PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY"

Transkript

1 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY Chvalovická 1042, Pečky, IČ: , tel.: , 606/ , web: PODROBNÉ INFORMACE O SLUŽBĚ 1) Časové a územní vymezení služby Pečovatelská služba se poskytuje v pracovní dny od 7.00 do hodin (každý den je od 6.30 do 7.00 hodin ranní provozní porada, ale přesto jsou neodkladné záležitosti řešeny). V případě potřeby je možné domluvit poskytování služby do hodin, o víkendu a svátcích. Úkony, které musí být v souladu s uzavřenou smlouvou, poskytuje pověřený pracovník v sociálních službách (pečovatelka) dle vypracovaného týdenního plánu práce. Pečovatelská služba se poskytuje občanům Peček a občanům z obcí, se kterými má organizace uzavřenu Smlouvu o zajištění úkonů pečovatelské služby dle ceníku č. 1. Jiným občanům je poskytována pečovatelská služba v závislosti na provozních podmínkách dle ceníku č. 2. Přednostně je uspokojena poptávka občanů Peček a obyvatel s obcí, se kterými má organizace uzavřenu Smlouvu o zajištění úkonů pečovatelské služby. 2) Evidence úkonů a jejich úhrada Úkony poskytované v domácnosti uživatele: Poskytované úkony zapisuje pečovatelka do Denního záznamu pečovatelky, který slouží jako podklad k měsíčnímu vyúčtování. Denní záznam je po celý měsíc ponechán v domácnosti uživatele, aby měl kdykoliv možnost do něj nahlédnout. Pouze ve zcela výjimečných případech, kdy se záznam z domácnosti opakovaně ztrácí, je uložen ve velké pečovatelně v sídle organizace, kde do něj pečovatelka zaznamenává potřebné informace. Po skončení měsíce potvrdí uživatel v záznamu svým podpisem, že mu zapsané úkony byly skutečně poskytnuty, a to v uvedeném rozsahu a čase. Při odmítnutí uživatele potvrdit poskytnutí úkonů svým podpisem, provede o tom pečovatelka zápis do denního záznamu pečovatelky i do záznamu o průběhu služby ve spise a neprodleně o této skutečnosti informuje ředitelku. Výši úhrady potřebné pomoci poskytnuté v kalendářním měsíci je poskytovatel sociálních služeb povinen uživateli písemně vyúčtovat nejpozději do 10 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla pomoc poskytnuta. Uživatel se zavazuje platit úhradu za poskytnuté terénní služby pověřenému zaměstnanci poskytovatele v hotovosti ihned při předložení vyúčtování, a to proti potvrzení. Na stvrzence je podepsán plátce i příjemce hotovosti. Originál stvrzenky zůstává uživateli, kopie stvrzenky se zakládá do účetnictví organizace. Úhradu poskytnutých služeb je rovněž možno platit přes bankovní účet. Měsíční úhrada za pečovatelskou službu poskytnutou v domácnosti se stanoví jako součet cen uvedených v Sazebníku úkonů Pečovatelské služby města Pečky pro jednotlivé úkony. 1

2 Časová dotace úkonu v minutách je (na základě zkušenosti) stanovená hodnota průměrné doby trvání provedení úkonu, a to včetně přípravných a dokončovacích prací. Je-li čas potřebný k zajištění úkonu kratší nebo delší, odvíjí se výpočet úhrady od skutečně spotřebovaného času nezbytného k provedení úkonu. Čas na cestě za uživatelem se přiměřeně započítává do doby nezbytné k zajištění úkonu. Pokud to vyžaduje situace s ohledem na bezpečí uživatele a ochranu pracovníka, poskytují službu 2 pracovníci. O potřebě 2 pracovníků k provedení úkonu je proveden zápis do spisu uživatele. Výše úhrady za poskytování úkonu 2 pracovníky je uvedena v sazebníku služby. Sazebník úkonů Pečovatelské služby města Pečky je v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Sazebník je předkládán na vědomí Radě města Pečky. Úkony poskytované ve středisku osobní hygieny a v prádelně pečovatelské služby: Uživatelé a jim poskytnuté úkony jsou dle jednotlivých obcí zapisovány do připravených tabulek. Uvádí se do nich: datum, jméno uživatele, konkrétní úkony a výše finanční úhrady. Uživatel provádí platbu v hotovosti ihned po provedení úkonu oproti vydané stvrzence. Na stvrzence je podepsán plátce i příjemce hotovosti. Originál stvrzenky zůstává uživateli, kopie stvrzenky se zakládá do účetnictví organizace. 3) Základní činnosti se zajišťují v rozsahu těchto úkonů a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: v Pomoc a podpora při podávání jídla a pití v Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek v Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru v Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Nakrájení na sousta, mletí stravy, ohřátí stravy na sporáku nebo v mikrovlnné troubě, otevření jídlonosiče, přendání jídla z jídlonosiče na talíř. Nalití nápoje do hrnečku nebo sklenice, případné přihřátí na sporáku nebo v mikrovlnné troubě, dochucení podle přání klienta. Tento úkon je používán buď při dovozu obědů, nebo v případě, že uživatel má stravu zajištěnu rodinou. Pečovatelka naservíruje jídlo z termojídlonosiče nebo připravené nádoby na talíř, následně vyčká, až se uživatel v klidu nají. Je-li třeba, jídlo na talíři nakrájí a uživatele nakrmí. Dohlédne na pitný režim. Umyje termojídlonosič a nádobí od oběda, uklidí jídelní stůl a odchází. 2

3 Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek Pečovatelka tento úkon provádí pouze v takovém rozsahu, jaký je nezbytný vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele. V rámci možností se ho snaží vést k samostatnosti a s oblékáním, případně svlékáním mu pouze pomáhá. Pečovatelka pracuje v klidu a na uživatele nespěchá. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru Pečovatelka pomáhá uživateli zorientovat se v prostoru tak, aby byl schopen samostatně se pohybovat uvnitř bytu či domu, kde bydlí. Potřeba poskytování tohoto úkonu může nastat z mnoha důvodů: přestěhování do nového bydliště, návrat domů z dlouhodobé hospitalizace v nemocnici nebo snížená orientace vlivem prodělaného onemocnění. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Pečovatelka postupuje při poskytování tohoto úkonu velmi obezřetně se zajištěním maximální bezpečnosti pro uživatele. V odůvodněných případech zajišťují tento úkon dvě pečovatelky. b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: v koupel či sprchování ve středisku osobní hygieny v koupel či sprchování v domácnosti uživatele v pomoc při úkonech osobní hygieny (např. omytí žínkou) v pomoc při základní péči o vlasy a nehty v pomoc při použití WC Koupel či sprchování ve středisku osobní hygieny nebo v domácnosti uživatele Uživatel si může do střediska osobní hygieny dojít sám nebo může být přivezen vozidlem pečovatelské služby. Svozy jsou do střediska prováděny v pondělí, ve čtvrtek a pátek, v případě dle potřeby uživatele a možností organizace. Uživatel si s sebou přinese přezutí, žínku, ručník a čisté prádlo. Mýdlo a event. pěnu do koupele poskytuje pečovatelská služba. Dle mobility a přání je možnost koupání buď v klasické vaně se schůdky a madlem nebo ve výškově nastavitelné vaně Malibu s vestavěným zvedákem a sedačkou v rohu vany. Pečovatelka dle přání uživatele pomůže se svlékáním i oblékáním, při vstupu do vany i výstupu z ní, při mytí i osušení. Je-li to výslovné přání uživatele, čeká pracovník, v zájmu uchování soukromí, za dveřmi koupelny. Ale není-li to z důvodu bezpečnosti uživatele možné, má tento možnost volby koupání ve spodním prádle nebo za zástěnou. Takovéto posouzení a rozhodnutí přísluší pracovníku v sociálních službách, který za bezpečnost koupajícího odpovídá. Do ceny koupele či sprchování ve středisku osobní hygieny je započítaná cena vody a energií. Koupele či sprchování v domácnosti uživatele se provádí jen tehdy, splňuje-li koupelna požadavky co do hygieny, bezpečnosti práce a velikosti. Vedle uživatele musí zůstat prostor i na dva pracovníky v sociálních službách a jejich bezpečnou manipulaci s uživatelem. Pokud to vyžaduje situace s ohledem na bezpečí uživatele a ochranu pracovníka, poskytují službu 2 pracovníci. O potřebě 2 pracovníků k provedení úkonu je proveden zápis do spisu uživatele. Uživatel je vždy předen informován o platbě za úkon provedený 2 pracovníky. Pomoc při úkonech osobní hygieny (např. omytí žínkou) a pomoc při použití WC Tyto úkony obsahují převážně pomoc při ranní a odpolední osobní hygieně. U částečně pohyblivých 3

4 uživatelů je prováděna výměna plenkových kalhotek, omytí a ošetření pokožky, v případě potřeby omytí celého těla a převléknutí do čistého prádla. Je-li to třeba, pečovatelka povlékne a upraví lůžko. Těmto uživatelům pomáháme s použitím WC uživatel je pracovníkem v sociálních službách na WC doveden, nebo je použito kolečkové křeslo či chodítko pečovaného. V případě vysazování na WC jsou dveře na chodbu zavřené. Nebude-li tím ohrožena bezpečnost uživatele, může pracovník počkat za dveřmi. Toto posouzení situace a rozhodnutí přísluší pracovníku v sociálních službách, který za bezpečnost pečovaného odpovídá. Součástí úkonu je při použití hygienického křesla také vynesení a vymytí nádoby. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty Základní péče o vlasy umytí, vysušení a učesání vlasů za použití hřebenu a fénu klienta (ve SOH fén poskytovatele). Pracovnice může odmítnout použít klientův fén, pokud je poškozený a byl by tak ohrožen její život nebo zdraví. Pečovatelka tento úkon provádí buď samostatně, nebo společně s koupelí v domácnosti či ve středisku osobní hygieny. Při péči o vlasy ve středisku osobní hygieny se vlasy vždy vysuší, aby se předešlo nachlazení uživatele. Mezi pomoc při základní péči o vlasy a nehty patří: - umytí vlasů, vysušení fénem, učesání hřebenem - ostříhání nehtů na nohou (pomocí nůžek na nehty či pomocí kleštiček), zabroušení pilníkem - ostříhání nehtů na rukou, zabroušení pilníkem Umytí vlasů, vysušení fénem, učesání hřebenem. Pokud klient požaduje umytí vlasů, jsou mu vždy vlasy i vysušeny, aby se předešlo nachlazení uživatele po opuštění střediska. Pokud má klient dále nasmlouván úkon vodová ondulace, nebo foukaná ondulace, jsou mu vlasy pouze umyty a pokračuje se vysušením vlasů dle požadovaných úkonů. Klient však vždy hradí tento úkon, jako by mu byly vlasy následně vysušeny fénem. Šampon ve středisku osobní hygieny poskytne pečovatelská služba. c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: v dovoz oběda (pouze pracovní dny v týdnu) v donáška oběda v DPS Chvalovická 1042, Pečky v pomoc při podání jídla a pití v pomoc při přípravě jídla a pití v příprava a podání jídla a pití Dovoz oběda Obědy se objednávají na týden dopředu a odebírají se u stravovacích firem, které také určují cenu oběda. Pečovatelská služba města Pečky je pouze zprostředkovatelem. Uživatelé mají možnost výběru ze dvou vývařoven. Od firmy Kadlec Kolín, s.r.o., kde je výběr z 8 menu, nebo od firmy Kateřina Hovorková, Abonent Catering Plaňany, která nabízí výběr ze 6 menu. Uživatelům je na objednání obědů zdarma poskytován jídelníček, v němž každý označí jídlo, které si vybral. Na jídelníček napíše své jméno. V případě, že bude odevzdán jídelníček bez označení vybraných jídel a budou uživatelem zaplacená, bude mu poskytnuto menu číslo jedna. Jídelníčky jsou uživatelům rozdávány v pondělí a v úterý a spolu s finanční částkou na obědy vybírány ve středu a ve čtvrtek téhož týdne na týden příští. Uživatel může přihlásit a odhlásit oběd den předem do 12 hodin. Ve výjimečných případech a bez záruky, že bude naše žádost stravovací firmou akceptována, do 7.00 hodin dne, na který je 4

5 objednávka určena. Nebude-li uživatel doma, oběd nebude včas odhlášen a ani nebude domluveno náhradní místo předání, bude oběd dovezen na pečovatelskou službu, kde si ho do hodin může uživatel nebo jim pověřená osoba převzít. Pakliže se tak nestane, oběd bude zlikvidován a uživateli bude účtována částka za oběd i úhrada za uskutečněnou službu (dovoz oběda). Přihlásit a odhlásit obědy lze telefonicky ( nebo ), osobně nebo u pečovatelky. Obědy jsou rozváženy autem Renault Kangoo v termojídlonosičích, které jsou majetkem organizace. Termoobaly zajišťují hygienu a teplotu stravy. V položce je zahrnut nejen dovoz samotný, ale i manipulace s jídlonosiči spojená s vložením porce do kastrůlků jídlonosiče. V případě, že uživatel termojídlonosič ztratí nebo poškodí, je povinen uhradit Pečovatelské službě města Pečky jeho pořizovací cenu, popřípadě cenu náhradního dílu k termoobalu, bude-li ho mít organizace k dispozici. Hotově, oproti vydané stvrzence. Originál stvrzenky zůstává uživateli, kopie stvrzenky se zakládá do účetnictví organizace. Obědy se rozvážejí v pracovních dnech od do hodin po území Peček, Velkých Chvalovic, Dobřichova a Ratenic. Konkrétní hodina dovážky obědů je stanovena při individuálním plánování průběhu pečovatelské služby s uživatelem. Časy jsou uváděny orientačně a budou upřesněny dle bydliště a lokality. Uživatel je povinen předávat jídlonosič pracovníkům pečovatelské služby na výměnu vždy kompletní a v čistém stavu. Pokud pečovatelka shledá, že jídlonosič potřebuje přemýt, učiní tak a klientovi je k dovozu oběda započítán úkon přemývání silně znečistěných jídlonosičů. Jídlo předá pečovatelka uživateli v jeho domácnosti, pokud se uživatel s pečovatelkou nedohodne jinak. Pokud není uživatel doma (např. návštěva lékaře), nechá mimo byt na předem domluveném místě prázdný jídlonosič na výměnu. Na tomto místě ponechá pečovatelka uživateli jídlonosič s obědem. Pečovatelka z hygienických důvodů neodkládá jídlonosič na zem. Uživatel zajistí stoličku nebo jiné místo, kam lze jídlonosič odložit tehdy, kdy uživatel není doma. Předáním jídlonosiče přímo uživateli je zabezpečena kontrola stavu uživatele, že je tento v pořádku. Pomoc při podání jídla a pití Využívá se pouze u dovozu nebo donášce obědů, kdy uživateli pečovatelka oběd z jídlonosiče naservíruje na talíř, případně nalije do hrnečku nápoj a odchází. Časová dotace k provedení úkonu: 5 min. Pomoc při přípravě jídla a pití Klient si připravuje jídlo a pití sám ve vlastní domácnosti, z vlastních surovin, pracovnice asistuje a vypomáhá při činnostech, které klient sám nezvládá. Příprava a podání jídla a pití Tento úkon je nejčastěji používán při přípravě snídaní a svačin. Pracovnice sama chystá (vaří) jídlo a připravuje nápoj z klientových surovin, v jeho domácnosti za použití jeho nádobí a zařízení, jídlo a pití klientovi servíruje, případně jej krmí. Umyje nádobí a sklidí stůl. d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti: v běžný úklid a údržba domácnosti v pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti v donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba kamen v malý nákup (do 2 kg) v běžný nákup a pochůzka ( nákup do 5 kg) 5

6 v velký nákup (např. týdenní nákup, basa piv, balení minerálek apod.), do 10 kg v praní a žehlení osobního a ložního prádla v prádelně pečovatelské služby, popřípadě jeho drobné opravy (včetně pracích a avivážních prostředků, případného odvozu a dovozu prádla) Běžný úklid a údržba domácnosti Tento úkon nemůže být nasmlouván, pokud žadatel žádá tento úkon pouze jako jediný úkon a pokud se nejedná o pravidelný běžný úklid a údržbu domácnosti, minimálně jednou za 14 dní. V tomto případě je uživateli doporučeno využít soukromou úklidovou firmu. Pečovatelská služba poskytuje běžný úklid v místnostech, které uživatel prokazatelně užívá, a to prostřednictvím jeho úklidových prostředků, které si na vlastní náklady sám zajistí. Na přání uživatele může tyto prostředky opatřit pečovatelka v rámci úkonu nákup. Pečovatelka může odmítnout poskytnutí služby v případě, kdy pomůcky k úklidu jsou viditelně poškozené (zchátralé dřevěné schůdky, poškozený elektrický kabel u vysavače apod.) a mohlo by dojít k jejímu úrazu. Běžný úklid zahrnuje vyluxování, setření podlahy na vlhko, setření prachu, umytí WC, umyvadla, baterie a vany. Utření kuchyňské linky, stolu, poliček, umytí nádobí, vynesení odpadkového koše. Ustlání postele a na přání uživatele i výměnu povlečení. Úklidy jednotlivých místností domácnosti se provádí vždy podle individuální dohody mezi uživatelem a pracovníkem v sociálních službách. Úklid se provádí pouze za přítomnosti uživatele v bytě. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti Tento úkon nemůže být nasmlouván, pokud žadatel žádá tento úkon pouze jako úkon jediný a pokud se nejedná o pravidelný velký úklid domácnosti (minimálně jednou za 6 měsíců). V tomto případě, právě tak jako u běžného úklidu, je uživateli doporučeno využít soukromou úklidovou firmu. Za velký úklid je považováno vyklepání koberců, matrací, vyndání věcí ze skříní (nádobí, šatstvo, ) a vymytí těchto skříní, mytí oken (včetně event. výměny záclon), mytí dveří, dezinfekce podlah a povrchů, mytí lustrů... Tento úklid zahrnuje např. i sezónní úklid a úklid po malování. Stejně jako u běžného úklidu platí, že se úklid provádí úklidovými přípravky a prostředky uživatele. Právě tak jsou stejné případy, kdy pečovatelka může odmítnout poskytnutí služby. I tento úklid se provádí pouze za přítomnosti uživatele v bytě. Donáška vody Tento úkon poskytovatel zajišťuje u uživatelů, kteří nemají v bytě vodovod, voda se musí nosit ze studny, nebo jiného vodního rezervoáru. Vodu přinese pečovatelka ve vlastních nádobách uživatele do bytu na místo, které uživatel určí. V pátek přinese pečovatelka zásobu vody na víkend. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba kamen Pečovatelka zabezpečuje zatápění včetně topení v kamnech na tuhá paliva a úklid kolem kamen. Pokud je třeba, zajišťuje i přípravu otopu, naštípání třísek na zátop, přinesení uhlí nebo jiného otopu na místo, které určí uživatel. Vyžaduje-li to situace, pečovatelka v pátek zajistí dostatek otopu na víkend. 6

7 Údržbou topných zařízení se rozumí vynesení popela. Jinou údržbu poskytovatel sociálních služeb svými zaměstnanci neprovádí, doporučuje využít odborné služby (topenáři, kominíci). Event. může tuto službu v rámci úkonu pochůzka zprostředkovat. Pochůzka obecně Vyzvednutí receptu u lékaře, léků v lékárně, platby na poště a v bankách, vyřizování klientových záležitostí na úřadech, zajištění řemeslníků, apod.. Do doby provedení úkonu je započítána cesta na místo určení, doba jednání, nebo čekání a cesta ke klientovi, pokud se k němu vrací. V případě, že během jedné pochůzky jsou vyřizovány záležitosti více klientů, je každému úkon účtován, jakoby byl prováděn jednotlivě. Nákupy všeobecně Pečovatelka vede o nákupech a jejich vyúčtování záznamy v notýsku. Notýsek je opatřen jménem a příjmením uživatele, dnem, měsícem a rokem založení, je orazítkován oválným razítkem organizace a podepsán ředitelkou. Pečovatelka do notýsku zapisuje datum, požadovaný nákup na příští pracovní den a přijatou finanční částku. Příští den pečovatelka uživateli nákup přinese, předloží mu pokladní stvrzenky, případně nákup po položkách rozepíše do notýsku. Provede písemné vyúčtování. Správnost vyúčtování a převzetí nákupu odsouhlasí uživatel v notýsku svým podpisem, podpis připojí i pečovatelka (pečovatelky se u uživatele střídají). Poté pečovatelka zapíše požadovaný nákup na příští pracovní den. Požadavek na nákup může být předán i jiným než výše uvedeným způsobem, např. telefonicky. Malý nákup Za malý nákup je považován takový, kdy součet hmotnosti všech nakupovaných položek nepřesáhne 2 kg. Běžný nákup a pochůzka Za běžný nákup je považován takový, jehož hmotnost nepřesáhne 5 kg. Součástí 1 úkonu může mýt i pochůzka dle přání uživatele. Pokud uživatel požaduje pouze pochůzku, je mu evidován úkon, jako by využil i běžný nákup. Velký nákup Nákup nad rozsah běžného nákupu, přičemž součet všech položek nákupu nesmí překročit hmotnost 10 kg. Za velký nákup je považován např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti. Velký nákup je většinou dovážen autem pečovatelské služby. Praní a žehlení osobního a ložního prádla v prádelně pečovatelské služby, popřípadě jeho drobné opravy Prádlo se pere v prádelně pečovatelské služby každému uživateli zvlášť. Na jeho přání zajistíme odvoz špinavého prádla do prádelny i dovoz vypraného a vyžehleného prádla do domácnosti. Svoz a odvoz prádla uživatele může být proveden při dovozu obědů. Nepřeje-li si uživatel využít tuto nabídku, může prádlo do prádelny donést či dovézt osobně. Prádlo musí být uloženo v tašce, kufru či plátěném nebo igelitovém pytli. Po převzetí je prádlo zváženo. Prací a avivážní prostředky poskytuje pečovatelská služba. Pokud si uživatel přeje vyprat a vyžehlit prádlo ve své domácnosti, jedná se o úkon pomoc při běžném úklidu domácnosti. 7

8 e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím v doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby apod. a doprovázení zpět v doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 4) Fakultativní činnosti jsou zajišťovány v rozsahu těchto úkonů v dohled nad dospělým uživatelem v době od 7.00 do hodin, (případně do 19 hodin, o víkendu a o svátcích) (nenárokový úkon) v doprava vozidlem pečovatelské služby do střediska osobní hygieny nebo na akci pořádanou organizací a zpět v doprava uživatele za soukromou záležitostí po městě Pečky (nenárokový úkon) v doprava uživatele za soukromou záležitostí mimo město Pečky (nenárokový úkon) v doprovod na procházku (nenárokový úkon) v pedikúra ve středisku osobní hygieny či v domácnosti uživatele v masáž ve středisku osobní hygieny v vodová ondulace v foukaná v zástřih vlasů v jednoduchý pečovatelský úkon (zapůjčení tonometru, měření tělesné teploty, bandáž a mazání dolních končetin, ošetření odřenin a drobných řezných ran apod.) v dohled nad užíváním léků v přemývání silně znečištěných jídlonosičů Fakultativní úkony jsou doprovodné úkony, které mohou být žadatelům nasmlouvány pouze tehdy, budou-li pravidelně využívat i úkony uvedené v základních činnostech. Nenárokovým úkonem je takový úkon, který se poskytuje uživateli pouze za předpokladu, že to umožňuje provoz organizace. Dohled nad dospělým uživatelem v době od 7.00 do hodin (po domluvě do 19 hodin, o víkendu a o svátcích) Dohledem se rozumí poskytnutí krátkodobé společnosti uživateli po dobu, kdy je mimo domov osoba, která jinak o uživatele pečuje. Maximální rozsah dohledu je 1 hodina při jednom dohledu. Při dohledu pečovatelka respektuje zdravotní stav uživatele a případné aktivity volí dle přání pečovaného: vyprávění, naslouchání, čtení, prohlížení fotografií, karetní hry, hra Člověče, nezlob se, poslech radia... Za dohled je považována i situace, kdy je třeba dohlédnout na uživatele, zda je v pořádku, a tento dohled není spojen s žádnými jinými úkony např. s pomocí při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, s pomocí při osobní hygieně, s poskytnutím stravy apod. Doprava uživatele vozidlem Pečovatelské služby Uživatel má možnost využít dovoz automobilem Pečovatelské služby do střediska osobní hygieny za účelem provedení koupele, pedikúry či masáže. Svozy uživatelů ke koupelím, pedikúrám či masážím jsou prováděny služebním automobilem Pečovatelské služby, který umožňuje přepravu až 4 uživatelů. Cena za dovoz do střediska osobní hygieny či na akci pořádanou organizací je i při současném svozu vícero uživatelů pro všechny uživatele stejná dle ceníku (vyjma situace, kde je zapotřebí k uživateli 2 pracovníky). Pokud to vyžaduje bezpečí uživatele a pracovníka, je doprava uživatele provedena za pomocí 2 pracovníků a cena za dopravu podle toho zúčtována. O potřebě 2 8

9 pracovníků při převozu uživatele se provede záznam do spisu uživatele. Pokud to provozní podmínky dovolují, je možné nasmlouvat dovoz uživatele po městě Pečky, případně mimo Pečky za soukromou záležitostí. Doprovod na procházku Pokud to provozní podmínky organizace dovolují, je možné nasmlouvat doprovod uživatele na procházku, maximálně v rozsahu 1 hod. Pedikúra Pedikúra se provádí ve středisku osobní hygieny. Uživatelé, kteří se špatně pohybují, jsou přiváženi do střediska autem pečovatelské služby. U velmi těžce se pohybujících uživatelů je pedikúra prováděna v domácnosti. Rochovu sůl a masážní emulzi poskytuje pečovatelská služba. Masáže Masáže jsou poskytovány pouze ve středisku osobní hygieny. Uživatelé, kteří se špatně pohybují, jsou do střediska přiváženi autem pečovatelské služby. Masážní olej poskytuje pečovatelská služba. Vodová ondulace Po umytí vlasů pečovatelka vlasy klientce natočí na natáčky a pod elektrickým sušákem se následně nechají vysušit. Pečovatelka sejme natáčky a vlasy doupraví do požadovaného stavu. Tento úkon může být nasmlouván, pokud klientka využívá úkon základní péči o vlasy. Foukaná Po umytí vlasů pečovatelka vlasy klientce vyfouká přes kulatý hřeben do požadovaného tvaru. Tento úkon může být nasmlouván, pokud klientka využívá úkon základní péči o vlasy. Zástřih vlasů Tento úkon může mít uživatel ve smlouvě pouze tehdy, využívá-li úkon základní péče o vlasy. Jedná se o jednoduchý zástřih vlasů u mužů či žen v časovém rozsahu 15 min. V případě potřeby jsou zprostředkovány služby profesionálního kadeřníka. Jednoduchý pečovatelský úkon Jedná se o zapůjčení tonometru k měření krevního tlaku, kdy pečovatelka pomůže klientovi s odečtení hodnoty na přístroji, pomůže s měřením tělesné teploty. Dále je v tomto úkonu zahrnuta pomoc s ošetřením drobných ran či odřenin, které nevyžadují odbornou zdravotnickou pomoc, případně mazání a bandáž dolních končetin (pokožka musí být nepoškozená a mazání je prováděno mastmi, které nejsou indikovány lékařem). Dohled nad užíváním léků: Jedná se o připomenutí uživateli, aby si lék vzal, případně pečovatelka zkontroluje, že uživatel lék užil. Přemývání silně znečištěných jídlonosičů Úkon přemývání silně znečištěných jídlonosičů je nasmlouván všem žadatelům, kteří požadují úkon dovoz oběda nebo donáška oběda v DPS Chvalovická 1042, Pečky. Poskytován je buď na přání uživatele nebo z hygienických důvodů, vyžaduje-li to situace. 9

10 10

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby Základní informace Poskytovatelem služby je Pečovatelská služba

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Adresa sídla pečovatelské služby: Dům s pečovatelskou službou (dále DPS má 2 části starou a novou část), K Penzionu 120, 735 53 Dolní Lutyně telefon: 602 111

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Strana 1 (celkem 8) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro pracoviště: Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel)

Více

SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2

SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2 SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2 Poslání pečovatelské služby Posláním pečovatelské služby je poskytovat přiměřenou

Více

Účelem tohoto předpisu je, seznámit všechny zaměstnance Domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) s posláním, cíli a zásadami zařízení.

Účelem tohoto předpisu je, seznámit všechny zaměstnance Domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) s posláním, cíli a zásadami zařízení. Účel Účelem tohoto předpisu je, seznámit všechny zaměstnance Domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) s posláním, cíli a zásadami zařízení. Odpovědnosti a povinnosti Vedoucí je povinen seznámit s předpisem

Více

Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200. Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby

Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200. Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200 Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby 1 Posláním pečovatelské služby (dále jen PS) je zajistit

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI Sociální služby města Havířova Středisko sociálních zařízení Moskevská 1103/1f 736 01 Havířov Město (uvedená adresa je adresou pro doručování veškerých

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY č... Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace Zřizovatel hlavní město Praha K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje IČO: 708 75 111 DIČ:

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument Palackého 165 Chlumec n. C. IČO: 648 09 234 Druh dokumentu: metodický pokyn Platnost od: 10. 7. 2014 Účinnost od: 1. 8. 2014 Název: NABÍDKA SLUŽEB Nový dokument Vztahuje se ke standardům č.: 1, 3, 4, 5,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 9. úprava a doplnění I. Základní prohlášení Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytována

Více

která bude uzavřená v den nástupu.

která bude uzavřená v den nástupu. SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, která bude uzavřená v den nástupu. dle Zákona

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla SENIOR centra Blansko, příspěvkové organizace, se sídlem v Blansku, Pod Sanatorkou 2363/3 (dále jen SENIOR centrum Blansko) vychází ze zákona

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

NABÍDKA SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

NABÍDKA SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ NABÍDKA SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Jde o rezidenční služby, které jsou poskytovány celoročně, nepřetržitě 24 hodin denně. Tento typ služby je určen mladším seniorům

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více

Domov pro seniory SENIOR B

Domov pro seniory SENIOR B SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory SENIOR B Přílohy Příloha

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Seniorský dům - SD OŘECH VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Schváleno dne: 29.9.2014 Miloš Frýbert Iva Riegertová Strana 1 Vážení zájemci, Dovolte mi Vám představit, který stanovuje pravidla

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory Domácí řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách - Domově pro seniory Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Zpracovali: Ing. Pavel Zelek, Bc. Pavla Hýžová, Datum

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více