Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220"

Transkript

1 Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220

2 Jediné záruky poskytované společnost HP na produkty a služby jsou výslovná prohlášen o záruce, která doprovázej dané produkty a služby. Žádné zde uvedené údaje nelze chápat tak, že zakládaj dodatečnou záruku. Společnost HP nen odpovědná za technické nebo redakčn chyby nebo opomenut, které tento dokument obsahuje. Společnost HP nepřeb rá žádnou odpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Tento dokument obsahuje informace chráněné autorským právem. Žádná část tohoto dokumentu nesm být bez předchoz ho p semného souhlasu společnosti HP kop rována, reprodukována ani překládána do jiného jazyka. Hewlett-Packard Company Tantau Avenue Cupertino, CA USA Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tento produkt disponuje technologi ochrany autorských práv, která je chráněna patenty registrovanými v USA a dalš mi právy na ochranu duševn ho vlastnictv. Užit této technologie ochrany autorských práv mus být autorizováno společnost Macrovision. Tato technologie je určena pro domác a jiné prohl žen omezené platbou za shlédnut (pay-per-view), pokud společnost Macrovision neuděl oprávněn k jinému užit. Jsou zakázány zpětné technické zásahy nebo demontáž. Microsoft a Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované v USA. Adobe a Acrobat jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated. Bluetooth je ochranná známka vlastněná jej m majitelem a je použ vána společnost Hewlett-Packard na základě licence. Společnost HP podporuje využ ván technologie v souladu se zákonem a neschvaluje ani nepodporuje použit svých produktů k jiným účelům než těm, které jsou povoleny autorským právem. Informace v tomto dokumentu mohou být bez upozorněn změněny.

3 Úvod O této př ručce Tato př ručka je určena všem uživatelům monitoru LCD v220. Popisuje funkce, nastaven a provoz monitoru. Obsahuje následuj c části: Bezpečnostn pokyny a údržba Nastaven Použ ván monitoru Instalace ovladačů a použit funkce Automatické nastaven Technická podpora, nejčastějš dotazy Specifikace Kvalita monitoru LCD a zásady týkaj c se pixelů Směrnice Konvence značen Následuj c části popisuj konvence značen použité v tomto dokumentu. Poznámky, upozorněn a varován V této př ručce mohou být bloky textu doprovázeny ikonou a psány tučně nebo kurz vou. Tyto bloky tvoř poznámky, upozorněn a varován a jejich použit je následuj c : POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležitou informaci, která pomáhá uživateli lépe použ vat monitor. UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ označuje možné poškozen hardwaru nebo ztrátu dat a postup, jak předej t problémům. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ před možným tělesným poraněn m a postup, jak předej t problémům. Některá varován mohou být zobrazena v jiných formátech a nemusej být doprovázena ikonou. V takových př padech je vzhled varován oficiálně určen regulačn m úřadem. 3

4 Bezpečnostn pokyny a údržba Důležité bezpečnostn informace Napájec kabel je určen k použit s monitorem. Chcete-li použ t jiný kabel, použ vejte pouze zdroj proudu a připojen kompatibiln s t mto monitorem. Dalš informace o správném napájec m kabelu pro tento monitor naleznete v části Požadavky na napájec kabel. VAROVÁNÍ: Neodpojujte uzemněn napájec ho kabelu, sn ž te t m riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškozen zař zen. Zemnic kol k je důležitá bezpečnostn součást. Připojte zař zen k uzemněné elektrické zásuvce. V zájmu vlastn ho bezpeč zkontrolujte, zda uzemněná zásuvka, do které připojujete napájec kabel, je snadno dostupná uživateli monitoru a je um stěna co nejbl že zař zen. Chcete-li zař zen odpojit z elektrické s tě, uchopte pevně zástrčku a odpojte ji ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel. Než připoj te kabely, odpojte napájen vytažen m napájec ho kabelu monitoru z elektrické zásuvky. Nepokládejte žádné předměty na napájec ani jiné kabely. Ve te kabely tak, aby o ně nemohl nikdo zakopnout nebo na ně šlápnout. Netahejte za napájec ani jiné kabely. Při vytahován z elektrické zásuvky uchopte kabel za zástrčku. UPOZORNĚNÍ: V zájmu ochrany monitoru a poč tače připojujte všechny napájec kabely poč tače a jeho perifern ch zař zen (jako jsou např klad monitor, tiskárna nebo skener) k zař zen s přepě ovou ochranou, např klad k rozbočovac zásuvce s přepě ovou ochranou nebo k záložn mu zdroji napájen (UPS). Ne všechny rozbočovac zásuvky maj přepě ovou ochranu. Zásuvky musej být speciálně označeny, že tuto ochranu maj. Použ vejte rozbočovac zásuvku, jej ž výrobce nab z výměnu poškozených komponent, takže vám vyměn zař zen v př padě, že přepě ová ochrana selže. Bezpečnostn upozorněn UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte obrazovku LCD tlaku. Můžete ji t m poškodit. Použ vejte pouze napájec zdroj a připojen kompatibiln s t mto monitorem, viz výrobn št tek monitoru. Zkontrolujte, zda celkový proud všech produktů připojených k zásuvce nepřekračuje maximáln jmenovitý proud zásuvky a zda celkový odběr proudu produktů připojených ke kabelu nepřekračuje jmenovitý proud kabelu. Jmenovitý proud zař zen (A) je uveden na výrobn m št tku. 4

5 Instalujte monitor pobl ž snadno dostupné zásuvky. Chcete-li monitor odpojit, pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. Nikdy neodpojujte monitor tahem za kabel. Nepokládejte na kabel žádné předměty. Nešlapejte na kabel. Pokyny pro údržbu Chcete-li zlepšit funkčnost monitoru a prodloužit jeho životnost, dodržujte následuj c pokyny: Neotv rejte kryt monitoru a nepokoušejte se produkt sami opravit. Pokud monitor nefunguje správně, př padně upadl na zem či byl poškozen, kontaktujte autorizovaného prodejce, specializovaného prodejce nebo poskytovatele servisu produktů Hewlett-Packard. Nastavujte pouze ovládac prvky, které jsou popsány v provozn ch pokynech. Pokud monitor nepouž váte, vypněte jej. Vyp nán m v době nečinnosti a použ ván m spořiče obrazovky lze podstatně zvýšit předpokládanou životnost monitoru. Zajistěte, aby se monitor nacházel v dobře větraném m stě, chraňte jej před nadměrným světlem, teplem a vlhkost. Štěrbiny a otvory v krytu jsou určeny pro ventilaci. Tyto otvory nesměj být zakryty nebo ucpány. Nikdy nezasouvejte žádné předměty do štěrbin krytu ani do jiných otvorů. Před čistěn m odpojte monitor ze zásuvky. Zajistěte, aby nedošlo k pádu monitoru. Neumis ujte monitor na nestabiln plochu. Při odebrán podstavce monitoru je třeba položit monitor obrazovkou dolů na měkký povrch tak, aby se nepoškrábal, neušpinil nebo nerozbil. Čistěn monitoru Monitor je vysoce kvalitn optické zař zen, které vyžaduje při čistěn zvláštn péči. Při čistěn monitoru postupujte následuj c m způsobem: 1 Vypněte poč tač a monitor. 2 Před čistěn m odpojte monitor ze zásuvky. UPOZORNĚNÍ: K čistěn obrazovky a krytu nepouž vejte benzen, ředidlo, čpavek ani žádné těkavé látky. Tyto chemikálie mohou monitor poškodit. Nepouž vejte tekuté čističe ani aerosoly. K čištěn obrazovky LCD nikdy nepouž vejte vodu. 3 Otřete obrazovku suchým, měkkým a čistým hadř kem. Je-li třeba obrazovku důkladněji vyčistit, použijte antistatický čistič obrazovek. 4 Otřete prach z krytu monitoru. Chcete-li vyčistit kryt, použijte navlhčený hadř k. Je-li třeba kryt důkladněji vyčistit, použijte čistý hadř k navlhčený isopropylalkoholem. 5 Zapojte monitor do zásuvky. 6 Zapněte monitor a poč tač. 5

6 Nastaven Podstavec a sklon Připojen podstavce 1 Postavte podstavec na rovný povrch, např. plochu stolu. 2 Oběma rukama um stěte sloupek nad podstavec a silou jej zatlačte dolů, dokud nezapadne na m sto. Než začnete provádět nastaven, ujistěte se, že je podstavec bezpečně zajištěný. UPOZORNĚNÍ: Netlačte na předn část panelu, mohlo by doj t k poškozen monitoru. 6

7 Odpojen podstavce 1 Položte panel obrazovkou dolů na rovný, chráněný povrch. 2 Západky uvoln te stlačen m jazýčků v doln části podstavce. 3 Vyjměte podstavec ze sloupku. UPOZORNĚNÍ: Netlačte na předn část panelu, mohlo by doj t k poškozen monitoru. Úprava sklonu Optimáln kvalitu zobrazen zajist te nastaven m sklonu obrazovky následuj c m způsobem: 1 Otočte monitor obrazovkou k sobě a přidržte podstavec, aby se při změně sklonu monitor nepřevrátil. 2 Sklon upravte pohybem horn ho okraje monitoru směrem k sobě nebo od sebe. UPOZORNĚNÍ: Při změně sklonu monitoru se nedotýkejte obrazovky LCD, mohlo by doj t k jej mu poškozen. 7

8 Kabely Připojen kabelů 1 Vypněte poč tač. 2 Připojte vestavěné reproduktory v monitoru k poč tači pomoc zvukového kabelu (zelený konektor). 3 Připojte jeden konec 15kol kového kabelu VGA typu D-Sub (modrý konektor) k zadn straně monitoru a druhý konec připojte k portu VGA poč tače. 8

9 4 Připojte napájec kabel jedn m koncem do zadn strany monitoru a druhý konec zapojte do uzemněné zásuvky. 5 Zapněte monitor a poč tač. Pokud se na monitoru zobraz obraz, je instalace hotova. Pokud se obraz nezobraz, přejděte k části Technická podpora, nejčastějš dotazy a Použ ván monitoru. 9

10 Držák na ze Př prava na instalaci držáku na ze (nen součást dodávky) Tento monitor lze připevnit k držáku na ze, který lze samostatně dokoupit. Upozorněn : Před rozebrán m monitoru vypněte př vod proudu a odpojte všechny kabely (napájen, obraz, zvuk). 1 Odpojte od monitoru kabely. 2 Položte monitor obrazovkou dolů na chráněný povrch, vyšroubujte šrouby a odpojte připojený podstavec. 3 Sestavte držák na ze podle pokynů výrobce. Instalace držáku na ze 1 Položte panel obrazovkou dolů na rovný, měkký a chráněný povrch. 2 Um stěte držák na ze na zadn stranu monitoru. Zarovnejte d ry v držáku s montážn mi d rami v zadn straně monitoru. 3 Vložte do montážn ch děr čtyři šrouby a utáhněte je. 4 Znovu připojte kabely. Pokyny pro montáž na ze naleznete v uživatelské př ručce k držáku (zakoupenému samostatně). 10

11 Použ ván monitoru Provozn pokyny Tlač tka ovládán jsou um stěna na předn části panelu, viz následuj c obrázek. Pomoc tlač tka Menu (Nab dka C) lze upravit nastaven obrazovky podle potřeby: Nastavte monitor, připojte kabely a upravte sklon monitoru podle pokynů v části Nastaven výše. Stisknut m tlač tka Power (Napájen F) monitor zapnete nebo vypnete. Indikátor napájen se po zapnut monitoru rozsv t. Dalš ovládac prvky jsou funkčn jen při zapnutém monitoru. Nastavte rozlišen (Nastaven optimáln ho rozlišen ) a upravte hlasitost (Nastaven hlasitosti). Upravte nastaven v nab dce OSD (on screen display viz Úprava nastaven OSD). 11

12 Vnějš ovládac prvky A tlač tko m nus Posouvá zpět v nab dce OSD a snižuje úrovně nastaven. Pokud je nab dka OSD neaktivn, aktivuje funkci sn žen hlasitosti. B + tlač tko plus Posouvá vpřed v nab dce OSD a zvyšuje úrovně nastaven. Pokud je nab dka OSD neaktivn, aktivuje funkci zvýšen hlasitosti. C Tlač tko Menu (Nab dka) Otev rá, vol nebo ukončuje nab dku OSD. D Tlač tko Mute (Ztlumit) Zap ná nebo vyp ná zvuk. E F Tlač tko Auto (Automaticky) Tlač tko Power (Napájen ) Automaticky dola uje kvalitu obrazu. Zap ná nebo vyp ná monitor. G Indikátor napájen Plné napájen = zelená Režim spánku = oranžová Režim časovače spánku = bliká oranžově Dalš informace naleznete v části Technická podpora, nejčastějš dotazy. 12

13 Nastaven Nastaven optimáln ho rozlišen Doporučené rozlišen pro tento monitor je 1680 x 1050 bodů. Chcete-li monitor nakonfigurovat pro toto rozlišen, dokončete instalaci a zkontrolujte, zda je monitor připojen k poč tači. Zapněte monitor a postupujte takto: 1 Klepněte na tlač tko Start systému Windows a klepněte na nab dku Ovládac panely. 2 V panelu Vzhled a přizpůsoben klepněte na položku Upravit rozlišen obrazovky. 3 Nastavte posuvn k rozlišen na hodnotu 1680 x POZNÁMKA: Pokud se hodnota 1680 x 1050 nezobraz, stáhněte si ovladač monitoru z webových stránek. Dalš informace naleznete v části Použ ván monitoru. Nastaven hlasitosti Pokud je monitor zapnutý a nab dka OSD neaktivn, stiskněte zvýšen hlasitosti a ovládac mi tlač tky m nus a plus upravte hlasitost na požadovanou úroveň. Hlasitost má rozsah od 0 (ztlumeno) do 100. Přednastavená hodnota je 50. Zamknut a odemknut nab dky OSD Stav uzamknut obrazovkové nab dky (z uzamknutého na odemknutý nebo naopak) změn te stisknut m a podržen m tlač tka Menu (Nab dka) po dobu 10 sekund (monitor mus být zapnutý). Pokud je nab dka OSD uzamknutá, 10 sekund se bude zobrazovat zpráva OSD Lock (OSD zamknuto). 13

14 Úprava nastaven OSD Nab dku OSD použ vejte k úpravě obrazu a změně nastaven. Do nab dky OSD vstoup te následuj c m způsobem: 1 Pokud nen již monitor zapnutý, stisknut m tlač tka Power (Napájen ) monitor zapnete. 2 Stisknut m tlač tka Menu (Nab dka) aktivujte obrazovkovou nab dku OSD. 3 Funkce procházejte stisknut m tlač tek (m nus) a + (plus). Po zvýrazněn požadované funkce ji aktivujte stisknut m tlač tka Menu (Nab dka). Př sluš -li k vybrané funkci podnab dka, zobraz se. Funkce podnab dky procházejte stisknut m tlač tek (m nus) a + (plus). Po zvýrazněn požadované funkce podnab dky ji aktivujte stisknut m tlač tka Menu. 4 Nastaven zvolené funkce změn te stisknut m tlač tek (m nus) nebo + (plus). 5 Chcete-li ukončit nastaven a uložit vybrané hodnoty, použijte funkci Exit (Konec). Chcete-li nastavit dalš funkci, opakujte kroky 3 4. POZNÁMKA: Nestisknete-li během zobrazen nab dky po dobu 30 sekund žádné tlač tko, nová nastaven se ulož a nab dka se ukonč. 14

15 Nab dka OSD V tabulce n že jsou zobrazeny nab dky OSD a jejich funkce na jednotlivých úrovn ch. Úrovně nab dky OSD Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Továrn přednastaven Brightness (Jas) Stupnice nastaven A Reset Cancel (Storno) Save and Return (Uložit a návrat zpět) Contrast (Kontrast) Stupnice nastaven A Reset Cancel (Storno) Save and Return (Uložit a návrat zpět) Volume (Hlasitost) Stupnice nastaven A Image Control (Ovládán obrazu) Auto Adjustment (Automatické nastaven ) Zpráva o úpravě A Horizontal Position (Vodorovná poloha) Stupnice nastaven A Vertical Position (Svislá poloha) Stupnice nastaven A Custom Scaling (Vlastn stanoven stupnice) Fill to Screen (Vyplnit na obrazovku) Fill to Aspect Ratio (Vyplnit na charakteristický poměr) Clock (Frekvence) Stupnice nastaven A Clock Phase (Fáze frekvence) Stupnice nastaven A Cancel (Storno) Save and Return (Uložit a návrat zpět) Color (Barva) 9300 K 6500 K A Custom Color (Vlastn barva) Custom Color (Vlastn barva) Adjustment (Úprava) Reset Cancel (Storno) Save and Return (Uložit a návrat zpět) 15

16 Úrovně nab dky OSD (pokračován ) Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Továrn přednastaven Language (Jazyk) Management (Ovládán funkc ) OSD Control (Ovládán OSD) srgb Reset Cancel (Storno) Save and Return (Uložit a návrat zpět) Deutsch (Němčina) Simplified Chinese (Zjednodušená č nština) Japanese (Japonština) Enlgish (Angličtina) Español (Španělština) Français (Francouzština) Italiano (Italština) Nederlands (Nizozemština) Cancel (Storno) Save and Return (Uložit a návrat zpět) Power Saver (Spořič energie) Volba zap/vyp A Power On Recall (Zapnut na výzvu) Volba zap/vyp A Mode Display (Režim zobrazen ) Volba zap/vyp A Angličtina Power-On Status Display (Stav zobrazen zapnuto) Nahoře/Střed/Dole Střed DDC/CI Support (Podpora DDC/CI) Volba zap/vyp A Sleep Timer (Časovač spánku) Cancel (Storno) Save and Return (Uložit a návrat zpět) Timer Set Menu (Nab dka nastaven časovače) Horizontal OSD Position (Vodorovná poloha OSD) Stupnice nastaven A Vertical OSD Position (Svislá poloha OSD) Stupnice nastaven A OSD Timeout (Časový limit OSD) Stupnice nastaven A Cancel (Storno) Save and Return (Uložit a návrat zpět) A 16

17 Úrovně nab dky OSD (pokračován ) Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Information (Informace) Factory Reset (Továrn přednastaven ) Exit (Konec) Yes (Ano) No (Ne) Továrn přednastaven 17

18 Instalace ovladačů a použit funkce Automatické nastaven Stažen ovladačů a softwaru Postup stažen nejnovějš verze ovladačů a softwaru z webových stránek HP Support: 1 Přejděte na adresu: 2 Vyberte zemi nebo oblast. 3 Vyberte možnost Stažen ovladačů a softwaru. 4 Zadejte č slo modelu monitoru. Zobraz se stránky stažen softwaru pro monitor. 5 Stáhněte a nainstalujte soubory ovladače a softwaru podle pokynů na stránkách pro stažen. Použit funkce Automatické nastaven Stisknut m tlač tka Auto (Automaticky) optimalizujete obrazovku pro vstup VGA (analogový). Použ vá-li váš monitor vstup VGA (analogový), automatickou úpravou vylad te následuj c stavy kvality obrazu: neostrý nebo nejasný obraz, duchy, pruhy, st ny, nepatrné vertikáln proužky, tenké horizontáln posouvaj c se čáry, obraz mimo střed. 18

19 Technická podpora, nejčastějš dotazy Technická podpora, nejčastějš dotazy Problém a otázka Indikátor zapnut (LED) nesv t. Nefunguje funkce Plug & Play. Obraz je rozmazaný a objevuj se duchy a st ny. Obraz se chvěje, bliká, př padně je zvlněný. Monitor je v režimu aktivn ho vypnut a nereaguje. Možná řešen Ověřte, zda je zapnuto tlač tko napájen a zda je napájec kabel správně připojen k uzemněné zásuvce a k monitoru. Aby mohla funkce Plug & Play monitoru správně fungovat, je třeba poč tač a grafická karta s podporou technologie Plug & Play. Konzultujte záležitost s výrobcem poč tače. Zkontrolujte obrazový kabel monitoru a ověřte, zda nen žádný kol k ohnutý. Ověřte, zda jsou v poč tači nainstalovány ovladače monitorů HP (ovladače jsou dostupné na adrese: Upravte nastaven kontrastu a jasu. Ověřte, zda nepouž váte prodlužovac kabel nebo přep nač. Doporučujeme monitor připojit př mo k výstupn mu konektoru grafické karty na zadn straně poč tače. U vstupu VGA je možné, že se tento problém podař vyřešit pomoc funkce Automatické nastaven. Přesuňte elektrická zař zen, která by mohla způsobovat rušen, co nejdále od monitoru. Použijte nejvyšš obnovovac frekvenci, kterou monitor v použitém rozlišen zvládá. Tlač tko pro zapnut poč tače by mělo být v poloze zapnuto. Grafická karta poč tače by měla být pevně usazena v př slušném slotu. Ověřte, zda je obrazový kabel správně připojen k poč tači. Zkontrolujte obrazový kabel monitoru a ověřte, zda nen žádný kol k ohnutý. Ověřte funkčnost poč tače t m, že stisknete klávesu Caps Lock a zjist te, zda se změnil stav indikátoru Caps Lock na klávesnici. Kontrolka by se měla po stisknut klávesy Caps Lock rozsv tit nebo zhasnout. 19

20 Technická podpora, nejčastějš dotazy (pokračován ) Problém a otázka Chyb jedna ze základn ch barev (červená, zelená nebo modrá). Obraz na obrazovce nen uprostřed nebo nemá správnou velikost. Obraz má chybné barvy (b lá se nezobrazuje b le). Nelze nastavit optimáln rozlišen monitoru. Možná řešen Zkontrolujte obrazový kabel monitoru a ověřte, zda nen žádný kol k ohnutý. Ověřte, zda je obrazový kabel správně připojen k poč tači. Upravte horizontáln a vertikáln polohu obrazu. U vstupu VGA je možné, že se tento problém podař vyřešit pomoc funkce Automatické nastaven. Upravte složky RGB nebo vyberte teplotu barev. Ověřte, zda grafická karta podporuje optimáln rozlišen (1680 x 1050). Ověřte, zda je nainstalován nejnovějš podporovaný ovladač grafické karty. Pro systémy HP a Compaq lze stáhnout nejnovějš grafické ovladače pro váš systém na adrese: Ovladače pro jiné systémy naleznete na webových stránkách výrobce grafické karty. 20

21 Specifikace Všechny specifikace představuj typické specifikace uváděné výrobci komponent společnosti HP, skutečné parametry se mohou lišit (mohou být lepš i horš ). v220 Typ monitoru 22 palců, TFT LCD 55,88 cm Velikost viditelného obrazu 22 palců úhlopř čně 55,88 cm Sklon 5 až 20 Úprava povrchu Polarizátor s antireflexn vrstvou a tvrdým povrchem (jen vybrané modely) Maximáln hmotnost (bez balen ) 14,551 lb 6,6 kg Rozměry (včetně podstavce) Výška Hloubka Š řka Optimáln rozlišen zobrazen 17,20 palce 9,84 palce 20,74 palce 1680 x 1050 při 60 Hz Režim textu 720 x 400 Rozteč bodů 0,282 mm (H) x 0,282 mm (V) Horizontáln frekvence 30 až 81 khz Vertikáln obnovovac frekvence 56 až 76 Hz Výstupn výkon zvuku 2 W/kanál při PC 1 Vrms Reproduktor (P/L) Reproduktor 2 W/16 ohmů Spotřeba energie Obvykle méně než 55 W Vstupn terminál Konektor VGA Požadavky na prostřed Teplota: Provozn Skladovac Relativn vlhkost Zdroj napájen Nadmořská výška: Provozn Skladovac 41 až 95 F -4 až 140 F 20 až 85 % (bez kondenzace) V,50 60 Hz 0 až 6 561,68 stop 0 až stop 437 mm 250 mm 526,7 mm 5 až 35 C -20 až +60 C 0 až m 0 až m 21

22 Přednastavené režimy zobrazen Přednastavené hodnoty Formát pixelů Horizontáln frekvence (khz) x ,47 59, x ,50 75, x ,47 70, x ,88 60, x ,88 75, x ,72 74, x ,36 60, x ,02 75, x ,86 60, x ,68 75, x ,80 65, x ,396 60, x ,00 60, x ,98 60, x ,98 75, x ,94 59, x ,648 60, x ,29 60,00 Vertikáln frekvence (Hz) 22

23 Požadavky na napájec kabel Napájec zdroj monitoru je vybaven funkc ALS (automatic line switching). Tato funkce umožňuje provoz monitoru při vstupn ch napět ch v rozsahu 100 až 240 V, 50/60 Hz, 1,5 A. Souprava napájec ho kabelu (ohebný kabel a zástrčka do zdi) dodaná s monitorem splňuje požadavky pro použit v zemi/ oblasti, kde bylo vybaven zakoupeno. Pokud potřebujete z skat napájec kabel pro jinou zemi/oblast, je třeba koupit napájec kabel, který je schválen pro použit v dané zemi/oblasti. Napájec kabel mus odpov dat produktu a m t jmenovité napět a proud takových hodnot, jaké jsou uvedeny na výrobn m št tku produktu. Jmenovité napět a proud kabelu by měly být vyšš než napět a proud, které jsou uvedeny na produktu. Dále je třeba, aby průřez kabelu byl přinejmenš m 0,75 mm 2 nebo 18AWG a délka kabelu mus být 1,5 m až 3,6 m. Máte-li otázky ohledně typu napájec ho kabelu, obra te se na autorizovaného poskytovatele servisu produktů HP. Napájec kabel by měl být veden tak, aby byla malá pravděpodobnost, že se po něm bude šlapat nebo že bude přiskř pnut. Zvláštn pozornost by měla být věnována zástrčce, elektrické zásuvce a m stu, kde kabel vycház z produktu. Rozm stěn kol ků Č slo kol ku 15kol ková strana signálového kabelu 1 Obraz-Červená 2 Obraz-Zelená 3 Obraz-Modrá 4 Uzemněn 5 Detekce kabelu 6 Uzemněn -Červená 7 Uzemněn -Zelená 8 Uzemněn -Modrá 9 +5 V 10 Uzemněn 11 Uzemněn 12 DDC Sériová data 13 Horizontáln synchronizace 14 Vertikáln synchronizace 15 DDC Sériové časován 23

24 Funkce Plug and Play DDC2B Tento monitor je vybaven funkc VESA DDC2B podle normy VESA DDC STANDARD. To umožňuje monitoru informovat hostitelský systém o identitě a v závislosti na použité úrovni DDC předávat dalš informace o možnostech zobrazen. DDC2B je obousměrný datový kanál založený na protokolu I 2 C. Hostitel může prostřednictv m kanálu DDC2B vyslat požadavek na informace EDID. Kvalita monitoru LCD a zásady týkaj c se pixelů Monitor LCD od společnosti HP použ vá vysoce přesnou technologii a je vyroben podle vysokých standardů, aby bylo možno zaručit bezproblémový provoz. Přesto je možné, že obrazovka bude m t kosmetické nedostatky, které vypadaj jako malé světlé nebo tmavé body. Tato vlastnost je stejná u všech obrazovek LCD použ vaných v produktech dodávaných všemi prodejci a nen specifickou vlastnost monitoru LCD společnosti HP. Tyto nedokonalosti jsou způsobeny jedn m nebo v ce vadnými pixely či subpixely. Pixel se skládá z jednoho červeného, jednoho zeleného a jednoho modrého subpixelu. Celý vadný pixel je vždy rozsv cen (světlý bod na tmavém pozad ) nebo vždy zhasnut (tmavý bod na světlém pozad ). Prvn druh je viditelnějš. Vadný subpixel (bodová vada) je méně viditelný než celý vadný pixel, je malý a viditelný pouze na určitém pozad. Chcete-li vyhledat vadné pixely, je vhodné monitor pozorovat v normáln ch provozn ch podm nkách a v normáln m provozn m režimu při podporovaném rozlišen a době odezvy ze vzdálenosti přibližně 50 cm. Dá se očekávat, že za určitou dobu dojde k technickému pokroku a bude možné vyrábět obrazovky s méně kosmetickými vadami. V souladu s takovými vylepšen mi dojde i k úpravě pokynů. Dalš informace o monitoru LCD v220 naleznete na webových stránkách společnosti HP na adrese: Směrnice Směrnice komise FCC Zař zen bylo testováno a bylo ověřeno, že podle části 15 pravidel FCC vyhovuje omezen m pro digitáln zař zen tř dy B. Tato omezen jsou navržena tak, aby poskytovala dostatečnou ochranu proti rušivému vyzařován při instalaci v domácnosti. Toto zař zen vytvář, použ vá a může vyzařovat vysokofrekvenčn energii. Nen -li nainstalováno a použ váno přesně podle návodu, může rušit radiokomunikačn techniku. Výrobce nezaručuje, že k rušen nedojde při konkrétn instalaci. Pokud je zař zen př činou rušen př jmu rádia nebo televize, což lze zjistit sledován m vlivu zapnut a vypnut zař zen, můžete se pokusit o zamezen rušen pomoc následuj c ch opatřen : Přesměrujte nebo přem stěte přij mac anténu. Zvyšte vzdálenost mezi zař zen m a přij mačem. Připojte zař zen do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než je zapojen přij mač. Pora te se s prodejcem nebo se zkušeným rádiovým či televizn m technikem. 24

25 Úpravy Komise FCC upozorňuje uživatele, že všechny změny či úpravy provedené na tomto zař zen, které nejsou výslovně schváleny společnost Hewlett-Packard Company, mohou vést ke ztrátě oprávněn k už ván tohoto zař zen. Kabely Připojen k tomuto zař zen mus být provedeno prostřednictv m st něných kabelů s metalickým krytem konektoru RFI/EMI, aby byl zajištěn soulad s pravidly a směrnicemi komise FCC. Prohlášen o shodě pro produkty označené logem FCC, pouze USA Toto zař zen splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz je omezen následuj c mi dvěma podm nkami: (1) zař zen nesm způsobovat škodlivé rušen a (2) zař zen mus být odolné vůči veškerému okoln mu rušen včetně takového, které může vyvolat nežádouc účinky. Máte-li dotazy týkaj c se vašeho produktu, kontaktujte nás na adrese: Hewlett-Packard Company P. O. Box , Mail Stop Houston, Texas nebo volejte na č slo: 1-(800) Máte-li dotazy týkaj c se tohoto prohlášen FCC, kontaktujte nás na adrese: Hewlett-Packard Company P. O. Box , Mail Stop Houston, Texas nebo volejte na č slo: 1-(281) Pro identifikaci produktu uve te objednac, sériové nebo modelové č slo nacházej c se na produktu. Kanadská směrnice Toto digitáln zař zen tř dy B vyhovuje všem požadavkům předpisu Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Avis Canadien Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. 25

26 Směrnice Evropské unie Tento produkt vyhovuje následuj c m směrnic m EU: směrnici týkaj c se zař zen určených pro použit v určitých mez ch napět 2006/95/ES, směrnici týkaj c se elektromagnetické kompatibility 2004/108/ES. Splněn těchto směrnic znamená shodu s platnými harmonizovanými evropskými standardy (evropskými normami), které jsou uvedeny v Prohlášen o shodě v zem ch EU vydaném společnost Hewlett-Packard pro tento produkt nebo skupinu produktů. Tato shoda je indikována následuj c m označen m um stěným na produktu: Toto značen je platné pro produkty mimo oblast telekomunikac a pro telekomunikačn produkty harmonizované s EU (zař zen Bluetooth). xxxx* Toto značen je platné pro telekomunikačn produkty neharmonizované s EU. *Ohlášené č slo produktu (je-li použito viz výrobn št tek). Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Straße 140, Böblingen, Německo 26

27 Likvidace odpadů ze zař zen domác mi uživateli v zem ch Evropské unie Tento symbol na produktu nebo na obalu ukazuje, že tento produkt nesm být likvidován spolu s ostatn m domovn m odpadem. Nam sto toho máte odpovědnost za jeho likvidaci předán m do př slušného sběrného m sta k recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zař zen. Oddělený sběr a recyklace odpadů ze zař zen v okamžiku likvidace pomůže ušetřit př rodn zdroje a zajistit recyklaci způsobem, který chrán lidské zdrav a životn prostřed. Dalš informace o tom, kde lze odevzdat odpad ze zař zen k recyklaci, z skáte na m stn m (městském) úřadě, u společnosti zabývaj c se svozem odpadu, nebo v obchodu, kde jste produkt zakoupili. Směrnice pro Japonsko 27

28 Japonská směrnice týkaj c se napájec ho kabelu Japonské prohlášen o obsahu materiálu Japonský regulačn požadavek, definovaný ve specifikaci JIS C 0950, 2005, požaduje, aby výrobci poskytli Prohlášen o obsahu materiálu pro určité kategorie elektronických produktů, uvedených do prodeje po 1. červenci Prohlášen o materiálu JIS C 0950 k tomuto výrobku naleznete na adrese Korejská směrnice Likvidace materiálů Tento produkt společnosti HP obsahuje rtu ve fluorescenčn lampě v obrazovce LCD a je možné, že bude nutné zvláštn zacházen s výrobkem při jeho likvidaci. Likvidace tohoto materiálu může být regulována s ohledem na životn prostřed. Informace o likvidaci a recyklaci z skáte na m stn m úřadě nebo se obra te na sdružen Electronic Industries Alliance (EIA) (www.eiae.org). 28

29 Recyklačn program společnosti HP Společnost HP nab z programy vrácen produktů na konci jejich životnosti, produktů od společnosti HP nebo jiných výrobců, v mnoha zeměpisných oblastech. Podm nky a dostupnost těchto programů se liš podle konkrétn oblasti z důvodu rozd lnosti regulačn ch požadavků a m stn poptávky zákazn ků. Informace o recyklačn m programu společnosti HP naleznete na webových stránkách společnosti HP na adrese: Shoda s označen m EPA Energy Star Produkty označené logem ENERGY STAR na obalu odpov daj pokynům ENERGY STAR agentury U.S. Environmental Protection Agency pro energetickou efektivitu. Produkty s označen m ENERGY STAR jsou navrženy tak, aby spotřebovávaly méně energie, pomáhaly šetřit pen ze a chránily životn prostřed. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka, jej mž vlastn kem je vláda USA. 29

30 30

31

32 Part number:

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka SUUNTO QUEST Uživatelská příručka cs 1 BEZPEČNOST... 5 Typy bezpečnostních opatření:... 5 Bezpečnostní opatření:... 5 2 Vítejte... 7 3 Ikony a segmenty na displeji... 9 4 Používání tlačítek... 10 5 Začínáme...

Více

Návod k obsluze. www.jabra.com

Návod k obsluze. www.jabra.com Jabra PRO 920 Návod k obsluze www.jabra.com Obsah 1. VÍTEJTE...4 2. PŘEHLED VÝROBKU...5 2.1 OBSAH BALENÍ...5 2.2 SCHÉMA NÁHLAVNÍ SOUPRAVY...6 2.3 DOPLŇKY PRO NOŠENÍ...7 2.4 SCHÉMA ZÁKLADNY...8 2.5 VOLITELNÉ

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12

Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Informace o tomto příslušenství 4 Tlačítka

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Uživatelská příručka Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Uživatelská příručka Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Uživatelská příručka Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Obsah Bezpečnost 3 Informace o tomto příslušenství

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze Immagine simile Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze ENVIRONMENTAL ISSUES Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. Electronic product

Více

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Důležité informace!usa Rx Only!USA Sledování přístroje Americký úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) požaduje, aby výrobci a distributoři defibrilátorů

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více