VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Stárkov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Stárkov"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Stárkov školní rok 2006/2007

2 1 Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská škola Stárkov adresa školy Stárkov 167 právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitelka: Mgr. Marie Seidlová kontakt tel.: Zřizovatel název zřizovatele Město Stárkov adresa zřizovatele Stárkov 82 kontakt tel.: Součásti školy kapacita Mateřská škola 24 Základní škola 150 Školní družina 28 Školní jídelna 105 Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/ žáků na třídu Mateřská škola stupeň ZŠ 1 (1. 5. r.) stupeň ZŠ Školní družina Školní jídelna MŠ x 20 x Školní jídelna ZŠ x 48 x Jednomu žákovi na prvním stupni ZŠ bylo povoleno individuální vzdělávání (nezapočítává se do celkového počtu žáků). Ve školní jídelně bylo dále zapsáno 17 zaměstnanců školy a 37 cizích strávníků (v hospodářské činnosti)

3 1.4 Materiálně-technické podmínky školy ZŠ a ŠD Učebny, herny 5 kmenových učeben, místnost družiny, tělocvična Odborné pracovny, knihovna, učebna F a Ch, učebna Př, počítačová učebna, multimediální učebna k dispozici obecní knihovna, kuchyňka Odpočinkový areál, zahrada, hřiště školní zahrada, dětské hřiště, školní hřiště Dílny a pozemky školní dílna, zahrada se záhonky, kůlna s potřebným nářadím Žákovský nábytek žáci mají nábytek přiměřený své výšce, je však značně opotřebený Vybavení učebními pomůckami, pro výuku je dostatek učebních pomůcek, průběžně hračkami, sportovním nářadím jsou dokupovány nové pomůcky a hračky do apod. družiny Vybavení žáků učebnicemi a probíhá postupná výměna učebnic za nové, učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj odpovídající potřebám RVP 10 počítačů v síti připojených k internetu, dataprojektor, digitální fotoaparát, laserová barevná tiskárna, kopírka, řada často využívaných výukových programů nejsou plánovány žádné investice z vlastních prostředků Komentář: Vzhledem k ukončení státního projektu SIPVZ bylo nutno vyčlenit vlastní prostředky na nákup a údržbu ICT. Byla zakoupena novější kopírka, stará je přesunuta do MŠ. V počítačové učebně stále chybí výškově nastavitelné židle. V kmenových učebnách bude nutné postupně vyměnit žákovský nábytek. Novou krytinu dostala střecha nad knihovnou a nad bytem školníka. Problémy se zatékáním vody však nebyly zcela odstraněny. Dále je nutné opravit část střechy a okapy nad hlavním vchodem, dokončit rekonstrukci kotelny. 1.5 Údaje o školské radě: Datum zřízení Členové Petr Kylar - předseda Mgr. Zuzana Vařáková Mgr. Marek Šedivý 1.6 Údaje o občanském sdružení při škole Při škole nepracuje žádné občanské sdružení

4 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů C/001 Základní škola nebyl přidělen ročník 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 OBECNÁ ŠKOLA - č.j /97-20 NÁRODNÍ ŠKOLA - č.j /97-20 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) Rozšířené vyučování: Zařazené třídy ročník ne ne ne ne V průběhu roku pracoval celý učitelský sbor na vytvoření vlastního ŠVP. Vzdělávací program dostal název Učíme se zdravě žít, komunikovat a znát. Jeho prioritami jsou: 1. Zdravý životní styl 2. Prohloubení jazykových a komunikačních dovedností 3. Informační gramotnost 4. Výchova kulturního diváka, čtenáře a uživatele informačních technologií 5. Otevřená škola 6. Estetická výchova 7. Environmentální výchova 8. Rozvíjení pohybových dovedností žáků 9. Pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami Podle ŠVP se začne vyučovat od v prvním a šestém ročníku. 2.3 Učební plán Ročník Předmět 1. / / 4. / Český jazyk 9 / 10 8 / 7 / 7 4/4 5 Cizí jazyk 3 4/ Matematika 4 / 5 5 / 5 / 5 4/4 5 Prvouka 2 / 2 3 Přírodověda 2 / 2 Vlastivěda 1 / 2 Chemie 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Obč. a rod. výchova 2/2 2 Hudební výchova 1 / 1 1 / 1 / 1 1/1 1 Výtvarná výchova 1 / 1 1 / 2 / 2 2/

5 Praktické činnosti 1 / 1 1 / 1 / 1 1/1 1 Tělesná výchova 2 / 2 2 / 2 / 2 2 / 2 / 2 Volitelné předměty Týdenní dotace 20 / / 25 / povinných předmětů Cizí jazyky: ročník anglický jazyk. Volitelné předměty: informatika, přírodovědné praktikum, domácnost, základy administrativy, technické praktikum, počítačová grafika 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 18 Počet učitelů ZŠ 7 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet učitelek MŠ 2 Počet provozních zaměstnanců ZŠ 3 Počet provozních zaměstnanců MŠ 1 Počet provozních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek Stupeň Aprobace vzdělání Mgr. Marie Seidlová ředitelka 1,0 VŠ Čj - Ov Mgr. Marek Šedivý učitel 2. st. 1,0 VŠ M F IX. Mgr. Hana Pašťalková, Ph.D. učitelka 2. st. 1,0 VŠ Př Ch VII. Bc. Šárka Ducháčková učitelka 2. st. 1,0 VŠ VI. Alena Frindtová učitelka 1. st. 1,0 VŠ Mgr. Tereza Nováková učitelka 1. st. 1,0 VŠ 1. st. ZŠ I. Zdeňka Komárová učitelka 0,18 SŠ Zdeňka Komárová vychovatelka ŠD 0,86 SŠ Michaela Šrejberová, Dis. vedoucí učitelka MŠ 1,0 VOŠ Olga Gultová učitelka MŠ 0,9 Z Na mateřské dovolené: Mgr. Monika Šedivá Třídnictví Výchovná poradkyně dislektická asistentka: Alena Frindtová Poradce pro volbu povolání: Marek Šedivý Koordinátorka protidrogové prevence a prev. sociálně patologických jevů: Zdeňka Komárová 3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář: - 5 -

6 3. Údaje o nepedagogických pracovnících Provozní pracovníci Funkce Úvazek Vladimír Teplý školník údržbář 1,0 Emilie Marková uklizečka ZŠ 0,85 Marta Hurdálková uklizečka ZŠ 0,85 Věra Urbanová uklizečka, domovnice MŠ 1,0 Naděžda Jeništová hospodářka, vedoucí ŠJ 1,0 Jana Kaněrová hlavní kuchařka 1,0 Eva Pernicová kuchařka 1,0 Stanislava Šmatlánová skladnice, provozní pracovnice v kuchyni 0,69 Stanislava Šmatlánová je od března dlouhodobě nemocná, zastupovaly ji postupně: Vlasta Libalová, Simona Krchová, Hana Horáková. 4 Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2006/ Komentář: 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: Na víceleté gymnázium se nehlásili žádní žáci. b) na SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední akademie školy školy střední školy odb.učiliště celkem c) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 4 - d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

7 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 1. stupeň Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno vyznamenáním I. II. I. II. I. II. I. II. I. II Celkem stupeň Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno vyznamenáním I. II. I. II. I. II. I. II. I. II Celkem Komentář: Žádný žák nebyl hodnocen sníženou známkou z chování. 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Pololetí Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka ,2 4 0, ,5 1 0, Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků S vývojovými poruchami učení 4. 1 S vývojovými poruchami učení 5. 2 S vývojovými poruchami učení 6. 1 S vývojovými poruchami učení 7. 2 S vývojovými poruchami učení 9. 2 Komentář: Všichni integrovaní žáci pracují podle individuálního vzdělávacího programu a škola jim zajišťuje speciální učební pomůcky. Žáci pravidelně dochází na hodiny reedukační péče

8 5.4 Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Rozvrh hodin je vytvářen v souladu s psychohygienickými požadavky, o přestávkách mají žáci možnost relaxace v budově školy i mimo ni. Škola zajišťuje pro žáky pitný režim a odběr školního mléka. Škola má podle nového školského zákona vypracován Školní řád, jehož součástí jsou i pravidla hodnocení žáků. Rodiče jsou o prospěchu a chování svých dětí a o akcích školy informováni dvakrát ročně na třídních schůzkách. Aktuální informace naleznou v žákovských knížkách, letácích, na informační tabuli na náměstí a na webových stránkách obce Stárkov. Škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Náchodě. Ve škole se nevyskytují žádné závažné sociálně-patologické jevy. Průběh a výsledky vzdělávání Všichni učitelé se snaží zachovávat vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy a zároveň respektují individuální vzdělávací potřeby žáků. Ve výuce jsou používány různé metody a formy práce, učitelé zařazují i projektové vyučování. Žáci jsou vedeni k rozvoji sebedůvěry, vzájemného respektování a tolerance. V činnostech žáků je kladen důraz na propojení teorie s praxí. Hodnocení žáků probíhá podle jasně stanovených pravidel, je využíváno i vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků. V odůvodněných případech jsou žáci hodnoceni slovně. Žáci devátého ročníku se podrobili testování společností Scio, a to v obecných studijních předpokladech, českém jazyce, matematice a anglickém jazyce. Každý žák obdržel podrobnou analýzu svých studijních předpokladů a výsledků a také doporučení pro výběr střední školy. 6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili: 1. Institucionální vzdělávání instituce (VŠ/zařízení pro další vzdělávání) název akce financování 1.1 Studium ke splnění kv. předpokladů Studium ke splnění dalších kv předpokladů 1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace PPP Náchod Využití Testu rizika škola Alena Frindtová poruch čtení a psaní pro rané školáky jako možnosti predikce SPU Zdeňka Komárová ŠZ pro DVPP KHK Prevence kriminality ve školním prostředí. Sociálně-patologické jevy ve školní teorii i praxi škola - 8 -

9 Tandem Hudební rok v rámcovém škola vzdělávacím programu Zdeňka Komárová Hrátky s hudbou Tandem Hudební rok v rámcovém škola vzdělávacím programu Tereza Nováková Hrátky s hudbou Marie Seidlová ČMOS PŠ Nový zákoník práce škola ŠZ pro DVPP KHK Tvoříme textilní hračky škola Hana Pašťalková s dětmi ŠZ pro DVPP KHK Základní kurz pro škola Tereza Nováková instruktory školního lyžování Zdeňka Komárová ŠZ pro DVPP KHK Didaktické a prožitkové hry škola SPŠ Hronov Počítačová grafika a škola Marek Šedivý digitální fotografie SPŠ Hronov Využití počítačových sítí ve škola Marek Šedivý výuce SPŠ Hronov Počítačová grafika a škola Marie Seidlová digitální fotografie Marie Seidlová SPŠ Hronov ICT ve výuce českého jazyka a literatury škola SPŠ Hronov Počítačová grafika a škola Hana Pašťalková Hana Pašťalková Marie Seidlová Marie Seidlová Vzdělávací spolek uměleckých řemesel a paličkování digitální fotografie Kurz tkaní a síťování škola NIDV Strategie rozvoje školy Projekt Úspěšný ředitel NIDV 7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Řízení kvality a její hodnocení Projekt Úspěšný ředitel 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti září: ročník začátek plaveckého výcviku ( ) ročník dětské dopravní hřiště Náchod řidičák pro cyklisty celá škola exkurze v třídírně odpadů v Heřmánkovicích, návštěva Broumova celá škola dvoudenní branný kurz v Táboře pod Vysákem ročník exkurze v závodu GEMEC UNION Jívka v rámci volby povolání listopad: ročník vystoupení Dětská revue 6. ročník projekt Egypt v obrazech 9. ročník burza středních škol celá škola bruslení v Hronově pro zájemce výroba adventních věnců prosinec: celá škola projekt Vánoce vánoční dílny a výstava pro veřejnost 1. ročník Slavnost slabikáře ročník projekt Strom - 9 -

10 1. 5. ročník představení loutkového divadla celá škola bruslení v Hronově celá škola vánoční akademie pro veřejnost únor: ročník Den a noc v mé škole 6. ročník projekty My town, my country; My school, my class celá škola dvakrát bruslení v Hronově březen: celá škola projekt Velikonoce velikonoční dílny a výstava pro veřejnost duben: ročník úklid školního hřiště ročník cyklistický výlet do Chlívců ročník návštěva hronovské knihovny ročník exkurze ve stanici BZS Odolov 6. ročník projekt Fashion družina výroba čarodějnice květen: celá škola ukázka dravých ptáků celá škola návštěva pevnosti Dobrošov florbalový kroužek přátelský turnaj ve Velkém Dřevíči 9. ročník přednáška Láska ano, děti ještě ne v Náchodě 6. ročník projekty Animals in the World; Řecko x Řím červen: pro veřejnost dětský den Piráti z Karibiku ročník dětské dopravní hřiště ročník školní výlet do Litoboře ročník školní výlet na Berounsko 6. ročník spaní ve škole ročník návštěva hvězdárny v Úpici celá škola 13. školní olympijské hry celá škola slavnostní závěrečná akademie pro veřejnost zájmové útvary: hraní na flétnu, florbal, počítačový kroužek, zdravotnický kroužek v průběhu roku: ročník péče o zvířátka osmáci degu 6. ročník péče o křečka Arnolda počítačová grafika projekt Starkstadt Stárkov počítačové porovnávání starých a soudobých fotografií Kvůli nedostatku sněhu se nepodařilo uspořádat lyžařský výcvik žáků ani lyžařské závody pro veřejnost

11 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Matematický klokan Přírodovědný klokan Co víš o česko-polském pohraničí Soutěž mladých cyklistů Soutěž hlídek mladých zdravotníků srovnávací soutěže se zúčastnili žáci ročníku srovnávací soutěže se zúčastnili žáci 9. ročníku E. Šolcová, L. Novák, D. Konrát, J. Marková účast v prvním kole mezinárodní soutěže v Machově M. Seidl, L. Kylar, M. Gorganová, K. Bulířová 9. místo v okresním kole soutěže K. Andres, F. Šedivý, J. Pročková, A. Kobrová, K. Bulířová, M. Gorganová 8. místo v okresním kole soutěže 8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Viz inspekční zprávy Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne Mgr. Marie Seidlová ředitelka školy

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007. ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 V Krupce v říjnu 2014 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P. Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2007 2008 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2008-2009 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 IČO: 60152885 e-mail: zsbuky@zsbuky.cz http://www.zsbuky.cz Skype: zsbuky.reditelna TEL./ZÁZN.: +420499873129 TEL./FAX/ZÁZN.: +420499773250

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Hradec Králové, říjen 2010 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více