Základní škola D dina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola D dina"

Transkript

1 Základní škola Ddina 1

2 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis. Údaje jsou uvádny k

3 Obsah Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/ Pesný název školy 3 2. Zizovatel 3 3. Charakteristika školy 3 4. Vzdlávací program školy 3 5. Údaje o pracovnících školy 4 6. Poet budov školy 6 7. Poet tíd 7 8. Poet žák 7 9. Prmrný poet žák Zamení tíd s rozšíenou výukou Zamení specializovaných tíd Integrovaní žáci Peazení do ZvŠ Výsledky zápis do prvních tíd Výsledky pijímacího ízení Poet žák, kteí ukonili povinnou školní docházku Chování žák Prospch žák Školní družina klub Poradenské služby školy Hodnocení prevence sociáln patologických jev Rada školy Další formy spolupráce s rodii Školní stravování Výjezdy žák Výsledky kontrol, ŠI Spolupráce školy se zahraniím Úast žák v soutžích Cizí státní píslušníci Akreditované programy dalšího vzdlávání Ekologická výchova Stav rozpracovanosti ŠVP Struná informace o autoevaluaci Další údaje o ZŠ 18 Mimoškolní aktivity 18 a) zájmové kroužky 18 b) kulturní, pracovní a humanitární innosti poádané školou pro dti a veejnost 19 Rozvoj školy 19 Nové materiální zabezpeení výuky a materiáln technické zabezpeení školy Výroní zpráva o innosti základní školy Vlastina Výroní zpráva o hospodáské innosti školy 34 Komentá k hospodaení školy 34 Hospodaení za rok 2004 a za první pololetí Ekonomický pehled výdaj Protokol o schválení obsahu výroní zprávy 37 3

4 1. Název školy Základní škola Ddina, Praha 6, Žukovského 6 2. Zizovatel (název, sídlo) Mstská ást Praha 6, s.armády 23, PS , Praha 6 3. Charakteristika školy Základní škola je souástí výchovn vzdlávací soustavy a je zaazena do sít škol. Rozhodnutí o zaazení vydal ŠÚ Praha 6 pod.j. S 73/99/Pe a identifikaním íslem IZO s úinností od Škola je úplnou základní školou s rozšíenou výukou jazyk. Podle zizovací listiny ze dne a je souástí školy školní družina a školní jídelna. Škola je píspvkovou organizací, v právních vztazích vystupuje jako samostatný právní subjekt od Na základ rozhodnutí ŠÚ Praha 6 a m.. Praha 6 ze dne je název školy Základní škola Ddina, Praha 6, Žukovského 6 s úinností od Základní škola poskytuje základní vzdlání, zabezpeuje rozumovou výchovu ve smyslu vdeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tlesnou a ekologickou výchovu žák. Zárove umožuje náboženskou výchovu a vede žáky ke zdravému životnímu stylu. Pipravuje je pro další studium na stedních školách, uilištích a následn i pro praktické uplatnní v život. Vlastní pojetí výchovn vzdlávacího procesu a jeho organizace je vymezeno v Dlouhodobé koncepci školy. 4. Vzdlávací program školy Ve škole je vyuováno podle vzdlávacích program : Základní škola - j Základní škola s rozšíenou výukou jazyk - j /96-2,. u. plánu / Obecná škola - j /97-20 Ve škole jsou vedle bžných tíd vzdlávaných podle programu Základní škola od r.1995 rovnž tídy s modifikovaným programem Základní škola s rozšíenou výukou jazyk. V souladu s celospoleenskou poptávkou po jazykovém vzdlávání a souasným vývojem spolenosti (vstup do EU), je vyuováno jazykm anglickému od 3. roníku a francouzskému od 6. roníku. Do tíd nebo skupin s rozšíenou výukou jazyk jsou zaazováni žáci po zjištní studijních pedpoklad ve 2. roníku. Tito žáci jsou již tradin integrováni do bžných tíd. Tídy jsou rozdlovány pouze na výuku jazyk. Tím jsou zachovány pvodní tídní kolektivy a jejich pirozené sociální prostedí. Škola tak souasn vnuje nadstandardní péi talentovaným žákm a zárove zamezuje vzniku elitáských skupin mezi žáky. Od r.2003 jsou ve škole umístny tídy s vzdlávacím programem Obecná škola, ve kterých je uplatována waldorfská pedagogika. Vzdlávací program Obecná škola byl zvolen pro nejoptimálnjší možnost pizpsobení uebního plánu požadavkm waldorfské pedagogiky. Uební plán s prvky waldorfské pedagogiky vychází z odlišného pístupu k žákm a odlišné organizace vyuování V souladu s pojetím vymezeným v Dlouhodobé koncepci školy, ve které vnuje škola maximální úsilí vytvoení tvrí atmosféry vzdlávacího procesu s aktivní úastí žák, pedagog i rodi, jsou každým rokem do uebního plánu školy zaazeny dva celoškolní 4

5 projekty s rznými tématy, na jejichž píprav se podíleli uitelé i žáci. V loském roce škola pracovala na samostatném tídním projektu a na celoškolním projektu Sovy do škol. Základní škola Ddina je fakultní školou Padagogické fakulty, Pírodovdecké fakulty a Fakulty tlesné výchovy a sportu UK. Studenti tchto fakult vykonávají ve škole každým rokem povinnou praxi. Praxe zahrnují náslechy a praktickou výuku s následnými rozbory s vedoucími uiteli a dále besedy s editelem o organizaci a vedení školy. Díky své specifické vzdlávací koncepci, která vhodn dopluje nabídku okolních škol, a dvma vzdlávacím programm se daí získávat nové žáky do 1. a 3. tíd i mimo spádovou oblast školy a z okolních obcí. Škola pracuje na vlastním osobitém vzdlávacím programu, který v sob bude zahrnovat jednak dosavadní profil školy s akcentem na výuku jazyk, waldorfskou pedagogiku, která bude tvoit samostatnou vtev programu a pak program pipojené školy ve Vlastin ulici s drazem na rodinné pojetí. Vzdlávací program poet tíd poet žák Základní škola Obecná škola 5 65 Národní škola Celkem Údaje o pracovnících školy (hlavní innost školy) a) personální zabezpeení pracovníci k fyzické osoby k pepo. pracovníci k fyzické osoby uitelé 26 20, ,5 vychovatelé 5 4,6 5 4,5 spec. pedagogové psychologové pedagog. vol. asu asistenti pedagoga trenéi pedagogití celkem 31 24, nepedagogití 15 15, ,56 celkem všichni 46 40, ,56 k pepo. pracovníci civilní služba: poet pracovník: 1 innost (posledního z nich) do: vykonávaná pracovní innost: pomocná administrativní a na zahrad b) vková struktura pedagogických pracovník k vk do 30 let vetn let let let nad 60 let z toho dchodci uitelé vychovatelé spec.pedagog. psychologové ped..vol. asu asistenti pedag. trenéi 5

6 pedag. celkem Z toho žen Prmrný vk pedagogických pracovník základní školy uitelé: 37,5 vychovatelé: 36,2 pedag. celkem: 38,46 c) kvalifikace pedagogických pracovník (odborná a pedagogická zpsobilost podle vyhlášky 139/1977 Sb.) k ) kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci uitelé I. stupn ZŠ 10 4 uitelé II. stupn ZŠ 9 5 vychovatelé 3 2 speciální pedagogové psychologové pedagogové volného asu asistenti pedagoga trenéi d) odchody pedagogických pracovník v daném školním roce 2 e) nov pijatí absolventi uitelského studia v daném školním roce 0 f) nov pijatí absolventi i neuitelského studia v daném školním roce 1 g) další vzdlávání kvalifikovaných pedagogických pracovník 0 typ studia dlouhodobé poet úastník funkní studium pro ídící pracovníky 1 další vysokoškolské studium (další aprobace apod.) jazyková píprava (ÚJOP UK) jiné (uvete jaké) Celkem dlouhodobé studium 1 typ studia kurzy a semináe poet úastník zážitková pedagogika 1 pée o integrované žáky Tvoivá škola tením a psaním ke kritic. myšlení ešení obtížných situací výtvarné techniky cizí jazyky (atd., uvete) 1 Celostní pístup k rozvíjení jazyka 1 Miniprojekty v j 1 Systematická zoologie 1 Poezie nesmí být nuda 2 Projektové vyuování 1 Pražské zahrady a parky 1 eština nejen jako jazyk ech 1 Metodická procházka Pražským hradem 1 Ekologie hrou 1 6

7 Gramatické hry pro mladší žáky 1 Nový školský zákon 1 Zelený balíek 1 Zážitková pedagogika 1 ICT vzdlávání 9 Celkem kurzy a semináe 25 Celkem dlouhod. + kurzy a semináe 27 h) poet ostatních pedagogických pracovník, kteí si doplují nebo rozšiují vzdlání (bez pedagogické kvalifikace) typ studia poet úastník Pedagogické minimum 1 státní zkouška Anglitina 1 Státní zkouška eský jazyk 1 i) pípadn jiné formy studia 0 6. Poet budov, ve kterých se vyuuje (vetn tlocviny). 1 budova, sportovní areál se zvláštním objektem šaten Budova je bohat lenna na atria a pavilony. Souástí jsou školní jídelna a družina. Souástí je rovnž velký sportovní areál s rozsáhlou zahradou. Na školním hišti stojí budova s šatnami a sprchami. Škola je po stránce stavební a provozních zaízení znan opotebovaná a bude teba její zásadní rekonstrukce. Každoron se ást školy maluje a provádjí se nezbytné opravy a dílí rekonstrukce. V uplynulém roce se však vtšina oprav a úprav odsunula z dvod oekávané generální opravy školy. V prbhu roku vedení školy intenzivn spolupracovalo s architekty a techniky na píprav projektu k její rekonstrukci. Nov zrekonstruovanou školu bude teba po stránce stavební koncipovat pro 2 zcela odlišné vzdlávací smry a v budoucnu do ní umístit i žáky z pipojené ZŠ Vlastina. Vybavenost školy se pesto daí udržovat na velmi dobré úrovni. Pro žáky je pipraveno k využití 31 velkých ueben, z toho 10 odborných pracoven (Poítaová uebna, Studovna s knihovnou a internetem, Jazyková laborato, Fyzika, Pírodopis, Zempis, Hudební výchova, Dílny, Cviná kuchyka, Výtvarná výchova a Tlocviny) 4 menší uebny pro dlené skupiny, výstavní a spoleenský sál, keramická dílna s hrnískými kruhy a pecí, 3 venkovní atria, k tomu nadstandardní sportovní areál zahrnující 7 antukových hiš. Jedno travnaté fotbalové hišt, bžecký ovál a dv pln vytížené tlocviny. Každoron se daí zrekonstruovat lavice dvou tíd a opravit tabule. Uebna informatiky je vybavena poítai prbžn obnovovanými, s neomezeným pístupem na internet. Studovna a sborovna rovnž. V uplynulém roce bylo poízeno 10 monitor s plochou obrazovkou a 10 nových PC, které kapacitn vyhovují novým vzdlávacím programm. Do poítaové uebny byl rovnž zakoupen dataprojektor mj. k možnému promítání film v sále školy. Pro výuku cizím jazykm je k dispozici jazyková laborato s audio-technikou. Školní družina má vlastní prostory zaízené jako herny. Ve tídách uplatujících waldorfskou pedagogiku je speciální nábytek a zaízení. Sportovní náiní je rozmanité a po dohod se Sportovním klubem o používání jeho pomcek žáky školy velmi pestré. Žáci mají k dispozici ping-pongové stoly, výbavu na floorbal a adu dalších sport. 7

8 Školní pomcky jsou poizovány každoron podle poteb a možností školy. Audiovizuální pomcky (videa, televize a magnetofony) jsou k dispozici pro všechny vyuující nebo k promítání v sálech. Cílem je trvale postupn a viditeln obnovovat a vylepšovat vybavenost školy, dbát na kvalitní a estetické podmínky ueben a kabinet, udržovat na co nejvyšší úrovni výpoetní techniku, která musí práci uitel zjednodušovat. 7. Poet tíd I. stupe II. stupe celkem k k z toho poet specializovaných tíd I. stupe II. stupe celkem k k Poet žák I. stupe II. stupe Celkem k k Prmrný poet žák a) na tídu: I. stupe I. stupe I. stupe I. stupe II. stupe II. stupe prmr bžné Waldorfské special. tídy celkem bžné tídy special. tídy za I. a II. st. tídy tídy bžných tíd 20, ,9 22,5 0 21,5 b) na uitele (pepotený poet uitel) I. stupe I. stupe I. stupe I. stupe II. stupe II. stupe prmr bžné Waldorfské special. tídy celkem bžné tídy special. tídy za I. a II. st. tídy tídy bžných tíd 18, ,2 13, , Zamení tíd s rozšíenou výukou pedmt M+P TV jazyky HV VV informatika jiné pedm.*) poet tíd 7 poet žák 107 Díky velkému zájmu rodi o cizojazynou výuku mohla škola opt nabídnout ve 3. roníku rozšíenou výuku jazyk. Jako první jazyk anglitinu a od 6. roníku žáci pibírají francouzský jazyk. V roce 2004/2005 pokraovala výuka anglického jazyka v bžných tídách podle loského modelu, který se osvdil. Byla jím organizaní zmna v systému jazykových tíd, kdy byla skupina žák s RVJ integrována do bžné tídy, což pineslo adu výhod jak pro žáky, tak pro práci vyuujících. Zmizela koncentrace výchovných problém, byl 8

9 rovnomrnji rozložen poet žák s SPU, nároky na práci žák v obou tídách byly rovnocenné a díky motivaci zdatnjších žák i vyšší. 11. Zamení specializovaných tíd Poet žák ve specializovaných tídách celkem z toho poruchy uení z toho poruchy chování Poet integrovaných dtí celkem : 24 z toho postižení: SPU zrakové sluchové ei tlesné mentální kombinované Pée o žáky se specifickými poruchami uení Na základ odborného posouzení a doporuení školní psycholožky jsou žáci se specifickými poruchami uení integrováni v bžných tídách. U 24 žák byla diagnostikována výraznjší forma specifické poruchy uení (nejastji dyslexie a dysortografie) a na podklad aktuálních materiál vyšetení v PPP byl pro 4 z nich potvrzen nárok na finanní píspvek. Ve spolupráci s PPP, výchovným poradcem a rodii byl pro n vypracován individuální výukový plán, podle kterého probíhala výuka v daných pedmtech. Bhem školního roku nebyly zaznamenány problémy ve výuce. Nejvtší pomoc a respektování obtíží se i nadále projevuje zejména v hodinách cizího jazyka. 13. Peazení do ZvŠ ze kterých ro. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8.r. poet žák Výsledky zápis do prvních tíd poet prvních tíd poet dtí pijatých do prvních tíd z toho poet dtí starších 6ti let (nástup po odkladu) poet odklad pro školní rok 2005/ Pro budoucí prváky a jejich rodie bylo zorganizováno nkolik pípravných schzek. Dti byly spolen s rodii v prbhu msíce kvtna pozvány do školy, kde byly probrány metodické, pedagogické a organizaní záležitosti týkající se píchodu do základní školy. Pozitivní a korektní jsou vztahy mezi MŠ Šmolíkova a ZŠ Ddina. Byl sestaven plán spolených akcí a ureny termíny vzájemných návštv a vystoupení. Pedškoláci tak poznají prostedí školy a jejich pestup do školy se stane píjemným a oekávaným. Pro dti ze školek škola zorganizovala : podzimní návštvu žák 1. tídy do MŠ na spolený program a spolené hry vánoní návštvu dtí z MŠ do školy k prohlídce 1. tídy, ást vyuování a program ze školní besídky den otevených dveí v Základní škole úast na masopustním karnevalu ZŠ spolené jarní sportování na hišti a v tlocvin školy rozlouení MŠ se školáky s úastí uitelek ZŠ 9

10 organizování zpívání v souboru a cviení, které pro pedškoláky zajiš ují pedagogové školy 15. Výsledky pijímacího ízení a) na víceletá gymnázia pijato: z pátého roníku ze sedmého roníku gymnázia ziz. krajem 0 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukoneny maturitní zkouškou, z devátých roník pijato: gymnázia obchodní zdravotní prmyslové ostatní stední celkem akademie školy školy stední školy odb.uilišt c) na soukromé školy pijato: gymnázia obchodní zdravotní prmyslové ostatní stední celkem akademie školy školy stední školy odb.uilišt d) do uebních obor (krajských, soukromých i církevních škol) ukonených závrenou zkouškou pijato: z devátých roník z nižších roník 10 0 Všichni žáci devátých tíd byli v pijímacím ízení úspšní. 16. Poet žák, kteí ukonili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém roníku: 42 - v nižším roníku: Chování žák a) klasifikace chování chování 1. pololetí 2. pololetí žáci % žáci % velmi dobré , ,5 uspokojivé 0 4 1,25 neuspokojivé 1 0,32 3 0,94 b) zameškané hodiny zameškané hodiny neomluvené Šk. rok 2003/2004 poet hodin Šk. rok 2003/2004 poet žák Šk. rok 2004/2005 poet hodin Šk. rok 2004/2005 poet žák I. stupe II. stupe Celkem

11 18. Prospch žák prospch 1. pololetí poet žák 1. pololetí % 2. pololetí poet žák 2. pololetí % klasifikováni I.st , ,9 II. st , ,51 prospli I. st , ,93 II. st , ,06 z toho s vyznam ,2 neprospli I. st II. st ,33 neklasifik. I. st. 1 1,88 2 1,07 II. st. 2 1,49 2 1,49 celkový prmr klasifikace 1. pololetí 2. pololetí I. stupe 1,26 1,25 II. stupe 1,49 1,56 celkem 1,37 1,40 Ve tídách uplatujících waldorfskou pedagogiku bylo užito slovní hodnocení, s vyjímkou 5. ro., kde byly žáci hodnoceni kombinací slovního hodnocení a klasifikace. 19. Školní družina klub poet oddlení poet žák školní družina školní klub 0 0 Provoz školní družiny je pizpsoben vyuování. Ráno zaíná v 6.30 hod do 7.45 hod a pokrauje od hod do hod. Na poátku roku byla otevena 3 oddlení pro dti ze tíd programu základní školy a 2 oddlení pro dti s waldorfskou pedagogikou. Všechna oddlení organizan ídí vedoucí vychovatelka. Práce ve školní družin vychází z celoroních plán. Je velmi rozmanitá, zamená na innosti pracovní, výtvarné, estetické, kulturn spoleenské a didaktické hry a soutže. Jsou pojaty tvrím zpsobem. Není opomíjena tlovýchovná a sportovní innost a dopravní výchova. Je využívána nabídka KS Delta a dti týdn navštvují filmová i divadelní pedstavení. Školní družina pro žáky s waldorfskou pedagogikou se ve školním roce více zamila na rozvoj fyzických aktivit (stolní tenis), práci s keramickou hlínou a péi o minizahrádku. Školní družina má vlastní prostory, které vyhovují pracovním i odpoinkovým innostem. Žáci využívají školní zahradu a hišt, waldorfská oddlení k vycházkám oboru Hvzda nebo lokalitu Divoké Šárky. Na poátku školního roku je družina vždy dovybavována novými pomckami, hrami a hrakami, a dále v prbhu roku drobnými odmnami, takže se dti v družin cítí velmi píjemn. Bhem svých odpoledních inností si žáci rozšiují své dovednosti a podílejí se na spoleenských akcích poádaných školou nebo jiných akcích veejných organizací. Provoz školní družiny respektuje pání rodi pebírat dít kdykoli bhem odpoledne a umožuje dtem bhem odpoledních pobytu v ŠD navštvovat i jiné odpolední volnoasové aktivity (tenis, keramika, mažoretky, sportovní kroužky, práce na poítai aj.), které škola 11

12 nabízí všem žákm. Školní klub nebyl ve šk.r. 2004/05 oteven. Škola nabídla žákm 20 zájmových kroužk. 20. Poradenské služby školy Poradenská innost školy je specifikována do tchto oblastí: návštvy školního psychologa jedenkrát msín výchovný poradce z ad uitel projednávání výchovných problém s rodii konzultace o školní zralosti s rodii u zápisu do 1. tíd metodická pomoc s problémovými žáky rodim výchova k volb povolání prbžn vkládána do uebních plán systematická píprava žák k pijímacímu ízení na SŠ spolupráce s Pedagogickou a Pírodovdeckou fakultou UK a Fakultou Tv a sportu UK Výchovná poradkyn školy spolen s tídními uiteli zpracovává všechny materiály týkající se integrovaných žák. Ve spolupráci s rodii a psycholožkou z PPP, jsou pro tyto žáky pipravovány individuální vzdlávací plány. Ty jsou v prbhu roku prbžn konzultovány a plnny. Škola spolupracuje s Mgr. Durmekovou, psycholožkou PPP, která je dobe seznámena s prostedím školy, pedagogickým sborem i žáky. Pravidelné návštvy psycholožky jsou uiteli využívány podle aktuální poteby ke konzultacím a metodické pomoci s problémovými žáky. Výchova k volb povolání probíhala podle plánu. Na poátku roku byla podle stanovených dotací zalenna témata do výuky pedmt Obanská a Rodinná výchova a Pracovní innosti. V rámci projektového dne vypracovali žáci projekt Volba povolání volba stední školy. Vyuující využili uebnice, pracovní listy, probhly exkurze a besedy s rzn zastoupenými profesemi. Tradin se žáci zúastnili profesního testu v Pedagogickopsychologické poradn. ZŠ Ddina je fakultní školou a v prbhu šk. roku 2004/05 tato spolupráce pokraovala. Podle požadavk fakult absolvovalo 5 student na naší škole souvislou oborovou praxi. Jednalo se o obory Djepis, Pírodopis, Chemie, Fyzika, Zempis, Výtvarná výchova a Tlesná výchova. Praxi u nás vykonávali studenti nejen Ped. fakulty UK v Praze, ale také ze Západoeské university v Plzni a Ped.fak v Ústí n. Labem. Celoroní zpráva výchovného poradce školy Škola dlouhodob spolupracuje s PPP Vokovická 3, Praha 6, zejména s psycholožkou Svtlanou Durmekovou, která pravideln jednou za msíc dochází do školy. Její návštvy mohou být uiteli využívány ke konzultacím a metodické pomoci žákm s výukovými i kázeskými problémy. Spolupráce s paní psycholožkou se zlepšila Na doporuení vyuujících nebo žádost rodi bylo v letošním školním roce v PPP vyšeteno celkem 22 žák. U 6 žák byla diagnostikována nkterá ze specifických poruch uení (SPU), celkem je v evidenci vedeno 22 žák s SPU a u 2 dtí se speciálními vzdlávacími potebami byl školní psycholožkou doporuen individuální vzdlávací program. Na vypracování IVP se podíleli podle podklad z PPP tídní uitel, výchovný poradce a rodie žáka. V souasné dob je v evidenci 5 dtí, kterým je poskytována pomoc IVP. Tmto dtem je paní uitelkou Vopnkovou, která vystudovala sociální pedagogiku, poskytnuta i odborná pée v dob mimo vyuování. Bhem školního roku zorganizovaly pracovnice PPP pro výchovné poradce nkolik pouných seminá a návštvu azylového domu v Jivinách v Praze 6. 12

13 I v letošním roce probíhala výchova k volb povolání podle plánu, zejména v pedmtech obanská a rodinná výchova. Žáci 8.A vypracovali projekt Volba povolání volba stední školy, který byl velmi pozitivn hodnocen rodii žák, zúastnili se exkurze do istírny a prádelny a 13 dtí se zúastnilo profesního testu v PPP Vokovická. Bhem školního roku žáci 9. tíd besedovali se zástupci SOU, tída 9.A navštívila Pracovní úad pro Prahu 6. Výchovný poradce zorganizoval schzku s rodii žák 9. tíd, kde byli seznámeni se všemi dležitými informacemi o pijímacím ízení. Pijímací ízení našich žák bylo úspšné, pouze 2 žákyn usply až v 2. kole. Ivanka Rajtorová 21. Hodnocení prevence sociáln patologických jev Školní metodik primární prevence vypracoval Minimální program protidrogové prevence, který pokraoval podle koncepce plánu pedešlého. Škola realizovala adu aktivit v rámci dlouhodobého projektu život bez drog pro žáky všech vkových kategorií. Pro žáky II. stupn pokraovaly semináe vedené pracovníky Prev-centra. Žáci se v nich mj.uí oteven diskutovat nejen o obecných otázkách týkajících se jejich života, ale pedevším se nenásilnou formou uí hovoit a pemýšlet o problematice drog a ostatních sociáln patologických jevech, které je ohrožují. Souástí školního Minimálního protidrogového preventivního programu je každoroní bohatá nabídka volnoasových aktivit v rámci školní družiny, školního sportovního klubu, zájmových kroužk a soukromých kurz. Nápln jednotlivých aktivit odpovídají zájmm dtí. V Informaním centru v odpoledních hodinách žáci využívali internet, studovnu s knihami a asopisy. V letošním roce jsme se opt zamili nejen na problematiku drog, ale sledovali jsme narstající problémy šikany na školách televizní poady, tisk atd. Metodik protidrogové prevence v prbhu roku absolvoval základní školení metodik prim. prevence a vzdlávací trojmodul Zážitková pedagogika. S obsahem penášek jsou prbžn seznámeni ostatní pedagogové školy. Minimální program protidrogové prevence byl v uplynulém školním roce pestrý a pínosný pro žáky i pro uitele školy. Celoroní zpráva metodika primární prevence Tžištm školního plánu protidrogové prevence je pokraování v dlouhodobém projektu Život bez drog, na který škola v minulosti získala nkolik grant. Školní projekt Život bez drog II se stejn jako v loském roce zamil pedevším na volnoasové aktivity kombinované s teoretickým vzdláním a faktickým zjiš ováním úrovn nabytých poznatk. V oblasti teoreticko praktické navázalo Prev-centrum na poskytování blok primární prevence pro žáky II. stupn dále nabízelo metodikm školení a semináe a mimoškolní akce. Zdravá 6 opt zorganizovala hru Permoník a Týden Zdravé 6, krom toho finann vypomohla pi úasti metodika primární prevence ZŠ Ddina na trojmodulu Zážitková pedagogika a základním školení metodik primární prevence. Nepodailo se nám získat grant od MÚ Prahy 6, což ovlivnilo realizaci nkterých pvodn naplánovaných aktivit. Podailo se nám uskutenit besedu se streetworkrem, ping-pongový turnaj o cenu Metodika primární prevence, Vánoní turnaj smíšených dvojic, anketu Pohled na naší školu ze strany žák, globální hrátky pi Dni arodjnic. 13

14 V závru konstatuji, že ne vše se podailo, zejména stran plánovaných aktivit. Hlavní cíle se plnit daí. Mnoho oekávám od zavedení zážitkové pedagogiky v oblasti spolupráce s rodii a v lepším ešení problém ve tídách. Rovnž tak od pravidelné prezentace projektu na webových stránkách s nejnovjšími aktualitami. Ivan Zachník 22. Rada školy Vedení školy v prbhu roku zorganizovalo volby do Rady školy. Podle jejich výsledk byli navrženi 2 kandidáti z ad pedagogických pracovník a 2 kandidáti z ad rodi. Rada školy byla ustavena zizovatelem k Ve svém psobení doposud schválila uební plán, dlouhodobou koncepci školy, Školní ád, slovní hodnocení žák ve tídách s waldorfskou pedagogikou a výrazn podpoila editele školy pi konkurzu na slouené školy Ddina a Vlastina. Na škole psobí sdružení KPŠ (Klub pátel školy), jehož výbor vždy pi prvních tídních schzkách projednává s vedením školy dležité otázky týkající se výchovy a vzdlání a použití vlastního píspvku len k vhodnému nákupu pro školu. KPŠ se ve šk. roce 2004/05 podílel na nákupu drobných odmn za školní soutže, na nákupu kvtin pro prváky a odcházející žáky 9. roníku. Nkteré kulturní akce škola poádá ve spolupráci s Klubem (nap.masopust, Mikulášská nadílka, Zakonení školního roku, Sluníkový den). Pedseda Klubu pátel školy má k dispozici výroní zprávu školy, se kterou seznamuje rodie. Spolupráce s Klubem je velmi dobrá. 23. Další formy spolupráce s rodii a ostatními partnery školy Bhem roku škola realizuje styk s rodii formou schzek a pohovor. Navíc rodie mohou prbžn navštvovat uitele v jejich konzultaních hodinách. Obas rodie využili i nabídky návštv pímo ve vyuovacích hodinách. Široké rodiovské veejnosti byla urena akce Den otevených dveí. Bhem celého dne mli rodie možnost podívat se do libovolných vyuovacích hodin. Odpoledních hodin rodie využili k prohlídce výuky ve volitelných a nepovinných pedmtech a v zájmových kroužcích. Vysoká úast rodi byla také již tradin na vánoní besídce v kulturním zaízení Delta,velikononím jarmarku, Akademii tíd s waldorfskou pedagogikou, na masopustním karnevalu a na Sluníkovém dnu v závru školního roku. Zatím ješt stále nový je pro školu pístup rodi žák ve tídách s waldorfskou pedagogikou ke škole. Škola je pro n souástí rodiny a do školy picházejí jako aktivní spolutvrci uritého životního období dítte. Jsou organizováni v obanském sdružení Waldorfská aktivita, samostatn poádají jarmarky, schzky, porady, vzdlávací semináe, financují si vlastního hospodáe a významn pomáhají pi všech školních akcích. Pispívají na mimoádné výdaje formou sponzorského daru Obecnímu úadu M. Prahy 6. Školní prostory nejsou využívány pouze žáky, ale slouží i rodim a ostatní veejnosti. V uebnách školy jsou poádány kurzy keramiky a anglického jazyka, spoleenskou místnost využívají místní organizace ke svým schzím, pednáškám a vystoupením. Obanské sdružení Waldorfská aktivita zorganizovala ve škole zasedání pro Asociaci waldorfských školy. Škola dlouhodob spolupracuje s DDM, který má ve škole kancelá a od roku 2003 detašované pracovišt. Spoluorganizuje sportovní soutže Poháru Prahy 6. Z 21 sportovních soutží jich 8 probhlo na pd školy. V prbhu školního roku se škola zapojila do celorepublikové humanitární akce Srdíkový den obanského sdružení Život dtem. 14

15 24. Školní stravování poty stravovaných žák: 262 z toho poty žák z jiných škol: 0 poet jídelen poet výdejen ZŠ: 1 ZŠ : 0 MŠ: 0 MŠ: 0 Školní jídelna nabízí dva druhy jídel. Jedno bžné jídlo a druhé bezmasé. Kvalita stravování v prbhu roku kolísala v souvislosti s personálními zmnami a onemocnním hlavní kuchaky. V závru roku se kvalita ustálila na odpovídající úrovni. V provozu školní jídelny škola pokraovala v realizaci navržené studie, která v první fázi ešila uzpsobení jídelny nové hygienické vyhlášce,dále ástenou náhradu nefunkních zaízení a drobné stavební úpravy související s organizací provozu. V píštím školním roce oekáváme rekonstrukci, nebo je nevyhnutelná. Ve školním roce 2004/05 se podailo: zakoupit nový varný kotel zakoupit nový šestiplotýnkový sporák ásten opravit vzduchotechniku vymalovat kuchy 25. Výjezdy žák mimo objekt školy poet výjezd poet žák vzdlávací výjezdy 1 11 školy v pírod lyžaské kurzy ) Školy v pírod (Švp) Za pomoci vedení školy si uitelé vybírají pobyty na ŠvP individuáln. Vtšinou vyjíždjí spolen dv tídy. Trvá pokles potu žák, kteí mají zájem o školu v pírod z dvodu zvyšujících se finanních náklad na pobyt, což je dáno i tím, že ást žák je ze sociáln slabších rodin. Objekty, do kterých se vyjíždí, jsou vyuujícím známy, takže zabezpeení pobyt bývá vtšinou kvalitní. Z dvod finanních se vyjíždí na kratší pobyty, i když lékai doporuují minimáln 14 dní. Výjezdy tíd probhly v msících dubnu až ervnu. 2) Lyžaské kurzy a kurzy plavání Oba kurzy tvoí doplnk výuky tlesné výchovy. Kurz plavání v délce 40 hodin absolvují žáci tetích a tvrtých tíd a je hrazen školou. Žáci si hradili pouze náklady na dopravu. Ve školním roce 2004/05 absolvovali žáci plavecký výcvik v bazénu v Radlicích. Lyžaské kurzy se konají každý rok v sedmém roníku. Každoron je však díky narstajícím nákladm a nižším potm žák problém kurz naplnit. V letošním roce probhl v msíci únoru a splnil oekávání jak co do množství snhu, tak do získání potebných dovedností. 15

16 26. Výsledky kontrol ŠI, pípadn jiných kontrol. Ve školním roce 2004/05 ši školu nenavštívila. V prbhu roku probhly standardní kontroly majetku a hospodaení ze strany zizovatele, revize pístroj a kontroly vedením školy všech úsek. Vzájemnými hospitacemi byla monitorována kvalita vzdlávacího procesu a profesionalita vyuujících. 27. Spolupráce školy se zahraniím Jazykového zamení školy využívá prostednictvím Pedagogické fakulty UK také nkolik fakult v zahranií. Každoron školu navštíví studenti z Pedagogické fakulty v Nantes a Versailles. Zajímají se krom výuky jazyka v naší škole o systém základního vzdlávání u nás. Žáci tíd s rozšíenou výukou jazyk absolvovali vzdlávací zajezd do Londýna. Ve školním roce se zúastnili nkteí uitelé a vychovatelé tíd s waldorfskou pedagogikou nkolikadenní studijní návštvy Waldorfské školy v Nmecku a Maarsku. Rovnž kolegyn z Waldorfské školy ve Wolfsburgu navštívila naši školu. 28. Úast žák v soutžích a) vyhlašovaných MŠMT název soutže poet úast. umístní vdomostních Olympiáda v j (školní a obvodní kolo) 2 nehodnoceno Matematická olympiáda (škol. a obv.) 1 Olympiáda v Aj (škol. a obv.) 3 Biologická olympiáda (škol. a obv.) 6 sportovních Mc Donald Cup 2005 (obv.) 3. a 5.t 1 Soutž Mladých cyklist (obv.) 2 druž. 1 Soutž Mladých cyklist (kraj.) 2 druž. 1. a3. Soutž Mladých cyklist (státní finále) 2 druž. umleckých a) ostatních (uvete organizátora, rozlište dlouhodobé D a píležitostné P soutže) název soutže poet úast. umístní vdomostních Mat. soutž Šikula D 1 Mat. soutž Šikulka D 1 Pythagoriáda, obv.kolo (DDM) D 1 Pražský globus P 10 16

17 sportovních Poprask pohár škol Prahy 6 (DDM) D v rámci poháru 20 sport. soutží - atletika trojboj, tyboj - basketbal - brusle rychlostní - brusle - slalom - cyklistika - dopr. soutž - fotbal futsal - gymnastika aerobik, mažoretky - gymnastika petah lanem - gymnastika šplh - házená Kalamá - házená vybíjená - nohejbal trojice - stolní tenis - šachy - pehazovaná - pespolní bh - plavání - florbal 37 družstev 226 úastník celkov 3 Mikulášská trofej (ZŠ Ddina) P 18 Mažoretky Ddina -úast na Národním šampionátu R D -úast na soutži Karlovarská íše -úast na zahájení sport.soutží Poprasku -zahájení plesu školy v Hostivicích P -zahájení Bevnovské pouti -otevírání studánek u Šestákovy skály -zahájení soutže v aerobiku mistr oblasti estný diplom Sportovní utkání na ZŠ Vlastina I. a II. stup. Aerobic Petinský pohár 4 Šachový turnaj Bílá Hora Dopravní soutž - Duatlon Velikononí bh - Nebušice 11 umleckých Pražská snítka (obv.ddm) D 4 1,1,2,3 Vystoupení souboru Musica e Danca -soutž soubor Rolnika -vánoní koncert školy -vánoní koncert v Dejvickém stanu -velikononí koncert na Starom. nám. -Pražská snítka -soutž Jarní Petrklí -školní besídka -masopustní karneval -vystoupení v Dejvickém stanu -koncert pro školku -otevírání studánek pramen u Šest. Skály -závrený koncert pro rodie a žáky 14 nehodnoceno Krom výtu soutží a vystoupení se žáci školy zúastnili ješt dalších, mén i více dležitých meziškolních výstav a korespondenních soutží

18 29. Cizí státní píslušníci stát poet žák Jižní Korea 2 Ruská federace 2 Slovenská republika 1 Ukrajina 1 celkem 6 Vzdlávání cizích státních píslušník probíhá bez problém. 30. Akreditované programy dalšího vzdlávání škola nemá. 31. Ekologická výchova V duchu celospoleenského uvdomní si dležitosti pírody a nutnosti jejího trvale udržitelného rozvoje, cítí také škola nutnost zalenit okruhy s touto tematikou do uebních plán. Byl stanoven poradce pro enviromentální výchovu (EVVO) školní biolog, který v rámci dalšího vzdlávání absolvoval školení s touto tematikou (Ekologie hrou). Témata poté vhodn zaleuje do uebních plán pedmt Pírodopis, Obanská výchova a Rodinná výchova. Druhý celoškolní projekt Sovy do škol pracoval rovnž s tematikou z oblasti ekologie. Na ornitologických výpravách byly studovány ohrožené druhy sov a jejich výskyt na chránných územích Prahy. Žáci tíd s waldorfskou pedagogikou a jejich rodie ve spolupráci s obanským sdružením Zem realizovali projekt Naše ekozahrada. Z prostedk grantu MHMP zaídili pod vedením odborník pro permakulturu vlastní školní ekozahradu. Spolen se zástupci msta, Hnutím Brontosaurus oteveli žáci školy obnovený pramen U Šestákovy skály v Divoké Šárce. 32. Stav rozpracovanosti Školního vzdlávacího programu Pípravy na tvorbu školního vzdlávacího programu zaaly již ve školním roce 2003/2004. Nejprve vedení školy absolvovalo semináe o nutnosti stanovení nového školního kurikula vzdlávání a nových, dležitých klíových kompetencích. Tím byla získána vize pro a urena strategie, jak nové poznatky aplikovat ve specifických podmínkách naší školy. Následovala školení jednotlivých pedagog v obdobných oblastech a zadávání studijních úkol pedagogm v dob vedlejších prázdnin. S ohledem na situaci v ZŠ Ddina, na to, že výuka ve tídách uplatujících waldorfskou pedagogiku byla pizpsobena programu Obecná škola, byla v témž roce vyvinuta snaha zapojit se do skupiny pilotních škol, z dvodu legalizace samostatného Waldorfského vzdlávacího programu. To se bohužel nepodailo, ale po dohod s Kolegiem wald. pedagog bylo rozhodnuto, že výuka podle Waldorfského programu bude zahájena v prvním školním roce po ovování program RVP pilotními školami. Vize vedení školy je školní vzdlávací program, který bude obsahovat dva smry. První s drazem na výuku jazyk a druhý podle princip waldorfské pedagogiky. Krom toho bude teba zachovat dosavadní profilaci ZŠ Vlastina s drazem na rodinné pojetí školy. V prbhu celého pololetí školního roku 2004/2005 škola (resp. wald. uitelé) pracovala na vlastním programu, resp. jeho waldorfské ásti. Ve spolupráci se všemi waldorfskými školami v R byly vytvoeny pracovní skupiny a postupn stanoveny klíové kompetence jednotlivých pedmt a rozpracovány asové dotace roních plán. Škola tak 18

19 posloužila jako dílna pro tvorbu Waldorfského vzdlávacího programu, podle nhož bylo ve školním roce 2005/2006 zahájeno vzdlávání v 1. a 6. waldorfské tíd. První rok však budeme považovat za rok zkušební. Práce na další ásti školního vzdlávacího programu se zvolna rozbíhají. 33. Struná informace o autoevaluaci Pro sebereflexi vlastní práce využívá škola obvyklých autoevaluaních metod. Velmi dobe se osvdil systém vzájemných hospitací. Hospitace krom vedení školy provádjí všichni pedagogové. V jejich prbhu je sledován jednak pedmt a pak vlastní tída. Mezi prvním stupnm a školní družinou probíhají hospitace obdobn. Tradin se škola zapojuje do mení úrovn vzdlávání systémem srovnávacích test Kalibro. Vždy s dobrými výsledky. V letošním roce prošly testy také tídy s waldorfskou pedagogikou, rovnž s pknými výsledky. V uplynulých dvou letech škola provedla nkolik dotazníkových šetení na téma názory na kvalitu školy, získávaných od rodi, žák i pedagog. Jedná se o velmi užitený a progresivní prvek vzdlávacího procesu, na kterém bude škola ješt pracovat. 34. Další údaje o ZŠ Mimoškolní aktivity I v tomto školním roce se škola snažila nabídnout svým žákm zajímavé aktivity, které by pomohly vyplnit volný odpolední as našich dtí. a) zájmové kroužky Anglický jazyk Akvaristika Floorbal Informatika Keramika Míové hry Stolní tenis Výtvarná výchova Klub mladých divák Mažoretky Musica e Danca pvecký soubor Malá Musica Melodica Musica pro pedškoláky Tenis Sportovní stelba Volejbal Aerobic Eurytmie Vtšina kroužk byla vedena pedagogy školy, ást kroužk sportovního zamení byla poádána ve spolupráci s DDM, nkteré vedly soukromé organizace. Vedení školy v roce 1997 iniciovalo zízení Centra sportu pi škole, nebo innost tohoto Centra umožuje širokou nabídku pohybových aktivit v dob volného asu nejen 19

20 žákm naší školy, ale i žákm ze škol v místním regionu, kteí nemají pro tuto innost odpovídající podmínky. Tato forma zabezpeení volného asu dtí pispívá k prevenci zneužívání návykových látek a dalších sociáln patologických jev a stala se souástí školního protidrogového programu. I ve školním roce 2004/05 žáci hojn bohaté nabídky Centra sportu využívali. Školní sportovní areál mohou využívat i dti, které kroužky a sportovní klub nenavštvují. Sportovišt školy využívají formou pronájm rovnž rzné sportovní organizace. Z výše uvedeného výtu nabízených aktivit vyplývá, že škola je kulturním a sportovním centrem, které slouží k využití volného asu dtí v lokalit sídlišt Ddina. b) kulturní, pracovní a humanitární innosti poádané školou pro dti a veejnost Slavnostní uvítání prvák ve škole Mikulášská nadílka (ve spolupráci s KPŠ) Srdíkový den (humanitární aktivita) Martinská slavnost První projektový den tídní projekty Vánoní besídka pro rodie v kulturním zaízení Delta Vánoní akademie pro rodie žák tíd s waldorfskou pedagogikou Vánoní jarmark Den otevených dveí Divadelní pedstavení pro pedškoláky Pípravné kurzy pro pedškoláky Masopustní karneval Rej arodjnic Velikononí jarmark Druhý projektový den Sovy do škol Sluníkový den - zábavné soutže pro žáky a rodie a koncert rockové kapely v atriu školy Slavnostní rozlouení se žáky 9. roníku Rozvoj školy K byly sloueny školy Ddina a Vlastina. Prozatím se jedná o formální slouení tzn., že žáci i uitelé zstanou v pvodních školách do r Budou však mít jedno vedení a jedno ekonomické zabezpeení. Pestože nebyly výhrady k práci ani jednoho z editel tchto škol, zúastnili se oba konkurzu na tuto novou školu Ddina. Konkurz potvrdil stávajícího editele Ddiny. Toto formální slouení, jako ešení dané situace bylo pravdpodobn nezbytné. Není však zcela š astné po ekonomické, ale zejména po provozní stránce a velmi negativn ovlivnilo celé druhé pololetí školního roku 2004/2005. Snad nejvíce utrply vztahy mezi školami - všech jejích zástupc (žák, uitel i rodi). Škola bude pokraovat ve vlastním pojetí výchovn-vzdlávacího procesu tak, jak je vymezeno v Dlouhodobé koncepci školy, která je zamena na rozšíenou výuku cizích jazyk. Dále bude udržovat své aktivity v oblasti primární protidrogové prevence s cílem úinn posílit odolnost dtí proti negativním vlivm návykových látek a jiných sociáln patologických jev. S tím souvisí i bohatá nabídka aktivit pro mimoškolní innost žák (nepovinné pedmty, zájmové kroužky a sport). Škola si cení nárstu zájmu svých pedagog o problematiku moderních metod výuky, jakými jsou projektové nebo kooperativní vyuování. Svdí o tom soustavné vzdlávání pedagog, absolvování pednášek, kurz a seminá s touto tematikou a sledování odborných lánk v asopisech, které škola odebírá. 20

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006 - 1 -!" ## $$" %&##'() $$ - 2 - Ossnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná charakteristika školy... 4 1.2 Základní informace... 4 1.3 Souásti školy... 4 1.3.1 Základní škola... 4 1.3.2 Školní družina...

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE INNOST ŠKOLY Název školy: Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I Sídlo: Blatské sídlišt 600/I, 39 8 Veselí nad

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI DOMU DTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU ZA ŠKOLNÍ ROK 28/29 V Uh. Ostrohu, 1.9.29 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAÍZENÍ DDM UH.OSTROH I. Charakteristika

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896 eská školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Jaselská 7/9, 602 00 Brno Identifikátor školy: 600 019 896 Termín konání inspekce: 29. listopad

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Výroní zpráva za školní rok 2005/2006. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábeží 8, píspvková organizace

Výroní zpráva za školní rok 2005/2006. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábeží 8, píspvková organizace Výroní zpráva za školní rok 2005/2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábeží 8, píspvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroní zprávy KrÚ JMK o innostech základních škol ve školním

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více