speciál Partneři přílohy audit, daně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "speciál Partneři přílohy audit, daně"

Transkript

1 Partneři přílohy

2 II/III Povinnost. Od letošního roku se povinnost podat daňové přiznání elektronicky nově vztahuje na všechny majitele datových schránek bez výjimky. Povinnost zřídit si datovou schránku zatím je jen pro firmy a státní správu. Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Veronika Havlíčková, manažerka přílohy Účetnictví nutná formalita nebo životní potřeba? V těchto týdnech se o účetnictví mluví více než v jiných měsících roku a je tomu tak hlavně proto, že se nezadržitelně blíží termín pro podávání daňových přiznání. Před pár roky uveřejnila Vysoká škola ekonomická v Praze studii, z níž vzešla informace, že přibližně 80 procent malých a středních podniků účetnictví vnímá pouze jako nutnou přípravu právě pro potřeby daní. Je tomu ale opravdu tak? Účetnictví je informační systém, který je starý v podstatě jako stát sám. V době, kdy se o daních téměř nevědělo nebo se pro jednoduchost vybíraly takzvaně z hlavy, existovala již okolo 4500 let př. n. l. ve většině tehdejších civilizací nějaká forma vedení záznamů účetních knih za účelem interní kontroly. A stejné je to s účetní agendou dodnes. Snad jen občas máme dojem, že jeho pravá podstata byla zapomenuta. Právní úprava Účetnictví má vlastní právní úpravu zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který předepisuje dostatečně tvrdé požadavky na jeho správnost, úplnost, prokazatelnost a přehlednost. Tyto specifické rysy z něj dělají mimořádně významný důkazní prostředek, a to nejen pro daňové řízení. Roli účetnictví posílila i rekodifikace soukromého práva. Nový občanský zákoník stanoví vyvratitelnou domněnku, že systematické, posloupně prováděné a proti změnám chráněné záznamy jsou spolehlivé. A toto je přece popis účetních knih! Přímo zákon, není-li prokázán opak, jeho pravdivost předpokládá. Najdete zde cenné informace, co a kdy se stalo, i osoby, které danou transakci schválily. Údaje z jednotlivých záznamů tak mohou být důležitým důkazem zdaleka nejen pro finanční úřad či orgány činné v trestním řízení. Zcela určitě se tak mohou hodit i pro doložení škody pro pojistné plnění či nejrůznější reklamace. Foto profimedia.cz koláž E15, na titulní straně profimedia.cz Uzávěrka a výkazy Obdobně je tomu s účetní závěrkou a zveřejňovanými účetními výkazy. Povinnost zveřejnit účetní závěrku posouvá význam účetnictví zase mnohem dál než pouhé daňové přiznání. Účetní výkazy jsou podkladem pro naše obchodní partnery nebo pro banky při rozhodování o úvěrech. Zde je jejich věrohodnost mimořádně důležitá, neboť nastanou-li problémy se splácením a ukážou se chyby v účetnictví vedoucí ke zkreslení výkazů, nenechá na sebe obvinění z úvěrového podvodu dlouho čekat. Budeme-li se na význam účetnictví dívat čistě ekonomicky, jedním ze základních ukazatelů úspěšnosti podnikání je hodnota společnosti. V případě jejího nákupu či prodeje se tak investoři dívají na kvalitu účetnictví a jakýkoli nedostatek se na kupní ceně podílů může projevit. A jsme-li už u hodnoty obchodní společnosti, nemusíme ani chodit daleko její význam se může ukázat v situacích, které s sebou život přináší naprosto běžně, jako například rozvod manželství či dědické řízení. Odpovědnost jednatele Zákon o obchodních korporacích ukládá povinnost zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví jednatelům. Tím, že zákonodárce v poměrně stručně a obecně definovaných povinnostech jednatele explicitně zmiňuje vedení účetnictví, je vyjádřen veřejný zájem na jeho správnosti. Dokazuje to, že nejde jen o okrajovou či daňovou záležitost. Tato úprava převzatá již z původního obchodního zákoníku je navíc posílena povinností členů orgánů společností jednat s péčí řádného hospodáře, což lze bez podpory účetních dat zajistit jen stěží. Pakliže sám jednatel neprokáže, že své povinnosti řádného hospodaření splnil, může to pro něho mít vážné osobní důsledky, a to zejména v podobě odpovědnosti za škodu, která společnosti vznikla. Zabezpečením vedení agendy pro jednatele vztah k účetnictví nekončí. Je to totiž valná hromada společníků, která schvaluje účetní závěrku, a povinností jednatele je jí tuto informaci předložit. V případě, že valná hromada rozhodne o výplatě podílů na zisku, je to nakonec opět jednatel, který před výplatou musí ověřit, že společnost na ni má dostatek volných peněžních zdrojů. V opačném případě k výplatě podílů na zisku přistoupit nesmí. V této chvíli se opět bude opírat o údaje z účetnictví. Samozřejmě je zjevné, že každý jednatel každé společnosti nemůže vést účetnictví osobně a nelze to po něm ani spravedlivě požadovat. Již jsme uvedli, že povinnost jednatele zabezpečit účetnictví pro společnost je dlouhodobě v právním řádu zakotvena. Proto již nastala situace, kdy se k odpovědnosti jednatelů za tuto oblast vyjádřil i Nejvyšší soud. Jednatel se odpovědnosti za případnou škodu, kterou způsobí porušením této povinnosti, zprostí, jestliže prokáže, že zajistil vedení účetnictví v předepsaném rozsahu kvalifikovanou osobou. Na definici toho, kdo je taková kvalifikovaná osoba, bohužel česká legislativa i judikatura stále čeká. Nicméně vodítka výběru správné účetní (či účetního) zcela jistě jsou. Řada lidí dá velmi na osobní doporučení. Objektivními hledisky však jsou zcela určitě vzdělání a délka praxe. Vzdělávání nemusí být jen ve školském systému. Na poli účetnictví jej může plnohodnotně nahradit systém certifikace, který úspěšně funguje v naší zemi více než 15 let. Zajímavé může být pro výběr účetních i jejich členství v profesní organizaci. Vedle praxe a znalostí je naprosto nezbytná i jejich etická kvalita daná tím, že účetní agendy představují souhrn opravdu citlivých údajů. Garanci přihlášení k etickému kodexu dává např. členství v profesní Komoře certifikovaných účetních, jiné profesní organizace umožňují hlásit se k němu dobrovolně. Účetnictví jako pomoc při rozhodování Komunikace s účetními je pro každou jednotku naprosto klíčová. Kvalitní účetnictví pak zajistí nejen dodržování povinností vůči státu i samotné společnosti či jejím vlastníkům, ale mělo by být nápomocno manažerům při jejich každodenním i strategickém rozhodování. A ti menší podnikatelé, kteří řeknou, že účetnictví nepotřebují? Jak ví, kdy a komu zaplatit fakturu či zda už mají očekávat platby od svých odběratelů? Prostě jak zjistí, jak na tom momentálně jsou? A proč zapisovat do sešitů či vést excelovské tabulky, když úplně stačí zeptat se své účetní? Účetní a účetnictví jsou totiž pro všechny podnikatelské či neziskové subjekty stejně tak (ne)obyčejné jako ona pověstná sůl. Magdaléna Králová Komora certifikovaných účetních Petr Adámek: Mějte rádi inventury K inventurám firmy přistupují dosti rozličně, a přestože jsou důležité, poměrně významná část i velmi laxně. Podle Petra Adámka, výkonného ředitele společnosti DAN- TEM profesionální inventury, ji některé společnosti neprovádějí vůbec. E15: Inventury nejsou nijak oblíbené. Jak ji může firma využít pro svůj prospěch? Je pravda, že se tradičně jedná o velice nepopulární činnost a snad kromě specializovaných firem ji nemá rád prakticky nikdo. Provedení inventarizace je však bohužel a z pohledu některých vlastníků firem i bohudík jednou se základních podmínek pro sestavení účetní závěrky, přičemž věrohodnost inventur má ověřovat také auditor. Inventury však mají význam i zcela praktický, výsledky inventur jsou nezřídka kritické pro řízení zásob, logistické procesy, kontrolu hospodaření s dlouhodobým majetkem, ale mají i důležité daňové důsledky. Proto by firmy měly mít inventury rády. E15: K jakým nejčastějším chybám při inventarizaci dochází? Zdaleka nejčastějším nedostatkem je případ, kdy se inventury neprovádějí vůbec nebo velmi nedokonale. To může mít podobu buď úplné eliminace fyzických inventur, nebo poměrně obvyklé praxe, kdy se inventura provádí takříkajíc od stolu formálním potvrzením očekávaného stavu bez jakéhokoli fyzického ověřování. Nemusí se přitom vždy jednat o špatný úmysl, často bývá příčinou nedostatečný akcent důležitosti inventur nebo zcela chybějící kontrola. Pokud se totiž při inventurách nepoužívají pro identifikaci čárové kódy či podobná technologie, jedinou účinnou kontrolou inventury totiž zůstává opětovná inventura a porovnání výsledků s inventurou předchozí. To je ovšem časově velice náročné a málokdy k tomu dojde. E15: To ale znamená, že když není čárový kód, tak je alespoň evidenč ní označení. Setkáváte se s tím, že není ani to? Často se setkáváme s nedostatky v označení majetku a jeho popisu v evidenci, které mají za následek nemožnost jednoznačné identifikace majetku. To znemožňuje kvalitní vypořádání inventurních rozdílů, což může vést k situaci, kdy se historické problémy postupně kumulují, až se nakonec evidence se skutečností rozejde úplně. Jediným řešením je pak provedení důkladné inventury, a to na základě kvalitně připravené metodiky a následně přijetí příslušných systémových opatření. E15: Kdy je výhodné inventury outsourcovat? Pokud má někdo potřebu získat nezávislý pohled na stav majetku či zásob, outsourcing je řešením vždy. Aby však externí inventury zároveň přinesly nárůst efektivity a tím i snížení nákladů, musí být externí partner schopen zboží či majetek identifikovat bez expertních znalostí. Nezbytnou podmínkou je tedy obecně zavedení systému automatické identifikace, nejčastěji pak technologie čárových kódů. Pokud se tyto technologie používají správně, pak lze předpokládat, že externí partner inventury dokáže provádět přesně a rychle zároveň. >mik

3 IV/V Foto profimedia.cz Hrozí pokuty i bez varování Dvoutisícovou pokutu dostane letos každý, kdo má povinnost posílat finančním úřadům daňové formuláře elektronicky, a místo toho je podá v klasické papírové podobě. Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec, úředníci vám budou moci nově uložit sankci bez varování. Bičem na živnostníky a zástupce firem, kteří by nadále zahlcovali finanční správu (FS) klasickými tiskopisy s daňovým přiznáním, má být dvou až padesátitisícové penále. Na několik desítek tisíc se může pokuta vyšplhat, pokud sama finanční správa vyhodnotí, že jí firma nebo živnostník odmítáním elektronizace výrazně ztěžuje práci. Velký pozor si musejí dát i podnikatelé, kteří přiznání nedodají vůbec. Úředníci je totiž nebudou muset vyzývat k nápravě a pokuta přijde bez varování. V takovém případě může dosáhnout až půl milionu korun. Podle aktuálních čísel hrozba sankce dopadne v příštím roce na více než 500 tisíc firem a živnostníků. V roce 2014 měli povinnost podávat elektronická přiznání pouze plátci daně z přidané hodnoty (DPH). U firem to platilo bez výjimky, u fyzických osob jen tehdy, pokud jejich obrat za předcházejících dvanáct měsíců přesáhl šest milionů korun, případně pokud měli jinou povinnost posílat podání elektronicky (například ti, kteří měli povinnost podat souhrnné hlášení podle 102 zákona o DPH). Změny jen pro majitele Od roku 2015 se ovšem tato povinnost nově vztahuje na všechny majitele datových schránek bez výjimky. Novela z dílny ministerstva financí nicméně nenutí všechny poplatníky, aby si datové schránky zřizovali. Povinné jsou jen pro firmy a státní správu. Pro fyzické osoby byly dosud dobrovolné a nemělo by se to zatím měnit. Fyzické osoby ovšem pro elektronickou komunikaci potřebují buďto datovou schránku nebo tzv. e-podpis. Změna se týká pouze těch poplatníků, kteří už datovou schránku mají. Letos ji budou povinně využívat i pro komunikaci se správcem daně, jak už to koneckonců celá řada majitelů datových schránek dělá dobrovolně dnes, uvedla mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová. Tento rok už tedy musejí s FS komunikovat elektronicky plátci daně s datovými schránkami a dále také firmy, jež potřebují mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem. To jsou aktuálně akciové nebo obchodní společnosti s ročním obratem nad 80 milionů korun, počtem zaměstnanců nad 50, případně aktivy v hodnotě přes 40 milionů korun. V elektronické formě pro ně bude povinná veškerá komunikace, tj. přihlášky k registraci, změny údajů, všechna oznámení, evidence či daňová podání. Lidštější přístup sociálky Původním záměrem legislativců bylo i to, aby letos existovala pro živnostníky, zaměstnavatele, ale například i lékaře a zdravotnická zařízení povinnost platit elektronicky i České správě sociálního zabezpečení. Nakonec ovšem zůstanou elektronická podání dobrovolná. Tentýž zákon, který zavádí pokuty za nepoužívání datových schránek u finančních úřadů, totiž u sociálky stejnou povinnost ruší. Také ČSSZ chce, aby co nejvíce lidí využívalo datové schránky, ale zvolila odlišnou strategii než finanční správa. Místo restrikce a hrozby pokut nabízí pomoc. Její zástupci totiž připouštějí, že by povinnost elektronické komunikace způsobila mnoha firmám a živnostníkům nemalé potíže. Podnikatel tak bude moci s pomoci úředníků elektronické podání vyplnit přímo na pobočce ČSSZ. Jakub Procházka psáno pro businessinfo.cz Elektronická podání Co bylo povinné v roce 2014: Přiznání k DPH pro všechny firmy pro fyzické osoby, jejichž obrat za poslední rok přesáhl šest milionů, nebo fyzické osoby, které mají povinnost elektronických podání ze zákona (např. ti, kteří měli povinnost podat souhrnné hlášení podle 102 zákona o DPH ) Co je povinné v roce 2015: Daňová přiznání ke všem daním, přihlášky k registraci, změna údajů, všechna oznámení, evidence pro plátce daně, kteří mají datovou schránku bez výjimky pro plátce daně, kteří musejí mít ze zákona účetní uzávěrku ověřenou auditorem Richard Kau cký: Datová schránka přináší stejné výhody jako interne tové bankovnictví Datové schránky byly spuštěny v roce Zatím jich vzniklo na 600 tisíc. Podávání každoročních přehledů o příjmech a výdajích České správě sociálního zabezpečení výhradně elektronicky mělo být pro podnikatele a živnostníky povinné už od roku 2013, ale stále se posouvá. O problematice Informačního systému datových schránek hovoří Richard Kaucký, předseda představenstva společnosti Sofware 602, která u projektu stála téměř od počátku. E15: Proč podle vás projekt s datovými schránkami ještě není zcela v provozu, respektive stále se oddaluje jejich (povinné) využití pro všechny podnikatele? Nejsem zastáncem elektronizace za každou cenu a již vůbec ne toho, aby stát nařizoval, jak s ním má občan komunikovat když ho platí a notabene, aby ho pak ještě trestal. V oblasti licencovaných činností státem, tedy podnikání, nepochybně stát může zvýhodnit elektronickou komunikaci, to je uvolnit ji zdarma a naopak zpoplatnit zpracování listinné komunikace. Typické je zakotvit, že v listinné komunikaci stát vyžaduje na podání nalepit kolek, který kryje náklady na zpracování do elektronické podoby ve formě dat pro další zpracování. Samozřejmě od státu očekávám, že mi na druhou stranu zpřístupní elektronicky podání tak, abych je nemusel kombinovat s listinným potvrzením, což pak není elektronické podání Pro představu, co tím myslím například když žádám o zařazení do Seznamu odborných dodavatelů v programu Nová zelená úsporám, tak to vypadá jako velmi pěkně udělané elektronické podání, ale ve skutečnosti končí pokyny následovně: Po elektronickém podání žádosti formulář vytiskněte, podepište a včetně příloh (originály nebo úředně ověřené kopie) doručte ve lhůtě 30 kalendářních dní fondu, a to poštou nebo osobním podáním na adrese Žádosti o zápis jsou vyřizovány chronologicky dle data doručení listinných podkladů! To jistě není vina datových schránek, ale věc nastavení procesů na straně státních úřadů. Berte to jako příklad, stejně jsme na tom jako podnikatelé nebo občané, když řešíme úvěr nebo hypotéku u banky. E15: V čem všem je projekt Informačního systému datových schránek (ISDS) přínosem pro firmy a občany? Z hlediska občana, který rutinně používá internet, datová schránka přináší stejné výhody jako internetové bankovnictví, to je primárně spoří čas, kdy nemusím na přepážku pro doporučeně doručenou zásilku. Vzhledem k fikci doručení v listinné podobě, nejste-li zastižen, jedenáctý den vhodí poštovní doručovatel dopis do schránky a má se za doručeno ať jste, kde jste, mě ale zároveň chrání například před šikanózní exekucí musí mi být doručena takzvaná předžalobní výzva, chrání mě před podvodným převodem nemovitosti změny v katastru se majitelům hlásí do datové schránky, umožňuje pružně a beze ztráty bodů řešit drobné dopravní přestupky doručené městskou policií a podobně. Pro podnikatele a firmy má navíc efekt, že v komunikaci se státem nemusí posílat nic v listinné podobě, a řadu procesů spojených s výkazy, které vyžaduje stát daňová, sociální a podobně, mohou automatizovat a odesílat přímo ze svých systémů. Opět u firem se šetří čas a poštovné. E15: Kvůli nepříliš dobré schopnosti státní správy komunikovat s podnikateli a využít beze zbytku projekt ISDS jste vyvinuli společně s Newps.cz a Datasys aplikaci Podejto.cz. Jak to ulehčí lidem při komunikaci se státem? Je to portál primárně určený živnostníkům, kteří běžně komunikují internetem. Sdružuje všechny možné typy podání, které je možné podat elektronicky datovou schránkou, které publikuje buď stát, nebo které jsme vytvořili na základě popisu veřejného rozhraní publikované státem jako třeba daňové podání fyzických osob. Každý živnostník si může udělat obrázek, jaká podání má k dispozici v elektronické podobě, a zvážit, zda pro něj nebude výhodnější si o datovou schránku zažádat. Počty formulářů se průběžně rozšiřují a budou rozšiřovat, tak jak stát bude přijímat strukturovaná data pro další zpracování přímo ve svých agendách bez zbytečného přepisování. Připravují se vychytávky pro občany se zjednodušením zahájení správního řízení z mobilního telefonu vyfotím černou skládku, špatné dopravní značení, nevyžádaného podomního prodejce u rodičů a podobně s automatickým výběrem úřadu podle GPS souřadnic, pro OSVČ elektronická faktura posílaná do datové schránky úřadu v oficiálně schváleném formátu a podobně. Samozřejmě publikujeme jakákoli další podání, které buď poskytnou úřady, nebo po nich bude velká poptávka s jedinou podmínkou žádný tisk a podpis modrou, ale jen Podejto datovkou! E15: Lidé stále mají k využití internetu na práci s citlivými informacemi nedůvěru. Je ISDS respektive Podejto. cz bezpečné? Systém datových schránek prochází každý rok bezpečnostním auditem nezávislou třetí stranou. Každý týden zasedá takzvaný tým bezpečnosti, který vyhodnocuje rizika obecného charakteru (bezpečnostní díry na operačních systémech a jejich záplaty apod.) i rizika změnových požadavků na nové funkce systému. Zkrátka neustálá prevence a zpětná kontrola je jediný způsob, jak kontinuálně pracovat na bezpečnosti jakéhokoliv informačního systému proto spíše připomíná rigidní internetové bankovnictví. A Podejto.cz bezpečnosti jde naproti tím, že tam žádná data prostě nejsou zadáte svoje IČ, které vám přidělil stát nebo ID datové schránky, vyberete podání, dynamicky se doplní data, která o vás stát vede a zpřístupnil je (a ještě je občas drze ve svých formulářích chce znovu, ačkoli je má nebo si je může podle zákona zjistit), vy doplníte specifické údaje a pak podáte datovou schránkou. Takže potenciální útočník si může zjistit pouze to, co je veřejné, podání máte v odeslaných datových zprávách, které si můžete uložit u sebe nebo si pořídit službu, která vám datové zprávy drží v systému. E15: Jak je v této oblasti oproti Česku daleko západní Evropa? V Evropě je od srpna 2014 platné nařízení, které mj. fixuje ekvivalenci elektronického doporučeného doručení důvěryhodným poskytovatelem s jeho právní neodmítnutelností. Toto nařízení (v odborné hantýrce pod zkratkou eidas) má přechodné období na zavedení s vyhodnocením v roce Česko toto nařízení de facto zavedlo v uplynulé pětiletce a vláda bude nyní díky čisté úspoře na poštovném (v současné době doporučená zásilka do vlastních rukou s dodejkou stojí beze slev 49 korun) vybírat dividendu v řádu okolo dvou miliard korun ročně. Po procesní i legislativní stránce v Evropě udáváme tón zejména s onou ekvivalencí listinné a elektronické podoby, a to jak zásilek, tak dokumentů. Co do počtu přenesených zpráv a počtu uživatelů je na tom výborně zejména Dánsko, které svůj systém e-boks postupně nabízí i svým severským sousedům, Estonsko je naopak daleko v implementaci a využití elektronické identity občanů (tam nám ale moc nechybí pro splnění evropského nařízení díky rozběhu základních registrů). E15: Kdy myslíte, že česká firma téměř vyruší papír? Jak jsem již uváděl na začátku, nejsem militantní zastánce elektronizace Důležité je umět provozovat hybridní model a elektronizovat procesy, které jasně přidávají pro firmu hodnotu v tom, že bude poskytovat lepší služby než konkurence, nebo jí šetří náklady. >mik

4 VI/VII Fórum E15 V dnešním fóru jsme dali v oblasti daně a auditu příležitost renomovaným firmám vyjádřit se k v současné době poměrně hodně diskutovaným tématům - dvojí zdanění a due diligence. Konec dvojího nezdanění zisků? O společnosti Poslední dobou se setkáváme s četnější poptávkou po zpracování tzv. due diligence. Co vlastně due diligence znamená? Dobrá definice je např. hloubkové prověření podniku z důvodu zvýšení důvěryhodnosti a snížení rizik. Obvykle se zpracovává pro potenciálního investora a mělo by v zásadě předcházet každé akvizici společnosti. Detailní znalost podniku slouží nejen pro zjištění případných rizik a jejich omezení, ale i pro objektivní stanovení kupní ceny. Podstatou je samozřejmě právní due diligence. Naše společnost se však zabývá zejména účetním a daňovým due diligence. Obsahem takové prověrky není audit, se kterým se due diligence často zaměňuje. Společně s klientem vytyčíme základní oblasti zkoumání, které mají pro investora největší význam, respektive kde klient vidí potenciální nebezpečí a rizika (například pořízení majetku, závazky vůči společníkům, mezinárodní vztahy). Obecně se due Formulář přiznání k dani z příjmů byl v důsledku novelizace zákona rozšířen o přehled transakcí se spojenými osobami. Povinnost vyplnit formulář mají zejména ty společnosti, které splnily podmínky obratu (80 milionů korun), aktiv (40 milionů korun) či počtu zaměstnanců (50) a obchodovaly s propojenými zahraničními subjekty. Tento krok jsme, ruku na srdce, všichni čekali již nějaký čas. Vlády OECD tak reagují na situace, kdy si subjekty v mezinárodním prostředí pomáhají některými kombinacemi zákonných ustanovení jednotlivých států k nízkému daňovému zatížení. Společnosti se totiž v některých případech brání dvojímu zdanění tak agresivně, že ke zdanění vlastně nedojde vůbec. V mnohých případech toho dosáhnou kombinací přesunu zisku, nastavením cen nákupů a využitím platných zákonů. Jakkoli jsou podnikatelské motivy v některých případech pochopitelné, situace, kdy nejsou placeny daně nikdy, nikde a nikomu, není žádoucí. Bránit přeshraničním přesunům zisku je kvůli roztříštěnosti daňových předpisů a informační nerovnováze po dlouhou dobu obtížné, ale v současnosti dochází k výrazným změnám. Příkladem je plán OECD nastavit pravidla sběru údajů od poplatníků a metodiku pro analýzu dat. Česká finanční správa již uplatňuje zákonné prostředky pro získávání databá- APOGEO Group je skupina českých poradenských společností poskytujících ucelený servis v oblastech: Tax & Transaction (daně, finance), Auditorské služby, Účetnictví a mzdy, Outsourcing mezd a personální agendy, Služby znaleckého ústavu a oceňování, Management Consulting, SMART Companies (trustové služby a ready-made společnosti), SMART Office (sídla a služby virtuálních kanceláří). Due diligence se vyplácí Ladislav Dědeček partner skupiny HLB PROXY O společnosti ze údajů, která umožní analýzu napříč odvětvími a identifikaci podezřelých subjektů v mezinárodním měřítku. Získané údaje vyhodnotí analytický software, který data společnosti porovná s ostatními, se specializovanými databázemi, a identifikuje odchylky od hodnot tržně obvyklých. Pokud společnost zjištěný rozdíl uspokojivě nedoloží, hrozí jí sankce, například doměření daně. Očekáváme, že se finanční správa zaměří nejprve na ty, kdo vykazují ztráty a zároveň mají mateřskou společnost v zahraničí. Jak se potvrzuje v běžném životě, znamená to jednak doplňování údajů do přílohy daňového přiznání, jednak možnost rozšíření kontroly o oblast, které se až donedávna společnosti obvykle nevěnovaly vůbec. Pro společnosti je proto klíčové mít dokumentaci cen mezi spojenými osobami jednak pro vyplnění formuláře, jednak pro budoucí obhajobu při daňové kontrole. HLB PROXY se již od roku 1991 zabývá daňovým poradenstvím, auditem a účetnictvím. Ke specializaci patří i ekonomická due diligence a zpracování dokumentace k transferovým cenám. Tomáš Pacovský partner poradenské skupiny APOGEO Group diligence provádí za období posledních tří zdaňovacích období, což se odvíjí zejména od rizik doměření daně. Nicméně je užitečné podívat se i dále do historie. Například způsob pořízení majetku, nastavení odepisování, správnost účetních metod atd. ovlivní ekonomiku společnosti s dopadem na účetní výsledek a základ daně z příjmů i do současnosti. K největším nesrovnalostem dochází při kontrole finančních transakcí se zahraničím. A nejedná se jen o problematiku kalkulace transferových cen či DPH. Převody peněz zahraničním společníkům mají dopad na srážkovou daň v současnosti. Podezřelé občas bývají i finanční převody krátce před záměrem společnost prodat. Celkově se investorům vyplatí, když provedou řádné ekonomické due diligence. Naše zjištění má obvykle vliv na nové ocenění vlastního kapitálu společnosti, což se pak může projevit ve sjednané kupní ceně a stanovení dostatečné výše zádržného z kupní ceny na pokrytí zjištěných rizik. Lenka Kohanová: Věnujte se svému byznysu Outsourcing je dnes běžná služba v mnoha oborech včetně účetního. Přesto některé především české firmy s využitím této služby stále váhají. O výhodách outsourcingu hovoří Lenka Kohanová, partnerka společnosti Brantl & Partners, která na trhu s daňovým poradenstvím, outsourcingem účetnictví a auditorských služeb patři již šest let k předním českým firmám. E15: Která firma, respektive kdy by společnost měla uvažovat o outsourcingu účetních procesů? Obecně lze říci, že outsourcing nejen účetních procesů, ale řekněme veškerých obslužných procesů, které se přímo netýkají vlastního předmětu činnosti firmy, je vhodným řešením pro firmu jakékoli velikosti nebo jakéhokoli oboru podnikání. Firmy dnes z velké části již nechtějí řešit tuto agendu vlastními pracovníky, neboť zjišťují, že outsourcingem jim mimo jiné odpadá starost o výběr vhodných pracovníků, jejich materiální zázemí, zaškolení nebo jejich odborný rozvoj, čímž v konečném důsledku docílí úspory provozních nákladů. Prakticky se tak mohou věnovat pouze svojí hlavní činnosti. Odpověď na otázku, kdy uvažovat o outsourcingu, je tak závislá pouze na rozhodnutí, zda se chceme věnovat jen byznysu a obslužné činnosti svěřit do rukou odborné firmy, nebo se i starat o tyto záležitosti vlastními silami. V současné době je outsourcing účetních procesů ve většině případů využíván zejména začínajícími firmami. Na druhou stranu i etablované společnosti využívají outsourcingové služby, které jsou však mnohem komplexnější a zahrnují nejen vedení účetnictví, ale i další nadstavbové prvky, jako je specifický reporting, řízení financí a tak podobně. E15: Kdy je výhodnější pro firmu využít komplexní nabídky outsourcingu a kdy je lepší jen částečně? Dle našeho názoru záleží na složitosti vnitropodnikového prostředí. V určitých Foto E15 Michael Tomeš případech je praktičtější zajistit některé procesy vlastními pracovníky, i když zejména v souvislosti s rozvojem informačních technologií lze prakticky většinu činností zajistit prostřednictvím externích partnerů. Navíc v mnoha případech je možné pravidelné nasazení externích pracovníků přímo do firmy, čímž lze například eliminovat i případné obavy ze ztráty kontroly nad danou oblastí nebo ze vzniku problémů v komunikaci s poskytovatelem outsourcingových služeb. E15: Mimo účetní poradenství nabízíte i jiné služby. Které lze, případně je dobré přidat k outsourcingu? V dnešní době je standardem nabízet služby formou tzv. one-stop-shop, kdy zákazník získá celý balík služeb od jednoho poskytovatele, aniž by musel individuálně hledat účetního, daňového poradce, právníka a další odborné profese pro řešení svých záležitostí. Naše kancelář tak vedle komplexních účetních služeb nabízí také daňové poradenství, vedení mzdové agendy, přičemž součástí těchto služeb je například i zajištění právní pomoci prostřednictvím spolupracujících advokátních kanceláří či služeb oceňování. Spojení těchto služeb tak zákazník ocení nejen při řešení každodenní agendy, ale zejména při řešení složitějších případů, jako je například prodej a nákup firmy, různé formy přeměn atp. E15: Jak přistupují dnes české firmy k outsourcingu? Lze to srovnat se společnostmi západní Evropy? Outsourcing dnes představuje hojně poptávanou formu zajištění podpůrných činností. Současně sledujeme trend v posunu běžného zpracování účetnictví k agendám s vyšší přidanou hodnotou, které na účetnictví navazují. V tomto směru nevidíme rozdíl mezi Českou republikou a západní Evropou. Je zde také patrný vliv zahraničních společností, kdy i v rámci velkých koncernů dochází k centralizaci těchto činností do specializovaného subjektu. >pol

5 PRO F E SIO N Á L N Í INVENTURY

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou. Jiří Peterka

Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou. Jiří Peterka Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou Jiří Peterka jak to bylo kdysi dávno. lidé (i firmy) se naučili pracovat s počítači, a následně i s Internetem zjistili, že jim to

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Česká pošta - kam jdeme a proč Česká pošta - firma s devadesátiletou historií tradiční poskytovatel klasických poštovních služeb i nositel rozvoje moderních komunikačních

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Právní aspekty digitální kontinuity: Může digitální dokument nahradit papírový?

Právní aspekty digitální kontinuity: Může digitální dokument nahradit papírový? Právní aspekty digitální kontinuity: Může digitální dokument nahradit papírový? Workshop ICTU Důvěryhodný digitální dokument Mgr. Jana Pattynová, LL.M. 18. března 2013 www.govtech.com Papírový vs. digitální

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní č.j.: 4040/4/700-2002-02287, ve znění Dodatku č., č.j. : 345/5n00-206-02287 V Praze dne 2.. 205 Informace GFŘ - k povinnému

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou.

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou. Je zavedení národního víza zpřísněním? Není to Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.7.2013 ceny jsou uvedeny bez DPH 1. ZAČÍNÁM PODNIKAT 1.1. Konzultace podnikatelského záměru První hodina konzultace podnikatelského záměru v ČR Každá

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.2.2013 ceny jsou uváděny bez DPH 1. ZAČÍNÁM PODNIKAT 1.1. Konzultace podnikatelského záměru 1. hodina zdarma,každá další hodina konzultace podnikatelského

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.1.2014 ceny jsou uvedeny bez DPH 1. PODNIKÁNÍ V TUZEMSKU 1.1. Konzultace podnikatelského záměru První hodina konzultace podnikatelského záměru v ČR

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Ing. Svetlana Drábková konzultant pro oblast zdravotnictví email: drabkova@datasys.cz Základní fakta o společnosti DATASYS Společnost

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu 4) Audit pohledávky Detailní část provádění auditu a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu o existenci (ne vlastnictví) získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o správném

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6. Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.2013 Zákon č.456/2011 Sb. o Finanční správě ČR Původní soustava územních

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah Elektronická podání Money S3 - Elektronická podání 1 Obsah Elektronická podání z Money S3...2 Seznam podporovaných elektronických písemností v Money S3...2 Možnosti komunikace s orgány státní správy...2

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz. Orientace na portále. Jednoduché používání, stačí vyzkoušet

Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz. Orientace na portále. Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Orientace na portále Oddíly Na horní liště si vyberete, zda požadujete informace pro Podnikatele,

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.. OBSAH 1 Základní informace o projektu... 3

Více

Intras Consulting Klíč k řešení administrativních úloh

Intras Consulting Klíč k řešení administrativních úloh Intras Consulting Klíč k řešení administrativních úloh Intras -klíč k řešení administrativních úloh Naše poslání: Poskytnout vysoce kvalitní zpracování administrativních úloh za zlomek obvyklé výše nákladů

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Samoregulační standard USF č. 01/2014: kontrolní systém společností finančního zprostředkování a poradenství

Samoregulační standard USF č. 01/2014: kontrolní systém společností finančního zprostředkování a poradenství Samoregulační standard USF č. 01/2014: kontrolní systém společností finančního zprostředkování a poradenství Tento materiál představuje dobrovolný samoregulační standard, k jehož dodržování se společnosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Vyřizuje: Mgr. Hana Jirásková, Oddělení daňového procesu I Tel: (+ 420) 296 854 237, (+ 420) 296 852 222 E-mail:

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

ISA 501 DŮKAZNÍ INFORMACE - DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POLOŽEK

ISA 501 DŮKAZNÍ INFORMACE - DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POLOŽEK DŮKAZNÍ INFORMACE - DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POLOŽEK (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* OBSAH Odstavec Úvod... 1-3

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

Ekonomické aspekty rozvoje měst a obcí

Ekonomické aspekty rozvoje měst a obcí Ekonomické aspekty rozvoje měst a obcí Petr Štěpánek BDO Česká republika Mariánské lázně, 14. března 2013 VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 2013, 2014, 2015 Připravujme se na PO

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Aktuální informace str. 1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Vybrané účetní jednotky se musí řídit těmito změněnými a doplněnými předpisy: 1. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci

Více