VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, NA VÝSLUNÍ 2047, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK ZPRACOVALA: PAEDDR. DAGMAR BISTRÁ ŘÍJEN 2005

2 OBSAH Část I. Základní údaje o škole str. 4 Část II. Charakteristika školského zařízení str. 5-9 Část III. Vzdělávací programy školy str a/ Přehled učebních plánů b/ Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami c/ Volitelné předměty, praktické činnosti d/ Nepovinné předměty e/ Školní klub f/ Výchovné a kulturní akce g/ Akce konané v rámci prevence sociálně-patologických jevů Část IV. Údaje o pracovnících školy str a/ Počty pracovníků školy b/ Věková struktura zaměstnanců c/ Seznam pracovníků školy d/ Profesní údaje o pracovnících školy e/ Počet aprobovaných učitelů v jednotlivých předmětech f/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogů g/ Profesní údaje o nepedagogických pracovnících Část V. Počty žáků a jejich zařazení str. 22 Část VI. Výsledky vzdělávání a výchovného působení str a/ Údaje o výsledcích vzdělávání b/ Účast žáků na soutěžích a olympiádách c/ Výsledky přijímacího řízení na střední školy d/ Absence žáků e/ Snížené známky z chování, výchovná opatření f/ Závažné výchovné problémy g/ Udělené pochvaly a ocenění h/ Dobročinné akce ch/rozbor školní úrazovosti 2

3 Část VII. Výsledky inspekcí a kontrol str. 29 Část VIII. Školní klub str. 30 Část IX. Závěr výroční zprávy str

4 ČÁST I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště Právní forma: příspěvková organizace (od ) IZO školy a jejích sdružených součástí: základní škola školní družina školní klub školní jídelna IČO: DIČ: Zřizovatel: Město Uherský Brod, právní forma: obec, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, okres Uherské Hradiště, IČO: Ředitelka školy statutární orgán: PaedDr. Dagmar Bistrá, nám. Svobody 937, Uherský Brod Pověřena zřízením k Konkurz červen 2000 Jmenována do funkce Statutární zástupce ředitelky : Mgr. Libor Vokšický, Tkalcovská 818, Uherský Brod Jmenován do funkce: Kontakt na zařízení: Tel.: , web: Založení školy: Zařazení do sítě: poslední aktualizace Identifikační číslo ředitelství v síti škol: Rada školy: Součásti školy: ve školním roce nebyla ustanovena Školní družina IZO: Školní klub IZO: Školní jídelna IZO:

5 ČÁST II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Škola má právní subjektivitu od 1. ledna Nachází se v budově pavilónového typu, která byla dostavěna v srpnu Do školy docházení těž žáci z okolních obcí Havřice, Hradčovice, Vlčnov, Zlín, Strání, Šumice, Rudice, Drslavice, Bánov, Lhotka, Korytná, Těšov, Pozlovice, Újezdec, Dolní Němčí, Kunovice, Uherské Hradiště, Traplice. Počet žáků: 464 Počet tříd: 21 Počet oddělení školní družiny: 2 Počet oddělení školního klubu: Počet učitelů: Počet vychovatelek: Asistentka pedagoga Počet správních zaměstnanců: Počet zaměstnanců školní jídelny: Vzdělávací program: 1 (15 kroužků) 29 (28,84 přepočtených úvazků) 3 (2,8 přepočtených úvazků) 1 (0,8 přepočtených úvazků) 9 (7,6 přepočtených úvazků, 0,5 doplňková činnost) 9 (8,2 přepočtených úvazků) I. stupeň / roč./ Národní škola II. stupeň / roč./ Základní škola ročník rozšířená výuka cizích jazyků Počet odborných učeben: 13 Počet tříd Počet žáků Průměrný počet žáků Počet oddělení školní Počet oddělení ŠK / celkem na třídu družiny počet kroužků ,1 2 1 / 15 5

6 Počty žáků ve školním roce třída počet dívek počet chlapců počet žáků celkem I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B VI. A VI. B VI. C VII. A VII. B VII.C VIII. A VIII. B VIII. C IX. A IX. B celkem:

7 Škola je úplnou základní školou s komplexní péčí o své žáky. Naším cílem je poskytovat dětem kromě kvalitní výuky také volnočasové aktivity. Žáci školy se účastní celé řady kulturních a výchovných programů, sportovních soutěží a olympiád. Během roku využíváme nabídky uměleckých agentur, žáci jejich prostřednictvím shlédli v uplynulém školním roce několik kvalitních koncertů, výchovně-vzdělávacích pořadů a divadelních představení. Školní družina nabízí zájmové aktivity žáků od 1. do 5. ročníku, školní klub je její alternativou pro žáky 2. stupně školy tzn. od 6. do 9. ročníku a pracuje se v něm jak formou nezávazných nabídkových činností, tak i formou pravidelných celoročních činností v kroužcích. Pořádáme různé akce v rámci školního preventivního programu, o jehož náplň pečuje metodička prevence Mgr. V. Veselá spolu s výchovnými poradci obou stupňů školy. Předností školy je odborně zdatný tým pedagogických pracovníků, dobré a moderní vybavení. V bezprostřední blízkosti pečujeme o přírodní areál, který slouží jako klidová zóna pro některé vyučovací cíle i volný čas. Prostory školy jsou vzhledem k současnému počtu žáků nadstandardní svou velikostí, jsou vzdušné světlé. Pro výuku tělesné výchovy využíváme kromě dvou vlastních tělocvičen nově zrekonstruovaný sportovní atletický stadion Lapač, který přímo sousedí se školou, jako i přírodní areál nedalekého lesa a polností. Součástí školy je žákovská knihovna, kterou její správci pravidelně rozšiřují o nové tituly, další odborné učebny, dále učitelská knihovna. Žáci i zaměstnanci školy pracuji na 50 počítačích připojených k internetu a propojených intranetem. Žáci i zaměstnanci školy mají možnost se stravovat denně ve dnech školního vyučování ve školní jídelně s nabídkou dvou hlavních jídel a s důrazem na zdravou výživu. Obědy ze školní jídelny odebírají další školské subjekty. Pro žáky sedmých a osmých ročníků pořádáme každoročně lyžařské kurzy v nedalekých Beskydách, které jsou pojaty v sedmém ročníku jako základní, v osmém jako prohlubovací. Žáci v sedmém až devátém ročníku si k povinným předmětům vybírali v uplynulém roce jeden z povinně volitelný předmětů: informatika práce s internetem domácnost konverzace v anglickém jazyce technické kreslení péče o dítě kondice z českého jazyka V rámci předmětu praktické činnosti (6. až 9. ročník) nabízíme: práce s počítačem pro začátečníky práce s počítačem pro pokročilé práce s technickými materiály pěstitelství internet v praxi svět práce 7

8 Žáci mají možnost navštěvovat nepovinný předmět: náboženství od 1. do 9. ročníku internet v praxi domácnost vaření konverzace v německém a anglickém jazyce Organizace a provoz školy Provoz budovy určený pro žákovské vyučování je stanoven od 7.00 do hodin. Vyučovací hodiny jsou 45 minut a učební plán je rozvržen dle stanoveného rozvrhu hodin. Velká přestávka v době od 9:40 hodin, je dvacetiminutová a během ní mohou žáci za dobrého počasí pobývat v přírodním atriu školy. Pro občerstvení slouží dva nápojové automaty, dodržování pitného režimu zajišťuje školní jídelna pro žáky 1.stupně, škola je již mnoho let zapojena do programu Školní mléko v jehož rámci si mohou žáci kupovat ochucené mléko za sníženou státem dotovanou cenu. Školní družina funguje denně od 6.30 do 8:00 a od do 16:00 hodin. Je určena pro žáky prvního stupně školy od prvního do pátého ročníku. Vychovatelky školní družiny zajišťovaly doprovod žáků, kteří bydlí v centru města, do školy i zpět z Nerudovy ulice tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost. Žáci zapsaní do školní družiny využívají samostatné pro tento účel zřízen klubovny, dětské hřiště v areálu školy, jindy tělocvičnu či sportovní stadion. Školní klub pracuje v různých aktivitách pro volný čas žáků dle rozvrhu celého pracovního týdne. Školní klub má na starost 1 vychovatelka na zkrácený úvazek, která vede 2 kroužky, připravuje program pro žáky o volných hodinách, podílí se na přípravě velkých celoškolních akcí. Vedoucími ostatních jednotlivých kroužků jsou pedagogičtí pracovníci školy a externí pracovníci. Děti mají pro svoji činnost vyčleněnu jednu klubovnu, kde v průběhu školního roku pod dozorem vychovatelky trávily svůj čas v době volných hodin a při čekání na odjezdové spoje ale i v odpoledních hodinách při jednorázových akcích, měly možnost zapojit se do nabídnutého programu, případně si plnit přípravu na vyučování a domácí úkoly. Školní jídelna naší školy stravuje téměř 600 strávníků, převážná většina jsou žáci a zaměstnanci naší školy, ostatní strávníci jsou ze školských subjektů Mateřská škola Havřice, Základní škola Havřice, Speciální školy Uh.Brod, kam jsou jídla převážena a vydávána ve vlastních výdejnách. Jídelna zajišťuje stravování ve dnech školního vyučování a v nabídce má 2 plnohodnotná hlavní jídla, pestrost jídelníčku měli rodiče celoročně možnost sledovat na internetových stránkách školy. Kvalita i množství jídla plně odpovídá zdravému způsobu a našim strávníkům opravdu chutnalo. Sdružení rodičů a přátel dětí školy spolupracovalo s vedením školy v průběhu školního roku na jednotlivých pracovních schůzkách a finančně podporovalo školní i mimoškolní aktivity žáků. Hlavní výbor SRPDŠ řeší s vedením školy při pracovních i neoficiálních setkáních palčivé problémy v životě školy. 8

9 Vyučovací hodiny: 1. hodina 8:00 8:45 2. hodina 8:55 9:40 3. hodina 10:00 10:45 4. hodina 10:55 11:40 5. hodina 11:50 12:35 6. hodina 12:45 13:30 7. hodina 14:00 14:45 Počet kmenových tříd: 20 Počet odborných pracoven: 13 velká tělocvična gymnastický sál jazyková učebna učebna rodinné výchovy a společenských věd učebna literatury a žákovská knihovna učebna dramatiky učebna informatiky učebna výtvarné výchovy /současně kmenová třída/ cvičná kuchyně učebna zeměpisu a hudební výchovy pracovna fyziky a chemie pracovna biologie dílna pro dřevovýrobu Vzhledem ke zřízení jazykových tříd vznikl od školního roku každým rokem požadavek na vybavení vždy jedné přibývající třídy v ročníku a tedy uvolnění učebny, proto došlo při rekonstrukci učebny fyziky ke spojení odborné pracovny fyziky a chemie a tím k uvolnění jedné místnosti pro kmenovou třídu. Přesto bylo nutné dořešit rozmístění dalších tříd i do odborných učeben. Učebna výtvarné výchovy slouží tedy současně jako kmenová třída. 9

10 a) Přehled učebních plánů: ČÁST III. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY roč. Národní škola č. j / roč. Základní škola č. j / roč. Rozšířené vyučování jazyků č.j / b) Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami V rámci pomoci žákům se zdravotním oslabením pracovala na škole v minulém školní roce dyslektická poradna jako i předchozí roky. Dyslektická asistentka Mgr. Marcela Brandová ve spolupráci s Mgr. Miloslavou Kryštofovou pracovaly se žáky 2. až 5. ročníku v pravidelných týdenních hodinách, dále pak tuto práci rozvíjely třídní učitelky v rámci hodin českého jazyka, s pomocí této péče se pak dařilo kompenzovat některé specifické obtíže. Děti se specifickými vzdělávacími potřebami docházely pravidelně během roku do dyslektických hodin. Na 2. stupni se těmto žákům věnovala paní učitelka Mgr.Václavíčková s kvalifikací speciální pedagog v dyslektickém kroužku ŠK. S integrovanými žáky s nejvýraznějšími vzdělávacími potížemi pracovala v průběhu roku asistentka učitele. Ve spolupráci s PPP v Uherském Brodě byly sestaveny celoroční individuální vzdělávací plány, které ve většině případů napomohly zvýšenému úspěchu žáků ve výuce. Pro žáky nadané škola třetím rokem nabízí třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků. Zde se žáci učí současně 2 světovým jazykům AJ a NJ v rozsahu 3-4 hodin týdně. Pedagogové školy spolupracují s PPP v Uherském Brodě, SPC HELP v Uherském Hradišti, dále s poradnou na protidrogovou prevenci pana Mgr. Rostislava Jankuly v Uh.Brodě. c) Volitelné předměty a předmět praktické činnosti Ve školním roce 2004/2005 byly zařazeny volitelné předměty a předmět praktické činnosti dle příslušného vzdělávacího programu Základní škola následovně: Ročník Praktické činnosti Počet hodin Volitelný předmět Počet hodin šestý Práce s počítačem 1 Pěstitelství Informatika Práce s tech. materiály 1 Konverzace v Aj Domácnost Kondice z Čj sedmý Sportovní hry 2+1 Pěstitelství Práce s internetem Práce s tech. materiály 1 Technické kreslení osmý Domácnost - vaření 2 Svět práce Práce s internetem Informatika v praxi 1 Péče o dítě devátý Technické kreslení 2 10

11 d) Nepovinné předměty Nepovinný předmět náboženství byl zařazen pro žáky všech ročníků. Dále žáci pracovali v rámci nepovinných předmětů v hodinách informatiky a v předmětu konverzace v Aj, Nj. Nepovinné předměty: Náboženství 1.-9.ročník Informatika 2.stupeň Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce e) Školní klub ve školním klubu při ZŠ pracuje 235 žáků v 15 kroužcích Číslo Název kroužku Jméno vedoucího Týdenní čas. dotace 1 Judo pro začátečníky Ing. Josef Berka po, pá 2 Judo pro pokročilé Ing. Marcel Zbožínek po, pá 3 Mažoretky Stanislava Garžíková st 4 Cvičení ČJ Mgr. Jarmila Kročilová st 5 Chemicko-biologický kroužek Mgr. Hana Chamulová pá 6 Vaření Mgr. Hana Chamulová po 7 Příprava k přij. zkouškám z M Ing. Ema Sudniková út 8 Střelecký Mgr. František Vávra út 9 Angličtina hrou Renata Penčáková pá 10 Výuka Nj pomocí programů Bc. Marcela Josefíková út 11 Anglický jazyk Mgr. Zdeňka Uhrová po 12 Dyslektický kroužek Mgr. Renata Václavíčková po,út 13 Příprava k přij. zkouškám z M Mgr. Libor Vokšický út 14 Hrátky s češtinou Mgr. Eva Gallistlová út 15 Aerobik Vladimíra Bahulíková st 11

12 f) Výchovné a kulturní akce Měsíc Název Třída 2.A.B,3.A.B,4.A.B, září Harry Potter 3 film. 5.A.B,6.A.B.C představení Archeoskanzen Modrá - exkurze 4.A.B,5.A.B Shrek 2 - film. představení 2.A.B,3.A.B,4.A.B, 5.A.B,6.A.B.C říjen Sbor Sv. Pluka - koncert 8.A.B.C,9.A.B Dopravní výchova 4.A.B Maxipes Fík - divadlo 1.A.B,2.A.B, 3.A.B Hvězdárna Družice a sondy - 9.A.B přednáška Síla lidskosti 6.A.B.C,7.A.B.C,8.A.B.C Burza volba povolání 9.A.B listopad Gotika rytíři představení 1.A.B,2.A.B, 3.A.B,4.A.B,5.A.B Beseda Romové 7.A.B.C prosinec Hvězdička betlémská 1.A.B,2.A.B, 3.A.B leden Rozhodujeme o své budoucnosti 6.A.B.C Červené pantoflíčky 2.A.B,3.A.B,4.A.B,5.A.B březen Život jménem droga 8.A.B.C Sex hygiena p.radim Uzel 8.A.B.C,9.A.B Z pohádky do pohádky 1.A.B,2.A.B, duben 3.A.B,4.A.B,5.A.B Život je krásný 7.C,8.A.B.C,9.A.B Vliv sluneční soustavy na život 7.C,8.C Slavkov-Planetarium-Olympia 9.A.B květen Ekologie ve škole 6.A.C Galakoncert - ZUŠ 6.A.B.C,7.A.B.C,8.A.B.C, 9.A.B Karel IV. Jan Žižka z Trocnova 3.A.B,4.A.B,5.A.B červen Co berou a dávají nabož. sekty 9.A.B 12

13 g/ akce konané v rámci prevence sociálně-patologických jevů Název akce Třída Forma Provede Datum splnění září Beseda o zdravé výživě 8A,B,C Beseda pí D. Trtková září 68 Zdravý způsob života 6.A,B,C Zážitkový program Mgr. V. Veselá září 63 JÁ, TY, MY - sebepoznání 9.A, B Zážitkový program Mgr. V. Veselá září 52 Vím, co chci 9.A,B D Zážitkový program Mgr. V. Veselá září-říjen 25 říjen Rozhodujeme o své budoucnosti 6.A,B,C Zážitkový program Mgr. R. Jankula 6,1, A B C Rozhodujeme o své budoucnosti 9.A,B Zážitkový program Mgr. R. Jankula / A,B Odpoledne s psycholožkou na téma: Role ženy 9.A,B D Přednáška, beseda PPP Uh. Brod listopad Peer program - komunikace 6.A,B,C Zážitkový program Peeraktivisté Žijeme ve věku AIDS 8.A,B,C Seminární forma Vyučující Rv březen 73 Odpoledne s cvičitelkou Proč a jak mají ženy a dívky cvičit 9.A,B D Praktické ukázky s odbor. komentářem PaedDr. Bistrá únor 25 Rómská otázka DK 7.A,B,C Beseda Org. knihovnou prosinec Peer program rasismus, xenofobie 6.A,B,C Zážitkový program Peeraktivisté Alkohol a ostatní závislosti 7.A,B,C Zážitkový program PaedDr.. D. Bistrá Únor, březen 76 leden Kouřená a já - projekt MUDr. Hrubé 6.A,B,C Zážitkový program Mgr. V. Veselá Březen,duben 64 O kouření 6.A,B,C Zážitkový program HELP Zdravé bydlení - projekt 7.A,B,C Projekt žáků PaedDr. D. Bistrá únor Peer program sexualita 9.A,B Zážitkový program Peeraktivisté Peer program - šikana 8.A,B,C Zážitkový program Peeraktivisté Neubližujme si na vzájem 6.A,B,C Zážitkový program Mgr. V. Veselá březen Problémy dospívání 6.A,B,C Přednáška, beseda Mgr. V. Veselá Peer program rasismus 8.A,B,C Zážitkový program Peeraktivisté Počet žáků

14 Odpoledne her s dětmi z MŠ Radlice 9.A,B D Praktické cvičení Mgr. V. Veselá duben Beseda s psycholožkou o stresu 8.A,B,C Přednáška + praktic.úk Odpoledne s kosmetičkou - Jak pečovat o zevnějšek 9.A,B Praktické ukázky dívky s odbor. komentářem Skutečné mládí (drogová problematika) roč Film. představení Studenti FF květen Sekty 9.A,B Seminární práce Mgr. R. Jankula Život jménem droga 8.A,B,C Seminární práce Mgr. R. Jankula Odpoledne her ve ŠD (děti mladšího školního věku) 9.A,B D Praktické cvičení Mgr. V. Veselá červen Člověk a příroda 6.A,B,C Zážitkový program Ekocentrum Desatero domácí ekologie 6.A,B,C Zážitkový program CHRPA Odpoledne s kadeřnicí Jak pečovat o vlasy 9.A,B D Praktické ukázky Kadeřnice Kriminalita mládeže 8ABC,9AB Přednáška a beseda Policie ČR 14

15 ČÁST IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY a) Počty pracovníků školy ŠKOLNÍ DRUŽINA PEDAGOGOVÉ VYCHOVATELKY Povolený přepočtený počet 3,57 Skutečný počet 3,00 Přepočtených 2,8 Dohody 0,77 Pracovní zařazení Počet prac. Vedoucí vychovatelka 1 Vychovatelka 2 ŠKOLNÍ JÍDELNA Povolený přepočtený počet 8,97 Skutečný počet 9,00 Přepočtených 8,2 pracovní zařazení počet prac. Vedoucí jídelny 1 Vedoucí kuchařka 1 Kuchařka 6 Samostatná admin. pracovnice 1 ŠKOLA - PEDAGOGOVÉ -učitelé Povolený přepočtený počet 28,84 Skutečný počet zaměstnanců 31,00 Skutečný počet přepočtených zam. 28,34 pracovní zařazení počet prac. Ředitelka 1 Zástupce ředitelky 1 Výchovný poradce pro I. stupeň 1 Výchovný poradce pro II. stupeň 1 Učitelé 26 Asistentka učitelky pro integ. žáka 1 SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI Povolený přepočtený počet 7,75 Skutečný počet zaměstnanců 9,00 Doplňková činnost 0,50 Přepočtených 7,6 pracovní zařazení počet prac. Školník 1 Hospodářka 1 Účetní ( doplňková činnost) 1 Údržbář 1 Uklizečka 6 b) Věková struktura pracovníků Počet pracovníků Věkové rozmezí učitelé vychovatelky správní zam. pracovníci ŠJ Do 29 let let let let až do vzniku nároku na SD Důchodci

16 c/ Seznam pracovníků školy ve školním roce SEZNAM PRACOVNÍKŮ Učitelé Mgr. Brandová Marcela PaedDr. Bistrá Dagmar Mgr. Dolinský Miroslav Mgr. Gallistllová Eva Garžíková Stanislava Mgr. Habáníková Hana Mgr. Hrubošová Renata Mgr. Hýžďal Jan Mgr. Chamulová Hana Chernelová Stanislava Mgr. Chmelinová Marie Mgr. Janča Vítězslav Mgr. Jandásková Eva Bc. Josefíková Marcela Mgr. Jurigová Hana Mgr. Koutný Roman Mgr. Kročilová Jarmila Mgr. Kryštofová Miloslava Mgr. Láska Jaromír Ing. Sudniková Ema Mgr. Uhrová Zdeňka Mgr. Václavíčková Renata Vanďurková Hana Vávra František Mgr. Veselá Vladimíra Mgr. Vokšický Libor Mgr. Votavová Šárka Mgr. Zetíková Marcela Mgr. Zálešáková Michaela Mgr. Žáková Michaela Vychovatelky Bahulíková Vladimíra Svobodová Dagmar Velartová Alena Správní Brumovský Antonín Daněčková Marie Jančová Tatjana Koníčková Hana Rybárková Ludmila Řezníčková Božena Skočkovská Libuše Steinerová Jana Štukavcová Ludmila Velecký František Zaměstnanci ŠJ Adami Miroslava Kreislová Jana Machalová Anna Řezníčková Miroslava Lásková Romana Svobodová Zdeňka Trtková Dagmar Vaculíková Marie Jančová Tatjana 16

17 d) profesní údaje o pedagogických pracovnících Ped.prac. poř.čís. Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe 5906 ředitelka 1,0 Učitelství,VŠ,1.st.,Tv učitelka 1,0 Učitelství,VŠ,1.st.,spec.pedagog D učitelka 0,32 Učitelství, VŠ, Čj, D učitel 1,0 Učitelství,VŠ, M, F učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, M, Tech. kreslení učitelka 1,0 Učitelství,VŠ,1.st učitel 0,86 Učitelství,VŠ, TV, Bi, Bv učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, Bi, Ch učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, Vv, Čj učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, 1.st., Aj učitel 1,0 Učitelství,VŠ, Tv, Bv učitelka,vých.por 1,0 Učitelství,VŠ, 1.st učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, Nj učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, 1.st učitel 1,0 Učitelství,VŠ, F, Tech,práce, Inf D učitelka 0,18 Učitelství,VŠ, Čj, Tv učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, 1.st učitel 1,0 Učitelství,VŠ, Z, Tv učitelka 1,0 Inženýr,VŠ, M, F, učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, D, Aj, Rj učitel,vých.por. 1,0 Učitelství,VŠ, Ch, M, učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, D, Rv, Rj zástupce řed. 1,0 Učitelství,VŠ, M, Tech. práce učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, 1.st učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, 1.st učitelka 1,0 Učitelství, VŠ, Čj, Spec. pedagog A učitelka 1,0 Učitelství, VŠ, 1.st učitelka 1,0 Učitelství, VŠ, 1.st asistentka učitele 1.0 SOŠ, ekonomika učitelka 1,0 Vychovatelství vychovatelka 0,8 SOŠ, Rodinná škola vychovatelka 1,0 Vychovatelství vychovatelka 1,0 Vychovatelství 36 Pozn: D pedagog důchodového věku A pedagog absolvent v % Požadovaný stupeň vzdělání VŠ 92,59 % Aprobovanost výuky 70% 17

18 e) počet aprobovaných učitelů v jednotlivých předmětech Předmět muži ženy celkem Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Občanská výchova Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Chemie Rodinná výchova Praktické činnosti Učitelství pro první stupeň Vychovatelství Počet pedagogů - mužů 7 Počet pedagogů - žen 26 celkem 33 f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pod os.číslem Název akce Němčina nová maturita s důrazem na poslech s porozuměním V. Konference vyučujících němčiny Bakaláři - PC Komunikativní gramatika ve výuce Nj Rodina a škola Angličtina na CD ROM Konference vyučujících jazyka anglického Bakaláči PC Využívání počítačů a internetu ve výuce Aj Diferenciace výuky v heterogenních třídách Rodina a škola Angličtina na CD ROM Konference vyučujících jazyka anglického Počítačová grafika a digitální fotografie Bakaláři - PC Diferenciace výuky v heterogenních třídách Vzdělávání učitelů cizích jazyků (Aj) Program Socrates, programy Comenius a Arion 18

19 Rodina a škola Pod os.číslem Název akce AIDS, sex, vztahy Cesty minulosti (holocaust) Rodina a škola Informační gramotnost Bakaláři - PC Cesty minulostí Šikana SP - Doteková terapie SP Minimum pro asistenty pedagogů SP Problematika poruch pozornosti 7700 SP - Doteková terapie SP Jak na i a y od lesa Rodina a škola SPU - Dysortografie Jazykově-metodický kurz - angličtina Bakaláři - PC Nebojte se vyjmenovaných slov Enviromentální výchova preventivní přístupy k ochraně ŽP Rodina a škola Trvale udržitelná škola Bakaláři PC Šamani a kouzelníci aneb nač se děti ptají Herní činnosti v matematice Rétorika umění mluvit a jednat s lidmi Bakaláři PC Aerobic pro nejmenší Bakaláři PC Herní činnosti v matematice Práce s lit. textem na 1. st. ZŠ Alternativní metody v lit. výchově III. Informační gramotnost - PC Bakaláři PC Alternativní metody v lit. výchově IV. Rodina a škola Hodnocení a klasifikace písemných prací Materiál, fantazie lití svíček Rodina a škola Netradiční výtvarné techniky Netradiční výtvarné techniky Informační gramotnost Rodina a škola Jak na to? Netradiční způsob vyučování Rodina a škola Počítačová grafika a digitální fotografie ICT ve výuce pro I. stupeň ZŠ Bakaláři PC Jak na to? Netradiční způsob vyučování 19

20 Jazykově-metodický kurz - angličtina Počítačová grafika a digitální fotografie ICT ve výuce pro I. stupeň ZŠ Bakaláři PC Rodina a škola 5906 Pedagogický den Právo a ekonomika Skotačení na bublinách Rodina a škola Ekonomika, finance a právo Počítačová grafika a digitální fotografie BOZP pro školy Bakaláři PC Psaní projektů ESF Školský zákon Program Socrates, programy Comenius a Arion Vzdělávací program pro ředitele Snowbording Bakaláři - PC Rodina a škola Jak na dětskou agrasivitu Jazykově-metodický kurz - angličtina Výtvarné dílny Počítačová grafika a digitální fotografie Bakaláři - PC Rodina a škola Netradiční pojetí vlastivědy a přírodovědy Jazykově-metodický kurz - angličtina Počítačová grafika a digitální fotografie Bakaláři - PC Trvale udržitelná škola Netradiční pojetí vlastivědy a přírodovědy Bakaláři - PC Informační gramotnost Bakaláři - PC Bakaláři - PC ICT ve výuce pro I. stupeň ZŠ Bakaláři - PC Bakaláři - PC Bakaláři PC ICT ve výuce matematiky Bakaláři PC Informační gramotnost Výtvarné dílny Bakaláři PC Ochrana osobních údajů Matematika pro II. st. ZŠ - Funkce 20

21 g) profesní údaje o nepedagogických pracovnících Ost. prac. Pracovní zřazení, poř. čís. funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 7927 školník 1.0 SO, stavební zámečník uklízečka 1.0 základní uklízečka 1.0 SO, mechanik el. zřízení uklízečka 0.8 SO, obráběč kovů uklízečka 1.0 SO, bižuterie uklízečka 1.0 základní uklízečka 1.0 základní hospodářka 1.0 ÚSO, ekonomika údržbář, topič 0.6 SO, montér ocel. konstrukcí 311 kuchařka 1.0 SO, kuchařka kuchařka 0.67 SO, kuchařka účetní 0.5 ÚSO, ekonomika admin. prac. ŠJ 0.5 ÚSO, ekonomika kuchařka 1.0 SO, konzervářka kuchařka 1.0 základní kuchařka 1.0 SO, kuchařka kuchařka 1.0 SO, kuchařka vedoucí kuchyně 1.0 ÚSO, dietní sestra kuchařka 1.0 základní Počet správních - mužů 2 Počet správních - žen 17 celkem 19 21

22 ČÁST V. POČTY ŽÁKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ I. STUPEŇ ZŠ Školní 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Celkem rok tř. žáci tř. žáci tř. žáci tř. žáci tř. žáci tř. žáci stav předpoklad II. STUPEŇ ZŠ Školní 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Celkem rok tř. žáci tř. žáci tř. žáci tř. žáci tř. žáci stav předpoklad ŠKOLNÍ DRUŽINA + ŠKOLNÍ KLUB Školní školní družina školní klub rok odd. žáci odd. žáci stav předpoklad ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Zapsáno 34 Odklady 6 Počet integrovaných žáků v jednotlivých ročnících Ročník Počet integrovaných žáků

23 ČÁST VI. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ a) Údaje o výsledcích vzdělávání Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Počet Neklasifikováno Ročník žáků s vyznam. opravných Celkem

24 b) Účast žáků na soutěžích a olympiádách Soutěž Počet dětí Výsledek Poznámka Partyzánský samopal místo Branný závod 12 2.a 4. místo Aerobik jednotlivců 16 Pohybové skladby 8 2. místo Hokejový turnaj 18 2.místo Hokejbal místo Florbal 6. tříd a 2. místo Florbal okrskové kolo místo Vybíjená chlapci 5. roč místo Volejbal - dívky místo Volejbal - chlapci místo Šplh + štafeta místo Plavecké závody 12 2x2.místo,3.místo, Umístění školy 4.místo Atletické závody - 1.stupeň 12 6x1.místo,6x3.místo, 1x2.místo Recitační soutěž okrsková 8 1.místo 1.tř,3.místo 2. tř AJ olympiáda - okresní kolo 3 1.,2.,4.místo postup do krajského kola AJ - olympiáda - školní kolo 20 NJ okr.kolo 3 3.,4.,5.místo NJ - školní kolo 6 1.a 2.místo postup do okresu NJ - olympiáda 2 1.,2.místo Brodský zpěváček 67 3.místo Dopravní soutěž okr. Kolo místo Dopravní soutěž 2. třídy 4 1. místo Dějepisná olympiáda 2 3.místo M olympiáda 6.roč. 5 Pythagoriáda 6.roč. 30 Fyzikální olympiáda 2 Fyzikální olympiáda a 18. místo Recitační knihovna UB 6 2x 2. místo Jaro v regionu 2 24

25 c) Výsledky přijímacího řízení na střední školy Umístění vycházejících žáků ve školním roce Celkový počet vycházejících žáků 55 Počet žáků přijatých na gymnázia celkem 13 Počet žáků přijatých na gymnázia 4 leté 9 Počet žáků přijatých na gymnázia 8 leté 4 Počet žáků přijatých na SŠ s maturitou 25 Počet žáků přijatých na SOU 21 Počet nepřijatých žáků 0 Přihlášen/ Přijat/ Přihlášen/ Přijat/ Škola 1. Term. 1. Term. Nepřijat Neuspěl 2. Term. 2. Term. Nepřijat Neuspěl Gymnázium J.A. Komenského- Uherský Brod Arcibiskupské gymnázium - Velehrad Gymnázium, Velehradská třída 218, Uherské Hradiště Gymnázium, Kalichová 824, Beroun Gymnázium, Staré Město Arcibiskupské gymnázium, Pilařova 3, Kroměříž SPŠ a SOU - Uherský Brod, Nivnická COPt - Uherský Brod, Vlčnovská SOU stavební - Uherský Brod SOU zemědělské - Uherský Brod SOŠ a SOU - Uherské Hradiště, Mojmír SOŠ a SOU - Uherské Hradiště, J. z Poděbrad OA a VOŠ - Uherské Hradiště SPŠ Uherské Hradiště, Kollárova Střední podnikatelská škola soukr. - Zlín ISŠ a COPt, Nad Ovčírnou 2528, Zlín Soukromá SOŠ, Osvobození 699, Kunovice SOU letecké Kunovice SOŠ a SOU - Luhačovice SPgŠ - Kroměříž

26 SZŠ, Merhautova 15, Brno SOŠ a SOU, Na Lindovce 1463, Kroměříž SOŠ a SOU, Nám Svobody 318, Bzenec SOŠ a SOU oděvní, Úprkova 1733, Strážnice Církevní zdravotní škola, Brno

27 d) Absence žáků Celkový počet Průměr Celkový počet Průměr neom. Ročník zameš. hodin na žáka neom.hodin hod.z celku , , , , , , , , , e) Snížené známky z chování, výchovná opatření, pochvaly a ocenění Na konci školního roku bylo na 1.stupni uděleno celkem 105 pochval a ocenění. Nebyla udělena na nižším stupni žádná napomenutí ani důtky. Na 2.stupni bylo uděleno celkem 56 pochval a ocenění, dále 8 napomenutí, 3 důtky třídního učitele a 7 důtek ředitelky školy. Sníženou známku z chování na stupeň uspokojivé měli 3 žáci, známkou neuspokojivé nebyl hodnocen žádný žák. Počet žáků s udělených 2. stupněm z chování 3 f) Závažné výchovné problémy: Záškoláctví opět i v tomto školním roce se objevily ojedinělé případy žáků, kteří chodili za školu, problém je převážně u žáků, kteří nemají ideální rodinné zázemí. Úsilí třídních učitelů bylo často zmařeno rodiči, kteří ze strachu před postihem kryjí své děti dodatečným vystavením omluvenky. Třídní učitelé, výchovný poradce a vedení školy v uplynulém roce několikrát vstoupili v jednání s rodiči problémových žáků, s PPP i s pracovníky sociální péče. U vážnějších případů byl vyhotoven zápis o jednání s návrhem termínu řešení. g) Udělení pochvaly a ocenění V 1. polovině školního roku bylo uděleno celkem 33 pochval. V 2. polovině školního roku bylo uděleno celkem 160 ocenění a pochval. h) Dobročinné akce Žáci se zúčastnili sbírky na pomoc lidem postiženým vlnou Tsunami ve spolupráci s křesťanskou humanitární organizací ADRA. Dále žáci podpořili nadační fond dětské onkologie Krtek.

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikátor školy: 600 060 535 Termín konání inspekce: 20.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 O B S A H Část Strana 1. Základní údaje 3 1. 1 Základní údaje o škole 3 1. 2 Základní údaje o zřizovateli 3 1. 3 Údaje o školské radě 3 1. 4

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Střílky, okres Kroměříž

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Střílky, okres Kroměříž Česká republika Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Střílky, okres Kroměříž Koryčanská 47, 768 04 Střílky Identifikátor školy: 600118657 Termín

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun 267 54 Praskolesy 104 Identifikátor školy: 600 043 011 Termín konání inspekce: 11.

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok

Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok 2010-2011 Vzdělávací program školy Vzdělávací program Č.j. MŠMT V ročnících Školní rok 2010/2011 Počet žáků Základní škola 16 847/96-2

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola náměstí Republiky 3, 267 23 Lochovice Identifikátor školy: 600 043 061 Termín konání

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více