Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky"

Transkript

1 ČÍSLO 8/2011 Ročník 18 Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, Praha 1 ZDARMA Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky OBSAH ČÍSLA: Aktuálně Jednání s ministrem a policejním prezidentem Milan Štěpánek... 1 Poradna NOS PČR Šetření podvodů za nezaplacené zboží II Lenka Vyhlídalová...4 Přezkoumávání rozhodnutí služebního funkcionáře Petr Tomek...5 JEDNÁNÍ S MINISTREM A POLICEJNÍM PREZIDENTEM Ostatní Integrovaný výcvik Lukáš Heinz...6 Jaké typy najdete u policie? Lukáš Heinz SRPNA V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH SE USKUTEČNILO JEDNÁNÍ VEDENÍ NOS PČR, ZASTOUPENÉHO JUDR. MILANEM ŠTĚPÁNKEM, BC. DANIELEM BLÁHOU A JUDR. PETREM TOMKEM, S VEDENÍM MINISTERSTVA VNITRA MINISTREM JANEM KUBICEM, 1. NÁMĚSTKEM MGR. JAROSLAVEM HRUŠKOU A NÁMĚSTKYNÍ PRO EKONOMIKU ING. MIROSLAVOU OLIVERIUSOVOU. 11. SRPVNA V PODVEČERNÍCH HODINÁCH SE PAK USKUTEČNILO JEDNÁNÍ POLICEJNÍHO PREZIDENTA PLK. MGR. PETRA LESSYHO, ZA ÚČASTI JEHO NÁMĚSTKŮ, S VEDENÍM NOS PČR, UBS MV A PŘEDSEDY ZV OSOO. jednání s ministrem vnitra V první části jednání, která se týkala možného snižování stavu policistů, ministr vnitra konstatoval, že nemá snahu snížit počet příslušníků o čísla, která byla publikována v médiích. Označil to za nepřesná fakta a šíření poplašné zprávy, protože by se jednalo o snížení funkčnosti policie. Snižování počtu policistů tedy nepřichází v úvahu. Dále jsme jednali o situací pro rok 2012 ve vztahu ke snížení rozpočtu. Ministr a 1. náměstek uvedli, že je zřizována desetičlenná pracovní komise, složená ze zástupců PČR a MV z různých úrovní a služeb, která by měla posoudit nezbytnost některých služebních míst ve vedení policie a krajských ředitelství. Její výsledek by měl být znám do konce října 2011 a poté by měl být projednán s dostatečným předstihem s odborovými organizacemi, případně konzultován i v průběhu činnosti komise. Služební místa by měla být převedena do přímého výkonu. Rušení oddělení je podle slov ministra a 1. náměstka špatnou cestou. Komise bude dále posuzovat, které činnosti by policie nemusela vykonávat. V roce 2011 by mělo být propuštěno 273 občanských zaměstnanců a předpokládá se odchod 1670 policistů. Toto číslo by ale mohlo být nakonec podle vedení ministerstva nižší. V plánu je také sjednocení struktury na krajských ředitelstvích a změny se dotknou i policejního školství. K problematice zákona o služebním poměru ministr uvedl, že není zájem jej dále novelizovat, tedy jej otevírat za účelem negativních dopadů. Změny, související s návrhem zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů, by měly zákon změnit pouze v souvislostech s tímto zákonem. Nelze však vyloučit nepředpokládanou poslaneckou iniciativu. Dlouhá diskuze se vedla o změně vnitřního předpisu k výdělečné činnosti, kde je však vedení MV proti uvolnění podmínek pro možnost legálního přivýdělku. našepolicie Vydavatel: Nezávislý odborový svaz Policie České republiky, Bartolomějská 7, Praha 1, telefon: , , registrace: MK ČR E 18672, vychází 12 čísel ročně Grafický design a zpracování: Oxport, s. r. o., Tisk: Grafotechna Print, s. r. o. 1

2 ČÍSLO 8/2011 Ročník 18 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR Jednání u policejního prezidenta Policejní prezident informoval pozvané odboráře o práci týmu pro optimalizaci policie, který vede jeho náměstek plk. Mgr. Petr Osvald. Na jednání bylo dohodnuto, že odborové svazy budou mít v komisi pro optimalizaci policie po jednom zástupci. Zásadní informací byla skutečnost, že se po zhruba dvouletém úsilí NOS PČR a po předložení analýz podařilo prosadit vydání nového předpisu o cestovních náhradách, který již nebude vyžadovat havarijní pojištění u vlastních motorových vozidel policistů, používaných k cestě do služby. K bude vydán nový závazný pokyn policejního prezidenta o personální pravomoci. Mělo by dojít k většímu posunu směrem k územním odborům. V rámci tohoto bodu bylo dáno ze strany NOS PČR stanovisko, že musí být vydávána i negativní rozhodnutí písemnou formou, což platí zejména u žádosti o převedení na jiné služební místo ve stejné tarifní třídě. Hlavní těžiště jednání bylo v ekonomických tématech, neboť podle ještě tehdy známých údajů by měla mít policie v roce 2012 rozpočet nižší o 1,37 mld. Kč. Díky tomu by mělo dojít ke snížení z 1,5% objemu na 0,5% objemu prostředků na kázeňské odměny. Snahou vedení policie je zachovat služební příjmy na stejné úrovni roku 2011 i v roce V současné době je vytvořena rezerva na navrácení zvláštních příplatků, které byly sníženy v roce Policejní prezident sdělil, že podle provedené analýzy je pro fungování policie v aktuálně daném rámci nejnižší možný počet policistů Současně se ovšem počítá, že pokud by do konce roku 2011 odešlo cca 1680 policistů, pomohlo by to rozpočtu pro rok Tato čísla jsou velmi neradostná, protože nálada u policie nahrává masívnímu odchodu zkušených policistů ze služebního poměru. Milan Štěpánek (upraveno red) 700 MILIONŮ NAVÍC NA PROVOZNÍ VÝDAJE MINISTR VNITRA JAN KUBICE POŽÁDAL PŘEDSEDU VLÁDY PETRA NEČASE O NAVÝŠENÍ PROSTŘEDKŮ NA PROVOZNÍ VÝDAJE POLICIE ČR A HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR V ROCE DNES, , PROBĚHLO JEDNÁNÍ MEZI MINISTREM VNITRA JANEM KUBICE A MINISTREM FINANCÍ MIROSLAVEM KALOUSKEM. Výsledkem jednání je pozitivní zpráva pro všechny občany, kteří se obávali zhoršení služeb v oblasti bezpečnosti v důsledku snížení rozpočtu PČR a HZS na příští rok. Ministr vnitra po předchozím souhlasu předsedy vlády vyjednal pro příští rok navýšení rozpočtu PČR a HZS v oblasti provozních výdajů o 900 milionů korun. O 700 milionů korun bude v příštím roce navýšena částka určená na provozní výdaje policie v přímém výkonu služby. Částka bude určena zejména na výdaje pořádkové, dopravní a kriminální policie. O 200 milionů korun pak budou navýšeny provozní výdaje HZS. Jak jsem již několikrát v minulosti deklaroval, mou absolutní prioritou je oblast přímého výkonu služby policie a hasičů, tedy 2 oblast, která se bezprostředně dotýká zajišťování bezpečnosti občanů této země. Chtěl bych poděkovat panu premiérovi za podporu a věřím, že získané prostředky půjdou tam, kde je jich nejvíce třeba. Pokud by policie a hasiči neměli dostatek prostředků na benzín a nejnutnější vybavení, těžko by mohli vykonávat svoje základní poslání. Na neutěšenou situaci v této oblasti mě v minulosti upozorňovala i řada hejtmanů a zástupců samospráv, proto věřím, že výsledek dnešního jednání je dobrou zprávou nejen pro mě a bezpečnostní sbory, řekl po jednání ministr vnitra Jan Kubice. Pavel Novák, ředitel odboru tisku a public relations, tisková zráva MV ČR

3 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR ČÍSLO 8/2011 Ročník 18 3

4 ČÍSLO8/2011 Ročník 18 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR ŠETŘENÍ PODVODŮ ZA NEZAPLACENÉ ZBOŽÍ II MINULÝ DÍL BYL VĚNOVÁN FYZICKÝM OSOBÁM PODNIKATELŮM, KTEŘÍ SE ROZHODLI UPLATŇOVAT PAUŠÁLNÍ VÝDAJE V SOULADU S USTANOVENÍM 7 ODST. 7 ZÁKONA Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A ÚSKALÍM, KTERÁ MOHOU NASTAT V SOUVISLOSTI S PROŠETŘOVÁNÍM SKUTKOVÉ PODSTATY PODVODU, KDY PODNIKATEL A ODEBERE ZBOŽÍ ČI SLUŽBU OD PODNIKATELE B A ZAPOMENE MU ZA POSKYTNUTOU DODÁVKU VE SJEDNANÉM TERMÍNU ZAPLATIT DOHODNUTOU CENU. TOTO POKRAČOVÁNÍ JE VĚNOVÁNO PODNIKATELŮM FYZICKÝM OSOBÁM, KTERÉ VEDOU TZV. DAŇOVOU EVIDENCI (OD NAHRADILA DAŇOVÁ EVIDENCE DŘÍVĚJŠÍ JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ). ING. LENKA VYHLÍDALOVÁ vystudovala Ekonomickou fakultu VŠB TU v Ostravě. V době studia na vysoké škole složila kvalifikační zkoušky daňového poradce, byla zapsána do KDP ČR. Již v průběhu studia na vysoké škole se specializovala na účetnictví podnikatelských subjektů a později se zapojila do systému certifikace účetní profese. V průběhu své praxe získala další ekonomické kvalifikace jako jsou například konkurzní správce nebo likvidátor obchodních společností. V posledních pěti letech se specializuje především na zpracování znaleckých posudků v oblasti ekonomiky, je jmenovaná soudní znalkyní se specializací na účetní evidenci a daně. Kromě této odborné činnosti vyučuje na vysokých školách a přednáší v odborných ekonomických kurzech. Zajisté budete souhlasit s tvrzením, že pokud si podnikatel zvolil vedení daňové evidence v souladu s ustanovením 7 odst. 3 a 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je situace při prokazování podvodu podstatně jednodušší. To samozřejmě platí za předpokladu, že jsou předloženy potřebné výstupy z daňové evidence. Vedení daňové evidence je založeno na evidenci všech příjmů a výdajů, které byly uskutečněny v hotovosti nebo na bankovním účtu v souvislosti s podnikáním dané osoby a jsou v peněžním deníku zaevidovány na základě jednotlivých účetních (popř. daňových) dokladů. Z toho vyplývá, že daňová evidence není založena jen na evidenci některých vybraných jevů jako např. evidence příjmů, ale poskytuje víceméně ucelený obraz o podnikání dané osoby z pohledu finančních toků. Proto lze analýzou daňové evidence získat daleko více potřebných informací o dané osobě a jejích podnikatelských aktivitách. Znalec je schopen analýzou daňové evidence zjistit nejen stav peněžních prostředků v hotovosti a na bankovních účtech, které jsou do daňové evidence zahrnuty a jsou používány v souvislosti s podnikáním dané fyzické osoby, ale i výši zdanitelných příjmů ke konkrétnímu datu sledovaného období, strukturu uskutečněných a zaevidovaných výdajů nebo výši neuhrazených závazků a pohledávek. Je nutné si však uvědomit, že ne všechny zaevidované hospodářské operace musí vždy bezprostředně souviset s podnikáním dané osoby. Existuje celá řada nedaňových výdajů, které ovlivňují (a mnohdy výrazným způsobem) zůstatky finančních prostředků, které má podnikatel k dispozici. Proto ptát se pouze otázkou - Jaký byl stav finančních prostředků podnikatele XY k poslednímu dni každého kalendářního měsíce sledovaného období, popř. zda měl v průběhu sledovaného období dostatek finančních prostředků na úhradu svých splatných závazků bez dalších doplňujících podotázek není zcela správné. Odpovědi znalce na tuto otázku mohou v některých případech poskytnou jen velmi omezené a zkreslené informace o finanční situaci daného podnikatele. Proto je kromě výše zůstatků hotovosti a bankovního účtu nutné zjistit i následující skutečnosti a to, zda měl podnikatel XY ve sledovaném období dostatek příjmů z podnikání na pokrytí vznikajícího závazku a jakým způsobem tyto peněžní prostředky použil. Zvlášť důležité je se u fyzických osob s daňovou evidencí zaměřit na položku osobní spotřeby. To je často diskutovaný pojem, který nebývá vždy správně chápán. Podnikatel má nárok čerpat peněžní prostředky pro svou osobní spotřebu (jedná se o obdobu mzdy u zaměstnanců), ale čerpání osobní spotřeby není daňově uznatelným výdajem a hlavně by nemělo být prováděno na úkor věřitelů se splatnými závazky. V praxi může nastat celá řada situací, kdy právě evidence a výše osobní spotřeby ovlivní prokazování podvodu, proto je nutné znalci položit otázku, zda podnikatel XY čerpal v průběhu sledovaného období finanční prostředky pro osobní spotřebu a v jaké výši. Nečerpání finančních prostředků pro osobní spotřebu automaticky nutí k zamyšlení nad tím, z jakých prostředků podnikatel hradil své každodenní soukromé náklady nezbytně nutné k životu a s tím související otázka, zda obsahuje předložená daňové evidence skutečně všechny hospodářské operace. Naopak čerpání nepřiměřeně vysoké osobní spotřeby lze v krajních případech posuzovat jako vyvádění majetku a s tím spojené možné poškozování věřitelů. Konkrétní příklady z praxe, v nichž velkou roli hrála osobní spotřeba podnikatele, uvedu v některém z příštích pokračování. Protože součástí daňové evidence je i evidence pohledávek a závazků, je možné z předkládaných výstupů zjistit jejich výši a strukturu z pohledu splatnosti, tzn. že znalec je schopen zodpovědět např. otázku, zda příslušná přijatá faktura č.. od firmy ABC s.r.o. za odebrané zboží či službu, která nebyla uhrazena, byla skutečně zahrnuta do podnikatelské činnosti podnikatele XY nebo další otázky související s možným úpadkem podnikatele. Lenka Vyhlídalová v případě dotazů piště na 4

5 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR ČÍSLO 8/2011 Ročník 18 PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ SLUŽEBNÍHO FUNKCIONÁŘE ŘÍZENÍ VE VĚCECH SLUŽEBNÍHO POMĚRU JE, OBDOBNĚ JAKO ŘÍZENÍ SPRÁVNÍ, ŘÍZENÍM VÍCEINSTANČNÍM. TENTO PRINCIP ZAJIŠŤUJE MOŽNOST PŘEZKUMU ROZHODNUTÍ VYDÁVANÝCH SLUŽEBNÍMI FUNKCIONÁŘI PROSTŘEDNICTVÍM ZÁKONNÝCH INSTITUTŮ. Opravný prostředek je dispozitivní právní úkon účastníka řízení, prostřednictvím něhož zákon o služebním poměru umožňuje domáhat se přezkoumání rozhodnutí orgánem vyššího stupně z hlediska jho zákonnosti a důvodnosti, jakož i správnosti postupu, který mu předcházel. Na rozhodnutí ve věcech služebního poměru se vztahuje tzv. presumpce správnosti, což znamená, že rozhodnutí je považováno za bezvadné, pokud není oprávněným orgánem shledán opak. Má-li dojít k nápravě takového rozhodnutí, musí být vyvoláno řízení, jehož výsledkem bude odstranění případných vad rozhodnutí. Účelem opravného řízení je napravit v zájmu účastníka řízení konkrétní rozhodnutí, které je zatíženo právní vadou způsobující jeho nezákonnost. Podnětem, který vede k tomu, že vydaná rozhodnutí jsou přezkoumávána, jsou opravné prostředky účastníků řízení, jimiž se domáhají zrušení nebo změny napadeného rozhodnutí. Opravné prostředky lze rozlišit na opravné prostředky řádné, které jsou podávány proti rozhodnutí, která dosud nejsou v právní moci, a na opravné prostředky mimořádné, které jsou podávány proti rozhodnutím, která již nabyla právní moci. Ustanovení 190 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, označuje řádné opravné prostředky jako odvolání a rozklad. Mimořádné opravné prostředky uvedené v 192 a 193 zákona o služebním obnova řízení a přezkumné řízení. Specifickým opravným prostředkem je přezkoumávání rozhodnutí ve věcech služebního poměru soudy podle ustanovení 196 zákona o služebním poměru. Odvolání je opravný prostředek zakotvený v 190 zákona o služebním poměru, kterým se účastník řízení domáhá u odvolacího orgánu nápravy rozhodnutí, o němž se domnívá, že jím byl dotčen ve svém právu nebo právem chráněných zájmech. Zákon nestanoví pro odvolání speciální důvody. Rozhodnutí může být napadeno jak pro rozpor s právem, spočívající v nezákonnosti, tak pro procesní vady řízení ve věcech služebního poměru, které předcházelo vydání předmětného rozhodnutí. Objektivními podmínkami pro přípustnost odvolání jsou:existence nepravomocného rozhodnutí a dodržení lhůty k odvolání. Rozklad, zakotvený v 191 zákona o služebním poměru, je opravný prostředek, který je totožný s odvoláním proti rozhodnutí služebního funkcionáře. Liší se pouze tím, že směřuje proti prvoinstančnímu rozhodnutí toho služebního funkcionáře, který současně bude i odvolacím orgánem. Důvodem pro takové řešení je skutečnost, že tento služební funkcionář nemá nadřízeného služebního funkcionáře, který by mohl být odvolacím orgánem podle 190 odst. 6 zákona o služebním poměru. Obnova řízení zakotvená v ustanovení 192 zákona o služebním poměru je dalším z druhů mimořádných opravných prostředků, jehož účelem je za stanovených podmínek dosáhnout nápravy pravomocných rozhodnutí ve věcech služebního poměru. Řízení před služebním funkcionářem, které bylo ukončeno pravomocným rozhodnutím ve věci, lze v zákonem stanovených případech na žádost účastníka řízení obnovit. Účel obnovy řízení se liší od účelu přezkumného řízení. V něm je měřítkem pouze přezkum a případná náprava nezákonnosti rozhodnutí ve věcech služebního poměru, případně řízení ve věcech služebního poměru, které mu předcházelo z hlediska posouzení okolností a právního stavu, který byl v době vydání rozhodnutí, a neberou se v úvahu skutkové a právní okolnosti, které nastaly nebo vyšly najevo po právní moci rozhodnutí. Právě to je však účelem obnovy řízení. Přezkumné řízení zakotvené v ustanovení 193 zákona o služebním poměru směřuje proti pravomocnému rozhodnutí ve věcech služebního poměru a je tradičním mimořádným opravným prostředkem, který byl obsažen i v předchozích právních úpravách služebního poměru, přestože nebyl takto nazýván. JUDR. PETR TOMEK (nar Příbram) Autor je místopředsedou NOS PČR. V současčasnosti působí na Policejní akademii ČR, kde se specializuje na problematiku služebního poměru. Klasickým opravným prostředkem popravdě není, protože účastník řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí ve věcech služebního poměru, není nadán aktivní legitimací k podání návrhu na zahájení přezkumného řízení. Může však dát podnět k provedení přezkumného řízení, který však není návrhem na zahájení řízení a služební funkcionář, který je oprávněn rozhodnout o mimořádném opravném prostředku, není tímto podnětem vázán. Přezkumné řízení se zahajuje výlučně z podnětu oprávněného služebního funkcionáře. Jeho zahájení není v moci účastníků řízení. To však neznamená, že jsou-li důvody pro přezkoumání pravomocného rozhodnutí, může oprávněný služební funkcionář zahájení řízení odmítnout. Řízení ve věcech služebního poměru se v tomto případě zahajuje z moci úřední. Přezkoumávání rozhodnutí ve věcech služebního poměru soudy je specifickým způsobem přezkumu, který spadá do působnosti správního soudnictví. Přezkoumání pravomocného rozhodnutí soudem předpokládá také ustanovení 196 zákona o služebním poměru. JUDr. Petr Tomek našepolicie 5 č. 8/2011 5

6 ČÍSLO8/2011 Ročník 18 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR INTEGROVANÝ VÝCVIK JIŽ DLOUHOU DOBU NEMOHU ŘÍCT, ŽE BY SE U POLICIE ČR DĚLY NĚJAKÉ VÝRAZNĚ POZITIVNÍ ZMĚNY, NEBO ŽE BY PRÁCE PRO MĚ BYLA ZÁBAVOU. ALESPOŇ TAK TO JÁ I MNOHO MÝCH KOLEGŮ VNÍMÁME Z NEJSPODNĚJŠÍCH PŘÍČEK POLICEJNÍ HIERARCHIE. PRÁVĚ PROTO SE CHCI S NADŠENÍM PODĚLIT O ZÁŽITKY Z INTEGROVANÉHO VÝCVIKU, KTERÝ FUNGUJE NA ÚTVARU PMJ SPRÁVY HL. M. PRAHY. INTEGROVANÝ VÝCVIK JE I ZÁBAVA, ALE HLAVNĚ VÁS NAUČÍ. U PMJ výcvik vedou výcvikáři Správy hl. m. Prahy a ze svého pohledu mohu říct, že svoji práci odvádějí velmi dobře. Výcvik začíná v pondělí ráno a končí v pátek odpoledne. Do daného termínu se může přihlásit kterýkoliv policista PMJ. Výcvik je vykazován jako plánovaná služba (tzn. nikoliv do zelených nebo z volna). Ačkoliv se zajímám o zbraně, policejní postupy a taktiky celý svůj profesní život, byl jsem během trvání výcviku vyveden z mnoha omylů a pověr. Za sebe můžu říct, že tento týdenní výcvik mi dal do profesního života více než celá patnáctiměsíční základní příprava. A jak takový "integráč" vypadá? Pondělí 8:00 hod 12:00 hod Nácvik taktiky tasení zbraně, techniky střelby v pozicích vstoje, vkleče, vleže, vsedě, s útočníkem v různých směrech, s více útočníky, neustále opakování bezpečného zacházení se zbraní a to až do úmoru. Sušení, sušení a zase sušení, až už toho máte plné zuby. 12:30 16:00 hod Techniky sebeobrany, neustále opakování a drillovaní základních hmatů a odváděcích technik. Vstupy do objektů a místností, teorie a praktické předvedení. Úterý 8:00-12:00 hod Výcvik v areálu, určeném pro taktiku vstupu do objektů. Nácvik vstupů do objektů a místností ve skupině, v hlídce. Nácvik neverbalní taktické komunikace. Opakovaní bezpečného zacházení se zbraní. 12:30 hod- 14:00 hod Opakováni dopoledního programu s barvícím střelivem FX již v modelových situacích. Natáčení zakroků na videozáznam k pozdějšímu vyhodnocování. Středa 08:00 12:00 hod Celodenní pobyt na střelnici. Nácvik střelby v různých situacích. Stejné jako pondělní program, ale tentokrát s ostrým střelivem. Nácvik střelby ve skupině (v hlídce). Ostrá střelba v modelových situacích. Střelba z jedoucího vozu na vozidlo. Střelba s krytím. Opětovné opakováni bezpečného zachazení se zbraní 12:30 hod 16:00 hod Sestavení modelů budov a nácvik taktik vstupů do objektů. Jako úterní program, jen s ostrým střelivem a neprůstřelnými vestami. Opětovné opakovaní bezpečného zacházení se zbraní. Čtvrtek 8:00 12:00 hod Střelba z jedoucího vozu na pronásledované vozidlo s barvícím střelivem FX. Vše reálně se služebními vozidly. Vyhodnocení výsledků střelby a rizika střelby za jízdy. 12:30 16:00 hod Učebna - vyhodnocování videozáběrů z úterních modelových situací se střelivem FX. Promítaní zákroků z celého světa natočených během služebních zákroků. Promítání zákroků, během nichž došlo k usmrcení nebo zranění policistů s vyhodnocováním chyb a správných postupů. Možnosti ochrany policisty před zraněním pomocí ochranného vybavení. Pátek 8:00 14:00 hod Techniky sebeobrany s použitím tonfy, teleskopického obušku, techniky sebeobrany proti různě vybaveným útočníkům. A závěr? Jsem přesvědčený o tom, že pokud by každý policista alespoň dvakrát ročně prošel takovýmto výcvikem, vypadala by práce policie zcela jinak. Timto bych chtěl poděkovat výcvikářům Správy hl. m. Prahy za jejich ochotu, spolupráci a za jejich znalosti, které předávají dál. Lukáš Heinz 6

7 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR ČÍSLO 8/2011 Ročník 18 JAKÉ TYPY NAJDEME U POLICIE? BĚHEM SVÉ DVANÁCTILETÉ SLUŽBY U POLICIE ČR JSEM ZJISTIL, ŽE CO POLDA, TO JINÁ OSOBNOST. PŘESTO SE TYPOVĚ DAJÍ ZAŘADIT POLICISTÉ DO URČITÝCH SKUPIN. JSOU TO TYPY LIDÍ, KTEŘÍ SI JSOU POVAHOVĚ NĚJAKÝM ZPŮSOBEM PODOBNÍ. MOŽNÁ ALE NÍŽE UVEDENÉ TYPY NAJDETE VE VŠECH KOLEKTIVECH PO CELÉM SVĚTĚ. Někdy mi připadá, že sloužím snad jedno tisíciletí. Kouknu na člověka a vidím, co je zač. Sázím sám se sebou, že uhodnu, co mi ten nebo onen člověk řekne. Ačkoliv si někteří myslí něco jiného, policisté jsou také lidé a lidé bývají snadno čitelní. Policisty bych obecně rozdělil do několika kategorií. Nadšenci a srdcaři Odvádějí 70% práce na ulici. Obětují svému povolaní i volný čas. Nakupují si vybavení. Odznak a uniforma jsou pro ně vším. Dokážou mluvit hodiny o své práci. Jejich přátelé a kamarádi jsou policisté, většinou taky nadšenci, protože civilisté jejich nadšení nepochopí. Nadřízení je mnohdy vidí jako problémové. Vyhýbají se funkcím, baví je adrenalin a ulice. Dobráci a pohodáři Jsou to lidé, kteří jsou dobrosrdeční a ochotně vyjdou každému vstříc. K policii přišli s určitými ideály, ale zjistili, že život je složitější a těžší. Dobráci bývají zasmušili a hloubaví. Mnohdy na svoji dobrotu doplácejí. S úspěchem je využívají prospěcháři, aby se prezentovali jejich prací nebo na ně svedli svoji neschopnost. Pohodáři udržují dobrou náladu. Všechno je pro ně maňána. Na všechno mají odpověď, rošťárny a vtípky jsou u nich na denním pořádku. Když jde do tuhého, dokážou být oporou, ale běda tomu, kdo se stane terčem jejich rozverné povahy. Autority Takových je u policie málo. Jsou to lidé, kolem nichž projdete a oni vás oslní. Čiší z nich sebevědomí a moudrost. Shromaždují kolem sebe schopné lidi. Pokud se nějakým omylem dostanou do řídící funkce, jsou to ti nejlepší šéfové. Pokud je to třeba, postaví se za vás. Umí chválit a motivovat lidi k nadlidským výkonům. Jsou spravedliví. Když takový člověk řekne, že se jde na výlet do pekla, většina lidí do toho pekla s nimi ochotně půjde. Prospěcháři a bezpáteřníci Jsou přesným opakem autorit. Dělají jen to, co bude prospěšné jim. Snaží se být nenápadní a koukají, koho by shodili ze židle, aby získali nějakou funkci. Tváří se jako kamarádi, jen aby se o vás něco dozvěděli a mohli to pak použít proti vám. Pokud dostanou funkci, udělají svým podřízeným ze života peklo. Výhodou je, že jejich oblíbenci mají stejné povahové rysy jako oni a tak netrvá dlouho, než je právě jejich oblíbenec vyšoupne z pohodlného křesla. Pro podřízené se však většinou nic nemění. Poserové a přizdisráči S klidem složí na zem desetiletého kluka a osmdesátiletému dědovi napaří nejvyšší možnou pokutu. Pokud se však objeví člověk, který jim úspěšně oponuje, stáhnou zadek a neumí se vykoktat. Takoví lidi jdou k policii, aby si léčili svůj komplex malosti. Dokážou hodiny mluvit o domnělých hrdinských skutcích, které vykonali a nebezpečných pachatelích, které zadrželi. Bývají to nejlepší a nejvěrnější nohsledi prospěchářů. Kdyby na jejich historkách bylo jen 10% pravdy, může jít James Bond do důchodu. Roboti a Vyhořelci Lidé, kteří mají policejní práci jen jako způsob výdělku. Je jim jedno, jestli budou nosit kvalitní služební boty nebo balerínky. Do výstroje nebo do policejního vzdělání nevrazí ani halíř. Nějak překlepou každou šichtu a jedou domů k televizi. Nemají žádné ambice. Razí teorii: Žij a nech žít. Neublíží, ale ani nepomohou. Berou policejní práci jako pásovou výrobu ve fabrice. Je fakt, že jsme každý z jiného těsta, ale nosíme stejnou uniformu. Bylo by úžasné, kdyby ulice našich měst a obcí střežili nadšenci, na služebnách seděli dobráci a pohodáři a veleli by těmto lidem autority. Bohužel taková doba nikdy nenastane. Nebývá tedy než dělat vše pro to, aby bylo méně prospěchářů, přizdisráčů a vyhořelců. Lukáš Heinz 7

8

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 9 Afs 77/2012-25 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce: SAN-JV s.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

D O H O D A o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb

D O H O D A o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb VMV čá. 39/2008 (část II) Oznámení ředitele kabinetu ministra vnitra Ministr vnitra schválil dne 15. dubna 2008 novou Dohodu o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb, jejíž úplné znění

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky P R E Z E N T A C E Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky Obecné předpoklady supervize supervize vycházela z Ročního jednotného plánu hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zpracování dvojstupňové projektové dokumentace k výstavbě skladové haly OMTZ

Více

LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007

LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007 LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007 č e r v e n 2 0 0 8 Ministerstvo financí Odbor 17 - Kontrola oddělení Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

Č. j. MV-17239-5/KM-2015 Praha 7. dubna 2015 Počet listů: 7 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-17239-5/KM-2015 Praha 7. dubna 2015 Počet listů: 7 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 7. 4. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-17239-5/KM-2015 Praha 7. dubna 2015 Počet listů: 7 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně příslušný

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 53/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

I. Obecně k problematice výsluhových příspěvků a uzákonění jejich zdanění

I. Obecně k problematice výsluhových příspěvků a uzákonění jejich zdanění Problematika zdanění a zdaňování výsluhových příspěvků bývalých příslušníků bezpečnostních a ozbrojených sborů a procesní možnosti jejich obrany ve správním a soudním řízení I. Obecně k problematice výsluhových

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 78/2007-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB.

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ODDÍL I. ÚČEL A ROZSAH ÚPRAVY 1 (1) Účelem zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení před státními orgány a orgány, na které

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

KSKŘI ve spolupráci s

KSKŘI ve spolupráci s Nová úprava o insolvenčních správc vcíchch ADVOKÁTN KSKŘI ve spolupráci s TNÍ KANCELÁŘÍ Český Krumlov JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Rooseveltova 37 381 01 Český Krumlov Tel./Fax: + 420 380 711

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a Mgr. Jiřího Gottwalda v právní věci

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 7/2003-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Vojtěcha

Více

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY A) Student přestává být studentem vyšší odborné školy v souladu s 102 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykoná absolutorium. Nevykonal-li student

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč Obec Lhotka Lhotka č. 11, 588 56 Telč Závěrečný účet za rok 2011 - ve zkráceném rozsah u vkč Občané mají možnost nahlédnout do originálních výkazů FIN 2-12M, ROZVAHA, výkaz ZISKU A ZTRÁT a PŘÍLOHA v plném

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků)

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) PRAVIDLA A POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA ZAJIŠTĚNÍ OPRAV, REKONSTRUKCÍ A INVESTIC U SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU ÚVOD Směrnice stanoví závazný

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 64/2009-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. prosince 2013 Částka: 54 O B S A H : Část I. Část II. 54. Pokyn generálního

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ ZSJN/95/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2006

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2006 Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Oddělení přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků Č.j. : 17/37349/2007 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-77026-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 6 Přílohy: 5/5 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 104/2007-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval:

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval: ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008 Zpracoval: Ing. Erik Maca Činnost ekonomických a organizačních poradců Certifikovaný likvidátor IČ 63 45 76 95 Telefon

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Komp 3/2010-27 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Zdeňka

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 95/2008-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 32/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více