VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vţdy: I. Základní údaje o škole (například název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě) : 1.1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště 1.2. Zřizovatel, adresa zřizovatele 1.3. Právní forma školy ( právní subjekt od kdy, organizační sloţka obce) 1.4. Jméno ředitele školy, u právního subjektu statutární zástupce ředitele, kontakty 1.5. Základní údaje o škole a součástech, které sdruţuje za školní rok 2009/ Rada školy 1.7. Seznam mimoškolních nebo občanských sdruţení při škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Tabulka 1. Vzdělávací programy školy 2.1. Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Tabulka 2. Učebního plánu III. Přehled pracovníků školy 3.1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/2010 : 3.2. Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2009/ Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů 3.4. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2009/2010 : IV. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy : 4.1. Zapsaní a zařazení ţáci a děti ve školním roce 2009/ Počty ţáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2009/2010 V. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií :

3 5.1. Celkový prospěch ţáků ve škole za uplynulý školní rok 2009/ Hodnocení chování 2. a 3. stupeň 5.3. Neomluvené hodiny za školní rok 2009/ Údaje o integrovaných ţácích 5.5. Soutěţe a přehlídky počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2009/ Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků. VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1. Soutěţe a přehlídky počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2009/ Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků Další aktivity VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, IX. Základní údaje o hospodaření školy. X. Závěr Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole.

4 I. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, odloučená pracoviště Základní škola Hošťálková, okres Vsetín. Naše škola nemá odloučené pracoviště Zřizovatel, adresa zřizovatele Zřizovatelem Základní školy Hošťálková je obec Hošťálková, adresa Obecního úřadu je OÚ Hošťálková č.3, PSČ Právní forma školy ( právní subjekt od kdy, organizační sloţka obce) Základní škola Hošťálková je právní subjekt, jmenovaný zřizovatelem od Jméno ředitele školy, u právního subjektu statutární zástupce ředitele, kontakty Ředitel školy : Mgr. Miloš Sobotka Statutární zástupce : Mgr. Věra Bortlová, zástupce ředitele Kontakt na zařízení (tel., fax, web, ) : tel , Adresa školy : Webové stránky školy : Jméno pracovníka pro informace : Miroslava Krchňáková, ekonomka Datum zřízení (zaloţení) školy: Škola byla zaloţena v roce Datum zařazení do sítě : Rozhodnutím ŠÚ Vsetín ze dne Poslední aktualizace v síti : Identifikátor zařízení : IČO : Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity : - Základní škola, kapacita 380 ţáků

5 - Školní druţina, Školní klub, kapacita 100 ţáků celkem - Školní jídelna základní školy, kapacita 459 jídel 1.5.Základní údaje o škole a součástech, které sdruţuje za školní rok 2009/2010 : / Podle výkazu o základní škole k / Počet tříd /skupin Počet ţáků Počet ţáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj 1. stupeň ,8 5,9 2. stupeň ,75 14,3 Školní druţina 2 1,2 Školní klub* 1 0,2 Mateřská škola Školní jídelna x 250 4,49 Jiné 5,9 Poznámky 1.6.Rada školy Byla ustanovena podle zák.561/2004 zřizovací listinou dne Je šestičlenná, sloţe na ze zástupců zřizovatele, školy a rodičovské veřejnosti. 1.7.Seznam mimoškolních nebo občanských sdruţení při škole : Nadační fond Základní školy Hošťálková. II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Tabulka1. Vzdělávací programy školy Vzdělávací program č.j.mšmt Školní rok 2009/2010 v ročnících Počet ţáků Národní škola Obecná škola Základní škola /96-2 4,5,9 90 ŠVP Brána poznání 1,2,3 a 6,7,8 185

6 2.1 Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání. Projektová výuku ţáků v rámci adaptace ţáků 6. ročníků ve spolupráci s místní organizací SKV Volejbal, které nám pomáhá financovat pobyt ţáků v rámci projektu a hradit částečně náklady na jeho realizaci. Projekt vedla školní preventistka ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky. Projekt pro ţáky 7. ročníků je zaměřený na problematiku zdravého ţivotního stylu a prevenci. Projekt sexuální výchovy pro ţáky 8. ročníků seznamuje ţáky s touto problematikou a pomáhá jim se orientovat v dalším ţivotě. 3.1 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů. Volitelné předměty : Informatika Technické činnosti Pěstitelství a chovatelství Volba povolání Konverzace z německého a anglického jazyka Matematický seminář Seminář ze zeměpisu Německý jazyk Sportovní hry Anglický jazyk Vaření Nepovinné předměty : ZTV zdravotní tělesná výchova, sportovní hry

7 Organizace vyučování a předměty Tabulka 2. pro 1. stupeň ORGANIZACE ŠVP ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vzdělávací oblasti Předměty Jazyková komun. Třída ČJ Počet dětí AJ 3 ČES.JAZ. 7 7 Mat. a její aplikace CIZ.JAZ. 8 4 M MATEM. 5 4 Inf. a kom. techn. PRVOU. I PŘÍROD. 1 2 Člověk a jeho svět VLASTIV. 2 2 Prvouka HUD.V. 1 1 Přírodověda VÝT.V. 1 1 Vlastivěda PRAK.Č. 2 2 Umění akultura TĚL.V. 2 2 Hudební vých ZTV Výtvarná vých NAB, Informatika 1 1 Člověk a zdraví Tělesná vých Člověk a svět práce zákl Volitelné předměty DČJ Čl. a svět pr celkem S. čtení a psaní 1 1 Celkem základní Celkem disponibil Celkem v ročníku

8 Tabulka 3. pro 2. stupeň Vzdělávací oblasti Předměty ŠVP RVP Jazyková komun Německý jazyk Anglický jazyk Český jazyk Mat. a její aplikace M 4+0,5 4+0, Inf. a kom. techn I Člověk a spol. 11,5 12 Dějepis 2 2 1,5 2 7,5 Vých. k obč Člověk a příroda 22, Fyzika ,5 6+0,5 Chemie Přírodopis 2 2 1,5 1+0,5 6,5+0,5 Zeměpis Umění akultura Hudební vých Výtvarná vých Člověk a zdraví Vých. ke zdr Tělesná vých Člověk a svět práce 4 4 Čl. a svět pr Volitelné předměty 0+9 Jazyk A Jazyk N Jazyk R Sportovní hry Aerobik Výt. Sem Příprava pok Ekol. Sem Př. k př. zk Výp. tech Celkem základní

9 3.2. Mezinárodní spolupráce a programy : V tomto školním roce jsme se účastnili mezinárodní karpatské ligy ve florbalu ţaček za účasti druţstev ze Slovenska ČR. Navázali jsme druţební styky se ZŠ Omšenie a Trenčianské Teplice. Ze strany slovenských škol se ale po výměně vedení školy v obci Omšeni spolupráce zhoršila a omezila se jen na účast ve florbalových utkáních. účastnili jsme se turnaje ve Vsetíně, Trenčianských Teplicích a Omšeni. Comenius : Základní škola Hošťálková se zapojila do mezinárodního projektu Comenium Multilaterální partnerství. Partnerské školy z italského Busta Arsizia, španělské Ibizy a tureckého města Adana se setkaly na prvním projektovém setkání v italském Bustu Arsizio v listopadu Zde se dohodly na obsahu spolupráce pro další multilaterální partnerství škol. Projektového setkání se v Itálii zúčastnili dva pedagogičtí pracovníci a dva ţáci naší školy. V roce 2010 pořádala další projektové setkání turecká škola v měsíci únoru a v květnu španělská Ibiza. Naší školu navštíví v říjnu 2010 asi 15 aţ 20 ţáků a pedagogických pracovníků partnerských škol. V současné době ţáci a učitelé naší školy zpracovávají české a valašské báje a pověsti ve formě digitálních prezentací. Budou slouţit našim zahraničním partnerům pro seznámení s historickými prameny a kulturou České republiky a našeho regionu. Po jejich vytvoření je poskytneme zahraničním partnerům a také zveřejníme na webových stránkách školy. III. Údaje o pracovnících školy 3.1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/2010 : Tabulka 4. Počet fyzických osob Přepočtené Úvazky Interní pracovníci 23 20,3 Externí pracovníci 3.2. Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2009/2010 : (u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A, S student)

10 Tabulka 5. Ped. Pracovníci - poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe 1 Ředitel 1 VŠ, pedagogické, Z TV 32 2 Zástupce ředitele 1 VŠ, pedagogické, M - VV 34 3 Učitel 1 VŠ, pedagogické, 1. stupeň 20 4 Učitel 1 VŠ,pedagogické, 2.stupeň, Z-Tv 9 5 Učitel 1 VŠ, pedagogické, 1.stupeň 20 6 Učitel 1 VŠ, pedagogické, 1.stupeň 24 7 Učitel 1 VŠ, pedagogické, 1.stupeň 24 8 Učitel 1 VŠ, pedagogické, 1.stupeň, S 17 9 Učitel 1 VŠ, pedagogické, CH - PV Učitel 1 VŠ, pedagogické, JA 4 11 Učitel 1 VŠ, pedagogické, JČ Kv 2 12 Učitel 1 VŠ, pedagogické, JN - JR - VV Učitel 1 VŠ, pedagogické, Čj - Ov 4 14 Učitel 1 VŠ, pedagogické, M PV Učitel 1 VŠ, pedagogické, BI - TV Učitel 1 VŠ, pedagogické, M PV Učitel 1 VŠ, pedagogické, M F Učitel 1 VŠ, pedagogické, ČJ-OV 4 20 Vychovatelství 0,5 Pedagogická škola, 33 vychovatelství 21 Vychovatelství 1 Pedagogická škola, 7 S vychovatelství 22 Vychovatelství 0,7 VŠ, pedagogické, 21 vychovatelství 23 Učitel 0,86 VŠ, pedagogické, ČJ 1 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje : (Věková struktura pracovníků, odchody pedagogických pracovníků, celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagog. pracovníků.) Komentář k dané problematice : Naše škola je vesnická škola, která leţí mimo hlavní komunikační spojení. Proto dojíţdění učitelů z větší vzdálenosti není moţné. Ve spolupráci s OÚ se nám v posledních letech daří zajistit pro zájemce z řad pedagogických pracovníků byty. Tím se zlepšila i odbornost výuky. Hlavní předměty matematika, český jazyk, cizí jazyky, chemie, přírodopis, výchovné předměty a volitelné předměty učíme aprobovaně. Neaprobovaně vyučujeme občanskou výchovu ( výjimka pracovnice), hudební výchovu, částečně anglický jazyk, rodinnou výchovu, dějepis a na 1. stupni přírodovědu a vlastivědu.

11 3.3. Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : Tabulka 6. Poţadovaný stupeň vzdělání : 83 Aprobovanost výuky : 84,5 V % Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/2010 : Tabuka 7. Počet fyzických osob Přepočtené Úvazky Interní pracovníci 15 12,4 Externí pracovníci 3.4. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2009/2010 : Tabuka 8. Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo funkce 1 Ekonomka 1 Ekonomická škola 2 Adm. Pracovnice 0,75 Integrovaná škola 3 Školník 1 SO nástrojař 4 Uklizečka 0,83 SŠ gymnázium 5 Uklizečka 0,83 SO 6 Uklizečka 0,83 SO - strojní obuvnice 7 Uklizečka 0,83 Ekonomická škola - 2letá 8 Uklizečka 0,83 SOU obchodní 9 ved. školní jídelny 1 Ekonomická škola 10 vedoucí kuchyně 1 SOU kuchař 11 Kuchařka 0,83 SOU - kuchař, číšník 12 Kuchařka 0,83 SO obuvnická 13 Kuchařka 0,83 Ekonomická škola 14 Kuchařka 0,5 SOU kuchař 15 Kuchařka 0,5 SOU

12 IV. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 4.1. Zapsaní a zařazení ţáci a děti ve školním roce 2009/2010 : Tabuka 9. Zapsaní do 1. Počet ţádostí Nastoupili do Tříd 2009 o odklad 1. třídy Počty ţáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2009/2010 : Tabulka 10. Škola SOŠ JS Vsetín SOŠ JS Vsetín SOŠ JS Vsetín SOŠ JS Vsetín SOŠ Otrokovice SPŠ str. Vsetín SŠ Kostka Vsetín OA VM SŠ sluch pos VM SOŠ Otrokovice SUPŠ sklář VM SŠ Kostka Vsetín MG Vsetín SŠOdS Vizovice SZŠ Vsetín SŠ Kostka Vsetín SŠ Kostka Vsetín MG Vsetín SŠ Kostka Vsetín SŠOdS Vizovice OA VM GJBlahoslava PR SŠ Od a pod Obor Mechanik opravář motor. vozidel Mechanik opravář motor. vozidel Kuchač-číšník Instalatér Mechanik opravář motor. vozidel Strojírenství-výpočetní technika Ekonomika a podnikání Ekonomické lýceum Zahradník Instalatér Užitá malba Ekonomika a podnikání Gymnázium Kadeřník Zdravotnický asistent Pedagogické lýceum Pedagogické lýceum Gymnázium Ekonomika a podnikání Kadeřník Obchodní akademie Předškolní a mimošk. pedagogika Oděvnictví

13 Škola SZŠ Vsetín SOŠ JS Vsetín SOŠ JS Vsetín SOŠ OS Vsetín ISŠ COP VM SPŠSt VM SPŠSt VM ISŠ COP VM SŠ Kostka Vsetín SPŠ POLCOP ZL SZŠ Vsetín SŠ Kostka Vsetín SŠ Kostka Vsetín SŠOdS Vizovice OA VM SZŠ Vsetín SOŠ OS Vsetín SŠOdS Vizovice SOŠ JS Vsetín MG Vsetín SOŠ OS Vsetín ISŠ COP VM SŠ Kostka Vsetín Obor Zdravotnický asistent Instalatér Tesař Obchodník Strojní mechanik Truhlář Technická zařízení budov Elektrikář Pedagogické lýceum Reprodukční grafik Zdravotnický asistent Ekonomika a podnikání Pedagogické lýceum Kadeřník Obchodní akademie Zdravotnický asistent Prodavač Kadeřník Gastronomie Gymnázium Obchodník Řezník Ekonomika a podnikání Ţáci nepřijatí v prvním termínu se umístili na SŠ a SOU v druhém termínu. V. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií : 5.1. Celkový prospěch ţáků ve škole za uplynulý školní rok 2009/2010 : Příloha č. 1 ( Za obě pololetí : Přehled klasifikace, Přehled klasifikace graf, Přehled předmětů ) 5.2. Hodnocení chování 2. a 3. stupeň Příloha č. 1 ( Přehled výchovných opatření za obě pololetí ) 5.3. Neomluvené hodiny za školní rok 2009/2010 : Příloha č. 1 ( Přehled klasifikace za obě pololetí )

14 5.4. Údaje o integrovaných ţácích : Ţáci integrovaní ve třídách ve školním roce pod tabulkou uvést případný komentář k problematice integrace a výchovně vzdělávací práce s handicapovanými ţáky. Tabulka 11. Druh postiţení : Ročník Počet ţáků Sluchové postiţení Zrakové postiţení S vadami řeči Tělesné postiţení S kombinací postiţení S vývojovými poruchami učení Celkem 2.,4.,5.,6.,7., Do integrace bylo na základě doporučení zařazeno dětí, tzv. příplatkových, po doporučení PPP a SPC, s dotací Kč, od ledna 2009 Kč. VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pracovníků za školní rok z prostředků DVPP a ostatních : Prostředky DVPP Kč Ostatní vzdělávání a školení pracovníků Kč VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1.Soutěţe a přehlídky počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2009/2010 : Pod tabulku uveďte významná umístění a úspěchy (ţáky neuvádějte jmenovitě).

15 Tabulka 13. Název přehlídky soutěţe, Školní kolo Počty účastníků : Okresní kolo Oblastní kolo Krajské kolo Celostátní Miss Aerobik 25 Aerobik Bylnice Aerobik Loučka 18 Odbíjená Florbal Výtvarné soutěţe Kopaná Besídka 150 Karneval 150 Šachy Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků. Projekt Spolu pro ţáky 6. ročníků Projekt pro 7. ročníky v rámci prevence, projekt sexuální výchovy pro 8. třídy Umístění ţáků ve sportovních soutěţích ve florbalu, aerobiku, malé kopané a country Další aktivity Vyhodnocení minimálního preventivního programu ZŠ Hošťálková ve šk. roce

16 Uskutečněné akce Tab. č.14 Název akce Realizátor Třída datum Metodik prevence, Projekt SPOLU třídní učitel 6. Září-2009 Projekt Zdravý ţivotní styl a protidrogová prevence Metodik- prevence 7. květen 2010 Exkurze ţáků 8. a 9. tříd do Prahy Učitelé dějepisu Říjen 2009 Pečení a zdobení perníčků Nadace ZŠ Prosinec 2009 ZŠ Hošťálková Vánoční jarmark ZŠ Hošťálková Prosinec 2009 Mikulášská nadílka Vánoční turnaj ţáků ve vybíjené, kopané a florbalu Nadace ZŠ ZŠ Hošťálková Prosinec 2009 ZŠ Hošťálková Prosinec 2009 Tvořivé dílny ZŠ Hošťálková Prosinec 2009 Věneček slavnostní zakončení tanečního ZŠ Hošťálková a 9. Prosinec 2010 kurzu 9. tříd Nadace ZŠ Exkurze Dukovany ZŠ Hošťálková 9. Leden 2010 Preventivní program Jak chránit sám sebe Centrum ARCHA Vsetín Leden 2010 Preventivní program Já a mé vztahy Centrum ARCHA Vs etín 8. Leden 2010 Dětský karneval Nadace ZŠ Únor 2010 Ekologický program Den Země ZŠ Hošťálková Duben 2010 Projekt Sexuální výchova Metodik prevence 8. Květen 2010 Den matek - akademie Učitelé 1.stupně Květen 2010 Slavnostní Výkop deváťáků ZŠ Hošťálková 9. Červen 2010

17 Další aktivity 1.Školní metodik prevence poskytuje poradenské sluţby pro ţáky a jejich rodiče. 2. Výchovný poradce informuje ţáky především 8. a 9. ročníku o nabídce středních škol a učilišť prostřednictvím nástěnky. 3. Výchovný poradce poskytuje poradenské sluţby pro ţáky a jejich rodiče. 4. Škola nabízí ţákům aktivity mimo vyučování, především v zájmových krouţcích. Třídní učitelé mají přehled o zapojení svých ţáků do těchto aktivit a snaţí se o co největší informovanost ţáků v nabídce těchto aktivit. VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, Kopie závěru výsledku inspekční zprávy nekonala se.

18 IX. Základní údaje o hospodaření školy : tab. 15 A - Prostředky zřizovatele 2009 a pololetí 2010 čerpání- obec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec provoz ZŠ , , , , , , , , , , , , , ,70 DHIM ZŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,50 cestovné ZŠ 290,00 295,00 575,00 171,00 864,00 176,00 132,00 799,00 336,00 787,00 204,00 403, , ,00 opravy ZŠ 0, , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , ,50 služby ZŠ , , , , , , , , , , , , , ,16 vodné ZŠ 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 mzd. nákl. ZŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zpr.mezd ZŠ 4 110, , , , , , , , , , , , , ,00 pojiš.+zps ZŠ ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0, , , ,00 plyn ZŠ , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 energie ZŠ 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 odpisy ZŠ 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 uč. pom. ZŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, celkem ZŠ 593,61 677, ,25 811, , , , ,09 593,27 748, , , , ,01 provoz ŠJ 4 785, , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , ,00 DHIM ŠJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 cestovné ŠJ 0,00 86,00 654,00 200,00 0,00 114,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 opr.+vod. ŠJ 0,00 704, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 714,00 0, , , ,00 služby ŠJ 2 681, , , , , , , , , , , , , ,65 zpr.mezd ŠJ 720, ,00 840,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 770,00 770, , ,00 odpisy ŠJ 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 celkem ŠJ 8 186, , , , , , , , , , , , , , cel. ZŠ+ŠJ 780,30 253, ,18 331, ,25 284, , ,89 448,28 230, , , , ,66 dotace , , , , , , , , , , , , , ,00

19 čerpání- obec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec provoz ZŠ , , , , , , , ,10 DHIM ZŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cestovné ZŠ 132, , ,00 269,00 271, , , ,00 opravy ZŠ 3 072, , , ,00 0,00 0, , ,50 služby ZŠ , , , , , , , ,41 vodné ZŠ 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 mzd. nákl. ZŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zpr.mezd ZŠ 4 040, , , , , , , ,00 pojiš.+zps ZŠ ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 plyn ZŠ , , , , , , , ,06 energie ZŠ 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 odpisy ZŠ 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 uč. pom. ZŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, celkem ZŠ 459,14 443, , , ,87 293,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 provoz ŠJ 4 307, , , , , , , ,40 DHIM ŠJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cestovné ŠJ 0,00 44,00 117,00 157,00 115,00 0,00 433,00 433,00 opr.+vod. ŠJ 966, , , ,00 0, , , ,00 služby ŠJ 4 397, , , , , , , ,63 zpr.mezd ŠJ 720, ,00 720,00 720,00 720,00 780, , ,00 odpisy ŠJ 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 celkem ŠJ , , , , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , cel. ZŠ+ŠJ 849,66 418, ,58 170, ,72 129,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 dotace , , , , , , , ,00

20 Čerpání státních prostředků Tab.15 B čerpnání KÚ leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec učebnice 0,00 969,00 400, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 327,50 0, , ,50 knihovna 0, ,00 0, ,00 0,00 890,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 prac.pomůcky 57, ,00 699,00 228,00 0,00 76,00 0,00 0,00 217,80 0, , , ,80 učební pom ,20 0, , , , ,40 0, , , , , , ,70 UP 1.tř. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DVPP 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 190,00 0, , , ,00 cest. 0, ,00 114, , , ,00 0,00-3, , ,00 348,00 0, ,00 cest.dvpp 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 897,00 865,00 782,00 0,00 675, , ,00 plavání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , soc.pojištění 175, , , ,00 718, , , , , , , , ,00 zdr.pojištění , , , , , , , , , , , , ,00 FKSP , , , , , , , , , , , , ,00 zák. pojištění 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 DNP náhr , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,00 926,00 507, ,00 ONIV , , , ,00 812, , , , , , , , ,00 platy , , , , , , , , , , , , ,00 OON , , , , , ,00 0,00 0,00 530, , , , ,00 NIV celkem , , , , , , , , , , , , ,00 dotace , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00

21 čerpání KÚ leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec učebnice 3 649,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 knihovna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prac.pomůcky 0,00 0, , ,00 425, , ,75 učební pom. 298, , , , , , ,70 UP 1.tř. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 DVPP 0,00 0,00 490, ,00 0,00 0, ,00 cest. 0, , ,00 122, , , ,00 cest.dvpp 0,00 0,00 905, ,00 0,00 511, ,00 plavání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, soc.pojištění 364, , , , , , ,00 zdr.pojištění , , , , , , ,00 FKSP , , , , , , ,00 zák. pojištění 9 424,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 DNP náhr ,00 0, ,00 0,00 0,00 237, , ONIV 124, , , , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 platy , , , , , , ,00 OON , , , , , , , NIV celkem 089, , , , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 dotace 0, , , , , , ,00

22 Celkové příjmy : Vyúčtování rok 2009 Příjmy: dotace Obec Hošťálková ,00 Kč úroky 15206,68 Kč pouţití rezervního fondu (reprez.) trţby-dopl.stravné-prov.nákl. trţby školné druţina výnosy umíst.automatu mléko cenové vyrovnání 1365,72 Kč školní jídelna (nákup potr./trţby) 1027,00 Kč 4260,00 Kč 21950,00 Kč 7396,00 Kč -75,31 Kč CELKEM ,09 Kč Náklady: CELKEM ,66 Kč Hospodářský výsledek ,43 Kč Poplatky od rodičů ţáků, jiných zákonných zástupců Školní druţina : Poplatek se začal vybírat v září 2009 ve výši 50 Kč měsíčně za ţáka.

23 X. Závěr výroční zprávy Stručné celkové zhodnocení činnosti školy v uplynulém školním roce, naplňování orientace práce pro příští školní rok. cílů a priorit za uplynulé období. Předpoklady dalšího vývoje školy, Zhodnocení práce školy za školní rok : 1. Pozitiva - celková úspěšnost v přijímacím řízení na SŠ a OU - bohatá mimoškolní činnost pro ţáky v rámci preventivní péče - spolupráce s Nadačním fondem ZŠ - zřízení odborné učebny s ICT pro přírodopis - zavedení evaluvačních procesů do systému hodnocení školy, inovace ŠVP - dokončení zateplení Tv a rekonstrukce vchodu do školy 2. Negativa - nedostatek finančních prostředků na OH zaměstnanců - počet školních úrazů - přechodný úbytek ţáků 3. Orientace a úkoly pro další školní rok : - stabilizace učitelského sboru - získat finanční další dotaci na dokončení opravy PMV - zkvalitnit kontrolní činnost vedení školy ( hospitace, BOZP ţáků opatření školení ) - zapojení do projektů financovaných z dotací EU např. šablony podpora výuky CIJ - vyuţití šablon pro modernizaci metod a forem výuky Datum zpracování zprávy : Datum projednání v radě školy nebo na poradě pracovníků školy : Datum projednání s obcí : Podpis ředitele a razítko školy : Mgr. Miloš Sobotka

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 září 2005 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 září 2006 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov,

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Učební plány: Ve školním roce 2014/2015 se v 1. 9. ročníku vyučuje podle učebního plánu ŠVP ZŠ a MŠ Loučovice Přes překážky ke hvězdám. Počet tříd a žáků:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2008/2009 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009/2010 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015. obor: Aranžér

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015. obor: Aranžér obor: Aranžér 1076 Přijat(a) 1150 Přijat(a) 1104 Přijat(a) 1016 Přijat(a) 1097 Přijat(a) 1122 Přijat(a) 1195 Přijat(a) 1019 Přijat(a) 1181 Přijat(a) 1127 Přijat(a) 1120 Přijat(a) 1220 Přijat(a) 1219 Přijat(a)

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015 Š logistická a U Dalovice SZeŠ Dalovice OU Horní Slavkov G Cheb ISŠ Cheb 79--K/81 Gymnázium 80 CH 79--K/81 Gymnázium

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále pak naplňuje 28 a 168 zákona 561/2004 Sb.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013-2014 Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice

Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013-2014 Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013-2014 Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice http://www.zsslusovice.cz 2 Výroční zpráva o činnosti základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

Více