Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel (v textu jen zákon) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Malenice, okr. Strakonice Sídlo školy: Na Návsi 31, Malenice Zřizovatel školy: Obec Malenice Ředitel školy: Mgr.Zdeněk Vorel 29. srpen 2012

2 Obsah: Zpráva o činnosti školy dle 17e odst. 2 zákona do Charakteristika školy tab.1 + komentář 2. Vzdělávací koncepce komentář 3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikace, praxe a odborná způsobilost - tab Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí, výsledek ukončení školního vzdělávání a další správní řízení tab.4, tab.5, tab.6c 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání tab.3 6. Údaje o mimoškolních aktivitách komentář 7. Údaje o činnosti rady školy komentář Údaje o občanských sdruženích a nadacích - komentář 8. Kontroly a jejich výsledky tab.6a 9. Stížnosti počet a výsledek řešení (i anonymní) tab.6b + komentář 10. Vzdělávání pedagogů komentář 11. Autoevaluace školy přílohy Vyhodnocení Minimálního preventivního programu 13. Plán výhled a cíle komentář 14. Hospodaření školy tab.7a-d, tab.8, příloha Zápis o projednání zprávy o činnosti na poradě pracovníků školy příloha 1. Zápis o projednání zprávy o činnosti se zřizovatelem příloha 2. Zápis o projednání zprávy školskou radou příloha 3. 2

3 1.Charakteristika školy - Zřizovatelem školy je Obec Malenice - Do sítě škol byla škola zařazena rozhodnutím MŠMT ČR s účinností od Od je Základní škola v Malenicích příspěvkovou organizací s právní subjektivitou - Od je název změněn na Základní škola a Mateřská škola Malenice, okres Strakonice - Součásti školy: základní škola, školní družina, mateřská škola a školní jídelna - Škola je organizována jako málotřídní neúplná s postupným ročníkem. - Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo ZŠ Malenice k žáků. Organizace výuky: Třída I. 1.postupný ročník 9 žáků Třída II. 2.postupný ročník 6 žáků 3.postupný ročník 8 žáků Třída III. 4.postupný ročník 7 žáků 5.postupný ročník 5 žáků Celkový počet 35 žáků Ve třídě I. vyučovala tř. uč. Mgr. Petra Frnochová v rozsahu 20 hodin týdně, ve třídě II. ředitel školy Mgr. Zdeněk Vorel 17 vyučovacích hodin, 4 vyučovací hodiny týdně ve třídě II. ( předměty: Hv, Vv, Tv ), tj. úvazek 0,182, vyučovala vychovatelka ŠD Lenka Glückseligová, 3 hodiny týdně ( Prv ) vyučovala Mgr. Irena Hronková, 1 h týdně (Pv) učila Mgr. Petra Frnochová a ve třídě III. Mgr. Irena Hronková v rozsahu 22 hodin týdně, ve 4. a 5.roč. Jindra Bromová 4 h anglického jazyka týdně (úvazek 0,182). Vzhledem k tomu, že se v roce 2011/2012 začalo vyučovat podle ŠVP ZŠ START i v 5.ročníku, byl do učebního plánu 5.ročníku zaveden nový předmět Informatika v rozsahu 1 h týdně, který vyučoval Mgr.Zdeněk Vorel. Průměrný počet žáků ve třídě k byl 11,66. Škola má výjimku z minimálního počtu žáků ve třídě ZŠ schválenou zřizovatelem školy dne , usnesení č.1/2011. Součástí ZŠ Malenice je školní družina. Ve školním roce 2011/2012 bylo přihlášeno 30 žáků. Činnost družiny byla zaměřena převážně na tělesnou a výtvarnou výchovu, byla využívána tělocvična a upravené sportoviště na školním dvoře a zahradě. Úvazek vychovatelky ŠD byl 0,714. Dále je od součástí Základní školy Malenice mateřská škola. Ve školním roce 201/2012 bylo zapsáno 26 dětí, s průměrnou docházkou 16,69. Výuku zajišťovaly vedoucí učitelka Milada Benešová (s úvazkem 1,000) a učitelka Věra Neužilová (s úvazkem 1,000). Do školní jídelny bylo přihlášeno 58 strávníků žáků a 9 strávníků dospělých, pracovníků školy. Ve školním roce 2011/2012 nedošlo k žádnému školnímu úrazu, škoda nevznikla žádná. Třídní učitelka I.třídy utrpěla pracovní úraz. - Dne proběhly volby do Školské rady při ZŠ Malenice byla zvolena dne, zvoleni byli za zřizovatele Josef Frk, za zákonné zástupce Martina Hrůnková, za pedagogy Mgr. Irena Hronková. Na ustavující schůzi v září 2012 si mezi sebou zvolí předsedu ŠR. - Spádový obvod školy tvoří: obec Malenice, obec Zlešice, obec Straňovice a část obce Lčovice. V průběhu školního roku 2011/2012 navštěvovaly základní školu děti bydlící v Malenicích, jeden žák byl přihlášen k pobytu v Zálezlech, jeden žák v Černěticích, jedna žákyně ve Zlešicích, jedna v Setěchovicích. - Dopolední vyučování začínalo denně v 8.00 hod., končilo v hod. Dvakrát v týdnu (v pondělí a ve čtvrtek) bylo odpolední vyučování, které začínalo ve 13 hodin a končilo ve hodin. Zvláštní místní podmínkou je posunutý začátek odpoledního vyučování na 13 hodin. Tuto odlišnost vyvolal fakt, že děti docházejí na oběd do jídelny, která je součástí MŠ a stravování je jim umožněno až ve hodin. Do rozvrhu 4.a 5.roč. byla zařazena v úterý a ve středu v době h 5.vyučovací hodina, po jejímž skončení žáci odcházeli v doprovodu vyučující na oběd. - ŠD byla v provozu denně od do hodin, krajové úseky dne byly vyřešeny ve spolupráci s MŠ ranní a odpolední družinou v prostorách mateřské školy. - Školní budova po celkové rekonstrukci. Užívání budovy bylo povoleno rozhodnutím odboru výstavby a ŽP MěÚ vevolyni (viz protokol sepsaný dne ). V září 1997 byla dána do provozu zrekonstruovaná tělocvična. V průběhu letních prázdnin 2000 byly půdní prostory školy přebudovány na učebnu a školní družinu s příslušenstvím, což umožnilo přechod z dvoutřídního na trojtřídní model školy. V měsících červen září 2001 byly provedeny stavební úpravy 3

4 školního dvora, plocha byla částečně zpevněna a vydlážděna, čímž bylo umožněno její využívání i v době nepříznivého počasí. V průběhu měsíců dubna a května 2002 byla vybudována učebna PC. V průběhu letních prázdnin 2002 byla vybudována průchozí šatna z volných prostor bývalého školního bytu, z místnosti šaten byl zřízen sklad tělocvičného nářadí. Během roku 2007 bylo vybudováno asfaltové školní hřiště s běžeckou dráhou a doskočištěm pro skok daleký, které bylo slavnostně otevřeno senátorem J.Kalbáčem dne V průběhu měsíce srpna 2009 byla provedena instalace interaktivní tabule ve II.třídě, všechny třídy byly propojeny s internetem. V roce 2010 byl vybudován informační koutek, který slouží ke zkvalitnění výuky žáků. V roce 2011 získala škola z grantu EU peníze školám mobilní počítačovou učebnu, tvořenou 6 notebooky a tiskárnou. Morálně i fyzicky zastaralé vybavení počítačové učebny pocházející z projektu INDOŠ bude vyřazeno z výuky. - BOZP: Školení BOZP provedl dne ředitel školy. Přítomni byli všichni zaměstnanci školy. Ředitel školy a školnice Marie Frnochová mají odbornou způsobilost pro obsluhu plynové kotelny ( spotřebič kotel Ferromat L ). Školnice má nakoupeny veškeré OOPP ve smyslu dodatku ke kolektivní smlouvě. Evidenci OOPP vede ředitel školy. PO: Ředitel školy pečuje v ZŠ Malenice o oblast PO. Absolvoval školení třetího stupně o požární ochraně. Požární kontroly byly prováděny měsíčně ředitelem školy. Zápisy o kontrolách jsou v požární knize. Školení zaměstnanců provedl ředitel školy Dne absolvoval ředitel školy školení BOZP a PO pro vedoucí zaměstnance. CO: O oblast CO pečuje ředitel školy, který je rovněž skladníkem materiálu CO. Dne byl materiál CO ( plynové masky s brašnami, dozimetr ) centrálním svozem odvezen Hasičskému záchrannému sboru ve Strakonicích a tímto vyřazen z inventáře skladu materiálu CO základní školy. Ke školní budově náleží kůlna na dvoře (slouží jako sklad sběrového papíru a sklad nábytku a nářadí), dvůr, hřiště a ovocná zahrada. Dvůr se v průběhu letních prázdnin 2001 podařilo vydláždit a upravit na prostor, který může být velmi dobře využit pro sportovní vyžití žáků při výuce i během přestávek. Škola je velice dobře a účelně vybavena novým nábytkem, školní tělocvična je velmi dobře vybavena tělocvičným nářadím. V měsíci květnu 2002 byla v přízemních prostorech školy vybudována počítačová učebna, která díky celostátní akci Internet do škol byla vybavena 4 ks PC s připojením na internet. V roce 2003 byla vybavena novým nábytkem. Na podzim roku 2007 bylo v prostoru školní zahrady vybudováno multifunkční hřiště s asfaltovým povrchem. V roce 2010 se podařilo vybavit prostory ŠD policovou stěnou na úschovu pomůcek a vybavení. POJIŠTĚNÍ: Žáci a zaměstnanci školy jsou pojištěni proti úrazu a ztrátě pojistnou smlouvou č ze dne , pojištění movitých věcí pro případ živlů a krádeže smlouvou č ze dne , budova školy je pojištěna u České pojišťovny a.s. pojistnou smlouvou č ze dne

5 2. Vzdělávací koncepce - V mateřské škole byl naplňován program výchovně vzdělávací činnosti podle školního vzdělávacího programu pro MŠ, uspořádaného do souboru pracovních materiálů Barevný rok. Cílem tohoto ŠVP je zajistit dětem klidné a podnětné prostředí k získávání a rozvíjení poznatků, zprostředkování základních životních zkušeností a manuálních dovedností. - V ZŠ a MŠ Malenice se ve školním roce 2011/2012 vyučovalo v 1.až 5.ročníku podle ŠVP pro základní vzdělávání START. - V 1. postupném ročníku se k vyučování používaly schválené učebnice nakladatelství FORTUNA, ALTER, NOVÁ ŠKOLA A STUDIO 1+1, ve ročníku schválené učebnice nakladatelství PROMETHEUS, ALTER, SCIENTIA, STUDIO 1+1, NOVÁ ŠKOLA a SPN. - Rozšířená výuka se v ZŠ Malenice v žádném předmětu neprovádí. - Naše škola spolupracovala se ZŠ Volyně a ZŠ a MŠ Čkyně. Obě školy konzultovaly výsledky výchovy a vzdělávání zejména u dětí 5. postupného ročníku, které přecházejí do 6. třídy. Sledujeme umístění našich bývalých žáků na střední školy po absolvování 9.třídy. Informujeme rodiče předškoláků o tom, co děti mají mít připraveno při nástupu do 1. třídy ZŠ, jaké mají mít dovednosti, vědomosti a návyky. V roce před nástupem školní docházky zveme děti z MŠ na exkurzi do školy ( ) apod. Předáváme si informace o dětech a důležité písemnosti. Vedoucí učitelka MŠ byla přítomna při zápisu dětí do ZŠ Okresní pedagogická poradna ve Strakonicích nám vypracovávala posudky u dětí s podezřením na SPU. - Denně od 7.00 h do 7.30 h probíhalo doučování dětí, které přišly po nemoci nebo zaostávaly v učení. - Výchovný poradce není na naší škole ustaven. 5

6 - Jako doplněk vzdělávání škola spolupracuje s nakladatelstvím KMČ Albatros a Fortuna, vybraní žáci navštívili CHKO Moravský kras společně s dětmi partnerských škol ve Vacově a Šumavských Hošticích na čtyřdenní EVVO exkurzi pořádané prostřednictvím grantu Šance pro venkovské školy ( ), žáci si vyslechli hudební produkci Koncert P.Toman (26.9.), vyjeli všichni žáci na EVVO exkurzi do NP Šumava-Hamerský potok a Vydra, byla vyhodnocena soutěž ve sběru léčivých bylin s odměněním nejlepších sběračů, divadélko KOS si pro nás připravilo hned dvě představení ( pohádku Princezna je hloupá Madla, O selce lakomce), jsme se žáky vítali podzim (nejen) opékáním vlastních brambor vypěstovaných na školní zahradě, ve školní družině se žáci strašili v předvečer Halloweenu (1.11.), proběhla Mikulášská nadílka ( 5.12.), k nám s autorským čtením přijela spisovatelka Jaroslava Volmůtová z Volyně, byla vánoční nadílka a vánoční besídka, 2.2. (opakovaně 21.6.) si žáci poslechli své spolužáky hrající na hudební nástroje při hudebním odpoledni, pořadem Žabka Rozárka pro mladší žáky a programem Jak se dělá počasí pro starší žáky, dne proběhl Dětský maškarní karneval v KD Malenice, v ŠD si pak děti v maskách zatančily a zasoutěžily už 22.2., nás navštívili lektoři CEGV Cassiopeia s projekty zaměstnávající žáky po celou dobu dopoledního vyučování, proběhla ve spojení s končícím tři roky trvajícím projektem Šance pro venkovské školy závěrečná konference (žáci měli tento den ředitelské volno), žáci 5. ročníku se velmi úspěšně zúčastnili srovnávacího testu KALIBRO z Čj, Aj, M, přírodovědném a humanitním základu (únor, březen), nově se testování zúčastnili i žáci 3.ročníku, spolu s kulturní komisí si žáci oživili staré zvyky při vynášení Morany (25.3.), ve spolupráci s Obecní knihovnou proběhla ve dnech Noc s Andersenem, společně s učiteli se někteří žáci účastnili sběru odpadků v okolí obce v rámci Dne Země (28.4.), jsme jako každoročně zahájili spolu s MŠ kurz plavání (do 22.6.), většina žáků se účastnila lampiónového průvodu (8.5.), 1.6. si děti užily Den dětí celodenním pobytem ve Strakonicích spojeným s návštěvou hradu a muzea. Podnikli jsme celodenní školní výlet do Prahy (7.6.), 9.6. opět pořádali pro všechny děti Den v přírodě maleničtí myslivci, jsme měli již třetí ročník Rodinného odpoledne, kdy jsme celé odpoledne strávili žáci, rodiče a učitelé pohromadě u sportovních soutěží a občerstvení. Žáci III.třídy si pro své mladší spolužáky připravili povídání o svých domácích mazlíčcích s jejich předvedením na školním dvoře (18.6.), lehkoatletická školní olympiáda pak prověřila fyzickou zdatnost žáků (26.6.), jsme podnikli celodenní výlety pěší i na kolech. Poslední den roku jsme se rozloučili s pěti žáky 5.ročníku, kteří přecházejí na 2. stupeň do jiných škol. Kromě pamětního listu a knihy obdrželi letos znovu i jmenování Čestným žákem školy. - Škola zajišťovala opět výuku plavání pro všechny své žáky. Jednalo se o devět dvouhodinových lekcí, týdně jedna lekce. První lekce proběhla ve Strakonicích dne Škola se účastnila preventivního výukového programu Zdravé zuby, podporovaného Českou stomatologickou komorou, Ministerstvem školství ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR - probíhala i naučná soutěž s Ajaxem PČR pro žáky 2.a 3.roč. - Škola se účastní programu Školní mléko a Ovoce do škol. - Škola se zapojila do projektu Recyklohraní. - Od probíhal na škole projekt EU Šance pro venkovské školy-znalosti, schopnosti, dovednosti, zaměřený na environmentální výchovu. Ukončen byl Škola se přihlásila do projektu EU peníze školám, trvání projektu Irena Hronková vedla kroužek dovedných rukou a německého jazyka, 12 žáků z MŠ bylo v logopedické péči Věry Neužilové a Milady Benešové. 6

7 3. Údaje o pracovnících školy Viz tabulka č.2 Změny během roku: V tomto školním roce nedošlo k žádným změnám v počtu žáků. Kvalifikovanost: Mgr. Zdeněk Vorel, Mgr. Irena Hronková a Mgr. Petra Frnochová jsou pro výkon svého povolání plně kvalifikovaní. Jindra Bromová nemá pro výuku Aj kvalifikaci předepsanou MŠMT ČR, začala studovat na VŠ. Lenka Glückseligová je plně kvalifikovaná pro výkon funkce vychovatelky ŠD, není kvalifikovaná jako učitelka na 1.st.ZŠ, přihlásila se na VŠ a úspěšně ukončila 2.ročník studia. 4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí, výsledek ukončení školního vzdělávání a další správní řízení tab.4, tab.5, tab.6c a/ Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Malenice proběhl dne Zapsáno bylo 6 dětí, z toho zákonný zástupce jednoho chlapce požádal o odklad. b/ Z pátého ročníku odcházejí do ZŠ Volyně Veronika Houzarová, Tomáš Hrůnek, Petr Mottl, Renata Přílepková a Eliška Samcová. 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání tab.3 7

8 6. Údaje o mimoškolních aktivitách Rodinné odpoledne se setkáním žáků, rodičů a všech zaměstnanců školy Sběr léčivých rostlin během celého sběrového období Sběr starého papíru od všech občanů obce Celoroční spolupráce s KMČ Albatros a nakladatelstvím Fragment Uspořádání mikulášské besídky Dětský den ve spolupráci s SDH Malenice a TJ Sokol Malenice Dětské akce ve spolupráci s Kulturní komisí Malenice Den v přírodě ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Volyňka Malenice Celodenní výlety a turistické vycházky Exkurze (CHKO Moravský kras, NP Šumava) Návštěvy výstav ( Muzeum středního Pootaví Chladné a palné zbraně) Získávání finančních prostředků pro nadační fond PRVOSENKA Celoroční péče o estetickou výzdobu školní budovy Návštěvy kroužků, Junáka, Sokola Malenice, přípravka SDH Malenice 7. Údaje o činnosti Rady školy Školská rada při ZŠ Malenice byla zvolena rozhodnutím zřizovatele jako tříčlenná. Volba proběhla dne , za pedagogické pracovníky byla zvolena Mgr.Irena Hronková, za zákonné zástupce žáků Martina Hrůnková, za zřizovatele místostarosta Josef Frk. Ustavující schůze školské rady proběhne v září V průběhu školního roku 2011/2012 se konaly dvě rodičovské schůzky (24.11, 19.4.), na kterých se probíraly organizační záležitosti, prospěch a chování žáků. Spolupráce rodičů se školou byla na dobré úrovni. Kromě informací o samotném výchovně vzdělávacím procesu se týkala sběru odpadových surovin a bylin, poskytnutí informací o současné a budoucí činnosti nadačního fondu PRVOSENKA, výuky plavání a jejího financování, výletů, finanční situaci školy, organizaci novém školním roce, ŠVP, obohacení výuky díky aktivitám grantu Šance pro venkovské školy atd.. Údaje o občanských sdruženích a nadacích. Při ZŠ Malenice pracuje od nadační fond PRVOSENKA založený z iniciativy pedagogických pracovníků zastoupených ředitelem školy. Příjmy na účet nadace pocházejí od sponzorů, rodičů žáků, z peněz za sběr odpadových surovin a léčivých rostlin. Prostředky nadace slouží převážně k nákupu učebních pomůcek a k finančnímu zajištění vzdělávacích akcí. V červnu 2000 byl Krajský soud v Českých Budějovicích- nadační rejstřík požádán o obměnu a rozšíření počtu členů správní rady nadačního fondu, od je zapsána správní rada fondu ve složení P.Kühn, S.Pacáková, J.Vaňatová, J.Blahovec, J.Lazar, H.Přílepková a Z.Vorel byla zvolena správní radou fondu za zesnulého P.Kühna předsedkyní správní rady paní Marie Hradecká. 8

9 8. Kontroly a jejich výsledky tab.6a Kontroly provedené státní správou: žádné Kontroly provedené zřizovatelem: Členové zastupitelstva kontrolovali provádění inventarizace majetku (1 kontrola ze dne ). Kontrola provedená finančním výborem Obce Malenice ( 1 kontrola ze dne ). Kontroly provedené ČŠI: Ve dnech proběhla kontrola ČŠI, závěry jsou v inspekční zprávě ČŠIC-194/12-C. Nedostatky zjištěny převážně v technickém stavu a zabezpečení MŠ, ve spolupráci se zřizovatelem ke dni sepsání této zprávy jsou již odstraněny. Ostatní kontroly: provedla VZP Strakonice kontrolu odváděných dávek na zdravotní pojištění za období 3/2009-1/2012 bez závad Každý měsíc prováděl ředitel školy kontrolu PO. Zápisy jsou v požární knize - bez závad. Každoročně je prováděna revize tělocvičny a sportovního vybavení ( ), elektroinstalace ( ), has.přístrojů ( ) proběhla prověrka BOZP. 9. Stížnosti počet a výsledek řešení ( i anonymní) tab.6b žádné 10. Vzdělávání pedagogů L.Glückseligová studium PF Jihočeské univerzity, 2.ročník Seminář NIDV Č.Budějovice Vytváříme výukové materiály digitálně celý pedagogický sbor ( ) Seminář CEGV Cassiopeia Č.Budějovice Projektová EVVO výchova celý pedagogický sbor ( ) Všichni vyučující se vzdělávají z odborných publikací. 9

10 11. Autoevaluace Mezi nástroje autoevaluace školy patří rozbor dokumentace školy, rozhovory se žáky, učiteli a rodiči, srovnávací prověrky a dovednostní testy, hospitace a dotazníky pro rodiče, žáky a učitele. V březnu tohoto roku prošli žáci 5.roč. každoročními dovednostními testy firmy KALIBRO. V letošním roce se jich zúčastnilo 257 škol z celé republiky. Žáci vyplňovali testy z českého jazyka, matematiky, humanitního, přírodovědného základu (vyučující Mgr. Irena Hronková) a z anglického jazyka (vyučující Jindra Bromová). Výsledky žáků 5.roč. jsou uvedeny v příloze 4. Také žáci 3.ročníku se v letošním školním roce zúčastnili testování. Podrobné informace jsou uveřejněny na stránkách Žáci 5.ročníku se rovněž účastnili celoplošného testování žáků, které proběhlo v měsíci květnu

11 12. Vyhodnocení minimálního preventivního programu Škola: ZŠ a MŠ Malenice Školní MP (1. stupeň ZŠ): Vorel Počet žáků, studentů: 35 % zapojení žáků (studentů) ve volnočasových aktivitách: 70 % žáků (studentů) kteří absolvovali PP nespecifickou: 95 % žáků (studentů) kteří absolvovali PP specifickou: 0 I. ŽÁCI A. Aktivity pro žáky: ano ne 1. ve výuce: 2. jednorázové tématické aktivity (prosíme doplnit téma a garanta): přednášky: Nebezpečí alkoholu a drog TU, metodik prevence besedy: Kriminalita-Mgr-Nováková PČR komponované pořady: Šikana, Drogy ŠMP jiné kulturní akce k Primární Prevenci: 3. aktivity specifické primární prevence (prosíme doplnit téma a garanta): v rámci řešení výchovných problémů: v rámci řešení SPU: téma závislosti (návykové látky): TU, ŠMP šikana (sociální klima třídy): ŠMP PP kriminality: Mgr.Nováková téma tolerance: TU téma násilí: TU záškoláctví: sekty: extrémismus: rasismus: ŠMP jiné: 4. dlouhodobé programy PP: projekt Občan: projekt Zdravá škola: projekt Zdravý životní styl: projekt Kouření a já: projekt Dokážu to: jiné: 5. účast v projektech (grantech): projekt dotovaný z vlastních finančních zdrojů: projekt dotovaný z jiných než vlastních finančních zdrojů: MŠMT jiný zdroj 11

12 B. Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody): ano ne 1. poskytování informací: přednáška beseda konzultace osvětový materiál videoprojekce filmové představení jiné 2. prožitkové programy: 3. pobytové akce: 4. peer programy: 5. aktivní učení v modelových situacích: C. Hodnocení významu volnočasových aktivit pro MPP: 1. nabídka dostupnost splňuje nabídka potřeby žáků? Oznámkujte prosím jako ve škole, 1 nejlepší, 5 nejhorší II. PODÍL PEDAGOGŮ ŠKOLY NA REALIZACI MPP A. Vzdělávání pedagogů v oblasti (za školní rok 2009/2010): TYP ŠKOLENÍ Organizátor Délka trvání (počet hodin) Národní vzdělávací osnovy (PdF) 0 Počet proškolených pracovníků metodik prevence výchovný poradce ostatní K problematice drog 0 Výchova k toleranci 0 K problematice šikany 0 Zdravý životní styl (Janíkovi) 0 Sebeúcta 0 Komunikace 0 Jiné 0 Jiné 0 12

13 B. Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s: Ano ne výchovným poradcem třídními učiteli vedením školy ostatními, i nepedagogickými pracovníky školy je ŠMP současně výchovný poradce? Není C. Podmínky pro výkon funkce ŠMP: Ano Ne (má:) místnost pro konzultace s žáky a rodiči vymezené konzultační hodiny k dispozici odbornou literaturu přístup k vyhláškám MŠMT přístup k PC přístup k internetu podporu vedení školy k dalšímu vzdělávání možnost předávat informace pedagogickému sboru pokud ano, jak často: denně jednou za měsíc jednou za 3 měsíce jednou za 6 měsíců jednou za rok D. ŠMP se přímo účastní: Ano ne mapování výskytu sociálně-patologických jevů na škole řešení sociálně-patologických jevů na škole spolupráce s odbornými zařízeními jednání s rodiči spolupráce s okresním metodikem 13

14 E. Evidence sociálně-patologických jevů na škole: řešil ŠMP Celkem ano ne věk: případů: návykové látky: kouření, alkohol, marihuana, pervitin, heroin 0 záškoláctví 0 šikana 0 gambling 0 kriminalita 0 rasismus 0 jiné 0 III. SPOLUPRÁCE S RODIČI V RÁMCI MPP ano ne rodiče jsou informováni o strategii MPP 1. aktivní spolupráce s rodiči: přímá účast v MPP školní akce určené pro rodiče s dětmi přednášková činnost (besedy pro rodiče) účast ŠMP na třídních schůzkách 2. pasivní spolupráce s rodiči: písemná sdělení rodičům informační letáky jiné (jaké?): IV. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI využíváme: ano ne forma spolupráce: PPP OMP SVP Policie ČR Besedy Městská policie KHS Přednášky o zdravém živ.stylu OSPOD (OPD) SPC Orgány státní správy Odborníci Besedy Nestátní zařízení Prožitkové kurzy Jiné (jaké):

15 V. METODY HODNOCENÍ EFEKTIVITY REALIZACE MPP A. Využívám metod hodnocení: 1. Evidence soc.patologických jevů 2. Rozhovory s učiteli i žáky 3. Dotazníky pro rodiče a žáky KALIBRO B. Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok: Podařilo se: 1. Udržet dobré soc.klima ve třídách a škole jako celku 2. Zaměstnat děti různými aktivitami tak, že nemají potřebu projevovat se soc.patolog. Nepodařilo se: C. Co pro vás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další školní rok: 1. Zvýšit nabídku volnočasových aktivit D. Klady a zápory při realizaci MPP: Kladné připomínky: 1. Dobré zapojení celého uč.sboru 2. Vhodné zapojení všech žáků do činností (výhoda malého počtu žáků ve škole) 3. Podařilo se získat některé rodiče pro pravidelnou práci s dětmi (ve spolupráci s DHS) Záporné připomínky:

16 13. Plán, výhled, cíle Sledovat výuku podle ŠVP v 1.-5.ročníku, analyzovat výsledky a připravit případné změny v ŠVP. Pokračovat v dovednostním testování KALIBRO i ve 3.ročníku, zadat vztahové šetření mezi žáky a rodiči. Zdokonalit environmentální výuku díky spolupráci škol zapojených do grantu Šance pro venkovské školyznalosti, schopnosti, dovednosti, využít multimediální interaktivní vybavení získané z prostředků grantu a instalované na školu v průběhu prázdnin 2009 a informačního koutku a jeho vybavení získaného v roce Navázat spolupráci se školami podobného typu v zahraničí. Pokračovat ve vybavování školy moderními uč. pomůckami ( šk.rok 2011/2013) a nábytkem - hlavně do kabinetu. Usilovat o získávání finančních prostředků do Nadačního fondu PRVOSENKA, vhodně jich využít pro výchovu a vzdělávání žáků školy. Pokračovat v celoroční výstavě prací žáků a fotografií ze života školy v obecní vývěsní skříňce s týdenní obměnou. Vybavit a zprovoznit školní dílnu ve sklepě, případně ji vybavit pro činnost keramického kroužku. Vybavit každou třídu alespoň jedním PC pro možnost bezproblémového využití výukového softwaru přímo v hodinách. Zatím se podařilo umístit 1 ks PC do každé třídy, ale kvalita HW není příliš uspokojivá. Nadále usilovat o zlepšení estetického prostředí uvnitř školy. Zapojit žáky do okresních a celostátních soutěží. Nadále připravovat kulturní vystoupení žáků pro využití při obecních a školních akcích. Využívat možnosti návštěv různých kulturních představení, výstav a muzeí. Zúčastnit se dopravního kurzu s praktickým výcvikem /červen/, využít nabídky dopravního hřiště ve Strakonicích. Navštívit stanici Hasičského záchranného sboru ve Vimperku nebo ve Strakonicích. Pokračovat v účasti v programu Školní mléko a Ovoce do škol. Zorganizovat besedu se zástupcem policie o bezpečnosti silničního provozu. Zajistit zdravotně výchovnou přednášku prevence drog. závislosti, zdravý způsob života. Znovu uskutečnit plavecký kurz pro všechny ročníky školy. Pokračovat v činnosti mimoškolních zájmových kroužků (Nj, dovedných rukou, cvičení s dětmi, příprava předškoláků), zahájit činnost kroužků dalších (počítačového, sportovního, včelařského, keramického). Využívat počítačovou techniku a připojení na internet ve výuce. 16

17 14. Hospodaření školy Základní škola Malenice přešla do právní subjektivity 1.ledna Má čtyři součásti. První součástí je základní škola, druhou školní družina, třetí mateřská škola a čtvrtou školní jídelna. Rozpočet školy je tvořen dvěma zdroji. Výdaje na platy, OON, odvody, FKSP a přímé ONIV jsou hrazeny z prostředků státu ( jsou přidělovány prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje ). Provozní náklady školy ( pomůcky, služby, poplatky za telefon, poštovné, energii atd. ) jsou hrazeny z příspěvku zřizovatele školy Obce Malenice. Škola má rovněž příjem z dotačních zdrojů a plateb od rodičů. Roční rozpočet z prostředků státu byl přidělen , upravován byl čtyřikrát. K první úpravě došlo k , ke druhé k , ke třetí , ke čtvrté Rozpočet byl vyčerpán celý ( viz tabulka č.7 a-d) Nad rámec rozpočtu byly škole přiděleny dotace z programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků, Podpora řešení specifických problémů regionálního školství a Školní vybavení pro žáky 1.ročníku základního vzdělávání. Dotace byly vyčerpány v plné výši (tab. 7b). Rozpočet ZŠ a MŠ Malenice příspěvek Obce Malenice činil Kč. Čerpání viz tabulka č.8. Záporný hospodářský výsledek byl uhrazen z rezervního fondu. V hospodářském roce 2011 ZŠ a MŠ Malenice čerpala prostředky i z grantu Šance pro venkovské školy znalosti, schopnosti, dovednosti (CZ.1.07/1.1.10/ ) v celkové výši ,- Kč. Dále byly čerpány finanční prostředky z projektu EU peníze školám ve výši ,- Kč. Stav majetku: a) nemovitého - škola vlastní budovy ZŠ a MŠ a přilehlé pozemky (stav nemovitého majetku viz protokol o provedené inventuře k ) - školní budova je v dobrém stavu, ale začíná se projevovat drobné opotřebování - v příštím roce bychom chtěli dovybavit sportovní hřiště mantinely a ochrannými sítěmi a provést nové oplocení školní zahrady movitého - škole byl k předán zřizovatelem movitý majetek dle protokolů o provedené inventuře za rok 2002 (stav movitého majetku viz protokol o provedené inventuře k ) Informace o výsledcích hospodářských kontrol: Kontrola hospodaření (čerpání rozpočtu) byla uskutečňována ze strany zřizovatele (finanční výbor Obecního zastupitelstva Obce Malenice). Kontrola hospodaření provedené orgánem kraje v přenesené působnosti, NKÚ, popřípadě jinými kontrolními orgány se v roce 2011 neuskutečnila, pouze FÚ Strakonice vznesl dotaz týkající se obratu organizace vzhledem k placení DPH. Závěr FÚ škola nemusí být plátcem daně, příjmy pocházejí v převážné míře z dotací. 17

18 15. Zápis o projednání zprávy o činnosti Dne byla na poradě pracovníků školy projednána výroční zpráva o činnosti školy viz příloha 1. Zápis o projednání zprávy o činnosti se zřizovatelem viz příloha 2. Zápis o schválení Radou školy - viz příloha 3. Sestavil a zapsal Zdeněk Vorel ředitel ZŠ a MŠ Malenice 18

19 Příloha 1. 19

20 Příloha 2. 20

21 21

22 Příloha 3. 22

23 Příloha 4. 23

24 24

25 25

26 26

27 Příloha 5. 27

28 Základní škola: Základní škola a Mateřská škola Malenice, okr. Strakonice Tabulka č. 1 - Charakteristika školy Výkonové ukazatele stav z výkazu k skutečnost k Počet žáků školy celkem v tom: 1. stupeň stupeň 0 0 Počet tříd celkem 3 v tom: Průměrný počet žáků Počet žáků zapsaných 1. stupeň 3 2. stupeň 0 ve třídě 11,66 11,66 na 1 pedagoga 10,4 10,4 do školní družiny do školního klubu 0 0 Počet zájmových kroužků ve školním klubu 0 0 Vyrovnávací třída: počet tříd 0 0 počet žáků 0 0 Počet individuálně integrovaných žáků 0 0 v tom: mentálně postižení 0 0 Spojené ročníky Výjimka dle 23 zák.č. 561/2004 Sb. v úpl.znění sluchově postižení 0 0 zrakově postižení 0 0 tělesně postižení 0 0 s kombinací postižení 0 0 s vývoj. poruchami učení a chování uveďte, které ročníky jsou spojené II.(3.,4.), III.(4.,5.) Vzdělávací program - ročníky od-do ŠVP 1.-5.r. obecná škola 0 základní škola 0 národní škola 0 Doplňkové ukazatele úrazy dětí 0 BOZP pracovní úrazy 1 Rada školy počet ztrát 0 28

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 dle 7 vyhlášky č. 15/2004 Sb., ve znění platných novel Název: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Identifikátor zařízení: 600 022 307 IČ:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196 telefonní spojení: 377881577,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více