Finanční pravidla projektů 7.RP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční pravidla projektů 7.RP"

Transkript

1 Finanční pravidla projektů 7.RP - dopolední část Žilina, prosinec 2007 Marie Kolmanová

2 OBSAH přednášky Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům Formy grantu Grantová dohoda Uznatelné a neuznatelné náklady Přímé uznatelné náklady Nepřímé uznatelné náklady Příjmy projektu Náhrada uznatelných nákladů Maximální příspěvek ES Paušální částka pro ICPC Zdroje informací

3 Úvod Pravidla pro financování projektů 7.RP se v mnohém liší od pravidel národních grantů či strukturálních fondů Základní mechanismy jsou však podobné: Tvorba rozpočtu Pravidla čerpání rozpočtu Refundace nákladů Audit / kontroly Začátečníkům se pravidla 7.RP mohou zdát komplikovaná, existují však pomocné příručky a NCP Cesta k úspěchu: začít s přípravou včas

4 OBSAH přednášky Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům Formy grantu Grantová dohoda Uznatelné a neuznatelné náklady Přímé uznatelné náklady Nepřímé uznatelné náklady Příjmy projektu Náhrada uznatelných nákladů Maximální příspěvek ES Paušální částka pro ICPC Zdroje informací

5 Základní dokumenty pro 7.RP Rozhodnutí EP a Rady o 7.rámcovém programu pro VaV Rozhodnutí Rady o specifických programech 7.RP Nařízení EP a Rady o pravidlech účasti v 7.RP (Rules for Participation in FP7) Pracovní programy (Work Programmes, WP) pro daný rok Výzvy k podávání návrhů projektů (Calls for proposals) Pravidla pro podávání návrhů projektů (Rules for proposal submission) obecná pravidla Průvodce pro žadatele (Guide for Applicants) pro konkrétní výzvu a typ projektu (včetně evaluačních kritérií) Modelová grantová dohoda (Model Grant Agreement, MGA) Finanční průvodce (Guide to Financial Issues) verze

6 Další dokumenty pro 7.RP Průvodce negociačním procesem (Negotiation Guidance Notes) Pravidla pro ověřování existence, právního statusu, operační a finanční kapacity (Rules on verification of existence, legal status, operational and financial capacity) Průvodce právy k duševnímu vlastnictví (Guide to Intellectual Property Issues) Kontrolní seznam pro konsorciální smlouvu (Checklist for the Consortium Agreement) Návod pro certifikovaná osvědčení (Guidance Notes on Audit Certification) Průvodce reportováním (Reporting guide) - zatím nezveřejněn Vše naleznete na

7 Typy účastníků v 7.RP Účastník 7.RP (právní subjekt) může pocházet z: Členské země EU (EU-27) Asociované země k 7.RP: Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Izrael, Švýcarsko, Turecko, Chorvatsko, Srbsko a Makedonie Třetí země: ICPC (International Cooperation Partner Countries) seznam zemí v příloze pracovního programu Ostatní ( vyspělé země ) Účastnit se 7.RP může jakýkoliv subjekt z kterékoliv země Subjekty z vyspělých třetích zemí zpravidla neobdrží finanční příspěvek Evropského společenství (grant)

8 OBSAH přednášky Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům Formy grantu Grantová dohoda Uznatelné a neuznatelné náklady Přímé uznatelné náklady Nepřímé uznatelné náklady Příjmy projektu Náhrada uznatelných nákladů Maximální příspěvek ES Paušální částka pro ICPC Zdroje informací

9 Finanční příspěvek ES - formy grantů Evropská komise (EK) poskytuje grant formou: 1. Náhrady uznatelných (způsobilých, oprávněných) nákladů (reimbursement of eligible costs) preferovaná metoda v 7.RP 2. Pevné sazby (flat rate) jako % přímých nákladů (příspěvek na nepřímé náklady) 3. Paušální částky (lump sum) např. pro ICPC země Je možná kombinace výše uvedených forem grantu (i v rámci jednoho projektu) 4. Stipendií či cen

10 Finanční příspěvek ES - základní podmínky Podmínka: 1. neziskovosti příspěvek ES k náhradě uznatelných nákladů nesmí vést k zisku 2. spolufinancování Příspěvek ES vykazovaný formou paušální částky nebo pevné sazby nemusí být pro Komisi podložený účetními doklady Grantová dohoda specifikuje formy grantu pro daný projekt

11 OBSAH přednášky Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům Formy grantu Grantová dohoda Uznatelné a neuznatelné náklady Přímé uznatelné náklady Nepřímé uznatelné náklady Příjmy projektu Náhrada uznatelných nákladů Maximální příspěvek ES Paušální částka pro ICPC Zdroje informací

12 Grantová dohoda EK uzavírá s konsorciem grantovou dohodu Grantová dohoda specifikuje obecná ujednání stanovená v pravidlech účasti pro konkrétní projekt/konsorcium Grantová dohoda stanoví především: práva a povinnosti účastníků projektu popis práce (náplň) projektu termíny (začátek a délka trvání projektu, termíny pro odevzdání zpráv..) předpokládanou výši a druh finančního příspěvku ES (grantu) IPR pravidla podmínky ukončení smlouvy

13 Modelová grantová dohoda Grantová dohoda s EK bude uzavírána podle modelu V 7.RP existují tři modelové grantové dohody (Model Grant Agreement, MGA): Obecná MGA (SP Spolupráce a Kapacity) MGA pro akce Marie Curie (SP Lidé) MGA pro akce ERC (SP Myšlenky) V úředním věstníku vyjde MGA ve všech jazycích EU Grantová dohoda bude podepisována vždy v ANGLIČTINĚ

14 Obecná MGA - obsah Základní dohoda (core text) Annex I technická příloha (popis práce, rozpočet) Annex II obecné podmínky Annex III specifická ustanovení pro typ projektu (Infrastruktury, ERA-NETs, SMEs, CSOs) Annex IV formulář A (přistoupení partnera) Annex V formulář B (přistoupení nového partnera) Annex VI formulář C (vyúčtování) Annex VII směrnice pro: formulář D (osvědčení o finančních výkazech) formulář E (osvědčení o metodologii) Zvláštní doložky (special clauses)

15 MGA Annex II Obecné podmínky definice pojmů část A -obecné principy: konsorcium, koordinátor, zprávy a výsledky, časové limity, subdodávky, komunikace,... část B - finanční ujednání: náklady uznatelné/neuznatelné, přímé a nepřímé, limity refundace, příjmy, garanční fond, finanční a technické audity... část C duševní vlastnictví: přístup ke stávajícím znalostem a novým znalostem, vlastnická práva, ochrana, šíření, využívání a transfer nových znalostí další ujednání

16 OBSAH přednášky Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům Formy grantu Grantová dohoda Uznatelné a neuznatelné náklady Přímé uznatelné náklady Nepřímé uznatelné náklady Příjmy projektu Náhrada uznatelných nákladů Maximální příspěvek ES Paušální částka pro ICPC Zdroje informací

17 Náklady - uznatelné náklady Uznatelné náklady (eligible costs) musí být zároveň: skutečné vynaloženy v době trvání projektu (s výjimkou nákladů na vypracování závěrečných zpráv) stanoveny podle obvyklých účetních a správních zásad a postupů účastníka použity výhradně za účelem dosažení cílů a očekávaných výsledků popsaných v Annexu I za dodržování zásad úspornosti, účinnosti a efektivity musejí být zaneseny v účetní evidenci účastníka (popřípadě třetích stran) očištěny od nezpůsobilých (neuznatelných) nákladů (uvedeny v indikativním rozpočtu Annexu I GA)

18 Náklady - neuznatelné náklady Neuznatelné náklady (non-eligible costs) jsou: identifikovatelné nepřímé daně (DPH) cla placené úroky rezervy na možné budoucí ztráty nebo výdaje kurzové ztráty, náklady spojené s kapitálovým výnosem náklady vykázané, vzniklé nebo hrazené v souvislosti s jiným projektem Společenství jakékoliv dluhy a s nimi spojené náklady nadměrné a lehkomyslné výdaje

19 Evropská komise proplácí pouze uznatelné náklady, které se dělí na: přímé uznatelné náklady (direct eligible costs) nepřímé uznatelné náklady (indirect eligible costs)

20 OBSAH přednášky Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům Formy grantu Grantová dohoda Uznatelné a neuznatelné náklady Přímé uznatelné náklady Nepřímé uznatelné náklady Příjmy projektu Náhrada uznatelných nákladů Maximální příspěvek ES Paušální částka pro ICPC Zdroje informací

21 Náklady -přímé uznatelné náklady = takové uznatelné náklady, které lze přímo připsat dané činnosti projektu (akci) Doporučené kategorie: Osobní náklady zaměstnanců, kteří pracují přímo na projektu (personnel costs) Cestovní náhrady (travel and subsistence costs) Spotřební materiál (consumables) Dlouhodobý majetek (durable equipment) Subdodávky (subcontracts), náklady na Osvědčení o metodologii a Osvědčení o finančních výkazech Jiné přímé náklady (other costs)

22 Osobní náklady - celkové osobní náklady Zaměstnanec kritéria: zaměstnancem účastníka projektu dle národního práva, tzn. na trvalý nebo dočasný pracovní poměr; dohoda o pracovní činnosti či dohoda o provedení práce pracuje pod přímým technickým dozorem a zodpovědností účastníka finančně ohodnocen dle běžných zvyklostí účastníka Celkové osobní náklady = náklady zaměstnavatele na pracovníka hrubá mzda odvody - sociální a zdravotní dávky placené zaměstnavatelem další náklady, pokud vyplývají ze zákona (sociální fond, FKSP) běžné prémie (NE účelové prémie, které neodpovídají běžné praxi v organizaci) Propláceny jsou pouze skutečně odpracované a vykázané hodiny, EK doporučuje vést časový výkaz (timesheet)

23 Příklad timesheet, FG str. 40

24 Osobní náklady - výpočet produktivních hodin Pro návrh rozpočtu je třeba realisticky odhadnout, kolik člověkoměsíců (man-month) bude na projekt potřeba Pro správný odhad člověkoměsíců a pro následné vyúčtování osobních nákladů je třeba znát počet produktivních hodin = skutečně odpracované hodiny jednoho pracovníka za rok Produktivní hodiny se vypočítají na základě celkové pracovní doby odvozené z pracovní smlouvy (40 hod/ týden cca 2080 rok), od které se odečte: dovolená, státní svátky a dny pracovního klidu (pro daný rok) školení, nemocnost (průměrné číslo za instituci) apod. Rok má přibližně 1680 produktivních hodin, tedy jeden člověkoměsíc má přibližně 140 produktivních hodin Výpočet produktivních hodin se upravuje každý rok, zpravidla se pro návrh rozpočtu používá jedna hodnota pro celou instituci

25 Osobní náklady - výpočet hodinové sazby Hodinovou sazbu je možné vypočítat jednou z následujících možností (záleží na praxi organizace): Skutečné osobní náklady (konkrétního zaměstnance) vydělené skutečnými produktivními hodinami (stejného zaměstnance) Skutečné osobní náklady (konkrétního zaměstnance) vydělené průměrnými/ standardními produktivními hodinami organizace Průměrné osobní náklady na jednoho zaměstnance vydělené průměrnými/ standardními produktivními hodinami organizace

26 Příklad: Osobní náklady 1. Při podání návrhu projektu se vychází z odhadnuté sazby na člověkoměsíce Odhad roční sazby zaměstnance X je 24 tis. a zaměstnance Y 36 tis.. Pokud bude každý pracovat na projektu půl roku na plný úvazek, do rozpočtu se udá 12 člověkoměsíců s celkovým rozpočtem: 12 tis tis. = 30 tis.

27 Příklad: Osobní náklady 2. Při vyúčtování se vychází ze skutečné sazby Celkové skutečné osobní náklady na zaměstnance X činily za jedno vykazované období: Produktivních hodin práce (skutečně odpracovaných) za stejné období bylo (pro zaměstnance X): hodin Průměrná roční sazba produktivní hodiny práce: / = 16 na hodinu Skutečně odpracované hodiny na projektu (dle timesheet zaměstnance X): 725 hodin (45,6 % z celk. produktivních hodin) Uznatelné osobní náklady za dané období: 725 x 16 = (45,6 % z celk. osobních nákladů)

28 Náklady -průměrné osobní náklady Nově je možné používat průměrné osobní náklady (nikoliv skutečné), pokud: Jsou v souladu s manažerskými a účetními principy účastníka (dle našich informací v ČR není obvyklé) Neliší se výrazně od skutečných nákladů Metodologie výpočtu průměrných osobních nákladů je osvědčena auditorem a předem schválena EK (Formulář E pouze část týkající se průměrných osobních nákladů) V případě nepravdivých prohlášení hrozí finanční penále

29 Cestovní náhrady, spotřební materiál Cestovní náhrady Cestovní náhrady (např. doprava, ubytování, stravné, kapesné...) se vypočítávají dle zákonů dané země (neexistuje evropský předpis) Pokud jsou cestovní náhrady vypláceny formou paušálu, uznatelným nákladem je paušál, nikoliv skutečné náklady Spotřební materiál Použit přímo na projekt, nezbytný pro implementaci projektu Pořízen během trvání projektu Pokud je běžná praxe, že organizace řadí (některý) spotřební materiál do režie, je nutné to dodržovat i pro 7.RP Př: chemikálie, laboratorní skla, materiál na výrobu prototypu,

30 Dlouhodobý majetek (investice) Majetek, jehož doba používání je delší než 1 rok a pořizovací cena přesáhne stanovenou minimální hodnotu (zpravidla 40 tis. Kč pro hmotný majetek a 60 tis. Kč pro nehmotný majetek) Do rozpočtu se uvádí a následně vykazuje pouze: Částka odvozená z celkových nákladů investice (bez DPH) dle účetních odpisů, po dobu užívání majetku na projekt a pouze adekvátní díl stanovený podle využití majetku na projekt.

31 Příklad: Dlouhodobý majetek Příklad: nákup zařízení za ve 2. období pětiletého projektu, zařízení bylo využíváno v tomto projektu pouze ve 2. a 3. období a pouze z 50 % (bylo využíváno i na jiné projekty ze zbývající kapacity 50 % dle laboratorního deníku). Podle interních pravidel se majetek odepisuje po dobu 10 let (1 000 ročně). Do vyúčtování EK uvedeme částku: (1 000 x 2 = x 0,5 = 1 000)

32 Subdodávky 1. Třetí strana (third party) = každý právní subjekt, který nepodepsal Grantovou dohodu a podílí se na implementaci projektu (nejčastěji subdodavatelé) Implementace projektu zůstává odpovědností účastníků projektu, kteří odpovídají za práci třetí strany s nimi vázané Subdodávky jsou práce (služby), které nemůže vykonat žádný účastník konsorcia neměly by se týkat hlavní náplně projektu (core task) a jsou pro projekt nezbytné příjemce je zadá za úplatu třetí straně za komerčních podmínek, subdodavatelé tedy pracují se ziskem může být i značného finančního objemu, zdůvodnit v Annexu I Subdodavatel nepracuje pod přímým dohledem účastníka a není účastníkovi hierarchicky podřízen (na rozdíl od zaměstnance) subdodavatel nemá žádná práva či závazky vůči EK

33 Subdodávky 2. Subdodávka musí být identifikována již v návrhu projektu (a následně v Annexu I Grantové dohody) K ceně subdodávky (přímý náklad) nepřísluší nepřímé náklady Subdodávky mezi partnery projektu nejsou možné Účastník musí zajistit možnost auditu subdodavatele Komisí Účastník je odpovědný za subdodávku vzhledem ke konsorciu Výběrové řízení u subdodávek musí být transparentní a zajistit rovnocenné posuzování, řídí se právními normami státu účastníka, vybrána subdodávka s nejpříznivějším poměrem cena/kvalita, přiměřená forma vzhledem k rozsahu a ceně subdodávky záleží na statusu účastníka nemusí být pro stálého subdodavatele tzv. framework contract

34 Náklady třetích stran 1. Třetí strany, které nemají formu subdodávky, se mohou podílet na implementaci projektu: a) provedením určitých prací nebo b) poskytnutím svých zdrojů (zdarma či za úplatu) třetí strany subdodavatelé jiné třetí strany poskytující zdroj (materiální nebo personální) provádějící část práce na projektu na základě zvláštní doložky ke GA č. 10

35 Náklady třetích stran 2. Ad a): Třetí strana pracuje přímo na řešení projektu (provedení prací), je odpovědná účastníkovi, je identifikována v grantové dohodě pokud se nejedná o subdodávku, je možné pouze ve výjimečných případech, které jsou stanoveny ve zvláštní doložce ke grantové dohodě č. 10 (projednat při negociaci) jedná se o třetí stranu dlouhodobě, formálně spojenou s účastníkem, např. asociace a její členové, organizace sdílející společnou laboratoř nebo organizace vlastnicky svázané uznatelné náklady musí být zaneseny v účetní evidenci třetí strany (nejedná se o přímý náklad účastníka projektu) vlastní vykazování (formulář C) a certifikované vyúčtování principy neziskovosti a spolufinancování

36 Náklady třetích stran 3. Ad b): Třetí strany poskytující své zdroje (personální, materiální) účastníkovi: zdarma (nepeněžní plnění) účastník za použití zdroje neplatí; náklad je pouze v účetnictví třetí strany, ale účastník jej vykazuje EK ve svém formuláři C zdroje nebyly specificky určeny na projekt, pokládá se za vlastní zdroj (náklad projektu) zdroje určeny specificky na projekt, jedná se o ad hoc spolupráci (náklad, příjem projektu) za úplatu nejedná se o náklad třetí strany, neboť zaneseno i v účetnictví účastníka; možné, pokud existuje předchozí dlouhodobá spolupráce (uvedeno v Annexu I), žádný zisk pro třetí stranu Shrnutí: Ad hoc spolupráce na řešení projektu je možná formou subdodávky, jinak pouze, když se třetí strana stane účastníkem projektu (použít zvláštní doložku č. 10 není možné!)

37 OBSAH přednášky Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům Formy grantu Grantová dohoda Uznatelné a neuznatelné náklady Přímé uznatelné náklady Nepřímé uznatelné náklady Příjmy projektu Náhrada uznatelných nákladů Maximální příspěvek ES Paušální částka pro ICPC Zdroje informací

38 Náklady - nepřímé uznatelné náklady = náklady, které nelze dané akci přímo připsat, ale které byly vynaloženy v přímé souvislosti s přímými uznatelnými náklady projektu Typicky se jedná o: Náklady na mzdu podpůrných zaměstnanců (ekonom, účetní, knihovník, správce sítě, aj.) Náklady na vedení organizace Odpisy či nájem budov Náklady související s provozem budovy (nájem, pojištění, úklid, nábytek, knihovna, údržba) Administrativní náklady (pošta, telefon, fax, kancelářské potřeby) Všeobecně používaná aktiva (počítače, tiskárny, kopírky, technická infrastruktura) Pro vykazování skutečných nepřímých nákladů: fungující systém rozpočítávání nepřímých nákladů na jednotlivé projekty

39 OBSAH přednášky Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům Formy grantu Grantová dohoda Uznatelné a neuznatelné náklady Přímé uznatelné náklady Nepřímé uznatelné náklady Příjmy projektu Náhrada uznatelných nákladů Maximální příspěvek ES Paušální částka pro ICPC Zdroje informací

40 Příjmy projektu Výše finančního příspěvku ES sečteného s příjmem projektu nesmí přesáhnout celkové uznatelné náklady projektu (posuzuje se pro každého účastníka zvlášť) Příjmy projektu (receipts of the project), dle čl. II.17 MGA: Finanční převody od třetí strany, pokud určeny specificky na projekt Nefinanční příspěvky (in kind) - poskytnuté zdarma třetí stranou, která je určila specificky na projekt Příjmy vzniklé z projektu (prodej aktiv nakoupených z projektu, výběr poplatků za konanou konferenci, prodej publikace ) Příjmem projektu NENÍ: Příjem z užití nebo prodeje nových znalostí (foreground) generovaných z projektu, kurzový zisk, zdroje třetích stran poskytnuté zdarma, které nejsou specificky určeny na projekt

41 Příklad: Příjmy projektu Universita má celkové uznatelné náklady projektu: 550 tis. Příspěvek ES: 368 tis. Příjmy projektu: Národní grant účastníkovi určen specificky na projekt: 170 tis. Podpora od průmyslového sponzora specificky na projekt: 5 tis. Získané poplatky za konferenci pořádanou v rámci projektu: 2 tis. Celkové příjmy projektu: 177 tis. 368 tis. (příspěvek ES) tis. (celkové příjmy) < 550 tis. Příjmy projektu nemají vliv na velikost příspěvku ES, neboť příspěvek ES + příjmy projektu celkové uznatelné náklady

42 OBSAH přednášky Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům Formy grantu Grantová dohoda Uznatelné a neuznatelné náklady Přímé uznatelné náklady Nepřímé uznatelné náklady Příjmy projektu Náhrada uznatelných nákladů Maximální příspěvek ES Paušální částka pro ICPC Zdroje informací

43 Náhrada uznatelných nákladů 1. Účastníci vykazují skutečné přímé náklady a u nepřímých nákladů se mohou rozhodnout pro jednu z následujících variant: 1. Vykazování skutečných nepřímých nákladů (actual indirect cost), v určitých případech možnost použít zjednodušenou metodu (simplified method) výpočtu nepřímých nákladů 2. Pevnou sazbu (flat rate) na nepřímé náklady a) Základní sazba 20% (standard flat rate) všech přímých uznatelných nákladů (očištěných od nákladů na subdodávky a od nákladů na zdroje poskytnuté třetími stranami, které nebyly využívány v prostorách účastníka). Každý se může rozhodnout použití této sazby.

44 Náhrada uznatelných nákladů 2. b) Pro vybrané instituce byla vytvořena tzv. přechodná pevná sazba (transitional flat rate), ve výši 60% všech přímých uznatelných nákladů (bez nákladů na subdodávky a nákladů třetích stran). Platí pouze pro projekty, které obsahují RTD činnosti, a pro: neziskové veřejné orgány instituce středního a vysokoškolského vzdělávání (university) (neziskové) výzkumné organizace malé a střední podniky (MSP) které nejsou schopny kvůli nedostatku analytického účetního systému s jistotou identifikovat své skutečné nepřímé náklady projektu (platí pro výzvy s uzávěrkou do konce r. 2009)

45 Náhrada uznatelných nákladů 3. Specifický limit: Koordinační a podpůrné akce, CSA (neobsahují RTD činnosti): limit pro nepřímé náklady 7% všech přímých uznatelných nákladů (bez nákladů na subdodávky a nákladů třetích stran) To platí pro všechny subjekty. nejedná se o flat rate (pokud instituce používá skutečné nepřímé náklady, auditovány budou celkové nepřímé náklady, ale EK uhradí jen 7% přímých)

46 Náhrada uznatelných nákladů 4. Nepřímé náklady rozhodovací strom Máte analytický účetní systém, popřípadě používáte zjednodušenou metodu výpočtu nepřímých nákladů? ANO Skutečné nepřímé náklady nebo náklady vypočtené použitím zjednodušené metody NE 20 % z celkových přímých uznatelných nákladů 60 % z celkových přímých uznatelných nákladů pro: Neziskové veřejné subjekty, SŠ a VŠ, (neziskové) výzkumné organizace a MSP Činnosti spojené s výzkumem a technologickým rozvojem Koordinační a podpůrné akce: Ve všech případech maximum 7 % celkových přímých uznatelných nákladů

47 Náhrada uznatelných nákladů 4. - zjednodušená metoda Zjednodušená metoda výpočtu nepřímých nákladů: Určena pro organizace, které nejsou schopny přiřadit nepřímé náklady na detailní úrovni (po projektu), ale jsou schopny sledovat nepřímé náklady na úrovni právnické jednotky Založena na skutečných nákladech odvozených z účetnictví posledního uzavřeného účetního období a očištěných od neuznatelných nákladů Možnost použít, pokud v souladu s běžnými manažerskými a účetními principy (= výpočet režijní sazby už instituce používá) a: existuje zákonná povinnost používat jednoduché účetnictví nebo existuje nedostatek analytického účetního systému (chybí detailní alokace nákladů) Zjednodušená metoda nemusí být předem hlášena/schválena EK Neexistuje standardní model, individuální pro jednotlivé subjekty

48 Příklad: Zjednodušená metoda 1. Organizace, která pracuje na třech projektech, identifikovala celkové uznatelné nepřímé náklady ve výši Pro přidělení režie mezi projekty organizace používá zjednodušenou metodu výpočtu. 1. Výpočet dle počtu odpracovaných hodin Režie organizace : Odpracované hodiny v celé organizaci : 2000 Hodinová sazba : / 2000 = 5 Rozdělení režie na projekty: Projekt 1: 600 odpracovaných hodin 600 x 5 = 3000 režie Projekt 2: 400 odpracovaných hodin 400 x 5 = 2000 režie Projekt 3 : 1000 odpracovaných hodin 1000 x 5 = 5000 režie

49 Příklad: Zjednodušená metoda Výpočet dle procenta osobních nákladů Režie organizace: Přímé osobní náklady v organizaci: Podíl režie na jednotku osobních nákladů: / = 0,1 (10%) Rozdělení režie na projekty Projekt 1: osobní náklady x 0,1= režie Projekt 2: osobní náklady x 0,1= režie Projekt 3: osobní náklady x 0,1= režie

50 NCP meeting, Certification Modalities in FP7, P. Coenjaarts, , Brussels Simplified Method Analytical system Administration Building rent General pool of indirect costs Supplies Other I. costs Administrative Headquarters Shared indirect costs General Management Internal Training Facilities, etc Cost driver X Cost driver Y Cost driver Z Marketing Deduct any IDENTIFIABLE Indirect Costs not related to Research activities Non Research Buildings Activity related indirect costs Activity related indirect costs Adjusted pool of indirect costs Cost Driver: - % Personnel costs - Hourly rate Research Administration Research laboratory rent Research Indirect Costs Cost Driver: - % Personnel costs - Hourly rate Teaching Indirect Costs Cost Driver Teaching admin. Teaching related supplies Teaching activity 1 Teaching activity 2 Research project 1 Research project 2 Research project 1 Research project 2 Teaching activity 1 Teaching activity 2

51 OBSAH přednášky Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům Formy grantu Grantová dohoda Uznatelné a neuznatelné náklady Přímé uznatelné náklady Nepřímé uznatelné náklady Příjmy projektu Náhrada uznatelných nákladů Maximální příspěvek ES Paušální částka pro ICPC Zdroje informací

52 Maximální příspěvek ES Výše maximálního příspěvku ES závisí na: 1. Typu projektu (režim financování, funding scheme) 2. Činnosti v projektu (activity) 3. Typu účastníka (status of the organization)

53 Maximální příspěvek ES -přehled limitů Činnost Typ projektu Sítě excelence NoE Projekty založené na spolupráci, CP Koordinační a podpůrné akce, CSA Výzkum a technologický rozvoj (zahrnuje koordinaci vědeckých činností) 50% 75%* 50% 75%* Demonstrační činnosti 50% Management + další činnosti specifikované v příloze I GA 100% 100% 100% (!limit 7% na nepřímé náklady) *Platí pro: neziskové veřejné subjekty instituce středního a vysokoškolského vzdělávání výzkumné organizace (neziskové) malé a střední podniky

54 Maximální příspěvek ES - typy projektů Typy projektů (= režimy financování, funding schemes) v 7.RP: Projekty založené na spolupráci (Collaborative projects, CP) Small or medium scale focused projects Large scale integrating projects Koordinační a podpůrné akce (Coordination&Support Actions, CSA) Coordination type Support type Sítě excelence (Networks of excellence, NoE) Research for the benefit of specific groups SMEs/SME Associations CSOs - organizace občanské společnosti - nové v 7.RP

55 Maximální příspěvek ES - činnosti v projektu 1. Činnosti výzkumu a technologického rozvoje (RTD activities) náklady vzniklé účastníkovi při výzkumných a vývojových aktivitách včetně koordinace výzkumu (scientific coordination) Demonstrační činnosti (Demonstration activities) náklady k prokázání realizovatelnosti nové technologie (prototypy, pilotní výrobní linky aj.) nezahrnuje činnosti komerčního charakteru Manažerské činnosti (Management activities) náklady na osvědčení o finančních výkazech, případně na další vyžadovaná osvědčení náklady na uspořádání výzvy pro hledání nového partnera u velkých projektů spolupráce či NoE péče o povinnou konsorciální smlouvu a její případné změny právní, smluvní, finanční, administrativní vedení konsorcia

56 Maximální příspěvek ES - činnosti v projektu 2. Další činnosti (Other activities) Šíření výsledků (např. vytvoření webové stránky, prezentace projektu během konferencí a workshopů, včetně návrhu publikací a případného poplatku za ně) Navazování kontaktů (např. organizace seminářů pro navazování kontaktů a vytváření vědeckých sítí - networking) Odborná příprava a školení Činnosti související s duševními právy (např. patentová rešerše) Studie socio-ekonomického dopadu

57 Příklad: Výpočet příspěvku ES Výpočet příspěvku ES za jedno vykazované období pro účastníka, který je MSP (v rámci projektu CP): Činnosti VaV Demonstrace Management Další CELKEM Příjmy Příspěvek ES Uznatelné náklady, které byly přijaty EK (přímé + nepřímé) 100 tis. 100 tis. 40 tis. 10 tis. 250 tis. Náklady refundované EK 100 tis. x 75% = 75 tis. 100 tis. x 50% = 50 tis. 40 tis. x 100% = 40 tis. 10 tis. x 100% = 10 tis. 175 tis. 25 tis. 175 tis. * *Příjmy projektu sečtené s příspěvkem ES nepřesahují celkové uznatelné náklady projektu, proto příspěvek ES není krácen

58 OBSAH přednášky Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům Formy grantu Grantová dohoda Uznatelné a neuznatelné náklady Přímé uznatelné náklady Nepřímé uznatelné náklady Příjmy projektu Náhrada uznatelných nákladů Maximální příspěvek ES Paušální částka pro ICPC Zdroje informací

59 Paušální částka pro ICPC 1. ICPC (International Cooperation Partner Countries) jsou třetí země, které EK klasifikuje (v seznamu ICPC) jako země: s nízkými příjmy (low-income) s nižšími středními příjmy (lower middle income) s vyššími středními příjmy (upper middle income) Partneři z ICPC zemí, kteří se účastní 7.RP, mohou obdržet příspěvek ES (i když se jedná o třetí země) a mohou si vybrat, zda budou vykazovat své náklady formou náhrady uznatelných nákladů (jako ostatní účastníci) nebo paušální částky (lump sums) určené pro ICPC země Výše paušálních částek jsou stanoveny v Guide to Financial Issues a závisí na: kategorii ICPC země (s nízkými příjmy, nižšími středními ) typu projektu (CP, NoE, CSA ) typu účastníka (nezisková veřejná instituce, výzkumná organizace )

60 Paušální částka pro ICPC 2. Výpočet příspěvku ES pro účastníka z ICPC země, který se rozhodne pro vykazování paušální částkou: nejprve se vynásobí stanovená paušální částka (pro danou kategorii zemí) počtem člověko-roků (výzkumníků), kteří budou na projektu pracovat následně jsou aplikovány limity pro refundaci dle typu projektu a typu účastníka Takto vypočítaný příspěvek Společenství pokrývá veškeré náklady účastníka, tedy náklady přímé i nepřímé Výhodou refundace formou paušální částky je, že účastník nemusí Komisi vykazovat skutečné vynaložené náklady Partner ale musí být schopen prokázat, že výzkumníci na projektu skutečně pracovali (timesheets) Partner z ICPC země: se může rozhodnout v některých projektech vykazovat náklady formou náhrady uznatelných nákladů a v jiných projektech formou paušální částky (musí se rozhodnout vždy před podpisem GA)

61 OBSAH přednášky Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům Formy grantu Grantová dohoda Uznatelné a neuznatelné náklady Přímé uznatelné náklady Nepřímé uznatelné náklady Příjmy projektu Náhrada uznatelných nákladů Maximální příspěvek ES Paušální částka pro ICPC Zdroje informací

62 financování 1.

63 financování 2.

64 Zdroje informací o 7.RP Aktuálně o 7.RP: Pomocné zdroje informací v češtině:

65 Děkuji za pozornost a těším se na odpolední část! Tato prezentace byla vypracována ve spolupráci s Lenkou Lepičovou,

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady listopad 2010 Lenka Chvojková a Kateřina Rakušanová chvojkova@tc.cz, rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR 1 Úvod do 7. RP;

Více

Finanční řízení projektů 7. RP

Finanční řízení projektů 7. RP Finanční řízení projektů 7. RP 21. října 2010, Ostrava Ing. Lenka Chvojková (Lepičová), TC AV ČR 1 OSNOVA 1. Základní charakteristika 7.RP 2. Základní principy financování projektů 7.RP 3. Příprava a realizace

Více

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity)

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) Vademecum 7. RP EU DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY Základní informace o 7. RP http://cordis.europa.eu http://ec.europa.eu/research

Více

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions verze 02/04/2009 Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel červen 2009 Lenka Lepičová, Kateřina Slavíková lepicova@tc.cz, slavikovak@tc.cz

Více

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions verze 02/04/2009 Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel 23. září 2009 Lenka Lepičová, Kateřina

Více

Finanční a právní aspekty programu HORIZONT 2020

Finanční a právní aspekty programu HORIZONT 2020 Finanční a právní aspekty programu HORIZONT 2020 Praha, 11. února 2014 Brno, 12. února 2014 Upozornění: Ačkoliv poskytovaným informacím věnujeme nejvyšší možnou pozornost a využíváme nejlepší dostupné

Více

Finanční řízení projektů H2020

Finanční řízení projektů H2020 Finanční řízení projektů H2020 Praha 19. září 2014 Milena Lojková (lojkova@tc.cz) Finanční NCP pro projekty 7. RP/H2020 Dokumenty upravující finanční pravidla Finanční nařízení č. 966/2012 Pravidla účasti

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Management projektů 7. RP: teorie a praxe

Management projektů 7. RP: teorie a praxe Management projektů 7. RP: teorie a praxe Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v angličtině) http://cordis.europa.eu/fp7 http://ec.europa.eu/research Informace o 7. RP (v češtině) http://www.fp7.cz/

Více

Grantový systém z pohledu auditů a příjemců

Grantový systém z pohledu auditů a příjemců Grantový systém z pohledu auditů a příjemců Ing. Karolína Neuvirtová a Ing. Markéta Kabourková Praha 12.12.2013 Základní pravidla u grantů každý dotační titul si stanovuje vlastní pravidla realizace projektu

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

Akce Marie Skłodowska-Curie

Akce Marie Skłodowska-Curie VADEMECUM H2020 Akce Marie Skłodowska-Curie Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Kontaktní osoba Ing. Naďa Koníčková Kontakt telefon: +420 234 006 109 e-mail:

Více

Legislativní rámec řešení mezinárodních projektů VaV

Legislativní rámec řešení mezinárodních projektů VaV Tato publikace byla vydána z projektu: Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0038, podporovaného

Více

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP)

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v ČJ) http://www.fp7.cz http://www.ninet.cz http://www.czelo.cz Informace o 7. RP

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání

Více

METODICKÝ POKYN 2014-2020

METODICKÝ POKYN 2014-2020 MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ A JEJICH VYKAZOVÁNÍ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 1.0 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

Příručka způsobilých výdajů

Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 4. 7. 2012 OBSAH:

Více

Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce

Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce II.1. Definice...2 Cást A PROVÁDENÍ PROJEKTU...3 ODDÍL 1 OBECNÉ ZÁSADY...3 II.2. Zvláštní povinnosti plnení príjemce...3

Více

Rozpočet Způsobilé výdaje

Rozpočet Způsobilé výdaje Rozpočet Způsobilé výdaje Přiměřené, hospodárné, účelné, efektivní Související s činnostmi projektu Doložitelné účetními doklady Datum uskutečnění výdaje v době trvání projektu datum podpisu akceptace

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více