Základní škola D dina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola D dina"

Transkript

1 Základní škola Ddina 1

2 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis. Údaje jsou uvádny k

3 Obsah Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/ Pesný název školy 3 2. Zizovatel 3 3. Charakteristika školy 3 4. Vzdlávací program školy 3 5. Údaje o pracovnících školy 4 6. Poet budov školy 6 7. Poet tíd 7 8. Poet žák 7 9. Prmrný poet žák Zamení tíd s rozšíenou výukou Zamení specializovaných tíd Integrovaní žáci Peazení do ZvŠ Výsledky zápis do prvních tíd Výsledky pijímacího ízení Poet žák, kteí ukonili povinnou školní docházku Chování žák Prospch žák Školní družina klub Poradenské služby školy Hodnocení prevence sociáln patologických jev Rada školy Další formy spolupráce s rodii Školní stravování Výjezdy žák Výsledky kontrol, ŠI Spolupráce školy se zahraniím Úast žák v soutžích Cizí státní píslušníci Akreditované programy dalšího vzdlávání Ekologická výchova Stav rozpracovanosti ŠVP Struná informace o autoevaluaci Další údaje o ZŠ 18 Mimoškolní aktivity 18 a) zájmové kroužky 18 b) kulturní, pracovní a humanitární innosti poádané školou pro dti a veejnost 19 Rozvoj školy 19 Nové materiální zabezpeení výuky a materiáln technické zabezpeení školy Výroní zpráva o innosti základní školy Vlastina Výroní zpráva o hospodáské innosti školy 34 Komentá k hospodaení školy 34 Hospodaení za rok 2004 a za první pololetí Ekonomický pehled výdaj Protokol o schválení obsahu výroní zprávy 37 3

4 1. Název školy Základní škola Ddina, Praha 6, Žukovského 6 2. Zizovatel (název, sídlo) Mstská ást Praha 6, s.armády 23, PS , Praha 6 3. Charakteristika školy Základní škola je souástí výchovn vzdlávací soustavy a je zaazena do sít škol. Rozhodnutí o zaazení vydal ŠÚ Praha 6 pod.j. S 73/99/Pe a identifikaním íslem IZO s úinností od Škola je úplnou základní školou s rozšíenou výukou jazyk. Podle zizovací listiny ze dne a je souástí školy školní družina a školní jídelna. Škola je píspvkovou organizací, v právních vztazích vystupuje jako samostatný právní subjekt od Na základ rozhodnutí ŠÚ Praha 6 a m.. Praha 6 ze dne je název školy Základní škola Ddina, Praha 6, Žukovského 6 s úinností od Základní škola poskytuje základní vzdlání, zabezpeuje rozumovou výchovu ve smyslu vdeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tlesnou a ekologickou výchovu žák. Zárove umožuje náboženskou výchovu a vede žáky ke zdravému životnímu stylu. Pipravuje je pro další studium na stedních školách, uilištích a následn i pro praktické uplatnní v život. Vlastní pojetí výchovn vzdlávacího procesu a jeho organizace je vymezeno v Dlouhodobé koncepci školy. 4. Vzdlávací program školy Ve škole je vyuováno podle vzdlávacích program : Základní škola - j Základní škola s rozšíenou výukou jazyk - j /96-2,. u. plánu / Obecná škola - j /97-20 Ve škole jsou vedle bžných tíd vzdlávaných podle programu Základní škola od r.1995 rovnž tídy s modifikovaným programem Základní škola s rozšíenou výukou jazyk. V souladu s celospoleenskou poptávkou po jazykovém vzdlávání a souasným vývojem spolenosti (vstup do EU), je vyuováno jazykm anglickému od 3. roníku a francouzskému od 6. roníku. Do tíd nebo skupin s rozšíenou výukou jazyk jsou zaazováni žáci po zjištní studijních pedpoklad ve 2. roníku. Tito žáci jsou již tradin integrováni do bžných tíd. Tídy jsou rozdlovány pouze na výuku jazyk. Tím jsou zachovány pvodní tídní kolektivy a jejich pirozené sociální prostedí. Škola tak souasn vnuje nadstandardní péi talentovaným žákm a zárove zamezuje vzniku elitáských skupin mezi žáky. Od r.2003 jsou ve škole umístny tídy s vzdlávacím programem Obecná škola, ve kterých je uplatována waldorfská pedagogika. Vzdlávací program Obecná škola byl zvolen pro nejoptimálnjší možnost pizpsobení uebního plánu požadavkm waldorfské pedagogiky. Uební plán s prvky waldorfské pedagogiky vychází z odlišného pístupu k žákm a odlišné organizace vyuování V souladu s pojetím vymezeným v Dlouhodobé koncepci školy, ve které vnuje škola maximální úsilí vytvoení tvrí atmosféry vzdlávacího procesu s aktivní úastí žák, pedagog i rodi, jsou každým rokem do uebního plánu školy zaazeny dva celoškolní 4

5 projekty s rznými tématy, na jejichž píprav se podíleli uitelé i žáci. V loském roce škola pracovala na samostatném tídním projektu a na celoškolním projektu Sovy do škol. Základní škola Ddina je fakultní školou Padagogické fakulty, Pírodovdecké fakulty a Fakulty tlesné výchovy a sportu UK. Studenti tchto fakult vykonávají ve škole každým rokem povinnou praxi. Praxe zahrnují náslechy a praktickou výuku s následnými rozbory s vedoucími uiteli a dále besedy s editelem o organizaci a vedení školy. Díky své specifické vzdlávací koncepci, která vhodn dopluje nabídku okolních škol, a dvma vzdlávacím programm se daí získávat nové žáky do 1. a 3. tíd i mimo spádovou oblast školy a z okolních obcí. Škola pracuje na vlastním osobitém vzdlávacím programu, který v sob bude zahrnovat jednak dosavadní profil školy s akcentem na výuku jazyk, waldorfskou pedagogiku, která bude tvoit samostatnou vtev programu a pak program pipojené školy ve Vlastin ulici s drazem na rodinné pojetí. Vzdlávací program poet tíd poet žák Základní škola Obecná škola 5 65 Národní škola Celkem Údaje o pracovnících školy (hlavní innost školy) a) personální zabezpeení pracovníci k fyzické osoby k pepo. pracovníci k fyzické osoby uitelé 26 20, ,5 vychovatelé 5 4,6 5 4,5 spec. pedagogové psychologové pedagog. vol. asu asistenti pedagoga trenéi pedagogití celkem 31 24, nepedagogití 15 15, ,56 celkem všichni 46 40, ,56 k pepo. pracovníci civilní služba: poet pracovník: 1 innost (posledního z nich) do: vykonávaná pracovní innost: pomocná administrativní a na zahrad b) vková struktura pedagogických pracovník k vk do 30 let vetn let let let nad 60 let z toho dchodci uitelé vychovatelé spec.pedagog. psychologové ped..vol. asu asistenti pedag. trenéi 5

6 pedag. celkem Z toho žen Prmrný vk pedagogických pracovník základní školy uitelé: 37,5 vychovatelé: 36,2 pedag. celkem: 38,46 c) kvalifikace pedagogických pracovník (odborná a pedagogická zpsobilost podle vyhlášky 139/1977 Sb.) k ) kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci uitelé I. stupn ZŠ 10 4 uitelé II. stupn ZŠ 9 5 vychovatelé 3 2 speciální pedagogové psychologové pedagogové volného asu asistenti pedagoga trenéi d) odchody pedagogických pracovník v daném školním roce 2 e) nov pijatí absolventi uitelského studia v daném školním roce 0 f) nov pijatí absolventi i neuitelského studia v daném školním roce 1 g) další vzdlávání kvalifikovaných pedagogických pracovník 0 typ studia dlouhodobé poet úastník funkní studium pro ídící pracovníky 1 další vysokoškolské studium (další aprobace apod.) jazyková píprava (ÚJOP UK) jiné (uvete jaké) Celkem dlouhodobé studium 1 typ studia kurzy a semináe poet úastník zážitková pedagogika 1 pée o integrované žáky Tvoivá škola tením a psaním ke kritic. myšlení ešení obtížných situací výtvarné techniky cizí jazyky (atd., uvete) 1 Celostní pístup k rozvíjení jazyka 1 Miniprojekty v j 1 Systematická zoologie 1 Poezie nesmí být nuda 2 Projektové vyuování 1 Pražské zahrady a parky 1 eština nejen jako jazyk ech 1 Metodická procházka Pražským hradem 1 Ekologie hrou 1 6

7 Gramatické hry pro mladší žáky 1 Nový školský zákon 1 Zelený balíek 1 Zážitková pedagogika 1 ICT vzdlávání 9 Celkem kurzy a semináe 25 Celkem dlouhod. + kurzy a semináe 27 h) poet ostatních pedagogických pracovník, kteí si doplují nebo rozšiují vzdlání (bez pedagogické kvalifikace) typ studia poet úastník Pedagogické minimum 1 státní zkouška Anglitina 1 Státní zkouška eský jazyk 1 i) pípadn jiné formy studia 0 6. Poet budov, ve kterých se vyuuje (vetn tlocviny). 1 budova, sportovní areál se zvláštním objektem šaten Budova je bohat lenna na atria a pavilony. Souástí jsou školní jídelna a družina. Souástí je rovnž velký sportovní areál s rozsáhlou zahradou. Na školním hišti stojí budova s šatnami a sprchami. Škola je po stránce stavební a provozních zaízení znan opotebovaná a bude teba její zásadní rekonstrukce. Každoron se ást školy maluje a provádjí se nezbytné opravy a dílí rekonstrukce. V uplynulém roce se však vtšina oprav a úprav odsunula z dvod oekávané generální opravy školy. V prbhu roku vedení školy intenzivn spolupracovalo s architekty a techniky na píprav projektu k její rekonstrukci. Nov zrekonstruovanou školu bude teba po stránce stavební koncipovat pro 2 zcela odlišné vzdlávací smry a v budoucnu do ní umístit i žáky z pipojené ZŠ Vlastina. Vybavenost školy se pesto daí udržovat na velmi dobré úrovni. Pro žáky je pipraveno k využití 31 velkých ueben, z toho 10 odborných pracoven (Poítaová uebna, Studovna s knihovnou a internetem, Jazyková laborato, Fyzika, Pírodopis, Zempis, Hudební výchova, Dílny, Cviná kuchyka, Výtvarná výchova a Tlocviny) 4 menší uebny pro dlené skupiny, výstavní a spoleenský sál, keramická dílna s hrnískými kruhy a pecí, 3 venkovní atria, k tomu nadstandardní sportovní areál zahrnující 7 antukových hiš. Jedno travnaté fotbalové hišt, bžecký ovál a dv pln vytížené tlocviny. Každoron se daí zrekonstruovat lavice dvou tíd a opravit tabule. Uebna informatiky je vybavena poítai prbžn obnovovanými, s neomezeným pístupem na internet. Studovna a sborovna rovnž. V uplynulém roce bylo poízeno 10 monitor s plochou obrazovkou a 10 nových PC, které kapacitn vyhovují novým vzdlávacím programm. Do poítaové uebny byl rovnž zakoupen dataprojektor mj. k možnému promítání film v sále školy. Pro výuku cizím jazykm je k dispozici jazyková laborato s audio-technikou. Školní družina má vlastní prostory zaízené jako herny. Ve tídách uplatujících waldorfskou pedagogiku je speciální nábytek a zaízení. Sportovní náiní je rozmanité a po dohod se Sportovním klubem o používání jeho pomcek žáky školy velmi pestré. Žáci mají k dispozici ping-pongové stoly, výbavu na floorbal a adu dalších sport. 7

8 Školní pomcky jsou poizovány každoron podle poteb a možností školy. Audiovizuální pomcky (videa, televize a magnetofony) jsou k dispozici pro všechny vyuující nebo k promítání v sálech. Cílem je trvale postupn a viditeln obnovovat a vylepšovat vybavenost školy, dbát na kvalitní a estetické podmínky ueben a kabinet, udržovat na co nejvyšší úrovni výpoetní techniku, která musí práci uitel zjednodušovat. 7. Poet tíd I. stupe II. stupe celkem k k z toho poet specializovaných tíd I. stupe II. stupe celkem k k Poet žák I. stupe II. stupe Celkem k k Prmrný poet žák a) na tídu: I. stupe I. stupe I. stupe I. stupe II. stupe II. stupe prmr bžné Waldorfské special. tídy celkem bžné tídy special. tídy za I. a II. st. tídy tídy bžných tíd 20, ,9 22,5 0 21,5 b) na uitele (pepotený poet uitel) I. stupe I. stupe I. stupe I. stupe II. stupe II. stupe prmr bžné Waldorfské special. tídy celkem bžné tídy special. tídy za I. a II. st. tídy tídy bžných tíd 18, ,2 13, , Zamení tíd s rozšíenou výukou pedmt M+P TV jazyky HV VV informatika jiné pedm.*) poet tíd 7 poet žák 107 Díky velkému zájmu rodi o cizojazynou výuku mohla škola opt nabídnout ve 3. roníku rozšíenou výuku jazyk. Jako první jazyk anglitinu a od 6. roníku žáci pibírají francouzský jazyk. V roce 2004/2005 pokraovala výuka anglického jazyka v bžných tídách podle loského modelu, který se osvdil. Byla jím organizaní zmna v systému jazykových tíd, kdy byla skupina žák s RVJ integrována do bžné tídy, což pineslo adu výhod jak pro žáky, tak pro práci vyuujících. Zmizela koncentrace výchovných problém, byl 8

9 rovnomrnji rozložen poet žák s SPU, nároky na práci žák v obou tídách byly rovnocenné a díky motivaci zdatnjších žák i vyšší. 11. Zamení specializovaných tíd Poet žák ve specializovaných tídách celkem z toho poruchy uení z toho poruchy chování Poet integrovaných dtí celkem : 24 z toho postižení: SPU zrakové sluchové ei tlesné mentální kombinované Pée o žáky se specifickými poruchami uení Na základ odborného posouzení a doporuení školní psycholožky jsou žáci se specifickými poruchami uení integrováni v bžných tídách. U 24 žák byla diagnostikována výraznjší forma specifické poruchy uení (nejastji dyslexie a dysortografie) a na podklad aktuálních materiál vyšetení v PPP byl pro 4 z nich potvrzen nárok na finanní píspvek. Ve spolupráci s PPP, výchovným poradcem a rodii byl pro n vypracován individuální výukový plán, podle kterého probíhala výuka v daných pedmtech. Bhem školního roku nebyly zaznamenány problémy ve výuce. Nejvtší pomoc a respektování obtíží se i nadále projevuje zejména v hodinách cizího jazyka. 13. Peazení do ZvŠ ze kterých ro. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8.r. poet žák Výsledky zápis do prvních tíd poet prvních tíd poet dtí pijatých do prvních tíd z toho poet dtí starších 6ti let (nástup po odkladu) poet odklad pro školní rok 2005/ Pro budoucí prváky a jejich rodie bylo zorganizováno nkolik pípravných schzek. Dti byly spolen s rodii v prbhu msíce kvtna pozvány do školy, kde byly probrány metodické, pedagogické a organizaní záležitosti týkající se píchodu do základní školy. Pozitivní a korektní jsou vztahy mezi MŠ Šmolíkova a ZŠ Ddina. Byl sestaven plán spolených akcí a ureny termíny vzájemných návštv a vystoupení. Pedškoláci tak poznají prostedí školy a jejich pestup do školy se stane píjemným a oekávaným. Pro dti ze školek škola zorganizovala : podzimní návštvu žák 1. tídy do MŠ na spolený program a spolené hry vánoní návštvu dtí z MŠ do školy k prohlídce 1. tídy, ást vyuování a program ze školní besídky den otevených dveí v Základní škole úast na masopustním karnevalu ZŠ spolené jarní sportování na hišti a v tlocvin školy rozlouení MŠ se školáky s úastí uitelek ZŠ 9

10 organizování zpívání v souboru a cviení, které pro pedškoláky zajiš ují pedagogové školy 15. Výsledky pijímacího ízení a) na víceletá gymnázia pijato: z pátého roníku ze sedmého roníku gymnázia ziz. krajem 0 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukoneny maturitní zkouškou, z devátých roník pijato: gymnázia obchodní zdravotní prmyslové ostatní stední celkem akademie školy školy stední školy odb.uilišt c) na soukromé školy pijato: gymnázia obchodní zdravotní prmyslové ostatní stední celkem akademie školy školy stední školy odb.uilišt d) do uebních obor (krajských, soukromých i církevních škol) ukonených závrenou zkouškou pijato: z devátých roník z nižších roník 10 0 Všichni žáci devátých tíd byli v pijímacím ízení úspšní. 16. Poet žák, kteí ukonili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém roníku: 42 - v nižším roníku: Chování žák a) klasifikace chování chování 1. pololetí 2. pololetí žáci % žáci % velmi dobré , ,5 uspokojivé 0 4 1,25 neuspokojivé 1 0,32 3 0,94 b) zameškané hodiny zameškané hodiny neomluvené Šk. rok 2003/2004 poet hodin Šk. rok 2003/2004 poet žák Šk. rok 2004/2005 poet hodin Šk. rok 2004/2005 poet žák I. stupe II. stupe Celkem

11 18. Prospch žák prospch 1. pololetí poet žák 1. pololetí % 2. pololetí poet žák 2. pololetí % klasifikováni I.st , ,9 II. st , ,51 prospli I. st , ,93 II. st , ,06 z toho s vyznam ,2 neprospli I. st II. st ,33 neklasifik. I. st. 1 1,88 2 1,07 II. st. 2 1,49 2 1,49 celkový prmr klasifikace 1. pololetí 2. pololetí I. stupe 1,26 1,25 II. stupe 1,49 1,56 celkem 1,37 1,40 Ve tídách uplatujících waldorfskou pedagogiku bylo užito slovní hodnocení, s vyjímkou 5. ro., kde byly žáci hodnoceni kombinací slovního hodnocení a klasifikace. 19. Školní družina klub poet oddlení poet žák školní družina školní klub 0 0 Provoz školní družiny je pizpsoben vyuování. Ráno zaíná v 6.30 hod do 7.45 hod a pokrauje od hod do hod. Na poátku roku byla otevena 3 oddlení pro dti ze tíd programu základní školy a 2 oddlení pro dti s waldorfskou pedagogikou. Všechna oddlení organizan ídí vedoucí vychovatelka. Práce ve školní družin vychází z celoroních plán. Je velmi rozmanitá, zamená na innosti pracovní, výtvarné, estetické, kulturn spoleenské a didaktické hry a soutže. Jsou pojaty tvrím zpsobem. Není opomíjena tlovýchovná a sportovní innost a dopravní výchova. Je využívána nabídka KS Delta a dti týdn navštvují filmová i divadelní pedstavení. Školní družina pro žáky s waldorfskou pedagogikou se ve školním roce více zamila na rozvoj fyzických aktivit (stolní tenis), práci s keramickou hlínou a péi o minizahrádku. Školní družina má vlastní prostory, které vyhovují pracovním i odpoinkovým innostem. Žáci využívají školní zahradu a hišt, waldorfská oddlení k vycházkám oboru Hvzda nebo lokalitu Divoké Šárky. Na poátku školního roku je družina vždy dovybavována novými pomckami, hrami a hrakami, a dále v prbhu roku drobnými odmnami, takže se dti v družin cítí velmi píjemn. Bhem svých odpoledních inností si žáci rozšiují své dovednosti a podílejí se na spoleenských akcích poádaných školou nebo jiných akcích veejných organizací. Provoz školní družiny respektuje pání rodi pebírat dít kdykoli bhem odpoledne a umožuje dtem bhem odpoledních pobytu v ŠD navštvovat i jiné odpolední volnoasové aktivity (tenis, keramika, mažoretky, sportovní kroužky, práce na poítai aj.), které škola 11

12 nabízí všem žákm. Školní klub nebyl ve šk.r. 2004/05 oteven. Škola nabídla žákm 20 zájmových kroužk. 20. Poradenské služby školy Poradenská innost školy je specifikována do tchto oblastí: návštvy školního psychologa jedenkrát msín výchovný poradce z ad uitel projednávání výchovných problém s rodii konzultace o školní zralosti s rodii u zápisu do 1. tíd metodická pomoc s problémovými žáky rodim výchova k volb povolání prbžn vkládána do uebních plán systematická píprava žák k pijímacímu ízení na SŠ spolupráce s Pedagogickou a Pírodovdeckou fakultou UK a Fakultou Tv a sportu UK Výchovná poradkyn školy spolen s tídními uiteli zpracovává všechny materiály týkající se integrovaných žák. Ve spolupráci s rodii a psycholožkou z PPP, jsou pro tyto žáky pipravovány individuální vzdlávací plány. Ty jsou v prbhu roku prbžn konzultovány a plnny. Škola spolupracuje s Mgr. Durmekovou, psycholožkou PPP, která je dobe seznámena s prostedím školy, pedagogickým sborem i žáky. Pravidelné návštvy psycholožky jsou uiteli využívány podle aktuální poteby ke konzultacím a metodické pomoci s problémovými žáky. Výchova k volb povolání probíhala podle plánu. Na poátku roku byla podle stanovených dotací zalenna témata do výuky pedmt Obanská a Rodinná výchova a Pracovní innosti. V rámci projektového dne vypracovali žáci projekt Volba povolání volba stední školy. Vyuující využili uebnice, pracovní listy, probhly exkurze a besedy s rzn zastoupenými profesemi. Tradin se žáci zúastnili profesního testu v Pedagogickopsychologické poradn. ZŠ Ddina je fakultní školou a v prbhu šk. roku 2004/05 tato spolupráce pokraovala. Podle požadavk fakult absolvovalo 5 student na naší škole souvislou oborovou praxi. Jednalo se o obory Djepis, Pírodopis, Chemie, Fyzika, Zempis, Výtvarná výchova a Tlesná výchova. Praxi u nás vykonávali studenti nejen Ped. fakulty UK v Praze, ale také ze Západoeské university v Plzni a Ped.fak v Ústí n. Labem. Celoroní zpráva výchovného poradce školy Škola dlouhodob spolupracuje s PPP Vokovická 3, Praha 6, zejména s psycholožkou Svtlanou Durmekovou, která pravideln jednou za msíc dochází do školy. Její návštvy mohou být uiteli využívány ke konzultacím a metodické pomoci žákm s výukovými i kázeskými problémy. Spolupráce s paní psycholožkou se zlepšila Na doporuení vyuujících nebo žádost rodi bylo v letošním školním roce v PPP vyšeteno celkem 22 žák. U 6 žák byla diagnostikována nkterá ze specifických poruch uení (SPU), celkem je v evidenci vedeno 22 žák s SPU a u 2 dtí se speciálními vzdlávacími potebami byl školní psycholožkou doporuen individuální vzdlávací program. Na vypracování IVP se podíleli podle podklad z PPP tídní uitel, výchovný poradce a rodie žáka. V souasné dob je v evidenci 5 dtí, kterým je poskytována pomoc IVP. Tmto dtem je paní uitelkou Vopnkovou, která vystudovala sociální pedagogiku, poskytnuta i odborná pée v dob mimo vyuování. Bhem školního roku zorganizovaly pracovnice PPP pro výchovné poradce nkolik pouných seminá a návštvu azylového domu v Jivinách v Praze 6. 12

13 I v letošním roce probíhala výchova k volb povolání podle plánu, zejména v pedmtech obanská a rodinná výchova. Žáci 8.A vypracovali projekt Volba povolání volba stední školy, který byl velmi pozitivn hodnocen rodii žák, zúastnili se exkurze do istírny a prádelny a 13 dtí se zúastnilo profesního testu v PPP Vokovická. Bhem školního roku žáci 9. tíd besedovali se zástupci SOU, tída 9.A navštívila Pracovní úad pro Prahu 6. Výchovný poradce zorganizoval schzku s rodii žák 9. tíd, kde byli seznámeni se všemi dležitými informacemi o pijímacím ízení. Pijímací ízení našich žák bylo úspšné, pouze 2 žákyn usply až v 2. kole. Ivanka Rajtorová 21. Hodnocení prevence sociáln patologických jev Školní metodik primární prevence vypracoval Minimální program protidrogové prevence, který pokraoval podle koncepce plánu pedešlého. Škola realizovala adu aktivit v rámci dlouhodobého projektu život bez drog pro žáky všech vkových kategorií. Pro žáky II. stupn pokraovaly semináe vedené pracovníky Prev-centra. Žáci se v nich mj.uí oteven diskutovat nejen o obecných otázkách týkajících se jejich života, ale pedevším se nenásilnou formou uí hovoit a pemýšlet o problematice drog a ostatních sociáln patologických jevech, které je ohrožují. Souástí školního Minimálního protidrogového preventivního programu je každoroní bohatá nabídka volnoasových aktivit v rámci školní družiny, školního sportovního klubu, zájmových kroužk a soukromých kurz. Nápln jednotlivých aktivit odpovídají zájmm dtí. V Informaním centru v odpoledních hodinách žáci využívali internet, studovnu s knihami a asopisy. V letošním roce jsme se opt zamili nejen na problematiku drog, ale sledovali jsme narstající problémy šikany na školách televizní poady, tisk atd. Metodik protidrogové prevence v prbhu roku absolvoval základní školení metodik prim. prevence a vzdlávací trojmodul Zážitková pedagogika. S obsahem penášek jsou prbžn seznámeni ostatní pedagogové školy. Minimální program protidrogové prevence byl v uplynulém školním roce pestrý a pínosný pro žáky i pro uitele školy. Celoroní zpráva metodika primární prevence Tžištm školního plánu protidrogové prevence je pokraování v dlouhodobém projektu Život bez drog, na který škola v minulosti získala nkolik grant. Školní projekt Život bez drog II se stejn jako v loském roce zamil pedevším na volnoasové aktivity kombinované s teoretickým vzdláním a faktickým zjiš ováním úrovn nabytých poznatk. V oblasti teoreticko praktické navázalo Prev-centrum na poskytování blok primární prevence pro žáky II. stupn dále nabízelo metodikm školení a semináe a mimoškolní akce. Zdravá 6 opt zorganizovala hru Permoník a Týden Zdravé 6, krom toho finann vypomohla pi úasti metodika primární prevence ZŠ Ddina na trojmodulu Zážitková pedagogika a základním školení metodik primární prevence. Nepodailo se nám získat grant od MÚ Prahy 6, což ovlivnilo realizaci nkterých pvodn naplánovaných aktivit. Podailo se nám uskutenit besedu se streetworkrem, ping-pongový turnaj o cenu Metodika primární prevence, Vánoní turnaj smíšených dvojic, anketu Pohled na naší školu ze strany žák, globální hrátky pi Dni arodjnic. 13

14 V závru konstatuji, že ne vše se podailo, zejména stran plánovaných aktivit. Hlavní cíle se plnit daí. Mnoho oekávám od zavedení zážitkové pedagogiky v oblasti spolupráce s rodii a v lepším ešení problém ve tídách. Rovnž tak od pravidelné prezentace projektu na webových stránkách s nejnovjšími aktualitami. Ivan Zachník 22. Rada školy Vedení školy v prbhu roku zorganizovalo volby do Rady školy. Podle jejich výsledk byli navrženi 2 kandidáti z ad pedagogických pracovník a 2 kandidáti z ad rodi. Rada školy byla ustavena zizovatelem k Ve svém psobení doposud schválila uební plán, dlouhodobou koncepci školy, Školní ád, slovní hodnocení žák ve tídách s waldorfskou pedagogikou a výrazn podpoila editele školy pi konkurzu na slouené školy Ddina a Vlastina. Na škole psobí sdružení KPŠ (Klub pátel školy), jehož výbor vždy pi prvních tídních schzkách projednává s vedením školy dležité otázky týkající se výchovy a vzdlání a použití vlastního píspvku len k vhodnému nákupu pro školu. KPŠ se ve šk. roce 2004/05 podílel na nákupu drobných odmn za školní soutže, na nákupu kvtin pro prváky a odcházející žáky 9. roníku. Nkteré kulturní akce škola poádá ve spolupráci s Klubem (nap.masopust, Mikulášská nadílka, Zakonení školního roku, Sluníkový den). Pedseda Klubu pátel školy má k dispozici výroní zprávu školy, se kterou seznamuje rodie. Spolupráce s Klubem je velmi dobrá. 23. Další formy spolupráce s rodii a ostatními partnery školy Bhem roku škola realizuje styk s rodii formou schzek a pohovor. Navíc rodie mohou prbžn navštvovat uitele v jejich konzultaních hodinách. Obas rodie využili i nabídky návštv pímo ve vyuovacích hodinách. Široké rodiovské veejnosti byla urena akce Den otevených dveí. Bhem celého dne mli rodie možnost podívat se do libovolných vyuovacích hodin. Odpoledních hodin rodie využili k prohlídce výuky ve volitelných a nepovinných pedmtech a v zájmových kroužcích. Vysoká úast rodi byla také již tradin na vánoní besídce v kulturním zaízení Delta,velikononím jarmarku, Akademii tíd s waldorfskou pedagogikou, na masopustním karnevalu a na Sluníkovém dnu v závru školního roku. Zatím ješt stále nový je pro školu pístup rodi žák ve tídách s waldorfskou pedagogikou ke škole. Škola je pro n souástí rodiny a do školy picházejí jako aktivní spolutvrci uritého životního období dítte. Jsou organizováni v obanském sdružení Waldorfská aktivita, samostatn poádají jarmarky, schzky, porady, vzdlávací semináe, financují si vlastního hospodáe a významn pomáhají pi všech školních akcích. Pispívají na mimoádné výdaje formou sponzorského daru Obecnímu úadu M. Prahy 6. Školní prostory nejsou využívány pouze žáky, ale slouží i rodim a ostatní veejnosti. V uebnách školy jsou poádány kurzy keramiky a anglického jazyka, spoleenskou místnost využívají místní organizace ke svým schzím, pednáškám a vystoupením. Obanské sdružení Waldorfská aktivita zorganizovala ve škole zasedání pro Asociaci waldorfských školy. Škola dlouhodob spolupracuje s DDM, který má ve škole kancelá a od roku 2003 detašované pracovišt. Spoluorganizuje sportovní soutže Poháru Prahy 6. Z 21 sportovních soutží jich 8 probhlo na pd školy. V prbhu školního roku se škola zapojila do celorepublikové humanitární akce Srdíkový den obanského sdružení Život dtem. 14

15 24. Školní stravování poty stravovaných žák: 262 z toho poty žák z jiných škol: 0 poet jídelen poet výdejen ZŠ: 1 ZŠ : 0 MŠ: 0 MŠ: 0 Školní jídelna nabízí dva druhy jídel. Jedno bžné jídlo a druhé bezmasé. Kvalita stravování v prbhu roku kolísala v souvislosti s personálními zmnami a onemocnním hlavní kuchaky. V závru roku se kvalita ustálila na odpovídající úrovni. V provozu školní jídelny škola pokraovala v realizaci navržené studie, která v první fázi ešila uzpsobení jídelny nové hygienické vyhlášce,dále ástenou náhradu nefunkních zaízení a drobné stavební úpravy související s organizací provozu. V píštím školním roce oekáváme rekonstrukci, nebo je nevyhnutelná. Ve školním roce 2004/05 se podailo: zakoupit nový varný kotel zakoupit nový šestiplotýnkový sporák ásten opravit vzduchotechniku vymalovat kuchy 25. Výjezdy žák mimo objekt školy poet výjezd poet žák vzdlávací výjezdy 1 11 školy v pírod lyžaské kurzy ) Školy v pírod (Švp) Za pomoci vedení školy si uitelé vybírají pobyty na ŠvP individuáln. Vtšinou vyjíždjí spolen dv tídy. Trvá pokles potu žák, kteí mají zájem o školu v pírod z dvodu zvyšujících se finanních náklad na pobyt, což je dáno i tím, že ást žák je ze sociáln slabších rodin. Objekty, do kterých se vyjíždí, jsou vyuujícím známy, takže zabezpeení pobyt bývá vtšinou kvalitní. Z dvod finanních se vyjíždí na kratší pobyty, i když lékai doporuují minimáln 14 dní. Výjezdy tíd probhly v msících dubnu až ervnu. 2) Lyžaské kurzy a kurzy plavání Oba kurzy tvoí doplnk výuky tlesné výchovy. Kurz plavání v délce 40 hodin absolvují žáci tetích a tvrtých tíd a je hrazen školou. Žáci si hradili pouze náklady na dopravu. Ve školním roce 2004/05 absolvovali žáci plavecký výcvik v bazénu v Radlicích. Lyžaské kurzy se konají každý rok v sedmém roníku. Každoron je však díky narstajícím nákladm a nižším potm žák problém kurz naplnit. V letošním roce probhl v msíci únoru a splnil oekávání jak co do množství snhu, tak do získání potebných dovedností. 15

16 26. Výsledky kontrol ŠI, pípadn jiných kontrol. Ve školním roce 2004/05 ši školu nenavštívila. V prbhu roku probhly standardní kontroly majetku a hospodaení ze strany zizovatele, revize pístroj a kontroly vedením školy všech úsek. Vzájemnými hospitacemi byla monitorována kvalita vzdlávacího procesu a profesionalita vyuujících. 27. Spolupráce školy se zahraniím Jazykového zamení školy využívá prostednictvím Pedagogické fakulty UK také nkolik fakult v zahranií. Každoron školu navštíví studenti z Pedagogické fakulty v Nantes a Versailles. Zajímají se krom výuky jazyka v naší škole o systém základního vzdlávání u nás. Žáci tíd s rozšíenou výukou jazyk absolvovali vzdlávací zajezd do Londýna. Ve školním roce se zúastnili nkteí uitelé a vychovatelé tíd s waldorfskou pedagogikou nkolikadenní studijní návštvy Waldorfské školy v Nmecku a Maarsku. Rovnž kolegyn z Waldorfské školy ve Wolfsburgu navštívila naši školu. 28. Úast žák v soutžích a) vyhlašovaných MŠMT název soutže poet úast. umístní vdomostních Olympiáda v j (školní a obvodní kolo) 2 nehodnoceno Matematická olympiáda (škol. a obv.) 1 Olympiáda v Aj (škol. a obv.) 3 Biologická olympiáda (škol. a obv.) 6 sportovních Mc Donald Cup 2005 (obv.) 3. a 5.t 1 Soutž Mladých cyklist (obv.) 2 druž. 1 Soutž Mladých cyklist (kraj.) 2 druž. 1. a3. Soutž Mladých cyklist (státní finále) 2 druž. umleckých a) ostatních (uvete organizátora, rozlište dlouhodobé D a píležitostné P soutže) název soutže poet úast. umístní vdomostních Mat. soutž Šikula D 1 Mat. soutž Šikulka D 1 Pythagoriáda, obv.kolo (DDM) D 1 Pražský globus P 10 16

17 sportovních Poprask pohár škol Prahy 6 (DDM) D v rámci poháru 20 sport. soutží - atletika trojboj, tyboj - basketbal - brusle rychlostní - brusle - slalom - cyklistika - dopr. soutž - fotbal futsal - gymnastika aerobik, mažoretky - gymnastika petah lanem - gymnastika šplh - házená Kalamá - házená vybíjená - nohejbal trojice - stolní tenis - šachy - pehazovaná - pespolní bh - plavání - florbal 37 družstev 226 úastník celkov 3 Mikulášská trofej (ZŠ Ddina) P 18 Mažoretky Ddina -úast na Národním šampionátu R D -úast na soutži Karlovarská íše -úast na zahájení sport.soutží Poprasku -zahájení plesu školy v Hostivicích P -zahájení Bevnovské pouti -otevírání studánek u Šestákovy skály -zahájení soutže v aerobiku mistr oblasti estný diplom Sportovní utkání na ZŠ Vlastina I. a II. stup. Aerobic Petinský pohár 4 Šachový turnaj Bílá Hora Dopravní soutž - Duatlon Velikononí bh - Nebušice 11 umleckých Pražská snítka (obv.ddm) D 4 1,1,2,3 Vystoupení souboru Musica e Danca -soutž soubor Rolnika -vánoní koncert školy -vánoní koncert v Dejvickém stanu -velikononí koncert na Starom. nám. -Pražská snítka -soutž Jarní Petrklí -školní besídka -masopustní karneval -vystoupení v Dejvickém stanu -koncert pro školku -otevírání studánek pramen u Šest. Skály -závrený koncert pro rodie a žáky 14 nehodnoceno Krom výtu soutží a vystoupení se žáci školy zúastnili ješt dalších, mén i více dležitých meziškolních výstav a korespondenních soutží

18 29. Cizí státní píslušníci stát poet žák Jižní Korea 2 Ruská federace 2 Slovenská republika 1 Ukrajina 1 celkem 6 Vzdlávání cizích státních píslušník probíhá bez problém. 30. Akreditované programy dalšího vzdlávání škola nemá. 31. Ekologická výchova V duchu celospoleenského uvdomní si dležitosti pírody a nutnosti jejího trvale udržitelného rozvoje, cítí také škola nutnost zalenit okruhy s touto tematikou do uebních plán. Byl stanoven poradce pro enviromentální výchovu (EVVO) školní biolog, který v rámci dalšího vzdlávání absolvoval školení s touto tematikou (Ekologie hrou). Témata poté vhodn zaleuje do uebních plán pedmt Pírodopis, Obanská výchova a Rodinná výchova. Druhý celoškolní projekt Sovy do škol pracoval rovnž s tematikou z oblasti ekologie. Na ornitologických výpravách byly studovány ohrožené druhy sov a jejich výskyt na chránných územích Prahy. Žáci tíd s waldorfskou pedagogikou a jejich rodie ve spolupráci s obanským sdružením Zem realizovali projekt Naše ekozahrada. Z prostedk grantu MHMP zaídili pod vedením odborník pro permakulturu vlastní školní ekozahradu. Spolen se zástupci msta, Hnutím Brontosaurus oteveli žáci školy obnovený pramen U Šestákovy skály v Divoké Šárce. 32. Stav rozpracovanosti Školního vzdlávacího programu Pípravy na tvorbu školního vzdlávacího programu zaaly již ve školním roce 2003/2004. Nejprve vedení školy absolvovalo semináe o nutnosti stanovení nového školního kurikula vzdlávání a nových, dležitých klíových kompetencích. Tím byla získána vize pro a urena strategie, jak nové poznatky aplikovat ve specifických podmínkách naší školy. Následovala školení jednotlivých pedagog v obdobných oblastech a zadávání studijních úkol pedagogm v dob vedlejších prázdnin. S ohledem na situaci v ZŠ Ddina, na to, že výuka ve tídách uplatujících waldorfskou pedagogiku byla pizpsobena programu Obecná škola, byla v témž roce vyvinuta snaha zapojit se do skupiny pilotních škol, z dvodu legalizace samostatného Waldorfského vzdlávacího programu. To se bohužel nepodailo, ale po dohod s Kolegiem wald. pedagog bylo rozhodnuto, že výuka podle Waldorfského programu bude zahájena v prvním školním roce po ovování program RVP pilotními školami. Vize vedení školy je školní vzdlávací program, který bude obsahovat dva smry. První s drazem na výuku jazyk a druhý podle princip waldorfské pedagogiky. Krom toho bude teba zachovat dosavadní profilaci ZŠ Vlastina s drazem na rodinné pojetí školy. V prbhu celého pololetí školního roku 2004/2005 škola (resp. wald. uitelé) pracovala na vlastním programu, resp. jeho waldorfské ásti. Ve spolupráci se všemi waldorfskými školami v R byly vytvoeny pracovní skupiny a postupn stanoveny klíové kompetence jednotlivých pedmt a rozpracovány asové dotace roních plán. Škola tak 18

19 posloužila jako dílna pro tvorbu Waldorfského vzdlávacího programu, podle nhož bylo ve školním roce 2005/2006 zahájeno vzdlávání v 1. a 6. waldorfské tíd. První rok však budeme považovat za rok zkušební. Práce na další ásti školního vzdlávacího programu se zvolna rozbíhají. 33. Struná informace o autoevaluaci Pro sebereflexi vlastní práce využívá škola obvyklých autoevaluaních metod. Velmi dobe se osvdil systém vzájemných hospitací. Hospitace krom vedení školy provádjí všichni pedagogové. V jejich prbhu je sledován jednak pedmt a pak vlastní tída. Mezi prvním stupnm a školní družinou probíhají hospitace obdobn. Tradin se škola zapojuje do mení úrovn vzdlávání systémem srovnávacích test Kalibro. Vždy s dobrými výsledky. V letošním roce prošly testy také tídy s waldorfskou pedagogikou, rovnž s pknými výsledky. V uplynulých dvou letech škola provedla nkolik dotazníkových šetení na téma názory na kvalitu školy, získávaných od rodi, žák i pedagog. Jedná se o velmi užitený a progresivní prvek vzdlávacího procesu, na kterém bude škola ješt pracovat. 34. Další údaje o ZŠ Mimoškolní aktivity I v tomto školním roce se škola snažila nabídnout svým žákm zajímavé aktivity, které by pomohly vyplnit volný odpolední as našich dtí. a) zájmové kroužky Anglický jazyk Akvaristika Floorbal Informatika Keramika Míové hry Stolní tenis Výtvarná výchova Klub mladých divák Mažoretky Musica e Danca pvecký soubor Malá Musica Melodica Musica pro pedškoláky Tenis Sportovní stelba Volejbal Aerobic Eurytmie Vtšina kroužk byla vedena pedagogy školy, ást kroužk sportovního zamení byla poádána ve spolupráci s DDM, nkteré vedly soukromé organizace. Vedení školy v roce 1997 iniciovalo zízení Centra sportu pi škole, nebo innost tohoto Centra umožuje širokou nabídku pohybových aktivit v dob volného asu nejen 19

20 žákm naší školy, ale i žákm ze škol v místním regionu, kteí nemají pro tuto innost odpovídající podmínky. Tato forma zabezpeení volného asu dtí pispívá k prevenci zneužívání návykových látek a dalších sociáln patologických jev a stala se souástí školního protidrogového programu. I ve školním roce 2004/05 žáci hojn bohaté nabídky Centra sportu využívali. Školní sportovní areál mohou využívat i dti, které kroužky a sportovní klub nenavštvují. Sportovišt školy využívají formou pronájm rovnž rzné sportovní organizace. Z výše uvedeného výtu nabízených aktivit vyplývá, že škola je kulturním a sportovním centrem, které slouží k využití volného asu dtí v lokalit sídlišt Ddina. b) kulturní, pracovní a humanitární innosti poádané školou pro dti a veejnost Slavnostní uvítání prvák ve škole Mikulášská nadílka (ve spolupráci s KPŠ) Srdíkový den (humanitární aktivita) Martinská slavnost První projektový den tídní projekty Vánoní besídka pro rodie v kulturním zaízení Delta Vánoní akademie pro rodie žák tíd s waldorfskou pedagogikou Vánoní jarmark Den otevených dveí Divadelní pedstavení pro pedškoláky Pípravné kurzy pro pedškoláky Masopustní karneval Rej arodjnic Velikononí jarmark Druhý projektový den Sovy do škol Sluníkový den - zábavné soutže pro žáky a rodie a koncert rockové kapely v atriu školy Slavnostní rozlouení se žáky 9. roníku Rozvoj školy K byly sloueny školy Ddina a Vlastina. Prozatím se jedná o formální slouení tzn., že žáci i uitelé zstanou v pvodních školách do r Budou však mít jedno vedení a jedno ekonomické zabezpeení. Pestože nebyly výhrady k práci ani jednoho z editel tchto škol, zúastnili se oba konkurzu na tuto novou školu Ddina. Konkurz potvrdil stávajícího editele Ddiny. Toto formální slouení, jako ešení dané situace bylo pravdpodobn nezbytné. Není však zcela š astné po ekonomické, ale zejména po provozní stránce a velmi negativn ovlivnilo celé druhé pololetí školního roku 2004/2005. Snad nejvíce utrply vztahy mezi školami - všech jejích zástupc (žák, uitel i rodi). Škola bude pokraovat ve vlastním pojetí výchovn-vzdlávacího procesu tak, jak je vymezeno v Dlouhodobé koncepci školy, která je zamena na rozšíenou výuku cizích jazyk. Dále bude udržovat své aktivity v oblasti primární protidrogové prevence s cílem úinn posílit odolnost dtí proti negativním vlivm návykových látek a jiných sociáln patologických jev. S tím souvisí i bohatá nabídka aktivit pro mimoškolní innost žák (nepovinné pedmty, zájmové kroužky a sport). Škola si cení nárstu zájmu svých pedagog o problematiku moderních metod výuky, jakými jsou projektové nebo kooperativní vyuování. Svdí o tom soustavné vzdlávání pedagog, absolvování pednášek, kurz a seminá s touto tematikou a sledování odborných lánk v asopisech, které škola odebírá. 20

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Dědina Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2013/2014 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel školy Úvod : Při zpracování této zprávy jsem postupoval

Více

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 !"# $%&'() esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 Výroní zpráva za školní rok 2007/2008 1. Výroní zpráva o innosti školy 1.1. Charakteristika školy 1.1.1. Název školy esko-anglické

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové,

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, VÝRONÍ ZPRÁVA obanského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009 Vážení tenái, Píznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, obanské sdružení ESET-HELP slaví 15. výroí svého vzniku. Rádi bychom ekli, že je v plném

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky Vzdlávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Školní družina je souástí Základní školy eské Hemanice a je v jedné budov spolu se základní školou. Kapacita školní

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více