Analýza podmínek fungování malého podnikatelského subjektu v konkurenčním prostředí obchodů s potravinami a spotřebním zboţím

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza podmínek fungování malého podnikatelského subjektu v konkurenčním prostředí obchodů s potravinami a spotřebním zboţím"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Michal Kodl Analýza podmínek fungování malého podnikatelského subjektu v konkurenčním prostředí obchodů s potravinami a spotřebním zboţím Bakalářská práce 2010

2 ZADÁVACÍ LIST

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Analýza podmínek fungování malého podnikatelského subjektu v konkurenčním prostředí obchodů s potravinami a spotřebním zboţím zpracoval samostatně a pouţil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu pouţité literatury. V Praze dne 30.června 2010 vla stnoru ční podpis au tora

4 Poděkování Touto cestou bych rád poděkoval Ing. Zdeně Šušákové za odborné rady, cenné připomínky a trpělivost při zpracovávání mé bakalářské práce.

5 Anotace Cílem mé bakalářské práce je na základě analýzy podmínek pro podnikání v oblasti maloobchodu a analýzy průběhu hospodaření zaniklé firmy Prozmok vyvodit a navrhnout doporučení pro malé podnikatelské subjekty, s jehoţ pomocí by se mohly stát více konkurenceschopnými. Závěrečná doporučení jsou prováděna jak z hlediska marketingové strategie, tak z hlediska moţného pouţití nástrojů informační technologie. Annotation The aim of my thesis is based on analysis of business conditions in the retail sector and the analysis of the management of bankrupt firms Prozmok draw and propose recommendations for small businesses, through which they might become more competitive. Final recommendations are implemented as from the marketing perspective and in terms of the possible use of IT tools

6 OBSAH ÚVOD A CÍL PRÁCE CHARAKTERISTIKA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU Definice malého a středního podniku Výhody a nevýhody MSP Výhody MSP Nevýhody MSP Základní příčiny neúspěchů MSP Význam malého a středního podniku POUŢITÉ ANALÝZY A UKAZATELE Analýza podniku Vnější analýza podniku Vnitřní analýza podniku Porterův model pěti sil SWOT analýza Dotazníkový průzkum SITUACE NA TRHU POTRAVIN A SPOTŘEBNÍHO ZBOŢÍ Postavení malé prodejny na české trhu Dotazníkový průzkum veřejnosti Zhodnocení jednotlivých otázek a odpovědí Shrnutí dotazníkového šetření INFORMACE O SPOLEČNOSTI ANALÝZA PROSTŘEDÍ PODNIKU Analýza vnějšího okolí podniku Zákazníci Dodavatelé Konkurence Porterův model pěti sil

7 5.2 Analýza vnitřního prostředí podniku Marketing Finanční situace podniku Technologické vybavení Zaměstnanci SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příleţitosti Hrozby Zhodnocení SWOT analýzy POUŢITÍ ERP SYSTÉMU V PODNIKU Účetní program a ERP systém Účetní programy ERP systémy Funkcionality ERP systémů ERP pro mikropodniky a malé podniky Význam ERP pro malé podniky Dostupnost ERP aplikací ERP systém ABRA G Moduly systému ABRA G Cena ERP systému ABRA G NÁVRHY A DOPORUČENÍ Marketingové strategie Pouţití IT nástrojů ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ Literární zdroje: Elektronické zdroje PŘÍLOHY

8 ÚVOD A CÍL PRÁCE Hospodářská transformace, spočívající v přechodu z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku trţní, zapříčinila enormní zájem o podnikání. Rozpad komunistického reţimu umoţnil vstup na trh mnoha malým a středním podnikům. Zéjména nezávislost, odhodlanost a vidina rychlého nabytí bohatství se staly hlavní hnací silou nově začínajících podnikatelů. V první polovině 90. let měly největší trţní podíl v oblasti prodeje potravin a spotřebního zboţí malé prodejny. Podíly supermarketů a diskontních prodejen byly výrazně menší. Situace se změnila na přelomu století, kdy se na území České republiky začaly stavět velké hypermarkety ( snad na kaţdém rohu ). Díky zaváděcím niţším cenám a širšímu sortimentu se staly příliš silnou konkurencí okolním malým firmám, které jejich příchodem ztratily značnou část klientely, a někdy tak byly dokonce donuceny ukončit svoji podnikatelskou činnost (např. f. Prozmok). Problém současného trhu spočívá v tom, ţe drobní podnikatelé (především ţivnostníci) se ve většině případů nedokáţí vypořádat se silnější konkurencí. Důvodů existuje celá řada. Mezi nejčastější příčiny patří špatné marketingové řízení a podcenění vlivů konkurenčních sil. Příkladem můţe být firma Prozmok, která ukončením svého působení v oblasti Ţvahova (okraj Prahy) výrazně změnila ţivot jak samotnému podnikateli (majiteli firmy), tak i mnoha klientům vyuţívající jeho sluţby. Cílem mé bakalářské práce je na základě analýzy současné situace na trhu a analýzy průběhu hospodaření zaniklé firmy Prozmok vyvodit a navrhnout doporučení pro malé podnikatelské subjekty, s jehoţ pomocí by se mohly stát více konkurenceschopnými. 3

9 Obsahový základ mé bakalářské práce je rozvrţen do sedmi kapitol. V prvních dvou kapitolách je obsaţena teoretická část. V první kapitole se zabývám definicí malých a středních podniků, jejich významem pro národní hospodářství a v neposlední řadě jejich výhodami a nevýhodami. Druhá kapitola popisuje pouţité analýzy a ukazatele. Zbylých pět kapitol tvoří praktickou část. Třetí kapitola poukazuje na aktuální situaci na trhu potravin a spotřebního zboţí a také na postavení malých podniků v silném konkurenčním boji s nadnárodními koncerny. Pro přehlednost zpracovaní jsou pouţita převáţně data Českého statistického úřadu. Pomocí dotazníku se pokouším vyjádřit názory veřejnosti na současnou konkurenční situaci na českém trhu. Následující kapitola analyzuje průběh hospodaření mikropodniku Prozmok, který byl donucen ukončit svou činnost působením obchodních řetězců v jeho okolí. Dopady na místní obyvatele jsou podloţeny výsledky dotazníkového šetření obsaţeného v minulé kapitole. Cílem této kapitoly je nastínit doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti srovnatelných subjektů po marketingové stránce. Šestá kapitola pojednává o vyuţití ERP systémů, které by mohly malým podnikatelským subjektům pomoci ke zvýšení konkurenceschopnosti. Vzhledem ke skutečnosti, ţe ERP systém je informační systém v současné době malými podniky málo vyuţívaný, tématu je věnována samostatná kapitola. Pro přehlednější zpracování je zde obsaţena teoretická i praktická část. Sedmé kapitole kladu nejdůleţitější váhu. Jejím obsahem a zároveň cílem mé práce je navrhnout a doporučit různá opatření a kroky, zvyšující konkurenceschopnost malých podniků. Kapitola obsahuje návrhy a doporučení jak z hlediska marketingu, tak i z hlediska vyuţití nástrojů informační technologie. 4

10 1. CHARAKTERISTIKA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU 1.1 Definice malého a středního podniku Podnik patří mezi základní články kaţdého národního hospodářství. Jedná se o samostatně podnikající subjekt, který získáváním a uţíváním zdrojů (kapitálu) produkuje a zhodnocuje věcné statky a sluţby. Prodáváním svých výkonů se snaţí dosáhnout maximálního zisku. Zákon č. 513/91 Sb. Obchodního zákoníka definuje podnik: Podnik je soubor hmotných, osobních a nehmotných sloţek podnikání. Podniku náleţí věci, práva a jiné majetkové hodnoty náleţící podnikateli, slouţící nebo mající slouţit k provozu podniku [10]. Kritéria členění podniků jsou různorodá, které mají odlišnou vypovídající schopnost. V souvislosti s tématem mé práce nás bude nejvíce zajímat dělení podle velikosti, a to na velké, střední a malé. Existuje mnoho definicí zabývající se dělením podniků. Vzhledem ke skutečnosti, ţe Česká republika se stala členem Evropské unie, pouţiji následující třídění: Mikropodnik: - maximální počet zaměstnanců činí 10, - roční obrat nebo aktiva uvedená v rozvaze nesmí překročit 2 mil.. Malý podnik: - maximální počet zaměstnanců činí 50, - roční obrat nebo aktiva nesmí překročit 10 mil.. Střední podnik: - maximální počet zaměstnanců činí 250, - roční obrat nesmí překročit 50 mil. a aktiva 43 mil.. Musíme si však uvědomit, ţe uvedená kritéria, vycházející z doporučení Evropské komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků, jsou pouţitelná v České republice pouze z hlediska počtu zaměstnanců. Hodnoty čistého obratu za poslední účetní období a aktiva uvedená v rozvaze nelze srovnávat s produktivitou našich podniků. Z tohoto důvodu uvedené částky nejsou zcela dodrţována. 5

11 Tabulka č.1 Definice malých a středních podniků podle EU počet zaměstnanců roční obrat roční bilanční suma mikropodniky do 10 2 milionů 2 milionů malé podniky do milionů 10 milionů střední podniky do milionů 43 milionů zdroj: vlastní zpracování 1.2 Výhody a nevýhody MSP Působení malých a středních podniků (MSP) je ovlivňováno řadou faktorů, které zvyšují či naopak sniţují jejich hospodářský rozvoj. Výhody a nevýhody MSP vyplývají většinou z jejich charakteristických rysů, jako je nízký počet zaměstnanců či nízký trţní podíl [11] [10] Výhody MSP Personální a organizační oblast: organizační struktura je velmi jednoduchá s minimálním počtem stupňů řízení; vedení firmy je v přímém kontaktu se svými podřízenými, coţ umoţňuje větší přehlednost a jednodušší komunikaci; osobní kontakty vytváření klidné a přátelské prostředí, Výrobní a odbytová oblast rychlejší reakce na změnu poptávky, schopnost uspokojit přání a potřeby zákazníků; pouţívání jednoduchých výrobních zařízení, není potřeba vysoké specializace zaměstnanců, Finanční oblast: moţnost vyuţití státních i nestátních podpor (např. Program na podporu podnikání a inovace); jednoduché účetní evidování. 6

12 1.2.2 Nevýhody MSP Organizační a personální oblast: nepříliš dobré pracovní podmínky, zejména nízké platy a vyplácení prémií či příplatků také nemají vysokou hodnotu, coţ sniţuje pracovní nasazení zaměstnanců; vedení firmy většinou nemívá dostatečně odborné znalosti a zkušenosti; pouţívání jednoduchých informačních zařízení neumoţňuje lepší organizaci práce, Výrobní oblast: většinou pouze základní vybavenost a nízká kvalita technologií a strojů; stupeň vývoje a výzkumu zdaleka nedosahuje kvality velkým firem, Finanční oblast: nedostatek kapitálového vybavení; obtíţnější přístup k cizímu kapitálu zapříčiněné bankovní politikou, která povaţuje MSP za rizikové, Odbytová oblast: orientace pouze na určitý trh znamená omezený počet zákazníků, cenová politika a širší sortiment zboţí a sluţeb velkých podniků sniţuje moţnosti ovlivňování poptávky a konkurenceschopnosti, Administrativní oblast: znalosti a orientace ve správních, legislativních a daňových předpisech bývá velmi nízká, Základní příčiny neúspěchů MSP Podnikatelé malých a středních podniků se dopouštění řady nesprávných rozhodnutí, které negativně ovlivňují hospodaření podniku. Hlavní a často vídané příčiny neúspěchu popsal ve své publikaci Miloslav Synek [9]. Špatné zvolený předmět podnikání Nevhodné místo podnikání Nesprávně vybrané pracovní síly (zaměstnanci) Špatné manaţerské vedení Špatná marketingová strategie 7

13 1.3 Význam malého a středního podniku Malé a střední podniky tvoří většinový podíl všech podniků a poskytují jak ekonomické tak i sociální přínosy. Řadě lidí se to můţe jevit jako špatná úvaha při stále rostoucím působení nadnárodních společností, ale malé podniky skutečně přispívají k rozvoji ekonomiky našeho státu. Významnou roli mají zejména v menších městech a obcích, kde existuje nízká koncentrace velkých podniků. Malé podnikatelské subjekty reprezentují místní kapitál, zaměstnávají širokou škálu lidí (sniţují nezaměstnanost), celkově přispívají k místnímu rozvoji. Své uplatnění mají také ve větších městech. V silném konkurenčním prostředí se rychle adaptují na neustále se měnící trţní poţadavky. Snaţí se vyhovět všem individuálním přáním a jsou zdrojem mnoha inovací. Malé a střední podniky se často zaměřují na zaplnění prázdného prostoru na trhu. Snaţí se nalézt či vyrobit takové produkty, které velké podniky nenabízejí. Jedná se především o zboţí určené konkrétnímu sektoru zákazníků či o zcela nový produkt [10]. Graf č. 1 Podíl MSP vybraných ukazatelů 8

14 2. POUŽITÉ ANALÝZY A UKAZATELE 2.1 Analýza podniku Kaţdý podnikatelský subjekt je ovlivňován vnějšími i vnitřními činiteli. v šesté kapitole jsou analyzovány faktory, které přímo ovlivňovaly hospodářskou činnost firmy Prozmok. Kaţdý jednotlivý faktor ovlivňuje podnik svým způsobem jinak. Proto je nezbytné věnovat se kaţdému faktoru zvlášť, abychom docílili efektivního zhodnocení. Analýza podniku je rozdělena na vnější a vnitřní analýzu. Posléze je zpracovaná SWOT analýza, která poskytuje ucelený pohled a zhodnocení průběhu hospodaření firmy Vnější analýza podniku Vnější analýza se zabývá faktory, které podnik ovlivňují z trţního sektoru. Mezi tyto faktory řadíme zákazníky, dodavatele, konkurenci a také veřejnost. Model pěti sil (Porterův model konkurenčních sil) má za úkol zjistit, které z těchto faktorů nejvíce působily na hospodaření firmy a kterými se bude závěrečné doporučení nejvíce zabývat [5]. Zákazník Kaţdý podnikatelský subjekt se snaţí různými činnostmi dosáhnout stanovených cílů. Předpokladem bývá spokojený zákazník. Podnik proto musí být schopen sledovat a včas reagovat na změny poptávky. Konkurence Činnosti konkurence musí být sledovány průběţně a důkladně. Také je nutné sledovat potřeby a změny chování zákazníků. Správná informovanost o konkurenci a zákaznících je bezesporu hlavním kamenem úspěchu v trţním boji. Dodavatelé Dodavatelé přestavují zdroj statků potřebné k podnikání. Podnik si vybírá takové dodavatele, kteří nabízejí spolehlivost, kvalitu, nízké ceny a minimální náklady spojené s dodávkami zboţí. 9

15 Veřejnost Podnik by neměl opomenout ani dobré vztahy s veřejností, protoţe i ty ovlivňují chování zákazníka a image firmy. Dobré vztahy s vládními a státními institucemi, bankami a ostatními veřejnými subjekty jsou velmi důleţité Vnitřní analýza podniku Vnitřní analýza se zabývá faktory, které podnik můţe přímo ovlivňovat. Mezi tyto faktory řadíme marketing, finanční situaci podniku, technologické vybavení, řídící a organizační činnosti a zaměstnance [5]. Marketing Marketingové oddělení se pomocí marketingových nástrojů a strategií zabývá rozvrţením zdrojů podniku. Cílem je dosaţení spokojenosti zákazníka a vytváření konkurenčních výhod. Finanční situace podniku Jedná se o zhodnocení průběhu hospodaření firmy z finančního hlediska. Jelikoţ peníze hýbají dnešním světem, povaţuji tento fatkor za jeden z nejvýstiţnějších ukazatelů úspěšnosti podnikání. Technologická vybavení Technologické vybavení podniku výrazně napomáhá ke zvýšení výkonnosti a sníţení nákladových poloţek. Výrobní zařízení a výpočetní technologie představují základ technologického vybavení kaţdého podnikatelského subjektu. Vyuţití či nevyuţití konkrétního technologického nástroje patří k nejdůleţitějším rozhodnutím manaţerského oddělení. Zaměstnanci Technologie zvyšují výkonnost a sniţují náklady, ale bez lidského kapitálu stěţí můţe podnik hospodařit. Pracovní nasazení a příjemné vystupování jsou vlastnosti, které podnikatelský subjekt vyţaduje po svých zaměstnancích. Rozhodování o počtu pracovníků a organizační struktuře patří k dalším důleţitým manaţerským činnostem. 10

16 2.2 Porterův model pěti sil Analýza těchto sil a posléze zpracování správného strategického přístupu podniku, slouţí k eliminaci konkurenčního působení v odvětvové struktuře. Podle amerického ekonoma H.C. Portera mezi základní faktory konkurenčních sil patří [5]: Vyjednávací síla zákazníků Vyjednávací síla dodavatelů Hrozba vstupu nových konkurentů Hrozba substitutů Rivalita podniků působících na daném trhu. 2.3 SWOT analýza Jedná se o metodu pouţívanou ke zhodnocení situace podniku z vnitřního i vnějšího prostředí. Pro přehlednější zpracování je analýza rozdělena do 4 základních oblastí. Na jedné straně jsou silné a slabé stránky podniku vyplývající z vnitřního prostředí a na druhé straně hrozby s příleţitostmi, které podnik pro efektivní marketingovou činnost musí znát a posléze podle nich přizpůsobit své budoucí aktivity. Obrázek č.1 SWOT analýza a její části zdroj: vlastní zpracování 11

17 2.4 Dotazníkový průzkum Marketingový průzkum lze popsat jako aktivní marketingovou činnost zjišťující situaci na trhu a účelnost marketingových nástrojů podniku v daném regionu či mikroregionu. Nejčastěji pouţívanou formou průzkumu bývá dotazování. Dotazníkový průzkum představuje informační nástroj vyjadřující postoje a názory určité skupiny lidí (v našem případě se jedná o zákaznický sektor), jehoţ výsledné zpracování má poslouţit k efektivnějšímu působení dané organizace [7]. Existují tři základní metody dotazování: Písemná forma pomocí dotazníku lze získat kvalitnější a početnější odpovědi, Telefonicky poměrná levná metoda umoţňující větší prostor pro názory respondentů, Osobní kontakt rozhovory získávají objektivnější, méně zkreslené odpovědi. 12

18 3. SITUACE NA TRHU POTRAVIN A SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ 3.1 Postavení malé prodejny na české trhu Listopad 1989 přinesl významnou změnu v rozvoji podnikání malých a středních podniků. Hospodářská transformace, spočívající v přechodu z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku trţní, zapříčinila enormní zájem o podnikání. Rozpad komunistického reţimu umoţnil vstup na trh mnoha malým a středním podnikům. Nezávislost, odhodlanost a vidina rychlého nabytí bohatství se staly hlavní hnací silou nově začínajících podnikatelů. Velké mnoţství začínajících podnikatelů zaměřilo svoji aktivitu na nákup a prodej potravinářského zboţí. Malé prodejny (pultové prodejny a menší samoobsluhy) patřily k nejpouţívanějším nákupním místům českých spotřebitelů v oblasti potravin a spotřebního zboţí. Jak svým počtem, tak i trţním podílem předčily ostatní typy maloobchodních jednotek. Lidé zde nacházeli to, co potřebovali: čerstvé a kvalitní pečivo, mléčné a masné výrobky a další typy potravin. Pokud nebylo něco přímo k dispozici, stačilo si u prodavačů daný výrobek objednat a během následujících dnů byl dodán. Blízkost konzumu a nabídka základního potravinářského sortimentu byla zcela dostačující ke spokojenosti konečných spotřebitelů. Rok 1989 však neznamenal pouze volnější trţní podmínky pro malé a drobné podnikatele, ale také příliv zahraničního kapitálu a s ním spojené aktivity. Ještě v první polovině 90. let minulého století patřilo malým prodejnám popředí spotřebitelského zájmu. Situace se změnila příchodem zahraničních investorů, respektive budováním mnoha supermarketů a hypermarketů. Běţný zákazník svou pozornost víc a víc směřoval k supermarketům a hypermarketům (s větší části v zahraničním vlastnictví) nabízejícím širší sortiment potravinářského a drobného spotřebitelského zboţí s niţšími zaváděcími cenami. Trţní podíl malých prodejen klesl téměř o polovinu. Záplava velkokapacitních prodejen systematicky vytlačovala pozice malých obchodů. 13

19 V současné době dominantní postavení na poli prodeje potravin představují hypermarkety. Od počátku svého působení na našem trhu figurují jako nejčastěji pouţívaná nákupní místa českých domácností. Podle agentury INCOMA 1 a jejího výzkumu z března 2010 (znázorněno v grafu č.2), hypermarkety navštěvují čtyři z deseti domácností. Graf č.2 Hlavní nákupní místa potravin zdroj: INCOMA V současné době jiţ existuje v největších městech České republiky velký počet obchodních řetězců, tudíţ není po marketingové stránce efektivní budování nových. Z tohoto důvodu svoji pozornost investoři zaměřují na menší města s pěti aţ třiceti tisíci obyvatel. Ku příkladu slouţí společnost Tesco Stores ČR. v méně obydlených městech nebuduje velké supermarkety či hypermarkety, ale staví či rekonstruuje stávající objekty na samoobsluhy s názvem Tesco Expres. Vedení společnosti Tesco Stores ČR si je vědomo, ţe velká obchodní centra zde nemají takové uplatnění jako ve velkých městech. Malé prodejny se v dnešní době střetávají se silnou konkurencí obchodních řetězců, které pouţívají mnohem modernější a sofistikovanější informační systémy. Expanze jiţ není tak intenzivní jako před cca 10 lety, ale jejich počet stále roste (znázorněno v tabulce č.2). 1 společnost INCOMA realizuje výzkumné projekty zaměřující se na obchodní činnosti a nákupní zvyklosti 14

20 Tabulka č.2 Vývoj počtu koncernů (k ) hypermarkety supermarkety diskonty CELKEM zdroj: ČTK, vlastní zpracování Cílem této podkapitoly bylo ukázat aktuální stav malých podniků v konkurenčním prostředí řetězcových obchodů potravin a spotřebním zbožím. Jsou patrná dominantní postavení nadnárodních koncernů, které svou aktivitu zaměřují na téměř celé území České republiky. Podle studie Euromonitor International 2010 má Česká republika největší prodejní plochu hypermarketů a diskontů ve střední a východní Evropě v přepočtu na tisíc obyvatel. Informovaly o tom Hospodářské noviny na počátku letošního roku [18]. Malé prodejny ale nejsou úplně zatraceny. Existuje řada lidí, kteří jsou ochotní nakupovat v pultových prodejnách či menších samoobsluhách. Z tohoto důvodu by menší podnikatelé neměli ztrácet hlavu a svoji snahu prosazovat se na trhu potravinářského zboţí udrţet na maximu. v následujících kapitolách se pokusím nastínit moţný způsob, jak toho dosáhnout. 3.2 Dotazníkový průzkum veřejnosti Tato podkapitola slouţí jako doplněk kapitoly předešlé. Cílem šetření bylo zanalyzovat nákupní zvyklosti zákazníků, názory na konkurenční situaci českého obchodního trhu a v neposlední řadě zjistit jaké následky mělo ukončení firmy Prozmok pro místní obyvatele. Dotazník byl sestaven z uzavřených otázek s moţností výběru konkrétních odpovědí. Pouţita byla metoda osobního dotazování, výjimečně dotazování pomocí u. Dotazovaným byl umoţněn prostor pro vlastní názory či pro uspřesnění jejich odpovědí. Celkově bylo osloveno 100 lidí různého věku, rovnocenně rozdělených do dvou sektorů. První polovinu tvořili obyvatelé Ţvahova (místo prodeje firmy Prozmok), druhou lidé mimo tuto lokalitu, převáţně z centra a předměstí Prahy. 15

21 3.2.1 Zhodnocení jednotlivých otázek a odpovědí 1) Kde nejčastěji nakupujete potraviny? Podle očekávání mají největší zastoupení supermarkety a hypermarkety (téměř 52%). Menší samoobsluhy a pultové prodejny vyuţívají především zákazníci vysokého věku či nedalekého bydliště. Dva z respondentů navíc nakupují přes internet, coţ je v dnešní době běţnou činností. Někteří lidé vyuţívají moţnosti donáškové sluţby nebo dokonce konzumují své vlastní výrobky. Graf č.3 Nákupní místa potravin 2) Kde nejvíce utrácíte své peníze za potraviny? Někomu se můţe jevit tato otázka stejná jako první. Rozdíl je zjevný především v trţbách příslušného typu prodejny. Zde opět dominují obchodní řetězce s ještě větším procentuálním podílem. Graf č.4 Peněţní výdaje za potraviny 16

22 3) Kde nejraději nakupujete? Tato otázka měla za úkol zjistit, ve kterém typu prodejní jednotky se zákazník nejlépe cítí. Z pvních třech grafů (odpovědí) je patrné, ţe nakupování za niţší ceny s větším výběrem je upřednostňováno před příjemnějším prostředím. Graf č.5 Zákaznicky nejpříjemnějšího nákupní místa 4) Váš hlavní důvod návštěvy hypermarketu či supermarketu? Hlavními důvody jsou široký sortiment a nízké ceny. Menší prodejny jen stěţí mohou v tomto ohledu konkurovat. Cenová politika a mnohonásobně větší prodejní plochy obchodních řetězců lákájí velký počet zákazníků. Graf č.6 Důvody nákupu v supermarketech a hypermarketech 17

23 5) Váš hlavní důvod návštěvy menších obchodů? Hlavní důvod je osobní přístup prodejců (téměř 34%) a čerstvost potravin (31%). Následují výhody jako menší počet lidí v prodejně během nákupu a blízkost prodejny. Překvapující ukazatel byl u důvodu rychlejšího nákupu (pouhé 2%). Graf č.7 Důvody nákupu v menších obchodech s potravinami 6) Domníváte se, že obchodní řetězce využívají svého postavení na českém trhu? U této otázky převládala odpověď ANO. Dotazovaní respondenti by však většinou raději místo vyuţívají pouţili výraz zneuţívají. Hodně si jich vzpomělo na období prodávání zkaţených potravin. Přesto však i nadále přeferující obchodní řetězce. Graf č.8 Vyuţívání dominantního postavení obchodních řetězců 18

24 následující otázky byly určené obyvatelům Žvahova (místo prodeje f. Prozmok): 7) Byli jste spokojeni s firmou Prozmok (prodejna potravin)? Uplynulo jiţ 8 let od ukončení činnosti, ale místní obyvatelé nezapomněli na působení firmy. Většina z nich byla spokojena jak s přístupem personálu, tak s nabízeným sortimentem. Graf č.9 Spokojenost s působením f. Prozmok 8) Ovlivnilo Vás výrazně ukončení činnosti firmy Prozmok? Jakým způsobem? Přes 90% obyvatelů Ţvahova odpovědělo ANO. Spousta lidí musela dojíţdět pro potraviny do nedalekého supermarketu (cca 10 minut autem či 30 minut s pouţitím MHD). Problémy se objevovaly především u starších lidí, kteří po zdravotní stránce nemohli absolvovat dlouhé a náročné cestování. Často byli donuceni poţádat o pomoc rodinné příslušníky. Graf č.10 Ovlivnění ukončení f. Prozmok 19

25 9) Přivítali byste návrat firmy Prozmok či vznik jiné prodejny potravin, které byste velkou měrou využívali? Graf č.11 Vybudování prodejny na Ţvahov Shrnutí dotazníkového šetření Z dotazníkového šetření je patrné, ţe u lidí niţší cena a široký sortiment mají stále větší váhu neţ čerstvost zboţí a osobní přístup malých prodejců. Avšak je zde zřejmé sníţení oblíbenosti obchodních řetězců. Období prodeje zkaţeného sortimentu supermarketů a hypermarketů stále zůstává v paměti spotřebitelů. Také rostoucí fronty a neochota personálu v obchodních centrech zapříčinily zvýšení pozornosti spotřebitelů na menší prodejny. Menší obchodní jednotky by měly zaměřit svou aktivitu převáţně na: Osobní přístup jedna z největších výhod malých podnikatelských subjektů Čerstvost potravin a správný výběr dodavatele Přehledné uspořádání zboţí dostatečně viditelné, snadno přístupné a uspořádané Uspokojení současné poptávky - jelikoţ je šíře nabízeného sortimentu v obchodních řetězcích vysoká, je zapotřebí pruţně reagovat na poţadavky spotřebitelů, co se sortimentu týče. Poslední tři otázky dotazníku zřetelně poukazují na skutečnost, ţe obyvatelé Ţvahova by uvítali opětovné působení prodejny Prozmok či obdobné maloobchodní jednotky. V tomto ohledu by provozování podnikatelské činnosti prodejem potravinářského zboţí získalo uplatnění. 20

26 4. INFORMACE O SPOLEČNOSTI V roce 1993 byla zaloţena firma Prozmok. Název Prozmok vznikl spojením jmen obou zakladatelů, Zdeňka Mařince a Oskara Kodla, kteří nalezli vhodné prodejní prostory k pronájmu na Ţvahově, v předměstí Prahy, s poměrně slušnou rozlohou 230 m2 včetně skladního prostoru. Prodejna byla součástí bytové jednotky, resp. bytového druţstva. Firma podnikající na základě ţivnostenského listu se zpočátku zaměřovala pouze na nákup a prodej základního potravinářského sortimentu. Postupem času svůj sortiment rozšířila také na prodej masa a uzenin, drogerie, mraţeného zboţí a drobného sortimentu. Jelikoţ se jednalo o rodinný podnik s potravinami, byla jeho organizační struktura velmi jednoduchá. Firma měla zpočátku 2 majitele a dalších 5 zaměstnanců. Svým vzhledem, rozlohou a počtem zaměstnanců patřila mezi tzv. mikropodniky (kapitola č.2). Během svého osmiletého působení firma prošla mnoha změnami. První rok znamenal pro firmu neočekávaně vysoký zájem o jeho sluţby. Vysoká poptávka přinutila přestavět část skladovacích prostor na prostory prodejní. Zákaznický sektor tvořili z větší části místní obyvatelé, jejichţ poptávku firma dokázala téměř vţdy uspokojit. Jelikoţ v blízké lokalitě neexistovala přímá konkurence, podnik dobře prosperoval. Situace se změnila v roce 1999, kdy na trh přistoupila velmi silná konkurenční síla v podobě obchodních řetězců. Svojí cenovou politikou následně přinutila firmu Prozmok ukončit své působení na trhu. 21

27 5. ANALÝZA PROSTŘEDÍ PODNIKU Tato kapitola se zabývá průběhem hospodaření firmy Prozmok. Relevantnímu zhodnocení situace poslouţí analýzy vnějších a vnitřních faktorů, posléze shrnuty ve SWOT analýze. 5.1 Analýza vnějšího okolí podniku Analýza vnějšího prostředí podniku představuje zhodnocení vlivů okolního prostředí, které výraznou měrou ovlivňovaly působení firmy. Mezi vnější faktory patří zákazníci, konkurence a dodavatelé Zákazníci Nejméně spokojený zákazník je nejlepším zdrojem poučení. Bill Gates Kaţdý úspěšně podnikající subjekt by měl být schopen sledovat a včas reagovat na změny trţní poptávky. Z tohoto důvodu firma kladla důraz na osobní přístup k jednotlivým klientům, coţ umoţňovalo uspokojovat přání a potřeby zákazníků. Tato strategie se jevila velmi úspěšnou, zákazníci zde pravidelně nakupovali. Typickými zákazníky byli místní obyvatelé, kteří v prodejně mohli nalézt příjemné a přátelské prostředí pro svůj nákup. Počet obyvatel Ţvahova a blízkého Zlíchova nebyl a není příliš veliký. Vzhledem ke skutečnosti, ţe konkurence byla minimální, resp. ţádná, se však jevil jejich počet jako dostačující. Dalšími potenciálními klienty byli studenti navštěvující nedalekou taneční školu nakupující převáţně sušenky či ovoce. Dokonce i dobře finančně zajištění klienti tříhvězdičkového hotelu nacházejícího se o pár bloků dále, vyuţívali firemních sluţeb, ale jen svátečně. V roce 2000 nastal výrazný pokles poptávky, způsobený vybudováním nových obchodních řetězců v nedalekém okolí. Svou marketingovou strategií, nízkými cenami a širokým sortimentem odlákaly velké mnoţství zákazníků. Firma Prozmok byla příliš malá a slabá pro rovnocennou konkurenci. Trţby dosahovaly výrazného poklesu proti předešlých 22

28 rokům. Firma nedokázala přesvědčit a zcela přilákat zpět zákazníky ani pomocí osobního kontaktu. Tato skutečnost zapříčinila ukončení působnosti firmy Dodavatelé Firma Prozmok spolupracovala s dvěma dlouhodobými dodavateli, pekařskou společností zajišťující kaţdodenní dováţení čerstvého pečiva a firmou dodávající denní tisk. Veškerý zbylý sortiment zboţí dováţel sám majitel firmy z velkoobchodních skladů. Během své desetileté působnosti firma neměla ţádné pohnutky rozvázat s kterýmkoliv z dodavatelů pracovní poměr Konkurence Do příchodu obchodních řetězců byla firma Prozmok jediným prodejcem potravin a smíšeného zboţí na Ţvahově a v blízkém okolí. Díky své ochotě, osobnímu přístupu k zákazníkům a základní nabídce potravin dokázala dostatečně uspokojit místní obyvatele. Mezi obchodní řetězce, které silně zapříčinily ukončení působnosti firmy Prozmok, patřily tyto společnosti: Carrefour a.s. (dnes Tesco) hypermarket otevřený v roce 2000 v Praze 5 u Anděla, ze Ţvahova snadno dostupný městskou hromadnou dopravou (autobusem i tramvají), Delvita a.s. (dnes Billa) supermarket na Barrandově otevřený v roce 1999, vzdálený asi 10 minut jízdy automobilem, téţ dostupný autobusem. 23

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

blízko, rychle, pohodlně

blízko, rychle, pohodlně STRATEGIE STRATEGIE STRATEGIE vize Žabka vstupuje do ČR s novým typem prodejen convenience je tu pro vás blízko, rychle, pohodlně convenience definice 1. Velikost a otevírací doba: Velikost prodejní plochy

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Program INOVACE - Inovační projekt, Výzva č. IV - prodloužení Dělení výběrových kritérií Pro kaţdý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu

Více

TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC

TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC 3. 12. 2014 1 a CHTĚJÍ ČEŠI OMEZIT PRODEJNÍ DOBU? KOLIK ČECHŮ A JAK ČASTO NAKUPUJE O SVÁTCÍCH? CO ČEŠI O SVÁTCÍCH OBVYKLE NAKUPUJÍ? MÁ PODLE ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ STÁT

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 6. TYPOLOGIE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ HLAVNÍ CÍL STUDIA OBORU: znalost právního rámce regulujícího počínání ekonoma OJEDINĚLOST OBORU: Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava jako první ekonomická

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Postavení výrobku na lokálních trzích

Postavení výrobku na lokálních trzích Kapitola 8 Modul 1: Postavení výrobku na trhu Postavení výrobku na lokálních trzích Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger OBSAH MODUL 1 POSTAVENÍ VÝROBKU NA TRHU Kapitola 8: Postavení výrobku na lokálních

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 AUTOR STUDIE INCOMA GfK, s.r.o. Kavčí Hory Office Park Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 Telefon: +420 251 117 545 e-mail: incoma@gfk.com http: //www.incoma.cz člen

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje Seminární práce Marketingové a manažerské nástroje 1 OBSAH ÚVOD...3 MARKETINGOVÉ A MANAŢERSKÉ NÁSTROJE 1. Marketingové nástroje...4 1. 1. Marketingový mix 4P...4 1. 2. Portfolio analýza BCG (Boston Consulting

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 4 a 5 a 6 Marketingový algoritmus Jako

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, z/zk 1. Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu.

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Ekonomika IT PRE od A do Z

Ekonomika IT PRE od A do Z Ekonomika IT PRE od A do Z 9. konference itsmf 22. ledna 2015 Miroslav Hübner vedoucí sekce Informatika (CIO) Jiří Kalousek ved. odd. Analýzy, organizace a rozvoj IS Cíle prezentace navázat na přednášku

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více