SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù."

Transkript

1 SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU Mistrovské soutìže dospìlých Èlánek 3 Základní ustanovení Èlánek 1 1. Soutìžní øád fotbalu (dále jen soutìžní øád ) stanoví základní podmínky organizace fotbalových soutìží poøádaných v rámci Èeskomoravského fotbalového svazu (dále jen ÈMFS ) a vztahuje se na všechny jejich úèastníky (hráèe, družstva, kluby, jejich funkcionáøe, rozhodèí, delegáty a další èinovníky, vykonávající pøi soutìžích pøíslušné funkce a èinnosti) a na øídící orgány tìchto soutìží. Èlenské kluby odpovídají za porušení øádù a pøedpisù svými èleny, hráèi, èinovníky a dalšími osobami, které povìøily vykonáváním funkcí nebo èinností v soutìžích a pøi jednotlivých utkáních. 2. K vydání soutìžního øádu je oprávnìn výkonný výbor ÈMFS. Zmìny a doplòky soutìžního øádu mohou být provedeny zpravidla k 1. èervenci bìžného roku. 3. Jestliže má dojít k zásadním zmìnám v organizaci soutìží, vyhlašují se tyto zmìny zpravidla do zaèátku soutìžního roèníku, který pøedchází soutìžnímu roèníku, v nìmž má ke zmìnám dojít. 4. Soutìžní roèník trvá od 1. èervence jednoho roku do 30. èervna následujícího roku. Èlánek 2 1. V rámci ÈMFS se poøádají utkání mistrovská, pohárová a nemistrovská. Za soutìžní utkání se považují utkání mistrovská a pohárová. 2. Uspoøádání všech soutìží musí být schváleno pøíslušným øídícím orgánem (èl. 4 odst. 2 a 3). 3. Øídící orgán mùže v odùvodnìných pøípadech vydat zákaz poøádání fotbalových utkání. 4. Pøi poøádání soutìží všeho druhu jsou úèastníci soutìží i øídící orgány soutìží povinni dbát obecných právních pøedpisù, zejména k zajištìní poøádku a bezpeènosti pøi utkáních. 5. Kluby, jejichž družstva hrají v mezinárodních soutìžích UEFA, resp. FIFA, se øídí pro úèast v tìchto soutìžích jejich zvláštními pøedpisy. 6. Pokud se kluby chtìjí svými družstvy zúèastnit krátkodobých èi dlouhodobých soutìží, poøádaných jinými subjekty než jsou orgány a èlenové ÈMFS a bez jejich poøadatelské spoluúèasti, musí si k tomu vyžádat souhlas pøíslušného øídícího orgánu ÈMFS, v jehož soutìžích startují jeho družstva. Rozpisy soutìží a termínové listiny 1. Mistrovské soutìže se øídí tímto soutìžním øádem a rozpisy soutìží, které pro každou soutìž vydává øídící orgán. Rozpis soutìže musí respektovat soutìžní øád a být s ním v souladu. Øídící orgány jsou oprávnìny v rozpisech soutìží: a) stanovit práva a povinnosti úèastníkù soutìže, pokud to soutìžní øád ukládá nebo pøipouští, b) odchylnì od ustanovení soutìžního øádu upravit práva a povinnosti úèastníkù soutìže, jestliže to soutìžní øád výslovnì umožòuje, c) volnì upravit ta práva a povinnosti úèastníkù soutìže, která nejsou soutìžním øádem upravena, avšak jsou pro konkrétní soutìž specifická. Zejména jsou oprávnìny stanovit pro úèastníky soutìží a jejich družstva startovné, soutìžní pøíspìvek èi soutìžní zálohu a urèit jejich výši. 2. Základem rozpisu soutìže je termínová listina utkání soutìže. 3. Rozpisy soutìží a termínové listiny nižších tøíd soutìží musí být pøizpùsobeny rozpisùm vyšších tøíd soutìží co do systémù postupù a sestupù a poètu postupujících a sestupujících družstev. 4. Zmìny v rozpisech soutìží, které se týkají systému a organizace soutìží, zásad pro postupy a sestupy (èl. 6 9) a další zmìny, které mohou mít podstatný vliv na prùbìh soutìží a statut jejich úèastníkù, nelze v prùbìhu soutìžního roèníku provádìt. 5. Zmìny v termínových listinách, které jsou souèástí rozpisù soutìží, mohou v prùbìhu soutìžního roèníku provádìt jen øídící orgány, a to pouze v zájmu øádného prùbìhu soutìží. 6. Rozpisy soutìží a termínové listiny jsou závazné pro všechny úèastníky soutìží a pro øídící orgány. 7. Porušení nebo nedodržení soutìžního øádu, rozpisù soutìží a termínové listiny mùže být podle zpùsobu a intenzity porušení nebo jejich nedodržení postihováno poøádkovými pokutami, disciplinárními tresty, pøípadnì herními dùsledky. Èlánek 3a Výklad nìkterých pojmù 1. Startovné je poplatek klubu, který uhrazuje svému øídicímu orgánu jako nevratné plnìní za úèast jeho družstva v soutìži. 2. Soutìžní pøíspìvek je poplatek, který hradí jen kluby, které jsou sice èleny ÈMFS, ale nejsou sdruženy v ÈSTV a pøíspìvky na èinnost dostávají od jiných organizací (Sokol, Orel, ATJ). 3. Soutìžní záloha je plnìní, které kluby skládají na úèet øídicího orgánu, z nìhož se odeèítají èástky za poplatky, pøípadnì pokuty, èi jiná penìžní plnìní. 4. Výši poplatkù podle odst. 1 3 urèí v rozpisu soutìže øídicí orgán, jenž zejména u soutìžní zálohy stanoví, která plnìní klubu a za jakých podmínek se z ní odeèítají a urèí režim jejího doplòování

2 Organizace mistrovských soutìží Èlánek 4 Tøídy a øízení mistrovských soutìží 1. Mistrovské soutìže dospìlých mají tyto tøídy: I. liga II. liga Èeská liga a Moravskoslezská liga divize krajský pøebor I. A tøída I. B tøída okresní pøebor (II. tøída) III. tøída IV. tøída 2. a) I. ligu, II. ligu, Èeskou ligu, Moravskoslezskou ligu a divize øídí ústøední orgán ÈMFS, b) krajský pøebor, I. A tøídu a I. B tøídu øídí krajské orgány ÈMFS, c) okresní pøebor (II. tøídu), III. tøídu a IV. tøídu øídí okresní orgány ÈMFS. 3. Okresní a krajské orgány ÈMFS stanoví, které tøídy soutìží v rámci své pùsobnosti (odst. 2) s ohledem na poèet družstev a jejich sportovní úroveò zøídí. Vždy je však tøeba, aby byla zøízena nejvyšší soutìž ( okresní pøebor, krajský pøebor ) spadající do jejich kompetence. V pøípadì sporu mezi OFS a KFS v záležitostech struktury soutìží, rozhodne Výkonný výbor ÈMFS. Orgány uvedené v odst. 2 povìøují pøímým øízením soutìží své ligové, sportovnì technické, pøípadnì jiné komise (dále jen øídící orgány soutìží ). 4. V pøípadì, že v jedné tøídì soutìže je pro velký poèet družstev potøeba rozdìlit je do rùzných skupin (divize a nižší tøídy soutìží), mohou toto rozdìlení provést øídící orgány s ohledem na úèelné uspoøádání soutìže, její systém, poèet úèastníkù ve skupinách a ekonomickou úèelnost, vždy jen do zaèátku losování soutìžního roèníku. Èlánek 5 1. a) Øídící orgán zaøadí družstva do pøíslušných tøíd soutìží podle výsledkù dosažených v minulém soutìžním roèníku a podle ustanovení soutìžního øádu a pøíslušného rozpisu soutìže o postupech a sestupech, a to na základì podané pøihlášky a splnìní stanovených podmínek pro úèast v soutìži. b) Družstvo je možno zaøadit do soutìže rovnìž na žádost klubu o pøeøazení jeho družstva do nižší tøídy soutìže pro nedostatek finanèních prostøedkù nebo jiných podmínek pro úèast ve vyšší tøídì soutìže. 2. Øídicí orgán má právo vylouèit družstvo z úèasti v pøíslušné tøídì soutìže, pøípadnì je nezaøadit do tøídy soutìže, na níž má jinak právo, pokud klub opakovanì nebo hrubì porušuje pøedpisy pro øízení soutìže, rozhodnutí øídicích orgánù ÈMFS nebo smlouvy, které uzavøel s øídicími orgány. Stejné právo má øídicí orgán v pøípadì, že vnitøní život klubu se vyznaèuje spory a nesrovnalostmi, které podstatnì ztìžují nebo znemožòují komunikaci orgánù ÈMFS s orgány klubu a tím narušují pùsobení jeho družstva èi družstev v soutìžích. 3. Nepøihlásí-li se družstvo do soutìže, bude pro pøíští soutìžní roèník zaøazeno do nejnižší tøídy soutìže svého okresu. 4. Odhlásí-li se pøihlášené družstvo ze soutìže po jejím rozlosování, avšak ještì pøed jejím zahájením, nebo vystoupí-li ze soutìže pøed ukonèením její podzimní èásti anebo bude-li v této dobì ze soutìže vylouèeno na základì èl. 64 odst. 1, nemùže být v témž soutìžním roèníku zaøazeno do jiné tøídy soutìže a pro pøíští soutìžní roèník bude zaøazeno do nejnižší tøídy soutìže svého okresu. Øídící orgán soutìže je v tìchto pøípadech povinen postihnout klub takového družstva poøádkovou pokutou podle èl. 57 písm. a). 5. Vystoupí-li družstvo ze soutìže pøed zahájením její jarní poloviny nebo v prùbìhu jarní poloviny soutìže anebo bude-li v té dobì ze soutìže vylouèeno na základì èl. 64 odst. 1, bude považováno za družstvo sestupující a v následujícím soutìžním roèníku má právo startovat v nejbližší nižší tøídì soutìže. Øídící orgán soutìže je povinen takové vystoupení ze soutìže postihnout mimoøádnou pokutou, jejíž výše není omezena ve smyslu èl. 57 písm. a). Výši mimoøádné pokuty mùže øídící orgán stanovit buï v rozpisu své soutìže nebo ji urèit tak, aby byla až nìkolikanásobnì vyšší než náklady klubu na úèast jeho družstva v jarní polovinì soutìže. Jestliže klub neuhradí mimoøádnou pokutu, ztrácí družstvo právo hrát v nižší soutìži a v pøípadì, že chce v soutìžích pokraèovat, bude pro pøíští soutìžní roèník zaøazeno do nejnižší tøídy soutìže svého okresu. Zaøazení družstva do nejnižší tøídy soutìže - bez ohledu na to, zda družstvo bude do soutìže zaøazeno v následujícím soutìžním roèníku nebo v nìkterém z dalších soutìžních roèníkù - je její øídicí orgán povinen pøi pøihlášení družstva podmínit vedle splnìní stanovených náležitostí ještì penìžní úhradou, která nesmí být vyšší než výše poøádkové pokuty podle èl. 57 písm. a). 6. Naplní-li družstva, která se odhlásila, vystoupila nebo byla vylouèena ze soutìže stanovený poèet sestupujících, potom družstvo, které v soutìži skonèí na posledním místì, nesestupuje. 7. a) Požádá-li klub o pøeøazení svého družstva do nižší tøídy soutìže pro nedostatek finanèních prostøedkù nebo jiných podmínek pro úèast ve vyšší tøídì soutìže, mùže být jeho družstvo pøeøazeno do té nižší soutìže, kam o to klub požádá, pokud je takové pøeøazení možné, aniž by došlo k narušení poøádku v soutìžích. b) Pokud klub požádá o pøeøazení svého družstva do jiné tøídy soutìže než je soutìž nejblíže nižší a bude-li tøeba z tohoto dùvodu obsadit místo v divizi nebo I. B tøídì, postupuje se odchylnì od ustanovení odst. 8 písm. d) a g). Do divize v takovém pøípadì postoupí mužstvo, které se umístilo druhé v krajském pøeboru, do nìhož spadá podle své územní pøíslušnosti klub, který o pøeøazení svého družstva požádal. Do I. B tøídy postoupí mužstvo, které se umístilo druhé v okresním pøeboru toho okresu, do nìhož spadá podle své územní pøíslušnosti klub, který o pøeøazení svého družstva požádal. 8. Doplòování míst v soutìžích, uvolnìných z jakýchkoli dùvodù, se uskuteèòuje výhradnì zvýšením poètu postupujících družstev z nižší tøídy soutìže následovnì: a) Do I. ligy družstvo, které se umístilo na 3. místì ve II. lize, pokud chce postoupit, zejména mùže-li splnit podmínku uvedenou v èl. 5 odst.9, jestliže ji øídící orgán stanoví. Pokud toto družstvo nemá zájem o postup, nabídne øídící orgán soutìže postup dalším družstvùm II.ligy postupnì podle umístìní. b) Do II. ligy družstvo, které se umístilo na 2. místì v ÈFL nebo MSFL podle toho, do které z tìchto soutìží územnì patøí družstvo, jehož místo se ve II. lize uvolnilo. Pokud toto družstvo nemá zájem o postup, nabídne øídící orgán soutìže postup dalším družstvùm z pøíslušné soutìže (ÈFL nebo MSFL) postupnì podle umístìní. c) Do ÈFL resp. MSFL další nejlépe se umístivší družstva z regionálních divizí A C do ÈFL a D E do MSFL. Dalším nejlépe umístivším se družstvem bude družstvo s nejvìtším poètem bodù z družstev, která se umístila ve skupinách divizí na 2. místì

3 Pokud toto kritérium nerozhodne, postupuje se podle ustanovení èl. 8 odst. 5. Jestliže družstvo, které má postupové poøadí, na postup nereflektuje, nabídne se postup dalšímu družstvu na 2. místì podle výše uvedených kritérií. Nepodaøí-li se získat žádné družstvo umístivší se na 2. místì, nabídne se postup družstvùm na 3. místech podle výše uvedených kritérií, atd. d) Do divize družstvo, které se umístilo na 2. místì z toho krajského pøeboru, do nìhož územnì patøí družstvo, jehož místo se v divizi uvolnilo. Pokud toto družstvo nemá zájem o postup, nabídne øídící orgán soutìže postup dalším družstvùm v tomto krajském pøeboru podle jejich umístìní. e) Do krajského pøeboru, pokud I. A tøída má více skupin (pokud má jednu skupinu, postupuje se obdobnì jako v bodech a), b), d)), bude postup nabídnut dalšímu nejlépe se umístivšímu družstvu s nejvìtším poètem bodù z družstev, která se umístila ve skupinách I. A tøídy na 2. místì. Pokud toto kritérium nerozhodne, postupuje se podle ustanovení èl. 8 odst. 5. Jestliže družstvo, které má postupové poøadí, na postup nereflektuje, nabídne se postup dalšímu družstvu na 2. místì podle výše uvedených kritérií. Nepodaøí-li se získat žádné družstvo umístivší se na 2. místì, nabídne se postup družstvùm na 3. místech podle výše uvedených kritérií. f) Do I. A tøídy, pokud I. B tøída má více skupin (pokud má jednu skupinu,postupuje se obdobnì jako v bodech a), b), d)), bude postup nabídnut dalšímu nejlépe se umístivšímu družstvu s nejvìtším poètem bodù z družstev, která se umístila ve skupinách I. B tøídy na 2. místì. Pøípadný další postup bude podle bodù c) a e). g) Do I. B tøídy družstvo, které se umístilo na 2. místì z toho okresního pøeboru (II. tøídy), do nìhož územnì patøí družstvo, jehož místo se v I. B tøídì uvolnilo. Pokud toto družstvo nemá zájem o postup, nabídne øídící orgán postup dalším družstvùm v tomto okresním pøeboru podle poøadí umístìní (obdobnì podle bodù a), b), d)). h) Do okresního pøeboru (II. tøídy), pokud III. tøída má více skupin (pokud má jednu skupinu, postupuje se obdobnì jako v bodech a), b), d), g)), bude postup nabídnut dalšímu nejlépe se umístivšímu družstvu s nejvìtším poètem bodù z družstev, která se umístila ve skupinách III. tøídy na 2. místì. Pøípadný další postup bude podle bodù c), e) a f). ch) Do III. tøídy, pokud IV. tøída má více skupin (pokud má jednu skupinu, postupuje se obdobnì jako v bodech a), b), d), g)), bude postup nabídnut dalšímu nejlépe se umístivšímu družstvu s nejvìtším poètem bodù z družstev, která se umístila ve skupinách IV. tøídy na 2. místì. Pøípadný další postup bude podle bodù c), e), f) a h). i) V soutìžích dorostu a žactva se postupuje obdobnì. Stane-li se však, že do vyšší soutìže nemá mimo poøadí zájem postoupit žádné z družstev z první poloviny tabulky nižší soutìže, mùže øídící orgán snížit poèet sestupujících. POZNÁMKA I. Body a), b), d), g) pøedstavují pøípady, kdy se obsazuje místo ve vyšší tøídì soutìže, které se uvolní po družstvu, jež územnì patøí do nižší tøídy soutìže mající jen jednu skupinu a tato skupina je regionálnì urèená (II. liga celostátní, ÈFL a MSFL, krajský pøebor, okresní pøebor). Body c), e), f), h) a ch) se týkají pøípadù, kdy se obsazuje místo ve vyšší tøídì soutìže, které se uvolní po družstvu, jež mùže být (popø. mohlo být) øídícím orgánem zaøazeno do rùzné skupiny nižší tøídy soutìže podle regionálního urèení (divize A C Èechy, divize D E Morava, I. A tøída a I. B tøída v pøíslušném kraji, III. a IV. tøída v pøíslušném okrese). II. Skuteènost, že družstvo, které je v poøadí na mimoøádný postup podle výše zmínìných kritérií, nechce postoupit, mùže vyplývat z jeho ekonomické situace èi nedostatku jiných podmínek, ale také z toho, že klub nebude chtít za družstvo uhradit poplatek, který ve smyslu èl. 5 odst. 9 stanovil øídící orgán té soutìže, kam má družstvo postoupit. III. Mìl-li by o postupujícím rozhodnout los (viz bod c), e), f), h), ch)), je nutno oba kandidáty na postup k losování pozvat a samotné losování provést zpùsobem, který nezpochybní jeho objektivitu. IV. Není-li v nìkterém kraji zøízena nìkterá tøída soutìží (I. A nebo I. B tøída) postupuje družstvo z okresního pøeboru do té tøídy soutìže, která na okresní pøebor pøímo navazuje. 9. Pro družstva, která postupují do vyšší soutìže mimo poøadí (odst.8), mùže øídící orgán stanovit pøimìøený jednorázový poplatek. Poplatek za postup mimo poøadí musí být pøedem taxativnì stanoven pro každou tøídu soutìže v rozpisu soutìže. Jinak jej nelze požadovat. Pokud klub, jehož družstvo má mimo poøadí postoupit, odmítne takový poplatek uhradit, nabídne øídící orgán postup dalšímu klubu (klubùm) podle umístìní družstev v soutìži. Èlánek 6 Základní systém soutìží 1. Mistrovské soutìže se zásadnì hrají systémem každý s každým dvoukolovì v období podzim jaro. 2. S pøihlédnutím k ekonomickým a územním podmínkám a k poètu úèastníkù ve skupinì urèité tøídy soutìže se mùže hrát i systémem každý s každým ètyøkolovì, nebo jiným zpùsobem, který stanoví øídící orgán soutìže. Èlánek 7 Postupující a sestupující 1. Pøesný poèet postupujících a sestupujících družstev, jakož i systém postupu a sestupu, stanoví pøíslušný øídící orgán s ohledem na rozpis vyšší tøídy soutìže (èl. 3. odst. 3) a uvede je ve svém rozpisu soutìže. 2. Vítìzové jednotlivých skupin jedné tøídy soutìže postoupí buï pøímo nebo se zúèastní kvalifikace o postup do vyšší tøídy soutìže. Pøedpokladem postupu je vedle stanoveného umístìní také splnìní podmínek pro úèast družstva ve vyšší tøídì soutìže, pokud tak stanoví rozpis této soutìže. 3. Družstvo, které se po skonèení soutìže pøíslušného roèníku umístí na posledním místì, ze soutìže zpravidla sestupuje. Øídící orgán mùže rozhodnout v konkrétním pøípadì i jinak, pokud je to v zájmu dodržení regulérnosti soutìže (viz Èl. 5 odst. 6). Èlánek 8 Poøadí družstev v soutìži 1. Vítìzem pøíslušné tøídy (skupiny) soutìže je družstvo, které dosáhne nejvìtšího poètu bodù. Družstvo, které dosáhne nejmenšího poètu bodù se umístí poslední. 2. Pokud mají po ukonèení soutìže dvì nebo více družstev stejný poèet bodù, rozhoduje o jejich poøadí v tabulce vìtší poèet bodù získaný ve vzájemných utkáních. Jestliže je stej

4 ný, rozhoduje nejdøíve lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání a posléze vìtší poèet branek vstøelený ve vzájemných utkáních. Pokud ani tato kritéria nerozhodnou, rozhodne lepší brankový rozdíl ze všech utkání v soutìži a je-li i ten stejný, zaujme vyšší poøadí v tabulce to družstvo, které vstøelilo v celé soutìži více branek. Není-li možno rozhodnout o poøadí ani podle pøedchozího kritéria, sehrají družstva kvalifikaèní utkání podle rozhodnutí øídícího orgánu, to však jen v pøípadì, má-li se urèit postupující nebo sestupující. O vyšším poøadí v tabulce je možno rozhodnout i losem v pøípadì èasové tísnì, kdy kvalifikaèní utkání již nelze sehrát. 3. Není-li po skonèení rozhodujícího utkání kvalifikace možno urèit vítìze, prodlouží se po pìtiminutové pøestávce utkání o 2 15 minut. Zùstane-li po odehrání prodloužení brankový stav stejný, rozhodnou o vítìzi kopy ze znaèky pokutového kopu provádìné podle Pøílohy A Pravidel fotbalu. Øídící orgán mùže ve svém pøedpisu stanovit, že padne-li v dobì prodloužení utkání branka, utkání se tímto okamžikem ukonèí ve prospìch družstva, které branku vstøelilo ( zlatý gól ). 4. V prùbìhu soutìže se poøadí družstev v pøípadì, že mají stejný poèet bodù stanoví podle lepšího brankového rozdílu a když je stejný, zaujme vyšší poøadí to družstvo, které v dosud odehrané soutìži vstøelilo vìtší poèet branek. Pokud nerozhodne ani toto kritérium, obsadí družstva pøíslušná poøadí v tabulce spoleènì. 5. Má-li se po skonèení tøídy soutìže, která má více skupin stanovit poøadí dalšího èi dalších kandidátù postupu, kteøí se umístili ve skupinách na 2., 3., pøípadnì dalších místech, nebo mají-li se urèit sestupující z družstev, která obsadila ve skupinách stejné poøadí, je úspìšnìjší to družstvo, které získalo vìtší poèet bodù. Jestliže je stejný, rozhoduje lepší brankový rozdíl ze všech utkání ve skupinì a je-li rovnìž stejný, rozhodne o poøadí vìtší poèet vstøelených branek. Jestliže je i ten stejný, sehrají družstva kvalifikaèní utkání podle rozhodnutí øídícího orgánu, nebo rozhodne los v pøípadì èasové tísnì, kdy kvalifikaèní utkání již nelze sehrát. 6. Pokud se má rozhodnout v pøípadì uvedeném v odst. 5, ale v jednotlivých skupinách skonèila soutìž s nestejným poètem družstev, je z dalších kandidátù postupu, kteøí se umístili na 2., 3., pøípadnì dalších místech nebo mají-li se urèit sestupující z družstev, která obsadila ve skupinách stejné poøadí, úspìšnìjší to družstvo, u nìhož poèet získaných bodù dìlený poètem sehraných utkání èiní vìtší èíslo. Pokud je toto èíslo stejné, rozhoduje lepší brankový rozdíl ze všech utkání ve skupinì. Je-li i ten stejný, je úspìšnìjší to družstvo, u nìhož poèet vstøelených branek dìlený poètem sehraných utkání, èiní vìtší èíslo. Nebylo-li by možno rozhodnout ani podle pøedchozího kritéria, sehrají družstva kvalifikaèní utkání podle rozhodnutí øídícího orgánu nebo rozhodne los v pøípadì èasové tísnì, kdy kvalifikaèní utkání již nelze sehrát. Èlánek 9 Øídící orgán mùže v rozpisu soutìže stanovit, že uspoøádá soutìž i jiným zpùsobem, než je uvedeno v èlánku 6 a pro postupy a sestupy urèit jiné podmínky, než jsou stanoveny v èláncích 7 a 8 (baráž, play-off, apod.). Pravidla pro takové soutìže stanoví øídící orgán pøedem v rozpisu soutìží. Èlánek 10 V pøípadì, že klub má v soutìžích zaøazeno více družstev než jedno v jedné vìkové kategorii, upravuje se postup nebo sestup tìchto družstev takto: 1. Sestupuje-li z vyšší tøídy soutìže družstvo A do nižší tøídy soutìže, kde hraje družstvo B téhož klubu, které ze soutìže nesestupuje ani nepostupuje, zaøadí øídící orgán soutìže do této soutìže pouze jedno družstvo, a to A, kdežto druhé, družstvo B, zaøadí do soutìže o jednu tøídu nižší. V takovém pøípadì je družstvo B považováno za jedno ze sestupujících družstev. 2. Má-li družstvo B téhož klubu postoupit do vyšší tøídy soutìže, kde však hraje a ze soutìže nesestupuje ani do ní nepostupuje družstvo A téhož klubu, nepostupuje družstvo B do vyšší tøídy soutìže, ale postoupí tam další nejlépe se umístivší družstvo jiného klubu, pokud vyhovuje podmínkám úèasti ve vyšší soutìži. V krajských a okresních mistrovských soutìžních tøídách, v nichž je vytvoøeno více skupin, mùže øídící orgán soutìže povolit start dvou družstev jednoho klubu oddìlenì v jednotlivých skupinách stejné tøídy soutìže. Náležitosti klubù Èlánek Aby se kluby mohly zúèastòovat soutìží, musí splòovat podmínky stanovené soutìžním øádem a pøíslušnými rozpisy soutìží. 2. Øídicí orgán v rozpisu soutìží musí stanovit jako povinnost pro úèast družstva dospìlých v mistrovské soutìži mít v témž soutìžním roèníku, v nìmž se zúèastòuje jeho A družstvo urèité tøídy soutìže, odpovídající poèet družstev mládeže zapojených do soutìží. Tuto povinnost mùže øídicí orgán kompenzovat uložením penìžní èástky v pøípadì, že klub prokazatelnì nemá možnost zajistit pro soutìž stanovený poèet družstev mládeže a uložit finanèní kompenzaci v plné výši, stane-li se, že družstvo mládeže z jakýchkoli dùvodù soutìž nedokonèí. Uložení kompenzace podle pøedchozí vìty se nepoužije, jestliže je družstvo postiženo mimoøádnou pokutou podle èl. 5 odst.5. Øídicí orgán mùže stanovit i jiné další povinnosti pro úèast družstva v soutìži, pøípadnì jejich nesplnìní zatížit rovnìž penìžní kompenzací. Podmínky pro úèast družstva dospìlých v soutìži musí být v rozpisu soutìží stanoveny vždy pro pøíští soutìžní roèník. 3. Nesplòuje-li klub podmínky stanovené soutìžním øádem nebo rozpisem soutìží pro úèast svého družstva v soutìži, nemùže být takové družstvo do soutìže zaøazeno. To se netýká pøípadu, kdy øídící orgán umožní splnit podmínky spoèívající v penìžním plnìní až v prùbìhu soutìže. Takové penìžní plnìní je v pøípadì prodlení s jeho úhradou vymahatelné v disciplinárním øízení, pøípadnì za použití èl. 5 odst. 2. Èlánek 12 Kluby, mající zaøazena svá družstva do soutìží, jsou povinny: 1. Mít hráèe, kteøí jsou zaøazeni do družstev, registrované podle registraèního øádu ÈMFS. 2. Podat ve stanoveném termínu pøihlášku do soutìže s písemným prohlášením, že klub je finanènì a hospodáøsky zajištìn a soutìž øádnì dokonèí. 3. Øídit se ustanoveními soutìžního øádu, rozpisem pøíslušné soutìže, jakož i ostatními øády a pøedpisy, usneseními orgánù ÈMFS a obecnì závaznými právními pøedpisy. 4. Uèinit všechna opatøení k dodržení termínové listiny a sehrání všech utkání, usilovat o jejich hladký prùbìh a pøispívat k dodržení poøádku v soutìži. 5. Vedle výše uvedených povinností jsou kluby rovnìž povinny uvolòovat své hráèe pro úèe

5 ly státní reprezentace ve všech kategoriích (žáci, dorostenci, dospìlí, ženy) podle rozhodnutí ÈMFS. Rozpisy pøíslušných soutìží mohou stanovit klubùm obdobnou povinnost pro úèely okresních, krajských èi èeských a moravských výbìrù. Tato povinnost se netýká hráèù, kteøí jsou zaøazeni v seznamech státní reprezentace mládeže pro urèité období. 6. Mít trenéra s trenérskou kvalifikací ÈMFS nebo s kvalifikací, kterou ÈMFS uznává, pokud to rozpis soutìže stanoví. Náležitosti hráèù Èlánek 13 Registrace 1. Aby mohl hráè startovat v soutìžním utkání, musí být zaregistrován podle registraèního øádu ÈMFS a vybaven registraèním prùkazem, kterým se prokáže rozhodèímu. Bez registraèního prùkazu nesmí být hráè pøipuštìn ke høe v soutìžním utkání, pokud není dále stanoveno jinak. 2. Dostaví-li se celé družstvo k utkání bez registraèních prùkazù, oznámí to kapitán (u mládeže vedoucí družstva) rozhodèímu utkání a ten tuto skuteènost zaznamená v zápisu o utkání zároveò s dùvodem, proè nebyly registraèní prùkazy celého družstva pøedloženy. Vyžádá si prohlášení, že všichni hráèi startují oprávnìnì a jsou øádnì zaregistrováni v klubu, za jehož družstvo startují. Toto prohlášení potvrdí svým podpisem kapitán, trenér a vedoucí družstva. 3. Rozhodèí provede za úèasti kapitánù obou družstev (u mládeže kapitánù a vedoucích obou družstev) identifikaci všech startujících hráèù tak, že všichni hráèi pøedloží osobní doklad s fotografií, jímž mùže být vìrohodnì prokázána jejich totožnost (obèanský prùkaz, pas, vojenský doklad a pod.). Hráèe, kteøí žádný osobní doklad nemají, rozhodèí k utkání nepøipustí. To neplatí pro soutìže žákù, kde mùže být v takovém pøípadì utkání sehráno, pokud s tím vysloví souhlas vedoucí obou družstev a tento souhlas stvrdí do zápisu o utkání. Zároveò družstvo, které nemá registraèní prùkazy, sepíše prohlášení o tom, že hráèi jsou øádnì registrováni a hrají oprávnìnì. Toto prohlášení podepíší kapitán, vedoucí a trenér. 4. Družstvo, jehož hráèi nastoupí k utkání bez registraèních prùkazù, pøedloží je buï bìhem utkání, nebo bezprostøednì po ukonèení utkání rozhodèímu anebo nejpozdìji do 48 hodin od zaèátku utkání pøíslušnému øídícímu orgánu soutìže. Nemùže-li klub prùkazy pøedložit proto, že byly znièeny, ztraceny nebo odcizeny, pøedloží ve stejné lhùtì dodateèné vysvìtlení tìchto okolností. Øídící orgán soutìže posoudí dùvody, proè nastoupili hráèi bez registraèních prùkazù a rozhodne o dalších opatøeních. Vùèi družstvu budou vyvozeny herní dùsledky, prokáže-li se, že nìkterý hráè nastoupil neoprávnìnì (Èl. 58 odst. 8). 5. Jestliže vznikne dùvodné podezøení, že družstvo nepøedložilo rozhodèímu registraèní prùkazy všech hráèù proto, aby zakrylo skuteènost, že prùkaz chybìl by jen i jedinému hráèi, vyvodí z toho øídící orgán soutìže herní dùsledky a viníci budou postiženi též disciplinárnì. Dùvodným podezøením se rozumí zjištìná skuteènost, známá viníkùm, která hráèi bránila prokázat se registraèním prùkazem. Èlánek Každý hráè je povinen zabezpeèit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní zpùsobilosti ke hraní fotbalu. U hráèù mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce. 2. Hráè proto musí vlastnoruènì podepsat prohlášení následujícího znìní: Prohlašuji na základì lékaøského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem zpùsobilý absolvovat fyzickou zátìž fotbalových tréninkù a utkání bez nebezpeèí poškození svého zdraví. Za hráèe mladšího 18 let podepíše takové prohlášení jeho zákonný zástupce. 3. Prohlášení, musí být opatøeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráèù. Kontrolu prohlášení podle odst. 2 provádìjí øídicí orgány soutìží, které v pøípadì nedostatkù (prohlášení s prošlou lhùtou, chybìjící prohlášení hráèù) jsou oprávnìny postihnout klub poøádkovou pokutou podle èlánku 57 písm.a). Náležitosti družstev Èlánek 15 Soupiska 1. Soupiska je doklad potvrzený øídícím orgánem soutìže, který urèuje pøíslušnost hráèù k urèitému družstvu klubu, od nìhož se odvozuje režim startu tìchto hráèù i za jiná družstva klubu. 2. Soupiska se vyhotovuje zvláš pro podzimní a zvláš pro jarní èást soutìže. 3. Soupisku vyplní klub èitelnì hùlkovým písmem nebo strojem na pøedepsaném tiskopisu. Na soupisce uvede 11 hráèù, kteøí patøí do pøíslušné vìkové kategorie. 4. Klub je povinen pøedložit soupisku øídícímu orgánu soutìže ve stanoveném termínu ke kontrole a potvrzení. Nepøedložení soupisky ve stanoveném termínu mùže mít za následek uložení poøádkové pokuty. 5. Zmìny v soupisce v prùbìhu té poloviny soutìže, na níž soupiska platí, se provádìjí podle ustanovení pøíslušných rozpisù soutìží a potvrzují je øídící orgány soutìží. Èlánek 16 Vìtší poèet družstev 1. Kluby, mající v jedné vìkové kategorii jen jedno družstvo pøihlášené do soutìže, soupisku tohoto družstva nepøedkládají. 2. Kluby mající v jedné vìkové kategorii v rùzných tøídách soutìže dvì družstva, pøedloží øídícímu orgánu soutìže jen soupisku družstva startujícího ve vyšší tøídì soutìže (A). 3. Kluby mající v jedné vìkové kategorii v rùzných tøídách soutìže tøi družstva, pøedloží øídícímu orgánu soutìže soupisky družstev startujících ve vyšších tøídách soutìže (A a B). Obdobnì se postupuje, má-li klub v rùzných tøídách soutìží jedné vìkové kategorie více družstev než tøi

6 4. Pokud družstva klubu startují v soutìžích øízených rùznými øídícími orgány ÈMFS, pøedloží klub soupisku orgánu ÈMFS, který øídí soutìž, v níž startuje A družstvo klubu a potvrzené kopie pøedloží orgánùm nižších soutìží, v nichž startuje B družstvo èi ještì další družstva klubu. 5. Kluby, které mají v jedné vìkové kategorii v jedné tøídì soutìže dvì nebo více družstev v rùzných skupinách této tøídy soutìže, vyhotovují seznam všech hráèù každého takového družstva. Èlánek 17 Pùsobení hráèù v družstvech 1. Hráèi uvedení na soupisce mohou nastupovat v soutìžních utkáních za družstvo, na jehož soupisce jsou uvedeni. Za družstvo startující v nižší soutìži mohou nastoupit v jednom soutìžním utkání vždy nejvýše dva hráèi ze soupisek družstev startujících ve vyšší soutìži. Toto ustanovení platí ve všech tøídách soutìží. Rozpis soutìže stanoví režim nastupování hráèù uvedených v seznamech podle èl. 16 odst. 4 za rùzná družstva téže tøídy soutìže. Neoprávnìné nastoupení hráèe v nižší soutìži (tøetí hráè) a porušení ustanovení rozpisu soutìže v záležitosti režimu nastupování hráèù uvedených v seznamech podle èl. 16 odst. 4 bude postiženo disciplinárnì i herními dùsledky. 2. Hráèi uvedení na soupiskách mohou nastupovat v soutìžních utkáních za družstva ve vyšších soutìžích. 3. Hráèi klubu, neuvedení na žádné soupisce, mohou nastupovat za všechna družstva klubu v pøíslušné vìkové kategorii. 4. Rozpisy soutìží mohou stanovit, že hráè uvedený na soupisce musí nastoupit v urèitém poètu utkání, pøípadnì urèitou dobu v jednom utkání, èi stanovit pro využití hráèù uvedených na soupisce další podmínky. Èlánek 18 Porušení ustanovení o soupisce Zneužití soupisky, její falšování, nenastupování hráèù ze soupisky podle pøedpisu a uvádìní nepravdivých údajù bude podle charakteru a intenzity poklesku postihováno poøádkovými pokutami a disciplinárními tresty. Povinnosti poøadatele utkání Èlánek 19 Poøadatelský klub 1. Poøadatelem utkání je klub, který podle rozlosování øídicího orgánu soutìže musí sehrát utkání na høišti, jež v pøihlášce do soutìže oznaèil jako vlastní høištì s výhradou použití èl. 29 soutìžního øádu. V rozpisu soutìže je uvádìn na prvním místì. Je nepøípustné, aby poøadatel sehrál utkání na høišti soupeøe. 2. Poøadatelský klub je povinen pøi utkání a v souvislosti s ním zajistit bezpeènost hráèù, rozhodèích, delegovaných orgánù, jakož i poøádek v prostoru stadionu a dostát povinnostem uvedeným v èl. 20 a 21. Èlánek 20 Poøadatelský klub má následující technické povinnosti: 1. V souladu s pravidly fotbalu pøipravit hrací plochu a míèe a mít k dispozici formuláø zápisu o utkání, píš alku, èervenou a žlutou kartu, hodinky, minci na losování a praporky pro asistenty rozhodèího. 2. Zajistit pro soupeøe a rozhodèí èisté, dostateènì velké, uzamykatelné, v chladných dnech vytápìné šatny, které jsou vybaveny vìšáky a umožnit jim øádnì se umýt. 3. Vyhradit pro delegáta utkání pøípadnì další úøední osoby místo, z nìhož budou mít dobrý rozhled na hrací plochu a celý prostor høištì. 4. Zajistit zdravotní službu s potøebným vybavením pro první pomoc. Za poskytnutí první pomoci v dobì utkání odpovídá osoba, jejíž jméno, pøíjmení a rodné èíslo se uvádí v Zápisu o utkání, pokud rozpis soutìže nestanoví jinak. První pomoc je zdravotní služba povinna poskytnout jak divákùm tak pøíslušníkùm obou družstev (èl. 53), nemají-li vlastního lékaøe èi zdravotníka. Mít k dispozici vhodné prostory pro výkon antidopingové kontroly, pokud tak stanoví rozpis pøíslušné soutìže. 5. Zajistit, aby v rozhlasových relacích bylo obecenstvo vhodnou formou informováno o èinnosti obou klubù. Hlavním úkolem rozhlasových relací je však pøispìt k zajištìní poøádku a klidu v hledišti. 6. Poskytnout vhodné obèerstvení hostujícímu družstvu a rozhodèím v poloèase utkání. 7. Zabezpeèit stálou službu pøed kabinou rozhodèích. 8. Pøevzít dopravní prostøedky rozhodèích a delegátù, urèit jim místo k parkování a øádnì je opatrovat. Zajistit bezpeèné uložení osobních vìcí hráèù, funkcionáøù, rozhodèích a delegátù v šatnách. Pokud o to uvedení úèastníci utkání požádají, je poøadatel utkání povinen zabezpeèit úschovu jejich penìz a cenností. Za škody na pøevzatých dopravních prostøedcích, uložených vìcech, uschovaných penìzích a cennostech odpovídá poøadatel utkání podle zákona. 9. Umožnit televizní, filmový, videorekordérový nebo obdobný záznam utkání øídicímu orgánu soutìže a hostujícímu družstvu. 10. Hlásit týž den, kdy utkání skonèilo, telefonicky, faxem èi telegraficky, výsledek utkání institucím urèeným v rozpisu soutìže. 11. Vyplatit bezprostøednì po skonèení utkání podle pøedložených dokladù odmìny a náhrady rozhodèím a delegátùm utkání, pokud øídicí orgán soutìže nestanoví jinak

7 12. Zajistit: a) vèasné otevøení pokladen podle povahy utkání, b) oznaèit ceny vstupenek na viditelném místì, c) vstup do prostorù stadionu a hledištì s øádnì zakoupenou vstupenkou nebo prùkazem opravòujícím ke vstupu, d) instalaci a øádný chod turniketù, pokud tak stanoví rozpis pøíslušné soutìže. 13. Zabezpeèit øádný technický stav umìlého osvìtlení, vèetnì provozu náhradních osvìtlení a zdrojù elektrické energie pøi dodržení všech provozních pøedpisù. Za obsluhu a opravu v dobì utkání odpovídá hlavní osvìtlovaè, jehož jméno, pøíjmení a rodné èíslo se uvádí do zápisu o utkání, pokud rozpis soutìže nestanoví nìco jiného. 14. Zajistit vhodné osoby pro výkon funkce oddílových pomezních rozhodèích v pøípadì, že by nebylo možné tyto osoby zajistit postupem podle èl Zajistit poøadatelský sbor v potøebném poètu a kvalitì podle kategorií utkání, èi rozpisu pøíslušné soutìže a to tak, aby byl funkèní od doby soustøeïování divákù až do doby jejich odchodu ze stadionu, pøípadnì zajistit úèast policie event. jiné bezpeènostní služby na utkání za úèelem jeho klidného a regulérního prùbìhu. Poøadatelský sbor se øídí ustanoveními tohoto øádu, øádem poøadatelské služby, pøípadnì spolupracuje s Policií ÈR ve smyslu dohody mezi Policií ÈR a ÈMFS. 16. Zpracovat a øídicímu orgánu soutìže pøedložit øád poøadatelské služby, pøípadnì plnit další povinnosti (napø. vytvoøit podmínky pro práci sdìlovacích prostøedkù), pokud to vyplývá z pøíslušných rozpisù soutìží. Klubùm se doporuèuje uzavøít s místnì pøíslušnými útvary policie provádìcí dohody k dohodì mezi Policií ÈR a ÈMFS. Èlánek 21 Poøadatelský klub má následující poøádkové povinnosti: 1. Neumožnit pøístup do prostoru stadionu osobám podnapilým, ozbrojeným èi osobám vnášejícím pøedmìty, kterými by mohly ohrozit život nebo zdraví ostatních úèastníkù utkání. 2. Zabezpeèit zákaz vstupu do ohranièeného prostoru høištì (u neohranièených høiš se za prostor høištì považuje vzdálenost dvou metrù od pomezních èar a ètyø metrù od brankových èar) všem osobám kromì: a) rozhodèích a pøíslušníkù družstev (èl. 53); b) poøadatelù, pøíslušníkù policie èi poøádkových služeb, podavaèù míèù event. dalších osob oprávnìných na základì øádu poøadatelské služby èi jiných pøedpisù; c) fotoreportérù, rozhlasových, televizních a filmových pracovníkù na pøíslušné povolení poøadatelského klubu; 3. Umožnit vstup na hrací plochu v prùbìhu utkání jen hráèùm a rozhodèím. Další osoby mohou vstoupit na hrací plochu jen se souhlasem rozhodèího. 4. Poøadatelský klub odpovídá za to, že na høištì nebudou vhazovány žádné pøedmìty a že v hledišti nebude docházet k výtržnostem, rvaèkám èi k verbálním projevùm hanobícím pøíslušnost k rase, národu, etniku èi k jiným projevùm porušování obèanského soužití. Èlánek 22 Hlavní poøadatel 1. Hlavní poøadatel je orgánem poøadatelského klubu, který spolu s klubem je odpovìdný za plnìní povinností uvedených v èl. 20 a Pøed utkáním, v jeho prùbìhu i po jeho skonèení je povinen respektovat pokyny rozhodèího a delegáta svazu k zajištìní poøadatelské služby a bezpeènosti úèastníkù utkání, a to až do jejich odjezdù z prostoru stadionu, event. na jejich požádání až na hranice obce. 3. Ve spolupráci s policií, pøípadnì dalšími poøádkovými službami, je hlavní poøadatel povinen uèinit veškerá opatøení ke zjištìní totožnosti pachatelù, kteøí porušili zákony a omezení uvedená v èl. 21 a nahlásit je øídicímu orgánu soutìže. 4. Hlavní poøadatel musí být viditelnì oznaèen nápisem Hlavní poøadatel. Toto oznaèení musí být výraznì odlišné od oznaèení ostatních poøadatelù. V zápisu o utkání je hlavní poøadatel uveden jménem, pøíjmením, rodným èíslem, pokud rozpis soutìže nestanoví nìco jiného. Hlavní poøadatel nesmí zároveò vykonávat funkci oddílového hlavního ani pomezního rozhodèího a nesmí být ani pøíslušníkem družstva (èl. 53). Bez hlavního poøadatele a jeho podpisu na Zápisu o utkání rozhodèí utkání nezahájí. Èlánek 23 Poøadatelé 1. Poøadatelský sbor musí být složen z osob starších 18 let, které jsou pouèeny o svých úkolech a povinnostech hlavním poøadatelem. Poøadatelský sbor tvoøí: a) zástupce hlavního poøadatele, b) poøadatelé, uvadìèi a pokladníci, c) zdravotní služba (lékaø nebo zkušený zdravotník), d) hlasatel, e) hlavní osvìtlovaè, f) videotechnik domácího družstva, g) bezpeènostní pracovník klubu (povinnì pro kluby I. a II. ligy). 2. Poèet poøadatelù stanoví pro jednotlivé soutìže øídicí orgán v rozpisu soutìží nebo jej s ohledem na situaci poøadatelského klubu stanoví podle potøeby pøípad od pøípadu. 3. Poøadatelé musí být oznaèeni výrazným a nezamìnitelným zpùsobem. Èlánek 24 Odpovìdnost 1. Za nesplnìní nebo porušení povinností uvedených v èl. 20 odpovídá poøadatelský klub zpravidla podle èl. 57 písm. a) soutìžního øádu. Sankce stanoví øídicí orgán soutìže (STK atd.). 2. Za nesplnìní nebo porušení povinností uvedených v èl. 21 odpovídá poøadatelský klub a hlavní poøadatel podle míry svého zavinìní. Sankce stanoví v disciplinárním øízení pøíslušná disciplinární komise

8 3. Jednotliví poøadatelé nejsou individuálnì disciplinárnì odpovìdni. Pokud poruší nebo nesplní své povinnosti odpovídá za to poøadatelský klub, pøípadnì hlavní poøadatel. 4. Jestliže porušení nebo nesplnìní povinností stanovených v èl. 20 a 21 lze podøadit pod nìkterý ze znakù uvedených v èl. 58, budou vùèi klubu øídicí komisí soutìže vyvozeny herní dùsledky. 5. Proti úèastníkùm utkání, kteøí naruší veøejný poøádek a bude zjištìna jejich totožnost, musí být zavedeno disciplinární, pøestupkové nebo trestní øízení podle charakteru a závažnosti narušení a právního postavení narušitele. Pokud se podaøí zjistit totožnost osob, které se dopustily porušování obèanského soužití nebo neoprávnìnì vnikly do høištì èi na hrací plochu, bude to mít jako polehèující okolnost vliv na posuzování disciplinárního provinìní klubu. Jako polehèující okolnost budou posuzovány rovnìž pøípady, kdy poøadatelská služba, policie èi poøádková služba zasáhnou efektivnì proti narušitelùm poøádku. Povinnosti hostujícího družstva Èlánek Dostavit se vèas na utkání a využít všechny možnosti pro to, aby nemusela být èerpána èekací doba. 2. Poskytovat poøádajícímu klubu souèinnost k zajištìní bezpeènosti úèastníkù utkání a ke klidnému a regulérnímu prùbìhu utkání. Høištì Èlánek a) Utkání všech soutìží se hrají pouze na tìch høištích, která schválil øídící orgán soutìže. Jakékoli zmìny na hrací ploše a na høišti vùbec, musí být hlášeny øídícímu orgánu soutìže a ten musí høištì znovu schválit. Hrací plocha musí odpovídat pravidlùm fotbalu. b) Novì zbudované høištì s umìlým trávníkem tøetí generace, na nìž klub obdrží písemné atestaèní osvìdèení od ÈMFS, mùže být používáno ke všem soutìžním utkáním mládeže a dospìlých i bez výslovného souhlasu pøíslušného øídicího orgánu s výjimkou utkání I. Gambrinus ligy a II. ligy dospìlých. Na høišti s tímto povrchem však v žádném pøípadì nelze používat sportovní obuv s vymìnitelnými kolíky. 2. Na høištích, kde je instalováno umìlé osvìtlení se mohou hrát soutìžní utkání na základì schválení pøíslušného øídícího orgánu soutìže po pøedložení dokumentace a vyjádøení odborného, k tomu urèeného podniku o kvalitì a intenzitì osvìtlení. Utkání je možno hrát za denního svìtla a v jeho prùbìhu zapojit umìlé osvìtlení. Toto opatøení musí být pøedem projednáno s rozhodèím a delegátem, a to zejména v pøípadì, když utkání je zahájeno v úøední hodinu a stav poèasí by mohl zapøíèinit pøedèasné ukonèení utkání. 3. V pøípadì poruchy na zaøízení èi pøerušení dodávky proudu ze sítì se stanoví èekací doba na 60 minut. Vznikne-li v jednom utkání nìkolikrát porucha na zaøízení nebo je-li nìkolikrát pøerušena dodávka proudu ze sítì, nemá èekací doba v souètu trvat déle než 60 minut. 4. Bude-li dodávka proudu nebo porucha na zaøízení pøesahovat stanovenou èekací dobu a nejsou-li pøedpoklady pro znovuzahájení utkání, rozhodèí utkání pøedèasnì ukonèí. Kluby jsou povinny se dohodnout na sehrání nového utkání, jinak stanoví termín øídící orgán soutìže po provìøení okolností, které zpùsobily pøedèasné ukonèení utkání. 5. Bìžnou kontrolu osvìtlení zabezpeèuje pravidelnì pøíslušný fotbalový klub. Kontrolu intenzity osvìtlení provádí ve stanovených termínech odborná organizace, schválená ÈMFS. Èlánek V souladu s pravidly fotbalu poøádající klub øádnì pøipraví a vyznaèí hrací plochu. Rozhodnutí o tom, zda hrací plocha byla øádnì pøipravena a vyznaèena, pøísluší podle pravidel fotbalu rozhodèímu utkání. Nesehraje-li se utkání z viny klubu pro nepøipravenost hrací plochy (pøípadnì schválené náhradní plochy) bude poøádající klub potrestán herními dùsledky podle èl. 58 odst O zpùsobilosti hrací plochy ke høe rozhoduje výhradnì rozhodèí. Pøi rozhodování postupuje podle pravidel fotbalu a musí dbát na to, aby nebylo ohroženo zdraví èi bezpeènost hráèù, ale též na to, aby zbyteènì nebyl poškozen sport. Neuzná-li rozhodèí hrací plochu za zpùsobilou k soutìžnímu utkání, nemùže být považována za zpùsobilou ani pro pøátelské utkání. Na takové ploše nemùže øídit utkání ani jiný rozhodèí. Èlánek Øídící orgán mùže povolit pro urèitou soutìž, urèitý klub nebo roèní období výjimku z povinnosti hrát utkání na travnaté hrací ploše. 2. Øídící orgán stanoví normy minimálního vybavení høištì pro jednotlivé soutìže (hygienické a sociální vybavení, oplocení, pomocné vyznaèení, apod.), které kontroluje. 3. Øídící orgán mùže v rozpisu soutìže stanovit podmínky používání hlavních a náhradních hracích ploch v prùbìhu sezóny. Èlánek 29 V pøípadì zmìny místa utkání z dùvodù nezpùsobilosti vlastního høištì (rekonstrukce, uzavøení høištì, apod.) musí poøádající klub vèas oznámit øídícímu orgánu soutìže i soupeøùm místo, na kterém budou utkání hrána. Zmìnu místa i hrací plochu musí schválit øídící orgán soutìže. Termíny a zaèátky utkání Èlánek 30 Termíny a poøad utkání 1. Termíny utkání schvaluje øídící orgán soutìže. Termíny uvedené v termínové listinì a rozpisu soutìže jsou závazné pro všechna družstva pøíslušné soutìže. 2. Družstva mohou sehrát svá utkání mimo stanovený termín, jestliže jejich dohodu schválí øídící orgán soutìže. 3. Pokud nemùže být utkání sehráno nebo bylo pøedèasnì ukonèeno bez viny nìkterého družstva, je povinností obou družstev prostøednictvím kapitánù a vedoucích, nahlásit rozhodèí

9 mu utkání dohodu na shodném náhradním termínu utkání (utkání se musí hrát nejpozdìji do 14 kalendáøních dnù od pùvodního termínu utkání, pokud øídicí orgán v rozpisu soutìže nestanoví jinak), který uvede rozhodèí do zápisu o utkání a podepíší ho kapitáni a vedoucí družstev. Dohoda podléhá schválení øídícího orgánu soutìže. Pokud nedojde k dohodì, uvede tuto skuteènost rozhodèí do zápisu o utkání a kapitáni a vedoucí družstev toto vyjádøení podepíší. V takovém pøípadì naøídí náhradní termín øídící orgán soutìže tak, aby byla zaruèena regulérnost soutìže. 4. Øídící orgán soutìže má právo ve výjimeèných a odùvodnìných pøípadech provádìt zmìny v termínové listinì. Èlánek 31 Hlášení utkání 1. Øídicí orgán soutìže vydá pøed zahájením podzimní èásti soutìže a pøed zahájením jarní èásti soutìže termínovou listinu všech utkání pøíslušné èásti soutìže s uvedením termínù a hodin zaèátkù utkání. Termínová listina je pro kluby závazná. 2. Utkání nemusí klub hlásit øídicímu orgánu soutìže, ani soupeøùm, hraje-li se podle rozpisu soutìže a termínové listiny. Zmìny termínù utkání, zaèátkù utkání a místa konání utkání je poøádající klub povinen pøedložit ke schválení øídicímu orgánu soutìže nejpozdìji 21 dnù pøed termínem konání utkání a tuto skuteènost ve stejné lhùtì sdìlit i soupeøi. Zásady uvedené v tomto odstavci se uplatní jen tehdy, pokud není jiný postup stanoven øídicím orgánem soutìže. Øídicí orgán je oprávnìn za hlášení zmìn stanovit pøimìøený poplatek. Èlánek 32 Zaèátky utkání 1. Zaèátky utkání mistrovských soutìží se urèují takto: od do denní svìtlo umìlé osvìtlení hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod. 2. Dnem, kdy vstupuje v platnost letní èas v ÈR, stanoví se zaèátky utkání dle odst. 1 o jednu hodinu pozdìji. 3. Termín a zaèátek utkání vysílaného TV se stanoví po vzájemné dohodì mezi øídícím orgánem soutìže, poøádajícím klubem a TV. 4. Pokud není zaèátek utkání pøi umìlém osvìtlení stanoven øídícím orgánem soutìže, je poøádající klub povinen konání utkání pøi umìlém osvìtlení oznámit øídícímu orgánu soutìže a soupeøi nejménì 21 dnù pøedem. 5. Pøíslušný øídící orgán soutìže mùže stanovit zaèátky jednotlivých utkání odchylnì od odst. 1. Zahájení utkání Èlánek 33 Nástup družstva Družstvo je povinno nastoupit k utkání ve stanovenou hodinu. Rozhodèí zahájí hru, je-li na hrací ploše pøítomno nejménì 7 hráèù každého družstva ustrojených podle pøíslušných ustanovení pravidel fotbalu a byl-li mu odevzdán øádnì vyplnìný zápis o utkání s podpisy kapitánù družstev (v utkáních mládeže s podpisy kapitánù a vedoucích družstev) a registraèní prùkazy hráèù a náhradníkù uvedených v zápisu o utkání. Èlánek Pokud družstvo nastoupilo k utkání s menším poètem hráèù než 11, má právo doplnit poèet hráèù na 11 kdykoli v prùbìhu utkání, ale jen když je míè ze hry. Nastupující hráè musí (pokud jeho registraèní prùkaz nebyl pøedložen ke kontrole pøed utkáním) pøedložit rozhodèímu svùj registraèní prùkaz a kapitán soupeøova družstva má právo ihned provést kontrolu totožnosti. Zápis je tøeba doplnit, pøípadnì opravit v poloèase utkání nebo ihned po jeho skonèení. Zápis doplní, pøípadnì opraví kapitán družstva nebo jeho zástupce (v utkáních mládeže vedoucí družstva). 2. Náhradníci, jejichž jména nebyla zapsána do zápisu o utkání pøed podpisem kapitána, mohou být nasazeni do hry a do zápisu doplnìni dodateènì, jen jestliže to výslovnì umožòuje rozpis pøíslušné soutìže. Èlánek 35 Kontrola totožnosti 1. Kontrolu totožnosti hráèù a náhradníkù družstev je možné na vyžádání kapitána provést hromadnì po podpisu zápisu kapitánem pøed utkáním a nejpozdìji pøed zahájením druhého poloèasu utkání. V utkáních mládeže žádá o kontrolu totožnosti vedoucí družstva spolu s kapitánem. 2. Pokud je kapitánem družstva vyžádána kontrola totožnosti: 38 39

10 a) provádí ji kapitáni družstev, kterým rozhodèí pøedá zkontrolované registraèní prùkazy. Kapitán kontrolovaného družstva pøedstavuje jednotlivé hráèe svého družstva a po ovìøení souladu osobních údajù v registraèním prùkazu s osobními údaji v obèanském prùkazu èi jiném osobním dokladu, pøebírá od kontrolujícího kapitána registraèní prùkazy zkontrolovaných hráèù. Pøi utkání mládeže se kontrola provádí stejným zpùsobem za pøítomnosti vedoucích družstev, kteøí mají právo èinit dotazy na osobní údaje jednotlivých hráèù vzhledem k tomu, že žáci vesmìs osobní doklady nemají. Výsledek kontroly totožnosti oznámí kapitáni (u mládeže vedoucí) rozhodèímu a vrátí mu registraèní prùkazy. Výsledkem kontroly totožnosti je vznesení nebo nevznesení námitky proti startu nebo proti nastoupení hráèe a rozhodèí je poznamená do zápisu o utkání a nechá podepsat kapitány (u mládeže kapitány a vedoucími) družstev. Hráè, který odstoupil ze hry v prùbìhu I. poloèasu nebo sehrál celý I. poloèas, ale nenastoupí do II. poloèasu, je povinen za úèelem eventuálního individuálního provedení kontroly totožnosti setrvat v prostoru kabin svého družstva do zahájení II. poloèasu utkání, a to i tehdy, jestliže se podrobil kontrole totožnosti pøed zahájením utkání. Pokud hráè, který nastoupil ve II. poloèasu, a již od jeho zaèátku nebo až v jeho prùbìhu, odstoupí ze hry pøed ukonèením utkání (støídání, vylouèení, zranìní apod.), je povinen setrvat pro pøípad kontroly totožnosti v prostoru kabin svého družstva do podpisu zápisu o utkání obìma kapitány. Do podpisu zápisu obìma kapitány jsou povinni rovnìž setrvat v prostoru kabin všichni hráèi, kteøí byli v dobì ukonèení utkání úèastni hry. V dobì mezi ukonèením utkání a podpisem zápisu obìma kapitány je možno provést v individuálních pøípadech kontrolu totožnosti každého z hráèù nastoupivších do hry ve II. poloèasu i tehdy, když se jí hráè již jednou podrobil. Uskuteèòuje-li se kontrola totožnosti po ukonèení utkání, použijí se ustanovení písmen b) g) pøimìøenì skuteènosti, že utkání již skonèilo. b) Pokud proti totožnosti hráèe byla kapitánem družstva nebo u mládeže vedoucím družstva vznesena námitka, provede kontrolu osobních údajù takového hráèe sám rozhodèí. Jestliže se pøesvìdèí, že hráè nastoupil na cizí registraèní prùkaz, tohoto hráèe vylouèí, registraèní prùkaz odebere a zašle spolu se zápisem o utkání øídícímu orgánu soutìže. Není-li rozhodèí pøesvìdèen, že hráè nastoupil na cizí registraèní prùkaz, dotazem zjistí hráèovy osobní údaje a adresu trvalého bydlištì, a to i vojákù, a toto uvede do zápisu o utkání. Takto zjištìné údaje podepíše hráè, kapitán a vedoucí družstva. Rozhodèí hráèe pøipustí k další høe a po utkání zašle registraèní prùkaz spolu se zápisem o utkání øídícímu orgánu soutìže. c) Pokud hráè, hráèi nebo celé družstvo odmítne kontrolu totožnosti, vznese kapitán družstva, které požadovalo kontrolu provést, námitku proti nastoupení hráèe, hráèù nebo celého družstva. Rozhodèí tuto skuteènost uvede do zápisu o utkání a po utkání zašle registraèní prùkaz hráèe nebo hráèù, kteøí se odmítli podrobit kontrole totožnosti, spolu se zápisem o utkání øídícímu orgánu soutìže. d) Kontrolu totožnosti družstva je u kontrolovaného družstva povinen zabezpeèit kapitán a vedoucí družstva. Pokud hráè nebo družstvo odmítne kontrolu totožnosti a tato skuteènost je uvedena v zápisu o utkání, budou vùèi družstvu, proti nìmuž byla uvedena tato námitka, vyvozeny herní dùsledky v souladu s èl. 58 odst. 4 a 8 písm. g). Souèasnì budou pøedáni k disciplinárnímu øízení kapitán, vedoucí družstva a hráè nebo hráèi, kteøí se odmítli podrobit kontrole totožnosti, v pøípadì nesprávného postupu i rozhodèí. e) V pøípadì vznesení námitky proti nastoupení hráèe, nebo odmítnutí kontroly totožnosti hráèem, hráèi èi družstvem, uvedené rozhodèím do zápisu o utkání, musí se na nejbližší zasedání pøíslušného øídícího orgánu soutìže dostavit kapitáni, vedoucí obou družstev a hráè èi hráèi, proti jejichž nastoupení byla do zápisu o utkání vznesena námitka a rozhodèí utkání. f) Pokud kontrola totožnosti byla provedena pøed utkáním, v poloèase nebo po ukonèení utkání, ale kapitán družstva požadujícího kontrolu totožnosti nebo jeho zástupce nepožádal rozhodèího o uvedení námitky proti nastoupení hráèe, hráèù èi družstva soupeøe do zápisu o utkání nejpozdìji po skonèení utkání, považuje se dodateènì podaný protest za neopodstatnìný a nepøihlíží se k nìmu. g) Neprokázání totožnosti nemusí být dùvodem pro kontumaci utkání, pokud totožnost byla prokázána na jednání øídícího orgánu soutìže a hráè nastoupil oprávnìnì. Èlánek 36 Èekací doba 1. Èekací doba pro obì družstva a delegovaného hlavního rozhodèího je 20 minut po úøednì stanoveném zaèátku utkání a její èerpání je povoleno pouze v opodstatnìných a prokázaných pøípadech. K posouzení, zda byla dodržena èekací doba je pøíslušný rozhodèí. Pro delegované asistenty rozhodèího a ètvrtého rozhodèího èekací doba neplatí a rozhodèí zahájí utkání s jinými asistenty a bez ètvrtého rozhodèího. Øídící orgán soutìže mùže stanovit, že èekací dobu nelze èerpat v pøípadech soutìžních utkání, které v zájmu regulérnosti prùbìhu soutìže naøídí sehrát v jeden den a hodinu. To se vztahuje i na pøípad uvedený v èl. 37 odst Pokud družstvo nastoupí k utkání po úøednì stanoveném zaèátku v èekací dobì, v prodloužené èekací dobì, nebo tìsnì po uplynutí èekací doby nebo nastoupí opoždìnì do II. poloèasu, je rozhodèí povinen tuto skuteènost uvést do zápisu o utkání spolu s udáním dùvodù. 3. Opakované neopodstatnìné èerpání èekací doby nebo opakovaný neopodstatnìný pozdní nástup do II. poloèasu utkání budou považovány za porušení soutìžního øádu a postiženy podle èl. 57 písm. a). Èlánek Pokud družstvo oznámí poøadateli utkání zpoždìní z dùvodù, které nemohlo ovlivnit (dopravní nehoda, nesjízdnost silnice, porucha dopravního prostøedku, apod.) nebo dostaví-li se družstvo z tìchto dùvodù v prùbìhu èerpání øádné èekací doby, prodlužuje se èekací doba na 40 minut. 2. Dùvody èerpání eventuelnì pøekroèení øádné èekací doby, pøípadnì nedostavení se k utkání jsou družstva povinna prokázat a doložit na nejbližším zasedání øídícího orgánu soutìže. Èlánek O výsledku utkání zahájeného po uplynutí øádné èekací doby rozhodne øídící orgán soutìže na základì zjištìných a prokázaných skuteèností. 2. Jestliže pozdní zaèátek nebo nedostavení se k utkání zavinilo nìkteré z družstev nebo obì družstva, má to pro viníka disciplinární a herní dùsledky

11 Rozhodèí a delegáti Èlánek 39 Øízením utkání povìøuje øídící orgán kvalifikované rozhodèí, kteøí jsou držiteli platné licence rozhodèího fotbalu opravòující k øízení pøíslušné soutìže. Èlánek Jsou-li po uplynutí èekací doby pøítomna v prostoru høištì obì družstva s hráèi, kteøí mají dle zápisu o utkání nastoupit, jsou povinna utkání sehrát, i když se nedostavil delegovaný rozhodèí. 2. Nedostaví-li se delegovaný rozhodèí v èekací dobì, pøevezme øízení utkání delegovaný asistent rozhodèího podle poøadí delegace. Nejsou-li asistenti k utkání delegováni a je-li na høišti pøítomen jiný kvalifikovaný rozhodèí, je povinen se na vyzvání pøihlásit a utkání øídit. Pøihlásí-li se více kvalifikovaných rozhodèích, pøevezme øízení utkání rozhodèí, který je zaøazen na nominaèní listinì vyšší soutìže. 3. Není-li na høišti pøítomen žádný delegovaný ani kvalifikovaný rozhodèí, jsou oba kapitáni (u mládeže spoleènì s vedoucími družstev) povinni dohodnout se na oddílovém rozhodèím a za jeho øízení utkání sehrát. V pøípadì, že se nedohodnou, navrhnou kluby každý svého kandidáta a o oddílovém rozhodèím se rozhodne losem za pøítomnosti obou navržených kandidátù. Dohoda, pøípadnì výsledek losování, musí být již pøed utkáním uvedena v zápisu o utkání a potvrzena kapitány obou družstev (u mládeže i vedoucími družstev). Oddílový rozhodèí musí být i pro utkání mládeže vždy starší 18 let. Oddílový pomezní rozhodèí musí být alespoò toho vìku, který odpovídá vìkové kategorii utkání. 4. Pøevzal-li øízení utkání za delegovaného rozhodèího delegovaný asistent rozhodèího nebo jiný kvalifikovaný rozhodèí, øídí utkání až do konce, i kdyby se delegovaný rozhodèí opoždìnì dostavil. V takovém pøípadì delegovaný rozhodèí pøevezme funkci asistenta rozhodèího v pøípadì, že tuto funkci vykonává oddílový pomezní rozhodèí. 5. Dostaví-li se delegovaný rozhodèí po èekací dobì k utkání, které pøevzal a øídí oddílový rozhodèí, pøevezme delegovaný rozhodèí po zjištìní všech skuteèností øízení utkání a v utkání se pokraèuje. 6. Dostaví-li se po èekací dobì k utkání, které pøevzal a øídí oddílový rozhodèí jiný kvalifikovaný rozhodèí, øízení utkání nepøebírá. 7. Nedostaví-li se k utkání delegovaný asistent rozhodèího a je-li na høišti pøítomen jiný kvalifikovaný rozhodèí, je povinen se na vyzvání poøadatele dostavit a funkci asistenta rozhodèího pøevzít. Pøihlásí-li se více kvalifikovaných rozhodèích, pøevezme funkci asistenta rozhodèí, který je zaøazen na nominaèní listinì vyšší soutìže. Není-li žádný kvalifikovaný rozhodèí k dispozici, zajistí se pro výkon funkce oddílového pomezního rozhodèího vhodná a pravidel znalá osoba podle odst Dostaví-li se delegovaný asistent rozhodèího opoždìnì, pøevezme funkci asistenta rozhodèího pouze za oddílového pomezního rozhodèího. Za kvalifikovaného rozhodèího funkci asistent rozhodèího nepøebírá. 9. Kvalifikovaní nebo oddíloví rozhodèí, a již nastoupí k výkonu funkce hlavního rozhodèího èi asistenta rozhodèího, mají všechna práva a povinnosti delegovaných rozhodèích s tím, že utkání nemusí øídit v pøedepsaném úboru. Svùj úbor však mají za pomoci poøádajícího klubu pøizpùsobit sportovnímu prostøedí. 10. Delegovaný delegát svazu nesmí pøevzít funkci rozhodèího ani asistenta rozhodèího, pokud øídící orgán v rozpisu soutìže nestanoví jinak. Pøi nedostavení se delegovaných rozhodèích je však povinen zajistit øízení utkání odpovídající výše uvedeným ustanovením. 11. V pøípadì nedostavení se delegovaných rozhodèích odpovídá za øádné vyplnìní a odeslání zápisu o utkání nejpozdìji do 48 hodin po skonèení utkání poøádající klub. Neodeslání zápisu, èi pozdnì odeslaný zápis o utkání budou považovány za porušení soutìžního øádu a postiženy podle èl. 57 písm. a). Èlánek 41 V pøípadì, že rozhodèí (asistent) v prùbìhu hry náhle onemocní nebo se zraní a dále není schopen utkání øídit, potom utkání pøeruší a oznámí tento stav kapitánùm. Není-li rozhodèí (asistent rozhodèího) schopen dále ve výkonu své funkce pokraèovat, postupuje se obdobnì podle èl. 40. Èlánek 42 Práva a povinnosti delegovaných rozhodèích Delegovaný rozhodèí je povinen: 1. Dostavit se nejpozdìji 60 minut pøed stanoveným zaèátkem utkání na høištì, které poøadatel uvedl jako místo konání utkání (lhùta mùže být rozpisem soutìže stanovena jinak). 2. Provést kontrolu hrací plochy a vybavení høištì podle ustanovení pravidel, soutìžního øádu a pokynù øídícího orgánu soutìže. 3. Pøed nástupem družstev k utkání provést kontrolu výstroje hráèù obou družstev za pomoci asistentù. 4. Provést kontrolu správnosti vyplnìní zápisu o utkáni a registraèních prùkazù hráèù uvedených v zápise. Rozhodèí si mùže vyžádat ke kontrole i pøíslušné soupisky družstev. Dostaví-li se družstvo k utkání bez registraèních prùkazù, postupuje podle èl. 13 a Ponechat si registraèní prùkazy v prùbìhu utkání pod vlastní kontrolou a po skonèení utkání je odevzdat kapitánùm obou družstev (v utkáních mládeže kapitánùm a vedoucím) proti podpisu o pøevzetí. 6. Vypuštìn. 7. Nepøipustit k utkání hráèe, který registraèní prùkaz nemá, pokud èl. 13 nestanoví nìco jiného, hráèe, z jehož registraèního prùkazu je identifikace hráèe a zjiš ování údajù nemožné nebo nejisté, hráèe, jehož registraèní prùkaz je natolik poškozen, že by bylo možno neoprávnìnì mìnit údaje v nìm obsažené a fotografii. Dále hráèe, v jehož registraèním prùkazu je uveden jiný název klubu, než je název, pod nímž je klub uveden v rozpisu soutìže, pokud øídicí orgán neschválí po urèitou èást soutìže z povinnosti identity názvu klubu v rozpisu soutìže a v registraèním prùkazu výjimku. Registraèní prùkaz s takovými nedostatky rozhodèí hráèi odebere a odevzdá øídícímu orgánu soutìže. 8. Zahájit utkání v úøednì stanoveném zaèátku, pøi event. respektování ustanovení o èekací dobì. 9. Øídit utkání podle pravidel fotbalu. 10. Dodržet tyto hrací doby: a) dospìlí 2 x 45 minut b) starší dorost 2 x 45 minut 42 43

12 c) mladší dorost 2 x 40 minut d) starší žáci 2 x 35 minut e) mladší žáci 2 x 30 minut f) mladší a starší pøípravka 2 x 25 minut g) ženy 2 x 45 minut h) žákynì 2 x 35 minut Pøestávka mezi obìma poloèasy ve všech tìchto kategoriích trvá 15 minut, vèetnì odchodu z hrací plochy a návratu družstev na hrací plochu. Za dodržení doby poloèasové pøestávky odpovídá rozhodèí utkání. 11. Doplnit po utkání zápis pøípadnými námitkami kapitánù a pøedložit jim je k podpisu, vèetnì záznamu o totožnosti vylouèených a provinivších se hráèù s uvedením jejich pøestupkù (v utkáních mládeže podepisují tyto údaje také vedoucí družstev). 12. Dále v zápise o utkání uvést: a) nástupy družstva v èekací dobì nebo po uplynutí èekací doby s udáním dùvodù; b) závady zjištìné na høišti a to pøedevším z hlediska pøipravenosti hrací plochy k utkání resp. nezpùsobilosti hrací plochy vlivem nepøíznivých povìtrnostních podmínek èi jiných okolností a tyto závady jasnì rozlišit a popsat; c) námitky kapitána družstva vznesené podle bodu 28 výkladu k pravidlu V pravidel fotbalu; d) vylouèené, napomínané nebo i ostatní provinivší se hráèe, funkcionáøe, diváky event. další úèastníky utkání s dostateèným vysvìtlením a uvedením jejich pøestupkù, jestliže v rozpisu soutìže není stanoveno jinak; e) pøestupky hráèù, funkcionáøù, divákù nebo ostatních úèastníkù utkání na základì sdìlení delegáta utkání, které jsou disciplinárním provinìním a které rozhodèí nevidìl nebo vidìt nemohl; f) ostatní údaje, které musí rozhodèí zaznamenat do zápisu o utkání podle pravidel fotbalu a rozpisu soutìže. 13. Øádnì vyplnìný a podepsaný zápis o utkání odeslat doporuèenou poštou do 48 hodin øídícímu orgánu soutìže, jestliže v rozpisu soutìže není stanoveno jinak. Pokud je zápis o utkání podkladem pro disciplinární øízení je povinen jej odeslat do 24 hodin a podat dostupným zpùsobem zprávu øídícímu orgánu soutìže v téže lhùtì. 14. Omluvit se bez zbyteèného odkladu øídícímu orgánu soutìže, jakmile nastanou skuteènosti, bránící mu dostavit se k utkání. Èlánek 43 Práva a povinnosti delegáta svazu Delegát svazu je rozhodnutím øídícího orgánu soutìže povìøen výkonem funkce, ve které zastupuje øídící orgán soutìže, dohlíží na prùbìh utkání a dle daných kritérií hodnotí výkon rozhodèích. Ve své èinnosti se øídí zásadami pro èinnost delegátù svazu, schválenými pøíslušným øídícím orgánem soutìže. Delegát svazu je povinen: a) Dostavit se nejpozdìji 60 minut pøed stanoveným zaèátkem utkání na høištì, které poøadatel uvedl jako místo konání utkání (lhùta mùže být rozpisem soutìže stanovena jinak). b) Dohlížet na dodržování smìrnic, øádù a pøedpisù vydaných øídícími orgány a øídícím orgánem soutìže a v pøípadì zjištìných nedostatkù pøijímat opatøení k zajištìní nápravy. c) Sledovat chování hráèù, trenérù, funkcionáøù, divákù a rozhodèích a v pøípadì nutnosti vyzvat hlavního poøadatele k zajištìní klidu a poøádku v prostoru høištì až do doby, kdy úèastníci utkání bezpeèným zpùsobem opustí prostor høištì. V pøípadì vážného narušení poøádku nebo vzhledem k závažnosti situace, mùže hostující družstvo a rozhodèí požádat poøádající klub prostøednictvím delegáta svazu o policejní doprovod až na hranice obce. Poøádající klub je povinen takové žádosti vyhovìt. d) Sledovat pøed utkáním, v prùbìhu utkání i po jeho skonèení všechny události související s utkáním a pravdivì je uvést ve své zprávì. Èlánek 44 Pøed utkáním a v poloèasové pøestávce mùže delegát vhodným zpùsobem pouèit hráèe obou klubù, trenéry a vedoucí družstev o zásadách sportovního vystupování a dodržování fair-play. Èlánek 45 Pokud se nedostaví k utkání delegovaný hlavní rozhodèí nebo asistent rozhodèího, je delegát povinen vyèerpat všechny možnosti, aby øízení utkání bylo zajištìno. Postupuje pøitom dle ustanovení èl. 40. Èlánek Jestliže delegát zaznamená pøestupek hráèe, který rozhodèí nevidìl nebo vidìt nemohl a za který dle jeho názoru mìl být hráè vylouèen, postupuje takto: a) oznámí pøestupek rozhodèímu ihned po utkání a rozhodèí je povinen uvést tento pøestupek do zápisu o utkání pøedtím, než kapitán družstva podepíše zápis o utkání b) dùvod záznamu sdìlí delegát kapitánovi družstva v pøítomnosti rozhodèího, když se po skonèení utkání kapitáni družstev dostaví do kabiny rozhodèích c) pokud k pøestupku, za který dle delegáta mìl být hráè vylouèen, došlo pøed zahájením II. poloèasu, mùže takový hráè do II. poloèasu nastoupit d) pøestupek hráèe uvede jasnì a vìcnì ve své zprávì o utkání. 2. Po utkání provede delegát bez cizí úèasti spoleèný pohovor o prùbìhu utkání s hlavním rozhodèím a asistenty rozhodèího a ètvrtým rozhodèím. Obsah pohovoru uvede ve své zprávì spolu s popisem prùbìhu utkání a hodnocením výkonu rozhodèích. Zprávu odešle øídícímu orgánu soutìže doporuèenou poštou nejpozdìji do 48 hodin po utkání a v pøípadì, že tato zpráva je podkladem pro disciplinární øízení do 24 hodin po utkání. Èlánek 47 Ovìøení zápisu o utkání 1. Správnost zápisu o utkání vèetnì jeho výsledku ovìøí kapitáni družstev, u mládeže též vedoucí družstev, vlastnoruèními podpisy. Kapitán družstva (v utkání mládeže vedoucí družstva spolu s kapitánem) je oprávnìn pøed zaèátkem utkání provést kontrolu zápisu o utkání, požádat rozhodèího o kontrolu registraèních prùkazù v jeho pøítomnosti a opsat si údaje, uvedené pøed utkáním v zápisu o utkání

13 2. Veškeré údaje do zápisu o utkání je oprávnìn uvádìt jen rozhodèí, kromì: a) uvedení sestav družstev a složení poøadatelského sboru vedoucími družstev, b) sdìlení lékaøù družstev o stavu zranìných hráèù s uvedením diagnózy, c) dopsání hráèù doplòujících družstvo a hráèù støídajících, kapitány družstev (u mládeže vedoucími družstev). Èlánek Kapitán družstva potvrdí svým podpisem po utkání totožnost støídaných a provinivších se pøíslušníkù družstva, popis pøestupkù uvedených rozhodèím a pøevzetí registraèních prùkazù. V utkání mládeže podepisuje tyto údaje také vedoucí družstva. 2. Pokud nìkterý z kapitánù odmítne zápis o utkání podepsat, uvede to rozhodèí s uvedením všech podrobností do zápisu o utkání a registraèní prùkazy kapitánovi družstva nepøedá, ale doruèí nebo zašle je do 24 hodin øídícímu orgánu soutìže. Stejnì postupuje rozhodèí, odmítne-li podepsat zápis o utkání v zápase mládeže vedoucí družstva. 3. Vedoucí družstva je oprávnìn po skonèeném utkání opsat si ze zápisu popis provinìní hráèe pro disciplinární øízení. Èlánek 49 Pøerušení a pøedèasné ukonèení utkání 1. Rozhodèí je povinen, z dùvodù uvedených v bodu 19 výkladu k pravidlu V pravidel fotbalu utkání ukonèit a dále je oprávnìn z dùvodù uvedených v bodu 21 výkladu k pravidlu V pravidel fotbalu utkání pøerušit, popøípadì i ukonèit. 2. O pøedèasnì ukonèeném utkání rozhodne øídící orgán soutìže takto: a) pokud není prokázána pøíèinná souvislost mezi zavinìním družstev èi klubù a pøedèasnì ukonèeným utkáním, utkání se opakuje v novém termínu. b) pokud bude prokázána pøíèinná souvislost mezi zavinìním družstva èi klubu a pøedèasnì ukonèeným utkáním, musí být takové družstvo potrestáno disciplinárnì a herními dùsledky. 3. Ukonèí-li rozhodèí utkání pøedèasnì bez zavinìní nìkterého z družstev èi klubù ( z vyšší moci ), dohodnou se kluby ihned na novém termínu opakovaného utkání podle èl Zpùsob úhrady èi podílu plnìní na úhradì nákladù na nové utkání mùže øídící orgán stanovit v rozpisu soutìže nebo o nìm rozhodnout pøípad od pøípadu. 6. Ustanovení odst. 1 4 se nevztahují na pøerušení utkání z bezpeènostních dùvodù. V takovém pøípadì poøadatelský klub spolu s bezpeènostními složkami uèiní opatøení k tomu, aby s nejvìtším urychlením zjistil, zda nebezpeèí skuteènì existuje nebo mu zamezil s cílem pøerušené utkání dohrát. Nepodaøí-li se pøes to utkání dohrát pro tmu, bude se zbývající poèet minut utkání dohrávat následující den. Pokud to nebude možné, rozhodne o termínu a hodinì dohrávky øídící orgán soutìže. 7. Jestliže v prùbìhu pøerušení utkání z bezpeènostních dùvodù nastanou skuteènosti, které zabrání utkání dohrát z jiného dùvodu (zejména nepøíznivé povìtrnostní podmínky), bude se celé utkání opakovat. V takovém pøípadì platí pro dohodu klubù ustanovení èl. 30 odst. 3. Èlánek 50 Spoleèná ustanovení k øízení utkání 1. V soutìžích dospìlých všech stupòù a v I. lize dorostu je možno v prùbìhu soutìžního utkání vystøídat 3 hráèe. V dorosteneckých soutìžích všech stupòù vyjma I. ligy dorostu a v soutìžích žen je možno v prùbìhu soutìžního utkání vystøídat 4 hráèe. V žákovských soutìžích všech stupòù je možno v prùbìhu soutìžního utkání vystøídat 5 hráèù. Ve všech výše uvedených pøípadech je poèet hráèù stanoven bez ohledu na to, zda se jedná o brankáøe nebo hráèe v poli. 2. Za to, že støídání je provedeno v souladu s tímto soutìžním øádem a s pravidly fotbalu odpovídá kapitán, vedoucí družstva a trenér. Za správný prùbìh støídání odpovídá rozhodèí a kapitán, u mládeže i vedoucí družstva. 3. Vystøídání vìtšího poètu hráèù než stanoví soutìžní øád musí být postiženo herními dùsledky ve smyslu èl. 58 odst. 8 písm. d). 4. Rozhodèí, který pøipustí støídání vìtšího poètu hráèù, je odpovìdný ve smyslu èl Vystøídaný hráè se smí zdržovat na lavièce pro pøíslušníky družstva a v ohranièeném prostoru høištì pouze, je-li øádnì ustrojen a oznaèen zpùsobem, který umožòuje jeho identifikaci podle zápisu o utkání. 6. Pro nìkteré vìkové kategorie a stupnì soutìží mládeže, soutìže žen a seniorù nad 35 let mohou být ustanovení odst. 1 5 upravena v rozpisech soutìží odchylnì, pøipouštìjí-li to rovnìž pravidla fotbalu. Èlánek 51 Úèast cizincù 1. V soutìžním utkání mohou v družstvu nastoupit 3 hráèi, kteøí jsou obèany cizího státu. 2. Ustanovení odst. 1 se netýká družstev I. a II. ligy, v nichž mohou nastoupit hráèi s evidovanou profesionální smlouvou, kteøí jsou obèany èlenských státù Evropské unie, Evropského hospodáøského prostoru, jakož i obèané státù majících s Evropskou unií uzavøeny dohody o partnerství ( pøístupové dohody ), bez poèetního omezení a dále nejvýše 3 další hráèi, kteøí jsou obèany jiných státù. 3. Je-li èlenským klubem ÈMFS obèanské sdružení obèanù cizího státu, stanoví režim nastupování obèanù ÈR a obèanù cizího státu v utkáních jejich družstev Výkonný výbor ÈMFS. Èlánek 52 Pokud rozhodèí nebo delegát poruší nìkterou z povinností stanovenou pravidly, soutìžním øádem nebo rozpisem soutìže, postupuje komise rozhodèích èi komise delegátù dle závažnosti následovnì: a) upozorní rozhodèího nebo delegáta na porušení povinností s možností sankce pøi jejím opakování, b) omezí delegace na další utkání, pøípadnì uèiní další kroky podle Licenèního øádu pro rozhodèí fotbalu, c) pøedá rozhodèího èi delegáta s návrhem na udìlení trestu k disciplinárnímu øízení

14 Povinnosti a práva pøíslušníkù družstva Èlánek Družstvo musí vždy mít vedoucího staršího 18 let, který je uveden v Zápisu o utkání. V utkáních dorostu nesmí být vedoucí družstva hráèem uvedeným v Zápisu o utkání, pokud není dále stanoveno jinak. V pøípadì vykázání vedoucího družstva z lavièky pro pøíslušníky družstva, pøevezme jeho povinnosti jiný funkcionáø nebo hráè (ne kapitán) nebo náhradník. V družstvu dorostu, které nemá s sebou jiného funkcionáøe staršího 18 let, pøevezme v takovém pøípadì povinnosti vedoucího družstva hráè (ne kapitán) nebo náhradník, je-li starší 18 let. Není-li s družstvem mládeže jiná osoba starší 18 let, která by se v takovém pøípadì mohla ujmout funkce vedoucího družstva, utkání se dohraje, ale rozhodèí po jeho ukonèení nepøedá družstvu registraèní prùkazy hráèù, ale spolu se Zápisem o utkání je zašle øídícímu orgánu soutìže. Vedoucí družstva nemùže souèasnì vykonávat poøadatelskou funkci, funkci rozhodèího nebo pomezního rozhodèího. Bez vedoucího družstva rozhodèí utkání nezahájí a vše popíše v Zápisu o utkání. 2. Za pøíslušníky družstva jsou spolu s vedoucím považováni: a) trenér a asistent družstva, b) lékaø nebo zdravotník družstva, c) masér družstva, d) hráèi družstva vèetnì vystøídaných, odvolaných a vylouèených hráèù. 3. Pouze pøíslušníci družstva se pøi utkání mohou zdržovat na lavici pro pøíslušníky družstva, pokud pravidla fotbalu nestanoví jinak. 4. Je-li nìkterý z pøíslušníkù družstva bìhem utkání rozhodèím z prostoru høištì vykázán, plní jeho povinnosti uložené mu pravidly fotbalu a soutìžním øádem jiný pøíslušník družstva. 5. Všichni pøíslušníci družstva zdržující se bìhem utkání v ohranièeném prostoru høištì musí být v zápisu o utkání uvedeni jménem, pøíjmením a rodným èíslem a musí být oznaèeni zpùsobem, který stanoví pravidla fotbalu a rozpis soutìže. Èlánek Vedoucí družstva je povinen: a) Dbát spolu s trenérem a asistentem na kázeò a poøádek v družstvu. b) Vyplnit zápis o utkání øádnì a vèas tak, aby mohl být spolu s platnými registraèními prùkazy hráèù pøedán ke kontrole rozhodèímu povìøenému øízením utkání minimálnì 30 minut pøed utkáním, pokud pøíslušný rozpis soutìže nestanoví jinou lhùtu. c) Zabezpeèit øízení utkání i v nepøítomnosti delegovaného rozhodèího. d) Znát a dodržovat všechna ustanovení tohoto soutìžního øádu, pravidel fotbalu, disciplinárního øádu, rozpisù soutìží a dalších smìrnic a pokynù vydaných øídícími orgány a øídícím orgánem soutìže. e) Pøed utkáním, v prùbìhu utkání i po jeho skonèení respektovat pokyny rozhodèího a delegáta svazu, chovat se na hrací ploše i mimo ni ukáznìnì, na žádost rozhodèího nebo delegáta svazu prokázat svou totožnost. Zajistit, aby vylouèený hráè nebo náhradník opustil prostor høištì. f) Pøi utkáních mládeže a v utkáních, kde je kapitán mladší 18ti let, splnit spolu s kapitánem pøed a po utkání všechny povinnosti uložené kapitánovi tímto soutìžním øádem a pravidly fotbalu. 2. Trenér a asistent družstva jsou povinni: a) Dbát s vedoucím družstva na kázeò a poøádek v družstvu. b) Znát a dodržovat všechna ustanovení tohoto soutìžního øádu, pravidel fotbalu, disciplinárního øádu a rozpisù soutìží. c) Chovat se na hrací ploše i mimo ni ukáznìnì, respektovat pokyny rozhodèích a delegáta. Na žádost rozhodèího nebo delegáta utkání prokázat svou totožnost. d) Pøedkládat orgánu klubu k projednání disciplinární provinìní, kterých se dopustili èlenové družstva. e) Za vedení družstva pøi tréninkovém procesu i pøi utkáních je odpovìdný trenér pøíslušného družstva. Pokud trenér nemùže doèasnì plnit své povinnosti vyplývající z trenérské smlouvy, je povinen ho zastupovat v plném rozsahu schválený asistent. f) Ostatní práva a povinnosti trenérù jsou uvedeny ve smìrnicích a smlouvách, pøípadnì rozpisech soutìží. 3. Lékaø (zdravotník) a masér družstva jsou povinni: a) Chovat se na hrací ploše i mimo ni ukáznìnì, respektovat rozhodnutí a pokyny rozhodèích, delegáta svazu a èlenù poøadatelského sboru, odpovídajících za zajištìní klidu na høišti a bezpeènosti úèastníkù utkání. b) Prokázat na žádost rozhodèího nebo delegáta svazu svou totožnost. c) Podøídit se rozhodnutím a opatøením øídících orgánù a øídícího orgánu soutìže a jeho komisí. Èlánek 55 Hráèi družstva jsou povinni: 1. Chovat se na hrací ploše i mimo ni ukáznìnì, respektovat rozhodnutí a pokyny rozhodèích, delegáta svazu a èlenù poøadatelského sboru odpovídajícího za zajištìní klidu v prostoru høištì a bezpeènost a zdraví úèastníkù utkání. 2. Znát a dodržovat pravidla fotbalu a základní ustanovení soutìžního øádu a rozpisu soutìže. 3. Po skonèení utkání urychlenì opustit høištì podle pravidel fotbalu. Rozpisy soutìží mohou upravit bližší podmínky pro uplatnìní tohoto ustanovení a stanovit, zda za jeho porušení bude na základì zápisu rozhodèího klub postižen poøádkovou pokutou podle èl. 57 písm. a). 4. Dbát o svùj zdravotní stav a na základì preventivních zdravotních prohlídek osvìdèovat zdravotní zpùsobilost k tréninkùm a ke høe. Nepoužívat zakázaných podpùrných prostøedkù (doping) a v pøípadì, byli-li vyzváni, dostavit se k dopingové kontrole. 5. Podøídit se rozhodnutím a opatøením øídících orgánù a øídícího orgánu soutìže a pøíslušných komisí. 6. Ostatní práva a povinnosti jsou pøedmìtem smluv mezi hráèi a kluby, interních smìrnic klubù event. Stanov ÈMFS a klubù nebo smluv s ÈMFS. Èlánek 56 Kapitán družstva je povinen: 1. Dbát spolu s vedoucím, trenérem a asistentem družstva na kázeò a poøádek v družstvu. 2. Doplnit nebo opravit údaje v zápise o utkání ve smyslu èl. 47 a Pøed utkáním podepsat zápis o utkání a tím potvrdit správnost údajù uvedených v zápisu. Tato povinnost zakládá u kapitána družstva odpovìdnost za neoprávnìný start hráèe èi hráèù

15 4. Oznámit rozhodèímu odchod a støídání hráèù. 5. Potvrdit podpisem v zápisu o utkání dohodu klubù nebo výsledek losování o øízení utkání oddílovým rozhodèím. 6. Zajistit spolu se svými spoluhráèi a ostatními pøíslušníky družstva (èl. 53 odst. 1) bezpeènost a ochranu zdraví rozhodèích a hráèù družstva soupeøe, zejména pøi jejich odchodu do kabin. 7. Být oznaèen na levém rukávu páskou podle pravidel fotbalu. 8. Po utkání kapitán: a) zajistí a provede spoleèný pozdrav družstva s hráèi soupeøe a rozhodèími, b) ihned po utkání se spoleènì s rozhodèími odebere do kabiny rozhodèích, kde: potvrdí v zápisu o utkání totožnost støídaných a provinivších se pøíslušníkù družstva (v utkáních mládeže spolu s vedoucím družstva), pøevezme registraèní prùkazy a pøevzetí potvrdí podpisem (v utkáních mládeže spolu s vedoucím družstva), vyslechne pøipomínky rozhodèího a delegáta utkání. Kapitán družstva je oprávnìn: 9. Dotazovat se podle pravidel fotbalu rozhodèího na dùvody jeho rozhodnutí. 10. Pøed zaèátkem utkání požadovat od rozhodèího kontrolu registraèních prùkazù soupeøova družstva ve své pøítomnosti. 11. Pøed zaèátkem utkání si opsat údaje uvedené v zápisu o utkání. 12. Provést kontrolu totožnosti hráèù soupeøe ve smyslu èl. 35 soutìžního øádu. 13. Požadovat od rozhodèího uvedení námitek do zápisu o utkání podle bodu 28 výkladu k pravidlu V pravidel fotbalu, a to nejpozdìji pøed podpisem zápisu o utkání po skonèení utkání. Provinìní klubu a družstva Èlánek 57 Pøestupky proti ustanovením soutìžního øádu, rozpisu pøíslušné soutìže a ostatním platným fotbalovým normám a naøízením øídících orgánù a øídících orgánù soutìží budou trestány dle povahy: a) Poøádkovou pokutou za porušení øádù a smìrnic, která ztìžují prùbìh soutìže, ale nenarušují její regulérnost. Poøádkovou pokutu mohou øídící orgány soutìží ukládat v souladu s pøíslušnými ustanoveními soutìžního øádu s ohledem na závažnost pøestupkù v následující výši: Orgány ÈMFS øídící profesionální soutìže do výše Kè Øídicí komise ÈMFS pro Èechy a pro Moravu do výše Kè Krajské fotbalové svazy do výše Kè Okresní fotbalové svazy do výše Kè b) Herními dùsledky, tj. vyhlášením kontumaèního výsledku za závažné porušení øádù a smìrnic, kterými byla porušena regulérnost soutìže. c) Disciplinárnì, pokud pøestupky uvedené v uvozovací vìtì tohoto èlánku jsou v disciplinárním øádu nebo v ostatních øádech a pøedpisech ÈMFS oznaèeny jako disciplinární provinìní. Èlánek 58 Herními dùsledky, tj. vyhlášením kontumaèního výsledku utkání, musí být postižena družstva, jestliže jejich funkcionáøi nebo hráèi úmyslnì anebo z nedbalosti poruší ta ustanovení soutìžního øádu nebo jiných øádù a pøedpisù vydaných Výkonným výborem ÈMFS, kde je výslovnì stanoveno, že postih herními dùsledky je možný, zejména pak dopustí-li se následujících provinìní: 1. Pøeloží-li klub soutìžní utkání na jiný termín nebo na jiné høištì, než schválil øídící orgán soutìže. 2. Nepøipraví-li klub hrací plochu tak, aby byla zpùsobilá ke høe nebo nevyznaèí-li ji podle pravidel fotbalu anebo nepøipraví-li osvìtlení, aèkoli bylo stanoveno, že utkání se sehraje za umìlého osvìtlení. 3. Nenastoupí-li družstvo k soutìžnímu utkání, nebo k nìmu nastoupí po uplynutí èekací doby, pokud zde nejsou dùvody uvedené v èl Odmítne-li družstvo pøedložit registraèní prùkazy ke kontrole pøed utkáním rozhodèímu nebo odmítne-li družstvo identifikaci, jestliže nastoupilo bez registraèních prùkazù (èl. 13), anebo kontrolu totožnosti (èl. 35). 5. Dojde-li k pøedèasnému ukonèení utkání v dùsledku inzultace rozhodèího nìkterým pøíslušníkem družstva. 6. V pøípadì pozitivního dopingového nálezu. 7. Dojde-li k ovlivnìní utkání zpùsobem, který odporuje principu poctivého sportovního soutìžení. 8. Jestliže hráè nastoupil k utkání neoprávnìnì, a to: a) nastoupil-li na cizí registraèní prùkaz nebo b) nastoupil-li na neplatný registraèní prùkaz. Neplatný je ten registraèní prùkaz, který nebyl vydán registraèním úsekem ÈMFS nebo který registraèní úsek prohlásil z dùvodù uvedených v øádech a pøedpisech za neplatný anebo uplynula-li doba jeho platnosti (hostování) nebo c) nastoupil-li v dobì, kdy mu bìží trest zastavení závodní èinnosti nebo pokud byl vylouèen ze hry a jeho vylouèení bylo uvedeno v zápisu, ale disciplinární komise o trestu ještì nerozhodla anebo pokud se v dobì mezi ukonèením utkání a podpisem zápisu kapitánem dopustil provinìni, které rozhodèí zapsal do zápisu a kapitán podepsal a o jeho poklesku disciplinární komise ještì nerozhodla nebo d) jestliže nastoupil k utkání v dobì, kdy družstvo mìlo již vystøídán plný povolený poèet hráèù, který pøipouštìjí pravidla fotbalu a soutìžní øád nebo e) nastoupil-li hráè ze soupisky družstva vyšší soutìže za družstvo nižší soutìže nebo jiné družstvo, pokud takový start není soutìžním øádem povolen nebo f) nastoupil-li hráè v nižší vìkové kategorii nebo g) odmítl-li podrobit se kontrole totožnosti nebo jestliže se jí vyhnul (napø. èl. 35 odst. 2) nebo h) jestliže nastoupil a je zároveò platnì registrován v jiném fotbalovém klubu ÈMFS, èi v zahranièním fotbalovém svazu nebo i) jestliže nastoupil k utkání jako hráè ètvrtý cizinec, pokud nejsou pro poèet nastoupení cizincù stanoveny jiné podmínky nebo j) jestliže za družstvo klubu nastoupil hráè, který ve smyslu èl. 6 odst. 3 pøestupního øádu pro neprofesionální fotbalisty mùže nastoupit pouze za amatérské družstvo

16 Èlánek Za start hráèe v utkání se považuje skuteènost, že hráè je uveden v sestavì družstva v zápisu o utkání. Sestava je v tomto smyslu platná, je-li stvrzena podpisem kapitána družstva (u mládeže též vedoucího družstva). 2. Za nastoupení k utkání se naproti tomu považuje to, že hráè byl nasazen do hry pøedtím, než rozhodèí utkání ukonèil. Èlánek Øídící orgán soutìže (èl. 4 odst. 3) mùže zmìnit již schválený výsledek utkání na kontumaèní výsledek, pokud se dodateènì zjistí, že v souvislosti s utkáním došlo k porušení øádù a pøedpisù, které takové rozhodnutí øídícího orgánu soutìže odùvodòují. Porušení øádù a pøedpisù projedná v disciplinárním øízení disciplinární komise. Rozhodnutí musí øídicí orgán soutìže uèinit nejpozdìji do rozlosování nového soutìžního roèníku. 2. Proti rozhodnutí øídícího orgánu soutìže je pøípustné odvolání. Rozhodnutí odvolacího orgánu nesmí mít za následek zmìnu úèastníka v již rozehrané soutìži. Èlánek Všechna porušení soutìžního øádu, rozpisù soutìží, ostatních øádù a pøedpisù ÈMFS projednávají øídící orgány soutìží ( STK ) a podle charakteru a intenzity jejich porušení èiní pøíslušná rozhodnutí spadající do jejich pùsobnosti nebo je postupují komisi disciplinární, rozhodèích atd. 2. Pokud dojde ke sporu, která z komisí øídicího orgánu (STK, DK, KR) má porušení øádù a pøedpisù ÈMFS projednat, rozhodne o pøikázání vìci pøíslušný výkonný výbor nebo orgán ÈMFS s obdobnou pravomocí. Hodnocení výsledkù v soutìžích Èlánek 62 Za vítìzství v utkání se družstvu pøidìlují 3 body. Za nerozhodný výsledek v utkání se obìma družstvùm pøidìluje 1 bod. Èlánek Družstvu, v jehož prospìch byl vyhlášen kontumaèní výsledek, se pøidìlují 3 body a aktivní brankový pomìr 3:0. Družstvu, v jehož neprospìch byl vyhlášen kontumaèní výsledek, se nepøidìlí žádný bod a zapoèítává se pasivní brankový pomìr 0:3. 2. Pokud družstvo, v jehož prospìch byl vyhlášen kontumaèní výsledek, dosáhlo pøi utkání pøíznivìjšího výsledku, platí výsledek dosažený na høišti. 3. Pokud byl vyhlášen kontumaèní výsledek v neprospìch obou družstev, nepøidìlí se družstvùm žádný bod a obìma se zapoèítá pasivní brankový pomìr 0:3. 4. Jestliže je vyhlášen kontumaèní výsledek v neprospìch domácího družstva nebo obou družstev, nemùže žádné družstvo požadovat náhradu výdajù spojených s nesehráním utkání. 5. Je-li vyhlášen kontumaèní výsledek v neprospìch hostujícího družstva, mùže domácí družstvo požadovat úhradu výdajù spojených s nesehráním utkání od hostujícího družstva. Výši úhrady stanoví øídící orgán soutìže, který je oprávnìn požadavky domácího družstva omezit nebo výši úhrady stanovit paušálnì v rozpisu soutìže. Èlánek Družstvo, v jehož neprospìch budou vyhlášeny tøi kontumaèní výsledky v prùbìhu jednoho roèníku soutìže jako dùsledek zavinìného nedostavení se k soutìžnímu utkání, bude øídícím orgánem soutìže vylouèeno ze soutìže, bez ohledu na poèet získaných bodù. 2. Pokud bylo družstvo ze soutìže vylouèeno nebo vystoupilo ze soutìže pøed jejím ukonèením, anulují se všechny jeho dosavadní výsledky a na tabulku se pohlíží, jako kdyby družstvo vùbec nehrálo. 3. Družstvo, které bylo ze soutìže vylouèeno nebo vystoupilo, se nemùže vrátit do soutìže rozehraného roèníku. Považuje se vždy za sestupující družstvo. 4. Družstvo, které bylo ze soutìže vylouèeno z dùvodù uvedených v odst. 1 nebo z ní vystoupilo (odst. 2.) bude zaøazeno v pøíštím soutìžním roèníku do soutìží v souladu s ustanovením èl. 5 odst. 4 nebo 5. Èlánek Øídící orgán soutìže odeète družstvu z tabulky soutìže stanovený poèet soutìžních bodù jako dùsledek rozhodnutí disciplinární komise podle èl. 7 odst. 6 Disciplinárního øádu ÈMFS nebo jako dùsledek rozhodnutí pøíslušného odvolacího èi pøezkumného orgánu ÈMFS anebo na základì koneèného rozhodnutí orgánu UEFA èi FIFA. 2. Je-li družstvo vylouèeno ze soutìže z disciplinárních dùvodù jako dùsledek koneèného rozhodnutí orgánu ÈMFS, UEFA nebo FIFA (odst. 1), má to též následky uvedené v èl. 64 odst. 2 a 3. V pøípadì, že s koneènou platností rozhodne o vylouèení družstva ze soutìže orgán ÈMFS, pak podle èl. 10 Disciplinárního øádu ÈMFS musí též urèit v jaké tøídì soutìže bude moci vylouèené družstvo startovat v pøíštím soutìžním roèníku. Soutìže mládeže Èlánek 66 Zásady organizace soutìží mládeže 1. Hrací doba v soutìžích mládeže je uvedena v èl. 42 odst V utkání žákù je povoleno použít ke høe míèe, jehož obvod je cm a jehož hmotnost èiní g. 3. V utkáních kategorie pøípravky je povoleno hrát v odpovídající obuvi opatøené kolíky pevnì spojenými s podrážkou, v kategorii žactva a dorostu i v kopaèkách s vymìnitelnými 52 53

17 kolíky. Toto ustanovení platí i pro hráèe kategorie pøípravky, pokud hraje ve vyšší vìkové kategorii. Používání chránièù holení je povinné pro všechny kategorie. Za dodržování ustanovení o výstroji odpovídají vedle hráèù i trenéøi a vedoucí družstev. Kontrolu provádìjí rozhodèí.. 4. Støídání hráèù v soutìžích mládeže upravuje èl. 50. Èlánek 67 Øízení soutìží mládeže 1. ÈMFS organizuje a øídí soutìže mládeže dle svých schválených struktur soutìží, které uvede ve svých rozpisech soutìží. 2. Organizací a øízením soutìží fotbalu mládeže v krajích a okresech jsou ze Stanov ÈMFS povìøeny krajské fotbalové svazy (KFS) a okresní fotbalové svazy (OFS). Èlánek 68 Vìkové kategorie v soutìžích mládeže 1. Hráè mùže být zaøazen do soutìží fotbalu nejdøíve v den, kdy dovrší 6 let. 2. Mládež ve fotbalu se zaøazuje do následujících vìkových kategorií: pøípravka mladší 6 8 let starší 8 10 let žáci mladší let starší let dorost mladší let starší let 3. Hráèi po dosažení stanoveného vìku pøecházejí do nejbližší vyšší vìkové kategorie vždy k následujícího roku, a to po dovršení: 8 let z mladší pøípravky do starší pøípravky 10 let ze starší pøípravky do mladších žákù 12 let z mladších žákù do starších žákù 14 let ze starších žákù do mladšího dorostu 16 let z mladšího dorostu do staršího dorostu 18 let ze staršího dorostu do kategorie dospìlých Po dosažení vyšší vìkové kategorie mùže hráè dohrát rozehraný soutìžní roèník v nižší vìkové kategorii. Èlánek 69 Pùsobení hráèù ve vìkových kategoriích 1. Hráèi mohou vedle své vìkové kategorie nastoupit i v utkáních vyšší vìkové kategorie takto: a) pøípravka za žáky; b) žáci za dorost; c) dorostenci za dospìlé. 2. Nastoupení hráèe z vyšší vìkové kategorie v utkání nižší vìkové kategorie je nepøípustné a bude považováno za neoprávnìné nastoupení ve smyslu èl. 58 odst. 8 pís. f) a postiženo herními dùsledky. 3. Pokud se uskuteèòují oddìlené soutìže mladších a starších v rámci jedné vìkové kategorie (pøípravka, žáci, dorost) je neoprávnìným nastoupením také nastoupení hráèe staršího za družstvo mladších v jedné vìkové kategorii. Hráèi mladší mohou nastoupit za družstva starších bez omezení. 4. O nastoupení hráèe ve vyšší vìkové kategorii rozhoduje pouze fotbalový klub. Poèet nastoupení v jednom dni není omezen. 5. Kluby jsou povinny vyžádat si písemný souhlas zákonných zástupcù s pùsobením hráèù ve vyšší vìkové kategorii a na požádání je pøedložit øídícímu orgánu soutìže. To však není nutné v pøípadech, kdy v rámci jedné vìkové kategorie (pøípravka, žáci, dorost) startují mladší za starší (odst. 3). Èlánek 70 Utkání dorostu, která se hrají jako samostatná utkání, mají úøední zaèátek jako utkání dospìlých, pokud pøíslušný rozpis soutìží nestanoví nìco jiného. Pokud je utkání dorostu hráno jako pøedzápas, musí být zaèátek stanoven minimálnì o 2 a 1/4 hodiny a u žákù o 1 a 3/4 hodiny døíve než hlavní utkání. V pøípadì, že hlavní utkání dospìlých se hraje dopoledne, mistrovské utkání mládeže je možné sehrát jako pozápas. Èlánek 71 Soupisky Ustanovení o soupiskách se posuzuje obdobnì podle èl soutìžního øádu. Èlánek 72 Povinnosti poøadatele utkání Ustanovení o povinnostech poøadatele utkání uvedená v èl soutìžního øádu platí pøimìøenì v soutìžích mládeže, zejména pokud se utkání hraje samostatnì. Èlánek 73 Spoleèná ustanovení s mistrovskými soutìžemi dospìlých Pro organizování a øízení mistrovských soutìží mládeže platí plnì ustanovení soutìžního øádu, pokud v èl soutìžního øádu není stanoveno nìco jiného

18 Námitky, protest a odvolání Èlánek 74 Námitky 1. Proti skuteènostem známým v prùbìhu utkání nebo ihned po utkání mùže kapitán družstva podat námitky. Rozhodèí je povinen tyto námitky zaznamenat do zápisu o utkání. Námitky je tøeba uplatnit døíve než kapitán a v utkáních mládeže vedoucí družstva, zápis podepíší. 2. Námitky lze uplatnit jen proti skuteènostem uvedeným v bodu 28 výkladu k pravidlu V pravidel fotbalu. Kapitán není oprávnìn vznést námitky proti výkonu rozhodèího (bod 29 výkladu k pravidlu V pravidel fotbalu). Èlánek 75 Protest 1. Protest mùže podat klub, jehož družstvo v utkání hrálo, zejména proti: a) porušení pravidel fotbalu, b) porušení soutìžního øádu a rozpisu soutìže, c) porušení dalších pøedpisù ÈMFS. Protest je možno podat i v pøípadì, že byly do zápisu o utkání uvedeny námitky. V tomto pøípadì se protest mùže týkat i jiných záležitostí. Stížnosti proti výkonu rozhodèího ve smyslu bodu 29 pravidla V Pravidel fotbalu je tøeba podat výhradnì cestou protestu. 2. Protest, jehož obsahem je stížnost na chyby rozhodèích, nemùže mít vliv na zmìnu výsledku utkání dosaženého na høišti, pokud nezávislý orgán neprokáže rozhodèímu úmysl ovlivnit výsledek. 3. Protest je nutné podat písemnì, doporuèenou poštou pøíslušnému øídícímu orgánu soutìže nejpozdìji do tøí dnù po utkání. Jestliže lhùta vyprší v den pracovního klidu, je posledním dnem pro podání protestu nejbližší pøíští pracovní den. 4. Protest musí být projednán pøíslušným orgánem klubu a splòovat následující náležitosti: a) oznaèení orgánu, kterému se protest podává, b) název a adresa klubu, který protest podává, c) jméno, pøíjmení a funkce, pøípadnì adresy a telefony oprávnìných zástupcù klubu (písm. j)), d) název a adresa klubu èi strany, proti níž protest smìøuje, e) oznaèení utkání èi skuteènosti proti níž se protest podává, f) oznaèení dùvodù protestu, g) oznaèení dùkazù (svìdkù, listin, apod.), h) krátký popis pøípadu, i) sdìlení jaký výsledek øízení o protestu se oèekává, j) razítko a dva podpisy oprávnìných zástupcù klubu s udáním funkcí, k) podací lístek od doporuèeného dopisu, jímž byl protest odeslán soupeøi èi stranì, l) doklad o zaplacení pøíslušného penìžitého vkladu podle èl. 76. Èlánek Protest musí být doložen penìžitým vkladem takto: a) dospìlí soutìže øízené ÈMFS: I. a II. liga Kè ostatní Kè b) dospìlí soutìže øízené nižšími orgány: KFS 600 Kè OFS 400 Kè c) mládež ve smyslu písm. a) a b) v polovièní výši. 2. Vklady se poukazují pøíslušnému øídícímu orgánu soutìže poštovní poukázkou, kde jeden díl je nutno pøiložit k podání jako dùkaz o zaplacení. 3. Pokud protest nesplòuje formální a obsahové náležitosti uvedené v èl. 75 odst. 4, vyzve øídící orgán soutìže podatele k jejich doplnìní a urèí termín doruèení. Protest odmítne, pokud podatel nesplní ani pøes výzvu náležitosti uvedené pod písm. j) l). Èlánek 77 Spoleèná ustanovení k námitkám a protestu 1. Námitky a protest lze vzít zpìt (odvolat) nejpozdìji pøed zahájením jejich projednávání. Pøíslušné soutìžní komise (STK, disciplinární, rozhodèích), jsou povinny projednat námitky a protest, k jejichž projednání jsou kompetentní s nejvìtším urychlením, a to na nejbližším zasedání po jejich dojití. 2. Orgány oprávnìné k projednání námitek nebo protestu (odst. 1) je zamítnou, nebyly-li splnìny náležitosti jejich podání nebo jestliže neshledají, že jsou dùvodné anebo v pøípadì, že se týkají vìcí proti nimž námitky a protest podat nelze. Pokud jsou námitky nebo protest dùvodné v plném rozsahu nebo alespoò z èásti, vyhoví jim plnì nebo èásteènì. 3. Pokud bylo protestu alespoò èásteènì vyhovìno, vrací se vklad v plné výši, v opaèném pøípadì propadá ve prospìch øídícího orgánu. 4. Jestliže se zjistí, že námitky nebo protest byly založeny na úmyslnì nepravdivých údajích, bude takové jednání postiženo disciplinárnì. 5. Rozhodnutí øídícího orgánu soutìže o námitkách a protestu musí být vyhotoveno písemnì a doruèeno nebo osobnì pøedáno zástupci podatele a musí v nìmž být obsaženo pouèení o možnosti odvolat se proti nìmu k pøíslušnému odvolacímu orgánu. Èlánek 78 Odvolání 1. Odvolání proti rozhodnutí, které v I. instanci vydal øídící orgán soutìže, je možno podat doporuèeným dopisem pøíslušnému orgánu, který je k tomuto úèelu urèen Stanovami ÈMFS (VV OFS, ORK KFS, ORK ÈMFS). 2. Odvolání podává pøíslušný orgán fotbalového klubu ( èl. 75 odst. 1 a 4 ) doporuèenou poštou ve lhùtì 15 dnù ode dne doruèení písemného rozhodnutí øídícího orgánu soutìže, s výjimkou klubù profesionálních soutìží, u nichž èiní lhùta k podání odvolání 3 pracovní dny. 3. Odvolání musí být doloženo ústøižkem podacího lístku, kterým byl zaslán vklad odvolacímu orgánu a podacím lístkem, kterým byl opis èi kopie odvolání odeslána druhé stranì sporu a orgánu, který ve vìci rozhodl v I. instanci. Pro podání odvolání se stanoví stejné náležitosti jako pro podání protestu ( èl.75 odst. 4). Penìžitý vklad se stanoví rovnìž ve stejné výši uvedené v èl. 76 odst

19 4. Pokud odvolání nesplòuje formální a obsahové náležitosti uvedené v èl. 75, postupuje odvolací orgán obdobnì jako v pøípadì protestu (èl. 76 odst. 3). Organizace poháru ÈMFS Èlánek Soutìže o Èeskomoravský pohár se zúèastòují družstva ze soutìží øízených ÈMFS a vítìzové krajských pohárových soutìží s výjimkou B družstev. Tuto soutìž øídí ÈMFS. Podmínky úèasti, hrací systém, ekonomická pravidla, termíny a další náležitosti jsou souèástí rozpisu soutìží pøíslušného øídícího orgánu. 2. Finálové utkání se hraje na neutrálním høišti, které urèí øídící orgán soutìže zpravidla na základì výbìrového øízení. 3. Pro øízení pohárových soutìží platí pøimìøenì ustanovení soutìžního øádu fotbalu, pokud rozpisy tìchto soutìží vydané a schválené pøíslušnými orgány nestanoví nìco jiného. Rozpisy tìchto soutìží však musí respektovat ustanovení soutìžního øádu a mohou se od nich odchylovat jen potud, pokud je není možné aplikovat na pohárovou soutìž. Organizace soutìží žen Èlánek 80 ÈMFS organizuje a øídí mistrovské soutìže žen dle jejich organizaèního uspoøádání. èlánek 81 Organizace nemistrovských soutìží Èlánek V pøípadì organizace nemistrovských soutìží se použijí pøimìøenì ustanovení soutìžního øádu. 2. Øídící orgány mohou stanovit podrobnìjší podmínky organizace nemistrovských soutìží. 3. Propozice nemistrovských soutìží a pøátelská utkání schvaluje øídící orgán poøadatele. Poøadatel nemistrovské soutìže je povinen zaslat schválené propozice øídícím orgánùm všech zúèastnìných družstev. Nemistrovské soutìže a pøátelská utkání musí øídit rozhodèí spadající do kompetence toho vyššího øídícího orgánu ÈMFS, v jehož mistrovských soutìžích startuje alespoò jedno družstvo. V pøípadì požadavku poøadatele utkání mùže nemistrovskou soutìž nebo utkání øídit rozhodèí spadající do kompetence øídícího orgánu ÈMFS o jeden stupeò nižšího. Nemistrovské soutìže a pøátelská utkání mládežnických družstev mohou øídit rozhodèí všech øídících orgánù ÈMFS podle požadavku poøadatele. To však neplatí v pøípadech pokud v nich startuje alespoò jedno družstvo dospìlých. Èlánek 83 Soutìže s upravenými pravidly 1. V zájmu rozvoje a rozšíøení fotbalového hnutí je možné vyhlašovat soutìže s upravenými pravidly. 2. Pøi schvalování soutìží, v nichž se hrají utkání podle upravených pravidel, se postupuje dle ustanovení tohoto soutìžního øádu fotbalu. Hrát soutìžní utkání je možno jen podle pravidel schválených øídícím orgánem, který respektuje pravidla pro tyto soutìže vydaná mezinárodními organizacemi UEFA a FIFA. 1. Základní ustanovení pro soutìže žen: a) utkání se hrají podle pravidel fotbalu b) hrací doba je uvedena v èl. 42 odst. 10 c) v utkání žákyò je povoleno použít ke høe míèe, jehož obvod je cm a jehož hmotnost èiní g. 2. Stanoví se následující vìkové kategorie: a) 6 10 let pøípravka, b) let žákynì, c) od 14 let ženy. Pøechod do vyšší vìkové kategorie se uskuteèòuje obdobnì podle èl. 68 odst. 3. Hráèky pøípravky a žákynì mohou nastoupit za družstva pøípravky a družstva žákù chlapcù pøi dodržení vìku chlapeckých kategorií. 3. Ustanovení soutìžního øádu platná pro soutìže mužského fotbalu platí pøimìøenì pro soutìže ženského fotbalu. Ustanovení, kterých nemùže být pøimìøenì použito pro ženský fotbal, upraví øídící orgán soutìže v pøíslušném rozpisu soutìží ženského fotbalu. Tabulka pro 3 a 4 družstva 1. kolo: kolo: kolo: Tabulka pro 5 a 6 družstev 1. kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: Bergerovy tabulky 58 59

20 Tabulka pro 7 a 8 družstev 1. kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: Tabulka pro 9 a 10 družstev 1. kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: Tabulka pro 11 a 12 družstev 1. kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: Tabulka pro 13 a 14 družstev 1. kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: Tabulka pro 15 a 16 družstev 1. kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: Tabulka pro 18 družstev 1. kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo: kolo:

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALU Základní ustanovení článek 1 1. Soutěžní řád fotbalu (dále jen soutěžní řád ) stanoví základní podmínky organizace fotbalových soutěží pořádaných v rámci Fotbalové asociace České republiky

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Základní ustanovení 16 článek 2 Ligové soutěže dospělých 16 článek 3 Organizace soutěží 17 článek 4 Náležitosti oddílů 18 článek 5 Náležitosti družstev

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013 FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S mistrovských soutěží zabezpečovaných VV OFS Znojmo pro soutěžní ročník Mistrovské soutěže: 2012-2013 Okresní přebor mužů

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 100 (1) Tento soutěžní řád je souhrnem sportovně-technických předpisů, platných pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v korfbalu

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 5. července 2008 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. vydává SOUTĚŽNÍ ŘÁD platný pro soutěže ve futsalu - sálovém fotbalu pořádané v rámci federace s platností od 13.10.2012. SOUTĚŽNÍ

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 1. Vypsané soutěže 1.1. OP I. třídy mužů: /čtyřčlenná družstva/ Turnov D Studenec A Nová Ves A

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2013-2014 ÚVOD: Tento Rozpis soutěží, (dále jen RS), upřesňuje obecně platné ustanovení Soutěžního

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 VYSVĚTLIVKY Doručení Předání originálu dokumentů osobně (proti potvrzené kopii), registrovanou poštou, faxem nebo e-mailem na adresu, faxové číslo nebo adresu elektronické pošty

Více

3 Přechod ve věkových kategoriích

3 Přechod ve věkových kategoriích SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části tohoto řádu (dále Soutěžní řád mládeže ) se organizují

Více

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava (vybraná ustanovení SŘF FAČR, který byl nabyl účinnosti 01.07. 2015) Článek 1 Působnost a Řídící orgán soutěže Soutěžní řád se vztahuje

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.205 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové

Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové 1.1 Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové o. s. (dále jen "soutěžní řád") stanoví podmínky organizace florbalových utkání pořádaných v

Více

Soutěžní řád basketbalu

Soutěžní řád basketbalu Čl. 1 Základní ustanovení (1) (SŘB) je souhrn pravidel pro plánování, organizaci a řízení basketbalových soutěží. (2) SŘB je závazný pro všechny orgány ČBF na všech stupních, jejich funkcionáře a sportovce,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU 21.2. 2004 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení............ 3 2 Řízení utkání...............4 2.1 Obecné zásady řízení utkání............4 2.2 povinnosti rozhodčích............ 4 2.3 Práva

Více

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 V Praze dne 29. 5. 2014 Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 1. a 2. liga mužů 1. a 2. liga žen P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: fotbal@ostjsknb.cz O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ ročník 2010-2011 A. Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěže:

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 7. dubna 2012 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2012/13. Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě

Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2012/13. Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KARLOVY VARY Dr. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary Tel.: 353 236 810, fax: 353 586 168, e-mail: fotbalkv@cstv-kv.cz Rozpis mistrovských soutěží

Více

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz mobil vedoucí soutěží: 739 412 543, PŘEBORNICKÉ SOUTĚŽE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2015

Více

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní komise futsalu FIFA Sokolov Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Tel.: 603922110, e-mail: rodhonza@seznam.cz PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní soutěž mužů 1. třída

Více

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY - Okresní fotbalový svaz v KROMĚŘÍŽI Vrchlického 2899, 767 01 Kroměříž IČ 22882472 Sekretariát: pan Kopčil Libor sekretář OFS Kroměříž Telefon: 573 336 390 Fax: 573 336

Více

DOTACE na automatické kotle ROJEK

DOTACE na automatické kotle ROJEK R O J E K - T R A D I C E O D R O K U 1 9 2 1 Formátovací pila ROJEK PK 250A Široká nabídka českých řemeslnických dřevoobráběcích strojů ROJEK DOTACE na automatické kotle ROJEK Komfortní levné a ekologické

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Bruntál R O Z P I S mistrovských soutěží OFS Bruntál 2013 2014 Soutěžní ročník 2013/2014-1- FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ Platnost od: 1.1.2013 O B S A H: DISCIPLÍNY SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÉ... 3 1. KOLOVÁ ELITE... 4 ELITE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS Východočeského poháru mládeže 6. ročník 2013-2014 Sportovně technická komise KKKS a PKKS Ústí nad Orlicí 6. září 2013

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU I. Základní ustanovení článek 1 1. Soutěžní řád fotbalgolfu stanoví základní podmínky organizace soutěží fotbalgolfu pořádaných v rámci České fotbalgolfové asociace (dále CFGA)

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ MK BLANSKO: 1.1 Řízením soutěží je pověřen výkonný výbor občanského sdružení Malá kopaná Blansko,o.s. (dále jen VV MKB). VV MKB nominuje a řídí veškeré

Více

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN V SOUTĚZNÍM ROČNÍKU Za Okresní fotbalový svaz Jičín Jan Šotek v.r. předseda VV OFS Jičín Pavel Kozák, v.r. předseda STK OFS Jičín 1. Struktura soutěží mládeže

Více

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů JIHOMORAVSKÉ OBLASTI 2 0 1 4 2 0 1 5 A. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Vypsané soutěže Jihomoravská oblastní soutěžní komise Svazu

Více

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ WHIL WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY 2014-2015 1 ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WHIL Tato publikace obsahuje:

Více

ŘÁD TRENÉRŮ FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD TRENÉRŮ FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD TRENÉRŮ FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto spolek se širokou základnou členů, jejichž podstatnou

Více

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy Ondřej Surga, předseda legislativní komise 20. května 2015 Po zveřejnění návrhu změn soutěžního řádu

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ SMFBL:

Více

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014 2015 PROPOZICE SOUTĚŽÍ 2015 ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz Vydané 25.11.2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Česká Asociace Inline hokeje je řídícím orgánem všech mistrovských

Více

Česká asociace stolního tenisu

Česká asociace stolního tenisu Česká asociace stolního tenisu v y p i s u j e 17. 5. 2016 EXTRALIGU DRUŽSTEV ŽEN VE STOLNÍM TENISU 2016/17 1. Řízení soutěže: Soutěž řídí VV ČAST prostřednictvím STK a ředitele soutěží. Kontaktní adresa

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov SEKRETARIÁT: sekretář VÝKONNÝ VÝBOR: Předseda Místopředseda Členové REVIZNÍ

Více

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE Ústí nad Labem, 8. 7. 2014 Všeobecná ustanovení: 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého a Libereckého kraje prostřednictvím společné Sportovně

Více

Upřesňující technické normy 2015-2016

Upřesňující technické normy 2015-2016 Upřesňující technické normy 2015-2016 1. Startují MŽ - startují hráči dvouročníku 2004-2005 (dívky navíc i ročník 2003) - do utkání smí nastoupit max. tři mladší hráči ročníku 2006 (po splnění čl.219 SDŘ)

Více

Vrcholné soutěže dospělých

Vrcholné soutěže dospělých Svaz národní házené Zátopkova 100/2, P.O. box 40, 160 17 Praha 6, tel./fax 220513274, tel. (GSM brána) 603646441, mobil 721820755 e-mail: narodnihazena@cstv.cz http: www.svaznarodnihazene.cz sekretář:

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ FAČR LIBERECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2012 2013 1 Liberec červenec 2012 Obsah Rozpis Důležitá spojení Mistrovské soutěže Pohár Libereckého KFS Jiná opatření

Více

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013 PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ Soutěžní ročník 2012-2013 1.srpna 2012 O BSAH --- I. ROZPIS 3 --- II. VŠEOBECNÁ ČÁST 4 --- 1. SYSTÉM SOUTĚŽÍ 4 --- 2. ÚHRADA 4

Více

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2.

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2. KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ mistrovských soutěží družstev ročník 2015-2016 A. Karlovarský krajský přebor - KvKP Soutěž šestičlenných družstev Karlovarského kraje. B. Karlovarská krajská soutěž

Více

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí městský štáb Asociace plzeňského futsalu (APF). email: info@futsalpm.cz url: www.futsalpm.cz Kontaktní emaily: veškeré organizační informace by měly být na portálu www.futsalpm.cz,

Více

MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014

MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014 Okresní fotbalový svaz srpen 2013 Mladá Boleslav R O Z P I S MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014 1. Základní ustanovení : Hraje se dle pravidel kopané, soutěžního řádu, Rozpisu soutěží

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY * OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ MLADÁ BOLESLAV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OS ČSTV Mladá Boleslav MLADÁ BOLESLAV * ČERVENEC 2015 ROZPIS soutěží OFS MB pro ročník 2015-2016

Více

Rozpis soutěží sezóny 2013 2014 Středočeský a Pražský badmintonový svaz vypisují tyto společné soutěže smíšených družstev

Rozpis soutěží sezóny 2013 2014 Středočeský a Pražský badmintonový svaz vypisují tyto společné soutěže smíšených družstev Rozpis soutěží sezóny 2013 2014 Středočeský a Pražský badmintonový svaz vypisují tyto společné soutěže smíšených družstev I. Všeobecná ustanovení 2. Regionální ligu dospělých Prahy + Stč kraje 3. Regionální

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

Výbor Hanácké volejbalové ligy

Výbor Hanácké volejbalové ligy S K H A N Á C K Á V O L E J B A L O V Á L II G A P R O S T Ě J O V ROZPIS Hanácké volejbalové ligy 2010/2011 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N ÍÍ :: 1. Řízení soutěží Soutěž vyhlašuje Výbor SK HVL Prostějov

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV ROČNÍK 2009-2010 Okresní fotbalový svaz v Benešově- Vnoučkova 1699 - tel. / zázn. 317 723 171 tel.- fax. 317 728 077, mob. 737 737 363, email: ofsbenesov@seznam.cz

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 Základní pojmy 1.1 Soutěže mužů V kategorii mužů se hraje Extraliga (ExL), První liga (1L), Liga B-družstev (BL), jednotlivé regionální přebory (RP) a Český pohár (ČP). 1.2

Více

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v plavání na celém území České republiky. Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE. Výňatek ze soutěžního řádu související s hracím systémem soutěží družstev pro sezónu 2012-2013

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE. Výňatek ze soutěžního řádu související s hracím systémem soutěží družstev pro sezónu 2012-2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE Výňatek ze soutěžního řádu související s hracím systémem soutěží družstev pro sezónu 2012-2013 1.9.2012 Stránka 1 z 5 SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH - MUŽI Družstva jsou rozdělena do čtyř výkonnostní

Více

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F)

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FOTBAL M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) www.czechdeaffotbal.wz.cz 1 OBSAH: 1. Sportovní

Více

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel.

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel. OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE SOKOLOV Boženy Němcové 1780 356 01 Sokolov MISTROVSKÉ SOUTĚŽE tel./fax: 352 622 747 www.fotbal.cz e-mail: tvus@iol.cz

Více

l Soutěžní řád ČMBS sekce pool

l Soutěžní řád ČMBS sekce pool ČMBS, SEKCE POOL SOUTĚŽNÍ ŘÁD STRANA 1 Z 14 Sportovně technické předpisy ČMBS - sekce pool l Soutěžní řád ČMBS sekce pool l 1. Základní ustanovení Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení sportovních soutěží

Více

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ HIL OMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY 2014-2015 2015-2016 ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY HIL Tato publikace

Více

ORELSKÁ FLORBALOVÁ LIGA (OFL)

ORELSKÁ FLORBALOVÁ LIGA (OFL) ORELSKÁ FLORBALOVÁ LIGA (OFL) ročník 2015 /2016 www.orel.cz/nofl Tělovýchovná rada Orla a Ligová komise OFL chystá od podzimu 2015 v pořadí již IX. ročník Orelské florbalové ligy (OFL). Zasíláme vám nyní

Více

A S O C I A C E M A L É H O FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY

A S O C I A C E M A L É H O FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE MALÉHO Základní ustanovení 1 Název a sídlo 1. Občanské sdružení se nazývá Asociace malého fotbalu České republiky, o. s., ve zkratce AMF ČR, o. s., dále jen AMF. 2. AMF je občanským sdružením

Více

FLAGOVÁ LIGA U19 2016 PROPOZICE SOUTĚŽE

FLAGOVÁ LIGA U19 2016 PROPOZICE SOUTĚŽE FLAGOVÁ LIGA U19 2016 PROPOZICE SOUTĚŽE Flagová liga U19 je soutěž flag fotbalu určená juniorské kategorii a hraná ve smíšených týmech. Celý název soutěže zní Česká liga flag fotbalu (U19) 2016. 1. PODMÍNKY

Více

P R O P O Z I C E pro ročník 2014-2015

P R O P O Z I C E pro ročník 2014-2015 Okresní komise futsalu FAČR Vyškov tisk 27.7.2014 František Tobolík, Osvobození 6, 682 01 Vyškov, tel. 776213627, icq 566589258, e-mail f.tobolik@tiscali.cz A. Okresní soutěže - podmínky účasti P R O P

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 - Pořadatel a řídicí orgány Pořadatelem soutěží mužů je Česká baseballová asociace, jejíž Výkonný výbor pravomoci v řízení soutěží deleguje sám nebo prostřednictvím

Více

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 1. Stanovy a řády Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jako ČSLH

Více

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á Svaz zápasu České republiky v y d á v á = R O Z P I S = ligové soutěže seniorů v zápase ve volném stylu ročník 2015 Liga družstev seniorů ve volném stylu 1 1. Pořadatel: ligovou soutěž družstev seniorů

Více

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016 PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016 URČENO: a) všem klubům, hrajícím soutěže PFS b) rozhodčím a delegátům PFS c) členům

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ( 1.9.2015 31.8.2016 ) Plzeň, září 2015 Západočeský badmintonový svaz vypisuje OBLASTNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH OP A, OP B, OP

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

Propozice k SFL 2012/2013

Propozice k SFL 2012/2013 Propozice k SFL 2012/2013 Českomoravský fotbalový svaz, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace školních a sportovních klubů přichází s již 13.ročníkem fotbalové/futsalové soutěže pro všechny

Více

Složení VV a komisí OFS

Složení VV a komisí OFS Složení VV a komisí OFS Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Pelhřimov Václav MASOPUST Rohovka 28 mobil: 731 119 275 předseda VV OFS 393 01 Pelhřimov TZ: 565 325 666 e-mail: vmasopust@kupala.cz, masopustv@centrum.cz

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci :

Více

Herní řád ČAAF, strana 1

Herní řád ČAAF, strana 1 1. Úvod... 3 2. Kluby... 3 2.A. Název klubu... 3 2.B. Změna údajů o klubu... 3 3. Soutěže řízené ČAAF... 3 3.A. Systém soutěží... 3 3.A.1. Pořadí v základní části... 3 3.A.2. Pomocná kritéria... 3 3.A.3.

Více

N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák 2012-2013

N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák 2012-2013 Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: fotbal@ostjsknb.cz O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ mladších přípravek žáků, starších přípravek žáků a okresního

Více

Herní řád malé kopané okresu Blansko

Herní řád malé kopané okresu Blansko Herní řád malé kopané okresu Blansko čl. 1 Hřiště a) Rozměry: minimální 15 x 30 m, maximální 30 x 60 m. b) Povrch: tráva, hlína, písek, prosívka, škvára, antuka, (umělý povrch). c) Hřiště musí být nalajnováno.

Více

Mistrovské soutěže. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2.

Mistrovské soutěže. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2. Telefon: 542 212 675 sekretariát MěFS (fax i záznamník) E-mail: sekretar@fotbalbrno.cz web: http://fotbalbrno.cz http://www.fotbal.cz Další

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALU. Základní ustanovení. článek 1

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALU. Základní ustanovení. článek 1 1 SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALU Základní ustanovení článek 1 1. Soutěžní řád fotbalu (dále jen soutěžní řád ) stanoví základní podmínky organizace fotbalových soutěží pořádaných v rámci Fotbalové asociace České

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Působnost disciplinárního řádu Podle Disciplinárního řádu LMF (dále jen DŘ) se projednávají všechny disciplinární provinění. Tresty

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Část první Všeobecná ustanovení Čl. 1 Pojem pravidel (1) Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká

Více

O pohár hlavního města Prahy

O pohár hlavního města Prahy FK METEOR PRAHA VIII pořádá dne 14. 11. 2015 II.ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladších žáků - U13 O pohár hlavního města Prahy Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum:

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1.1.2014 Stránka 1 z 50 SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČASQ SOUTĚŽNÍ ŘÁD I. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SOUTĚŽÍ Čl.1-2 soutěžní komise a komise vrcholového sportu Čl.1

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň PROPOZICE POHÁRU 2015/2016 ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí organizační komise (dále již OK) Asociace plzeňského futsalu (dále

Více

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku V Y P I S U J E Okresní dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů na sezónu 2015 / 2016 *************************************************************************************

Více

Složení VV a komisí OFS. Výkonný výbor OFS Pelhřimov

Složení VV a komisí OFS. Výkonný výbor OFS Pelhřimov Složení VV a komisí OFS Výkonný výbor OFS Pelhřimov Václav MASOPUST Rohovka 28 mobil: 731 119 275 předseda VV OFS 393 01 TZ: 565 325 666 e mail: vmasopust@kupala.cz Václav HRKAL Okružní 2075 mobil: 734

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části tohoto řádu (dále Soutěžní řád mládeže ) se organizují

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Část první Všeobecná ustanovení Čl. 1 Pojem pravidel (1) Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká

Více

SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016

SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016 SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016 ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU IČO: 49686485, DIČ: CZ49686485, Bankovní spojení: GE Money Bank, Praha 6, Číslo účtu: 1724200504/0600, www.hokejbal.cz

Více

Soutěžní řád Českého svazu karate

Soutěžní řád Českého svazu karate ČESKÝ SVAZ KARATE SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE stk@czechkarate.cz www.czechkarate.cz www.karaterec.com Směrnice STK ČSKe č. 1/2014 Soutěžní řád Českého svazu karate Obsah Část první... - 3 - Úvodní ustanovení

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 -

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Východočeský tenisový svaz Milan Nosek vedoucí soutěží PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - oficiální míč VČTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Podmínky startu a přihlašování Základní podmínkou

Více

Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava

Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava SOUTĚŽÍ MSKSH soutěžní ročník 2013/2014 J A R O 2014 Ostrava, únor 2014 I. R O Z P I S soutěţí Moravskoslezského krajského svazu házené

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ Extraliga mládeže a 1. liga mládeže 2015/2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ Extraliga mládeže a 1. liga mládeže 2015/2016 ROZPIS SOUTĚŽÍ Extraliga mládeže a 1. liga mládeže 2015/2016 1. Pořadatel 1.1. Šachový svaz České republiky, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Břevnov 2. Řídící orgán 2.1. Soutěž řídí komise mládeže Šachového

Více

ČBF - Oblast Jižní Čechy,

ČBF - Oblast Jižní Čechy, 1. Všeobecná ustanovení ČBF - Oblast Jižní Čechy, evidenční číslo ČBF 03 Máchova 108, 386 01 Strakonice IČO: 22713701 č. účtu: 203283688/0600 R O Z P I S oblastních soutěží v basketbalu pro sezónu 2015-2016

Více

ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH)

ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH) ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH) KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ ZKSH PODZIM 2015 soutěžní ročník 2015-2016 ZLÍN SRPEN 2015 1 ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Sportovní hala Euronics, U Zimního stadionu 4286, 760 01 Zlín

Více

Celorepublikové soutěže - 1 -

Celorepublikové soutěže - 1 - I. R O Z P I S Rep ublikových soutěž í ř íz enýc h Soutěžní kom isí ČSH Rozpisy soutěží jsou základními úplnými dokumenty obsahující provádění ustanovení a způsoby konání jednotlivých soutěží daného soutěžního

Více

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno Pozvánka na halový turnaj FC Pořadatel Kategorie Místo konání FC r. 2000 (U-14) Hráči narozeni po 1.1.2000 a mladší Sportovní hala Křenovice, Bratří Mrázků 635 (u Slavkova u Brna) Termín sobota 30.11.2013

Více

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA 1. Systém soutěže Házenkářský desetiboj je jednorázová soutěž všestrannosti družstev organizovaná komisí mládeže

Více

KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE Praha, 16. července 2010 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého kraje prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem

Více