Pro malé i velké princezny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro malé i velké princezny"

Transkript

1 DO receptar 21 CZ RK :45 Stránka 1 Pro malé i velké princezny Vám pfiiná í jedineãné v robky na peãení Princess Lillifee. Nové v robky v rûïovém obalu s kouzelnou princezniãkou z pohádky a jejími kamarády nadchnou kaïdou holãiãku! Pro pfiíjemné chvíle strávené u peãení jsme pfiipravili dvû rûïové smûsi na peãení. Postup pfiípravy celého mouãníku je tak jednoduch, Ïe si ho mûïe holãiãka pfiipravit sama, jenom za dozoru maminky nebo babiãky. Navíc kaïdá smûs obsahuje nádherné pohádkové samolepky! RovnûÏ nabízíme dva druhy roztomilého rûïového zdobení, které podnítí dûtskou fantazii a uvedou holãiãky do svûta kouzelné pohádky. Èastné a veselé Vyzkou ejte v robky Princess Lillifee, se kter mi se Va e malé princezny zabaví, nûco nového se nauãí a zjistí, Ïe péct je hraãka. Spokojenost holãiãek i jejich maminek je zaruãena! Princess Lillifee Coppenrath Verlag, Münster, Nûmecko s.r.o., Americká 2335, Kladno Receptáfi ã. 21

2 DO receptar 21 CZ RK :45 Stránka 2 Milí pfiátelé vánoãního peãení, listí padající ze stromû, první snûhové vloãky a blíïící se vánoãní svátky uï ohla ují pfiíchod nového ãísla jedineãného receptáfie. A je tady - pln peãlivû pfiipraven ch receptû pro potû ení Vás a Va ich blízk ch! 14 nov ch nápadû pro sváteãní peãení jsme pfiipravili a vyzkou eli v na í Zku ební kuchyni, proto ruãíme, Ïe se Vám pfii dodrïení postupu urãitû podafií. Aby mûly mouãníky tu nejlep í chuè, vybírali jsme ty nejkvalitnûj í pfiísady na peãení. Kypfiicí prá ek do peãiva, Vanilínov cukr, Skofiicov cukr nebo novinka Pomocník na kynuté tûsto expres to jsou pfiísady, které se i bûhem vánoãních svátkû stanou Va imi nepostradateln mi pomocníky. Vyzkou ejte nové zajímavé recepty a naplàte svou domácnost nádhernou vûní vánoãního cukroví, zákuskû a dortû. Dopfiejte sv m blízk m sladk poïitek a vychutnejte si spolu pfiíjemnou sváteãní atmosféru. Pfiejeme Vám Èastné a veselé Vánoce! Beáta Bábelová Zákaznick servis Iveta Krausová Zku ební kuchynû Pro jednodu í orientaci uvádíme u kaïdého receptu míru obtíïnosti: Vysvûtlení pouïit ch zkratek: - snadná příprava - střední obtížnost - předpokládáme již zkušenost s pečením KL = kávová lžička PL = polévková lžíce Prosíme, pfii peãení vïdy respektujte zku enosti s vlastní troubou. Pfiipomínáme, Ïe jistotu vydafieného v sledku Vám zaruãujeme pouze pfii pouïití originálních pfiísad na peãení.

3 DO receptar 21 CZ RK :45 Stránka 3 Minifiezy Rumba Doba pfiípravy: asi 25 minut 4 vejce 120 g cukru 1 balíãek Vanilkového cukru 120 g hladké mouky 1 a 1 /2 KL Kypfiicího prá ku do peãiva 40 g rozpu tûného másla nebo margarínu Na náplà: 2 bílky 50 g cukru 1 balíãek Decor Polevy svûtlé 1 /2 lahviãky Rumového aroma (nebo 5 PL rumu) 1 balíãek Îelatinového ztuïovaãe 100 ml vody 500 ml smetany ke lehání Na posypání: 50 g strouhaného kokosu plech na peãení (30 x 40 cm) 1. Na pfiípravu tûsta u leháme vejce, cukr a vanilkov cukr elektrick m ruãním lehaãem na nejvy ím stupni do krémové konzistence. Mouku smícháme s kypfiicím prá kem, prosejeme do mísy s vajeãnou pûnou a spolu s máslem nebo margarínem zamícháme. 2. Tûsto vylijeme na vymazan a moukou vysypan plech (30 x 40 cm) a uhladíme. Plech umístíme do pfiedehfiáté trouby a peãeme. Elektrická trouba: 180 C Horkovzdu ná trouba: 160 C Plynová trouba: stupeà 3 Doba peãení: asi 25 minut 3. Na pfiípravu náplnû u leháme elektrick m ruãním lehaãem na nejvy ím stupni bílky a cukr do tuha. Rychle vmícháme rozpu tûnou ãokoládovou polevu, pfiipravenou podle návodu na obale, a rumové aroma nebo rum. 4. Îelatinov ztuïovaã pfiipravíme s vodou podle návodu na obale a ihned vmícháme do ãokoládového snûhu. Smetanu u leháme elektrick m ruãním lehaãem na nejvy ím stupni do tuha a vmícháme do krému. 5. Vychladl korpus potfieme krémem a posypeme kokosem. UloÏíme na 2 hodiny do chladniãky. 6. Koláã rozkrájíme na fiezy. Uchováváme v chladniãce.

4 DO receptar 21 CZ RK :45 Stránka 4 Vi Àov dort Amaretto Doba pfiípravy: asi 30 minut 5 ÏloutkÛ 70 g mouãkového cukru 1 balíãek Vanilínového cukru 4 bílky 70 g cukru 70 g proseté hladké mouky 1 balíãek Pudingu s ãokoládovou pfiíchutí 100 g mlet ch mandlí 70 g rozpu tûného másla nebo margarínu Na pokapání a obloïení: 1 PL mandlového likéru (Amaretto) vi Àov kompot bez pecek (hmotnost po odkapání asi 170 g) Na ãokoládovou náplà: 1 bílek 1 zarovnaná PL cukru 1 balíãek Decor Polevy tmavé 3 plátky Îelatiny v plátcích 2 PL Èávy z vi Àového kompotu 250 ml smetany ke lehání Na vi Àovou náplà: 400 ml smetany ke lehání 1 zarovnaná PL mouãkového cukru 1 balíãek Smeta-fixu vi Àov kompot bez pecek (hmotnost po odkapání asi 170 g) 1 PL Èávy z vi Àového kompotu Na ozdobení: 1 /2 balíãku Decor Polevy tmavé dortovou formu ( 26 cm) sítko 1. Na pfiípravu tûsta u leháme Ïloutky, mouãkov cukr a vanilínov cukr elektrick m ruãním lehaãem na nejvy ím stupni do krémové konzistence. Z bílkû a cukru u leháme sníh, kter opatrnû vmícháme do pûny. Mouku smícháme s pudingov m prá kem a s mandlemi a spoleãnû s máslem nebo margarínem zlehka vmícháme do vajeãné pûny. 2. Tûsto naplníme do dortové formy ( 26 cm), jejíï dno jsme vyloïili papírem na peãení a uhladíme, vloïíme do pfiedehfiáté trouby a peãeme. Elektrická trouba: 180 C Horkovzdu ná trouba: 160 C Plynová trouba: stupeà 3 Doba peãení: asi 35 minut 3. Vychladl korpus vyjmeme z formy, stáhneme papír na peãení a dvakrát podélnû rozfiízneme. Spodní díl korpusu pokapeme mandlov m likérem. 4. V echny vi nû necháme na sítku dobfie odkapat, polovinou vi ní poklademe spodní díl korpusu. Druhou polovinu nakrájíme na malé kousky a pouïijeme do náplnû. 5. Na pfiípravu ãokoládové náplnû vy leháme elektrick m ruãním lehaãem na nejvy ím stupni bílek s cukrem do tuha. Tmavou polevu rozehfiejeme podle návodu na obale a zlehka ruãnû vmícháme do snûhu. Îelatinu rozpustíme podle návodu na obale ve vi Àové Èávû a ihned vmícháme do náplnû. Nakonec u leháme smetanu a vmícháme do smûsi. NáplÀ rovnomûrnû naneseme na spodní díl korpusu. PfiiloÏíme prostfiední díl a lehce pfiitlaãíme. 6. Na pfiípravu vi Àové náplnû u leháme smetanu, mouãkov cukr a smeta-fix elektrick m ruãním lehaãem na nejvy ím stupni do tuha. 1 /3 lehaãky odebereme, do zbylé lehaãky vmícháme vi nû nakrájené na malé kousky a vi Àovou Èávu. 7. Na dort natfieme vi Àovou náplà a pfiiloïíme vrchní díl korpusu. Odebranou lehaãkou potfieme vr ek a okraje dortu. 8. Polevu rozpustíme podle návodu na obale, ustfiihneme rûïek a dort libovolnû ozdobíme.

5 DO receptar 21 CZ RK :45 Stránka 5 Mikulá Doba pfiípravy: asi 30 minut Na pfiípravu pfiedem: 100 g su en ch merunûk 100 g su en ch vestek 100 g su en ch datlí 100 g su en ch fíkû 100 g rozinek 150 ml rumu 500 g hladké mouky 1 balíãek su eného DroÏdí 250 ml vlaïného mléka 60 g mouãkového cukru 1 balíãek Vanilínového cukru 70 g zmûklého másla nebo margarínu 1 vejce petka soli 1 KL Citrónového aroma Na potfiení a posypání: 1 roz lehané vejce 2 PL Prá kového cukru s vanilkovou pfiíchutí plech na peãení (30 x 40 cm) libovolné formiãky na vykrajování tûsta (napfi. hvûzdiãka) 1. Ovoce nakrájíme na malé kousky a naloïíme pfies noc do rumu. 2 ks rozinek ponecháme na oãi Mikulá e. 2. Mouku prosejeme do mísy a dobfie promícháme s droïdím. Pfiidáme mléko, cukr, vanilínov cukr, máslo nebo margarín, vejce, sûl, citrónové aroma a elektrick m ruãním lehaãem s hnûtacími háky nebo ruãnû vafieãkou zpracujeme tûsto. Tûsto necháme zakryté kynout na teplém místû, dokud nezdvojnásobí svûj objem /4 tûsta odloïíme bokem k dal ímu pouïití. Ze zb vajících 3 /4 tûsta pfiipravíme tûlo Mikulá e tak, Ïe tûsto rozpûlíme a vytvarujeme dvû koule. Z koulí vyválíme ovály, silné asi 5 mm. Ovocnou smûs rozprostfieme na jeden ovál, na okraji ponecháme 2 cm volné místo. Okraj potfieme roz lehan m vejcem a pfiiloïíme druh ovál. Naplnûné tûsto dáme na plech (30 x 40 cm) vyloïen papírem na peãení. 4. Ze zbylého tûsta vytvarujeme podle obrázku hlavu s mikulá skou ãepicí a vousy, nohy a ruce Mikulá e, které pfiilepíme k tûlu roz lehan m vejcem. Zbytky tûsta rozválíme a vykrojíme libovolné tvary, kter mi tûlo ozdobíme. Celého Mikulá e potfieme roz lehan m vejcem a na teplém místû necháme kynout asi 1 /2 hodiny. 5. Plech vloïíme do pfiedehfiáté trouby a peãeme. Elektrická trouba: 170 C Horkovzdu ná trouba: 150 C Plynová trouba: stupeà 2-3 Doba peãení: asi 40 minut 6. Vychladlého Mikulá e posypeme prá kov m cukrem s vanilkovou pfiíchutí. TIP: Kynuté tûsto mûïeme nahradit smûsí Buchty v prá ku, kterou pfiipravíme podle návodu na obalu s pfiidáním Citrónového aroma. Pokud dûláme Mikulá e pro dûti, mûïeme naloïit ovoce pfies noc do jableãné Èávy.

6 DO receptar 21 CZ RK :45 Stránka 6 âert Doba pfiípravy: asi 35 minut mandarinkov kompot (hmotnost po odkapání asi 175 g) 200 g zmûklého másla nebo margarínu 180 g mouãkového cukru 1 vrchovatá PL kandované pomeranãové kûry petka soli 4 vejce 300 g hladké mouky 3 zarovnané KL Kypfiicího prá ku do peãiva 6 PL Èávy z mandarinkového kompotu 1 KL Citrónového aroma Na krém: 250 ml smetany ke lehání 100 g mléãné ãokolády nakrájené na malé kousky 150 g ãokolády na vafiení nakrájené na malé kousky Na ozdobení: 1 /2 balíãku Decor Polevy svûtlé nûkolik jahod dortovou formu ( 26 cm) sítko 2 párátka 1. Mandarinky necháme na sítku dobfie odkapat, Èávu slijeme a uchováme pro dal í pouïití. 2. Na pfiípravu tûsta u leháme máslo nebo maragarín, mouãkov cukr, pomeranãovou kûru, sûl a vejce elektrick m ruãním lehaãem na nejvy ím stupni do pûny. Mouku smícháme s kypfiicím prá kem a prosejeme do vajeãné pûny. Vmícháme 6 polévkov ch lïic mandarinkové Èávy a citrónové aroma. 3. Tûsto naplníme do dortové formy ( 26 cm), vymazané a vysypané moukou. Navrch poklademe mandarinky. Formu vloïíme do pfiedehfiáté trouby a peãeme. Elektrická trouba: 180 C Horkovzdu ná trouba: 160 C Plynová trouba: stupeà 3 Doba peãení: asi 50 minut 4. Korpus necháme na kuchyàské mfiíïce vychladnout. Po vychladnutí korpus jednou podélnû rozfiízneme. 5. Na pfiípravu krému svafiíme smetanu, hrnec odstavíme z plotny. V horké smetanû rozpustíme ãokoládu. Za ãastého míchání necháme vychladnout. Jakmile zaãne hmota houstnout, vy leháme ji elektrick m ruãním lehaãem na nejvy ím stupni do tuha /3 krému natfieme na spodní ãást korpusu, pfiiloïíme vrchní ãást a mírnû pfiitlaãíme. Zbyl m krémem potfieme povrch a okraje dortu. NoÏem udûláme na povrchu dortu vlnky chlupy ãerta. Podle obrázku vytvarujeme nos, vytlaãíme dvû díry pro nozdry a prohlubnû pro oãi a ústa. Dort vloïíme do chladniãky na 2 hodiny ztuhnout. 7. Polevu rozehfiejeme podle návodu na obale. Vr ek dortu ozdobíme po obvodu svûtlou polevou, ze které vytvofiíme taky oãi. Rohy ãerta vytvofiíme z cel ch jahod, které zapíchneme za pomoci párátek do krému. Oãi a ústa dotvofiíme z plátkû jahod.

7 DO receptar 21 CZ RK :45 Stránka 7 Banánové fiezy Doba pfiípravy: asi 20 minut 3 Ïloutky 45 g mouãkového cukru 1 balíãek Vanilkového cukru 3 bílky 45 g cukru 90 g hladké mouky Na náplà: 500 ml mléka 60 g cukru 1 balíãek Pudingu s vanilkovou pfiíchutí 6 plátkû Îelatiny v plátcích 3 PL rumu 250 ml smetany ke lehání Na obloïení: 7 oloupan ch banánû Na potfiení: 3 balíãky Decor Polevy tmavé plech na peãení (30 x 40 cm) 1. Na pfiípravu tûsta u leháme Ïloutky, mouãkov cukr a vanilkov cukr elektrick m ruãním lehaãem na nejvy ím stupni do krémové konzistence. Z bílkû a cukru u leháme sníh, kter opatrnû vmícháme do Ïloutkové pûny. Mouku prosejeme a vmícháme do vajeãné pûny. 2. Tûsto rovnomûrnû rozetfieme na plech (30 x 40 cm) vyloïen papírem na peãení. Plech umístíme do pfiedehfiáté trouby a peãeme. Elektrická trouba: 200 C Horkovzdu ná trouba: 180 C Plynová trouba: stupeà 4 Doba peãení: asi 10 minut 3. Upeãen korpus ihned vyklopíme na papír na peãení vysypan cukrem, vrchní papír potfieme studenou vodou a opatrnû stáhneme. 4. Na pfiípravu náplnû uvafiíme z mléka, cukru a pudingového prá ku puding podle návodu na obale. Îelatinu pfiipravíme podle návodu na obale, rozpustíme s rumem a dûkladnû vmícháme do horkého pudingu. Za ãastého míchání necháme puding vychladnout. Smetanu u leháme elektrick m ruãním lehaãem na nejvy ím stupni do tuha a vmícháme do vychladlého pudingu. NáplÀ rovnomûrnû rozetfieme na korpus. Banány nakrájíme na asi 5 mm silné plátky a obloïíme jimi korpus. UloÏíme na 2 hodiny do chladniãky. 5. Polevu pfiipravíme podle návodu na obale a banány stejnomûrnû zalijeme. Necháme ztuhnout. TIP: Nejlépe se fiezy krájí dokud je poleva je tû mûkká - nûï opakovanû namáãíme v horké vodû a otíráme do sucha.

8 DO receptar 21 CZ RK :46 Stránka 8 Perníková kopule Doba pfiípravy: asi 45 minut 4 Ïloutky 60 g mouãkového cukru 1 zarovnaná KL perníkového kofiení 2 zarovnané KL Kypfiicího prá ku do perníku 4 bílky 60 g cukru 120 g hladké mouky Na náplà: 4 Ïloutky 1 PL medu 1 /2 lahviãky Rumového aroma 1 balíãek Îelatinového ztuïovaãe 100 ml vody 500 g mascarpone nebo luãiny 4 bílky 60 g cukru 75 g strouhaného perníku Na potfiení a ozdobení: 2 PL rybízové marmelády 250 ml smetany ke lehání 1 balíãek Skofiicového cukru 1 balíãek Smeta-fixu 75 g strouhaného perníku dortovou formu ( 26 cm) 1. Na tûsto u leháme Ïloutky, mouãkov cukr, perníkové kofiení a kypfiicí prá ek elektrick m ruãním lehaãem na nejvy ím stupni do krémové konzistence. Z bílkû a cukru u leháme sníh, kter opatrnû vmícháme do Ïloutkové pûny. Mouku prosejeme a vmícháme do vajeãné pûny. 2. Tûsto naplníme do dortové formy ( 26 cm), jejíï dno jsme vyloïili papírem na peãení a uhladíme. Formu vloïíme do pfiedehfiáté trouby a peãeme. Elektrická trouba: 180 C Horkovzdu ná trouba: 160 C Plynová trouba: stupeà 3 Doba peãení: asi 35 minut 3. Na náplà vy leháme Ïloutky s medem a rumov m aroma elektrick m ruãním lehaãem na stfiedním stupni do krémové konzistence. Îelatinov ztuïovaã pfiipravíme podle návodu na obale s vodou a ihned dûkladnû vmícháme do Ïloutkové hmoty. Pfiidáme mascarpone nebo luãinu a zamícháme. Bílky vy leháme s cukrem do tuha a vmícháme do krému. Nakonec do krému zamícháme perníkové drobeãky. 4. Vychladl korpus na dvakrát podélnû rozfiízneme. Spodní díl korpusu potfieme marmeládou a natfieme 1 /3 náplnû. PfiiloÏíme prostfiední díl korpusu, na kter natfieme kopulovitû zbylou náplà. PfiiloÏíme vrchní díl korpusu a opatrnû pfiitlaãíme. 5. Smetanu, skofiicov cukr a smeta-fix u leháme elektrick m ruãním lehaãem na nejvy ím stupni do tuha. Kopuli lehaãkou rovnomûrnû potfieme. 6. Z papíru na peãení vystfiihneme hvûzdu, kterou pfiiloïíme na stfied dortu a obsypeme perníkov mi drobeãky.

9 DO receptar 21 CZ RK :46 Stránka 9 Mandlov sen Poãet kusû: asi 25 Na hmotu: 200 g praïen ch mandlov ch nudliãek 1 balíãek Decor Polevy tmavé Na krém: 100 ml smetany ke lehání 150 g bílé ãokolády 50 g mléãné ãokolády 80 g másla 3 PL ãokoládového likéru Na namáãení a posypání: 1 /2 balíãku Decor Polevy tmavé nûkolik praïen ch plátkû mandlí cukráfisk sáãek Doba pfiípravy: asi 20 minut nepeãené 1. Polevu pfiipravíme podle návodu na obale. Do rozehfiáté polevy nasypeme mandlové nudliãky, dobfie promícháme a lïící tvarujeme malé ploché hromádky, které klademe na papír na peãení. Necháme ztuhnout. 2. Na krém svafiíme smetanu ke lehání a odejmeme z plotny. âokoládu nalámeme na malé kousky, pfiidáme ke smetanû a vymícháme do hladké hmoty. Vmícháme máslo, dokud se zcela nerozpustí. Za ãastého míchání necháme vychladnout. Pfiidáme likér a zamícháme. 3. Hmotu krátce vymícháme ruãnû metliãkou do pûny a naplníme do cukráfiského sáãku se stfiednû velk m otvorem ve tvaru hvûzdiãky. Na mandlové hromádky nastfiíkáme pusinky a dáme na 1 hodinu do chladniãky. 4. Pralinky namáãíme v polevû pfiipravené podle návodu na obale a posypeme je mandlov mi plátky. Uchováváme v chladu v uzavfiené nádobû.

10 DO receptar 21 CZ RK :46 Stránka 10 Skofiicoví neãci Poãet kusû: asi g hladké mouky 1 KL Kypfiicího prá ku do peãiva 50 g mouãkového cukru 1 balíãek Vanilínového cukru 60 g zmûklého másla petka soli 7 PL smetany ke lehání Na potfiení: trochu rozpu tûného másla Na posypání: 90 g cukru 1 balení Skofiicového cukru plech na peãení vál váleãek Doba pfiípravy: asi 15 minut 1. Mouku smícháme s kypfiicím prá kem a prosejeme do mísy. Pfiidáme cukr, vanilínov cukr, máslo, sûl a smetanu a elektrick m ruãním lehaãem s hnûtacími háky nebo ruãnû vafieãkou vypracujeme tûsto. Z tûsta vyválíme obdélník siln asi 3 mm, kter lehce potfieme máslem. 2. Cukr smícháme se skofiicov m cukrem, tûsto hustû posypeme a cukr jemnû zatlaãíme váleãkem do tûsta. Tûsto podélnû srolujeme, pevnû pfiitiskneme a uloïíme na 1 hodinu do mrazniãky. 3. Roládu rozkrájíme na plátky silné asi 5 mm a poloïíme na plech vyloïen papírem na peãení. Plech vloïíme do pfiedehfiáté trouby a peãeme. Elektrická trouba: 180 C Horkovzdu ná trouba: 160 C Plynová trouba: stupeà 3 Doba peãení: asi 15 minut 4. Po upeãení necháme vychladnout na plechu. TIP: Skladujeme v uzavíratelné dóze, neãci jiï druh den budou vláãnûj í.

11 DO receptar 21 CZ RK :46 Stránka 11 Broskvov koláã s hvûzdiãkami Doba pfiípravy: asi 25 minut 400 g hladké mouky 3 zarovnané KL Kypfiicího prá ku do peãiva 3 vrchovaté PL kakaa 160 g cukru 1 balíãek Vanilínového cukru petka soli 4 vejce 200 ml oleje 200 ml perlivé vody Na obloïení: broskvov kompot (hmotnost po odkapání asi 500 g) 3 PL Èávy z kompotu Na náplà: 500 ml smetany ke lehání 1 balíãek Skofiicového cukru 1 KL Rumového aroma (nebo 1 PL rumu) 4 vrchovaté PL mouãkového cukru 2 balíãky Smeta-fixu Na ozdobení: 2 vrchovaté PL kakaa plech na peãení (30 x 40 cm) sítko tvrd papír na ablonu 1. Na pfiípravu tûsta smícháme mouku s kypfiicím prá kem a s kakaem a prosejeme do mísy. Pfiidáme cukr, vanilínov cukr, sûl, vejce, olej a perlivou vodu a elektrick m ruãním lehaãem na nejvy ím stupni vymícháme do hladkého tûsta. 2. Tûsto nalijeme na vymazan plech (30 x 40 cm) a uhladíme. Plech vloïíme do pfiedehfiáté trouby a peãeme. Elektrická trouba: 180 C Horkovzdu ná trouba: 160 C Plynová trouba: stupeà 3 Doba peãení: asi 20 minut 3. Broskve necháme na sítku odkapat. Vychladl korpus pokapeme Èávou z kompotu. Broskve nakrájíme na kousky a poloïíme na korpus. 4. Na pfiípravu náplnû u leháme smetanu, skofiicov cukr, rumové aroma nebo rum, mouãkov cukr a smeta-fix elektrick m ruãním lehaãem na nejvy ím stupni do tuha. lehaãkovou náplà natfieme na korpus s broskvemi a uhladíme. UloÏíme na 1 hodinu do chladniãky. 5. Z tvrdého papíru vystfiihneme hvûzdiãky a podle obrázku koláã posypeme kakaem a nakrájíme na fiezy.

12 DO receptar 21 CZ RK :46 Stránka 12 Dort Ledovec Doba pfiípravy: asi 20 minut 6 bílkû petka soli 300 g cukru Na náplà: 6 ÏloutkÛ 70 g mouãkového cukru 40 g proseté hladké mouky 1 balíãek Pudingu s vanilkovou pfiíchutí 500 ml mléka 250 g zmûklého másla 150 g mouãkového cukru 200 g mlet ch vla sk ch ofiechû 1 balíãek lehaãky v prá ku 125 ml mléka Na potfiení: 250 ml smetany ke lehání 2 plechy na peãení dortovou formu ( 26 cm) cukráfisk sáãek 1. Na pfiípravu tûsta u leháme elektrick m ruãním lehaãem na nejvy ím stupni z bílkû, soli a cukru tuh sníh. Sníh naplníme do cukráfiského sáãku se stfiednû velk m hladk m otvorem. Na plechy vyloïené papírem na peãení nastfiíkáme spirálovitû dva korpusy o prûmûru 26 cm. 2. Plechy umístíme nahoru a dolû do pfiedehfiáté trouby a peãeme. Bûhem peãení ponecháme troubu pootevfienou. V pfiípadû potfieby plechy bûhem peãení vymûníme. Elektrická trouba: 120 C Horkovzdu ná trouba: 100 C Plynová trouba: stupeà 1 Doba peãení: asi 120 minut 3. Snûhové korpusy necháme dosu it pfies noc v pootevfiené vypnuté troubû. 4. Na pfiípravu náplnû smícháme Ïloutky, mouãkov cukr, mouku a pudingov prá ek. Pfiilijeme mléko a za stálého míchání svafiíme, dokud hmota nezhoustne. Za ãastého míchání necháme vychladnout. Máslo a mouãkov cukr u leháme elektrick m ruãním lehaãem na nejvy ím stupni do pûny. Do máslové hmoty postupnû po ãástech za leháme pudingov krém. Do poloviny vzniklého krému zamícháme ofiechy. 5. Okolo jednoho snûhového korpusu umístíme okraj dortové formy, naneseme ofiechov krém a uhladíme. lehaãku pfiipravíme s mlékem podle návodu na obale a zamícháme do zbylého krému. lehaãkov krém natfieme na ofiechovou náplà a uhladíme. Dort uloïíme na 1 hodinu do chladniãky. 6. Smetanu ke lehání u leháme elektrick m ruãním lehaãem na nejvy ím stupni do tuha. Z dortu opatrnû sejmeme formu. Vr ek a okraje dortu potfieme lehaãkou a dort uloïíme na 2 hodiny do chladniãky. 7. Druh snûhov korpus nalámeme na malé kousky. Dort posypeme kousky korpusu a podáváme.

13 DO receptar 21 CZ RK :46 Stránka 13 Rumové pralinky Poãet kusû: asi 40 Na pi kotové tûsto: 3 vejce 150 g cukru 1 balíãek Vanilkového cukru 150 g hladké mouky Pfiidáme: 60 ml vody 70 ml rumu 1 /2 lahviãky Rumového aroma 60 g mouãkového cukru 1 /2 balíãku Decor Polevy tmavé Na namáãení a obalení: 1 balíãek Decor Polevy tmavé 100 g nastrouhané mléãné ãokolády plech na peãení (30 x 40 cm) Doba pfiípravy: asi 15 minut 1. Na tûsto u leháme vejce, cukr a vanilkov cukr elektrick m ruãním lehaãem na nejvy ím stupni do krémové konzistence (asi 7 minut). Mouku prosejeme do vajeãné pûny a dûkladnû zamícháme. 2. Tûsto rovnomûrnû rozetfieme na plech (30 x 40 cm) vyloïen papírem na peãení a dáme do pfiedehfiáté trouby péci. Elektrická trouba: 200 C Horkovzdu ná trouba: 180 C Plynová trouba: stupeà 4 Doba peãení: asi 12 minut 3. Upeãen pi kot ihned vyklopíme na papír na peãení posypan cukrem. Papír na vrchu zlehka potfieme vodou a opatrnû stáhneme. Vychladl pi kot nakrájíme na malé kousky a dáme do mísy. 4. Do mísy pfiidáme ke kouskûm pi kotu vodu, rum, rumové aroma, cukr a polevu rozpu tûnou podle návodu na obale. Elektrick m ruãním lehaãem s hnûtacími háky nebo ruãnû zpracujeme na kompaktní hmotu. Z hmoty tvarujeme kuliãky o velikosti vla ského ofiechu. Dáme na 2 hodiny do chladniãky. 5. Kuliãky namáãíme za pomocí vidliãky v polevû pfiipravené podle návodu na obale a obalíme ve strouhané ãokoládû. Uchováváme v chladu v uzavfiené nádobû. TIP: Pralinky je moïno pfiipravit i ze 400 g zbylého pi kotového tûsta.

14 DO receptar 21 CZ RK :46 Stránka 14 ezy s andûlsk mi kfiídly Doba pfiípravy: asi 30 minut 125 g nastrouhaného marcipánu 5 vajec 1 balíãek Vanilínového cukru 175 g hladké mouky 1 KL Kypfiicího prá ku do peãiva 75 g rozpu tûného másla nebo margarínu Na tvarohovou náplà: 250 g tuãného tvarohu 1 balíãek Vanilkového cukru 100 g mouãkového cukru 1 balíãek Îelatiny v prá ku 2 PL rumu 250 ml smetany ke lehání Na ovocnou náplà: 500 g kompotovaného ãerveného ovoce (jahody, vi nû, rybíz) 1 balíãek ãerveného Dort-Ïelé 200 ml vody nebo Èávy z kompotu 2 zarovnané PL cukru plech na peãení (30 x 40 cm) cukráfisk sáãek sítko 1. Na pfiípravu tûsta u leháme marcipán, vejce a vanilínov cukr elektrick m ruãním lehaãem na nejvy ím stupni do krémové konzistence (asi 7 minut). Mouku smícháme s kypfiicím prá kem, prosejeme do mísy s vajeãnou pûnou a spolu s máslem nebo margarínem zamícháme. 2. Tûsto vylijeme na vymazan plech (30 x 40 cm), uhladíme, vloïíme do pfiedehfiáté trouby a peãeme. Elektrická trouba: 180 C Horkovzdu ná trouba: 160 C Plynová trouba: stupeà 3 Doba peãení: asi 10 minut 3. Na tvarohovou náplà ruãnû vymícháme tvaroh s vanilkov m cukrem a mouãkov m cukrem do hladké konzistence. Îelatinu pfiipravíme podle návodu na obale, rozpustíme s rumem a dûkladnû vmícháme do pfiipraveného tvarohu. Smetanu u leháme elektrick m ruãním lehaãem na nejvy ím stupni do tuha a vmícháme do náplnû. 4. NáplÀ naplníme do cukráfiského sáãku s velk m otvorem ve tvaru hvûzdiãky a na vychladl korpus nastfiíkáme pruhy asi 5 cm od sebe. UloÏíme na 1 hodinu do chladniãky. 5. Na ovocnou náplà necháme ovoce na sítku okapat. Smícháme dortové Ïelé s ovocem a Èávou nebo vodou a za stálého míchání krátce povafiíme. Odstavíme z plotny a opatrnû naneseme na korpus mezi tvarohovou náplà. UloÏíme na 1 hodinu do chladniãky.

15 DO receptar 21 CZ RK :46 Stránka 15 âokoládové dáreãky Doba pfiípravy: asi 20 minut Poãet kusû: asi g zmûklého másla 100 g mouãkového cukru 2 zarovnané PL kakaa 55 g such ch dortov ch oplatek 100 g mlet ch mandlí 1 balíãek Decor Polevy tmavé Na ozdobení: 1 balíãek Decor Polevy tmavé 1 krabiãka Decor Zdobících tubiãek (4 barvy) potravinovou fólii váleãek 1. Máslo, mouãkov cukr a kakao vy leháme elektrick m ruãním lehaãem do pûny. Oplatky rozdrobíme. Rozdrobené oplatky a mandle vmícháme do máslové pûny. Tmavou polevu rozehfiejeme podle návodu na obale, pfiidáme do tûsta a ruãnû prohnûteme tak, aby vznikla kompaktní hmota. Tûsto rozválíme mezi dvûmi potravinov mi fóliemi na obdélník siln asi 1 cm a dáme na 1 hodinu do chladniãky ztuhnout. 2. Tûsto nakrájíme na ãtverce o rozmûrech asi 3 x 3 cm. Kostky namáãíme v rozehfiáté tmavé polevû pfiipravené podle návodu na obale. 3. Zdobícími tubiãkami cukroví podle vlastní fantazie ozdobíme tak, aby nám vznikly dáreãky. Uchováváme v chladu v uzavfiené nádobû.

16 DO receptar 21 CZ RK :46 Stránka 16 Silvestrovské peãivo Poãet kusû: asi 20 kusû tyãinek nebo 40 kusû zelàákû Na pfiípravu pfiedem: 100 g anglické slaniny 1 balíãek Pomocníka na kynuté tûsto expres 300 g hladké mouky 1 vrchovatá KL soli 150 ml vody 40 ml oleje 1 vejce 400 g kysaného zelí Na náplà tyãinek: 2 PL keãupu kofiení na pizzu 50 g nastrouhaného tvrdého s ra Na potfiení a posypání: 1 vejce libovolná ozdoba - napfi. kmín, cel mák, sezamová semínka, mletá ãervená paprika, apod. plech na peãení váleãek rád lko kulatou formiãku na vykrajování ( asi 6 cm) Doba pfiípravy: asi 20 minut 1. Na pfiípravu tûsta nakrájíme slaninu na malé kousky a opraïíme do rûïova. 2. Smícháme pomocníka na kynuté tûsto expres s moukou, solí, vodou, olejem a vejcem. Pfiidáme slaninu a nadrobno nakrájené zelí. Elektrick m ruãním lehaãem s hnûtacími háky nebo ruãnû vafieãkou vypracujeme hladké tûsto. 3. Na pfiípravu tyãinek: Tûsto okamïitû vyválíme na pomouãeném vále na placku velikosti 30 x 40 cm. Polovinu placky (30 x 20 cm) potfieme keãupem, posypeme kofiením a nastrouhan m s rem. Druhou polovinu tûsta pfieklopíme na namazanou ãást a lehce pfiitlaãíme. Rád lkem nakrájíme asi 1 cm iroké prouïky (dlouhé 30 cm), které opatrnû stoãíme do spirály a pokládáme na plech vyloïen papírem na peãení. Potfieme roz lehan m vejcem a libovolnû ozdobíme mákem nebo kofiením. Na pfiípravu zelàákû: Tûsto okamïitû vyválíme na pomouãeném vále na placku silnou asi 5 mm a kulatou formiãkou vykrajujeme koleãka. Pokládáme na plech vyloïen papírem na peãení. Potfieme roz lehan m vejcem a posypeme semínky nebo kofiením. 4. Plech vloïíme do pfiedehfiáté trouby a peãeme. Elektrická trouba: 180 C Horkovzdu ná trouba: 160 C Plynová trouba: stupeà 3 Doba peãení: asi 25 minut 5. Po upeãení necháme vychladnout a podáváme k vínu nebo pivu.

Palačinky & Lívanečky. 6x jinak. Prospěšná vláknina. Jemné vaječné palačinky Dr.Oetker. Dr.Oetker s.r.o., Americká 2335, 272 01 Kladno www.oetker.

Palačinky & Lívanečky. 6x jinak. Prospěšná vláknina. Jemné vaječné palačinky Dr.Oetker. Dr.Oetker s.r.o., Americká 2335, 272 01 Kladno www.oetker. Prospěšná vláknina Palaãinky a Lívaneãky obsahují tûlu tolik prospû nou vlákninu. Jemné vaječné palačinky V echny uvedené recepty z Palaãinek mûïete pfiipravit také s novinkou Jemn mi vajeãn mi palaãinkami.

Více

Tiramisu pomerančové. Tiramisu s kiwi

Tiramisu pomerančové. Tiramisu s kiwi Tiramisu pomerančové 2 mandarinkové kompoty (cca 300 ml), 125 ml šlehačkové smetany, 250 g sýru Mascarpone 250 g tvarohu, 80 g cukru, 3 lžice pomerančového likéru 200 250 ml pomerančové šťávy (může být

Více

HRÁTKY S TVAROHEM OBSAH

HRÁTKY S TVAROHEM OBSAH HRÁTKY S TVAROHEM OBSAH Šlehačkové kostky... 2 Tvarohová buchta bez těsta (mňamózní rychlovka)... 2 Tvarohové řezy - výborné... 3 Tvarohový koláč s mandlovými lupínky... 4 Jahodové řezy s tvarohem... 4

Více

VÝBORNÉ SLADKOSTI. Krémové košíčky s koktejlovými višněmi

VÝBORNÉ SLADKOSTI. Krémové košíčky s koktejlovými višněmi VÝBORNÉ SLADKOSTI Krémové košíčky s koktejlovými višněmi Rozpočet: 210 g hladké mouky, 70 g moučkového cukru, 2 žloutky, 140 g másla, špetka soli, citrónová kůra, vanilkový cukr. Nastavovaný máslový krém

Více

Dezert Suzette 7 vajec, šťáva z 1/2 citrónu 200 g jemného krystalového cukru 180 g polohrubé mouky meruňková povidla 1 krabice dětských piškotů 150 g sekaných ořechů 150 g rozinek, 2 dl rrumu 1 litrová

Více

tabulky, tipy a recepty

tabulky, tipy a recepty tabulky, tipy a recepty Vestavìná trouba s funkcí Multi-vaøení v páøe We were thinking of you when we made this product obsah electrolux 3 Obsah Recepty kuchaøského pomocníka 4 Použití, tabulky a tipy

Více

Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013. Příručka pro výuku. Zpracovala: Jana Matějů

Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013. Příručka pro výuku. Zpracovala: Jana Matějů Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013 Smetanové dorty, dekorace Příručka pro výuku Zpracovala: Jana Matějů 1. Anotace Střední odborná škola a Střední

Více

Krém: 3 kostky měkkého tvarohu ½ kostky másla dle chuti cukr. Pudinková poleva: šťáva z kompotu 2 balíčky vanilkového pudinku voda

Krém: 3 kostky měkkého tvarohu ½ kostky másla dle chuti cukr. Pudinková poleva: šťáva z kompotu 2 balíčky vanilkového pudinku voda Hruškové řezy - Babická 1 ½ hrnku polohrubé mouky 1 ½ hrnku cukru krupice 2 lžičky sody Do všeho přidat rozmixovaný hruškový kompot. Upéct na plechu, po vychladnutí namazat krém. 4 pomazánková másla 2

Více

Ananasová psaníčka. Ingredience. Postup

Ananasová psaníčka. Ingredience. Postup Ananasová psaníčka 1 listové těsto, 400 ml mléka, 1 plechovka ananasu - plátky, 1 sáček vanilkového pudinku, 3 lžíce cukru krystalu, vejce na potření, čokoládová poleva V trošce mléka rozmícháme cukr a

Více

Třená bábovka. Bábovka. Bábovka z oleje. Bábovka DIA. Maková bábovka. Mramorová bábovka. Bábovka z pomazánkového másla. Bábovka

Třená bábovka. Bábovka. Bábovka z oleje. Bábovka DIA. Maková bábovka. Mramorová bábovka. Bábovka z pomazánkového másla. Bábovka Bábovky a buchty Třená bábovka 25 dkg hrubé mouky, 18 dkg cukru, 12 dkg tuku, 3 vejce, mléka dle potřeby, citr. kůra, vanilka, prášek do pečiva. Bábovka 20 dkg másla, 1/4 kg cukru moučky, 1/2 kg výběr.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013 Sladká italská gastronomie Příručka pro výuku Zpracovala: Petra Doležalová Anotace Střední odborná škola a

Více

Výb r t ch nejlepších jable ných recept. Od Vás.

Výb r t ch nejlepších jable ných recept. Od Vás. Výb r t ch nejlepších jable ných recept. Od Vás. MOU NÍKY 2012 Jablíčkový dort Simona Urbánková 100g polohrubé mouky, 100g cukru moučka, 100g másla nebo Hery, 1 lžička prášku do pečiva, 2 balíčky skořicového

Více

Vánoční kuchařka OnaDnes

Vánoční kuchařka OnaDnes Vánoční kuchařka OnaDnes redakce OnaDnes, kolektiv autorů, 2014 ISBN: 978-80-87970-47-8 pdf 978-80-87970-48-5 epub 978-80-87970-49-2 mobi Obsah VÁNOČNÍ CUKROVÍ... 7 Pečené... 8 Perníčky... 9 Perníkové

Více

Muffiny k čaji s rozinkami a mandlemi

Muffiny k čaji s rozinkami a mandlemi Muffiny k čaji s rozinkami a mandlemi Tak jako ve staré Anglii: sladké kynuté bochánky jsou to pravé pro příjemný odpolední čajový dýchánek 50 ml mléka 1/4 kostky droždí (10 g) 90 g cukru 280 g polohrubé

Více

24 z listového těsta. Lístkové roládky. Ingredience. Postup

24 z listového těsta. Lístkové roládky. Ingredience. Postup 24 z listového těsta Lístkové roládky lístkové těsto, anglická slanina, tvrdý sýr, sterilované okurky, hořčice, kečup, vejce na potření, sezamová semínka Těsto rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rozkrájíme

Více

Vaření s xylitolem. www.diatips.cz

Vaření s xylitolem. www.diatips.cz www.diatips.cz O B S A H Znáte sladidlo xylitol?... 3 Ořechové cukroví pracny nebo plněné ořechy... 4 Marokánky... 4 Ořechová mimina... 5 Rohlíčky z kokosu... 5 Jablkový dezert s xylitolem... 6 Oplatkový

Více

Jablečný koláč s tvarohem... 2 Jablečný štrůdl od babičky... 2 Grilovaná jablka se zmrzlinou... 3

Jablečný koláč s tvarohem... 2 Jablečný štrůdl od babičky... 2 Grilovaná jablka se zmrzlinou... 3 Jablka Plněná jablka... 1 Jablečná roláda... 1 Jablečné palačinky 1... 2 Jablečné palačinky 2... 2 Jablečný koláč s tvarohem... 2 Jablečný štrůdl od babičky... 2 Grilovaná jablka se zmrzlinou... 3 Čatní

Více

SLANÝ DORT SLANÝ DORT PEČENÝ. Korpus: 800 g hladké mouky, 4 dl vlažné vody, 0,8 dl mléka, 2 lžičky soli, 2 lžičky kmínu, 2 lžíce octa, 4 dkg droždí

SLANÝ DORT SLANÝ DORT PEČENÝ. Korpus: 800 g hladké mouky, 4 dl vlažné vody, 0,8 dl mléka, 2 lžičky soli, 2 lžičky kmínu, 2 lžíce octa, 4 dkg droždí SLANÝ DORT Korpus: 800 g hladké mouky, 4 dl vlažné vody, 0,8 dl mléka, 2 lžičky soli, 2 lžičky kmínu, 2 lžíce octa, 4 dkg droždí 1. pomazánka: 1 pomazánkové máslo, 1 vrchovatá lžíce flory, 1 plechovka

Více

Příklad dobré praxe na téma ZDRAVÝ ŽIVOT = SPOKOJENÝ ŽIVOT

Příklad dobré praxe na téma ZDRAVÝ ŽIVOT = SPOKOJENÝ ŽIVOT Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina projekt číslo CZ.1.07/1.1. 00/02.0014 Příklad dobré praxe na téma ZDRAVÝ ŽIVOT = SPOKOJENÝ ŽIVOT Jméno autora Mgr. Irena Batelková Název příkladu

Více

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou Jablková kuchařka Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Školní rok 2011/2012 JABLKOVÝ DORT 25 dkg cukru krystal, 4 celá vejce třeme dohromady 25 dkg

Více

, Pomazánky, saláty, chutovky

, Pomazánky, saláty, chutovky , Pomazánky, saláty, chutovky Smetanová NIVA NIVU rozdrobíme nebo nastrouháme a peèlivì promícháme s 30% smetanou. Milovníci pikantní chuti mùžou pøidat èesnek. Pomazánku mùžete také použít k zapékání

Více

Pochutnejte si bez zbytečných kalorií

Pochutnejte si bez zbytečných kalorií 23 Pochutnejte si bez zbytečných kalorií aneb jak udělat z jídla vysoce kalorického jídlo nízkoenergetické? Pokud se rozhodnete, že budete hubnout, většinou vás napadne slůvko dieta a s tím spojený nepříjemný

Více

Recepty jsou v pořadí 1. - 3. místo v obou kategoriích. Dále pak podle pořadí, v jakém byly přihlášeny do soutěže.

Recepty jsou v pořadí 1. - 3. místo v obou kategoriích. Dále pak podle pořadí, v jakém byly přihlášeny do soutěže. Recepty jsou v pořadí 1. - 3. místo v obou kategoriích. Dále pak podle pořadí, v jakém byly přihlášeny do soutěže. Obsah Pekařské výrobky... 1 Linecký tvarohový koláč s jablky a marmeládou... 1 Dvoubarevný

Více

kuchyňský robot RM5000 recepty

kuchyňský robot RM5000 recepty kuchyňský robot RM5000 recepty příslušenství k vašemu robotu Concept Momento hnětací metla na kynutá a tuhá těsta mixér se skleněnou tepluvzdornou nádobou o objemu 1,5 l s dokonale těsnícím víkem A-metla

Více

SLANÉ BEZMASÉ POKRMY. Bramborák jáhlový

SLANÉ BEZMASÉ POKRMY. Bramborák jáhlový SLANÉ BEZMASÉ POKRMY Bramborák jáhlový 6 středně velkých uvařených brambor šálek vařených jáhel vejce hrubá mouka 3 stroužky česneku drcený kmín majoránka sůl mletý pepř olej na smažení Brambory uvařené

Více

Předmluva. Trouba má prázdniny!

Předmluva. Trouba má prázdniny! Trouba má prázdniny! Máte chuť na řezy, dortík nebo lahodný dort, ale nechce se vám zapínat troubu? Žádný strach. Na recepty z této knihy budete potřebovat jen jeden přístroj: funkční ledničku. Ideální

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

Recepty Microgourmet talíř + kalíšky

Recepty Microgourmet talíř + kalíšky Recepty Microgourmet talíř + kalíšky Talíř microgourmet Rýže Suroviny: Cca 100 g rýže (1/2 kalíšku) a 1 hrnek vody, sůl Postup: Do talíře nasypeme rýži a přelijeme vodou. Talíř dáme na základ microgourmeta.

Více

SLAVNOSTNÍ RAUT 2. HOT

SLAVNOSTNÍ RAUT 2. HOT SLAVNOSTNÍ RAUT 2. HOT KVĚTEN 2015 Raut Třída 2. HOT Vás srdečně zve na slavností raut. Datum: 28.5.2015 Čas: 15:00 Místo konání: Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov Julia Sedláka 18 Budeme se moc

Více

TVAROHOVÝ ZÁKUSEK S MERUŇKAMI

TVAROHOVÝ ZÁKUSEK S MERUŇKAMI TVAROHOVÝ TUNEL S BANÁNEM Těsto: 4 vejce a 4 lžíce cukru moučka vyšleháme do pěny, vmícháme 4 lžíce polohrubé mouky s 2 lžícemi kakaa a 1 lžící strouhané čokolády. Náplň: 13 dkg změklého másla a 13 dkg

Více

Lehké recepty Méně cholesterolu

Lehké recepty Méně cholesterolu Lehké recepty Méně cholesterolu Lehké recepty Méně cholesterolu Stravovat se zdravě, neznamená mít hlad! A ani to neznamená, že se musíte vzdát tradičních jídel a dělat kompromisy v chuti. Stačí sáhnout

Více

Vaříme s babičkami. Str. 1

Vaříme s babičkami. Str. 1 Str. 1 2 kg brambor 1 kg kysaného zelí 1 kg uzené maso 1 kg polohrubé mouky 1 sádlo 2 vajíčka cukr sůl Brambory oloupeme a nastrouháme. Přimícháme mouku, vajíčka a sůl. Těsto nesmí být tuhé. Do vařící

Více

Hermelín v županu - fantazie!!!

Hermelín v županu - fantazie!!! Hermelín v županu - fantazie!!! na 10 kusů: 2 balení listového těsta, 5 hermelínů nebo stříbrňáků (fantastický je pikantní Vltavín), 20 plátků šunky, kečup, 1 vejce na potření, sezamové semínko. Z jednoho

Více

Dýňová polévka. sezam, chia)

Dýňová polévka. sezam, chia) Dýňová polévka sezam, chia) 1,5 máslové dýně olivový olej 1 střední cibule 3 stroužky česneku 1,5l zeleninového vývaru 2 bobkové listy 1/4 lžičky muškátového oříšku 15 ml citrónové šťávy 200g smetany (stačí

Více

Recepty pro týden 24.10.- 30.10.

Recepty pro týden 24.10.- 30.10. Kuře s lilkem Na 1 porci: 150 g kuřecích prsou nebo ¼ kuřete bez kůže 1stroužek česneku 400 g lilku tymián, dragon, bazalka směs koření na kuře Kuře omyjeme a osušíme, lilek nakrájíme na silnější plátky,

Více

1. Roláda s ovocem. 3 vejce 115 g moučkového cukru 115 g polohrubé mouky 1 lžíce vlažné vody

1. Roláda s ovocem. 3 vejce 115 g moučkového cukru 115 g polohrubé mouky 1 lžíce vlažné vody 1. Roláda s ovocem 3 vejce 115 g moučkového cukru 115 g polohrubé mouky 1 lžíce vlažné vody náplň z letního ovoce tvoří 150 ml smetany ke šlehání 1 lžička přírodního vanilkového extraktu 75 g řeckého nebo

Více

Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013. Příručka pro výuku. Zpracovala: Petra Doležalová

Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013. Příručka pro výuku. Zpracovala: Petra Doležalová Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013 Moderní odlehčené dorty Příručka pro výuku Zpracovala: Petra Doležalová 1. Anotace Tato příručka pro výuku

Více

FAIRTRADOVÁ KUCHAŘKA

FAIRTRADOVÁ KUCHAŘKA FAIRTRADOVÁ KUCHAŘKA Fair trade je způsob obchodu, který zaručuje pracovníkům z rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich práci. Pěstitelé a řemeslníci v rámci fair trade dostávají takovou výkupní

Více

Recepty pro týden 20.6.-26.6.

Recepty pro týden 20.6.-26.6. Koprová omáčka s vejcem a brambory 3 polévkové lžíce hladké mouky 4 vejce hrudka másla 8 brambor 4 dl nízkotučné smetany čerstvý kopr 1 polévková lžíce hnědého cukru ocet 1 kostka zeleninového bujónu sůl

Více

Recepty pro racionální jídelníček č. 6

Recepty pro racionální jídelníček č. 6 Bylinkové závitky s nudlemi 2 vepřové řízky (cca po 100 g) 2 snítky petrželky 2 lžíce mouky 1/2 svazku pažitky 200 g bezvaječných nudlí 300 ml zeleninového vývaru 100 g tvarohového sýra zrnka červeného

Více

platná od 1. 11. 2011 Poř. Číslo: Název výrobku: Hmotnost: Foto: Popis:

platná od 1. 11. 2011 Poř. Číslo: Název výrobku: Hmotnost: Foto: Popis: 1 / 5 Nabídka zákusků z naší výrobny Poř. Číslo: Název výrobku: Hmotnost: Foto: Popis: 1. Afričan 70 g 2. Běloušek 70 g Pařížský krém na piškotové tyčce Celosmetanová pochoutka v bílé 3. Máša řez 80 g

Více

Restaurační moučníky. Některé typy moučníků se podávají jako hlavní chod např. ovocné knedlíky, lívance, kaše...

Restaurační moučníky. Některé typy moučníků se podávají jako hlavní chod např. ovocné knedlíky, lívance, kaše... Restaurační moučníky Moučníky a cukrářské zákusky, zpestřují stravu stávají se její součástí. Teplé moučníky např. bavorské vdolečky Studené moučníky např. ovocný dort Kavárenské moučníky charakter cukrářských

Více

Recepty. Jablečná slavnost 2007

Recepty. Jablečná slavnost 2007 Recepty Jablečná slavnost 2007 Smetanovo-jablečný koláč 130 g cukru 130 g másla 2 vejce 260 g hladké mouky 1 kg jablek 2 sáčky vanilkové cukry 0,25 l mléka 350 g zakysané smetany 2 žloutky trocha mandlových

Více

Rodinná kuchařka. Justiny Kamené. kandidátky do Senátu Parlamentu ČR za KSČM, volební obvod č. 70 Ostrava-město

Rodinná kuchařka. Justiny Kamené. kandidátky do Senátu Parlamentu ČR za KSČM, volební obvod č. 70 Ostrava-město Rodinná kuchařka Justiny Kamené kandidátky do Senátu Parlamentu ČR za KSČM, volební obvod č. 70 Ostrava-město Můj hlas v Senátu Můj hlas v Senátu S manželem a dětmi Ing. Justina Kamená kandidátka do Senátu

Více

Schwarzvaldský řez... 29 Střecha... 30 Moravské koláče... 31 Pohádkové koláčky a taštičky... 32 Jablečný koláč... 33 Mandlový dort...

Schwarzvaldský řez... 29 Střecha... 30 Moravské koláče... 31 Pohádkové koláčky a taštičky... 32 Jablečný koláč... 33 Mandlový dort... Obsah Piškotový dort ALA DOMA... 6 Rychlý jablečný koláč... 7 Pudingový jablečný koláč... 8 Vitacitová buchta... 9 Kremrole s jablečným sněhem... 10 Rohlíčky s jablečnou náplní... 11 Hraběnčiny řezy...

Více

Tvarohový koláč. Řezy Florida

Tvarohový koláč. Řezy Florida Tvarohový koláč 450g polohrubé mouky, 30dkg hery, 3 lžíce cukru, 3 žloutky, 1 prášek do pečiva, 3 lžíce mléka, 2 lžíce rumu. Z těsta udělat dvě placky, mezi ně tvarohová náplň: 500g tvarohu, 5 lžic cukru,

Více

Jídelníček: Týden 1. Snídaně: Ovesná kaše s mandlemi a skořicí, smažená vejce a cup cakes. Snídaně: Banánové lívance s tvarohovou náplní

Jídelníček: Týden 1. Snídaně: Ovesná kaše s mandlemi a skořicí, smažená vejce a cup cakes. Snídaně: Banánové lívance s tvarohovou náplní Cesta do plavek Jídelníček Týden 1 www.cestadoplavek.cz www.facebook.com/cestadoplavek Jídelníček: Týden 1 den 1 pondělí den 5 pátek Snídaně: Jahodová omeleta Oběd: Hovězí hamburger Večeře: Kuřecí maso

Více

Katalog výrobků. 2. s máslovým krémem

Katalog výrobků. 2. s máslovým krémem Katalog výrobků Cukrářské výrobky jsou rozděleny do 5 skupin a to: 1. s lehkým máslovým krémem - náplň vzniká vyšleháním základního krému s čerstvým máslem, přičemž obsah másla činí nejméně 30% v sušině

Více

Plackové raw party raw food seminář

Plackové raw party raw food seminář Plackové raw party raw food seminář 17. a 18. května 2014 v IC Zahrada na Žižkově Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho s

Více

Nepečený mramorový tvarohový dort s jablečnou vrstvou - vláčný a osvěžující

Nepečený mramorový tvarohový dort s jablečnou vrstvou - vláčný a osvěžující Nepečený mramorový tvarohový dort s jablečnou vrstvou - vláčný a osvěžující POTŘEBNÉ PŘÍSADY Základem mi byl tvarohový dort od Marie Anne H. (Lakme) ID 24336, jen jsem ubrala moučkový cukr. A k tomu jsem

Více

Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013. Příručka pro výuku. Zpracovala: Jitka Dopitová

Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013. Příručka pro výuku. Zpracovala: Jitka Dopitová Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013 Odborné praxe a stáže Příručka pro výuku Zpracovala: Jitka Dopitová Stáž - Hotel Intercontinental Praha 1.

Více

Cukrárna - pekárna U MARKA Pramenní 7, 301 00 PLZEŇ, +420 377 537 732, www.umarka.cz. ZÁKUSKY - složení

Cukrárna - pekárna U MARKA Pramenní 7, 301 00 PLZEŇ, +420 377 537 732, www.umarka.cz. ZÁKUSKY - složení Cukrárna - pekárna U MARKA Pramenní 7, 301 00 PLZEŇ, +420 377 537 732, www.umarka.cz ZÁKUSKY - složení platnost od 01.03.2016 Banánek s ovocem a šlehačkou Banánek z odpalovaného těsta plněný šlehačkou

Více

Puding z jáhlových vloček

Puding z jáhlových vloček Puding z jáhlových vloček 1 Jáhlové vločky (instantní varianta) zalijeme trochou vařící vody, promícháme a necháme v přikryté nádobě změknout. 2 Do husté vločkové kaše vmícháme med, na kousky nakrájené

Více

Základní recept na špecle

Základní recept na špecle Základní recept na špecle Pro 4 6 osob 4 l 500 g 1 lžička 5 220 ml vařící osolené vody hrubé pšeničné mouky soli vajec (střední velikost) vlažné vody bílý pepř Přísady šleháme v Apollo Míse na šlehání

Více

(Vybrané recepty ze serveru www.labuznik.com)

(Vybrané recepty ze serveru www.labuznik.com) Labužníkovy recepty (Vybrané recepty ze serveru www.labuznik.com) Polévky...2 1. Bramboračka...2 2. Cibulová polévka s jablky...2 3. Couračka z Luk...3 Hovězí maso...5 4. Babiččina hovězí pečeně na zázvoru...5

Více

KOBLIHY, VDOLKY, LIVANCE

KOBLIHY, VDOLKY, LIVANCE KOBLIHY, VDOLKY, LIVANCE LÍVANCE S BORŮVKOVOU OMÁČKOU (dávka na 18 kusů) Potřebujeme: na těsto: 1/2 kostky droždí (20 g ), 375 g hladké mouky, 625 ml mléka, 20 g cukru, 1 vejce špetku soli, sádlo nebo

Více

JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI

JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI 450 g jahod 10 g želatiny 250 ml bílého jogurtu 1 vanilkový cukr 50 g cukru krupice Želatinu přelijeme 30 ml horké vody a za stálého míchání ji necháme rozpustit a zchladnout.

Více

Teplé housky s překvapením. Anglické rohlíky. Ingredience

Teplé housky s překvapením. Anglické rohlíky. Ingredience Anglické rohlíky těsto: 175 ml vlažné vody, 120 ml vlažného mléka, 1 lžička cukru, 1,5 lžičky soli, 2 lžíce sušené bramborové kaše, 400 g hladké mouky, 1 kostka čerstvého droždí nebo 2 lžičky sušeného

Více

Alibábovka. Ingredience. Postup

Alibábovka. Ingredience. Postup Alibábovka 1 Hera, 1/2 sklenice vody (hořčicové), 1 a 3/4 sklenice cukru moučka, 1 vanilkový cukr, 2 sklenice hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 4 žloutky, hrst nasekaných ořechů, 2 lžíce kakaa, sníh ze

Více

SLANÉ KOLÁČKY S KLOBÁSKOU

SLANÉ KOLÁČKY S KLOBÁSKOU SLANÉ KOLÁČKY S KLOBÁSKOU 350 g hladké mouky, 1 tuk Stela, 1 kysaná smetana v kelímku,1 prášek do pečiva, sůl a kmín. 1 dobrá klobáska nakrájená na tenké kolečka, 1 vajíčko na potření. Těsto se zpracuje

Více

Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013. Příručka pro výuku. Zpracovala: Hana Hejlová

Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013. Příručka pro výuku. Zpracovala: Hana Hejlová Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013 Minidezerty - rauty a recepce Příručka pro výuku Zpracovala: Hana Hejlová 1. Anotace Střední odborná škola

Více

2 Kousky těsta stáčíme: Nejprve je rukama roztáhneme naplocho.

2 Kousky těsta stáčíme: Nejprve je rukama roztáhneme naplocho. 1 Těsto rozdělíme na poloviny. Nejlépe to půjde škrabkou na těsto. 2 Kousky těsta stáčíme: Nejprve je rukama roztáhneme naplocho. 3 Placku těsta z jedné strany přeložíme do středu. 26 Münsterländský selský

Více

Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013. Příručka pro výuku. Zpracovala: Hana Hejlová

Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013. Příručka pro výuku. Zpracovala: Hana Hejlová Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013 Minidezerty - rauty a recepce Příručka pro výuku Zpracovala: Hana Hejlová 1. Anotace Střední odborná škola

Více

RECEPTY ROUBENKA 31. 5. 2016

RECEPTY ROUBENKA 31. 5. 2016 RECEPTY ROUBENKA 31. 5. 2016 ITALSKÉ 1. Crostini s treskou 0,5 kg tresky uvaříme v osoleném mléce a vodě 1 l mléka 1 smetana Sůl, pepř, citrón, olivový olej 2. Crostini s tuňákem 0,5 kg tuňáka ve vlastní

Více

Chléb. Chléb Šumava 524001 Chléb umava 1200 g1 M 3 524018 Chléb umava, kráj. bal. 1150 g3 M 3

Chléb. Chléb Šumava 524001 Chléb umava 1200 g1 M 3 524018 Chléb umava, kráj. bal. 1150 g3 M 3 Chléb Chléb Šumava 524001 Chléb umava 1200 g1 M 3 524018 Chléb umava, kráj. bal. 1150 g3 M 3 Chléb Šumava 524003 Chléb umava 800 g1 M 4 524016 Chléb umava, kráj. bal. 800 g3 M 4 Chléb Šumava kulatý 524008

Více

Jídelníček za Karla IV. Žáci 7. ročníku

Jídelníček za Karla IV. Žáci 7. ročníku Jídelníček za Karla IV. Žáci 7. ročníku Pohanková kaše 200 g pohanky 300 ml mléka (nebo 150 ml mléka a 150 ml vody) špetka soli trochu másla mletá skořice džem nebo marmeláda trošku máty na ozdobení Tomáš

Více

Sortiment drobného pečiva - cukroví. Čajové pečivo

Sortiment drobného pečiva - cukroví. Čajové pečivo Do sortimentu drobného pečiva můžeme řadit: Čajové pečivo Pařížské pečivo Výrobky ze sněhové hmoty Trvanlivé pečivo ze šlehaných hmot Nepečené hmoty a jiné NOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ KUCHAŘ,

Více

RECEPTY Z CHŘESTU NA RADIU DECHOVKA

RECEPTY Z CHŘESTU NA RADIU DECHOVKA RECEPTY Z CHŘESTU NA RADIU DECHOVKA Polévka Krémová polévka z vojkovického chřestu Máslový chřest v křupavé strouhance s novým bramborem Holandská omáčka Hlavní chod / Main course Kuřecí prsa plněná bílým

Více

Jogurtový ovocný koláč

Jogurtový ovocný koláč Jogurtový ovocný koláč Těsto: Suroviny odměřujeme kelímkem od jogurtu. 1 kelímek kukuřičné polohrubé mouky a 1/2 kelímku pšeničné polohrubé mouky, 1/2 balíčku kypřicího prášku do pečiva, 1 kelímek bílého

Více

Jak udělat nízkoenergetické vánoční cukroví

Jak udělat nízkoenergetické vánoční cukroví 9 Jak udělat nízkoenergetické vánoční cukroví Pokud se rozhodnete, že budete hubnout, většinou vás napadne slůvko dieta a s tím spojený nepříjemný pocit odříkání. Pokročilí již znají heslo všeho s mírou

Více

Falešná dršťková polévka z ovesných vloček

Falešná dršťková polévka z ovesných vloček Falešná dršťková polévka z ovesných vloček cibule, česnek, ovesné vločky, paprika, voda, sůl, pepř, bujón, koření (mletý kmín, majoránka, pepř) Na oleji osmahnout cibuli, přidat hrstku ovesných vloček,

Více

Recepty pro týden 29.8.-4.9.

Recepty pro týden 29.8.-4.9. Rizoto s houbami Jarní cibulka 2 polévkové lžíce olivového oleje houby (dle chuti) mletý kmín 200 g rýže trošku vody 2 hrnky kuřecího vývaru pepř sůl Na olivovém oleji osmahneme jarní cibulku, přidáme

Více

Kvalitní evropský výrobek. systém značení kvality potravin. Minikuchařka. Kampaň fi nancována z prostředků Evropské unie a České republiky

Kvalitní evropský výrobek. systém značení kvality potravin. Minikuchařka. Kampaň fi nancována z prostředků Evropské unie a České republiky Kvalitní evropský výrobek systém značení kvality potravin Minikuchařka Kampaň fi nancována z prostředků Evropské unie a České republiky Úvodní slovo Na evropském trhu se stále zvyšuje zájem o kvalitní

Více

Ovocné knedlíky Smažený kuřecí řízek,obloha Knedlo,vepřo,zelo Svíčková omáčka Boloňské špagety

Ovocné knedlíky Smažený kuřecí řízek,obloha Knedlo,vepřo,zelo Svíčková omáčka Boloňské špagety Ovocné knedlíky Smažený kuřecí řízek,obloha Knedlo,vepřo,zelo Svíčková omáčka Boloňské špagety Hovězí guláš Rizoto Bramborák Palačinky Halušky Zapečené filé Rajská omáčka Suroviny: 30 dkg hrubé mouky,

Více

KUŘÁTKA Z LISTOVÉHO TĚSTA S MARCIPÁNOVÝMI OZDOBAMI 1 balíček listového těsta, 1 2 vejce na potření, mouka na vál, barevný marcipán

KUŘÁTKA Z LISTOVÉHO TĚSTA S MARCIPÁNOVÝMI OZDOBAMI 1 balíček listového těsta, 1 2 vejce na potření, mouka na vál, barevný marcipán VELIKONOCE Velikonoce jinak svátky jara jsou po dlouhé zimě toužebně očekávanými svátky. Když zde vynecháme jejich významný náboženský charakter a jejich klasické zvyklosti, jsou pro nás zejména významnou

Více

Receptář jednoduchých základních pokrmů a pečiva

Receptář jednoduchých základních pokrmů a pečiva Receptář jednoduchých základních pokrmů a pečiva Chléb bezlepkový snadno plesniví. Pokud připravujeme chléb doma nebo v zařízení, je vhodné péci chléb tak každé dva dny nový. Buďto pečeme v troubě, většinou

Více

CUKROVÍ - složení. Cukrárna pekárna U MARKA Pramenní 7, 301 00 PLZEŇ, +420 377 537 732, www.umarka.cz

CUKROVÍ - složení. Cukrárna pekárna U MARKA Pramenní 7, 301 00 PLZEŇ, +420 377 537 732, www.umarka.cz Cukrárna pekárna U MARKA Pramenní 7, 301 00 PLZEŇ, +420 377 537 732, www.umarka.cz CUKROVÍ - složení platnost od 01.01.2015 Bílé hvězdičky Hvězdičky z lineckého těsta slepené jahodovou marmeládou, polévané

Více

1. HMOTY PRO PŘÍPRAVU DORTOVÝCH A ROLÁDOVÝCH KORPUSŮ

1. HMOTY PRO PŘÍPRAVU DORTOVÝCH A ROLÁDOVÝCH KORPUSŮ 1. HMOTY PRO PŘÍPRAVU DORTOVÝCH A ROLÁDOVÝCH KORPUSŮ 1.1. Nahřívaná šlehaná hmota Suroviny Vaječná melanž, cukr krupice, pšeničná mouka hladká, tuk (rostlinný olej), přísady např. jádroviny a kakao Charakteristika,

Více

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA Děvčata a chlapci, končí naše desetiměsíční spolupráce. Poznali jste řadu nových kuchařských nástrojů a přístrojů, seznámili se se spoustou nových receptů

Více

Pokud nám zbude náplň, můžeme dát doprostřed talíře.

Pokud nám zbude náplň, můžeme dát doprostřed talíře. Jablkové škebličky 1 porce 100 g Listové těsto 400 g Mouka na vyválení 40 g Jablka 1 kg Cukr 100 g Skořice 2 g Vejce na potření 2 ks Cukr moučka 200 g Vanilkový cukr 2 ks Nastrouháme jablka, smícháme s

Více

Tvarohový koláč. Přidat k oblíbeným Posílat komentáře HTML kody

Tvarohový koláč. Přidat k oblíbeným Posílat komentáře HTML kody Tvarohový koláč 450g polohr. mouky, 30dkg hery, 3 lžíce cukru, 3 žloutky, 1 prdopeč, 3 lžíce mlíka, 2 lžíce rumu - z těsta udělat dvě placky, mezi ně tvarohová náplň: 500g tvarohu, 5 lžic cukru, 2 žloutky,

Více

VYHRAJTE POMOCNÍKY PRO VÁNOČNÍ PEČENÍ A ZDOBENÍ

VYHRAJTE POMOCNÍKY PRO VÁNOČNÍ PEČENÍ A ZDOBENÍ VYHRAJTE POMOCNÍKY PRO VÁNOČNÍ PEČENÍ A ZDOBENÍ S výrobky Dr.Oetker upečete jednoduše a rychle vynikající cukroví. Nemusíte složitě míchat polevy, stačí si vybrat ze 4 druhů balených v sáčcích, které rozehřejete

Více

DRUHY A CENY CUKRÁŘSKÝCH VÝROBKŮ. Mini zákusky

DRUHY A CENY CUKRÁŘSKÝCH VÝROBKŮ. Mini zákusky DRUHY A CENY CUKRÁŘSKÝCH VÝROBKŮ Mini zákusky Banánek Bezé řez Řez s kakaem Název výrobku Hmotnost Složení Gril. trubička se šl. Gril. trubička s pař. krémem Indián Kominíček Košíček s paříž. šlehačkou

Více

Barvy ovoce. Tajemství hustého domácího džemu. Podporujeme rodinu. Rezeptsammlung Nr. 97. je jednoduché a my Vám je prozradíme!

Barvy ovoce. Tajemství hustého domácího džemu. Podporujeme rodinu. Rezeptsammlung Nr. 97. je jednoduché a my Vám je prozradíme! Tajemství hustého domácího džemu Nebojte se, příprava domácích džemů není žádná alchymie! Ta Tajemství hustého džemu plného ovoce je jednoduché a my Vám je prozradíme! Ten pravý chutný domácí džem by měl

Více

Mrkvová pomazánka (syrová mrkev) mrkev (syrová, strouhaná) petržel kořenová (syrová, strouhaná) vejce (natvrdo uvařené, ustrouhané)

Mrkvová pomazánka (syrová mrkev) mrkev (syrová, strouhaná) petržel kořenová (syrová, strouhaná) vejce (natvrdo uvařené, ustrouhané) Celerová pomazánka celer 1 pomazánkové zakysaná smetana ananas pórek 15 g Celer ustrouháme najemno a přidáme k vyšlehanému máslu. Zjemníme zakysanou smetanou a promícháme s nakrájeným ananasem a pórkem.

Více

Zavařujeme s fantazií

Zavařujeme s fantazií Zavařujeme s fantazií Receptář č. 38 Rezeptsammlung Nr. 97 Vysvětlení použitých piktogramů a značek: snadná příprava příprava do 20 min. střední obtížnost příprava do 40 min. předpokládáme již zkušenosti

Více

SYTÉ. Hříbková polévka. Tato vydatná polévka z italského venkova je prosycená neodolatelnou vůní lesů.

SYTÉ. Hříbková polévka. Tato vydatná polévka z italského venkova je prosycená neodolatelnou vůní lesů. příprava 20 min plus stání vaření 1 h Hříbková polévka Tato vydatná polévka z italského venkova je prosycená neodolatelnou vůní lesů. 30 g sušených hříbků 3 lžíce extra panenského olivového oleje plus

Více

Malá kuchařka regionálních svačinek

Malá kuchařka regionálních svačinek Malá kuchařka regionálních svačinek 1. Dalamánková omeletka dalamánek vajíčka pepř trošku másla Na pánvi rozehřejem toršku másla, přidáme vejce, osolíme, opepříme. Vše vložíme do dalamánku. Dáme do svačinového

Více

E-SHOP CENÍK Vygenerováno 18.6.2016 Změna cen vyhrazena.

E-SHOP CENÍK Vygenerováno 18.6.2016 Změna cen vyhrazena. E-SHOP CENÍK OVOCNÉ DORTY velikost krájení ks cena/ks Jahodový Piškotový korpus plněný ovocnou šlehačkou,ozdobený jahodami a želé 1500g 499 Kč vč. 15% DPH Malinový páj Korpus z křehkého těsta,plněný žloutkovou

Více

Recepty pro týden 25.7.-31.7.

Recepty pro týden 25.7.-31.7. Špenát s čočkovou rýží 100 g celozrnné rýže 3 lžíce červené čočky 1 cibule 100 g čerstvého kozího sýra 1 lžíce řepkového oleje muškátový oříšek 400 g mraženého listového špenátu sůl, pepř Rýži povaříme

Více

Kuchařka. Aneb recepty ze svačinového dne

Kuchařka. Aneb recepty ze svačinového dne Kuchařka Aneb recepty ze svačinového dne Toasty Toustový chleba (Penam, Zlín) Máslo (Yog s.r.o., Bojkovice) Kečup (KAND s.r.o., Dobruška) Šunku (Pražská šunka) Sýr (MADETA a.s., České Budějovice) Poskládáme

Více

Bagetové soudky. Ingredience: Postup přípravy receptu. 2 dlouhé bagety 2 vejce

Bagetové soudky. Ingredience: Postup přípravy receptu. 2 dlouhé bagety 2 vejce Bagetové soudky 2 dlouhé bagety 2 vejce Náplň 250 g salámu nebo mletého masa 250 g hub, ale stačí i žampiony 1 menší cibule olej nebo máslo pepř drcený kmín Na tuku zpěníme nadrobno nakrájenou cibuli,

Více

NABÍDKA ZÁKUSKŮ VĚTRNÍK KARAMELOVÝ POPIS: VĚTRNÍK S TMAVOU POLEVOU BANÁNEK KÁVOVÝ VĚNEČEK VĚNEČEK S LEHKÝM ROSTL. KRÉMEM VĚNEČEK PAŘÍŽSKÝ LABUŤ

NABÍDKA ZÁKUSKŮ VĚTRNÍK KARAMELOVÝ POPIS: VĚTRNÍK S TMAVOU POLEVOU BANÁNEK KÁVOVÝ VĚNEČEK VĚNEČEK S LEHKÝM ROSTL. KRÉMEM VĚNEČEK PAŘÍŽSKÝ LABUŤ VĚTRNÍK KARAMELOVÝ křehký korpus z pálené hmoty, plněný pudingovým krémem a karamelovou šlehačkou, potažený karamelovým fondánem GRAMÁŽ: 140 g TRVANLIVOST: 2 dny CENA: 21,50 Kč ČÍSLO VÝR. 047 VĚTRNÍK S

Více

Nepečený sušenkový dort - la Vicenza - zvládne i začátečník

Nepečený sušenkový dort - la Vicenza - zvládne i začátečník Nepečený sušenkový dort - la Vicenza - zvládne i začátečník POTŘEBNÉ PŘÍSADY 500g Be Be sušenek (4 balení červených sušenek), 125 g másla, 250 g moučkového cukru (klidně můžete toho cukru ubrat), 3 žloutky,

Více

Poděkování patří SDH Žebnice nejen za finanční podporu

Poděkování patří SDH Žebnice nejen za finanční podporu Poděkování patří SDH Žebnice nejen za finanční podporu TUČŇÁCI Verunka Švejkovská Těsto: 1 lžíce mléka 100 g cukru moučka 70 g mletých piškotů 60 g másla 80 g kokosu Na potření : 1 lžíce rumu mléčná a

Více

s radostí pečeme pro všechny Jak ochutnat a objednat? Kontaktujte vedoucí pekárny pekarna@pferda.cz +420 734 534 219

s radostí pečeme pro všechny Jak ochutnat a objednat? Kontaktujte vedoucí pekárny pekarna@pferda.cz +420 734 534 219 Katalog dobrot s radostí pečeme pro všechny Jak ochutnat a objednat? Kontaktujte vedoucí pekárny pekarna@pferda.cz +420 734 534 219 Mandlová bábovka složení: pšeničná mouka, cukr, mléko, olej, mandle 4%,

Více

MODERNÍ ODLEHČENÉ DORTY

MODERNÍ ODLEHČENÉ DORTY TRADIČNÍ ČESKÉ DORTY MODERNÍ ODLEHČENÉ DORTY základní dortová hmota + máslové krémy vysoký obsah tuku, cukru mnoho kalorií příchutě vanilková, čokoládová, moka, ořechová MODERNIZACE DORTŮ Klasické máslové

Více

Obsah. Charakteristika Technologický postup. Tvarování, pečení Vady Druhy jádrovách mhot Příklady výrobků z Jádrových hmot Testy

Obsah. Charakteristika Technologický postup. Tvarování, pečení Vady Druhy jádrovách mhot Příklady výrobků z Jádrových hmot Testy Obsah Charakteristika Technologický postup Výrobní postup s použitím melanžéru Výrobní postup bez použití melanžeru Výrobní postup s použitím mixeru Tvarování, pečení Vady Druhy jádrovách mhot Příklady

Více

Léto plné inspirace!

Léto plné inspirace! Léto plné inspirace! #Over150fragrances Letní POTĚŠENÍ pouze s Aurile! Mixujte, míchejte Výsledek bude vynikající! 1 Káva Aurile Vanilla s jahodami káva Aurile Vanilla (2 čajové lžičky na 150 ml vody)

Více

VLASTNÍ VÝROBKY ZLEPŠUJÍCÍ PŘÍPRAVKY Balení Sazba DO PEČIVA dph v % Ledňáček - na rohlíky - 2% 15 kg 15 Skorec - na housky - 3% 15 kg 15

VLASTNÍ VÝROBKY ZLEPŠUJÍCÍ PŘÍPRAVKY Balení Sazba DO PEČIVA dph v % Ledňáček - na rohlíky - 2% 15 kg 15 Skorec - na housky - 3% 15 kg 15 VLASTNÍ VÝROBKY ZLEPŠUJÍCÍ PŘÍPRAVKY Balení Sazba DO PEČIVA Ledňáček - na rohlíky - 2% 15 kg 15 Skorec - na housky - 3% 15 kg 15 D 7 - na jemné pečivo - 7% 15 kg 15 D 10 - na běžné pečivo - 7% 15 kg 15

Více