEW TELEKOM, spol. s r.o. a OLO Strana 1 (celkem 9) Obecně Ceny za propojení

Více

Touto normou se spolu s ČSN EN ISO 4064-4 (25 7811) ze září 2015 nahrazuje ČSN EN 14154-1+A2 (25 7811) z prosince 2011.

Touto normou se spolu s ČSN EN ISO 4064-4 (25 7811) ze září 2015 nahrazuje ČSN EN 14154-1+A2 (25 7811) z prosince 2011. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.60 Září 2015 Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu Část 1: Metrologické a technické požadavky ČSN EN ISO 4064-1 25 7811 idt ISO 4064-1:2014 Water meters for cold

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.060.10 Květen 2010 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti Nenosné stěny Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů ČSN EN 15254-5 73 0855 Extended

Více

Kolik platí Češi za elektřinu a plyn? Nové porovnání evropských států

Kolik platí Češi za elektřinu a plyn? Nové porovnání evropských států DOMÁCÍ ZAHRANIČÍ EKONOMIKA SPORT NÁZORY MAGAZÍN AUTO VIDEO DANĚ NAKUPOVÁNÍ PRÁCE UŠETŘI PENÍZE JAK NA REKONSTRUKCE Kolik platí Češi za elektřinu a plyn? Nové porovnání evropských států před 3 minutami

Více

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o.

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Platnost od 1.7.2014 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.10; 11.160 Listopad 2011 Záchranné systémy Přeprava inkubátorů ČSN EN 13976-1 84 2130 Rescue systems Transportation of incubators Part 1: Interface conditions Systemes

Více

Design, preparation and application of internal cement and /or lime plastering systems

Design, preparation and application of internal cement and /or lime plastering systems ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.10; 91.180 2006 Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových a/nebo vápenných omítkových systémů Červenec ČSN 73 3715 idt CEN/TR 15125:2005 Design, preparation

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 79.080 2007 Dřevěné desky a přířezy pro nekonstrukční použití - Část 1: Požadavky ČSN EN 13307-1 49 2145 Srpen Timber blanks and semi-finished profiles for non-structural uses

Více

charakteristika skautingu

charakteristika skautingu ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SKAUTINGU Zákadní charakteristika skautingu OBSAH n Podí na výchově madých idí... 58 n pomocí systému postupné sebevýchovy... 64 n zaožené na souboru hodnot... 73 n Hnutí... 75

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.10 Únor 2014 Pojízdné hasicí přístroje Část 3: Požadavky na sestavu, konstrukci a odolnost vůči tlaku hasicích přístrojů CO 2, které splňují požadavky EN 1866-1 ČSN EN

Více