Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 (Poslední rozhodnutí o zařazení )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 (Poslední rozhodnutí o zařazení 1. 1. 2006)"

Transkript

1 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 (Poslední rozhodnutí o zařazení ) 2. Zřizovatel (název, sídlo): Městská část Praha 4 Táborská Praha 4 3. Charakteristika školy: Úplná škola s 1. aţ 9. ročníkem ţáků v 17 třídách. Průměrná naplněnost tříd je 22 ţáků. Školní druţina má 4 oddělení. Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 350 obědů. Škola nemá statut fakultní školy, přesto úzce spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UK, jejíţ studenti přicházejí k našim učitelům na náslechy i na vlastní praxi. Prostorové a materiální podmínky Škola sídlí v jediné budově, jejíţ stav jiţ několik let volá po rekonstrukci - okna, obvodový plášť, rozvody elektřiny atd. (V rozpočtu Městské části Praha 4 pro rok 2006 byly vyčleněny finanční prostředky na přípravu projektové dokumentace pro rekonstrukci školy.) Kmenové třídy jsou v některých případech umístěny v odborných učebnách (chemie, fyzika), samostatné jsou učebny počítačů a hudebna. Ve škole je zároveň několik menších odborných pracoven přírodopis, cvičná kuchyňka, keramická dílna, knihovna. Školní druţina má dvě samostatné učebny, dvě oddělení jsou umístěna v kmenových třídách. Pro výuku tělesné výchovy slouţí dvě tělocvičny (jako tělocvična je vyuţíván i původní divadelní sál). U školy je rozsáhlý sportovní areál s umělými povrchy (dvě polyfunkční hřiště a atletický ovál), areál pro školní druţinu (hřiště s umělým povrchem a zahradní část s hracími prvky) a školní zahrada. V letošním školním roce byla nově zrekonstruována multifunkční učebna (fyzika) a horní tělocvična (obě rekonstrukce byly financovány z vlastních zdrojů školy). V rámci moţných finančních prostředků je průběţně zlepšováno i drobné materiální vybavení školy (sbírky kabinetů). Zázemí učitelů tvoří kabinety a sborovna. V současné době se připravuje další rozšíření vybavení ICT technikou, která bude k dispozici pro potřeby učitelů. Hygienické vybavení pro ţáky i pedagogy je na standardní úrovni. 1

2 Personální podmínky Ve škole pracuje stabilní pedagogický sbor, věkově vyváţený (silně je zastoupena generace třicátníků, nechybí ale ani nedávní absolventi PedF či ojedinělí zkušení důchodci) tabulka v oddíle 5b. Stabilita sboru je podporována objektivním hodnocením a efektivním vyuţitím potenciálu kaţdého učitele. Klima školy Ve škole panuje bezpečné klima důvěry mezi vedením a učiteli, mezi učiteli navzájem a následně i vztah důvěry ţáků k pedagogům. Problémy se řeší otevřeně, se snahou o vzájemné pochopení a respektování. Učitelé 1. a 2. stupně tvoří konstruktivně spolupracující tým, vzájemně respektují specifika své práce. Princip respektu, otevřené komunikace a důvěry se snaţíme uplatňovat ve všech rovinách (ţák ţák, ţák učitel, učitel učitel, učitel ředitelka, ţák ředitelka), coţ tvoří základ bezpečného klimatu v naší škole. Navazujeme na tradice Tým učitelů vstřícně přistupuje ke změnám vedoucím k rozvoji dětské osobnosti a jejích ţivotních dovedností (např. tvorba školního vzdělávacího programu). Zároveň si uvědomujeme klady současného vzdělávání, a tudíţ neopouštíme tradice vytvořené v předchozích letech: Předmět průvodcovství, jehoţ výuka v 9. ročníku byla kaţdoročně uzavřena projektem řetězového provádění na zámku Vrchotovy Janovice, letos pouze změnil místo závěrečného projektu, který poprvé proběhl na zámku Jemniště (s laskavým svolením majitele hraběte Jiřího Sternberga). Spolupráce s Muzeem hl. m. Prahy. Dramatická výchova jako metoda výuky i jako samostatný předmět. Přehlídka divadelních souborů ŠKrhOLA. Výuka druhého cizího jazyka ţáci si mohou volit němčinu nebo francouzštinu. Udrţujeme kontakt s College de l Albe (Albestroff ve Francii) a organizujeme s touto školou výměnné pobyty ţáků. Vánoční trhy a další charitativní akce, jejichţ zisk zasíláme na konto Paraple, do Jedličkova ústavu apod. Pro ţáky 9. ročníků a jejich rodiče pořádá Rada rodičů absolventský ples. Ţáci se účastní (podle svých schopností, vědomostí a zájmů) různých oborových soutěţí a sportovních akcí. Škola a rodiče V roce 1996 byla zřízena Rada školy, která byla podle zákona č. 561/2004 Sb. od transformována ve Školskou radu, jejímiţ členy jsou po dvou zástupci zřizovatele, pedagogů a zákonných zástupců ţáků. Bliţší spolupráci s rodiči zajišťuje činnost Sdruţení rodičů a přátel, jeho vedoucí orgán Rada rodičů úzce spolupracuje s vedením školy a pomáhá finančně i organizačně zajišťovat některé akce školy. 2

3 4. Vzdělávací program školy vzdělávací program počet tříd počet ţáků základní škola obecná škola národní škola - - waldorfská škola - - montessori škola - - začít spolu - - zdravá škola - - Příp. doplnit další roč.: čj /97-20, obecná škola roč.: čj /96-2, základní škola Volitelné a nepovinné předměty: práce na PC, průvodcovství, technika psaní na PC, keramika, sportovní hry, německý jazyk, francouzský jazyk, ekologie, literárně dramatická výchova, umělecko řemeslná výchova, divadelní a dramatická výchova, cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka 5. Pedagogičtí pracovníci školy (včetně vychovatelů) a) počet: 32 b) věková struktura pedagogických pracovníků k : Věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci počet z toho ţen Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 40,7 c) kvalifikace pedagogických pracovníků (kvalifikovanost v % podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) kvalifikovaní pracovníci počet + vyjádření v % nekvalifikovaní pracovníci počet + vyjádření v % I. stupeň 6 (67%) 3 (33%) II. stupeň 13 (76%) 4 (24%) vychovatelé 2 (50%) 2 (50%) 3

4 Chybějící aprobovanost v některých předmětech je kompenzována dalším vzděláváním učitelů a doplňováním kvalifikačních předpokladů řádným vysokoškolským studiem (v letošním školním roce ukončily magisterské studium 2 pedagoţky). Nepřítomnost učitelů v době plnění studijních povinností se snaţíme kvalitně nahradit, a minimalizovat tak negativní dopady na ţáky. 6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název kurzu (semináře): Seminář výtvarné umění Školení koordinátorů ŠVP Spolupráce a inspirace PAU semináře k tvorbě ŠVP YARO kurz AJ pro neaprobované učitele Setkání PAU (ZŠ Táborská) Freinetovská pedagogika Seminář Výstupní hodnocení ţáka Seminář AJ a mezipředmětové vztahy Vzdělávací program pro vychovatelky ŠD (PPP Hostivítova) Úvodní seminář Globe Seminář Globe fenologie, biometrie Lyţařský kurz nové prvky ve výuce carwingu Spolupráce a inspirace PAU celopraţské setkání učitelů (ZŠ Jitřní) Kurs Kritického myšlení (30 hodin) Počet účastníků: V současné době v souvislosti s tvorbou školního vzdělávacího programu škola prochází systematickým vzděláváním celé sborovny jednotlivé semináře Kritického myšlení, kterých se zúčastnili všichni pedagogičtí pracovníci (25), byly organizovány v době přípravného týdne, vedlejších prázdnin, svátků či volných víkendů. 7. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2006/2007 a odkladů školní docházky na školní rok 2006/2007 Počet prvních tříd Počet dětí zapsaných pro školní rok 2006/2007 Počet odkladů na školní rok 2006/ Školní družina počet oddělení počet ţáků Školní druţina Školní klub - - 4

5 Činnost školní druţiny se řídí specifickým reţimem, který je dán postupným odchodem dětí do krouţků zájmové činnosti nebo domů. Náplň činnosti je různorodá krátkodobé projekty, soutěţe, návštěvy výstav či divadelních představení, výtvarné, hudební či sportovní činnosti. Jsou vyuţívány herny, případně kmenové třídy, tělocvična a zahrada vybavená hracími prvky (prolézačky, skluzavky, houpačka) a hřiště s umělým povrchem. 9. Poradenské služby školy (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty. V rámci prevence a bezpečnosti ţáků se ve spolupráci s Městskou policií či s Policií ČR pravidelně konají přednášky, diskusní či soutěţní pořady na téma drogy, bezpečnost na silnici, kriminalita apod. Učitelé následně připravují se ţáky projekty týkající se škodlivosti návykových látek. Výchovné poradenství ve škole je rozděleno mezi dva pedagogy (s ohledem na jejich vzdělání a zkušenosti): 1. Poradenství pro práci s dětmi s SPU na 1. stupni (Monika Syslová, učitelka 1. stupně, absolventka kurzu pro práci s dětmi s SPU) 2. Poradenství pro práci s dětmi na 2. stupni SPU, volba povolání, primární prevence negativních jevů (Zuzana Hnátková, aprobace Aj + psychologie) Spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 4 (děti s SPU, poradenství pro volbu povolání). V jednotlivých komplikovanějších případech jsme rodičům doporučili obrátit se na specializovanější pracoviště. V několika případech jsme spolupracovali s oddělením péče o děti, v jednom případě bylo zapotřebí součinnosti s kurátorem pro mládeţ. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů Otázka prevence sociálně patologických jevů je na naší škole v souladu s celospolečenským trendem předmětem zvýšené pozornosti, neboť experimentování s drogami a následná závislost na nich je aktuální problém stále širší a mladší populace. Program primární prevence zneuţívání návykových látek byl ve škole vypracován jiţ v r a je stále aktualizován. Program je zaměřen na několik základních okruhů: rozpracování této problematiky do tematických plánů jednotlivých předmětů vytváření pro děti bezpečného prostředí ve škole pestrá nabídka volnočasových aktivit Zájmové kroužky: keramika, počítače, pěvecký sbor, flétna, musado, horolezecký, fotbal, pohybové hry, házená, míčové hry, akvaristika, taneční poradenství v náročných ţivotních situacích úzká spolupráce s rodiči dostatek informací (nenásilných) o škodlivosti drog 5

6 V souvislosti s četnými aktivitami (zájmové krouţky, výchovný program ozdravných pobytů, divadelní představení, řetězové provádění, nocování ve škole spojené s realizací různých projektů apod.), jejichţ cílem je sportovní či umělecké vyţití, společná záţitková terapie a vytvoření prostoru pro individuální práci s dětmi, lze konstatovat, ţe se nám daří mapovat situaci v této oblasti a ve spolupráci s rodiči včas reagovat na případné experimenty. Situaci ve škole povaţujeme v tomto směru za klidnou, jsme si však vědomi toho, ţe je třeba sledovat dění mezi dětmi se zvýšenou pozorností a ţe je třeba velmi citlivě reagovat při řešení jevů, které s sebou nesou náznaky těchto rizik. 10. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity, účast školy v rozvojových programech Spolupráce s rodiči Rodiče tvoří jeden z vrcholů trojúhelníku žák učitel rodič, který tvoří základ dobře fungující školy. Spolupráce s rodiči je rozvíjena na všech úrovních, tedy v rovině oficiální i v rovině neformálních setkání. Rada školy byla ustavena v r a v letošním roce byla podle Zákona 561/2004Sb. transformována na Školskou radu, která má šest členů (v poměrném sloţení daném zákonem). Při škole působí i Sdruţení rodičů a přátel. Jeho vedoucí orgán Rada rodičů se schází pravidelně, úzce spolupracuje s vedením školy, podílí se na organizaci některých školních akcí, finančně přispívá na vybavení školy či ozdravné pobyty dětí. S velkým ohlasem se setkává kaţdoroční školní bál, který Rada rodičů pořádá za pomoci vedení školy pro ţáky 9. ročníků a jejich rodiče a učitele. Toto neformální setkání s tancem a tombolou z darů sponzorů se v posledních 10 letech stalo hezkou tradicí a zároveň praktickým kurzem rodinné a občanské výchovy pro ţáky nejvyššího ročníku. Informace o dění ve škole zprostředkovává rodičům i školní občasník Křesomyšlenky a webové stránky zskresomyslova.cz. O významných akcích školy informujeme i v měsíčníku MČ Prahy 4 Tučňák. Kromě pravidelných třídních schůzek, konzultačních odpolední či dní otevřených dveří hledáme i další způsoby, jak propojit činnost dětí, rodičů a školy např. společné keramické dílny (pro rodiče i děti), vánoční trhy či návštěva rodičů na týdnu řetězového provádění na zámku Jemniště. Mezinárodní spolupráce Škola udrţuje řadu let kontakt s partnerskou školou College de l Albe ve francouzském Albestroffu. 11. Zkušenosti s péčí o nadané žáky V rámci volitelných a nepovinných předmětů si nadanější ţáci mohou volně vybrat jakoukoli kombinaci předmětů, vycházíme tak vstříc dětem vyţadujícím náročnější program (druhý cizí jazyk je nabízen jako nepovinný, aby tím nebyl omezen počet hodin volitelných předmětů a zbyl tak zájemcům prostor pro další profilaci). Učitelé mají moţnost volby různých metod výuky, s tím souvisí i podněcování zájmu ţáků, jejich větší soustředění, samostatné řešení úkolů, zvýšená aktivita, větší rozvoj klíčových kompetencí. Pestrost výuky zvyšuje pozornost a dává příleţitost nadaným ţákům k rozvoji jejich schopností a talentu. 6

7 12. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Škola nezřizuje přípravné třídy. Ve škole pracuje asistentka pedagoga. Její činnost se dělí na pedagogickou asistenci integrovanému ţákovi ve 2. ročníku a na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, především na práci s dětmi z romského prostředí - návštěvy v rodinách, spolupráce s rodiči, domácí příprava a doučování problémových ţáků, pomoc při vytváření pracovních návyků (časté absence začínajících školáků, které nejsou kompenzovány domácí přípravou, způsobují pak často zbytečné zaostávání dětí). 13. Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Stát počet ţáků Slovensko (EU) 1 Polsko (EU) 2 Rusko 7 Gruzie 1 Mongolsko 2 Ukrajina 4 Čína 2 Vietnam 2 Bulharsko 1 Moldávie 1 Celkem: 23 Přestoţe někteří ţáci přicházejí z oblastí jazykově diametrálně odlišných (Čína, Vietnam, Mongolsko) a při nástupu do školy bývá jejich jazyková vybavenost minimální, máme s nimi velmi dobré zkušenosti. Obzvláště u mladších ţáků je jejich jazyková adaptabilita vysoká, a tak většina zvládají češtinu velice rychle. Je k tomu samozřejmě zapotřebí individuální přístup učitelů, časté konzultace, spolupráce se školní druţinou (doporučujeme, aby děti cizinců docházely odpoledne do druţiny, aby co nejvíce času trávily v českém jazykovém prostředí) a spolupráce s rodinou, která v případě potřeby někdy zajišťuje dětem domácí výuku češtiny, která jim pomáhá zvládat první jazyková úskalí. 14. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území HMP (ze kterých krajů dojíždějí) 11 - Kraj středočeský 7

8 15. Další údaje o ZŠ Ohlédnutí za školním rokem mimořádné události: Škola se jako jeden z partnerů zapojila do do projektu SPOLUPRÁCE a INSPIRACE Přátel angažovaného učení. S dalšími školami v tomto dvouletém projektu si vyměňuje zkušenosti při tvorbě školního vzdělávacího programu, školní týmy hledají nové cesty a inspiraci, setkávají se i učitelé jednotlivých oborů. V květnu se druţstvo našich ţáků zúčastnilo mezinárodních 9. Globe Games v moravském Bánově naši ţáci si ověřili, ţe ač začátečníci (škola se do mezinárodního projektu GLOBE zapojila teprve v loňském roce), byli rovnocennými partnery zkušenějším a starším kamarádům. Další ročník divadelní přehlídky ŠKrhOLA vyvrcholil tentokrát vystoupením ţáků 8.B, kteří si podle vlastního scénáře připravili moderní variaci na téma Shakespearova dramatu Romeo a Julie. Jejich představení sklidilo veliký ohlas, publikum ocenilo nápaditost a soudrţnost celé třídy, která se na představení podílela. Po 11 letech se náš projekt řetězového provádění přestěhoval ze zámku Vrchotovy Janovice na Jemniště, kde proběhl v poněkud pozměněné podobě pod novým vedením paní učitelky Romany Míkové. Zámek Jemniště je majetkem hraběte Jiřího Sternberga, který byl mile překvapen nadšením i znalostmi našich průvodců. Jsme rádi, ţe naši deváťáci jeho důvěru ani zájem návštěvníků nezklamali a získali od majitele pozvání k další spolupráci. Dárek pro děti k jejich svátku připravili 1. června všichni naši učitelé. Projekt Zkus si, co chceš nabízel dětem nejrůznější činnosti. Kaţdé dítě si sestavilo vlastní rozvrh - na výběr byly sportovní hodiny, malování na hrnky či na trička, keramika, anglický čajový dýchánek, luštění sudoku, péče o nehty, hodina relaxace, výroba korálkových zvířátek, příroda pod videomikroskopem, psí koutek a další aktivity. Děti se netajily svým nadšením a rádi jsme jim slíbili, ţe příští rok podobný projekt zopakujeme. Škola nanečisto čekala 22. června na naše budoucí prvňáčky: prohlédli si školu a seznámili se se svými patrony budoucími deváťáky. Ti pro ně připravili virtuální prezentaci v počítačové pracovně, kde jim představili různé aktivity školy. Nakonec si s jednou ze svých budoucích učitelek Evou Burdovou vyzkoušeli, jak bude probíhat ta opravdová škola, na kterou uţ se všichni těší. 8

9 Rok 2006/ školní rok v ZŠ Křesomyslova Hlavním tématem tohoto školního roku bude kromě projektů, v nichž chceme připomenout toto významné výročí, především připravovaný školní vzdělávací program. Vytvoření školního vzdělávacího programu se pro letošní i příští rok stalo prioritou, na jejíţ realizaci se podílí celý učitelský sbor. Vlastní proces tvorby školního vzdělávacího programu povaţujeme za velmi důleţitý, neboť sjednocuje úsilí jednotlivých pedagogů, vede je k efektivní vzájemné komunikaci i respektu, prohlubuje jejich vědomí sounáleţitosti a směřuje úsilí všech k pozitivnímu vyuţití moţností, které školám nabízí Rámcový vzdělávací program. Ve školním roce 2006/2007 nás čeká především dokončení učebních osnov jednotlivých předmětů, formulování jednotlivých oborových výstupů se zaměřením na hodnocení ţáků a práce na evaluaci a autoevaluaci školy. Nový školní vzdělávací program vzniká v návaznosti na stávající tradice školy dlouholeté školní aktivity, které dosud vytvářely specifika a do jisté míry i profilaci školy, zůstávají zachovány. Naše priority tvoří následující oblasti: Rozvoj dramatické výchovy Dramatická výchova je využívána ve dvou rovinách: jako samostatný předmět a jako metoda výuky. V obou formách se jeví jako podstatná a vyhovující pro výuku průřezového tématu osobnostní a sociální rozvoj, proto ji jako předmět postupně zařadíme do učebního plánu 6. a 7. ročníku. Ekologická výchova Ekologie jako téma prolíná všemi ročníky a zároveň mnoha předměty 1. i 2. stupně. Škola je zapojena do mezinárodního projektu Globe a tuto činnost chceme nadále rozšiřovat a prohlubovat, neboť se stává součástí výuky nejen přírodovědných předmětů, ale i anglického jazyka. ITC příprava projektů V rámci výuky počítačové gramotnosti dosahujeme výborných výsledků díky zařazení předmětu do všech ročníků 2. stupně. Vzhledem k učebnímu plánu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem, v němž je počet hodin výrazně omezen, hledáme jiné cesty: zařazení blízkých předmětů (multimediální výchova) z disponibilních hodin, účelné a smysluplné využívání ITC ve výuce ostatních předmětů, tvorba projektů ICT. Výuka cizích jazyků Posílíme výuku angličtiny podle zájmu rodičů od 1. či 2. ročníku (formou nepovinného předmětu či kroužku). Druhý cizí jazyk (volitelný) francouzský nebo německý zařazujeme od 5. či 6. ročníku. Se zahájením výuky podle RVP počítáme od září 2007, jak je stanoveno Školským zákonem, ale již nyní můžeme konstatovat, že školní rok 2005/2006 znamenal pro náš učitelský sbor významný posun směrem k jeho realizaci. 9

10 Ekonomická část Rozpočet a jeho čerpání k ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZŠ KŘESOMYSLOVA k UR skutečnost z toho: 2005 k škola jídelna druţina % plnění z toho: úroky , ,94 29,18 43,03 proúčt.fo , , proúčt.rf , ,36 stravné ost.výnosy TRŢBY CELKEM , , , ,94 mzdy z FO+odvody z RF , , Spotřebované nákupy: 2773, , , , ,50 99,02 z toho: spotřební mat. 1715, , , , ,50 DHM , ,70 spotřeba energie , , ,50 Sluţby: , , ,00 125,49 z toho: výkony spojů , ,00 19,00 služby , , ,00 revize 53140, , nájemné opravy a udržování , , ,00 cestovné náklady na reprez , ,00 CVS + prev. prohlídky Daně a poplatky: , , ,00 61,67 z toho: pojistné , ,00 poplatky , , ,00 daně, penále,škody Odpisy , ,00 76,04 NÁKLADY CELKEM 5042, , , , ,50 108,90 NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OÚ 3757, , , ,50 10 úspora OÚ MAGISTRÁT , , ,00 mzdy , , ,00 oon soc. a zdrav.pojištění , , ,00 FKSP , , , ,00 učebnice,výuk.soft.oopp , ,00 90,65 ostatní (LVVZ, plavání) , ,00 103,25 vzdělávání dotace na vzdělávání dotace na výukový software na zálohách energie: ,3 V Praze dne Ravaszová Hodina

11 ZŠ KŘESOMYSLOVA VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST k CELKEM nájmy kroužky jídelna z toho: úroky služby , , ,80 tržby stravné 89012, ,00 ost.výnosy TRŢBY CELKEM , , , ,00 Spotřebované nákupy: 49506, ,00 z toho: spotřební mat , ,00 DHM spotřeba energie Sluţby: 21388, , , z toho: výkony spojů úklid služby 21388, , , opravy a udržování cestovné náklady na reprez. Mzdové náklady , , , ,00 mzdy , ,00 oon , , soc. a zdrav.pojištění , , , FKSP 1125,00 612,00 513,00 CVS Daně a poplatky: z toho: daň z příjmu poplatky NÁKLADY CELKEM , , , ,00 ZISK +/ZTRÁTA , , , V Praze dne Ravaszová zůstatky fondů: fond odměn 95837,00 FKSP ,60 rezervní fond ,75 FRIM ,82 11

12 Rozpočet a jeho čerpání k ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZŠ KŘESOMYSLOVA k UR skutečnost z toho: 2006 k škola jídelna druţina % plnění z toho: úroky , ,48 11,22 20,89 proúčt.fo proúčt.rf 7343, ,00 stravné , ,00 ost.výnosy 77804, , TRŢBY CELKEM , , , ,91 mzdy z FO+odvody z RF Spotřebované nákupy: , , , ,00 59,70 z toho: spotřební mat , , , ,00 54,42 DHM , , ,10 22,33 spotřeba energie , , ,00 77,24 Sluţby: , , ,80 36,06 z toho: výkony spojů , ,00 107,29 služby , , ,80 69,14 revize , , ,00 37,39 nájemné opravy a udržování , , ,61 cestovné ,50 389,50 3,90 náklady na reprez , ,50 15,92 CVS + prev. prohlídky 0 Daně a poplatky: , , ,00 44,37 z toho: pojistné , ,00 45,88 poplatky , , ,00 41,35 daně, penále,škody 0 Odpisy NÁKLADY CELKEM , , , ,00 50,85 NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OÚ , , , ,00 50,05 úspora OÚ MAGISTRÁT , , , ,00 50,19 mzdy , , , ,00 50,08 oon ,65 soc. a zdrav.pojištění , , , ,00 49,62 FKSP , , , ,18 učebnice,výuk.soft.oopp , ,50 18,52 ostatní (LVVZ, plavání) , ,00 vzdělávání , ,00 dotace na vzdělávání dotace na výukový software HODINA V Praze dne Ravaszová Sluţby: ,30 12

13 Z toho úklid účetnictví, PaM 65082,00 software 2464,50 ostatní ,80 z toho: 62713,00 práce související s připojení kabelu internet 3965 výuka plavání provozní náklady 43712,00 odvoz odpadu 375 PO+BOZP 3902,30 klíče, tisk složenek, praní ubrusů 300 audit systému HaCCP 3832,00 servis vzduchotechniky 4451,00 čištění kanalizace 3568,50 doména 153 dopravné nábytku 600 část faktury za EZS byt školníka ,80 13

14 ZŠ KŘESOMYSLOVA VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST k CELKEM nájmy kroužky jídelna z toho: úroky služby , , tržby stravné 68068, ,00 ost.výnosy TRŢBY CELKEM , , ,00 Spotřebované nákupy: 48343, , ,00 z toho: spotřební mat , , ,00 DHM spotřeba energie Sluţby: 30227, , ,00 685,00 z toho: výkony spojů úklid služby 29762, , ,00 685,00 opravy a udržování 465,00 465,00 cestovné náklady na reprez. Mzdové náklady , , , mzdy 26254, , ,00 oon soc. a zdrav.pojištění 58681, , FKSP 523,00 241,00 282,00 CVS Daně a poplatky: z toho: daň z příjmu poplatky NÁKLADY CELKEM , , , ,00 ZISK +/ZTRÁTA , , , ,00 V Praze dne Ravaszová zůstatky fondů: fond odměn ,00 FKSP ,60 rezervní fond ,05 FRIM ,82 V Praze Výroční zprávu vypracovala: Mgr. Hana Holmanová ředitelka školy 14

15 15

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 TATO ŠKOLA JE PARTNEREM V PROJEKTU ESF JPD 3 SPOLUPRÁCE A INSPIRACE Tento projekt byl podpořen z evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy Základní škola, Praha

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 Telefon: 261215728-29 Fax: 261215730 E-mail: zs.kresomysl@volny.cz Zřizovatel: Městská část Praha 4 Škola sdružuje - základní školu - školní družinu - školní jídelnu

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. Telefon: 261215728-29 Fax: 261215730 E-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.cz

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. Telefon: 261215728-29 Fax: 261215730 E-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.cz Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 Telefon: 261215728-29 Fax: 261215730 E-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.cz Zřizovatel: Městská část Praha 4 Škola sdružuje - základní školu - školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy 2.1. Historie Naše škola byla vybudována jako trojtřídní po tuhém politickém boji za nebývalé podpory předsedy místní školní rady pana Matěje Egermajera. Dne 18.9. 1887 byla slavnostně

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 Telefon: 2625728-29 Fax: 2625730 E-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.cz Zřizovatel: Městská část Praha 4 Škola sdružuje - základní školu - školní družinu

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více