Stolová pila CTS-81, L, XL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stolová pila CTS-81, L, XL"

Transkript

1 Stolová pila CTS-81, L, XL 1

2 Výrobce: CEDIMA GmbH Larchenweg 3 D Celle Německo se, jako výrobce uvedeného stroje zavazuje poskytnout servisní služby, záruční i pozáruční, po celém území České republiky V případě potřeby se obracejte na: CEDIMA s.r.o. Hornokrčská Praha 4 Krč tel , fax

3 3

4 Technické údaje CTS-81, L, XL Typ: Maximální průměr kotouče: Hloubka řezu: Délka řezu: Vnitřní průměr kotouče: Motor: Počet otáček motoru Napětí: Přívod vody: Obsah vodní vany: Rozměry délka x šířka x výška Váha: CTS-81, L, XL 400 / 400 / 350 mm 130 / 130 / 110 mm 850 / 1250 / 1640 mm 25,4 mm 2,2 / 2,2 / 3,4 kw 2770 / 2770 / 2760 ot./min¹ 220 / 220/ 400 V, 50 Hz ochranným krytem kotouče 25 / 35 / 45 ltr. 1150/ 1550/ 1950 x 670 x 610 mm 78 / 94 / 110 kg Dodávané příslušenství 1 x trn pro přidržování hřídele při výměně kotouče 1 x vidlicový klíč SV 30 1 x podpěrné nohy s připevňovacími šrouby 1 x špunt vodní vany 1 x nastavitelná zarážka 4

5 Podmínky provozu 1. při práci s tímto strojem budou pracovníci používat osobní ochranné pracovní prostředky proti hluku, účinné v oblasti hladin hluku A 105 db. 2. práce se strojem musí být pravidelně přerušována přestávkami o trvání nejméně 10minut a celková doba této práce nesmí přesáhnout u jednoho pracovníka úhrnnou dobu 250minut za směnu. Pracovní postupy budou upraveny tak, aby z nich vyplývaly technologické přestávky vedoucí k přerušování expozice. 3. v době těchto přestávek, nezbytných ze zdravotního hlediska, nesmí být pracovník vystaven působení nadměrného hluku a vibrací. 4. při profesionálním používání (anebo při překračování výše uvedené maximální doby expozice dle bodu 2) musí být místně příslušnému orgánu hygienické služby podán návrh na určení práce jako rizikové z hlediska hluku a vibrací. 5. v blízkosti obytných budov smí být stroj provozován pouze v době mezi 6.00 a 18.00hodin a ne déle než 250minut denně. 5

6 Základní pravidla bezpečnosti práce Základní ustanovení, účel použití Stroj je konstruován dle nejnovějších poznatků techniky a uznávaných bezpečnostně-technických zásad. Při jeho použití však může vzniknout nebezpečí poranění obsluhy nebo třetí osoby resp. nebezpečí poškození stoje. Stroje se smí používat pouze v bezvadném stavu, pouze ke svému účelu, dle bezpečnostních pokynů a dle tohoto návodu. Poruchy, které by mohly ohrozit bezpečnost, musí být okamžitě odstraněny. Stroj je určen výhradně pro řezání diamantovými řezacími kotouči. Jiné použití, zvláště pak jiných řezacích nástrojů než diamantových kotoučů je nepřípustné. Za škody tímto vzniklé výrobce/dodavatel neručí. Riziko nese pouze uživatel. K správnému používání patří též dodržování návodu k obsluze a všech podmínek údržby. Organizační opatření Návod k obsluze je třeba mít na místě, kde stroj pracuje. Dále je třeba se řídit všeobecně platnými zákonnými a jinými závaznými předpisy, které se týkají bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Návod k obsluze je třeba doplnit o takové pokyny, které se týkají organizace práce, průběhu práce, obsluhujícího personálu atd. a vyplývají vždy ze zvláštností konkrétního pracoviště. Všichni pracovníci, kteří pracují se strojem nebo na jeho údržbě, jsou povinni si před započetím práce přečíst tento návod, zvláště pak bezpečnostní pokyny. Je nutno alespoň příležitostně kontrolovat, zda personál při práci se strojem dodržuje tento návod a bezpečnostní předpisy. Personál nesmí mít při obsluze volné vlasy, volné oděvy a ozdoby včetně prstenů, z důvodu nebezpečí poranění uvíznutím nebo vtažením. Pokud je to nutné, nebo požadováno předpisem, je třeba používat ochranné prostředky (ochranné brýle, ochranná sluchátka, bezpečnostní obuv, vhodné ochranné oblečení). Všechny bezpečnostní pokyny na stroji nebo ve stroji musí být udržovány čitelné. Když začne stroj vykazovat poruchu, která by mohla ohrozit bezpečnost práce, je třeba stroj odstavit a zajistit opravu. Na stroji se nesmí bez povolení dodavatele/výrobce provádět žádné změny nebo zásahy, které by mohly ohrozit bezpečnost práce. Náhradní díly musí odpovídat technickým požadavkům výrobce. Toto je vždy zaručeno u originálních náhradních dílů. Je nutno dodržovat lhůty prohlídek stanovené v návodu k obsluze a kontroly stroje, tak jak je stanoveno v návodu k obsluze. 6

7 K prováděni údržby je nutné použít přiměřené dílenské vybaveni. Pracoviště je třeba vybavit a obsluhu seznámit s hasicím přístrojem. Je nutno dbát zásad protipožární ochrany. Personál a jeho kvalifikace, základní povinnosti Se strojem smí pracovat pouze spolehlivý personál. Je třeba dodržovat zákonem stanovenou minimální věkovou hranici. Personál je nutno zaškolit a údržby jasně vymezit jeho povinnosti týkající se obsluhy. Je nutno zajistit, aby se strojem pracoval pouze pověřený personál. Práce na elektrických částech pily smí provádět pouze elektrikáři nebo zaškolené osoby pod dohledem elektrikáře dle stanovených předpisů. Normální provoz Při práci nikdy nezapomínejte na bezpečnost práce. Před započetím práce se seznamte s okolím stanoviště, kde bude pila používána, např. pokud jde o různé překážky práce a provozu, nosnost podlahy a nutné zabezpečení stanoviště vůči okolnímu provozu atd. Zajistěte, aby stroj pracoval pouze v bezpečném a funkčním stavu. Dále je nutné, aby také všechny ochranné pomůcky jako jsou bezpečnostní spínače, ochranná sluchátka atd. byly ve funkčním stavu. Minimálně 1x za směnu prověřte, zda na stroji nevznikly poznatelné vady. Pokud dojde při provozu k nějakým změnám v chodu stroje, stroj vypněte, zajistěte a informujte odpovědnou osobu. Při poruchách funkce stroje tento ihned vypněte a poruchy nechte ihned odstranit. Při práci sledujte dle návodu k obsluze kontrolní ukazatele. Před uvedením stroje do provozu zajistěte, aby nebyl nikdo ohrožen. Zvláštní práce v rámci používání stroje, jeho udržení v chodu, činnosti související s údržbou, odstraňování poruch Je nutno dodržovat termíny a činnosti, které souvisí s používáním stroje, jeho provozem a údržbou, které jsou uvedeny v tomto návodu. Ty to činnosti smí provádět pouze školený personál. Obsluha stroje musí být dobře informována ještě před započetím těchto prací. Všechny práce, jako je příprava stroje k práci jeho sestavování, prohlídka, údržba, opravy atd. je nutno provádět dle tohoto návodu. Pro všechny práce související s provozem stroje zajistěte dostatečný prostor. Při práci ve výšce je nutno používat pouze podstavce, které jsou bezpečné a odpovídajícím způsobem zajištěny. 7

8 Před započetím údržby nebo opravy stroje zbavte, všechny části oleje a nečistot. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Před čištěním stroje vodou nebo čisticími prostředky zakryjte nebo zalepte všechny otvory, do kterých z důvodů bezpečnosti nesmí vniknout voda, což se zvláště týká elektromotorů a spínací skříně. Po vyčištění stroje tato zakrytí/zalepení odstraňte. prohlédněte všechny kabely, spoje atd., zda nedošlo k jejich uvolnění nebo poškození. Též utáhněte uvolněné šrouby. Pokud dochází při těchto pracích k demontáži ochranných zařízení, po ukončení prací prověřte jejich funkci. Nepoužívejte žádné postupy, při kterých by byla ohrožena stabilita stroje. Před odchodem stroj zajistěte proti neoprávněnému použití. Zajistěte bezpečné a ekologické odstranění vzniklého odpadu a nepotřebných dílů. Pokyny pro bezpečný provoz v souvislosti s elektrickým zapojením Používejte pouze originální pojistky s předepsanými parametry. Při poruše v elektrickém zařízeni stroj ihned vypněte. Zajistěte dostatečnou vzdálenost od elektrického vedeni. Životu nebezpečné! Informujte se o bezpečných vzdálenostech. Práce na elektro zařízení smí provádět pouze elektrikář nebo osoba pod dohledem elektrikáře dle platných předpisů Součásti stroje, s kterými budete pracovat -a pokud je tak, předepsáno nesmí být pod napětím. Elektrické vybaveni stroje je nutno pravidelně kontrolovat a nedostatky průběžně odstraňovat. Pokud pracujete s částmi, které jsou pod napětím, zajistěte další osobu pro případ potřeby nouzového vypnuti stroje. Takový pracovní prostor odpovídajícím způsobem označte. Plyn, prach, kouř Při svařovacích a brousících pracích a pracích s ohněm pozor na nebezpečí vzniku požáru nebo explozi. Před těmito pracemi se postarejte, zajistěte dostatečné větráni. Všechna vedeni, hadice a šroubení pravidelně kontrolujte z hlediska jejich těsnosti nebo poškozeni. Hluk Při provozu stroje je nutno nosit osobní ochranné prostředky proti hluku. 8

9 Osvětlení Stroj je určen pouze k provozu při denním světle Při provozu neosvětlených prostorách je nutno zajistit dobré osvětlení pracovního místa. Oleje, maziva a další chemikálie Při zacházení s oleji, mazivy a dalšími chemikáliemi dodržujte bezpečnostní předpisy, platné pro tyto látky. Přemísťováni stroje Používejte pouze vozidlo s dostatečnou nosnosti. Uložení stroje spolehlivě zajistěte. Před nakládáním zajistěte stroj resp. jeho části před nečekaným posunutím resp. změnou polohy k tomu určenými prostředky, které po přemístění stroje opět odstraňte. I při malých pohybech se strojem ho odpojte ze sítě. Při znovuuvedení stroje do provozu postupujte podle návodu k obsluze. 9

10 STOLOVÁ PILA CTS-81, L, XL Popis stolové pily Stolová pila CEDIMA CTS- 81, L, XL se vyznačuje jednoduchou obsluhou, jakož i vysokou přesností řezu. Lze ji snadno transportovat a tak ji lze instalovat i tam, kde se má materiál řezat. Pohonná jednotka a počet otáček na řezací hřídeli jsou dimenzovány tak, aby sloužily k vytvoření optimálních podmínek pro řezání diamantovými řezacími kotouči CEDIMA. Lze s nimi rychle a čistě řezat cihly, pálený slín a přírodní kámen, ale též dlaždice, kachle a podobné keramické produkty, jakož i výrobky z betonu a žáruvzdorných materiálů. ochranný kryt madlo pro nadstavení výšky řezu zástěrka elektrický motor řezací stůl úhlové rameno řezu transportní madla pravítko transportní madla kýbl s vodním čerpadlem přívod chladící kapaliny pravítko řezu podpěrné nohy 10

11 Stolová pila se skládá z následujících komponentů: - svařeného rámu - lehko demontovatelných noh - vodní vany, kbelíku, elektrickým čerpadlem - řezací hlavy s motorem, elektrickým vypínačem a krytem na kotouč - nastavitelného kyvného a úhlového řezacího rámu s rukojetí - lehce obsluhovatelného pohyblivé řezné hlavy Stolová pila CTS 81 XL s maximální délkou řezu 1640 mm Základním elementem stolové pily CTS-81, L, XL je svařovaný rám, který je v rozích vybaven přivařenými rourami pro upevnění podpěrných noh. Stroj stojí na 4 podpěrných nohách, které lze při přepravě snadno demontovat. UPOZORNĚNÍ obsluha pily zajistí její ustavení tak, aby pila stála pevně na všech čtyřech nohách, a aby nedocházelo při řezání k nežádoucím pohybům. 11

12 Výkonný elektromotor je součástí pohyblivé řezací hlavy, která je umístěna na vodící koleji. Díky konstrukci a uložení této vodící koleje lze řezat diamantovým kotoučem až pod úhlem 45. Hlava je usazena na čtyřech pojezdových ložiskách po kterých jezdí volně tam a zpět. Při transportu je řezací hlava zajištěna proti pohybu pomocí aretačního šroubu. ochranný kryt řezného kotouče pohyblivá řezná hlava stolové pily uchycení řezné hlavy aretační šroub na vodící koleji Konstrukce řezací hlavy umožňuje postupné nadstavení požadované hloubky a úhlu řezu diamantového kotouče. Řezací hlava je upevněna na nastavitelném kyvném řezacím ramenní, aby se mohlo provádět hloubkově přesné řezání materiálu. Řezaný materiál je umístěn na řezném stole a proti němu se v požadované výšce a úhlu pohybuje diamantový řezný kotouč. Na hraně stolu je umístěno pravítko, pomocí kterého může obsluha jednoduše nadstavit šířku řezaného materiálu. aretační šroub hloubky řezu šroub pro nadstavení hloubky řezu 12

13 Stolová pila CTS-81 je vybavena vodním čerpadlem pro možnost chlazení řezu vodou, což umožňuje bezprašnou práci, jakož i dobré odstraňování vzniklého odpadu a tím vyšší životnost diamantového kotouče. Ve vaně stolové pily je umístěn vodní přepad, který zajišťuje cirkulaci vody mezi vanou stolové pily a kbelíkem ve kterém je umístěno vodní čerpadlo. Díky umístění čerpadla ve kbelíku dochází k co největší eliminaci ucpání čerpadla šlemem z řezaného materiálu. Relativně čistá voda se k čerpadlu dostává vodním přepadem a šlem z řezu zůstává v oddělené části vodní vany. Výpustný otvor je utěsněný pomocí gumového špuntu. výpustný otvor s gumovým špuntem kbelík s vodním čerpadlem Diamantový řezací kotouč je upevněn přímo na hnací motor pomocí jedné pevné a jedné volné příruby a pomocí aretačního šroubu. pevná příruba aretační šroub volná příruba aretační šrouby ochranného krytu 13

14 Chlazení je zajištěno přívodem vody krytem kotouče. Jako ochrana před znečistěnou vodou je na rámu stolové pily upevněna ochranná rohož a další ochranné prvky. 14

15 UVEDENÍ DO PROVOZU Prověření dodávky Nejdříve prověřte kompletnost a nepoškozenost dodávky stolové pily. Rozsah dodávky je uveden v kapitole "Technické údaje a příslušenství". Stolovou pilu lze sestavit bez zvláštní námahy a zvláštních úprav na pracovišti, avšak při sestavení a zapojení stroje je třeba dbát následujících pokynů ve věci elektroinstalace a všeobecných bezpečnostních předpisů. Sestavení stroje Podpěrné nohy se zasunou zespoda a zajistí se proti vypadnutí křídlovými šrouby. Pila musí stát pevně, rovně a na všech čtyřech podpěrných nohách na podlaze. Musí být postavena tak, aby vyhovovala bezpečné obsluze a nebyla překážkou ostatnímu provozu. Pohyblivou řezací hlavu od aretujte a zároveň se přesvědčte o lehkém chodu řezné hlavy. Vodní čerpadlo V kbelíku pod stolovou pilou je elektrické ponorné čerpadlo, které přivádí chladící vodu hadičkami k ochrannému krytu diamantového řezného kotouče vodu potřebnou k jeho chlazení. Čerpadlo je konstruováno pro práci pod vodou, proto nelze oddělit elektrický kabel od čerpadla. Do prostoru vany je potřeba naplnit dostatečné množství chladící vody, což je cca 30 litrů a umístit vodní přepad. UPOZORNĚNÍ - elektrické čerpadlo nesmí běžet na sucho, může to vést k jeho trvalému zničení Nadstavení hloubky řezu Aby se zabránilo poškození pohyblivého řezacího stolu při řezání, a tím i poškozeni diamantových segmentů na řezném kotouči, spustí se řezací kotouč cca 3 mm pod horní hranu stolu a přidrží se. Tato poloha se dle průměru řezného kotouče pevně nadstaví pomocí dorazového šroubu na kyvném rameni. 15

16 UPOZORNĚNÍ - dbejte na správné nastavení dorazu hloubky řezu, jinak může dojít k poškození řezacího stolu a diamantového kotouče Pro nadstavení jiné hloubky řezu se povolí aretační šroub, diamantový řezací kotouč na kyvné řezací hlavě se spustí na požadovanou řeznou hloubku a následně se dotáhne aretační šroub. Při řezání s pevně nastavenou hloubkou řezu se řezací hlava posouvá s diamantovým kotoučem proti řezanému materiálu, takže tlak je vyvíjen proti řezacímu materiálu, který je položen na řezném stolu. Při větších hloubkách doporučujeme řezat s uvolněnou řeznou hlavou. Řezaným kotoučem pohybujeme na vodící koleji stolové pily sem a tam k řezanému materiálu, přičemž se řezná hlava tlačí pravou rukou směrem dolů. Tento způsob řezání méně zatěžuje elektrický motor, tím se i šetří diamantový řezací kotouč a tak zajišťuje vyšší řezací výkon. Při tomto způsobu řezání je nutno tlak v řezu vyvíjet diferencovaně. Snažte se o rovnoměrný a přiměřený tlak jak v řezu tak i na řez. Diamantový řezný kotouč Výběr diamantových řezných kotoučů je důležitou součástí pracovního úkonu. Pro různé řezné materiály má výběr vhodného typu diamantového kotouče rozhodující význam pro pracovní výsledek. Pro zvláštní materiály je nutný individuální výběr pilových listů po dohodě s CEDIMA. Při použití diamantových řezacích kotoučů CEDIMA je třeba dodržovat následující: - dbát na správnou montáž kotouče ve směru jeho otáčení. Na řezném kotouči se nachází šipka směru otáčení. Není-li tato šipka vidět, dá se směr řezu kotouče následně určit: Diamant tvoří při pracovním procesu za sebou CHVOST, který je stále ve směru otáčky vpředu. chvost směr otáčení 16

17 vyznačení směru otáčení na kotouči vyznačení směru otáčení na ochranném krytu pily - nasadit kotouč na řeznou hřídel tak, aby nedocházelo k jeho házení - nevystavovat diamantové segmenty na kotouči žádným silným úderům, které by mohli vést k jejich zničení Při neodborném používání řezacích kotoučů CEDIMA nelze uplatňovat záruku. Pozor na vnitřní průměr kotouče a průměr řezací hřídele! Pokud je vnitřní průměr Vašeho kotouče větší, použijte vhodný distanční kroužek. Řezací kotouče CEDIMA jsou koncipovány tak, že se při provozu samy brousí. Avšak při častém řezání v silně armovaném materiálu nebo tvrdém, málo abrazivním materiálu se mohou otupit. Jejich naostření je možné řezáním v abrazivním materiálu, např. vápenitém pískovci, asfaltu nebo šamotu. Elektrické připojení Připojeni je možné pouze do předpisově instalované zásuvky s ochranným kontaktem. Jedině tak je zajištěno potřebné uzemnění. Připojovací zásuvka musí být zajištěna ochranným spínačem proti nepravidelnostem při dodávce proudu v elektrické síti. Elektrický motor důvodu bezpečnosti upevněte zástrčku proti vytažení v očku modrého ochranného krytu. Elektrický rozvaděč musí být jištěn 16 Amp. Kabelový buben musí být používán rozvinutý, jinak hrozí možnost poškození elektromotoru. Maximální délka kabelu prodloužení je 50 bm, jinak dochází ke ztrátě výkonu UPOZORNĚNÍ - elektrické spoje nesmí být vlhké. Dodržujte předpisy VDE 17

18 Zapojení a spuštění stolové pily Hlavním vypínačem se spouští a vypíná vodní čerpadlo a zároveň elektrický motor pohánějící diamantový řezný kotouč. tlačítko START STOP tlačítko tlačítko STOP Motor je vybaven tepelnou pojistkou a při přetížení dojde k jeho zastavení. Po krátké době je možno elektrický motor pily znovu spustit. Pokud tato tepelná ochrana reaguje opakovaně, může to být následujících příčin: - příliš vysoký tlak v řezu, čímž dochází k přetížení motoru - je použit nevhodný diamantový řezný kotouč z hlediska druhu materiálu - možná elektrická porucha na pile Ukončení práce se stolovou pilou Před čištěním je nutno stolovou pilu odpojit z elektrické sítě! - odstranit znečištěnou vodu - odstranit šlem z vodní vany - ponorné čerpadlo propláchnout čistou vodou, aby se odstranil vniklý šlem a zabránilo jeho ucpání. Sítko se jednoduše vyšroubuje, čerpadlo se uvolní a vyndá UPOZORNĚNÍ - před čištěním čerpadla je nutno stroj, odpojit z elektrické sítě 18

19 Údržba stolové pily Při provádění údržby je třeba dodržovat základní bezpečnostní předpisy. Stroj je nutno před každou údržbou nebo opravou řádně vyčistit. UPOZORNĚNÍ stolová pila musí být odpojena od elektrické sítě Postup při čištění stolové pily Suché čištění: prach a nečistoty odstraňujte vždy s jen lehce navlhčeným hadrem nebo měkkým kartáčkem. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky vysokotlaké čističe ani nepoužívejte kapaliny teplejší než 30 o C. Používejte pouze tkaniny, které nepouštějí vlákna. Čištění vodou: Do elektromotoru, zásuvky, spínače, nesmí z bezpečnostních důvodů vniknout voda, čisticí prostředky ani pára. Proto při čištění vodou zakryjte a utěsněte tyto části stolové pily. Malým proudem vody a kartáčkem odstraňte nečistoty a u kritických míst postupujte obzvlášť opatrně. Motor a spínač čistit pouze vlhkým hadrem. Kuličková ložiska na pojízdných rolnách jsou dlouhodobě namazána. POZORNĚNÍ - po očištění vodou znovu zapojte stolovou pilu do sítě s použitím ochranného spínače proti výkyvům v elektrické síti. Pokud spínač nechte stolovou pilu prověřit v odborném servisu Postup při čištění ponorného čerpadla Při delším odstavení stolové pily může dojít k zanesení čerpadla šlemem a k zablokování vrtulky čerpadla. Při spuštění stroje se do provozu po delší době postupujte následovně: - vyjměte čerpadlo z vody a vyčistěte - zbavte sítko od nečistot - vrtulku čerpadla očistěte a zbavte šlemu - prověřte, zda se vrtulka čerpadla lehce točí - opět čerpadlo složte a prověřte jeho funkci. UPOZORNĚNÍ - před údržbou čerpadla odpojte stolovou pilu z elektrické sítě 19

20 Intervaly pravidelné údržby INTERVAL po každém použití po čištění s vodou před znovu uvedením do provozu před delším odstavení po delším odstavení při mrazu - zimní provoz ČINNOST * odstranit špinavou vodu * odstranit kaly * čerpadlo propláchnout čistou vodou * zapojit do sítě přes ochranný spínač * vyčistit a namazat všechny pohyblivé části * prověřit opěrné nohy * prověřit utažení šroubů * prověřit pohyblivost řezacího stolu * zapnutí motoru bez kotouče a následné vypnutí (pokud stroj neběží, nechat ho prověřit elektrikářem) * prověřit funkci čerpadla * zamezit zamrznutí čerpadla a výplachového a chladícího systému vypuštěním vody po každém použití a při delší přestávce 20

21 Poruchy stolové pily a jejich možné příčiny STROJ PŘI ZAPNUTÍ NEFUNGUJE * připojovací kabel je špatně zapojen prověřit připojení kabelu * připojovací kabel je provést výměnu kabelu defektní * hlavní spínač je defektní vyměnit, event.prověřit hlavní spínač * porucha v el. zařízení prověřit stroj stroje elektrikářem * motor je vadný prověřit eventuálně vyměnit motor STROJ PŘI ZAPNUTÍ NEFUNGUJE * připojovací kabel je špatně zapojen prověřit připojení kabelu * připojovací kabel je provést výměnu kabelu defektní * hlavní spínač je defektní vyměnit, event.prověřit hlavní spínač * porucha v el. zařízení prověřit stroj stroje elektrikářem * motor je vadný prověřit eventuálně vyměnit motor MOTOR SE VYPÍNÁ * příliš silný tlak v řezu snížit tlak v řezu * je použit nevhodný motor vybrat správný typ kotouče * porucha v el. zařízení nechat stroj prověřit elektrikářem stroje STROJ NEDÁVÁ POŽADOVANÝ VÝKON * připojovací kabel je příliš dlouhý nebo prověřit je navinut na bubnu * napětí v síti je dodržovat el.údaje na nedostačující stroji * motor nedrží otáčky nechat prověřit stroj elektrikářem NEDOSTATEČNÝ PŘÍVOD VODY 21

22 * čerpadlo saje doplnit vodu vzduch * sítko je ucpané vyčistit sítko a čerpadlo * kolečko čerpadla je rozložit a vyčistit znečištěné čerpadlo KOTOUČ HÁZÍ DO STRAN * kotouč je poškozený, ohnutý vyrovnat kotouč vyčistit přírubu unašeče segmenty naletovat na nový nosič vyměnit kotouč vyměnit přírubu vyměnit motor * příruba unašeče je defektní * hřídel motoru je ohnutá ODPADÁVAJÍ SEGMENTY * příruba unašeče je vyčistit přírubu unašeče zanesená * kotouč je přehřátý, málo zlepšit přívod vody vody OPOTŘEBENÍ KOTOUČE JE VELKÉ * zvolen nevhodný typ zvolit jiný typ kotouče kotouče * hnací hřídel hází vyměnit motor * dochází k přehřátí zlepšit přívod vody 22

ŘEZAČSPÁR CF-12.4 B. Výrobce: CEDIMA GmbH. Larchenweg 3 D-29227 Celle Německo

ŘEZAČSPÁR CF-12.4 B. Výrobce: CEDIMA GmbH. Larchenweg 3 D-29227 Celle Německo ŘEZAČSPÁR CF-12.4 B Výrobce: CEDIMA GmbH. Larchenweg 3 D-29227 Celle Německo se jako výrobce uvedeného stroje zavazuje poskytnout servisní služby, záruční i pozáruční, po celém území České republiky. V

Více

Řezač spár CF 13 B. Výrobce: CEDIMA GmbH Larchenweg 3 D-29227 Celle Německo

Řezač spár CF 13 B. Výrobce: CEDIMA GmbH Larchenweg 3 D-29227 Celle Německo Řezač spár CF 13 B Výrobce: CEDIMA GmbH Larchenweg 3 D-29227 Celle Německo CEDIMA GmbH. Laerchenweg 3 D 29227 Celle Německo se jako výrobce uvedeného stroje zavazuje poskytnout servisní služby, záruční

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

Návod na obsluhu. Ohýbačka RBM1300M. Přečtěte si tento návod na obsluhu a dodržujte bezpečnostní pokyny! Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny!

Návod na obsluhu. Ohýbačka RBM1300M. Přečtěte si tento návod na obsluhu a dodržujte bezpečnostní pokyny! Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny! Návod na obsluhu Ohýbačka RBM1300M Přečtěte si tento návod na obsluhu a dodržujte bezpečnostní pokyny! Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny! Vydání: 2009 Revize 01 - ČEŠTINA PŘEDMLUVA Vážený zákazníku!

Více

Návod pro obsluhu a údržbu. Bloková pila VACUTEC MORAVIA VMP 700

Návod pro obsluhu a údržbu. Bloková pila VACUTEC MORAVIA VMP 700 Návod pro obsluhu a údržbu Bloková pila VACUTEC MORAVIA VMP 700 VACUTEC MORAVIA spol. s r.o. Kojetínská 3881 767 01 Kroměříž vacutec@vacutec.cz www.vacutec.cz Obsah: 1. Obecné informace 2. Montáž 3. Montáž

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

BF-410. Podlahová bruska PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

BF-410. Podlahová bruska PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ ISO 9001:2000 Ledařská 8 / 147 00 Praha 4 - Braník / Česká republika http://www.huddy.cz / info@huddy.cz tel: +420 244 461 926 / fax: +420 244 461 927 / IČ: 45795771 / DIČ: CZ45795771 Reg: MS Praha, Spis.

Více

Popis stroje. Příslušenství a spotřební materiál. Předpis pro použití akumulátorových baterií

Popis stroje. Příslušenství a spotřební materiál. Předpis pro použití akumulátorových baterií 5 Popis stroje Příslušenství a spotřební materiál Předpis pro použití akumulátorových baterií Před uvedením stroje do provozu věnujte pozornost těmto pokynům! Pokud doba použití akumulátorových baterií

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití PARNÍ ČISTIČ CS 2000 Návod k použití Blahopřejeme Vám k nákupu parního čističe CS - 2000! VLASTNOSTI: výkon 1350 W, velmi nízká úroveň hluku při provozu, Dodávané příslušenství: prodlužovací trubice podlahový

Více

AKU- vrtačka-šroubovák

AKU- vrtačka-šroubovák NÁVOD K OBSLUZE AKU- vrtačka-šroubovák Obj.č.: 823 887 1. BEZPEČNOSTTNÍ UPOZORNĚNÍ Pozor! Při používání elektrického nářadí je nutno dbát ochrany před úrazem elektrickým proudem, dbát bezpečnosti při práci

Více

Vibrátor betonu HEBR1500

Vibrátor betonu HEBR1500 Version 1.2 česky Vibrátor betonu HEBR1500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 08 Art.-Bez.: HEBR1500 Obsah Důležité upozornění 2 Před použitím 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 4 Popis 5 Uvedení

Více

GARDENA. Návod k použití Ponorné čerpadlo

GARDENA. Návod k použití Ponorné čerpadlo GARDENA Návod k použití Ponorné čerpadlo 11000 SL automatic č. výrobku 1786 15000 SL automatic č. výrobku 1788 Dovozce:GARDENA spol. s r.o. Řípská 20a,č.p.1153 627 00 Brno Tel:05/4821777 Fax:05/48217590

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

Stroj na foukání tepelné izolace TAJFUN K. duben 2016. Dodržujte zásady bezpečnosti práce

Stroj na foukání tepelné izolace TAJFUN K. duben 2016. Dodržujte zásady bezpečnosti práce duben 2016 Stroj na foukání tepelné izolace TAJFUN K Popis TAJFUN K je profesionální stroj určený pro foukání minerálních izolací vyráběných společností Knauf Insulation, určených pro tento způsob aplikace.

Více

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze Návod k obsluze Původní návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

KDR 802 odsavač pilin a třísek

KDR 802 odsavač pilin a třísek odsavač pilin a třísek Návod k používání aktualizace 7/ 2010 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 517 50 Častolovice Czech Republic

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ Vzduchový kompresor Návod k použití Bezolejový typ Důležité!! Pozorně pročtěte tento návod před začátkem instalace. Informace platí pro všechny obdobné modely. El. napájení Model č. Výrobní číslo Datum

Více

Návod k obsluze GV25 GV35 GV702. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze GV12066 (1) 2012-04-10

Návod k obsluze GV25 GV35 GV702. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze GV12066 (1) 2012-04-10 Návod k obsluze Původní návod k obsluze GV25 GV35 GV702 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com GV12066 (1) 2012-04-10 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO NÁVODU

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S A 004-01 02/2007 1 s tran a OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty

Více

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010 Návody k obsluze kladkové polohovadlo CZ TR-0102 Všeobecné pokyny Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky. Přečtěte si návod k obsluze všech součástí systému!

Více

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče Dodávané pilové kotouče Použití Označení Obj. číslo Univerzální pilový kotouč: dřevo Řezy vysoké kvality: dřeva třískových desek Pilový kotouč pro: potažené desky porýhované desky Opravy 210 x 2,2 / 1,4

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150 Werkzeugmaschinen Návod k obsluze BSM 75 BSM 50 Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste se rozhodl pro tento kvalitní stroj společnosti FLOTT! Koupí tohoto výrobku společnosti FLOTT jste získali stroj, který

Více

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40 Návod k montáži a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru k našemu výrobku. Byl vyvinut a vyroben na základě nejnovějších poznatků v oboru. Než začnete zařízení

Více

PLOŠINA MODEL SPEEDER

PLOŠINA MODEL SPEEDER PLOŠINA MODEL SPEEDER Ing. Štefan Töltési mobil +420 777 820 666 Pod Křížkem 1466 tel + fax 353 821 678 363 01 OSTROV e-mail: info@odtahova-technika.cz OBSAH 1. DATA FIRMY... 1 2. DATA PLOŠINY... 1 3.

Více

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40 Návod k montáži a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru k našemu výrobku. Byl vyvinut a vyroben na základě nejnovějších poznatků v oboru. Než začnete zařízení

Více

NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA UDS 550

NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA UDS 550 NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA UDS 550 UMACON, S.A. utiles y maquinas para la construccion, S.A. - Polígono Industrial Malpica C/F n 26 Tel. +34 976 571 212 Fax +34 976 571 197

Více

Kalové čerpadlo BSTP400

Kalové čerpadlo BSTP400 Version 1.2 česky Kalové čerpadlo BSTP400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 105 06 Art.-Bez.: BSTP400 OBSAH POZNÁMKY Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D CZ Návod k obsluze Obj. číslo: 4031610 Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D Všeobecné bezpečnostní pokyny Pozor: Při používání tohoto kompresoru je třeba na ochranu před úderem elektrickým

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 104915 V1/0315 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 156 1.1 Bezpečnostní pokyny... 156 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 157 1.3 Zdroje nebezpečí... 158 1.4

Více

NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKY VRTÁKŮ BSG 20/2

NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKY VRTÁKŮ BSG 20/2 NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKY VRTÁKŮ BSG 20/2 Překlad originálního návodu k obsluze Uschovejte prosím pro budoucí používání! Kaindl-Schleiftechnik REILING GmbH, Remchinger Str. 4, D-75203 Königsbach-Stein Tel.:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorové klimatizační jednotky FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorové klimatizační jednotky FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB NÁVOD K OBSLUZE Invertorové klimatizační jednotky SYSTEM FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB OBSAH PŘEČTĚTE SI PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU Názvy a funkce součástí...2 Bezpečnostní

Více

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 CZ ČESKY Obsah 1. Bezpečnost... 156 1.1 Bezpečnostní pokyny... 156 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 159 1.3 Používání v souladu s určením...

Více

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Návod k obsluze Technické informace o produktu Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 2. Technické údaje 4 3. Doprava, balení 5 4. Návod k montáži

Více

Fi l t rační oběhové čerpadl o

Fi l t rační oběhové čerpadl o Ve r z e 1.1 česká Fi l t rační oběhové čerpadl o Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 261 47 OBSAH VÝKRES DÍLŮ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Benzinový kypřič BMH360-5.0

Benzinový kypřič BMH360-5.0 Version 1.2 česky Benzinový kypřič BMH360-5.0 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 278 01 Art.-Bez.: BMH360-5.0 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné

Více

Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5

Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5 Version 1.2 česky Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 06 Art.-Bez.: HBBR5,5 Obsah: Poznámky: Důležité upozornění 2 Před použitím 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY www.1bow.cz tel. 585 378 012 OPTIMUM Návod k obsluze Verze 1.1 Variátorová stolní vrtačka OPTI B23 PRO Vario Variátorová sloupová vrtačka OPTI B26 PRO Vario OPTI B33 PRO Vario Návod pečlivě uschovejte

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

Žlabový řetězový dopravník a přijmový žlabový dopravník

Žlabový řetězový dopravník a přijmový žlabový dopravník Návod k používání a obsluze Žlabový řetězový dopravník a přijmový žlabový dopravník Výrobek Dodavatel název: Žlabový řetězový dopravník a příjmový žlabový dopravník typ: NR 200/ 40, 60 HD název: AGRICO

Více

Pásová a kotoučová bruska BBTS500

Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Verze 1.1 Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Návod k obsluze CE Číslo artiklu: 101 23 Označení artiklu: BBTS500 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Návod k obsluze by měl být vždy po ruce! 1. Obecné informace... 38 1.1 Informace k návodu k obsluze... 38 1.2 Informace týkající

Více

Pily na zdivo přehled

Pily na zdivo přehled Pily na zdivo přehled POUŽITÍ PRODUKTU TECHNICKÉ ÚDAJE STRANĚ POUŽITÍ PRODUKTU TECHNICKÉ ÚDAJE STRANĚ Všechny druhy cihel a bloků. Husqvarna TS 400 F 1500 / 2200 / 2700 W Průměr kotouče, max. 400 mm 125

Více

Dolphin 2001. - instalační a uživatelský návod na použití verze 02

Dolphin 2001. - instalační a uživatelský návod na použití verze 02 Dolphin 2001 - instalační a uživatelský návod na použití verze 02 Obsah 1. Popis zařízení 1.1 Všeobecné údaje 1.2 Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1 Použití 2.2 Umístění 2.3 Uvedení do provozu 2.3.1.

Více

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Odsavač par Model 6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Návod k použití a instalaci OD 9 1 2 3* 4 2 a b c 3 5 4 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu sledujte také obrázky na prvních stranách, na které

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 200069 V1/0615 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 178 1.1 Bezpečnostní pokyny... 178 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 180 1.3 Zdroje nebezpečí... 181 1.4

Více

Návod k použití Kolébková pila na palivové dřevo ZI-WP 700 EAN : 912003923741 1 Přečtěte a dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Technické změny jakož i chyby tisku a sazby vyhrazeny! Stav:

Více

DX-350 NÁVOD K OBSLUZE

DX-350 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČESKY A. POKYNY K SESTAVENÍ Montáž Bezpečnost Zapojení Použití Doporučení k pracovišti B. SPUŠTĚNÍ STROJE Kontroly před spuštěním C. POKYNY K POUŽÍVÁNÍ OBSAH D. ÚDRŽBA Čištění a údržba

Více

POWXG9417. Copyright 2010 VARO Page 1 www.varo.com

POWXG9417. Copyright 2010 VARO Page 1 www.varo.com POWXG9417 6 4 5 1 3 2 Copyright 2010 VARO Page 1 www.varo.com POWXG9417 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

Více

STOLOVÁ PILA CTS - 56

STOLOVÁ PILA CTS - 56 STOLOVÁ PILA CTS - 56 Výrobce: CEDIMA GmbH Laerchenweg 3 D - 29227 Celle Německo CEDIMA GmbH. Laerchenweg 3 D 29227 Celle Německo se jako výrobce uvedeného stroje zavazuje poskytnout servisní služby, záruční

Více

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ FRIATOOLS Návod k použití Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL FRIATOOLS Obsah Strana 1. Úvod 1.1 Bezpečnostní pokyny 2 1.2 Účel použití 3 2. Bezpečnost

Více

Scheppach rs 400 Rotační prosívadlo. Výrobce :scheppach Výroba dřevoobráběcích strojů s.r.o. Günzburger Strasse 69 D 89335 Ichenhausen

Scheppach rs 400 Rotační prosívadlo. Výrobce :scheppach Výroba dřevoobráběcích strojů s.r.o. Günzburger Strasse 69 D 89335 Ichenhausen Přesívač rs 400 1 Scheppach rs 400 Rotační prosívadlo Výrobce :scheppach Výroba dřevoobráběcích strojů s.r.o. Günzburger Strasse 69 D 89335 Ichenhausen Vážený zákazníku, Přejeme Vám mnoho radosti a úspěch

Více

Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen

Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen 400/10/50 N #50015 Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen 1 14 12 11 4 6 13 5 7 2 1 10 9 8 3 2 230 V~50 Hz 40 kg 2,2 kw/3 PS S3 (50%) ca. 395 l/min ca. 250 l/min 10 bar

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 02 28 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Korečkový elevátor. Návod k používání a obsluze

Korečkový elevátor. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze Korečkový elevátor Výrobek Dodavatel název: Korečkový elevátor typ: NBE 425, 440, 460 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163

Více

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Verze 1.1 česká Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Provozní návod Číslo artiklu: 27805 OBSAH VÝKONOVÝ DIAGRAM Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

nejsou určeny. Nepoužívejte např. ruční kotoučovou pilu k porážení stromů nebo k odřezávání větví.

nejsou určeny. Nepoužívejte např. ruční kotoučovou pilu k porážení stromů nebo k odřezávání větví. WFO 280 Bedienungsanleitung Schwingschleifer 2 5 Operating instructions Orbital finishing sander 6 9 Mode d emploi Ponceuse vibrante 10 13 Istruzioni d uso Levigatrice orbitale 14 17 Gebruiksaanwijzing

Více

Telefon/mobil/fax: 605 136 609 Mail: info@kovar-narez.cz ZAŘÍZENÍ -NÁZEV: TAVIDLO VOSKU TYP: TV-1 VÝROBNÍ ČÍSLO: DATUM DODÁNÍ (PRODEJE):

Telefon/mobil/fax: 605 136 609 Mail: info@kovar-narez.cz ZAŘÍZENÍ -NÁZEV: TAVIDLO VOSKU TYP: TV-1 VÝROBNÍ ČÍSLO: DATUM DODÁNÍ (PRODEJE): ZAŘÍZENÍ -NÁZEV: TAVIDLO VOSKU VÝROBNÍ ČÍSLO: TYP: TV-1 DATUM DODÁNÍ (PRODEJE): NÁZEV: Martin Kovář ADRESA: 756 62 Hutisko-Solanec 462 IČ: 65134443 DIČ: 7306235871 Telefon/mobil/fax: 605 136 609 Mail:

Více

Překlad z originálního dokumentu jako služba firmy DT&SHOP. SYMPRO. č. 6500-0000. Návod k obsluze

Překlad z originálního dokumentu jako služba firmy DT&SHOP. SYMPRO. č. 6500-0000. Návod k obsluze Překlad z originálního dokumentu jako služba firmy DT&SHOP. SYMPRO č. 6500-0000 Návod k obsluze ČESKY SYMPRO 6500-0000 Obsah Návod.....5 Symboly......5 Pokyny pro uživatele......6 Návod k obsluze 1.

Více

HL 2.30 NT HL 2.40 NT Datum automobilního zvedáku: 04/2013 Návod k obsluze: 22.04.2013 Platnost od SN: 350974 Modifikováno:08-2013

HL 2.30 NT HL 2.40 NT Datum automobilního zvedáku: 04/2013 Návod k obsluze: 22.04.2013 Platnost od SN: 350974 Modifikováno:08-2013 HL 2.30 NT HL 2.40 NT Datum automobilního zvedáku: 04/2013 Návod k obsluze: 22.04.2013 Platnost od SN: 350974 Modifikováno:08-2013 Originál návodu k obsluze Návod k obsluze a dokumentace Sériové č.:...

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Model RT-23I RT-30I RT-40I 220 240V ~ 50 Hz

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Model RT-23I RT-30I RT-40I 220 240V ~ 50 Hz Stolní ventilátor Model RT-23I RT-30I RT-40I Síťové napětí 220 240V ~ 50 Hz 220 240V ~ 50 Hz 220 240V ~ 50 Hz Jmenovitý výkon 30 Watt 40 Watt 50 Watt Elektr. třída ochrany I I I Průměr ca. 23 cm ca. 30

Více

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Pozor: tento návod k provozu obsahuje upozornění, která jsou důležitá pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto sí bezpodmínečně peč1ivě přečtěte

Více

DOLPHIN GALAXY. - instalační a uživatelský návod na použití, záruční list verze MTF_2

DOLPHIN GALAXY. - instalační a uživatelský návod na použití, záruční list verze MTF_2 DOLPHIN GALAXY - instalační a uživatelský návod na použití, záruční list verze MTF_2 Obsah 1. Popis zařízení 1.1 Všeobecné údaje 1.2 Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1 Použití 2.2 Umístění 2.3 Uvedení

Více

Odsávač kalu 30 litrů. Obj. č.: 55 10 13. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům. Popis výrobku. Použití.

Odsávač kalu 30 litrů. Obj. č.: 55 10 13. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům. Popis výrobku. Použití. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům Odsávač kalu 30 litrů Obj. č.: 55 10 13 Odhalíte-li při vybalování, že výrobek byl během přepravy poškozen, okamžitě informujte Vašeho

Více

ENAR AFE2000, AFE 2000M, AFE1000, AFE1000M AFE2000T, AFE2000MT,AFE2500,AFE3500,AFE4500. Návod k obsluze EEEE VYSOKOFREKVENČNÍ MĚNIČE

ENAR AFE2000, AFE 2000M, AFE1000, AFE1000M AFE2000T, AFE2000MT,AFE2500,AFE3500,AFE4500. Návod k obsluze EEEE VYSOKOFREKVENČNÍ MĚNIČE ENAR EEEE AFE2000, AFE 2000M, AFE1000, AFE1000M AFE2000T, AFE2000MT,AFE2500,AFE3500,AFE4500 VYSOKOFREKVENČNÍ MĚNIČE Návod k obsluze OBSAH 1 ÚVOD 2 2 SPECIFIKACE MĚNIČŮ 3 3 PODMÍNKY PRO POUŽITÍ 6 3.1 PRACOVIŠTĚ

Více

Návod na použití elektrického drbadla Cow Cleaner

Návod na použití elektrického drbadla Cow Cleaner Návod na použití elektrického drbadla Cow Cleaner Obj. č: 3291 Technická data Rozměry: (d/ š / v): 1200 mm x 500 mm x 1100 mm Hmotnost: 110 kg Hlučnost: 70 dba Napětí: 230 Volt / 50 Hz Pohon: bezúdržbový

Více

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Provozní návod Bruska za mokra D111084 - - 1001 *D111084-1001* Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Více

Umývací zařízení dílů

Umývací zařízení dílů BIO-CIRCLE Návod na použití Strana 1 / 9 Umývací zařízení dílů CB Chemie und Biotechnologie GmbH Gütersloh Dovoz a distribuce pro ČR: BIOCHEM CLINTECH s.r.o., Hviezdoslavova 1096/29, 627 00 Brno Tel.:

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

Výrobce. Vážený zákazníku

Výrobce. Vážený zákazníku hcm 25 Dlabačka Výrobce Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní zkušenosti s Vašim novým

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 CS NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost... 2 Informace o přístroji... 3 Transport a skladování...

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI ilustrační foto NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI Písková filtrace ProfiStar 112013 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Všeobecné informace... str. 3 3. Obsah balení... str. 3 4. Technické údaje...

Více

Návod k obsluze. Rotační míchadlo AOX-S (230 V) Rotační míchadlo AOX-S. Collomix GmbH 85080 Gaimersheim

Návod k obsluze. Rotační míchadlo AOX-S (230 V) Rotační míchadlo AOX-S. Collomix GmbH 85080 Gaimersheim Návod k obsluze (230 V) Collomix GmbH Daimlerstraße 9 Německo Telefon: +49 (0)8458 3298-0 Telefax: +49 (0)8458 3298-30 info@collomix.de www.collomix.de Made in Germany Výr. č. 37.123 Rev. 1 Strana 1 Ovládací

Více

Pásová a kotoučová bruska. bts 900x

Pásová a kotoučová bruska. bts 900x Pásová a kotoučová bruska bts 900x 2 3 Výrobce scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 1/18 Přečerpávací zařízení odpadních vod DrainLift S Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 2/18 Obsah 1 Všeobecně 3 1.1 Účel použití

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení.

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

Kolébková pila wox d 700 1530 0901 380-420V / 50 Hz 5,20 kw wox d 700s 1530 0911 380-420V / 50 Hz 5,20 kw 1530 0912 380-420V / 50 Hz 7,50 kw wox d

Kolébková pila wox d 700 1530 0901 380-420V / 50 Hz 5,20 kw wox d 700s 1530 0911 380-420V / 50 Hz 5,20 kw 1530 0912 380-420V / 50 Hz 7,50 kw wox d Kolébková pila wox d 700 1530 0901 380-420V / 50 Hz 5,20 kw wox d 700s 1530 0911 380-420V / 50 Hz 5,20 kw 1530 0912 380-420V / 50 Hz 7,50 kw wox d 500 1532 0901 220-240V / 50 Hz 3,10 kw 1532 0902 380-420V

Více

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho NÁVOD K OBSLUZE Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho Domácí vodárna HWA 800 K Obj. číslo 94206 Domácí vodárna HWA 1200 IC Obj. číslo 94207 nářadí s.r.o. Před spuš těním je nutno si důkladně pročís

Více

ENARCO, S.A. Návod k obsluze ELEKTRICKÉ PONORNÉ VIBRÁTORY

ENARCO, S.A. Návod k obsluze ELEKTRICKÉ PONORNÉ VIBRÁTORY ENARCO, S.A. ELEKTRICKÉ PONORNÉ VIBRÁTORY M35 AFP-M5 AFP-M6 AFP-M7 AFP MP35 AFP-MP5 AFP-MP6 AFP-MP7 AFP M35 AFP-M5 AFP-M6 AFP-M7 AFPMP35 AFP-MP5 AFP-MP6 AFP-MP7 AFP Návod k obsluze OBSAH 1 ÚVOD 3 2 TECHNICKÉ

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1 Návod k použití BEEM Parní čistič Miracle Mop 9 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

Wilo-DrainLift Box. Návod k montáži a obsluze. Aktualizace: 17.10.03. Technické změny vyhrazeny!

Wilo-DrainLift Box. Návod k montáži a obsluze. Aktualizace: 17.10.03. Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze Aktualizace: 17.10.03 Wilo-DrainLift Box 2521833/1003 Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze 1 Obsah: 1 Všeobecně 1.1 Účel použití 1.2 Charakteristika výrobku 1.2.1

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod k obsluze. Sušička prádla

Návod k obsluze. Sušička prádla Návod k obsluze Sušička prádla Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší sušičky Sušička je určena pro sušení prádla v domácnosti. Prádlo v sušičce se rychle usuší, je měkké a podajné

Více