Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel (v textu jen zákon) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Malenice, okr. Strakonice Sídlo školy: Na Návsi 31, Malenice Zřizovatel školy: Obec Malenice Ředitel školy: Mgr.Zdeněk Vorel 29. srpen 2012

2 Obsah: Zpráva o činnosti školy dle 17e odst. 2 zákona do Charakteristika školy tab.1 + komentář 2. Vzdělávací koncepce komentář 3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikace, praxe a odborná způsobilost - tab Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí, výsledek ukončení školního vzdělávání a další správní řízení tab.4, tab.5, tab.6c 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání tab.3 6. Údaje o mimoškolních aktivitách komentář 7. Údaje o činnosti rady školy komentář Údaje o občanských sdruženích a nadacích - komentář 8. Kontroly a jejich výsledky tab.6a 9. Stížnosti počet a výsledek řešení (i anonymní) tab.6b + komentář 10. Vzdělávání pedagogů komentář 11. Autoevaluace školy přílohy Vyhodnocení Minimálního preventivního programu 13. Plán výhled a cíle komentář 14. Hospodaření školy tab.7a-d, tab.8, příloha Zápis o projednání zprávy o činnosti na poradě pracovníků školy příloha 1. Zápis o projednání zprávy o činnosti se zřizovatelem příloha 2. Zápis o projednání zprávy školskou radou příloha 3. 2

3 1.Charakteristika školy - Zřizovatelem školy je Obec Malenice - Do sítě škol byla škola zařazena rozhodnutím MŠMT ČR s účinností od Od je Základní škola v Malenicích příspěvkovou organizací s právní subjektivitou - Od je název změněn na Základní škola a Mateřská škola Malenice, okres Strakonice - Součásti školy: základní škola, školní družina, mateřská škola a školní jídelna - Škola je organizována jako málotřídní neúplná s postupným ročníkem. - Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo ZŠ Malenice k žáků. Organizace výuky: Třída I. 1.postupný ročník 9 žáků Třída II. 2.postupný ročník 6 žáků 3.postupný ročník 8 žáků Třída III. 4.postupný ročník 7 žáků 5.postupný ročník 5 žáků Celkový počet 35 žáků Ve třídě I. vyučovala tř. uč. Mgr. Petra Frnochová v rozsahu 20 hodin týdně, ve třídě II. ředitel školy Mgr. Zdeněk Vorel 17 vyučovacích hodin, 4 vyučovací hodiny týdně ve třídě II. ( předměty: Hv, Vv, Tv ), tj. úvazek 0,182, vyučovala vychovatelka ŠD Lenka Glückseligová, 3 hodiny týdně ( Prv ) vyučovala Mgr. Irena Hronková, 1 h týdně (Pv) učila Mgr. Petra Frnochová a ve třídě III. Mgr. Irena Hronková v rozsahu 22 hodin týdně, ve 4. a 5.roč. Jindra Bromová 4 h anglického jazyka týdně (úvazek 0,182). Vzhledem k tomu, že se v roce 2011/2012 začalo vyučovat podle ŠVP ZŠ START i v 5.ročníku, byl do učebního plánu 5.ročníku zaveden nový předmět Informatika v rozsahu 1 h týdně, který vyučoval Mgr.Zdeněk Vorel. Průměrný počet žáků ve třídě k byl 11,66. Škola má výjimku z minimálního počtu žáků ve třídě ZŠ schválenou zřizovatelem školy dne , usnesení č.1/2011. Součástí ZŠ Malenice je školní družina. Ve školním roce 2011/2012 bylo přihlášeno 30 žáků. Činnost družiny byla zaměřena převážně na tělesnou a výtvarnou výchovu, byla využívána tělocvična a upravené sportoviště na školním dvoře a zahradě. Úvazek vychovatelky ŠD byl 0,714. Dále je od součástí Základní školy Malenice mateřská škola. Ve školním roce 201/2012 bylo zapsáno 26 dětí, s průměrnou docházkou 16,69. Výuku zajišťovaly vedoucí učitelka Milada Benešová (s úvazkem 1,000) a učitelka Věra Neužilová (s úvazkem 1,000). Do školní jídelny bylo přihlášeno 58 strávníků žáků a 9 strávníků dospělých, pracovníků školy. Ve školním roce 2011/2012 nedošlo k žádnému školnímu úrazu, škoda nevznikla žádná. Třídní učitelka I.třídy utrpěla pracovní úraz. - Dne proběhly volby do Školské rady při ZŠ Malenice byla zvolena dne, zvoleni byli za zřizovatele Josef Frk, za zákonné zástupce Martina Hrůnková, za pedagogy Mgr. Irena Hronková. Na ustavující schůzi v září 2012 si mezi sebou zvolí předsedu ŠR. - Spádový obvod školy tvoří: obec Malenice, obec Zlešice, obec Straňovice a část obce Lčovice. V průběhu školního roku 2011/2012 navštěvovaly základní školu děti bydlící v Malenicích, jeden žák byl přihlášen k pobytu v Zálezlech, jeden žák v Černěticích, jedna žákyně ve Zlešicích, jedna v Setěchovicích. - Dopolední vyučování začínalo denně v 8.00 hod., končilo v hod. Dvakrát v týdnu (v pondělí a ve čtvrtek) bylo odpolední vyučování, které začínalo ve 13 hodin a končilo ve hodin. Zvláštní místní podmínkou je posunutý začátek odpoledního vyučování na 13 hodin. Tuto odlišnost vyvolal fakt, že děti docházejí na oběd do jídelny, která je součástí MŠ a stravování je jim umožněno až ve hodin. Do rozvrhu 4.a 5.roč. byla zařazena v úterý a ve středu v době h 5.vyučovací hodina, po jejímž skončení žáci odcházeli v doprovodu vyučující na oběd. - ŠD byla v provozu denně od do hodin, krajové úseky dne byly vyřešeny ve spolupráci s MŠ ranní a odpolední družinou v prostorách mateřské školy. - Školní budova po celkové rekonstrukci. Užívání budovy bylo povoleno rozhodnutím odboru výstavby a ŽP MěÚ vevolyni (viz protokol sepsaný dne ). V září 1997 byla dána do provozu zrekonstruovaná tělocvična. V průběhu letních prázdnin 2000 byly půdní prostory školy přebudovány na učebnu a školní družinu s příslušenstvím, což umožnilo přechod z dvoutřídního na trojtřídní model školy. V měsících červen září 2001 byly provedeny stavební úpravy 3

4 školního dvora, plocha byla částečně zpevněna a vydlážděna, čímž bylo umožněno její využívání i v době nepříznivého počasí. V průběhu měsíců dubna a května 2002 byla vybudována učebna PC. V průběhu letních prázdnin 2002 byla vybudována průchozí šatna z volných prostor bývalého školního bytu, z místnosti šaten byl zřízen sklad tělocvičného nářadí. Během roku 2007 bylo vybudováno asfaltové školní hřiště s běžeckou dráhou a doskočištěm pro skok daleký, které bylo slavnostně otevřeno senátorem J.Kalbáčem dne V průběhu měsíce srpna 2009 byla provedena instalace interaktivní tabule ve II.třídě, všechny třídy byly propojeny s internetem. V roce 2010 byl vybudován informační koutek, který slouží ke zkvalitnění výuky žáků. V roce 2011 získala škola z grantu EU peníze školám mobilní počítačovou učebnu, tvořenou 6 notebooky a tiskárnou. Morálně i fyzicky zastaralé vybavení počítačové učebny pocházející z projektu INDOŠ bude vyřazeno z výuky. - BOZP: Školení BOZP provedl dne ředitel školy. Přítomni byli všichni zaměstnanci školy. Ředitel školy a školnice Marie Frnochová mají odbornou způsobilost pro obsluhu plynové kotelny ( spotřebič kotel Ferromat L ). Školnice má nakoupeny veškeré OOPP ve smyslu dodatku ke kolektivní smlouvě. Evidenci OOPP vede ředitel školy. PO: Ředitel školy pečuje v ZŠ Malenice o oblast PO. Absolvoval školení třetího stupně o požární ochraně. Požární kontroly byly prováděny měsíčně ředitelem školy. Zápisy o kontrolách jsou v požární knize. Školení zaměstnanců provedl ředitel školy Dne absolvoval ředitel školy školení BOZP a PO pro vedoucí zaměstnance. CO: O oblast CO pečuje ředitel školy, který je rovněž skladníkem materiálu CO. Dne byl materiál CO ( plynové masky s brašnami, dozimetr ) centrálním svozem odvezen Hasičskému záchrannému sboru ve Strakonicích a tímto vyřazen z inventáře skladu materiálu CO základní školy. Ke školní budově náleží kůlna na dvoře (slouží jako sklad sběrového papíru a sklad nábytku a nářadí), dvůr, hřiště a ovocná zahrada. Dvůr se v průběhu letních prázdnin 2001 podařilo vydláždit a upravit na prostor, který může být velmi dobře využit pro sportovní vyžití žáků při výuce i během přestávek. Škola je velice dobře a účelně vybavena novým nábytkem, školní tělocvična je velmi dobře vybavena tělocvičným nářadím. V měsíci květnu 2002 byla v přízemních prostorech školy vybudována počítačová učebna, která díky celostátní akci Internet do škol byla vybavena 4 ks PC s připojením na internet. V roce 2003 byla vybavena novým nábytkem. Na podzim roku 2007 bylo v prostoru školní zahrady vybudováno multifunkční hřiště s asfaltovým povrchem. V roce 2010 se podařilo vybavit prostory ŠD policovou stěnou na úschovu pomůcek a vybavení. POJIŠTĚNÍ: Žáci a zaměstnanci školy jsou pojištěni proti úrazu a ztrátě pojistnou smlouvou č ze dne , pojištění movitých věcí pro případ živlů a krádeže smlouvou č ze dne , budova školy je pojištěna u České pojišťovny a.s. pojistnou smlouvou č ze dne

5 2. Vzdělávací koncepce - V mateřské škole byl naplňován program výchovně vzdělávací činnosti podle školního vzdělávacího programu pro MŠ, uspořádaného do souboru pracovních materiálů Barevný rok. Cílem tohoto ŠVP je zajistit dětem klidné a podnětné prostředí k získávání a rozvíjení poznatků, zprostředkování základních životních zkušeností a manuálních dovedností. - V ZŠ a MŠ Malenice se ve školním roce 2011/2012 vyučovalo v 1.až 5.ročníku podle ŠVP pro základní vzdělávání START. - V 1. postupném ročníku se k vyučování používaly schválené učebnice nakladatelství FORTUNA, ALTER, NOVÁ ŠKOLA A STUDIO 1+1, ve ročníku schválené učebnice nakladatelství PROMETHEUS, ALTER, SCIENTIA, STUDIO 1+1, NOVÁ ŠKOLA a SPN. - Rozšířená výuka se v ZŠ Malenice v žádném předmětu neprovádí. - Naše škola spolupracovala se ZŠ Volyně a ZŠ a MŠ Čkyně. Obě školy konzultovaly výsledky výchovy a vzdělávání zejména u dětí 5. postupného ročníku, které přecházejí do 6. třídy. Sledujeme umístění našich bývalých žáků na střední školy po absolvování 9.třídy. Informujeme rodiče předškoláků o tom, co děti mají mít připraveno při nástupu do 1. třídy ZŠ, jaké mají mít dovednosti, vědomosti a návyky. V roce před nástupem školní docházky zveme děti z MŠ na exkurzi do školy ( ) apod. Předáváme si informace o dětech a důležité písemnosti. Vedoucí učitelka MŠ byla přítomna při zápisu dětí do ZŠ Okresní pedagogická poradna ve Strakonicích nám vypracovávala posudky u dětí s podezřením na SPU. - Denně od 7.00 h do 7.30 h probíhalo doučování dětí, které přišly po nemoci nebo zaostávaly v učení. - Výchovný poradce není na naší škole ustaven. 5

6 - Jako doplněk vzdělávání škola spolupracuje s nakladatelstvím KMČ Albatros a Fortuna, vybraní žáci navštívili CHKO Moravský kras společně s dětmi partnerských škol ve Vacově a Šumavských Hošticích na čtyřdenní EVVO exkurzi pořádané prostřednictvím grantu Šance pro venkovské školy ( ), žáci si vyslechli hudební produkci Koncert P.Toman (26.9.), vyjeli všichni žáci na EVVO exkurzi do NP Šumava-Hamerský potok a Vydra, byla vyhodnocena soutěž ve sběru léčivých bylin s odměněním nejlepších sběračů, divadélko KOS si pro nás připravilo hned dvě představení ( pohádku Princezna je hloupá Madla, O selce lakomce), jsme se žáky vítali podzim (nejen) opékáním vlastních brambor vypěstovaných na školní zahradě, ve školní družině se žáci strašili v předvečer Halloweenu (1.11.), proběhla Mikulášská nadílka ( 5.12.), k nám s autorským čtením přijela spisovatelka Jaroslava Volmůtová z Volyně, byla vánoční nadílka a vánoční besídka, 2.2. (opakovaně 21.6.) si žáci poslechli své spolužáky hrající na hudební nástroje při hudebním odpoledni, pořadem Žabka Rozárka pro mladší žáky a programem Jak se dělá počasí pro starší žáky, dne proběhl Dětský maškarní karneval v KD Malenice, v ŠD si pak děti v maskách zatančily a zasoutěžily už 22.2., nás navštívili lektoři CEGV Cassiopeia s projekty zaměstnávající žáky po celou dobu dopoledního vyučování, proběhla ve spojení s končícím tři roky trvajícím projektem Šance pro venkovské školy závěrečná konference (žáci měli tento den ředitelské volno), žáci 5. ročníku se velmi úspěšně zúčastnili srovnávacího testu KALIBRO z Čj, Aj, M, přírodovědném a humanitním základu (únor, březen), nově se testování zúčastnili i žáci 3.ročníku, spolu s kulturní komisí si žáci oživili staré zvyky při vynášení Morany (25.3.), ve spolupráci s Obecní knihovnou proběhla ve dnech Noc s Andersenem, společně s učiteli se někteří žáci účastnili sběru odpadků v okolí obce v rámci Dne Země (28.4.), jsme jako každoročně zahájili spolu s MŠ kurz plavání (do 22.6.), většina žáků se účastnila lampiónového průvodu (8.5.), 1.6. si děti užily Den dětí celodenním pobytem ve Strakonicích spojeným s návštěvou hradu a muzea. Podnikli jsme celodenní školní výlet do Prahy (7.6.), 9.6. opět pořádali pro všechny děti Den v přírodě maleničtí myslivci, jsme měli již třetí ročník Rodinného odpoledne, kdy jsme celé odpoledne strávili žáci, rodiče a učitelé pohromadě u sportovních soutěží a občerstvení. Žáci III.třídy si pro své mladší spolužáky připravili povídání o svých domácích mazlíčcích s jejich předvedením na školním dvoře (18.6.), lehkoatletická školní olympiáda pak prověřila fyzickou zdatnost žáků (26.6.), jsme podnikli celodenní výlety pěší i na kolech. Poslední den roku jsme se rozloučili s pěti žáky 5.ročníku, kteří přecházejí na 2. stupeň do jiných škol. Kromě pamětního listu a knihy obdrželi letos znovu i jmenování Čestným žákem školy. - Škola zajišťovala opět výuku plavání pro všechny své žáky. Jednalo se o devět dvouhodinových lekcí, týdně jedna lekce. První lekce proběhla ve Strakonicích dne Škola se účastnila preventivního výukového programu Zdravé zuby, podporovaného Českou stomatologickou komorou, Ministerstvem školství ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR - probíhala i naučná soutěž s Ajaxem PČR pro žáky 2.a 3.roč. - Škola se účastní programu Školní mléko a Ovoce do škol. - Škola se zapojila do projektu Recyklohraní. - Od probíhal na škole projekt EU Šance pro venkovské školy-znalosti, schopnosti, dovednosti, zaměřený na environmentální výchovu. Ukončen byl Škola se přihlásila do projektu EU peníze školám, trvání projektu Irena Hronková vedla kroužek dovedných rukou a německého jazyka, 12 žáků z MŠ bylo v logopedické péči Věry Neužilové a Milady Benešové. 6

7 3. Údaje o pracovnících školy Viz tabulka č.2 Změny během roku: V tomto školním roce nedošlo k žádným změnám v počtu žáků. Kvalifikovanost: Mgr. Zdeněk Vorel, Mgr. Irena Hronková a Mgr. Petra Frnochová jsou pro výkon svého povolání plně kvalifikovaní. Jindra Bromová nemá pro výuku Aj kvalifikaci předepsanou MŠMT ČR, začala studovat na VŠ. Lenka Glückseligová je plně kvalifikovaná pro výkon funkce vychovatelky ŠD, není kvalifikovaná jako učitelka na 1.st.ZŠ, přihlásila se na VŠ a úspěšně ukončila 2.ročník studia. 4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí, výsledek ukončení školního vzdělávání a další správní řízení tab.4, tab.5, tab.6c a/ Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Malenice proběhl dne Zapsáno bylo 6 dětí, z toho zákonný zástupce jednoho chlapce požádal o odklad. b/ Z pátého ročníku odcházejí do ZŠ Volyně Veronika Houzarová, Tomáš Hrůnek, Petr Mottl, Renata Přílepková a Eliška Samcová. 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání tab.3 7

8 6. Údaje o mimoškolních aktivitách Rodinné odpoledne se setkáním žáků, rodičů a všech zaměstnanců školy Sběr léčivých rostlin během celého sběrového období Sběr starého papíru od všech občanů obce Celoroční spolupráce s KMČ Albatros a nakladatelstvím Fragment Uspořádání mikulášské besídky Dětský den ve spolupráci s SDH Malenice a TJ Sokol Malenice Dětské akce ve spolupráci s Kulturní komisí Malenice Den v přírodě ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Volyňka Malenice Celodenní výlety a turistické vycházky Exkurze (CHKO Moravský kras, NP Šumava) Návštěvy výstav ( Muzeum středního Pootaví Chladné a palné zbraně) Získávání finančních prostředků pro nadační fond PRVOSENKA Celoroční péče o estetickou výzdobu školní budovy Návštěvy kroužků, Junáka, Sokola Malenice, přípravka SDH Malenice 7. Údaje o činnosti Rady školy Školská rada při ZŠ Malenice byla zvolena rozhodnutím zřizovatele jako tříčlenná. Volba proběhla dne , za pedagogické pracovníky byla zvolena Mgr.Irena Hronková, za zákonné zástupce žáků Martina Hrůnková, za zřizovatele místostarosta Josef Frk. Ustavující schůze školské rady proběhne v září V průběhu školního roku 2011/2012 se konaly dvě rodičovské schůzky (24.11, 19.4.), na kterých se probíraly organizační záležitosti, prospěch a chování žáků. Spolupráce rodičů se školou byla na dobré úrovni. Kromě informací o samotném výchovně vzdělávacím procesu se týkala sběru odpadových surovin a bylin, poskytnutí informací o současné a budoucí činnosti nadačního fondu PRVOSENKA, výuky plavání a jejího financování, výletů, finanční situaci školy, organizaci novém školním roce, ŠVP, obohacení výuky díky aktivitám grantu Šance pro venkovské školy atd.. Údaje o občanských sdruženích a nadacích. Při ZŠ Malenice pracuje od nadační fond PRVOSENKA založený z iniciativy pedagogických pracovníků zastoupených ředitelem školy. Příjmy na účet nadace pocházejí od sponzorů, rodičů žáků, z peněz za sběr odpadových surovin a léčivých rostlin. Prostředky nadace slouží převážně k nákupu učebních pomůcek a k finančnímu zajištění vzdělávacích akcí. V červnu 2000 byl Krajský soud v Českých Budějovicích- nadační rejstřík požádán o obměnu a rozšíření počtu členů správní rady nadačního fondu, od je zapsána správní rada fondu ve složení P.Kühn, S.Pacáková, J.Vaňatová, J.Blahovec, J.Lazar, H.Přílepková a Z.Vorel byla zvolena správní radou fondu za zesnulého P.Kühna předsedkyní správní rady paní Marie Hradecká. 8

9 8. Kontroly a jejich výsledky tab.6a Kontroly provedené státní správou: žádné Kontroly provedené zřizovatelem: Členové zastupitelstva kontrolovali provádění inventarizace majetku (1 kontrola ze dne ). Kontrola provedená finančním výborem Obce Malenice ( 1 kontrola ze dne ). Kontroly provedené ČŠI: Ve dnech proběhla kontrola ČŠI, závěry jsou v inspekční zprávě ČŠIC-194/12-C. Nedostatky zjištěny převážně v technickém stavu a zabezpečení MŠ, ve spolupráci se zřizovatelem ke dni sepsání této zprávy jsou již odstraněny. Ostatní kontroly: provedla VZP Strakonice kontrolu odváděných dávek na zdravotní pojištění za období 3/2009-1/2012 bez závad Každý měsíc prováděl ředitel školy kontrolu PO. Zápisy jsou v požární knize - bez závad. Každoročně je prováděna revize tělocvičny a sportovního vybavení ( ), elektroinstalace ( ), has.přístrojů ( ) proběhla prověrka BOZP. 9. Stížnosti počet a výsledek řešení ( i anonymní) tab.6b žádné 10. Vzdělávání pedagogů L.Glückseligová studium PF Jihočeské univerzity, 2.ročník Seminář NIDV Č.Budějovice Vytváříme výukové materiály digitálně celý pedagogický sbor ( ) Seminář CEGV Cassiopeia Č.Budějovice Projektová EVVO výchova celý pedagogický sbor ( ) Všichni vyučující se vzdělávají z odborných publikací. 9

10 11. Autoevaluace Mezi nástroje autoevaluace školy patří rozbor dokumentace školy, rozhovory se žáky, učiteli a rodiči, srovnávací prověrky a dovednostní testy, hospitace a dotazníky pro rodiče, žáky a učitele. V březnu tohoto roku prošli žáci 5.roč. každoročními dovednostními testy firmy KALIBRO. V letošním roce se jich zúčastnilo 257 škol z celé republiky. Žáci vyplňovali testy z českého jazyka, matematiky, humanitního, přírodovědného základu (vyučující Mgr. Irena Hronková) a z anglického jazyka (vyučující Jindra Bromová). Výsledky žáků 5.roč. jsou uvedeny v příloze 4. Také žáci 3.ročníku se v letošním školním roce zúčastnili testování. Podrobné informace jsou uveřejněny na stránkách Žáci 5.ročníku se rovněž účastnili celoplošného testování žáků, které proběhlo v měsíci květnu

11 12. Vyhodnocení minimálního preventivního programu Škola: ZŠ a MŠ Malenice Školní MP (1. stupeň ZŠ): Vorel Počet žáků, studentů: 35 % zapojení žáků (studentů) ve volnočasových aktivitách: 70 % žáků (studentů) kteří absolvovali PP nespecifickou: 95 % žáků (studentů) kteří absolvovali PP specifickou: 0 I. ŽÁCI A. Aktivity pro žáky: ano ne 1. ve výuce: 2. jednorázové tématické aktivity (prosíme doplnit téma a garanta): přednášky: Nebezpečí alkoholu a drog TU, metodik prevence besedy: Kriminalita-Mgr-Nováková PČR komponované pořady: Šikana, Drogy ŠMP jiné kulturní akce k Primární Prevenci: 3. aktivity specifické primární prevence (prosíme doplnit téma a garanta): v rámci řešení výchovných problémů: v rámci řešení SPU: téma závislosti (návykové látky): TU, ŠMP šikana (sociální klima třídy): ŠMP PP kriminality: Mgr.Nováková téma tolerance: TU téma násilí: TU záškoláctví: sekty: extrémismus: rasismus: ŠMP jiné: 4. dlouhodobé programy PP: projekt Občan: projekt Zdravá škola: projekt Zdravý životní styl: projekt Kouření a já: projekt Dokážu to: jiné: 5. účast v projektech (grantech): projekt dotovaný z vlastních finančních zdrojů: projekt dotovaný z jiných než vlastních finančních zdrojů: MŠMT jiný zdroj 11

12 B. Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody): ano ne 1. poskytování informací: přednáška beseda konzultace osvětový materiál videoprojekce filmové představení jiné 2. prožitkové programy: 3. pobytové akce: 4. peer programy: 5. aktivní učení v modelových situacích: C. Hodnocení významu volnočasových aktivit pro MPP: 1. nabídka dostupnost splňuje nabídka potřeby žáků? Oznámkujte prosím jako ve škole, 1 nejlepší, 5 nejhorší II. PODÍL PEDAGOGŮ ŠKOLY NA REALIZACI MPP A. Vzdělávání pedagogů v oblasti (za školní rok 2009/2010): TYP ŠKOLENÍ Organizátor Délka trvání (počet hodin) Národní vzdělávací osnovy (PdF) 0 Počet proškolených pracovníků metodik prevence výchovný poradce ostatní K problematice drog 0 Výchova k toleranci 0 K problematice šikany 0 Zdravý životní styl (Janíkovi) 0 Sebeúcta 0 Komunikace 0 Jiné 0 Jiné 0 12

13 B. Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s: Ano ne výchovným poradcem třídními učiteli vedením školy ostatními, i nepedagogickými pracovníky školy je ŠMP současně výchovný poradce? Není C. Podmínky pro výkon funkce ŠMP: Ano Ne (má:) místnost pro konzultace s žáky a rodiči vymezené konzultační hodiny k dispozici odbornou literaturu přístup k vyhláškám MŠMT přístup k PC přístup k internetu podporu vedení školy k dalšímu vzdělávání možnost předávat informace pedagogickému sboru pokud ano, jak často: denně jednou za měsíc jednou za 3 měsíce jednou za 6 měsíců jednou za rok D. ŠMP se přímo účastní: Ano ne mapování výskytu sociálně-patologických jevů na škole řešení sociálně-patologických jevů na škole spolupráce s odbornými zařízeními jednání s rodiči spolupráce s okresním metodikem 13

14 E. Evidence sociálně-patologických jevů na škole: řešil ŠMP Celkem ano ne věk: případů: návykové látky: kouření, alkohol, marihuana, pervitin, heroin 0 záškoláctví 0 šikana 0 gambling 0 kriminalita 0 rasismus 0 jiné 0 III. SPOLUPRÁCE S RODIČI V RÁMCI MPP ano ne rodiče jsou informováni o strategii MPP 1. aktivní spolupráce s rodiči: přímá účast v MPP školní akce určené pro rodiče s dětmi přednášková činnost (besedy pro rodiče) účast ŠMP na třídních schůzkách 2. pasivní spolupráce s rodiči: písemná sdělení rodičům informační letáky jiné (jaké?): IV. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI využíváme: ano ne forma spolupráce: PPP OMP SVP Policie ČR Besedy Městská policie KHS Přednášky o zdravém živ.stylu OSPOD (OPD) SPC Orgány státní správy Odborníci Besedy Nestátní zařízení Prožitkové kurzy Jiné (jaké):

15 V. METODY HODNOCENÍ EFEKTIVITY REALIZACE MPP A. Využívám metod hodnocení: 1. Evidence soc.patologických jevů 2. Rozhovory s učiteli i žáky 3. Dotazníky pro rodiče a žáky KALIBRO B. Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok: Podařilo se: 1. Udržet dobré soc.klima ve třídách a škole jako celku 2. Zaměstnat děti různými aktivitami tak, že nemají potřebu projevovat se soc.patolog. Nepodařilo se: C. Co pro vás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další školní rok: 1. Zvýšit nabídku volnočasových aktivit D. Klady a zápory při realizaci MPP: Kladné připomínky: 1. Dobré zapojení celého uč.sboru 2. Vhodné zapojení všech žáků do činností (výhoda malého počtu žáků ve škole) 3. Podařilo se získat některé rodiče pro pravidelnou práci s dětmi (ve spolupráci s DHS) Záporné připomínky:

16 13. Plán, výhled, cíle Sledovat výuku podle ŠVP v 1.-5.ročníku, analyzovat výsledky a připravit případné změny v ŠVP. Pokračovat v dovednostním testování KALIBRO i ve 3.ročníku, zadat vztahové šetření mezi žáky a rodiči. Zdokonalit environmentální výuku díky spolupráci škol zapojených do grantu Šance pro venkovské školyznalosti, schopnosti, dovednosti, využít multimediální interaktivní vybavení získané z prostředků grantu a instalované na školu v průběhu prázdnin 2009 a informačního koutku a jeho vybavení získaného v roce Navázat spolupráci se školami podobného typu v zahraničí. Pokračovat ve vybavování školy moderními uč. pomůckami ( šk.rok 2011/2013) a nábytkem - hlavně do kabinetu. Usilovat o získávání finančních prostředků do Nadačního fondu PRVOSENKA, vhodně jich využít pro výchovu a vzdělávání žáků školy. Pokračovat v celoroční výstavě prací žáků a fotografií ze života školy v obecní vývěsní skříňce s týdenní obměnou. Vybavit a zprovoznit školní dílnu ve sklepě, případně ji vybavit pro činnost keramického kroužku. Vybavit každou třídu alespoň jedním PC pro možnost bezproblémového využití výukového softwaru přímo v hodinách. Zatím se podařilo umístit 1 ks PC do každé třídy, ale kvalita HW není příliš uspokojivá. Nadále usilovat o zlepšení estetického prostředí uvnitř školy. Zapojit žáky do okresních a celostátních soutěží. Nadále připravovat kulturní vystoupení žáků pro využití při obecních a školních akcích. Využívat možnosti návštěv různých kulturních představení, výstav a muzeí. Zúčastnit se dopravního kurzu s praktickým výcvikem /červen/, využít nabídky dopravního hřiště ve Strakonicích. Navštívit stanici Hasičského záchranného sboru ve Vimperku nebo ve Strakonicích. Pokračovat v účasti v programu Školní mléko a Ovoce do škol. Zorganizovat besedu se zástupcem policie o bezpečnosti silničního provozu. Zajistit zdravotně výchovnou přednášku prevence drog. závislosti, zdravý způsob života. Znovu uskutečnit plavecký kurz pro všechny ročníky školy. Pokračovat v činnosti mimoškolních zájmových kroužků (Nj, dovedných rukou, cvičení s dětmi, příprava předškoláků), zahájit činnost kroužků dalších (počítačového, sportovního, včelařského, keramického). Využívat počítačovou techniku a připojení na internet ve výuce. 16

17 14. Hospodaření školy Základní škola Malenice přešla do právní subjektivity 1.ledna Má čtyři součásti. První součástí je základní škola, druhou školní družina, třetí mateřská škola a čtvrtou školní jídelna. Rozpočet školy je tvořen dvěma zdroji. Výdaje na platy, OON, odvody, FKSP a přímé ONIV jsou hrazeny z prostředků státu ( jsou přidělovány prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje ). Provozní náklady školy ( pomůcky, služby, poplatky za telefon, poštovné, energii atd. ) jsou hrazeny z příspěvku zřizovatele školy Obce Malenice. Škola má rovněž příjem z dotačních zdrojů a plateb od rodičů. Roční rozpočet z prostředků státu byl přidělen , upravován byl čtyřikrát. K první úpravě došlo k , ke druhé k , ke třetí , ke čtvrté Rozpočet byl vyčerpán celý ( viz tabulka č.7 a-d) Nad rámec rozpočtu byly škole přiděleny dotace z programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků, Podpora řešení specifických problémů regionálního školství a Školní vybavení pro žáky 1.ročníku základního vzdělávání. Dotace byly vyčerpány v plné výši (tab. 7b). Rozpočet ZŠ a MŠ Malenice příspěvek Obce Malenice činil Kč. Čerpání viz tabulka č.8. Záporný hospodářský výsledek byl uhrazen z rezervního fondu. V hospodářském roce 2011 ZŠ a MŠ Malenice čerpala prostředky i z grantu Šance pro venkovské školy znalosti, schopnosti, dovednosti (CZ.1.07/1.1.10/ ) v celkové výši ,- Kč. Dále byly čerpány finanční prostředky z projektu EU peníze školám ve výši ,- Kč. Stav majetku: a) nemovitého - škola vlastní budovy ZŠ a MŠ a přilehlé pozemky (stav nemovitého majetku viz protokol o provedené inventuře k ) - školní budova je v dobrém stavu, ale začíná se projevovat drobné opotřebování - v příštím roce bychom chtěli dovybavit sportovní hřiště mantinely a ochrannými sítěmi a provést nové oplocení školní zahrady movitého - škole byl k předán zřizovatelem movitý majetek dle protokolů o provedené inventuře za rok 2002 (stav movitého majetku viz protokol o provedené inventuře k ) Informace o výsledcích hospodářských kontrol: Kontrola hospodaření (čerpání rozpočtu) byla uskutečňována ze strany zřizovatele (finanční výbor Obecního zastupitelstva Obce Malenice). Kontrola hospodaření provedené orgánem kraje v přenesené působnosti, NKÚ, popřípadě jinými kontrolními orgány se v roce 2011 neuskutečnila, pouze FÚ Strakonice vznesl dotaz týkající se obratu organizace vzhledem k placení DPH. Závěr FÚ škola nemusí být plátcem daně, příjmy pocházejí v převážné míře z dotací. 17

18 15. Zápis o projednání zprávy o činnosti Dne byla na poradě pracovníků školy projednána výroční zpráva o činnosti školy viz příloha 1. Zápis o projednání zprávy o činnosti se zřizovatelem viz příloha 2. Zápis o schválení Radou školy - viz příloha 3. Sestavil a zapsal Zdeněk Vorel ředitel ZŠ a MŠ Malenice 18

19 Příloha 1. 19

20 Příloha 2. 20

21 21

22 Příloha 3. 22

23 Příloha 4. 23

24 24

25 25

26 26

27 Příloha 5. 27

28 Základní škola: Základní škola a Mateřská škola Malenice, okr. Strakonice Tabulka č. 1 - Charakteristika školy Výkonové ukazatele stav z výkazu k skutečnost k Počet žáků školy celkem v tom: 1. stupeň stupeň 0 0 Počet tříd celkem 3 v tom: Průměrný počet žáků Počet žáků zapsaných 1. stupeň 3 2. stupeň 0 ve třídě 11,66 11,66 na 1 pedagoga 10,4 10,4 do školní družiny do školního klubu 0 0 Počet zájmových kroužků ve školním klubu 0 0 Vyrovnávací třída: počet tříd 0 0 počet žáků 0 0 Počet individuálně integrovaných žáků 0 0 v tom: mentálně postižení 0 0 Spojené ročníky Výjimka dle 23 zák.č. 561/2004 Sb. v úpl.znění sluchově postižení 0 0 zrakově postižení 0 0 tělesně postižení 0 0 s kombinací postižení 0 0 s vývoj. poruchami učení a chování uveďte, které ročníky jsou spojené II.(3.,4.), III.(4.,5.) Vzdělávací program - ročníky od-do ŠVP 1.-5.r. obecná škola 0 základní škola 0 národní škola 0 Doplňkové ukazatele úrazy dětí 0 BOZP pracovní úrazy 1 Rada školy počet ztrát 0 28

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více