Analýza podmínek fungování malého podnikatelského subjektu v konkurenčním prostředí obchodů s potravinami a spotřebním zboţím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza podmínek fungování malého podnikatelského subjektu v konkurenčním prostředí obchodů s potravinami a spotřebním zboţím"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Michal Kodl Analýza podmínek fungování malého podnikatelského subjektu v konkurenčním prostředí obchodů s potravinami a spotřebním zboţím Bakalářská práce 2010

2 ZADÁVACÍ LIST

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Analýza podmínek fungování malého podnikatelského subjektu v konkurenčním prostředí obchodů s potravinami a spotřebním zboţím zpracoval samostatně a pouţil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu pouţité literatury. V Praze dne 30.června 2010 vla stnoru ční podpis au tora

4 Poděkování Touto cestou bych rád poděkoval Ing. Zdeně Šušákové za odborné rady, cenné připomínky a trpělivost při zpracovávání mé bakalářské práce.

5 Anotace Cílem mé bakalářské práce je na základě analýzy podmínek pro podnikání v oblasti maloobchodu a analýzy průběhu hospodaření zaniklé firmy Prozmok vyvodit a navrhnout doporučení pro malé podnikatelské subjekty, s jehoţ pomocí by se mohly stát více konkurenceschopnými. Závěrečná doporučení jsou prováděna jak z hlediska marketingové strategie, tak z hlediska moţného pouţití nástrojů informační technologie. Annotation The aim of my thesis is based on analysis of business conditions in the retail sector and the analysis of the management of bankrupt firms Prozmok draw and propose recommendations for small businesses, through which they might become more competitive. Final recommendations are implemented as from the marketing perspective and in terms of the possible use of IT tools

6 OBSAH ÚVOD A CÍL PRÁCE CHARAKTERISTIKA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU Definice malého a středního podniku Výhody a nevýhody MSP Výhody MSP Nevýhody MSP Základní příčiny neúspěchů MSP Význam malého a středního podniku POUŢITÉ ANALÝZY A UKAZATELE Analýza podniku Vnější analýza podniku Vnitřní analýza podniku Porterův model pěti sil SWOT analýza Dotazníkový průzkum SITUACE NA TRHU POTRAVIN A SPOTŘEBNÍHO ZBOŢÍ Postavení malé prodejny na české trhu Dotazníkový průzkum veřejnosti Zhodnocení jednotlivých otázek a odpovědí Shrnutí dotazníkového šetření INFORMACE O SPOLEČNOSTI ANALÝZA PROSTŘEDÍ PODNIKU Analýza vnějšího okolí podniku Zákazníci Dodavatelé Konkurence Porterův model pěti sil

7 5.2 Analýza vnitřního prostředí podniku Marketing Finanční situace podniku Technologické vybavení Zaměstnanci SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příleţitosti Hrozby Zhodnocení SWOT analýzy POUŢITÍ ERP SYSTÉMU V PODNIKU Účetní program a ERP systém Účetní programy ERP systémy Funkcionality ERP systémů ERP pro mikropodniky a malé podniky Význam ERP pro malé podniky Dostupnost ERP aplikací ERP systém ABRA G Moduly systému ABRA G Cena ERP systému ABRA G NÁVRHY A DOPORUČENÍ Marketingové strategie Pouţití IT nástrojů ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ Literární zdroje: Elektronické zdroje PŘÍLOHY

8 ÚVOD A CÍL PRÁCE Hospodářská transformace, spočívající v přechodu z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku trţní, zapříčinila enormní zájem o podnikání. Rozpad komunistického reţimu umoţnil vstup na trh mnoha malým a středním podnikům. Zéjména nezávislost, odhodlanost a vidina rychlého nabytí bohatství se staly hlavní hnací silou nově začínajících podnikatelů. V první polovině 90. let měly největší trţní podíl v oblasti prodeje potravin a spotřebního zboţí malé prodejny. Podíly supermarketů a diskontních prodejen byly výrazně menší. Situace se změnila na přelomu století, kdy se na území České republiky začaly stavět velké hypermarkety ( snad na kaţdém rohu ). Díky zaváděcím niţším cenám a širšímu sortimentu se staly příliš silnou konkurencí okolním malým firmám, které jejich příchodem ztratily značnou část klientely, a někdy tak byly dokonce donuceny ukončit svoji podnikatelskou činnost (např. f. Prozmok). Problém současného trhu spočívá v tom, ţe drobní podnikatelé (především ţivnostníci) se ve většině případů nedokáţí vypořádat se silnější konkurencí. Důvodů existuje celá řada. Mezi nejčastější příčiny patří špatné marketingové řízení a podcenění vlivů konkurenčních sil. Příkladem můţe být firma Prozmok, která ukončením svého působení v oblasti Ţvahova (okraj Prahy) výrazně změnila ţivot jak samotnému podnikateli (majiteli firmy), tak i mnoha klientům vyuţívající jeho sluţby. Cílem mé bakalářské práce je na základě analýzy současné situace na trhu a analýzy průběhu hospodaření zaniklé firmy Prozmok vyvodit a navrhnout doporučení pro malé podnikatelské subjekty, s jehoţ pomocí by se mohly stát více konkurenceschopnými. 3

9 Obsahový základ mé bakalářské práce je rozvrţen do sedmi kapitol. V prvních dvou kapitolách je obsaţena teoretická část. V první kapitole se zabývám definicí malých a středních podniků, jejich významem pro národní hospodářství a v neposlední řadě jejich výhodami a nevýhodami. Druhá kapitola popisuje pouţité analýzy a ukazatele. Zbylých pět kapitol tvoří praktickou část. Třetí kapitola poukazuje na aktuální situaci na trhu potravin a spotřebního zboţí a také na postavení malých podniků v silném konkurenčním boji s nadnárodními koncerny. Pro přehlednost zpracovaní jsou pouţita převáţně data Českého statistického úřadu. Pomocí dotazníku se pokouším vyjádřit názory veřejnosti na současnou konkurenční situaci na českém trhu. Následující kapitola analyzuje průběh hospodaření mikropodniku Prozmok, který byl donucen ukončit svou činnost působením obchodních řetězců v jeho okolí. Dopady na místní obyvatele jsou podloţeny výsledky dotazníkového šetření obsaţeného v minulé kapitole. Cílem této kapitoly je nastínit doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti srovnatelných subjektů po marketingové stránce. Šestá kapitola pojednává o vyuţití ERP systémů, které by mohly malým podnikatelským subjektům pomoci ke zvýšení konkurenceschopnosti. Vzhledem ke skutečnosti, ţe ERP systém je informační systém v současné době malými podniky málo vyuţívaný, tématu je věnována samostatná kapitola. Pro přehlednější zpracování je zde obsaţena teoretická i praktická část. Sedmé kapitole kladu nejdůleţitější váhu. Jejím obsahem a zároveň cílem mé práce je navrhnout a doporučit různá opatření a kroky, zvyšující konkurenceschopnost malých podniků. Kapitola obsahuje návrhy a doporučení jak z hlediska marketingu, tak i z hlediska vyuţití nástrojů informační technologie. 4

10 1. CHARAKTERISTIKA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU 1.1 Definice malého a středního podniku Podnik patří mezi základní články kaţdého národního hospodářství. Jedná se o samostatně podnikající subjekt, který získáváním a uţíváním zdrojů (kapitálu) produkuje a zhodnocuje věcné statky a sluţby. Prodáváním svých výkonů se snaţí dosáhnout maximálního zisku. Zákon č. 513/91 Sb. Obchodního zákoníka definuje podnik: Podnik je soubor hmotných, osobních a nehmotných sloţek podnikání. Podniku náleţí věci, práva a jiné majetkové hodnoty náleţící podnikateli, slouţící nebo mající slouţit k provozu podniku [10]. Kritéria členění podniků jsou různorodá, které mají odlišnou vypovídající schopnost. V souvislosti s tématem mé práce nás bude nejvíce zajímat dělení podle velikosti, a to na velké, střední a malé. Existuje mnoho definicí zabývající se dělením podniků. Vzhledem ke skutečnosti, ţe Česká republika se stala členem Evropské unie, pouţiji následující třídění: Mikropodnik: - maximální počet zaměstnanců činí 10, - roční obrat nebo aktiva uvedená v rozvaze nesmí překročit 2 mil.. Malý podnik: - maximální počet zaměstnanců činí 50, - roční obrat nebo aktiva nesmí překročit 10 mil.. Střední podnik: - maximální počet zaměstnanců činí 250, - roční obrat nesmí překročit 50 mil. a aktiva 43 mil.. Musíme si však uvědomit, ţe uvedená kritéria, vycházející z doporučení Evropské komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků, jsou pouţitelná v České republice pouze z hlediska počtu zaměstnanců. Hodnoty čistého obratu za poslední účetní období a aktiva uvedená v rozvaze nelze srovnávat s produktivitou našich podniků. Z tohoto důvodu uvedené částky nejsou zcela dodrţována. 5

11 Tabulka č.1 Definice malých a středních podniků podle EU počet zaměstnanců roční obrat roční bilanční suma mikropodniky do 10 2 milionů 2 milionů malé podniky do milionů 10 milionů střední podniky do milionů 43 milionů zdroj: vlastní zpracování 1.2 Výhody a nevýhody MSP Působení malých a středních podniků (MSP) je ovlivňováno řadou faktorů, které zvyšují či naopak sniţují jejich hospodářský rozvoj. Výhody a nevýhody MSP vyplývají většinou z jejich charakteristických rysů, jako je nízký počet zaměstnanců či nízký trţní podíl [11] [10] Výhody MSP Personální a organizační oblast: organizační struktura je velmi jednoduchá s minimálním počtem stupňů řízení; vedení firmy je v přímém kontaktu se svými podřízenými, coţ umoţňuje větší přehlednost a jednodušší komunikaci; osobní kontakty vytváření klidné a přátelské prostředí, Výrobní a odbytová oblast rychlejší reakce na změnu poptávky, schopnost uspokojit přání a potřeby zákazníků; pouţívání jednoduchých výrobních zařízení, není potřeba vysoké specializace zaměstnanců, Finanční oblast: moţnost vyuţití státních i nestátních podpor (např. Program na podporu podnikání a inovace); jednoduché účetní evidování. 6

12 1.2.2 Nevýhody MSP Organizační a personální oblast: nepříliš dobré pracovní podmínky, zejména nízké platy a vyplácení prémií či příplatků také nemají vysokou hodnotu, coţ sniţuje pracovní nasazení zaměstnanců; vedení firmy většinou nemívá dostatečně odborné znalosti a zkušenosti; pouţívání jednoduchých informačních zařízení neumoţňuje lepší organizaci práce, Výrobní oblast: většinou pouze základní vybavenost a nízká kvalita technologií a strojů; stupeň vývoje a výzkumu zdaleka nedosahuje kvality velkým firem, Finanční oblast: nedostatek kapitálového vybavení; obtíţnější přístup k cizímu kapitálu zapříčiněné bankovní politikou, která povaţuje MSP za rizikové, Odbytová oblast: orientace pouze na určitý trh znamená omezený počet zákazníků, cenová politika a širší sortiment zboţí a sluţeb velkých podniků sniţuje moţnosti ovlivňování poptávky a konkurenceschopnosti, Administrativní oblast: znalosti a orientace ve správních, legislativních a daňových předpisech bývá velmi nízká, Základní příčiny neúspěchů MSP Podnikatelé malých a středních podniků se dopouštění řady nesprávných rozhodnutí, které negativně ovlivňují hospodaření podniku. Hlavní a často vídané příčiny neúspěchu popsal ve své publikaci Miloslav Synek [9]. Špatné zvolený předmět podnikání Nevhodné místo podnikání Nesprávně vybrané pracovní síly (zaměstnanci) Špatné manaţerské vedení Špatná marketingová strategie 7

13 1.3 Význam malého a středního podniku Malé a střední podniky tvoří většinový podíl všech podniků a poskytují jak ekonomické tak i sociální přínosy. Řadě lidí se to můţe jevit jako špatná úvaha při stále rostoucím působení nadnárodních společností, ale malé podniky skutečně přispívají k rozvoji ekonomiky našeho státu. Významnou roli mají zejména v menších městech a obcích, kde existuje nízká koncentrace velkých podniků. Malé podnikatelské subjekty reprezentují místní kapitál, zaměstnávají širokou škálu lidí (sniţují nezaměstnanost), celkově přispívají k místnímu rozvoji. Své uplatnění mají také ve větších městech. V silném konkurenčním prostředí se rychle adaptují na neustále se měnící trţní poţadavky. Snaţí se vyhovět všem individuálním přáním a jsou zdrojem mnoha inovací. Malé a střední podniky se často zaměřují na zaplnění prázdného prostoru na trhu. Snaţí se nalézt či vyrobit takové produkty, které velké podniky nenabízejí. Jedná se především o zboţí určené konkrétnímu sektoru zákazníků či o zcela nový produkt [10]. Graf č. 1 Podíl MSP vybraných ukazatelů 8

14 2. POUŽITÉ ANALÝZY A UKAZATELE 2.1 Analýza podniku Kaţdý podnikatelský subjekt je ovlivňován vnějšími i vnitřními činiteli. v šesté kapitole jsou analyzovány faktory, které přímo ovlivňovaly hospodářskou činnost firmy Prozmok. Kaţdý jednotlivý faktor ovlivňuje podnik svým způsobem jinak. Proto je nezbytné věnovat se kaţdému faktoru zvlášť, abychom docílili efektivního zhodnocení. Analýza podniku je rozdělena na vnější a vnitřní analýzu. Posléze je zpracovaná SWOT analýza, která poskytuje ucelený pohled a zhodnocení průběhu hospodaření firmy Vnější analýza podniku Vnější analýza se zabývá faktory, které podnik ovlivňují z trţního sektoru. Mezi tyto faktory řadíme zákazníky, dodavatele, konkurenci a také veřejnost. Model pěti sil (Porterův model konkurenčních sil) má za úkol zjistit, které z těchto faktorů nejvíce působily na hospodaření firmy a kterými se bude závěrečné doporučení nejvíce zabývat [5]. Zákazník Kaţdý podnikatelský subjekt se snaţí různými činnostmi dosáhnout stanovených cílů. Předpokladem bývá spokojený zákazník. Podnik proto musí být schopen sledovat a včas reagovat na změny poptávky. Konkurence Činnosti konkurence musí být sledovány průběţně a důkladně. Také je nutné sledovat potřeby a změny chování zákazníků. Správná informovanost o konkurenci a zákaznících je bezesporu hlavním kamenem úspěchu v trţním boji. Dodavatelé Dodavatelé přestavují zdroj statků potřebné k podnikání. Podnik si vybírá takové dodavatele, kteří nabízejí spolehlivost, kvalitu, nízké ceny a minimální náklady spojené s dodávkami zboţí. 9

15 Veřejnost Podnik by neměl opomenout ani dobré vztahy s veřejností, protoţe i ty ovlivňují chování zákazníka a image firmy. Dobré vztahy s vládními a státními institucemi, bankami a ostatními veřejnými subjekty jsou velmi důleţité Vnitřní analýza podniku Vnitřní analýza se zabývá faktory, které podnik můţe přímo ovlivňovat. Mezi tyto faktory řadíme marketing, finanční situaci podniku, technologické vybavení, řídící a organizační činnosti a zaměstnance [5]. Marketing Marketingové oddělení se pomocí marketingových nástrojů a strategií zabývá rozvrţením zdrojů podniku. Cílem je dosaţení spokojenosti zákazníka a vytváření konkurenčních výhod. Finanční situace podniku Jedná se o zhodnocení průběhu hospodaření firmy z finančního hlediska. Jelikoţ peníze hýbají dnešním světem, povaţuji tento fatkor za jeden z nejvýstiţnějších ukazatelů úspěšnosti podnikání. Technologická vybavení Technologické vybavení podniku výrazně napomáhá ke zvýšení výkonnosti a sníţení nákladových poloţek. Výrobní zařízení a výpočetní technologie představují základ technologického vybavení kaţdého podnikatelského subjektu. Vyuţití či nevyuţití konkrétního technologického nástroje patří k nejdůleţitějším rozhodnutím manaţerského oddělení. Zaměstnanci Technologie zvyšují výkonnost a sniţují náklady, ale bez lidského kapitálu stěţí můţe podnik hospodařit. Pracovní nasazení a příjemné vystupování jsou vlastnosti, které podnikatelský subjekt vyţaduje po svých zaměstnancích. Rozhodování o počtu pracovníků a organizační struktuře patří k dalším důleţitým manaţerským činnostem. 10

16 2.2 Porterův model pěti sil Analýza těchto sil a posléze zpracování správného strategického přístupu podniku, slouţí k eliminaci konkurenčního působení v odvětvové struktuře. Podle amerického ekonoma H.C. Portera mezi základní faktory konkurenčních sil patří [5]: Vyjednávací síla zákazníků Vyjednávací síla dodavatelů Hrozba vstupu nových konkurentů Hrozba substitutů Rivalita podniků působících na daném trhu. 2.3 SWOT analýza Jedná se o metodu pouţívanou ke zhodnocení situace podniku z vnitřního i vnějšího prostředí. Pro přehlednější zpracování je analýza rozdělena do 4 základních oblastí. Na jedné straně jsou silné a slabé stránky podniku vyplývající z vnitřního prostředí a na druhé straně hrozby s příleţitostmi, které podnik pro efektivní marketingovou činnost musí znát a posléze podle nich přizpůsobit své budoucí aktivity. Obrázek č.1 SWOT analýza a její části zdroj: vlastní zpracování 11

17 2.4 Dotazníkový průzkum Marketingový průzkum lze popsat jako aktivní marketingovou činnost zjišťující situaci na trhu a účelnost marketingových nástrojů podniku v daném regionu či mikroregionu. Nejčastěji pouţívanou formou průzkumu bývá dotazování. Dotazníkový průzkum představuje informační nástroj vyjadřující postoje a názory určité skupiny lidí (v našem případě se jedná o zákaznický sektor), jehoţ výsledné zpracování má poslouţit k efektivnějšímu působení dané organizace [7]. Existují tři základní metody dotazování: Písemná forma pomocí dotazníku lze získat kvalitnější a početnější odpovědi, Telefonicky poměrná levná metoda umoţňující větší prostor pro názory respondentů, Osobní kontakt rozhovory získávají objektivnější, méně zkreslené odpovědi. 12

18 3. SITUACE NA TRHU POTRAVIN A SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ 3.1 Postavení malé prodejny na české trhu Listopad 1989 přinesl významnou změnu v rozvoji podnikání malých a středních podniků. Hospodářská transformace, spočívající v přechodu z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku trţní, zapříčinila enormní zájem o podnikání. Rozpad komunistického reţimu umoţnil vstup na trh mnoha malým a středním podnikům. Nezávislost, odhodlanost a vidina rychlého nabytí bohatství se staly hlavní hnací silou nově začínajících podnikatelů. Velké mnoţství začínajících podnikatelů zaměřilo svoji aktivitu na nákup a prodej potravinářského zboţí. Malé prodejny (pultové prodejny a menší samoobsluhy) patřily k nejpouţívanějším nákupním místům českých spotřebitelů v oblasti potravin a spotřebního zboţí. Jak svým počtem, tak i trţním podílem předčily ostatní typy maloobchodních jednotek. Lidé zde nacházeli to, co potřebovali: čerstvé a kvalitní pečivo, mléčné a masné výrobky a další typy potravin. Pokud nebylo něco přímo k dispozici, stačilo si u prodavačů daný výrobek objednat a během následujících dnů byl dodán. Blízkost konzumu a nabídka základního potravinářského sortimentu byla zcela dostačující ke spokojenosti konečných spotřebitelů. Rok 1989 však neznamenal pouze volnější trţní podmínky pro malé a drobné podnikatele, ale také příliv zahraničního kapitálu a s ním spojené aktivity. Ještě v první polovině 90. let minulého století patřilo malým prodejnám popředí spotřebitelského zájmu. Situace se změnila příchodem zahraničních investorů, respektive budováním mnoha supermarketů a hypermarketů. Běţný zákazník svou pozornost víc a víc směřoval k supermarketům a hypermarketům (s větší části v zahraničním vlastnictví) nabízejícím širší sortiment potravinářského a drobného spotřebitelského zboţí s niţšími zaváděcími cenami. Trţní podíl malých prodejen klesl téměř o polovinu. Záplava velkokapacitních prodejen systematicky vytlačovala pozice malých obchodů. 13

19 V současné době dominantní postavení na poli prodeje potravin představují hypermarkety. Od počátku svého působení na našem trhu figurují jako nejčastěji pouţívaná nákupní místa českých domácností. Podle agentury INCOMA 1 a jejího výzkumu z března 2010 (znázorněno v grafu č.2), hypermarkety navštěvují čtyři z deseti domácností. Graf č.2 Hlavní nákupní místa potravin zdroj: INCOMA V současné době jiţ existuje v největších městech České republiky velký počet obchodních řetězců, tudíţ není po marketingové stránce efektivní budování nových. Z tohoto důvodu svoji pozornost investoři zaměřují na menší města s pěti aţ třiceti tisíci obyvatel. Ku příkladu slouţí společnost Tesco Stores ČR. v méně obydlených městech nebuduje velké supermarkety či hypermarkety, ale staví či rekonstruuje stávající objekty na samoobsluhy s názvem Tesco Expres. Vedení společnosti Tesco Stores ČR si je vědomo, ţe velká obchodní centra zde nemají takové uplatnění jako ve velkých městech. Malé prodejny se v dnešní době střetávají se silnou konkurencí obchodních řetězců, které pouţívají mnohem modernější a sofistikovanější informační systémy. Expanze jiţ není tak intenzivní jako před cca 10 lety, ale jejich počet stále roste (znázorněno v tabulce č.2). 1 společnost INCOMA realizuje výzkumné projekty zaměřující se na obchodní činnosti a nákupní zvyklosti 14

20 Tabulka č.2 Vývoj počtu koncernů (k ) hypermarkety supermarkety diskonty CELKEM zdroj: ČTK, vlastní zpracování Cílem této podkapitoly bylo ukázat aktuální stav malých podniků v konkurenčním prostředí řetězcových obchodů potravin a spotřebním zbožím. Jsou patrná dominantní postavení nadnárodních koncernů, které svou aktivitu zaměřují na téměř celé území České republiky. Podle studie Euromonitor International 2010 má Česká republika největší prodejní plochu hypermarketů a diskontů ve střední a východní Evropě v přepočtu na tisíc obyvatel. Informovaly o tom Hospodářské noviny na počátku letošního roku [18]. Malé prodejny ale nejsou úplně zatraceny. Existuje řada lidí, kteří jsou ochotní nakupovat v pultových prodejnách či menších samoobsluhách. Z tohoto důvodu by menší podnikatelé neměli ztrácet hlavu a svoji snahu prosazovat se na trhu potravinářského zboţí udrţet na maximu. v následujících kapitolách se pokusím nastínit moţný způsob, jak toho dosáhnout. 3.2 Dotazníkový průzkum veřejnosti Tato podkapitola slouţí jako doplněk kapitoly předešlé. Cílem šetření bylo zanalyzovat nákupní zvyklosti zákazníků, názory na konkurenční situaci českého obchodního trhu a v neposlední řadě zjistit jaké následky mělo ukončení firmy Prozmok pro místní obyvatele. Dotazník byl sestaven z uzavřených otázek s moţností výběru konkrétních odpovědí. Pouţita byla metoda osobního dotazování, výjimečně dotazování pomocí u. Dotazovaným byl umoţněn prostor pro vlastní názory či pro uspřesnění jejich odpovědí. Celkově bylo osloveno 100 lidí různého věku, rovnocenně rozdělených do dvou sektorů. První polovinu tvořili obyvatelé Ţvahova (místo prodeje firmy Prozmok), druhou lidé mimo tuto lokalitu, převáţně z centra a předměstí Prahy. 15

21 3.2.1 Zhodnocení jednotlivých otázek a odpovědí 1) Kde nejčastěji nakupujete potraviny? Podle očekávání mají největší zastoupení supermarkety a hypermarkety (téměř 52%). Menší samoobsluhy a pultové prodejny vyuţívají především zákazníci vysokého věku či nedalekého bydliště. Dva z respondentů navíc nakupují přes internet, coţ je v dnešní době běţnou činností. Někteří lidé vyuţívají moţnosti donáškové sluţby nebo dokonce konzumují své vlastní výrobky. Graf č.3 Nákupní místa potravin 2) Kde nejvíce utrácíte své peníze za potraviny? Někomu se můţe jevit tato otázka stejná jako první. Rozdíl je zjevný především v trţbách příslušného typu prodejny. Zde opět dominují obchodní řetězce s ještě větším procentuálním podílem. Graf č.4 Peněţní výdaje za potraviny 16

22 3) Kde nejraději nakupujete? Tato otázka měla za úkol zjistit, ve kterém typu prodejní jednotky se zákazník nejlépe cítí. Z pvních třech grafů (odpovědí) je patrné, ţe nakupování za niţší ceny s větším výběrem je upřednostňováno před příjemnějším prostředím. Graf č.5 Zákaznicky nejpříjemnějšího nákupní místa 4) Váš hlavní důvod návštěvy hypermarketu či supermarketu? Hlavními důvody jsou široký sortiment a nízké ceny. Menší prodejny jen stěţí mohou v tomto ohledu konkurovat. Cenová politika a mnohonásobně větší prodejní plochy obchodních řetězců lákájí velký počet zákazníků. Graf č.6 Důvody nákupu v supermarketech a hypermarketech 17

23 5) Váš hlavní důvod návštěvy menších obchodů? Hlavní důvod je osobní přístup prodejců (téměř 34%) a čerstvost potravin (31%). Následují výhody jako menší počet lidí v prodejně během nákupu a blízkost prodejny. Překvapující ukazatel byl u důvodu rychlejšího nákupu (pouhé 2%). Graf č.7 Důvody nákupu v menších obchodech s potravinami 6) Domníváte se, že obchodní řetězce využívají svého postavení na českém trhu? U této otázky převládala odpověď ANO. Dotazovaní respondenti by však většinou raději místo vyuţívají pouţili výraz zneuţívají. Hodně si jich vzpomělo na období prodávání zkaţených potravin. Přesto však i nadále přeferující obchodní řetězce. Graf č.8 Vyuţívání dominantního postavení obchodních řetězců 18

24 následující otázky byly určené obyvatelům Žvahova (místo prodeje f. Prozmok): 7) Byli jste spokojeni s firmou Prozmok (prodejna potravin)? Uplynulo jiţ 8 let od ukončení činnosti, ale místní obyvatelé nezapomněli na působení firmy. Většina z nich byla spokojena jak s přístupem personálu, tak s nabízeným sortimentem. Graf č.9 Spokojenost s působením f. Prozmok 8) Ovlivnilo Vás výrazně ukončení činnosti firmy Prozmok? Jakým způsobem? Přes 90% obyvatelů Ţvahova odpovědělo ANO. Spousta lidí musela dojíţdět pro potraviny do nedalekého supermarketu (cca 10 minut autem či 30 minut s pouţitím MHD). Problémy se objevovaly především u starších lidí, kteří po zdravotní stránce nemohli absolvovat dlouhé a náročné cestování. Často byli donuceni poţádat o pomoc rodinné příslušníky. Graf č.10 Ovlivnění ukončení f. Prozmok 19

25 9) Přivítali byste návrat firmy Prozmok či vznik jiné prodejny potravin, které byste velkou měrou využívali? Graf č.11 Vybudování prodejny na Ţvahov Shrnutí dotazníkového šetření Z dotazníkového šetření je patrné, ţe u lidí niţší cena a široký sortiment mají stále větší váhu neţ čerstvost zboţí a osobní přístup malých prodejců. Avšak je zde zřejmé sníţení oblíbenosti obchodních řetězců. Období prodeje zkaţeného sortimentu supermarketů a hypermarketů stále zůstává v paměti spotřebitelů. Také rostoucí fronty a neochota personálu v obchodních centrech zapříčinily zvýšení pozornosti spotřebitelů na menší prodejny. Menší obchodní jednotky by měly zaměřit svou aktivitu převáţně na: Osobní přístup jedna z největších výhod malých podnikatelských subjektů Čerstvost potravin a správný výběr dodavatele Přehledné uspořádání zboţí dostatečně viditelné, snadno přístupné a uspořádané Uspokojení současné poptávky - jelikoţ je šíře nabízeného sortimentu v obchodních řetězcích vysoká, je zapotřebí pruţně reagovat na poţadavky spotřebitelů, co se sortimentu týče. Poslední tři otázky dotazníku zřetelně poukazují na skutečnost, ţe obyvatelé Ţvahova by uvítali opětovné působení prodejny Prozmok či obdobné maloobchodní jednotky. V tomto ohledu by provozování podnikatelské činnosti prodejem potravinářského zboţí získalo uplatnění. 20

26 4. INFORMACE O SPOLEČNOSTI V roce 1993 byla zaloţena firma Prozmok. Název Prozmok vznikl spojením jmen obou zakladatelů, Zdeňka Mařince a Oskara Kodla, kteří nalezli vhodné prodejní prostory k pronájmu na Ţvahově, v předměstí Prahy, s poměrně slušnou rozlohou 230 m2 včetně skladního prostoru. Prodejna byla součástí bytové jednotky, resp. bytového druţstva. Firma podnikající na základě ţivnostenského listu se zpočátku zaměřovala pouze na nákup a prodej základního potravinářského sortimentu. Postupem času svůj sortiment rozšířila také na prodej masa a uzenin, drogerie, mraţeného zboţí a drobného sortimentu. Jelikoţ se jednalo o rodinný podnik s potravinami, byla jeho organizační struktura velmi jednoduchá. Firma měla zpočátku 2 majitele a dalších 5 zaměstnanců. Svým vzhledem, rozlohou a počtem zaměstnanců patřila mezi tzv. mikropodniky (kapitola č.2). Během svého osmiletého působení firma prošla mnoha změnami. První rok znamenal pro firmu neočekávaně vysoký zájem o jeho sluţby. Vysoká poptávka přinutila přestavět část skladovacích prostor na prostory prodejní. Zákaznický sektor tvořili z větší části místní obyvatelé, jejichţ poptávku firma dokázala téměř vţdy uspokojit. Jelikoţ v blízké lokalitě neexistovala přímá konkurence, podnik dobře prosperoval. Situace se změnila v roce 1999, kdy na trh přistoupila velmi silná konkurenční síla v podobě obchodních řetězců. Svojí cenovou politikou následně přinutila firmu Prozmok ukončit své působení na trhu. 21

27 5. ANALÝZA PROSTŘEDÍ PODNIKU Tato kapitola se zabývá průběhem hospodaření firmy Prozmok. Relevantnímu zhodnocení situace poslouţí analýzy vnějších a vnitřních faktorů, posléze shrnuty ve SWOT analýze. 5.1 Analýza vnějšího okolí podniku Analýza vnějšího prostředí podniku představuje zhodnocení vlivů okolního prostředí, které výraznou měrou ovlivňovaly působení firmy. Mezi vnější faktory patří zákazníci, konkurence a dodavatelé Zákazníci Nejméně spokojený zákazník je nejlepším zdrojem poučení. Bill Gates Kaţdý úspěšně podnikající subjekt by měl být schopen sledovat a včas reagovat na změny trţní poptávky. Z tohoto důvodu firma kladla důraz na osobní přístup k jednotlivým klientům, coţ umoţňovalo uspokojovat přání a potřeby zákazníků. Tato strategie se jevila velmi úspěšnou, zákazníci zde pravidelně nakupovali. Typickými zákazníky byli místní obyvatelé, kteří v prodejně mohli nalézt příjemné a přátelské prostředí pro svůj nákup. Počet obyvatel Ţvahova a blízkého Zlíchova nebyl a není příliš veliký. Vzhledem ke skutečnosti, ţe konkurence byla minimální, resp. ţádná, se však jevil jejich počet jako dostačující. Dalšími potenciálními klienty byli studenti navštěvující nedalekou taneční školu nakupující převáţně sušenky či ovoce. Dokonce i dobře finančně zajištění klienti tříhvězdičkového hotelu nacházejícího se o pár bloků dále, vyuţívali firemních sluţeb, ale jen svátečně. V roce 2000 nastal výrazný pokles poptávky, způsobený vybudováním nových obchodních řetězců v nedalekém okolí. Svou marketingovou strategií, nízkými cenami a širokým sortimentem odlákaly velké mnoţství zákazníků. Firma Prozmok byla příliš malá a slabá pro rovnocennou konkurenci. Trţby dosahovaly výrazného poklesu proti předešlých 22

28 rokům. Firma nedokázala přesvědčit a zcela přilákat zpět zákazníky ani pomocí osobního kontaktu. Tato skutečnost zapříčinila ukončení působnosti firmy Dodavatelé Firma Prozmok spolupracovala s dvěma dlouhodobými dodavateli, pekařskou společností zajišťující kaţdodenní dováţení čerstvého pečiva a firmou dodávající denní tisk. Veškerý zbylý sortiment zboţí dováţel sám majitel firmy z velkoobchodních skladů. Během své desetileté působnosti firma neměla ţádné pohnutky rozvázat s kterýmkoliv z dodavatelů pracovní poměr Konkurence Do příchodu obchodních řetězců byla firma Prozmok jediným prodejcem potravin a smíšeného zboţí na Ţvahově a v blízkém okolí. Díky své ochotě, osobnímu přístupu k zákazníkům a základní nabídce potravin dokázala dostatečně uspokojit místní obyvatele. Mezi obchodní řetězce, které silně zapříčinily ukončení působnosti firmy Prozmok, patřily tyto společnosti: Carrefour a.s. (dnes Tesco) hypermarket otevřený v roce 2000 v Praze 5 u Anděla, ze Ţvahova snadno dostupný městskou hromadnou dopravou (autobusem i tramvají), Delvita a.s. (dnes Billa) supermarket na Barrandově otevřený v roce 1999, vzdálený asi 10 minut jízdy automobilem, téţ dostupný autobusem. 23

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Programové řešení informační systém podniku

Programové řešení informační systém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Programové řešení informační systém podniku Bakalářská práce Autor: Thomas Herzog Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O.

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Bakalářská práce Vedoucí

Více

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Assel Dochshanova Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Bakalářská

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2013 Markéta PEZLOVÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Podniková strategie vybrané firmy Business

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově. Bc. Eva Caklová

Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově. Bc. Eva Caklová Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově Bc. Eva Caklová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zaloţením nového kavárenského podniku ve Vyškově. V teoretické části jsou shromáţděny

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu The Selection and Implementation of ERP System in a Small Business Company Bc. Radek Dvořáček Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Podnikatelský záměr na založení a provozování kavárny

Podnikatelský záměr na založení a provozování kavárny Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Podnikatelský záměr na založení a provozování kavárny Bakalářská práce Autor: Eva Semerádová Bankovní management Vedoucí práce:

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků. Autor BP: Josef Palata

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků. Autor BP: Josef Palata UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků Autor BP: Josef Palata Vedoucí BP: Ing. Heřman Kopkáně 2012 Praha ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Číhal Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce 2014 Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce Jiří Číhal Vysoká škola hotelová

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci B a k a l á ř s k á p r á c e Daniela Zemanová duben 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

Více

Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli

Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli Diplomová práce Autor: Bc. Jan Froněk Finance Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Čapek

Více

Riziková analýza a finanční ohodnocení v podnikatelském záměru

Riziková analýza a finanční ohodnocení v podnikatelském záměru Bankovní institut vysoká škola Praha Riziková analýza a finanční ohodnocení v podnikatelském záměru Bakalářská práce Konstantin Podolyak 2012 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Návrh komunikační kampaně prodejny Juraj Kohl Communication campaign proposal for the Juraj Kohl shop Petra Kohlová Cheb 2013 Čestné

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

Hospodaření města Chebu z pohledu banky

Hospodaření města Chebu z pohledu banky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Hospodaření města Chebu z pohledu banky Bakalářská práce Autor: Denisa Sládková bankovní management Vedoucí práce: Ing. Josef

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 20271/2010-20 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) březen 2011 Úvod OBSAH I. ROZVOJ SPOLEČNOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ I.1 Mezinárodní

Více

MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Possibilities of Financial Support for Starting Enterpreneurs Diplomová práce

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem

Více

Projekt založení realitní kanceláře. Bc. Jindřiška Kružicová

Projekt založení realitní kanceláře. Bc. Jindřiška Kružicová Projekt založení realitní kanceláře Bc. Jindřiška Kružicová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce Projekt zaloţení realitní kanceláře je zpracování podnikatelského záměru, který sestává

Více

Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování. Novák Tomáš

Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování. Novák Tomáš Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování Novák Tomáš Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Zpracovaná bakalářská práce na téma Logistické náklady v podniku a moţnost jejich sniţování se skládá

Více