Osnova pro zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji základní školy za školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osnova pro zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji základní školy za školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Osnova pro zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji základní školy za školní rok 2007/2008 (Kromě toho školy zpracovávají vlastní výroční zprávy podle části třetí vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.) 1. Přesný název školy k (podle posledního rozhodnutí) Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, edašovská 328, Zřizovatel (název, sídlo) MČ Praha Zličín, Tylovická 207, Vzdělávací program školy (jednotlivé vzdělávací programy základní škola, obecná škola, národní škola, waldorfská škola, montessori škola, začít spolu, zdravá škola), školy, které ověřují ŠVP pro základní vzdělávání Od školního roku 2007/2008 začíná škola od 1. ročníku pracovat podle vlastního ŠVP a postupně budou přibývat další ročníky, až škola plynule přejde na vlastní ŠVP. Ostatní ročníky budou zatím vzdělávány dále podle programu Základní školy až do ukončení jeho působení. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná. Klíčové kompetence nejsou vedle sebe izolované, různými způsoby se prolínají a vzájemně na sebe navazují. K jejich utváření musí směřovat a přispívat veškerý obsah i činnosti, které ve škole probíhají. V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat v celoživotním vzdělávání. Záleží především na osobnosti učitele a jeho tvůrčím přístupu, jak vytyčených cílů dosáhne. Např. používáním názorných pomůcek, střídáním různých forem práce apod. Významnou a nedílnou součástí základního vzdělání jsou průřezová témata. Poskytují příležitost pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci, pomáhají rozvíjet osobnost žáka.pedagogové se snaží učit moderními výukovými a inovativními metodami. 4. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupeň 4 2 II. stupeň Vychovatelé 1 1 1

2 Ped.- asistent 2 0 Celkem Další vzdělávání pedagogických pracovníků ( počet a formy) Všechny paní učitelky se zúčastnily několika vzdělávacích programů organizovaných Národním institutem pro další vzdělávaní a počítačových kurzů organizovaných v rámci Prevence úrazů a rizikového chování dětí a mladistvých I 10 Ped. Pracovník ve víru paragrafů 1 Zábavné vyučování 1 Metodický seminář Zdravé zuby 2 Školní integrace 2 Alternativní způsoby vyučování 2 Prvoku v 1. ročníku jinak 1 O některých aktivizujících přístupech v matematice 1 Psychologické aspekty sexuálního zneužívání 1 Studium výchovného poradenství 1 6. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2008/2009 Zapsaných dětí 24 a) počet odkladů školní docházky na školní rok 2008/2009 Počet odkladů 6 7. Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu Školní družina doplňuje výchovně vzdělávací proces školy. Provoz ŠD je od Vzhledem k velikosti školy má ŠD 1,5 oddělení. ŠD má samostatné prostory, vybavené hračkami a pomůckami dle výběru vychovatelky. Během celého roku využívá ŠD školní zahradu (malé fotbalové hřiště, dřevěné hrazdy a prolézačky) a cvičení ve sportovní hale. V ranní družině provozuje paní uč. v rámci výchovy ke zdraví čajovnu. 8. Poradenské služby školy (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodič, případně dalšími subjekty) Výchovná poradkyně pravidelně spolupracuje s PPP, odborem soc. péče a s rodiči. Informovanost rodičů je zajištěna jednak klasickými třídními schůzkami čtyřikrát ročně, konzultačními hodinami a Radou školy, která prostřednictvím svých zástupců tlumočí podněty z řad rodičovské veřejnosti. Stalo se již tradicí, že pravidelně probíhají besedy 2

3 s policií v rámci prevence zvyšující se dětské kriminality. Oddělení místní policie se pravidelně podílí na dozoru při zajišťování tradičních masopustních a lampionových průvodů. 9. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity, účast školy v rozvojových programech Podpora školy žákům v jejich rozvoji je přímo závislá na nabídce, kterou škola spolu s rodiči i různými organizacemi spolupracujícími se školou může nabídnout. Škola nabízí žákům ucelené všeobecné vzdělání, příjemné prostředí, laskavé jednání, individuální přístup k jednotlivcům a řadu mimoškolních aktivit např. keramiku, pohybové hry, dramatický, turistický, vlastivědný kroužek, kroužek šikovných rukou, výuku cizích jazyků apod. na činnosti kroužků se podílejí i rodiče. Ve výuce využíváme i netradiční formy. Děti se podílejí na tvorbě školního časopisu Tahák, kde si hravou formou opakují mluvnické znalosti, své znalosti a dovednosti využijí v celoročních projektech.projekt se vždy věnuje nějakému celospolečenskému tématu, které děti rozpracují, zhodnotí a následně prezentují nejen svým vrstevníkům, ale i rodičům. (v roce 2007/2008 Zdravý životní styl) Spolupráce školy a rodiny je více než žádoucí. Výuka a výchova by měla jít ruku v ruce a obě složky by měly být prioritou rodiny i školy. Rodiče jsou účastníky řady školních akcí např. pravidelného setkávání na oslavě ročních období, na masopustním průvodu, lampiónovém průvodu, ve vánoční a velikonoční čajovně apod. Škola se snaží rodičům při pravidelných schůzkách objasňovat nové postupy a formy výuky tak, aby informovanost rodičů a otevřenost školy byla v souladu. Na vzdělávání a výchovu dětí mají vliv i jiné organizace spolupracující se školou. Díky velmi dobré spolupráci s MÚ Zličín můžeme pro děti uspořádat naučné výlety, které jsou hrazeny z grantu MÚ. Děti se pravidelně zapojují do akcí vítání občánků, návštěv DPS, těší se na přednášky a pěkné vyprávění členů mysliveckého spolku, pracují pod vedením kvalitních vedoucích z místní organizace hasičů. Se školou dobře spolupracuje i lékař, který pravidelně pořádá besedy pro čtvrtý a pátý ročník naší školy. Není zanedbán ani kontakt s policií a zástupci organizace Filia, s kterými spolupracujeme v rámci protidrogové prevence. Jsme velmi rádi, že se na škole opravdu pouze výjimečně vyskytují krádeže a na rozdíl od jiných škol zcela neznámým jevem je užívání drog a to včetně kouření. Naše spolupráce se rozvíjí i se zástupci odboru péče o dítě, OPPP, psychologem, psychiatrem a v neposlední řadě pravidelně i s logopedkou, která velmi citlivě napomáhá dětem usnadnit život a upravit jejich handicap. Vedení školy dbá na pravidelné vzdělávání pedagogů a hledání nových cest ke zvýšení kvality vzdělávání našich dětí. Nové metody a formy práce pomáhají se začleněním i dětí s poruchami učení i chování. Jsme si vědomi, že čím více osob z okruhu mimo školu se nám podaří zapojit do školních aktivit dětí, tím větší možnosti vzdělání dětem můžeme nabídnout. Čím dál budou moci děti dohlédnout, tím lépe se jednou budou rozhodovat pro svou životní cestu. 10. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Rozšiřování učiva netradičními výukovými metodami ( např. interaktivní výstavy, besedy apod.) a příprava žáků 5. ročníku na víceletá gymnazia. 3

4 11. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Naše škola má jedinečné podmínky pro integraci dětí. Příjemná atmosféra menší školy(malý dětský i pedagogický kolektiv),odborné proškolení většiny pedagogů a jejich bohaté zkušenosti z praxe, individuální přístup k dětem, návaznost MŠ na ZŠ a v neposlední řadě celková poloha školy. (přízemní budova na okraji sídliště v zeleni stromů). Ve školním roce byla škola zařazena do experimentálního ověřování integrace žáka s mentálním postižením. V současné době je tento žák integrován již v pátém ročníku a pracuje pod vedením ped. asistenta. Škola integruje v každé třídě několik žáků s SPU. 12. Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí) Stát počet žáků Ukrajina 2 Rusko 2 Slovensko Zkušenosti s integrací a s dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Zkušenosti s integrací by v budoucnu škola chtěla využít v rozvoji multikulturní výchovy a tak pomoci cizincům v jednodušší začlenění se do nového prostředí. 14. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území HMP ázev obce (města) Počet dětí Dobříč 4 4

5 15. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.) Školní vzdělávací program jsme na naší škole zaměřili na všeobecné vzdělání a zaštítili ho mottem : Škola pro všechny. Jeho cílem je poskytnout co nejširší vzdělání všem dětem. Tzn. nejen dětem bezproblémovým,ale i dětem, které trpí nějakým handicapem. To mohou být děti tělesně a duševně handicapované, děti s poruchami učení a chování, děti znevýhodněné sociálním prostředím, cizinci, ale i děti nadprůměrně nadané. Všechny tyto děti mají často se svou jinakostí v kolektivu problémy. Pro výuku dětí je nejvhodnější přirozené prostředí, kde může fungovat nápodoba, zapojení se mezi vrstevníky a učení se v reálných situacích. Integrace handicapovaných dětí nemá jednostranný význam. Je přínosem nejen dětem postiženým, ale i ostatním spolužákům. Děti přirozenou cestou objevují takové hodnoty, jako je pomoc druhým, tolerance, ohleduplnost. Motivují též učitele k další tvořivé práci a dávají průchod opravdovým citům. Naše základní škola splňuje všechny předpoklady, jak právě těmto dětem poskytnout plnohodnotné vzdělání. Vyplývá to z atmosféry malé a klidné školy. Škola již několik let integruje děti s nejrůznějšími druhy postižení. Jsou to nejen děti s poruchami učení a vzdělání, děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale i děti s těžkým mentálním postižením. Prvním předpokladem je materiálně technické vybavení školy. Díky vstřícnému přístupu zřizovatele je možné pro děti zajistit odpovídající technické zázemí. Škola je přízemní a je situovaná na okraj sídliště v zeleni vzrostlých stromů s velkou zahradou. Škola je pouze prvostupňová a celkový počet žáky je menší. To je velký předpoklad pro vstřícné začlenění problémových žáků do kolektivu. Také v současné době tak nežádoucí sociálně patologické jevy (šikana, dětská kriminalita, kouření), je možné lépe kontrolovat. Druhým předpokladem je odborná připravenost pedagogického sboru. Kromě výchovné poradkyně, která má odborné vzdělání, absolvovali i ostatní pedagogičtí pracovníci odborné kurzy. Na škole pracují také dva pedagogičtí asistenti, kteří se velkou měrou podílejí na přípravě žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Všichni pedagogové se dále vzdělávají a sledují nové učební metody v odborné literatuře. Vstřícný vztah k handicapovaným dětem mají nejen pedagogové, ale všichni zaměstnanci školy. Třetím předpokladem je dobře fungující dialog mezi pedagogem a rodičem. Rodiče a pedagogové se setkávají nejen při třídních schůzkách a individuálních pohovorech, ale i na dalších akcích školy (lampionový průvod, masopustní rej masek, vánoční a velikonoční besídka a další). Z iniciativy rodičů vzniklo občanské sdružení Světýlko, kde rodiče mohou konzultovat problémová témata a podílet se na jejich řešení. Občanské sdružení se podílí na přípravě některých mimoškolních akcích a na spolufinancování (formou sponzorských darů) některých školních akcí (škola v přírodě, ozdravný prázdninový pobyt u moře). Vzájemná spolupráce s rodiči by se měla ještě více prohloubit ve vzdělávacím procesu. V budoucnu by chtěla škola využít odborníky různých profesí z řad rodičů a zapojit je do samotného procesu výuky (besedy, exkurze apod.). Příjemná spolupráce se rozvíjí také s dobrovolnými institucemi např. hasiči, myslivci atd. Tuto nastoupenou cestu chceme dále obohatit o další organizace, které by se podílely na výchovně vzdělávacím procesu. (městská policie, městská část, místní knihovna atd.) 5

6 Škola nabízí v současné době bohatou škálu volnočasových aktivit, ale chce jejich nabídku dále rozšiřovat. Vždyť spokojené a aktivně zaměstnané dítě je nejlepší prevence nežádoucích sociálně patologických jevů, které vyplývají především z nečinnosti a nezájmu. Do nabídky dalších mimoškolních aktivit by se právě mohli aktivně zapojit i rodiče. Velkou předností školy je úzká spolupráce školy a mateřské školky, která je její součástí. Předškolní děti se účastní řady školních akcí a v pravidelných intervalech navštěvují první třídu základní školy. V budoucnu by se tato spolupráce měla ještě prohloubit. Škola by pro budoucí první třídu připravila přípravné kurzy, jejichž cílem by bylo seznámit děti a jejich rodiče hravou formou s výchovně vzdělávacím programem školy. Škola a školka, spolu s MČ Zličín, usiluje o obnovu starých českých zvyků a obyčejů. Při takových příležitostech se tradičně setkávají všechny děti, rodiče, pedagogové a příznivci z řad široké veřejnosti. Dosud je velmi malá spolupráce s místním pečovatelským domem pro seniory. Rádi bychom tuto spolupráci prohloubili, protože vytvoření pozitivního vztahu mladé generace ke starým lidem je důležitým vkladem do budoucnosti. Zatím děti pravidelně pozdraví své spoluobčany z pečovatelského domu o vánoční svátcích a předají jim malé dárky. Vzhledem k počtu a sociálnímu složení žáků v naší škole, účastní se škola ve školním roce pravidelně výtvarných a dramatických soutěží. Sportovních aktivit se naše škola neúčastní, protože velmi obtížně sestaví družstvo. Pátý ročník se účastní srovnávacích testů Kalibro. Protože jsme neúplná škola přestupují žáci po pátém ročníku do spádové nebo jiné základní školy. Někteří žáci přestupují do osmiletých gymnázií, ale jejich procento je velmi nízké. Žáci naší školy potřebují často individuální přístup a způsob výuky na výběrové škole by byl pro ně velmi náročný. V Praze dne: Ředitel základní školy Zprávu zašlete laskavě k sumarizaci na odbor školství a kultury Úřadu městské části Praha 17 - Řepy, nejpozději do

Výroční zpráva základní školy za období 2011/2012

Výroční zpráva základní školy za období 2011/2012 Výroční zpráva základní školy za období 2011/2012 1.Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, edašovská 328 Adresa školy : Nedašovská 328, Praha 5 Zličín Přístupové údaje: www.zsamszlicin.cz e-mail:zsamszlicin@seznam.cz

Více

Výroční zpráva základní školy za období 2012/2013

Výroční zpráva základní školy za období 2012/2013 Výroční zpráva základní školy za období 2012/2013 1.Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328 Adresa školy : Nedašovská 328, Praha 5 Zličín Přístupové údaje: www.zsamszlicin.cz e-mail:zsamszlicin@seznam.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328/35

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328/35 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328/35 1 Motto: Žák není nádoba, která se má naplnit, nýbrž pochodeň, která se má zažehnout.

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

Výroční zpráva základní školy za období 2013/2014

Výroční zpráva základní školy za období 2013/2014 Výroční zpráva základní školy za období 2013/2014 1.Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328 Adresa školy : Nedašovská 328, Praha 5 Zličín, 155 21 Přístupové údaje: www.zsamszlicin.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PRAHA ZÁŘÍ 2014 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 1. 2000 vydané v Praze dne 27. 12. 1999) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ R O Z V O J RADOST OSOBNOST ZDRAVÍ VZDĚLÁVÁNÍ ORIGINALITA JAZYKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HEYROVSKÉHO 32, BRNO-BYSTRC Struktura školního vzdělávacího programu: 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok Základní škola Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300 130 00 Praha 3 tel.: 222782169 fax: 222782585 e-mail: fzsskola@volny.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2009 2010 V Praze dne: 17. 9. 2010-1 - 1. ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-253/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ ákladní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika ŠVP 13 4.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV)

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Základní škola Bohutín, okres Příbram 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2007/2008 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více