Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky"

Transkript

1 ČÍSLO 8/2011 Ročník 18 Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, Praha 1 ZDARMA Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky OBSAH ČÍSLA: Aktuálně Jednání s ministrem a policejním prezidentem Milan Štěpánek... 1 Poradna NOS PČR Šetření podvodů za nezaplacené zboží II Lenka Vyhlídalová...4 Přezkoumávání rozhodnutí služebního funkcionáře Petr Tomek...5 JEDNÁNÍ S MINISTREM A POLICEJNÍM PREZIDENTEM Ostatní Integrovaný výcvik Lukáš Heinz...6 Jaké typy najdete u policie? Lukáš Heinz SRPNA V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH SE USKUTEČNILO JEDNÁNÍ VEDENÍ NOS PČR, ZASTOUPENÉHO JUDR. MILANEM ŠTĚPÁNKEM, BC. DANIELEM BLÁHOU A JUDR. PETREM TOMKEM, S VEDENÍM MINISTERSTVA VNITRA MINISTREM JANEM KUBICEM, 1. NÁMĚSTKEM MGR. JAROSLAVEM HRUŠKOU A NÁMĚSTKYNÍ PRO EKONOMIKU ING. MIROSLAVOU OLIVERIUSOVOU. 11. SRPVNA V PODVEČERNÍCH HODINÁCH SE PAK USKUTEČNILO JEDNÁNÍ POLICEJNÍHO PREZIDENTA PLK. MGR. PETRA LESSYHO, ZA ÚČASTI JEHO NÁMĚSTKŮ, S VEDENÍM NOS PČR, UBS MV A PŘEDSEDY ZV OSOO. jednání s ministrem vnitra V první části jednání, která se týkala možného snižování stavu policistů, ministr vnitra konstatoval, že nemá snahu snížit počet příslušníků o čísla, která byla publikována v médiích. Označil to za nepřesná fakta a šíření poplašné zprávy, protože by se jednalo o snížení funkčnosti policie. Snižování počtu policistů tedy nepřichází v úvahu. Dále jsme jednali o situací pro rok 2012 ve vztahu ke snížení rozpočtu. Ministr a 1. náměstek uvedli, že je zřizována desetičlenná pracovní komise, složená ze zástupců PČR a MV z různých úrovní a služeb, která by měla posoudit nezbytnost některých služebních míst ve vedení policie a krajských ředitelství. Její výsledek by měl být znám do konce října 2011 a poté by měl být projednán s dostatečným předstihem s odborovými organizacemi, případně konzultován i v průběhu činnosti komise. Služební místa by měla být převedena do přímého výkonu. Rušení oddělení je podle slov ministra a 1. náměstka špatnou cestou. Komise bude dále posuzovat, které činnosti by policie nemusela vykonávat. V roce 2011 by mělo být propuštěno 273 občanských zaměstnanců a předpokládá se odchod 1670 policistů. Toto číslo by ale mohlo být nakonec podle vedení ministerstva nižší. V plánu je také sjednocení struktury na krajských ředitelstvích a změny se dotknou i policejního školství. K problematice zákona o služebním poměru ministr uvedl, že není zájem jej dále novelizovat, tedy jej otevírat za účelem negativních dopadů. Změny, související s návrhem zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů, by měly zákon změnit pouze v souvislostech s tímto zákonem. Nelze však vyloučit nepředpokládanou poslaneckou iniciativu. Dlouhá diskuze se vedla o změně vnitřního předpisu k výdělečné činnosti, kde je však vedení MV proti uvolnění podmínek pro možnost legálního přivýdělku. našepolicie Vydavatel: Nezávislý odborový svaz Policie České republiky, Bartolomějská 7, Praha 1, telefon: , , registrace: MK ČR E 18672, vychází 12 čísel ročně Grafický design a zpracování: Oxport, s. r. o., Tisk: Grafotechna Print, s. r. o. 1

2 ČÍSLO 8/2011 Ročník 18 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR Jednání u policejního prezidenta Policejní prezident informoval pozvané odboráře o práci týmu pro optimalizaci policie, který vede jeho náměstek plk. Mgr. Petr Osvald. Na jednání bylo dohodnuto, že odborové svazy budou mít v komisi pro optimalizaci policie po jednom zástupci. Zásadní informací byla skutečnost, že se po zhruba dvouletém úsilí NOS PČR a po předložení analýz podařilo prosadit vydání nového předpisu o cestovních náhradách, který již nebude vyžadovat havarijní pojištění u vlastních motorových vozidel policistů, používaných k cestě do služby. K bude vydán nový závazný pokyn policejního prezidenta o personální pravomoci. Mělo by dojít k většímu posunu směrem k územním odborům. V rámci tohoto bodu bylo dáno ze strany NOS PČR stanovisko, že musí být vydávána i negativní rozhodnutí písemnou formou, což platí zejména u žádosti o převedení na jiné služební místo ve stejné tarifní třídě. Hlavní těžiště jednání bylo v ekonomických tématech, neboť podle ještě tehdy známých údajů by měla mít policie v roce 2012 rozpočet nižší o 1,37 mld. Kč. Díky tomu by mělo dojít ke snížení z 1,5% objemu na 0,5% objemu prostředků na kázeňské odměny. Snahou vedení policie je zachovat služební příjmy na stejné úrovni roku 2011 i v roce V současné době je vytvořena rezerva na navrácení zvláštních příplatků, které byly sníženy v roce Policejní prezident sdělil, že podle provedené analýzy je pro fungování policie v aktuálně daném rámci nejnižší možný počet policistů Současně se ovšem počítá, že pokud by do konce roku 2011 odešlo cca 1680 policistů, pomohlo by to rozpočtu pro rok Tato čísla jsou velmi neradostná, protože nálada u policie nahrává masívnímu odchodu zkušených policistů ze služebního poměru. Milan Štěpánek (upraveno red) 700 MILIONŮ NAVÍC NA PROVOZNÍ VÝDAJE MINISTR VNITRA JAN KUBICE POŽÁDAL PŘEDSEDU VLÁDY PETRA NEČASE O NAVÝŠENÍ PROSTŘEDKŮ NA PROVOZNÍ VÝDAJE POLICIE ČR A HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR V ROCE DNES, , PROBĚHLO JEDNÁNÍ MEZI MINISTREM VNITRA JANEM KUBICE A MINISTREM FINANCÍ MIROSLAVEM KALOUSKEM. Výsledkem jednání je pozitivní zpráva pro všechny občany, kteří se obávali zhoršení služeb v oblasti bezpečnosti v důsledku snížení rozpočtu PČR a HZS na příští rok. Ministr vnitra po předchozím souhlasu předsedy vlády vyjednal pro příští rok navýšení rozpočtu PČR a HZS v oblasti provozních výdajů o 900 milionů korun. O 700 milionů korun bude v příštím roce navýšena částka určená na provozní výdaje policie v přímém výkonu služby. Částka bude určena zejména na výdaje pořádkové, dopravní a kriminální policie. O 200 milionů korun pak budou navýšeny provozní výdaje HZS. Jak jsem již několikrát v minulosti deklaroval, mou absolutní prioritou je oblast přímého výkonu služby policie a hasičů, tedy 2 oblast, která se bezprostředně dotýká zajišťování bezpečnosti občanů této země. Chtěl bych poděkovat panu premiérovi za podporu a věřím, že získané prostředky půjdou tam, kde je jich nejvíce třeba. Pokud by policie a hasiči neměli dostatek prostředků na benzín a nejnutnější vybavení, těžko by mohli vykonávat svoje základní poslání. Na neutěšenou situaci v této oblasti mě v minulosti upozorňovala i řada hejtmanů a zástupců samospráv, proto věřím, že výsledek dnešního jednání je dobrou zprávou nejen pro mě a bezpečnostní sbory, řekl po jednání ministr vnitra Jan Kubice. Pavel Novák, ředitel odboru tisku a public relations, tisková zráva MV ČR

3 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR ČÍSLO 8/2011 Ročník 18 3

4 ČÍSLO8/2011 Ročník 18 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR ŠETŘENÍ PODVODŮ ZA NEZAPLACENÉ ZBOŽÍ II MINULÝ DÍL BYL VĚNOVÁN FYZICKÝM OSOBÁM PODNIKATELŮM, KTEŘÍ SE ROZHODLI UPLATŇOVAT PAUŠÁLNÍ VÝDAJE V SOULADU S USTANOVENÍM 7 ODST. 7 ZÁKONA Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A ÚSKALÍM, KTERÁ MOHOU NASTAT V SOUVISLOSTI S PROŠETŘOVÁNÍM SKUTKOVÉ PODSTATY PODVODU, KDY PODNIKATEL A ODEBERE ZBOŽÍ ČI SLUŽBU OD PODNIKATELE B A ZAPOMENE MU ZA POSKYTNUTOU DODÁVKU VE SJEDNANÉM TERMÍNU ZAPLATIT DOHODNUTOU CENU. TOTO POKRAČOVÁNÍ JE VĚNOVÁNO PODNIKATELŮM FYZICKÝM OSOBÁM, KTERÉ VEDOU TZV. DAŇOVOU EVIDENCI (OD NAHRADILA DAŇOVÁ EVIDENCE DŘÍVĚJŠÍ JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ). ING. LENKA VYHLÍDALOVÁ vystudovala Ekonomickou fakultu VŠB TU v Ostravě. V době studia na vysoké škole složila kvalifikační zkoušky daňového poradce, byla zapsána do KDP ČR. Již v průběhu studia na vysoké škole se specializovala na účetnictví podnikatelských subjektů a později se zapojila do systému certifikace účetní profese. V průběhu své praxe získala další ekonomické kvalifikace jako jsou například konkurzní správce nebo likvidátor obchodních společností. V posledních pěti letech se specializuje především na zpracování znaleckých posudků v oblasti ekonomiky, je jmenovaná soudní znalkyní se specializací na účetní evidenci a daně. Kromě této odborné činnosti vyučuje na vysokých školách a přednáší v odborných ekonomických kurzech. Zajisté budete souhlasit s tvrzením, že pokud si podnikatel zvolil vedení daňové evidence v souladu s ustanovením 7 odst. 3 a 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je situace při prokazování podvodu podstatně jednodušší. To samozřejmě platí za předpokladu, že jsou předloženy potřebné výstupy z daňové evidence. Vedení daňové evidence je založeno na evidenci všech příjmů a výdajů, které byly uskutečněny v hotovosti nebo na bankovním účtu v souvislosti s podnikáním dané osoby a jsou v peněžním deníku zaevidovány na základě jednotlivých účetních (popř. daňových) dokladů. Z toho vyplývá, že daňová evidence není založena jen na evidenci některých vybraných jevů jako např. evidence příjmů, ale poskytuje víceméně ucelený obraz o podnikání dané osoby z pohledu finančních toků. Proto lze analýzou daňové evidence získat daleko více potřebných informací o dané osobě a jejích podnikatelských aktivitách. Znalec je schopen analýzou daňové evidence zjistit nejen stav peněžních prostředků v hotovosti a na bankovních účtech, které jsou do daňové evidence zahrnuty a jsou používány v souvislosti s podnikáním dané fyzické osoby, ale i výši zdanitelných příjmů ke konkrétnímu datu sledovaného období, strukturu uskutečněných a zaevidovaných výdajů nebo výši neuhrazených závazků a pohledávek. Je nutné si však uvědomit, že ne všechny zaevidované hospodářské operace musí vždy bezprostředně souviset s podnikáním dané osoby. Existuje celá řada nedaňových výdajů, které ovlivňují (a mnohdy výrazným způsobem) zůstatky finančních prostředků, které má podnikatel k dispozici. Proto ptát se pouze otázkou - Jaký byl stav finančních prostředků podnikatele XY k poslednímu dni každého kalendářního měsíce sledovaného období, popř. zda měl v průběhu sledovaného období dostatek finančních prostředků na úhradu svých splatných závazků bez dalších doplňujících podotázek není zcela správné. Odpovědi znalce na tuto otázku mohou v některých případech poskytnou jen velmi omezené a zkreslené informace o finanční situaci daného podnikatele. Proto je kromě výše zůstatků hotovosti a bankovního účtu nutné zjistit i následující skutečnosti a to, zda měl podnikatel XY ve sledovaném období dostatek příjmů z podnikání na pokrytí vznikajícího závazku a jakým způsobem tyto peněžní prostředky použil. Zvlášť důležité je se u fyzických osob s daňovou evidencí zaměřit na položku osobní spotřeby. To je často diskutovaný pojem, který nebývá vždy správně chápán. Podnikatel má nárok čerpat peněžní prostředky pro svou osobní spotřebu (jedná se o obdobu mzdy u zaměstnanců), ale čerpání osobní spotřeby není daňově uznatelným výdajem a hlavně by nemělo být prováděno na úkor věřitelů se splatnými závazky. V praxi může nastat celá řada situací, kdy právě evidence a výše osobní spotřeby ovlivní prokazování podvodu, proto je nutné znalci položit otázku, zda podnikatel XY čerpal v průběhu sledovaného období finanční prostředky pro osobní spotřebu a v jaké výši. Nečerpání finančních prostředků pro osobní spotřebu automaticky nutí k zamyšlení nad tím, z jakých prostředků podnikatel hradil své každodenní soukromé náklady nezbytně nutné k životu a s tím související otázka, zda obsahuje předložená daňové evidence skutečně všechny hospodářské operace. Naopak čerpání nepřiměřeně vysoké osobní spotřeby lze v krajních případech posuzovat jako vyvádění majetku a s tím spojené možné poškozování věřitelů. Konkrétní příklady z praxe, v nichž velkou roli hrála osobní spotřeba podnikatele, uvedu v některém z příštích pokračování. Protože součástí daňové evidence je i evidence pohledávek a závazků, je možné z předkládaných výstupů zjistit jejich výši a strukturu z pohledu splatnosti, tzn. že znalec je schopen zodpovědět např. otázku, zda příslušná přijatá faktura č.. od firmy ABC s.r.o. za odebrané zboží či službu, která nebyla uhrazena, byla skutečně zahrnuta do podnikatelské činnosti podnikatele XY nebo další otázky související s možným úpadkem podnikatele. Lenka Vyhlídalová v případě dotazů piště na 4

5 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR ČÍSLO 8/2011 Ročník 18 PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ SLUŽEBNÍHO FUNKCIONÁŘE ŘÍZENÍ VE VĚCECH SLUŽEBNÍHO POMĚRU JE, OBDOBNĚ JAKO ŘÍZENÍ SPRÁVNÍ, ŘÍZENÍM VÍCEINSTANČNÍM. TENTO PRINCIP ZAJIŠŤUJE MOŽNOST PŘEZKUMU ROZHODNUTÍ VYDÁVANÝCH SLUŽEBNÍMI FUNKCIONÁŘI PROSTŘEDNICTVÍM ZÁKONNÝCH INSTITUTŮ. Opravný prostředek je dispozitivní právní úkon účastníka řízení, prostřednictvím něhož zákon o služebním poměru umožňuje domáhat se přezkoumání rozhodnutí orgánem vyššího stupně z hlediska jho zákonnosti a důvodnosti, jakož i správnosti postupu, který mu předcházel. Na rozhodnutí ve věcech služebního poměru se vztahuje tzv. presumpce správnosti, což znamená, že rozhodnutí je považováno za bezvadné, pokud není oprávněným orgánem shledán opak. Má-li dojít k nápravě takového rozhodnutí, musí být vyvoláno řízení, jehož výsledkem bude odstranění případných vad rozhodnutí. Účelem opravného řízení je napravit v zájmu účastníka řízení konkrétní rozhodnutí, které je zatíženo právní vadou způsobující jeho nezákonnost. Podnětem, který vede k tomu, že vydaná rozhodnutí jsou přezkoumávána, jsou opravné prostředky účastníků řízení, jimiž se domáhají zrušení nebo změny napadeného rozhodnutí. Opravné prostředky lze rozlišit na opravné prostředky řádné, které jsou podávány proti rozhodnutí, která dosud nejsou v právní moci, a na opravné prostředky mimořádné, které jsou podávány proti rozhodnutím, která již nabyla právní moci. Ustanovení 190 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, označuje řádné opravné prostředky jako odvolání a rozklad. Mimořádné opravné prostředky uvedené v 192 a 193 zákona o služebním obnova řízení a přezkumné řízení. Specifickým opravným prostředkem je přezkoumávání rozhodnutí ve věcech služebního poměru soudy podle ustanovení 196 zákona o služebním poměru. Odvolání je opravný prostředek zakotvený v 190 zákona o služebním poměru, kterým se účastník řízení domáhá u odvolacího orgánu nápravy rozhodnutí, o němž se domnívá, že jím byl dotčen ve svém právu nebo právem chráněných zájmech. Zákon nestanoví pro odvolání speciální důvody. Rozhodnutí může být napadeno jak pro rozpor s právem, spočívající v nezákonnosti, tak pro procesní vady řízení ve věcech služebního poměru, které předcházelo vydání předmětného rozhodnutí. Objektivními podmínkami pro přípustnost odvolání jsou:existence nepravomocného rozhodnutí a dodržení lhůty k odvolání. Rozklad, zakotvený v 191 zákona o služebním poměru, je opravný prostředek, který je totožný s odvoláním proti rozhodnutí služebního funkcionáře. Liší se pouze tím, že směřuje proti prvoinstančnímu rozhodnutí toho služebního funkcionáře, který současně bude i odvolacím orgánem. Důvodem pro takové řešení je skutečnost, že tento služební funkcionář nemá nadřízeného služebního funkcionáře, který by mohl být odvolacím orgánem podle 190 odst. 6 zákona o služebním poměru. Obnova řízení zakotvená v ustanovení 192 zákona o služebním poměru je dalším z druhů mimořádných opravných prostředků, jehož účelem je za stanovených podmínek dosáhnout nápravy pravomocných rozhodnutí ve věcech služebního poměru. Řízení před služebním funkcionářem, které bylo ukončeno pravomocným rozhodnutím ve věci, lze v zákonem stanovených případech na žádost účastníka řízení obnovit. Účel obnovy řízení se liší od účelu přezkumného řízení. V něm je měřítkem pouze přezkum a případná náprava nezákonnosti rozhodnutí ve věcech služebního poměru, případně řízení ve věcech služebního poměru, které mu předcházelo z hlediska posouzení okolností a právního stavu, který byl v době vydání rozhodnutí, a neberou se v úvahu skutkové a právní okolnosti, které nastaly nebo vyšly najevo po právní moci rozhodnutí. Právě to je však účelem obnovy řízení. Přezkumné řízení zakotvené v ustanovení 193 zákona o služebním poměru směřuje proti pravomocnému rozhodnutí ve věcech služebního poměru a je tradičním mimořádným opravným prostředkem, který byl obsažen i v předchozích právních úpravách služebního poměru, přestože nebyl takto nazýván. JUDR. PETR TOMEK (nar Příbram) Autor je místopředsedou NOS PČR. V současčasnosti působí na Policejní akademii ČR, kde se specializuje na problematiku služebního poměru. Klasickým opravným prostředkem popravdě není, protože účastník řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí ve věcech služebního poměru, není nadán aktivní legitimací k podání návrhu na zahájení přezkumného řízení. Může však dát podnět k provedení přezkumného řízení, který však není návrhem na zahájení řízení a služební funkcionář, který je oprávněn rozhodnout o mimořádném opravném prostředku, není tímto podnětem vázán. Přezkumné řízení se zahajuje výlučně z podnětu oprávněného služebního funkcionáře. Jeho zahájení není v moci účastníků řízení. To však neznamená, že jsou-li důvody pro přezkoumání pravomocného rozhodnutí, může oprávněný služební funkcionář zahájení řízení odmítnout. Řízení ve věcech služebního poměru se v tomto případě zahajuje z moci úřední. Přezkoumávání rozhodnutí ve věcech služebního poměru soudy je specifickým způsobem přezkumu, který spadá do působnosti správního soudnictví. Přezkoumání pravomocného rozhodnutí soudem předpokládá také ustanovení 196 zákona o služebním poměru. JUDr. Petr Tomek našepolicie 5 č. 8/2011 5

6 ČÍSLO8/2011 Ročník 18 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR INTEGROVANÝ VÝCVIK JIŽ DLOUHOU DOBU NEMOHU ŘÍCT, ŽE BY SE U POLICIE ČR DĚLY NĚJAKÉ VÝRAZNĚ POZITIVNÍ ZMĚNY, NEBO ŽE BY PRÁCE PRO MĚ BYLA ZÁBAVOU. ALESPOŇ TAK TO JÁ I MNOHO MÝCH KOLEGŮ VNÍMÁME Z NEJSPODNĚJŠÍCH PŘÍČEK POLICEJNÍ HIERARCHIE. PRÁVĚ PROTO SE CHCI S NADŠENÍM PODĚLIT O ZÁŽITKY Z INTEGROVANÉHO VÝCVIKU, KTERÝ FUNGUJE NA ÚTVARU PMJ SPRÁVY HL. M. PRAHY. INTEGROVANÝ VÝCVIK JE I ZÁBAVA, ALE HLAVNĚ VÁS NAUČÍ. U PMJ výcvik vedou výcvikáři Správy hl. m. Prahy a ze svého pohledu mohu říct, že svoji práci odvádějí velmi dobře. Výcvik začíná v pondělí ráno a končí v pátek odpoledne. Do daného termínu se může přihlásit kterýkoliv policista PMJ. Výcvik je vykazován jako plánovaná služba (tzn. nikoliv do zelených nebo z volna). Ačkoliv se zajímám o zbraně, policejní postupy a taktiky celý svůj profesní život, byl jsem během trvání výcviku vyveden z mnoha omylů a pověr. Za sebe můžu říct, že tento týdenní výcvik mi dal do profesního života více než celá patnáctiměsíční základní příprava. A jak takový "integráč" vypadá? Pondělí 8:00 hod 12:00 hod Nácvik taktiky tasení zbraně, techniky střelby v pozicích vstoje, vkleče, vleže, vsedě, s útočníkem v různých směrech, s více útočníky, neustále opakování bezpečného zacházení se zbraní a to až do úmoru. Sušení, sušení a zase sušení, až už toho máte plné zuby. 12:30 16:00 hod Techniky sebeobrany, neustále opakování a drillovaní základních hmatů a odváděcích technik. Vstupy do objektů a místností, teorie a praktické předvedení. Úterý 8:00-12:00 hod Výcvik v areálu, určeném pro taktiku vstupu do objektů. Nácvik vstupů do objektů a místností ve skupině, v hlídce. Nácvik neverbalní taktické komunikace. Opakovaní bezpečného zacházení se zbraní. 12:30 hod- 14:00 hod Opakováni dopoledního programu s barvícím střelivem FX již v modelových situacích. Natáčení zakroků na videozáznam k pozdějšímu vyhodnocování. Středa 08:00 12:00 hod Celodenní pobyt na střelnici. Nácvik střelby v různých situacích. Stejné jako pondělní program, ale tentokrát s ostrým střelivem. Nácvik střelby ve skupině (v hlídce). Ostrá střelba v modelových situacích. Střelba z jedoucího vozu na vozidlo. Střelba s krytím. Opětovné opakováni bezpečného zachazení se zbraní 12:30 hod 16:00 hod Sestavení modelů budov a nácvik taktik vstupů do objektů. Jako úterní program, jen s ostrým střelivem a neprůstřelnými vestami. Opětovné opakovaní bezpečného zacházení se zbraní. Čtvrtek 8:00 12:00 hod Střelba z jedoucího vozu na pronásledované vozidlo s barvícím střelivem FX. Vše reálně se služebními vozidly. Vyhodnocení výsledků střelby a rizika střelby za jízdy. 12:30 16:00 hod Učebna - vyhodnocování videozáběrů z úterních modelových situací se střelivem FX. Promítaní zákroků z celého světa natočených během služebních zákroků. Promítání zákroků, během nichž došlo k usmrcení nebo zranění policistů s vyhodnocováním chyb a správných postupů. Možnosti ochrany policisty před zraněním pomocí ochranného vybavení. Pátek 8:00 14:00 hod Techniky sebeobrany s použitím tonfy, teleskopického obušku, techniky sebeobrany proti různě vybaveným útočníkům. A závěr? Jsem přesvědčený o tom, že pokud by každý policista alespoň dvakrát ročně prošel takovýmto výcvikem, vypadala by práce policie zcela jinak. Timto bych chtěl poděkovat výcvikářům Správy hl. m. Prahy za jejich ochotu, spolupráci a za jejich znalosti, které předávají dál. Lukáš Heinz 6

7 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR ČÍSLO 8/2011 Ročník 18 JAKÉ TYPY NAJDEME U POLICIE? BĚHEM SVÉ DVANÁCTILETÉ SLUŽBY U POLICIE ČR JSEM ZJISTIL, ŽE CO POLDA, TO JINÁ OSOBNOST. PŘESTO SE TYPOVĚ DAJÍ ZAŘADIT POLICISTÉ DO URČITÝCH SKUPIN. JSOU TO TYPY LIDÍ, KTEŘÍ SI JSOU POVAHOVĚ NĚJAKÝM ZPŮSOBEM PODOBNÍ. MOŽNÁ ALE NÍŽE UVEDENÉ TYPY NAJDETE VE VŠECH KOLEKTIVECH PO CELÉM SVĚTĚ. Někdy mi připadá, že sloužím snad jedno tisíciletí. Kouknu na člověka a vidím, co je zač. Sázím sám se sebou, že uhodnu, co mi ten nebo onen člověk řekne. Ačkoliv si někteří myslí něco jiného, policisté jsou také lidé a lidé bývají snadno čitelní. Policisty bych obecně rozdělil do několika kategorií. Nadšenci a srdcaři Odvádějí 70% práce na ulici. Obětují svému povolaní i volný čas. Nakupují si vybavení. Odznak a uniforma jsou pro ně vším. Dokážou mluvit hodiny o své práci. Jejich přátelé a kamarádi jsou policisté, většinou taky nadšenci, protože civilisté jejich nadšení nepochopí. Nadřízení je mnohdy vidí jako problémové. Vyhýbají se funkcím, baví je adrenalin a ulice. Dobráci a pohodáři Jsou to lidé, kteří jsou dobrosrdeční a ochotně vyjdou každému vstříc. K policii přišli s určitými ideály, ale zjistili, že život je složitější a těžší. Dobráci bývají zasmušili a hloubaví. Mnohdy na svoji dobrotu doplácejí. S úspěchem je využívají prospěcháři, aby se prezentovali jejich prací nebo na ně svedli svoji neschopnost. Pohodáři udržují dobrou náladu. Všechno je pro ně maňána. Na všechno mají odpověď, rošťárny a vtípky jsou u nich na denním pořádku. Když jde do tuhého, dokážou být oporou, ale běda tomu, kdo se stane terčem jejich rozverné povahy. Autority Takových je u policie málo. Jsou to lidé, kolem nichž projdete a oni vás oslní. Čiší z nich sebevědomí a moudrost. Shromaždují kolem sebe schopné lidi. Pokud se nějakým omylem dostanou do řídící funkce, jsou to ti nejlepší šéfové. Pokud je to třeba, postaví se za vás. Umí chválit a motivovat lidi k nadlidským výkonům. Jsou spravedliví. Když takový člověk řekne, že se jde na výlet do pekla, většina lidí do toho pekla s nimi ochotně půjde. Prospěcháři a bezpáteřníci Jsou přesným opakem autorit. Dělají jen to, co bude prospěšné jim. Snaží se být nenápadní a koukají, koho by shodili ze židle, aby získali nějakou funkci. Tváří se jako kamarádi, jen aby se o vás něco dozvěděli a mohli to pak použít proti vám. Pokud dostanou funkci, udělají svým podřízeným ze života peklo. Výhodou je, že jejich oblíbenci mají stejné povahové rysy jako oni a tak netrvá dlouho, než je právě jejich oblíbenec vyšoupne z pohodlného křesla. Pro podřízené se však většinou nic nemění. Poserové a přizdisráči S klidem složí na zem desetiletého kluka a osmdesátiletému dědovi napaří nejvyšší možnou pokutu. Pokud se však objeví člověk, který jim úspěšně oponuje, stáhnou zadek a neumí se vykoktat. Takoví lidi jdou k policii, aby si léčili svůj komplex malosti. Dokážou hodiny mluvit o domnělých hrdinských skutcích, které vykonali a nebezpečných pachatelích, které zadrželi. Bývají to nejlepší a nejvěrnější nohsledi prospěchářů. Kdyby na jejich historkách bylo jen 10% pravdy, může jít James Bond do důchodu. Roboti a Vyhořelci Lidé, kteří mají policejní práci jen jako způsob výdělku. Je jim jedno, jestli budou nosit kvalitní služební boty nebo balerínky. Do výstroje nebo do policejního vzdělání nevrazí ani halíř. Nějak překlepou každou šichtu a jedou domů k televizi. Nemají žádné ambice. Razí teorii: Žij a nech žít. Neublíží, ale ani nepomohou. Berou policejní práci jako pásovou výrobu ve fabrice. Je fakt, že jsme každý z jiného těsta, ale nosíme stejnou uniformu. Bylo by úžasné, kdyby ulice našich měst a obcí střežili nadšenci, na služebnách seděli dobráci a pohodáři a veleli by těmto lidem autority. Bohužel taková doba nikdy nenastane. Nebývá tedy než dělat vše pro to, aby bylo méně prospěchářů, přizdisráčů a vyhořelců. Lukáš Heinz 7

8

DO CIVILU ODCHÁZEJÍ ZKUŠENÍ POLICISTÉ

DO CIVILU ODCHÁZEJÍ ZKUŠENÍ POLICISTÉ Číslo 10/2011 Ročník 18 Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1 ZDARMA Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky obsah Čísla: Aktuálně - rozhovor Do civilu odcházejí zkušení

Více

Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. změřili své síly na světových hasičských a policejních hrách. Světové hry jsou obdobou

Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. změřili své síly na světových hasičských a policejních hrách. Světové hry jsou obdobou Číslo 9/2011 Ročník 18 Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1 ZDARMA Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky obsah Čísla: Aktuálně Marek Hegedüs - stříbro z New Yorku Ondřej

Více

Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1 ZDARMA. Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky

Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1 ZDARMA. Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky ČÍSLO1/2009 Ročník 16 Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1 ZDARMA Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky OBSAH ČÍSLA: Aktuálně ilustrační foto: Vít Drbal, mediafaxfoto.cz

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

Soud dal žalobci za pravdu

Soud dal žalobci za pravdu Soud dal žalobci za pravdu Osobní ohodnocení nelze odebrat libovolně Snížit osobní příplatek kvůli nesprávnému parkování? Nesmysl? Ne, stalo se to Ing. Michaelu Strakovi. Šlo ve dvou měsících celkem o

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 8 číslo 5 11. 5. 2011 Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PROJEKT INSPEKCE PRÁCE EURES Táto, jak na to? podporuje otce doma i v práci Rádiové

Více

Informace předsedkyně OS. Zimní svazová rodinná rekreace 2008. kompletní nabídka v NOS č. 18 přihlášky a dotazy. http://statorg.cmkos.

Informace předsedkyně OS. Zimní svazová rodinná rekreace 2008. kompletní nabídka v NOS č. 18 přihlášky a dotazy. http://statorg.cmkos. 21 Ročník 52 Praha 22. listopadu 2007 10,20 Kè http://statorg.cmkos.cz Případným autorùm příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Boj s daňovými úniky VHP se zpoplatňují i nadále Jak dál po komunálních

Více

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Petra Šourková 2006/2007 Prohlašuji, že jsem

Více

Amnestie ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ 1/2013. Rozhovor s generálním ředitelem VS ČR Petrem. Desetiletí oddělení pro matky s dětmi. Psychologické pracoviště VS ČR

Amnestie ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ 1/2013. Rozhovor s generálním ředitelem VS ČR Petrem. Desetiletí oddělení pro matky s dětmi. Psychologické pracoviště VS ČR 1/2013 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ Amnestie Rozhovor s generálním ředitelem VS ČR Petrem Psychologické pracoviště VS ČR Desetiletí oddělení pro matky s dětmi Dohnalem str.

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů říjen 2003 číslo 8 ročník 3 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Depistáž očních vad Katarakty v dětském věku Glaukom v dětském věku Strabismus tiráž... VOX PEDIATRIAE Časopis praktických

Více

Občan proti korupci. Příručka občanské protikorupční sebeobrany

Občan proti korupci. Příručka občanské protikorupční sebeobrany Občan proti korupci Příručka občanské protikorupční sebeobrany Praha, únor 2013 Transparency International Česká republika je součástí mezinárodní sítě nevládních organizací Transparency International.

Více

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program XII. finanční konference RUD v Senátu Překotná novela účetnictví

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

14 D.A.S. magazín 2/2012 Ročník

14 D.A.S. magazín 2/2012 Ročník 2/2012 Ročník 14 D.A.S. magazín PŘEJÍ VŠICHNI ZAMĚSSTNANCI A SPOLLUPRACOVNÍCI D.A.S. A. NAVŠTIVTE NÁS NA KONTAKTNÍCH MÍSTECH PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE: 2I BRNO CHOMUTOV OLOMOUC PRAHA Stránského 3137/37 616

Více

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 Vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, zahajuji 8. zasedání ZHMP, na kterém vás všechny srdečně vítám. Zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM?

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM? Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 10. LEDNA 2008, DATUM VYDÁNÍ: 18. LEDNA 2008, CENA: 6 KČ Kovák v Brnû - str. 2 I nadále moïnost jednoduchého úãetnictví

Více

AUDITOR 9/2011. Výbor pro účetní výkaznictví aneb co je nového v českém účetnictví Výbor pro účetní výkaznictví má dva podvýbory: Obsah

AUDITOR 9/2011. Výbor pro účetní výkaznictví aneb co je nového v českém účetnictví Výbor pro účetní výkaznictví má dva podvýbory: Obsah AUDITOR 9/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Změny v českém účetním standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku (Lenka Rückerová)...

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas Vrana, Prerov

Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas Vrana, Prerov MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav Společenských věd Nikola Hubáčková Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta Apogeo News Prosinec 2014 Vážení klienti, obchodní partneři, dostává se Vám do rukou poslední Vánoční číslo našeho APOGEO News, které je malým sumářem nejen uplynulého čtvrtletí, ale i roku 2014. Samozřejmostí

Více

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah AUDITOR 7/2011 Obsah AKTUALITY Jiří Mikyna novým ředitelem úřadu KA ČR... 2 Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Aktuální změny v nabídce vzdělávacích akcí na 2. pol. 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Josef Pejchal: K rozhovoru jsou třeba dva. Aktuální téma: Co přinesla novela zákona? Inspekce bez ztráty květinky 8 Trénování paměti

Josef Pejchal: K rozhovoru jsou třeba dva. Aktuální téma: Co přinesla novela zákona? Inspekce bez ztráty květinky 8 Trénování paměti 3 září 2009 5. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Josef Pejchal: K rozhovoru jsou třeba dva 1 Aktuální téma: Co přinesla novela zákona? Inspekce bez ztráty květinky

Více