SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU"

Transkript

1 SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU

2 Obsah 1 Všeobecná ustanovení Řízení utkání Obecné zásady řízení utkání povinnosti rozhodčích Práva a povinnosti instruktora Dlouhodobé soutěže družstev Obecné zásady soutěží Soupisky Hostování, fluktuace, přeřazení Povinnosti družstev Povinnosti jednotlivců Termíny a místo utkání Průběh utkání Zpoždění, přerušení a předčasné ukončení utkání Opakované utkání Zápis o utkání Vystoupení, vyloučení ze soutěže Umístění v soutěži, postup a sestup převedení soutěže Jednorázové soutěže Obecné zásady soutěží Povinnosti účastníků Oddílové členství Přestupy Obecné zásady přestupů Ohlášení přestupu a jeho náležitosti Rozhodování o přestupech Odstupné Námitky Disciplinární provinění a tresty Obecné zásady disciplinárního řízení a trestů Druhy provinění družstev a tresty za ně ukládané Druhy provinění jednotlivců a tresty za ně ukládané Závěrečná a přechodná ustanovení

3 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Základní formou činnosti Českého nohejbalového svazu jsou soutěže. 1.2 Soutěže organizují a řídí tyto řídící orgány: a) oddíly a kluby nohejbalu b) nižší organizační články ČNS c) Výkonný výbor ČNS 1.3 Soutěží se v těchto kategoriích podle věku a pohlaví: a) žactvo (žáci a žákyně), tj. hráči do 15 let b) dorost (dorostenci a dorostenky), tj. hráči od 16 do 19 let c) dospělí (muži a ženy), tj. hráči od 20 let Hráči a hráčky, kteří v hracím roce dovrší příslušnou horní věkovou hranici, startují v příslušně věkové kategorii. Žactvo, které v hracím roce dovrší 13 let může startovat i v soutěžích dorostu. Žactvo, které v hracím roce dovrší 15 let může startovat i v soutěžích dospělých. Dorost může startovat v soutěžích dospělých bez omezení věkové hranice. Řídící orgán krajských, okresních a místních soutěží může stanovit v Rozpise soutěže i odchylné složení kategorií (např. sloučení soutěží dorostu, žákyň a žáků do jedné soutěže). Ženy, dorostenky a žákyně mohou startovat v mužských soutěžích pouze do úrovně krajských soutěží. 1.4 Podle způsobu uspořádání se soutěže organizují jako: a) Dlouhodobé, zejména družstev, hrané v delším časovém rozpětí systémem, v kategoriích a v termínech dle Rozpisu soutěží. Většinou se skládají ze základní a nadstavbové části. Za dlouhodobou se považuje soutěž minimálně 5 družstev. b) Jednorázové, jednotlivců, dvojic, trojic, příp. družstev, hrané v časovém rozpětí jednoho nebo několika dní, systémem, v kategoriích, termínech a na místech dle Rozpisu soutěží. 1.5 Sportovně-technické předpisy s dlouhodobou platnosti jsou Pravidla nohejbalu a Soutěžní řád nohejbalu. V jejich rámci vydávají řídící orgány sportovně-technické předpisy s platností pro příslušný hrací rok, kterými jsou: a) Termínový kalendář b) Rozpisy soutěží (jednorázové a dlouhodobé) c) případné další předpisy V jejich rámci a k jejich provedení je řídící orgán soutěže oprávněn vydávat závazná rozhodnutí. Všichni účastníci soutěže, rozhodčí a instruktoři jsou povinni sportovně technické předpisy a prováděcí závazná rozhodnuti dodržovat a učinit vše pro zdárný průběh soutěže v duchu fair play. 1.6 Soutěže se organizují v období hracího roku, který je shodný s rokem kalendářním. 1.7 Rozpis soutěže musí být znám nejpozději před podáním přihlášky do soutěže. 3

4 2 ŘÍZENÍ UTKÁNÍ 2.1 OBECNÉ ZÁSADY ŘÍZENÍ UTKÁNÍ Rozhodčí deleguje řídící orgán soutěže, pokud nestanoví Rozpis soutěže jinak Nedostaví-li se k utkání delegovaný druhý rozhodčí a nebo není-li delegovaný, vybere si první rozhodčí dle vlastního uvážení druhého rozhodčího, pokud se nerozhodne řídit utkání sám. Nedostaví-li se k utkání delegovaný prvý rozhodčí, převezme jeho práva a povinnosti delegovaný druhý rozhodčí a při obsazení druhého rozhodčího postupuje obdobně podle předcházejícího odstavce. Nedostaví-li se k utkání delegovaný prvý ani druhý rozhodčí ve stanovený začátek utkání, dohodnou se urychleně kapitáni družstev (účastníků) na dvou a nebo jednom z přítomných kvalifikovaných rozhodčích nebo na laikovi, který bude utkání řídit. Zároveň se dohodnou, který z nich, jsou-ii dva, je prvý a který druhý rozhodčí. Tuto dohodu potvrdí oba kapitáni družstev do zápisu o utkání svým podpisem. Pokud se kapitáni družstev takto nedohodnou, řídí utkání střídavě zástupci obou účastníků s tím, že začínají rozhodovat hosté. Zápis o utkání vyplňuje a zašle na řídící orgán soutěže vedoucí domácího družstva. Dostaví-li se alespoň jeden z delegovaných rozhodčích později, v době, kdy se utkání ještě hraje, převezme okamžitě řízení utkání Delegovaný rozhodčí řídí utkání v úboru stanoveném Rozpisem soutěže Řídící orgán soutěže deleguje podle vlastního uvážení na náklady ČNS, nebo na žádost některého z účastníků, učiněnou nejméně 7 dní předem, na jeho náklady, instruktora utkání. 2.2 POVINNOSTI ROZHODČÍCH Rozhodčí jsou povinni: a) včas se omluvit řídícímu orgánu soutěže a domácímu družstvu, nemůže-li se dostavit k soutěži či utkání, ke kterému byl delegován b) dostavit se na místo alespoň 30min. před začátkem soutěže resp. utkání, aby mohl splnit všechny stanovené povinnosti, zejména zkontrolovat hřiště, jeho vybavení, způsobilost a pořadatelskou službu c) prokázat se kapitánům družstev a instruktorovi utkání platným průkazem rozhodčího ČNS nebo průkazem totožnosti před zahájením utkání. Průkaz rozhodčího je považován za veřejnou listinu. d) nepřipustit do hry hráče se sádrovým obvazem, hráče, který je pod vlivem alkoholu v průběhu zápasu ani nejednotně oblečenou dvojici či trojici. e) uvést do zápisu nedostatky týkající se SŘ čl.3.4. f) zaslat v případě podání námitek účastníků (družstev) do 5 pracovních dnů ode dne vyzvání své vyjádření řídícímu orgánu soutěže. Rozpis soutěže může stanovit jinak nebo stanovit doplňující podmínky Prvý rozhodčí je povinen: a) vyplnit řádně zápis o utkání, zkontrolovat za přítomnosti obou kapitánů družstev, průkaz trenéra ČNS nebo jeho průkaz totožnosti a soupisky družstev b) nepřipustit do hry účastníka (družstvo), které nemá platnou soupisku a hráče, který na soupisce není uveden, popřípadě není schopen na žádost rozhodčího, instruktora nebo kapitána soupeře prokázat svou totožnost c) vyznačit do zápisu o utkání start fluktuujícího hráče (písmenem F) d) vyznačit do zápisu o utkání start hostujícího hráče (písmenem H) 4

5 e) při napomenutí, udělení žluté či červené karty je povinen okamžitě stručně popsat provinění do zápisu o utkání, při vyloučení napsat podrobnou zprávu a tu zaslat nejpozději do 48 hodin řídícímu orgánu soutěže f) po skončení utkání zkontrolovat zápis o utkání a uvést do něho všechny důležité události, zvláště jestli je přesvědčen, že došlo k pokusu o podvod, dále vyzvat kapitány družstev ke kontrole a podpisu zápisu a nakonec sám zápis podepsat g) doručit zápis o utkání řídícímu orgánu soutěže neprodleně u jednorázových soutěží, do 2 pracovních dní u dlouhodobých soutěží. V případě neosobního doručení se zápis o utkání odesílá doporučenou poštou. h) při přerušení utkání zapsat do poznámek v Zápise o utkání důvod, čas přerušení, čas opětovného zahájení, stav skóre v rozehraném setu, kdo je na podání a kdy je pokračováno v utkání Druhý rozhodčí je povinen: a) včas se omluvit řídícímu orgánu soutěže a domácímu družstvu, nemůže-li se dostavit k soutěži či utkání, ke kterému byl delegován b) dostavit se včas před stanoveným začátkem soutěže resp. Utkání c) v utkání se řídit pokyny prvého rozhodčího mimo posuzování chyb ve hře d) podepsat zápis o utkání 2.3 PRÁVA A POVINNOSTI INSTRUKTORA Instruktor je povinen: a) dostavit se na místo alespoň 30min. před stanoveným začátkem soutěže resp. utkání. b) prokázat se před zahájením utkání platným pověřením řídícího orgánu soutěže c) zúčastnit se celého utkání, sledovat ho a řídícímu orgánu soutěže podat do 5 pracovních dnů ode dne utkání co nejpřesnější zprávu o průběhu utkání Instruktor má právo: a) hodnotit výkon rozhodčích b) nahlédnout do náležitostí účastníků c) zjistí-li jakékoliv nedostatky proti platným předpisům (s výjimkou posuzování chyb ve hře), upozornit na ně rozhodčí Rozpis soutěže může stanovit doplňující podmínky. 3 DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV 3.1 OBECNÉ ZÁSADY SOUTĚŽÍ Strukturu soutěží družstev tvoří: a) republikové soutěže b) krajské soutěže c) okresní soutěže d) místní soutěže V jedné skupině dlouhodobé soutěže nesmí startovat dvě družstva stejného oddílu, pokud řídící orgán v Rozpise soutěže nestanoví jinak Utkání družstev sestává ze vzájemných zápasů jednotlivců, dvojic a trojic soupeřů o konečný výsledek. Pořadí zápasů a jejich hodnocení, zda utkání končí dosažením rozhodujícího zápasového bodu, složení družstva, minimální počet hráčů družstva, které družstvo je domácí a další údaje jsou dány v Rozpisu soutěží. 5

6 3.1.4 Ve všech soutěžích se vítězství v utkání hodnotí 2 body, tzv. tabulkovými, nerozhodně 1 bodem, porážka žádným bodem, kontumace minus 1 bodem Všeobecné povinnosti účastníků soutěže jsou: a) Splnit v termínu podmínky stanovené v Rozpisu soutěže. Přihláška musí obsahovat: adresu hřiště, kontaktní informace oddílu, podpis oprávněné osoby, pokud není obsah přihlášky upraven Rozpisem soutěže b) předložit ve stanoveném termínu řídícímu orgánu soutěže soupisku družstva k potvrzení c) mít k dispozici venkovní hřiště, jehož rozměry a povrch vyhovují Pravidlům nohejbalu d) mít k dispozici tělocvičnu či halu, jejíž rozměry a povrch vyhovují Pravidlům nohejbalu, pokud řídící orgán v Rozpise soutěže nestanoví jinak e) mít trenéra s potřebnou kvalifikaci, pokud řídící orgán v Rozpise soutěže nestanoví jinak f) zařadit do dlouhodobé soutěže dorostu, žactva nebo žen jedno družstvo, soutěž dokončit, tato povinnost platí pro účastníky mužských soutěží nejvyšších krajských a výše. U nejvyšších krajských soutěží tato povinnost nemusí být splněna v případě, pokud účastník soutěže zaplatí řídícímu orgánu této soutěže poplatek ve výši Kč, pokud Rozpis soutěže neurčí jinak. Účastník, který zaplatí uvedený poplatek ztrácí možnost účasti v kvalifikaci o postup do vyšší soutěže. 3.2 SOUPISKY Soupiska družstva musí obsahovat jména a příjmení minimálního počtu hráčů družstva, jejich rodná čísla a vlastnoruční podpisy. Soupiska musí obsahovat také jména a příjmení včetně adres a telefonů vedoucího a trenéra družstva. Soupiska musí obsahovat i kvalifikaci trenéra družstva. Soupiska musí být vedoucím a trenérem družstva vlastnoručně podepsána. Soupiska se řídícímu orgánu soutěže předkládá min. ve dvou stejnopisech k potvrzení. Řídící orgán soutěže stejnopisy soupisky potvrdí, jeden uloží a druhý zašle účastníkovi soutěže zpět. Stejný postup platí v případě změn na soupisce Před utkáním se soupiska družstva předkládá prvému rozhodčímu ke kontrole. V utkání nesmí startovat hráč, který není řádně uveden na řídícím orgánem soutěže potvrzené soupisce včetně všech změn Připisovat na soupisku je možné jen na stejnopisu oddílu a řídícího orgánu soutěže ty hráče, kteří: a) nejsou na soupisce ani jednoho družstva oddílu s výjimkou fluktuujících hráčů b) změní-li oddílové členství přestupem c) hostují d) byli přeřazeni e) fluktuující f) zanikne-li oddílové členství. 3.3 HOSTOVÁNÍ, FLUKTUACE, PŘEŘAZENÍ Hostování hráčů je povoleno takto: a) Hráč, který v hracím roce neodehrál v jakékoliv dlouhodobě soutěži žádné utkání za mateřský oddíl, může se souhlasem mateřského oddílu hostovat v jakémkoliv jiném oddíle. Mateřský oddíl může v průběhu hracího roku hostování ukončit 30. června a vrátit hráče zpět do mateřského oddílu. Hostování platí v průběhu jednoho hracího roku. Hráč může v hracím roce hostovat pouze jedenkrát. Hostování začíná připsáním hráče na soupisku družstva oddílu, do kterého hráč ohlásil hostování na základě písemného oznámení hráče či oddílu, opatřeného souhlasem mateřského oddílu, doručeného řídícímu orgánu soutěže. Hostování je ukončeno doručením oznámení mateřského oddílu o ukončení hostování řídícím orgánům dlouhodobých soutěží, ve 6

7 kterých startoval a oddílu, kde hostoval. Oznámení musí mateřský oddíl zaslat prokazatelně poštou nebo předat osobně proti podpisu nejpozději 30. června. Nesplní-li tuto podmínku, hostování hráče se považuje za neukončené.hráč či oddíl jsou povinni zaslat kopie oznámení o zahájení a ukončení hostování řídícímu orgánu soutěže toho družstva mateřského oddílu, na jehož soupisce byl uveden před zahájením hostování. Po přestupu může hráč zahájit hostování do oddílu, ze kterého přestoupil, po uplynutí 12 měsíců. do jiného oddílu okamžitě. b) Hráč kategorie dorostu může se souhlasem mateřského oddílu hostovat i v dorosteneckém družstvu jiného oddílu. Hostování platí v průběhu jednoho hracího roku. V průběhu hracího roku nesmí tento hráč startovat v žádné mistrovské soutěži za dorostenecké družstvo mateřského oddílu. Mateřský oddíl může v průběhu hracího roku hostování ukončit 30. června a vrátit hráče zpět do mateřského oddílu. V soutěži dospělých startuje takto hostující hráč za mateřský oddíl při dodržení ostatních článků SŘ. Hostování začíná dnem doručení písemného oznámení hráče či oddílu opatřeného souhlasem mateřského oddílu řídícímu orgánu té dorostenecké soutěže, ve které bude startovat. Hráč či oddíl jsou povinni zaslat kopii oznámení o hostování i řídícímu orgánu dorostenecké soutěže, ve které startuje mateřský oddíl. c) Hráč kategorie žactva může se souhlasem mateřského oddílu hostovat v dorosteneckém družstvu jiného oddílu. V soutěžích žáků startuje takto hostující žák za mateřský oddíl při dodržení ostatních článků SŘ. Hostování platí v průběhu jednoho hracího roku. V průběhu roku nesmí tento hráč startovat v žádné mistrovské soutěži za dorostenecké družstvo mateřského oddílu. Mateřský oddíl může v průběhu hracího roku hostování ukončit 30. června a vrátit hráče zpět do mateřského oddílu. Hostování začíná dnem doručení písemného oznámení hráče či oddílu opatřeného souhlasem mateřského oddílu řídícímu orgánu té dorostenecké soutěže, ve které bude startovat. Hráč či oddíl jsou povinni zaslat kopii oznámení o hostování i řídícímu orgánu žákovské soutěže, ve které startuje za mateřský oddíl Fluktuací se rozumí start hráče v druhém družstvu jednoho oddílu během jednoho roku. Fluktuující hráč je uveden na soupisce základního družstva i na soupisce druhého družstva, zde však s označením fluktuace písmenem F. Fluktuujících hráčů může v jednom utkání nastoupit pouze maximálně polovina z minimálního počtu hráčů. Fluktuující hráč může odehrát za družstvo ve vyšší soutěži maximálně polovinu zbývajícího počtu utkání družstva ode dne, kdy byl doplněn na soupisku družstva. Za start fluktuujícího hráče v utkání se považuje jeho uvedení v zápise o utkání. Fluktuovat není dovoleno v současně probíhajících utkáních. Jestliže převýší hráč počet povolených startů, jsou všechna utkání, v nichž takto neoprávněné startoval, kontumována ve prospěch soupeře Hráč, který neodehrál v hracím roce v příslušné soutěži žádné utkání za družstvo, na jehož soupisce je uveden, může být svým mateřským oddílem přeřazen do některého jeho jiného družstva. 3.4 POVINNOSTI DRUŽSTEV Zástupci družstva uvedený na soupisce se musí dostavit se soupiskou nejpozději do 15 minut před zahájením utkání a předat ji rozhodčímu Domácí družstvo je povinno nejpozději do 30 minut před zahájením utkání zajistit: a) pořádek na hřišti a v jeho blízkém okolí, k tomu vytvořit pořadatelskou službu, jejíž rozsah určí Rozpis soutěže b) regulérní hřiště na adrese, uvedené v Rozpisu soutěže a jeho řádnou úpravu c) regulérní dva míče a dvě sítě d) hráčské lavičky - samostatné nebo oddělené pro hostující družstvo, minimálně pro 8 osob e) prostor pro rozcvičení hostujícího družstva f) krytou uzamykatelnou šatnu samostatnou nebo oddělenou pro rozhodčí a pro hostující družstvo 7

8 g) WC pro hostující družstvo a rozhodčího h) krytou sprchu s teplou vodou pro hostující družstvo a rozhodčího i) ukazatel stavu setu a zápasu j) ukazatel stavu utkání k) lékárničku s vybavením pro ošetření drobných poranění l) stolek a židle pro rozhodčí m) trojmo zápis o utkání a předat jej rozhodčímu Rozpis soutěže může stanovit doplňující podmínky. 3.5 POVINNOSTI JEDNOTLIVCŮ Hráč, trenér, vedoucí družstva, nebo instruktor prokazuje rozhodčímu na požádání svou totožnost průkazem, který je veřejnou listinou a který obsahuje jeho fotografii a rodné číslo. V nepřítomnosti vedoucího přebírá všechna jeho práva a povinnosti dle tohoto článku kapitán. V nepřítomnosti trenéra může převzít jeho práva a povinnosti dle tohoto článku kapitán nebo vedoucí družstva Hráči jsou povinni: a) na hřišti a v jeho blízkostí se chovat slušně, dodržovat kázeň, plnit pokyny rozhodčího, vyplývající z platných předpisů Českého nohejbalového svazu, svého vedoucího a trenéra b) minimálně jednou ročně se podrobit lékařské prohlídce, kterou si zajistí sami c) řídit se platnými sportovně-technickými předpisy d) řídit se Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu, vydanou Antidopingovým výborem ČR, včetně všech dodatků a doplňků Trenér je povinen: a) před utkáním stanovit sestavu družstva v utkání a nechat ji rozhodčím zapsat do zápisu o utkání b) v utkání vést hráče svého mateřského oddílu Vedoucí družstva je povinen: a) jednat výhradně za své družstvo s řídícím orgánem soutěže, soupeři, pořadatelem, rozhodčími a instruktorem, o těchto jednáních včas hráče svého družstva informovat b) vyplatit rozhodčím finanční náležitosti nejpozději do 30 minut po skončení utkání. 3.6 TERMÍNY A MÍSTO UTKÁNÍ Pokud řídící orgán soutěže nerozhodne jinak, musí být utkání odehráno ve stanoveném termínu, na stanoveném místě a ve stanoveném začátku. Pořadatelství, termíny, místo a začátky utkání jsou stanoveny Rozpisem soutěží Řídící orgán soutěže může pořadatelství, termíny, místo a začátky utkání změnit v závažných případech: a) z vlastního podnětu b) z podnětu družstev na základě jejich písemné dohody Závažnost konkrétních případů posuzuje řídící orgán soutěže. O změně pořadatelství, termínu, místa či začátku utkání informuje řídící orgán soutěže rozhodčí prostřednictvím příslušné odborné komise, pokud tato není zřízena, pak přímo. 8

9 3.6.3 Pravidla pro podání žádosti o změnu pořadatelství, termínu, místa či začátku utkání a) žádost doručuje řídícímu orgánu soutěže jedno z družstev dle jejich dohody b) žádost musí být prokazatelně doručena řídícímu orgánu soutěže nejpozději 15 pracovních dní před oficiálním termínem utkání c) žádost musí obsahovat písemnou dohodu podepsanou zástupci obou družstev a doklad o zaplacení poplatku ve výši stanovené Rozpisem soutěže a) pokud dochází ke změně termínu, místa či začátku utkání na základě rozhodnutí řídícího orgánu, musí být toto rozhodnutí prokazatelně doručeno oběma družstvům alespoň 10 pracovních dní předem, b) pokud řídící orgán soutěže nejpozději 5 dní před oficiálním termínem utkání nesdělí oběma družstvům své stanovisko k jejich žádosti dle 3.6.3, považuje se změna za schválenou. 3.7 PRŮBĚH UTKÁNÍ Před začátkem utkání nastoupí družstva k pozdravu. Podmínkami pro nástup k pozdravu je včasné předložení soupisky prvému rozhodčímu a nástup v jednotném sportovním úboru s alespoň minimálním počtem hráčů, který je stanoven v Rozpisu soutěže a kteří jsou uvedeni v zápise o utkání. Utkání je ve stanovený začátek zahájeno prvním zápasem Skrečováním zápasu je družstvo postiženo za opožděný nástup či nenastoupení hráčů k zápasu, a to i v případě zranění hráče(ů), které neumožní nastoupit k zápasu. V případě zranění hráčů, které neumožní obsazení všech zápasů se v utkání pokračuje s využitím tohoto ustanovení pro výsledek dílčích zápasů, které nebyly obsazeny Při nesplnění podmínek pro nástup k pozdravu se družstvu skrečuje první zápas ve prospěch soupeře. Splní-li do 15 minut od stanoveného začátku utkání družstvo podmínky pro nástup k pozdravu, nastoupí družstva k pozdravu a utkání pokračuje druhým zápasem. Při nesplnění podmínek pro nástup k pozdravu po 15 minutách od stanoveného začátku utkání se družstvu skrečuje druhý zápas ve prospěch soupeře. Splní-li do 30 minut od stanoveného začátku utkání družstvo podmínky pro nástup k pozdravu, nastoupí družstva k pozdravu a utkání pokračuje třetím zápasem. Při nesplnění podmínek pro nástup k pozdravu po 30 minutách od stanoveného začátku utkání se družstvu kontumuje celé utkání ve prospěch soupeře Při nenastoupení hráčů zápasu obou družstev, skrečují se zápasy resp. kontumuje utkání oběma družstvům stejným způsobem. V tomto případě může tabulkové body získat jen družstvo, které v utkání získá min. polovinu možných zápasových bodů. O konečném výsledku utkání v tomto případě rozhodne řídící orgán soutěže Pořadí zápasů v utkání se nemění Družstvo je postiženo kontumací utkání takto: 0: max. počtu zápasových bodů, 0: max. počtu setů v zápasech, 0: max. počtu bodů v setech. 3.8 ZPOŽDĚNÍ, PŘERUŠENÍ A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ UTKÁNÍ Není-Ii možní utkání zahájit pro nepředvídatelnou překážku, jsou obě družstva povinna zahájit utkání v pozdější hodinu, nejpozději však do dvou hodin. O tom, kdy a kde se utkání sehraje, rozhoduje prvý rozhodčí na návrh vedoucího domácího družstva. 9

10 3.8.2 Není-li možné v utkání pokračovat pro nepředvídatelnou překážku, je utkání přerušeno. O přerušení utkání a o tom, kdy a kde bude utkání pokračovat, rozhoduje prvý rozhodčí na návrh vedoucího domácího družstva. V utkání musí být pokračováno do dvou hodin. Nepředvídatelnou překážkou se rozumí: a) případy, uvedené v Pravidlech b) technické problémy (přetržení i náhradní sítě, poškození obou míčů, výpadek elektrického proudu v hale, apod.) c) vyšší moc (požár apod.) Utkání se dohrává od stavu v utkání, zápasu a setu před přerušením. Utkání lze přerušit na maximálně 3 hodiny v jednom dni. Pokud utkání není dohráno, pak jej prvý rozhodčí předčasně ukončí a dohrává se v termínu určeném Řídícím orgánem soutěže Jestliže utkání ztratí sportovní charakter, dojde-li na hřišti k výtržnostem, k neuposlechnutí příkazu rozhodčího, k inzultaci rozhodčího, instruktora, vedoucího, trenéra nebo hráče utkání či pokusu o ni apod., přeruší nebo ukončí rozhodčí utkání. Vždy však ve spolupráci s pořadatelem, resp. domácím družstvem učiní vše, aby byl závadný stav či jev co nejdříve odstraněn. Pokud rozhodčí v tomto případě nemůže vyplnit a odeslat zápis o utkání, neprodleně zašle řídícímu orgánu soutěže své vyjádřeni o předčasném ukončení utkání spolu s důvody tohoto rozhodnutí. V případě, že je utkání ukončeno dle tohoto ustanovení, je kontumací postiženo domácí družstvo s výjimkou případů a) kdy je utkání ukončeno z důvodu opuštění hřiště některým družstvem. Pak je kontumací postiženo družstvo, které hřiště opustilo. b) kdy je utkání ukončeno z důvodu chování hráčů a funkcionářů hostujícího družstva. Pak je kontumací postiženo hostující družstvo. 3.9 OPAKOVANÉ UTKÁNÍ Řídící orgán soutěže může zcela výjimečně nařídit opakované utkání ZÁPIS O UTKÁNÍ Ve všech utkáních soutěže se užívá jednotný tiskopis zápisu o utkání. Zápis o utkání vyplňuje prvý rozhodčí, může tuto povinnost přenést na druhého rozhodčího. Zápis se vyplňuje podle předtisku Podle nahlášení nejdříve domácího družstva, zapíše rozhodčí do zápisu jméno, příjmení, rodné číslo minimálního počtu hráčů a vyznačí start hráčů prvního zápasu, ve kterém budou startovat. Stejně postupuje rozhodčí při zapisování hráčů v dalších zápasech. Náhradníci střídající během zápasu mohou byt zapisováni kdykoliv, nejpozději při nástupu do hry. Po každém setu zaznamenává rozhodčí jeho výsledek. Po skončení utkání zkontroluje prvý rozhodčí zápis o utkání, dopíše čas ukončení utkání a případně své poznámky či poznámky druhého rozhodčího. Takto vyplněný zápis nejprve zkontrolují a podepíší kapitáni obou družstev a po nich oba rozhodčí. Poznámky hráčů, kapitánů či funkcionářů družstev nejsou do zápisu zaznamenávány. Tyto poznámky je nutné řešit v souladu s ustanovením Soutěžního řádu o námitkách. V případě, že kapitán družstva zápis nepodepíše, platí výsledek utkání dle zápisu o utkání bez ohledu na podané námitky. Originál zápisu o utkání zasílá řídícímu orgánu soutěže prvý rozhodčí. Prvou kopii obdrží hosté, druhou kopii domácí VYSTOUPENÍ, VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE Jestliže družstvo vystoupí ze soutěže nebo je vyloučeno, jsou všechna jeho utkání kontumována, aniž by soupeři získali jakýkoliv výsledkový zisk Družstvo je z další soutěže vyloučené bez ohledu na získaný počet bodů pro tři kontumovaná utkaní. 10

11 Družstvo je z další soutěže vyloučené bez ohledu na získaný počet bodů pro nesplnění povinnosti zařadit do dlouhodobé soutěže dorostu, žactva nebo žen jedno družstvo a soutěž dokončit. Rozhodnutí o vyloučení lze provést kdykoliv v průběhu soutěže Hráči družstva, které vystoupilo nebo bylo vyloučeno ze soutěže a) na hráče se pohlíží, jako kdyby za družstvo odehráli utkání, která byla odehrána před vystoupením/vyloučením b) hráči mohou v příslušné sezóně nastoupit za jiný oddíl na základě hostování či přestupu, avšak až po nabytí účinnosti rozhodnutí o vystoupení/vyloučení družstva, jehož byli hráčem Jestliže je družstvo vyloučeno ze soutěže či ze soutěže vystoupilo, startuje v dalším ročníku v soutěži minimálně o dvě nižší než byla soutěž, ze které vystoupilo nebo bylo vyloučeno, pokud Rozpis soutěže nestanoví jinak UMÍSTĚNÍ V SOUTĚŽI, POSTUP A SESTUP Konečné umístění družstev v soutěži, hrané skupinovým systémem, je dáno počtem získaných tabulkových bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění na kterémkoliv místě: a) vyšší počet tabulkových bodů ze vzájemných utkání b) vyšší počet zápasových bodů ze vzájemných utkání, v případě, že se jedná o dvě a více družstev c) rozdíl setů ze vzájemných utkání d) rozdíl míčů ze vzájemných utkání e) ve stejném pořadí ze všech utkání f) los Průběžné umístění družstev v soutěži, hrané skupinovým systémem, je dáno počtem získaných tabulkových bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění na kterémkoliv místě: a) rozdíl zápasových bodů ze všech utkání b) rozdíl setů ze všech utkání c) rozdíl míčů ze všech utkání d) los Umístění družstev v soutěži, hrané vyřazovacím systémem, je dáno počtem získaných vítězných utkání v jednotlivých kolech. V případě rovnosti zápasových bodů rozhoduje o vítězi utkání: a) rozdíl setů v tomto utkání b) rozdíl míčů v tomto utkání c) los Počet sestupujících družstev, a to zda družstvo sestoupí přímo či zda se zúčastní kvalifikace a s jakými družstvy, stanoví řídící orgán v Rozpisu soutěží. Sestupující družstvo sestupuje do nejbližší nižší soutěže. V případě, že ze soutěže některé(á) družstvo(a) vystoupilo(a) či bylo(a) vyloučeno(a), počet sestupujících družstev se adekvátně tomu sníží Počet postupujících družstev, a to zda družstvo postoupí přímo či zda se zúčastní kvalifikace a s jakými družstvy, stanoví řídící orgán v Rozpisu soutěží. 11

12 Pokud družstvo právo na účast v kvalifikaci do vyšší soutěže odmítne nebo nesplní podmínky účasti, jeho právo přechází na nejblíže za ním umístěné družstvo v této nižší soutěži, nejhůře však na družstvo umístěné do třetího místa. Odmítne-li i toto družstvo, omezí se počet družstev v kvalifikaci. Odmítne-li postup nebo nesplní jeho podmínky družstvo, které si ho vybojovalo v kvalifikaci, postupuje místo něho níže umístěné družstvo z kvalifikace, a to podle pořadí. Jenom po vyčerpání všech družstev z kvalifikace bude vyšší soutěž doplněna o družstvo sestupující, a to podle pořadí Jestliže se hraje soutěž s přímým postupem v jedné skupině a v případě, že některé z oprávněných družstev nesplní podmínky účasti vyšší soutěže nebo odmítne postoupit, postupuje místo něho nejblíže za ním umístěné družstvo, nejhůře však družstvo umístěné do čtvrtého místa Jestliže se hraje soutěž téže úrovně ve skupinách s přímým postupem a v případě, že některé z oprávněných družstev nesplní podmínky účasti vyšší soutěže nebo odmítne postoupit, postupuje místo něho vítěz kvalifikace družstev, která se umístila o jedno místo hůře, než oprávněné družstvo. Nesplní-Ii podmínky účasti ani toto družstvo nebo účast v kvalifikaci odmítne, hraje se kvalifikace s menším počtem účastníků Jestliže je některé družstvo, které bylo účastníkem minulého ročníku soutěže a vybojovalo si účast i v ročníku následujícím, vyřazeno před zahájením soutěže pro nesplnění podmínek účasti ve vyšší soutěži nebo se do soutěže nepřihlásí, nebo ze soutěže vystoupilo, nebo bylo ze soutěže vyloučené, zařadí se na jeho místo družstvo sestupující, a to podle pořadí. Jenom po vyčerpání všech sestupujících, doplní soutěž družstvo z nižší soutěže podle pořadí nebo podle výsledku kvalifikace PŘEVEDENÍ SOUTĚŽE Družstvo může být zařazeno do vyšší soutěže, aniž by postoupilo způsobem uvedeným v bodu Jde o převedení soutěže z jednoho družstva hrajícího vyšší soutěž (dále jen vyšší družstvo) na druhé družstvo hrající nižší soutěž nebo z vyšší soutěže sestupující (dále jen nižší družstvo), a to za těchto podmínek: a) Na převedení do vyšší soutěže není právní nárok a rozhoduje o něm řídící orgán té soutěže, do které nižší družstvo postupuje b) O převedení žádá nižší družstvo písemně řídící orgán vyšší soutěže v době od skončení soutěží, které obě družstva hrají do 30 kalendářních dní před termínem určeným pro přihlášky do dalšího ročníku. c) K žádosti přikládá nižší družstvo písemné vyjádření vyššího družstva opatřené razítkem a podpisem dvou funkcionářů obsahující souhlas s převedením soutěže pro toto nižší družstvo a písemný návrh vyššího družstva na své zařazení do soutěží v příštím hracím roce. d) Vyšší družstvo může být pro následující rok zařazeno do stejné úrovně soutěže, kterou hrálo nižší družstvo před převedením, pouze v tom případě, že řídící orgán této soutěže souhlasí s jeho zařazením. V opačném případě je vyšší družstvo zařazeno do soutěže o jeden stupeň nižší, pokud samo nepožádá o své zařazení ještě níž. e) Řídící orgán vyšší soutěže rozhodne do 14 dní po obdržení žádosti, jestli s převedením soutěže souhlasí a do 7 dnů oznámí nižšímu družstvu své rozhodnutí. f) Nižší družstvo je povinno do 7 dnů od přijetí kladného rozhodnutí zaplatit za převedení soutěže ve prospěch ČNS poplatek, který činí u extraligy Kč, u 1. ligy Kč, u 2. ligy Kč, u krajského přeboru Kč, u všech nižších soutěží, soutěží žen a mládeže jednotně Kč a který bude rozdělen 50% pro řídící orgán vyšší soutěže a 50% pro řídící orgán nižší soutěže. Po zaplacení poplatku oznámí řídící orgán všem stranám převedení soutěže, v opačném případě je informuje o zrušení převedení. V případě, že poplatek je uhrazen po termínu, bude poplatek vrácen do 14 dnů od rozhodnutí o zrušení převedení. 12

13 4 JEDNORÁZOVÉ SOUTĚŽE 4.1 OBECNÉ ZÁSADY SOUTĚŽÍ Řídící orgán soutěže je povinný vydat Rozpis soutěže nejpozději 4 týdny před termínem konání soutěže včetně ustanovení k technickému zajištění soutěže. U postupových soutěží nejpozději 3 měsíce předem, propozice k technickému zajištění pak 3 týdny před termínem konání soutěže. V ostatních případech se použije ustanovení bodu Systém jednorázových soutěží určí v Rozpise soutěží řídící orgán soutěže. Pokud je soutěž součástí postupové soutěže, postupový klíč určí v Rozpise soutěží vždy řídící orgán vyšší soutěže Hráč, který v době konání příslušné kvalifikace jednorázové soutěže hostuje v dlouhodobé soutěži v jiném oddílu, startuje na této jednorázové soutěži (včetně kvalifikace) za tento oddíl. Za mateřský oddíl startovat nemůže. Pokud na kvalifikaci nestartoval, nebo soutěž kvalifikaci nemá, hráč startuje: a) za oddíl, kde hostuje v dlouhodobé soutěži, jestliže hostování hráče nebylo ukončeno b) za mateřský oddíl, jestliže hostování hráče bylo ukončeno Hraje-li se soutěž skupinovým systémem a jsou-li v jedné skupině dva nebo více jednotlivců, dvojic nebo trojic z jednoho oddílu, hrají se zápasy mezi nimi před ostatními zápasy skupiny. 4.2 POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ Účastník soutěže je povinen: a) do stanoveného termínu zaslat řídícímu orgánu soutěže přihlášku do soutěže ve dvou stejnopisech. Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, adresu a telefon zodpovědného zástupce oddílu a musí být jím podepsána. b) dostavit se v určenou dobu před soutěží k prezentaci a uvést při prezentaci jmenné složení jednotlivce, dvojice, trojice či družstva. Neprezentuje-li se stanovený počet hráčů, nemůže jednotlivec, dvojice, trojice resp. družstvo v soutěži startovat. c) nastoupit k zápasu do 5 minut po ohlášení jeho začátku pořadatelem (rozhlasem, v časovém pořadí a pod.). Nenastoupí-li, skrečuje se zápas ve prospěch soupeře. 5 ODDÍLOVÉ ČLENSTVÍ 5.1 Soutěží se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří jsou členy oddílu (klubu) nohejbalu na podkladě oddílového členství. Oddílové členství - viz Stanovy. 5.2 Oddíl nebo VV ČNS může stanovit, že o oddílovém členství bude vydán písemný průkaz. Oddíl je povinen vydat hráči na jeho požádání písemně potvrzeni o dni vzniku jeho oddílového členství. 5.3 O vzniku oddílového členství rozhoduje oddíl samostatně podle svých vnitřních předpisů, vyjma vzniku oddílového členství přestupem. 13

14 5.4 Oddílové členství zanikne: a) dnem, ke kterému oddíl rozhodl podle svých vnitřních předpisů o svém zániku b) dnem doručení písemného oznámení oddílu o vystoupení ze svazu c) dnem, ke kterému se hráč a jeho mateřský oddíl dohodli na zániku členství d) dnem doručení písemného oznámení hráče o zániku členství mateřskému oddílu, v případě pochybností platí den doručení ČNS e) vyloučením hráče, připouští-li to vnitřní předpisy mateřského oddílu f) přestupem. 5.5 Hráči může vzniknout nové oddílové členství od jeho zániku: a) nejdříve po 6 měsících, zaniklo-li jeho oddílové členství způsobem podle bodu 5.4 písmene c b) nejdříve po 12 měsících, zaniklo-li jeho oddílové členství způsobem podle bodu 5.4 písmene e c) nejdříve po 18 měsících, zaniklo-li jeho oddílové členství způsobem podle bodu 5.4 písmene d d) okamžitě, zaniklo-li jeho oddílové členství způsobem podle bodu 5.4 písmene a, b, f. 6 PŘESTUPY 6.1 OBECNÉ ZÁSADY PŘESTUPŮ Hráč může své oddílové členství změnit přestupem z mateřského oddílu do jiného oddílu v některém přestupním termínu Přestupní termíny jsou 15.leden-31.leden a 15.červenec-31.červenec. 6.2 OHLÁŠENÍ PŘESTUPU A JEHO NÁLEŽITOSTI Hráč musí přestup písemně ohlásit mateřskému oddílu a přestupnímu orgánu Hráč nesmí ohlásit v jednom přestupním termínu více přestupů anebo do více oddílů Po přestupu může hráč ohlásit přestup do oddílu, ze kterého přestoupil, po uplynutí 11 měsíců. Do jiného oddílu okamžitě Za ohlášení přestupu musí hráč ve prospěch přestupního orgánu zaplatit přestupní poplatek ve výši 200 Kč V písemném ohlášení přestupu hráč musí uvést zejména své jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, svůj mateřský oddíl, dlouhodobou soutěž, kterou naposledy hrál, a oddíl, do kterého přestup hlásí a vyjádření nového oddílu. Písemné ohlášení přestupu musí hráč vlastnoručně podepsat. Hlásí-li přestup opakovaně pak i tuto skutečnost. Za opakovaný přestup se považuje ohlášení přestupu v každém následujícím přestupním termínu Prvý stejnopis písemného ohlášení přestupu musí hráč zaslat prokazatelně nebo předat osobně proti podpisu svému mateřskému oddílu nejpozději 5. ledna resp. 5. července. 14

15 6.2.7 Druhý stejnopis písemného ohlášení přestupu musí hráč zaslat prokazatelně poštou nebo předat osobně proti podpisu příslušnému přestupnímu orgánu nejpozději 27. ledna resp. 27. července. K ohlášení přestupu musí přiložit jednak prokazatelný doklad o zaslání prvého stejnopisu ohlášení přestupu mateřskému oddílu, pokud již není písemné vyjádření mateřského oddílu k přestupu na druhém stejnopisu doporučeném přestupnímu orgánu, doklad o zaplacení přestupního poplatku Obdrží-li mateřský oddíl od hráče písemné ohlášeni přestupu, musí nejpozději 27. ledna resp. 27. července zaslat doporučené poštou nebo předat osobně proti podpisu příslušnému přestupnímu orgánu své vyjádření k přestupu. Neobdrží-li přestupní orgán toto vyjádření nebo bylo-li zasláno později, má se za to, že mateřský oddíl s přestupem souhlasí. Obsah svého vyjádření musí mateřský oddíl hráči sdělit. 6.3 ROZHODOVÁNÍ O PŘESTUPECH O ohlášených přestupech rozhodují tyto přestupní orgány: a) výkonný orgán okresního ČNS, jde-li o přestup hráče mezi oddíly v něm sdružených b) výkonný orgán krajského ČNS, jde-ii o přestup hráče mezi oddíly různých okresních svazů v něm sdružených, nebo přestup hráče, který hrál naposledy krajský přebor a nebo přestup hráče do oddílu, jehož některé družstvo hraje nejvýše krajský přebor c) výkonný orgán ČNS, jde-li o přestup hráče mezi oddíly různých krajů nebo přestup hráče, který hrál naposledy soutěž, řízenou výkonným výborem ČNS a nebo o přestup hráče do oddílu, jehož některé družstvo hraje soutěž, řízenou výkonným výborem ČNS Řízení o přestupu je zahájeno dnem doručení žádosti o přestup přestupnímu orgánu. Účastníky jsou hráč, mateřský oddíl a nový oddíl. Přestupní orgán musí vydat rozhodnutí do 10.února, resp. 10.srpna Přestupní orgán přestup zamítne: a) nesouhlasí-li mateřský oddíl s poprvé hlášeným přestupem b) nesouhlasí-li mateřský oddíl s opakovaným přestupem a nový oddíl nezaplatí stanovené odstupné c) nesouhlasí-li nový oddíl s hlášeným přestupem d) není-li splněna některá z podmínek přestupu dle této kapitoly Při neschválení opakovaných přestupů mateřským oddílem přestupní orgán přestup schválí, pokud nový oddíl zaplatí stanovené odstupné. Při druhém opakovaném přestupu bude přestup schválen bez náhrady Schválí-li přestupní orgán přestup, změna oddílového členství nastává k termínu rozhodnutí přestupního orgánu O svém rozhodnutí neprodleně vyrozumí přestupní orgán hráče i mateřský oddíl, ve vyrozumění poučí o možnosti odvolání se proti rozhodnutí. 6.4 ODSTUPNÉ Odstupné se stanoví na základě dohody mateřského oddílu a nového oddílu. Pokud se oba oddíly nedohodnou jinak, je odstupné při přestupu stanoveno dle ustanovení Soutěžního řádu. 15

16 6.4.2 Výše odstupného Pro výši odstupného je rozhodující družstvo mateřského oddílu hrající nejvyšší dlouhodobou soutěž, na jehož soupisce byl hráč naposledy uveden. Při opakovaném přestupu jsou rozhodující skutečnosti v době podání prvního přestupu (věk, příslušnost k soutěži, platné částky odstupného). V případě, že je dorostenec/žák uveden na soupisce Dorostenecké ligy, pak tato soupiska je prioritní. Soupiska družstva Ženy Žák / Žákyně Dorostenec/ Dorostenka Muži Do 22 let Muži let Muži let Muži Nad 34 Nejvyšší soutěž nejvyšší soutěž nejvyšší soutěž Další soutěž Rozhodující je věk, kterého hráč dosáhne v kalendářním roce, ve kterém podává první žádost o přestup. let Pokud při opakovaných přestupech nedojde k dohodě o způsobu zaplacení odstupného, může nový oddíl poukázat odstupné na konto ČNS. V takovém případě předá nový oddíl kopii dokladu o zaplacení odstupného přestupnímu orgánu nejpozději do 27. ledna, resp. 27. července. 7 NÁMITKY 7.1 Každý (dále jen namítající), jehož práva daná sportovně technickými předpisy jsou porušena nebo ohrožena, má právo podat námitky. Namítajícím můžou být i Výkonný výbor Českého nohejbalového svazu, jeho člen, jím zřízená komise, rozhodčí, Dozorčí rada, její člen V písemném podání namítající družstvo (resp. oddíl) musí uvést zejména svůj název, pod kterým se dané soutěže zúčastnilo, popis události, ke které se námitky vztahují, podpis vedoucího družstva nebo vedení oddílu. Přílohou podání u dlouhodobých soutěží musí být kopie dokladu o zaplacení vkladu. 7.3 Namítající podává námitky řídícímu orgánu po skončení utkání nebo jiné události, ke které se námitky vztahují, nejpozději: 7.4 a) do 15 minut u jednorázových soutěží b) do 7 pracovních dnů u dlouhodobých soutěží Namítající musí námitky doložit vkladem ve výši 500 Kč u dlouhodobých soutěží a ve výši 200,- Kč u jednorázových soutěží. Vklad u jednorázových soutěží se hradí v hotovosti, v ostatních případech bezhotovostním převodem na účet Českého nohejbalového svazu. Od platby poplatku jsou osvobozeni : Výkonný výbor Českého nohejbalového svazu, jeho člen, jím zřízená komise, rozhodčí, Dozorčí rada, její člen. 7.5 Řídící orgán soutěže námitky projedná neprodleně v rámci svých možností. 16

17 Účastníci řízení mají právo se projednání zúčastnit. Řídící orgán soutěže je povinný jim čas a místo projednávání jejich námitky oznámit nejpozději 5 pracovních dní před termínem jednání. Účastníci se projednávání zúčastní na vlastní náklady. 7.6 O výsledku projednávání vydá řídící orgán soutěže písemné rozhodnutí: a) námitkám bylo vyhověno b) námitkám bylo vyhověno částečné c) námitky byly zamítnuty Své rozhodnutí řídící orgán soutěže zdůvodní a zašle ho všem účastníkům řízení. 7.7 Jsou-li námitky zamítnuty, připadne vklad v plné výši řídícímu orgánu. Je-li námitkám vyhověno i částečně, vrací se vklad namítajícímu v plné výši. 7.8 Podání námitek nemá odkladný účinek. 8 DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ A TRESTY 8.1 OBECNÉ ZÁSADY DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ A TRESTŮ V disciplinárním řízení se projednávají disciplinární provinění a ukládají se za ně tresty jednotlivcům a družstvům Disciplinární provinění spočívá zejména: a) v závažné nekázni hráčů, funkcionářů, diváků b) v závažném narušení pořádku c) v porušení sportovně technických předpisů Skutkové podstaty jednotlivých druhů provinění jsou uvedeny v bodech 8.2 a Proti tomu, komu byl v disciplinárním řízení uložen trest, není možné vést nové disciplinární řízení pro týž skutek Za jedno provinění je možné uložit i více trestů, pokud to jejich povaha nevylučuje. Projednává-li disciplinární orgán současně několik disciplinárních provinění, vysloví trest za provinění nejtěžší a k ostatním proviněním přihlédne jako k přitěžující okolnosti ve smyslu bodu Při výměře trestu přihlédne disciplinární orgán jako k polehčující okolnosti zejména k tomu, že provinilec: a) byl vyprovokován b) před proviněním se řádné choval c) nahradil dobrovolně škodu, kterou způsobil svým proviněním d) projevil upřímnou lítost e) sám oznámil provinění, kterého se dopustil f) napomáhal účinně při objasňování svého provinění Při výměře trestu přihlédne disciplinární orgán jako k přitěžující okolnosti zejména k tomu, že provinilec: a) se dopustil provinění surovým způsobem, zákeřně nebo lstivě 17

18 b) se dopustil provinění jako funkcionář, vedoucí družstva, trenér či kapitán c) svedl k provinění jiného d) se dopustil více provinění e) se dopustil provinění, ačkoliv byl již v posledním roce disciplinárně potrestán f) svým jednáním ovlivnil regulérnost utkání resp. soutěží U termínovaných disciplinárních trestů se určuje délka trestu údajem, kterým dnem trest začíná a končí. Údaj obsahuje také přesné označení druhu trestu Peněžitou pokutu lze uložit jednotlivcům až do výše Kč. Specifikace peněžitých pokut se stanovuje Rozpisem soutěží pro jednotlivé soutěže Tresty zastavení soutěžní činnosti je třeba uložit tak, aby spadaly zásadně do hlavního soutěžního období hracího roku. Za tímto účelem je možno tresty rozdělit nebo uložit na daný počet soutěžních utkání i do následujícího roku Disciplinárním orgánem, který vede disciplinární řízení, je řídící orgán soutěže, ve které k provinění došlo nebo s kterou přímo souvisí. Řídící orgán stanoví v Rozpise soutěže jmenovitě, kdo vede disciplinární řízení v prvém stupni. Týká-li se provinění pouze činnosti oddílu, je disciplinárním orgánem vedení oddílu. V případě pochybnosti rozhodne o příslušnosti výkonný výbor svazu Pokud vedení oddílu potrestalo hráče nebo funkcionáře zastavením činnosti nebo zákazem výkonu funkce, sdělí to neprodleně příslušnému řídícímu orgánu Disciplinární orgán zahájí disciplinární řízení, jestliže má zato, že jsou k tomu oprávněné důvody. Může tak učinit z vlastního nebo jiného podnětu Zjistí-li disciplinární orgán, že k projednání provinění je příslušný jiný disciplinární orgán, neprodleně mu věc postoupí Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od disciplinárního provinění uplyne více než 1 rok Disciplinární orgán je povinen v disciplinárním řízení náležitě objasňovat všechny podstatné okolnosti projednávaného případu. Za tím účelem je oprávněn přizvat k projednáváni osoby, které mohou sdělit důležité informace a vyžádat si písemné dokumenty a zprávy, popř. i jiné důkazní materiály Jakmile jsou dostatečně objasněny všechny podstatné okolnosti disciplinárního provinění, rozhodne disciplinární orgán o uložení trestu. Disciplinární orgán může rozhodnout, že se od potrestání ustoupí, jestliže dospěje k závěru, že sám průběh disciplinárního řízení splnil svůj výchovný účel a že s ohledem na osobu provinilce a povahu provinění není uložení trestu třeba. Ukáže-li se, že k provinění nedošlo, disciplinární orgán vydá rozhodnuti o tom, že se disciplinární řízení zastavuje Oddílu, jehož družstvo nebo jednotlivci byli potrestáni, může byt uložena povinnost uhradit náklady vzniklé v souvislosti s důkazním řízením disciplinárního orgánu. Vzniklé náklady disciplinárního orgánu musí být průkazně vyčísleny a doloženy. 18

19 Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení soutěžní činnosti, zákazu výkonu funkce a uzavření hřiště, lze zbytek trestu podmíněné prominout. Zkušební doba se stanoví na dobu od 3 měsíců až do 1 roku. Žádost o prominutí lze podat i před termínem vykonání poloviny trestu. O podmíněném prominutí zbytku trestu rozhodne disciplinární orgán, který o trestu rozhodl s konečnou platnosti. 8.2 DRUHY PROVINĚNÍ DRUŽSTEV A TRESTY ZA NĚ UKLÁDANÉ V disciplinárním řízení lze ukládat družstvům tyto tresty: a) peněžitá pokuta b) uzavření hřiště c) zastavení soutěžní činnosti družstva d) vyloučení družstva ze soutěže Peněžitou pokutu lze uložit družstvům až do výše Kč. Specifikace peněžitých pokut se stanovuje Rozpisem soutěží pro jednotlivé soutěže. Pokuty uložené v průběhu dlouhodobé soutěže a jiné závazky je družstvo resp. oddíl povinen uhradit ve stanoveném termínu na stanovený účet. Trest peněžité pokuty družstvům lze uložit ve zjednodušeném řízení bez účasti provinilého družstva Trest zastavení soutěžní činnosti lze uložit družstvu nejvýše na 2 soutěžní utkání. Tento trest se vykonává formou odečtení příslušného počtu bodů v soutěži, ve které se disciplinárního provinění družstvo dopustilo Trest uzavření hřiště lze uložit až na 4 soutěžní utkání toho družstva, při jehož utkání došlo k disciplinárnímu provinění. Trest uzavření hřiště může být podmíněně odložen na dobu od 3 měsíců do 1 roku. V případě uložení tohoto trestu musí disciplinární orgán stanovit veškeré podmínky s tím spojené: a) okruh vzdálenosti pro sehrání utkání b) úhradu nákladů s tím spojených c) další podmínky pro hladký průběh utkání Vyloučení družstva ze soutěže je možné jen za zvláště závažné porušení sportovně technických předpisů Za výtržnosti diváků, t.j. urážlivé výroky, rvačka mezi diváky, hrubé urážky rozhodčího, hození předmětů do herního prostoru, vniknutí diváků do herního prostoru a pod. se postihne domácí družstvo uzavřením hřiště na jedno až čtyři soutěžní utkání Za inzultaci hráče, funkcionáře či rozhodčího divákem se postihne domácí družstvo zákazem závodní činnosti na jedno až dvě soutěžní utkání a kontumací utkání, při němž k události došlo Za opuštění hřiště celým družstvem a odmítnutí pokračování ve hře nebo za odmítnutí závěrečného pozdravu se postihne provinilé družstvo zastavením závodní činnosti na jedno soutěžní utkání Za machinace narušující regulérnost soutěže se postihne družstvo zastavením závodní činnosti na jedno až dvě soutěžní utkání nebo vyloučením ze soutěže Za nerespektování sportovně technických předpisů, směrnic, řídícího orgánu se postihne provinilé družstvo peněžitou pokutou dle bodu nebo zastavením závodní činnosti na jedno až dvě soutěžní utkání. 19

20 8.3 DRUHY PROVINĚNÍ JEDNOTLIVCŮ A TRESTY ZA NĚ UKLÁDANÉ V disciplinárním řízení lze ukládat jednotlivcům tyto tresty: a) peněžitá pokuta b) zastavení soutěžní činnosti c) zákaz výkonu funkce d) vyloučení z ČNS Trest zastavení soutěžní činnosti jednotlivce je možno uložit nejvýše na 18 měsíců. Provinilec, kterému byl tento trest uložen se nesmí zúčastnit žádných domácích ani mezinárodních soutěžních utkání Výkon trestu zastavení soutěžní činnosti, není-li delší než 3 měsíce, může být podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání od 3 měsíců do 1 roku. Jestliže se provinilec v této době znovu proviní tak, že je mu za nově provinění uložen jiný trest než peněžitá pokuta, vykoná se i podmíněně uložený trest Trest zákazu výkonu funkce lze uložit trenérům, rozhodčím, kapitánům, vedoucím družstva a jiným osobám pověřeným obdobnými funkcemi na dobu až do 2 let.. Ve výroku o trestu disciplinární orgán stanoví, ve kterých konkrétních funkcích, případně kterých činností s nimi spojenými se trest týká. Trest zákazu výkonu funkce lze uložit i podmíněně. V tomto případě se použije ustanovení bodu a Je-li hráč vyloučen rozhodčím ze hry, má až do rozhodnutí příslušného disciplinárního orgánu automaticky zastavenou soutěžní činnost V případě, že vedení oddílu uložilo trest provinilci, který je funkcionářem některého orgánu svazu, doručí se rozhodnutí rovněž tomuto orgánu Zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání: a) za dvojí po sobě následující napomenutí žlutou kartou b) za opakované provinění 1.stupně dle Pravidel nohejbalu c) za nebezpečnou hru dle Pravidel nohejbalu Zastavení činnosti na dvě soutěžní utkání: a) za dvojí po sobě následující napomenutí žlutou kartou za úmyslné narušování utkání a nesportovní chování (zakopávání míče, hození míče po soupeři, předčasné svévolné opuštění hřiště apod.) b) za opakovaná provinění 2.stupně dle Pravidel nohejbalu Zastavení činnosti na tři až čtyři soutěžní utkání: a) za hrubé nesportovní chování či urážky soupeře, spoluhráčů, trenérů, funkcionářů, pořadatelů či diváků (nadávky, posuňky, odplivnutí, zesměšňování, hrubé protestování, hanlivé výroky apod.) b) za jakékoliv jednání, které má napadeného ponížit Zastavení činnosti na pět až šest soutěžních utkání za provinění dle bodu 8.3.9, které má zároveň charakter vyhrožování. 20

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.205 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 100 (1) Tento soutěžní řád je souhrnem sportovně-technických předpisů, platných pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v korfbalu

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 VYSVĚTLIVKY Doručení Předání originálu dokumentů osobně (proti potvrzené kopii), registrovanou poštou, faxem nebo e-mailem na adresu, faxové číslo nebo adresu elektronické pošty

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Základní ustanovení 16 článek 2 Ligové soutěže dospělých 16 článek 3 Organizace soutěží 17 článek 4 Náležitosti oddílů 18 článek 5 Náležitosti družstev

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU I. Základní ustanovení článek 1 1. Soutěžní řád fotbalgolfu stanoví základní podmínky organizace soutěží fotbalgolfu pořádaných v rámci České fotbalgolfové asociace (dále CFGA)

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 1. Vypsané soutěže 1.1. OP I. třídy mužů: /čtyřčlenná družstva/ Turnov D Studenec A Nová Ves A

Více

Soutěžní řád basketbalu

Soutěžní řád basketbalu Čl. 1 Základní ustanovení (1) (SŘB) je souhrn pravidel pro plánování, organizaci a řízení basketbalových soutěží. (2) SŘB je závazný pro všechny orgány ČBF na všech stupních, jejich funkcionáře a sportovce,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 Základní pojmy 1.1 Soutěže mužů V kategorii mužů se hraje Extraliga (ExL), První liga (1L), Liga B-družstev (BL), jednotlivé regionální přebory (RP) a Český pohár (ČP). 1.2

Více

Soutěžní řád Českého svazu karate

Soutěžní řád Českého svazu karate ČESKÝ SVAZ KARATE SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE stk@czechkarate.cz www.czechkarate.cz www.karaterec.com Směrnice STK ČSKe č. 1/2014 Soutěžní řád Českého svazu karate Obsah Část první... - 3 - Úvodní ustanovení

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 19.12.2009

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 19.12.2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 9.2.2009 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava (vybraná ustanovení SŘF FAČR, který byl nabyl účinnosti 01.07. 2015) Článek 1 Působnost a Řídící orgán soutěže Soutěžní řád se vztahuje

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

l Soutěžní řád ČMBS sekce pool

l Soutěžní řád ČMBS sekce pool ČMBS, SEKCE POOL SOUTĚŽNÍ ŘÁD STRANA 1 Z 14 Sportovně technické předpisy ČMBS - sekce pool l Soutěžní řád ČMBS sekce pool l 1. Základní ustanovení Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení sportovních soutěží

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 - Pořadatel a řídicí orgány Pořadatelem soutěží mužů je Česká baseballová asociace, jejíž Výkonný výbor pravomoci v řízení soutěží deleguje sám nebo prostřednictvím

Více

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz mobil vedoucí soutěží: 739 412 543, PŘEBORNICKÉ SOUTĚŽE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2015

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní komise futsalu FIFA Sokolov Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Tel.: 603922110, e-mail: rodhonza@seznam.cz PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní soutěž mužů 1. třída

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1.1.2014 Stránka 1 z 50 SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČASQ SOUTĚŽNÍ ŘÁD I. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SOUTĚŽÍ Čl.1-2 soutěžní komise a komise vrcholového sportu Čl.1

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ SMFBL:

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Část první Všeobecná ustanovení Čl. 1 Pojem pravidel (1) Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ MK BLANSKO: 1.1 Řízením soutěží je pověřen výkonný výbor občanského sdružení Malá kopaná Blansko,o.s. (dále jen VV MKB). VV MKB nominuje a řídí veškeré

Více

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v plavání na celém území České republiky. Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná

Více

ČBF - Oblast Jižní Čechy,

ČBF - Oblast Jižní Čechy, 1. Všeobecná ustanovení ČBF - Oblast Jižní Čechy, evidenční číslo ČBF 03 Máchova 108, 386 01 Strakonice IČO: 22713701 č. účtu: 203283688/0600 R O Z P I S oblastních soutěží v basketbalu pro sezónu 2015-2016

Více

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí městský štáb Asociace plzeňského futsalu (APF). email: info@futsalpm.cz url: www.futsalpm.cz Kontaktní emaily: veškeré organizační informace by měly být na portálu www.futsalpm.cz,

Více

ROZPIS DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ MUŽŮ KNS PRAHA NA ROK 2017

ROZPIS DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ MUŽŮ KNS PRAHA NA ROK 2017 ROZPIS DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ MUŽŮ KNS PRAHA NA ROK 2017 1. Působnost Rozpisu dlouhodobých soutěží Rozpis dlouhodobých soutěží (dále jen Rozpis) je platný pro dlouhodobé soutěže řízené Výkonným výborem (dále

Více

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E ZLM 2015 Zimní liga mládeže v národní házené (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E 1. Všeobecná ustanovení 2. Technická ustanovení 3. Různé Příloha č. 1 Hospodářská směrnice

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: fotbal@ostjsknb.cz O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ ročník 2010-2011 A. Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěže:

Více

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ WHIL WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY 2014-2015 1 ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WHIL Tato publikace obsahuje:

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Část první Všeobecná ustanovení Čl. 1 Pojem pravidel (1) Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ( 1.9.2015 31.8.2016 ) Plzeň, září 2015 Západočeský badmintonový svaz vypisuje OBLASTNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH OP A, OP B, OP

Více

Vrcholné soutěže dospělých

Vrcholné soutěže dospělých Svaz národní házené Zátopkova 100/2, P.O. box 40, 160 17 Praha 6, tel./fax 220513274, tel. (GSM brána) 603646441, mobil 721820755 e-mail: narodnihazena@cstv.cz http: www.svaznarodnihazene.cz sekretář:

Více

povinnosti a odměňování rozhodčích

povinnosti a odměňování rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 68 upravující povinnosti a odměňování rozhodčích Článek I - Definice pojmů 1. Český svaz ledního hokeje z.s. (dále také jako ČSLH ) je právnická osoba,

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 5. července 2008 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 49 upravující. povinnosti a odměňování rozhodčích

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 49 upravující. povinnosti a odměňování rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 49 upravující povinnosti a odměňování ch Článek I. - Definice pojmů 1. Český svaz ledního hokeje (dále jen ČSLH ) je právnická osoba, občanské sdružení

Více

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE Ústí nad Labem, 8. 7. 2014 Všeobecná ustanovení: 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého a Libereckého kraje prostřednictvím společné Sportovně

Více

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku V Y P I S U J E Okresní dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů na sezónu 2015 / 2016 *************************************************************************************

Více

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù.

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù. SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU Mistrovské soutìže dospìlých Èlánek 3 Základní ustanovení Èlánek 1 1. Soutìžní øád fotbalu (dále jen soutìžní øád ) stanoví základní podmínky organizace fotbalových soutìží poøádaných

Více

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2.

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2. KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ mistrovských soutěží družstev ročník 2015-2016 A. Karlovarský krajský přebor - KvKP Soutěž šestičlenných družstev Karlovarského kraje. B. Karlovarská krajská soutěž

Více

Soutěžní ád SK HVL Prostějov

Soutěžní ád SK HVL Prostějov Soutěžní ád SK HVL Prostějov Článek 1 Základní ustanovení 1. Soutěžní ád (dále jen S ) SK Hanácká volejbalová liga je souhrn pravidel pro plánování, organizaci a ízení soutěží vyhlášených SK HVL Prostějov,

Více

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 V Praze dne 29. 5. 2014 Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 1. a 2. liga mužů 1. a 2. liga žen P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420

Více

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014 2015 PROPOZICE SOUTĚŽÍ 2015 ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz Vydané 25.11.2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Česká Asociace Inline hokeje je řídícím orgánem všech mistrovských

Více

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013 FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S mistrovských soutěží zabezpečovaných VV OFS Znojmo pro soutěžní ročník Mistrovské soutěže: 2012-2013 Okresní přebor mužů

Více

PŘEDPIS DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE KOMISE NOHEJBALU ROKYCANY ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ

PŘEDPIS DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE KOMISE NOHEJBALU ROKYCANY ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ PŘEDPIS DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 2018 KOMISE NOHEJBALU ROKYCANY ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ 1 2 Komise nohejbalu Rokycany Český nohejbalový svaz Jiráskova 214/I, 337 01 Rokycany ------------------------------------------

Více

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013 PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ Soutěžní ročník 2012-2013 1.srpna 2012 O BSAH --- I. ROZPIS 3 --- II. VŠEOBECNÁ ČÁST 4 --- 1. SYSTÉM SOUTĚŽÍ 4 --- 2. ÚHRADA 4

Více

MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014

MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014 Okresní fotbalový svaz srpen 2013 Mladá Boleslav R O Z P I S MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014 1. Základní ustanovení : Hraje se dle pravidel kopané, soutěžního řádu, Rozpisu soutěží

Více

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy Ondřej Surga, předseda legislativní komise 20. května 2015 Po zveřejnění návrhu změn soutěžního řádu

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Působnost disciplinárního řádu Podle Disciplinárního řádu LMF (dále jen DŘ) se projednávají všechny disciplinární provinění. Tresty

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Úvodní ustanovení 31 článek 2 Disciplinární orgány 32 článek 3 Disciplinární tresty 32 článek 4 Postup v disciplinárním řízení 34 článek 5 Zásady

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň PROPOZICE POHÁRU 2015/2016 ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí organizační komise (dále již OK) Asociace plzeňského futsalu (dále

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Soutěžní řád ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Soutěžní řád ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce VIII. Soutěžní řád ČFK (rev. 7 ze dne 28.1.2016) Obsah 1. Všeobecná ustanovení a zásady 2. Disciplíny a kategorie 3. Druhy soutěží 4. Pravidla soutěží 5. Soutěžní

Více

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ HIL OMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY 2014-2015 2015-2016 ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY HIL Tato publikace

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 -

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Východočeský tenisový svaz Milan Nosek vedoucí soutěží PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - oficiální míč VČTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Podmínky startu a přihlašování Základní podmínkou

Více

Celorepublikové soutěže - 1 -

Celorepublikové soutěže - 1 - I. R O Z P I S Rep ublikových soutěž í ř íz enýc h Soutěžní kom isí ČSH Rozpisy soutěží jsou základními úplnými dokumenty obsahující provádění ustanovení a způsoby konání jednotlivých soutěží daného soutěžního

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 7. dubna 2012 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

Soutěžní řád České asociace go

Soutěžní řád České asociace go Soutěžní řád České asociace go Č l á n e k I - O b e c n á u s t a n o v e n í 1 Soutěžní řád České asociace go (dále jen SŘ) stanovuje základní podmínky organizace a pořádání soutěží go na území České

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ Extraliga mládeže a 1. liga mládeže 2015/2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ Extraliga mládeže a 1. liga mládeže 2015/2016 ROZPIS SOUTĚŽÍ Extraliga mládeže a 1. liga mládeže 2015/2016 1. Pořadatel 1.1. Šachový svaz České republiky, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Břevnov 2. Řídící orgán 2.1. Soutěž řídí komise mládeže Šachového

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

Česká asociace stolního tenisu

Česká asociace stolního tenisu Česká asociace stolního tenisu v y p i s u j e 17. 5. 2016 EXTRALIGU DRUŽSTEV ŽEN VE STOLNÍM TENISU 2016/17 1. Řízení soutěže: Soutěž řídí VV ČAST prostřednictvím STK a ředitele soutěží. Kontaktní adresa

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění. ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění. Předsednictvo České národní rady vyhlašuje úplné znění zákona České národní

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE SOUTĚŽNÍ ŘÁD CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 Celostátní soutěže mládeže Celostátními soutěžemi mládeže jsou jednak Mistrovství republiky (dále jen MR) jednotlivých kategorií

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Bruntál R O Z P I S mistrovských soutěží OFS Bruntál 2013 2014 Soutěžní ročník 2013/2014-1- FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY EG

SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY EG SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY EG DLE ČESKÉ ASOCIACE EXTRÉMNÍHO GOLFU PRO SEZONU 2012 1. Základní ustanovení OBSAH 2. Pořádání turnajů 2.1 - Plánování a zadávání turnajů 2.2 - Povinnosti a práva pořadatele turnaje

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu _ Pravidla kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Čl. 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Pojem pravidel Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká kuželkářská asociace řídí v

Více

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 1. Stanovy a řády Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jako ČSLH

Více

Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové

Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové 1.1 Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové o. s. (dále jen "soutěžní řád") stanoví podmínky organizace florbalových utkání pořádaných v

Více

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 OVV ČSTV Beroun - svaz ledního hokeje Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 Řídící orgány : Sekretář: Sekretářka: OVV ČSTV Beroun Okružní 650

Více

ROZPIS DLOUHODOBÁ MISTROVSKÁ SOUTĚŽ PLZEŇ-MĚSTO MUŽI 2017

ROZPIS DLOUHODOBÁ MISTROVSKÁ SOUTĚŽ PLZEŇ-MĚSTO MUŽI 2017 ROZPIS DLOUHODOBÁ MISTROVSKÁ SOUTĚŽ PLZEŇ-MĚSTO MUŽI 2017 ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ, z.s. SVAZ NOHEJBALU PSU PLZEŇ-MĚSTO 10.12.2016 Český nohejbalový svaz, z.s. Svaz nohejbalu PSU Plzeň-město --------------------------------------------------------

Více

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN V SOUTĚZNÍM ROČNÍKU Za Okresní fotbalový svaz Jičín Jan Šotek v.r. předseda VV OFS Jičín Pavel Kozák, v.r. předseda STK OFS Jičín 1. Struktura soutěží mládeže

Více

ROZPIS POHÁRU ŽEN ČNS

ROZPIS POHÁRU ŽEN ČNS ROZPIS POHÁRU ŽEN ČNS 205 dodatek č. Vydal: Komise žen Schválil: VV-ČNS Platnost od: 0.03.205 Rozpis Poháru žen ČNS 205 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3 2 USTANOVENÍ PRO JEDNOTLIVÉ TURNAJE... 5 3 ZÁVĚREČNÁ

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž 4. 1. 2016 OBSAH: Adresář členů VV str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Krajský přebor jednotlivců Kategorie U19, U17 str. 4 Krajský přebor

Více

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

BAIL OSTRAVSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A UPRAVENÉ PROPOZICE SOUTĚŽE

BAIL OSTRAVSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A UPRAVENÉ PROPOZICE SOUTĚŽE OBSAH 1) Propozice soutěže 2) Účastníci soutěže 3) Formát soutěže 4) Disciplinární komise 5) Komise rozhodčích 6) Rozpis soutěže 7) Specifika pravidel BOHbL pro sezónu 2011-12 8) Informační servis 9) Kontakty

Více

DOTACE na automatické kotle ROJEK

DOTACE na automatické kotle ROJEK R O J E K - T R A D I C E O D R O K U 1 9 2 1 Formátovací pila ROJEK PK 250A Široká nabídka českých řemeslnických dřevoobráběcích strojů ROJEK DOTACE na automatické kotle ROJEK Komfortní levné a ekologické

Více

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů JIHOMORAVSKÉ OBLASTI 2 0 1 4 2 0 1 5 A. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Vypsané soutěže Jihomoravská oblastní soutěžní komise Svazu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ ŘÁD. FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. (dále jen FARMEKO VOŠZ a SOŠ) Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA denní forma vzdělávání Obsah: Školní řád...

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. vydává SOUTĚŽNÍ ŘÁD platný pro soutěže ve futsalu - sálovém fotbalu pořádané v rámci federace s platností od 13.10.2012. SOUTĚŽNÍ

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2013-2014 ÚVOD: Tento Rozpis soutěží, (dále jen RS), upřesňuje obecně platné ustanovení Soutěžního

Více

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F)

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FOTBAL M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) www.czechdeaffotbal.wz.cz 1 OBSAH: 1. Sportovní

Více

Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (aktuální znění účinné od 1. 7. 2011)

Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (aktuální znění účinné od 1. 7. 2011) Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (aktuální znění účinné od 1. 7. 2011) V návaznosti na článek o ukončování pracovní neschopnosti v rubrice dotazy a odpovědi zveřejňujeme, k oživení a doplnění

Více

3 Přechod ve věkových kategoriích

3 Přechod ve věkových kategoriích SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části tohoto řádu (dále Soutěžní řád mládeže ) se organizují

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ Platnost od: 1.1.2013 O B S A H: DISCIPLÍNY SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÉ... 3 1. KOLOVÁ ELITE... 4 ELITE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

Rozpis soutěží sezóny 2013 2014 Středočeský a Pražský badmintonový svaz vypisují tyto společné soutěže smíšených družstev

Rozpis soutěží sezóny 2013 2014 Středočeský a Pražský badmintonový svaz vypisují tyto společné soutěže smíšených družstev Rozpis soutěží sezóny 2013 2014 Středočeský a Pražský badmintonový svaz vypisují tyto společné soutěže smíšených družstev I. Všeobecná ustanovení 2. Regionální ligu dospělých Prahy + Stč kraje 3. Regionální

Více

Soutěžní řád. Vydaný výkonným výborem ČMBS sekce snooker Platný od 22. listopadu 2013

Soutěžní řád. Vydaný výkonným výborem ČMBS sekce snooker Platný od 22. listopadu 2013 Soutěžní řád Vydaný výkonným výborem ČMBS sekce snooker Platný od 22. listopadu 2013 Obsah 1 Preambule... 4 2 Všeobecná ustanovení... 4 2.1 Působnost soutěžního řádu... 4 2.2 Výklad soutěžního řádu...

Více

LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ KSHV

LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ KSHV Krajský svaz házené Vysočina Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí www.vksh.chf.cz LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ KSHV soutěžní ročník 2015-2016 Ing. Zdeněk TŮMA v. r. Alois PROKOP v. r. předseda SK předseda KR Ing. Zdeněk

Více

Výbor Hanácké volejbalové ligy

Výbor Hanácké volejbalové ligy S K H A N Á C K Á V O L E J B A L O V Á L II G A P R O S T Ě J O V ROZPIS Hanácké volejbalové ligy 2010/2011 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N ÍÍ :: 1. Řízení soutěží Soutěž vyhlašuje Výbor SK HVL Prostějov

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z PŘESTUPNÍ ŘÁD

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z PŘESTUPNÍ ŘÁD Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z PŘESTUPNÍ ŘÁD Platnost od 1. 7. 2015 1.1. Základní podmínky 1.1.1. se vztahuje na přestupy a hostování. Tento přestupní řád se týká kategorií seniorů, juniorů,

Více

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY - Okresní fotbalový svaz v KROMĚŘÍŽI Vrchlického 2899, 767 01 Kroměříž IČ 22882472 Sekretariát: pan Kopčil Libor sekretář OFS Kroměříž Telefon: 573 336 390 Fax: 573 336

Více

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA 1. Systém soutěže Házenkářský desetiboj je jednorázová soutěž všestrannosti družstev organizovaná komisí mládeže

Více

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016 PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016 URČENO: a) všem klubům, hrajícím soutěže PFS b) rozhodčím a delegátům PFS c) členům

Více

Herní řád malé kopané okresu Blansko

Herní řád malé kopané okresu Blansko Herní řád malé kopané okresu Blansko čl. 1 Hřiště a) Rozměry: minimální 15 x 30 m, maximální 30 x 60 m. b) Povrch: tráva, hlína, písek, prosívka, škvára, antuka, (umělý povrch). c) Hřiště musí být nalajnováno.

Více

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel.

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel. OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE SOKOLOV Boženy Němcové 1780 356 01 Sokolov MISTROVSKÉ SOUTĚŽE tel./fax: 352 622 747 www.fotbal.cz e-mail: tvus@iol.cz

Více

Česká obec sokolská, odbor všestrannosti SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Česká obec sokolská, odbor všestrannosti SOUTĚŽNÍ ŘÁD Česká obec sokolská, odbor všestrannosti SOUTĚŽNÍ ŘÁD O B S A H 1. Základní ustanovení 2. Pojmy 3. Systém soutěží 4. Soutěže a její organizace 5. Příprava soutěží 6. Průběh soutěží 7. Zdravotní zabezpečení

Více

Soutěžní řád České Seniorské Golfové Asociace

Soutěžní řád České Seniorské Golfové Asociace A. ČLENSTVÍ v ČSGA a REGISTRACE 1. ČLENSTVÍ v ČSGA a REGISTRACE 1.1 V seniorských soutěžích organizovaných ČSGA mohou startovat všichni senioři, to je muži, kteří v daném roce dovrší nejméně 55 let a ženy,

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS Východočeského poháru mládeže 6. ročník 2013-2014 Sportovně technická komise KKKS a PKKS Ústí nad Orlicí 6. září 2013

Více

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á Svaz zápasu České republiky v y d á v á = R O Z P I S = ligové soutěže seniorů v zápase ve volném stylu ročník 2015 Liga družstev seniorů ve volném stylu 1 1. Pořadatel: ligovou soutěž družstev seniorů

Více