Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky"

Transkript

1 ČÍSLO 8/2011 Ročník 18 Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, Praha 1 ZDARMA Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky OBSAH ČÍSLA: Aktuálně Jednání s ministrem a policejním prezidentem Milan Štěpánek... 1 Poradna NOS PČR Šetření podvodů za nezaplacené zboží II Lenka Vyhlídalová...4 Přezkoumávání rozhodnutí služebního funkcionáře Petr Tomek...5 JEDNÁNÍ S MINISTREM A POLICEJNÍM PREZIDENTEM Ostatní Integrovaný výcvik Lukáš Heinz...6 Jaké typy najdete u policie? Lukáš Heinz SRPNA V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH SE USKUTEČNILO JEDNÁNÍ VEDENÍ NOS PČR, ZASTOUPENÉHO JUDR. MILANEM ŠTĚPÁNKEM, BC. DANIELEM BLÁHOU A JUDR. PETREM TOMKEM, S VEDENÍM MINISTERSTVA VNITRA MINISTREM JANEM KUBICEM, 1. NÁMĚSTKEM MGR. JAROSLAVEM HRUŠKOU A NÁMĚSTKYNÍ PRO EKONOMIKU ING. MIROSLAVOU OLIVERIUSOVOU. 11. SRPVNA V PODVEČERNÍCH HODINÁCH SE PAK USKUTEČNILO JEDNÁNÍ POLICEJNÍHO PREZIDENTA PLK. MGR. PETRA LESSYHO, ZA ÚČASTI JEHO NÁMĚSTKŮ, S VEDENÍM NOS PČR, UBS MV A PŘEDSEDY ZV OSOO. jednání s ministrem vnitra V první části jednání, která se týkala možného snižování stavu policistů, ministr vnitra konstatoval, že nemá snahu snížit počet příslušníků o čísla, která byla publikována v médiích. Označil to za nepřesná fakta a šíření poplašné zprávy, protože by se jednalo o snížení funkčnosti policie. Snižování počtu policistů tedy nepřichází v úvahu. Dále jsme jednali o situací pro rok 2012 ve vztahu ke snížení rozpočtu. Ministr a 1. náměstek uvedli, že je zřizována desetičlenná pracovní komise, složená ze zástupců PČR a MV z různých úrovní a služeb, která by měla posoudit nezbytnost některých služebních míst ve vedení policie a krajských ředitelství. Její výsledek by měl být znám do konce října 2011 a poté by měl být projednán s dostatečným předstihem s odborovými organizacemi, případně konzultován i v průběhu činnosti komise. Služební místa by měla být převedena do přímého výkonu. Rušení oddělení je podle slov ministra a 1. náměstka špatnou cestou. Komise bude dále posuzovat, které činnosti by policie nemusela vykonávat. V roce 2011 by mělo být propuštěno 273 občanských zaměstnanců a předpokládá se odchod 1670 policistů. Toto číslo by ale mohlo být nakonec podle vedení ministerstva nižší. V plánu je také sjednocení struktury na krajských ředitelstvích a změny se dotknou i policejního školství. K problematice zákona o služebním poměru ministr uvedl, že není zájem jej dále novelizovat, tedy jej otevírat za účelem negativních dopadů. Změny, související s návrhem zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů, by měly zákon změnit pouze v souvislostech s tímto zákonem. Nelze však vyloučit nepředpokládanou poslaneckou iniciativu. Dlouhá diskuze se vedla o změně vnitřního předpisu k výdělečné činnosti, kde je však vedení MV proti uvolnění podmínek pro možnost legálního přivýdělku. našepolicie Vydavatel: Nezávislý odborový svaz Policie České republiky, Bartolomějská 7, Praha 1, telefon: , , registrace: MK ČR E 18672, vychází 12 čísel ročně Grafický design a zpracování: Oxport, s. r. o., Tisk: Grafotechna Print, s. r. o. 1

2 ČÍSLO 8/2011 Ročník 18 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR Jednání u policejního prezidenta Policejní prezident informoval pozvané odboráře o práci týmu pro optimalizaci policie, který vede jeho náměstek plk. Mgr. Petr Osvald. Na jednání bylo dohodnuto, že odborové svazy budou mít v komisi pro optimalizaci policie po jednom zástupci. Zásadní informací byla skutečnost, že se po zhruba dvouletém úsilí NOS PČR a po předložení analýz podařilo prosadit vydání nového předpisu o cestovních náhradách, který již nebude vyžadovat havarijní pojištění u vlastních motorových vozidel policistů, používaných k cestě do služby. K bude vydán nový závazný pokyn policejního prezidenta o personální pravomoci. Mělo by dojít k většímu posunu směrem k územním odborům. V rámci tohoto bodu bylo dáno ze strany NOS PČR stanovisko, že musí být vydávána i negativní rozhodnutí písemnou formou, což platí zejména u žádosti o převedení na jiné služební místo ve stejné tarifní třídě. Hlavní těžiště jednání bylo v ekonomických tématech, neboť podle ještě tehdy známých údajů by měla mít policie v roce 2012 rozpočet nižší o 1,37 mld. Kč. Díky tomu by mělo dojít ke snížení z 1,5% objemu na 0,5% objemu prostředků na kázeňské odměny. Snahou vedení policie je zachovat služební příjmy na stejné úrovni roku 2011 i v roce V současné době je vytvořena rezerva na navrácení zvláštních příplatků, které byly sníženy v roce Policejní prezident sdělil, že podle provedené analýzy je pro fungování policie v aktuálně daném rámci nejnižší možný počet policistů Současně se ovšem počítá, že pokud by do konce roku 2011 odešlo cca 1680 policistů, pomohlo by to rozpočtu pro rok Tato čísla jsou velmi neradostná, protože nálada u policie nahrává masívnímu odchodu zkušených policistů ze služebního poměru. Milan Štěpánek (upraveno red) 700 MILIONŮ NAVÍC NA PROVOZNÍ VÝDAJE MINISTR VNITRA JAN KUBICE POŽÁDAL PŘEDSEDU VLÁDY PETRA NEČASE O NAVÝŠENÍ PROSTŘEDKŮ NA PROVOZNÍ VÝDAJE POLICIE ČR A HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR V ROCE DNES, , PROBĚHLO JEDNÁNÍ MEZI MINISTREM VNITRA JANEM KUBICE A MINISTREM FINANCÍ MIROSLAVEM KALOUSKEM. Výsledkem jednání je pozitivní zpráva pro všechny občany, kteří se obávali zhoršení služeb v oblasti bezpečnosti v důsledku snížení rozpočtu PČR a HZS na příští rok. Ministr vnitra po předchozím souhlasu předsedy vlády vyjednal pro příští rok navýšení rozpočtu PČR a HZS v oblasti provozních výdajů o 900 milionů korun. O 700 milionů korun bude v příštím roce navýšena částka určená na provozní výdaje policie v přímém výkonu služby. Částka bude určena zejména na výdaje pořádkové, dopravní a kriminální policie. O 200 milionů korun pak budou navýšeny provozní výdaje HZS. Jak jsem již několikrát v minulosti deklaroval, mou absolutní prioritou je oblast přímého výkonu služby policie a hasičů, tedy 2 oblast, která se bezprostředně dotýká zajišťování bezpečnosti občanů této země. Chtěl bych poděkovat panu premiérovi za podporu a věřím, že získané prostředky půjdou tam, kde je jich nejvíce třeba. Pokud by policie a hasiči neměli dostatek prostředků na benzín a nejnutnější vybavení, těžko by mohli vykonávat svoje základní poslání. Na neutěšenou situaci v této oblasti mě v minulosti upozorňovala i řada hejtmanů a zástupců samospráv, proto věřím, že výsledek dnešního jednání je dobrou zprávou nejen pro mě a bezpečnostní sbory, řekl po jednání ministr vnitra Jan Kubice. Pavel Novák, ředitel odboru tisku a public relations, tisková zráva MV ČR

3 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR ČÍSLO 8/2011 Ročník 18 3

4 ČÍSLO8/2011 Ročník 18 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR ŠETŘENÍ PODVODŮ ZA NEZAPLACENÉ ZBOŽÍ II MINULÝ DÍL BYL VĚNOVÁN FYZICKÝM OSOBÁM PODNIKATELŮM, KTEŘÍ SE ROZHODLI UPLATŇOVAT PAUŠÁLNÍ VÝDAJE V SOULADU S USTANOVENÍM 7 ODST. 7 ZÁKONA Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A ÚSKALÍM, KTERÁ MOHOU NASTAT V SOUVISLOSTI S PROŠETŘOVÁNÍM SKUTKOVÉ PODSTATY PODVODU, KDY PODNIKATEL A ODEBERE ZBOŽÍ ČI SLUŽBU OD PODNIKATELE B A ZAPOMENE MU ZA POSKYTNUTOU DODÁVKU VE SJEDNANÉM TERMÍNU ZAPLATIT DOHODNUTOU CENU. TOTO POKRAČOVÁNÍ JE VĚNOVÁNO PODNIKATELŮM FYZICKÝM OSOBÁM, KTERÉ VEDOU TZV. DAŇOVOU EVIDENCI (OD NAHRADILA DAŇOVÁ EVIDENCE DŘÍVĚJŠÍ JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ). ING. LENKA VYHLÍDALOVÁ vystudovala Ekonomickou fakultu VŠB TU v Ostravě. V době studia na vysoké škole složila kvalifikační zkoušky daňového poradce, byla zapsána do KDP ČR. Již v průběhu studia na vysoké škole se specializovala na účetnictví podnikatelských subjektů a později se zapojila do systému certifikace účetní profese. V průběhu své praxe získala další ekonomické kvalifikace jako jsou například konkurzní správce nebo likvidátor obchodních společností. V posledních pěti letech se specializuje především na zpracování znaleckých posudků v oblasti ekonomiky, je jmenovaná soudní znalkyní se specializací na účetní evidenci a daně. Kromě této odborné činnosti vyučuje na vysokých školách a přednáší v odborných ekonomických kurzech. Zajisté budete souhlasit s tvrzením, že pokud si podnikatel zvolil vedení daňové evidence v souladu s ustanovením 7 odst. 3 a 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je situace při prokazování podvodu podstatně jednodušší. To samozřejmě platí za předpokladu, že jsou předloženy potřebné výstupy z daňové evidence. Vedení daňové evidence je založeno na evidenci všech příjmů a výdajů, které byly uskutečněny v hotovosti nebo na bankovním účtu v souvislosti s podnikáním dané osoby a jsou v peněžním deníku zaevidovány na základě jednotlivých účetních (popř. daňových) dokladů. Z toho vyplývá, že daňová evidence není založena jen na evidenci některých vybraných jevů jako např. evidence příjmů, ale poskytuje víceméně ucelený obraz o podnikání dané osoby z pohledu finančních toků. Proto lze analýzou daňové evidence získat daleko více potřebných informací o dané osobě a jejích podnikatelských aktivitách. Znalec je schopen analýzou daňové evidence zjistit nejen stav peněžních prostředků v hotovosti a na bankovních účtech, které jsou do daňové evidence zahrnuty a jsou používány v souvislosti s podnikáním dané fyzické osoby, ale i výši zdanitelných příjmů ke konkrétnímu datu sledovaného období, strukturu uskutečněných a zaevidovaných výdajů nebo výši neuhrazených závazků a pohledávek. Je nutné si však uvědomit, že ne všechny zaevidované hospodářské operace musí vždy bezprostředně souviset s podnikáním dané osoby. Existuje celá řada nedaňových výdajů, které ovlivňují (a mnohdy výrazným způsobem) zůstatky finančních prostředků, které má podnikatel k dispozici. Proto ptát se pouze otázkou - Jaký byl stav finančních prostředků podnikatele XY k poslednímu dni každého kalendářního měsíce sledovaného období, popř. zda měl v průběhu sledovaného období dostatek finančních prostředků na úhradu svých splatných závazků bez dalších doplňujících podotázek není zcela správné. Odpovědi znalce na tuto otázku mohou v některých případech poskytnou jen velmi omezené a zkreslené informace o finanční situaci daného podnikatele. Proto je kromě výše zůstatků hotovosti a bankovního účtu nutné zjistit i následující skutečnosti a to, zda měl podnikatel XY ve sledovaném období dostatek příjmů z podnikání na pokrytí vznikajícího závazku a jakým způsobem tyto peněžní prostředky použil. Zvlášť důležité je se u fyzických osob s daňovou evidencí zaměřit na položku osobní spotřeby. To je často diskutovaný pojem, který nebývá vždy správně chápán. Podnikatel má nárok čerpat peněžní prostředky pro svou osobní spotřebu (jedná se o obdobu mzdy u zaměstnanců), ale čerpání osobní spotřeby není daňově uznatelným výdajem a hlavně by nemělo být prováděno na úkor věřitelů se splatnými závazky. V praxi může nastat celá řada situací, kdy právě evidence a výše osobní spotřeby ovlivní prokazování podvodu, proto je nutné znalci položit otázku, zda podnikatel XY čerpal v průběhu sledovaného období finanční prostředky pro osobní spotřebu a v jaké výši. Nečerpání finančních prostředků pro osobní spotřebu automaticky nutí k zamyšlení nad tím, z jakých prostředků podnikatel hradil své každodenní soukromé náklady nezbytně nutné k životu a s tím související otázka, zda obsahuje předložená daňové evidence skutečně všechny hospodářské operace. Naopak čerpání nepřiměřeně vysoké osobní spotřeby lze v krajních případech posuzovat jako vyvádění majetku a s tím spojené možné poškozování věřitelů. Konkrétní příklady z praxe, v nichž velkou roli hrála osobní spotřeba podnikatele, uvedu v některém z příštích pokračování. Protože součástí daňové evidence je i evidence pohledávek a závazků, je možné z předkládaných výstupů zjistit jejich výši a strukturu z pohledu splatnosti, tzn. že znalec je schopen zodpovědět např. otázku, zda příslušná přijatá faktura č.. od firmy ABC s.r.o. za odebrané zboží či službu, která nebyla uhrazena, byla skutečně zahrnuta do podnikatelské činnosti podnikatele XY nebo další otázky související s možným úpadkem podnikatele. Lenka Vyhlídalová v případě dotazů piště na 4

5 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR ČÍSLO 8/2011 Ročník 18 PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ SLUŽEBNÍHO FUNKCIONÁŘE ŘÍZENÍ VE VĚCECH SLUŽEBNÍHO POMĚRU JE, OBDOBNĚ JAKO ŘÍZENÍ SPRÁVNÍ, ŘÍZENÍM VÍCEINSTANČNÍM. TENTO PRINCIP ZAJIŠŤUJE MOŽNOST PŘEZKUMU ROZHODNUTÍ VYDÁVANÝCH SLUŽEBNÍMI FUNKCIONÁŘI PROSTŘEDNICTVÍM ZÁKONNÝCH INSTITUTŮ. Opravný prostředek je dispozitivní právní úkon účastníka řízení, prostřednictvím něhož zákon o služebním poměru umožňuje domáhat se přezkoumání rozhodnutí orgánem vyššího stupně z hlediska jho zákonnosti a důvodnosti, jakož i správnosti postupu, který mu předcházel. Na rozhodnutí ve věcech služebního poměru se vztahuje tzv. presumpce správnosti, což znamená, že rozhodnutí je považováno za bezvadné, pokud není oprávněným orgánem shledán opak. Má-li dojít k nápravě takového rozhodnutí, musí být vyvoláno řízení, jehož výsledkem bude odstranění případných vad rozhodnutí. Účelem opravného řízení je napravit v zájmu účastníka řízení konkrétní rozhodnutí, které je zatíženo právní vadou způsobující jeho nezákonnost. Podnětem, který vede k tomu, že vydaná rozhodnutí jsou přezkoumávána, jsou opravné prostředky účastníků řízení, jimiž se domáhají zrušení nebo změny napadeného rozhodnutí. Opravné prostředky lze rozlišit na opravné prostředky řádné, které jsou podávány proti rozhodnutí, která dosud nejsou v právní moci, a na opravné prostředky mimořádné, které jsou podávány proti rozhodnutím, která již nabyla právní moci. Ustanovení 190 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, označuje řádné opravné prostředky jako odvolání a rozklad. Mimořádné opravné prostředky uvedené v 192 a 193 zákona o služebním obnova řízení a přezkumné řízení. Specifickým opravným prostředkem je přezkoumávání rozhodnutí ve věcech služebního poměru soudy podle ustanovení 196 zákona o služebním poměru. Odvolání je opravný prostředek zakotvený v 190 zákona o služebním poměru, kterým se účastník řízení domáhá u odvolacího orgánu nápravy rozhodnutí, o němž se domnívá, že jím byl dotčen ve svém právu nebo právem chráněných zájmech. Zákon nestanoví pro odvolání speciální důvody. Rozhodnutí může být napadeno jak pro rozpor s právem, spočívající v nezákonnosti, tak pro procesní vady řízení ve věcech služebního poměru, které předcházelo vydání předmětného rozhodnutí. Objektivními podmínkami pro přípustnost odvolání jsou:existence nepravomocného rozhodnutí a dodržení lhůty k odvolání. Rozklad, zakotvený v 191 zákona o služebním poměru, je opravný prostředek, který je totožný s odvoláním proti rozhodnutí služebního funkcionáře. Liší se pouze tím, že směřuje proti prvoinstančnímu rozhodnutí toho služebního funkcionáře, který současně bude i odvolacím orgánem. Důvodem pro takové řešení je skutečnost, že tento služební funkcionář nemá nadřízeného služebního funkcionáře, který by mohl být odvolacím orgánem podle 190 odst. 6 zákona o služebním poměru. Obnova řízení zakotvená v ustanovení 192 zákona o služebním poměru je dalším z druhů mimořádných opravných prostředků, jehož účelem je za stanovených podmínek dosáhnout nápravy pravomocných rozhodnutí ve věcech služebního poměru. Řízení před služebním funkcionářem, které bylo ukončeno pravomocným rozhodnutím ve věci, lze v zákonem stanovených případech na žádost účastníka řízení obnovit. Účel obnovy řízení se liší od účelu přezkumného řízení. V něm je měřítkem pouze přezkum a případná náprava nezákonnosti rozhodnutí ve věcech služebního poměru, případně řízení ve věcech služebního poměru, které mu předcházelo z hlediska posouzení okolností a právního stavu, který byl v době vydání rozhodnutí, a neberou se v úvahu skutkové a právní okolnosti, které nastaly nebo vyšly najevo po právní moci rozhodnutí. Právě to je však účelem obnovy řízení. Přezkumné řízení zakotvené v ustanovení 193 zákona o služebním poměru směřuje proti pravomocnému rozhodnutí ve věcech služebního poměru a je tradičním mimořádným opravným prostředkem, který byl obsažen i v předchozích právních úpravách služebního poměru, přestože nebyl takto nazýván. JUDR. PETR TOMEK (nar Příbram) Autor je místopředsedou NOS PČR. V současčasnosti působí na Policejní akademii ČR, kde se specializuje na problematiku služebního poměru. Klasickým opravným prostředkem popravdě není, protože účastník řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí ve věcech služebního poměru, není nadán aktivní legitimací k podání návrhu na zahájení přezkumného řízení. Může však dát podnět k provedení přezkumného řízení, který však není návrhem na zahájení řízení a služební funkcionář, který je oprávněn rozhodnout o mimořádném opravném prostředku, není tímto podnětem vázán. Přezkumné řízení se zahajuje výlučně z podnětu oprávněného služebního funkcionáře. Jeho zahájení není v moci účastníků řízení. To však neznamená, že jsou-li důvody pro přezkoumání pravomocného rozhodnutí, může oprávněný služební funkcionář zahájení řízení odmítnout. Řízení ve věcech služebního poměru se v tomto případě zahajuje z moci úřední. Přezkoumávání rozhodnutí ve věcech služebního poměru soudy je specifickým způsobem přezkumu, který spadá do působnosti správního soudnictví. Přezkoumání pravomocného rozhodnutí soudem předpokládá také ustanovení 196 zákona o služebním poměru. JUDr. Petr Tomek našepolicie 5 č. 8/2011 5

6 ČÍSLO8/2011 Ročník 18 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR INTEGROVANÝ VÝCVIK JIŽ DLOUHOU DOBU NEMOHU ŘÍCT, ŽE BY SE U POLICIE ČR DĚLY NĚJAKÉ VÝRAZNĚ POZITIVNÍ ZMĚNY, NEBO ŽE BY PRÁCE PRO MĚ BYLA ZÁBAVOU. ALESPOŇ TAK TO JÁ I MNOHO MÝCH KOLEGŮ VNÍMÁME Z NEJSPODNĚJŠÍCH PŘÍČEK POLICEJNÍ HIERARCHIE. PRÁVĚ PROTO SE CHCI S NADŠENÍM PODĚLIT O ZÁŽITKY Z INTEGROVANÉHO VÝCVIKU, KTERÝ FUNGUJE NA ÚTVARU PMJ SPRÁVY HL. M. PRAHY. INTEGROVANÝ VÝCVIK JE I ZÁBAVA, ALE HLAVNĚ VÁS NAUČÍ. U PMJ výcvik vedou výcvikáři Správy hl. m. Prahy a ze svého pohledu mohu říct, že svoji práci odvádějí velmi dobře. Výcvik začíná v pondělí ráno a končí v pátek odpoledne. Do daného termínu se může přihlásit kterýkoliv policista PMJ. Výcvik je vykazován jako plánovaná služba (tzn. nikoliv do zelených nebo z volna). Ačkoliv se zajímám o zbraně, policejní postupy a taktiky celý svůj profesní život, byl jsem během trvání výcviku vyveden z mnoha omylů a pověr. Za sebe můžu říct, že tento týdenní výcvik mi dal do profesního života více než celá patnáctiměsíční základní příprava. A jak takový "integráč" vypadá? Pondělí 8:00 hod 12:00 hod Nácvik taktiky tasení zbraně, techniky střelby v pozicích vstoje, vkleče, vleže, vsedě, s útočníkem v různých směrech, s více útočníky, neustále opakování bezpečného zacházení se zbraní a to až do úmoru. Sušení, sušení a zase sušení, až už toho máte plné zuby. 12:30 16:00 hod Techniky sebeobrany, neustále opakování a drillovaní základních hmatů a odváděcích technik. Vstupy do objektů a místností, teorie a praktické předvedení. Úterý 8:00-12:00 hod Výcvik v areálu, určeném pro taktiku vstupu do objektů. Nácvik vstupů do objektů a místností ve skupině, v hlídce. Nácvik neverbalní taktické komunikace. Opakovaní bezpečného zacházení se zbraní. 12:30 hod- 14:00 hod Opakováni dopoledního programu s barvícím střelivem FX již v modelových situacích. Natáčení zakroků na videozáznam k pozdějšímu vyhodnocování. Středa 08:00 12:00 hod Celodenní pobyt na střelnici. Nácvik střelby v různých situacích. Stejné jako pondělní program, ale tentokrát s ostrým střelivem. Nácvik střelby ve skupině (v hlídce). Ostrá střelba v modelových situacích. Střelba z jedoucího vozu na vozidlo. Střelba s krytím. Opětovné opakováni bezpečného zachazení se zbraní 12:30 hod 16:00 hod Sestavení modelů budov a nácvik taktik vstupů do objektů. Jako úterní program, jen s ostrým střelivem a neprůstřelnými vestami. Opětovné opakovaní bezpečného zacházení se zbraní. Čtvrtek 8:00 12:00 hod Střelba z jedoucího vozu na pronásledované vozidlo s barvícím střelivem FX. Vše reálně se služebními vozidly. Vyhodnocení výsledků střelby a rizika střelby za jízdy. 12:30 16:00 hod Učebna - vyhodnocování videozáběrů z úterních modelových situací se střelivem FX. Promítaní zákroků z celého světa natočených během služebních zákroků. Promítání zákroků, během nichž došlo k usmrcení nebo zranění policistů s vyhodnocováním chyb a správných postupů. Možnosti ochrany policisty před zraněním pomocí ochranného vybavení. Pátek 8:00 14:00 hod Techniky sebeobrany s použitím tonfy, teleskopického obušku, techniky sebeobrany proti různě vybaveným útočníkům. A závěr? Jsem přesvědčený o tom, že pokud by každý policista alespoň dvakrát ročně prošel takovýmto výcvikem, vypadala by práce policie zcela jinak. Timto bych chtěl poděkovat výcvikářům Správy hl. m. Prahy za jejich ochotu, spolupráci a za jejich znalosti, které předávají dál. Lukáš Heinz 6

7 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR ČÍSLO 8/2011 Ročník 18 JAKÉ TYPY NAJDEME U POLICIE? BĚHEM SVÉ DVANÁCTILETÉ SLUŽBY U POLICIE ČR JSEM ZJISTIL, ŽE CO POLDA, TO JINÁ OSOBNOST. PŘESTO SE TYPOVĚ DAJÍ ZAŘADIT POLICISTÉ DO URČITÝCH SKUPIN. JSOU TO TYPY LIDÍ, KTEŘÍ SI JSOU POVAHOVĚ NĚJAKÝM ZPŮSOBEM PODOBNÍ. MOŽNÁ ALE NÍŽE UVEDENÉ TYPY NAJDETE VE VŠECH KOLEKTIVECH PO CELÉM SVĚTĚ. Někdy mi připadá, že sloužím snad jedno tisíciletí. Kouknu na člověka a vidím, co je zač. Sázím sám se sebou, že uhodnu, co mi ten nebo onen člověk řekne. Ačkoliv si někteří myslí něco jiného, policisté jsou také lidé a lidé bývají snadno čitelní. Policisty bych obecně rozdělil do několika kategorií. Nadšenci a srdcaři Odvádějí 70% práce na ulici. Obětují svému povolaní i volný čas. Nakupují si vybavení. Odznak a uniforma jsou pro ně vším. Dokážou mluvit hodiny o své práci. Jejich přátelé a kamarádi jsou policisté, většinou taky nadšenci, protože civilisté jejich nadšení nepochopí. Nadřízení je mnohdy vidí jako problémové. Vyhýbají se funkcím, baví je adrenalin a ulice. Dobráci a pohodáři Jsou to lidé, kteří jsou dobrosrdeční a ochotně vyjdou každému vstříc. K policii přišli s určitými ideály, ale zjistili, že život je složitější a těžší. Dobráci bývají zasmušili a hloubaví. Mnohdy na svoji dobrotu doplácejí. S úspěchem je využívají prospěcháři, aby se prezentovali jejich prací nebo na ně svedli svoji neschopnost. Pohodáři udržují dobrou náladu. Všechno je pro ně maňána. Na všechno mají odpověď, rošťárny a vtípky jsou u nich na denním pořádku. Když jde do tuhého, dokážou být oporou, ale běda tomu, kdo se stane terčem jejich rozverné povahy. Autority Takových je u policie málo. Jsou to lidé, kolem nichž projdete a oni vás oslní. Čiší z nich sebevědomí a moudrost. Shromaždují kolem sebe schopné lidi. Pokud se nějakým omylem dostanou do řídící funkce, jsou to ti nejlepší šéfové. Pokud je to třeba, postaví se za vás. Umí chválit a motivovat lidi k nadlidským výkonům. Jsou spravedliví. Když takový člověk řekne, že se jde na výlet do pekla, většina lidí do toho pekla s nimi ochotně půjde. Prospěcháři a bezpáteřníci Jsou přesným opakem autorit. Dělají jen to, co bude prospěšné jim. Snaží se být nenápadní a koukají, koho by shodili ze židle, aby získali nějakou funkci. Tváří se jako kamarádi, jen aby se o vás něco dozvěděli a mohli to pak použít proti vám. Pokud dostanou funkci, udělají svým podřízeným ze života peklo. Výhodou je, že jejich oblíbenci mají stejné povahové rysy jako oni a tak netrvá dlouho, než je právě jejich oblíbenec vyšoupne z pohodlného křesla. Pro podřízené se však většinou nic nemění. Poserové a přizdisráči S klidem složí na zem desetiletého kluka a osmdesátiletému dědovi napaří nejvyšší možnou pokutu. Pokud se však objeví člověk, který jim úspěšně oponuje, stáhnou zadek a neumí se vykoktat. Takoví lidi jdou k policii, aby si léčili svůj komplex malosti. Dokážou hodiny mluvit o domnělých hrdinských skutcích, které vykonali a nebezpečných pachatelích, které zadrželi. Bývají to nejlepší a nejvěrnější nohsledi prospěchářů. Kdyby na jejich historkách bylo jen 10% pravdy, může jít James Bond do důchodu. Roboti a Vyhořelci Lidé, kteří mají policejní práci jen jako způsob výdělku. Je jim jedno, jestli budou nosit kvalitní služební boty nebo balerínky. Do výstroje nebo do policejního vzdělání nevrazí ani halíř. Nějak překlepou každou šichtu a jedou domů k televizi. Nemají žádné ambice. Razí teorii: Žij a nech žít. Neublíží, ale ani nepomohou. Berou policejní práci jako pásovou výrobu ve fabrice. Je fakt, že jsme každý z jiného těsta, ale nosíme stejnou uniformu. Bylo by úžasné, kdyby ulice našich měst a obcí střežili nadšenci, na služebnách seděli dobráci a pohodáři a veleli by těmto lidem autority. Bohužel taková doba nikdy nenastane. Nebývá tedy než dělat vše pro to, aby bylo méně prospěchářů, přizdisráčů a vyhořelců. Lukáš Heinz 7

8

Soudní znalci a soudně znalecké posudky

Soudní znalci a soudně znalecké posudky Soudní znalci a soudně znalecké posudky Soudní znalec je osoba s příslušnou kvalifikací a praxí, kterou stanovuje zákon č.36/67 Sb. o znalcích a tlumočnících (změna: 322/2006 Sb.) a podle vyhlášky ministerstva

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky P R E Z E N T A C E Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky Obecné předpoklady supervize supervize vycházela z Ročního jednotného plánu hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zpracování dvojstupňové projektové dokumentace k výstavbě skladové haly OMTZ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Více

LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007

LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007 LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007 č e r v e n 2 0 0 8 Ministerstvo financí Odbor 17 - Kontrola oddělení Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec V Praze, 25. dubna 2009 Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl Ing. Kamil Srnec Odborná skupina pro státní správu. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD Pro oblast veřejné správy Návrh programových priorit v oblasti veřejné správy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-48500-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 5 Přílohy: 2/2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

Koncepce rozvoje znaleckého ústavu PRAEDIATOR s.r.o.

Koncepce rozvoje znaleckého ústavu PRAEDIATOR s.r.o. Koncepce rozvoje znaleckého ústavu PRAEDIATOR sro 1 Údaje o společnosti Název: obchodní firma: PRAEDIATOR sro Sídlo: Podkovářská 933/1, Praha 9 IČ: 287 811 71 Datum zápisu: dosud nezapsáno Předmět podnikání:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 371/2015/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

PREZENTACE. Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Zdeněk Bartoň

PREZENTACE. Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Zdeněk Bartoň PREZENTACE Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Zdeněk Bartoň Kdo jsme? Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen "NOS PČR") je registrován jako odborová organizace od 19.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 109/2005-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa

Více

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY A) Student přestává být studentem vyšší odborné školy v souladu s 102 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykoná absolutorium. Nevykonal-li student

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-77026-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 6 Přílohy: 5/5 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz APLIKACE PRÁVA Aplikací práva se rozumí kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňovaná orgány veřejné moci, při

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

KSKŘI ve spolupráci s

KSKŘI ve spolupráci s Nová úprava o insolvenčních správc vcíchch ADVOKÁTN KSKŘI ve spolupráci s TNÍ KANCELÁŘÍ Český Krumlov JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Rooseveltova 37 381 01 Český Krumlov Tel./Fax: + 420 380 711

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č.

Více

I. Obecně k problematice výsluhových příspěvků a uzákonění jejich zdanění

I. Obecně k problematice výsluhových příspěvků a uzákonění jejich zdanění Problematika zdanění a zdaňování výsluhových příspěvků bývalých příslušníků bezpečnostních a ozbrojených sborů a procesní možnosti jejich obrany ve správním a soudním řízení I. Obecně k problematice výsluhových

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 666/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 611 ze dne 16.09.2013 Smlouva o provedení průběžného a závěrečného přezkoumání hospodaření Městské části Praha 3, průběžného auditu

Více

*HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY

*HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY -práva účastníků řízení -počítání času -nečinnost správního orgánu -náležitosti odvolání -přezkum rozhodnutí, stížnost PRÁVA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ, JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU (

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Číslo zakázky: HSJI-2411/E-2015 Datum vyhlášení: 28.05. 2015 Č.j.: HSJI-2411-1/E-2015 Počet listů: 3 Počet příloh: 2/3 Výzva k podání

Více

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a oprava objektů památkové

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. PO-2340/GŘ-VZ-2007 Kódové označení. ST-B Praha 12. října 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: plk. Ing. Alois Sellner v. r. generální

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?!

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Tento příspěvek si neklade za cíl přesné parafrázování zákona. Jedná se o návod, jak by se při řídící kontrole mohlo postupovat. Čtenářům se nedoporučuje

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 64/2009-153 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna

Více

Kasační stížnost není důvodná.

Kasační stížnost není důvodná. č. j. 7 Afs 32/2003 46 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012 ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ Tel.: +420 384 342 185, Fax: +420 384 723 505 e-mail: alena.bastova@mesto-trebon.cz VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu služby v souladu s 18 odst. 5 zákona

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2014 RRSZP80322GL Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2014 Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (4) Č. j.: RRSZ &y%%é$a\ počet listů:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rozšíření administrativních prostor II. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 10/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milady Haplové a JUDr.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Účetnictví Daňová evidence Téma Peněžní deník Ročník 2. Autor Ing. Bc. Marcela

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013 POPLATKOVÉ PRÁVO 4. přednáška 15. listopadu 2013 Doplnění: Místní poplatky Správa místních poplatků Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Procesní úpravou

Více

Výzva k podávání žádostí o dotace na poskytování programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2015

Výzva k podávání žádostí o dotace na poskytování programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2015 Výzva k podávání žádostí o dotace na poskytování programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2015 1. Výzva Rada kraje vyzývá poskytovatele programů specifické primární prevence

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vliv zvýšených paušálních výdaj na da ovou povinnost podnikatel fyzických osob Ing. Hana ermáková, rok 2005 od roku 2006. zvýšení paušálních výdaj P

Vliv zvýšených paušálních výdaj na da ovou povinnost podnikatel fyzických osob Ing. Hana ermáková, rok 2005 od roku 2006. zvýšení paušálních výdaj P Vliv zvýšených paušálních výdajů na daňovou povinnost podnikatelů fyzických osob Ing. Hana Čermáková, odborný asistent JČU Č. Budějovice, Zemědělská fakulta, katedra účetnictví a financí Cílem novely zákona

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více