VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vţdy: I. Základní údaje o škole (například název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě) : 1.1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště 1.2. Zřizovatel, adresa zřizovatele 1.3. Právní forma školy ( právní subjekt od kdy, organizační sloţka obce) 1.4. Jméno ředitele školy, u právního subjektu statutární zástupce ředitele, kontakty 1.5. Základní údaje o škole a součástech, které sdruţuje za školní rok 2009/ Rada školy 1.7. Seznam mimoškolních nebo občanských sdruţení při škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Tabulka 1. Vzdělávací programy školy 2.1. Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Tabulka 2. Učebního plánu III. Přehled pracovníků školy 3.1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/2010 : 3.2. Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2009/ Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů 3.4. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2009/2010 : IV. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy : 4.1. Zapsaní a zařazení ţáci a děti ve školním roce 2009/ Počty ţáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2009/2010 V. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií :

3 5.1. Celkový prospěch ţáků ve škole za uplynulý školní rok 2009/ Hodnocení chování 2. a 3. stupeň 5.3. Neomluvené hodiny za školní rok 2009/ Údaje o integrovaných ţácích 5.5. Soutěţe a přehlídky počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2009/ Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků. VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1. Soutěţe a přehlídky počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2009/ Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků Další aktivity VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, IX. Základní údaje o hospodaření školy. X. Závěr Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole.

4 I. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, odloučená pracoviště Základní škola Hošťálková, okres Vsetín. Naše škola nemá odloučené pracoviště Zřizovatel, adresa zřizovatele Zřizovatelem Základní školy Hošťálková je obec Hošťálková, adresa Obecního úřadu je OÚ Hošťálková č.3, PSČ Právní forma školy ( právní subjekt od kdy, organizační sloţka obce) Základní škola Hošťálková je právní subjekt, jmenovaný zřizovatelem od Jméno ředitele školy, u právního subjektu statutární zástupce ředitele, kontakty Ředitel školy : Mgr. Miloš Sobotka Statutární zástupce : Mgr. Věra Bortlová, zástupce ředitele Kontakt na zařízení (tel., fax, web, ) : tel , Adresa školy : Webové stránky školy : Jméno pracovníka pro informace : Miroslava Krchňáková, ekonomka Datum zřízení (zaloţení) školy: Škola byla zaloţena v roce Datum zařazení do sítě : Rozhodnutím ŠÚ Vsetín ze dne Poslední aktualizace v síti : Identifikátor zařízení : IČO : Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity : - Základní škola, kapacita 380 ţáků

5 - Školní druţina, Školní klub, kapacita 100 ţáků celkem - Školní jídelna základní školy, kapacita 459 jídel 1.5.Základní údaje o škole a součástech, které sdruţuje za školní rok 2009/2010 : / Podle výkazu o základní škole k / Počet tříd /skupin Počet ţáků Počet ţáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj 1. stupeň ,8 5,9 2. stupeň ,75 14,3 Školní druţina 2 1,2 Školní klub* 1 0,2 Mateřská škola Školní jídelna x 250 4,49 Jiné 5,9 Poznámky 1.6.Rada školy Byla ustanovena podle zák.561/2004 zřizovací listinou dne Je šestičlenná, sloţe na ze zástupců zřizovatele, školy a rodičovské veřejnosti. 1.7.Seznam mimoškolních nebo občanských sdruţení při škole : Nadační fond Základní školy Hošťálková. II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Tabulka1. Vzdělávací programy školy Vzdělávací program č.j.mšmt Školní rok 2009/2010 v ročnících Počet ţáků Národní škola Obecná škola Základní škola /96-2 4,5,9 90 ŠVP Brána poznání 1,2,3 a 6,7,8 185

6 2.1 Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání. Projektová výuku ţáků v rámci adaptace ţáků 6. ročníků ve spolupráci s místní organizací SKV Volejbal, které nám pomáhá financovat pobyt ţáků v rámci projektu a hradit částečně náklady na jeho realizaci. Projekt vedla školní preventistka ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky. Projekt pro ţáky 7. ročníků je zaměřený na problematiku zdravého ţivotního stylu a prevenci. Projekt sexuální výchovy pro ţáky 8. ročníků seznamuje ţáky s touto problematikou a pomáhá jim se orientovat v dalším ţivotě. 3.1 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů. Volitelné předměty : Informatika Technické činnosti Pěstitelství a chovatelství Volba povolání Konverzace z německého a anglického jazyka Matematický seminář Seminář ze zeměpisu Německý jazyk Sportovní hry Anglický jazyk Vaření Nepovinné předměty : ZTV zdravotní tělesná výchova, sportovní hry

7 Organizace vyučování a předměty Tabulka 2. pro 1. stupeň ORGANIZACE ŠVP ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vzdělávací oblasti Předměty Jazyková komun. Třída ČJ Počet dětí AJ 3 ČES.JAZ. 7 7 Mat. a její aplikace CIZ.JAZ. 8 4 M MATEM. 5 4 Inf. a kom. techn. PRVOU. I PŘÍROD. 1 2 Člověk a jeho svět VLASTIV. 2 2 Prvouka HUD.V. 1 1 Přírodověda VÝT.V. 1 1 Vlastivěda PRAK.Č. 2 2 Umění akultura TĚL.V. 2 2 Hudební vých ZTV Výtvarná vých NAB, Informatika 1 1 Člověk a zdraví Tělesná vých Člověk a svět práce zákl Volitelné předměty DČJ Čl. a svět pr celkem S. čtení a psaní 1 1 Celkem základní Celkem disponibil Celkem v ročníku

8 Tabulka 3. pro 2. stupeň Vzdělávací oblasti Předměty ŠVP RVP Jazyková komun Německý jazyk Anglický jazyk Český jazyk Mat. a její aplikace M 4+0,5 4+0, Inf. a kom. techn I Člověk a spol. 11,5 12 Dějepis 2 2 1,5 2 7,5 Vých. k obč Člověk a příroda 22, Fyzika ,5 6+0,5 Chemie Přírodopis 2 2 1,5 1+0,5 6,5+0,5 Zeměpis Umění akultura Hudební vých Výtvarná vých Člověk a zdraví Vých. ke zdr Tělesná vých Člověk a svět práce 4 4 Čl. a svět pr Volitelné předměty 0+9 Jazyk A Jazyk N Jazyk R Sportovní hry Aerobik Výt. Sem Příprava pok Ekol. Sem Př. k př. zk Výp. tech Celkem základní

9 3.2. Mezinárodní spolupráce a programy : V tomto školním roce jsme se účastnili mezinárodní karpatské ligy ve florbalu ţaček za účasti druţstev ze Slovenska ČR. Navázali jsme druţební styky se ZŠ Omšenie a Trenčianské Teplice. Ze strany slovenských škol se ale po výměně vedení školy v obci Omšeni spolupráce zhoršila a omezila se jen na účast ve florbalových utkáních. účastnili jsme se turnaje ve Vsetíně, Trenčianských Teplicích a Omšeni. Comenius : Základní škola Hošťálková se zapojila do mezinárodního projektu Comenium Multilaterální partnerství. Partnerské školy z italského Busta Arsizia, španělské Ibizy a tureckého města Adana se setkaly na prvním projektovém setkání v italském Bustu Arsizio v listopadu Zde se dohodly na obsahu spolupráce pro další multilaterální partnerství škol. Projektového setkání se v Itálii zúčastnili dva pedagogičtí pracovníci a dva ţáci naší školy. V roce 2010 pořádala další projektové setkání turecká škola v měsíci únoru a v květnu španělská Ibiza. Naší školu navštíví v říjnu 2010 asi 15 aţ 20 ţáků a pedagogických pracovníků partnerských škol. V současné době ţáci a učitelé naší školy zpracovávají české a valašské báje a pověsti ve formě digitálních prezentací. Budou slouţit našim zahraničním partnerům pro seznámení s historickými prameny a kulturou České republiky a našeho regionu. Po jejich vytvoření je poskytneme zahraničním partnerům a také zveřejníme na webových stránkách školy. III. Údaje o pracovnících školy 3.1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/2010 : Tabulka 4. Počet fyzických osob Přepočtené Úvazky Interní pracovníci 23 20,3 Externí pracovníci 3.2. Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2009/2010 : (u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A, S student)

10 Tabulka 5. Ped. Pracovníci - poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe 1 Ředitel 1 VŠ, pedagogické, Z TV 32 2 Zástupce ředitele 1 VŠ, pedagogické, M - VV 34 3 Učitel 1 VŠ, pedagogické, 1. stupeň 20 4 Učitel 1 VŠ,pedagogické, 2.stupeň, Z-Tv 9 5 Učitel 1 VŠ, pedagogické, 1.stupeň 20 6 Učitel 1 VŠ, pedagogické, 1.stupeň 24 7 Učitel 1 VŠ, pedagogické, 1.stupeň 24 8 Učitel 1 VŠ, pedagogické, 1.stupeň, S 17 9 Učitel 1 VŠ, pedagogické, CH - PV Učitel 1 VŠ, pedagogické, JA 4 11 Učitel 1 VŠ, pedagogické, JČ Kv 2 12 Učitel 1 VŠ, pedagogické, JN - JR - VV Učitel 1 VŠ, pedagogické, Čj - Ov 4 14 Učitel 1 VŠ, pedagogické, M PV Učitel 1 VŠ, pedagogické, BI - TV Učitel 1 VŠ, pedagogické, M PV Učitel 1 VŠ, pedagogické, M F Učitel 1 VŠ, pedagogické, ČJ-OV 4 20 Vychovatelství 0,5 Pedagogická škola, 33 vychovatelství 21 Vychovatelství 1 Pedagogická škola, 7 S vychovatelství 22 Vychovatelství 0,7 VŠ, pedagogické, 21 vychovatelství 23 Učitel 0,86 VŠ, pedagogické, ČJ 1 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje : (Věková struktura pracovníků, odchody pedagogických pracovníků, celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagog. pracovníků.) Komentář k dané problematice : Naše škola je vesnická škola, která leţí mimo hlavní komunikační spojení. Proto dojíţdění učitelů z větší vzdálenosti není moţné. Ve spolupráci s OÚ se nám v posledních letech daří zajistit pro zájemce z řad pedagogických pracovníků byty. Tím se zlepšila i odbornost výuky. Hlavní předměty matematika, český jazyk, cizí jazyky, chemie, přírodopis, výchovné předměty a volitelné předměty učíme aprobovaně. Neaprobovaně vyučujeme občanskou výchovu ( výjimka pracovnice), hudební výchovu, částečně anglický jazyk, rodinnou výchovu, dějepis a na 1. stupni přírodovědu a vlastivědu.

11 3.3. Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : Tabulka 6. Poţadovaný stupeň vzdělání : 83 Aprobovanost výuky : 84,5 V % Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/2010 : Tabuka 7. Počet fyzických osob Přepočtené Úvazky Interní pracovníci 15 12,4 Externí pracovníci 3.4. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2009/2010 : Tabuka 8. Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo funkce 1 Ekonomka 1 Ekonomická škola 2 Adm. Pracovnice 0,75 Integrovaná škola 3 Školník 1 SO nástrojař 4 Uklizečka 0,83 SŠ gymnázium 5 Uklizečka 0,83 SO 6 Uklizečka 0,83 SO - strojní obuvnice 7 Uklizečka 0,83 Ekonomická škola - 2letá 8 Uklizečka 0,83 SOU obchodní 9 ved. školní jídelny 1 Ekonomická škola 10 vedoucí kuchyně 1 SOU kuchař 11 Kuchařka 0,83 SOU - kuchař, číšník 12 Kuchařka 0,83 SO obuvnická 13 Kuchařka 0,83 Ekonomická škola 14 Kuchařka 0,5 SOU kuchař 15 Kuchařka 0,5 SOU

12 IV. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 4.1. Zapsaní a zařazení ţáci a děti ve školním roce 2009/2010 : Tabuka 9. Zapsaní do 1. Počet ţádostí Nastoupili do Tříd 2009 o odklad 1. třídy Počty ţáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2009/2010 : Tabulka 10. Škola SOŠ JS Vsetín SOŠ JS Vsetín SOŠ JS Vsetín SOŠ JS Vsetín SOŠ Otrokovice SPŠ str. Vsetín SŠ Kostka Vsetín OA VM SŠ sluch pos VM SOŠ Otrokovice SUPŠ sklář VM SŠ Kostka Vsetín MG Vsetín SŠOdS Vizovice SZŠ Vsetín SŠ Kostka Vsetín SŠ Kostka Vsetín MG Vsetín SŠ Kostka Vsetín SŠOdS Vizovice OA VM GJBlahoslava PR SŠ Od a pod Obor Mechanik opravář motor. vozidel Mechanik opravář motor. vozidel Kuchač-číšník Instalatér Mechanik opravář motor. vozidel Strojírenství-výpočetní technika Ekonomika a podnikání Ekonomické lýceum Zahradník Instalatér Užitá malba Ekonomika a podnikání Gymnázium Kadeřník Zdravotnický asistent Pedagogické lýceum Pedagogické lýceum Gymnázium Ekonomika a podnikání Kadeřník Obchodní akademie Předškolní a mimošk. pedagogika Oděvnictví

13 Škola SZŠ Vsetín SOŠ JS Vsetín SOŠ JS Vsetín SOŠ OS Vsetín ISŠ COP VM SPŠSt VM SPŠSt VM ISŠ COP VM SŠ Kostka Vsetín SPŠ POLCOP ZL SZŠ Vsetín SŠ Kostka Vsetín SŠ Kostka Vsetín SŠOdS Vizovice OA VM SZŠ Vsetín SOŠ OS Vsetín SŠOdS Vizovice SOŠ JS Vsetín MG Vsetín SOŠ OS Vsetín ISŠ COP VM SŠ Kostka Vsetín Obor Zdravotnický asistent Instalatér Tesař Obchodník Strojní mechanik Truhlář Technická zařízení budov Elektrikář Pedagogické lýceum Reprodukční grafik Zdravotnický asistent Ekonomika a podnikání Pedagogické lýceum Kadeřník Obchodní akademie Zdravotnický asistent Prodavač Kadeřník Gastronomie Gymnázium Obchodník Řezník Ekonomika a podnikání Ţáci nepřijatí v prvním termínu se umístili na SŠ a SOU v druhém termínu. V. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií : 5.1. Celkový prospěch ţáků ve škole za uplynulý školní rok 2009/2010 : Příloha č. 1 ( Za obě pololetí : Přehled klasifikace, Přehled klasifikace graf, Přehled předmětů ) 5.2. Hodnocení chování 2. a 3. stupeň Příloha č. 1 ( Přehled výchovných opatření za obě pololetí ) 5.3. Neomluvené hodiny za školní rok 2009/2010 : Příloha č. 1 ( Přehled klasifikace za obě pololetí )

14 5.4. Údaje o integrovaných ţácích : Ţáci integrovaní ve třídách ve školním roce pod tabulkou uvést případný komentář k problematice integrace a výchovně vzdělávací práce s handicapovanými ţáky. Tabulka 11. Druh postiţení : Ročník Počet ţáků Sluchové postiţení Zrakové postiţení S vadami řeči Tělesné postiţení S kombinací postiţení S vývojovými poruchami učení Celkem 2.,4.,5.,6.,7., Do integrace bylo na základě doporučení zařazeno dětí, tzv. příplatkových, po doporučení PPP a SPC, s dotací Kč, od ledna 2009 Kč. VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pracovníků za školní rok z prostředků DVPP a ostatních : Prostředky DVPP Kč Ostatní vzdělávání a školení pracovníků Kč VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1.Soutěţe a přehlídky počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2009/2010 : Pod tabulku uveďte významná umístění a úspěchy (ţáky neuvádějte jmenovitě).

15 Tabulka 13. Název přehlídky soutěţe, Školní kolo Počty účastníků : Okresní kolo Oblastní kolo Krajské kolo Celostátní Miss Aerobik 25 Aerobik Bylnice Aerobik Loučka 18 Odbíjená Florbal Výtvarné soutěţe Kopaná Besídka 150 Karneval 150 Šachy Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků. Projekt Spolu pro ţáky 6. ročníků Projekt pro 7. ročníky v rámci prevence, projekt sexuální výchovy pro 8. třídy Umístění ţáků ve sportovních soutěţích ve florbalu, aerobiku, malé kopané a country Další aktivity Vyhodnocení minimálního preventivního programu ZŠ Hošťálková ve šk. roce

16 Uskutečněné akce Tab. č.14 Název akce Realizátor Třída datum Metodik prevence, Projekt SPOLU třídní učitel 6. Září-2009 Projekt Zdravý ţivotní styl a protidrogová prevence Metodik- prevence 7. květen 2010 Exkurze ţáků 8. a 9. tříd do Prahy Učitelé dějepisu Říjen 2009 Pečení a zdobení perníčků Nadace ZŠ Prosinec 2009 ZŠ Hošťálková Vánoční jarmark ZŠ Hošťálková Prosinec 2009 Mikulášská nadílka Vánoční turnaj ţáků ve vybíjené, kopané a florbalu Nadace ZŠ ZŠ Hošťálková Prosinec 2009 ZŠ Hošťálková Prosinec 2009 Tvořivé dílny ZŠ Hošťálková Prosinec 2009 Věneček slavnostní zakončení tanečního ZŠ Hošťálková a 9. Prosinec 2010 kurzu 9. tříd Nadace ZŠ Exkurze Dukovany ZŠ Hošťálková 9. Leden 2010 Preventivní program Jak chránit sám sebe Centrum ARCHA Vsetín Leden 2010 Preventivní program Já a mé vztahy Centrum ARCHA Vs etín 8. Leden 2010 Dětský karneval Nadace ZŠ Únor 2010 Ekologický program Den Země ZŠ Hošťálková Duben 2010 Projekt Sexuální výchova Metodik prevence 8. Květen 2010 Den matek - akademie Učitelé 1.stupně Květen 2010 Slavnostní Výkop deváťáků ZŠ Hošťálková 9. Červen 2010

17 Další aktivity 1.Školní metodik prevence poskytuje poradenské sluţby pro ţáky a jejich rodiče. 2. Výchovný poradce informuje ţáky především 8. a 9. ročníku o nabídce středních škol a učilišť prostřednictvím nástěnky. 3. Výchovný poradce poskytuje poradenské sluţby pro ţáky a jejich rodiče. 4. Škola nabízí ţákům aktivity mimo vyučování, především v zájmových krouţcích. Třídní učitelé mají přehled o zapojení svých ţáků do těchto aktivit a snaţí se o co největší informovanost ţáků v nabídce těchto aktivit. VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, Kopie závěru výsledku inspekční zprávy nekonala se.

18 IX. Základní údaje o hospodaření školy : tab. 15 A - Prostředky zřizovatele 2009 a pololetí 2010 čerpání- obec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec provoz ZŠ , , , , , , , , , , , , , ,70 DHIM ZŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,50 cestovné ZŠ 290,00 295,00 575,00 171,00 864,00 176,00 132,00 799,00 336,00 787,00 204,00 403, , ,00 opravy ZŠ 0, , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , ,50 služby ZŠ , , , , , , , , , , , , , ,16 vodné ZŠ 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 mzd. nákl. ZŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zpr.mezd ZŠ 4 110, , , , , , , , , , , , , ,00 pojiš.+zps ZŠ ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0, , , ,00 plyn ZŠ , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 energie ZŠ 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 odpisy ZŠ 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 uč. pom. ZŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, celkem ZŠ 593,61 677, ,25 811, , , , ,09 593,27 748, , , , ,01 provoz ŠJ 4 785, , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , ,00 DHIM ŠJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 cestovné ŠJ 0,00 86,00 654,00 200,00 0,00 114,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 opr.+vod. ŠJ 0,00 704, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 714,00 0, , , ,00 služby ŠJ 2 681, , , , , , , , , , , , , ,65 zpr.mezd ŠJ 720, ,00 840,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 770,00 770, , ,00 odpisy ŠJ 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 celkem ŠJ 8 186, , , , , , , , , , , , , , cel. ZŠ+ŠJ 780,30 253, ,18 331, ,25 284, , ,89 448,28 230, , , , ,66 dotace , , , , , , , , , , , , , ,00

19 čerpání- obec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec provoz ZŠ , , , , , , , ,10 DHIM ZŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cestovné ZŠ 132, , ,00 269,00 271, , , ,00 opravy ZŠ 3 072, , , ,00 0,00 0, , ,50 služby ZŠ , , , , , , , ,41 vodné ZŠ 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 mzd. nákl. ZŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zpr.mezd ZŠ 4 040, , , , , , , ,00 pojiš.+zps ZŠ ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 plyn ZŠ , , , , , , , ,06 energie ZŠ 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 odpisy ZŠ 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 uč. pom. ZŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, celkem ZŠ 459,14 443, , , ,87 293,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 provoz ŠJ 4 307, , , , , , , ,40 DHIM ŠJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cestovné ŠJ 0,00 44,00 117,00 157,00 115,00 0,00 433,00 433,00 opr.+vod. ŠJ 966, , , ,00 0, , , ,00 služby ŠJ 4 397, , , , , , , ,63 zpr.mezd ŠJ 720, ,00 720,00 720,00 720,00 780, , ,00 odpisy ŠJ 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 celkem ŠJ , , , , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , cel. ZŠ+ŠJ 849,66 418, ,58 170, ,72 129,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 dotace , , , , , , , ,00

20 Čerpání státních prostředků Tab.15 B čerpnání KÚ leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec učebnice 0,00 969,00 400, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 327,50 0, , ,50 knihovna 0, ,00 0, ,00 0,00 890,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 prac.pomůcky 57, ,00 699,00 228,00 0,00 76,00 0,00 0,00 217,80 0, , , ,80 učební pom ,20 0, , , , ,40 0, , , , , , ,70 UP 1.tř. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DVPP 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 190,00 0, , , ,00 cest. 0, ,00 114, , , ,00 0,00-3, , ,00 348,00 0, ,00 cest.dvpp 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 897,00 865,00 782,00 0,00 675, , ,00 plavání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , soc.pojištění 175, , , ,00 718, , , , , , , , ,00 zdr.pojištění , , , , , , , , , , , , ,00 FKSP , , , , , , , , , , , , ,00 zák. pojištění 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 DNP náhr , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,00 926,00 507, ,00 ONIV , , , ,00 812, , , , , , , , ,00 platy , , , , , , , , , , , , ,00 OON , , , , , ,00 0,00 0,00 530, , , , ,00 NIV celkem , , , , , , , , , , , , ,00 dotace , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00

21 čerpání KÚ leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec učebnice 3 649,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 knihovna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prac.pomůcky 0,00 0, , ,00 425, , ,75 učební pom. 298, , , , , , ,70 UP 1.tř. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 DVPP 0,00 0,00 490, ,00 0,00 0, ,00 cest. 0, , ,00 122, , , ,00 cest.dvpp 0,00 0,00 905, ,00 0,00 511, ,00 plavání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, soc.pojištění 364, , , , , , ,00 zdr.pojištění , , , , , , ,00 FKSP , , , , , , ,00 zák. pojištění 9 424,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 DNP náhr ,00 0, ,00 0,00 0,00 237, , ONIV 124, , , , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 platy , , , , , , ,00 OON , , , , , , , NIV celkem 089, , , , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 dotace 0, , , , , , ,00

22 Celkové příjmy : Vyúčtování rok 2009 Příjmy: dotace Obec Hošťálková ,00 Kč úroky 15206,68 Kč pouţití rezervního fondu (reprez.) trţby-dopl.stravné-prov.nákl. trţby školné druţina výnosy umíst.automatu mléko cenové vyrovnání 1365,72 Kč školní jídelna (nákup potr./trţby) 1027,00 Kč 4260,00 Kč 21950,00 Kč 7396,00 Kč -75,31 Kč CELKEM ,09 Kč Náklady: CELKEM ,66 Kč Hospodářský výsledek ,43 Kč Poplatky od rodičů ţáků, jiných zákonných zástupců Školní druţina : Poplatek se začal vybírat v září 2009 ve výši 50 Kč měsíčně za ţáka.

23 X. Závěr výroční zprávy Stručné celkové zhodnocení činnosti školy v uplynulém školním roce, naplňování orientace práce pro příští školní rok. cílů a priorit za uplynulé období. Předpoklady dalšího vývoje školy, Zhodnocení práce školy za školní rok : 1. Pozitiva - celková úspěšnost v přijímacím řízení na SŠ a OU - bohatá mimoškolní činnost pro ţáky v rámci preventivní péče - spolupráce s Nadačním fondem ZŠ - zřízení odborné učebny s ICT pro přírodopis - zavedení evaluvačních procesů do systému hodnocení školy, inovace ŠVP - dokončení zateplení Tv a rekonstrukce vchodu do školy 2. Negativa - nedostatek finančních prostředků na OH zaměstnanců - počet školních úrazů - přechodný úbytek ţáků 3. Orientace a úkoly pro další školní rok : - stabilizace učitelského sboru - získat finanční další dotaci na dokončení opravy PMV - zkvalitnit kontrolní činnost vedení školy ( hospitace, BOZP ţáků opatření školení ) - zapojení do projektů financovaných z dotací EU např. šablony podpora výuky CIJ - vyuţití šablon pro modernizaci metod a forem výuky Datum zpracování zprávy : Datum projednání v radě školy nebo na poradě pracovníků školy : Datum projednání s obcí : Podpis ředitele a razítko školy : Mgr. Miloš Sobotka

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Č.j.: ZŠ-č-596/2008. Základní škola Loučka, okres Vsetín č.p.188 756 44 Loučka IČ 47658274

Č.j.: ZŠ-č-596/2008. Základní škola Loučka, okres Vsetín č.p.188 756 44 Loučka IČ 47658274 Č.j.: ZŠ-č-596/2008 Základní škola Loučka, okres Vsetín č.p.188 756 44 Loučka IČ 47658274 Obsah: 1. Charakteristika školy 2 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Školní 856, 766 01 Valašské Klobouky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Karel Ptáček, ředitel školy A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 V Třinci dne 27. 9. 2013 Zpracoval: Mgr. Ivo Klen, ředitel Strana 1 (celkem 29) Charakteristika školského zařízení Jubilejní Masarykova

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1 1. Název školy: Základní škola Napajedla, Komenského 298, okres Zlín 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Janov nad Nisou č.p. 374 Tel: 483 380 045, email: zsjanovjbc@volny.cz, web: www.zsjanovjbc.com VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Projednáno v pedagogické radě dne: 14.09.2010 Schválení ve školské radě dne: Mgr. Zdeňka Blišťanová ředitelka

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, 687 03 Babice 572585065, e-mail: zsbabice@zsbabice.cz, web.

Více