VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 V Ostravě-Proskovicích dne

2 Předkladatel:... Mgr. Eva Paličková ředitelka školy Zpráva byla projednána na pedagogické radě dne Mgr. Eva Paličková ředitelka školy Zpráva byla projednána na jednání školské rady dne s tímto závěrem: Školská rada souhlasí s předloţenou zprávou a Výroční zprávu o činnosti školy přijímá. V Ostravě dne Mgr. Andrea Matlášková předseda školské rady

3 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 škola 1.2 zřizovatel 1.3 součásti školy 1.4 základní údaje o součástech školy 1.5 vývoj počtu žáků v ZŠ 1.6 vývoj počtu dětí v MŠ 1.7 vývoj počtu žáků v ŠD 1.8 materiálně-technické podmínky školy 1.9 ICT vybavení 1.10 Údaje o školské radě 1.11 Údaje o sdružení při škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce 4.2 Výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 5.2 Údaje o zameškaných hodinách 5.3 Údaje o integrovaných žácích: 5.4. Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 5.5. Učební plán žáka 1. stupně 5.6 Správní řízení 5.7 Komentář k údajům o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 7. Další údaje o aktivitách a činnosti školy 8. Údaje o výsledcích inspekce (ČŠI)

4 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Ostrava- Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace Staroveská 62, Ostrava-Proskovice příspěvková organizace adresa školy právní forma IČO IZO ZŠ , MŠ identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Eva Paličková kontakt tel.: , zs. 1.2 zřizovatel název zřizovatele SMO MO Proskovice adresa zřizovatele Světlovská 82, Ostrava-Proskovice kontakt tel.: součásti školy kapacita Mateřská škola 50 Základní škola 100 Školní druţina 70 Školní jídelna MŠ 200 Školní jídelna-výdejna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ ţáků Počet dětí/ţáků na třídu Počet ţáků na pedagoga Mateřská škola ,8 1. stupeň ZŠ ,8 14,83 Školní druţina 2 5 Školní jídelna x 50 x x MŠ Školní jídelna ZŠ x 100 x x 1.5 vývoj počtu žáků v ZŠ školní rok počet ţáků počet tříd počet ţáků na třídu 2005/ , / , / , / ,80

5 Předpoklad , / vývoj počtu dětí v MŠ školní rok počet ţáků počet tříd počet ţáků na třídu 2007/ předpoklad 2008/ vývoj počtu žáků v ŠD školní rok počet ţáků počet oddělení počet ţáků na třídu 2005/ / ,5 2007/ ,5 2008/ ,0 předpoklad 2009/ ,5 S vývojem počtu ţáků bychom mohli být spokojeni z důvodu financování na přímé náklady na vzdělávání. Finanční limit je dostatečný při současném věkovém sloţení pedagogických pracovníků. 1.8 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, Odpočinkový areál, zahrada Sportovní zařízení Dílny a pozemky Ţákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou vyhovující nemáme chybí odhlučnění, hrací prvky tělocvična vyhovující, chybí venkovní hřiště nemáme chybí nastavitelný nábytek v jedné třídě vyhovující vyhovující vyhovující počet ţákovských PC je pro výuku nedostatečný (6 PC)

6 1.9 ICT vybavení Pracovní stanice ZŠ Počet Skutečnost plán Počet ţáků Počet pedagogických pracovníků 6 6 Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách 0 20 Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. 7 7 Pracovní stanice slouţící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání 1 5 Pracovní stanice MŠ Počet Skutečnost plán Počet dětí Počet pedagogických pracovníků 4 4 Pracovní stanice pro práci dětí 2 2 Pracovní stanice slouţící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání 0 2 Vybavení ZŠ - učebny a prostory základní školy jsou vybaveny standardním vybavením stavitelný nábytek chybí jen v první třídě - jedna kmenová učebna vybavena 6 PC, notebookem, projektorem, projekčním plátnem a ozvučovací technikou. Všechna PC ve škole jsou propojena sítí pro přenos počítačových a internetových dat. Všechna PC mají přístup k internetu. Počet ţákovských stanic je nedostatečný (1 PC pro 3-4 ţáky ve třídě). Škola dále vlastní digitální fotoaparát a videokameru, které slouţí jak pro výuku, tak dále pro vytváření portfolia školy. - tělocvična je moderní a dobře vybavená. Škole schází venkovní sportovní hřiště. Zřizovatelem byla zpracována dokumentace ţádosti o dotace z regionálního operačního programu na sportovní hřiště s umělým povrchem a bude podána v případě vyhlášení výzvy. - dále byly MOb Proskovice získány finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na Projektovou a multifunkční učebnu. Také realizace tohoto projektu by měla být hrazena z prostředků získaných z dotačních titulů EU. - zázemí pro zaměstnance: sborovna -v letošním školním roce byla v měsíci září dokončena nová sborovna v půdní vestavbě - zázemí pro školní druţinu je vytvořeno v největší třídě školy, ovšem na úkor kmenové třídy, druhá herna ŠD je umístěna v kmenové třídě - v letošním školním roce byl zakoupen nábytek do jedné kmenové třídy, dokoupeny uzamykatelné šatnové skříňky pro ţáky 5.ročníku, ţákovská WC vybavena zásobníky na papírové ručníky - ve škole se nenacházejí v současné době ţádné odborné ani poloodborné učebny, nejsou na to prostory, učitelská knihovna byla přemístěna do nové sborovny a částečně zůstala v ředitelně, ţákovská knihovna je rozmístěna v jednotlivých třídách a ve druţině

7 - po odstranění vlhkosti ve sklepě a sjednocení podlahy se nabízí moţnosti na získání skladových prostor (sklad učebnic a výtvarného materiálu) nebo unikátní prostor pro zájmovou činnost (výtvarná dílna), v nové přístavbě se nachází půdní prostor, který by po minimální stavební úpravě (podlaha, střecha) mohl slouţit jako skladový prostor Vybavení MŠ - jednu hernu je nutno vybavit novým nábytkem pro děti (stoly a ţidle, částečně skříňky), stále nemáme dostatek financí - do jedné herny a šatny je nutno zakoupit a poloţit nový koberec a linoleum (starý koberec se rozpadá, hrozí nebezpečí úrazu), byla podána ţádost o dotaci na SMO (zamítnuto) i MOb Proskovice (v jednání) - velmi nedostatečné je vybavení zahrady pouze pískoviště (chybí zahradní domek, prolézačky)- zřizovatelem byl zpracován projekt a ţádost o prostředky podaná k Nadaci ČEZ, ale nebyla úspěšná, hledají se další moţnosti financování z dotací - jedna umývárna byla vybavena novými boxy na hygienické potřeby dětí - v bývalé prádelně je v současné době keramická dílna, tyto prostory dále vyuţívá ZO ČSŢ pro svou činnost v odpoledních hodinách. I tyto prostory by bylo vhodné rekonstruovat a nabízí se hned několik moţností vyuţití od dílny pro různé výtvarné i jiné činnosti aţ po vytvoření další třídy ( např. logo) MŠ Údaje o školské radě Datum zřízení 25. července 2005 Počet členů školské rady 3 Kontakt Mgr. Andrea Matlášková - předsedkyně 1.11 Údaje o občanském sdružení při škole SRPŠ při ZŠ a MŠ Ostrava-Proskovice Registrace u MVČR /92-R Zaměření podpora školství Kontakt Pí. Martina Adámková - předsedkyně 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů Základní škola C/ Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / OBECNÁ ŠKOLA - č.j / NÁRODNÍ ŠKOLA - č.j / ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Do školy s úsměvem 2

8 Základní škola poskytuje základní vzdělání v ročníku, kdy v tomto školním roce byly poprvé všechny ročníky samostatné. Nebyly ţádné spojené ročníky. První a druhý ročník byl vyučován podle školního vzdělávacího programu Do školy s úsměvem, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Ostatní ročníky jsou vyučovány podle vzdělávacího programu Základní škola. Škola se řídí organizačním řádem, který příslušnými vnitřními předpisy organizuje ţivot školy v oblasti pedagogické, ekonomické, provozní, pracovně právní a BOZP. Ředitelka jako svůj poradní orgán zřizuje pedagogickou radu, jejímiţ členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci základní školy. Škola má zřizovatelem povolenou doplňkovou činnost. Pro účely této činnosti má vydány tyto ţivnostenské listy: - Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti - Mimoškolní výchova a vzdělávání (zájmové krouţky) - Hostinská činnost (stravování cizích strávníků) - Realitní činnost (pronájmy nebytových prostor) Mateřská škola zajišťuje předškolní vzdělávání a výchovu dětí podle vlastního vzdělávacího programu Kapka a Kapička, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Je zaměřen na environmentální výchovu. Taktéţ aktivity, které jsou součástí výchovné a vzdělávací práce na MŠ, souvisí s poznáváním okolního světa, mezilidskými vztahy a s vlivem člověka na přírodní prostředí v rámci dětského chápání. 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy fyzické osoby přepočtené osoby Počet pracovníků celkem 21 17,475 Počet učitelů ZŠ 6 6,000 Počet vychovatelů ŠD 2 1,150 Počet učitelek MŠ 4 4,000 Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 1,975 Počet správních zaměstnanců MŠ 2 1,350 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 3, Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek. Roků ped.p raxe Stupeň vzdělání Mgr. Eva Paličková ředitelka 1,0 24 VŠ 1. stupeň Mgr. Blanka učitelka ZŠ 1,0 31 VŠ 1. stupeň Hrachovinová Mgr. Jana učitelka ZŠ 1,0 21 VŠ 1. stupeň Vahalíková Mgr.Eva Grygarová učitelka ZŠ 1,0 9 VŠ 1. stupeň Mgr. Zdeňka učitelka ZŠ 1,0 17 VŠ 1. stupeň Langová Aprobace

9 Mgr. Libuše učitelka ZŠ 1,0 7 VŠ 1. stupeň Smreková Danuše Karasová vedoucí uč. MŠ 1,0 27 SŠ SPgŠ Dagmar učitelka MŠ 1,0 19 SŠ SPgŠ Vondráčková Bc. Zuzana Juřicová učitelka MŠ 1,0 17 VŠ Spec. ped. pro MŠ Zuzana Maturová učitelka MŠ 1,0 2 SŠ SPgŠ Mgr. Hana vychovatelka ŠD 0,65 1 VŠ vychovatelství Hrachovinová Šárka Valentová vychovatelka ŠD 0,50 1 SŠ Spec. ped. v rámci celoţ. vzděl na OU(3 semestrální studium) 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 50 Vychovatelky ŠD 50 1 vychovatelka ŠD studuje v bakalářském programu speciální pedagogiku, 1 učitelka ZŠ dokončila studium specializačního jazykového vzdělání pro učitele 1. stupně ZŠ Jazyk anglický, 2 učitelky ZŠ dokončily studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Věkový průměr všech pedagogických pracovníků je 37,63 let, pedagogických pracovníků MŠ 38,34 roků, ZŠ 44,32 a ŠD 30,24 let. 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Hana Paličková hlavní kuchařka 1,000 SOU Alena Bavlšíková kuchařka 1,000 SOU Markéta Nováková pracovnice provozu 0,5+0,5DČ SOU Jana Makarová ved. školní jídelny 0,500 SŠ Kateřina Rusková referentka 0,620 SŠ Martina Šebelová uklízečka ZŠ 1,000 SOU Alena Hrabovská uklízečka MŠ 1,000 SOU Antonín Janečka údrţbář 0,250 SS Marie Ovčačíková uklízečka ZŠ/MŠ 0,500 základní

10 Jelikoţ obě opravené budovy postupně stárnou, zvyšují se nároky na různé opravy menšího rázu, bude nutné od září zvýšit úvazek údrţbáře. 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2009/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku gymnázia zřiz. krajem 8 soukromá gymnázia 0 církevní gymnázia 0 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Třída Počet žáků Z toho prospělo Z toho prospělo s vyzn. Z toho neprospělo Z toho žáci s dostatečnou Z toho nehodnoceno I II III IV V Celkem Přehled o chování Třída Počet žáků ve třídě Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenut í Důtky TU Důtky ŘŠ Snížená známka z chování I II III IV V Celkem

11 Školu navštěvuje 22 ţáků z jiných obvodů. Ostrava-Stará Bělá: 12 Ostrava-Jih: Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka Celkem , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Počet žáků Sluchové postiţení 0 Zrakové postiţení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postiţení 0 S kombinací postiţení 0 S vývojovými poruchami učení a chování 4 Všem ţákům byla zajišťována reedukační péče na škole v době mimo vyučování. Všem ţákům je poskytována individuální péče ve vyučování a vyučující jsou dostatečně seznámeni s jejich diagnostikou. Pro všechny integrované ţáky byly vypracovány individuální vzdělávací plány, které vypracovala vyučující reedukace a byly konzultovány s rodiči a schváleny speciálním pedagogem z PPP Ostrava-Zábřeh. V pololetí i na konci roku vyučující reedukace vypracovala písemné hodnocení individuálních plánů. V letošní roce byly podány ţádosti na PPP v Ostravě -Zábřehu o 3 nová vyšetření a 2 kontrolní vyšetření Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem V letošním roce jsem neměli mimořádně nadané ţáky, kteří by měli osvědčení z PPP. V naší škole se věnujeme a cíleně pracujeme s nadanými ţáky. V e vyučování se snaţíme volit takové učební strategie, které jim umoţňují osobní rozvoj ve prospěch jeho osobního maxima. Snaţíme se rozvíjet jejich talent a nadání. Tito ţáci mají moţnost se zapojit do různých soutěţí, ale i aktivit školy, jako například do ţákovské rady či do redakční rady školního časopisu.

12 Soutěže sportovní: V letošním školním roce jsme byly zapojeni do několika dlouhodobých soutěţí. Ostravský běţecký pohár mládeţe (Jan Kunčický 1.místo), Polanka cup (házená) 3. místo, McDonalds cup (fotbalový turnaj 2.,3.ročníku) 2.místo a 3. místo. Soutěže výtvarné: Poţární ochrana očima dětí, Člověk a ještě jednou člověk, Barevný podzim, Staré řecké báje a pověsti- v letošním roce pouze účast Pohádky dětí dětem: 11. ročník literární a výtvarné soutěţe K. Genserková, D. Bittnerová literární část, výtvarná K. Lučevová a G. Latinská Soutěž chovatelské dovednosti mládeže: V. Kadlecová 3.místo Soutěž České pošty: Dopis kamarádovi do roku 1909 Matematické: Klokánek (4.+5. ročník), Cvrček (2.+3. ročník) 5. ročník se zúčastnil od září do listopadu internetového kurzu o zdravém ţivotním stylu Hravě ţij zdravě Ţáci 3. a 5. ročníku byli testováni celostátními testy Kalibro. Jako kaţdoročně dosahovali nadprůměrných výsledků v celostátním porovnání. Výsledky žáků 5. ročníku Ţáci 5. ročníku se i v letošním školním roce 2008/2009 zúčastnili testování prostřednictvím testů Kalibro. Testováno bylo celkem okolo ţáků z Čj, M a okolo ţáků z Aj, humanitního a přírodovědného základu. Našich ţáků bylo 15. Ve všech předmětech jsme dopadli lehce nad republikový průměr. Největší rozdíl mezi naším a republikovým průměrem byl tradičně v předmětu matematika a nejmenší v anglickém jazyce viz tabulka. předmět republikový průměr v % průměr našeho 5.ročníku v % rozdíl v průměrech v % Český jazyk 59,5 66,4 6,9 Matematika 45, ,7 Anglický jazyk 61,4 63 1,6 Humanitní základ 64,7 73,8 9,1 Přírodovědný základ 62,7 73,2 10,5 V tomto školním roce byl zaloţen pěvecký sbor Proskovjáček pod vedením paní učitelky Zdeňky Langové, které externě pomáhala Mgr. Marie Matějová. Vystupoval na několika akcích: vítání občánků, Vánočním jarmarku, FPFL, pro proskovické jubilanty, pro děti z MŠ.

13 5.5. Učební plán žáka 1. stupně 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. Český jazyk Cizí jazyk Člověk a Svět Matematika TV HV VV PČ Estetické čin Celkem Správní řízení Rozhodnutí ředitele počet počet odvolání Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 19 0 Rozhodnutí o odkladu školní docházky 3 0 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 18 0 Rozhodnutí o přestupu ţáka 3 0 Rozhodnutí o IVP integrovaného ţáka 4 0 Rozhodnutí o prominutí úplaty ŠD 1 0 Rozhodnutí o prominutí úplaty MŠ Komentář k údajům o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu Mateřská škola V letošním školním roce jsme měli jedno dítě s odkladem školní docházky, pro které byl vytvořen individuální program, zaměřený na rozvoj soustředěnosti a pozornosti. Ve výchovné a vzdělávací práci jsme pracovali podle ŠVP s názvem Kapka a Kapička, který jsme na doporučení ČŠI podrobněji rozpracovali a pro jednotlivá témata ponechali dostatek prostoru ke zvládnutí a osvojení poznatků. Podporovali jsme samostatnost a aktivitu dětí při činnostech, vyuţívali jsme samostatnosti dětí při řešení úkolů, které jim pomohou zvládnout plynulý přechod na ZŠ. Pro rodiče a děti jsme připravili společné aktivity. Zapojili jsme se do sběru starého papíru. Podle plánu práce na letošní rok jsme splnili dané úkoly a stanovené cíle, zapojili jsme se do oslav 30. výročí MŠ, stejně tak i společných projektů se ZŠ a ČSŢ v Proskovicích. Nad rámec plánovaných aktivit jsme v letošním roce navštěvovali Křišťálovou solnou jeskyni v Ostravě Výškovicích, účastnilo se jí 24 dětí, v zimním období pak dýchání Vincentky, zejména u dětí s dýchacími obtíţemi.

14 Základní škola Vzdělávání bylo organizováno podle vzdělávacího programu Základní škola a v prvním ročníku podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Do školy s úsměvem. Název Do školy s úsměvem vyjadřuje základní myšlenku našeho školního vzdělávacího programu pomocí úsměvů vytvářet bezpečné, příjemné a podnětné prostředí pro všechny. Hlavním naším cílem je zajistit bezpečnou, tvůrčí, kvalitně fungující školu tak, aby byli v co nejvyšší míře spokojeni ţáci, rodiče i zaměstnanci školy. Usilujeme vytvořit pro ţáky optimální prostředí pro vzdělávání, pro další vzdělávání a také pro budoucí uplatnění v ţivotě. V jednotlivých hodinách jsou vhodně a přiměřeně stanoveny cíle výuky, které jsou pravidelně hodnoceny učiteli i ţáky. Preferovanou metodou je dobrá motivace ţáků pro práci ve vyučování i pro domácí přípravu. Důleţité je střídání metod práce a podíl ţáků na osvojování učiva. Nedílnou součástí výuky je individuální přístup k ţákům a diferenciace úkolů. Preferujeme spolupráci, proţitkové učení, projektové vyučování, činnostní učení. Vyuţíváme také metod RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení). Chceme u dětí rozvíjet dovednost učit se, komunikovat a spolupracovat. Od první třídy klademe důraz na rozvoj čtenářství, chceme, aby děti uměly získávat informace, zpracovávat je a předávat. Čtenářství, komunikace a práce s informacemi je postupně zaváděna do většiny předmětů. Kaţdý rok připravujeme řadu projektů, které jsou zaměřeny na prezentaci uvedených dovedností ţáků. Klademe důraz na mezipředmětové vztahy a vyuţití poznatků v praxi. Snaţíme se, aby ţáci sami docházeli k poznatkům a pokoušeli se je vlastními slovy definovat. Ţáci i učitelé pracují podle týdenních plánů, které obdrţí vţdy v pondělí a na konci týdne probíhá sebehodnocení a hodnocení. Také rodiče vítají tyto plány, protoţe mají přehled o učivu, domácích úkolech i jiných aktivitách školy, mohou lépe sledovat pokrok svých dětí. Ţáci 1. a 2. ročníku se pokoušeli vytvářet svá portfolia. Tady v této oblasti jsme teprve na začátku, sbíráme zkušenosti, budeme je vyhodnocovat a zamýšlet se nad jejich obsahem. Cílem vedení školy je vytvořit tým kvalitních a kvalifikovaných pedagogů, kteří dobře připraví ţáky na další studium a pro ţivot. Ve škole pracovala Ţákovská rada, která se scházela s ředitelkou školy na pravidelných setkáních 1x za 14 dnů. Ţáci zde měli moţnost prostřednictvím svých volených zástupců vyjádřit svůj názor, diskutovalo se o pravidlech chování, o moţných zlepšeních v práci školy, rozhodovali o výběru návrhu na školní vlajku. Učili se věcně a korektně argumentovat. Ţáci tak mají moţnost spolupodílet se na organizaci a změnách, které přetvářejí ţivot, prostředí a vztahy ve škole tak, aby se v ní všichni cítili co nejlépe. Pracovala také Redakční ţákovská rada, která připravovala vydávání školního časopisu Floriánek. Redakční rada pracovala pod vedením paní učitelky Langové. Ve škole velmi dobře pracuje metodické sdruţení pod vedením paní učitelky Jany Vahalíkové To se na svých pravidelných setkáních zabývalo výsledky výchovně vzdělávací práce, metodikou, moderními způsoby výuky, hodnocením a sebehodnocením ţáků, vytvářením portfolií ţáků a školy. Organizovala a hodnotila společné vzájemné hospitace. Paní učitelka Hrachovinová se jiţ několik roků věnuje problematice bezproblémového přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Připravuje projekt Uţ se těším do školy, který je velmi kladně hodnocen jak učiteli MŠ a ZŠ, ale také rodiči i ČŠI. Paní učitelka Grygarová měla na starosti především sportovní soutěţe Velká pozornost ve škole je jiţ tradičně věnována sportovní, výtvarné a estetické výchově ţáků. Školní chodby jsou zaplněny ţákovskými pracemi, vzrostlými pokojovými rostlinami. Působení celého pedagogického sboru bylo jednotné.

15 Škola kaţdoročně pořádá kurz bruslení, kurz plavání a školu v přírodě. Ta letošní proběhla ve dnech aţ v terénním středisku Tetřev v Horní Lomné a byla zaměřena na ekologickou výchovu. Škoda, ţe nám ani letos nepřálo počasí. Školu nedělají jen lidé, kteří do ní chodí, ale i její vybavenost. Rozpočet školy, který má zajistit nákup učebnic, učebních pomůcek, ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance školy, některé z cestovních náhrad, byl pro české základní školy opět sníţen. Potřebujeme doplnit fond učebnic a vybavit školu dalšími pomůckami. Rádi bychom v příštím roce pořídili komplet učebnic do matematiky a předmětu Člověk a jeho svět. Proměna školy je proces. Jeho výsledky nejsou známy ze dne na den. Kaţdý školní rok však umoţňuje udělat velký krok kupředu. Prezentace školy Vydáváme školní časopis Floriánek, máme školní web, který chceme přes prázdniny zrekonstruovat. Prostřednictvím webu pravidelně informujeme o dění ve škole. Vydáváme také školní bulletin, který je vydáván u příleţitosti zápisu do 1.třídy. K prezentaci činnosti školy na veřejnosti slouţí především projekty pořádané v odpoledních hodinách nejen pro ţáky školy, ale hlavně pro širokou veřejnost ( Škola ţije sportem, Strakatý podzim, Vánoční jarmark, Uţ se těším do školy, Slavnostní pasování prvňáčků na ţáky proskovické školy, Slavnostní rozloučení s ţáky 5. ročníku, ukázkové hodiny pro veřejnost, a další). Ve škole se kaţdoročně uskutečňuje úvodní část Festivalu Poodří Františka Lýska, kterého se účastnil sbor Pěvci (ZUŠ Dr. Leoše Janáčka z O.-Vítkovic), náš sbor Proskovjáček a národopisný soubor Grunik z Ostravice. Natáčela zde u této příleţitosti Česká televize Ostrava. Zahájení se účastní významní představitelé města i kraje. Letos k nám zavítali p. Květuše Nepilová-dcera Františka Lýska, p. Ilja Racek-ředitel ČT Ostrava a další. Výsledky práce školy jsou prezentovány v místním tisku ( Florián ). Natáčel ve škole český rozhlas Ostrava do pořadu Kříţem krajem, který byl vysílán Hospitační činnost Před a po všech hospitacích byly vedeny předhospitační a pohospitační rozhovory. Byl kladen důraz na vzájemné vyjasnění záměrů hospitace a práci vyučujícího v hodině. Všechny hospitace byly vedeny snahou nalézt co nejvíce pozitivních postřehů, nápadů a příkladů dobré praxe. Probíhaly také vzájemné hospitace mezi vyučujícími tzv. kritický přítel proběhly tyto vzájemné hospitace: 1. J. Vahalíková v hodině Aj 2. ročníku u Z. Langové s cílem ověření návaznosti učiva a učení jazykovým dovednostem mezi 2. a 3. ročníkem 2. J. Vahalíková v hodině Čj 2. ročníku u L. Smrekové s cílem posoudit její zapracování v roli učitelky 3. Z. Langová v hodině Aj 4. ročníku u J. Vahalíkové s cílem monitorovat práci ţáků, jejich pokroků v oblasti sebehodnocení 4. B. Hrachovinová v Čj 2. ročníku u L. Smrekové s cílem diagnostiky ţáků s poruchami v učení; práce s nimi Vzájemné hospitace proběhly čtyři. Vţdy po skončení se příslušné dvě vyučující sešly a proběhlo neformální hodnocení. Stručně pak učitelky o vzájemné hospitaci informovaly na nejbliţším metodickém sdruţení. Zúčastněné hodnotily hospitace jako přínosné. V příštím roce budeme pokračovat se záměrem realizovat další efektivní způsoby ve výuce.

16 Akce ve školním roce 2008/2009 Září Říjen Slavnostní zahájení školního roku, pasování ţáků 1. ročníku na ţáky proskovické školy Projekt Putování okolní krajinou Zahájení celoroční sběrové soutěţe Papírová škola Zahájení sběru starých baterií Zahájení činnosti krouţků v doplňkové činnosti školy Škola ţije sportem sobotní projekt pro děti a jejich rodiče, ţáky školy, bývalé ţáky školy (spolupráce s TJ Sokol Ostrava Proskovice) Den zvířat - dopolední akce pro ţáky školy Strakatý podzim setkání ţáků ZŠ, dětí MŠ, jejich rodičů, zástupců SRPŠ, pedagogů i širší veřejnosti v podvečerních hodinách Zapojení do turnaje ostravských škol v házené Soutěţ Ostravský běţecký pohár mládeţe Knihovnické lekce Vyhodnocení sběru září-říjen (starý papír, staré baterie, padesátihaléře) Listopad část projektu Uţ se těším do školy Kurz bruslení 3 lekce Časopis Floriánek Solná jeskyně ŠD Nácvik na veřejné vánoční vystoupení Příprava výrobků ţáků na vánoční jarmark Turnaj v házené Polanka Předání vlajky zástupcem organizace, která ji ušije (Vazební věznice Ostrava) Výzdoba školy zima, Vánoce Ukázkové hodiny pro rodiče v první třídě Prosinec Vánoční jarmark - setkání širší veřejnosti ve škole(spolupráce se ČSŢ) Vánoční vystoupení pro veřejnost MŠ, ZŠ Solná jeskyně ŠD

17 Turnaj v házené Polanka Vánoční turnaj v házené-organizují ţáci 4.r. Leden Projekt Hrdinové Kurz bruslení 4.+5.lekce Zápis do 1. ročníku Solná jeskyně ŠD Vydání výpisu vysvědčení za I.pololetí šk.roku 2008/2009 Krouţky, leden-červen Program Buď O.K. v 1.-5.r. Únor Projekt Zdravíčko Testy Kalibro v 5.r. Besedy s Městskou policií 1.-5.r. Soutěţ Plastikových modelářů Březen Výzdoba školy jaro Noc s knihou ŠD Předčítání ZŠ v MŠ Matematický Klokan Společné metodické odpoledne ZŠ Stará Bělá, Nová Bělá, Proskovice Program Buď O.K. Duben Den Země Den úsměvů Festival Poodří Františka Lýska Program Buď O.K. Zadání dotazníku na klima školy ţákům Zadání dotazníku na spokojenost s jídelnou ţákům a rodičům Květen Dny Evropy Výuka plavání

18 Vyhodnocení dotazníků Červen Putování okolní krajinou Škola v přírodě Horní Lomná, ekologická základna VITY Výuka plavání Rozloučení s páťáky Celoročně Knihovnické lekce Divadla, koncerty, výstavy, Ekologické aktivity a programy VITY Besedy s Městskou policií Program Buď O.K. Renarkon Práce s redakční radou Práce s ţákovskou radou Výuka na dopravním hřišti Projekt Zdravé zuby 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Seznam vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnili pracovníci školy Přehled DVPP za školní rok 2008/2009 Název akce Datum Akreditace Poč. hod. Účastník Tvořivá škola - Činnostní učení / Zdeňka Langová Jolly Phonics Zdeňka Langová Hrajeme si se zvuky a tóny / Zdeňka Langová Ladění aneb ŠVP nejen na papíru / Mgr. Eva Grygarová Ladění aneb ŠVP nejen na papíru / Langová Zdeňka Ladění aneb ŠVP nejen na papíru / Mgr. Eva Paličková Ladění aneb ŠVP nejen na papíru / Libuše Smreková Ladění aneb ŠVP nejen na papíru / Mgr. Blanka Hrachovinová Jazyky hrou září 2008-leden / Mgr. Blanka Hrachovinová PAUfest 2009 aneb Cesta do hlubin Lindnerovy duše / Mgr. Eva Paličková Škola-právo: Změny v nem.pojištění / Mgr. Eva Paličková Změny. Jak řídit jijí proces ve školách / Mgr. Eva Paličková Vzdělávací lídr-regionální setkání říd.prac. ZŠ / Mgr. Eva Paličková Bakaláři - Školní matrika / Mgr. Eva Paličková Regionální setkání uč./koord.evvo-zš / Libuše Smreková Zákoník práce v praxi škol a škol.zařízení / Kateřina Rusková Škola-právo: Změny v nem.pojištění / Kateřina Rusková

19 Bakaláři - Školní matrika / Kateřina Rusková Jazyky hrou září 2008-leden / Danuše Karasová III./4-Činnostní uč.ve výuce mat. ve 4. a / Mgr. Eva Paličková Většina akcí byla hodnocena jako výborná, znamenala přínos pro učitele. Zkušenosti, znalosti a dovednosti získané v DVPP pedagogové vyuţili ve vyučovacím procesu. Jsme si vědomi, ţe efektivní vyučování dělá kvalitní učitel. Snaţíme se umoţnit učitelům jejich odborný růst. 7. Další údaje o aktivitách a činnosti školy: Granty a projekty V letošním školním roce jsme jiţ podruhé zaţádali o grant v oblasti mezinárodní spolupráce mezi zeměmi EU Partnerství škol Comenius. Ţádost o grant vypracovala paní učitelka Jana Vahalíková. S ţádostí jsme opět nebyli úspěšní. Zájmové vzdělávání Školní druţina vyuţívala dvě místnosti k pravidelné činnosti, dále tělocvičnu a školní zahradu. Vybavení pracovním materiálem a hračkami je dostatečné. Za prioritní v práci ŠD povaţujeme odreagování dětí od výuky. ŠD pracovala také dle svého vzdělávacího programu, který navazuje na učivo předmětů Lidé a Čas, výtvarnou a pracovní výchovu, estetické činnosti a tělesnou výchovu, a podle měsíčních plánů práce. V podzimních a zimních měsících jezdilo jedno oddělení do solné jeskyně v Ostravě-Výškovicích, uskutečnila se Noc s dětskou knihou pro 1. a 2. ročník, soutěţ ve sběru plastových víček. Nabízíme dětem a rodičům krouţky a jiné volnočasové aktivity, které dětem umoţňují smysluplně proţít volný čas. V letošním roce přibyl ke krouţkům také týdenní letní příměstský tábor, který jsme organizovali ve spolupráci s jazykovou školou Slůně. Cílem práce s dětmi, ţáky naší školy, ale i z okolí, je nenechat je toulat po ulicích, poskytnout zázemí, ve kterém tráví aktivně svůj volný čas pod odborným vedením a rozvíjejí své dovednosti a schopnosti. V krouţcích mají moţnost dotvářet svou osobnost, usměrňovat vhodným způsobem svůj temperament. Cena krouţků zahrnuje hodinovou mzdu lektora, energie, sluţby (úklid, opotřebení didaktické techniky), a případně i další materiál. Platby jsou vybírány 2x ročně, v září a lednu. Zájmové kroužky pořádané ZŠ: Zájmové kroužky pořádané MŠ: Název počet/počet žáků Název počet/počet dětí Sportovní: 3/36 Veselé pískání: 1/11 Keramika: 2/20 Výtvarný: 1/5 Klub plastikových modelářů: 1/8 Keramický: 2/28 Kromě zájmových krouţků ve škole jsou ţáci zapojeni do dalších zájmových oddílů a činností i mimo školu. Spolupráce s rodiči a dalšími partnery školy Při škole pracuje Školská rada a rodiče ţáků školy mají své rodičovské sdruţení.

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Základní škola a Mateřská škola Masarykovy sady 104 Český Těšín okres Karviná 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání..14

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 Základní a mateřská škola Ludgeřovice Markvartovická 50 Ludgeřovice 747 18 Tel: 595 020 527 Fax: 595 020 528 Email: skola@ludgerovice.cz

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více