Výroní zpráva o innosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva o innosti školy"

Transkript

1 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/ Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: Zizovatel: ÚM Praha 5, nám. 14. íjna.4 3. Charakteristika školy: Tyršova ZŠ je pln organizovanou školou bez spec. zamení. 4. Vzdlávací program školy: / 96 2 Základní škola Vzdlávací program Poet škol Poet tíd Poet žák základní škola obecná škola národní škola waldorfská škola montessori škola zaít spolu zdravá škola píp. další Údaje o pracovnících školy (hlavní innost školy) a) personální zabezpeení (i pracovnice ŠD) pracovníci k k k k fyzické osoby pep.pracovníci fyzické osoby pep.pracovníci pedagogití 20 17, ,40 nepedagogití 12 10, ,00 celkem 32 28, ,40 b) vková struktura pedagogických pracovník k vk do30let let let let nad 60 let z toho dchodci poet z toho žen Prmrný vk pedg. pracovník ZŠ: 37,89

2 c) kvalifikace pedag. pracovník (odborná i pedg. zpsobilost podle vyhlášky Sb.) k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I.stupe 6 2 II.stupe 4 4 vychovatelé 2 1 d) aprobovanost výuky v % (souet hodin, jaké procento ze sta) Aprobovanost výuky na I. stupni je 75 %, na II. stupni je pouze 50 %. Dv paní uitelky na I.stupni mají stední pedagogické vzdlání, ale odvádjí velice kvalitní práci. Na II. stupni 1 pan uitel uí Aj, má státní zkoušku a dopluje si vzdlání studiem na PedF UK a 2 kolegové v prbhu píštího roku dokoní studium na VŠ. tvrtá nekvalifikovaná pí. uitelka ze školy odchází. e) Odchody pedg. pracovník v prbhu šk. roku (poet) Pracovní pomr k ukonily dv pí.uitelky ( pí. uitelka Stárová a pí. uitelka Zvolská). Ob mly pracovní pomr na dobu uritou. f) nov pijatí absolventi uitelského studia (poet) Ve šk. roce nenastoupil do školy žádný absolvent pedagogické fakulty. g) nov pijatí absolventi neuitelského studia (poet) Do školy nenastoupil žádný absolvent neuitelského studia. h) další vzdlávání pedagogických pracovník( poet a formy) Kdo organizoval Název akce Poet úastník asový rozvrh (kolik setkání, poet vyuovacích hodin) PedF UK Prevence šikany 1 4 setkání 28hodin Tvoivá škola innostní uení ve výuce j a 2 6 setkání 18 hodin Matematiky Ekola Praha Šttec, bubínek, mí 1 1setkání 4 hodiny PedF UK Výuka chemie dnes a zítra 1 1setkání 4 hodiny Inst. Transfero Sociáln patolog. jevy 1 1 setkání 4 hodiny St. centrum Jak mžeme odstranit grafomot. potíže 1 1 setkání 3 hodiny Spolenost pro mozkov kompat. vzdlávání Respektovat a být respektován 2 25 hodin

3 ch) poet ostatních pedagog. pracovník, kteí si doplují nebo rozšiují vzdlání: (nemají odbornou nebo pedagog. zpsobilost) - p. Štpáník studuje na PedF UK - obor j Aj - p. Balík studuje na Filos. fakult - obor D - pí. Škublová studuje na PedF Liberec obor M-Z 6.Materiální podmínky a) poet budov ve kterých se vyuuje Výuka na Tyršov základní škole probíhá v jedné dvoupodlažní budov s pístavbou tlocviny. Školní družina a mateská škola, které jsou souástí školy mají samostatné objekty. b) poet ueben celkem = 13, z toho poet kmen. tíd = 11, jazyk. ueben = 1, poíta. ueben = 1, ostat. odbor. ueben = 1, kabinet = 3, tlocvien = 1, dílen = 0, tíd pro klub i družinu = 4, hiš = 1, cviná kuchyka = 1. 7.poet tíd: celkem 11 I. stupe II. stupe celkem k k z toho poet specializovaných tíd: I. stupe II. stupe celkem k k Poet žák I. stupe II. stupe Celkem k k

4 I.stupe I.stupe II. stupe II.stupe Prmr za I.a II. st. bžných tíd Bžné tídy Spec. tídy Bžné tídy Spec.tídy 21, , ,18 9.Prmrný poet žák: a) na tídu: 23,18 a) na uitele: I.stupe I.stupe II. stupe II.stupe Prmr za I.a II. st. bžných tíd Bžné tídy Spec. tídy Bžné tídy Spec.tídy , ,93 10.Zamení tíd s rozšíenou výukou: 0 pedmt M+P TV jazyky HV VV informatika Jiné pedm. poet tíd poet žák Zamení specializovaných tíd Poet žák ve spec. tídách celkem z toho poruchy z toho poruchy uení chování Poet integrovaných dtí : celkem: 72 z toho s nárokem na zvýšený normativ: 1 z toho postižení: SPU zrakové sluchové ei tlesné mentální kombinované

5 13. Peazení do ZvŠ - poet žák: 0 ze kterých roník 0 14.Výsledky zápisu do prvních tíd Poet prvních tíd Poet dtí pijatých do I. tíd Z toho poet dtí starších 6ti let (nástup po odkladu) Poet odklad pro šk. rok 2005/ Výsledky pijímacího ízení a) na víceletá gymnázia pijato: z pátého roníku ze sedmého roníku Gymnázia zizovaná krajem 2 0 soukromá gymnázia 0 1 církevní gymnázium 0 0 b) na SŠ zizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukoneny maturitní zkouškou z devátých roník pijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy prmyslové školy ostatní stední školy stední odb.uilišt celkem c) na soukromé školy pijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy prmyslové školy ostatní stední školy stední odb.uilišt celkem d) do uebních obor ( krajských i soukromých ) ukonených závrenou zkouškou pijato: z devátých roník z nižších roník ) Poet žák, kteí ukonili povinnou školní docházku a odešli ze školy: - devátém roníku: 22 - v nižším roníku: 0

6 17. Chování žák a) klasifikace chování chování 1.pololetí 2. pololetí žáci % žáci % velmi dobré , ,82 uspokojivé 3 1,20 3 1,18 neuspokojivé b) Zameškané hodiny neomluvené Šk. rok 2003/2004 poet hodin Šk. rok 2003/2004 poet žák Šk. rok 2004/2005 poet hodin Šk. rok 2004/2005 poet žák I. stupe II.stupe Celkem Prospch žák Prospch 1.pololetí poet žák 1.pololetí % 2. pololetí poet žák 2. pololetí % Klasifikováni I.st , ,34 II.st , ,03 Prospli I.st II.st Z toho s vyznam. 1st.125 II.st.27 I.st.83,89 II.st.27,84 I.st.123 II.st.35 Neprospli I.st II.st Neklasifikov.I.st. 1 0,67 1 0,66 II.st. 1 0,99 1 0,97 Celkový prmr 1. pololetí 2. pololetí I. stupe 1,22 1,22 II. stupe 1,77 1,69 Celkem 1,53 1, Školní družina klub poet oddlení poet žák Školní družina 3 70 Školní klub 0 0 I.st.80,92 II.st.34,31

7 20. Výchovné poradenství innost, spolupráce s PPP, policií R Ve škole pracuje ve funkci výchovného poradce p. Ondej Balík. Pravideln se zúastoval schzek organizovaných PPP pro Prahu 5 a školení k Volb povolání. Ve škole vede kartotéku integrovaných dtí, organizuje besedy a pednášky pro žáky, besedy v rámci osnov v hodinách Ov, Rv, Literár. výchovy). Ve spolupráci s PPP organizuje zadávání profi test v 9. roníku a pomáhá dtem a jejich rodim pi volb povolání. Je prostedníkem mezi PPP (pop. soc. pracovníky) a ostatními pedagogy školy pi vyšetování dtí a ešení problémových situací. Vede výchovné komise ve škole. 21.Hodnocení prevence sociáln patologických jev na základ minimálních preventivních program Ve šk. roce jsme kladli draz na podntné sociální klima školy ( úctu, dvru a snášenlivost), vytváené za spoluúasti žák a pracovník školy a na pracovní prostedí. Škola a všichni její zamstnanci jsou zapojeni do boje proti projevm vandalství, šikany a zneužívání návykových látek.vzdlávací akce ve škole probhly podle programu, do vzdlávacího procesu jsem zapracovali konkrétní témata prevence soc.patol. jev. S dtmi jsou organizovány besedy, sportovní akce a výtvarné dílny. Škola zajistila fungování školní družiny pro žáky tíd, starší žáci mohou navštvovat v dob mezi vyuováním školní klub. Zorganizovali jsme Den otevených dveí na 1. i 2. stupni ZŠ, vyjeli jsme se žáky na školy v pírod jednotlivé tídy uskutenili v rámci výuky adu exkurzí a návštv kulturních program. Žáci se zapojili do soutží organizovaných v rámci obvodu Prahy 5, škola sama zorganizovala výtvarnou dílnu pro žáky ostatních škol. Na podzim jsme s velice kladnou odezvou uskutenili Noní vyuování a pipravili školní kalendá. Po celý šk. rok probíhal ve 2. tídách program Ajax ostatní tídy I. a II. st. Absolvovaly besedy s policií. V rámci Dne dtí jsme ve spolupráci s Mstskou policií zorganizovali ukázku výcviku a innosti policie.. Vznikl školní parlament, kde zástupci jednotlivých tíd pravideln 1x za msíc živ diskutovali s vyuujícími. Pro žáky 5. a 7. tídy jsme zorganizovali besedu s pí. Honsovou ( terapeutkou a pracovnicí AT poradny) na téma: Já a moje tlo, ekni drogám ne. I v píštím šk. roce budeme nadále spolupracovat s rodii a maximáln podporovat zdravou výchovu dtí v rodin a ve škole.

8 22. Rada školy V kvtnu 2005 byli zvoleni zástupci rodi a pedg. sboru do Rady školy. Rodie žák jsou sdruženi v SRPDŠ (Sdružení rodi a pátel dtí a školy), které vystupuje jako samostatný právní subjekt a se školou úzce spolupracuje. Výbor SRPDŠ se schází 3x ron, den ped tídními schzkami. Na jednání je vždy pizvána editelka školy.výsledky jednání jsou prostednictvím zástupc jednotlivých tíd do tíd penášeny. lenové SRPDŠ se podílejí na dležitých aktivitách, školu finann podporují. V letošním šk. roce pispli na dovybavení školy (ástkou ,- K), a nákup knižních odmn pro nejlepší žáky školy ( 3.300,- K ). Spolu s vedením školy byl pro rodie žák zorganizován školní ples. Vztahy mezi SRPDŠ a školou jsou seriózní a vstícné, komunikace je založena na vzájemné dve. Další formy spolupráce s rodii a ostatními partnery školy - škola, po dohod s výborem SRPDŠ organizuje 3x ron tídní schzky a 4x ron ( vždy v období mezi t. schzkami) konzultace pro pozvané rodie nebo rodie, kteí si sami o schzku požádali. 23. Zkušenosti s péí o nadané žáky S ohledem na kapacitu školy a prostorové možnosti nelze v naší škole otevít tídy s rozšíeným vyuování. Péi o nadané žáky proto ešíme formou nabídky volitelných a nepovinných pedmt a širokým spektrem kroužk. 24. Školní stravování poet stravovaných žák celkem: 464 z toho poty žák z jiných škol: 171 Poet jídelen: ZŠ 1 Poet výdejen: ZŠ 0 MŠ 0 MŠ Výjezdy žák mimo objekt školy Poet výjezd Poet žák Vzdlávací výjezdy 1 8 ŠvP 4 22 Lyžaské kurzy Výsledky kontrol ŠI V tomto školním roce probhla na naší škole:

9 1. kontrola ŠI, zamená na pešetení stížnosti rodi žákyn P. Beránkové Závrená zpráva posoudila stížnost jako oprávnnou. Na základ rozhodnutí ÚM byla navrhovaná editelská dtka stornována. 2. audit hospodaení s prostedky ÚM. Vše bylo bez pipomínek. 3. kontrola Hasi. sboru hl.m.prahy drobné nedostatky byly okamžit napraveny 4. následná kontrola ÚM OŠK (Ing. Dostalíková) bez pipomínek 27. Spolupráce školy se zahraniím (název partner. subjekt, stát, druh) Ve šk. roce 2004/05 pokraovala již tradiní spolupráce naší školy a školy College Jean Papon La Pacaudiere ve Francii, formou dopisování mezi žáky i uiteli a uskutenn další oboustranný výmnný pobyt. editelka školy navázala v rámci projektu Comenius spolupráci s partnerskou školou ve Švédsku a ve Finsku. Byly navázány písemné kontakty mezi dtmi a uitelé spolen pracovali nad tématem Physical Education as a tool for improving health and social skills. Uitelé z naší a finské školy navštívili Švédsko a my jsme se v kvtnu stali hostiteli koleg z obou partnerských škol. 28. Úast žák v soutžích a) vyhlašovaných MŠMT vdomostní sportovní umlecké Matem. olympiáda 0 0 Pythagoriáda Olymp. v ang. jazyce. b)ostatních vdomostní sportovní umlecké Matem.soutž Ukaž, co umíš II. roník turnaje v malé 2. kolo recitaní soutže kopané Zdravot. soutž o Helpíkv Obvod. kolo v plavání výtvarné soutže pohár Obv. soutž - Uvažuj logicky Mc Donald s cup Smíchovské dílny Obv. liter. soutž - Báse turnaj v pehazované dívek 1.školní kolo pírodovdné soutže Obv. kolo ve floorbalu Obv. kolo ve vybíjené

10 Sportovní aktivity: Již šestým rokem se konala na škole celoroní soutž tíd II. stupn, nazvaná Tyršovy hry, která svým rozsahem pokrývá všechny tlovýchovné disciplíny a na závr šk. roku probhlo vyhodnocení tíd. Pedvánoní as byl ve znamení netradiních soutží. 29. Cizí státní píslušníci ( zhodnotit pozitiva, negativa) Stát poet žák Mongolská rep. 0 Slovenská rep. 1 Rusko 2 Ukrajina 4 Kazachstán 1 Chorvatsko 2 Ma arská rep. 2 Moldávie 1 Polsko 1 ínská republika 1 Vtšina žák se velice dobe adaptovala na nové prostedí a styl školní práce. Nejvtší problémy s pípravou na vyuování petrvávají u dívky z íny (5. t.). Rovnž spolupráce s matkou této žákyn, na rozdíl od ostatních dtí, byla velice obtížná. 30. Akreditované programy dalšího vzdlávání navštvovaly v tomto šk roce 3 pí. uitelky, absolvovaly kurz P a 2 pí. uitelky kurz Z v rámci Realizace státní informaní politiky ve vzdlávání. 31. Ekologickou výchovu, resp. environmentální výchovu, vzdlávání a osvtu zaleujeme v rámci osnov. 32. Kdo grant vypsal Pro jakou oblast Pro jakou Požadovaná ástka Pidlená ástka konkrétní innost Uve te od sponzor získané vcné dary, služby, finanní ástky Sponzor Unie SRPDŠ Dar - ástka Fin. obnos ve výši ,- K 34. Prezentace školy Tyršova ZŠ má své vlastní www stránky, které pravideln msín aktualizuje.

11 Píloha TEXTOVÁ ÁST Kulturní aktivity: V rámci výchovn vzdlávací práce navštvují žáci naší školy divadelní pedstavení, koncerty a besedy na rzná témata. Ve škole funguje Klub mladých tená a žákovská knihovna.v listopadu 2004 (1.st.) a v únoru 2005 (2.st.) jsme již tradin zorganizovali Den otevených dveí, který se setkal s velice kladnou odezvou mezi rodii. Zájmová odpolední innost: Škola chce pedejít problémm dnešní doby, které se negativn odrážejí na mladé generaci. Z tohoto dvodu v odpoledních hodinách ve škole pracují kroužky sportovní hry, základy práce na poítai, keramický, výtvarný, aerobik a základy tance, anglitina, sborový zpv, hra na flétnu, bojová umní a sebeobrana. Vždy ve stedu v podveer je otevena veejnosti poítaová pracovna s pipojením na internet a každý tvrtek od do bylo oteveno šk. hišt. Budovy, jejich naplnnost a stav: Tyršova ZŠ se adí k menším školám obvodu, pesto její kapacita je pln využita, nebo naši školu vyhledávají rodie žák i z jiných ástí Prahy 5 a z Prahy 13. Hlavní budova vyhovuje po stránce technické svému úelu. Pro pln kvalitní vých.-vzdlávací proces nám chybí prostory, jejichž nedostatek by mla vyešit pdní vestavba a rekonstrukce tlocviny, která je nyní ve stádiu pípravy studie. Budovy MŠ a ŠD jsou po technické stránce nevyhovující a jejich provoz umožuje pouze výjimka, která platí do r I tento problém by ml být ešen v souvislosti s pdní vestavbou. Školní klub: Školní klub není pevn organizovanou souástí školy. Vzhledem k provozním možnostem a zájmu dtí slouží pouze 3 dny v týdnu ( Po, Ú, t ) pro zajištní bezpeného pobytu žák tíd ve školní budov mezi dopoledním a odpoledním vyuováním. Provoz není zajišován pro tuto funkci specieln vylenným pracovníkem, ale pouze na základ dohody uiteli, kteí mají v tchto hodinách pohotovost.

12 Hodnocení výjezd : Všechny ŠvP i ozdravný pobyt byly hodnoceny kladn jak vyuujícími, tak žáky i rodii. Ze strany majitel a provozovatel jednotlivých objekt byly dodrženy všechny sjednané podmínky, týkající se poskytnutých prostor, zajištní ubytování a kvality stravy. Rovnž nasmlouvaná doprava byla bez problém. Výroní zpráva byla projednána dne na porad pracovník. V Praze dne: Podpis a razítko:..

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 !"# $%&'() esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 Výroní zpráva za školní rok 2007/2008 1. Výroní zpráva o innosti školy 1.1. Charakteristika školy 1.1.1. Název školy esko-anglické

Více

Základní škola, Praha Nebušice VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola, Praha Nebušice VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha Nebušice VÝROČNÍ ZPRÁVA Za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2005/2006 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PRAHA ZÁŘÍ 2014 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2005/2006

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 1. 2000 vydané v Praze dne 27. 12. 1999) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 září 2014 Vypracovala: Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy 1 Výroční zpráva

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více