sich den schöpferischen Vorhaben des Meisters anzunähern 5 K historii souborných vydání děl českých skladatelů *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sich den schöpferischen Vorhaben des Meisters anzunähern 5 K historii souborných vydání děl českých skladatelů *"

Transkript

1 sich den schöpferischen Vorhaben des Meisters anzunähern 5 studie sich den schöpferischen Vorhaben des Meisters anzunähern K historii souborných vydání děl českých skladatelů * Klaus Döge This text is an extended version of a lecture, given in September 2004 at the XIIIth International Congress ( Musik und kulturelle Identität ) of the Gesellschaft für Musikforschung in Weimar. The author characterizes the most important complete critical editions, started in the Bohemian Lands from 1920s 1970s among others Souborné dílo Bedfiicha Smetany [The Complete Edition of Works of Bedfiich Smetana], the so-called Studijní vydání dûl Bedfiicha Smetany [The Study Edition of Bedfiich Smetana s Works], Souborné vydání dûl ZdeÀka Fibicha [The Complete Edition of Works by Zdenûk Fibich] and the first Souborné vydání dûl Antonína Dvofiáka [The Complete Edition of Works by Antonín Dvofiák], and he looks into their historical and ideological backgrounds. Vždyť každý, kdo myslí o úkolech národa českého, o tom je přesvědčen, že jediné vědou a uměním dovedeme si získati vlastní, čestné místo mezi národy evropskými. 1 Tak psal podnikatel a pozdější předseda československé vlády Karel Kramář v roce 1901, jenž přitom těsně navazoval na myšlenku grandseigneura české historiografie Františka Palackého. České země byly tehdy ještě korunní země Čechy amorava, náležející k c.k. monarchii, 2 korunní země, jimž na rozdíl od Uherska roku 1867 nikdy nebyl přiznán autonomní status v rámci podunajské monarchie, korunní země, které sice politicky mohly působit víc než pouhý statista, ale nemohly prosadit ani zvrátit žádná rozhodnutí, a konečně korunní země, které nabývaly hospodářsky a průmyslově stále větší váhu, aniž by si mohly zisky z tohoto vzestupu připisovat na své vlastní konto a samostatně je spravovat a rozdělovat. Kramářovy úvahy mohly tudíž dojít opravdového politického naplnění teprve po první světové válce a po založení Československé republiky jejím prvním prezidentem T. G. Masarykem. Abychom však v této věci zůstali u našeho oboru a u našeho tématu: Roku 1919 byla v Praze založena první řádná česká stolice hudební vědy, na niž byl povolán kulturní historik, estetik a žák Zdeňka Fibicha Zdeněk Nejedlý (ročník 1878). A o pět let později se publikací prvního svazku Souborných děl Bedřicha Smetany započala historie souborných vydání děl českých skladatelů a památek * Předložený text představuje rozšířenou verzi přednášky, kterou autor pronesl v září 2004 na XIII. mezinárodním kongresu Gesellschaft für Musikforschung ve Výmaru (Musik und kulturelle Identität; srv. Hudební věda, roč. 41, 2004, č. 3 4, s ) v sympoziu Musikedition im Zeichen nationaler Identität. Originální německé znění bude zveřejněno v kongresovém sborníku. Vydavateli sborníku Detlefu Altenburgovi patří poděkování za svolení publikovat stať na tomto místě v češtině. 1 KRAMÁŘ,Karel: Galleria moderního umění, in: Česká revue 4, 1901, s Německý překlad publikoval STORCK, Christopher P.: Kulturnation und Nationalkunst. Strategien und Mechanismen tschechischer Nationsbildung von 1860 bis 1914 (= Mittel- und Osteuropawissenschaften 2), Köln 2001, s Srv. k tomu HOENSCH, Jörg K.: Geschichte Böhmens. Von der slawischen Landnahme bis ins 20. Jahrhundert, München 1987, s. 305nn. Academia, Praha 2006 Hudební věda 2006, ročník XLIII, číslo 1

2 6 Klaus Döge české hudební minulosti. 3 Vydání děl Bedřicha Smetany, věnované skladateli, který po celém světě nepopiratelně platil za zakladatele české národní hudby, se svým charakterem snažilo sloučit v sobě obojí a být zároveň národní památkou i dokumentujícím souborným vydáním. Myšlenka vznikla v souvislosti se snahami Sboru pro postavení Smetanova pomníku v Praze, založeného roku 1909, podle jehož záměrů měla být tomuto skladateli kromě kamenného pomníku a muzea pořízena rovněž živoucí památka ve formě souborného vydání. 4 Tatáž myšlenka se ostatně objevuje i v předmluvě k prvnímu svazku tohoto vydání s názvem Skladby z mládí do roku 1843, připravenému pražským ordináriem hudební vědy Zdeňkem Nejedlým a vydanému v roce 100. výročí Smetanova narození Ničím zajisté nelze oslaviti umělce lépe, než zachováním jeho uměleckého odkazu budoucnosti, neboť v ničem nežije umělec tak trvale a bezprostředně i dále, do příštích věků, jako ve svých dílech. Proto shrnujeme všechnu Smetanovu tvorbu v jedno velké dílo a vydáváme je jako nejdůležitější odkaz celého jeho životního úsilí, jsouce přesvědčeni, že tím velkému mistru stavíme zároveň nejkrásnější pomník, věčně živý, pravé monumentum aere perennius. 6 Charakter tohoto vydání jako národního monumentu přitom podtrhuje již jeho vnější vybavení. Svazek velkého formátu (41 31 cm) je vázán v modrém plátně. Na vrchní straně vazby je na zlatém podkladě vytlačen souhrnný název edice SOUBORNÁ DÍLA BEDŘICHA SMETANY a pod ním opět zlatými písmeny název svazku SKLADBY Z MLÁDÍ DO R Na obou titulních stranách nalézáme ozdobné rytiny v světle červené barvě: na levé straně jsou to iniciály skladatelova jména BS obkroužené vavřínovým věncem, na pravé straně bílá holubice vzlétající k nebi a pod ní květ růže. Na šesté stránce je reprodukována fotografie skladatele z roku 1843, na stránce následující po předmluvě k předloženému svazku je celostránkové faksimile Smetanova autografního zápisu kvapíku D dur pro klavír z roku Pro intenci edice jako specificky českého národního monumentu je dále příznačné to, že titulní stránky, předmluva, úvod do Smetanova života a díla i údaje o použitých pramenech jsou publikovány pouze v češtině. Příznačný je v této souvislosti také další odstavec předmluvy, v němž se píše: [ ] nemohli jsme se spokojiti jen péčí o tekst vydání, nýbrž museli jsme neméně pečlivě přihlédnouti i k důstojnému vypravení díla po stránce grafické. Tu jsme však narazili na překážku povahy zásadní. Naše nototiskárny totiž při vší své chvalitebné snaze nebyly stále ještě zařízeny na vypravení takové edice. Proto také tisk 3 Sem náležejí projekty jako: Souborné vydání děl Bedřicha Smetany I (1924nn.); Souborné vydání děl Bedřicha Smetany II (1940nn.); Monumenta antiqua bohemia (1943nn.); Staré české skladby (1948nn.); Monumenta musicae bohemicae (1949); Edice českých klasiků (1952nn.); Souborné vydání děl Zdeňka Fibicha (1950nn.); Souborné vydání děl Antonína Dvořáka (1955nn.); Souborné vydání děl Leoše Janáčka (1978nn.); Thesaurus musicae bohemicae (1990nn.). V současné době (2005) jsou plánována nová souborná kritická vydání děl Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů; v této souvislosti srv. též: BURGHAUSER, Jarmil: Edice, heslo in: Slovník české hudební kultury, ed. Jiří Fukač a Jiří Vysloužil, Praha 1997, s. 176nn. 4 Srv. MOJŽÍŠOVÁ, Olga: Muzeum Bedřicha Smetany (historie, sbírky), in: Bedřich Smetana: doba, život, dílo, ed. táž, Praha 1998, s. 143nn. (vyšlo též v německé a anglické jazykové mutaci); SÉQUARDTOVÁ, Hana: Z činnosti Muzea Bedřicha Smetany v Praze, in: Hudební věda roč. 11, č. 4, 1974, s Souborná díla Bedřicha Smetany. Skladby z mládí do r. 1843, ed. Zdeněk Nejedlý, Praha 1924; exemplář tohoto vydání je uložen i v hudebním oddělení Bavorské státní knihovny (Bayerische Staatsbibliothek) v Mnichově pod signaturou 2 Mus. pr Nepaginovaná první strana textu, první odstavec.

3 sich den schöpferischen Vorhaben des Meisters anzunähern 7 našich hudebnin jest stále ještě většinou opatřován v Německu. To jsme však pokládali za nedůstojné národního pomníku, jejž touto edicí chceme Smetanovi zbudovati, i za neslučitelné s duchem Smetanovým. Snažili jsme se tedy [ ] postaviti i náš notový grafický průmysl na vlastní nohy. A i to se nám podařilo. Pro podnik tak rozměrný i významný vyvolali jsme v život nový český ústav pro tisk not při Státním nakladatelství v Praze [ ] 7 Konečně pokud jde o editorský záměr, dozvídáme se v předmluvě toto: Náš soubor zahrne tudíž vše, co vyšlo z ruky Smetanovy: nejen partitury všech jeho oper a symfonických skladeb, ale i jeho nejprvnější skladby z mládí, do r. 1843, z nichž dosud nebylo nic vydáno, dále jeho tak zv. úlohy z let , mezi nimiž jsou již i cenné skladby, dosud rovněž nevydané, i konečně skladby nedokončené, skizzy, motivy, jež nám zase osvětlí vlastní dílnu Smetanovu. A tak teprve toto vydání ukáže nám Smetanovo dílo dokonale, v jeho celistvosti a úplnosti. Tekst každého svazku bude pořízen nově, přesně a kriticky podle všech původních rukopisů, a bude obsahovati nejen znění základní, ale i jeho varianty [ ] pokud je pracoval Smetana sám (tak pod partiturou bude otištěn i Smetanův klavírní výtah), takže každý tu nalezne vše, co náleží k dílu a co objasňuje jeho tekst, povahu a vznik. Podrobné úvody pak ke každému svazku podají vysvětlení o rukopisech, vzniku i prvním provedení vydaných tu děl. 8 Editorské nasazení, které je zde formulováno a které se jeví jako relativně moderní ačkoliv vylučuje ze souboru pramenů opisy a provozovací materiál nebylo ovšem nikdy naplněno. Již v prvním svazku nenacházíme kromě popisu pramenů takřka žádné jednotlivé poznámky, které by zmiňovaly varianty a zdůvodnění editorských rozhodnutí. V následujících třech svazcích tohoto souborného vydání které v letech 1932, 1934 a 1936 předložil skladatel a dirigent Otakar Ostrčil a které obsahují ve stejné vnější úpravě jednotlivé akty opery Prodaná nevěsta pak takovéto poznámky úplně chybějí. Fakt, že po těchto čtyřech svazcích byla edice přerušena, souvisel zřejmě jak napsala někdejší ředitelka Muzea Bedřicha Smetany Hana Séquardtová především s nemožností dále financovat takto nákladně vybavené publikace. 9 Nicméně je možné i to, že určitou roli přitom sehrálo právě ono přílišné zdůraznění charakteru národního monumentu. Takto založené souborné vydání nebylo totiž použitelné pro praxi a nemělo ani valný význam pro vědu a bádání. Uvedený ediční pokus i jeho ztroskotání přinesly nicméně zásadní impulsy pro projekty českých souborných vydání, které následovaly. Kritické zprávy s výčtem editorských zásahů v hlavním notovém textu i soupisy různočtení a variant se napříště staly povinnou součástí a tvořily základ kritického vědeckého nároku. Obrat k praxi a tím k oné původně tolik zdůrazňované živoucí památce se projevil v redukování formátu i nákladného vnějšího vybavení. Vícejazyčné předmluvy a popisy pramenů pak svědčily o rostoucím důrazu na internacionalitu. Toto vše platilo již pro druhý pokus o souborné vydání děl Bedřicha Smetany, které pod názvem 7 Nepaginovaná první strana textu, dolní odstavec, až do řádku 3 na nepaginované druhé straně. 8 Nepaginovaná první strana, odstavec 3n. 9 SÉQUARDTOVÁ, Hana: Kritické edice Smetanova dila, in: Opus musicum XIV (1982), s. 124.

4 8 Klaus Döge Obr. 1 Studijní vydání začalo roku 1940 znovu od začátku. Totéž se týkalo i souborného vydání děl Zdeňka Fibicha, které začalo vycházet roku A totéž platilo posléze ipro souborné vydání děl Antonína Dvořáka, jehož první svazky vyšly roku Iniciátorem tohoto souborného vydání byl inženýr a renomovaný dvořákovský badatel Otakar Šourek, který roku 1952 s vyhlídkou na končící ochrannou lhůtu pro autorská a nakladatelská práva na Dvořákova díla v roce 1955 navrhl projekt edice a shromáždil kolem sebe příslušný tým editorů. K tomuto týmu patřili mj. vedle pianisty Antonína Čubra, skladatele a hudebního vědce Jiřího Berkovce a teprve nedávno zesnulého skladatele Jana Hanuše také skladatel František Bartoš, pianista Karel Šolc i skladatel a dvořákovský badatel Jarmil Burghauser, neboli editoři, kteří spolupracovali již na Studijním vydání děl Bedřicha Smetany a/nebo na souborném vydání děl Zdeňka Fibicha a kteří zde mohli uplatnit své předchozí zkušenosti. Tato skutečnost vysvětluje také četné metodické shody a analogie ve zmíněných souborných vydáních, které sahají až k jednotlivým konkrétním zkratkám.

5 sich den schöpferischen Vorhaben des Meisters anzunähern 9 Obr. 2 Obr. 3

6 10 Klaus Döge Souborné kritické vydání děl Antonína Dvořáka, jehož cílem bylo, jak napsal Jan Hanuš, sich den schöpferischen Vorhaben des Meisters anzunähern, 10 však nicméně obsahuje rys, který se nevyskytoval v žádném z předchozích edičních projektů totiž nápadně časté odkazování na původní znění autografu v kritické zprávě. První příklad tohoto postupu pochází z vydání druhé řady Slovanských tanců op. 72, které bylo publikováno roku 1955, konkrétně z tance č. 5. Dvořák původně zapsal začátek tohoto tance tak, že hlavní téma v tónině b moll mělo být přednášeno pouze smyčci (srv. obr. 1). Potom ale příslušnou stránku partitury súvodními čtyřmi takty škrtl, neboli prohlásil za neplatnou, a současně s tím hned na následující straně nahradil novým a platným začátkem, tentokrát v orchestrálním tutti (srv. obr. 2). Právě tyto čtyři takty na škrtnuté stránce jsou však ve zmíněné edici uvedeny v kritické zprávě jako takzvaná Versio prima (srv. obr. 3). 11 Druhý příklad tohoto druhu pochází z nově revidované partitury symfonie ZNového světa, která vyšla v rámci souborného kritického vydání v roce 1986 (srv. obr. 4). 12 Kromě uvádění Versio prima se v tomto vydání nápadně často objevuje také Versio seconda, a to na těch místech, kde korektura provedená v Dvořákově autografu nesouhlasí s definitivním zněním prvního tisku. Obr. 4 Hledáme-li možná vysvětlení pro tento editorský přístup, který byl tehdy v historii českých souborných vydání něčím zcela novým, a který bohužel nebyl odpovědnými editory nikde komentován ani zdůvodněn, 13 nabízí se v první řadě myšlenka, která se objevila v evropském kontextu souborných kritických vydání v souvislosti s mnoha nenahraditelnými ztrátami, způsobenými druhou světovou válkou totiž myšlenka zajistit pro případ ztráty rekonstruovatelnost autografu nebo jiného pramene, který má centrální význam pro tradování díla, a to tak, že se v edici popíše každý sebenepatrnější rys onoho pramene. 14 České země zůstaly ovšem takovýchto válečných ztrát až na výjimky ušetřeny a údaje o Versio prima 10 Jan HANUŠ v dopisu (faxu) zaslaném Ediční radě Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka 27. května 1999; přetištěno in: Hudební věda, roč. 37, 2000, č. 1 2, s Antonín Dvořák. Souborné vydání, serie III, svazek 20: Slovanské tance op. 72, ed. Otakar Šourek, kritická zpráva Jarmil Burghauser, Praha 1955 (reprint 1985). 12 Antonín Dvořák, Symfonie IX Z nového světa, nově revidované kritické vydání podle skladatelova rukopisu, ed. Jarmil Burghauser, Praha 1977 (reprint 1986). 13 Ediční zásady k soubornému vydání děl Antonína Dvořáka nebyly nikde publikovány, a to patrně proto, že jak s odstupem doby napsal Burghauser na počátku neexistovaly vůbec žádné pevně stanovené ediční principy; srv. BURGHAUSER, Jarmil: Kritická souborná vydání Smetany, Dvořáka a Janáčka rozdíly vrázu pramenné základny a v metodě přístupu, in: Kritické edice hudebních památek, ed. Alena Burešová a Jan Vičar, Olomouc 1996, s. 75. Souborné vydání děl Antonína Dvořáka bylo oznámeno prospektem, který vydal Otakar Šourek a který vyšel česky roku 1955 ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (Antonín Dvořák. Souborné vydání díla) a v témže roce také německy (Antonín Dvořák. Gesamtausgabe) v pražském nakladatelství Artia, a o rok později posléze též anglicky (Antonín Dvořák. The Complete Edition), rovněž v nakladatelství Artia. Kromě stručného nástinu skladatelova života a díla obsahuje tento prospekt jména editorů, kteří se podílejí na souborném vydání, jakož i rozvrh edice do jednotlivých sérií a svazků, doplněný četnými faksimilovanými ukázkami z Dvořákových autografů. 14 Srv. BERKE, Dietrich: heslo Denkmäler und Gesamtausgaben, in: MGG 2, Sachteil, sv. 2, Kassel etc. 1998, sloupec 1115.

7 sich den schöpferischen Vorhaben des Meisters anzunähern 11 a Versio seconda v jednotlivých svazcích souborného vydání Dvořákových děl nelze v žádném případě považovat za tak úplné a systematické, aby mohly dostát oné rekonstruující funkci. Jako druhé vysvětlení by mohl sloužit odkaz na vzor převzatý ze Studijního vydání děl Bedřicha Smetany, především z jeho operních svazků. V uvedeném vydání jsou v jednotlivých poznámkách zmiňovány i původní verze, které byly zapsány inkoustem a které potom Smetana opravoval většinou tužkou na definitivní znění. Ovšem v tomto případě je nesprávné užití termínu verze. Nejedná se zde totiž o původní verzi, která byla později korigována, ale o prvotní znění příslušného místa; zahrnutí těchto míst do jednotlivých poznámek pak v dřívějších fázích takovýchto edičních projektů neznamenalo nic jiného, než pokus dokumentovat vedle znění poslední ruky v hlavním notovém textu také první znění opery v příslušných poznámkách. V souborném vydání děl Antonína Dvořáka však v údajích o Versio podobnou editorskou intenci neshledáváme. Atak se chtě nechtě vnucuje ještě jiné vysvětlení a to tím spíše, že údaje revidované partitury 9. symfonie se záznamy Versio prima Versio seconda Versio poslední ruky se vposledku nesnaží o nic jiného než o to, dokumentovat v edici díla v podobě stupňů tvůrčího procesu autorovo hudební myšlení a kompoziční rozvažování. Je přitom nápadné, že toto se děje poprvé a právě u skladatele, který v mezinárodním hudebním světě platil (a mnohdy ještě platí) za naivního a nereflexivního tvůrce, 15 ataké u skladatele, který v českých zemích v takzvaném boji o Dvořáka v letech před první světovou válkou nebyl kvůli svému údajně konzervativnímu, prostoduchému a pro hudební pokrok tudíž marginálnímu komponování nic jiného než jak to vyjádřil Nejedlý odbytá mrtvá kapitola z české hudby. 16 Viděno z tohoto zorného úhlu je v souborném vydání děl Antonína Dvořáka avjeho dokumentování skladatelova kompozičního myšlení přítomen moment reakce na kritiku, které byl tento autor vystaven. Souborné kritické vydání Dvořákových děl samozřejmě chtělo podobně jako četná jiná dřívější i pozdější souborná vydání dokumentovat skladatelovu velikost. Kromě toho však chtělo navíc tuto velikost prokázat a očistit ji od všech možných námitek. Všechno, co jsme dosud řekli, by mohlo být pociťováno jako poněkud přehnaná interpretace. Chtěli bychom však v této souvislosti uvést ještě tři další příklady z výše zmíněného souborného vydání. První příklad se týká klavírního koncertu g moll. 17 Kvůli údajné nevděčnosti klavírního partu nebylo toto dílo již za skladatelova života téměř vůbec prováděno. V kruzích Dvořákových přívrženců však platilo za geniální. Po první světové válce přepracoval pražský profesor klavírní hry Vilém Kurz původní klavírní part tak, aby byl takříkajíc pianisticky přiměřenější. Souborné vydání děl Antonína Dvořáka pak v rozporu s veškerou obvyklou praxí přetisklo i tuto úpravu a to pravděpodobně výhradně proto, aby bylo toto dílo napříště provozováno a aby byla tudíž konečně rozpoznána jeho skutečná velikost. 15 Srv. DÖGE, Klaus: Antonín Dvořák. Leben-Werke-Dokumente, Mainz , s. 421nn. 16 In: Česká kultura 1913, s. 188; cit. dle ŠOUREK,Otakar: Život a dílo Antonína Dvořáka sv. 4, 2 Praha 1957, s Německý překlad in: OTTLOVÁ, Marta POSPÍŠIL, Milan: Motive der tschechischen Dvořák-Kritik am Anfang des 20. Jahrhunderts, in: Dvořák-Studien, ed. Klaus Döge a Peter Jost, Mainz 1994, s Srv. Antonín Dvořák. Souborné vydání, serie III, svazek 10, ed. Jiří Berkovec a Karel Šolc, Praha 1956 (reprint 1986).

8 12 Klaus Döge Druhý příklad se týká Cigánských melodií op Dvořák komponoval původně tyto písně na německý text pro vídeňského tenoristu Gustava Waltera, přesně tak, jak je uvedeno v původním Simrockově vydání z roku V této podobě ale text veršů v souborném vydání Dvořákových děl nikdy nevyšel. Vydání z roku 1987, stejně tak jako reprint z roku 1998, stále distribuovaný nakladatelstvím Editio Bärenreiter Praha, užívá novodobý německý překlad české verze textu kterou toto vydání z nějakého důvodu uvádí na prvním místě jehož autorem je Bronislav Wellek. Němčina pražského skladatele, podle nakladatele Simrocka prý mnohdy nedostatečná, zde byla modernizována a přizpůsobena německým potřebám nicméně po stránce textové už nemá nic společného s Dvořákovou originální kompozicí, která by měla být v souborném kritickém vydání publikována přednostně i se všemi svými jazykovými zvláštnostmi. Třetí příklad se týká Dvořákovy symfonické básně Holoubek. Dvořák v autografu velmi pečlivě zanesl na příslušných místech notového textu verše stejnojmenné balady Karla Jaromíra Erbena, jež je programem kompozice. V příslušném svazku souborného vydání 19 se však tyto verše neobjevují ani v hlavním notovém textu, ani v podčarových poznámkách, v jednotlivých poznámkách kritické zprávy, či někde jinde a to pravděpodobně nikoliv kvůli nedostatku místa, ale ze strachu: ze strachu před tím, že by se opět někde mohla objevit takováto nebo obdobná kritika: Dvořák [jako programní skladatel] hat die primitive Methode gewonnen, Stück für Stück, Tact für Tact, Zeile für Zeile die Musik neben dem Programme fortzuschieben. 20 V souvislosti se snahou prokázat velikost můžeme posléze poukázat také na souborné vydání děl Leoše Janáčka, které vychází od roku 1978 a v jehož ediční komisi po dlouhou dobu významně působili již zmínění editoři Jarmil Burghauser a Karel Šolc. Jejich způsob notace Janáčkových taktů, který se nekryje se zápisy v autografech ani s autorizovanými prvními vydáními, nýbrž vzbuzuje spíše asociace se způsobem notace Luciana Beria namísto 9/16 taktu na začátku Tarase Bulby, uvedeného v autografu i v prvním tisku, je například v souborném vydání udáno tempo velkou číslicí 3 a vpravo za ní stojící osminovou notou s tečkou 21 vyvolal v německých a amerických recenzích zřejmě nikoliv neprávem dojem, že zde někdo chtěl skladatele české moderny modernizovat směrem k nové hudbě. 22 Aještě v prvních návrzích edičních zásad souborného vydání děl Bohuslava Martinů z roku 2001 bylo možno číst větu in einem Jahrhundert, in dem die Einheit der Entwicklung und Reinheit der Stilmittel als höchstes Postulat galt, erweckte die einmalige stilistische, kompositionstechnische und gattungsspezifische Bandbreite der Werke Martinůs oft unbegründete Zweifel an seiner künstlerischen Integrität 23 větu, která v sobě 18 Antonín Dvořák. Souborné vydání, serie VI, svazek 5, ed. Otakar Šourek, Praha 1955 (reprinty 1963, 1977, 1987). 19 Antonín Dvořák. Souborné vydání, serie III, svazek 15, ed. Antonín Pokorný a Karel Šolc, Praha Wiener Abendpost (Robert HIRSCHFELD). 21 Leoš Janáček, Souborné kritické vydání, řada D, svazek 7, ed. Jarmil Burghauser a Jan Hanuš, Kassel- Basel-London 1980; k této ediční problematice srv. odkazy na literaturu v recenzi Jaroslava MIHULE in: Die Musikforschung 46 (1993), s. 351; a VOLEK,Tomislav: Janáček neuměl zapsat vlastní skladby?, in: Hudební rozhledy, roč. 35, 1982, s Srv. příslušné recenze Arnfrieda EDLERA, in: Die Musikforschung 37 (1984), s. 91, Albrechta RIETHMÜL- LERA, in Die Musikforschung 36 (1983), s. 55, a Michaela BECKERMANA, in: Notes 40 (1984), s. 637n.

9 sich den schöpferischen Vorhaben des Meisters anzunähern 13 fakticky zahrnuje pokračování: ale my v našem souborném vydání chceme ukázat, že tomu tak není. Pozadím pro všechna tato konstatování by mohl být moment, který jak konstatuje kolínský znalec historie východní Evropy Christoph Storck a jak je vyjádřeno i vknize Friedricha Prinzse Geschichte Böhmens představuje pozůstatek určitého dodnes působícího národního cítění, pocházejícího z 19. století, jež má co do činění s pocitem přehlížení, neuznávání a dokonce znevažování. 24 T. G. Masaryk poukazoval již v roce 1895 na problém malého národa. O dvanáct let později to spisovatel Jaroslav Hilbert pojmenoval jako Schreckensherrschaft der Einzahl. 25 Obojí se týkalo téhož, totiž kulturního úsilí malého národa, jehož významné kulturní počiny byly v průběhu jeho historického vývoje neustále znevažovány a v očích takzvaných velkých kulturních národů brány nanejvýše se shovívavým úsměvem. 26 Aber eben doch nur Wasser und nie Wein, můžeme v této souvislosti číst v úvaze srovnávající Dvořáka a Brahmse. 27 A nebylo tomu a není snad tomu stále ještě tak, že dějiny české hudby 19. století nejsou v německých pracích o dějinách hudby pojednávány v rámci hlavního výkladu, nýbrž jsou jako takzvaná národní škola vykázány spíše na okraj dění? Závěrem zbývá připojit ještě jeden bod. Ani jedno ze souborných vydání děl Bedřicha Smetany, stejně tak jako souborná vydání děl Zdeňka Fibicha a Antonína Dvořáka se nedočkala svého závěru; všechna tato vydání zůstala nedokončena. Bylo tomu zřejmě jednak proto, že se stará garda editorů nepostarala o to, aby zapojila do své práce mladší muzikologickou generaci a poskytla jí příslušné filologické školení. Jednotlivým projektům takříkajíc došli editoři což vzhledem k časové tísni představuje pro dnešní nově avizované projekty jako je Nové souborné vydání děl Antonína Dvořáka téměř neřešitelný problém. Zároveň se v průběhu sametové revoluce zásadně proměnil náhled na takováto souborná kritická vydání. To, co bylo předtím jakoby samozřejmě podporováno jako jakýsi národní kulturní vývěsní štít, podléhá dnes i v České republice stále více diktátu přírodovědné stringence, eficience a konkurence, který je pro duchovní vědy stejně tak nepřiměřený jako zničující, jakož i ubývajícím finančním prostředkům. A přitom by toho bylo třeba tolik vykonat, aby bylo možno tak jak to postuloval Nejedlý roku 1924 konečně poznat velké české skladatele v jejich úplnosti a nedílnosti a bádat o nich v národním i v mezinárodním měřítku. překlad Jarmila Gabrielová Adresa: Dr. Klaus Döge, Richard Wagner-Gesamtausgabe, Hochschule für Musik und Theater Luisenstrasse 37a, D München 23 Ediční zásady souborného vydání děl Bohuslava Martinů, druhá verze 5/2003, rkp. s. 1; srv. též Hudební věda, roč. 41, 2004, č. 3 4, s , zde je otištěna verze 6/ STORCK, a.a.o., s. 23n.; PRINZ, Friedrich: Geschichte Böhmens , Frankfurt Berlin 1991, s. 21n. 25 MASARYK, Tomáš G.: Česká otázka, 7 Praha 1969, s. 8.; HILBERT, Jaroslav: Wir Čechischen Schriftsteller, in: Čechische Revue 1 (1907), s Srv. PETERSEN, Peter: Brahms und Dvořák, in: Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft VII (1983/84), s. 125nn. 27 MOSER, Hans Joachim: Anton Dvorak, in: Strassburger Neueste Nachrichten,

10 14 Klaus Döge sich den schöpferischen Vorhaben des Meisters anzunähern Zur Geschichte der tschechischen Gesamtausgaben Klaus Döge Bei dem vorliegenden Aufsatz handelt es sich um die erweiterte Version eines Vortrages, den der Verfasser im September 2004 in Weimar auf dem XIII. Internationalen Kongress ( Musik und kulturelle Identität ) der Gesellschaft für Musikforschung im Symposium Musikedition im Zeichen nationaler Identität hielt. Das deutschsprachige Original wird im Kongreßbericht erscheinen. Der Autor charakterisiert die wichtigsten Denkmäler- und Gesamtausgaben, die in den böhmischen Ländern in den 1920er 1970er Jahren initiiert wurden, und untersucht ihre historischen und ideologischen Voraussetzungen. Während der erste Versuch um die Gesamten Werke Bedřich Smetanas schon in seiner äußeren Aufmachung auf den Charakter des nationalen Denkmals zielte, bemühten sich die weiteren Projekte darunter die sog. Studien- Ausgabe der Werke Bedřich Smetanas, sowie Zdeněk Fibich- und Antonín Dvořák-Gesamtausgabe mit wechselndem Erfolg um die Vermittlung zwischen kritischer Wissenschaftlichkeit und Hinwendung zur Praxis und nicht zuletzt um die Internationalität. Bei der ersten Dvořák-Gesamtausgabe, die am Anfang der 1950er Jahre von Otakar Šourek gegründet wurde, ging es schließlich darum, die kompositorische Größe des Komponisten zu beweisen und von allen kritischen Vorwürfen zu reinigen. jg

BÄRENREITER URTEXT to je i česká hudba

BÄRENREITER URTEXT to je i česká hudba BÄRENREITER URTEXT to je i česká hudba Bärenreiter Urtext je pečetí kvality vědecko-kritických edic. Zaručuje, že notový text odpovídá současnému stavu bádání a je připraven podle jasně formulovaných edičních

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Nové souborné vydání díla Antonína Dvořáka: Interní soupis děl (Návrh Klaus Döge)

Nové souborné vydání díla Antonína Dvořáka: Interní soupis děl (Návrh Klaus Döge) Nové souborné vydání díla Antonína Dvořáka: Interní soupis děl (Návrh Klaus Döge) Tato osnova pro záznamy do interního soupisu děl rozlišuje zásadně mezi díly bez textu a díly s textem. Do první skupiny

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO Bedřich Smetana život a dílo DOMINO ANOTACE: Žáci si formou skupinové hry domino procvičují nejdůležitější informace ze života a hudebního díla hudebního skladatele Bedřicha Smetany. KLÍČOVÁ SLOVA: domino,

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Zápis z valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, která se uskutečnila 30. května 2013 v Ústí nad Labem.

Zápis z valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, která se uskutečnila 30. května 2013 v Ústí nad Labem. Zápis z valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, která se uskutečnila 30. května 2013 v Ústí nad Labem. ----- ----- ----- Předsedkyně Společnosti přivítala přítomné. Byla zvolena mandátová

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Otázky z hudební nauky 1. ročník

Otázky z hudební nauky 1. ročník Otázky z hudební nauky 1. ročník 1. Co je zvuk, tón (jeho vlastnosti), nota? 2. Jak vypadá notová osnova, houslový klíč (napiš), takt, taktová čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

Ediční zásady Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka

Ediční zásady Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka Ediční zásady Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka (čtvrtý revidovaný návrh) Předmluva Nové souborné vydání děl Antonína Dvořáka (Antonín Dvořák. Nové souborné vydání. Neue Gesamtausgabe. The

Více

Příklad č. 1. Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR

Příklad č. 1. Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR Zveřejněno na žádost představitelů studentské komory AS ZČU Příklad č. 1. - pro obor pracovního práva na katedře pracovního

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Koncepce antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Jonáš Bujok Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jonáš Bujok Nástroj pro převod PDF na

Více

Enharmonické záměny v kritickém vydání Janáčkových Hradčanských písniček 1

Enharmonické záměny v kritickém vydání Janáčkových Hradčanských písniček 1 Enharmonické záměny v kritickém vydání Janáčkových Hradčanských písniček 1 Karel Steinmetz Když se koncem sedmdesátých let minulého století rozhodovalo o zahájení supraphonské edice: Souborné kritické

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska International Competition of Vlastimil Lejsek I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska v klavírním duu Brno 13. 14. listopadu 2015 Vždy jsem se snažil psát hudbu pro dobrou pohodu Vlastimil Lejsek Vážení

Více

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 12 PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 Obr./Abb. 1 Vyhláška z 1.11.1759 se vzory poukázek (80 %), REK. Ausgabeedikt vom 1.11.1759 mit Formularen (80 %), REK. 17 VÍDEŇSKÁ MĚSTSKÁ BANKA WIENER-STADT-BANCO

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Výtvarná a typografická úprava Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38

VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38 VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Personální bibliografie

Personální bibliografie ZDENĚK FIBICH Personální bibliografie Z DÍLA ZDEŇKA FIBICHA Libreta ke skladbám Zdeňka Fibicha HOSTINSKÝ, Otakar: Nevěsta messinská. Opera o 3 dějstvích (5 obrazech) na text Otakara Hostinského. Hudbu

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO Čl. I. Úvodní ustanovení Jednání Prezidia CDO jsou řízena podle tohoto jednacího řádu Prezidia CDO. Prezident, popřípadě 1.viceprezident, jsou povinni 4x ročně svolat osobní jednání

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace seznamuje žáky s úkolem, průběhem

Více

7. 9. prosince 2007. st navská. barb rka. p ě v e c k á s o u t ě ž e n s e m b l ů 2 0 0 7

7. 9. prosince 2007. st navská. barb rka. p ě v e c k á s o u t ě ž e n s e m b l ů 2 0 0 7 7. 9. prosince 2007 st navská barb rka p ě v e c k á s o u t ě ž e n s e m b l ů 2 0 0 7 P o ř a d a t e l O b e c S t o n a v a i. r o č n í k Pat r o n i s o u t ě ž e P h D r. L e o n J u ř i c a /

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

Ceník služeb APF pro externí subjekty na r. 2008

Ceník služeb APF pro externí subjekty na r. 2008 Ceník služeb APF pro externí subjekty na r. 2008 1. Složitější dotazy, posudky, tématické soupisy (podle stupně náročnosti lze účtovat přirážku ve výši 20-50%) 100,- Kč/h 2. Rešerše a) pro zahraničí -

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více

R e š e r š e. W. A. Mozart : houslové koncerty, komplexní rozbor koncertu Adur

R e š e r š e. W. A. Mozart : houslové koncerty, komplexní rozbor koncertu Adur R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) W. A. Mozart : houslové koncerty, komplexní rozbor koncertu Adur Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

VY_32_INOVACE_12 Z minulosti hudby nejstarší písně_37

VY_32_INOVACE_12 Z minulosti hudby nejstarší písně_37 VY_32_INOVACE_12 Z minulosti hudby nejstarší písně_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Hudební formy a skladebné postupy Žák: vnímá a postihuje rozdíly mezi tvořením tónu u operního zpěváka a zpěváka rockové a jazzové hudby zrapuje krátký text v týmu zpracujíe projekt na

Více

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond 118 00 Praha 1, Besední 3, T: 257320008, 257323860, 257326975, Fax: 257312834, E-mail: nadace@nchf.cz, internetová adresa: http://www.nchf.cz Grantové řízení

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_126 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

REKTORSKÉ, REGENTSKÉ A KONVIKTUÁLNÍ PEČETI OLOMOUCKÉ UNIVERZITY OD KONCE 16. STOLETÍ DO ROKU 1747

REKTORSKÉ, REGENTSKÉ A KONVIKTUÁLNÍ PEČETI OLOMOUCKÉ UNIVERZITY OD KONCE 16. STOLETÍ DO ROKU 1747 ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA HISTORICA 31 2002 REKTORSKÉ, REGENTSKÉ A KONVIKTUÁLNÍ PEČETI OLOMOUCKÉ UNIVERZITY OD KONCE 16. STOLETÍ DO ROKU 1747 Jan Štěpán Jak je uvedeno

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Rytmus, metrum, tempo, počátky hudebních dějin v Čechách, hudební renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderna, vývoj

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra Vzorový test k přijímacím zkouškám na NMgr. Obor Učitelství Hv pro ZŠ (z dějin hudby, hudebních forem, harmonie, intonace) Příloha W.A. Mozart : Sonáta 1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského

Více

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19 OBSAH Úvod 1 Novela autorského zákona 3 1.1. Proč novela vznikla 3 1.2. Co je smyslem novely 3 1.3. Co novela autorského zákona upravuje 4 Obecně o autorském právu 9 2.1. Začlenění autorského práva do

Více

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo a činnost ČIŽP Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo Upraveno v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre,

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre, Ing. Milan Holeček Předseda úřadu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví Gorazdova 24 P.O. Box 49 128 01 Praha 2 V Praze dne 3.února 2012 Věc: Stížnost na rozpor mezi českou

Více

Elektronické klávesové nástroje a čtyřruční hra na klavír, event. hra na dva klavíry: digitální hudební archiv

Elektronické klávesové nástroje a čtyřruční hra na klavír, event. hra na dva klavíry: digitální hudební archiv Elektronické klávesové nástroje a čtyřruční hra na klavír, event. hra na dva klavíry: digitální hudební archiv Číslo Autor Skladba Interpret Zdroj Minutáž 1 Němec, Ladislav Hra na honěnou Barbora Čopáková

Více

Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011

Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011 Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro školní rok 2010/2011 soutěžní přehlídku výtvarného oboru a soutěž hudebního

Více

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Odmalička Von klein auf Česko-německá spolupráce předškolních zařízení Rückblick und Ausblick Ohlédnutí a plány do budoucna

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Jak postupovat při použití děl cizích autorů v materiálech pro výuku

Jak postupovat při použití děl cizích autorů v materiálech pro výuku Jak postupovat při použití děl cizích autorů v materiálech pro výuku Úvod Autoři tištěných i elektronických děl na VŠCHT Praha dlouhodobě řeší problém vkládání textů, tabulek, obrázků apod., které získali

Více

Friedrich Kuhlau (1786-1832).

Friedrich Kuhlau (1786-1832). R e š e r š e (Bibliografická jednorázová rešerše) Friedrich Kuhlau (1786-1832). Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482 412 122 www.kvkli.cz

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test k uvedeným tématům určený k zadání prostřednictvím interaktivní tabule. Řešení testu je uvedeno v příloze na

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více