VYBRANÉ SLOŽKY PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ ČR A JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYBRANÉ SLOŽKY PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ ČR A JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ"

Transkript

1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu VYBRANÉ SLOŽKY PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ ČR A JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ (Bakalářská práce) Autor: Martin Čápek Vedoucí práce: Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c., MBA Kunovice, srpen 2009

2

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Honorary Profesora Ing. Oldřicha Kratochvíla, Dr.h.c., MBA a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Kunovice, srpen 2009

4 Děkuji panu Honorary Profesoru Ing. Oldřichu Kratochvílovi, Dr.h.c., MBA za velmi užitečnou metodickou pomoc, kterou mi poskytl při zpracování mé bakalářské práce. Kunovice, srpen 2009 Martin Čápek

5 Obsah: Úvod Podnikatelské prostředí Vnitřní podnikatelské prostředí Vnější podnikatelské prostředí PEST analýza Vybrané složka podnikatelského prostředí Ekonomická složka podnikatelského prostředí Politicko-legislativní složka podnikatelského prostředí Politický systém České r..epubliky Prezident České republiky Premiér České republiky Vláda České republiky Právní formy podnikání Živnosti Obchodní společnosti Technologická složka podnikatelského prostředí Etická složka podnikatelského prostředí Demografický vývoj ČR a jednotlivých krajů Závěr. 52 Abstrakt 53 Seznam použité literatury... 55

6 ÚVOD Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat vybrané složky podnikatelského prostředí České republiky. Konkrétně se jednalo o ekonomickou, politicko-legislativní, technologickou a etickou složku. V první části práce se zaměrím na ekonomickou složku podnikatelského prostředí, její hlavní ukazatele, kterými jsou hrubý domácí produkt a inflace. Ve druhé části práce se budu zabývat politicko-legislativní složkou podnikatelského prostředí, kde budu rozebírat politický systém České republiky, zaměřím se na prezidenta a premiéra České republiky, jelikož jsou to dvě nevýznamnější osoby v naší zemi, nejen jak po politické stránce, ale také po representativní. Dále nastíním problém nezájmu mladé generace o volby a aktuální problém, kterým je střídání vlád. V poslední části se zaměřím na právní formy podnikání a obchodní společnosti. Ve třetí části práce se budu zabývat technologickou složkou podnikatelského prostředí, která je v dnešní době asi nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje náš život. V této části se podrobně zaměřím na internet, což je jedna z nejúspěšnějších technologií poslední doby. Okrajově zmíním pět nejnovějších technologických trendů. V poslední části se budu zabývat výdaji a dotacemi na výzkum a vývoj. Ve čtvrté části práce se budu zabývat etickou složkou podnikatelského prostředí. V této části se zaměřím na problematiku kriminality, jako ukazatel pro porovnání použiji první tři kalendářní měsíce roku 2007 a V poslední části se zaměřím na ožehavé téma a to je korupce, která je v posledních letech dosti problematická, nejen u nás, ale na celém světě. V páté části práce se budu zabývat demografickým vývojem České republiky. 6

7 1 PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Podnikatelské prostředí můžeme definovat jako souhrn vlivů působících jak na podnikatele, tak i na podnik a na podnikání. Obsahuje vlivy, které působí na soustavnou činnost prováděnou podnikatelem nebo podnikem vlastním jménem, na jeho vlastní zodpovědnost, za účelem zhodnocení podnikatelského potenciálu.[1] Podnikatelským prostředím rozumíme vlivy a faktory, které působí na podnikatelskou činnost. Mohou ji buď usnadňovat např. výhodnými daněmi, rychlým vyřízení obchodních sporů a jednoznačnými zákony, nebo možností získat rozvojový kapitál. Naopak korupce zvyšuje transakční náklady a budují většinou tam, kde se má docílit nezasloužený, rychlý zisk. 1 Po transformaci organizační struktury hospodářství a institucionálního rámce v devadesátých letech se současný stav podnikatelského prostředí v České republice blíží stabilizovanému uspořádání. V současnosti je srovnatelný s úrovní, běžnou v ostatních zemích Evropské unie (EU), s níž od 1. května 2004 sdílí ČR společný vnitřní trh. Velmi úspěšně se rozvinulo jak živnostenské podnikání, tak podnikání velkých společností. V České republice je v zásadě možné podnikat buď jako fyzická osoba - podnikatel - nebo jako uměle vytvořený subjekt - právnická osoba. K podnikání jako fyzická osoba postačuje získat povolení k podnikání, to se nazývá živnostenský list. Druhy právnických osob jsou podobné jako ve většině evropských zemí: akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo, sdružení. Pravidla a podmínky pro jejich fungování jsou rovněž odvozeny od pravidel běžných u většiny států EU.[17] Podnikatelské prostředí můžeme rozdělit do dvou skupin, na podnikatelské prostředí vnitřní a podnikatelské prostředí vnější. Vnitřní podnikatelské prostředí tvoří veškeré vnitřní faktory, které mají vliv na plnění vize, cílů a strategií podniku. Analýza faktorů vnitřního prostředí pomáhá podniku: - odhalit jeho silné a slabé stránky, 1 MALACH, T. Jak podnikat po vstupu do EU. 1. vyd. Praha: Grada, s.69. ISBN

8 - nalézt specifické přednosti, které umožňují podniku odlišit se od konkurence. Pozitivní skutečností je to, že vláda České republiky projednala počátkem roku 2003 významný programový dokument Návrhy na zdokonalení podnikatelského a investičního prostředí a zřídila Radu pro rozvoj podnikatelského prostředí při ministerstvu průmyslu a obchodu. Podstatnou roli v celém tomto úsilí zaujme rozvoj malého a středního podnikání a výraznější pokrok v restrukturalizaci velkých firem. 2 Jedním z klíčových faktorů pro další rozvoj našeho hospodářství jsou investiční banky. Jejich nositelem jsou zahraniční firmy využívající mj. systém investičních pobídek. Díky zahraničním investicím se již podařilo vytvořit řadu nových kapacit, které silně ovlivňují růst objemu průmyslového exportu, který se v posledních letech výrazně zvýšil. Na straně jedné se sice zvýšil export těchto kapacit, ovšem na straně druhé se také zvýšil import, což znamená, že tyto kapacity často pracují na bázi montáže z dovážených komponent.[2] 1.1 Vnitřní podnikatelské prostředí Vnitřní podnikatelské prostředí podniku lze podle funkčních oblastí členit na: management - plánování, organizování, personalistika, motivace, kontrola. marketing - marketingové systémy, produktivita, funkce. finance - aktivita, likvidita, zadluženost, ziskovost, rozvoj. produkce - výroba, pracovní síla, kvalita, zásoby. výzkum a vývoj. informační systém. 1.2 Vnější prostředí lze členit: Vnější podnikatelské prostředí tvoří všechny vnější faktory, které mají vliv na tvorbu a realizaci vize, cílů a strategií podniku. Kratochvíl [1] rozděluje toto prostředí: Podle složek prostředí: o politické a právní. 2 MALACH, T. Jak podnikat po vstupu do EU. 1. vyd. Praha: Grada, s. 69. ISBN

9 o ekonomické. o sociální, kulturní a demografické. o technologické. o ekologické. Podle rozsahu působnosti na: o mezinárodní. o národní. o regionální. o odvětvové. Podle kontrolovatelnosti faktorů: o nekontrolovatelné. o kontrolovatelné. o podle vztahu k firmě. o příležitosti. Soubor faktorů, které ovlivňují úspěšnost a možnost podnikání lze rozdělit do několika skupin. Jedná se tedy o faktory krátkodobé (např. jednorázové opatření vlády k obchodnímu rejstříku) nebo dlouhodobé (vybudování infrastruktury, zahrnutí souboru opatření do Operačního plánu průmyslu a podnikání). Ovšem některé faktory působí lokálně v některém městě (disponibilní rozvojové plochy) nebo jen v určitém odvětví (zemědělství, stavebnictví), jiné působí např. plošně (daňová zátěž, legislativa). Poté se kvalita podnikatelského prostředí posuzuje jednak obecně, pro celou zemi, ale také ve vztahu k určitému regionu nebo pro dané odvětví. Hlavní faktory, které patří do právního prostředí jsou, dostupnost rozvojového kapitálu, daňové zatížení a možnost samosprávných podnikatelských organizací podílet se na tvorbě zákonů a udělování podpor podnikatelů.[2] PEST analýza Podnik pro své strategické řízení potřebuje strategickou analýzu vnějšího podnikatelského prostředí. K jejímu vyjádření se využívá PEST analýza, v některých publikacích nazvaná jako STEP analýza. Název vznikl z prvních písmen čtyř oblastí vnějšího prostředí, které jsou : 9

10 Politické Ekonomické Sociální Technologické Tato analýza vychází z minulého vývoje firmy, analýzy současného stavu a prognózy budoucího vývoje. Když se podrobněji podíváme na PEST analýzu, zjistíme, jakými vnějšími vlivy se zabývá. Jsou to tyto vlivy : Politické vlivy : o politická stabilita. o stabilita vlády. o daňová politika. o podpora zahraničního obchodu. o legislativa. o pracovní právo. o integrační politika. o ochrana životního prostředí Ekonomické vlivy : o růst hrubého domácího produktu (HDP). o inflace. o nezaměstnanost. o obchodní bilance. o kurz měny. o množství peněž v oběhu. o úrokové míry. 10

11 o vyrovnanost veřejných rozpočtů. o struktura spotřeby. o úroveň a struktura investic. Sociální vlivy : o demografický vývoj. o mobilita pracovních sil. o úroveň vzdělávání a kvalifikace pracovních sil. o rozdělení příjmů. o životní styl. o životní hodnoty (rodina, přátelé). Technologické vlivy : o podpora vlády v oblasti výzkumu. o výše výdajů na výzkum. o nové vynálezy a objevy. o rychlost realizace nových technologií. o rychlost morálního zastarání. o nové technologické aktivity. o obecná technologická úroveň. Při hodnocení jednotlivých faktorů je potřeba vycházet ze skutečnosti, že některé z nich působí na celonárodní úrovni, dnes možná i na úrovni nadnárodní, mnohé na úrovni regionální či místní. Je třeba zabývat se jen těmi faktory, které mají nebo mohou mít přímý dopad na konkrétní firmu. Důležité je také rozlišovat vlivy, které firmu ovlivňují přímo, s nimiž se firma musí potýkat a reagovat na ně, od vlivů, které firmu ovlivňují zprostředkovaně, nepřímo, nebo dokonce jdou mimo ni. Zároveň je také třeba rozlišovat vlivy, které působí krátkodobě, od vlivů ovlivňujících firmu dlouhodobě. V neposlední řadě je nutné zabývat se trendy, očekávanými vlivy nebo faktory, u kterých je zřejmé doznívání vlivu.[18] 11

12 Analýza PEST/STEP poskytuje manažerům podniku informace o pozici, kterou jejich podnik v externím prostředí zaujímá. Analýza stavu externího prostředí je pro podnik základ, na němž je možné rozhodovat o strategii podniku.[1] Úspěch v podnikání závisí primárně na úrovni řízení. Výsledky podnikání jsou však do určité míry závislé na podnikatelském prostředí. Politika České republiky pro rozvoj malých a středních podniků je již v převážné míře v souladu s politikou Evropské Unie. Měly by pokračovat podpůrné programy pro vývoj a přenos technologií a pro průmyslový výzkum. Zavádění strategie rozvoje malého a středního podnikání je sledována především ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem pro místní rozvoj a je zajištěna dostatečnou administrativou. III. Národní konference o malém a středním podnikání, podobně jako stanovisko Hospodářské komory ČR, se staví ke stavu podnikatelského prostředí ČR hodně kriticky a poukazuje na konkrétní slabiny, které je potřeba řešit.[2] 12

13 2 VYBRANÉ SLOŽKY PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ 2.1 Ekonomická složka podnikatelského prostředí Hrubý domácí produkt Tendence vývoje HDP neboli hrubého domácího produktu je důležitý ukazatel každého státu. Hrubý domácí produkt je dán součtem všech přidaných hodnot vyprodukovaných v ekonomice. Je to tedy součet soukromé spotřeby, vládní spotřeby, investic do výrobního vybavení a rozdílu mezi exportem a importem.[1] Graf č.1: Vývoj HDP rok Zdroj: [33] Vývoj HDP v prvním čtvrtletí roku 2009 klesl o 3,4%, což je nejvíce v celé historii ČR. Inflace Obecně inflace znamená růst cenové hladiny v čase. Cenová hladina vyjadřuje vztah mezi celkovým množstvím peněz a celkovým objemem statků a služeb, peněžně oceněných, za které jsou směňovány. Nerovnováha je vyjadřována pojmem inflace nebo deflace. Růst 13

14 nebo pokles cenové hladiny ovlivňuje řada významných faktorů. Na množství peněz má velkou měrou vliv rozhodování centrální banky, množství zboží a služeb je ovlivňováno v zásadě jen tržními silami a produkčními schopnostmi hospodářství. Dá se říci, že tyto dva vlivy působí protichůdně.[31] Graf č.2: Míra inflace mezi lety Zdroj: [32] Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v dubnu o 1,8 %, což je o 0,5 procentního bodu méně než v březnu. Na zmírnění meziročního růstu spotřebitelských cen se podílely v různé míře téměř všechny oddíly spotřebního koše. Výrazně snižující vliv na hladinu spotřebitelských cen měly již sedmý měsíc ceny v dopravě v důsledku poklesu cen pohonných hmot, který byl v dubnu 15,5 %. Klesly ceny automobilů o 11,5 %. Dále pokles cen pokračoval u audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat o 12,3 %. Rovněž klesly ceny mobilních telefonů (o 18,9 %) a ceny telefaxových a telefonických služeb (o 3,7 %).[32] Nezaměstnanost Míra nezaměstnanosti se podle původní metodiky počítá jako podíl, kde je v čitateli počet neumístěných uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce k poslednímu dni 14

15 sledovaného období (zdrojem dat je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) a ve jmenovateli pracovní síla.[40] Graf č.3: Míra nezaměstnanosti mezi lety Zdroj: [40] Míra nezaměstnanosti v České republice v dubnu vzrostla na 7,9 procenta, což oproti březnu představuje nárůst o 0,2 procentního bodu. K 30. dubnu evidovaly úřady práce celkem osob, což je o osob více než koncem předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím za rok 2008 je celkový počet uchazečů o zaměstnání vyšší o [40] Zahraniční obchod Statistika zahraničního obchodu se skládá ze dvou systémů sběru dat: Intrastat sleduje pohyb zboží uvnitř Společenství (přijetí a odeslání zboží z/do států EU) a Extrastat sleduje obchod s nečlenskými státy EU (dovoz a vývoz zboží z/do třetích zemí). 15

16 Vývoz Vývoz vyjadřuje hodnotu zboží odeslaného do zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v zahraničí. Celkový vývoz se skládá z odeslání do států EU a do třetích zemí. Dovoz Dovoz vyjadřuje hodnotu zboží přijatého ze zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v tuzemsku. Celkový dovoz se skládá z přijetí ze států EU a ze třetích zemí. V roce 2008 měla ČR hodnoty dovozu a vývozu následující. Vývoz mil. Kč a dovoz mil. Kč.[34] 2.2 Politicko-legislativní složka podnikatelského prostředí Významný vliv na orientaci politické a legislativní složky podnikatelského prostředí ČR mají prezidenti ČR. Po roce 1998 působil ve funkci prezidenta pan Václav Havel (od 1996 do 2003), jeho nástupcem je současný prezident Václav Klaus (od 2003 doposud). Vývoj politického prostředí výrazně ovlivňuje marketingové rozhodnutí. Politickým prostředím rozumíme legislativu, orgány státní zprávy a nátlakové skupiny, které ovlivňují či omezují podnikatelské a soukromé aktivity 3 Politická a legislativní složka podnikatelského prostředí je tvořena zákony, předpisy, precedenčními rozhodnutími soudů, postoji jednotlivých politických stran, koncepcí vlády, atd. Podnikání významně ovlivňují vlády jak v ČR, tak i v zahraničí. Proto je velice důležité, aby se podnikatelé podíleli na činnosti politických stran.[1] Marketingová rozhodnutí jsou silně ovlivňována vývojem politického a legislativního prostředí. To zahrnuje zákony, vládní organizace a nátlakové skupiny, které ovlivňují a omezují různé organizace a jednotlivce. Někdy zákony vytvářejí pro organizace nové 3 KOTLER, P., ARMOSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada, s ISBN

17 příležitosti, například jejich přísná nařízení o likvidaci odpadů vytvářející vynikající příležitosti pro odvětví, které se zabývá recyklací. 4 Z následujících tabulek a grafů ale můžeme vysledovat celkový nezájem současné generace o volby. Strana Počet Hlasů % Mandáty ODS ,38 % 81 ČSSD ,32 % 74 KSČM ,81 % 26 KDU-ČSL ,22 % 13 ZELENÍ ,29 % 6 CELKEM % 200 Tab č.1 Konečný výsledek parlamentních voleb 2006 Zdroj: [1] Dále můžeme vysledovat rozložení sněmovny: Obr č.1: Rozložení křesel ve sněmovně po volbách Zdroj: [5] 4 KOTLER, P. Marketing management. 10. vyd. Praha: Grada, s ISBN

18 Kdy si ODS a ČSSD urvali největší počet křesel a zbylé tři strany jen paběrkovaly. Počet voličů vyjádřen procentuálně : Graf č.4: Počet voličů Zdroj: [5] 64% občanů volilo a 36% občanů nevolilo, tím se dostáváme k číslu 40%, což si myslím, že je hodně zarážející a poukazuje na nezájem českých občanů volit Politický systém České republiky Politický systém České republiky je svou strukturou parlamentní demokratická republika, v čele vlády je premiér a pluralitní politický systémem. Výkonná moc je vykonávána vládou a prezidentem, zákonodárnou moc tvoří dvoukomorový Parlament. Výkonná moc Vrcholovým orgánem exekutivy je vláda, kterou tvoří předseda vlády, místopředseda vlády a ministři. Vláda je odpovědná parlamentu. Prezident je hlavou státu. Je volen oběma komorami Parlamentu na společné schůzi na období pěti let. Prezident jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh následně i ministry. 18

19 Zákonodárná moc Parlament České republiky má dvě komory, Poslaneckou sněmovnu a Senát. Poslaneckou sněmovnu tvoří 200 poslanců volených na čtyřleté období podle poměrného systému s 5% uzavírací klauzulí. Senát má 81 členů volených většinovým dvoukolovým systémem na 6 let. Volby do Senátu se konají každé dva roky a obměňuje se vždy jedna třetina senátorů. První volby do Senátu proběhly v roce Soudní moc Soudní moc je tvořena soustavou obecných soudů a Ústavním soudem. Nejvyšší soud České republiky se sídlem v Brně je spolu s Nejvyšším správním soudem nejvyšším článkem soustavy obecných soudů. Dalšími články soudní soustavy je 8 krajských soudů a 81 okresních soudů. Ústavní soud České republiky stojí mimo tuto soustavu. Má 15 členů jmenovaných prezidentem se souhlasem Senátu na období deseti let. V Česku neexistují žádné zvláštní soudy. Vojenské soudy a tři obchodní soudy byly zrušeny v letech 1993 a 2000.[6] Prezident České republiky Prezident České republiky je hlavou České republiky. Je volen oběma komorami Parlamentu a není z výkonu své funkce odpovědný. Prezident se ujímá úřadu složením slibu, jeho funkční období je na pět let. Výkon pravomocí, protokolární povinnosti a další funkce spojené s osobou prezidenta zajišťuje Kancelář prezidenta republiky. Na rozdíl od některých jiných států (např. USA nebo Francie) jsou pravomoce prezidenta České republiky omezené ve prospěch Parlamentu a předsedy vlády. Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí. Je mu uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. Prezident republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti. Prezident je také vrchním velitelem ozbrojených sil. 19

20 Volba prezidenta Prezidentem republiky může být zvolen občan, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. Žádná osoba nemůže být zvolena více než dvakrát za sebou. Zvolen také nemůže být občan, který byl odsouzen za velezradu. Z kandidátů, které navrhli poslanci či senátory, volí prezidenta Parlament České republiky na společné schůzi obou komor. Volba probíhá ve třech kolech: v prvním kole je ke zvolení potřeba nadpoloviční většina všech poslanců i nadpoloviční většina všech senátorů. Pokud ani jeden z kandidátů takto zvolen není, proběhne druhé kolo volby, do kterého postupuje kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů v Senátu, a kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů v Poslanecké sněmovně. Ve druhém kole je ke zvolení potřeba nadpoloviční většina přítomných poslanců a zároveň nadpoloviční většina přítomných senátorů. Pokud ani ve druhém kole nebyl nikdo zvolen, proběhne se stejnými kandidáty třetí kolo, ve kterém ke zvolení stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných poslanců a senátorů (v součtu). Nebyl-li prezident republiky zvolen ani ve třetím kole, konají se nové volby. Volba prezidenta v roce 2008 V roce 2008 byli jako kandidáti navrženi Václav Klaus a Jan Švejnar. Společná volební schůze obou komor parlamentu začala 8. února 2008 v 10:00. Při jejím zahájení však nebylo zřejmé, zda má volba probíhat tajně či veřejně. Zástupci ODS požadovali volbu tajnou, ostatní strany chtěly, aby se volilo veřejně. Rozhodování o procedurálních otázkách trvalo téměř celý den, až po osmé hodině večer bylo rozhodnuto, že volba bude probíhat veřejně (s výjimkou hlasování o Václavu Havlovi v roce 1989 to byla první veřejná prezidentská volba v Česku i Československu). V prvním kole ani jeden z kandidátů nesplnil podmínky pro zvolení, do druhého kola postoupili oba kandidáti (Václav Klaus hlasy senátorů, Jan Švejnar hlasy poslanců). Před vyhlášením výsledků druhého kola byla schůze přerušena a pokračovala až druhý den ráno. Ani ve druhém kole nezískal žádný z kandidátů potřebný počet hlasů. Třetí kolo volby proběhlo o několik hodin později a oproti předešlým kolům v něm nehlasovali tři volitelé, 20

21 kteří ze zdravotních důvodů opustili schůzi. Ani ve třetím kole nebyl prezident zvolen, Václavu Klausovi ke zvolení chyběl jeden hlas.do druhé volby, která se konala o týden později, byla navíc nominována i Jana Bobošíková, která však po přednesení úvodního projevu, ještě před zahájením hlasování, z volby odstoupila. V prvním kole nebyl prezident zvolen, ale do dalších kol postoupili oba zbylí kandidáti. Ani druhé kolo o prezidentovi nerozhodlo. Ve třetím kole získal Václav Klaus celkem 141 hlasů z 279 přítomných senátorů a poslanců, což znamenalo, že byl zvolen prezidentem. Jan Švejnar získal ve třetím kole 111 hlasů.[7] Premiér České republiky Ing. Mirek Topolánek je český politik, předseda ODS a předseda vlády České republiky. V současnosti je také předsedou Rady Evropské unie. Vystudoval vojenské gymnázium a poté strojní fakultu VUT v Brně. Pracoval jako projektant a později jako samostatný projektant v závodu Automatizace a mechanizace OKD Ostrava. Mezi lety pak působil v Energoprojektu Praha, závod Ostrava jako vedoucí projektant specialista. V roce 1991 spoluzaložil a řídil obchodní společnost VAE, spol. s r. o. (jako výkonný ředitel a generální ředitel), které se zabývala energetickými projekty. V roce 1996 společnost zanikla bez likvidace a jejím právním nástupcem se stala obchodní společnost VAE a.s., v níž zastával do roku 2003 funkci předsedy představenstva. 8. listopadu prezident Klaus znovu jmenoval Topolánka premiérem a pověřil ho sestavením vlády. 21. prosince požádal premiér prezidenta o jmenování vlády složené z členů ODS, KDU-ČSL a Strany zelených. Ten ji ale zprvu jmenovat odmítl s tím, že očekával vládu, která nebude závislá na přeběhlících. Měl také výhrady k jejímu personálnímu složení. Vláda byla nakonec jmenována 9. ledna 2007 a o 10 dní později získala důvěru Poslanecké sněmovny, neboť poslanci ČSSD Miloš Melčák a Michal Pohanka opustili před hlasováním zasedací sál Sněmovny. Pro vládu tedy hlasovalo všech 100 poslanců koalice, 97 hlasovalo proti, 2 se nezúčastnili a 1 se zdržel. Musím říct, že mě celkem překvapilo, příjemně, že oba jsou fiskálně odpovědní. To znamená, že jim je jasné, že nemohou sáhnout do podstaty problému. Uvědomují si, že je nutné změny provést, pochválil oba přeběhlé poslance premiér Mirek Topolánek.[8] 21

22 2.2.4 Vláda České republiky Vláda České republiky je vrcholným orgánem výkonné moci v České republice. Její postavení vymezuje Ústava České republiky zejména v hlavě třetí, článek 67 až 80. Úřad vlády České republiky sídlí v budově Strakovy akademie v Praze na Malé Straně. Vláda Mirka Topolánka působí od 9. ledna 2007 a je tvořena koalicí ODS (9 zástupců), KDU-ČSL (4 zástupci) a Strany zelených (4 zástupci). Mirek Topolánek (ODS) - předseda vlády. Cyril Svoboda (KDU-ČSL) - ministr pro místní rozvoj. Alexandr Vondra (ODS) - místopředseda pro evropské záležitosti. Martin Bursík (SZ) - místopředseda vlády a ministr životního prostředí Petr Nečas (ODS) - místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí. Ivan Langer (ODS) - ministr vnitra. Karel Schwarzenberg (SZ) - ministr zahraničních věcí. Martin Říman (ODS) - ministr průmyslu a obchodu. Daniela Filipiová (ODS) - ministryně zdravotnictví. Miroslav Kalousek (KDU-ČSL) - ministr financí. Jiří Pospíšil (ODS) - ministr spravedlnosti. Petr Bendl (ODS) - ministr dopravy. Ondřej Liška (SZ) - ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Vlasta Parkanová (KDU-ČSL) - první místopředsedkyně vlády, ministryně obrany. Václav Jehlička (KDU-ČSL) - ministr kultury. Petr Gandalovič (ODS) - ministr zemědělství. Michael Kocáb (SZ) - ministr pro lidská práva.[9] Střídání vlád v ČR: Léto léto menšinová vláda Miloše Zemana. Byla podepsána takzvaná opoziční smlouva, ke které byl později (v lednu 2000) připojen dodatek v podobě tzv. tolerančního patentu. Podle něho se měl deficit rozpočtu postupně snižovat a v roce 2003 měla mít ČR vyrovnané státní finance. 22

23 Léto léto koaliční vláda ČSSD-KDU-ČSL a Unie Svobody Premiérem se stal Vladimír Špidla. Ministr financí Jiří Rusnok, který nebyl ochoten připustit navýšení deficitu státního rozpočtu, byl v létě 2002 vystřídán ministrem Bohuslavem Sobotkou. Vláda přijala reformu veřejných financí, jejíž součástí bylo snížení daní z příjmu právnických osob, ale zároveň zvýšení DPH a spotřebních daní. Léto premiérem se stal Stanislav Gross, jeho vláda trvala 9 měsíců. Léto Stanislava Grosse vystřídal Jiří Paroubek. Celkově za čtyři roky vzrostla složená daňová kvóta. Léto první menšinová vláda Mirka Topolánka - ministrem financí byl Vladimír Tlustý. Leden druhá vláda Mirka Topolánka - koaliční - ministrem financí se stal Miroslav Kalousek. Byl přijat reformní batoh, který vstoupí v platnost prvního ledna Snižuje se daň z příjmu právnických a tentokrát i fyzických osob. Zvyšuje se daň z přidané hodnoty z 5 na 9 procent.[1] Legislativní složka podnikatelského prostředí stanovuje právní formy, které ve svém podnikání podnikatel může použít. Při zakládání a provozování podniku je třeba, aby podnikatel prostudoval následující nejdůležitější právní normy [1]: obchodní zákoník. zákon o živnostenském podnikání. zákoník práce. daňové zákony - zákon o dani z příjmů fyzických osob, zákon o dani z příjmů právnických osob, zákon o DPH, zákon o spotřební dani atd. zákony v oblasti sociálního a zdravotního pojištění a zaměstnanosti. ekologické normy. zákon o účetnictví. 23

24 Nejproblematičtější oblastí je právní prostředí, ve kterém podnikatelé realizují svoji činnost. Právní prostředí zajišťuje svými zákony, opatřeními a svými orgány stát. Pokud právní rámec pozitivně nestimuluje funkce a aktivity nestátní sféry, vládní podniky selhávají a rozpočet je nevyrovnaný, měly by iniciativy státu směřovat nejprve k vyvážení práva, rozpočtu a politik. 5 Podnikatelská legislativa sleduje tři hlavní účely: ochránit firmy před nekalou konkurencí, spotřebitele před neseriózními podnikatelskými praktikami a společnost před bezuzdým obchodním chováním. Vliv legislativy na podnikání roste rok od roku. 6 Marketéři musejí perfektně znát důležité zákony na ochranu konkurenčního prostředí, zákazníků a společností. Firmy si často samy vytvářejí praktické legislativní příručky a etické standardy pro činnost svých manažerů. Díky tomu, jak se obchodování stále více přesouvá do elektronické podoby, musejí marketéři věnovat větší pozornost etice podnikání.[4] Z výzkumu podnikatelského prostředí Hospodářskou komorou ČR vyplývá, že oblast právní úpravy patří ke slabým článkům ovlivňující podmínky podnikatelské činnosti.[2] Právní formy podnikání V České republice můžeme podnikat dvěma způsoby, buď jako fyzická osoba, nebo jako právnická osoba Živnosti Fyzická osoba - k podnikání je potřebný živnostenský list, rozeznáváme dva druhy živností. 1. Ohlašovací (ta je na základě ohlášení živnostenskému úřadu-ten vydá živnostenský list, pokud splňuje daná osoba základní podmínky jako svéprávnost, bezúhonnost a věk nad 18let). Ohlašovací živnost pak můžeme dělit podle náplně na: 5 MALACH, T. Jak podnikat po vstupu do EU. 1. vyd. Praha: Grada, s. 76. ISBN KOTLER, P. Marketing management. 10. vyd. Praha: Grada, s ISBN

25 a) Vázanou - Vázanou živností je ve smyslu živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti musí podnikatel splňovat pro provozování vázané živnosti podmínku odborné způsobilosti, která je upravena zvláštními předpisy uvedených v živnostenském zákonu. Podmínky pro provozování vázané činnosti fyzickými osobami jsou: Dovršení věku 18 let. Způsobilost k právním úkonům. Bezúhonnost. Doložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území ČR podniká nebo podnikala, nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky, doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad. Doložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Odborná způsobilost pro vázané živnosti je upravena zvláštními předpisy uvedenými v živnostenském zákoně. Je-li živnostenském zákonu uvedena odborná způsobilost spočívající ve vyučení v oboru nebo ve středoškolském vzdělání zakončeném maturitní zkouškou, splnění podmínky vzdělání se prokazuje též dokladem o rekvalifikaci a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru. Odborná způsobilost spočívající v délce praxe se nevyžaduje u fyzické osoby, která příslušnou živnost již provozovala nebo pro ni byla ustanovena jako odpovědný zástupce alespoň po dobu poloviny délky praxe uvedené v živnostenském zákonu.[10] b) Řemeslnou - Řemeslnou živností je ve smyslu živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti musí podnikatel splňovat pro provozování živnosti řemeslné podmínku odborné způsobilosti. Podmínky pro provozování řemeslné činnosti fyzickými osobami jsou: 25

26 Dosažení věku 18 let. Způsobilost k právním úkonům. Bezúhonnost. Předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území ČR podniká nebo podnikala, nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky, doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad. Předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se v zásadě prokazuje: Výučním listem z příslušného tříletého učebního oboru nebo jiným dokladem o řádném ukončení příslušného tříletého učebního oboru a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru. Vysvědčením o ukončení studia příslušného studijního oboru střední odborné školy, jehož délka je kratší než 4 roky a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru. Vysvědčením o maturitní zkoušce v příslušném studijním oboru střední odborné školy nebo středního odborného učiliště nebo gymnázia s předměty odborné přípravy a dokladem o vykonání dvouleté praxe v oboru. Diplomem, vysvědčením nebo obdobným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu příslušné vysoké školy a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru. Dokladem o uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Doklady o odborné způsobilosti (uvedené výše) mohou být nahrazeny: Výučním listem z příbuzného tříletého učebního oboru nebo jiným dokladem o řádném ukončení příbuzného tříletého učebního oboru nebo studia v příbuzném oboru a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru živnosti. Vysvědčením o ukončení studia příbuzného studijního oboru střední odborné školy, jehož délka je kratší než čtyři roky, a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru. Vysvědčením o maturitní zkoušce v příbuzném studijním oboru střední odborné školy nebo středního odborného učiliště a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru. 26

27 Diplomem, vysvědčením nebo obdobným dokladem o absolvování vysoké školy v příbuzném oboru a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru. Osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru. Dokladem o vykonání kvalifikační zkoušky před komisí složenou ze zástupců příslušného živnostenského úřadu, příslušné střední odborné školy nebo středního odborného učiliště, jakož i příslušného živnostenského společenstva, je-li zřízeno a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru. Dokladem o vykonání šestileté praxe v oboru.[11] c) Volnou - Volnou živností je ve smyslu živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. U živností volných nejsou zvláštní podmínky (tj. odborná způsobilost) provozování živnosti předepsány, podnikatel u těchto živností musí splňovat pouze všeobecné podmínky provozování živnosti. Podmínky pro provozování volné činnosti fyzickými osobami jsou: Dosažení věku 18 let. Způsobilost k právním úkonům. Bezúhonnost. Předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území ČR podniká nebo podnikala, nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky, doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad. Doklad nesmí být starší než 3 měsíce. Předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce.[12] 2. Koncesované - Živností je ve smyslu živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti musí v tomto případě podnikatel splňovat zvláštní podmínky 27

28 provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost, která je pro koncesované živnosti upravena zvláštními předpisy uvedenými v živnostenském zákonu. Podmínky pro provozování koncesované živnosti fyzickými osobami jsou: Dosažení věku 18 let. Způsobilost k právním úkonům. Bezúhonnost. Předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území ČR podniká nebo podnikala, nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky, doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad. Předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Odborná způsobilost pro živnosti koncesované je upravena zvláštními předpisy uvedenými v živnostenském zákonu. Je-li v živnostenském zákonu uvedena odborná způsobilost spočívající ve vyučení v oboru nebo ve středoškolském vzdělání zakončeném maturitní zkouškou, splnění podmínky vzdělání se prokazuje též dokladem o rekvalifikaci a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru. Živnostenský úřad uloží nebo změní podnikateli podmínky provozování živnosti na základě živnostenského zákona nebo na základě zvláštních předpisů.[13] Obchodní společnosti Právnická osoba - Je to uměle vytvořený subjekt, v právním vztahu jedná jako člověk, mohou ho tvořit lidé a nebo věci. Společnost s ručením omezeným ( s.r.o.) Základní rysy společnosti s ručením omezeným: Společnost s ručením omezeným je nejednodušším typem kapitálových společností, přestože obsahuje mnoho prvků osobní společnosti. Společnost může mít od jednoho společníka do padesáti společníků. Minimální základní kapitál společnosti je Kč. Na základním kapitálu společnosti se může každý společník účastnit pouze jedním vkladem. Výše vkladu 28

29 společníka musí činit nejméně Kč. Výše vkladu může být pro jednotlivé společníky stanovena jinak, musí však být dělitelná na celé tisíce. Celková výše vkladů musí souhlasit s výší základního kapitálu společnosti Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zde došlo při velké novelizaci k 1. lednu 2001 k významné změně, která nebyla často podnikateli vůbec zaznamenána. Společníci již nyní neručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu, ale ručí solidárně do výše souhrnu všech nesplacených prostředků. Může se tedy stát, že se na Vás úspěšně obrátí věřitel i v případě, že Vy jste svůj vklad již dávno uhradil. Obchodní firma společnosti s ručením omezeným musí obsahovat označení společnost s ručením omezeným, dostačující je však zkratka spol. s r.o.. Obchodní firma společnosti musí samozřejmě splňovat i všeobecné požadavky, zejména nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. K odlišení firmy nestačí podle obchodního zákoníku rozdílný dodatek označující právní formu, přesto se i s takovými případy můžeme v praxi setkat. Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více jednatelů. Je-li jednatelů více je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak, takové omezení je však vůči třetím osobám neúčinné. Jednatelé nesou právní odpovědnost za chod společnosti, vedení účetnictví, povinnosti vůči úřadům atd. Pro jednatele platí zákaz konkurence, který již nelze podle jedné novele obchodního zákoníku zmírnit. I zde však platí, kde není žalobce, není ani soudce a v praxi je tento zákaz často porušován. Valná hromada společníků je nejvyšším orgánem společnosti. Do působnosti jejího rozhodování spadají některé důležité skutečnosti. Zejména se jedná o jmenování a odvolávání jednatelů, změny společenské smlouvy a stanov a schvalování účetní uzávěrky. Valná hromada může určit i členy dozorčí rady, což je nepovinný, zřídkakdy zřizovaný orgán společnosti s ručením omezeným. Výhody společnosti: omezené ručení za závazky společnosti. relativně nízká hodnota minimálního základního jmění a náročnost. malá administrativní 29

30 Nevýhody společnosti: částečnou nevýhodou pro začínající podnikatele je v tomto případě nutnost vedení (podvojného) účetnictví. administrativně náročnější jednání s úřady. zisk se daní na straně firmy jako daň z příjmů právnických osob.[14] Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) Základní rysy veřejné obchodní společnosti: Veřejná obchodní společnost je osobní obchodní společností. Jedná se o nejednodušší typ obchodní společnosti, jejíž všichni společníci ručí celým svým majetkem společně a nerozdílně za závazky společnosti. Veřejnou obchodní společnost musí založit alespoň dva společníci, mohou to být i fyzické i právnické osoby. Společníci veřejné obchodní společnosti nejsou při jejím založení povinni skládat žádný základní kapitál. Případné vklady společníků mohou být zakotveny ve společenské smlouvě. Obchodní firma veřejné obchodní společnosti musí obsahovat označení "veřejná obchodní společnost", jež může být nahrazeno zkratkou "veř. obch. spol." nebo "v.o.s.". Obsahuje-li obchodní firma příjmení alespoň jednoho ze společníků, postačí dodatek "a spol.". Přípustné je například obchodní jméno "Novák a spol.". Obchodní firma společnosti musí samozřejmě splňovat i obecné požadavky, zejména nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. K odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující právní formu. K jednání za společnost je oprávněn každý společník samostatně. Jednání jednotlivých společníků může být upraveno ve společenské smlouvě. Případná omezení vyplývající ze společenské smlouvy nemají účinek vůči třetím osobám, tzn. že třetí osoba se může plně dožadovat svých práv, jednala-li ve víře, že společník s kterým smlouvu uzavřela byl plně způsobilý k podpisu této smlouvy. V případě, že není poměr hlasovacích práv upraven ve společenské smlouvě odlišně, má každý společník při rozhodování o záležitostech společnosti jeden hlas. Obdobně není-li upraven podíl na zisku či ztrátě ve společenské smlouvě, mají všichni společníci rovný podíl na hospodaření společnosti. 30

31 Bez svolení ostatních společníků nesmí společník podnikat v předmětu podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob.[30] Akciová společnost Základní rysy akciové společnosti: Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Akciová společnost je právní formou čistě kapitálové společnosti prakticky bez přítomnosti osobních prvků. Právní úprava akciové společnosti vychází z obchodního zákoníku. Hodnota minimálního základního kapitálu akciové společnosti jsou Kč. Horní hranice základního kapitálu není omezena. Základní kapitál je rozdělen na akcie. Akcie se upisují, tzn. že se nabídnou k prodeji veřejnosti. Majitel akcie je označován jako akcionář. Akcionář neručí za závazky společnosti. Obchodní firma akciové společnosti musí obsahovat označení akciová společnost, postačí i zkratka akc. spol. nebo a.s. Obchodní firma společnosti musí samozřejmě splňovat i obecné požadavky, zejména nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. K odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující právní formu. Statutárním orgánem akciové společnosti je její představenstvo. Představenstvo je tvořeno svými členy, kteří společnost navenek zastupují. Členové představenstva se zapisují do obchodního rejstříku, zapisují se i veškeré změny představenstva. Členy představenstva volí i odvolává valná hromada akciové společnosti. Pro členy představenstva platí nevylučitelný zákaz konkurence. Výhody společnosti: poměrně solidní vnější dojem (velká společnost). čistě kapitálová společnost. Nevýhody společnosti: vysoký základní kapitál Kč. poměrně složité zakládání i působení společnosti.[15] 31

32 Komanditní společnost Základní rysy komanditní společnosti: Komanditní společnost je kombinací osobní společnosti a kapitálové společnosti. Někteří její společníci (komplementáři) ručí za závazky celým svým (i osobním) majetkem, někteří společníci (komanditisté) ručí za závazky společnosti pouze do výše nesplaceného vkladu. Komanditista je povinen vložit do základního kapitálu společnosti vklad ve výši určené společenskou smlouvou, minimálně však Kč. Vklad je povinen splatit ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak bez zbytečného odkladu po vzniku společnosti, popřípadě po vzniku své účasti na společnosti. Obchodní firma komanditní společnosti musí obsahovat označení komanditní společnost, postačí i zkratka kom. spol. nebo k.s.. Obsahuje-li obchodní jméno společnosti jméno komanditisty, ručí tento komanditista za závazky společnosti jako komplementář. Obchodní firma společnosti musí samozřejmě splňovat i obecné požadavky, zejména nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. K odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující právní formu. K obchodnímu vedení (zastupování) společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři. Není-li ve společenské smlouvě uvedeno jinak, zákaz konkurence platí pouze pro komplementáře, nikoliv pro komanditisty. Výhody společnosti: není nutný základní kapitál společnosti. komanditisté nemají zákaz konkurence. Nevýhody společnosti jednotliví společníci ručí celým svým majetkem nerozdílně za závazky společnosti. komanditisté nemohou rozhodovat o obchodním vedení společnosti.[16] 32

33 Družstvo Základní rysy družstva Družstvo je společenstvím neuzavřeného (předem nestanoveného) počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů. Družstvo musí mít alespoň pět členů; to neplatí, jsou-li jeho členy alespoň dvě právnické osoby. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. Stanovy určují výši základního kapitálu družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku (zapisovaný základní kapitál). Zapisovaný základní kapitál musí činit nejméně Kč. Obchodní firma družstva musí obsahovat označení družstvo. Obchodní firma společnosti musí samozřejmě splňovat i obecné požadavky, zejména nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. K odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující právní formu. Statutárním orgánem družstva je jeho představenstvo. Nejvyšším orgánem je členská schůze družstva. Ta může volit i odvolávat členy představenstva, rozhodovat o rozdělení a užití zisku nebo ztráty, rozhoduje o splynutí, přeměně, rozdělení nebo zrušení družstva apod. Členové představenstva a kontrolní komise družstva, prokuristé a ředitel nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti. Stanovy mohou upravit zákaz konkurence jinak. Výhody družstva: otevřenost pro další členy. možno založit i pro nepodnikatelské účely. členové neručí za závazky družstva. Nevýhody družstva: minimální počet pěti zakladatelů (nebo dvou právnických osob). poměrně tvrdý zákaz konkurence.[19] 33

34 Sdružení Základní rysy sdružení: Sdružení je zakotveno v občanského zákoníku. Sdružení samotné nemá žádnou právní subjektivitu a nemá tedy způsobilost k žádným právům a povinnostem. Veškeré právní úkony činní sami účastníci sdružení. Ze závazků vůči třetím osobám jsou všichni účastníci zavázáni společně a nerozdílně, toto ručení nelze omezit ani ve smlouvě o sdružení (případná omezení nemají žádnou právní účinnost). Výhody sdružení: lze spojit síly několika podnikatelů, aniž by bylo nutno zdlouhavě zakládat novou obchodní společnost. lze se sdružit pouze na konkrétní projekt, určitou akci, vymezený účel, časově omezený úsek. není nutný žádný základní kapitál. vede se zpravidla pouze jednoduché účetnictví (sdružení fyzických osob). Nevýhody sdružení: jednotliví účastníci sdružení ručí celým svým majetkem za závazky sdružení. všichni účastníci sdružení ručí za závazky sdružení nerozdílně. sdružení nemá právní subjektivitu, účastníci musí vystupovat svým jménem, nebo jménem jednoho z nich. pokud je alespoň jeden člen sdružení plátcem DPH, pak i ostatní účastníci sdružení mají povinnost se k této dani registrovat.[20] 2.3 Technologická složka podnikatelského prostředí Technologické prostředí je v současné době zřejmě nejdůležitějším faktorem ovlivňující náš život. Věda a technika přivedla na svět zázračné pomocníky, jako antibiotika, transplantace orgánů, počítače nebo internet, ale i hrůzy, ze kterých jmenujme například zbraně hromadného ničení. Mnoho vynálezů spadá do smíšené kategorie a mohou být použity jak dobře, tak špatně - např. automobily, televize nebo kreditní karty. 34

35 Technologické prostředí se mění velmi rychle. Mnohé z věcí, které dnes běžně používáme, před sto nebo jen před třiceti lety neexistovaly. V polovině 19.století neznali automobily, letadla, rozhlas nebo žárovku. Na začátku 20. století neexistovala televize, spreje, klimatizace nebo antibiotika. Doba mezi světovými válkami neznala kopírovací přístroje, umělé prací prostředky, antikoncepční pilulky nebo satelity. A ještě v šedesátých letech jsme neměli osobní počítače, CD-přehrávače nebo internet.[3] Nejdramatičtější silou, která formuluje životy lidí, je technologie. Poskytla lidem takové zázraky, jako penicilin, operace srdce a pilulky na regulaci početí, a zároveň vypustila takové hrůzy, jako je samopal, vodíková bomba a nervový plyn. Dala vzniknout i tak rozporuplným požehnáním, jako je automobil a videohry. 7 Každá z nových technologií představuje tvůrčí destrukci. Tranzistory ničí průmysl elektronek, xerografie ničí obchod s průklepovým papírem, automobily útočí na železnici a televize poškozuje novinářský průmysl. Místo, aby se zastaralá odvětví přesunula do nových pozic, dochází mnohdy k marnému boji s novými technologiemi nebo k jejich ignorování, a tak dochází k úpadku mnoha podnikatelských subjektů. Každá nová technologie stimuluje ekonomický růst. Každá z nových technologií vytváří významné dlouhodobé důsledky, které nelze vždy dobře předvídat. Každý podnikatel by měl velmi pečlivě sledovat následující trendy v technologii: zrychlující se tempo technologických změn, neomezené příležitosti pro inovace, změny ve výdajích na výzkum a vývoj a rostoucí regulaci technologických změn.[4] Technologická složka je tvořena především zařízeními a znalostmi potřebným k výrobě. Z historického hlediska můžeme určit šest významných technologických systémů [1]: Vodní energie. Styl parního pohonu. Spalovací motory a elektrický pohon. Energie jádra. Mikroelektronický biochemické systémy Nanotechnologie Za jeden z nejúspěšnějších systémů poslední doby lze považovat určitě internet. Internet je jedna velká informační a nákupní sít, kterou využívá po celém světe více než miliarda 7 KOTLER, P. Marketing management. 10. vyd. Praha: Grada, s ISBN

36 uživatelů. Internet nám nabízí mnoho výhod a obrovské množství možností. Např. při nakupování, nemusíme jezdit do žádného obchodu nebo skladu, který je od nás vzdálen x- kilometrů. Stačí nám v pohodlí našeho domova spustit vyhledávač, v dnešní době je nejvíce používaný google.com a zadat příslušný název. Vyjede nám seznam různých firem, které se zabývají danou problematikou a nám už stačí si jen projít stránky a vybrat toho, který nám bude nejvíce vyhovovat. První dvě výhody jsou rychlé a pohodlné nakupování. Další výhodou je, že se nám naskytne příležitost vybrat si opravdu z obrovského spektra možností zboží od různých firem. Konkurence na internetu je určitě velká, každá firma si chce urvat co možná nejvíce zákazníků. To můžou provádět různými způsoby, např. můžou snížit cenu produktu nebo můžou k produktu nabídnout něco navíc, např. bonusový balíček nebo také např. prodloužená záruční doba. Příkladů je daleko více, každá firma na to má uvnitř firmy své lidi, kteří zkoumají trh, ceny zboží ostatních konkurentů, dále požadavky nakupujícího, po čem nakupující touží, co ho přiměje ke koupi právě u nich. Sám využívám nakupování po internetu, využívám tzv. e-shopů, nejvíce nakupuji rozhodně elektrotechniku, která je levnější, někdy i o řády tisíce korun. Po internetu lze nakupovat více než jen elektrotechniku samozřejmě. Zmínil bych asi jeden z největší zahraničních portálů a to Amazon.com. Lze tam koupit prakticky cokoliv od bot, DVD filmů, hudby přes odbornou literaturu, komixy až po elektrotechniku. Amazon ve třetím čtvrtletí realizoval zisk 30 milionů dolarů, což je 7 centů na akcii. Před rokem přitom Amazon dosáhl zisku 54 milionů (13 centů na akcii). Pokud bychom však z čísel vyloučili náklady spojené s mnohamilionovým vyrovnáním soudního sporu týkajícího se patentů, tak Amazon vydělal 50 milionů dolarů neboli 12 centů za akcii. A to už by byla hodnota vyšší než předpoklady analytiků. Amazonu tak rostly alespoň prodeje, a to o slušných 27 % na celkových 1,86 miliardy dolarů. Na zprávu zareagovaly akcie Amazonu poklesem o 7 % na výsledných 42,65 dolaru.[21] Graf č.5: Jednotlivci využívající Internet, podle pohlaví Zdroj: [27] 36

37 Z grafu je patrné jak obyvatelé České republiky jeví zájem o Internet, v roce 2005 využívalo Internet 35% mužů a jen 29% žen, kdežto o tři roky později už Internet využívalo 58% mužů a 50% žen, jedná se o poměrně velký nárůst uživatelů Internetu za období tří let. Graf č.6: Jednotlivci využívající Internet, podle věkových kategorií Zdroj: [27] Na následujícím grafu máme rozdělené uživatele využívající Internet do věkových kategorií. Můžeme sledovat, že i nejstarší generace 65+ let jeví zájem o Internet a jeho služby, z 2% v roce 2005 vzrostl počet uživatelů na 6% v roce Nejvíc závislá věková kategorie na Internetu je kategorie mezi lety, v roce 2005 Internet využívalo 64% a v roce 2008 už 90%. Zajímavý je i zájem střední a starší generace, kdy v obou případech došlo k velmi slušnému navýšení uživatelů. Graf č.7: Jednotlivci využívající Internet, podle druhu vzdělání Zdroj: [27] Nejvyšší nárůst zaznamenal sektor základní školy, z 2% v roce 2005 až na 10% v roce 2008, pětinásobný nárůst. Středoškoláci bez maturity zaznamenali také velký nárůst a to dokonce až trojnásobný, 12% v roce 2005 a 36% v roce Prim ve využívání Internetu hrají vysokoškoláci s 85%. 37

38 Graf č.8: Místa, kde obyvatelé nejvíce používají Internet Zdroj: [27] Tady můžeme zaznamenat první pokles zájmu obyvatel o využívání Internetu. Pokles lze vidět na všech frontách, k největšímu došlo ovšem k mému překvapení v domácnostech z 83% v roce 2005 pokles na 45% v roce Graf č.9: Jednotlivci a používané informační technologie Zdroj: [27] Z grafu je patrné, že rok co rok, stále více lidé využívají osobní počítače a Internet, nárůst z roku 2003 po rok 2008 je obrovský. Bude to způsobeno určitě poklesem cen počítačů a celkově nákladů na informační technologie a taktéž informovaností lidí. Dnešní mladá generace využívá osobní počítač už od útlého věku, většinou je to sice ke hraní her ale mají už úplně jiné možnosti než naši otcové a matky, kteří o počítači ve své době ani nevěděli. 38

39 V dnešní přetechnizované době si už většina mladé generace nedokáže představit život bez počítače, Internetu a mobilního telefonu. Dále bych chtěl také poukázat na další aktivity, které můžeme provozovat za pomoci informačních technologií, obzvláště díky Internetu. Graf č.10: Nejfrekventovanější aktivity na Internetu Zdroj: [27] Drtivá většina uživatelů využívá elektronické pošty, která je rychlá, je zadarmo a je bezpečná. Na druhém místě se umístilo telefonování přes Internet a třetí místo obsadil oblíbený chatovací program ICQ, po celém světě ho používá nespočet uživatelů. Poslední místo obsadila sekce komunikace pomocí web kamery. Graf č.11: Další aktivity, které nám umožňuje Internet Zdroj: [27] Uživatelé využívají velkého množství informací, které Internet poskytuje, využívají to k vyhledávání nesčetného množství informací o zbožích a službách. Určitě oblíbenou činností na Internetu je prohlížení on-line novin a časopisů, toto tvrzení nám potvrzuje i graf a počet uživatelů. Dále uživatelé vyhledávají informace o jízdních řádech, informace o vzdělání a o zdraví. 39

40 Dalším hitem dnešní doby se pomalu ale jistě stává digitální televize. Analogová televize bude rychle vytlačena právě digitální, která nabízí daleko lepší příjem, více kanálů, daleko kvalitnější obraz, také možnost sledování více pořadů najednou, bude také možné digitální televizi propojit s mobilem a dokonce on-line komunikace přímo z obrazovky. Díky digitální televizi se nám otevírají nové možnosti a nejen nám ale i také prodejcům TV. Podle Kotlera [4] digitální věk podporuje vznik nových výrobků a služeb. Technologie akcelerují inovační rytmus a počet nových produktů. Internet usnadňuje vznik nových značek a nových přístupů k podnikání. Pět nových technologických trendů pro rok 2008 podle BBC: Web bez Internetu ( The web to go ). Tohle je trefa do černého: možná ne jako letošní trend, ale jako spíše poukázání na největší neznámou nedokonalost internetové scény. Internet začíná být stále více zabydlován stále kvalitnějšími aplikacemi - stírá se rozdíl mezi stolním a internetovým programem - ale i poměrně triviální úkony vyžadují trvalé připojení k Internetu. A to ještě není samozřejmostí: na jedné straně je sice stále více lidí připojeno vysokorychlostně, ale současně se stále více používají přenosné počítače, a na cestách je to s Internetem horší. Tři velevýznamné firmy (Microsoft, Google a Adobe) představují své platformy, které umožňují vytvářet aplikace, které fungují s Internetem i bez něj; vznikl a hned se ujal například program, kterým si člověk připraví offline své prodejní stránky pro ebay, a pak je pro připojení stiskem tlačítka na ebay umístí. Minilaptopy. Už aby to tu bylo! Je zvláštní, že jenom odborníci si všimli nanejvýš pozoruhodného modelu Asus Eee: hmotnost pod kilogram, rozměr menší knihy, bez pevného disku (s 4 GB flash pamětí) a neuvěřitelně nízkou cenou, která začíná na 200 dolarech (k nám se zatím nedováží, kdo po něm opravdu touží, může zkusit ebay). Na Eee se stojí fronty, Asus sám jich chce prodat letos 5 miliónů kusů (srovnej: Apple iphone se prodalo tzv. neuvěřitelných 1,12 miliónů ks), a nestíhá vyrábět, aby vyhověl poptávce. Proč přichází Minilaptopy (či jak to vlastně nazývat) až nyní: klíčem je samozřejmě snižování cen flash pamětí a zvyšování jejich kapacity. Dnes se běžně prodávají 16 GB flash paměti a Samsung se brzy chystá na 128 GB na jednom čipu: k čemu pak harddisk? Flash místo hardu, to znamená nízká spotřeba, zcela tichý chod, rychlý náběh a zmenšení rozměrů. Jakmile Eee dorazí do Česka, jdu si pro něj 40

41 IPTV, internetová televize. Ten název je zavádějící: není to televize v tom smyslu, jak ji známe a chápeme (tj. thirteen channels of shit to choose from), ale video na přání, video-on-demand, možnost si kdykoli vybrat a pustit jakýkoli film (nebo pořad) z nekonečné internetové zásobárny. Bohužel, IPTV se zatím v takto krystalicky čisté, absolutní podobě zákazníkům nenabízí: provozovatelé komerčních stanic se (možná oprávněně) obávají velké kanibalizace svého současného modelu, a místo toho nám po kapkách pouštějí streamované kanály, ve kterých je možnost volby omezená, a navíc je obvyklé omezení geograficků. I u IPTV od britské BBC si neškrtnete, pokud nejste připojeni ve Velké Británii. WiMax. Wi co? WiMax (bezdrát dodávaný na velké vzdálenosti, tj. jeden vysílač pokrývá území o tisících čtverečních kilometrech) zatím sliby neplní, některé velké instalace byly zrušeny (nevýhodný poměr cena/kvalita/výkon, nezralá technologie). Zdvořile řečeno je hodně předčasné označovat WiMax za vítěznou bezdrátovou technologii; je dost možné, že jej jeho dokonalejší nástupce (který může i nemusí být od Intelu) porazí a převálcuje. Mobilní VoIP. Toto úzce souvisí s trendem č. 4: internet ve vzduchu a mobilní VoIP totiž jdou vpřed ruku v ruce jako siamská dvojčata. Problémem jsou ovšem první kroky a kdo je udělá. V okamžiku, kdy bude internet ve vzduchu realitou, budou vznikat kvalitní duální VoIP/GSM mobily, tj. takové přístroje, které volají přes Internet (potenciálně zdarma), když se v okolním luftě nachází konektivita, a přes GSM, když nikoli. I zde samozřejmě hrozí obrana starého světa, představovaného tradičními operátory, kteří budou všemi silami usilovat, aby velcí výrobci takovéto mobily nevyráběli. Nicméně Nokia prohlásila, že schopnost VoIP bude postupně dodána všem modelům (zatím je u jednoho, poměrně drahého a velkého), a když něco Nokia provede, budou ostatní následovat - o tom nemějme nejmenších pochyb.[22] 41

42 Graf č.12: Výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj (GBOARD) v ČR Zdroj: [23] Z celkové částky rozpočtových výdajů a dotací na výzkum a vývoj směřovala převážná část na civilní výzkum a vývoj 97,7 %. Na obranný (vojenský) výzkum a vývoj stát vydal 2,3 % státních prostředků. Oproti minulému roku tento podíl klesl (z 3,1 %). Výdaje na obranný (vojenský) výzkum od roku 2002 se pohybují v rozmezí 2-3,5 % celkových GBAORD. Největší část státní podpory výzkumu a vývoje (GBAORD) směřovala prostřednictvím rozpočtových kapitol Akademie věd a Grantové agentury do neorientovaného výzkumu (SEO 11). Celkem to bylo mil. Kč, což odpovídá podílu 28 % celkových GBAORD. Sem spadá veškerý výzkum, který není přímo orientovaný na jednoznačně specifikované oblasti vládní cíle. Druhou nejvíce podpořenou oblastí s alokovanou částkou 5 306,2 mil. Kč byl všeobecný výzkum na vysokých školách (SEO 10). Podíl na celkových GBAORD dosáhl 25,9 %. Sem se klasifikují pouze prostředky plynoucí prostřednictvím rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu výzkumu a vývoje na vysokých školách. Prostředky od ostatních poskytovatelů (resortů) se sem nezařazují. Spadá sem zejména specifický výzkum na vysokých školách, výzkumné záměry a projekty (tj. institucionální i účelová podpora). 42

43 Graf č. 13: Podíl socioekonomických cílů v % z celkových GBAORD v roce 2007 Zdroj: [23] Pokud celkové rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj meziročně vzrostly o 11,8 %, pak v případě jednotlivých socioekonomických cílů byla situace složitější, tj. došlo kromě nárůstu podpory výzkumu a vývoje i k meziročnímu poklesu u některých z nich. K nejvýraznějšímu meziročnímu poklesu (-17,7 %) došlo u obrany (SEO 13), dále pak u ochrany životního prostředí (SEO 03) o -3,7 %. Naopak nejvyšší nárůst záznamek ostatní civilní výzkum (SEO 12), což souvisí spíše s postupnou transformací způsobu alokace prostředků a přípravou na využití strukturálních fondů na podporu výzkumu, vývoje a inovací (operační program). Výrazněji byl posílen výzkum a vývoj v oblasti výroby, distribuce a využití energie (SEO 05), zejména pak alternativní zdroje. Nárůst dosáhl 18,7 %. Meziroční nárůst podpory výzkumu a vývoje přes 10 % zaznamenaly již pouze cíle neorientovaný výzkum (16,8 %) a průmyslová výroba a technologie (11,5%).[23] 2.4 Etická složka podnikatelského prostředí Abychom mohli začít o etické složce podnikatelského prostředí, nahlédneme nejdříve do historie. A určíme si pár základních pojmů jako, co je to etika a morálka. Etika (z řeckého ethos - mrav) nebo též teorie morálky je filozofickou disciplínou, která zkoumá morálku nebo morálně relevantní jednání a jeho normy. Etika je disciplínou praktické filozofie. Etika se zabývá teoretickým zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost volby prostřednictvím svobodné 43

44 vůle. 8 Hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla. Na rozdíl od morálky, která je blíže konkrétním pravidlům, se etika snaží najít společné a obecné základy, na nichž morálka stojí, popř. usiluje morálku zdůvodnit.[24] Morálka (z latiny, moralitas, charakter, správné chování) je soubor principů založených a hodnocených na základě posuzování dobra a zla, které řídí chování lidské společnosti, případně soubor takto vytvořených principů, jejichž dodržování většina společnosti vyžaduje. V užším slova smyslu lze též morálku chápat jako vnitřní mravní kodex, přesvědčení nebo víru jedince Kriminalita V 1. čtvrtletí 2008 dosáhla registrovaná kriminalita počtu skutků, což znamená snížení oproti stejnému období loňského roku o skutků (-1,5 %). Graf č.14: Celková kriminalita za leden a březen 2007 a 2008 Zdroj: [25] Z hlediska teritoriálního došlo k nárůstu celkové kriminality v Severomoravském kraji (+657 skutků, +4,7 %), následuje Severočeský kraj (+578 skutků, +4,6 %), naopak pokles zaznamenáváme ve Východočeském kraji (-697 skutků, -9 %), Jihomoravském kraji (-822 skutků, -6 %) a v Praze ( skutků, -4,5 %).[25] 8 Etika [online] [cit ]. Dostupné z WWW: 44

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim06 Vypracoval, Dne

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Právní předpisy Občanský zákoník Obchodní zákoník Nový občanský zákoník (+ přidružené zákony: zejm. Zákon o obchodních společnostech a družstvech)

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola 1 Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola zdravotnictví 5) a) Stanovit pravidla hospodářské

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

9. ročník Složky státní moci (pracovní list)

9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.18-1 - Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 3. PRÁVNÍ FORMY OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

Podnikání fyzických osob

Podnikání fyzických osob 2. přednáška Právní formy podniku Podnikání fyzických osob Podnik jednotlivce Výhody Menší regulace státem, což ve svém důsledku znamená minimalizaci nákladů (např. na audit účetní závěrky, zveřejňovací

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

EKONOMIKA Obchodní společnosti - charakteristika pracovní list

EKONOMIKA Obchodní společnosti - charakteristika pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Obchodní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

veřejná obchodní společnost

veřejná obchodní společnost veřejná obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

průměrné minimální společnost VÝSLEDKY 3.3 Veřejná obchodní společnost

průměrné minimální společnost VÝSLEDKY 3.3 Veřejná obchodní společnost TRANSAKČNÍ NÁKLADY PODNIKÁNÍ V ČR (VYBRANÉ ASPEKTY) VÝVOJ V LETECH 1993-2007 - VÝSLEDKY David MARTINIČÍK Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni martinci@kef.zcu.cz Abstrakt Příspěvek prezentuje

Více

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování Otázka: Občan v demokratické společnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): LucieK 1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti občané se podílejí na politickém rozhodování

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 4. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A OBCHOD Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_19 Název materiálu: PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podnikání jednotlivců

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Ekonomie Autor: Mgr. Petr Hartmann Název: ZAKLÁDÁME FIRMU (právní

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování:

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

1. VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

1. VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ 1. VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ PŘÍKLAD 1: Podnikatelským záměrem je zřízení restaurace na základě těchto předpokladů: - kapacita restaurace bude 60 míst, - předpokládá se celodenní

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_61_INOVACE_FG.2.03 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Tematická

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh:

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Osobní obchodní společnosti 3.Ročník

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více