SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI"

Transkript

1 Příloha č. 2 k Aukční vyhlášce č Vzor Kupní smlouvy B SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže uvedenými smluvními stranami 1. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem: Orlická 2020/4, Praha 3 kterou zastupuje Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel IČO: bankovní spojení: GE Money bank, a.s., pobočka Praha číslo účtu: /0600 (dále jen Prodávající ) na straně jedné 2.. se sídlem: kterou zastupuje: IČO: bankovní spojení: č. účtu: zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v., oddíl, vložka (dále jen: Kupující ) na straně druhé (dále také společně jako Strany ) a t a k t o: I. Úvodní ustanovení Prodávající je podle Kupní smlouvy V1 2767/1993 ze dne ( Z / ) a Kolaudačního rozhodnutí 348/1995 na rekonstrukci č.p. 267 ( Z / ) výlučným vlastníkem následujících nemovitých věcí: a) pozemku parc. č. 532, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 510 m 2 se stavbou č. p. 267, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 532 umístěnou, která je jeho součástí, vše v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen: Nemovité věci ). Nemovité věci jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava na listu vlastnictví č. 1962, pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava.

2 II. Předmět smlouvy Prodávající touto smlouvou p r o d á v á Nemovité věci uvedené v čl. I této kupní smlouvy, tj. pozemek parc. č. 532, jehož součástí je stavba č. p. 267, občanská vybavenost, na citovaném pozemku umístěná, vše v k. ú. Moravská Ostrava, spolu se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím straně Kupující za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši. Kč (slovy:. korun českých) (dále jen: Kupní cena ) a Kupující tyto Nemovité věci za uvedenou Kupní cenu do svého výlučného vlastnictví přijímá a k u p u j e. III. Splatnost kupní ceny 1. Kupní cenu uhradí Kupující do třiceti (30) dnů ode dne uzavření této kupní smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet Prodávající uvedený v záhlaví této kupní smlouvy. 2. Kupní cena se považuje za zcela a řádně zaplacenou připsáním celé její částky na uvedený účet strany Prodávající. 3. Pokud Kupující neuhradí straně Prodávající řádně a včas celou Kupní cenu ve lhůtě v tomto článku dohodnuté, bude toto jednání považováno za hrubé porušení této kupní smlouvy a Prodávající má právo od této kupní smlouvy ihned odstoupit. IV. Zatížení Nemovitých věcí; prohlášení Stran 1. Prodávající prohlašuje a Kupující bere na vědomí, že parcela č. 532 je zatížena následujícím omezením : 1.1 věcným břemenem spočívajícím v umístění a provozování dvou kotevních závěsů trolejbusové dráhy na budově s právem údržby, oprav, změny či odstranění zřízeným ve prospěch Dopravního podniku Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO: na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne s právními účinky vkladu práva ke dni (V-12935/ ), 2. Prodávající prohlašuje, že na Nemovitých věcech neváznou ke dni podpisu této kupní smlouvy žádné dluhy, služebnosti, žádná další věcná břemena než ta, která jsou uvedena v odstavci 1 tohoto článku, zástavní práva, práva třetích osob (kromě nájemních smluv specifikovaných v odst. 2 tohoto článku) ani jiná právní omezení nebo závady. 3. Prodávající prohlašuje, že nezamlčela před Kupující žádné podstatné skutečnosti týkající se předmětu převodu ani podmínek rozhodujících pro jeho uskutečnění a pro právní postavení Kupující jako budoucího vlastníka předmětu převodu. 4. Prodávající dále prohlašuje, že ke dni uzavření této kupní smlouvy má zaplaceny veškeré daně, poplatky či odvody a že k tomuto dni rovněž nebyl k její tíži vydán žádný platební 2

3 výměr vyměřující daň, která k tomuto dni nebyla zaplacena. Opomenula-li Prodávající splnit závazek související s Nemovitými věcmi před uzavřením smlouvy, staví smluvní strany na jisto, že podpisem této smlouvy se takový závazek nepřevádí na Kupující. 5. Strany prohlašují, že nejsou v úpadku, že proti nim není vedeno nalézací, exekuční, konkursní či insolvenční soudní řízení, které by bylo způsobilé zpochybnit platnost či účinnost této kupní smlouvy nebo které by se mohlo dotýkat předmětu převodu a práv a povinností z této kupní smlouvy vyplývajících. 6. Strany dále prohlašují, že nejsou dána žádná omezení jejich oprávnění k uzavření této kupní smlouvy vyplývající z právních předpisů, rozhodnutí soudů či jiných orgánů nebo z jiných skutečností a že uzavřením a naplněním této kupní smlouvy nedojde k poškození práv či oprávněných zájmů jakýchkoliv třetích osob. 7. Strana Kupující prohlašuje a podpisem této kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámila s faktickým a právním stavem Nemovitých věcí, a v tomto stavu je také bez výhrad kupuje. 8. Prodávající se zavazuje, že po podpisu této kupní smlouvy nezatíží žádnou z Nemovitých věcí jakýmkoliv závazkem ve prospěch třetích osob. Pokud Prodávající tuto povinnost poruší, je Kupující oprávněna odstoupit od této smlouvy, přičemž jí náleží smluvní pokuta ve výši Kč. Odstoupením od kupní smlouvy není dotčen případný nárok Kupující na náhradu škody. 9. Obě Strany prohlašují, že jim není znám důvod, který by bránil v uzavření této kupní smlouvy, případně přivodil její neplatnost. 10. Strany se dohodly, že prohlášení uvedená v tomto článku Prodávající činí jak ke dni uzavření této kupní smlouvy, tak pro celou dobu do dne právní moci rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva dle této kupní smlouvy ve prospěch Kupující. Pokud je/stane se kterékoliv z prohlášení Prodávající uvedených v tomto článku nepravdivé, nesprávné či neúplné, a to kdykoliv do dne právní moci rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva dle této smlouvy ve prospěch Kupující, je Kupující oprávněna od této kupní smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok Kupující na náhradu škody. V. Přechod vlastnictví 1. Vlastnictví k Nemovitým věcem se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími, přechází na Kupující zápisem vkladu vlastnického práva Kupující do katastru nemovitostí. Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu. Do této doby jsou Strany touto kupní smlouvou vázány. 2. Strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva pro Kupující do katastru nemovitostí podá u příslušného katastrálního úřadu v souladu s touto smlouvou Prodávající, a to do 10 dnů poté, co budou splněny obě následující podmínky, resp. poslední z nich: a) bude připsána Kupní cena na účet Prodávající v souladu s touto smlouvou a b) mezi Stranami bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí nájemní, dle které se Kupující zaváže po nabytí vlastnického práva k předmětu převodu pronajmout Prodávající v předmětu převodu nebytové prostory o celkové ploše 787,42 m 2 za nájemné ve výši Kč/1m 2 /rok pro kancelářské plochy, 1200 Kč/1m 2 /rok pro 3

4 plochy skladů, archivů a kuchyněk a 800 Kč/1m 2 /rok pro plochy WC, chodeb a ostatních prostor, a to na dobu 5 let s možností prodloužení o dalších 5 let. Bližší specifikace budoucího předmětu nájmu je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí. 3. Správní poplatek za provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Kupující. 4. Strany se zavazují poskytnout si vzájemně a katastrálnímu úřadu potřebnou součinnost a neprodleně doložit na výzvu katastrálního úřadu veškeré požadované podklady, popřípadě odstranit vady návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí anebo odstranit vytýkané překážky, které brání podle požadavků příslušného katastrálního úřadu vkladu práva podle této kupní smlouvy do katastru nemovitostí. 5. Strana, která neposkytne součinnost, zaplatí druhé Straně smluvní pokutu ve výši Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 6. Jestliže dojde k zastavení řízení nebo zamítnutí návrhu na povolení vkladu proto, že některá ze Stran neposkytla potřebnou a možnou součinnost v řízení o něm, ačkoliv by při jejím poskytnutí došlo k povolení vkladu práv do katastru nemovitostí, je povinna nahradit druhé Straně náklady, které v souvislosti s přípravou a realizací této kupní smlouvy účelně vynaložila a další škodu, která jí v důsledku toho vznikla, pokud převyšuje spolu s náklady smluvní pokutu podle odst Zamítne-li katastrální úřad návrh na vklad práv do katastru nemovitostí, anebo řízení o nich zastaví, jsou Strany povinny bezodkladně uzavřít mezi sebou novou platnou smlouvu v souladu s účelem a smyslem této kupní smlouvy, která bude při zachování všech ujednání oproštěných od vad, způsobilá ke vkladu práv z ní do katastru nemovitostí. 8. Strana, která způsobila, že řízení o vkladu práv do katastru nemovitostí podle této smlouvy bylo zastaveno nebo návrh na jeho zahájení zamítnut, je povinna nahradit druhé Straně škodu, včetně ušlého zisku, která jí v důsledku neuzavření nové smlouvy podle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy vznikla. 9. Strany sjednaly, že v případě pravomocného zastavení řízení o návrhu na povolení vkladu vlastnického práva Kupující k převáděným Nemovitým věcem nebo zamítnutí tohoto návrhu, se tato kupní smlouva v celém rozsahu ruší. V takovém případě, nedojde-li k uzavření smlouvy nové, jsou Strany povinny si vrátit vzájemně poskytnutá plnění. VI. Povinnosti související s přechodem vlastnictví 1. Do doby rozhodnutí o vkladu a zápisu vlastnického práva Kupující do katastru nemovitostí, resp. do doby předání Nemovitých věcí straně Kupující, bude Nemovité věci i nadále užívat Prodávající. Do té doby Prodávající nese veškerá rizika, zejména škody na Nemovitých věcech a hradí veškeré náklady spojené s jejich údržbou, opravami, provozem a pojištěním, a to až do jejich předání předávacím protokolem straně Kupující. 2. Prodávající je povinna vyklidit předmět převodu, zejména jeho nebytové prostory, s výjimkou těch, které se stanou předmětem nájmu podle nájemní smlouvy uzavřené mezi Stranami na základě Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní (viz čl. V. odst. 2. písm. b) této kupní smlouvy) a vyklizený a ve stavu způsobilém k užívání jej straně Kupující předat nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude Kupující zapsána v katastru nemovitostí jako jejich 4

5 vlastník. 2.1 Za předpokladu splnění povinnosti Prodávající uvedené v odst. 2. tohoto článku (předání vyklizeného předmětu převodu v termínu zde uvedeném) Strany dohodly, že Kupující nebude účtovat straně Prodávající nájemné za dobu od podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva dle této kupní smlouvy do katastru nemovitostí až do dne protokolárního předání, resp. převzetí předmětu převodu dle této kupní smlouvy stranou Kupující. 2.2 V případě, že Prodávající nepředá straně Kupující vyklizený předmět převodu v termínu dle odst. 2. tohoto článku, je Kupující oprávněna požadovat (a Prodávající povinna uhradit) nájemné za prostory užívané Prodávající již za dobu od podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu. 3. Při vlastním fyzickém předání Nemovitých věci bude vyhotoven předávací protokol. Straně Kupující bude předána dostupná stavební a technická dokumentace vztahující se k předmětu převodu a další dokumenty, zejména: a) kopie smluv s dodavateli elektřiny, tepla, vody, popř. s dalšími poskytovateli služeb spojených s provozem Nemovitých věcí, včetně servisních služeb, b) průkaz energetické náročnosti budovy čp. 267, c) aktuální výsledky posledních revizí, prováděných povinně vlastníkem Nemovitých věcí podle zvláštních předpisů, d) manuály (návody), popř. dokumentaci k vybavovacím a zařizovacím předmětům a přístrojům, adresy poskytovatelů servisních služeb, e) klíče od vstupu. Seznam předaných listin bude uveden v předávacím protokolu, podepsaném oprávněnými zástupci obou Stran. V tomto protokolu budou zapsány stavy měřících zařízení spotřeby plynu, elektřiny a vody pro vyúčtování záloh a poplatků. 4. Prodávající prohlašuje, že veškeré zálohy na služby spojené s užíváním Nemovitých věcí byly řádně a včas uhrazeny. Prodávající se zavazuje, že bez zbytečného odkladu po protokolárním předání Nemovitých věcí poskytne Kupující nezbytnou součinnost k oznámení změn dodavatelům služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním Nemovitých věcí. 5. Prodávající prohlašuje, že Nemovité věci jsou pojištěny a předmětné pojištění bude ukončeno ke dni protokolárního předání/převzetí. Kupující bere na vědomí, že s účinností od tohoto dne je otázka pojištění Nemovitých věcí její záležitostí. 6. Dnem převzetí přechází na Kupující nebezpečí škody na Nemovitých věcech, odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám stavem předmětných Nemovitých věcí a činností na nich a v nich, i povinnosti, jakož i práva a užitky spojená s držením Nemovitých věcí. Povinnost platit příslušné daně a poplatky přecházejí na Kupující ke dni zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 7. Nesplní-li Prodávající závazek předat straně Kupující Nemovité věci ani v dodatečné lhůtě (nad rámec lhůty uvedené v odst. 2 tohoto článku), ne kratší 14 dnů, písemně jí ze strany Kupující poskytnuté, je Prodávající povinna zaplatit straně Kupující smluvní pokutu ve výši Kč (slovy: pět tisíc korun českých) denně až do doby splnění této povinnosti a nahradit škodu, která jí porušením této povinnosti vznikne a převyšuje konečnou částku smluvní pokuty. Nedojde-li ke splnění povinnosti Prodávající ani ve lhůtě 30 dnů od 5

6 písemné výzvy Kupující uvedené v předchozí větě, je Kupující oprávněna od této kupní smlouvy odstoupit. Právo na smluvní pokutu i právo na náhradu škody, která jsou uvedená v tomto odstavci, zůstávají nedotčena. 8. Pokud by k předání Nemovitých věcí nedošlo ani v dodatečné, písemně ze strany Prodávající poskytnuté, lhůtě (nad rámec lhůty dle odst. 2. tohoto článku), ne kratší 14 dnů, z důvodu na straně Kupující (zejména proto, že Nemovité věci bez závažného důvodu odmítne převzít anebo se k předem dohodnutému převzetí Nemovitých věcí nedostaví), zavazuje se Kupující uhradit straně Prodávající smluvní pokutu ve výši Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den prodlení. VII. Ostatní ujednání 1. Strany se v souladu s 1 odst. 1 písm. a) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, výslovně dohodly, že poplatníkem daně z nabytí Nemovitých věcí je nabyvatel, tedy Kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Kupující na základě daňového přiznání podaného příslušnému finančnímu úřadu v zákonné lhůtě, jejíž běh počíná od prvního dne měsíce následujícího po zápisu vkladu vlastnictví do katastru nemovitostí. 2. Jsou-li pro nesplnění závazků či porušení zákonných či smluvních povinností či pro jiné skutečnosti sjednány v této smlouvě majetkové sankce ve formě smluvních pokut, má oprávněný z nich nárok též na náhradu škody (újmy) včetně ušlého zisku ve výši, která sjednané smluvní pokuty přesahuje a k níž došlo v souvislosti s porušením převzatého závazku zakládajícím povinnost platit smluvní pokutu. 3. V případě, že ani do 20 dnů od uzavření této kupní smlouvy nebude mezi Stranami uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí nájemní ve smyslu Čl. 2. odst. 2. písm. b) této kupní smlouvy, je Prodávající oprávněna od této kupní smlouvy odstoupit s účinností ode dne doručení písemného odstoupení straně Kupující. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Tato kupní smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. Je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá Strana; jedno vyhotovení bude předloženo příslušnému katastrálnímu úřadu v souvislosti se vkladovým řízením. Její nedílnou součástí je Příloha č. 1 Specifikace budoucího předmětu nájmu. 2. Práva a povinnosti účastníků z této kupní smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jednotlivá ujednání, která se od občanskoprávní úpravy odchylují, vylučují uplatnění odpovídajících ustanovení zákona, ledaže by šlo o ustanovení, které vyloučit nelze. 3. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této kupní smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, nemá tato skutečnost vliv na vymahatelnost nebo platnost ostatních závazků z této smlouvy a je plně oddělitelným od ostatních ustanovení. Strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě nebo nahrazením této smlouvy smlouvou novou tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku. 6

7 4. Účastníci prohlašují, že si obsah této smlouvy před jejím podpisem řádně přečetli, že mu v plném rozsahu porozuměli, že k němu nemají žádné faktické ani právní výhrady, že s tímto obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 5. Strana, která připojuje podpis k této smlouvě jako poslední (druhá v pořadí), se zavazuje připojit svůj podpis ke smlouvě bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 pracovních dnů od obdržení této smlouvy v příslušném počtu podepsaných vyhotovení od druhé Strany. V Praze dne: Prodávající: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Ing. Zdeněk Kabátek ředitel VZP ČR V dne: Kupující:... 7

8 PŘEHLED PLOCH - Obsazenost Příloha č. 1 VZP ČR, Sokolská 267, Ostrava místnost č. NP popis místnosti povrch Výměra Kanceláře kuchyňky suterén chodba dlažba 25,72 25,72 SL 6 suterén sklad PVC 9,12 9,12 SL 5 Suterén šatna PVC 12,72 12,72 SL 5a Suterén umývárna dlažba 7,69 7,69 SL 4 Suterén sklad dlažba 9,63 9,63 SL 3 Suterén sklad dlažba 13,03 13,03 SL 2 Suterén WC dlažba 3,90 3,90 SL 1 Suterén úklid komora dlažba 1,98 1,98 suterén schodiště dlažba 3,15 3,15 suterén stolový SL 9 Suterén sklad dlažba 27,69 27,69 SL 8 Suterén sklad dlažba 37,16 37,16 suterén schodiště dlažba 2,38 2,38 S 00 Suterén VZT technologie cement potěr 33,81 33,81 S 01 Suterén sklad cement potěr 49,40 49,40 S 02 Suterén rozvodna cement potěr 27,60 27,60 S 03 Suterén sklad PVC 48,20 48,20 S 04 Suterén spisovna PVC 91,70 91,70 S 05 Suterén DPS - DALKIA cement potěr 28,20 28,20 Suterén chodba dlažba 39,39 39,39 Suterén celkem Suterén 472,47 0,00 0,00 354,45 112,49 5,53 1NP zádveří vstup hlavní dlažba 7,64 7, NP vstupní hala dlažba 54,41 54, NP recepce - informace dlažba 10,40 10, NP klient přepážky dlažba 12,00 12, NP klient přepážky dlažba 14,20 14, NP vstup imobilní dlažba 5,76 5, NP WC imobilní dlažba 3,80 3, NP schodiště točité a chodba ocel 7,50 7, NP schodiště ze sklepa dlažba 3,70 3, NP WC dlažba 4,35 4, NP úklid komora dlažba 1,60 1, NP sklad PVC 11,50 11,50 1NP hlavní schodiště dlažba 19,00 19,00 1NP chodba - vstup zaměstnanci dlažba 38,26 38, NP sklad PVC 4,75 4,75 1NP klientská hala dlažba 73,66 73, NP schodiště dlažba 3,21 3,21 1NP stolový do sklepa 1NP výloha 7,80 7,80 celkem 1.NP Jednací plochy a haly Sklady spisovny WC chodby Ostatní schodiště 283,54 0,00 164,67 16,25 9,75 92,87 Poznámka 2NP chodba a čekárna dlažba 148,73 148,73 2NP klient hala dlažba 61,59 61, NP WC dlažba 4,65 4, NP WC dlažba 4,79 4, NP kancelář koberec 24,64 24, NP kancelář koberec 16,38 16, NP kancelář koberec 24,88 24, NP archiv koberec 8,02 8, NP kopírka PVC 6,08 6, NP kancelář koberec 15,73 15, NP archiv koberec 11,36 11, NP kancelář koberec 20,71 20, NP úklid komora dlažba 1,55 1,55 2NP hlavní schodiště dlažba 32,30 32,30 2NP schodiště točité ocel 6,83 6,83 celkem 2.NP 388,24 102,34 61,59 25,46 159,72 39,13 3NP chodba dlažba 61,94 61, NP WC dlažba 4,65 4, NP WC dlažba 4,79 4, NP kancelář koberec 55,00 55, a 3NP kancelář koberec 40,60 40, b 3NP kancelář koberec 37,53 37, NP kancelář koberec 83,65 83, a 3NP sklad koberec 11,11 11, NP kancelář koberec 24,70 24, NP kancelář koberec 46,77 46, NP kuchyňka dlažba 1,71 1,71 3NP schodiště točité ocel 6,83 6,83 3NP schodiště dlažba 14,15 14,15 celkem 3.NP 393,43 288,25 0,00 12,82 71,38 20,98

9 4NP chodba dlažba 61,94 61, NP WC dlažba 4,79 4, NP WC dlažba 4,65 4, NP kancelář koberec 54,55 54, NP kopírka PVC 6,41 6, NP chodba dlažba 33,32 33, NP kancelář koberec 26,40 26, NP kancelář koberec 25,34 25, NP kancelář koberec 19,73 19, NP kancelář koberec 17,59 17, NP kancelář koberec 20,08 20, NP kancelář koberec 24,70 24, NP ústředna PVC 14,91 14, a 4NP server PVC 8,30 8, NP kancelář koberec 24,11 24, NP kancelář koberec 21,92 21, NP úklid komora dlažba 1,71 1,71 4NP schodiště dlažba 13,52 13,52 4NP schodiště točité ocel 6,83 6,83 celkem 4.NP 390,80 234,42 0,00 29,62 106,41 20,35 5NP chodba dlažba 88,51 88,51 nájem 401 5NP WC dlažba 4,79 4,79 nájem 402 5NP WC dlažba 4,65 4,65 nájem 403 5NP kuchyňka dlažba 3,60 3,60 nájem 404 5NP kancelář koberec 24,97 24,97 nájem 405 5NP kancelář koberec 31,56 31,56 nájem 405 a 5NP archiv PVC 6,84 6,84 nájem 406 5NP kancelář koberec 20,40 20,40 nájem 407 5NP sklad PVC 11,96 11,96 nájem 408 5NP kancelář koberec 33,80 33,80 nájem 409 5NP kancelář koberec 58,20 58,20 nájem 410 5NP kancelář koberec 19,27 19,27 nájem 411 5NP pokladna koberec 10,10 10,10 nájem 412 5NP pokladna koberec 27,87 27,87 nájem 413 5NP kancelář koberec 27,77 27,77 nájem 414 5NP kuchyňka dlažba 3,45 3,45 nájem 5NP schodiště točité ocel 6,83 6,83 nájem 5NP schodiště dlažba 9,19 9,19 nájem celkem 5.NP 393,76 253,94 25,85 97,95 16,02 6NP chodba dlažba 48,57 48,57 nájem 501 6NP WC dlažba 4,79 4,79 nájem 502 6NP WC dlažba 4,79 4,79 nájem 503 6NP kancelář koberec 24,82 24,82 nájem 504 6NP kancelář koberec 14,58 14,58 nájem 505 6NP kancelář koberec 20,45 20,45 nájem 505 a 6NP archiv PVC 5,42 5,42 nájem 505 b 6NP archiv PVC 5,98 5,98 nájem 506 6NP kancelář koberec 48,46 48,46 nájem 506 b 6NP kuchyňka PVC 7,15 7,15 nájem 507 6NP kancelář koberec 23,16 23,16 nájem 508 6NP kancelář koberec 21,33 21,33 nájem 509 6NP kancelář koberec 32,06 32,06 nájem 510 6NP předsíň PVC 2,04 2,04 nájem 510 a 6NP WC, sprcha dlažba 4,08 4,08 nájem 511 6NP kancelář koberec 53,63 53,63 nájem 512 6NP úklid komora dlažba 3,25 3,25 nájem 6NP schodiště točité ocel 6,83 6,83 nájem 6NP terasa dlažba 62,27 62,27 nájem celkem 6.NP 393,66 238,49 18,55 67,52 69,10 nájem Kancelářská plocha 492,43 nájem sklad, archiv, kuchyňka 44,40 nájem WC, chodby 165,47 nájem schodiště 22,85 nájem terasa 6.NP 62,27 společ. Vstup vstup hlavní přízemí 7,64 bude upřesněno po prodeji nájem VZP ČR CELKEM 787,42 m2 5. a 6. NP

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 1 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy A SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI PŘÍLOHA č. 1 k Aukční vyhlášce č. j: 13814 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů BOROVÍ A JIHLAVSKÁ - SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne Městys Okříšky,

Více

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava MMOPP00GGO5L SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI Č.: uzavřená na základě ust. 1785 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany:

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující 1. MĚSTYS OKŘÍŠKY, IČO: 00290050 sídlo: Jihlavská 1, 675 21 Okříšky za společnost jedná starosta: Zdeněk Ryšavý dále jen jako prodávající 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Číslo smlouvy:.. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Na straně jedné Zelené město, a.s. se sídlem: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 IČ: 27069079 DIČ: CZ27069079 jednající: Tomáš

Více

Obchodní firma: Adresa: IČO: [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč]

Obchodní firma: Adresa: IČO: [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY efektivity zajištění a kvality výstupů policejního vysokého školství v podmínkách resortu vnitra (návrh) uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( )

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( ) KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená ve smyslu 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) a zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Jméno a příjmení. Bytem: Datum narození: Číslo účtu: (dále jen Strana kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. Jméno a příjmení. Bytem: Datum narození: Číslo účtu: (dále jen Strana kupující ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Galstian & Galstian Group, s.r.o. IČ 26736403 se sídlem Ovenecká 1109/21a, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ č. 1218313... uzavřená mezi účastníky: 1. Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 zastoupená

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

S m l o u v a č. 5/ZF/RP Brno/2015 o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

S m l o u v a č. 5/ZF/RP Brno/2015 o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky S m l o u v a č. 5/ZF/RP Brno/2015 o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY mezi Ing. David Jánošík jako Prodávajícím a [ ] jako Kupujícím uzavřená dne [ ] 1 z 12 SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY uzavřená mezi Ing. Davidem

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže uvedenými smluvními stranami 1. Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících a AMEAICKÁ REALITNÍ KANCEL.Á~ PUBEC s.r.o. ič: 26331004, oič: CZ26331004 2487/80, 301 00 PL2EN PUBLC Tel/tax: 377 22 67 67 K 5262-27 ZIl -6- Niže uvedeneho dne, mesiče a roku uzavreli: 1) Město Blovice,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 1 k Aukční vyhlášce č. 14040 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. Ó ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. ič 26331004, oič~ CZ26331 004 AMERICKÁ 2487(60, 301 00 PL2EN PU~EC TeI.~fax: 377 2267 67 K 5262-22 ZIl Níže uvelného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1) Město Blovice, ič:

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující)

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující) SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI KUPNÍ SMLOUVA Č..../2012 A SMLOUVA O VĚCNÉM PRÁVU PŘEDKUPNÍM kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 588 a násl. 602 a násl. zák. č. 40/1996 Sb., Občanský

Více

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká republika IČ: 27639215,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže uvedenými smluvními stranami 1. Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

Návrh - SMLOUVA O DÍLO

Návrh - SMLOUVA O DÍLO Návrh - SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 1. Město Černošín, IČO: 00259772 se sídlem Černošín, Nám. 1.máje 62, 349 01 Stříbro zastoupené starostou

Více

Smlouva o podnájmu Kulturního domu uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Smlouva o podnájmu Kulturního domu uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Smlouva o podnájmu Kulturního domu uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace se sídlem Masarykovo náměstí 5, 595 01 Velká

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

Kupní smlouva na pozemek E_/1. I. Úvodní ustanovení

Kupní smlouva na pozemek E_/1. I. Úvodní ustanovení Kupní smlouva na pozemek E_/1 Účastníci smlouvy: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Poradenské služby v oblasti EU strategií N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Kupní smlouva. o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem

Kupní smlouva. o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem 1) JUDr. Věra Sedloňová insolvenční správkyně dlužníka.., r.č... trvale bytem jednající v rámci insolvenčního řízení sp.zn.. (jako

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Tuto smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (dále jen Smlouva o budoucí smlouvě ) uzavřely dne podle ust. 1785 a

Více

K u p n í s m l o u v a

K u p n í s m l o u v a K u p n í s m l o u v a číslo smlouvy: 9414000342/179155 uzavřena na základě smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy č. 1108000725/104 ze dne 10. 12. 2008 Prodávající: Město Česká Lípa adresa: náměstí

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: A 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č...

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č... Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č... uzavřená dle z.č. 127/2005 Sb., zákona o elektronických komunikacích (dále jen Zákon ), v platném znění mezi smluvními stranami Poskytovatel:

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací zakázky: HSKV-2285/2011-EKO Název zakázky: Předmět zakázky

Více

Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ

Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH Uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

NABÍDKA ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Fyzická osoba I. Označení výběrového řízení číslo výběrového řízení kolo II. Účastníci výběrového řízení Fyzická osoba: Titul, jméno, příjmení: Datum narození: Adresa

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI Střední zdravotnická škola, Cheb, Hradební 2 sídlo: Hradební 2, 350 38 Cheb, IČ: 00669733 zastupující osoba: Mgr. Zdeněk Hrkal IČ: (dále jen zadavatel

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník MMPr-SML/3246/2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město,

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Náměstí čp. 3 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Náměstí čp. 3 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Náměstí čp. 3 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Rámcová smlouva o kácení a ořezu stromů na pozemcích města Frýdlant nad Ostravicí uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: A 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-22/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění Prodej pozemku společnosti ALEVEN MOST a. s. kupní smlouva Příloha č. 2 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

Více

S M L O U V A O D Í L O - návrh

S M L O U V A O D Í L O - návrh S M L O U V A O D Í L O - návrh ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 Příloha č. 1 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku

Více

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Číslo smlouvy prodávajícího: PM027666/2011-ZDMaj/Sm rř/hhe e l - 2 (&$fo-h V* 7 Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Prodávající: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DSRDZ Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-020-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Výměna podlahové krytiny Písková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové obleky 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-049-020-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-049-020-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-049-020-15 ze dne 14.12.2015 Smlouva o zřízení věcného břemene - umístění plynárenského zařízení - STL plynovodní přípojka, mezi městskou částí Praha

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

KUMSP08QECNC. Smluvní strany

KUMSP08QECNC. Smluvní strany iii v A í...\ i., í! / s _ K S Y ' i' KUMSP08QECNC Veřejná zakázka č. 83/2015 Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dáiejen kupujícř) 28. října

Více

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?(

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( 1616/CPT/2013-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/1419/2013-CPTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

uzavřená dle ustanovení 1309 a 2128 občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

uzavřená dle ustanovení 1309 a 2128 občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00E4UQS* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle ustanovení 1309 a 2128 občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající: Se sídlem: Statutární

Více

uzavírají tuto Smlouvu o ručení reg. č. 10000501558 (dále jen Smlouva ) k zajištění Dluhů, jak jsou specifikovány níže v této Smlouvě.

uzavírají tuto Smlouvu o ručení reg. č. 10000501558 (dále jen Smlouva ) k zajištění Dluhů, jak jsou specifikovány níže v této Smlouvě. Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Ručitel ) Název: Statutární město Pardubice

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY SMLOUVA O DÍLO touto smlouvou o dílo (dále jen Smlouva ) uzavřely podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen NOZ ), následující strany: Město Hořice se sídlem Náměstí Jiřího

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

vyhlašuje dne 6. dubna 2012

vyhlašuje dne 6. dubna 2012 Město Sedlec-Prčice, Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. 1/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemců o koupi pozemků určených ÚP sídelního útvaru k individuální

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A č. uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1.

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ÚSCHOVĚ KUPNÍ CENY

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ÚSCHOVĚ KUPNÍ CENY KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ÚSCHOVĚ KUPNÍ CENY mezi těmito účastníky město Hrádek nad Nisou - a - [*vybraný navrhovatel*] - a - SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. [1] Tato KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ÚSCHOVĚ

Více

Kupní smlouva. uzavřená mezi níže u v e d e n ý m i s t r a n a m i, níže u v e d e n é h o d n e, měsíce a r o k u :

Kupní smlouva. uzavřená mezi níže u v e d e n ý m i s t r a n a m i, níže u v e d e n é h o d n e, měsíce a r o k u : smlouva číslo Jlíi... i H& Kupní smlouva uzavřená mezi níže u v e d e n ý m i s t r a n a m i, níže u v e d e n é h o d n e, měsíce a r o k u : M ě s t o Poděbrady, Poděbrady, Jiřího n á m ě s t í 20,

Více

S M L O U V U O N Á J M U P O Z E M K U

S M L O U V U O N Á J M U P O Z E M K U Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace se sídlem U Červených domků 3529, 695 01 Hodonín IČ: 44164289, DIČ CZ 699001303 zastoupená Ing. Jaroslavem Hyjánkem, ředitelem bankovní spojení: KB Hodonín

Více

., IČ nebo r.č..., se sídlem bytem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená (dále jen kupující )

., IČ nebo r.č..., se sídlem bytem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená (dále jen kupující ) Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Česká republika Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 IČ: 60498021 zastoupená Mgr. Miloslavem Koudelným,

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Oprava automobilového žebříku 1. Zadavatel:

Více

Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011

Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011 Smlouva o dílo č. smlouvy dodavatele:../2011 uzavřená podle 261 odst.2 a 536 a násl. zák.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen Obch.Z. ) I/ Účastníci smlouvy : 1. RCS Kladno, s. r.

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace Příloha C - Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku)

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) Magda Salíková nar. 12.03.1971, r.č. 715312/4176 bytem Napajedla, Jiráskova 1603, PSČ: 76361 číslo účtu UniCredit Bank 2112184421/2700 jako prodávající

Více

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/30173/2015 ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou I. ÚČEL Tyto Zásady pro uzavírání smluv týkajících se inženýrských

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH mezi městem Prostějov a MANTHELLAN a.s. ze dne 16.7. 2010 www.ssd.com OBSAH SMLOUVY Článek 1 Definice, výklad... 2 Článek 2 Povinnosti před uzavřením Kupních smluv... 5 Článek

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-065-016-16

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-065-016-16 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-065-016-16 ze dne 11.4.2016 PRŮZKUM ÚZEMÍ pro přípravu investičního záměru Nová Radnice Praha 12 - výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy u objednatele: Číslo smlouvy u zhotovitele:

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Real, a.s. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ 30100

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více